Procedure : 2018/0142(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0318/2018

Ingediende teksten :

A8-0318/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/02/2019 - 9.11

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0072

VERSLAG     ***I
PDF 352kWORD 53k
12.10.2018
PE 628.546v01-00 A8-0318/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen

(COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Nicola Danti

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 2, van het Reglement)

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen

(COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0289),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0183/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 september 2018(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8‑0318/2018),

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Een nauwkeurige definitie van de verschillende onderdelen van landbouwtrekkers op basis van een analyse van hun technische kenmerken is van uitermate groot belang voor de correcte en volledige implementatie van deze verordening en de uit hoofde ervan vastgestelde gedelegeerde en uitvoeringshandelingen. Gezien het feit dat in de relevante internationale fora, waaraan ook door de Europese Unie wordt deelgenomen, discussies over de definitie van de categorieën plaatsvinden, dient de Commissie de nodige stappen te ondernemen om - wat uitermate gespecialiseerde trekkers betreft - de categorieën te beoordelen en, in voorkomend geval, te wijzigen, teneinde onevenredige en negatieve gevolgen voor bepaalde landbouwactiviteiten te voorkomen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Verordening (EU) nr. 167/2013

Artikel 2 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  In artikel 2, lid 2, wordt het woord "machines" vervangen door "getrokken uitrustingsstukken".

(2)  In artikel 2 wordt lid 2 vervangen door:

 

Deze verordening is niet van toepassing op verwisselbare uitrustingsstukken die in het wegverkeer volledig vrij van de grond zijn of niet rond een verticale as kunnen draaien.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 167/2013

Artikel 39 – lid 1 – alinea 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(4 bis)  In artikel 39, lid 1, wordt de tweede alinea vervangen door:

De eerste alinea is alleen van toepassing op voertuigen die zich op het grondgebied van de Unie bevinden en waarvoor ten tijde van hun productie een geldige EU-typegoedkeuring was verleend, maar die niet op de markt zijn aangeboden, zijn geregistreerd of in het verkeer zijn gebracht voor deze EU-typegoedkeuring ongeldig werd.

De eerste alinea is alleen van toepassing op voertuigen die zich op het grondgebied van de Unie bevinden en waarvoor ten tijde van hun productie een geldige EU-typegoedkeuring was verleend, maar die niet zijn geregistreerd of in het verkeer zijn gebracht voor deze EU-typegoedkeuring ongeldig werd.

(1)

Nog niet in het Publicatieblad verschenen.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

De goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen

Document- en procedurenummers

COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)

Datum indiening bij EP

16.5.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Nicola Danti

19.6.2018

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

19.6.2018

Behandeling in de commissie

3.9.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

24.9.2018

 

 

 

Datum indiening

12.10.2018

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid