Процедура : 2017/0291(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0321/2018

Внесени текстове :

A8-0321/2018

Разисквания :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

ДОКЛАД     ***I
PDF 1376kWORD 203k
15.10.2018
PE 620.815v02-00 A8-0321/2018

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства

(COM(2017)0653 – C8‑0393/2017 – 2017/0291(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Анджей Гжиб

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства

(COM(2017)0653 – C8‑0393/2017 – 2017/0291(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0653),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0393/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 05 юли 2017 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0321/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В Европейската стратегия за мобилност21 с ниски емисии Комисията обяви, че за да може Съюзът да изпълни ангажиментите си, поети на проведената в Париж през 2015 г. 21-ва конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), декарбонизацията на транспорта трябва да бъде ускорена и до средата на века в сектора трябва да бъде постигнат категоричен напредък за нулеви емисии на парникови газове и замърсители на въздуха. Вредните за здравето емисии на замърсители на въздуха от транспорта също трябва незабавно и съществено да бъдат намалени. Това може да бъде постигнато с различни инициативи и политики, в т.ч. чрез обществени поръчки за чисти превозни средства.

(2)  В Европейската стратегия за мобилност21 с ниски емисии Комисията обяви, че за да може Съюзът да изпълни ангажиментите си, поети на проведената в Париж през 2015 г. 21-ва конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), декарбонизацията на транспорта трябва да бъде ускорена и до средата на века в сектора трябва да бъде постигнат категоричен напредък за нулеви емисии на парникови газове и замърсители на въздуха. Вредните за здравето и околната среда емисии на замърсители на въздуха от транспорта също трябва незабавно и съществено да бъдат намалени. Това може да бъде постигнато с различни инициативи и политики, в т.ч. мерки, които подкрепят прехода към други видове обществен транспорт, и чрез обществени поръчки за чисти превозни средства.

_________________

_________________

21 COM(2016) 501 final.

21 COM(2016) 501 final.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Както се посочва в съобщението на Комисията „Европа в движение – Програма за социално справедлив преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички“23, настоящото предложение е част от втори пакет с предложения, които ще допринесат за постигането на мобилност с ниски емисии в Съюза. Пакетът, представен в съобщението на Комисията „Към мобилност с ниски емисии — за Европейски съюз, който опазва планетата, предоставя възможности на своите потребители и защитава промишлеността и работниците си“, съчетава мерки както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането, целящи да улеснят прехода на ЕС към мобилност с ниски емисии и да повишат конкурентоспособността на цялата система в Съюза, свързана с мобилността.

(4)  Както се посочва в съобщението на Комисията „Европа в движение – Програма за социално справедлив преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички“23, настоящото предложение е част от втори пакет с предложения, които ще допринесат за постигането на мобилност с ниски емисии в Съюза. Пакетът, представен в съобщението на Комисията „Към мобилност с ниски емисии — за Европейски съюз, който опазва планетата, предоставя възможности на своите потребители и защитава промишлеността и работниците си“, съчетава мерки както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането, целящи да улеснят прехода на ЕС към мобилност с ниски емисии и да повишат конкурентоспособността на цялата система в Съюза, свързана с мобилността. Насърчаването на устойчиви превозни средства следва да се извършва успоредно с по-нататъшното развитие на обществения транспорт като най-бърз и икономически ефективен начин за ограничаване на броя на превозните средства по пътищата и следователно за подобряване на качеството на въздуха и за намаляване на емисиите.

_________________

_________________

23 COM (2017) 283 final.

23 COM (2017) 283 final.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Внедряването на нови технологии спомага за намаляване на емисиите от превозните средства и за декарбонизация на транспорта. По-широкото разпространение на пътни превозни средства с ниски и нулеви емисии вероятно ще намали емисиите на CO2 и някои емисии на замърсители (прахови частици, азотни оксиди и неметанови въглеводороди) и ще допринесе за конкурентоспособността и растежа на европейската промишленост на разрастващия се световен пазар за такива превозни средства.

(5)  Внедряването на нови технологии спомага за намаляване на емисиите от превозните средства и за ограничаване на шумовото замърсяване, като същевременно спомага за декарбонизация на транспорта. По-широкото разпространение на пътни превозни средства с ниски и нулеви емисии ще намали емисиите на CO2 и някои емисии на замърсители (прахови частици, азотни оксиди и неметанови въглеводороди) и по този начин ще подобри качеството на въздуха в градовете и в други замърсени райони, като същевременно ще допринесе за конкурентоспособността и растежа на европейската промишленост на разрастващия се световен пазар за превозни средства с ниски или нулеви емисии и ще гарантира развитието на инфраструктури за алтернативни горива. Освен това принципът на технологична неутралност трябва да бъде основният принцип във всяко усилие за гарантиране и стимулиране на конкурента среда и за насърчаване на по-нататъшни научни изследвания и иновации в тази област. С цел намаляване на замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване и постигане на съответствие със стандартите на Съюза за качество на въздуха в градските и селските райони, са необходими конкретни и амбициозни политики и мерки, включително използването на обществени поръчки за превозни средства с чисти емисии.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Оценки за момента, в който между 2020 г. и 2028 г. ще настъпи изравняване на цените между превозните средства с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) и електрическите превозни средства, задвижвани с акумулаторна батерия (ЕПС). Освен това няколко производители на оригинално оборудване (ПОО) са посочили примери за изравняване на цените за някои нови модели през 2020 г. Въз основа на по-ниските оперативни разходи на електрическите превозни средства, задвижвани с акумулаторна батерия (ЕПС), моментът на цялостно изравняване на общите разходи за собственост ще настъпи преди годината на изравняването на цената за закупуване, обикновено с 2 до 6 години.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Според пазарните прогнози цените на чистите превозни средства, като изцяло електрическите автомобили, ще паднат значително и те ще станат силно конкурентни и дори по-евтини за експлоатация, отколкото конвенционалните превозни средства през 20-те години на XXІ век, по-специално като се имат предвид общите разходи за собственост, поради по-ниската себестойност на батериите, а също така и поради други намаления на разходите, които ще се дължат на по-ниските разходи за гориво и на по-ниските разходи за поддръжка, свързани с експлоатацията на електрическо превозно средство.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в)  Въпреки че Съюзът е един от водещите региони за научни изследвания и екологични иновации с висока стойност, най-големите производители на автобуси и батерии се намират в азиатско-тихоокеанския регион. По подобен начин тенденциите на световните пазари при задвижваните с акумулаторна батерия електрически превозни средства се диктуват от пазарите в Китай и САЩ, които, взети заедно, съставляват приблизително 60% от световния пазар, в сравнение с дела от 28% на Съюза. Ето защо е необходима амбициозна политическа рамка на Съюза за стимулиране на иновациите и по-нататъшно насърчаване на конкурентоспособността и растежа на европейската индустрия в нарастващите глобални пазари за чисти превозни средства и свързаната с тях технологична инфраструктура.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 5 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Съюзът следва да увеличи стимулите, които подпомагат технологичното развитие на устойчиви и подлежащи на рециклиране батерии, които следва да бъдат произвеждани, като се взема под внимание необходимостта от свеждане до минимум на отпечатъка върху околната среда.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 5 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5д)  С цел постигане на последователност с целите за устойчивост, батериите следва да бъдат произвеждани при минимално въздействие върху околната среда в рамките на Съюза и извън него, по-специално по отношение на процеса на добиване на материали, използвани за създаването на батериите. Следва да се вземат предвид емисиите на парникови газове по време на целия производствен процес. Комисията следва да предложи, в рамките на преразглеждането на Директива 2006/66/ЕО, амбициозни цели за възможността за рециклиране на батериите.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Чрез политиката си за възлагане на обществени поръчки публичните органи могат да създават и подпомагат пазари за новаторски стоки и услуги. С директиви 2014/24/ЕС24 и 2014/25/ЕС25 се определят минимални хармонизирани правила за публичните органи и за субектите, извършващи дейност в определени сектори, при възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, строителство и услуги. По-специално в двете директиви се определят общи прагове за обема на поръчките, за които се прилага законодателството на Съюза и които се прилагат също така за Директивата за чисти превозни средства.

(6)  Като се има предвид, че държавните разходи за стоки, строителство и услуги представляват около 14% от БВП и допринасят за приблизително1,8 трилиона евро годишно, чрез политиката си за възлагане на обществени поръчки публичните органи могат да създават и подпомагат пазари за новаторски стоки и услуги. С директиви 2014/24/ЕС24 и 2014/25/ЕС25 се определят минимални хармонизирани правила за публичните органи и за субектите, извършващи дейност в определени сектори, при възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, строителство и услуги, в съответствие с екологичните изисквания за закупени стоки (включително превозни средства). По-специално в двете директиви се определят общи прагове за обема на поръчките, за които се прилага законодателството на Съюза и които се прилагат също така за Директивата за чисти превозни средства. С оглед на постигането на тази цел с директивата следва да бъдат зададени ясни и прозрачни изисквания и да бъде определен опростен метод за изчисляване по отношение на целите при възлагането на обществени поръчки.

_________________

_________________

24 ОВ L 94 от 28.3.2014 г., стр. 65.

24 ОВ L 94 от 28.3.2014 г., стр. 65.

25 ОВ L 94 от 28.3.2014 г., стр. 243.

25 ОВ L 94 от 28.3.2014 г., стр. 243.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Наличието на инфраструктура за зареждане е предпоставка за всяка транспортна операция с превозни средства, използващи алтернативни горива, в т.ч. в обществения транспорт. Поради това аспектите за насърчаването на инфраструктурата за алтернативни горива в обществения транспорт следва да бъдат засилени в Директива 2014/94/ЕС. Ако тя не бъде преразгледана, Комисията следва да създаде план за действие за инфраструктурата за обществен транспорт.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  На държавите членки следва да бъде разрешено да възлагат на операторите на разпределителни системи (ОРС) да притежават, разработват, управляват и експлоатират минимална критична маса зарядни точки в публичната сфера със свободен достъп за всички доставчици на електроенергия, за да се гарантира достатъчна наличност на зарядни точки.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6в)  Държавите членки следва да се насърчават да проучват възможности за подпомагане на експлоатацията и намаляване на разходите за експлоатация на превозни средства със свръхниски емисии в обществените услуги, например като предоставят освобождаване от или намаляване на данъците върху енергията за такива превозни средства.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В направената оценка на въздействието се подчертават ползите от промяна на цялостния управленски подход при възлагането на обществени поръчки за чисти превозни средства в Съюза. За разлика от подхода, при който в цялостните решения за възлагане на обществени поръчки се разчита на интернализация на външните разходи, като същевременно се отбелязва необходимостта винаги да се отчитат екологичните аспекти, определянето на минимални цели при възлагането на обществени поръчки може реално да спомогне за разпространението на чисти превозни средства на пазара. Ползите за европейските граждани и предприятия в средносрочен и дългосрочен план напълно оправдават този подход, при условие че възлагащите органи, възложителите и икономическите субекти не бъдат задължени да използват конкретна технология.

(8)  В направената оценка на въздействието се подчертават ползите от промяна на цялостния управленски подход при възлагането на обществени поръчки за чисти и енергийноефективни превозни средства в Съюза. За разлика от подхода, при който в цялостните решения за възлагане на обществени поръчки се разчита на интернализация на външните разходи, като същевременно се отбелязва необходимостта винаги да се отчитат екологичните аспекти, определянето на минимални цели при възлагането на обществени поръчки може реално да спомогне за разпространението на чисти превозни средства на пазара. Ползите за европейските граждани и предприятия в средносрочен и дългосрочен план напълно оправдават този подход, при условие че възлагащите органи, възложителите и икономическите субекти не бъдат задължени да използват конкретна технология.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Приложното поле на директивата се разширява, за да включи наемането, отдаването под наем и покупката на изплащане на превозни средства, договори за услуги на обществения пътен транспорт, специализирани услуги за пътен превоз на пътници, услуги на сухопътен пътнически транспорт без разписание, услуги по даване под наем на автобуси с водач, а също определени пощенски и куриерски услуги и услуги по събиране на битови отпадъци, като по този начин се обхващат всички приложими практики при възлагането на обществени поръчки.

(9)  Приложното поле на директивата се разширява, за да включи наемането, отдаването под наем и покупката на изплащане, както и преоборудването на превозни средства, договори за услуги на обществения пътен транспорт, специализирани услуги за пътен превоз на пътници, услуги на сухопътен пътнически транспорт без разписание, услуги по даване под наем на автобуси с водач, а също определени пощенски и куриерски услуги и услуги по събиране на битови отпадъци, като по този начин се обхващат всички приложими практики при възлагането на обществени поръчки, а съществуващите договори не следва да бъдат засегнати със задна дата от настоящата директива. Освен това Комисията следва да проучи възможността за екологосъобразни обществени поръчки при други видове транспорт.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Основните заинтересовани страни изразяват широка подкрепа за въвеждането на определение за чисти превозни средства, съобразено с изисквания за намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха от леките и тежките превозни средства. С цел да се осигурят подходящи стимули, които да подпомогнат навлизането на превозни средства с ниски и нулеви емисии на пазара в Съюза, разпоредбите относно възлагането на обществени поръчки за такива средства съгласно настоящото изменение следва да бъдат съобразени с разпоредбите на законодателството на Съюза относно емисиите на CO2 от леките автомобили и микробусите за периода след 2020 г26. Действията съгласно изменената директива ще допринесат за спазване на изискванията по тези стандарти. Прилагането на по-амбициозен подход при обществените поръчки може да осигури още един важен стимул за развитието на пазара.

(10)  Изменената директива следва да допринася за намаляването на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха от леките и тежките превозни средства. С цел да се осигурят подходящи стимули, които да подпомогнат навлизането на превозни средства с нулеви и ниски емисии на пазара в Съюза, разпоредбите относно възлагането на обществени поръчки за такива средства съгласно настоящото изменение следва да бъдат съобразени с разпоредбите на законодателството на Съюза относно емисиите на CO2 от леките автомобили и микробусите за периода след 2020 г26. Действията съгласно настоящата директива ще допринесат също така за спазване на изискванията по тези стандарти и ще улеснят разгръщането на свързаната инфраструктура за презареждане. Прилагането на по-амбициозен подход при обществените поръчки ще осигури още един важен стимул за развитието на пазара.

_________________

_________________

26 COM(2017) 676 final

26 COM(2017) 676 final

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  За да се постигне подобрение на качеството на въздуха в общините, е от решаващо значение да бъде обновен автомобилният парк в съответствие със стандартите за екологично чисти превозни средства. Освен това принципите на кръговата икономика изискват удължаването на жизнения цикъл на продуктите. Ето защо превозните средства, преоборудвани според стандарта за екологично чисти превозни средства, следва също да бъдат да разглеждани като част от постигането на минималните цели за обществените поръчки, определени в таблици 4 и 5 в приложението.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10б.  Превозните средства с нулеви емисии в отработилите газове също могат да оставят значителен отпечатък върху околната среда, дължащ се на процеса на производство на компонентите и на равнището на рециклиране или на ефикасност на производството на горива. Ето защо технологиите за справяне с това предизвикателство, като например устойчиви и годни за рециклиране батерии, следва да получават по-високо ниво на подкрепа по отношение на постигането на минималните цели за обществените поръчки, определени в таблици 4 и 5 в приложението. Научноизследователска и развойната дейност в областта на тези технологии следва да бъдат насърчавани и в други политики на Съюза.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 10 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10в)  Отчитането на емисиите на CO2 следва да се основава на подход, наречен „от източника на гориво до потребителя“, за да се признае цялата верига за доставки на гориво, от добиването до ауспуха. Това ще осигури по-точното отчитане на всички емисии на конкретно превозно средство. Ето защо Комисията следва да установи методиката за отчитане на емисиите „от източника на гориво до потребителя“ най-късно до 31 декември 2022 г.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Тъй като леките и тежките превозни средства се използват за различни цели и готовността за предлагането им на пазара е различна, би било полезно разпоредбите относно обществените поръчки да бъдат съобразени с тези различия. В оценката на въздействието се посочват предимствата на подход, основан на използването на алтернативни горива, докато на равнището на Съюза не бъдат установени – както Комисията възнамерява да предложи – технологично неутрални изисквания за емисиите на CO2 от тежките превозни средства. В оценката на въздействието се отчита също така, че при градските автобуси с ниски и нулеви емисии пазарът е по-развит, а при камионите с ниски и нулеви емисии все още е на по-ранен етап.

(11)  Тъй като двуколесните, триколесните, леките и тежките превозни средства се използват за различни цели и готовността за предлагането им на пазара е различна, би било полезно разпоредбите относно обществените поръчки да бъдат съобразени с тези различия. Следва да се отчита също така, че при градските автобуси с ниски и нулеви емисии напоследък се наблюдава напредък, а при камионите с ниски и нулеви емисии пазарът все още е в начална фаза.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Потенциалът за намаляване на емисиите само чрез обществени поръчки е ограничен и общественият транспорт допринася само за малък дял от емисиите, произхождащи от транспортния сектор. Затова държавите членки следва да бъдат насърчавани да регулират закупуването на чисти превозни средства от собственици на други паркове, като например дружества за таксиметрови услуги, за автомобили под наем и за съвместен превоз.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Определянето на минимални цели при възлагането на поръчки за чисти превозни средства до 2025 и 2030 г. в държавите членки следва да даде на пазарите сигурност за провеждането на трайна политика, която оправдава капиталовложенията за мобилност с ниски и нулеви емисии. Определянето на минимални цели подпомага развитието на пазара на цялата територия на Съюза. По този начин се осигурява време, за да се адаптират процедурите за възлагане на обществени поръчки, и се излъчва ясно послание за пазара. В оценката на въздействието се посочва, че в зависимост от икономическите си възможности и сериозността на проблема държавите членки все повече определят такива цели. В зависимост от икономическите им възможности (брутен вътрешен продукт на глава от населението) и последиците от замърсяването (гъстота на населението в градовете) за отделните държави членки следва да бъдат определени различни цели. Минималните цели при възлагането на обществени поръчки следва да бъдат допълнени, като възлагащите органи, възложителите и икономическите субекти бъдат задължени да вземат предвид съответните енергийни и екологични съображения при всички провеждани от тях процедури за обществени поръчки. Оценката на териториалното въздействие на изменената директива сочи, че въздействието ще бъде равномерно разпределено във всички региони на Съюза.

(12)  Определянето на минимални цели при възлагането на поръчки за чисти превозни средства, които трябва да бъдат постигнати до 2025 и 2030 г. в държавите членки, следва да даде на пазарите сигурност за провеждането на трайна политика, която оправдава капиталовложенията за мобилност с ниски и нулеви емисии. Определянето на минимални цели подпомага развитието на пазара на цялата територия на Съюза. По този начин се осигурява време, за да се адаптират процедурите за възлагане на обществени поръчки, и се излъчва ясно послание за пазара. В оценката на въздействието се посочва, че в зависимост от икономическите си възможности и сериозността на проблема държавите членки все повече определят такива цели. В зависимост от икономическите им възможности (брутен вътрешен продукт на глава от населението) и последиците от замърсяването (гъстота на населението в градовете) за отделните държави членки следва да бъдат определени различни цели. Минималните цели при възлагането на обществени поръчки следва да бъдат допълнени, като възлагащите органи, възложителите и икономическите субекти бъдат задължени да вземат предвид съответните енергийни и екологични съображения при всички провеждани от тях процедури за обществени поръчки. Оценката на териториалното въздействие на изменената директива сочи, че въздействието ще бъде равномерно разпределено във всички региони на Съюза.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  В своята препоръка до Съвета и Комисията от 4 април 2017 г. след проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2016/2908 (RSP) Европейският парламент призова държавите членки да насърчават политики на екологосъобразни обществени поръчки, чрез закупуването на превозни средства с нулеви емисии (ZEV) и превозни средства с най-ниски емисии (ULEV) от публични органи за техните автомобилни паркове или за (полу-) обществени програми за съвместното ползване на автомобили и за постепенното премахване на нови автомобили с емисии на CO2 до 2035 г.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Въздействието може да бъде най-голямо, ако обществените поръчки за чисти превозни средства бъдат насочени към области, където замърсяването на въздуха е относително голямо. Публичните органи в държавите членки се насърчават да отделят особено внимание на тези области, когато приключват изпълнението на своите национални минимални цели, и да отразят съответните действия в представяните от тях доклади по изменената директива.

(13)  Въздействието може да бъде най-голямо, ако обществените поръчки за чисти превозни средства бъдат насочени към области, където атмосферното и шумовото замърсяване е относително голямо. Публичните органи в държавите членки се насърчават да отделят особено внимание на тези области, когато приключват изпълнението на своите национални минимални цели, и да отразят съответните действия в представяните от тях доклади по изменената директива. За да се избегне непропорционална тежест и да се оптимизират потенциалните резултати от настоящата директива, на публичните органи следва да се предостави подходяща техническа помощ.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Изменената директива следва да допринася за намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха, както и за насърчаване на чист обществен автомобилен транспорт. Тя следва да избягва обезсърчаването на развитието на екологично чист неавтомобилен транспорт, като например трамваи и мотриси за метрото.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б)  Определените в настоящата директива пределни стойности са трудно приложими без разработването на годни за пазарна реализация и технически зрели продукти. С оглед на извършването на редовна оценка на постигнатия напредък Комисията следва да представя на всеки две години доклад, в който се определя дали са налице годни за пазарна реализация решения за чисти превозни средства. Освен това Комисията и държавите членки следва да предоставят по-големи финансови и нефинансови стимули за по-бързото пускане на подобни чисти превозни средства на пазара.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13в)  Предвид значителната разлика във финансовата свобода на действие на частните транспортни оператори за въвеждане на потенциално по-скъпоструващи превозни средства с алтернативни горива, следва да се предоставят механизми, които да гарантират еднакви условия на конкуренция между публичните и частните транспортни оператори в конкурсните и тръжните процедури. Трябва да се гарантира също така, че разходите за привеждане в съответствие с минималните цели при възлагането на обществени поръчки, установени с настоящата директива, не се прехвърлят на местните органи, по-специално за по-малките общини, нито водят до екстернализиране на възникващите по-високи разходи чрез по-високи цени на билетите, по-високи местни данъци или намаляване на обществените транспортни услуги.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Докладите за възложените обществени поръчки съгласно изменената директива следва да дават ясна представа за пазара, за да може ефикасно да се следи изпълнението на директивата. Най-напред през 2023 г. следва да бъде представен междинен доклад; първият пълен доклад за изпълнението на минималните цели следва да бъде представен през 2026 г., след което доклади следва да се представят на всеки три години. С цел да се сведе до минимум административната тежест за единните публични органи и да се осигури реална представа за пазара, следва да се улесни използването на опростен формат за докладване. Комисията ще осигури пълни доклади за превозните средства с ниски и нулеви емисии и за други превозни средства с алтернативни горива съгласно Общия терминологичен речник на Съюза, свързан с обществените поръчки (CPV). Използването на конкретни кодове от Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки, ще подпомогне регистрацията и наблюдението в базата данни на електронния ежедневник за поръчки (TED).

(15)  Докладите за възложените обществени поръчки съгласно изменената директива следва да дават ясна представа за пазара, за да може ефикасно да се следи изпълнението на директивата. Това следва да започне през 2023 г. с предварителен доклад от държавите членки до Комисията, представен в рамките на доклади съгласно законодателните актове на Съюза относно обществените поръчки и възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и да продължи с първия пълен доклад за изпълнението на минималните цели през 2026 г., след което доклади следва да се представят на всеки три години. С цел да се сведе до минимум административната тежест за единните публични органи и да се осигури реална представа за пазара, следва да се улесни използването на опростен формат за докладване. Тези доклади следва да съдържат информация относно стъпките, предприети за изпълнение на Директива 2009/33/ЕО, и да са в съответствие с категориите, които се съдържат в Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки на Съюза . Комисията следва да представя редовни доклади на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на Директива 2009/33/ЕО. Комисията следва също така да прецени дали машините, използвани на строителни площадки, биха могли да бъдат включени в обхвата на Директива 2009/33/ЕО и, ако това е така, да работят по методика за определяне на понятието „чисти машини, използвани на строителни площадки“.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15а)  С цел по-добро формиране на бъдещото създаване на политики в сектора чрез осигуряване на по-точни данни за общите емисии на дадено превозно средство, като се обхваща цялата верига за създаване на стойност, Комисията следва да предложи методика за отчитане на емисиите на емисиите на CO2 през жизнения цикъл и на емисиите на CO2 на превозни средства „от източника на гориво до потребителя“. Тези емисии следва да се вземат предвид, когато Комисията извършва преглед на Директива 2009/36/ЕО и на всеки друг законодателен акт, свързан с алтернативно гориво.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Целенасочените мерки за подкрепа като част от публичната политика на национално равнище и на равнището на ЕС могат допълнително да подпомогнат разпространението на чисти превозни средства на пазара. Това включва по-добър обмен на знания и съгласуване на обществените поръчки, така че предприетите действия да бъдат достатъчно мащабни, за да доведат до намаляване на разходите и да окажат въздействие върху пазара. В Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 – 2020 г. се посочва възможността да се предостави публична подкрепа, с която да се насърчи развитието на необходимата инфраструктура за разпространението на алтернативни горива27. Въпреки това правилата на Договора, и по-специално членове 107 и 108 от него, ще продължат да се прилагат за такава публична подкрепа.

(16)  Целенасочените мерки за подкрепа като част от публичната политика на национално равнище и на равнището на ЕС могат допълнително да подпомогнат разпространението на чисти превозни средства на пазара. Това включва по-добър обмен на знания и съгласуване на обществените поръчки, така че предприетите действия да бъдат достатъчно мащабни, за да доведат до намаляване на разходите и да окажат въздействие върху пазара. Следва да бъдат насърчавани и регионални пилотни проекти, по-специално там, където става въпрос за свързването на селски и градски райони. В Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 – 2020 г. се посочва възможността да се предостави публична подкрепа, с която да се насърчи развитието на необходимата инфраструктура за разпространението на алтернативни горива27. Въпреки това правилата на Договора, и по-специално членове 107 и 108 от него, ще продължат да се прилагат за такава публична подкрепа.

_________________

_________________

27 OВ C 200, 28.6.2014 г., стр. 1.

27 OВ C 200, 28.6.2014 г., стр. 1.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  С цел постигане на допълнителни намаления на емисиите и на замърсителите на въздуха държавите членки следва да се насърчават, когато е целесъобразно, да прилагат различни стимули и механизми за развитие на парковете в други сектори, различни от регулираните в изменената директива.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16б)  Държавите членки гарантират, че разходите за привеждане в съответствие с минималните цели за обществените поръчки, установени в настоящата директива, не се прехвърлят на местните власти и че на възлагащите органи и на възложителите се предоставят достатъчно финансови ресурси.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 16 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16в)  Необходими са целенасочени мерки за подкрепа на обществените поръчки за чисти превозни средства. За да помогнат за постигането на целите на настоящата директива, държавите членки разширяват своите финансови и нефинансови стимули с цел ускоряване на навлизането на чисти превозни средства на пазара.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 16 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16г)  Налагането на минимални цели за обществените поръчки за лекотоварни и тежкотоварни превозни средства от настоящата директива ще изисква допълнителни финансови ресурси за възлагащите органи и възложителите. Поради това бюджетната и финансовата политика след 2020 г. следва да отчита този аспект, за да се осигурява достатъчна финансова подкрепа за възлагащите органи и възложителите. Това следва да бъде отразено в бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР) и в правилата за устойчиво финансиране и финансовите институции на Съюза.

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 16 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

16д.   За да се гарантира, че публичните органи са стимулирани да закупуват чисти превозни средства, а държавите членки да инвестират в разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, както и за да се избегне рискът подобни доставки да станат причина за по-високи цени за пътниците, бюджетната и финансовата политика на Съюза след 2020 г. следва да предоставя подкрепа за възложителите. Това следва да бъде отразено в бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР) и в правилата за устойчиво финансиране и финансовите институции на Съюза. В допълнение държавите членки следва да разширят своите финансови и нефинансови стимули и да обмислят екологични одити с цел ускоряване на навлизането на чисти превозни средства на пазара. Чрез тези усилия ще се намалят първоначалните големи инвестиции за инфраструктурните промени и ще се подпомогне декарбонизацията на транспорта.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 16 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16е)  По смисъла на настоящата многогодишна финансова рамка (МФР) Съюзът разполага с набор от различни средства за подпомагане на държавите членки, местните органи и заинтересованите оператори в техния преход към устойчива мобилност. През периода 2014 – 2020 г. ЕС е заделил 13,7 млрд. евро от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за финансирането на градската мобилност. „Хоризонт 2020“ – научноизследователската програма на Съюза – ще предостави около 200 млн. евро за градска мобилност и 650 милиона евро за интелигентни градове, а Механизмът за свързване на Европа ще отдели около 200 милиона евро за поканите за представяне на предложения за градски възли. Съгласно следващата МФР Комисията и държавите членки следва да продължат да подкрепят проекти за устойчива градска мобилност и да укрепват необходимите взаимодействия между различните източници и програми за финансиране. По-специално връзките между градската мобилност, новата Програма в областта на цифровите технологии и Енергийния съюз трябва да бъдат укрепени, като например възможността чрез Механизма за свързване на Европа (МСЕ) да се финансират проекти за взаимодействие с преференциален процент на съфинансиране за проекти в областта на транспорта, съдържащи елементи от областта на енергетиката и далекосъобщенията и огромен потенциал за градски проекти.

Изменение    36

Предложение за директива

Съображение 16 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16ж)  Следва да се насърчава по-целенасочено използване на финансовите инструменти на ЕС, като например Европейския фонд за стратегически инвестиции или Механизмът за по-чист транспорт, от страна на Европейската инвестиционна банка, която може да помогне за финансирането на автомобилни паркове и оборудване. За тази цел наличието на технически и финансови консултантски услуги за местните органи и оператори, като например чрез Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, JASPERS, JESSICA или финансовия инструмент „Компас“, следва да бъдат засилени, за да се укрепят техният институционален капацитет, подготовката и изпълнението на проектите, както и за да се постигне оптимално използване на фондовете и финансовите инструменти на ЕС, включително отстраняването на риска за новаторските оферти.

Изменение    37

Предложение за директива

Съображение 16 з (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16з)  Следва също така публичните органи да бъдат насърчавани да възлагат обществени поръчки за превозни средства съобразно с критериите за икономически най-изгодната оферта („MEAT“), описани в член 82 от Директива 2014/25/ЕС, като се взема предвид разходната ефективност през целия експлоатационен живот на превозното средство, както и екологичните и социалните аспекти.

Изменение    38

Предложение за директива

Съображение 16 и (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16и)  За да се постигне максимално въздействие на инвестициите, мобилността и градското планиране трябва да бъдат по-добре координирани, например чрез използването на планове за устойчива градска мобилност (ПУГМ). ПУГМ са планове, които се разработват в отделни области на политиката и в сътрудничество с различни равнища на управление, комбинирайки различните видове транспорт, безопасността на движението по пътищата, доставките на товари, управлението на мобилността и интелигентните транспортни системи. ПУГМ могат да играят важна роля за постигането на целите на Съюза по отношение на намаляването на емисиите на CO2, шума и замърсяването на въздуха. Поради това прилагането на ПУГМ следва да бъде важен елемент, който да се вземе под внимание при финансирането на проекти на ЕС в областта на градския транспорт, включително при изпълнението на настоящата изменена директива. Във връзка с това Комисията следва да предостави на компетентните органи необходимата консултантска и техническа подкрепа при разработването на ПУГМ, като взема изцяло предвид принципа на субсидиарност.

Изменение    39

Предложение за директива

Съображение 16 й (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16й)  В допълнение към подпомагането на използването на чисти превозни средства, обществените поръчки са фактори за нови форми на мобилност. Докато чистите превозни средства ще бъдат стимулирани и ще доведат до ускорено разгръщане на инфраструктурата в градските райони, цифровизацията ще оптимизира ефективността на пътническия и товарния транспорт. Мултимодалната и споделената мобилност, както и решенията за интегрирана продажба на билети са от решаващо значение в прехода към мобилността като услуга.

Изменение    40

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  За постигане на целите на настоящата директива в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на Комисията следва да се предостави правомощието да приема актове с цел да се актуализират разпоредбите относно стандартите за емисиите на CO2 от тежките превозни средства, за срок от пет години, считано от [Въведете датата на влизане в сила]. Този период следва да се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

заличава се

Изменение    41

Предложение за директива

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а)  В съответствие с Междуинституционалното споразумение от 13 април 2013 г. за по-добро законотворчество, следва да бъде поставян особен акцент върху последващите действия, свързани с въздействието от законодателството на Съюза. Оценката на Директива 2009/33/ЕО следва да служи като основа за оценка на въздействието на вариантите за по-нататъшни действия. Поради това Комисията, въз основа на най-добрите и най-нови налични научни данни, следва да извърши оценка на необходимостта от преразглеждане на горепосочената директива, като се вземат под внимание емисиите на CO2 за жизнения цикъл и емисиите на CO2 на превозни средства „от източника на гориво до потребителя“, за да се гарантира прозрачността и отчетността по отношение на изпълнението на целите на политиките, и следва да предложи необходимите подобрения, ако това е необходимо. Ако е целесъобразно, Комисията следва, в този контекст, да направи преглед и на други съответни законодателни актове, свързани с алтернативните горива.

 

______________

 

1a OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1..

Изменение    42

Предложение за директива

Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18б)  Голяма част от обществените поръчки за обществения транспорт са свързани с органи за местен обществен транспорт, които се управляват от общините, чиито финансови възможности са ограничени. Правилата за обществените поръчки за чисти превозни средства следва да не създават значителна допълнителна финансова тежест, нито да водят до екстернализиране на възникващите по-високи разходи чрез по-високи цени на билетите, по-високи местни данъци или намаляване на обществения транспорт.

Изменение    43

Предложение за директива

Съображение 18 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18в)  Съюзът трябва да защити производителите от ЕС от нелоялна конкуренция в трети държави, където производителите на Съюза нямат достъп до търгове за обществени поръчки за покупката, наемането, отдаването под наем или покупката на изплащане на пътни превозни средства. Поради това Комисията следва да анализира практиките на нелоялна конкуренция в трети държави и да предприеме подходящи мерки за гарантиране на защитата на европейската промишленост.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 2009/33/ЕО

Заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Директива 2009/33/ЕС за насърчаване на чисти пътни превозни средства с цел да се подпомогне мобилността с ниски емисии

Директива 2009/33/ЕС за насърчаване на чисти пътни превозни средства в обществените поръчки с цел да се подпомогне мобилността с ниски емисии

Изменение    45

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Директива 2009/33/ЕО

Член 1 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(1a)  член 1, параграф 1 се заменя със следното:

Настоящата директива изисква възлагащите органи, възложителите, както и определени оператори да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот на превозните средства, в това число и потреблението на енергия, емисии на CO2 и емисии на определени замърсители, при покупката на пътни превозни средства с цел насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства и увеличаване на приноса на транспортния сектор в политиките на Общността в областта на околната среда, климата и енергетиката.

Настоящата директива изисква възлагащите органи, възложителите, както и определени оператори да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот на превозните средства, в това число и потреблението на енергия, емисии на CO2 и емисии на определени замърсители, при покупката, наемането, отдаването под наем или покупката на изплащане на пътни превозни средства с цел насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства и увеличаване на приноса на транспортния сектор в политиките на Съюза в областта на околната среда, климата и енергетиката.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=BG)

Изменение    46

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Директива 2009/33/ЕО

Член 2 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(1б)  в член 2 параграф 1 се заменя със следното:

Държавите членки може да освобождават от изискванията, предвидени в настоящата директива, договорите за закупуване само на превозни средства, посочени в член 2, параграф 3 от Директива 2007/46/ЕО, които не подлежат на одобрение на типа или на индивидуално одобрение на тяхна територия.

Държавите членки може да освобождават от изискванията, предвидени в настоящата директива, договорите за закупуване, наемане, отдаване под наем или покупка на изплащане на превозни средства, посочени в член 2, параграф 3 от Директива 2007/46/ЕО, които не подлежат на одобрение на типа или на индивидуално одобрение на тяхна територия.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=BG)

Изменение    47

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2009/33/ЕО

Член 3 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива се прилага по отношение на договори за покупка, наемане, отдаване под наем или покупка на изплащане на пътни превозни средства от:

Настоящата директива се прилага по отношение на договори за покупка, наемане, отдаване под наем, покупка на изплащане или преоборудване на пътни превозни средства от:

Изменение    48

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2009/33/ЕО

Член 3 – параграф 1 – буква в a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  институциите, агенциите и органите на ЕС.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2009/33/ЕО

Член 4 – параграф 1 – точка 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  „чисто превозно средство“ означава:

4.  „чисто превозно средство“ означава превозно средство, независимо от категорията, задвижвано с алтернативни горива, съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 1 от Директива 2014/94/ЕС, с изключение на биогорива, които не са произведени от суровини, изброени в част А от приложение IX към Директива 2018/... (RED II) или които са произведени от палмово масло * и включително хибридни превозни средства, при които електроенергията се използва само за част от експлоатацията на превозното средство, превозни средства с ниски емисии и превозни средства с нулеви емисии. Що се отнася до средства с двигател с вътрешно горене, емисиите в реални условия на движение * * като процент от граничните стойности на емисиите * * * не могат да надвишават 80%.

a)  превозно средство от категория M1 или M2 с максимална емисия на отработили газове, изразена в CO2 g/km, и емисии на замърсители при реални условия на движение под процента на приложимите пределни стойности на емисиите, посочен в таблица 2 от приложението, или

 

б)  превозно средство от категория N1 с максимална емисия на отработили газове, изразена в CO2 g/km, и емисии на замърсители при реални условия на движение под процента на приложимите пределни стойности на емисиите, посочен в таблица 2 от приложението, или

 

в)  превозно средство от категория M3, N2 или N3 съгласно определението в таблица 3 от приложението.“

 

 

_____________________________

 

*   * Това се доказва чрез договор за снабдяване с биогориво или чрез други средства за достъп до биогориво .

 

**   * Емисии на ултрафини частици при реални условия на движение в #/km (като брой на праховите частици, PN) и на азотни оксиди (NOx) в mg/km, измерени съгласно приложимата редакция на приложение IIIA към Регламент (ЕС) 2017/1151.

 

***   Приложимата пределна стойност на емисиите, посочена в приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2009/33/ЕО

Член 4 –параграф 1 – точка 4 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  „превозно средство с нулеви емисии“ означава превозно средство с нулеви емисии в отработилите газове на CO2, NOx и фини частици.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2009/33/ЕО

Член 4 – параграф 1 – точка 4 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  „превозно средство с ниски емисии“ означава превозно средство с максимално ниво на емисии, посочено в таблица 2 в приложението.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2009/33/ЕО

Член 4 – параграф 1 – точка 4 в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4в.  „превозно средство, преоборудвано към стандарт за чисти превозни средства“ означава превозно средство с двигател, преоборудван в съответствие със стандарта за чисто превозно средство, съгласно определението в параграф 1, точка 4 от настоящия член. В случай на преоборудван двигател, използващ биогорива, както е определено в член 2, параграф 2, точка (i) от Директива 2009/28/ЕО, синтетични горива или парафинови горива, превозното средство трябва да отговаря на най-новите стандарти Евро или на стандарти, заменящи посочения стандарт.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2009/33/ЕО

Член 4а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Вмъква се следният член 4a:

заличава се

„Член 4a

 

Делегиране на правомощия

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а за актуализиране на таблица 3 от приложението с цел да се посочат пределните стойности на емисията на CO2 в отработилите газове и пределните стойности на емисиите на замърсители за тежките превозни средства, след като съответните стандарти за емисиите на CO2 за тежките превозни средства влязат в сила на равнището на Съюза.

 

Изменение    54

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2009/33/ЕО

Член 5 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че при покупката, наемането, отдаването под наем или покупката на изплащане на пътни превозни средства, при договорите за извършване на обществена услуга за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и при договорите за извършване на обществени услуги, посочени в член 3 от настоящата директива, се спазват минималните цели при възлагането на обществени поръчки, посочени в таблица 4 от приложението – за леките превозни средства, и в таблица 5 от приложението – за тежките превозни средства.

1.  Държавите членки гарантират, че при покупката, наемането, отдаването под наем, покупката на изплащане или преоборудването по стандарти за чисти превозни средства на пътни превозни средства, при договорите за извършване на обществена услуга за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и при договорите за извършване на обществени услуги, посочени в член 3 от настоящата директива, се спазват минималните цели при възлагането на обществени поръчки, посочени в таблица 4 от приложението – за чисти леки превозни средства, и в таблица 5 от приложението – за тежките превозни средства.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2009/33/ЕО

Член 5 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  За целите на изчисляване на минималните цели при обществените поръчки датата на обществената поръчка, която следва да бъде взета предвид, е датата на приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез подписване на договора.

 

Минималните цели за обществени поръчки се изчисляват като средна стойност на всички договори, подписани между деня след датата на транспониране на настоящата директива и 31 декември 2024 г. за първия референтен период и от 1 януари 2025 г. и 31 декември 2029 г. за втория референтен период.

 

В случай че новите цели за референтния период след 1 януари 2030 г. не бъдат приети навреме, целите, определени за 2030 г., продължават да се прилагат.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2009/33/ЕО

Член 5 – параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  С цел постигането на целите за обществените поръчки възложителите основават възлагането на договорите на критериите за икономически най-изгодната оферта („MEAT“), описани в член 82 от Директива 2014/25/ЕС. Тръжните спецификации се определят не само с акцент върху общите разходи за собственост (ОРС), но и върху други характеристики на превозното средство, например достъпност, вписване в градския ландшафт, равнища на шум, енергийна ефективност, възможност за рециклиране на батериите и частите на превозното средство.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Директива 2009/33/ЕО

Член 5 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  Вмъква се следният член:

 

„Член 5a

 

Финансови ресурси

 

1.  Държавите членки предоставят достатъчно инструменти за финансиране на обществените поръчки за чисти превозни средства и инсталирането на свързаната с тях инфраструктура на тяхна територия. Определянето на средствата следва цялостна оценка на финансовите нужди на обществените органи и възложителите, свързани с целите за обществените поръчки, определени на национално равнище.

 

2.  Съюзът предоставя допълнителни инструменти за финансиране, за да подпомогне навлизането на чисти превозни и инсталирането на свързаната с тях инфраструктура в държавите членки.“

Изменение    58

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)

Директива 2009/33/ЕО

Член 5 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Вмъква се следният член:

 

„Член 5б

 

План за действие за алтернативни горива за обществения транспорт

 

1.  До 31 декември 2020 г. Европейската комисия представя на Европейския парламент и на Съвета план за действие за ускоряване на изграждането на инфраструктура за зареждане на ТПС, притежавани от транспортни предприятия, в техните собствени депа и зони за поддръжка, както и в публичното пространство.

 

2.  В този план за действие се включва информация относно наличните инструменти за финансиране на Съюза и се определят ясно процедурите как тази подкрепа може да бъде дадена, включително връзката ѝ със съществуващите европейски правила за държавната помощ.

 

3.  Докладът съдържа и оценка на това как инструментите на Съюза за финансиране биха могли да бъдат преразгледани, така че да се дава приоритет на финансирането на дружествата от обществения транспорт независимо от техния размер за подмяна на превозните им средства.“

Изменение    59

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 в (нова)

Директива 2009/33/ЕО

Член 5 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в)  Вмъква се следният член:

 

„Член 5в

 

Платформа на равнището на Съюза за трансгранични и съвместни обществени поръчки на енергийноефективни пътни превозни средства с ниски емисии

 

С цел да се ускори постигането на целите, определени в приложението към настоящата директива, и да бъдат постигнати икономии от мащаба, Комисията създава платформа на Съюза за трансгранични и съвместни обществени поръчки за енергийноефективни пътни превозни средства с ниски емисии. Възлагащите органи, възложителите и операторите, посочени в член 3, може да участват в тази платформа за съвместни обществени поръчки за превозни средства. Комисията гарантира, че платформата е публично достъпна и обединява по ефективен начин всички страни, заинтересовани от обединяване на ресурсите си. С цел да се улесни създаването и осъществяването на подобни съвместни обществени поръчки, Комисията предоставя техническа помощ и разработва образци за споразумения за сътрудничество. На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт в съответствие с член 8а за изготвяне на платформа на Съюза за съвместни обществени поръчки за енергийноефективни пътни превозни средства с ниски въглеродни емисии.“

Обосновка

Платформа за трансгранични обществени поръчки би могла да помогне на градовете да се възползват от икономии от мащаба, като така се намаляват разходите.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 2009/33/ЕО

Член 8 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Вмъква се нов член 8а:

заличава се

„Член 8a

 

Упражняване на делегирането

 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [моля, посочете датата на влизане в сила]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 4а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 4а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

 

Изменение    61

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 2009/33/ЕО

Член 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)   Член 9 се заменя със следното:

(8)   Член 9 се заличава

„1.   Комисията се подпомага от комитет.

 

Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

3.   Когато становището на комитета трябва да бъде получено по писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, ако в рамките на срока за даване на становище председателят на комитета вземе такова решение или обикновено мнозинство от членовете на комитета отправят такова искане.“

 

Изменение    62

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а

Директива 2009/33/ЕО

Член 10 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящата директива и за действията, предприети от държавите членки за ефикасното ѝ изпълнение, на всеки три години, считано от 1 януари 2027 г., след като държавите членки представят докладите си.

1.  Държавите членки представят на Комисията доклад за изпълнението на настоящата директива като част от докладите, предвидени в член 83, параграф 3, алинея втора от Директива 2014/24/ЕС и член 99, параграф 3, алинея втора от Директива 2014/25/ЕС, до 18 април 2026 г. и на всеки три години след това. Държавите членки представят на Комисията предварителен доклад до 18 април 2023 г.

 

Тези доклади съдържат информация за предприетите стъпки за изпълнение на настоящата директива, в т.ч. за броя и категорията на превозните средства, придобити от възлагащите органи и възложителите посредством обществени поръчки, за проведения диалог между различните равнища на управление, информация за намеренията на държавите членки във връзка с горепосочените дейности за докладване и всякаква друга полезна информация.

 

При подаването на информацията се спазват категориите, съдържащи се в Регламент № 2195/2002 относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), и изброени в таблица 1 от приложението.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а а (нова)

Директива 2009/33/ЕО

Член 10 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

аа)   параграф 2 се заменя със следното:

2.  Тези доклади оценяват резултатите от настоящата директива, особено от опциите, посочени в член 5, параграф 3, и необходимостта от по-нататъшни действия, и включват предложения, ако това е необходимо.

„2.   До 31 декември 2022 г. Комисията предлага методика за отчитане на емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл и на емисиите на CO2 от превозни средства „от източника на гориво до потребителя“.

В тези доклади Комисията съпоставя номиналните и относителните цифри на закупените автомобили с най-добрата пазарна алтернатива по отношение на енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот, в рамките на четирите категории превозни средства, посочени в таблица 3 от приложението, за цялостния пазар за тези превозни средства и прави преценка как опциите, посочени в член 5, параграф 3, са се отразили на пазара. Комисията оценява необходимостта от по-нататъшни действия и по целесъобразност включва предложения.

Най-късно до 18 април 2027 г. Комисията прави преглед на Директива 2009/33/ЕО и всякакви други съответни законодателни актове, свързани с алтернативно гориво, като се взема под внимание жизненият цикъл, емисиите на CO2 и емисиите на CO2 от превозни средства „от източника на гориво до потребителя“.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – а б (нова)

Директива 2009/33/ЕО

Член 10 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

аб)  параграф 3 се заменя със следното:

3.  Не по-късно от датата на първия доклад Комисията разглежда опциите, посочени в член 5, параграф 3, представя оценка на методологията, установена в член 6, и предлага подходящи корекции, ако това е необходимо.

„3.  До 18 април 2024 г. и на всеки три години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за изпълнението на настоящата директива, в който се посочват действията, предприети от отделните държави членки в това отношение, и се прави оценка на необходимостта от по-нататъшни действия и, когато е целесъобразно, се придружава от предложение за изменение на настоящата директива.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б

Директива 2009/33/ЕО

Член 10 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки представят на Комисията доклад за изпълнението на настоящата директива до 01 януари 2026 г. и на всеки три години след тази дата. Държавите членки представят на Комисията междинен доклад до 1 януари 2023 г. Докладът съдържа информация за предприетите стъпки за изпълнение на настоящата директива, в т.ч. за броя и категорията на превозните средства, придобити от възлагащите органи и възложителите посредством обществени поръчки, за проведения диалог между различните равнища на управление, информация за намеренията на държавите членки във връзка с горепосочените дейности за докладване и всякаква друга полезна информация. При подаването на информацията следва да се спазват посочените в приложението категории съгласно Регламент № 2195/2002 относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV) 15.

заличава се

Изменение    66

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б

Директива 2009/33/ЕО

Член 10 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.   На Комисията се възлага правомощието да приема с актове за изпълнение насоки относно съдържанието на докладите на държавите членки, посочени в параграф 4.

5.   На Комисията се възлага правомощието да приема с актове за изпълнение насоки относно съдържанието на докладите на държавите членки, посочени в параграф 1.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б – подточка б a (нова)

Директива 2009/33/ЕО

Член 10 – параграф 5 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  добавя се следният параграф:

 

„5а.  Държавите членки могат да решат да създадат механизми, за да регулират закупуването на чисти превозни средства от собственици на други паркове, като например дружества за таксиметрови услуги, за съвместно ползване на автомобили и за съвместен превоз.“

Обосновка

Само малък дял (8% от емисиите от транспорт) произхождат от обществения транспорт; въпреки това предложението за директива е насочено основно към превозните средства на обществения транспорт. С цел да се балансира това и да се постигне целта за намаляването на емисиите от транспортния сектор, други големи паркове следва да бъдат включена в директивата.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б б (нова)

Директива 2009/33/ЕО

Член 10 – параграф 5 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  добавя се следният параграф:

 

„5б.  До 31 декември 2021 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета план за действие за ускоряване на изграждането на инфраструктура за зареждане на ТПС, притежавани от транспортни предприятия, в техните собствени депа и зони за поддръжка, както и в публичното пространство. В този план за действие се включва информация относно наличните инструменти за финансиране на Съюза и се определя как тази подкрепа може да бъде предоставена въпреки европейските правила за държавна помощ.“

Изменение    69

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б в (нова)

Директива 2009/33/ЕО

Член 10 – параграф 5 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бв)  добавя се следният параграф:

 

„5в.   Комисията оценява необходимостта от преразглеждане на съответното законодателство, свързано с насърчаването на чист и енергийно ефективен пътен транспорт, що се отнася до използването на най-добрите и рециклирани гуми, и когато е целесъобразно, от представяне законодателно предложение.“

Изменение    70

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б г (нова)

Директива 2009/33/ЕО

Член 10 – параграф 5 г (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бг)  добавя се следният параграф:

 

„5г.  Комисията предлага насоки на държавите членки по отношение на различните фондове на Съюза, които може да се използват и биха могли да бъдат мобилизирани за целите на настоящата директива, например Механизма за свързване на Европа за подпомагане на развитието на високоефективни, устойчиви и ефикасно взаимосвързани трансевропейски мрежи в областта на транспорта, Европейския фонд за стратегически инвестиции или Механизма за по-чист транспорт за подпомагане на използването на по-чисти превозни средства и свързаната с тях инфраструктура.“

Изменение    71

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б д (нова)

Директива 2009/33/ЕО

Член 10 – параграф 5 д (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(бд)  добавя се следният параграф:

 

„5д.  Консултативните центрове играят ключова роля за този преход чрез улесняване и насърчаване на инвестициите и подпомагане на институционалния капацитет. Следователно Комисията засилва значително ролята и капацитета на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, по-специално чрез местно присъствие и проактивна роля в подготовката на проектите.“

Изменение    72

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до XXXX [Моля, въведете датата – 24 месеца след влизането в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до XXXX [Моля, въведете датата – 18 месеца след влизането в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Изменение    73

Предложение за директива

Приложение І

Директива 2009/33/ЕО

Приложение – таблица 1

 

Текст, предложен от Комисията

Таблица 1: Кодове от Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), посочени в член 3

Код по CPV

Описание

60112000-6

Услуги на обществения пътен транспорт

60130000-8

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

60140000-1

Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание

60172000-3

Услуги по даване под наем на автобуси с водач

90511000-2

Услуги по събиране на битови отпадъци

60160000-7

Превоз на пощенски пратки с неспециални автомобили

60161000-4

Превоз на колети с неспециални автомобили

 

Изменение

Table 1: Кодове от Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), посочени в член 3

Код по CPV

Описание

60112000-6

Услуги на обществения пътен транспорт

60130000-8

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

60140000-1

Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание

60172000-3

Услуги по даване под наем на автобуси с водач

90511000-2

Услуги по събиране на битови отпадъци

60160000-7

Превоз на пощенски пратки с неспециални автомобили

60161000-4

Превоз на колети с неспециални автомобили

64121100-1

Услуги за доставки на писма

64121200-2

Услуги за доставки на колети

60170000-0

Услуги по даване под наем на автомобили с водач

60171000-7

Услуги по даване под наем на леки автомобили с водач

60181000-0

Услуги по даване под наем на камиони с водач

60180000-3

Услуги по даване под наем на товарни автомобили с водач

90511100-3

Услуги по събиране на твърди отпадъци в населените места

90511200-4

Услуги по събиране на битови отпадъци

90511300-5

Услуги по събиране на битови отпадъци по домовете

90511400-6

Услуги по събиране на хартия

Изменение    74

Предложение за директива

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Директива 2009/33/ЕО

Приложение – таблица 2

 

Текст, предложен от Комисията

Таблица 2: Пределни стойности на емисиите за леките превозни средства

Категории превозни средства

2025

2030

 

CO2 g/km

Емисии на замърсители на въздуха при реални условия на движение* като процент от пределните стойности на емисиите**

CO2 g/km

Емисии на замърсители на въздуха при реални условия на движение* като процент от пределните стойности на емисиите

Превозни средства от категория M1

25

80%

0

Не се прилага.

Превозни средства от категория M2

25

80%

0

Не се прилага.

Превозни средства от категория N1

40

80%

0

Не се прилага.

* Емисии на ултрафини частици при реални условия на движение в #/km (като брой на праховите частици, PN) и на азотни оксиди (NOx) в mg/km, измерени съгласно приложимата редакция на приложение IIIA към Регламент (ЕС) 2017/1151.

** Приложимата пределна стойност на емисиите, посочена в приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 или заменилите го впоследствие актове.

 

Изменение

Таблица 2: Пределни стойности на емисиите за леките превозни средства

Категории превозни средства

2025 г.

2030 г.

 

CO2 g/km

Емисии на замърсители на въздуха при реални условия на движение* като процент от пределните стойности на емисиите**

CO2 g/km

Емисии на замърсители на въздуха при реални условия на движение* като процент от пределните стойности на емисиите

Превозни средства от категория L

25

 

 

 

Превозни средства от категория M1

50

80%

0

Не се прилага.

Превозни средства от категория M2

50

80%

0

Не се прилага.

Превозни средства от категория N1

50

80%

0

Не се прилага.

Превозни средства от категория M3

Не се прилага

 

 

 

Превозни средства от категория N2

Не се прилага

 

 

 

Превозни средства от категория N3

Не се прилага

 

 

 

* Емисии на ултрафини частици при реални условия на движение в #/km (като брой на праховите частици, PN) и на азотни оксиди (NOx) в mg/km, измерени съгласно приложимата редакция на приложение IIIA към Регламент (ЕС) 2017/1151.

** Приложимата пределна стойност на емисиите, посочена в приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 или заменилите го впоследствие актове.

Изменение    75

Предложение за директива

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Директива 2009/33/ЕО

Приложение – таблица 4

 

Текст, предложен от Комисията

Таблица 4: Минимална цел за леките превозни средства в съответствие с таблица 2 като дял от общия обем на обществените поръчки за леки превозни средства в държавите членки*

Държава членка

2025 г.

2030 г.

Люксембург

35%

35%

Швеция

35%

35%

Дания

34%

34%

Финландия

35%

35%

Германия

35%

35%

Франция

34%

34%

Обединено кралство

35%

35%

Нидерландия

35%

35%

Австрия

35%

35%

Белгия

35%

35%

Италия

35%

35%

Ирландия

35%

35%

Испания

33%

33%

Кипър

29%

29%

Малта

35%

35%

Португалия

27%

27%

Гърция

23%

23%

Словения

20%

20%

Чешка република

27%

27%

Естония

21%

21%

Словакия

20%

20%

Литва

19%

19%

Полша

20%

20%

Хърватия

17%

17%

Унгария

21%

21%

Латвия

20%

20%

Румъния

17%

17%

България

16%

16%

*Превозните средства с нулеви емисии на отработили газове се броят за едно (1) превозно средство, допринасящо за постигане на заложената стойност. Всички други превозни средства, които отговарят на изискванията, посочени в таблица 2 от настоящото приложение, се броят за 0,5 допринасящи превозни средства.

 

Изменение

Таблица 4: Минимална цел за леките превозни средства като дял от общия обем на обществените поръчки за тежки превозни средства в държавите членки 1, 2

 

Категория на превозното средство — M1, M2, N1

Категория превозно средство — L

Държава членка

2025 г.

2030 г.

2025 г.

2030 г.

Институции, агенции и органи на ЕС

[50%]

[50%]

[50%]

[50%]

Люксембург

50%

50%

50%

50%

Швеция

50%

50%

50%

50%

Дания

50%

50%

50%

50%

Финландия

50%

50%

50%

50%

Германия

50%

50%

50%

50%

Франция

50%

50%

50%

50%

Обединено кралство

50%

50%

50%

50%

Нидерландия

50%

50%

50%

50%

Австрия

50%

50%

50%

50%

Белгия

50%

50%

50%

50%

Италия

50%

50%

50%

50%

Ирландия

50%

50%

50%

50%

Испания

50%

50%

50%

50%

Кипър

50%

50%

50%

50%

Малта

50%

50%

50%

50%

Португалия

50%

50%

50%

50%

Гърция

35%

35%

35%

35%

Словения

35%

35%

35%

35%

Чешка република

50%

50%

50%

50%

Естония

35%

35%

35%

35%

Словакия

35%

35%

35%

35%

Литва

35%

35%

35%

35%

Полша

35%

35%

35%

35%

Хърватия

25%

25%

25%

25%

Унгария

25%

25%

25%

25%

Латвия

25%

25%

25%

25%

Румъния

25%

25%

25%

25%

България

25%

25%

25%

25%

1   Превозните средства с нулеви емисии и превозните средства с ниски емисии изпълняват най-малко 70% от минималните цели за обществени поръчки за чисти леки превозни средства през първия референтен период (до 2025 г.), а през втората (2025—2030 г.) и последващите отчетни периоди тези минимални цели се изпълняват от превозните средства с нулеви емисии.

2   Превозните средства с нулеви емисии на отработили газове се броят за едно (1) превозно средство, допринасящо за постигане на заложената стойност. Превозните средства с нулеви емисии се броят за половин (0,66) превозно средство, допринасящо за постигане на заложената стойност. Всички други чисти превозни средства се броят за половин (0,5) превозно средство, допринасящо за постигане на заложената стойност.

Изменение    76

Предложение за директива

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Директива 2009/33/ЕО

Приложение – таблица 5

 

Текст, предложен от Комисията

Таблица 5: Минимална цел за тежките превозни средства в съответствие с таблица 3 като дял от общия обем на обществените поръчки за тежки превозни средства в държавите членки*

Държава членка

Камиони

Автобуси

 

2025

2030

2025

2030

Люксембург

10%

15%

50%

75%

Швеция

10%

15%

50%

75%

Дания

10%

15%

50%

75%

Финландия

9%

15%

46%

69%

Германия

10%

15%

50%

75%

Франция

10%

15%

48%

71%

Обединено кралство

10%

15%

50%

75%

Нидерландия

10%

15%

50%

75%

Австрия

10%

15%

50%

75%

Белгия

10%

15%

50%

75%

Италия

10%

15%

50%

75%

Ирландия

10%

15%

50%

75%

Испания

10%

14%

50%

75%

Кипър

10%

13%

50%

75%

Малта

10%

15%

50%

75%

Португалия

8%

12%

40%

61%

Гърция

8%

10%

38%

57%

Словения

7%

9%

33%

50%

Чешка република

9%

11%

46%

70%

Естония

7%

9%

36%

53%

Словакия

8%

9%

39%

58%

Литва

9%

8%

47%

70%

Полша

7%

9%

37%

56%

Хърватия

6%

7%

32%

48%

Унгария

8%

9%

42%

63%

Латвия

8%

9%

40%

60%

Румъния

6%

7%

29%

43%

България

8%

7%

39%

58%

* Превозни средства с нулеви емисии на отработили газове или превозни средства с използване на природен газ – при условие че работят изцяло с биометан, като това следва да се докаже с договор за доставка на биометан или други начини за достъп до биометан – се броят за едно (1) превозно средство, допринасящо за постигане на заложените стойности. За държави членки, в които минималната заложена стойност при възлагането на обществени поръчки е над 50% от общия обем на обществените поръчки, броенето се прекратява при достигането на 50%. Всички други превозни средства, които отговарят на изискванията, посочени в таблица 2 от настоящото приложение, се броят за 0,5 допринасящи превозни средства.

 

Изменение

Таблица 5: Минимална цел за тежките превозни средства в съответствие с член 4, параграф 4 като дял от общия обем на обществените поръчки за тежки превозни средства в държавите членки

Държава членка

Камиони

Автобуси

 

20251 г.

20302 г.

20251 г.

20302 г.

Институции, агенции и органи на ЕС

[10%]

[15%]

[50%]

[75%]

Люксембург

10%

15%

50%

75%

Швеция

10%

15%

50%

75%

Дания

10%

15%

50%

75%

Финландия

9%

15%

46%

69%

Германия

10%

15%

50%

75%

Франция

10%

15%

48%

71%

Обединено кралство

10%

15%

50%

75%

Нидерландия

10%

15%

50%

75%

Австрия

10%

15%

50%

75%

Белгия

10%

15%

50%

75%

Италия

10%

15%

50%

75%

Ирландия

10%

15%

50%

75%

Испания

10%

14%

50%

75%

Кипър

10%

13%

50%

75%

Малта

10%

15%

50%

75%

Португалия

8%

12%

40%

61%

Гърция

8%

10%

38%

57%

Словения

7%

9%

33%

50%

Чешка република

9%

11%

46%

70%

Естония

7%

9%

36%

53%

Словакия

8%

9%

39%

58%

Литва

9%

8%

47%

70%

Полша

7%

9%

37%

56%

Хърватия

6%

7%

32%

48%

Унгария

8%

9%

42%

63%

Латвия

8%

9%

40%

60%

Румъния

6%

7%

29%

43%

България

8%

7%

39%

58%

1   Най-малко 50% от минималните цели по отношение на обществените поръчки за тежкотоварни превозни средства се изпълняват от превозни средства с нулеви емисии или от превозни средства с използване на природен газ, при условие че те работят изцяло с биометан, което се доказва чрез договор за доставка на биометан или други начини за достъп до биометан. Отчитането на дела на превозните средства, работещи с биометан, за подцелта се прекратява при 30% от подцелта.

2  Най-малко 66% от минималните цели по отношение на обществените поръчки за тежкотоварни превозни средства се изпълняват от превозни средства с нулеви емисии или от превозни средства, използващи природен газ, при условие че те използват изцяло биометан, което се доказва чрез договор за осигуряване на биометан или други начини за достъп до биометан. Отчитането на дела на превозните средства, работещи с биометан, за подцелта се прекратява при 30% от подцелта.

(1)

  ОВ C 262, 25.7.2018 г., стр. 58.

(2)

  Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението за директива за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, с което се определят минимални цели за обществените поръчки за чисти превозни средства, има за цел насърчаването на чист транспорт, като насърчава нови и чисти технологии и в дългосрочен план намаляване на емисиите на замърсители и на CO2.

В своя проект на доклад докладчикът свързва определението за чисти превозни средства за леки и тежки превозни средства с Директива 2014/94/ЕС относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. Това привеждане в съответствие следва да създаде в дългосрочен план предсказуемост и стабилност в правото на Съюза. Изменената директива следва също така да допринася за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, както и за съответствието на превозните средства с изискванията на най-новите стандарти за емисии на замърсители на въздуха и парникови газове.

В проект на доклад също така се изясняват разпоредбите относно минималните цели за обществените поръчки: датите на влизане в сила, продължителността на периода за целите и свързаният с това момент от цикъла на възлагане на обществени поръчки, който трябва да бъде взет предвид за изчисляването на целите.

Тъй като някои сектори на обществения транспорт в общините не могат да бъдат разглеждани отделно един от друг, докладчикът предлага да се даде възможност в определени ситуации за включване на трамваите и мотрисите за метрото, придобити чрез обществени поръчки, като допринасящи за постигането на целта за минимален брой обществени поръчки за автобуси.

Чрез налагането на минимални цели за обществените поръчки за лекотоварни и тежкотоварни превозни средства, настоящата директива ще изисква допълнителни финансови ресурси за възлагащите органи и за възложителите. Поради това в проекта на доклад се подчертава, че бюджетната и финансовата политика на Съюза след 2020 г. следва да отчитат този аспект и да осигуряват достатъчна финансова подкрепа за възлагащите органи и възложителите. Това следва да бъде отразено в бъдещата многогодишна финансова рамка (МФР) и в правилата за устойчиво финансиране и финансовите институции на Съюза.

Предложената директива използва обществените поръчки за стимулиране на търсенето на чисти пътни превозни средства. Производителите от ЕС обаче трябва също да бъдат защитени от нелоялната конкуренция. Ето защо в своя проект на доклад докладчикът предлага пътните транспортни средства, които са произведени от производители, установени в трети държави, в които производителите от ЕС нямат достъп до офертите по процедурата за възлагане на обществена поръчка за покупка, лизинг, наем или покупка на изплащане на пътни превозни средства, да не бъдат включвани като допринасящи за постигането на минималните цели за обществените поръчки.


СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (11.7.2018)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства

(COM(2017)0653 – C8‑0393/2017 – 2017/0291(COD))

Докладчик по становище: Андор Дели

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства инициативата на Комисията за преразглеждане на директивата. Публичните инвестиции в чисти превозни средства също оказват непосредствено въздействие върху чистотата на въздуха за гражданите и спомагат за преодоляването на продължаващите проблеми със замърсяването на въздуха и с емисиите на парникови газове от автомобилния транспорт.

Докладчикът подкрепя разширяването на приложното поле на директивата към други видове обществени поръчки освен покупката – а именно наемане, отдаване под наем или покупка на изплащане на превозни средства, както и към договори за услуги на обществения автомобилен транспорт, специализирани услуги за автомобилен превоз на пътници, услуги на сухопътен пътнически транспорт без разписание и услуги по даване под наем на автобуси с водач; Освен това докладчикът би желал да се разшири допълнително приложното поле на директивата и към таксиметровите услуги, когато става въпрос за публично притежавани и наети превозни средства. Тъй като тясното приложно поле е една от основните причини за ограниченото прилагане на директивата, това изменение ще бъде положителна промяна.

Освен това той подкрепя рамката за докладване, стига то да се извършва в рамките на допустимите административни усилия, когато в официалните регистри на превозните средства се въвежда категория „чисти превозни средства“. Една система на цялостно докладване може да осигури ясен общ поглед върху пазара и да даде възможност за ефективно наблюдение на изпълнението.

Той също така приветства премахването на методиката за изчисляване в парично изражение, която е твърде обременяваща и рядко се прилага.

Въпреки това докладчикът критикува липсата на яснота в директивата, по-специално разхвърляната информация с различни определения и сложните методи за преброяване на „чистите превозни средства“ в два отделни периода (до 2025 г. и от 2025 до 2030 г.).

За леките превозни средства в директивата се предлага през преходния период (до 2025 г.) превозните средства с нулеви емисии на отработили газове, което се отнася най-вече за 100% електрическите превозни средства, да се броят за 1 превозно средство. Превозните средства под определен праг на емисиите на отработили газове се разглеждат също така като чисти превозни средства; въпреки това те се броят само с тегловен коефициент 0,5. Праговете са 25 CO2 g/km за микробусите и 40 CO2 g/km за пътническите микробуси, които се отнасят преди всичко за зареждащите се от електрическата мрежа хибридни автомобили.

Докладчикът не само счита, че тези изчисления са твърде сложни, но и изразява съмнение, че преходният период до 2025 г. ще помогне за преодоляване на разликите в технологично отношение, докато нулевите емисии на отработили газове станат широкодостъпни. С цел да се избегне объркване и да се стимулира реалистичен пазар за чисти превозни средства, всяко превозно средство, считано за чисто в съответствие с член 2 параграф 1 от Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, следва да се брои за 1 превозно средство. След 2030 г. само превозните средства с нулеви емисии ще изпълняват изискването по отношение на целите при възлагането на обществени поръчки. Докладчикът е убеден, че до 2030 г. пазарът на превозни средства с нулеви емисии ще бъде много по-развит и цената на такива превозни средства ще бъде съпоставима с тази на другите превозни средства. Докладчикът счита, че ако правилата са прекалено строги, обществените поръчки биха могли или да се забавят значително, или напротив, да се ускорят, но с превозни средства по остаряла технология, което би блокирало евентуалните бъдещи инвестиции в нови технологии с нулеви емисии.

На равнището на Съюза са установени минимални цели при възлагането на обществени поръчки, при което бяха взети предвид бъдещите предизвикателства за публичните органи и икономическата ефективност. Държавите членки могат обаче да прилагат по-високи цели в зависимост от икономическите си възможности (брутен вътрешен продукт на глава от населението) и от последиците от замърсяването (гъстота на населението в градовете).

За тежките превозни средства в директивата се предлага през преходния период (до 2025 г.) да се допуска природен газ с добавен биометан, но с намален тегловен коефициент, докато по отношение на последващия етап не са предоставени никакви прагове на емисии или определения. Комисията иска да прилага такива прагове чрез делегиран акт, след като те бъдат определени. Не съществуват обаче стандарти за емисии, които да се използват, а технологията за нулеви емисии на отработили газове не е толкова развита, колкото при леките превозни средства.

Поради това докладчикът желае да се заличат разпоредбите, отнасящи се до делегирания акт, и да се приложи същата логика като при леките превозни средства: всяко превозно средство, считано за чисто в съответствие с член 2 параграф 1 от Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, следва да се брои за 1 превозно средство. Същата обосновка за целите при възлагането на обществени поръчки, валидна за леките превозни средства, е приложима и за тежките превозни средства.

Докладчикът изразява увереност, че този подход ще бъде по-неутрален по отношение на технологията в сравнение с приетия от Комисията, който е прекалено съсредоточен върху електрическите превозни средства, и че ще отговаря по-добре на основната цел на директивата да се стимулира промишлената политика чрез използване на обществените поръчки за чисти превозни средства и да се задейства развитие на пазара.

В заключение, докладчикът припомня, че правилата за закупуване на чисти превозни средства не следва да създават допълнителна финансова тежест или да водят до екстернализиране на възникващите разходи чрез по-високи цени на билетите, по-високи местни данъци или намаляване на обществените транспортни услуги. Ето защо той призовава Комисията и публичните органи на всички равнища в държавите членки да разгърнат своите финансови и нефинансови стимули, за да ускорят разпространението на тези превозни средства на пазара.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Европейският съюз се ангажира да постигне устойчива, конкурентоспособна, сигурна и декарбонизирана енергийна система19. Енергийният съюз и рамката за политиките в областта на енергетиката и климата през периода 2020 — 2030 г.20 определят за Съюза амбициозни ангажименти за по-нататъшно намаляване на емисиите на парникови газове (с най-малко 40% до 2030 г. в сравнение с 1990 г.), за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в енергопотреблението (с най-малко 27%) и за икономии на енергия от поне 27%, както и за подобряване на енергийната сигурност, конкурентоспособност и устойчивост в Съюза.

(1)  Европейският съюз се ангажира да постигне устойчива, конкурентоспособна, сигурна и декарбонизирана енергийна система19. Енергийният съюз и рамката за политиките в областта на енергетиката и климата през периода 2020 — 2030 г.20 определят за Съюза амбициозни ангажименти за по-нататъшно намаляване на емисиите на парникови газове (с най-малко 40% до 2030 г. в сравнение с 1990 г.), за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в енергопотреблението (с най-малко 35%) и за икономии на енергия от поне 35%, както и за подобряване на енергийната сигурност, конкурентоспособност и устойчивост в Съюза.

_________________

_________________

19 Заключения на Европейския съвет от 24 октомври 2014 г.

19 Заключения на Европейския съвет от 24 октомври 2014 г.

20 Съобщение на Комисията — „Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020 — 2030 г.“, (COM(2014)0015).

20 Съобщение на Комисията — „Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020 — 2030 г.“, (COM(2014)0015), изменено от Европейския регламент на първо четене на 17 януари 2018 г.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии21 Комисията обяви, че за да може Съюзът да изпълни ангажиментите си, поети на проведената в Париж през 2015 г. 21-ва конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), декарбонизацията на транспорта трябва да бъде ускорена и до средата на века в сектора трябва да бъде постигнат категоричен напредък за нулеви емисии на парникови газове и замърсители на въздуха. Вредните за здравето емисии на замърсители на въздуха от транспорта също трябва незабавно и съществено да бъдат намалени. Това може да бъде постигнато с различни инициативи и политики, в т.ч. чрез обществени поръчки за чисти превозни средства.

(2)  В Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии21 Комисията обяви, че за да може Съюзът да изпълни ангажиментите си, поети на проведената в Париж през 2015 г. 21-ва конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), декарбонизацията на транспорта трябва да бъде ускорена и до средата на века в сектора трябва да бъде постигнат категоричен напредък за нулеви емисии на парникови газове и замърсители на въздуха. Вредните за здравето и околната среда емисии на замърсители на въздуха от транспорта също трябва незабавно и съществено да бъдат намалени. Това може да бъде постигнато с различни инициативи и политики, в т.ч. чрез обществени поръчки за чисти превозни средства.

_________________

_________________

21 COM( 2016) 501 final.

21 COM( 2016) 501 final.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Както се посочва в съобщението на Комисията „Европа в движение – Програма за социално справедлив преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички“23, настоящото предложение е част от втори пакет с предложения, които ще допринесат за постигането на мобилност с ниски емисии в Съюза. Пакетът, представен в съобщението на Комисията „Към мобилност с ниски емисии — за Европейски съюз, който опазва планетата, предоставя възможности на своите потребители и защитава промишлеността и работниците си“, съчетава мерки както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането, целящи да улеснят прехода на ЕС към мобилност с ниски емисии и да повишат конкурентоспособността на цялата система в Съюза, свързана с мобилността.

(4)  Както се посочва в съобщението на Комисията „Европа в движение – Програма за социално справедлив преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички“23, настоящото предложение е част от втори пакет с предложения, които ще допринесат за постигането на мобилност с ниски емисии в Съюза. Пакетът, представен в съобщението на Комисията „Към мобилност с ниски емисии — за Европейски съюз, който опазва планетата, предоставя възможности на своите потребители и защитава промишлеността и работниците си“, съчетава мерки както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането, целящи да улеснят прехода на ЕС към мобилност с ниски емисии и да повишат конкурентоспособността на цялата система в Съюза, свързана с мобилността. Насърчаването на устойчиви превозни средства следва да се извършва успоредно с по-нататъшното развитие на обществения транспорт като най-бърз и икономически ефективен начин за ограничаване на броя на превозните средства по пътищата и следователно за подобряване на качеството на въздуха и за намаляване на емисиите.

_________________

_________________

23 COM(2017) 283 final.

23 COM(2017) 283 final.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Внедряването на нови технологии спомага за намаляване на емисиите от превозните средства и за декарбонизация на транспорта. По-широкото разпространение на пътни превозни средства с ниски и нулеви емисии вероятно ще намали емисиите на CO2 и някои емисии на замърсители (прахови частици, азотни оксиди и неметанови въглеводороди) и ще допринесе за конкурентоспособността и растежа на европейската промишленост на разрастващия се световен пазар за такива превозни средства.

(5)  Внедряването на нови технологии спомага за намаляване на емисиите от превозните средства и за ограничаване на шумовото замърсяване, като същевременно спомага за декарбонизация на транспорта. По-широкото разпространение на пътни превозни средства с ниски и нулеви емисии ще намали емисиите на CO2 и някои емисии на замърсители (прахови частици, азотни оксиди и неметанови въглеводороди) и по този начин ще подобри качеството на въздуха в градовете и в други замърсени райони, като същевременно ще допринесе за конкурентоспособността и растежа на европейската промишленост на разрастващия се световен пазар за превозни средства с ниски или нулеви емисии и ще гарантира развитието на инфраструктури за алтернативни горива. Освен това принципът на технологична неутралност трябва да бъде основният принцип във всяко усилие за гарантиране и стимулиране на конкурента среда и за насърчаване на по-нататъшни научни изследвания и иновации в тази област. За да намалее замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване и да се постигне съответствие със стандартите на ЕС за качество на въздуха в градските и селските райони, са необходими конкретни и амбициозни политики и мерки, включително използването на обществени поръчки за екологично чисти превозни средства.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  За да бъдат в съответствие с целите за устойчивост, батериите следва да бъдат произвеждани при минимално въздействие върху околната среда в рамките на Съюза и извън него, по-специално по отношение на процеса на добиване на материали, използвани за създаването на батериите. Следва да се вземат предвид емисиите на парникови газове по време на целия производствен процес. Комисията следва да представи, следвайки логиката на преразглеждането на Директива 2006/66/ЕО, амбициозни цели относно рециклируемостта на батериите.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Според пазарните прогнози цените на чистите превозни средства, като изцяло електрическите автомобили, ще паднат значително и те ще станат силно конкурентни и дори по-евтини за експлоатация, отколкото конвенционалните превозни средства през 20-те години на XXІ век, по-специално като се имат предвид общите разходи за собственост, поради по-ниската себестойност на батериите, а също така и поради други намаления на разходите, които ще се дължат на по-ниските разходи за гориво и на по-ниските разходи за поддръжка, свързани с експлоатацията на електрическо превозно средство.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в)  Въпреки че Съюзът е един от водещите региони за научни изследвания и екологични иновации с висока стойност, най-големите производители на автобуси и батерии се намират в азиатско-тихоокеанския регион. По подобен начин тенденциите на световните пазари при задвижваните с акумулаторна батерия електрически превозни средства се диктуват от пазарите в Китай и САЩ, които, взети заедно, съставляват приблизително 60% от световния пазар, в сравнение с дела от 28% на ЕС. Ето защо е необходима амбициозна политическа рамка на ЕС за стимулиране на иновациите и по-нататъшно насърчаване на конкурентоспособността и растежа на европейската индустрия на разрастващите се глобални пазари за чисти превозни средства и свързаната с тях технологична инфраструктура.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 5 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5г)  Европейският пазар на батерии ще бъде на стойност 250 милиарда евро годишно от 2025 г. нататък, тъй като се очаква търсенето на батерии да възлезе на 200 GWh, а това би могло да доведе до създаването на 4 – 5 милиона нови работни места в Европа. Отсъствието на база за производството на батерии в ЕС обаче застрашава позицията на промишлените клиенти в Съюза. За да бъде преодоляно това неблагоприятно по отношение на конкурентоспособността положение и за да бъде изградена конкурентоспособна и създаваща стойност верига в ЕС за производство на батерии, която да се основава на устойчиви и отговорни доставки на суровини, производствен процес, използващ енергия от възобновяеми източници, рециклиране и повторна употреба, институциите на Съюза, държавите членки и местните органи трябва да действат бързо и колективно.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Чрез политиката си за възлагане на обществени поръчки публичните органи могат да създават и подпомагат пазари за новаторски стоки и услуги. С директиви 2014/24/ЕС24 и 2014/25/ЕС25 се определят минимални хармонизирани правила за публичните органи и за субектите, извършващи дейност в определени сектори, при възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, строителство и услуги. По-специално в двете директиви се определят общи прагове за обема на поръчките, за които се прилага законодателството на Съюза и които се прилагат също така за Директивата за чисти превозни средства.

(6)  Като се има предвид, че държавните разходи за стоки, строителство и услуги представляват около 14% от БВП, чрез политиката си за възлагане на обществени поръчки за нови или за преоборудване на съществуващи превозни средства публичните органи могат да създават и подпомагат пазари за новаторски стоки и услуги. С директиви 2014/24/ЕС24 и 2014/25/ЕС25 се определят минимални хармонизирани правила за публичните органи и за субектите, извършващи дейност в определени сектори, при възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, строителство и услуги, в съответствие с екологичните изисквания за закупени стоки (включително превозни средства). По-специално в двете директиви се определят общи прагове за обема на поръчките, за които се прилага законодателството на Съюза и които се прилагат също така за Директивата за чисти превозни средства.

_________________

_________________

24 OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65 – 242.

24 OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65 – 242.

25 OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243 – 374.

25 OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243 – 374.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Държавите членки следва да се насърчават да проучват възможности за подпомагане на експлоатацията и за намаляване на разходите за експлоатация на превозни средства със свръхниски емисии в обществените услуги, например като предоставят освобождаване от данъци или намаляване на данъците върху енергията за такива превозни средства.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  Наличието на инфраструктура за презареждане с електрическа енергия и гориво е предпоставка за всяка транспортна операция с превозни средства, използващи алтернативни горива, в т.ч. в обществения транспорт. Поради това аспектите на насърчаването на инфраструктурата за алтернативни горива в обществения транспорт следва да бъдат засилени в Директива 2014/94/ЕС. Ако тя не бъде преразгледана, Комисията следва да създаде план за действие за инфраструктурата за обществен транспорт.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В направената оценка на въздействието се подчертават ползите от промяна на цялостния управленски подход при възлагането на обществени поръчки за чисти превозни средства в Съюза. За разлика от подхода, при който в цялостните решения за възлагане на обществени поръчки се разчита на интернализация на външните разходи, като същевременно се отбелязва необходимостта винаги да се отчитат екологичните аспекти, определянето на минимални цели при възлагането на обществени поръчки може реално да спомогне за разпространението на чисти превозни средства на пазара. Ползите за европейските граждани и предприятия в средносрочен и дългосрочен план напълно оправдават този подход, при условие че възлагащите органи, възложителите и икономическите субекти не бъдат задължени да използват конкретна технология.

(8)  В направената оценка на въздействието се подчертават ползите от промяна на цялостния управленски подход при възлагането на обществени поръчки за чисти и енергийноефективни превозни средства в Съюза. За разлика от подхода, при който в цялостните решения за възлагане на обществени поръчки се разчита на интернализация на външните разходи, като същевременно се отбелязва необходимостта винаги да се отчитат екологичните аспекти, определянето на минимални цели при възлагането на обществени поръчки може реално да спомогне за разпространението на чисти превозни средства на пазара. Ползите за европейските граждани и предприятия в средносрочен и дългосрочен план напълно оправдават този подход, при условие че възлагащите органи, възложителите и икономическите субекти не бъдат задължени да използват конкретна технология.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Приложното поле на директивата се разширява, за да включи наемането, отдаването под наем и покупката на изплащане на превозни средства, договори за услуги на обществения пътен транспорт, специализирани услуги за пътен превоз на пътници, услуги на сухопътен пътнически транспорт без разписание, услуги по даване под наем на автобуси с водач, а също определени пощенски и куриерски услуги и услуги по събиране на битови отпадъци, като по този начин се обхващат всички приложими практики при възлагането на обществени поръчки.

(9)  Приложното поле на директивата се разширява, за да включи наемането, отдаването под наем и покупката на изплащане, както и преоборудването на превозни средства, договори за услуги на обществения пътен транспорт, специализирани услуги за пътен превоз на пътници, услуги на сухопътен пътнически транспорт без разписание, услуги по даване под наем на автобуси с водач, а също определени пощенски и куриерски услуги и услуги по събиране на битови отпадъци, като по този начин се обхващат всички приложими практики при възлагането на обществени поръчки, а съществуващите договори не следва да бъдат засегнати със задна дата от настоящата директива. Освен това Комисията следва да проучи възможността за екологосъобразни обществени поръчки при други видове транспорт.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Основните заинтересовани страни изразяват широка подкрепа за въвеждането на определение за чисти превозни средства, съобразено с изисквания за намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха от леките и тежките превозни средства. С цел да се осигурят подходящи стимули, които да подпомогнат навлизането на превозни средства с ниски и нулеви емисии на пазара в Съюза, разпоредбите относно възлагането на обществени поръчки за такива средства съгласно настоящото изменение следва да бъдат съобразени с разпоредбите на законодателството на Съюза относно емисиите на CO2 от леките автомобили и микробусите за периода след 2020 г.26 Действията съгласно изменената директива ще допринесат за спазване на изискванията по тези стандарти. Прилагането на по-амбициозен подход при обществените поръчки може да осигури още един важен стимул за развитието на пазара.

(10)  Изменената директива следва да допринесе за намаляване на емисиите на замърсители на въздуха, на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха, както и на шумовото замърсяване от леките и тежките превозни средства. С цел да се осигурят подходящи стимули, които да подпомогнат навлизането на превозни средства с ниски и нулеви емисии на пазара в Съюза, разпоредбите относно възлагането на обществени поръчки за такива средства съгласно настоящото изменение следва да бъдат съобразени с разпоредбите на законодателството на Съюза относно емисиите на CO2 от леките автомобили и микробусите за периода след 2020 г.26 Действията съгласно изменената директива ще допринесат за спазване на изискванията по тези стандарти. Прилагането на по-амбициозен подход при обществените поръчки може да осигури още един важен стимул за развитието на пазара и по-специално предлагането на тежки превозни средства трябва да бъде допълнително стимулирано поради по-слабо развития пазар на „чисти“ тежки превозни средства. Отчитането на емисиите на CO2 следва да се основава на т.нар. подход „от източника на гориво до потребителя“ (well-to-wheel), за да се вземе предвид цялата верига за доставки на гориво от добива до ауспуха. Такъв подход би позволил да се оценят по-реалистично екологичните характеристики на превозните средства. Ето защо Комисията следва да установи методиката за отчитане на емисиите „от източника на гориво до потребителя“ най-късно до 1 януари 2022 г. и съответно да коригира таблици 2 и 3.

_________________

_________________

26 COM(2017) 676 final.

26 COM(2017) 676 final.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Превозните средства с нулеви емисии в отработилите газове също могат да оставят отпечатък върху околната среда, дължащ се на процеса на производство на компонентите и на равнището на рециклиране. Ето защо публичните органи следва да бъдат насърчавани да разглеждат аспекти, различни от цената, при обществените поръчки за превозни средства, например възможността за рециклиране на батериите. Научноизследователската и развойната дейност в областта на тези технологии следва да бъде насърчавана и в други политики на Съюза.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Тъй като леките и тежките превозни средства се използват за различни цели и готовността за предлагането им на пазара е различна, би било полезно разпоредбите относно обществените поръчки да бъдат съобразени с тези различия. В оценката на въздействието се посочват предимствата на подход, основан на използването на алтернативни горива, докато на равнището на Съюза не бъдат установени – както Комисията възнамерява да предложи – технологично неутрални изисквания за емисиите на CO2 от тежките превозни средства. В оценката на въздействието се отчита също така, че при градските автобуси с ниски и нулеви емисии пазарът е по-развит, а при камионите с ниски и нулеви емисии все още е на по-ранен етап.

(11)  Тъй като леките и тежките превозни средства се използват за различни цели и готовността за предлагането им на пазара е различна, би било полезно разпоредбите относно обществените поръчки да бъдат съобразени с тези различия. Следва да се отчита също така, че при градските автобуси с ниски и нулеви емисии напоследък се наблюдава напредък, а при камионите с ниски и нулеви емисии пазарът все още е в начална фаза.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Определянето на минимални цели при възлагането на поръчки за чисти превозни средства до 2025 и 2030 г. в държавите членки следва да даде на пазарите сигурност за провеждането на трайна политика, която оправдава капиталовложенията за мобилност с ниски и нулеви емисии. Определянето на минимални цели подпомага развитието на пазара на цялата територия на Съюза. По този начин се осигурява време, за да се адаптират процедурите за възлагане на обществени поръчки, и се излъчва ясно послание за пазара. В оценката на въздействието се посочва, че в зависимост от икономическите си възможности и сериозността на проблема държавите членки все повече определят такива цели. В зависимост от икономическите им възможности (брутен вътрешен продукт на глава от населението) и последиците от замърсяването (гъстота на населението в градовете) за отделните държави членки следва да бъдат определени различни цели. Минималните цели при възлагането на обществени поръчки следва да бъдат допълнени, като възлагащите органи, възложителите и икономическите субекти бъдат задължени да вземат предвид съответните енергийни и екологични съображения при всички провеждани от тях процедури за обществени поръчки. Оценката на териториалното въздействие на изменената директива сочи, че въздействието ще бъде равномерно разпределено във всички региони на Съюза.

(12)  Определянето на минимални цели при възлагането на поръчки за чисти превозни средства, които трябва да бъдат постигнати до 2025 и 2030 г. е от особено значение, за да се гарантира на пазарите сигурност за провеждането на трайна политика, която оправдава капиталовложенията за мобилност с ниски и нулеви емисии. Определянето на минимални цели подпомага развитието на пазара на цялата територия на Съюза. По този начин се осигурява време, за да се адаптират процедурите за възлагане на обществени поръчки, и се излъчва ясно послание за пазара, като същевременно се дава добър пример на гражданите. В оценката на въздействието се посочва, че в зависимост от икономическите си възможности и сериозността на проблема държавите членки все повече определят такива цели. В зависимост от икономическите им резултати (брутен вътрешен продукт на глава от населението) и от последиците от замърсяването (гъстота на населението в градовете) държавите членки обаче се насърчават да прилагат по-амбициозни цели. Като се има предвид, че тези параметри често не са еднакви в рамките на една държава членка, ще бъде необходима оценка на тяхната надеждност, така че методиката да може да бъде допълнена. Минималните цели при възлагането на обществени поръчки следва да бъдат допълнени, като възлагащите органи, възложителите и икономическите субекти бъдат задължени да вземат предвид съответните енергийни и екологични съображения при всички провеждани от тях процедури за обществени поръчки. Оценката на териториалното въздействие на изменената директива сочи, че въздействието ще бъде равномерно разпределено във всички региони на Съюза. Предвид настоящото развитие в областта на транспортните технологии, може да се окаже необходимо да се извършат междинен преглед на тези минимални цели и оценка на националните параметри, за да се даде възможност за адаптиране на стойностите на по-късен етап.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Въздействието може да бъде най-голямо, ако обществените поръчки за чисти превозни средства бъдат насочени към области, където замърсяването на въздуха е относително голямо. Публичните органи в държавите членки се насърчават да отделят особено внимание на тези области, когато приключват изпълнението на своите национални минимални цели, и да отразят съответните действия в представяните от тях доклади по изменената директива.

(13)  Въздействието може да бъде най-голямо, ако обществените поръчки за чисти превозни средства бъдат насочени към области, където замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване е относително голямо. Публичните органи в държавите членки се насърчават да отделят особено внимание на тези области, когато приключват изпълнението на своите национални минимални цели, и да отразят съответните действия в представяните от тях доклади по изменената директива. За да се избегне непропорционална тежест и да се оптимизират потенциалните резултати от настоящата директива, на публичните органи следва да се предостави подходяща техническа помощ.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Определените в настоящата директива пределни стойности са трудно приложими без разработването на годни за пазарна реализация и напълно развити от техническа гледна точка продукти. С оглед на редовната актуализация на информацията относно постигнатия напредък на Комисията се възлага да представя на всеки две години доклад, в който се определя дали са налице годни за пазарна реализация решения за чисти превозни средства. Освен това Комисията и държавите членки следва да увеличат финансовия и нефинансовия си принос за по-бързото пускане на такива чисти превозни средства на пазара.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б)  Предвид значителната разлика във финансовата свобода на действие на частните транспортни оператори за въвеждане на потенциално по-скъпоструващи превозни средства с алтернативни горива, трябва да се предоставят механизми, които да гарантират еднакви условия на конкуренция между публичните и частните транспортни оператори в конкурсните и тръжните процедури. Трябва да се гарантира също така , че разходите за привеждане в съответствие с минималните цели при възлагането на обществени поръчки, установени с настоящата директива, не се прехвърлят на местните органи, по-специално за по-малките общини, нито водят до екстернализиране на възникващите по-високи разходи чрез по-високи цени на билетите, по-високи местни данъци или намаляване на обществените транспортни услуги.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Оценката на разходите за целия жизнен цикъл е важен инструмент, с чиято помощ възлагащите органи и възложителите могат да отчитат разходите за енергийна ефективност и за опазване на околната среда през целия жизнен цикъл на превозното средство, в т.ч. разходите, свързани с емисиите на парникови газове и други замърсители, въз основа на подходяща методика за определяне на паричната им стойност. Като се отчитат минималното използване на методиката за изчисляване на разходите през целия експлоатационен срок съгласно Директива 2009/33/ЕО и обстоятелството, че според предоставената от тях информация възлагащите органи и възложителите използват собствени методики, съобразени с конкретните условия и потребности, следва да не се използва задължителна методика, а възлагащите органи, възложителите и икономическите субекти да могат да прилагат избрана от тях методика за оценка на разходите за целия жизнен цикъл при провежданите от тях процедури за възлагане на обществени поръчки.

(14)  Оценката на разходите за целия жизнен цикъл е важен инструмент, с чиято помощ възлагащите органи и възложителите могат да отчитат разходите за енергийна ефективност и за опазване на околната среда през целия жизнен цикъл на превозното средство, в т.ч. разходите, свързани с емисиите на парникови газове и други замърсители, въз основа на подходяща методика за определяне на паричната им стойност. Като се отчитат минималното използване на методиката за изчисляване на разходите през целия експлоатационен срок съгласно Директива 2009/33/ЕО и обстоятелството, че според предоставената от тях информация възлагащите органи и възложителите използват собствени методики, съобразени с конкретните условия и потребности, следва да не се използва задължителна методика, а възлагащите органи, възложителите и икономическите субекти да могат да прилагат избрана от тях методика за оценка на разходите за целия жизнен цикъл при провежданите от тях процедури за възлагане на обществени поръчки. Поради липсата на ясно разбиране за общите емисии през целия жизнен цикъл на различните видове горива обаче Комисията следва да предостави анализ, който да доведе до обща методика на Съюза за последователно докладване от страна на производителите на данни относно емисиите на CO2 на всички видове горива.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Докладите за възложените обществени поръчки съгласно изменената директива следва да дават ясна представа за пазара, за да може ефикасно да се следи изпълнението на директивата. Най-напред през 2023 г. следва да бъде представен междинен доклад; първият пълен доклад за изпълнението на минималните цели следва да бъде представен през 2026 г., след което доклади следва да се представят на всеки три години. С цел да се сведе до минимум административната тежест за единните публични органи и да се осигури реална представа за пазара, следва да се улесни използването на опростен формат за докладване. Комисията ще осигури пълни доклади за превозните средства с ниски и нулеви емисии и за други превозни средства с алтернативни горива съгласно Общия терминологичен речник на Съюза, свързан с обществените поръчки (CPV). Използването на конкретни кодове от Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки, ще подпомогне регистрацията и наблюдението в базата данни на електронния ежедневник за поръчки (TED).

(15)  Докладите за възложените обществени поръчки съгласно изменената директива следва да дават ясна представа за пазара, за да може ефикасно да се следи изпълнението на директивата. Най-напред през 2023 г. следва да бъде представен междинен доклад; първият пълен доклад за изпълнението на минималните цели следва да бъде представен през 2026 г., след което доклади следва да се представят на всеки три години: в този нов доклад следва да се отчитат промените в областта на екологията и екологичните приоритети на държавите членки през последните 3 години съгласно еднакви критерии за всички държави членки. С цел да се сведат до минимум административната тежест и допълнителните разходи за единните публични органи и да се осигури реална представа за пазара, следва да се улесни използването на опростен формат за докладване, а тръжните процедури следва да се провеждат онлайн за по-голяма прозрачност. Комисията ще осигури пълни доклади за превозните средства с ниски и нулеви емисии и за други превозни средства с алтернативни горива съгласно Общия терминологичен речник на Съюза, свързан с обществените поръчки (CPV). Използването на конкретни кодове от Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки, ще подпомогне регистрацията и наблюдението в базата данни на електронния ежедневник за поръчки (TED).

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  Финансовите инструменти на ЕС следва да бъдат мобилизирани с цел подпомагане на държавите членки на национално, регионално и местно равнище за постигането на целите, предвидени в настоящата директива. Минимални обвързващи цели за пунктове за зареждане на държава членка, съчетани с пряко финансиране на инфраструктурата и финансиране на пунктове за зареждане за електрически автомобили и станции за зареждане на превозни средства с водород, следва също да бъдат взети предвид, когато сами по себе си те не са икономически жизнеспособни. За тази цел биха могли да бъдат мобилизирани финансови инструменти, например Механизмът за свързване на Европа за подпомагане на развитието на високоефективни, устойчиви и ефикасно взаимосвързани трансевропейски мрежи в областта на транспорта и Европейският фонд за стратегически инвестиции или Механизмът за по-чист транспорт за подпомагане на въвеждането на по-чисти превозни средства и на разгръщането на свързаната с тях инфраструктура. Консултативните центрове следва да играят ключова роля при този преход чрез улесняване и насърчаване на инвестициите и подпомагане на институционалния капацитет.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16б)  За да се постигне максимално въздействие на инвестициите, мобилността и градоустройството трябва да бъдат по-добре координирани посредством инструменти, като планове за устойчива градска мобилност (ПУГМ). ПУГМ са планове, които се разработват в отделни области на политиката и в сътрудничество с различни равнища на управление, като комбинират различните видове транспорт, безопасността на движението по пътищата, доставките на товари, управлението на мобилността и интелигентните транспортни системи. Прилагането на ПУГМ следва да бъде важен елемент, който да се разгледа при финансирането на проекти на ЕС в областта на градския транспорт, включително при изпълнението на настоящата изменена директива. Във връзка с това Комисията следва да предостави на компетентните органи необходимата консултантска и техническа подкрепа при разработването на ПУГМ, като се отчита изцяло принципът на субсидиарност.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 16 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16в)  В допълнение към подпомагането на навлизането на чисти превозни средства обществените поръчки са фактор за нови форми на мобилност. Докато чистите превозни средства ще бъдат стимулирани и ще доведат до ускорено разгръщане на инфраструктурата в градските райони, чрез цифровизацията ще се оптимизира ефективността на пътническия и товарния транспорт. Мултимодалната и споделената мобилност, както и решенията за интегрирана продажба на билети, са от решаващо значение за прехода към мобилността като услуга.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а)   За да се стимулират публичните органи да закупуват чисти превозни средства, а държавите членки – да инвестират в разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, както и за да се избегне рискът такива покупки да станат причина за по-високи цени за пътниците, бюджетната и финансовата политика на Съюза след 2020 г. следва да предоставя подкрепа на възложителите. Това следва да бъде отразено в бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР) и в правилата за устойчиво финансиране и финансовите институции на Съюза. В допълнение държавите членки следва да разширят своите финансови и нефинансови стимули и да обмислят екологични одити с цел ускоряване на навлизането на чисти превозни средства на пазара. Чрез тези усилия ще се намалят първоначалните големи инвестиции за инфраструктурните промени и ще се подпомогне декарбонизацията на транспорта.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 2009/33/ЕО

Заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Директива 2009/33/ЕС за насърчаване на чисти пътни превозни средства с цел да се подпомогне мобилността с ниски емисии

Директива 2009/33/ЕС за насърчаване на чисти пътни превозни средства, използвани в обществените услуги, с цел да се подпомогне мобилността с ниски емисии

Изменение    28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Директива 2009/33/ЕО

Член 1 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(1а)  член 1, параграф 1 се заменя със следното:

Настоящата директива изисква възлагащите органи, възложителите, както и определени оператори да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот на превозните средства, в това число и потреблението на енергия, емисии на CO2 и емисии на определени замърсители, при покупката на пътни превозни средства с цел насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства и увеличаване на приноса на транспортния сектор в политиките на Общността в областта на околната среда, климата и енергетиката.

„Настоящата директива изисква възлагащите органи, възложителите, както и определени оператори да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот на превозните средства, в това число и потреблението на енергия, емисии на CO2 и емисии на определени замърсители, при покупката, наемането, отдаването под наем или покупката на изплащане или преоборудването на пътни превозни средства с цел насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства и увеличаване на приноса на транспортния сектор в политиките на Съюза в областта на околната среда, климата и енергетиката.“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=BG

Изменение    29

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Директива 2009/33/ЕО

Член 2 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(1б)  в член 2 параграф 1 се заменя със следното:

Държавите членки може да освобождават от изискванията, предвидени в настоящата директива, договорите за закупуване на превозни средства, посочени в член 2, параграф 3 от Директива 2007/46/ЕО, които не подлежат на одобрение на типа или на индивидуално одобрение на тяхна територия.

„Държавите членки може да освобождават от изискванията, предвидени в настоящата директива, договорите за закупуване, наемане, отдаване под наем или покупка на изплащане или преоборудване на превозни средства, посочени в член 2, параграф 3 от Директива 2007/46/ЕО, които не подлежат на одобрение на типа или на индивидуално одобрение на тяхна територия.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=BG)

Изменение    30

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2009/33/ЕО

Член 3 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива се прилага по отношение на договори за покупка, наемане, отдаване под наем или покупка на изплащане на пътни превозни средства от:

Настоящата директива се прилага по отношение на нови договори за покупка, наемане, отдаване под наем или покупка на изплащане и преоборудване на пътни превозни средства, използвани в обществените услуги, сключени след влизането в сила на настоящата директива, от:

Изменение    31

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2009/33/ЕО

Член 3 – параграф 1 – буква в a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  институции, агенции и органи на Съюза;

Изменение    32

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2009/33/ЕО

Член 4 – параграф 1 – точка 4 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  превозно средство от категория M1 или M2 с максимална емисия на отработили газове, изразена в CO2g/km, и емисии на замърсители при реални условия на движение под процента на приложимите пределни стойности на емисиите, посочен в таблица 2 от приложението, или;

а)  превозно средство с нулеви или ниски емисии от категория L, M1, M2 или N1, задвижвани с горива, съответстващи на определението в член 2, параграф 1 от Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива с максимална емисия на отработили газове, изразена в CO2g/km, и емисии на замърсители при реални условия на движение под процента на приложимите пределни стойности на емисиите, посочен в таблица 2 от приложението;

Изменение    33

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2009/33/ЕО

Член 4 – параграф 1 – точка 4 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  превозно средство от категория N1 с максимална емисия на отработили газове, изразена в CO2 g/km, и емисии на замърсители при реални условия на движение под процента на приложимите пределни стойности на емисиите, посочен в таблица 2 от приложението, или

заличава се

Изменение    34

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2009/33/ЕО

Член 4 – параграф 1 – точка 4 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  превозно средство от категория M3, N2 или N3 съгласно определението в таблица 3 от приложението.

в)  превозно средство с нулеви или ниски емисии от категория M3, N2 или N3 (тежко превозно средство) съгласно определението в таблица 3 от приложението.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2009/33/ЕО

Член 4 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  „устойчива батерия“ означава батерия, при която се взема предвид цялата верига на стойността и крайният продукт е годен за повторна употреба и/или рециклиране.

 

На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт до [18 месеца след влизането в сила] с по-точно определение, основаващо се на оценка на емисиите на CO2, при което се взема предвид цялата верига, например целия жизнен цикъл на батерията, включително пълния жизнен цикъл на въглеродните емисии по време на процеса на производство и въглеродния отпечатък на батерията в края на жизнения цикъл.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2009/33/ЕО

Член 4 – параграф 1 – точка 4 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  „превозно средство с устойчив жизнен цикъл“ означава превозно средство, което се произвежда, като се използват значително по-ниски емисии от съпоставими видове превозни средства, и се проектира, за да позволи по-устойчив край на жизнения цикъл, включително потенциала за повторна употреба и рециклиране на частите му. На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт до [18 месеца след влизането в сила] с по-точно определение.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2009/33/ЕО

Член 4 – параграф 1 – точка 4 в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4в.   „превозно средство, преоборудвано в чисто превозно средство“ означава превозно средство чийто двигател или части от двигателя на което са модифицирани с оглед на използването на технологии за намаляване на замърсяването и/или за пестене на гориво, което е модернизирано в съответствие със стандартите за чисто превозно средство, съгласно определението в параграф 4, чрез инсталиране на различни спомагателни технологии за контрол на емисиите.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2009/33/ЕО

Член 4 – параграф 1 – точка 4 г (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4г.   „автобус с нулеви емисии“ означава превозно средство от категория М, задвижвано от гориво, съгласно определението в член 2, параграф 1 от Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, което не произвежда местни и преки емисии на CO2 или други замърсители, освен когато тези емисии са пренебрежими.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2009/33/ЕО

Член 5 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че при покупката, наемането, отдаването под наем или покупката на изплащане на пътни превозни средства, при договорите за извършване на обществена услуга за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и при договорите за извършване на обществени услуги, посочени в член 3 от настоящата директива, се спазват минималните цели при възлагането на обществени поръчки, посочени в таблица 4 от приложението – за леките превозни средства, и в таблица 5 от приложението – за тежките превозни средства.

1.  Държавите членки гарантират, че при покупката, наемането, отдаването под наем или покупката на изплащане или при преоборудването с цел привеждане в съответствие със стандартите за превозно средство с ниски или нулеви емисии на пътни превозни средства, при договорите за извършване на обществена услуга за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и при договорите за извършване на обществени услуги, посочени в член 3 от настоящата директива, се спазват минималните цели при възлагането на обществени поръчки, посочени в таблица 4 от приложението – за леките превозни средства, и в таблица 5 от приложението – за тежките превозни средства, и се включват договорни разпоредби, за да се гарантира действителната употреба на алтернативни горива. Държавите членки гарантират, че разходите за привеждане в съответствие с установените в настоящата директива минимални цели при възлагането на обществени поръчки не се прехвърлят на местните органи и че на възлагащите органи и на възложителите се предоставят достатъчно финансови ресурси.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2009/33/ЕО

Член 5 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Държавите членки предлагат допълнително финансиране за закупуването на превозни средства, които не са засегнати от законодателството в областта на държавната помощ.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2009/33/ЕО

Член 5 – параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  За постигане на целите при възлагането на обществени поръчки възложителите основават възлагането на договорите върху критериите за икономически най-изгодната оферта („MEAT“), описани в член 82 от Директива 2014/25/ЕС. Тръжните спецификации се определят не само с акцент върху общите разходи за собственост (ОРС), но и върху други характеристики на превозното средство, например достъпност, вписване в градския ландшафт, равнища на шум, енергийна ефективност, възможност за рециклиране на батериите и частите на превозното средство.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2009/33/ЕО

Член 5 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Органите на държавите членки могат да прилагат по-високи минимални заложени стойности от посочените в приложението към настоящата директива.“

2.  Органите на държавите членки могат да прилагат по-високи минимални заложени стойности от посочените в приложението към настоящата директива.“ Органите на държавите членки може също така да прилагат по-ниски заложени стойности, ако това е обосновано, като вземат предвид националните или регионалните обстоятелства, например разстояния и топологични и климатични условия или способност за постигане на едни и същи екологични резултати с други решения, които имат доказано по-добра ефективност на разходите.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Директива 2009/33/ЕО

Член 5 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  Вмъква се следният член:

 

„Член 5a

 

План за действие за алтернативни горива за обществения транспорт

 

1.  До 31 декември 2020 г. Европейската комисия представя на Европейския парламент и на Съвета план за действие за ускоряване на изграждането на инфраструктура за презареждане с електрическа енергия и гориво на ТПС, притежавани от транспортни предприятия, в техните собствени депа и зони за поддръжка, както и на обществени места.

 

2.  В този план за действие се включва информация относно наличните инструменти за финансиране на Съюза и се определят ясно процедурите как тази подкрепа може да бъде дадена, включително връзката ѝ със съществуващите европейски правила за държавната помощ.

 

3.  Докладът съдържа и оценка на това как европейските инструменти за финансиране биха могли да бъдат преразгледани, така че да се даде приоритет на финансирането на дружествата от обществения транспорт независимо от техния размер за подмяна на превозните им средства.“

Изменение    44

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а

Директива 2009/33/ЕО

Член 10 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящата директива и за действията, предприети от държавите членки за ефикасното ѝ изпълнение, на всеки три години, считано от 1 януари 2027 г., след като държавите членки представят докладите си.

1.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящата директива и за действията, предприети от държавите членки за ефикасното ѝ изпълнение, на всеки три години, считано от 1 януари 2027 г., след като държавите членки представят докладите си. Този доклад се включва в общата оценка на политиките на Съюза в областите на транспорта, околната среда, климата и енергетиката. Комисията внася междинен доклад до 1 януари 2024 г. относно стъпките, предприети в изпълнение на настоящата директива, след като държавите членки представят докладите си.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а а (нова)

Директива 2009/33/ЕО

Член 10 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

аа)  параграф 2 се заменя със следното:

2.  Тези доклади оценяват резултатите от настоящата директива, особено от опциите, посочени в член 5, параграф 3, и необходимостта от по-нататъшни действия, и включват предложения, ако това е необходимо.

"2.  Тези доклади оценяват резултатите от настоящата директива, особено във връзка с член 5, по отношение на насърчаването и стимулирането на пазара за чисти и енергийноефективни превозни средства, както и необходимостта от по-нататъшни действия, и включват предложения, ако това е необходимо.

В тези доклади Комисията съпоставя номиналните и относителните цифри на закупените автомобили с най-добрата пазарна алтернатива по отношение на енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот, в рамките на четирите категории превозни средства, посочени в таблица 3 от приложението, за цялостния пазар за тези превозни средства и прави преценка как опциите, посочени в член 5, параграф 3, са се отразили на пазара. Комисията оценява необходимостта от по-нататъшни действия и по целесъобразност включва предложения.

В тези доклади Комисията съпоставя номиналните и относителните цифри на закупените, наетите, отдадените под наем или закупените на изплащане, или преоборудваните автомобили с най-добрата пазарна алтернатива по отношение на енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот, в рамките на четирите категории превозни средства, посочени в член 4, параграф 4, за цялостния пазар за тези превозни средства и прави преценка как минималните цели, посочени в член 5, са се отразили на пазара в Съюза като цяло и във всяка от държавите членки. Освен това Комисията оценява въздействието от настоящата директива върху европейската промишленост. Комисията оценява необходимостта от по-нататъшни действия и по целесъобразност включва предложения.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=BG)

Изменение    46

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква - а б (нова)

Директива 2009/33/ЕО

Член 10 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

аб)  параграф 3 се заменя със следното:

3.  Не по-късно от датата на първия доклад Комисията разглежда опциите, посочени в член 5, параграф 3, представя оценка на методологията, установена в член 6, и предлага подходящи корекции, ако това е необходимо.

"3.  Не по-късно от датата на първия доклад Комисията разглежда спазването от държавите членки на минималните цели, посочени в член 5, представя оценка на методологията, използвана за определяне на тези цели, и предлага подходящи корекции на методологията или на целите, ако това е необходимо.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=BG)

Изменение    47

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б

Директива 2009/33/ЕО

Член 10 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки представят на Комисията доклад за изпълнението на настоящата директива до 01 януари 2026 г. и на всеки три години след тази дата. Държавите членки представят на Комисията междинен доклад до 1 януари 2023 г. Докладът съдържа информация за предприетите стъпки за изпълнение на настоящата директива, в т.ч. за броя и категорията на превозните средства, придобити от възлагащите органи и възложителите посредством обществени поръчки, за проведения диалог между различните равнища на управление, информация за намеренията на държавите членки във връзка с горепосочените дейности за докладване и всякаква друга полезна информация. При подаването на информацията следва да се спазват посочените в приложението категории съгласно Регламент № 2195/2002 относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)31.

4.  Държавите членки представят на Комисията доклад за изпълнението на настоящата директива до 01 януари 2026 г. и на всеки три години след тази дата. Държавите членки представят на Комисията междинен доклад до 1 януари 2023 г. Докладът съдържа информация за предприетите стъпки за изпълнение на настоящата директива, в т.ч. за броя и категорията на превозните средства, придобити от възлагащите органи и възложителите посредством обществени поръчки, за проведения диалог между различните равнища на управление, информация за намеренията на държавите членки във връзка с горепосочените дейности за докладване и информация относно финансовите инструменти, които са вече налични или са в процес на подготовка, както и относно стратегиите на държавите членки за насърчаване на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, по-специално за мрежите на обществения транспорт. При подаването на информацията следва да се спазват посочените в приложението категории съгласно Регламент № 2195/2002 относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)31.

_________________

_________________

31 OВ L 340, 16.12.2002 г., стр. 1,

31 OВ L 340, 16.12.2002 г., стр. 1,

Изменение    48

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б

Директива 2009/33/ЕО

Член 10 – параграф 4 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  след като Комисията установи методика за отчитане на емисиите „от източника на гориво до потребителя“, за да бъде обхваната цялата верига на доставки на гориво от добива до ауспуха, Комисията следва да направи преглед на минималните цели, посочени в член 5, и да ги адаптира съответно.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=BG)

Изменение    49

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б

Директива 2009/33/ЕО

Член 10 – параграф 5 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Комисията предлага насоки на държавите членки по отношение на различните фондове на ЕС, които може да се използват и биха могли да бъдат мобилизирани за целите на настоящата директива, например Механизма за свързване на Европа за подпомагане на развитието на високоефективни, устойчиви и ефикасно взаимосвързани трансевропейски мрежи в областта на транспорта, Европейския фонд за стратегически инвестиции или Механизма за по-чист транспорт за подпомагане на използването на по-чисти превозни средства и свързаната с тях инфраструктура.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б

Директива 2009/33/ЕО

Член 10 – параграф 5 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б.  Консултативните центрове играят ключова роля за този преход чрез улесняване и насърчаване на инвестициите и подпомагане на институционалния капацитет. Следователно Комисията засилва значително ролята и капацитета на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, по-специално чрез местно присъствие и проактивна роля в подготовката на проектите.

Изменение    51

Предложение за директива

Приложение 1

Директива 2009/33/ЕО

Приложение – таблица 1

 

Текст, предложен от Комисията

Таблица 1: Кодове от Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), посочени в член 3

Код по CPV

Описание

60112000-6

Услуги на обществения пътен транспорт

60130000-8

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

60140000-1

Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание

60172000-3

Услуги по даване под наем на автобуси с водач

90511000-2

Услуги по събиране на битови отпадъци

60160000-7

Превоз на пощенски пратки с неспециални автомобили

60161000-4

Превоз на колети с неспециални автомобили

 

Изменение

Таблица 1: Кодове от Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), посочени в член 3

Код по CPV

Описание

60112000-6

Услуги на обществения пътен транспорт

60130000-8

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

60140000-1

Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание

60172000-3

Услуги по даване под наем на автобуси с водач

90511000-2

Услуги по събиране на битови отпадъци

60160000-7

Превоз на пощенски пратки с неспециални автомобили

60161000-4

Превоз на колети с неспециални автомобили

64121100-1

Услуги по доставяне на писма

64121200-2

Услуги по доставяне на колети

60120000-5

Таксиметрови услуги

60170000-0

Услуги по даване под наем на автомобили с водач

60171000-7

Услуги по даване под наем на леки автомобили с водач

60181000-0

Услуги по даване под наем на камиони с водач

60180000-3

Услуги по даване под наем на товарни автомобили с водач

90511100-3

Услуги по събиране на твърди отпадъци в населените места

90511200-4

Услуги по събиране на битови отпадъци

90511300-5

Услуги по събиране на битови отпадъци по домовете

90511400-6

Услуги по събиране на хартия

Изменение    52

Предложение за директива

Приложение 1

Директива 2009/33/ЕО

Приложение – таблица 2

 

Текст, предложен от Комисията

Таблица 2: Пределни стойности на емисиите за леките превозни средства

Категории превозни средства

2025

2030

 

CO2 g/km

Емисии на замърсители на въздуха при реални условия на движение* като процент от пределните стойности на емисиите**

CO2 g/km

Емисии на замърсители на въздуха при реални условия на движение* като процент от пределните стойности на емисиите**

Превозни средства от категория M1

25

80%

0

Не се прилага.

Превозни средства от категория M2

25

80%

0

Не се прилага.

Превозни средства от категория N1

40

80%

0

Не се прилага.

* Емисии на ултрафини частици при реални условия на движение в #/km (като брой на праховите частици, PN) и на азотни оксиди (NOx) в mg/km, измерени съгласно приложимата редакция на приложение IIIA към Регламент (ЕС) 2017/1151.

** Приложимата пределна стойност на емисиите, посочена в приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 или заменилите го впоследствие актове.

 

Изменение

Таблица 2: Пределни стойности на емисиите за леките превозни средства

Категории превозни средства

2025

2030

 

CO2 g/km

Емисии на замърсители на въздуха при реални условия на движение* като процент от пределните стойности на емисиите**

CO2 g/km

Емисии на замърсители на въздуха при реални условия на движение* като процент от пределните стойности на емисиите**

Превозни средства от категория L

25

80%

0

Не се прилага.

Превозни средства от категория M1

25

80%

0

Не се прилага.

Превозни средства от категория M2

25

80%

0

Не се прилага.

Превозни средства от категория N1

40

80%

0

Не се прилага.

* Емисии на ултрафини частици при реални условия на движение в #/km (като брой на праховите частици, PN) и на азотни оксиди (NOx) в mg/km, измерени съгласно приложимата редакция на приложение IIIA към Регламент (ЕС) 2017/1151.

** Приложимата пределна стойност на емисиите, посочена в приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007 или заменилите го впоследствие актове.

 

Изменение    53

Предложение за директива

Приложение 1

Директива 2009/33/ЕО

Приложение – таблица 3

 

Текст, предложен от Комисията

Таблица 3: Изисквания за алтернативно гориво за тежките превозни средства

Категории превозни средства

Алтернативни горива

Превозни средства от категория M3, N2, N3

Електроенергия*, водород, природен газ, включително биометан, газообразен (компресиран природен газ – КПГ) и втечнен (втечнен природен газ – ВПГ).

*За използване в превозни средства съгласно определението в член 2, точка 2 от Директива 2014/94/ЕС, при условие че за значителна част от употребата на превозното средство се използва електроенергия.

 

Изменение

Таблица 3: Изисквания за алтернативно гориво за тежките превозни средства

Категории превозни средства

Алтернативни горива

Превозни средства от категория M3, N2, N3

Съгласно определението в член 2, параграф 1 от Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива.

 

Изменение    54

Предложение за директива

Приложение 1

Директива 2009/33/ЕО

Приложение – таблица 4

 

Текст, предложен от Комисията

Таблица 4: Минимална цел за леките превозни средства в съответствие с таблица 2 като дял от общия обем на обществените поръчки за леки превозни средства в държавите членки*

Държава членка

2025

2030

Люксембург

35%

35%

Швеция

35%

35%

Дания

34%

34%

Финландия

35%

35%

Германия

35%

35%

Франция

34%

34%

Обединено кралство

35%

35%

Нидерландия

35%

35%

Австрия

35%

35%

Белгия

35%

35%

Италия

35%

35%

Ирландия

35%

35%

Испания

33%

33%

Кипър

29%

29%

Малта

35%

35%

Португалия

27%

27%

Гърция

23%

23%

Словения

20%

20%

Чешка република

27%

27%

Естония

21%

21%

Словакия

20%

20%

Литва

19%

19%

Полша

20%

20%

Хърватия

17%

17%

Унгария

21%

21%

Латвия

20%

20%

Румъния

17%

17%

България

16%

16%

*Превозните средства с нулеви емисии на отработили газове се броят за едно (1) превозно средство, допринасящо за постигане на заложената стойност. Всички други превозни средства, които отговарят на изискванията, посочени в таблица 2 от настоящото приложение, се броят за 0,5 допринасящи превозни средства.

 

Изменение

Таблица 4: Минимална цел за леките превозни средства в съответствие с таблица 2 като дял от общия обем на обществените поръчки за леки превозни средства в държавите членки*

Държава членка

2025

2030

Люксембург

35%

35%

Швеция

35%

35%

Дания

34%

34%

Финландия

35%

35%

Германия

35%

35%

Франция

34%

34%

Обединено кралство

35%

35%

Нидерландия

35%

35%

Австрия

35%

35%

Белгия

35%

35%

Италия

35%

35%

Ирландия

35%

35%

Испания

33%

33%

Кипър

29%

29%

Малта

35%

35%

Португалия

27%

27%

Гърция

23%

23%

Словения

20%

20%

Чешка република

27%

27%

Естония

21%

21%

Словакия

20%

20%

Литва

19%

19%

Полша

20%

20%

Хърватия

17%

17%

Унгария

21%

21%

Латвия

20%

20%

Румъния

17%

17%

България

16%

16%

* Специфичните за отделните държави стойности могат да бъдат коригирани поотделно в съответствие с член 10, параграф 3, като се даде надлежно обяснение на проверимите промени в обстоятелствата, които засягат способността на съответната държава членка да постигне съответните цели, включително когато дадена държава членка поиска увеличаване на тази цел;

Изменение    55

Предложение за директива

Приложение 1

Директива 2009/33/ЕО

Приложение – таблица 5

 

Текст, предложен от Комисията

Таблица 5 – Минимална цел за тежките превозни средства в съответствие с таблица 3 като дял от общия обем на обществените поръчки за тежки превозни средства в държавите членки*

Държава членка

Камиони

Автобуси

 

2025

2030

2025

2030

Люксембург

10%

15%

50%

75%

Швеция

10%

15%

50%

75%

Дания

10%

15%

50%

75%

Финландия

9%

15%

46%

69%

Германия

10%

15%

50%

75%

Франция

10%

15%

48%

71%

Обединено кралство

10%

15%

50%

75%

Нидерландия

10%

15%

50%

75%

Австрия

10%

15%

50%

75%

Белгия

10%

15%

50%

75%

Италия

10%

15%

50%

75%

Ирландия

10%

15%

50%

75%

Испания

10%

14%

50%

75%

Кипър

10%

13%

50%

75%

Малта

10%

15%

50%

75%

Португалия

8%

12%

40%

61%

Гърция

8%

10%

38%

57%

Словения

7%

9%

33%

50%

Чешка република

9%

11%

46%

70%

Естония

7%

9%

36%

53%

Словакия

8%

9%

39%

58%

Литва

9%

8%

47%

70%

Полша

7%

9%

37%

56%

Хърватия

6%

7%

32%

48%

Унгария

8%

9%

42%

63%

Латвия

8%

9%

40%

60%

Румъния

6%

7%

29%

43%

България

8%

7%

39%

58%

* Превозни средства с нулеви емисии на отработили газове или превозни средства с използване на природен газ – при условие че работят изцяло с биометан, като това трябва да се докаже с договор за доставка на биометан или други начини за достъп до биометан – се броят за едно (1) превозно средство, допринасящо за постигане на заложените стойности. За държави членки, в които минималната заложена стойност при възлагането на обществени поръчки е над 50% от общия обем на обществените поръчки, лимитът се достига при 50%. Всички други превозни средства, които отговарят на изискванията, посочени в таблица 2 от настоящото приложение, се броят за 0,5 допринасящи превозни средства.

 

Изменение

Таблица 5 – Минимална цел за тежките превозни средства в съответствие с член 4, параграф 4, буква б) като дял от общия обем на обществените поръчки за тежки превозни средства в държавите членки*

Държава членка

Камиони

Автобуси**

 

2025

2030

2025

2030

Люксембург

10%

15%

50%

75%

Швеция

10%

15%

50%

75%

Дания

10%

15%

50%

75%

Финландия

9%

15%

46%

69%

Германия

10%

15%

50%

75%

Франция

10%

15%

48%

71%

Обединено кралство

10%

15%

50%

75%

Нидерландия

10%

15%

50%

75%

Австрия

10%

15%

50%

75%

Белгия

10%

15%

50%

75%

Италия

10%

15%

50%

75%

Ирландия

10%

15%

50%

75%

Испания

10%

14%

50%

75%

Кипър

10%

13%

50%

75%

Малта

10%

15%

50%

75%

Португалия

8%

12%

40%

61%

Гърция

8%

10%

38%

57%

Словения

7%

9%

33%

50%

Чешка република

9%

11%

46%

70%

Естония

7%

9%

36%

53%

Словакия

8%

9%

39%

58%

Литва

9%

8%

47%

70%

Полша

7%

9%

37%

56%

Хърватия

6%

7%

32%

48%

Унгария

8%

9%

42%

63%

Латвия

8%

9%

40%

60%

Румъния

6%

7%

29%

43%

България

8%

7%

39%

58%

* Специфичните за отделните държави стойности могат да бъдат коригирани поотделно в съответствие с член 10, параграф 3, като се даде надлежно обяснение на проверимите промени в обстоятелствата, които засягат способността на съответната държава членка да постигне съответните цели, включително когато дадена държава членка поиска увеличаване на тази цел;

** До 2030 г. най-малко 50% от тази цел при възлагането на обществени поръчки трябва да бъдат автобуси с нулеви емисии.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства

Позовавания

COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

29.11.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Andor Deli

22.1.2018

Разглеждане в комисия

9.7.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.7.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

5

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Anna Hedh

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

29

+

ALDE

ERC

PPE

 

S&D

 

 

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

5

-

ECR

GUE/NGL

VERTS/ALE

Peter Lundgren

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Michael Cramer, Karima Delli,

 

3

0

EFDD

ENF

 

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

 

 

Поправки на гласуването

+

 

-

 

0

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства

Позовавания

COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

Дата на представяне на ЕП

8.11.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

TRAN

29.11.2017

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

4.12.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Andrzej Grzyb

16.1.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.5.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

10

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Anthea McIntyre, Kati Piri

Дата на внасяне

15.10.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

10

-

EFDD

Eleonora Evi, Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

7

0

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

GUE/NGL

Younous Omarjee

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 22 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност