Förfarande : 2018/0142(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0318/2018

Ingivna texter :

A8-0318/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/02/2019 - 9.11

Antagna texter :

P8_TA(2019)0072

BETÄNKANDE     ***I
PDF 432kWORD 75k
12.10.2018
PE 628.546v01-00 A8-0318/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon

(COM(2018)0289 – C8‑0183/2018 – 2018/0142(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Nicola Danti

(Förenklat förfarande – artikel 50.2 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon

(COM(2018)0289 – C8‑0183/2018 – 2018/0142(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0289),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0183/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 september 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0318/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Det är ytterst viktigt att det finns en korrekt definition jordbrukstraktorers olika egenskaper som bygger på analysen av deras tekniska egenskaper för att kunna säkerställa ett korrekt och fullständigt genomförande av denna förordning och av de delegerade akter och genomförandeakter som antagits i enlighet med denna förordning. Med tanke på att diskussionerna om definitionen av kategorierna äger rum i de relevanta internationella forum som Europeiska unionen är part i, bör kommissionen vidta de åtgärder som krävs för att bedöma och ändra kategorierna i fråga om mycket specialiserade traktorer, i syfte att förhindra oproportionella och negativa effekter på den särskilda jordbruksodlingen.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Förordning (EU) nr 167/2013

Artikel 2 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I artikel 2.2 ska ordet ”maskiner” ersättas med orden ”dragna utrustningar”.

2.  Artikel 2.2 ska ersättas med följande:

 

”Denna förordning ska inte tillämpas på utbytbar utrustning som helt och hållet lyfts från marken eller som inte kan röra sig runt en vertikal axel när det fordon som de är kopplade till kör på väg.”

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4a (nytt)

Förordning (EU) nr 167/2013

Artikel 39 – punkt 1 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(4a)  Artikel 39.1 andra stycket ska ersättas med följande:

Första stycket ska tillämpas endast på fordon inom unionens territorium som omfattades av ett giltigt EU-typgodkännande när de tillverkades, men som vare sig hade tillhandahållits på marknaden, registrerats eller tagits i bruk innan giltighetstiden för detta EU‑typgodkännande gick ut.

”Första stycket ska tillämpas endast på fordon inom unionens territorium som omfattades av ett giltigt EU‑typgodkännande när de tillverkades, men som varken hade registrerats eller tagits i bruk innan giltighetstiden för detta EU-typgodkännande gick ut.”

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon

Referensnummer

COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)

Framläggande för parlamentet

16.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Nicola Danti

19.6.2018

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

19.6.2018

Behandling i utskott

3.9.2018

 

 

 

Antagande

24.9.2018

 

 

 

Ingivande

12.10.2018

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy