Ziņojums - A8-0318/2018Ziņojums
A8-0318/2018

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza un labo Regulu (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību

12.10.2018 - (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)) - ***I

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Referents: Nicola Danti
(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 2. punkts)


Procedūra : 2018/0142(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0318/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0318/2018
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza un labo Regulu (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību

(COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0289),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0183/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 19. septembra atzinumu[1],

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A8-0318/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1 a)  Lai pareizi un pilnībā īstenotu šo regulu un saskaņā ar to pieņemtos deleģētos un īstenošanas aktus, ārkārtīgi svarīgi ir precīzi definēt lauksaimniecības traktoru dažādās īpašības, pamatojoties uz tehnisko raksturojumu analīzi. Ņemot vērā, ka diskusijas par kategoriju definīciju notiek attiecīgajos starptautiskajos forumos, kuros Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse, Komisijai būtu jāveic vajadzīgie pasākumi, lai novērtētu un attiecīgi mainītu kategorijas attiecībā uz īpaši specializētiem traktoriem, lai novērstu jebkādu nesamērīgu un negatīvu ietekmi uz konkrētu lauksaimniecības kultūru audzēšanu.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (ES) Nr. 167/2013

2. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  regulas 2. panta 2. punktā vārdu “mašīnām” aizstāj ar vārdiem “velkamām iekārtām”;

(2)  regulas 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

 

Šī regula neattiecas uz maināmām ierīcēm, ko pilnīgi paceļ no zemes virsmas vai kas nevar pagriezties ap savu vertikālo asi, kad transportlīdzekļus, kuriem tās ir piestiprinātas, izmanto uz ceļa.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 167/2013

39. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(4 a)  regulas 39. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

Šā punkta pirmā daļa attiecas vienīgi uz tādiem transportlīdzekļiem Savienības teritorijā, kam ražošanas laikā ES tipa apstiprinājums ir bijis spēkā, bet kas nav ne darīti pieejami tirgū, ne reģistrēti, ne nodoti ekspluatācijā līdz minētā ES tipa apstiprinājuma derīguma beigām.

Šā punkta pirmā daļa attiecas vienīgi uz tādiem transportlīdzekļiem Savienības teritorijā, kam ražošanas laikā ES tipa apstiprinājums ir bijis spēkā, bet kas netika ne reģistrēti nedz arī nodoti ekspluatācijā līdz minētā ES tipa apstiprinājuma derīguma beigām.

  • [1] Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšana un tirgus uzraudzība

Atsauces

COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

16.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Referenti

  Iecelšanas datums

Nicola Danti

19.6.2018

 

 

 

Vienkāršota procedūra – lēmuma datums

19.6.2018

Izskatīšana komitejā

3.9.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

24.9.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

12.10.2018

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. oktobris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika