ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel

15.10.2018 - (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Andrzej Grzyb


Postup : 2017/0291(COD)
Průběh na zasedání

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2017)0653),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 192 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0393/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 5. července 2017[2],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0321/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Komise ve své Evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu21 oznámila, že je třeba urychlit dekarbonizaci odvětví dopravy, a proto je třeba rozhodně usilovat o snižování emisí skleníkových plynů a emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy až na nulové hodnoty do poloviny století, aby mohly být splněny závazky Unie z 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), která se konala v roce 2015 v Paříži. Kromě toho je třeba neprodleně výrazně snížit emise látek znečišťujících ovzduší z dopravy, které poškozují zdraví. Toho lze dosáhnout prostřednictvím souboru politických iniciativ, včetně využívání veřejných zakázek na čistá vozidla.

(2)  Komise ve své Evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu21 oznámila, že je třeba urychlit dekarbonizaci odvětví dopravy, a proto je třeba rozhodně usilovat o snižování emisí skleníkových plynů a emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy až na nulové hodnoty do poloviny století, aby mohly být splněny závazky Unie z 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), která se konala v roce 2015 v Paříži. Kromě toho je třeba neprodleně výrazně snížit emise látek znečišťujících ovzduší z dopravy, které poškozují zdraví a životní prostředí. Toho lze dosáhnout prostřednictvím souboru politických iniciativ, včetně opatření podporujících přechod k veřejné dopravě a využívání veřejných zakázek na čistá vozidla.

_________________

_________________

21 COM( 2016) 501 final.

21 COM( 2016) 501 final.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Jak bylo předesláno ve sdělení Komise „Evropa v pohybu – Agenda pro sociálně spravedlivý přechod na čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu pro všechny“23, je tento návrh součástí druhého balíčku návrhů, které přispějí k úsilí Unie o dosažení nízkoemisní mobility. Tento balíček, který byl představen ve sdělení Komise „Jak dosáhnout nízkoemisní mobility – Evropská unie, která chrání naši planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl a pracovníky“, obsahuje kombinaci opatření na straně nabídky a opatření na straně poptávky, jež mají EU nasměrovat k nízkoemisní mobilitě a současně posílit konkurenceschopnost jejího ekosystému mobility.

(4)  Jak bylo předesláno ve sdělení Komise „Evropa v pohybu – Agenda pro sociálně spravedlivý přechod na čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu pro všechny“23, je tento návrh součástí druhého balíčku návrhů, které přispějí k úsilí Unie o dosažení nízkoemisní mobility. Tento balíček, který byl představen ve sdělení Komise „Jak dosáhnout nízkoemisní mobility – Evropská unie, která chrání naši planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl a pracovníky“, obsahuje kombinaci opatření na straně nabídky a opatření na straně poptávky, jež mají EU nasměrovat k nízkoemisní mobilitě a současně posílit konkurenceschopnost jejího ekosystému mobility. Podpora udržitelných vozidel by měla probíhat souběžně s dalším rozvojem veřejné dopravy jakožto nejrychlejšího a nákladově nejefektivnějšího způsobu, jak snížit počet vozidel na silnicích, a zlepšit tak kvalitu ovzduší a snížit emise.

_________________

_________________

23 COM (2017) 283 final.

23 COM (2017) 283 final.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Inovace nových technologií pomáhá snižovat emise vozidel, a podporuje tak dekarbonizaci odvětví dopravy. Nárůst používání silničních vozidel s nízkými a nulovými emisemi pravděpodobně povede ke snížení emisí CO2 a některých znečišťujících látek (částice, oxidy dusíku a nemethanové uhlovodíky) a podpoří konkurenceschopnost a růst evropského průmyslu na rostoucích globálních trzích s vozidly s nízkými a nulovými emisemi.

(5)  Inovace nových technologií pomáhá snižovat emise vozidel a znečištění hlukem a současně podporuje dekarbonizaci odvětví dopravy. Nárůst používání silničních vozidel s nízkými a nulovými emisemi povede ke snížení emisí CO2 a některých znečišťujících látek (částice, oxidy dusíku a nemethanové uhlovodíky), a zlepší tak kvalitu ovzduší ve městech a jiných znečištěných oblastech a současně přispěje ke konkurenceschopnosti a růstu evropského průmyslu na rostoucích globálních trzích s vozidly s nízkými a nulovými emisemi a zajistí rozvoj infrastruktur pro alternativní paliva. Kromě toho musí být naprostým základem pro jakékoli úsilí zásada technologické neutrality, aby bylo zajištěno a stimulováno konkurenční prostředí a podporován další výzkum a inovace v této oblasti. Aby se snížilo znečištění ovzduší a znečištění hlukem a byly splněny normy Unie týkající se kvality ovzduší v městských a venkovských oblastech, jsou zapotřebí konkrétní a ambiciózní politiky a opatření, včetně využívání veřejných zakázek na čistá vozidla.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Podle odhadů dojde k vyrovnání cen vozidel s motorem s vnitřním spalováním a elektromobilů na baterie mezi roky 2020 a 2028. Kromě toho několik výrobců původního zařízení ukázalo příklady stejných cen u některých nových modelů pro rok 2020. Vzhledem k nižším provozním nákladům bateriových elektromobilů nastane bod vyrovnání celkových nákladů na vlastnictví ještě před rovností kupní ceny, a to za normálních okolností o 2 až 6 let dříve.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  Podle odhadů vývoje trhu cena čistých vozidel, jako jsou elektromobily, významně poklesne a ve 20. letech 21. století budou tato vozidla velmi konkurenceschopná a jejich provoz dokonce levnější než provoz konvenčních vozidel, zejména pokud zohledníme celkové náklady na jejich vlastnictví, a to díky nižším nákladům na baterie, ale také díky dalšímu snížení nákladů, k němuž dojde v důsledku nižších nákladů na paliva a údržbu spojených s provozem elektromobilu.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5c)  I když je Unie jednou z předních oblastí, pokud jde o výzkum a ekologické inovace s vysokou hodnotou, největší výrobci autobusů a baterií sídlí v asijsko-tichomořské oblasti. Podobně pohánějí vývoj světového trhu s bateriovými elektromobily trhy v Číně a Spojených státech amerických, které dohromady tvoří přibližně 60 % světového trhu, přičemž EU má 28% podíl. Je tedy zapotřebí ambiciózní politický rámec Unie, který by podnítil inovace a více podpořil konkurenceschopnost a růst evropského průmyslu na rostoucích světových trzích s čistými vozidly, jakož i související technologickou infrastrukturu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5d)  Unie musí zvýšit pobídky na podporu technologického rozvoje udržitelných a recyklovatelných baterií, které by měly být vyráběny způsobem zohledňujícím potřebu minimalizovat jejich environmentální stopu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5e)  Aby byly baterie v souladu s cíli udržitelnosti, měly by být vyráběny tak, aby v Unii i mimo ni měly co nejmenší dopad na životní prostředí, zejména pokud jde o těžbu surovin používaných k jejich výrobě. Během celého výrobního procesu by mělo být přihlíženo k emisím skleníkových plynů. Komise by měla v souladu s revizí směrnice 2006/66/ES předložit ambiciózní cíle pro recyklovatelnost baterií.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Veřejné orgány mohou prostřednictvím své politiky zadávání veřejných zakázek vytvářet a podporovat trhy s inovativním zbožím a službami. Směrnice 2014/24/EU24 a 2014/25/EU25 stanoví minimální harmonizovaná pravidla pro zadávání veřejných zakázek, která harmonizují způsob, jímž veřejné orgány a provozovatelé některých veřejných služeb nakupují zboží, práce a služby. Zejména stanoví celkové mezní hodnoty pro objem zakázek, které mají podléhat právním předpisům Unie, což platí také pro směrnici o čistých vozidlech.

(6)  Vzhledem k tomu, že veřejné výdaje na práce, zboží a služby představují okolo 14 % HDP, což odpovídá přibližně 1,8 bilionu EUR ročně, mohou veřejné orgány prostřednictvím své politiky zadávání veřejných zakázek vytvářet a podporovat trhy s inovativním zbožím a službami. Směrnice 2014/24/EU24 a 2014/25/EU25 stanoví minimální harmonizovaná pravidla pro zadávání veřejných zakázek, která harmonizují způsob, jímž veřejné orgány a provozovatelé některých veřejných služeb nakupují zboží, práce a služby v souladu s environmentálními požadavky na zakoupené zboží (včetně vozidel). Zejména stanoví celkové mezní hodnoty pro objem zakázek, které mají podléhat právním předpisům Unie, což platí také pro směrnici o čistých vozidlech. V zájmu dosažení tohoto cíle by směrnice měla stanovit jasná a transparentní pravidla a jednoduchou metodu výpočtu pro účely cílů v oblasti zadávání veřejných zakázek.

_________________

_________________

24 Úř. věst. 94, 28.3.2014, s. 65.

24 Úř. věst. 94, 28.3.2014, s. 65.

25 Úř. věst. 94, 28.3.2014, s. 243.

25 Úř. věst. 94, 28.3.2014, s. 243.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Předpokladem pro jakékoli přepravní operace zahrnující vozidla na alternativní pohon, včetně veřejné dopravy, je dostupnost dobíjecích a čerpacích stanic. Proto by ve směrnici 2014/94/EU měly být posíleny aspekty podporující infrastrukturu pro alternativní paliva v oblasti veřejné dopravy. Pokud nedojde k revizi této směrnice, měla by Komise vypracovat akční plán pro infrastrukturu v oblasti veřejné dopravy.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  Členské státy by měly mít možnost uložit provozovatelům distribučních soustav, aby vlastnili, vyvinuli, řídili a provozovali minimální kritické množství veřejně přístupných dobíjecích stanic s bezplatným přístupem ke všem dodavatelům elektřiny, aby tak byla zajištěna dostatečná dostupnost dobíjecích stanic.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6c)  Členské státy by měly být vybízeny k prozkoumání možností podpory provozu a snižování nákladů na provoz vozidel s mimořádně nízkými emisemi ve veřejných službách, například prostřednictvím přiznávání výjimek či snižování daně z energií u vozidel s mimořádně nízkými emisemi.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  V provedeném posouzení dopadů byly zdůrazněny přínosy změny celkového regulačního přístupu k pořizování čistých vozidel na úrovni Unie. Stanovením minimálních cílů při zadávání veřejných zakázek může být účinně dosaženo cíle, kterým je ovlivnit zavádění čistých vozidel na trh, oproti spoléhání se na internalizaci externích nákladů do obecného rozhodování o veřejných zakázkách, přičemž je třeba připomenout význam zvažování environmentálních aspektů při každém rozhodování týkajícím se zadávání veřejných zakázek. Střednědobé a dlouhodobé přínosy pro evropské občany a podniky tento přístup plně odůvodňují, pokud nebude předepisovat veřejným zadavatelům, jiným zadavatelům a provozovatelům použití konkrétní technologie.

(8)  V provedeném posouzení dopadů byly zdůrazněny přínosy změny celkového regulačního přístupu k pořizování čistých a energeticky účinných vozidel na úrovni Unie. Stanovením minimálních cílů při zadávání veřejných zakázek může být účinně dosaženo cíle, kterým je ovlivnit zavádění čistých vozidel na trh, oproti spoléhání se na internalizaci externích nákladů do obecného rozhodování o veřejných zakázkách, přičemž je třeba připomenout význam zvažování environmentálních aspektů při každém rozhodování týkajícím se zadávání veřejných zakázek. Střednědobé a dlouhodobé přínosy pro evropské občany a podniky tento přístup plně odůvodňují, pokud nebude předepisovat veřejným zadavatelům, jiným zadavatelům a provozovatelům použití konkrétní technologie.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Rozšíření působnosti směrnice na takové metody, jako je leasing, pronájem a nákup vozidel na splátky, jakož i na zakázky na služby veřejné silniční dopravy, služby jednoúčelové silniční osobní dopravy, nepravidelnou osobní dopravu a pronájem autobusů a dálkových autobusů s řidiči, jakož i na specifické poštovní a kurýrní služby a služby sběru odpadu, zajišťuje, že budou pokryty všechny relevantní metody zadávání veřejných zakázek.

(9)  Rozšíření působnosti směrnice na takové metody, jako je leasing, pronájem a nákup vozidel na splátky a dovybavení vozidel, jakož i na zakázky na služby veřejné silniční dopravy, služby jednoúčelové silniční osobní dopravy, nepravidelnou osobní dopravu a pronájem autobusů a dálkových autobusů s řidiči, jakož i na specifické poštovní a kurýrní služby a služby sběru odpadu, zajišťuje, že budou pokryty všechny relevantní metody zadávání veřejných zakázek, přičemž by touto směrnicí neměly být zpětně dotčeny stávající smlouvy. Komise by navíc měla prozkoumat proveditelnost „čistého“ zadávání veřejných zakázek v jiných druzích dopravy.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Mezi hlavními zúčastněnými stranami existuje široká podpora pro stanovení definice čistých vozidel s ohledem na požadavky snižovat emise skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší z lehkých a těžkých užitkových vozidel. Aby byly zajištěny odpovídající pobídky pro podporu zavádění vozidel s nízkými a nulovými emisemi na trh v Unii, je třeba sladit ustanovení o zadávání veřejných zakázek na jejich pořizování podle této novelizace s právními předpisy Unie o standardech emisí CO2 pro osobní a nákladní vozidla na období po roce 202026. Opatření provedená podle směrnice v pozměněném znění přispějí k dodržování požadavků těchto standardů. Ambicióznější přístup k zadávání veřejných zakázek může pro trh představovat důležitý další stimul.

(10)  Směrnice v pozměněném znění by měla přispět ke snížení emisí skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší z lehkých a těžkých užitkových vozidel. Aby byly zajištěny odpovídající pobídky pro podporu zavádění vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trh v Unii, je třeba sladit ustanovení o zadávání veřejných zakázek na jejich pořizování podle této novelizace s právními předpisy Unie o standardech emisí CO2 pro osobní a nákladní vozidla na období po roce 202026. Opatření provedená v souladu s touto směrnicí také přispějí k dodržování požadavků těchto standardů a usnadní zavádění souvisejících dobíjecích stanic. Ambicióznější přístup k zadávání veřejných zakázek bude pro trh představovat důležitý další stimul.

_________________

_________________

26 COM(2017) 676 final

26 COM(2017) 676 final

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Pro zlepšení kvality ovzduší v obcích je nezbytné modernizovat vozové parky, aby splňovaly normy pro čistá vozidla. Zásady oběhového hospodářství mimoto vyžadují prodloužení životnosti výrobků. Proto lze do naplňování minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek stanovených v příloze v tabulkách 4 a 5 započítat rovněž starší vozidla dovybavená tak, aby splňovala normu pro čistá vozidla.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b)  Vozidla s nulovými emisemi z výfukových plynů mohou rovněž zanechávat výraznou environmentální stopu v závislosti na procesu výroby součástí a míře recyklovatelnosti nebo účinnosti výroby paliva. Proto by měly být technologie řešící tento problém, jako jsou udržitelné a recyklovatelné baterie, více podporovány z hlediska naplňování minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek stanovených v příloze v tabulkách 4 a 5. Výzkum a vývoj těchto technologií by měl být podporován i v rámci jiných politik Unie.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10c)  Započítávání emisí CO2 by proto mělo být založeno na přístupu „od zdroje ke kolu“ (well-to-wheel), aby se spravedlivě zohlednil celý palivový řetězec, od těžby až po výfuk. Přesněji tak budou započítány celkové emise daného vozidla. Komise by tudíž měla nejpozději do 31. prosince 2022 vytvořit metodiku pro zaznamenávání emisí podle přístupu „od zdroje ke kolu“.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Lehká a těžká užitková vozidla se používají pro různé účely a mají různou úroveň tržní vyspělosti, bylo by tedy užitečné, aby ustanovení o zadávání veřejných zakázek tyto rozdíly zohledňovala. Posouzení dopadů ilustrovalo přidanou hodnotu přijetí přístupu, který vychází z alternativních paliv, dokud nebudou na unijní úrovni stanoveny technologicky neutrální požadavky na emise CO2 z těžkých vozidel, což má Komise v úmyslu v budoucnu navrhnout. Při posuzování dopadů bylo dále zjištěno, že trhy pro městské autobusy s nízkými a nulovými emisemi charakterizuje větší vyspělost, zatímco trhy pro nákladní automobily s nízkými a nulovými emisemi jsou v ranější fázi vývoje.

(11)  Dvoukolová a tříkolová, lehká a těžká užitková vozidla se používají pro různé účely a mají různou úroveň tržní vyspělosti, bylo by tedy užitečné, aby ustanovení o zadávání veřejných zakázek tyto rozdíly zohledňovala. Dále je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že trhy pro městské autobusy s nízkými a nulovými emisemi v nedávné době pokročily kupředu, zatímco trhy pro nákladní automobily s nízkými a nulovými emisemi jsou v počáteční fázi vývoje.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Potenciál snižování emisí pouze prostřednictvím veřejných zakázek je omezený, neboť samotná veřejná doprava přispívá k emisím z dopravy jen malým dílem. Členské státy by tudíž měly být vybízeny k podpoře nákupu čistých vozidel dalšími vlastníky vozových parků, jako jsou provozovatelé taxislužby, půjčovny automobilů a společnosti organizující spolujízdu.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Stanovení minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek na čistá vozidla do roku 2025 a 2030 na úrovni členských států by mělo přispět k jistotě ohledně této politiky na trzích, kde jsou opodstatněné investice do mobility s nízkými a nulovými emisemi. Minimální cíle podporují vytvoření trhu v celé Unii. Poskytují čas na úpravu zadávacího řízení a vysílají jasný signál pro trh. V posouzení dopadů se zmiňuje, že členské státy si stále častěji stanoví cíle, a to v závislosti na svých ekonomických možnostech a míře závažnosti problému. Pro různé členské státy by měly být stanoveny různé cíle podle jejich ekonomických možností (hrubý domácí produkt na obyvatele) a expozice znečištění (hustota městského obyvatelstva). Minimální cíle při zadávání veřejných zakázek by měly být doplněny povinností veřejných zadavatelů, jiných zadavatelů a provozovatelů brát v úvahu při všech zadávacích řízeních příslušné energetické a environmentální aspekty. Územní posouzení dopadů této směrnice v pozměněném znění ukázalo, že dopady budou rovnoměrně rozloženy mezi jednotlivými regiony v Unii.

(12)  Stanovení minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek na čistá vozidla, jež mají být splněny do roku 2025 a 2030, na úrovni členských států by mělo přispět k jistotě ohledně této politiky na trzích, kde jsou opodstatněné investice do mobility s nízkými a nulovými emisemi. Minimální cíle podporují vytvoření trhu v celé Unii. Poskytují čas na úpravu zadávacího řízení a vysílají jasný signál pro trh. V posouzení dopadů se zmiňuje, že členské státy si stále častěji stanoví cíle, a to v závislosti na svých ekonomických možnostech a míře závažnosti problému. Pro různé členské státy by měly být stanoveny různé cíle podle jejich ekonomických možností (hrubý domácí produkt na obyvatele) a expozice znečištění (hustota městského obyvatelstva). Minimální cíle při zadávání veřejných zakázek by měly být doplněny povinností veřejných zadavatelů, jiných zadavatelů a provozovatelů brát v úvahu při všech zadávacích řízeních příslušné energetické a environmentální aspekty. Územní posouzení dopadů této směrnice v pozměněném znění ukázalo, že dopady budou rovnoměrně rozloženy mezi jednotlivými regiony v Unii.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Evropský parlament ve svém doporučení Radě a Komisi ze dne 4. dubna 2017 v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém odvětví (2016/2908(RSP)) vyzval členské státy, aby posílily ekologické politiky veřejných zakázek, a to tím, že orgány veřejné správy budou do svého vozového parku nebo pro (polo)veřejné programy sdílení vozidel a za účelem eliminace nových automobilů produkujících emise CO2 do roku 2035 nakupovat vozidla s nulovými nebo mimořádně nízkými emisemi.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Maximálního účinku lze dosáhnout, když bude zadávání veřejných zakázek na čistá vozidla zacíleno do oblastí, které mají relativně vysoký stupeň znečištění ovzduší. Veřejné orgány v členských státech se vyzývají, aby se při plnění svých domácích minimálních cílů zaměřily zvláště na takové oblasti a aby ve svých zprávách podle této směrnice v pozměněném znění zohlednily související opatření.

(13)  Maximálního účinku lze dosáhnout, když bude zadávání veřejných zakázek na čistá vozidla zacíleno do oblastí, které mají relativně vysoký stupeň znečištění ovzduší a znečištění hlukem. Veřejné orgány v členských státech se vyzývají, aby se při plnění svých domácích minimálních cílů zaměřily zvláště na takové oblasti a aby ve svých zprávách podle této směrnice v pozměněném znění zohlednily související opatření. V zájmu zabránění nepřiměřenému zatížení a optimalizace potenciálních výsledků této směrnice by měla být veřejným orgánům poskytnuta vhodná technická podpora.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Tato pozměněná směrnice by měla přispívat ke snížení emisí skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší a k prosazování čisté veřejné silniční dopravy. Neměla by bránit rozvoji čisté nesilniční dopravy, jako je doprava tramvajová a metro.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b)  Zavedení prahových hodnot stanovených v této směrnici lze jen těžko dosáhnout bez vývoje tržně uplatnitelných a technicky vyspělých produktů. Pro zajištění pravidelné aktualizace informací o pokroku by Komise měla každé dva roky předložit zprávu, v níž bude posouzeno, zda jsou k dispozici tržně uplatnitelná řešení pro čistá vozidla. Dále by Komise a členské státy měly poskytovat větší finanční i nefinanční příspěvky ve snaze urychlit uvádění těchto čistých vozidel na trh.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13c)  Vzhledem ke značným rozdílům ve finančních možnostech, které mají soukromí dopravci při pořizování potenciálně dražších vozidel na alternativní paliva, by měly být zavedeny mechanismy zajišťující rovné podmínky pro veřejné i soukromé dopravce v nabídkových řízeních a v rámci postupů zadávání zakázek a náklady na splnění minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek stanovených v této směrnici nesmějí být přesouvány na místní orgány, zejména v případě menších obcí, ani vést k externalizaci vznikajících vyšších nákladů formou vyššího jízdného, vyšších místních daní nebo omezení služeb veřejné dopravy.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Zprávy o zadávání veřejných zakázek předkládané podle této směrnice v pozměněném znění by měly poskytovat jasný přehled o trhu, aby bylo možno účinně sledovat její provádění. Podávání zpráv by mělo začít průběžnou zprávou v roce 2023 a pokračovat první úplnou zprávou o plnění minimálních cílů v roce 2026 a poté každé tři roky. Aby se minimalizovalo administrativní zatížení jednotlivých veřejných orgánů a aby vznikl účelný přehled o trhu, je třeba usnadnit podávání zpráv. Komise zajistí úplné zprávy pro vozidla s nízkými a nulovými emisemi a vozidla na další alternativní paliva v souvislosti se společným slovníkem pro veřejné zakázky Unie. Zvláštní kódy ve společném slovníku pro veřejné zakázky pomohou při registraci a monitorování v rámci databáze Tenders Electronic Daily.

(15)  Zprávy o zadávání veřejných zakázek předkládané podle této směrnice v pozměněném znění by měly poskytovat jasný přehled o trhu, aby bylo možno účinně sledovat její provádění. Podávání zpráv by mělo začít předběžnou zprávou, kterou v roce 2023 předloží členské státy Komisi v rámci zpráv podle legislativních aktů Unie o zadávání veřejných zakázek a o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, a pokračovat první úplnou zprávou o plnění minimálních cílů v roce 2026 a poté každé tři roky. Aby se minimalizovalo administrativní zatížení jednotlivých veřejných orgánů a aby vznikl účelný přehled o trhu, je třeba usnadnit podávání zpráv. Tyto zprávy by měly obsahovat informace o krocích podniknutých v zájmu provedení směrnice 2009/33/ES a měly by být v souladu s kategoriemi uvedenými ve společném slovníku pro veřejné zakázky Unie. Komise by měla pravidelně předkládat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování směrnice 2009/33/ES. Komise by měla rovněž posoudit, zda by bylo možné zahrnout do působnosti směrnice 2009/33/ES také stavební stroje, a pokud ano, vypracovat metodiku definování „čistých stavebních strojů“.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Komise by měla navrhnout metodiku výpočtu emisí CO2 po dobu životního cyklu a emisí CO2 během celého cyklu vozidel (well-to-wheel), která bude v budoucnu tvořit podklad při tvorbě politik v tomto odvětví, neboť zachycením celého hodnotového řetězce poskytne přesnější přehled o celkových emisích určitého vozidla. Tyto emise by Komise měla zohlednit při revidování směrnice 2009/36/ES a případných dalších příslušných právních předpisů týkajících se alternativních paliv.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Další podpora pro zavádění čistých vozidel na trh může být dosažena prostřednictvím cílených opatření v oblasti veřejné podpory na vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie. Zahrnuje to lepší výměnu znalostí a sladění zadávání veřejných zakázek, aby bylo možné provádět opatření v dostatečně velkém měřítku, které umožní snižovat náklady a ovlivňovat trh. V pokynech pro státní podporu na ochranu životního prostředí a energetiku na období 2014–202027 je uvedena možnost veřejné podpory ve prospěch prosazování rozvoje infrastruktur potřebných pro distribuci alternativních paliv. Na tuto veřejnou podporu se však budou stále vztahovat pravidla Smlouvy, zejména její články 107 a 108.

(16)  Další podpora pro zavádění čistých vozidel na trh může být dosažena prostřednictvím cílených opatření v oblasti veřejné podpory na vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie. Zahrnuje to lepší výměnu znalostí a sladění zadávání veřejných zakázek, aby bylo možné provádět opatření v dostatečně velkém měřítku, které umožní snižovat náklady a ovlivňovat trh. Také je zapotřebí podporovat regionální pilotní projekty, zejména tam, kde dochází k propojení venkovských a městských oblastí. V pokynech pro státní podporu na ochranu životního prostředí a energetiku na období 2014–202027 je uvedena možnost veřejné podpory ve prospěch prosazování rozvoje infrastruktur potřebných pro distribuci alternativních paliv. Na tuto veřejnou podporu se však budou stále vztahovat pravidla Smlouvy, zejména její články 107 a 108.

_________________

_________________

27 Úř. věst. C 200, 28.6.2014, s. 1.

27 Úř. věst. C 200, 28.6.2014, s. 1.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  V zájmu dosažení dalšího snížení emisí a látek znečišťujících ovzduší by členské státy měly být vybízeny, aby v případech, kdy je to vhodné, uplatňovaly různé pobídky a mechanismy pro rozvoj vozového parku v jiných odvětvích, než jsou odvětví regulovaná v této pozměněné směrnici.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16b)  Členské státy by měly zajistit, aby náklady na splnění minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek stanovených v této směrnici nebyly přenášeny na místní orgány a aby byly pro veřejné zadavatele a jiné zadavatele zajištěny dostatečné finanční zdroje.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16c)  Cílená opatření na podporu veřejných zakázek na čistá vozidla jsou nepostradatelná. K naplnění cílů této směrnice členské státy rozšíří své finanční i nefinanční pobídky v zájmu rychlejšího zavádění čistých vozidel na trh.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16d)  Stanovení minimálních cílů pro veřejné zakázky u lehkých a těžkých užitkových vozidel touto směrnicí bude vyžadovat dodatečné finanční prostředky pro veřejné zadavatele a jiné zadavatele. To by mělo být zohledněno v rozpočtové a finanční politice Unie po roce 2020, aby měli veřejní zadavatelé a jiní zadavatelé zajištěnu dostatečnou finanční podporu, a v budoucím víceletém finančním rámci a v pravidlech pro udržitelné financování a finanční instituce Unie.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16e)   Aby se zajistilo, že veřejné orgány budou motivovány k nákupu čistých vozidel a členské státy budou investovat do zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, avšak zároveň předešlo riziku, že by tyto nákupy vedly k vyšším cenám pro cestující, měla by rozpočtová a finanční politika Unie po roce 2020 počítat s podporou zadavatelů. To by se mělo odrazit v budoucím víceletém finančním rámci a v pravidlech pro udržitelné financování a finanční instituce Unie. V zájmu rychlejšího zavedení čistých vozidel na trh by členské státy měly rovněž rozšířit finanční a nefinanční pobídky a počítat s environmentálními audity. Tyto snahy povedou ke snížení počátečních vysokých investic do změn infrastruktury a podpoří dekarbonizaci dopravy.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16f)  V rámci současného víceletého finančního rámce má Unie k dispozici celou řadu různých fondů na podporu členských států, místních orgánů a dotčených provozovatelů při jejich přechodu na udržitelnou mobilitu. Během období 2014–2020 Unie vyčlenila 13,7 miliardy EUR z evropských strukturálních a investičních fondů na financování městské mobility. Výzkumný program Unie Horizont 2020 poskytne okolo 200 milionů EUR na městskou mobilitu a 650 milionů EUR na inteligentní města a Nástroj pro propojení Evropy věnuje okolo 200 milionů na výzvy k podávání návrhů na městské uzly. V rámci příštího víceletého finančního rámce by Komise a členské státy měly nadále podporovat projekty udržitelné městské mobility a měly by posílit nezbytnou součinnost mezi různými zdroji financování a programy. Je třeba posílit zejména vazby mezi městskou mobilitou, novou digitální agendou a energetickou unií, jako je například možnost financovat z Nástroje pro propojení Evropy projekty součinnosti se zvláštní mírou spolufinancování pro dopravní projekty obsahující prvky z oblasti energie a telekomunikací, které s sebou nesou ohromný potenciál pro městské projekty.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16g)  Je třeba podporovat cílenější využívání finančních nástrojů EU, jako je Evropský fond pro strategické investice nebo nástroj Evropské investiční banky pro čistší dopravu, které mohou pomoci financovat vozové parky a zařízení. Za tím účelem by měla být zlepšena dostupnost technických a finančních poradenských služeb pro místní orgány a provozovatele, například pomocí Evropského centra pro investiční poradenství, partnerství JASPERS a JESSICA nebo pomocí finančního nástroje fi-compass, aby se posílila jejich institucionální kapacita, příprava a provádění projektů a dosáhlo se optimalizovaného využívání finančních prostředků EU a finančních nástrojů včetně snižování rizik u inovativních nabídek.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 h (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16h)  Orgány veřejné správy by také měly být motivovány k tomu, aby pořizovaly vozidla na základě kritéria ekonomicky nejvýhodnější nabídky („MEAT“) popsaného v článku 82 směrnice 2014/25/EU a zohlednily při tom nákladovou efektivnost během životnosti vozidla a environmentální a sociální aspekty.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 i (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16i)  Aby se maximalizoval dopad investic, je třeba lépe koordinovat mobilitu a územní plánování měst, například pomocí využití plánů udržitelné městské mobility. Jde o plány vypracované napříč jednotlivými politickými oblastmi a ve spolupráci s různými úrovněmi správy, které spojují různé druhy dopravy, silniční bezpečnost, nákladní dopravu, řízení mobility a inteligentní dopravní systémy. Plány udržitelné městské mobility mohou hrát důležitou úlohu při dosahování cílů Unie v oblasti snižování emisí CO2, znečištění hlukem a znečištění ovzduší. Jejich uplatňování by mělo být důležitým prvkem, který by se měl zvážit při financování projektů EU v oblasti městské dopravy, mimo jiné při provádění této směrnice v pozměněném znění. V této souvislosti by Komise měla příslušným orgánům poskytnout nezbytnou poradenskou a technickou podporu při rozvoji těchto plánů, přičemž by měla plně zohledňovat zásadu subsidiarity.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 j (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16j)  Kromě toho, že veřejné zakázky podporují využívání čistých vozidel, jsou také hnací silou nových forem mobility. Zatímco čistá vozidla budou podporována pobídkami a povedou k rychlejšímu zavádění infrastruktury v městských oblastech, digitalizace zajistí optimální účinnost přepravy cestujících a zboží. Přechodu k mobilitě coby službě napomáhají multimodální a sdílená mobilita a integrovaná řešení prodeje jízdenek.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Za účelem dosažení cílů této směrnice by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby mohla být aktualizována ustanovení týkající se emisních standardů pro CO2 u těžkých vozidel na dobu pěti let počínaje [doplnit datum vstupu v platnost]. Toto období by se mělo automaticky prodlužovat o stejně dlouhé období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví s takovým prodloužením nesouhlas. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

vypouští se

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  V souladu s interinstitucionální dohodou o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 20161a by měla být věnována zvláštní pozornost sledování účinků právních předpisů Unie. Hodnocení směrnice 2009/33/ES by mělo poskytnout základ pro posouzení dopadů spojených s jednotlivými možnostmi další činnosti. Proto by Komise měla na základě nejlepších a nejnovějších dostupných vědeckých důkazů posoudit, zda je nutné provézt přezkum uvedené směrnice, při němž by byly zohledněny emise CO2 během životního cyklu vozidla a emise CO2 celého cyklu, s cílem zajistit transparentnost a odpovědnost při naplňování cílů politiky, a v případě potřeby navrhnout nezbytná zlepšení. Je-li to vhodné, měla by Komise v tomto směru rovněž přezkoumat další relevantní právní předpisy týkající se alternativních paliv.

 

______________

 

1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18b)  Významný podíl zakázek ve veřejné dopravě se týká subjektů místní veřejné dopravy, za něž obvykle odpovídají místní orgány s omezenými finančními možnostmi. Pravidla pro veřejné zakázky na čistá vozidla by proto neměla vytvářet významnou dodatečnou finanční zátěž ani vést k externalizaci vznikajících vyšších nákladů prostřednictvím vyššího jízdného, vyšších místních daní nebo omezení veřejné dopravy.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18c)  Unie musí ochránit výrobce Unie před nekalou konkurencí ze třetích zemí, kde výrobci Unie nemají přístup k veřejným zakázkám, pokud jde o nákup, leasing, pronájem nebo nákup silničních vozidel na splátky. Komise by proto měla analyzovat nekalé konkurenční praktiky ve třetích zemích a přijmout vhodná opatření k zajištění ochrany evropského průmyslu.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2009/33/ES

Název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých silničních vozidel na podporu nízkoemisní mobility

Směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých silničních vozidel v rámci zadávání veřejných zakázek za účelem podpory nízkoemisní mobility

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 1 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1a)  článek 1 se nahrazuje tímto:

Tato směrnice vyžaduje, aby veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé a někteří provozovatelé zohledňovali při nákupu silničních vozidel energetické a ekologické dopady za dobu životnosti vozidla, včetně spotřeby energie, emisí CO2 a emisí určitých znečišťujících látek, a to s cílem podporovat a podněcovat trh s čistými a energeticky účinnými vozidly a posílit přínos odvětví dopravy pro politiky Společenství v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky.

Tato směrnice vyžaduje, aby veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé a někteří provozovatelé zohledňovali při nákupu, leasingu, pronájmu nebo nákupu na splátky silničních vozidel energetické a ekologické dopady za dobu životnosti vozidla, včetně spotřeby energie, emisí CO2 a emisí určitých znečišťujících látek, a to s cílem podporovat a podněcovat trh s čistými a energeticky účinnými vozidly a posílit přínos odvětví dopravy pro politiky Unie v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky.“.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=CS)

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 2 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1b)  v článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

Členské státy mohou z požadavků této směrnice vyjmout zakázky na nákup vozidel uvedených v čl. 2 odst. 3 směrnice 2007/46/ES, která nejsou předmětem schválení typu nebo jednotlivého schválení na jejich území.

Členské státy mohou z požadavků této směrnice vyjmout zakázky na nákup, leasing, pronájem či nákup na splátky vozidel uvedených v čl. 2 odst. 3 směrnice 2007/46/ES, která nejsou předmětem schválení typu nebo jednotlivého schválení na jejich území.“.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=CS)

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice se vztahuje na zakázky na nákup, leasing, pronájem nebo nákup na splátky silničních vozidel zadané:

Tato směrnice se vztahuje na zakázky na nákup, leasing, pronájem, nákup na splátky nebo dovybavení silničních vozidel zadané:

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  orgány, agenturami a institucemi Evropské unie.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  „čistým vozidlem“

4.  „čistým vozidlem“ vozidlo jakékoli kategorie poháněné alternativními palivy vymezenými v čl. 2 prvním odstavci bodu 1) směrnice 2014/94/EU s výjimkou biopaliv, která nejsou vyrobena ze vstupních surovin uvedených v části A přílohy IX směrnice 2018/... (RED II), nebo biopaliv, která jsou vyrobena z palmového oleje*, včetně hybridních vozidel, v nichž se elektřina využívá pouze pro část provozního použití vozidla, a vozidel s nízkými a nulovými emisemi. U vozidel s motorem s vnitřním spalováním nesmějí emise v reálném provozu** jako procento emisních limitů*** překročit 80 %.

a)  vozidlo kategorie M1 nebo M2 s maximálními emisemi výfukových plynů vyjádřenými v CO2 g/km a emisemi znečišťujících látek v reálném provozu nižšími než procentní podíl příslušných emisních limitů uvedených v tabulce 2 v příloze; nebo

 

b)  vozidlo kategorie N1 s maximálními emisemi výfukových plynů vyjádřenými v CO2 g/km a emisemi znečišťujících látek v reálném provozu nižšími než procentní podíl příslušných emisních limitů uvedených v tabulce 2 v příloze;

 

c)  nebo c) vozidlo kategorie M3, N2 nebo N3 podle vymezení v tabulce 3 v příloze.

 

 

_____________________________

 

*   To se prokazuje smlouvou na nákup biopaliva nebo pomocí jiných dokladů o pořizování biopaliva.

 

**   Emise ultrajemných částic v reálném provozu v #/km (PN) oxidů dusíku v mg/km (NOx) měřené podle použitelného znění přílohy IIIA nařízení 2017/1151.

 

***   Použitelný emisní limit podle přílohy I nařízení (ES) č. 715/2007.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  „vozidlem s nulovými emisemi“ vozidlo s nulovými emisemi CO2, NOx a jemných částic z výfukových plynů.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  „vozidlem s nízkými emisemi“ vozidlo s maximální úrovní emisí uvedených v příloze v tabulce 2.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4c.  „dovybaveným vozidlem splňujícím normu pro čistá vozidla“ vozidlo s dovybaveným motorem, které splňuje normu pro čistá vozidla vymezenou v bodě 4 prvního odstavce tohoto článku. V případě dovybaveného motoru využívajícího biopaliva ve smyslu čl. 2 druhého pododstavce písm. i) směrnice 2009/28/ES, syntetická paliva nebo parafinická paliva musí vozidlo splňovat nejnovější normy Euro nebo normy, které je nahradí.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2009/33/ES

Článek 4a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  vkládá se nový článek 4a, který zní:

vypouští se

„Článek 4a

 

Přenesení pravomocí

 

Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a za účelem aktualizace tabulky 3 v příloze doplněním limitů pro emise CO2 z výfukových plynů a pro znečišťující látky pro těžká vozidla, jakmile budou v platnosti příslušné emisní standardy CO2 pro těžká vozidla na úrovni Unie.“

 

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 5 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby nákup, leasing, pronájem nebo nákup na splátky silničních vozidel a smlouvy o veřejné službě v oblasti veřejné přepravy cestujících po silnici a železnici a smlouvy o veřejné službě podle článku 3 této směrnice odpovídaly minimálním cílům pro zadávání veřejných zakázek na lehká užitková vozidla uvedeným v tabulce 4 v příloze a pro zadávání veřejných zakázek na těžká vozidla uvedeným v tabulce 5 v příloze.

1.  Členské státy zajistí, aby nákup, leasing, pronájem, nákup na splátky nebo dovybavení silničních vozidel tak, aby splňovala normu pro čistá vozidla, a smlouvy o veřejné službě v oblasti veřejné přepravy cestujících po silnici a železnici a smlouvy o veřejné službě podle článku 3 této směrnice odpovídaly minimálním cílům pro zadávání veřejných zakázek na čistá lehká užitková vozidla uvedeným v tabulce 4 v příloze a pro zadávání veřejných zakázek na těžká vozidla uvedeným v tabulce 5 v příloze.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pro účely výpočtu minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek se za datum veřejné zakázky, které má být bráno v potaz, považuje datum ukončení řízení o veřejné zakázce podpisem smlouvy.

 

Minimální cíle pro zadávání veřejných zakázek se vypočítají jako průměr všech smluv podepsaných mezi dnem následujícím po datu provedení této směrnice do vnitrostátního práva a 31. prosincem 2024 pro první referenční období a mezi 1. lednem 2025 a 31. prosincem 2029 pro druhé referenční období.

 

V případě, že nové cíle pro referenční období po 1. lednu 2030 nebudou přijaty včas, platí i nadále cíle stanovené pro rok 2030.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Pro dosažení cílů v oblasti zadávání veřejných zakázek bude základem pro udělení zakázky zadavatelem kritérium ekonomicky nejvýhodnější nabídky („MEAT“) ve smyslu článku 82 směrnice 2014/25/EU. Specifikace nabídek jsou definovány nejen s ohledem na celkové náklady na vlastnění, ale také s ohledem na další vlastnosti vozidla, jako jsou dostupnost, vhodnost pro městské prostředí, úrovně hluku, energetická účinnost a recyklovatelnost baterií a součástí vozidla.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Směrnice 2009/33/ES

Článek 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a)  vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 5a

 

Finanční prostředky

 

1.  Členské státy vyčlení dostatečné finanční prostředky na veřejné zakázky na čistá vozidla a zavádění související infrastruktury na svém území. Vyčlenění těchto finančních prostředků bude následovat po důkladném posouzení finančních potřeb veřejných orgánů a zadavatelů s ohledem na cíle stanovené na vnitrostátní úrovni v oblasti zadávání veřejných zakázek.

 

2.  Unie vyčlení dodatečné finanční nástroje na podporu zavádění čistých vozidel a související infrastruktury v členských státech.“.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)

Směrnice 2009/33/ES

Článek 5 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b)  vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 5b

 

Akční plán pro alternativní paliva v oblasti veřejné dopravy

 

1.  Evropská komise do 31. prosince 2020 předloží Evropskému parlamentu a Radě akční plán pro urychlené zavádění dobíjecích a čerpacích stanic pro těžká užitková vozidla vlastněná přepravními společnostmi, a to jak ve vlastních vozovnách a servisních dílnách těchto společností, tak ve veřejném prostoru.

 

2.  Tento akční plán bude zahrnovat informace o dostupných unijních nástrojích financování a stanoví jasně postupy, jakými lze poskytovat podporu, včetně jeho vztahu ke stávajícím evropským pravidlům o státní podpoře.

 

3.  Tato zpráva rovněž obsahuje posouzení toho, jak by mohly být unijní nástroje financování revidovány v tom smyslu, aby stanovily vyšší prioritu pro přístup společností všech velikostí v oblasti veřejné dopravy k finančním prostředkům pro nahrazení jejich vozidel.“.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 c (nový)

Směrnice 2009/33/ES

Článek 5 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5c)  vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 5c

 

Platforma Unie pro přeshraniční a společné zadávání zakázek v oblasti energeticky účinných silničních vozidel s nízkými emisemi

 

Aby se usnadnilo dosahování cílů stanovených v příloze této směrnice a dosáhlo úspor z rozsahu, zřídí Komise platformu Unie pro přeshraniční a společné zadávání zakázek v oblasti energeticky účinných silničních vozidel s nízkými emisemi. Veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé a provozovatelé uvedení v článku 3 se do této platformy mohou zapojit za účelem společného pořizování vozidel. Komise zajistí, aby platforma byla veřejně přístupná a účinně propojila všechny strany, které mají zájem o sdružení svých zdrojů. Aby se usnadnila příprava a provedení tohoto společného zadávání zakázek, Komise zajistí technickou pomoc a vytvoří šablony pro dohody o spolupráci. Komise je zmocněna přijmout akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a za účelem zřízení platformy Unie pro společné zadávání zakázek v oblasti energeticky účinných silničních vozidel s nízkými emisemi.“.

Odůvodnění

Platforma pro přeshraniční zadávání veřejných zakázek by mohla pomoci městům dosáhnout úspor z rozsahu, a tím snížit náklady.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Směrnice 2009/33/ES

Článek 8a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7)  vkládá se nový článek 8a, který zní:

vypouští se

Článek 8a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 4a je Komisi svěřena na dobu pěti let od [uvést datum vstupu v platnost]. Nejpozději devět měsíců před uplynutím tohoto pětiletého období vypracuje Komise zprávu o přenesení pravomoci. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o období stejné délky, pokud Evropský parlament nebo Rada nejpozději tři měsíce před uplynutím každého období nevysloví s takovým prodloužením nesouhlas.

 

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 4a kdykoli zrušit. Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nejsou jím dotčeny již platné akty v přenesené pravomoci.

 

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

 

5.  Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, oznámí jej současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 4a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Na podnět Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlužuje o 2 měsíce.“;

 

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Směrnice 2009/33/ES

Článek 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)   článek 9 se nahrazuje tímto:

8)   Článek 9 se zrušuje.

„1.   Komisi je nápomocen výbor.

 

Tento výbor bude výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011. Jestliže výbor nevysloví žádné stanovisko, Komise nepřijme návrh prováděcího aktu a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

 

3.   Jestliže má být stanovisko výboru získáno písemným postupem, ukončí se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro předložení stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádají členové výboru prostou většinu.“

 

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 10 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každé tři roky, počínaje 1. lednem 2027, po obdržení zpráv od členských států Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice a opatřeních přijatých jednotlivými členskými státy za účelem účinného provádění této směrnice.

1.  Do 18. dubna 2026 a poté každé tři roky předloží členské státy Komisi zprávu o uplatňování této směrnice jako součást zpráv uvedených v čl. 83 odst. 3 druhém pododstavci směrnice 2014/24/EU a v čl. 99 odst. 3 druhém pododstavci směrnice 2014/25/EU. Do 18. dubna 2023 předloží členské státy Komisi předběžnou zprávu.

 

V těchto zprávách se uvedou informace o krocích podniknutých za účelem provádění této směrnice, včetně informací o počtu a kategoriích vozidel pořízených veřejnými orgány a jinými subjekty, o dialogu vedeném na různých úrovních státní správy, informace o záměrech členských států, pokud jde o výše uvedené činnosti, jakož i všechny ostatní důležité informace.

 

Informace musí být v souladu s kategoriemi obsaženými v nařízení č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), jak se uvádí v tabulce 1 v příloze.

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a a (nové)

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 10 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)   odstavec 2 se nahrazuje tímto:

2.  Tyto zprávy vyhodnotí účinky této směrnice, zejména možnosti uvedené v čl. 5 odst. 3, a potřebu přijetí dalších opatření, přičemž zahrnou případné návrhy.

2.   Nejpozději do 31. prosince 2022 Komise navrhne metodiku výpočtu emisí CO2 během životního cyklu vozidla a emisí CO2 během celého cyklu.

V těchto zprávách Komise srovná v rámci každé z kategorií vozidel uvedených v tabulce 3 přílohy nominální a relativní počty zakoupených vozidel odpovídajících nejlepším alternativám na trhu z hlediska energetických a ekologických dopadů za dobu životnosti vozidla s celkovým trhem s těmito vozidly a uvede odhad, do jaké míry ovlivnily trh možnosti uvedené v čl. 5 odst. 3. Komise posoudí potřebu dalších opatření a případně připojí návrhy.

Nejpozději do 18. dubna 2027 provede Komise přezkum směrnice 2009/33/ES a jakýchkoli jiných právních předpisů týkajících se alternativních paliv, přičemž zohlední emise CO2 během životního cyklu vozidla a emise CO2 během celého cyklu.

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a b (nové)

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 10 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ab)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

3.  Nejpozději ke dni předložení první zprávy Komise přezkoumá možnosti uvedené v čl. 5 odst. 3, předloží vyhodnocení metodiky uvedené v článku 6, a bude-li to nezbytné, navrhne vhodné úpravy.

3.  Do 18. dubna 2024 a poté každé tři roky předloží Komise zprávu Evropskému parlamentu a Radě o provádění této směrnice, ve které upřesní opatření přijatá v této souvislosti jednotlivými členskými státy a posoudí, zda je třeba přijmout další opatření, a případně k ní připojí návrh na změnu této směrnice.

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 10 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Do 1. ledna 2026 a poté každé tři roky členské státy předloží Komisi zprávu o provádění této směrnice. Do 1. ledna 2023 předloží členské státy Komisi průběžnou zprávu. V této zprávě se uvedou informace o krocích podniknutých za účelem provádění této směrnice, včetně informací o počtu a kategoriích vozidel pořízených veřejnými orgány a jinými subjekty, o dialogu vedeném na různých úrovních státní správy, informace o záměrech členských států, pokud jde o výše uvedené činnosti, jakož i všechny ostatní důležité informace. Informace by měly být uvedeny podle kategorií obsažených v nařízení č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) , jak se uvádí v příloze.

vypouští se

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 10 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.   Komise je oprávněna přijmout formou prováděcích aktů pokyny k obsahu zpráv členských států uvedených v odstavci 4.

5.   Komise je oprávněna přijmout formou prováděcích aktů pokyny k obsahu zpráv členských států uvedených v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – písm. b a (nové)

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

„5a.  Členské státy mohou rozhodnout o vytvoření mechanismu k regulaci nákupu čistých vozidel jinými vlastníky vozových parků, jako jsou provozovatelé taxislužby, společnosti provozující sdílení vozidel a společnosti organizující spolujízdu.“

Odůvodnění

Pouze malá část emisí v odvětví dopravy (8 %) pochází z veřejné dopravy; návrh směrnice je však zaměřen zejména na vozidla veřejné dopravy. V zájmu vyvážení této skutečnosti a splnění cíle snížit emise z odvětví dopravy by do této směrnice měly být zahrnuty další velké vozové parky.

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b b (nové)

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 10 – odst. 5 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

„5b.  Komise do 31. prosince 2021 předloží Evropskému parlamentu a Radě akční plán pro urychlené zavádění dobíjecích a čerpacích stanic pro těžká nákladní vozidla vlastněná přepravními společnostmi, a to jak ve vlastních vozovnách a servisních dílnách těchto společností, tak ve veřejném prostoru. Tento akční plán bude zahrnovat informace o dostupných unijních nástrojích financování a stanoví, jakým způsobem lze poskytovat podporu v souladu s evropskými pravidly o státní podpoře.“

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b c (nové)

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 10 – odst. 5 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc)  doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

„5c.   Komise posoudí, zda je třeba přezkoumat příslušné právní předpisy týkající se podpory čisté a energeticky účinné silniční dopravy, pokud jde o použití pneumatik nejvyšších tříd a protektorovaných pneumatik, a případně předloží legislativní návrh.“

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b d (nové)

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 10 – odst. 5 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bd)  doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

„5d.  Komise poskytne členským státům pokyny týkající se různých fondů Unie, které by mohly být použity pro účely této směrnice, např. Nástroj pro propojení Evropy podporující rozvoj vysoce výkonných, udržitelných a účinně propojených transevropských sítí v oblasti dopravy a Evropský fond pro strategické investice či nástroj pro čistší dopravu podporující zavádění čistších dopravních vozidel a související infrastruktury.“

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b e (nové)

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 10 – odst. 5 e (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

be)  doplňuje se nový odstavec, který zní:

 

„5e.  Klíčovou úlohu v tomto přechodu hrají poradenská střediska tím, že usnadňují a podporují investice a instituční kapacity. Proto Komise výrazně posílí úlohu a kapacitu Evropského centra pro investiční poradenství, zejména prostřednictvím místního zastoupení a aktivní úlohy při přípravě projektů.“

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do XXXX [uvést datum 24 měsíců po datu vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do XXXX [uvést datum 18 měsíců po datu vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Příloha I

Směrnice 2009/33/ES

Příloha – tabulka 1

 

Znění navržené Komisí

Tabulka 1: Kódy služeb uvedených v článku 3 podle společného slovníku pro veřejné zakázky

Kód CPV

Popis

60112000-6

Služby veřejné silniční dopravy

60130000-8

Služby jednoúčelové silniční osobní dopravy

60140000-1

Nepravidelná osobní doprava

60172000-3

Pronájem autobusů a dálkových autobusů s řidičem

90511000-2

Sběr odpadu

60160000-7

Silniční poštovní doprava

60161000-4

Přeprava balíků

 

Pozměňovací návrh

Tabulka 1: Kódy služeb uvedených v článku 3 podle společného slovníku pro veřejné zakázky

Kód CPV

Popis

60112000.

Služby veřejné silniční dopravy

60130000-8

Služby jednoúčelové silniční osobní dopravy

60140000-1

Nepravidelná osobní doprava

60172000-3

Pronájem autobusů a dálkových autobusů s řidičem

90511000-2

Sběr odpadu

60160000-7

Silniční poštovní doprava

60161000-4

Přeprava balíků

64121100-1

Doručování pošty

64121200-2

Doručování balíků

60170000-0

Pronájem vozidel k přepravě osob s řidičem

60171000-7

Pronájem osobních automobilů s řidičem

60181000-0

Pronájem nákladních automobilů s řidičem

60180000-3

Pronájem vozidel pro přepravu zboží s řidičem

90511100-3

Sběr tuhého městského odpadu

90511200-4

Sběr odpadu z domácností

90511300-5

Sběr odpadků

90511400-6

Sběr papíru

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

PŘÍLOHA I

Směrnice 2009/33/ES

Příloha – tabulka 2

 

Znění navržené Komisí

Tabulka 2: Emisní limity pro lehká užitková vozidla

Kategorie vozidel

2025

2030

 

CO2 (g/km)

Emise látek znečišťujících ovzduší* v reálném provozu jako procento emisních limitů**

CO2 (g/km)

Emise látek znečišťujících ovzduší* v reálném provozu jako procento emisních limitů

Vozidla M1

25

80 %

0

nepoužije se

Vozidla M2

25

80 %

0

nepoužije se

Vozidla N1

40

80 %

0

nepoužije se

* Emise ultrajemných částic v reálném provozu v #/km (PN) oxidů dusíku v mg/km (NOx) měřené podle použitelného znění přílohy IIIA nařízení 2017/1151.

** Použitelný emisní limit podle přílohy I nařízení (ES) č. 715/2007 nebo následných právních aktů.

 

Pozměňovací návrh

Tabulka 2: Emisní limity pro lehká užitková vozidla

Kategorie vozidel

2025

2030

 

CO2 (g/km)

Emise látek znečišťujících ovzduší* v reálném provozu jako procento emisních limitů**

CO2 (g/km)

Emise látek znečišťujících ovzduší* v reálném provozu jako procento emisních limitů

Vozidla L

25

 

 

 

Vozidla M1

50

80 %

0

nepoužije se

Vozidla M2

50

80 %

0

nepoužije se

Vozidla N1

50

80 %

0

nepoužije se

Vozidla M3

nepoužije se

 

 

 

Vozidla N2

nepoužije se

 

 

 

Vozidla N3

nepoužije se

 

 

 

* Emise ultrajemných částic v reálném provozu v #/km (PN) oxidů dusíku v mg/km (NOx) měřené podle použitelného znění přílohy IIIA nařízení 2017/1151.

** Použitelný emisní limit podle přílohy I nařízení (ES) č. 715/2007 nebo následných právních aktů.

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

PŘÍLOHA I

Směrnice 2009/33/ES

Příloha – tabulka 4

 

Znění navržené Komisí

Tabulka 4: Minimální cíl pro podíl lehkých užitkových vozidel v souladu s tabulkou 2 na celkovém objemu veřejných zakázek na lehká užitková vozidla na úrovni členských států*

Členský stát

2025

2030

Lucembursko

35 %

35 %

Švédsko

35 %

35 %

Dánsko

34 %

34 %

Finsko

35 %

35 %

Německo

35 %

35 %

Francie

34 %

34 %

Spojené království

35 %

35 %

Nizozemsko

35 %

35 %

Rakousko

35 %

35 %

Belgie

35 %

35 %

Itálie

35 %

35 %

Irsko

35 %

35 %

Španělsko

33 %

33 %

Kypr

29 %

29 %

Malta

35 %

35 %

Portugalsko

27 %

27 %

Řecko

23 %

23 %

Slovinsko

20 %

20 %

Česká republika

27 %

27 %

Estonsko

21 %

21 %

Slovensko

20 %

20 %

Litva

19 %

19 %

Polsko

20 %

20 %

Chorvatsko

17 %

17 %

Maďarsko

21 %

21 %

Lotyšsko

20 %

20 %

Rumunsko

17 %

17 %

Bulharsko

16 %

16 %

* Vozidla s nulovými emisemi výfukových plynů se počítají jako jedno vozidlo v rámci příslušného mandátu. Všechna ostatní vozidla, která splňují požadavky tabulky 2, se počítají jako 0,5 vozidla v rámci příslušného mandátu.

 

Pozměňovací návrh

Tabulka 4: Minimální cíl pro podíl lehkých užitkových vozidel na celkovém objemu veřejných zakázek na těžká vozidla na úrovni členských států 1, 2

 

Kategorie vozidla M1, M2, N1

Kategorie vozidla L

Členský stát

2025

2030

2025

2030

Orgány, agentury a instituce EU

[50 %]

[50 %]

[50 %]

[50 %]

Lucembursko

50 %

50 %

50 %

50 %

Švédsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Dánsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Finsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Německo

50 %

50 %

50 %

50 %

Francie

50 %

50 %

50 %

50 %

Spojené království

50 %

50 %

50 %

50 %

Nizozemsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Rakousko

50 %

50 %

50 %

50 %

Belgie

50 %

50 %

50 %

50 %

Itálie

50 %

50 %

50 %

50 %

Irsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Španělsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Kypr

50 %

50 %

50 %

50 %

Malta

50 %

50 %

50 %

50 %

Portugalsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Řecko

35 %

35 %

35 %

35 %

Slovinsko

35 %

35 %

35 %

35 %

Česká republika

50 %

50 %

50 %

50 %

Estonsko

35 %

35 %

35 %

35 %

Slovensko

35 %

35 %

35 %

35 %

Litva

35 %

35 %

35 %

35 %

Polsko

35 %

35 %

35 %

35 %

Chorvatsko

25 %

25 %

25 %

25 %

Maďarsko

25 %

25 %

25 %

25 %

Lotyšsko

25 %

25 %

25 %

25 %

Rumunsko

25 %

25 %

25 %

25 %

Bulharsko

25 %

25 %

25 %

25 %

1   Alespoň 70 % minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek na čistá lehká užitková vozidla by v prvním referenčním období (do roku 2025) mělo být plněno prostřednictvím vozidel s nulovými a nízkými emisemi a v druhém referenčním období (2025–2030) a v obdobích následujících prostřednictvím vozidel s nulovými emisemi.

2   Vozidla s nulovými emisemi výfukových plynů se počítají jako jedno vozidlo v rámci příslušného mandátu. Vozidla se nízkými emisemi se počítají jako 0,66 vozidla v rámci příslušného mandátu. Všechna ostatní čistá vozidla se počítají jako 0,5 vozidla v rámci příslušného mandátu.

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

PŘÍLOHA I

Směrnice 2009/33/ES

Příloha – tabulka 5

 

Znění navržené Komisí

Tabulka 5: Minimální cíl pro podíl těžkých vozidel v souladu s tabulkou 3 na celkovém objemu veřejných zakázek na těžká vozidla na úrovni členských států*

Členský stát

Nákladní vozidla

Autobusy

 

2025

2030

2025

2030

Lucembursko

10 %

15 %

50 %

75 %

Švédsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Dánsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Finsko

9 %

15 %

46 %

69 %

Německo

10 %

15 %

50 %

75 %

Francie

10 %

15 %

48 %

71 %

Spojené království

10 %

15 %

50 %

75 %

Nizozemsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Rakousko

10 %

15 %

50 %

75 %

Belgie

10 %

15 %

50 %

75 %

Itálie

10 %

15 %

50 %

75 %

Irsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Španělsko

10 %

14 %

50 %

75 %

Kypr

10 %

13 %

50 %

75 %

Malta

10 %

15 %

50 %

75 %

Portugalsko

8 %

12 %

40 %

61 %

Řecko

8 %

10 %

38 %

57 %

Slovinsko

7 %

9 %

33 %

50 %

Česká republika

9 %

11 %

46 %

70 %

Estonsko

7 %

9 %

36 %

53 %

Slovensko

8 %

9 %

39 %

58 %

Litva

9 %

8 %

47 %

70 %

Polsko

7 %

9 %

37 %

56 %

Chorvatsko

6 %

7 %

32 %

48 %

Maďarsko

8 %

9 %

42 %

63 %

Lotyšsko

8 %

9 %

40 %

60 %

Rumunsko

6 %

7 %

29 %

43 %

Bulharsko

8 %

7 %

39 %

58 %

* Vozidla s nulovými emisemi výfukových plynů nebo vozidla využívající zemní plyn za předpokladu, že jsou plně provozována na biomethan, což je třeba prokázat smlouvou na nákup biomethanu nebo pomocí jiných dokladů o pořizování biomethanu, se počítají jako jedno vozidlo v rámci příslušného mandátu. Toto počítání se nepoužije v případě těch členských států, jejichž minimální mandát pro veřejné zakázky přesahuje 50 % celkového objemu veřejných zakázek, přičemž mezní hodnotou je 50 %. Všechna ostatní vozidla, která splňují požadavky tabulky 2, se počítají jako 0,5 vozidla v rámci příslušného mandátu.

 

Pozměňovací návrh

Tabulka 5: Minimální cíl pro podíl těžkých vozidel v souladu s čl. 4 odst. 4 na celkovém objemu veřejných zakázek na těžká vozidla na úrovni členských států

Členský stát

Nákladní vozidla

Autobusy

 

20251

20302

20251

20302

Orgány, agentury a instituce EU

[10 %]

[15 %]

[50 %]

[75 %]

Lucembursko

10 %

15 %

50 %

75 %

Švédsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Dánsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Finsko

9 %

15 %

46 %

69 %

Německo

10 %

15 %

50 %

75 %

Francie

10 %

15 %

48 %

71 %

Spojené království

10 %

15 %

50 %

75 %

Nizozemsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Rakousko

10 %

15 %

50 %

75 %

Belgie

10 %

15 %

50 %

75 %

Itálie

10 %

15 %

50 %

75 %

Irsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Španělsko

10 %

14 %

50 %

75 %

Kypr

10 %

13 %

50 %

75 %

Malta

10 %

15 %

50 %

75 %

Portugalsko

8 %

12 %

40 %

61 %

Řecko

8 %

10 %

38 %

57 %

Slovinsko

7 %

9 %

33 %

50 %

Česká republika

9 %

11 %

46 %

70 %

Estonsko

7 %

9 %

36 %

53 %

Slovensko

8 %

9 %

39 %

58 %

Litva

9 %

8 %

47 %

70 %

Polsko

7 %

9 %

37 %

56 %

Chorvatsko

6 %

7 %

32 %

48 %

Maďarsko

8 %

9 %

42 %

63 %

Lotyšsko

8 %

9 %

40 %

60 %

Rumunsko

6 %

7 %

29 %

43 %

Bulharsko

8 %

7 %

39 %

58 %

1   Alespoň 50 % minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek na čistá těžká užitková vozidla by mělo být plněno prostřednictvím vozidel s nulovými emisemi nebo vozidel využívajících zemní plyn za předpokladu, že jsou plně provozována na biomethan, což je třeba prokázat smlouvou na nákup biomethanu nebo pomocí jiných dokladů o pořizování biomethanu. Podíl vozidel na biomethan na dílčím cíli se započítává do výše 30 % dílčího cíle.

2  Alespoň 66 % minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek na čistá těžká užitková vozidla by mělo být plněno prostřednictvím vozidel s nulovými emisemi nebo vozidel využívajících zemní plyn za předpokladu, že jsou plně provozována na biomethan, což je nutné prokázat smlouvou na nákup biomethanu nebo pomocí jiných dokladů o pořizování biomethanu. Podíl vozidel na biomethan na dílčím cíli se započítává do výše 30 % dílčího cíle.

  • [1]    Úř. věst. C 262, 25.7.2018, s. 58.
  • [2]    Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh směrnice, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel stanovením minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek na čistá vozidla, má za cíl prosazovat čistou dopravu posílením nových, čistých technologií a dlouhodobě snižovat emise látek znečišťujících ovzduší a CO2.

V návrhu své zprávy zpravodaj v definici čistých lehkých a těžkých vozidel odkazuje na směrnici 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Soulad obou směrnic by měl zajistit dlouhodobou předvídatelnost a stabilitu v právu Unie. Směrnice v pozměněném znění by rovněž měla přispět k zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a ke shodě vozidel s požadavky nejnovějších norem emisí látek znečišťujících ovzduší a skleníkových plynů.

Návrh zprávy rovněž upřesňuje ustanovení o minimálních cílech pro zadávání veřejných zakázek: data vstupu v platnost, časové vymezení cílů a moment v cyklu zadávání veřejných zakázek, který má být brán v potaz pro výpočet cílů.

Vzhledem k tomu, že určitá odvětví veřejné dopravy v obcích nelze posuzovat odděleně od ostatních, zpravodaj navrhuje, aby v určitých situacích bylo možné započíst pořizované tramvaje a soupravy metra k dosažení minimální cílové hodnoty platné pro autobusy.

Z důvodu stanovení minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek na lehká a těžká užitková vozidla bude tato směrnice vyžadovat dodatečné finanční prostředky pro veřejné zadavatele a jiné zadavatele. V návrhu zprávy je proto zdůrazněno, že by rozpočtová a finanční politika Unie po roce 2020 měla toto zohlednit a poskytnout veřejným zadavatelům a jiným zadavatelům dostatečnou finanční podporu, což by se mělo odrazit v budoucím víceletém finančním rámci a v pravidlech pro udržitelné financování a finanční instituce Unie.

Navrhovaná směrnice využívá veřejné zakázky k povzbuzení poptávky po čistých silničních vozidlech. Výrobci EU však rovněž musí být chráněni před nekalou hospodářskou soutěží. Zpravodaj proto ve svém návrhu zprávy navrhuje, aby silniční vozidla vyráběná výrobci ze třetích zemí, v nichž výrobci z EU nemají přístup k zadávacím řízením na veřejné zakázky na nákup, leasing, pronájem nebo nákup na splátky silničních vozidel, nebyla do naplňování minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek započítávána.

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch (11.7.2018)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel
(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

Zpravodaj: Andor Deli

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj vítá inciativu Komise revidovat tuto směrnici. Veřejné investice do čistých vozidel se také okamžitě projeví na čistém vzduchu pro občany, neboť bojují s přetrvávajícími problémy znečištění ovzduší a emisemi skleníkových plynů ze silniční dopravy.

Zpravodaj souhlasí s tím, aby byla rozšířena působnost směrnice i na jiné druhy veřejných zakázek, než je nákup, a to jmenovitě na leasing, pronájem nebo nákup vozidel na splátky a na smlouvy na veřejné služby v oblasti veřejné silniční dopravy, účelové silniční přepravy cestujících, nepravidelné osobní dopravy a pronájmu autobusů a autokarů s řidičem. Zpravodaj je navíc toho názoru, že by působnost směrnice měla být rozšířena i na taxislužbu, jedná-li se o vozidla vlastněná a pronajímaná z veřejných zdrojů. Jelikož byla úzká oblast působnosti této směrnice jedním z hlavních důvodů pro její omezené uplatňování, bude tato revize změnou k lepšímu.

Zpravodaj navíc podporuje rámec pro podávání zpráv, pokud nebude zavedení kategorie čistých vozidel do oficiálních rejstříků vozidel spojeno s nepřijatelnou administrativní zátěží. Komplexní podávání zpráv může zajistit jasný přehled trhu a umožnit účinné sledování provádění směrnice.

Zpravodaj také vítá zrušení metodiky pro peněžní vyjádření, která je příliš složitá a byla málokdy uplatňována.

Kritizuje však nejasnosti v této směrnici, zejména rozptýlenost informací, kdy existují různé definice, a komplikované metody pro výpočet „čistých vozidel“ ve dvou odlišných časových obdobích (do roku 2025 a 2025–2030).

U lehkých užitkových vozidel směrnice navrhuje, aby byla v přechodném období (do roku 2025) vozidla s nulovými emisemi z výfukových plynů, což se týká především stoprocentně elektrických vozidel, počítána jako jedno vozidlo. Za čistá vozidla jsou považována i vozidla, jejichž emise z výfukových plynů jsou pod určitou prahovou hodnotou; jsou však započítávána pouze s váhovým faktorem 0,5. Prahové hodnoty činí 25 CO2 g/km pro dodávky a 40 CO2 g/km pro osobní dodávkové automobily, což se týká především plug-in hybridních vozidel.

Zpravodaj se domnívá, že tyto výpočty jsou příliš komplikované, a vyjadřuje rovněž pochybnosti nad tím, že přechodné období do roku 2025 napomůže překlenout technologickou propast, než budou vozidla s nulovými emisemi výfukových plynů všeobecně dostupná. Aby se zabránilo nejasnostem a povzbudil realistický trh pro čistá vozidla, mělo by být každé vozidlo, jež je v souladu s čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva považováno za čisté, počítáno jako jedno vozidlo. Od roku 2030 budou požadavky cílů při zadávání veřejných zakázek splňovat pouze vozidla s nulovými emisemi. Zpravodaj je přesvědčen o tom, že v roce 2030 bude trh s vozidly s nulovými emisemi mnohem vyzrálejší a ceny těchto vozidel budou srovnatelné s jinými. Domnívá se, že příliš nepružná pravidla by mohla vést k tomu, že by zadávání veřejných zakázek bylo buď velmi zpožděno, nebo naopak urychleno, ale se starou technologií, což by pak zablokovalo případné budoucí investice do nových technologií s nulovými emisemi.

Na úrovni Unie byly stanoveny minimální cíle pro zadávání veřejných zakázek, které zohledňují budoucí výzvy stojící před veřejnými orgány i ekonomickou efektivitu. Členské státy však mohou uplatňovat vyšší cíle podle svých ekonomických možností (hrubý domácí produkt na obyvatele) a expozice znečištění (hustota městského obyvatelstva).

U těžkých vozidel směrnice navrhuje, aby byl v přechodovém období (do roku 2025) přijímán zemní plyn s přidaným biomethanem, avšak se sníženým váhovým faktorem, zatímco pro následující fázi nejsou stanoveny vůbec žádné emisní limity či definice. Komise chce, aby byly tyto prahové hodnoty (poté, co budou stanoveny) uplatněny prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci. K dispozici však nejsou žádné emisní standardy, jež by mohly být použity, a technologie nulových emisí výfukových plynů je ve srovnání s lehkými vozidly méně vyspělá.

Zpravodaj si proto přeje, aby byla vypuštěna ustanovení odkazující na akt v přenesené pravomoci a uplatněna stejná logika jako v případě lehkých užitkových vozidel: každé vozidlo, jež je v souladu s čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva považováno za čisté, by mělo být počítáno jako jedno vozidlo. Stejná argumentace, jež platí pro cíle pro zadávání veřejných zakázek na lehká užitková vozidla, se vztahuje i na těžká vozidla.

Zpravodaj je toho názoru, že tento přístup bude ve srovnání s přístupem Komise, která se příliš soustředí na elektrická vozidla, technologicky neutrálnější a bude více vyhovovat hlavnímu účelu směrnice, jímž je povzbudit průmyslovou politiku za pomoci zadávání veřejných zakázek na čistá vozidla a nastartovat rozvoj trhu.

Závěrem zpravodaj připomíná, že pravidla pro nákup čistých vozidel by ani neměla vytvářet další finanční zátěž, ani vést k externalizaci vznikajících nákladů prostřednictvím vyššího jízdného, vyšších místních daní nebo omezení služeb veřejné dopravy. Vyzývá proto Komisi a veřejné orgány členských států na všech úrovních, aby rozšířily své finanční i nefinanční pobídky s cílem urychlit pronikání na trh.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Unie se zavázala k udržitelnému, konkurenceschopnému, bezpečnému a dekarbonizovanému energetickému systému19. Energetická unie a rámec politiky v oblasti energetiky a klimatu na období 2020–203020 stanoví pro Unii ambiciózní závazky dále snížit emise skleníkových plynů o alespoň 40 % do roku 2030 v porovnání s rokem 1990, zvýšit podíl spotřeby energie z obnovitelných zdrojů alespoň o 27 %, dosáhnout úspory energie alespoň o 27 % a zlepšit energetickou bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost v Unii.

(1)  Unie se zavázala k udržitelnému, konkurenceschopnému, bezpečnému a dekarbonizovanému energetickému systému19. Energetická unie a rámec politiky v oblasti energetiky a klimatu na období 2020–203020 stanoví pro Unii ambiciózní závazky dále snížit emise skleníkových plynů o alespoň 40 % do roku 2030 v porovnání s rokem 1990, zvýšit podíl spotřeby energie z obnovitelných zdrojů alespoň o 35 %, dosáhnout úspory energie alespoň o 35 % a zlepšit energetickou bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost v Unii.

_________________

_________________

19 Závěry Evropské rady ze dne 24. října 2014.

19 Závěry Evropské rady ze dne 24. října 2014.

20 Sdělení Komise o rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030 (COM(2014) 0015).

20 Sdělení Komise o rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030 (COM(2014) 0015) ve znění přijatém Evropským parlamentem v prvním čtení dne 17. ledna 2018.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Komise ve své Evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu21 oznámila, že je třeba urychlit dekarbonizaci odvětví dopravy, a proto je třeba rozhodně usilovat o snižování emisí skleníkových plynů a emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy až na nulové hodnoty do poloviny století, aby mohly být splněny závazky Unie z 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), která se konala v roce 2015 v Paříži. Kromě toho je třeba neprodleně výrazně snížit emise látek znečišťujících ovzduší z dopravy, které poškozují zdraví. Toho lze dosáhnout prostřednictvím souboru politických iniciativ, včetně využívání veřejných zakázek na čistá vozidla.

(2)  Komise ve své Evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu21 oznámila, že je třeba urychlit dekarbonizaci odvětví dopravy, a proto je třeba rozhodně usilovat o snižování emisí skleníkových plynů a emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy až na nulové hodnoty do poloviny století, aby mohly být splněny závazky Unie z 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), která se konala v roce 2015 v Paříži. Kromě toho je třeba neprodleně výrazně snížit emise látek znečišťujících ovzduší z dopravy, které poškozují zdraví a životní prostředí. Toho lze dosáhnout prostřednictvím souboru politických iniciativ, včetně využívání veřejných zakázek na čistá vozidla.

_________________

_________________

21 COM( 2016) 501 final.

21 COM( 2016) 501 final.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Jak bylo předesláno ve sdělení Komise „Evropa v pohybu – Agenda pro sociálně spravedlivý přechod na čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu pro všechny“23, je tento návrh součástí druhého balíčku návrhů, které přispějí k úsilí Unie o dosažení nízkoemisní mobility. Tento balíček, který byl představen ve sdělení Komise „Jak dosáhnout nízkoemisní mobility – Evropská unie, která chrání naši planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl a pracovníky“, obsahuje kombinaci opatření na straně nabídky a opatření na straně poptávky, jež mají EU nasměrovat k nízkoemisní mobilitě a současně posílit konkurenceschopnost jejího ekosystému mobility.

(4)  Jak bylo předesláno ve sdělení Komise „Evropa v pohybu – Agenda pro sociálně spravedlivý přechod na čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu pro všechny“23, je tento návrh součástí druhého balíčku návrhů, které přispějí k úsilí Unie o dosažení nízkoemisní mobility. Tento balíček, který byl představen ve sdělení Komise „Jak dosáhnout nízkoemisní mobility – Evropská unie, která chrání naši planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl a pracovníky“, obsahuje kombinaci opatření na straně nabídky a opatření na straně poptávky, jež mají EU nasměrovat k nízkoemisní mobilitě a současně posílit konkurenceschopnost jejího ekosystému mobility. Podpora udržitelných vozidel by měla probíhat souběžně s dalším rozvojem veřejné dopravy jakožto nejrychlejšího a nákladově nejefektivnějšího způsobu, jak snížit počet vozidel na silnicích, a zlepšit tak kvalitu ovzduší a snížit emise.

_________________

_________________

23 COM (2017) 283 final.

23 COM (2017) 283 final.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Inovace nových technologií pomáhá snižovat emise vozidel, a podporuje tak dekarbonizaci odvětví dopravy. Nárůst používání silničních vozidel s nízkými a nulovými emisemi pravděpodobně povede ke snížení emisí CO2 a některých znečišťujících látek (částice, oxidy dusíku a nemethanové uhlovodíky) a podpoří konkurenceschopnost a růst evropského průmyslu na rostoucích globálních trzích s vozidly s nízkými a nulovými emisemi.

(5)  Inovace nových technologií pomáhá snižovat emise vozidel a znečištění hlukem, přičemž podporuje dekarbonizaci odvětví dopravy. Nárůst používání silničních vozidel s nízkými a nulovými emisemi povede ke snížení emisí CO2 a některých znečišťujících látek (částice, oxidy dusíku a nemethanové uhlovodíky), a tak zlepší kvalitu ovzduší ve městech a jiných znečištěných oblastech a současně přispěje ke konkurenceschopnosti a růstu evropského průmyslu na rostoucích globálních trzích s vozidly s nízkými a nulovými emisemi a zajistí rozvoj infrastruktur pro alternativní paliva. Kromě toho musí být naprostým základem pro jakékoli úsilí zásada technologické neutrality, aby bylo zajištěno a stimulováno konkurenční prostředí a podporován další výzkum a inovace v této oblasti. Aby se snížilo znečištění ovzduší a znečištění hlukem a byly splněny normy EU týkající se kvality ovzduší v městských a venkovských oblastech, jsou zapotřebí konkrétní a ambiciózní politiky a opatření, včetně využívání veřejných zakázek na čistá vozidla.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Aby byly baterie v souladu s cíli udržitelnosti, měly by být vyráběny tak, aby v Unii i mimo ni měly co nejmenší dopad na životní prostředí, zejména pokud jde o těžbu surovin používaných k jejich výrobě. Během celého výrobního procesu by mělo být přihlíženo k emisím skleníkových plynů. Komise by měla v souladu s revizí směrnice 2006/66/ES předložit ambiciózní cíle pro recyklovatelnost baterií.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  Podle odhadů vývoje trhu má cena čistých vozidel, jako jsou plně elektrická vozidla, významně poklesnout a ve 20. letech 21. století mají být tato vozidla velmi konkurenceschopná, a jejich provoz dokonce levnější než provoz konvenčních vozidel, zejména pokud zohledníme celkové náklady na jejich vlastnictví, a to díky nižším nákladům na baterie, ale také díky dalšímu snížení nákladů spojených s provozem elektrického vozidla, k němuž dojde v důsledku nižších nákladů na paliva a údržbu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5c)  I když je Unie jedním z vedoucích regionů, pokud jde o výzkum a ekologické inovace vysoké hodnoty, největší výrobci autobusů a baterií sídlí v asijsko-tichomořské oblasti. Podobně pohánějí vývoj světového trhu s bateriovými elektromobily trhy v Číně a Spojených státech amerických, které dohromady tvoří přibližně 60 % světového trhu, přičemž EU má podíl ve výši 28 %. Je tedy zapotřebí ambiciózní politický rámec EU, který by podnítil inovace a více podpořil konkurenceschopnost a růst evropského průmyslu na rostoucích světových trzích s čistými vozidly, jakož i související technologickou infrastrukturu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5d)  Evropský trh s bateriemi bude mít od roku 2025 hodnotu 250 miliard EUR ročně, neboť se očekává, že evropská poptávka po bateriových článcích dosáhne 200 GWh a mohla by v Evropě vytvořit 4–5 milionů nových pracovních míst. Chybějící domácí základna pro výrobu těchto článků však ohrožuje postavení průmyslových zákazníků EU. Aby byla tato konkurenční nevýhoda překonána a v Evropě vznikl konkurenceschopný hodnotový řetězec pro výrobu bateriových článků, který bude zaměřen na udržitelné a odpovědné dodávky surovin, výrobní procesy založené na obnovitelných zdrojích energie, recyklovatelnost a další využití, je třeba, aby orgány Unie, členské státy a místní orgány jednaly rychle a společně.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Veřejné orgány mohou prostřednictvím své politiky zadávání veřejných zakázek vytvářet a podporovat trhy s inovativním zbožím a službami. Směrnice 2014/24/EU24 a 2014/25/EU25 stanoví minimální harmonizovaná pravidla pro zadávání veřejných zakázek, která harmonizují způsob, jímž veřejné orgány a provozovatelé některých veřejných služeb nakupují zboží, práce a služby. Zejména stanoví celkové mezní hodnoty pro objem zakázek, které mají podléhat právním předpisům Unie, což platí také pro směrnici o čistých vozidlech.

(6)  Vzhledem k tomu, že veřejné výdaje na zboží, práce a služby představují okolo 14 % HDP, mohou veřejné orgány prostřednictvím své politiky zadávání veřejných zakázek na nová vozidla a na dovybavení stávajících vozidel vytvářet a podporovat trhy s inovativním zbožím a službami. Směrnice 2014/24/EU24 a 2014/25/EU25 stanoví minimální harmonizovaná pravidla pro zadávání veřejných zakázek, která harmonizují způsob, jímž veřejné orgány a provozovatelé některých veřejných služeb nakupují zboží, práce a služby v souladu s environmentálními požadavky na zakoupené zboží (včetně vozidel). Zejména stanoví celkové mezní hodnoty pro objem zakázek, které mají podléhat právním předpisům Unie, což platí také pro směrnici o čistých vozidlech.

_________________

_________________

24 Úř. věst. 94, 28.3.2014, s. 65–242.

24 Úř. věst. 94, 28.3.2014, s. 65–242.

25 Úř. věst. 94, 28.3.2014, p. 243–374.

25 Úř. věst. 94, 28.3.2014, p. 243–374.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Členské státy by měly být vybízeny k prozkoumání možností podpory provozu a snižování nákladů na provoz vozidel s mimořádně nízkými emisemi ve veřejných službách, například prostřednictvím přiznávání výjimek z daní z energií nebo snižováním těchto daní u vozidel s mimořádně nízkými emisemi.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Předpokladem pro jakékoli přepravní operace zahrnující vozidla na alternativní pohon, včetně veřejné dopravy, je dostupnost dobíjecích a čerpacích stanic. Proto by ve směrnici 2014/94/EU měly být posíleny aspekty podporující infrastrukturu pro alternativní paliva v oblasti veřejné dopravy. Pokud nedojde k revizi této směrnice, měla by Komise vypracovat akční plán pro infrastrukturu v oblasti veřejné dopravy.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  V provedeném posouzení dopadů byly zdůrazněny přínosy změny celkového regulačního přístupu k pořizování čistých vozidel na úrovni Unie. Stanovením minimálních cílů při zadávání veřejných zakázek může být účinně dosaženo cíle, kterým je ovlivnit zavádění čistých vozidel na trh, oproti spoléhání se na internalizaci externích nákladů do obecného rozhodování o veřejných zakázkách, přičemž je třeba připomenout význam zvažování environmentálních aspektů při každém rozhodování týkajícím se zadávání veřejných zakázek. Střednědobé a dlouhodobé přínosy pro evropské občany a podniky tento přístup plně odůvodňují, pokud nebude předepisovat veřejným zadavatelům, jiným zadavatelům a provozovatelům použití konkrétní technologie.

(8)  V provedeném posouzení dopadů byly zdůrazněny přínosy změny celkového regulačního přístupu k pořizování čistých a energeticky účinných vozidel na úrovni Unie. Stanovením minimálních cílů při zadávání veřejných zakázek může být účinně dosaženo cíle, kterým je ovlivnit zavádění čistých vozidel na trh, oproti spoléhání se na internalizaci externích nákladů do obecného rozhodování o veřejných zakázkách, přičemž je třeba připomenout význam zvažování environmentálních aspektů při každém rozhodování týkajícím se zadávání veřejných zakázek. Střednědobé a dlouhodobé přínosy pro evropské občany a podniky tento přístup plně odůvodňují, pokud nebude předepisovat veřejným zadavatelům, jiným zadavatelům a provozovatelům použití konkrétní technologie.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Rozšíření působnosti směrnice na takové metody, jako je leasing, pronájem a nákup vozidel na splátky, jakož i na zakázky na služby veřejné silniční dopravy, služby jednoúčelové silniční osobní dopravy, nepravidelnou osobní dopravu a pronájem autobusů a dálkových autobusů s řidiči, jakož i na specifické poštovní a kurýrní služby a služby sběru odpadu, zajišťuje, že budou pokryty všechny relevantní metody zadávání veřejných zakázek.

(9)  Rozšíření působnosti směrnice na takové metody, jako je leasing, pronájem a nákup vozidel na splátky a dovybavení vozidel, jakož i na zakázky na služby veřejné silniční dopravy, služby jednoúčelové silniční osobní dopravy, nepravidelnou osobní dopravu a pronájem autobusů a dálkových autobusů s řidiči, jakož i na specifické poštovní a kurýrní služby a služby sběru odpadu, zajišťuje, že budou pokryty všechny relevantní metody zadávání veřejných zakázek, přičemž by touto směrnicí neměly být zpětně dotčeny stávající smlouvy. Komise by navíc měla prozkoumat proveditelnost „čistého“ zadávání veřejných zakázek v jiných druzích dopravy.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Mezi hlavními zúčastněnými stranami existuje široká podpora pro stanovení definice čistých vozidel s ohledem na požadavky snižovat emise skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší z lehkých a těžkých užitkových vozidel. Aby byly zajištěny odpovídající pobídky pro podporu zavádění vozidel s nízkými a nulovými emisemi na trh v Unii, je třeba sladit ustanovení o zadávání veřejných zakázek na jejich pořizování podle této novelizace s právními předpisy Unie o standardech emisí CO2 pro osobní a nákladní vozidla na období po roce 202026. Opatření provedená podle směrnice v pozměněném znění přispějí k dodržování požadavků těchto standardů. Ambicióznější přístup k zadávání veřejných zakázek může pro trh představovat důležitý další stimul.

(10)  Pozměněná směrnice by měla přispět ke snížení emisí skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší, jakož i ke zmírnění znečištění hlukem z lehkých a těžkých užitkových vozidel. Aby byly zajištěny odpovídající pobídky pro podporu zavádění vozidel s nízkými a nulovými emisemi na trh v Unii, je třeba sladit ustanovení o zadávání veřejných zakázek na jejich pořizování podle této novelizace s právními předpisy Unie o standardech emisí CO2 pro osobní a nákladní vozidla na období po roce 202026. Opatření provedená podle směrnice v pozměněném znění přispějí k dodržování požadavků těchto standardů. Ambicióznější přístup k zadávání veřejných zakázek může pro trh představovat důležitý další stimul, a zejména by měla být stimulována dodávka těžkých užitkových vozidel vzhledem k nižší úrovni vyspělosti trhu s „čistými“ vozidly tohoto typu. Započítávání emisí CO2 by proto mělo být založeno na přístupu „od zdroje ke kolu“, aby se spravedlivě zohlednil celý palivový řetězec, od těžby až po výfuk. Environmentální výkonnost vozidel tak bude posouzena realističtějším způsobem. Komise by tudíž měla nejpozději do 1. ledna 2022 vytvořit metodiku pro zaznamenávání emisí podle přístupu „od zdroje ke kolu“ a příslušným způsobem upravit tabulky 2 a 3.

_________________

_________________

26 COM(2017) 676 final

26 COM(2017) 676 final

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Vozidla s nulovými emisemi z výfukových plynů mohou rovněž zanechávat ekologickou stopu v závislosti na procesu výroby součástek a míře recyklovatelnosti. Orgány veřejné správy by tudíž měly být motivovány k tomu, aby při pořizování vozidel zvažovaly i jiné aspekty než cenu, například recyklovatelnost baterií. Výzkum a vývoj těchto technologií by měl být podporován i v rámci jiných politik Unie.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Lehká a těžká užitková vozidla se používají pro různé účely a mají různou úroveň tržní vyspělosti, bylo by tedy užitečné, aby ustanovení o zadávání veřejných zakázek tyto rozdíly zohledňovala. Posouzení dopadů ilustrovalo přidanou hodnotu přijetí přístupu, který vychází z alternativních paliv, dokud nebudou na unijní úrovni stanoveny technologicky neutrální požadavky na emise CO2 z těžkých vozidel, což má Komise v úmyslu v budoucnu navrhnout. Při posuzování dopadů bylo dále zjištěno, že trhy pro městské autobusy s nízkými a nulovými emisemi charakterizuje větší vyspělost, zatímco trhy pro nákladní automobily s nízkými a nulovými emisemi jsou v ranější fázi vývoje.

(11)  Lehká a těžká užitková vozidla se používají pro různé účely a mají různou úroveň tržní vyspělosti, bylo by tedy užitečné, aby ustanovení o zadávání veřejných zakázek tyto rozdíly zohledňovala. Dále je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že trhy pro městské autobusy s nízkými a nulovými emisemi v nedávné době pokročily kupředu, zatímco trhy pro nákladní automobily s nízkými a nulovými emisemi jsou v počáteční fázi vývoje.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Stanovení minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek na čistá vozidla do roku 2025 a 2030 na úrovni členských států by mělo přispět k jistotě ohledně této politiky na trzích, kde jsou opodstatněné investice do mobility s nízkými a nulovými emisemi. Minimální cíle podporují vytvoření trhu v celé Unii. Poskytují čas na úpravu zadávacího řízení a vysílají jasný signál pro trh. V posouzení dopadů se zmiňuje, že členské státy si stále častěji stanoví cíle, a to v závislosti na svých ekonomických možnostech a míře závažnosti problému. Pro různé členské státy by měly být stanoveny různé cíle podle jejich ekonomických možností (hrubý domácí produkt na obyvatele) a expozice znečištění (hustota městského obyvatelstva). Minimální cíle při zadávání veřejných zakázek by měly být doplněny povinností veřejných zadavatelů, jiných zadavatelů a provozovatelů brát v úvahu při všech zadávacích řízeních příslušné energetické a environmentální aspekty. Územní posouzení dopadů této směrnice v pozměněném znění ukázalo, že dopady budou rovnoměrně rozloženy mezi jednotlivými regiony v Unii.

(12)  Stanovení minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek na čistá vozidla, jichž má být dosaženo do roku 2025 a 2030, je klíčové pro zajištění jistoty ohledně této politiky na trzích, kde jsou opodstatněné investice do mobility s nízkými a nulovými emisemi. Minimální cíle podporují rozvoj trhu v celé Unii. Poskytují čas na úpravu zadávacího řízení a vysílají jasný signál pro trh, přičemž zároveň slouží jako dobrý příklad pro veřejnost. V posouzení dopadů se zmiňuje, že členské státy si stále častěji stanoví cíle, a to v závislosti na svých ekonomických možnostech a míře závažnosti problému. Členské státy jsou však vybízeny k tomu, aby uplatňovaly ambicióznější cíle podle své hospodářské výkonnosti (hrubý domácí produkt na obyvatele) a expozice znečištění (hustota městského obyvatelstva). Vzhledem k tomu, že tyto parametry často nejsou jednotné v rámci konkrétního členského státu, bude nezbytné posoudit jejich spolehlivost, aby mohla být příslušná metodika případně doplněna. Minimální cíle při zadávání veřejných zakázek by měly být doplněny povinností veřejných zadavatelů, jiných zadavatelů a provozovatelů brát v úvahu při všech zadávacích řízeních příslušné energetické a environmentální aspekty. Územní posouzení dopadů této směrnice v pozměněném znění ukázalo, že dopady budou rovnoměrně rozloženy mezi jednotlivými regiony v Unii. S ohledem na vývoj, k němuž dochází v oblasti dopravních technologií, může být nutné provést posouzení vnitrostátních parametrů a přezkum těchto minimálních cílů v polovině období, aby bylo možné přijmout příslušné hodnoty v pozdější fázi.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Maximálního účinku lze dosáhnout, když bude zadávání veřejných zakázek na čistá vozidla zacíleno do oblastí, které mají relativně vysoký stupeň znečištění ovzduší. Veřejné orgány v členských státech se vyzývají, aby se při plnění svých domácích minimálních cílů zaměřily zvláště na takové oblasti a aby ve svých zprávách podle této směrnice v pozměněném znění zohlednily související opatření.

(13)  Maximálního účinku lze dosáhnout, když bude zadávání veřejných zakázek na čistá vozidla zacíleno do oblastí, které mají relativně vysoký stupeň znečištění ovzduší a znečištění hlukem. Veřejné orgány v členských státech se vyzývají, aby se při plnění svých domácích minimálních cílů zaměřily zvláště na takové oblasti a aby ve svých zprávách podle této směrnice v pozměněném znění zohlednily související opatření. V zájmu zabránění nepřiměřenému zatížení a optimalizace potenciálních výsledků této směrnice by měla být veřejným orgánům poskytnuta vhodná technická podpora.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Zavedení prahových hodnot stanovených v této směrnici lze jen těžko dosáhnout bez vývoje tržně uplatnitelných a technicky vyspělých produktů. Pro zajištění pravidelné aktualizace informací o pokroku se Komise vybízí, aby každé dva roky předkládala zprávu, v níž bude posouzeno, zda jsou k dispozici tržně uplatnitelná řešení pro čistá vozidla. Dále by Komise a členské státy měly poskytovat větší finanční i nefinanční příspěvky ve snaze urychlit uvádění těchto čistých vozidel na trh.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b)  Vzhledem ke značným rozdílům ve finančních možnostech, které mají soukromí dopravci při pořizování potenciálně dražších vozidel na alternativní paliva, musí být zavedeny mechanismy zajišťující rovné podmínky pro veřejné i soukromé dopravce v nabídkových řízeních a v rámci postupů zadávání zakázek a náklady na splnění minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek stanovených v této směrnici nesmějí být přesouvány na místní orgány, zejména v případě menších obcí, ani vést k externalizaci vznikajících vyšších nákladů formou vyššího jízdného, vyšších místních daní nebo omezení služeb veřejné dopravy.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Pro veřejné zadavatele a jiné zadavatele jsou důležitým nástrojem náklady životního cyklu, pomocí nichž mohou zohlednit energetické a environmentální náklady v průběhu životního cyklu vozidla, včetně nákladů na emise skleníkových plynů a emise dalších znečišťujících látek podle příslušné metodiky, aby tak stanovily jejich peněžní hodnotu. Vzhledem k nedostatečnému využívání metodiky pro výpočet provozních nákladů po dobu životního cyklu podle směrnice 2009/33/EU a informacím poskytovaným veřejnými zadavateli a jinými zadavateli o využití vlastních metodik přizpůsobených jejich konkrétním okolnostem a potřebám by nemělo být použití žádné metodiky povinné, ale veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé nebo provozovatelé by měli mít možnost vybrat si jakoukoliv metodiku stanovení nákladů životního cyklu, která jim pomůže při zadávacím řízení.

(14)  Pro veřejné zadavatele a jiné zadavatele jsou důležitým nástrojem náklady životního cyklu, pomocí nichž mohou zohlednit energetické a environmentální náklady v průběhu životního cyklu vozidla, včetně nákladů na emise skleníkových plynů a emise dalších znečišťujících látek podle příslušné metodiky, aby tak stanovily jejich peněžní hodnotu. Vzhledem k nedostatečnému využívání metodiky pro výpočet provozních nákladů po dobu životního cyklu podle směrnice 2009/33/EU a informacím poskytovaným veřejnými zadavateli a jinými zadavateli o využití vlastních metodik přizpůsobených jejich konkrétním okolnostem a potřebám by nemělo být použití žádné metodiky povinné, ale veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé nebo provozovatelé by měli mít možnost vybrat si jakoukoliv metodiku stanovení nákladů životního cyklu, která jim pomůže při zadávacím řízení. Vzhledem k nedostatečnému porozumění emisím v rámci celého životního cyklu u různých druhů paliv by Komise měla předložit analýzu, která povede k vytvoření společné unijní metodiky, na základě které budou výrobci jednotným způsobem hlásit údaje o emisích CO2 u všech druhů paliv.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Zprávy o zadávání veřejných zakázek předkládané podle této směrnice v pozměněném znění by měly poskytovat jasný přehled o trhu, aby bylo možno účinně sledovat její provádění. Podávání zpráv by mělo začít průběžnou zprávou v roce 2023 a pokračovat první úplnou zprávou o plnění minimálních cílů v roce 2026 a poté každé tři roky. Aby se minimalizovalo administrativní zatížení jednotlivých veřejných orgánů a aby vznikl účelný přehled o trhu, je třeba usnadnit podávání zpráv. Komise zajistí úplné zprávy pro vozidla s nízkými a nulovými emisemi a vozidla na další alternativní paliva v souvislosti se společným slovníkem pro veřejné zakázky Unie. Zvláštní kódy ve společném slovníku pro veřejné zakázky pomohou při registraci a monitorování v rámci databáze Tenders Electronic Daily.

(15)  Zprávy o zadávání veřejných zakázek předkládané podle této směrnice v pozměněném znění by měly poskytovat jasný přehled o trhu, aby bylo možno účinně sledovat její provádění. Podávání zpráv by mělo začít průběžnou zprávou v roce 2023 a pokračovat první úplnou zprávou o plnění minimálních cílů v roce 2026 a poté každé tři roky: v této nové zprávě musí být zohledněn environmentální vývoj a priority členských států za poslední tři roky, a to podle stejných kritérií platných pro všechny členské státy. Aby se minimalizovalo administrativní zatížení jednotlivých veřejných orgánů a dodatečné náklady, které jim vznikají, a aby vznikl účelný přehled o trhu, je třeba usnadnit podávání zpráv a zadávací řízení by v zájmu zvýšení transparentnosti měla probíhat on-line. Komise zajistí úplné zprávy pro vozidla s nízkými a nulovými emisemi a vozidla na další alternativní paliva v souvislosti se společným slovníkem pro veřejné zakázky Unie. Zvláštní kódy ve společném slovníku pro veřejné zakázky pomohou při registraci a monitorování v rámci databáze Tenders Electronic Daily.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Je třeba mobilizovat finanční nástroje EU s cílem podpořit členské státy na vnitrostátní, regionální a místní úrovni při plnění cílů stanovených v této směrnici. Rovněž je třeba zvážit minimální závazné cíle pro dobíjecí stanice v každém členském státě a pro přímé financování infrastruktury a financování dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a čerpacích stanic pro vozidla s vodíkovým pohonem, nejsou-li samy o sobě komerčně životaschopné. Za tímto účelem by mohly být mobilizovány nástroje financování, jako je nástroj pro propojení Evropy podporující rozvoj vysoce výkonných, udržitelných a účinně propojených transevropských sítí v oblasti dopravy, a Evropský fond pro strategické investice či nástroj pro čistší dopravu podporující zavádění čistších dopravních vozidel a související infrastruktury. Klíčovou roli v tomto přechodu by měla hrát poradenská střediska, jež by usnadňovala a prosazovala investice a podporovala instituční kapacity.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16b)  Aby se maximalizoval dopad investic, je třeba lépe koordinovat mobilitu a územní plánování měst prostřednictvím nástrojů, jako jsou plány udržitelné městské mobility. Jde o plány vypracované napříč jednotlivými politickými oblastmi a ve spolupráci s různými úrovněmi správy, které spojují různé druhy dopravy, silniční bezpečnost, nákladní dopravu, řízení mobility a inteligentní dopravní systémy. Uplatnění plánů udržitelné městské mobility by mělo být důležitým faktorem, jenž je třeba zvážit při financování projektů EU v oblasti městské dopravy, a to i při provádění této pozměněné směrnice. V této souvislosti by Komise měla příslušným orgánům poskytnout nezbytnou poradenskou a technickou podporu při rozvoji těchto plánů, přičemž by měla plně zohledňovat zásadu subsidiarity.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16c)  Veřejné zakázky jsou kromě toho, že podporují využívání čistých vozidel, hnací silou nových forem mobility. Zatímco čistá vozidla budou podporována pobídkami a povedou k rychlejšímu zavádění infrastruktury v městských oblastech, digitalizace zajistí optimální účinnost přepravy cestujících a zboží. Při přechodu k mobilitě coby službě napomáhají multimodální a sdílená mobilita a integrovaná řešení prodeje jízdenek.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)   Aby se zajistilo, že veřejné orgány budou motivovány k nákupu čistých vozidel a členské státy budou investovat do zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, avšak zároveň předešlo riziku, že by tyto nákupy vedly k vyšším cenám pro cestující, měla by rozpočtová a finanční politika Unie po roce 2020 počítat s podporou zadavatelů. To by se mělo odrazit v budoucím víceletém finančním rámci a v pravidlech pro udržitelné financování a finanční instituce Unie. V zájmu rychlejšího zavedení čistých vozidel na trh by členské státy měly rovněž rozšířit finanční a nefinanční pobídky a počítat s environmentálními audity. Tyto snahy povedou ke snížení počátečních vysokých investic do změn infrastruktury a podpoří dekarbonizaci dopravy.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2009/33/ES

Název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých silničních vozidel na podporu nízkoemisní mobility

Směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých silničních vozidel používaných ve veřejných službách na podporu nízkoemisní mobility

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 1 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1a)  V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

Tato směrnice vyžaduje, aby veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé a někteří provozovatelé zohledňovali při nákupu silničních vozidel energetické a ekologické dopady za dobu životnosti vozidla, včetně spotřeby energie, emisí CO2 a emisí určitých znečišťujících látek, a to s cílem podporovat a podněcovat trh s čistými a energeticky účinnými vozidly a posílit přínos odvětví dopravy pro politiky Společenství v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky.

Tato směrnice vyžaduje, aby veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé a někteří provozovatelé zohledňovali při nákupu, leasingu, pronájmu nebo nákupu na splátky či dovybavení silničních vozidel energetické a ekologické dopady za dobu životnosti vozidla, včetně spotřeby energie, emisí CO2 a emisí určitých znečišťujících látek, a to s cílem podporovat a podněcovat trh s čistými a energeticky účinnými vozidly a posílit přínos odvětví dopravy pro politiky Unie v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=CS)

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 2 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1b)  v článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

Členské státy mohou z požadavků této směrnice vyjmout zakázky na nákup vozidel uvedených v čl. 2 odst. 3 směrnice 2007/46/ES, která nejsou předmětem schválení typu nebo jednotlivého schválení na jejich území.

Členské státy mohou z požadavků této směrnice vyjmout zakázky na nákup, leasing, pronájem, nákup na splátky či dovybavení vozidel uvedených v čl. 2 odst. 3 směrnice 2007/46/ES, která nejsou předmětem schválení typu nebo jednotlivého schválení na jejich území.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=CS)

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice se vztahuje na zakázky na nákup, leasing, pronájem nebo nákup na splátky silničních vozidel zadané:

Tato směrnice se vztahuje na nové zakázky na nákup, leasing, pronájem nebo nákup na splátky a dovybavení silničních vozidel používaných ve veřejných službách, které jsou uzavřeny po vstupu této směrnice v platnost:

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  orgány, agentury a instituce Unie;

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vozidlo kategorie M1 nebo M2 s maximálními emisemi výfukových plynů vyjádřenými v CO2 g/km a emisemi znečišťujících látek v reálném provozu nižšími než procentní podíl příslušných emisních limitů uvedených v tabulce 2 v příloze; nebo

a)  vozidlo kategorie L, M1, M2 nebo N1 s nulovými nebo nízkými emisemi poháněné palivy vymezenými v čl. 2 bodu 1 směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva s maximálními emisemi výfukových plynů vyjádřenými v CO2 g/km a emisemi znečišťujících látek v reálném provozu nižšími než procentní podíl příslušných emisních limitů uvedených v tabulce 2 v příloze;

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vozidlo kategorie N1 s maximálními emisemi výfukových plynů vyjádřenými v CO2 g/km a emisemi znečišťujících látek v reálném provozu nižšími než procentní podíl příslušných emisních limitů uvedených v tabulce 2 v příloze;

vypouští se

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  nebo c) vozidlo kategorie M3, N2 nebo N3 podle vymezení v tabulce 3 v příloze.

c)  vozidlo kategorie M3, N2 nebo N3 (těžké vozidlo) s nulovými nebo nízkými emisemi podle vymezení v tabulce 3 v příloze.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  „udržitelnou baterií“ baterie, u níž je zohledněn celý hodnotový řetězec a konečný produkt baterie je způsobilý k opětovnému použití a /nebo recyklaci.

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akt v přenesené pravomoci do [18 měsíců po vstupu této směrnice v platnost] s přesnější definicí založenou na posouzení emisí CO2 při zohlednění celého řetězce, např. celého životního cyklu baterie včetně celého životního cyklu emisí uhlíku během výroby a ukončení životnosti uhlíkové stopy baterie.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  „vozidlem s udržitelným životním cyklem“ vozidlo, které je vyráběno pomocí mnohem méně emisí než srovnatelné typy vozidel a je navrženo tak, aby bylo umožněno udržitelnější ukončení životnosti, včetně možnosti opětovného použití a recyklace jeho konstrukčních částí. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akt v přenesené pravomoci do [18 měsíců po vstupu této směrnice v platnost] s přesnější definicí.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4c.   „dovybaveným vozidlem splňujícím normu pro čistá vozidla“ vozidlo, u něhož byla provedena úprava celého motoru vozidla nebo jeho částí pomocí technologií omezujících znečištění a/nebo technologií pro úsporu paliva, které jsou modernizovány podle norem čistého vozidla, jak je definováno v odstavci 4, s využitím různých pomocných technologií pro regulaci emisí.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4d.   „autobusem s nulovými emisemi“ se rozumí vozidlo kategorie M poháněné palivem podle definice v čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, které neprodukuje místní a přímé emise CO2 nebo jiné znečišťující látky, s výjimkou případů, kdy jsou tyto emise zanedbatelné.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 5 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby nákup, leasing, pronájem nebo nákup na splátky silničních vozidel a smlouvy o veřejné službě v oblasti veřejné přepravy cestujících po silnici a železnici a smlouvy o veřejné službě podle článku 3 této směrnice odpovídaly minimálním cílům pro zadávání veřejných zakázek na lehká užitková vozidla uvedeným v tabulce 4 v příloze a pro zadávání veřejných zakázek na těžká vozidla uvedeným v tabulce 5 v příloze.

1.  Členské státy zajistí, aby nákup, leasing, pronájem nebo nákup na splátky silničních vozidel nebo dovybavení silničních vozidel hardwarem tak, aby splňovala normu pro vozidla s mimořádně nízkými emisemi používanými ve veřejné službě, a smlouvy o veřejné službě v oblasti veřejné přepravy cestujících po silnici a železnici a smlouvy o veřejné službě podle článku 3 této směrnice odpovídaly minimálním cílům pro zadávání veřejných zakázek na lehká užitková vozidla uvedeným v tabulce 4 v příloze a pro zadávání veřejných zakázek na těžká vozidla uvedeným v tabulce 5 v příloze a zahrnovat smluvní ustanovení k zajištění skutečného využívání alternativních paliv. Členské státy zajistí, aby náklady na splnění minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek stanovených v této směrnici nebyly přenášeny na místní orgány a aby byly pro veřejné zadavatele a jiné zadavatele zajištěny dostatečné finanční zdroje.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy poskytnou dodatečné finanční prostředky na nákup vozidel, jež nejsou dotčeny právními předpisy o státní podpoře.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Pro dosažení cílů v oblasti zadávání veřejných zakázek bude základem pro udělení zakázky zadavatelem kritérium ekonomicky nejvýhodnější nabídky („MEAT“) ve smyslu článku 82 směrnice 2014/25/EU. Specifikace nabídek jsou definovány nejen s ohledem na celkové náklady na vlastnění, ale také s ohledem na další vlastnosti vozidla, jako jsou dostupnost, vhodnost pro městské prostředí, úrovně hluku, energetická účinnost a recyklovatelnost baterií a součástí vozidla.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 5 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Orgány členských států mohou stanovit vyšší minimální cíle než cíle uvedené v příloze této směrnice.“;

2.  Orgány členských států mohou stanovit vyšší minimální cíle než cíle uvedené v příloze této směrnice. Orgány členských států mohou rovněž použít nižší mandáty, pokud je to odůvodněné, a to při zohlednění vnitrostátních a regionálních podmínek, jako je vzdálenost a topologické a klimatické podmínky, nebo schopnost dosahovat stejných výsledků v oblasti životního prostředí s jinými řešeními, která prokazatelně ukazují lepší nákladovou efektivnost.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Směrnice 2009/33/ES

Článek 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 5a

 

Akční plán pro alternativní paliva v oblasti veřejné dopravy

 

1.  Evropská komise do 31. prosince 2020 předloží Evropskému parlamentu a Radě akční plán pro urychlené zavádění dobíjecích a čerpacích stanic pro těžká užitková vozidla vlastněná přepravními společnostmi, a to jak ve vlastních vozovnách těchto společností, tak ve veřejném prostoru.

 

2.  Tento akční plán bude zahrnovat informace o dostupných unijních nástrojích financování a stanoví jasně postup, jakým lze poskytovat podporu, včetně jeho vztahu ke stávajícím evropským pravidlům o státní podpoře.

 

3.  Tato zpráva rovněž obsahuje posouzení toho, jak by mohly být evropské nástroje financování revidovány v tom smyslu, aby stanovily vyšší prioritu pro přístup společností všech velikostí v oblasti veřejné dopravy k finančním prostředkům pro nahrazení jejich vozidel.“

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 10 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každé tři roky, počínaje 1. lednem 2027, po obdržení zpráv od členských států Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice a opatřeních přijatých jednotlivými členskými státy za účelem účinného provádění této směrnice.

1.  Každé tři roky, počínaje 1. lednem 2027, po obdržení zpráv od členských států Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice a opatřeních přijatých jednotlivými členskými státy za účelem účinného provádění této směrnice. Tato zpráva bude začleněna do celkového hodnocení politiky Unie v oblasti dopravy, životního prostředí, klimatu a energetiky. Do 1. ledna 2024 předloží Komise na základě informací získaných od členských států průběžnou zprávu o krocích podniknutých za účelem provádění této směrnice.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a a (nové)

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 10 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

aa)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:

2.  Tyto zprávy vyhodnotí účinky této směrnice, zejména možnosti uvedené v čl. 5 odst. 3, a potřebu přijetí dalších opatření, přičemž zahrnou případné návrhy.

„2.  Tyto zprávy vyhodnotí účinky této směrnice, zejména článku 5, pokud jde o podporu a stimulaci trhu s čistými a energeticky účinnými vozidly, a potřebu přijetí dalších opatření, přičemž zahrnou případné návrhy.

V těchto zprávách Komise srovná v rámci každé z kategorií vozidel uvedených v tabulce 3 přílohy nominální a relativní počty zakoupených vozidel odpovídajících nejlepším alternativám na trhu z hlediska energetických a ekologických dopadů za dobu životnosti vozidla s celkovým trhem s těmito vozidly a uvede odhad, do jaké míry ovlivnily trh možnosti uvedené v čl. 5 odst. 3. Komise posoudí potřebu dalších opatření a případně připojí návrhy.

V těchto zprávách Komise srovná nominální a relativní počty u vozidel, jež byla předmětem nákupu, leasingu, pronájmu nebo nákup na splátky nebo dovybavena, vůči nejlepším tržním alternativám s ohledem na energetické a ekologické dopady za dobu životnosti vozidel v rámci každé z kategorií vozidel uvedených v čl. 4 odst. 4 a s celkovým trhem s těmito vozidly a dále vypracuje odhad, v němž uvede, do jaké míry ovlivnily minimální cíle uvedené v článku 5 trh v Unii a v jednotlivých členských státech. Komise dále posoudí dopady této směrnice na evropský průmysl. Komise posoudí potřebu dalších opatření a případně připojí návrhy.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=CS)

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a b (nové)

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 10 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ab)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:

3.  Nejpozději ke dni předložení první zprávy Komise přezkoumá možnosti uvedené v čl. 5 odst. 3, předloží vyhodnocení metodiky uvedené v článku 6, a bude-li to nezbytné, navrhne vhodné úpravy.

"3.  Nejpozději ke dni předložení první zprávy Komise přezkoumá, jak členské státy plní minimální cíle uvedené v článku 5, předloží vyhodnocení metodiky použité pro stanovení těchto cílů a bude-li to nezbytné, navrhne vhodné úpravy metodiky nebo těchto cílů.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=CS)

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 10 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Do 1. ledna 2026 a poté každé tři roky členské státy předloží Komisi zprávu o provádění této směrnice. Do 1. ledna 2023 předloží členské státy Komisi průběžnou zprávu. V této zprávě se uvedou informace o krocích podniknutých za účelem provádění této směrnice, včetně informací o počtu a kategoriích vozidel pořízených veřejnými orgány a jinými subjekty, o dialogu vedeném na různých úrovních státní správy, informace o záměrech členských států, pokud jde o výše uvedené činnosti, jakož i všechny ostatní důležité informace. Informace by měly být uvedeny podle kategorií obsažených v nařízení č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV)31 , jak se uvádí v příloze.

4.  Do 1. ledna 2026 a poté každé tři roky členské státy předloží Komisi zprávu o provádění této směrnice. Do 1. ledna 2023 předloží členské státy Komisi průběžnou zprávu. V této zprávě se uvedou informace o krocích podniknutých za účelem provádění této směrnice, včetně informací o finančních nástrojích, které jsou již k dispozici nebo jsou připravovány, a včetně informací o počtu a kategoriích vozidel pořízených veřejnými orgány a jinými subjekty, o dialogu vedeném na různých úrovních státní správy, informace o záměrech členských států, pokud jde o výše uvedené činnosti, jakož i informace o finančních nástrojích, které jsou již k dispozici nebo jsou připravovány, a o strategiích členských států pro posílení zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, zejména u sítí veřejné dopravy. Informace by měly být uvedeny podle kategorií obsažených v nařízení č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV)31 , jak se uvádí v příloze.

_________________

_________________

31 Úř. věst. L 340, 16.12.2002, s. 1.

31 Úř. věst. L 340, 16.12.2002, s. 1.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Jakmile Komise stanoví metodiku pro zjišťování emisí z celého paliva s cílem zajistit, aby celý dodavatelský řetězec paliva od fáze těžby do výfukové fáze byl pokryt Komisí, měla by Komise přezkoumat minimální cíle uvedené v článku 5 a odpovídajícím způsobem je přizpůsobit.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=CS)

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Komise poskytne pokyny pro členské státy týkající se různých fondů EU, které by mohly být použity pro účely této směrnice, jako je Nástroj pro propojení Evropy podporující rozvoj vysoce výkonných, udržitelných a účinně propojených transevropských sítí v oblasti dopravy, a Evropský fond pro strategické investice či nástroj pro čistší dopravu podporující zavádění čistších dopravních vozidel a související infrastruktury.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b

Směrnice 2009/33/ES

Čl. 10 – odst. 5 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b.  Klíčovou úlohu v tomto přechodu hrají poradenská střediska tím, že usnadňují a podporují investice a instituční kapacity. Proto Komise výrazně posílí úlohu a kapacitu Evropského centra pro investiční poradenství, zejména prostřednictvím místního zastoupení a aktivnější úlohy při přípravě projektů.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Příloha 1

Směrnice 2009/33/ES

Příloha – tabulka 1

 

Znění navržené Komisí

Tabulka 1: Kódy služeb uvedených v článku 3 podle společného slovníku pro veřejné zakázky

Kód CPV

Popis

60112000-6

Služby veřejné silniční dopravy

60130000-8

Služby jednoúčelové silniční osobní dopravy

60140000-1

Nepravidelná osobní doprava

60172000-3

Pronájem autobusů a dálkových autobusů s řidičem

90511000-2

Sběr odpadu

60160000-7

Silniční poštovní doprava

60161000-4

Přeprava balíků

 

Pozměňovací návrh

Tabulka 1: Kódy služeb uvedených v článku 3 podle společného slovníku pro veřejné zakázky

Kód CPV

Popis

60112000-6

Služby veřejné silniční dopravy

60130000-8

Služby jednoúčelové silniční osobní dopravy

60140000-1

Nepravidelná osobní doprava

60172000-3

Pronájem autobusů a dálkových autobusů s řidičem

90511000-2

Sběr odpadu

60160000-7

Silniční poštovní doprava

60161000-4

Přeprava balíků

64121100-1

Doručování pošty

64121200-2

Doručování balíků

60120000-5

Taxislužba

60170000-0

Pronájem vozidel k přepravě osob s řidičem

60171000-7

Pronájem osobních automobilů s řidičem

60181000-0

Pronájem nákladních automobilů s řidičem

60180000-3

Pronájem vozidel pro přepravu zboží s řidičem

90511100-3

Sběr tuhého městského odpadu

90511200-4

Sběr odpadu z domácností

90511300-5

Sběr odpadků

90511400-6

Sběr papíru

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Příloha 1

Směrnice 2009/33/ES

Příloha – tabulka 2

 

Znění navržené Komisí

Tabulka 2: Emisní limity pro lehká užitková vozidla

Kategorie vozidel

2025

2030

 

CO2 g/km

Emise látek znečišťujících ovzduší* v reálném provozu jako procento emisních limitů**

CO2 g/km

Emise látek znečišťujících ovzduší* v reálném provozu jako procento emisních limitů

Vozidla M1

25

80%

0

nepoužije se

Vozidla M2

25

80%

0

nepoužije se

Vozidla N1

40

80%

0

nepoužije se

* Emise ultrajemných částic v reálném provozu v #/km (PN) oxidů dusíku v mg/km (NOx) měřené podle použitelného znění přílohy IIIA nařízení 2017/1151.

** Použitelný emisní limit podle přílohy I nařízení (ES) č. 715/2007 nebo následných právních aktů.

 

Pozměňovací návrh

Tabulka 2: Emisní limity pro lehká užitková vozidla

Kategorie vozidel

2025

2030

 

CO2 (g/km)***

Emise látek znečišťujících ovzduší* v reálném provozu jako procento emisních limitů**

CO2 (g/km)***

Emise látek znečišťujících ovzduší* v reálném provozu jako procento emisních limitů

Vozidla L

25

80%

0

nepoužije se

Vozidla M1

25

80%

0

nepoužije se

Vozidla M2

25

80%

0

nepoužije se

Vozidla N1

40

80%

0

nepoužije se

* Emise ultrajemných částic v reálném provozu v #/km (PN) oxidů dusíku v mg/km (NOx) měřené podle použitelného znění přílohy IIIA nařízení 2017/1151.

** Použitelný emisní limit podle přílohy I nařízení (ES) č. 715/2007 nebo následných právních aktů.

 

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Příloha 1

Směrnice 2009/33/ES

Příloha – tabulka 3

 

Znění navržené Komisí

Tabulka 3: Požadavky na alternativní paliva pro těžká vozidla

Kategorie vozidel

Alternativní paliva

Vozidla M3, N2, N3

elektřina*, vodík, zemní plyn, včetně biomethanu, v plynné formě (stlačený zemní plyn (CNG)) a ve zkapalněné formě (zkapalněný zemní plyn (LNG)

* Použije se u vozidel vymezených podle čl. 2 odst. 2 směrnice 2014/94/EU za předpokladu, že se elektřina využívá pro příslušnou část provozního použití vozidla.

 

Pozměňovací návrh

Tabulka 3: Požadavky na alternativní paliva pro těžká vozidla

Kategorie vozidel

Alternativní paliva

Vozidla M3, N2, N3

Jak je vymezeno v čl. 2 bodu 1 směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.

 

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Příloha 1

Směrnice 2009/33/ES

Příloha – tabulka 4

 

Znění navržené Komisí

Tabulka 4: Minimální cíl pro podíl lehkých užitkových vozidel v souladu s tabulkou 2 na celkovém objemu veřejných zakázek na lehká užitková vozidla na úrovni členských států*

Členský stát

2025

2030

Lucembursko

35%

35%

Švédsko

35%

35%

Dánsko

34%

34%

Finsko

35%

35%

Německo

35%

35%

Francie

34%

34%

Spojené království

35%

35%

Nizozemsko

35%

35%

Rakousko

35%

35%

Belgie

35%

35%

Itálie

35%

35%

Irsko

35%

35%

Španělsko

33%

33%

Kypr

29%

29%

Malta

35%

35%

Portugalsko

27%

27%

Řecko

23%

23%

Slovinsko

20%

20%

Česká republika

27%

27%

Estonsko

21%

21%

Slovensko

20%

20%

Litva

19%

19%

Polsko

20%

20%

Chorvatsko

17%

17%

Maďarsko

21%

21%

Lotyšsko

20%

20%

Rumunsko

17%

17%

Bulharsko

16%

16%

* Vozidla s nulovými emisemi výfukových plynů se počítají jako jedno vozidlo v rámci příslušného mandátu. Všechna ostatní vozidla, která splňují požadavky tabulky 2, se počítají jako 0,5 vozidla v rámci příslušného mandátu.

 

Pozměňovací návrh

Tabulka 4: Minimální cíl pro podíl lehkých užitkových vozidel v souladu s tabulkou 2 na celkovém objemu veřejných zakázek na lehká užitková vozidla na úrovni členských států*

Členský stát

2025

2030

Lucembursko

35%

35%

Švédsko

35%

35%

Dánsko

34%

34%

Finsko

35%

35%

Německo

35%

35%

Francie

34%

34%

Spojené království

35%

35%

Nizozemsko

35%

35%

Rakousko

35%

35%

Belgie

35%

35%

Itálie

35%

35%

Irsko

35%

35%

Španělsko

33%

33%

Kypr

29%

29%

Malta

35%

35%

Portugalsko

27%

27%

Řecko

23%

23%

Slovinsko

20%

20%

Česká republika

27%

27%

Estonsko

21%

21%

Slovensko

20%

20%

Litva

19%

19%

Polsko

20%

20%

Chorvatsko

17%

17%

Maďarsko

21%

21%

Lotyšsko

20%

20%

Rumunsko

17%

17%

Bulharsko

16%

16%

* Hodnoty specifické pro jednotlivé země mohou být jednotlivě upraveny v souladu s čl. 10 odst. 3 s náležitým odůvodněním, aby byly ověřitelné změny okolností, které ovlivňují schopnost dotčeného členského státu splnit příslušné cíle, včetně případů, kdy si členský stát vyžádá zvýšení tohoto cíle;

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Příloha 1

Směrnice 2009/33/ES

Příloha – tabulka 5

 

Znění navržené Komisí

Tabulka 5 – Minimální cíl pro podíl těžkých vozidel v souladu s tabulkou 3 na celkovém objemu veřejných zakázek na těžká vozidla na úrovni členských států*

Členský stát

Nákladní vozidla

Autobusy

 

2025

2030

2025

2030

Lucembursko

10%

15%

50%

75%

Švédsko

10%

15%

50%

75%

Dánsko

10%

15%

50%

75%

Finsko

9%

15%

46%

69%

Německo

10%

15%

50%

75%

Francie

10%

15%

48%

71%

Spojené království

10%

15%

50%

75%

Nizozemsko

10%

15%

50%

75%

Rakousko

10%

15%

50%

75%

Belgie

10%

15%

50%

75%

Itálie

10%

15%

50%

75%

Irsko

10%

15%

50%

75%

Španělsko

10%

14%

50%

75%

Kypr

10%

13%

50%

75%

Malta

10%

15%

50%

75%

Portugalsko

8%

12%

40%

61%

Řecko

8%

10%

38%

57%

Slovinsko

7%

9%

33%

50%

Česká republika

9%

11%

46%

70%

Estonsko

7%

9%

36%

53%

Slovensko

8%

9%

39%

58%

Litva

9%

8%

47%

70%

Polsko

7%

9%

37%

56%

Chorvatsko

6%

7%

32%

48%

Maďarsko

8%

9%

42%

63%

Lotyšsko

8%

9%

40%

60%

Rumunsko

6%

7%

29%

43%

Bulharsko

8%

7%

39%

58%

* Vozidla s nulovými emisemi výfukových plynů nebo vozidla využívající zemní plyn za předpokladu, že jsou plně provozována na biomethan, což je třeba prokázat smlouvou na nákup biomethanu nebo pomocí jiných dokladů o pořizování biomethanu, se počítají jako jedno vozidlo v rámci příslušného mandátu. Toto počítání se nepoužije v případě těch členských států, jejichž minimální mandát pro veřejné zakázky přesahuje 50 % celkového objemu veřejných zakázek, přičemž mezní hodnotou je 50 %. Všechna ostatní vozidla, která splňují požadavky tabulky 2, se počítají jako 0,5 vozidla v rámci příslušného mandátu.

 

Pozměňovací návrh

Tabulka 5 – Minimální cíl pro podíl těžkých vozidel v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. b) na celkovém objemu veřejných zakázek na těžká vozidla na úrovni členských států*

Členský stát

Nákladní vozidla

Autobusy**

 

2025

2030

2025

2030

Lucembursko

10%

15%

50%

75%

Švédsko

10%

15%

50%

75%

Dánsko

10%

15%

50%

75%

Finsko

9%

15%

46%

69%

Německo

10%

15%

50%

75%

Francie

10%

15%

48%

71%

Spojené království

10%

15%

50%

75%

Nizozemsko

10%

15%

50%

75%

Rakousko

10%

15%

50%

75%

Belgie

10%

15%

50%

75%

Itálie

10%

15%

50%

75%

Irsko

10%

15%

50%

75%

Španělsko

10%

14%

50%

75%

Kypr

10%

13%

50%

75%

Malta

10%

15%

50%

75%

Portugalsko

8%

12%

40%

61%

Řecko

8%

10%

38%

57%

Slovinsko

7%

9%

33%

50%

Česká republika

9%

11%

46%

70%

Estonsko

7%

9%

36%

53%

Slovensko

8%

9%

39%

58%

Litva

9%

8%

47%

70%

Polsko

7%

9%

37%

56%

Chorvatsko

6%

7%

32%

48%

Maďarsko

8%

9%

42%

63%

Lotyšsko

8%

9%

40%

60%

Rumunsko

6%

7%

29%

43%

Bulharsko

8%

7%

39%

58%

* Hodnoty specifické pro jednotlivé země mohou být jednotlivě upraveny v souladu s čl. 10 odst. 3 s náležitým odůvodněním, aby byly ověřitelné změny okolností, které ovlivňují schopnost dotčeného členského státu splnit příslušné cíle, včetně případů, kdy si členský stát vyžádá zvýšení tohoto cíle;

* * Do roku 2030 musí být nejméně 50 % tohoto cíle zadávání veřejných zakázek autobusy s nulovými emisemi.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Podpora čistých a energeticky účinných silničních dopravních vozidel

Referenční údaje

COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

29.11.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Andor Deli

22.1.2018

Projednání ve výboru

9.7.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.7.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

5

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Anna Hedh

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

29

+

ALDE

ERC

PPE

 

S&D

 

 

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

5

-

ECR

GUE/NGL

VERTS/ALE

Peter Lundgren

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Michael Cramer, Karima Delli,

 

3

0

EFDD

ENF

 

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

 

 

Opravy hlasování

+

 

-

 

0

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Podpora čistých a energeticky účinných silničních dopravních vozidel

Referenční údaje

COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

Datum předložení EP

8.11.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

TRAN

29.11.2017

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

IMCO

4.12.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Andrzej Grzyb

16.1.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

16.5.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

10

7

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Anthea McIntyre, Kati Piri

Datum předložení

15.10.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

10

-

EFDD

Eleonora Evi, Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

7

0

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

GUE/NGL

Younous Omarjee

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 22. října 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí