Izvješće - A8-0320/2018Izvješće
A8-0320/2018

IZVJEŠĆE o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije

15.10.2018 - (2017/2282(INI))

Odbor za vanjske poslove
Izvjestitelj: Andrejs Mamikins


Postupak : 2017/2282(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0320/2018

OBRAZLOŽENJE – SAŽETI PREGLED ČINJENICA I REZULTATA ISTRAŽIVANJA

Četiri godine nakon što je EU potpisao tri sporazuma o pridruživanju, i to sporazume o detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom, i dvije godine nakon njihova punog stupanja na snagu, Europski je parlament odlučio ocijeniti razinu provedbe tih sporazuma u skladu sa svojom snažnom predanošću svojim istočnim partnerima i njihovim sve intenzivnijim odnosima s EU-om.

U okviru priprema za ovo izvješće Odbor za vanjske poslove je, uz redovite i česte sastanke s gruzijskim vlastima, voditeljima opozicije i predstavnicima civilnog društva te predstavnicima Europske komisije i ESVD-a, naručio tri stručne studije koje su objavljene u posljednjih 6 mjeseci, i to o promjeni izbornih zakona, razini provedbe sporazuma o pridruživanju i institucijskom okviru za tu provedbu.

Nalazi iz ovog izvješća daju pozitivnu sliku o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije. Uz poziv gruzijskim vlastima da riješe preostale probleme u skladu sa Sporazumom o pridruživanju, posebno u pogledu standarda rada, zaštite okoliša i diskriminacije ranjivih skupina i žena, u izvješću se pojavljuju zakonodavni i institucionalni koraci poduzeti za rješavanje tih pitanja.

Naposljetku, u izvješću se govori i o institucijskom okviru uspostavljenom za provedbu Sporazuma, i na gruzijskoj strani i na strani EU-a, s naglaskom na ljudskim i stručnim kapacitetima, kojim bi se trebali zajamčiti puna provedba relevantnog zakonodavstva i nadzor nad njome. Europski parlament ponovno ističe svoju predanost pružanju pomoći gruzijskim vlastima, a posebno gruzijskom parlamentu u procesu reforme.

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije

(2017/2282(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 8. te glavu V., osobito članke 21., 22., 36. i 37. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), kao i dio peti Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, koji je u potpunosti stupio na snagu 1. srpnja 2016.,

–  uzimajući u obzir svoju prethodnu rezoluciju od 18. prosinca 2014., koja sadržava nacrt odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane[1], rezoluciju od 21. siječnja 2016. o sporazumima o pridruživanju/područjima produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom[2], svoju preporuku od 15. studenog 2017. o Istočnom partnerstvu[3], svoju zakonodavnu rezoluciju od 14. ožujka 2018. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Gruziji[4] i svoju rezoluciju od 14. lipnja 2018. o okupiranim teritorijima u Gruziji deset godina nakon ruske invazije[5],

–  uzimajući u obzir godišnje nacionalne akcijske planove za provedbu Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Gruzije,

–  uzimajući u obzir zajednički radni dokument službi Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) od 9. studenog 2017. o Izvješću o provedbi pridruživanja za Gruziju (SWD(2017)0371),

–  uzimajući u obzir zajedničke izjave sa sastanaka na vrhu Istočnog partnerstva, osobito onu posljednju od 24. studenoga 2017. u Bruxellesu,

–  uzimajući u obzir okvir za suradnju „20 ciljeva do 2020.” koji je uspostavljen tijekom sastanka na vrhu u Rigu 2015. i kojim se promiče snažnije gospodarstvo, snažnije upravljanje, snažnija povezanost i snažnije društvo,

–  uzimajući u obzir jedinstveni okvir za potporu EU-a Gruziji u razdoblju 2017. – 2020.,

–  uzimajući u obzir ishod četvrtog sastanka Vijeća za pridruživanje između Europske unije i Gruzije održanog 5. veljače 2018.,

–  uzimajući u obzir rezultate parlamentarnih skupština Euronesta, a posebno posljednje skupštine održane 25. – 27. lipnja 2018 na kojoj je doneseno sedam rezolucija i EU-u upućen poziv da pojača svoje posredovanje u zamrznutim sukobima,

–  uzimajući u obzir konačnu izjavu i preporuke sa šestog sastanka Parlamentarnog odbora za pridruživanje između EU-a i Gruzije održanog 26. travnja 2018.,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu s trećeg sastanka Platforme civilnog društva EU-a i Gruzije održanog 22. ožujka 2018.,

–  uzimajući u obzir prvo izvješće Komisije u okviru mehanizma suspenzije viza, objavljeno 20. prosinca 2017. (COM(2017)0815),

–  uzimajući u obzir konačno mišljenje Venecijanske komisije od 19. ožujka 2018. o ustavnoj reformi u Gruziji (CDL-AD(2018)005),

–  uzimajući u obzir zajednički radni dokument službi od 21. rujna 2015. naslovljen „Rodna ravnopravnost i jačanje položaja žena: preobrazba života djevojčica i žena vanjskim odnosima EU-a u razdoblju 2016. – 2020.” (SWD(2015)0182),

–  uzimajući u obzir izvješće organizacije Transparency International od 2. srpnja 2015. naslovljeno „Stanje korupcije: Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Moldova i Ukrajina”,

–  uzimajući u obzir stručne studije pripremljene za Odbor za vanjske poslove, uključujući studiju naslovljenu „Promjena izbornih zakona u trima pridruženim zemljama Istočnog partnerstva, Ukrajini, Gruziji i Moldovi, i učinak te promjene na razvoj političke situacije u tim zemljama” objavljenu 26. listopada 2017.[6], studiju naslovljenu „Sporazumi o pridruživanju između EU-a i Moldove, Gruzije i Ukrajine” objavljenu 28. lipnja 2018.[7] i komparativnu studiju naslovljenu „Razvoj institucijskog okvira za provedbu sporazuma o pridruživanju u Gruziji, Moldovi i Ukrajini: komparativna perspektiva” objavljenu u rujnu 2018.[8],

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika, kao i članak 1. stavak 1. točku (e) te Prilog III. Odluci Konferencije predsjednika od 12. prosinca 2002. o postupku odobrenja izrade izvješća o vlastitoj inicijativi,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove i mišljenje Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0320/2018),

A.  budući da se odnosi EU-a i Gruzije stalno produbljuju novim velikim postignućima na temelju Sporazuma o pridruživanju EU-a i Gruzije, Detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini i programa pridruživanja, među kojima su stupanje na snagu bezviznog režima i pristupanje Gruzije energetskoj zajednici;

B.  budući da puno poštovanje temeljnih vrijednosti, što se odnosi i na demokraciju, vladavinu prava, ljudska prava i temeljne slobode, uključujući prava manjina, predstavlja kamen temeljac za daljnju europsku integraciju;

C.  budući da humanitarna situacija u odmetnutim regijama Južne Osetije i Abhazije i izolacija tih regija i dalje predstavljaju jedan od ključnih izazova za Gruziju;

D.  budući da indeks percepcije korupcije za 2017. organizacije Transparency International pokazuje da se u području borbe protiv korupcije i dalje ostvaruju dobri rezultati;

E.  budući da su nova nacionalna strategija za borbu protiv organiziranog kriminala u razdoblju od 2017. do 2020. i povezani akcijski plan donesen 2017. usmjereni na suzbijanje „lopova u zakonu”, tranzita opojnih droga i kiberkriminala te na uvođenje analitičkih policijskih aktivnosti u zajednici;

F.  budući da je Istanbulska konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji stupila na snagu 1. rujna 2017. i da je uspostavljena međuagencijska Komisija za rodnu ravnopravnost i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji;

G.  budući da indeks slobode medija Reportera bez granica za 2018. pokazuje blagi napredak, odnosno skok sa 64. mjesta 2017. na 61. mjesto 2018.;

1.  toplo pozdravlja postojanost na reformskom putu i napredak ostvaren u provedbi Sporazuma o pridruživanju i Detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini kojim se Gruzija pozicionirala kao ključan strateški partner EU-a u regiji; poziva gruzijske vlasti da nastave osiguravati stabilnost, daljnje demokratske reforme te gospodarska i socijalna poboljšanja za Gruzijce koji su pogođeni siromaštvom, nezaposlenošću i visokom razinom ekonomske migracije, što su ključni čimbenici za dobivanje potpore na putu prema suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Gruzije unutar međunarodno priznatih granica i prema jačanju suradnje EU-a i Gruzije;

2.  sa zadovoljstvom primjećuje da Europski program za Gruziju i dalje ostvaruje konsenzus među strankama i potporu većine gruzijskih građana; ističe da, u skladu s člankom 49. UEU-a i u skladu s Rimskom deklaracijom od 25. ožujka 2017., svaka europska država može podnijeti zahtjev za članstvo u Europskoj uniji pod uvjetom da poštuje kriterije iz Kopenhagena; podsjeća, u međuvremenu, na prijedlog politike „Istočnog partnerstva Plus” koju Parlament zagovara radi otvaranja dodatnih perspektiva; pozdravlja inicijativu vlade Gruzije da se pripremi plan djelovanja za EU integracije koji za cilj ima jačanje postojećih odnosa EU-a i Gruzije; pozdravlja aktivni angažman u aktivnostima multilateralnih platformi Istočnog partnerstva;

3.  pohvaljuje gruzijske vlasti na njihovim periodičnim informativnim kampanjama o koristima i gospodarskim mogućnostima koje proizlaze iz Sporazuma o pridruživanju te Detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini i na pomoći koju su pružile u upravljanju potrebnim prilagodbama;

Uspostavljeni institucijski okvir za provedbu Sporazuma o pridruživanju

4.  napominje da će potpora EU-a Gruziji za razdoblje od 2017. do 2020. iznositi između 371 i 453 milijuna EUR, a prema načelu „više za više“ dostupna su i dodatna sredstva, u skladu sa Sporazumom o pridruživanju EU-a i Gruzije; potiče Komisiju da takvu pomoć pruža proporcionalno apsorpcijskom kapacitetu i reformskim naporima Gruzije; prima na znanje odluku Gruzije da smanji ukupan broj ministarstava s 14 na 11, radi funkcionalnog optimiranja i smanjenja troškova, i pozdravlja odluku Vlade Gruzije da time ušteđena sredstva dodijeli za obrazovanje;

5.  poziva na to da premijer i ministar vanjskih poslova budu snažnije uključeni u provedbu sporazuma o pridruživanju pružanjem političkog nadzora na visokoj razini, osobito u pogledu racionalizacije relevantnih državnih struktura, usklađivanja i sinkronizacije planova resornih ministarstava te pune i djelotvorne provedbe tih planova; pozdravlja činjenicu da je Ured ministra za europske integracije uključen u Ministarstvo vanjskih poslova; preporučuje, međutim, da u europske integracije budu uključena sva ministarstva;

6.  pozdravlja donošenje trogodišnje inačice planova za provedbu sporazuma o pridruživanju i detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini te poziva vlasti da pripreme reformsku strategiju koja bi bila komplementarna tim planovima, usmjerena na rezultate koji prelaze granice zakonodavstva i osposobljavanja osoblja i temeljena na stručnoj procjeni učinka, a kojom bi trebalo riješiti i pitanje međuinstitucijske suradnje između parlamenta, vlade i predsjedničke administracije; u tom smislu potiče gruzijski parlament da pojača provjere usklađenosti nacionalnih reformskih prijedloga sa sporazumom o pridruživanju;

7.  ističe da je nužno da Gruzija za provedbu programa pridruživanja zaduži visoko kvalificirano osoblje; poziva stoga gruzijske vlasti da zajamče da u svim ministarstvima strukturne jedinice koje se bave pitanjima europskih integracija imaju dovoljan broj kvalificiranih službenika; poziva ESVD i/ili Komisiju da pruže pomoć u izgradnji kapaciteta i osposobljavanju gruzijskih službenika koji se bave provedbom sporazuma o pridruživanju i detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini;

8.  pozdravlja osnivanje Međuparlamentarne skupštine Gruzije, Moldove i Ukrajine i potiče tu skupštinu da prati provedbu sporazuma o pridruživanju;

9.  poziva ESVD i/ili Komisiju da povećaju unutarnje kapacitete kako bi se pojačalo praćenje provedbe sporazuma o pridruživanju, posebno povećanjem broja osoblja s dubinskim poznavanjem gruzijskog administrativnog i pravnog sustava, kao i da naprave korak prema kvalitativnoj procjeni napretka, osobito uvođenjem postupaka kontrole, čime bi se omogućila ocjena stvarne razine usklađenosti s pravnom stečevinom EU-a, u skladu sa zahtjevima iz sporazuma o pridruživanju;

10.  ističe ključnu ulogu civilnog društva, uključujući socijalnih partnera, kao subjekta koji nadzire reforme u provedbi sporazuma o pridruživanju i pozdravlja napore koje civilno društvo ulaže u praćenje provedbe toga sporazuma; poziva gruzijske vlasti da zajamče da se reforme u okviru sporazuma o pridruživanju i detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini provode uz sudjelovanje lokalnih vlasti i predstavnika organizacija civilnog društva te socijalnih partnera, radi postizanja „europskog” socijalnog modela, i poziva vlasti i EU da se njima i stanovništvu iz perifernih područja zajamči pristup informacijama o provedbi sporazuma o pridruživanju;

11.  ističe važnost proaktivne komunikacije s gruzijskim građanima o opipljivim koristima i ciljevima Istočnog partnerstva i nužnost borbe protiv dezinformacija putem informacija koje su utemeljene na činjenicama, visoke kvalitete i dostupne na svim jezicima partnerske zemlje; poziva Gruziju da uz potporu EU-a i njegovih država članica poboljša svoju komunikacijsku strategiju;

12.  pozdravlja činjenicu da je u Tbilisiju 4. rujna 2018. otvorena europska škola Istočnog partnerstva s programom međunarodne mature za polaznike iz svih zemalja Istočnog partnerstva; potiče gruzijske vlasti da pojačaju ulogu europskih studija u okviru redovnog školovanja i sveučilišnog kurikuluma;

Politički dijalog

13.  ponavlja činjenicu da se stajalište EU-a o ustavnoj reformi Gruzije podudara s općom pozitivnom ocjenom Venecijanske komisije; žali zbog odgode provedbe potpuno proporcionalnog izbornog sustava do 2024.; ponovno ističe svoju spremnost da bude promatrač na budućim izborima u Gruziji i pomaže gruzijskim vlastima u provedbi preporuka koje će se predstaviti i njihovom praćenju; ponovno ističe da na sastav Središnjeg izbornog povjerenstva ne bi smjeli utjecati politički interesi i da u predizbornom razdoblju ne bi smjelo biti zloporabe upravnih resursa; poziva gruzijske vlasti da provedu temeljitu istragu politički motiviranih nasilnih incidenata koji su se dogodili tijekom parlamentarnih izbora 2016. godine;

14.  podupire demokratsko jačanje gruzijskih političkih institucija te je posvećen pružanju pomoći u tom području; napominje da je Gruzija među rijetkim zemljama u kojima sve grane vlasti sudjeluju u Partnerstvu za otvoreno upravljanje; naglašava važnost provedbe ambicioznog plana reformi koji je usmjeren na političku neutralnost državnih institucija i njihovog osoblja; ističe ulogu oporbe u parlamentarnom sustavu i ističe da je hitno potrebno uvesti strože mehanizme kontrole izvršne vlasti, među ostalim i na način da se zastupnicima u parlamentu omogući da redovito postavljaju pitanja ministrima i premijeru, kako bi oni bili odgovorni za svoje odluke;

15.  pozdravlja početak provedbe bezviznog režima za građane Gruzije od 27. ožujka 2017.; prima na znanje usklađenost Gruzije s mjerilima za liberalizaciju viznog režima i potiče redovito praćenje kako bi se osigurala stalna usklađenost; napominje da uvođenje bezviznog režima donosi pozitivne rezultate za razvoj međuljudskih kontakata; pohvaljuje Gruziju na mjerama koje se poduzimaju za brzo rješavanje kršenja bezviznog režima i poziva države članice EU-a da priznaju Gruziju kao sigurnu zemlju porijekla; naglašava važnost jačanja suradnje između pravosudnih tijela i tijela kaznenog progona Gruzije i država članica EU-a;

16.  pozdravlja kontinuiranu provedbu Migracijske strategije i akcijskog plana Gruzije te jačanje rehabilitacije pograničnih područja s Turskom i Azerbajdžanom;

17.  podržava Gruziju u provođenju politike mirnog rješavanja sukoba, pomirbe i angažmana te njezino konstruktivno sudjelovanje u međunarodnim raspravama u Ženevi; pozdravlja napore Gruzije da nastavi dijalog s Rusijom; pohvaljuje inicijativu naslovljenu „Korak prema boljoj budućnosti” predstavljenu 4. travnja 2018. i usmjerenu na poboljšanje humanitarnih i socio-ekonomskih uvjeta ljudi koji borave u okupiranim regijama i na poticanje međuljudskih kontakata i izgradnje povjerenja među podijeljenim zajednicama;

18.  sa žaljenjem podsjeća na to da i nakon deset godina Ruska Federacija nastavlja s nezakonitom okupacijom gruzijskih teritorija i ponovno ističe svoju bezrezervnu podršku suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Gruzije; prima na znanje tužbu Gruzije protiv Rusije pred Europskim sudom za ljudska prava koja se odnosi na primjenu mjera prisile protiv osoba koje žive u Abhaziji i Južnoj Osetiji i činjenicu da je gruzijski parlament donio rezoluciju kojom se uspostavlja crna lista Othozorija-Tatunašvili, odnosno popis osoba osuđenih ili optuženih za ubojstva, otmice, mučenja i nehumano postupanje; naglašava da međunarodna zajednica mora zauzeti dosljedan, koordiniran, zajednički i čvrst stav protiv ruske politike okupacije i pripajanja;

19.  poziva gruzijske vlasti da ulože daljnje napore kako bi prevladale postojeće prepreke i da pokušaju proširiti prednosti koje nude sporazum o pridruživanju te detaljni i sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini i na stanovništvo Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije, poboljšanom komunikacijom o novim mogućnostima koje proizlaze iz tih sporazuma i razvijanjem ad hoc projekata za trgovinsku i gospodarsku suradnju na lokalnoj razini;

20.  pohvaljuje stalno sudjelovanje Gruzije u civilnim i vojnim operacijama upravljanja krizom u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP); naglašava da je potreban daljnji razvoj strateškog dijaloga na visokoj razini između EU-a i Gruzije o sigurnosnim pitanjima, posebno u području borbe protiv radikalizacije, nasilnog ekstremizma, propagande i hibridnih prijetnji;

Vladavina prava, dobro upravljanje i sloboda medija

21.  potvrđuje da Gruzija ostvaruje dobre rezultate u borbi protiv korupcije na niskoj i srednjoj razini, što je dovelo do dobrog regionalnog rangiranja u indeksima percepcije korupcije; ističe, međutim, da korupcija na visokoj razini, među elitom, i dalje predstavlja ozbiljan problem; pohvaljuje provedbu strategije za borbu protiv korupcije i njezina akcijskog plana; poziva Gruziju da se pobrine za to da Agencija za borbu protiv korupcije bude neovisna, slobodna od političkog utjecaja i odvojena od Službe državne sigurnosti; ponovno ističe važnost stvarne diobe vlasti i jasnog razgraničenja političkih i ekonomskih interesa i naglašava da borba protiv korupcije pretpostavlja neovisnost pravosuđa i jasne rezultate u pogledu istraga o slučajevima korupcije na visokoj razini; smatra da je Gruzija važan partner EU-a u raznim područjima suradnje, primjerice u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala;

22.  poziva gruzijske vlasti da uspostave punopravan, razvijen i učinkovit mehanizam, izvan nadležnosti državnog odvjetništva, za istraživanje i kazneni progon slučajeva zlouporabe koje su izvršili službenici tijela kaznenog progona, kako bi se riješilo pitanje kontinuiranog nedostatka odgovornosti u tom području; pozdravlja stoga osnivanje službe državnog inspektora za istragu kršenja ljudskih prava koja su počinili službenici tijela kaznenog progona;

23.  duboko je zabrinut zbog pritiska Turske na turske državljane u Gruziji, kao i na obrazovne ustanove poput Međunarodnog sveučilišta Crnog mora, zbog njihove navodne povezanosti s Gülenovim pokretom; potiče gruzijske vlasti da pažljivo prate te slučajeve kako bi se zajamčilo da sudski postupci i poduzete mjere budu potpuno u skladu s europskim načelima i standardima; potiče EU da podrži i pomogne zemljama Istočnog partnerstva da odole pritisku koji se na njih vrši posljednjih nekoliko mjeseci, posebno od strane Turske;

24.  prima na znanje reformu pravosuđa koja je u tijeku i znakove koji upućuju na veću nepristranost i transparentnosti pravosuđa, ali podsjeća na to da je Venecijanska komisija izrazila zabrinutost zbog predloženih zakonodavnih izmjena kojima se ne jamči politička neutralnost Vijeća državnih odvjetnika Gruzije; poziva na to da se poduzmu sve potrebne mjere za jačanje pravosudnog sustava, među ostalim jačanjem administrativnih kapaciteta, i da se zajamči puna neovisnost pravosuđa i Ureda državnog odvjetnika te poziva na demokratski nadzor nad Ministarstvom unutarnjih poslova, što se odnosi i na policiju i sigurnosne službe kojima je potrebna reforma, među ostalim i radi jamčenja transparentnosti, posebno u pogledu odabira, imenovanja i napredovanja sudaca, kao i u pogledu disciplinskih postupaka koji se na njih odnose;

25.  naglašava važnost tekućih reformi javne uprave; pozdravlja nedavno donošenje Zakona o državnim službenicima i očekuje njegovu brzu provedbu u interesu održivog jačanja povjerenja građanki i građana;

26.  sa zabrinutošću primjećuje da gruzijska vlada nije donijela nove propise za poboljšanje pristupa javnosti informacijama; žali zbog činjenice da bi se predloženom reformom dodatno ograničio pristup u tom području; poziva gruzijsku vladu da omogući stvaran pristup javnim informacijama; podsjeća na to da je riječ o ključnoj obvezi preuzetoj u okviru Sporazuma o pridruživanju;

27.  snažno potiče vladu Gruzije da nastavi s provedbom reforme upravljanja javnim financijama;

28.  pozdravlja donošenje Nacionalne strategije za suzbijanje organiziranog kriminala;

29.  poziva gruzijski parlament da razmotri paket amandmana čiji je cilj reforma zakonodavstva u pogledu politike borbe protiv droga u skladu s odlukom Ustavnog suda od 30. studenog 2017.;

30.  pozdravlja pristanak gruzijskog parlamenta na paket zakona o poboljšanju stanja zatvorenika;

Poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda

31.  poziva gruzijske vlasti da dodatno stave u funkciju mehanizam za koordinaciju ljudskih prava u toj zemlji i poboljšaju suradnju u okviru multilateralnih foruma; izražava zabrinutost zbog nedostatnog napretka u istrazi otmice azerskog novinara Afgana Muhtarlija iz Tbilisija, koja je pokazala brojne nedostatke u pogledu funkcioniranja sigurnosnih službi, među ostalim i stranačko-političko uplitanje; poziva vladu Gruzije da se istraga žurno i vjerodostojno privede kraju i naglašava potrebu da Gruzija osigura sigurno okružje za branitelje ljudskih prava koji borave na njezinu državnom području, kako se ova situacija ne bi ponovila;

32.  prima na znanje provedbu presude Europskog suda za ljudska prava od 28. studenog 2017. u slučaju bivšeg premijera Vana Merabišvilija u kojoj je utvrđeno da je njegovim uhićenjem na temelju „skrivenog plana” i uz „skrivene namjere” prekršen članak 18. Europske konvencije o ljudskim pravima;

33.  naglašava važnost jasnih, transparentnih politika i mehanizama temeljenih na ljudskim pravima te mehanizama za istragu, kazneni progon i kompenziranje kršenja ljudskih prava počinjenih tijekom prethodnih vlada uz jamstvo da će se tim postupkom u potpunosti poštovati načela vladavine prava i zakonitog postupanja;

34.  poziva gruzijske vlasti da poduzmu daljnje korake za očuvanje temeljnih sloboda i ljudskih prava, posebno za ranjive skupine kao što su pripadnici LGBTQI zajednice, Romi, osobe koje žive s HIV-om/AIDS-om, osobe s invaliditetom i ostale manjine, borbom protiv govora mržnje i diskriminacije, među ostalim i na tržištu rada putem izmijenjenog zakona o radu; osobito poziva Gruziju da svoje zakonodavstvo u području prava osoba s invaliditetom uskladi s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom, koju je ta zemlja ratificirala 2014.; pozdravlja činjenicu da je Gruzija ratificirala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) kao i donošenje Zakona o službenom jeziku i državne strategije za ravnopravnost i integraciju te poziva da se oni žurno provedu i da se uspostavi učinkovit mehanizam za njihovo praćenje;

35.  poziva gruzijske vlasti da poduzmu daljnje korake radi zaštite žena od svih oblika nasilja i seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja na radnom mjestu i u javnosti te da povećaju broj žena u politici i na tržištu rada, s obzirom na to da su one i dalje podzastupljene u tim područjima;

36.  poziva da se pojača zaštita prava djece, među ostalim i sprječavanjem nasilja nad djecom i omogućavanjem pristupa obrazovanju svoj djeci, što se odnosi i na djecu s invaliditetom; ponovno ističe da je gruzijska vlada dužna pomno nadzirati stanje u kojem se nalaze djeca u domovima za nezbrinutu djecu i ustanovama koje vode vjerske zajednice;

37.  podsjeća na važnost slobodnih i neovisnih masovnih medija, uredničke neovisnosti te pluralizma i transparentnosti vlasništva u medijskom okruženju, kao ključnih demokratskih načela; sa zadovoljstvom primjećuje poboljšanja u Gruziji, kao što je vidljivo iz Svjetskog indeksa slobode medija za 2018. koji su objavili Reporteri bez granica; ističe politizaciju medijskih sadržaja; podsjeća na slučaj TV kanala Rustavi 2;

Trgovinska i gospodarska suradnja

38.  pozdravlja naglasak na stvaranju radnih mjesta te na pravima radnika, posebno donošenjem zakona o sigurnosti na radu kako bi se istinski uhvatilo u koštac s dramatičnim posljedicama nesreća na radu; potiče parlament Gruzije da proširi područje primjene toga zakona kako ne bi bilo izuzeća; podsjeća gruzijske vlasti na obvezu poštovanja međunarodnih standarda rada i naglašava da je Odjel za inspekciju uvjeta rada potrebno razviti u cjelovit i neovisan sustav inspekcija rada usklađen s konvencijom MOR-a br. 81, radi poboljšanja sigurnosti na radu i smanjenja neprijavljenog rada; poziva da se okonča diskriminaciju koju poslodavci vrše protiv onih koji koriste pravo sindikalnog udruživanja; zabrinut je zbog dječjeg rada i nedovoljne slobode udruživanja u sindikate; podsjeća da je od ključne važnosti sigurnost na radu u skladu sa zahtjevima iz Sporazuma o pridruživanju;

39.  napominje da je EU najveći trgovinski partner Gruzije, koji predstavlja gotovo trećinu ukupne trgovine te zemlje, kao i najznačajniji donator i najveći izvor izravnih stranih ulaganja; pozdravlja provedbu ključnih strukturnih reformi koje za cilj imaju poboljšati gospodarsko i poslovno okruženje te omogućiti maksimalno ostvarivanje koristi od detaljnog i sveobuhvatnog područja slobodne trgovine; pozitivno gleda na napredak koji je Gruzija ostvarila u usklađivanju zakonodavstva u područjima povezanima s trgovinom, uključujući sanitarne i fitosanitarne mjere, ali poziva na ostvarivanje većeg napretka u području sigurnosti hrane; ističe važnost aktualnih strukturnih reformi u vezi s poboljšanjem ulagačke klime u Gruziji; naglašava da gruzijska tijela trebaju zajamčiti pravednu raspodjelu rezultata gospodarskog rasta Gruzije među stanovništvom te provedbu Sporazuma o pridruživanju na korist MSP-ova;

40.  sa zadovoljstvom primjećuje da su se neki novi proizvodi počeli izvoziti u EU, iako Gruzija još uvijek uglavnom izvozi poljoprivredne proizvode i sirovine; potiče Komisiju da podupre Gruziju u utvrđivanju onih područja koja bi mogla dodatno poticati gospodarsku diversifikaciju te im dade prednost u procesu provedbe DCFTA-e; preporučuje da Gruzija razmotri strategiju diversifikacije za proizvode koji se izvoze na tržište EU-a;

41.  s odobravanjem prima na znanje napredak u području javne nabave s planiranim usklađivanjem zakonodavstva do 2022.; naglašava važnost nepristranog i neovisnog tijela za preispitivanje; potiče vladu Gruzije da poboljša transparentnost u sustavu javne nabave, posebno smanjenjem broja izuzeća od javnog nadmetanja u Zakonu o javnoj nabavi, kako bi se smanjila ukupna razina izravnog (bez tržišnog natjecanja) ugovaranja;

42.  pozdravlja pristupanje Gruzije paneuromediteranskoj konvenciji o pravilima podrijetla, kojom će se omogućiti kumulacija podrijetla u okviru DCFTA-e, potiče Gruziju da pristupi Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku;

Energija i druga područja suradnje

43.  pozdravlja članstvo Gruzije u Energetskoj zajednici i napredak prema integraciji gruzijskog energetskog tržišta s tržištem EU-a putem regulatorne konvergencije, u skladu sa Sporazumom o pridruživanju i Ugovorom o Energetskoj zajednici; čvrsto je uvjeren da se time ostvaruje napredak u ispunjavanju uvjeta paneuropske kombinacije izvora energije radi ispunjavanja obveza iz Pariškog sporazuma o borbi protiv klimatskih promjena te 10. cilja održivog razvoja UN-a do 2030. protiv energetskog siromaštva; potiče gruzijske vlasti da poduzmu sve potrebne napore kako bi se uz potporu EU-a pojačao prijenos pravne stečevine EU-a, kao i znanstvena suradnja i razvoj inovacija u području energetske učinkovitosti i obnovljive energije; napominje da bi planove poput onog o uključivanju Ministarstva energetike u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja trebalo donositi u tijesnoj suradnji s parlamentom Gruzije;

44.  preporučuje da gruzijske vlasti razviju čvrstu nacionalnu strategiju za energetiku, smanje energetske subvencije i povećaju sigurnost opskrbe energijom i energetsku neovisnost, potiče razvoj obnovljive energije i energetske učinkovitosti te donošenje potrebnih zakona i prilagodbu institucionalnog okvira; potiče jačanje energetskih koridora;

45.  naglašava da je potrebno uložiti dodatne napore u pogledu provedbe u području prometa i okoliša; potiče gruzijsku vladu da donese strategiju za borbu protiv onečišćenja zraka; poziva gruzijske vlasti da u javnom interesu povećaju sudjelovanje javnosti u odlučivanju o okolišu i, radi poticanja interesa javnosti, razinu razmjene informacija o okolišu;

46.  podsjeća da je upravljanje okolišem ključni element zahtjevâ iz Sporazuma o pridruživanju; pozdravlja stupanje na snagu novog zakona o procjeni utjecaja na okoliš koji je u skladu sa zakonodavstvom EU-a, kao i donošenje plana za klimatsku politiku; poziva na daljnje usklađivanje nacionalnih politika o okolišu s ciljevima EU-a u borbi protiv klimatskih promjena, u skladu s Pariškim sporazumom iz 2015. i, posebno, na dovršetak i usvajanje strategije za razvoj u smjeru niskih razina emisija;

47.  napominje da se Gruzija obvezala učinkovito provoditi multilateralne sporazume u području zaštite okoliša u skladu s poglavljem o trgovini i održivom razvoju, kojem je potrebno dodatno poboljšanje;

48.  prima na znanje plan gruzijske vlade za daljnji razvoj hidroenergije; u tom pogledu poziva gruzijske vlasti da u svim tim projektima budu usklađene sa standardima EU-a, a posebno da primjenjuju otvorene i transparentne postupke procjene utjecaja na okoliš u koje bi u ključnim fazama postupka donošenja odluka bili uključeni svi relevantni dionici;

Institucionalne odredbe

49.  smatra da je sudjelovanje gruzijskih vlasti od trenutka izrade nacrta relevantnog zakonodavstva korisno kako bi se postupak učinio uključivijim i smanjili troškovi prijelaza za Gruziju te poziva da Komisija u potpunosti iskoristi ex ante mehanizme za razmjenu informacija;

50.  ponovno ističe svoju odlučnost da pojača praćenje provedbe međunarodnih sporazuma s istočnim partnerima EU-a; ponovno poziva Komisiju i ESVD da Parlamentu i Vijeću češće dostavljaju iscrpna pisana izvješća o provedbi tih sporazumâ;

51.  napominje da je ocjena provedbe područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine u velikoj mjeri usmjerena na trgovinske tokove i prepreke trgovini; poziva Komisiju da primjereno prati i ocjenjuje provedbu DCFTA-e, s posebnim naglaskom na prenošenje i provedbu pravne stečevine, kao i na učinak na gruzijsko društvo, te da podnese javno i sveobuhvatno godišnje izvješće, uključujući o tehničkoj i financijskoj potpori koju pruža EU;

52.  poziva Vijeće i Komisiju da i dalje upotrebljavaju sav mogući utjecaj kako bi potaknule Gruziju i pomogle joj u njezinim nastojanjima oko uspješne provedbe DCFTA-u te podsjeća da se održiva provedba DCFTA-e ne može osloniti samo na pomoć EU-a, već zahtijeva neovisnu upravu s gruzijske stranke, s ciljem promicanja povećanja trgovinskih tokova, smanjenja birokratskog opterećenja i pojednostavljenja administrativnih postupaka; poziva obje strane da pružaju veću potporu mikropoduzećima te malim i srednjim poduzećima (MMSP) te da pružaju tehničku pomoć; potiče Komisiju da razmotri osnivanje skupine za potporu Gruziju na sličan način kao i skupine za potporu koja je stvorena za Ukrajinu;

53.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje i/ili Komisiju da sva godišnja izvješća o provedbi pridruživanja objavljuju istovremeno te da u istom trenutku objave i usporednu ocjenu, na temelju konkretnih pokazatelja, stupnja napretka u provedbi Sporazuma o pridruživanju/detaljnog i sveobuhvatnog područja slobodne trgovine u svakoj pridruženoj zemlji;

54.  donosi odluku o sastavljanju godišnjih izvješća o provedbi sporazuma o pridruživanju;

°

°  °

55.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Gruzije.

MIŠLJENJE Odbora za međunarodnu trgovinu (21.6.2018)

upućeno Odboru za vanjske poslove

o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije
(2017/2282(INI))

Izvjestiteljica za mišljenje: Elsi Katainen

PRIJEDLOZI

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za vanjske poslove da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  napominje da je EU najveći trgovinski partner Gruzije, koji predstavlja gotovo trećinu ukupne trgovine te zemlje, kao i najznačajniji donator, te da je EU također odgovoran za najveći udio izravnih stranih ulaganja u tu zemlju;

2.  smatra da je regulatorno usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a ključna dimenzija DCFTA-e jer stvarni pristup tržištu EU-a i reforma uvelike ovise o odgovarajućoj primjeni i provedbi relevantnog zakonodavstva; svjestan je da to predstavlja velik izazov za upravljanje, institucije i javnu upravu u Gruziji te potiče Komisiju da osigura odgovarajuću tehničku i financijsku potporu; pozdravlja dalekosežne političke i gospodarske reforme koje je Gruzija već poduzela i potiče daljnji napredak, na primjer u području sanitarnih i fitosanitarnih mjera (posebno u odnosu na izgradnju institucionalnih kapaciteta u kontroli sigurnosti hrane), jačanja demokratskih institucija, javne nabave, regulatornih pitanja i postupaka ocjenjivanja sukladnosti, prava intelektualnog vlasništva, pravnih i administrativnih opterećenja za poduzeća i carinskih postupaka, u skladu s vremenskim okvirom dogovorenim između stranaka u okviru DCFTA-e i konsolidacije pluralističke demokracije;

3.  smatra da je sudjelovanje gruzijskih vlasti iz vremena izrade nacrta relevantnog zakonodavstva korisno kako bi se postupak učinio uključivijim i smanjili troškovi prijelaza za Gruziju te poziva da Komisija u potpunosti iskoristi ex ante mehanizme za razmjenu informacija;

4.  vjeruje da će daljnje ispunjenje obveza u okviru detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini (DCFTA) stvoriti novo ozračje za gospodarske odnose i razvoj trgovine i ulaganja te pridonijeti gospodarskom restrukturiranju:

5.  sa zadovoljstvom primjećuje da su se neki novi proizvodi počeli izvoziti u EU, iako Gruzija još uvijek uglavnom izvozi poljoprivredne proizvode i sirovine; potiče Komisiju da podupre Gruziju u utvrđivanju onih područja koja bi mogla dodatno poticati gospodarsku diversifikaciju te im dade prednost u procesu provedbe DCFTA-e; preporučuje da Gruzija razmotri strategiju diversifikacije u pogledu proizvoda koji se izvoze na tržište EU-a;

6.  zabrinut je zbog stanja radničkih prava u Gruziji, posebno u područjima sigurnosti na radu, dječjeg rada i slobode udruživanja; stoga pozdravlja poboljšanja uvedena nedavno donesenim gruzijskim zakonom o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu te apelira da se on u potpunosti i učinkovito provodi; međutim, sa zabrinutošću primjećuje da Odjel za inspekciju rada koji je nedavno osnovan ne smije pregledavati radna mjesta bez prethodne suglasnosti poslodavca te da preporuke izdane nakon inspekcijskog pregleda nisu obvezujuće; apelira na gruzijsku vladu da uspostavi punopravni i nezavisni sustav inspekcije rada koji bi pokrivao radne norme izvan okvira sigurnosti i zaštite zdravlja na radu te načela društveno odgovornog poslovanja; poziva Gruziju na učinkovitu provedbu konvencija o radu Međunarodne organizacije rada;

7.  napominje da se Gruzija obvezala učinkovito provoditi multilateralne sporazume u području zaštite okoliša u skladu s poglavljem o trgovini i održivom razvoju, kojem je potrebno dodatno poboljšanje;

8.  pozdravlja nedavnu ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) i uspostave međuagencijske Komisije za jednakost spolova i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji;

9.  podupiru kontinuirane napore Gruzije u borbi protiv korupcije, kao i provedbu njezine strategije za borbu protiv korupcije i povezanog akcijskog plana; pohvaljuje visoku uspješnost u pogledu indeksa percepcije korupcije za 2017. organizacije Transparency International, u skladu s obvezama iz programa pridruživanja te prima na znanje da Gruzija ima najbolje rezultate u regiji istočne Europe koja nije dio EU-a i središnje Azije te da u indeksu percepcije korupcije zauzima 46. mjesto među najmanje korumpiranim zemljama od 175 zemalja;

10.  potiče gruzijske vlasti da razviju da nastave dodatno provoditi sveobuhvatan program javne osviještenosti kako bi se zajamčilo da mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća, poljoprivrednici i građani općenito budu potpuno informirani o mogućnostima i prednostima DCFTA-e te dostupnim programima potpore; pozdravlja napore koje su uloženi u obliku internetskih stranica za razmjenu informacija;

11.  potiče sve napore čiji je cilj postupno približavanje tehničkim propisima i normama EU-a, što dovodi do postupne gospodarske integracije Gruzije s unutarnjim tržištem EU-a,

12.  napominje da se, iako donošenje Zakona o uklanjanju svih oblika diskriminacije 2014. predstavlja važno postignuće, očekuje daljnji napredak u jačanju zaštite, i to putem ažuriranja zakonodavstva i potrebnih provedbenih mjera kako bi se postigao potpuni učinak zakonodavstva;

13.  pozdravlja članstvo Gruzije u energetskoj zajednici; poziva Komisiju da pomno prati razvoj događaja na tržištu energije i da ustraje u brzoj i transparentnoj provedbi sporazuma, osobito u pogledu usklađenosti s tržištem EU-a i energijom iz obnovljivih izvora;

14.  pozdravlja pristupanje Gruzije paneuromediteranskoj konvenciji o pravilima podrijetla, kojom će se omogućiti kumulacija podrijetla u okviru DCFTA-e, potiče Gruziju da pristupi Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku;

15.  poziva Vijeće i Komisiju da i dalje upotrebljavaju sav mogući utjecaj kako bi potaknule Gruziju i pomogle joj u njezinim nastojanjima oko uspješne provedbe DCFTA-u te podsjeća da se održiva provedba DCFTA-e ne može osloniti samo na pomoć EU-a, već zahtijeva neovisnu upravu s gruzijske stranke, s ciljem promicanja povećanja trgovinskih tokova, smanjenja birokratskog opterećenja i pojednostavljenja administrativnih postupaka; poziva obje strane da pružaju veću potporu mikropoduzećima te malim i srednjim poduzećima te da pružaju tehničku pomoć; potiče Komisiju da razmotri osnivanje skupine za potporu Gruziju na sličan način kao i skupine za potporu koja je stvorena za Ukrajinu;

16.  napominje da je ocjena provedbe područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine vrlo usmjerena na trgovinske tokove i prepreke trgovini; poziva Komisiju da na odgovarajući način prati i ocjenjuje provedbu DCFTA-e, te da posebnu pozornost pridaje prenošenju i provedbi pravne stečevine i njihovu učinku na gruzijsko društvo te da osigura javno i sveobuhvatno godišnje izvješćivanje, uključujući o tehničkoj i financijskoj potpori EU-a.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

21.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster, Kosma Złotowski

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

32

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Patricia Lalonde

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones, Kosma Złotowski

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

3

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

9.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

7

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Norica Nicolai, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Ivan Štefanec

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

43

+

ALDE

Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Anders Primdahl Vistisen

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Andrzej Grzyb, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero

7

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

1

0

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 5. studenog 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti