BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport

15.10.2018 - (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Andrzej Grzyb


Procedure : 2017/0291(COD)
Forløb i plenarforsamlingen

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0653),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0393/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,[1],

–  der henviser til udtalelse af 5. juli 2017 fra Regionsudvalget[2],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0321/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Kommissionen meddelte i sin europæiske strategi for lavemissionsmobilitet5, at for at opfylde EU's forpligtelser på 21. partskonference under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), der blev afholdt i 2015 i Paris, bør dekarboniseringen af transportsektoren fremskyndes, og at drivhusgasemissioner og luftforurenende emissioner fra transport derfor bør være godt på vej mod nulemission inden midten af århundredet. Desuden skal de emissioner af luftforurenende stoffer fra transport, der er sundhedsskadelige, reduceres betydeligt hurtigst muligt. Dette kan opnås gennem en række politiske initiativer, herunder anvendelse af offentlige udbud af renere køretøjer.

(2)  Kommissionen meddelte i sin europæiske strategi for lavemissionsmobilitet5, at for at opfylde EU's forpligtelser på 21. partskonference under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), der blev afholdt i 2015 i Paris, bør dekarboniseringen af transportsektoren fremskyndes, og at drivhusgasemissioner og luftforurenende emissioner fra transport derfor bør være godt på vej mod nulemission inden midten af århundredet. Desuden skal de emissioner af luftforurenende stoffer fra transport, der er sundheds- og miljøskadelige, reduceres betydeligt hurtigst muligt. Dette kan opnås gennem en række politiske initiativer, herunder foranstaltninger, der understøtter et skift i retning af offentlig transport, og anvendelse af offentlige udbud af renere køretøjer.

_________________

_________________

5 COM( 2016) 501 final.

5 COM( 2016) 501 final.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Som anført i Kommissionens meddelelse "Et mobilt Europa: En dagsorden for en socialt retfærdig omstilling til ren, konkurrencedygtig og sammenbundet mobilitet for alle"7 udgør dette forslag en del af anden pakke af forslag, der skal bidrage til Unionens indsats med henblik på lavemissionsmobilitet. Denne pakke, der forelægges i Kommissionens meddelelse "Fremme af lavemissionsmobilitet - En Europæisk Union, der beskytter planeten, styrker forbrugernes rettigheder og forsvarer industrien og arbejdstagerne", omfatter en kombination af udbuds- og efterspørgselsorienterede foranstaltninger, der skal styre EU ind på vejen til lavemissionsmobilitet og samtidig styrke EU's økomobilitetssystems konkurrenceevne.

(4)  Som anført i Kommissionens meddelelse "Et mobilt Europa: En dagsorden for en socialt retfærdig omstilling til ren, konkurrencedygtig og sammenbundet mobilitet for alle"7 udgør dette forslag en del af anden pakke af forslag, der skal bidrage til Unionens indsats med henblik på lavemissionsmobilitet. Denne pakke, der forelægges i Kommissionens meddelelse "Fremme af lavemissionsmobilitet - En Europæisk Union, der beskytter planeten, styrker forbrugernes rettigheder og forsvarer industrien og arbejdstagerne", omfatter en kombination af udbuds- og efterspørgselsorienterede foranstaltninger, der skal styre EU ind på vejen til lavemissionsmobilitet og samtidig styrke EU's økomobilitetssystems konkurrenceevne. Fremme af bæredygtige køretøjer bør ske sideløbende med den yderligere udvikling af offentlig transport, da dette er den bedste og mest omkostningseffektive måde til at nedbringe antallet af køretøjer på vejen og følgelig forbedre luftkvaliteten og nedbringe emissionerne.

_________________

_________________

7 COM (2017) 283 final.

7 COM (2017)0283 final.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Innovation af nye teknologier bidrager til at mindske emissioner fra køretøjer ved at understøtte dekarboniseringen af transportsektoren. Øget udbredelse af køretøjer til vejtransport med lave eller ingen emissioner vil sandsynligvis reducere emissionerne af CO2 og visse forurenende emissioner (partikler, nitrogenoxider og andre carbonhydrider end methan) og fremme den europæiske industris konkurrenceevne og vækst på de voksende globale markeder for køretøjer med lave eller ingen emissioner.

(5)  Innovation af nye teknologier bidrager til at mindske emissioner fra køretøjer og mindsker støjforurening, alt imens dekarboniseringen af transportsektoren understøttes. En øget udbredelse af køretøjer til vejtransport med lave eller ingen emissioner vil reducere emissionerne af CO2 og visse forurenende emissioner (partikler, nitrogenoxider og andre carbonhydrider end methan) og derved forbedre luftkvaliteten i byer og andre forurenede områder og samtidig fremme den europæiske industris konkurrenceevne og vækst på de voksende globale markeder for køretøjer med lave eller ingen emissioner samt sikre udviklingen af infrastruktur for alternative brændstoffer. Desuden skal princippet om teknologineutralitet være det grundlæggende princip i enhver indsats for at sikre og stimulere et konkurrencepræget miljø og tilskynde til yderligere forskning og innovation på dette område. For at mindske luft- og støjforurening og opfylde Unionens standarder for luftkvalitet i byer og landdistrikter er der behov for konkrete og ambitiøse politikker og foranstaltninger, herunder brug af offentlige indkøb af køretøjer med rene emissioner.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Skøn over, hvornår der vil være prislighed mellem køretøjer med forbrændingsmotor og batteridrevne køretøjer, ligger mellem 2020 og 2028. Hertil kommer, at adskillige producenter af originaludstyr (OEM'er) har anført eksempler på prislighed for visse nye modeller i 2020. Baseret på de lavere driftsomkostninger for batteridrevne køretøjer vil tidspunktet for lighed med hensyn til de samlede ejeromkostninger (TCO) indtræde før året for prislighed med hensyn til købsprisen, typisk 2 til 6 år tidligere.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  Ifølge markedsprognoser vil renere køretøjer, såsom fuldt ud elektriske biler, falde betydeligt i pris og blive særdeles konkurrencedygtige og endda billigere i drift end konventionelle køretøjer i 2020'erne, navnlig når der tages hensyn til de samlede ejeromkostninger som følge af lavere omkostninger for batterier, men også andre omkostningsnedsættelser, der vil vise sig som følge af lavere brændstofpriser og lavere vedligeholdelsesomkostninger, der er forbundet med at køre en elbil.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5c)  Mens Unionen er en af de førende regioner inden for forskning og økoinnovation af høj værdi, er det Asien og Stillehavsområdet, der huser de største producenter af busser og batterier. Tilsvarende styres den globale udvikling på markederne for elektriske batteridrevne køretøjer af markederne i Kina og USA, der tilsammen tegner sig for ca. 60 % af det globale marked, sammenlignet med de 28 %, som Unionen tegner sig for. En ambitiøs politisk ramme i Unionen er derfor nødvendig for at stimulere innovation og yderligere fremme den europæiske industris konkurrenceevne og vækst i de voksende globale markeder for renere køretøjer og den dermed forbundne teknologiinfrastruktur.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 5 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5d)  Unionen skal øge de incitamenter, der understøtter den teknologiske udvikling af bæredygtige og genanvendelige batterier, som bør fremstilles med tanke på nødvendigheden af at minimere miljøaftrykket.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 5 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5e)  For at være i overensstemmelse med målsætningerne for bæredygtighed skal batterier fremstilles med de mindst mulige miljømæssige konsekvenser i og uden for Unionen, navnlig for så vidt angår udvindingen af materiale til opbygning af batterier. Der bør tages højde for drivhusgasemissioner under hele fremstillingsprocessen. Kommissionen bør i overensstemmelse med revisionen af direktiv 2006/66/EF fremsætte ambitiøse mål for genanvendelighed af batterier.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Offentlige myndigheder kan gennem deres udbudspolitik oprette og støtte markeder for innovative varer og tjenesteydelser. Direktiv 2014/24/EU8 og 2014/25/EU9 fastsætter harmoniserede minimumsregler for offentlige udbud, der harmoniserer den måde, hvorpå offentlige myndigheder og visse almennyttige offentlige forsyningsvirksomheder køber varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. De fastsætter navnlig samlede tærskler for omfanget af kontrakter, der skal være omfattet af EU-lovgivningen, hvilket også gælder for direktivet om renere køretøjer.

(6)  I betragtning af at de offentlige udgifter til varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser udgør ca. 14 % af BNP, hvilket svarer til omkring 1,8 billioner EUR om året, kan offentlige myndigheder gennem deres udbudspolitik oprette og støtte markeder for innovative varer og tjenesteydelser. Direktiv 2014/24/EU24 og 2014/25/EU25 fastsætter harmoniserede minimumsregler for offentlige udbud, der harmoniserer den måde, hvorpå offentlige myndigheder og visse almennyttige offentlige forsyningsvirksomheder køber varer, bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i overensstemmelse med de miljømæssige krav til de købte varer (herunder køretøjer). De fastsætter navnlig samlede tærskler for omfanget af kontrakter, der skal være omfattet af EU-lovgivningen, hvilket også gælder for direktivet om renere køretøjer. For at nå dette mål bør direktivet indeholde klare og transparente krav og fastlægge en enkel metode til beregning af anskaffelsesmålene.

_________________

_________________

8 EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65-242.

8 EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65-242.

9 EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243-374.

9 EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243-374.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Adgang til en opladnings- og optankningsinfrastruktur er en forudsætning for enhver transportoperation med køretøjer, der anvender alternative brændstoffer, herunder offentlig transport. Derfor bør aspekterne med hensyn til fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer for offentlig transport styrkes i direktiv 2014/94/EU. Hvis der ikke gennemføres en revision, bør Kommissionen udarbejde en handlingsplan for en infrastruktur for offentlig transport.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)  Medlemsstaterne bør have lov til at give distributionssystemoperatører (DSO'er) mandat til at eje, udvikle, forvalte og drive en minimal kritisk masse af ladestationer i det offentlige rum med fri adgang til alle elleverandører for at sikre, at der er tilstrækkelige ladestandere til rådighed.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6c)  Medlemsstaterne bør opfordres til at udforske mulighederne for at støtte driften og reducere omkostningerne til driften af køretøjer med ultralave emissioner i offentlige instanser, f.eks. ved at indrømme undtagelser fra eller nedsættelser af energiskatterne for køretøjer med ultralave emissioner.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Den konsekvensanalyse, der er foretaget, understreger fordelene ved en ændring af den overordnede forvaltningstilgang til udbud af renere køretøjer på EU-plan. Ved at fastsætte minimumsmål for udbud kan man effektivt nå målet om at påvirke udbredelsen på markedet af rene køretøjer i forhold til at anvende internalisering af eksterne omkostninger i de overordnede indkøbsbeslutninger, idet der dog gøres opmærksom på relevansen af at tage hensyn til de miljømæssige aspekter i alle indkøbsbeslutninger. Fordelene på mellemlang og lang sigt for de europæiske borgere og virksomheder begrunder fuldt ud denne tilgang, for så vidt den ikke foreskriver, at ordregivende myndigheder, ordregivere og operatører anvender en specifik teknologi.

(8)  Den konsekvensanalyse, der er foretaget, understreger fordelene ved en ændring af den overordnede forvaltningstilgang til udbud af rene og energieffektive køretøjer på EU-plan. Ved at fastsætte minimumsmål for udbud kan man effektivt nå målet om at påvirke udbredelsen på markedet af rene køretøjer i forhold til at anvende internalisering af eksterne omkostninger i de overordnede indkøbsbeslutninger, idet der dog gøres opmærksom på relevansen af at tage hensyn til de miljømæssige aspekter i alle indkøbsbeslutninger. Fordelene på mellemlang og lang sigt for de europæiske borgere og virksomheder begrunder fuldt ud denne tilgang, for så vidt den ikke foreskriver, at ordregivende myndigheder, ordregivere og operatører anvender en specifik teknologi.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Udvidelse af direktivets anvendelsesområde til at omfatte andre former for praksis såsom leasing, leje eller afbetalingskøb af køretøjer samt kontrakter om offentlig vejtransport, specialiseret personbefordring ad vej, persontransport, ikke rutekørsel, og udlejning af busser og turistbusser med chauffør samt specifik postbefordring og kurértjeneste og tjenesteydelser i forbindelse med affald sikrer, at al relevant udbudspraksis er omfattet.

(9)  Udvidelse af direktivets anvendelsesområde til at omfatte andre former for praksis såsom leasing, leje eller afbetalingskøb og eftermontering af køretøjer samt kontrakter om offentlig vejtransport, specialiseret personbefordring ad vej, persontransport, ikke rutekørsel, og udlejning af busser og turistbusser med chauffør samt specifik postbefordring og kurértjeneste og tjenesteydelser i forbindelse med affald sikrer, at al relevant udbudspraksis er omfattet, alt imens at gældende kontrakter ikke bør påvirkes af dette direktiv med tilbagevirkende kraft. Kommissionen bør desuden undersøge gennemførligheden af rene indkøb inden for andre transportformer.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Der er bred støtte fra de vigtigste interessenter til en definition af renere køretøjer, som tager hensyn til kravene til reduktion af emissionerne af drivhusgasser og luftforurenende stoffer fra lette og tunge køretøjer. For at sikre, at der er tilstrækkelige incitamenter til at støtte udbredelsen på markedet af køretøjer med lave eller ingen emissioner i Unionen, bør bestemmelserne om deres offentlige udbud i henhold til denne ændring tilpasses bestemmelserne i EU-lovgivningen om præstationsnormerne for bilers og varevognes CO2-emissioner for perioden efter 202026. Den indsats, der foretages i henhold til det ændrede direktiv, vil bidrage til at overholde kravene vedrørende disse normer. En mere ambitiøs tilgang til offentlige udbud kan være en vigtig yderligere markedsstimulans.

(10)  Det ændrede direktiv bør bidrage til en reduktion af emissionerne af drivhusgasser og luftforurenende stoffer fra lette og tunge køretøjer. For at sikre, at der er tilstrækkelige incitamenter til at støtte udbredelsen på markedet af køretøjer med ingen eller lave emissioner i Unionen, bør bestemmelserne om deres offentlige udbud i henhold til denne ændring tilpasses bestemmelserne i EU-lovgivningen om præstationsnormerne for bilers og varevognes CO2-emissioner for perioden efter 202026. Den indsats, der foretages i overensstemmelse med dette direktiv, vil også bidrage til at overholde kravene vedrørende disse normer og lette udbredelsen af den dermed forbundne opladningsinfrastruktur. En mere ambitiøs tilgang til offentlige udbud vil være en vigtig yderligere markedsstimulans.

_________________

_________________

10 COM(2017) 676 final.

10 COM(2017) 676 final.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  For at opnå en forbedring af luftkvaliteten i kommuner er det helt afgørende at forny bilparken, så den lever op til standarden for renere køretøjer. Endvidere kræver principperne for den cirkulære økonomi en forlængelse af produktlevetiden. Derfor bør køretøjer, som er blevet eftermonteret, så de lever op til standarden for renere køretøjer, også medregnes i opnåelsen af det minimumsmål for udbud, der er fastsat i tabel 4 og 5 i bilaget.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b)  Køretøjer med ingen udstødningsemissioner kan også betyde en væsentlig miljøpåvirkning som følge af processen for fremstilling af komponenter og graden af genanvendelighed eller effektiviteten af produktionen af brændstof. Derfor bør teknologier, som tager denne udfordring op, såsom bæredygtige og genanvendelige batterier, modtage en højere grad af støtte for så vidt angår minimumsmålene for udbud, der er fastsat i tabel 4 og 5 i bilaget. Forskning og udvikling af disse teknologier bør også fremmes i Unionens øvrige politikker.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 10 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10c)  Indregningen af CO2-emissioner bør være baseret på en "kilde-til-hjul"-tilgang for at tage hensyn til hele brændstofforsyningskæden fra udvindingsfasen til udstødningen. Dette vil give et mere nøjagtigt billede af de samlede emissioner for et bestemt køretøj. Kommissionen bør derfor senest den 31. december 2022 fastlægge metoden for registrering af emissioner fra kilde-til-hjul.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Lette og tunge køretøjer anvendes til forskellige formål og er på forskellige niveauer med hensyn til markedsudvikling, og det ville være en fordel, hvis bestemmelserne om offentlige udbud anerkendte disse forskelle. Konsekvensanalysen viste merværdien af at vedtage en tilgang baseret på alternative brændstoffer, indtil der på EU-plan er fastsat teknologineutrale krav til CO2-emissioner fra tunge køretøjer, hvilket Kommissionen agter at foreslå i fremtiden. Konsekvensanalysen anerkendte desuden, at markederne for bybusser med lave eller ingen emissioner er kendetegnet ved øget markedsudvikling, hvorimod markederne for lastbiler med lave eller ingen emissioner er på et tidligere trin i markedsudviklingen.

(11)  To- og trehjulede, lette og tunge køretøjer anvendes til forskellige formål og er på forskellige niveauer med hensyn til markedsudvikling, og det ville være en fordel, hvis bestemmelserne om offentlige udbud anerkendte disse forskelle. Det bør desuden anerkendes, at markederne for bybusser med lave eller ingen emissioner er kendetegnet ved nylig fremgang, hvorimod markederne for lastbiler med lave eller ingen emissioner er på et spirende trin i markedsudviklingen.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Muligheden for at mindske emissioner via offentlige indkøb alene er begrænset, og offentlig transport bidrager kun med en lille andel af emissionerne fra transportsektoren. Medlemsstaterne bør derfor tilskyndes til at regulere indkøb af renere køretøjer, der foretages af andre flådeejere, såsom taxaselskaber, biludlejningsselskaber og selskaber, som arrangerer fælleskørsel.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Fastsættelse af minimumsmål for udbud af renere køretøjer senest i 2025 og senest i 2030 på medlemsstatsplan bør bidrage til politisk sikkerhed på markeder, hvor investeringer i lav- og nulemissionsmobilitet er påkrævet. Minimumsmålene understøtter etableringen af markeder i hele Unionen. De giver tid til tilpasning af de offentlige udbudsprocedurer og sender et klart markedssignal. I konsekvensanalysen konstateres det, at medlemsstaterne i stigende grad fastsætter mål afhængigt af deres økonomiske kapacitet, og hvor alvorligt problemet er. Der bør fastsættes forskellige mål for de forskellige medlemsstater i overensstemmelse med deres økonomiske kapacitet (bruttonationalprodukt pr. indbygger) og eksponering for forurening (bybefolkningstæthed). Minimumsmål for udbud bør suppleres med en forpligtelse for ordregivende myndigheder, ordregivere og operatører til at overveje relevante energi- og miljømæssige aspekter i alle deres udbudsprocedurer. Den territoriale konsekvensanalyse af dette ændrede direktiv viste, at virkningen vil være jævnt fordelt mellem regionerne i Unionen.

(12)  Fastsættelse af minimumsmål for indkøbskontrakter for renere køretøjer, som skal nås senest i 2025 og senest i 2030 på medlemsstatsplan, bør bidrage til politisk sikkerhed på markeder, hvor investeringer i mobilitet med lave og ingen emissioner er påkrævet. Minimumsmålene understøtter etableringen af markeder i hele Unionen. De giver tid til tilpasning af de offentlige udbudsprocedurer og sender et klart markedssignal. I konsekvensanalysen konstateres det, at medlemsstaterne i stigende grad fastsætter mål afhængigt af deres økonomiske kapacitet, og hvor alvorligt problemet er. Der bør fastsættes forskellige mål for de forskellige medlemsstater i overensstemmelse med deres økonomiske kapacitet (bruttonationalprodukt pr. indbygger) og eksponering for forurening (bybefolkningstæthed). Minimumsmål for udbud bør suppleres med en forpligtelse for ordregivende myndigheder, ordregivere og operatører til at overveje relevante energi- og miljømæssige aspekter i alle deres udbudsprocedurer. Den territoriale konsekvensanalyse af dette ændrede direktiv viste, at virkningen vil være jævnt fordelt mellem regionerne i Unionen.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  I sin henstilling til Rådet og Kommissionen af 4. april 2017 som følge af undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien (2016/2908(RSP)) opfordrede Europa-Parlamentet medlemsstaterne til at fremme politikker for grønne offentlige udbud gennem offentlige myndigheders indkøb af nulemissionskøretøjer (ZEV) og køretøjer med ultralave emissioner (ULEV) til deres egne flåder eller til (halv)offentlige delebilsprogrammer og gennem udfasningen af nye CO2-udledende biler inden 2035.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Den maksimale virkning kan opnås, hvis offentlige udbud af renere køretøjer er målrettet mod områder med en relativt høj grad af luftforurening. De offentlige myndigheder i medlemsstaterne opfordres til især at fokusere på disse områder, når de afslutter gennemførelsen af deres nationale minimumsmål, og til at afspejle den tilknyttede indsats i deres rapportering i henhold til dette ændrede direktiv.

(13)  Den maksimale virkning kan opnås, hvis offentlige udbud af renere køretøjer er målrettet mod områder med en relativt høj grad af luft- og støjforurening. De offentlige myndigheder i medlemsstaterne opfordres til især at fokusere på disse områder, når de afslutter gennemførelsen af deres nationale minimumsmål, og til at afspejle den tilknyttede indsats i deres rapportering i henhold til dette ændrede direktiv. Der ydes passende teknisk bistand til de offentlige myndigheder for at undgå en uforholdsmæssig stor byrde og optimere de potentielle resultater af dette direktiv.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Det ændrede direktiv bør bidrage til en nedbringelse af drivhusgasser og luftforurenende emissioner og til fremme af renere offentlig vejtransport. Det bør undgå at modvirke udviklingen af andre former for ren transport såsom sporvogne og metrotog.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b)  De beløbsgrænser, der er fastsat i dette direktiv, er vanskelige at gennemføre uden udvikling af produkter, der kan markedsføres, og som er teknisk modne. For at sikre, at oplysninger om fremskridt regelmæssigt ajourføres, bør Kommissionen hvert andet år forelægge en rapport med en vurdering af, om der findes markedsføringsbare løsninger for renere køretøjer. Desuden bør Kommissionen og medlemsstaterne yde større finansielle og ikke-finansielle bidrag til en hurtigere markedsføring af sådanne renere køretøjer.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 13 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13c)  Under hensyntagen til de betydelige forskelle i de private transportoperatørers økonomiske råderum for så vidt angår anvendelsen af potentielt dyrere køretøjer, der bruger alternative brændstoffer, bør der stilles mekanismer til rådighed for at sikre lige vilkår for offentlige og private transportoperatører i forbindelse med udbuds- og licitationsprocedurer og for at omkostningerne ved overholdelse af de minimumsindkøbsmål, der er fastsat i dette direktiv, ikke flyttes over på de lokale myndigheder, navnlig for mindre kommuner, eller medfører eksternalisering af de højere omkostninger gennem højere billetpriser, højere lokale skatter eller forringelse af de offentlige transporttjenester.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Rapporteringen om offentlige udbud i henhold til dette ændrede direktiv bør give et klart overblik over markedet for at muliggøre en effektiv overvågning af gennemførelsen. Den bør indledes med en foreløbig rapport i 2023 og fortsætte med en første fuld rapport om gennemførelsen af minimumsmålene i 2026 og derefter hvert tredje år. For at minimere den administrative byrde for de enkelte offentlige organer og skabe et effektivt overblik over markedet bør forenklet rapportering lettes. Kommissionen vil sikre fuld rapportering for køretøjer med lave eller ingen emissioner og andre alternative brændstoffer inden for rammerne af Unionens fælles glossar for offentlige kontrakter. Specifikke koder i det fælles glossar for offentlige kontrakter vil lette registreringen og overvågningen i databasen Tender Electronic Daily.

(15)  Rapporteringen om offentlige udbud i henhold til dette ændrede direktiv bør give et klart overblik over markedet for at muliggøre en effektiv overvågning af gennemførelsen. Den bør indledes med en foreløbig rapport fra medlemsstaterne til Kommissionen i 2023, der forelægges inden for rammerne af rapporter i henhold til EU-retsakter om offentlige udbud og om indgåelse af kontrakter af enheder inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester, og fortsætte med en første fuld rapport om gennemførelsen af minimumsmålene i 2026 og derefter hvert tredje år. For at minimere den administrative byrde for de enkelte offentlige organer og skabe et effektivt overblik over markedet bør forenklet rapportering lettes. Disse rapporter bør indeholde oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre direktiv 2009/33/EF, og overholde de kategorier, der er indeholdt i Unionens fælles glossar for offentlige kontrakter. Kommissionen bør regelmæssigt fremsende rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af direktiv 2009/33/EF. Kommissionen bør endvidere vurdere, om entreprenørmaskiner kan medtages i anvendelsesområdet for direktiv 2009/33/EF, og hvis det er tilfældet, udarbejde en metode til at definere "maskiner til rengøring af byggepladser".

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Med henblik på bedre at understøtte den fremtidige beslutningstagning i sektoren ved at give et mere nøjagtigt billede af de samlede emissioner fra et bestemt køretøj, der indfanger hele værdikæden, bør Kommissionen foreslå en metode til udregning af køretøjers livscyklusemissioner af CO2 og kilde-til-hjul-CO2-emissioner. Der bør tages hensyn til disse emissioner, når Kommissionen foretager en revision af direktiv 2009/36/EF og af enhver anden relevant lovgivning vedrørende alternative brændstoffer.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Yderligere støtte til udbredelsen på markedet af renere køretøjer kan opnås ved at stille målrettede offentlige støtteforanstaltninger til rådighed på nationalt plan og EU-plan. Dette omfatter bedre udveksling af viden og tilpasning af udbud for at muliggøre en indsats i et omfang, der er tilstrækkeligt stort til omkostningsbesparelser og indvirkning på markedet. Muligheden for at yde offentlig støtte til fremme af udviklingen af de infrastrukturer, som er nødvendige for distribution af alternative brændstoffer, er anerkendt i retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-202011. Traktatens bestemmelser, navnlig artikel 107 og 108, finder dog fortsat anvendelse på sådan offentlig støtte.

(16)  Yderligere støtte til udbredelsen på markedet af renere køretøjer kan opnås ved at stille målrettede offentlige støtteforanstaltninger til rådighed på nationalt plan og EU-plan. Dette omfatter bedre udveksling af viden og tilpasning af udbud for at muliggøre en indsats i et omfang, der er tilstrækkeligt stort til omkostningsbesparelser og indvirkning på markedet. Der bør også tilskyndes til iværksættelse af regionale pilotprojekter, navnlig på steder, hvor landdistrikter og byområder er indbyrdes forbundet. Muligheden for at yde offentlig støtte til fremme af udviklingen af de infrastrukturer, som er nødvendige for distribution af alternative brændstoffer, er anerkendt i retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-202011. Traktatens bestemmelser, navnlig artikel 107 og 108, finder dog fortsat anvendelse på sådan offentlig støtte.

_________________

_________________

11 EUT C 200 af 28.6.2014, s. 1.

11 EUT C 200 af 28.6.2014, s. 1.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  For at opnå en yderligere nedbringelse af mængden af emissioner og luftforurenende stoffer bør medlemsstaterne, når det er relevant, tilskyndes til at anvende forskellige incitamenter og mekanismer til flådeudvikling i andre sektorer end dem, der reguleres i det ændrede direktiv.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16b)  Medlemsstaterne bør sikre, at omkostningerne til opfyldelse af de minimumsmål for udbud, der er fastsat i dette direktiv, ikke lægges over på lokale myndigheder, og at tilstrækkelige økonomiske ressourcer stilles til rådighed for ordregivende myndigheder og ordregivende enheder.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 16 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16c)  Målrettede støtteforanstaltninger til indkøb af renere køretøjer er uundværlige. For at medvirke til at nå målene i dette direktiv skal medlemsstaterne udvide deres finansielle og ikke-finansielle incitamenter med henblik på at fremskynde markedsudbredelsen af renere køretøjer.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Betragtning 16 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16d)  Pålæggelsen af mimimumsmål for udbud for lette og tunge køretøjer i medfør af dette direktiv vil kræve yderligere finansielle midler for ordregivende myndigheder og ordregivende enheder. Derfor bør Unionens budgetmæssige og økonomiske politik efter 2020 tage hensyn hertil for at yde tilstrækkelig finansiel støtte til ordregivende myndigheder og ordregivende enheder. Dette bør afspejles i den kommende flerårige finansielle ramme og i reglerne vedrørende bæredygtig finansiering og Unionens finansielle institutioner.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Betragtning 16 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16e)   For at sikre, at de offentlige myndigheder tilskyndes til at købe renere køretøjer, og at medlemsstaterne investerer i udbredelsen af infrastruktur for alternative brændstoffer, men også for at undgå risikoen for, at sådanne indkøb medfører højere priser for passagererne, bør Unionens budget- og finanspolitik efter 2020 yde støtte til de ordregivende enheder. Dette bør afspejles i den kommende flerårige finansielle ramme og i reglerne vedrørende bæredygtig finansiering og Unionens finansielle institutioner. Desuden bør medlemsstaterne udvide de finansielle og ikke-finansielle incitamenter og overveje miljørevisioner for at fremskynde udbredelsen på markedet af renere køretøjer. Disse bestræbelser vil reducere den indledende store investering i infrastrukturændringer og støtte dekarboniseringen af transport.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Betragtning 16 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16f)  I den nuværende flerårige finansielle ramme (FFR) råder Unionen over en lang række forskellige midler til at støtte medlemsstaterne, de lokale myndigheder og berørte aktører i deres overgang til bæredygtig transport. I perioden 2014-2020 har Unionen afsat 13,7 mia. EUR fra de europæiske struktur- og investeringsfonde til finansiering af mobilitet i byer. Horisont 2020, Unionens forskningsprogram, vil yde omkring 200 mio. EUR til mobilitet i byerne og 650 mio. EUR til intelligente byer, og Connecting Europe-faciliteten vil afsætte ca. 200 mio. EUR til indkaldelse af forslag til byknudepunkter. Under den næste flerårige finansielle ramme bør Kommissionen og medlemsstaterne fortsat støtte projekter for bæredygtig bytrafik og styrke de nødvendige synergier mellem de forskellige finansieringskilder og programmer. Navnlig forbindelserne mellem mobilitet i byer, den nye digitale dagsorden og energiunionen skal styrkes, f.eks. muligheden for under Connecting Europe-faciliteten (CEF) at finansiere synergiprojekter med en ekstra medfinansieringssats for transportprojekter med energi- og telekommunikationselementer, der indebærer et enormt potentiale for byudviklingsprojekter.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Betragtning 16 g (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16g)  En mere målrettet brug af EU's finansielle instrumenter såsom Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer eller Den Europæiske Investeringsbanks facilitet for renere transport, som kan hjælpe med at skaffe finansiering til flåder og udstyr, bør fremmes. Med henblik herpå bør tilgængeligheden af teknisk og finansiel rådgivning til lokale myndigheder og aktører, f.eks. gennem Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning, JASPERS, JESSICA eller det finansielle instrument FI-kompasset forbedres med henblik på at styrke deres institutionelle kapacitet, udarbejdelse og gennemførelse af projekter og for at opnå en optimal udnyttelse af EU's fonde og finansielle instrumenter, herunder nedbringelse af risikoen i forbindelse med innovative tilbud.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Betragtning 16 h (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16h)  De offentlige myndigheder bør ligeledes tilskyndes til at indkøbe køretøjer efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige tilbud (MEAT) som beskrevet i artikel 82 direktiv 2014/25/EU, under hensyntagen til omkostningseffektivitet i løbet af køretøjets levetid samt miljømæssige og sociale aspekter.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Betragtning 16 i (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16i)  Med henblik på at maksimere effekten af investeringer skal mobilitet og byplanlægning koordineres bedre, f.eks. gennem anvendelse af planer for bæredygtig mobilitet i byer (SUMP'er). SUMP’er, der er udviklet på tværs af individuelle politikområder og i samarbejde med forskellige myndighedsniveauer, der kombinerer forskellige transportformer, trafiksikkerhed, godstransport, mobilitetsforvaltning og intelligente transportsystemer. SUMP’er kan spille en vigtig rolle i at nå Unionens mål for CO2-emissioner og nedbringelse af støj- og luftforurening. Anvendelsen af SUMP’er bør således indgå som et vigtigt element i overvejelserne omkring finansieringen af EU-projekter inden for bytransport, herunder i gennemførelsen af dette ændrede direktiv. Kommissionen bør i denne forbindelse under fuld hensyntagen til nærhedsprincippet yde de kompetente myndigheder den nødvendige rådgivning og tekniske støtte til udvikling af planer for bæredygtig mobilitet i byer.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Betragtning 16 j (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16j)  Offentlige indkøb er, ud over at de støtter udbredelsen af renere køretøjer, drivkraften bag nye former for mobilitet. Mens renere køretøjer vil blive fremmet og føre til hurtigere udbygning af infrastruktur i byområder, vil digitalisering optimere passager- og godstransporten. Multimodal og fælles mobilitet samt integrerede billetteringssystemer er afgørende i forbindelse med omstillingen til mobilitet som en tjenesteydelse.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  For at nå målene i dette direktiv bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at ajourføre bestemmelserne om CO2-emissionsnormerne for tunge køretøjer for en periode på fem år fra den [Indsæt ikrafttrædelsesdatoen]. Denne periode bør forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

udgår

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  I overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a bør der lægges særlig vægt på opfølgningen af virkningerne af EU-lovgivningen. Evalueringen af direktiv 2009/33/EF bør danne grundlag for en konsekvensanalyse af muligheder for yderligere tiltag. Derfor bør Kommissionen på grundlag af den bedste og seneste tilgængelige videnskabelige dokumentation vurdere behovet for at revidere direktivet under hensyntagen til køretøjers CO2-emissioner under hele deres livscyklus og deres CO2-emissioner fra well-to-wheel med henblik på at sikre åbenhed og ansvarlighed i forbindelse med opfyldelsen af politiske mål og foreslå eventuelle nødvendige forbedringer. Hvis det er hensigtsmæssigt, bør Kommissionen i denne forbindelse også undersøge anden relevant lovgivning vedrørende alternative brændstoffer.

 

______________

 

1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18b)  En stor andel af de offentlige indkøb på transportområdet har forbindelse med lokale offentlige transportorganer, som normalt henhører under de lokale myndigheder med begrænsede finansielle midler. Regler om indkøb af renere køretøjer bør derfor hverken pålægge en væsentlig ekstra økonomisk byrde eller føre til outsourcing af højere omkostninger via højere billetpriser, højere lokale skatter eller forringelse af de offentlige transporttjenester.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Betragtning 18 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18c)  Unionen skal beskytte EU-producenterne mod illoyal konkurrence i tredjelande, hvor EU-producenter ikke har adgang til offentlige udbud for køb, leasing, udlejning eller leje af køretøjer til vejtransport. Derfor bør Kommissionen analysere illoyal konkurrencepraksis i tredjelande og træffe passende foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af den europæiske industri.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2009/33/EF

Titel

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Direktiv 2009/33/EF om fremme af renere køretøjer til vejtransport til støtte for lavemissionsmobilitet

Direktiv 2009/33/EF om fremme af renere køretøjer til vejtransport i forbindelse med offentlige indkøb til støtte for lavemissionsmobilitet

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 1 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1a)  Artikel 1, stk. 1, affattes således:

Dette direktiv forpligter ordregivende myndigheder, ordregivere og visse operatører til at tage hensyn til energi- og miljøbelastningen i hele driftslevetiden, herunder energiforbruget og emissionen af CO2 og visse forurenende stoffer, når de indkøber køretøjer til vejtransport, med det formål at fremme renere og mere energieffektive køretøjer og at forbedre transportsektorens bidrag til Fællesskabets miljø-, klima- og energipolitikker.

"Dette direktiv forpligter ordregivende myndigheder, ordregivere og visse operatører til at tage hensyn til energi- og miljøbelastningen i hele driftslevetiden, herunder energiforbruget og emissionen af CO2 og visse forurenende stoffer, når de indkøber, leaser, lejer eller afbetalingskøber køretøjer til vejtransport, med det formål at fremme renere og mere energieffektive køretøjer og at forbedre transportsektorens bidrag til Unionens miljø-, klima- og energipolitikker".

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=DA)

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (ny)

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 2 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1b)  Artikel 2, stk. 1, affattes således:

Medlemsstaterne kan fritage kontrakter om indkøb af køretøjer, der ikke er omfattet af typegodkendelse eller individuel godkendelse på deres område, jf. artikel 2, stk. 3, i direktiv 2007/46/EF, fra kravene i nærværende direktiv

"Medlemsstaterne kan fritage kontrakter om indkøb, leasing, leje, eller afbetalingskøb af køretøjer, der ikke er omfattet af typegodkendelse eller individuel godkendelse på deres område, jf. artikel 2, stk. 3, i direktiv 2007/46/EF, fra kravene i nærværende direktiv."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=DA)

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på kontrakter om indkøb af køretøjer til vejtransport foretaget af:

Dette direktiv finder anvendelse på kontrakter om indkøb, leasing, leje, afbetalingskøb og eftermontering af køretøjer til vejtransport foretaget af:

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  Den Europæiske Unions institutioner, agenturer og organer.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "renere køretøj":

4)  "renere køretøj": et køretøj, uanset kategori, som drives af alternative brændstoffer som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 1), i direktiv 2014/94/EU, undtagen biobrændstoffer, der ikke er fremstillet af råprodukter, der er anført i del A i bilag IX til direktiv 2018/... (RED II), eller der er fremstillet af palmeolie *, og inklusive hybridkøretøjer, hvor der kun anvendes elektricitet til en del af den operationelle anvendelse af køretøjet, lavemissionskøretøjer og nulemissionskøretøjer. For køretøjer med intern forbrændingsmotor må emissioner under faktisk kørsel (RDE) ** som procentdel af emissionsgrænseværdier *** ikke overstige 80 %.

a)  et køretøj i klasse M1 eller M2 med en maksimal udstødningsemission udtrykt i CO2 g/km og forurenende emissioner ved faktisk kørsel, der ligger under en procentdel af de gældende emissionsgrænseværdier, jf. tabel 2 i bilaget, eller

 

b)  et køretøj i klasse N1 med en maksimal udstødningsemission udtrykt i CO2 g/km og forurenende emissioner ved faktisk kørsel, der ligger under en procentdel af de gældende emissionsgrænseværdier, jf. tabel 2 i bilaget, eller

 

c)  et køretøj i klasse M3, N2 eller N3 som defineret i tabel 3 i bilaget.

 

 

_____________________________

 

*   Dette skal dokumenteres med en kontrakt om indkøb af biobrændstoffet eller andre midler, der anvendes til at få adgang til biobrændstoffet.

 

**   RDE af ultrafine partikler i #/km (PN) og af nitrogenoxider i mg/km (NOx), som måles i henhold til den gældende udgave af bilag IIIA til forordning 2017/1151.

 

***   Den gældende emissionsgrænseværdi som henvist til i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  "nulemissionskøretøj": et køretøj med nul udstødningsemissioner af CO2, NOx og finpartikler

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  "lavemissionskøretøj": et køretøj med maksimalgrænseværdier for emissioner som omhandlet i tabel 2 i bilaget.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c.  "køretøj, som er blevet eftermonteret, så det lever op til standarden for et renere køretøj": et køretøj med en motor, som er blevet eftermonteret, så det lever op til standarden for et renere køretøj som defineret i denne artikels stk. 1, nr. 4. I tilfælde af en eftermonteret motor, der anvender biobrændstoffer som defineret i artikel 2, stk. 2, litra i), i direktiv 2009/28/EF, syntetiske brændstoffer eller paraffinholdige brændstoffer, skal køretøjet opfylde de seneste Euro-standarder eller nyere standarder.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 4a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  Følgende indsættes som artikel 4a:

udgår

"Artikel 4a

 

Delegation af beføjelser

 

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a med henblik på at ajourføre tabel 3 i bilaget med tærskler for CO2-udstødningsemission og luftforurenende stoffer for tunge køretøjer, når de tilknyttede præstationsnormer for tunge køretøjers CO2-emissioner er gældende på EU-plan".

 

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 5 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at indkøb, leasing, leje og afbetalingskøb af køretøjer til vejtransport og offentlige tjenesteydelseskontrakter om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og offentlige tjenesteydelseskontrakter som omhandlet i dette direktivs artikel 3 opfylder minimumsmålene for udbud af lette køretøjer, jf. tabel 4 i bilaget, og af tunge køretøjer, jf. tabel 5 i bilaget.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at indkøb, leasing, leje og afbetalingskøb af køretøjer til vejtransport eller eftermontering af disse, så de lever op til standarden for renere køretøjer, og offentlige tjenesteydelseskontrakter om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og offentlige tjenesteydelseskontrakter som omhandlet i dette direktivs artikel 3 opfylder minimumsmålene for udbud af renere lette køretøjer, jf. tabel 4 i bilaget, og af tunge køretøjer, jf. tabel 5 i bilaget.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Ved beregningen af minimumsmålene for udbud er den dato for det offentlige indkøb, der skal tages i betragtning, datoen for afslutningen af den offentlige udbudsprocedure ved underskrivelsen af kontrakten.

 

Minimumsmålene for udbud beregnes som et gennemsnit af alle kontrakter, der er underskrevet mellem dagen efter datoen for gennemførelsen af dette direktiv og den 31. december 2024 for så vidt angår den første referenceperiode og mellem den 1. januar 2025 og den 31. december 2029 for så vidt angår den anden referenceperiode.

 

Hvis der ikke tids nok vedtages nye mål for referenceperioden efter den 1. januar 2030, finder de mål, der er fastsat for 2030, fortsat anvendelse.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Med henblik på at nå målet for udbud skal ordregivende enheder basere tildelingen af kontrakter på det økonomisk mest fordelagtige tilbud ("MEAT") som beskrevet i artikel 82 i direktiv 2014/25/EU. I udbudsbetingelserne fokuseres der ikke kun på ejerens samlede omkostninger (TCO – Total Cost of Ownership), men også på andre køretøjsegenskaber såsom tilgængelighed, indpasning i bymiljøet, støjniveau, energieffektivitet samt batteriers og andre køretøjskomponenters genanvendelighed.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 5a

 

Finansielle ressourcer

 

1.  Medlemsstaterne stiller tilstrækkelige finansieringsinstrumenter til rådighed for udbud af renere køretøjer og installation af den tilknyttede infrastruktur inden for deres område. Fastsættelsen af midlerne skal baseres på en grundig evaluering af de økonomiske behov hos de offentlige myndigheder og de ordregivende enheder, idet der sikres sammenhæng med de mål for udbud, der er fastsat på nationalt plan.

 

2.  Unionen stiller yderligere finansieringsinstrumenter til rådighed for at understøtte udbredelsen af renere køretøjer og installationen af den tilknyttede infrastruktur i medlemsstaterne.".

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 5 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 5b

 

Handlingsplan for alternative brændstoffer til offentlig transport

 

1.  Senest den 31. december 2020 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en handlingsplan, som har til formål at fremskynde etableringen af en opladnings- og påfyldningsinfrastruktur for tunge køretøjer, der ejes af transportvirksomheder, i deres egne garager og vedligeholdelsescentre og i det offentlige rum.

 

2.  Denne handlingsplan skal omfatte oplysninger om tilgængelige EU-støtteinstrumenter, og der skal fastlægges klare procedurer for, hvordan en sådan støtte kan ydes, herunder forbindelse til eksisterende EU-bestemmelser om statsstøtte.

 

3.  Rapporten skal endvidere indeholde en vurdering af, hvordan Unionens finansieringsinstrumenter kan revideres, således at der gives prioritet til offentlige transportselskaber af alle størrelser til udskiftning af deres køretøjer.".

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 c (nyt)

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 5 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5c)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 5c

 

EU-platform for grænseoverskridende og fælles indkøb af energieffektive køretøjer til vejtransport med lave emissioner

 

For at fremme opfyldelsen af målene, der er anført i bilaget til nærværende direktiv, og for at opnå stordriftsfordele etablere Kommissionen en EU-platform for grænseoverskridende og fælles indkøb af energieffektive køretøjer til vejtransport med lave emissioner. De ordregivende myndigheder, enheder og aktører som omhandlet i artikel 3 kan deltage i denne platform for fælles indkøb af køretøjer. Kommissionen sikrer, at platformen er offentligt tilgængelig og på effektiv vis samler alle parter, der er interesseret i at lægge deres ressourcer sammen. For at lette oprettelsen og gennemførelsen af sådanne fælles indkøb yder Kommissionen teknisk bistand og udarbejder formularer for samarbejdsaftaler. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 8a om oprettelsen af EU-platformen for fælles indkøb af energieffektive køretøjer til vejtransport med lave emissioner.".

Begrundelse

En platform for grænseoverskridende indkøb kan hjælpe byer med at opnå stordriftsfordele og dermed mindske deres omkostninger.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 8a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)  Som ny artikel 8a indsættes:

udgår

"Artikel 8a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den [indsæt ikrafttrædelsesdatoen]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3.   Den i artikel 4a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

 

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ".

 

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)   Artikel 9 affattes således:

8)   Artikel 9 udgår.

"1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

 

Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011. Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendes.

 

3.   Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom, inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen."

 

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 10 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Efter rapportering fra medlemsstaterne forelægger Kommissionen hvert tredje år fra den 1. januar 2027 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om dette direktivs anvendelse og om, hvad de enkelte medlemsstater har gjort med henblik på en effektiv gennemførelse af dette direktiv.

1.  Medlemsstaterne forelægger inden den 18. april 2026 og derefter hvert tredje år Kommissionen en rapport om gennemførelsen af dette direktiv som en del af de rapporter, der er omhandlet i artikel 83, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 2014/24/EU og artikel 99, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 2014/25/EU. Medlemsstaterne forelægger senest den 18. april 2023 Kommissionen en foreløbig rapport.

 

Disse rapporter skal indeholde oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre dette direktiv, herunder om antallet af og klasserne for køretøjer indkøbt af ordregivende myndigheder og enheder og om den dialog, der er gennemført mellem de forskellige forvaltningsniveauer, samt oplysninger om medlemsstaternes hensigter vedrørende ovennævnte rapporteringsaktiviteter og eventuelle andre værdifulde oplysninger.

 

Oplysningerne skal følge de kategorier, der er indeholdt i forordning nr. 2195/2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV), som opført i tabel 1 i bilaget.

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a a (nyt)

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 10 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa)   Stk. 2 affattes således:

2.  Disse rapporter skal indeholde en vurdering af dette direktivs virkninger, herunder navnlig af valgmulighederne i artikel 5, stk. 3, og af behovet for yderligere tiltag, eventuelt ledsaget af forslag.

“2.   Senest den 31. december 2022 fremsætter Kommissionen forslag til en metode til udregning af køretøjers livscyklusemissioner af CO2 og kilde-til-hjul-CO2-emissioner.

Kommissionen skal i disse rapporter sammenholde det nominelle og det relative antal indkøbte køretøjer, der svarer til markedets bedste for så vidt angår energi- og miljøbelastning i hele driftslevetiden i hver af køretøjsklasserne i tabel 3 i bilaget med det samlede marked for sådanne køretøjer og vurdere, hvordan valgmulighederne i artikel 5, stk. 3, har påvirket markedet. Kommissionen skal vurdere behovet for yderligere tiltag, eventuelt ledsaget af forslag.

Senest den 18. april 2027 reviderer Kommissionen direktiv 2009/33/EF og anden relevant lovgivning vedrørende alternative brændstoffer, idet den tager hensyn til de pågældende køretøjers livscyklusemissioner af CO2 og kilde-til-hjul-CO2-emissioner.".

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a b (nyt)

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 10 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ab)  stk. 3 affattes således:

3.  Senest på tidspunktet for den første rapport foretager Kommissionen en undersøgelse af valgmulighederne i artikel 5, stk. 3, fremlægger en evaluering af metodologien i artikel 6, og foreslår om nødvendigt passende tilpasninger.

“3.  Senest den 18. april 2024 og derefter hvert tredje år forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af dette direktiv med angivelse af de foranstaltninger, der er truffet af de enkelte medlemsstater i denne forbindelse, og vurderer behovet for yderligere foranstaltninger, og det ledsages i givet fald af et forslag om ændring af nærværende direktiv."

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 10 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne forelægger Kommissionen en rapport om gennemførelsen af dette direktiv senest den 1. januar 2026 og derefter hvert tredje år. Medlemsstaterne forelægger senest den 1. januar 2023 Kommissionen en foreløbig rapport. Denne rapport skal indeholde oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre dette direktiv, herunder om antallet af og klasserne for køretøjer indkøbt af ordregivende myndigheder og ordregivere og om den dialog, der er gennemført mellem de forskellige forvaltningsniveauer, og oplysninger om medlemsstaternes hensigter vedrørende ovennævnte rapporteringsaktiviteter samt eventuelle andre værdifulde oplysninger. Oplysningerne bør følge de kategorier, der er indeholdt i forordning nr. 2195/2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV)15, som anført i bilaget.

udgår

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 10 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.   Kommissionen tillægges beføjelse til ved gennemførelsesretsakter at vedtage retningslinjer om indholdet af medlemsstaternes rapporter, jf. stk. 4.

5.   Kommissionen tillægges beføjelse til ved gennemførelsesretsakter at vedtage retningslinjer om indholdet af medlemsstaternes rapporter, jf. stk. 1.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b a (nyt)

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Følgende stykke tilføjes:

 

"5a.  Medlemsstaterne kan beslutte at indføre mekanismer til regulering af indkøb af renere køretøjer, der foretages af andre flådeejere, såsom taxaselskaber, bildelingsselskaber og selskaber, som arrangerer fælleskørsel."

Begrundelse

Kun en lille andel (8 %) af emissionerne fra transport stammer fra offentlig transport. Alligevel er direktivforslaget hovedsageligt rettet mod offentlige transportmidler. For at skabe bedre balance og nå målet om at mindske emissionerne fra transportsektoren bør andre store flåder også være omfattet af direktivet.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b b (nyt)

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 10 – stk. 5 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  Følgende stykke tilføjes:

 

"5b.  Senest den 31. december 2021 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en handlingsplan, som har til formål at fremskynde etableringen af en opladnings- og påfyldningsinfrastruktur for tunge køretøjer, der ejes af transportvirksomheder, i deres egne garager og vedligeholdelsescentre og i det offentlige rum. Denne handlingsplan skal omfatte oplysninger om tilgængelige EU-støtteinstrumenter, og den skal fastlægge, hvordan denne støtte kan ydes under overholdelse af EU's bestemmelser om statsstøtte."

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b c (nyt)

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 10 – stk. 5 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bc)  Følgende stykke tilføjes:

 

"5c.   Kommissionen vurderer behovet for en revision af den relevante lovgivning vedrørende fremme af renere og mere energieffektiv vejtransport for så vidt angår anvendelse af de bedst klassificerede og regummierede dæk og fremsætter i givet fald et forslag til lovgivning. "

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b d (nyt)

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 10 – stk. 5 d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bd)  Følgende stykke tilføjes:

 

"5d.  Kommissionen yder vejledning til medlemsstaterne om de forskellige EU-midler, der kan anvendes i forbindelse med dette direktiv, f.eks. Connecting Europe-faciliteten, der støtter udviklingen af højtydende, bæredygtige og effektivt sammenkoblede transeuropæiske net på transportområdet, Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer eller den europæiske facilitet for ren transport, der støtter udbredelsen af renere transportkøretøjer og de hertil hørende infrastrukturbehov, som kan mobiliseres.

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b e (nyt)

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 10 – stk. 5 e (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

be)  Følgende stykke tilføjes:

 

"5e.  Rådgivningscentre skal spille en central rolle under denne overgang ved at lette og fremme investeringer og støtte den institutionelle kapacitet. Kommissionen skal derfor i væsentlig grad styrke Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivnings rolle og kapacitet, navnlig gennem lokal tilstedeværelse og en proaktiv rolle i forbindelse med udarbejdelsen af projekter."

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den XXXX [indsæt datoen 24 måneder efter ikrafttrædelsen]. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den XXXX [indsæt datoen 18 måneder efter ikrafttrædelsen]. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Bilag I

Direktiv 2009/33/EF

Bilag I – tabel 1

 

Kommissionens forslag

Tabel 1: Koder i det fælles glossar for offentlige kontrakter, jf. artikel 3

CPV-kode

Beskrivelse

60112000-6

Offentlig vejtransport

60130000-8

Specialiseret personbefordring ad vej

60140000-1

Persontransport, ikke rutekørsel

60172000-3

Udlejning af busser og turistbusser med chauffør

90511000-2

Indsamling af affald

60160000-7

Postbefordring ad vej

60161000-4

Pakketransport

 

Ændringsforslag

Tabel 1: Koder i det fælles glossar for offentlige kontrakter, jf. artikel 3

CPV-kode

Beskrivelse

60112000-6

Offentlig vejtransport

60130000-8

Specialiseret personbefordring ad vej

60140000-1

Persontransport, ikke rutekørsel

60172000-3

Udlejning af busser og turistbusser med chauffør

90511000-2

Indsamling af affald

60160000-7

Postbefordring ad vej

60161000-4

Pakketransport

64121100-1

Postudbringning

64121200-2

Pakkeudbringning

60170000-0

Udlejning af køretøjer til personbefordring med chauffør

60171000-7

Udlejning af personbiler med chauffør

60181000-0

Udlejning af lastbiler med chauffør

60180000-3

Udlejning af varetransportkøretøjer med chauffør

90511100-3

Indsamling af fast byaffald

90511200-4

Indsamling af husholdningsaffald

90511300-5

Indsamling af henkastet affald

90511400-6

Indsamling af papir

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

BILAG I

Direktiv 2009/33/EF

Bilag – tabel 2

 

Kommissionens forslag

Tabel 2: Emissionstærskler for lette køretøjer

Køretøjsklasser

2025

2030

 

CO2 g/km

Luftforurenende emissioner ved faktisk kørsel* som en procentdel af emissionsgrænseværdierne**

CO2 g/km

Luftforurenende emissioner ved faktisk kørsel* som en procentdel af emissionsgrænseværdierne

Køretøjer i klasse M1

25

80%

0

Ikke relevant

Køretøjer i klasse M2

25

80%

0

Ikke relevant

Køretøjer i klasse N1

40

80%

0

Ikke relevant

* Emissioner ved faktisk kørsel af ultrafine partikler i #/km (PN) og af nitrogenoxider i mg/km (NOx), som måles i henhold til den gældende udgave af bilag IIIA til forordning 2017/1151.

** Den gældende emissionsgrænseværdi i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007 eller dens efterfølgere.

 

Ændringsforslag

Tabel 2: Emissionstærskler for lette køretøjer

Køretøjsklasser

2025

2030

 

CO2 g/km

Luftforurenende emissioner ved faktisk kørsel* som en procentdel af emissionsgrænseværdierne**

CO2 g/km

Luftforurenende emissioner ved faktisk kørsel* som en procentdel af emissionsgrænseværdierne

Køretøjer i klasse L

25

 

 

 

Køretøjer i klasse M1

50

80%

0

Ikke relevant

Køretøjer i klasse M2

50

80%

0

Ikke relevant

Køretøjer i klasse N1

50

80%

0

Ikke relevant

Køretøjer i klasse M3

Ikke relevant

 

 

 

Køretøjer i klasse N2

Ikke relevant

 

 

 

Køretøjer i klasse N3

Ikke relevant

 

 

 

* Emissioner ved faktisk kørsel af ultrafine partikler i #/km (PN) og af nitrogenoxider i mg/km (NOx), som måles i henhold til den gældende udgave af bilag IIIA til forordning 2017/1151.

** Den gældende emissionsgrænseværdi i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007 eller dens efterfølgere.

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

BILAG I

Direktiv 2009/33/EF

Bilag – tabel 4

 

Kommissionens forslag

Tabel 4: Minimumsmål for andelen af lette køretøjer i overensstemmelse med tabel 2 i de samlede offentlige udbud af lette køretøjer på medlemsstatsplan*

Medlemsstat

2025

2030

Luxembourg

35%

35%

Sverige

35%

35%

Danmark

34%

34%

Finland

35%

35%

Tyskland

35%

35%

Frankrig

34%

34%

Det Forenede Kongerige

35%

35%

Nederlandene

35%

35%

Østrig

35%

35%

Belgien

35%

35%

Italien

35%

35%

Irland

35%

35%

Spanien

33%

33%

Cypern

29%

29%

Malta

35%

35%

Portugal

27%

27%

Grækenland

23%

23%

Slovenien

20%

20%

Den Tjekkiske Republik

27%

27%

Estland

21%

21%

Slovakiet

20%

20%

Litauen

19%

19%

Polen

20%

20%

Kroatien

17%

17%

Ungarn

21%

21%

Letland

20%

20%

Rumænien

17%

17%

Bulgarien

16%

16%

*Køretøjer med ingen udstødningsemissioner medregnes som 1 køretøj, der bidrager til mandatet. Alle andre køretøjer, der opfylder kravene i tabel 2 i dette bilag, medregnes som 0,5 køretøj, der bidrager til mandatet.

 

Ændringsforslag

Tabel 4: Minimumsmål for andelen af lette køretøjer i de samlede offentlige udbud af lette køretøjer på medlemsstatsplan 1,2

 

Køretøjer i klasse M1, M2, N1 og N3.

Køretøjer i klasse L

Medlemsstat

2025

2030

2025

2030

EU's institutioner, agenturer og organer

[50%]

[50%]

[50%]

[50%]

Luxembourg

50%

50%

50%

50%

Sverige

50%

50%

50%

50%

Danmark

50%

50%

50%

50%

Finland

50%

50%

50%

50%

Tyskland

50%

50%

50%

50%

Frankrig

50%

50%

50%

50%

Det Forenede Kongerige

50%

50%

50%

50%

Nederlandene

50%

50%

50%

50%

Østrig

50%

50%

50%

50%

Belgien

50%

50%

50%

50%

Italien

50%

50%

50%

50%

Irland

50%

50%

50%

50%

Spanien

50%

50%

50%

50%

Cypern

50%

50%

50%

50%

Malta

50%

50%

50%

50%

Portugal

50%

50%

50%

50%

Grækenland

35%

35%

35%

35%

Slovenien

35%

35%

35%

35%

Den Tjekkiske Republik

50%

50%

50%

50%

Estland

35%

35%

35%

35%

Slovakiet

35%

35%

35%

35%

Litauen

35%

35%

35%

35%

Polen

35%

35%

35%

35%

Kroatien

25%

25%

25%

25%

Ungarn

25%

25%

25%

25%

Letland

25%

25%

25%

25%

Rumænien

25%

25%

25%

25%

Bulgarien

25%

25%

25%

25%

1   Mindst 70 % af minimumsmålene for indkøb af renere lette køretøjer i den første referenceperiode (indtil 2025) skal opfyldes af køretøjer med ingen eller lave emissioner, og i anden (2025-2030) og efterfølgende referenceperioder af nulemissionskøretøjer.

2   Køretøjer med ingen udstødningsemissioner medregnes som 1 køretøj, der bidrager til mandatet. Køretøjer med lave emissioner medregnes som 0,66 køretøj, der bidrager til mandatet. Alle andre køretøjer medregnes som 0,5 køretøj, der bidrager til mandatet.

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

BILAG I

Direktiv 2009/33/EF

Bilag – tabel 5

 

Kommissionens forslag

Tabel 5: Minimumsmål for andelen af tunge køretøjer i overensstemmelse med tabel 3 i de samlede offentlige udbud af tunge køretøjer på medlemsstatsplan*

Medlemsstat

Lastbiler

Busser

 

2025

2030

2025

2030

Luxembourg

10%

15%

50%

75%

Sverige

10%

15%

50%

75%

Danmark

10%

15%

50%

75%

Finland

9%

15%

46%

69%

Tyskland

10%

15%

50%

75%

Frankrig

10%

15%

48%

71%

Det Forenede Kongerige

10%

15%

50%

75%

Nederlandene

10%

15%

50%

75%

Østrig

10%

15%

50%

75%

Belgien

10%

15%

50%

75%

Italien

10%

15%

50%

75%

Irland

10%

15%

50%

75%

Spanien

10%

14%

50%

75%

Cypern

10%

13%

50%

75%

Malta

10%

15%

50%

75%

Portugal

8%

12%

40%

61%

Grækenland

8%

10%

38%

57%

Slovenien

7%

9%

33%

50%

Den Tjekkiske Republik

9%

11%

46%

70%

Estland

7%

9%

36%

53%

Slovakiet

8%

9%

39%

58%

Litauen

9%

8%

47%

70%

Polen

7%

9%

37%

56%

Kroatien

6%

7%

32%

48%

Ungarn

8%

9%

42%

63%

Letland

8%

9%

40%

60%

Rumænien

6%

7%

29%

43%

Bulgarien

8%

7%

39%

58%

* Køretøjer med ingen udstødningsemissioner eller køretøjer, der anvender naturgas, forudsat at de fuldt ud drives af biomethan, hvilket bør dokumenteres ved en kontrakt om indkøb af biomethan eller et andet middel til at anskaffe biomethan, medregnes som 1 køretøj, der bidrager til mandatet. Denne optælling opgives for de medlemsstater, hvor minimumsmandatet for udbud overstiger 50 % af det samlede omfang af offentlige udbud, idet grænseværdien er 50 %. Alle andre køretøjer, der opfylder kravene i tabel 2 i dette bilag, medregnes som 0,5 køretøj, der bidrager til mandatet.

 

Ændringsforslag

Tabel 5: Minimumsmål for andelen af tunge køretøjer i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, i de samlede offentlige udbud af tunge køretøjer på medlemsstatsplan*

Medlemsstat

Lastbiler

Busser

 

20251

20302

20251

20302

EU's institutioner, agenturer og organer

[10%]

[15%]

[50%]

[75%]

Luxembourg

10%

15%

50%

75%

Sverige

10%

15%

50%

75%

Danmark

10%

15%

50%

75%

Finland

9%

15%

46%

69%

Tyskland

10%

15%

50%

75%

Frankrig

10%

15%

48%

71%

Det Forenede Kongerige

10%

15%

50%

75%

Nederlandene

10%

15%

50%

75%

Østrig

10%

15%

50%

75%

Belgien

10%

15%

50%

75%

Italien

10%

15%

50%

75%

Irland

10%

15%

50%

75%

Spanien

10%

14%

50%

75%

Cypern

10%

13%

50%

75%

Malta

10%

15%

50%

75%

Portugal

8%

12%

40%

61%

Grækenland

8%

10%

38%

57%

Slovenien

7%

9%

33%

50%

Den Tjekkiske Republik

9%

11%

46%

70%

Estland

7%

9%

36%

53%

Slovakiet

8%

9%

39%

58%

Litauen

9%

8%

47%

70%

Polen

7%

9%

37%

56%

Kroatien

6%

7%

32%

48%

Ungarn

8%

9%

42%

63%

Letland

8%

9%

40%

60%

Rumænien

6%

7%

29%

43%

Bulgarien

8%

7%

39%

58%

1   Mindst 50 % af minimumsmålene for indkøb af renere tunge køretøjer skal opfyldes af køretøjer med ingen udstødningsemissioner eller køretøjer, der anvender naturgas, forudsat at de fuldt ud drives af biomethan, hvilket skal dokumenteres ved en kontrakt om indkøb af biomethan eller et andet middel til at anskaffe biomethan. Optællingen af andelen af køretøjer, der kører på biometan med henblik på delmålet, skal ophøre ved opnåelsen af 30 % af delmålet.

2  Mindst 66 % af minimumsmålene for indkøb af renere tunge køretøjer skal opfyldes af køretøjer med ingen udstødningsemissioner eller køretøjer, der anvender naturgas, forudsat at de fuldt ud drives af biomethan, hvilket skal dokumenteres ved en kontrakt om indkøb af biomethan eller et andet middel til at anskaffe biomethan. Optællingen af andelen af køretøjer, der kører på biometan med henblik på delmålet, skal ophøre ved opnåelsen af 30 % af delmålet.

  • [1]  EUT C 262 af 25.7.2018, s. 58.
  • [2]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Forslag til direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EU om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport ved at fastsætte minimumsmål for offentlige udbud af renere køretøjer tager sigte på fremme af renere transport, hvilket fremmer nye og rene teknologier og på lang sigt en reduktion af emissioner af luftforurenende stoffer og CO2.

I sit udkast til betænkning forbinder ordføreren definitionen på renere køretøjer for lette og tunge køretøjer med direktiv 2014/94/EU om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer. Denne tilpasning bør skabe langsigtet forudsigelighed og stabilitet i EU-retten. Det ændrede direktiv vil også bidrage til etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer, samt til køretøjernes overensstemmelse med kravene i de nyeste standarder for emissioner af luftforurenende stoffer og drivhusgasser.

Udkastet til betænkning præciserer også bestemmelserne om minimumsmålene for udbud: ikrafttrædelsesdatoer, varighed af perioderne for målsætningerne, og det relevante tidspunkt for den offentlige udbudsproces, der skal tages i betragtning ved beregning af målene.

Da visse sektorer i den offentlige transport i kommuner ikke kan behandles særskilt, foreslår ordføreren at tillade, at indkøbte sporvogne og metrotog i visse situationer tæller hen imod opfyldelsen af minimumsmålet for udbud af busser.

Ved at indføre minimumsmål for udbud for lette og tunge køretøjer vil dette direktiv kræve yderligere finansielle midler for ordregivende myndigheder og ordregivende enheder. Derfor understreges det i udkastet til betænkning, at Unionens budgetmæssige og økonomiske politik efter 2020 skal tage hensyn hertil for at yde tilstrækkelig finansiel støtte til ordregivende myndigheder og ordregivende enheder. Dette bør afspejles i den kommende flerårige finansielle ramme og i reglerne vedrørende bæredygtig finansiering og Unionens finansielle institutioner.

Forslaget til direktiv anvender offentlige udbud til at fremme efterspørgslen efter renere vejtransportkøretøjer. EU's producenter skal imidlertid også beskyttes mod illoyal konkurrence. Derfor foreslår ordføreren i sin betænkning, at vejtransportkøretøjer, som produceres af producenter i tredjelande, hvor EU's producenter ikke har adgang til udbud ved offentlige kontrakter til køb, leasing, leje eller afbetalingskøb af køretøjer til vejtransport, ikke medregnes i opfyldelsen af minimumsmålene for udbud.

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (11.7.2018)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport
(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

Ordfører for udtalelse: Andor Deli

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens initiativ til at revidere direktivet. Offentlige investeringer i rene køretøjer har også direkte indvirkning på ren luft for borgerne, idet de tackler de vedholdende problemer med luftforurening og drivhusgasemissioner fra vejtransporten.

Ordføreren støtter udvidelsen af direktivets anvendelsesområde til at omfatte andre former for udbud end indkøb, nemlig leasing, leje eller afbetalingskøb af køretøjer og offentlige tjenesteydelseskontrakter om offentlig vejtransport, specialiseret personbefordring ad vej, persontransport, ikke rutekørsel, og udlejning af busser og turistbusser med chauffør. Ordføreren ønsker desuden at udvide direktivets anvendelsesområde til taxikørsel, når det sker i offentligt ejede og lejede køretøjer. Da det snævre anvendelsesområde var en af de primære årsager til direktivets begrænsede anvendelse, vil denne ændring være en positiv forandring.

Desuden går ordføreren ind for rapporteringsrammen, så længe det sker inden for en acceptabel administrativ indsats, når der er indført en klasse for renere køretøjer i de officielle bilregistre. En omfattende rapportering kan give et klart overblik over markedet og muliggøre en effektiv overvågning af gennemførelsen.

Han glæder sig også over ophævelsen af metoden til værdiansættelse, der er for besværlig og sjældent blev anvendt.

Ordføreren kritiserer imidlertid den manglende klarhed i dette direktiv, navnlig spredningen af oplysninger med forskellige definitioner, og de komplicerede optællingsmetoder for "renere køretøjer" i to forskellige perioder (indtil 2025 og 2025-2030).

For lette køretøjer foreslås det i direktivet, at køretøjer med nulemission, hvilket hovedsagelig vedrører 100 % eldrevne køretøjer, i overgangsperioden (indtil 2025) medregnes som 1 køretøj. Køretøjer under en vis tærskel for udstødningsemissioner betragtes også som rene køretøjer. Imidlertid medregnes de kun med vægtningsfaktor 0,5. Grænserne er 25 CO2-emissioner i g/km for varevogne og 40 CO2-emissioner i g/km for personbiler, hvilket hovedsagelig vedrører plug-in hybridkøretøjer.

Ordføreren mener, at disse beregninger ikke kun er for komplicerede, men tvivler også på, at overgangsperioden indtil 2025 vil medvirke til at slå bro over teknologikløften, indtil nulemissionsteknologien bliver bredt tilgængelig. For at undgå forveksling og for at stimulere et realistisk marked for renere køretøjer bør køretøjer, der betragtes som rene i overensstemmelse med artikel 2 stk. 1, i direktiv 2014/94/EU om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer, medregnes som 1 køretøj. Fra 2030 opfylder kun nulemissionskøretøjer kravet om indkøbsmål. Ordføreren er overbevist om, at markedet for nulemissionskøretøjer vil blive mere modent inden 2030, og at prisen på disse køretøjer vil være sammenlignelige med andre køretøjer. Ordføreren mener desuden, at disse stive regler risikerer at få den konsekvens, at offentlige indkøb enten bliver meget forsinkede eller fremskyndede, men med gammel teknologi, som ville blokere eventuelle fremtidige investeringer i ny nulemissionsteknologi.

Der er fastsat minimumsindkøbsmål på EU-niveau under hensyntagen til fremtidige udfordringer for de offentlige myndigheder og økonomisk effektivitet. Medlemsstaterne kan imidlertid anvende højere minimumsmål i overensstemmelse med deres økonomiske kapacitet (bruttonationalprodukt pr. indbygger) og eksponering for forurening (bybefolkningstæthed).

For tunge køretøjer foreslås det i direktivet, at naturgas med tilføjelser fra biomethan accepteres i overgangsperioden (indtil 2025), men med en lavere vægtningsfaktor, mens der for den efterfølgende fase ikke er nogen som helst emissionstærskler eller definitioner. Kommissionen ønsker at gennemføre disse tærskler via en delegeret retsakt, når de er fastsat. Der er imidlertid ingen emissionsnormer tilgængelige, og nulemissionsteknologien er mindre moden end for lette køretøjer.

Derfor ønsker ordføreren at fjerne de bestemmelser, der henviser til den delegerede retsakt, og anvende samme logik som for lette erhvervskøretøjer: køretøjer, der betragtes som rene i overensstemmelse med artikel 2 stk. 1, i direktiv 2014/94/EU om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer, bør medregnes som 1 køretøj. Det samme ræsonnement om indkøbsmål gælder for lette erhvervskøretøjer som for tunge køretøjer.

Ordføreren er overbevist om, at denne tilgang vil være mere teknologineutral end den, der blev vedtaget af Kommissionen, der er for fokuseret på elektriske køretøjer, og den passer bedre på direktivets primære fokus, som er at stimulere industripolitik ved at bruge offentlige indkøb af renere køretøjer og udløse markedsudvikling.

Endelig minder ordføreren om, at regler om indkøb af renere køretøjer hverken bør pålægge en væsentlig ekstra økonomisk byrde eller føre til outsourcing af højere omkostninger via højere billetpriser, højere lokale skatter eller reduktion af offentlige transporttjenester. Han minder derfor Kommissionen og medlemsstaternes offentlige myndigheder på alle niveauer om at udvide deres finansielle og ikke-finansielle incitamenter med henblik på at fremskynde markedsudbredelsen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Unionen går fuldt ind for et bæredygtigt, konkurrencedygtigt, sikkert og kulstoffattigt energisystem19. Energiunionen og politikrammen for klima- og energipolitikken i perioden 2020-203020 fastsætter ambitiøse unionsforpligtelser for yderligere at reducere drivhusgasemissionerne med mindst 40 % senest i 2030 sammenlignet med 1990, øge andelen af vedvarende energi, der forbruges, med mindst 35 %, gennemføre energibesparelser på mindst 35 % og forbedre Unionens energisikkerhed, konkurrenceevne og bæredygtighed.

(1)  Unionen går fuldt ind for et bæredygtigt, konkurrencedygtigt, sikkert og kulstoffattigt energisystem19. Energiunionen og politikrammen for klima- og energipolitikken i perioden 2020-203020 fastsætter ambitiøse unionsforpligtelser for yderligere at reducere drivhusgasemissionerne med mindst 40 % senest i 2030 sammenlignet med 1990, øge andelen af vedvarende energi, der forbruges, med mindst 35 %, gennemføre energibesparelser på mindst 35 % og forbedre Unionens energisikkerhed, konkurrenceevne og bæredygtighed.

_________________

_________________

19 Det Europæiske Råds konklusioner af 24. oktober 2014.

19 Det Europæiske Råds konklusioner af 24. oktober 2014.

20 Kommissionens meddelelse om en politikramme for klima- og energipolitikken i perioden 2020-2030 (COM(2014)0013)

Kommissionens meddelelse om en politikramme for klima- og energipolitikken i perioden 2020-2030 (COM(2014)0013), som blev ændret af Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen den 17. januar 2018.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Kommissionen meddelte i sin europæiske strategi for lavemissionsmobilitet21, at for at opfylde EU's forpligtelser på 21. partskonference under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), der blev afholdt i 2015 i Paris, bør dekarboniseringen af transportsektoren fremskyndes, og at drivhusgasemissioner og luftforurenende emissioner fra transport derfor bør være godt på vej mod nulemission inden midten af århundredet. Desuden skal de emissioner af luftforurenende stoffer fra transport, der er sundhedsskadelige, reduceres betydeligt hurtigst muligt. Dette kan opnås gennem en række politiske initiativer, herunder anvendelse af offentlige udbud af renere køretøjer.

(2)  Kommissionen meddelte i sin europæiske strategi for lavemissionsmobilitet21, at for at opfylde EU's forpligtelser på 21. partskonference under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), der blev afholdt i 2015 i Paris, bør dekarboniseringen af transportsektoren fremskyndes, og at drivhusgasemissioner og luftforurenende emissioner fra transport derfor bør være godt på vej mod nulemission inden midten af århundredet. Desuden skal de emissioner af luftforurenende stoffer fra transport, der er sundhedsskadelige og miljøskadelige, reduceres betydeligt hurtigst muligt. Dette kan opnås gennem en række politiske initiativer, herunder anvendelse af offentlige udbud af renere køretøjer.

_________________

_________________

21 COM(2016) 501 final.

21 COM( 2016) 501 final.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Som anført i Kommissionens meddelelse "Et mobilt Europa: En dagsorden for en socialt retfærdig omstilling til ren, konkurrencedygtig og sammenbundet mobilitet for alle”23 udgør dette forslag en del af anden pakke af forslag, der skal bidrage til Unionens indsats med henblik på lavemissionsmobilitet. Denne pakke, der forelægges i Kommissionens meddelelse "Fremme af lavemissionsmobilitet - En Europæisk Union, der beskytter planeten, styrker forbrugernes rettigheder og forsvarer industrien og arbejdstagerne", omfatter en kombination af udbuds- og efterspørgselsorienterede foranstaltninger, der skal styre EU ind på vejen til lavemissionsmobilitet og samtidig styrke EU's økomobilitetssystems konkurrenceevne.

(4)  Som anført i Kommissionens meddelelse "Et mobilt Europa: En dagsorden for en socialt retfærdig omstilling til ren, konkurrencedygtig og sammenbundet mobilitet for alle"23 udgør dette forslag en del af anden pakke af forslag, der skal bidrage til Unionens indsats med henblik på lavemissionsmobilitet. Denne pakke, der forelægges i Kommissionens meddelelse "Fremme af lavemissionsmobilitet - En Europæisk Union, der beskytter planeten, styrker forbrugernes rettigheder og forsvarer industrien og arbejdstagerne", omfatter en kombination af udbuds- og efterspørgselsorienterede foranstaltninger, der skal styre EU ind på vejen til lavemissionsmobilitet og samtidig styrke EU's økomobilitetssystems konkurrenceevne. Fremstødet for bæredygtige køretøjer bør ske sideløbende med den yderligere udvikling af offentlig transport, da dette er den bedste og mest omkostningseffektive måde til at nedbringe antallet af køretøjer på vejen og følgelig forbedre luftkvaliteten og nedbringe emissionerne.

_________________

_________________

23 COM (2017) 283 final.

23 COM (2017) 283 final.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Innovation af nye teknologier bidrager til at mindske emissioner fra køretøjer ved at understøtte dekarboniseringen af transportsektoren. Øget udbredelse af køretøjer til vejtransport med lave eller ingen emissioner vil sandsynligvis reducere emissionerne af CO2 og visse forurenende emissioner (partikler, nitrogenoxider og andre carbonhydrider end methan) og fremme den europæiske industris konkurrenceevne og vækst på de voksende globale markeder for køretøjer med lave eller ingen emissioner.

(5)  Innovation af nye teknologier bidrager til at mindske emissioner fra køretøjer og mindsker støjforurening, alt imens dekarboniseringen af transportsektoren understøttes. En øget udbredelse af køretøjer til vejtransport med lave eller ingen emissioner vil reducere emissionerne af CO2 og visse forurenende emissioner (partikler, nitrogenoxider og andre carbonhydrider end methan) og derved forbedre luftkvaliteten i byer og andre forurenede områder og samtidig fremme den europæiske industris konkurrenceevne og vækst på de voksende globale markeder for køretøjer med lave eller ingen emissioner og sikre udviklingen af infrastruktur for alternative brændstoffer. Desuden må princippet om teknologineutralitet være det grundlæggende princip i enhver indsats for at sikre og stimulere et konkurrencepræget miljø og tilskynde til yderligere forskning og innovation på dette område. For at mindske luft- og støjforurening og opfylde EU's standarder for luftkvalitet i byer og landdistrikter er konkrete og ambitiøse politikker og foranstaltninger, herunder brug af offentlige indkøb af køretøjer med rene emissioner, nødvendige.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  bemærker, at for at være i overensstemmelse med målsætningerne for bæredygtighed skal batterier fremstilles med de mindst mulige miljømæssige konsekvenser i og uden for EU, navnlig i udvindingen af materiale til opbygning af batterier. Der bør tages højde for drivhusgasemissioner under hele fremstillingsprocessen. Mener, at Kommissionen i overensstemmelse med revisionen af direktiv 2006/66/EF bør fremsætte ambitiøse mål for genanvendelighed af batterier.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  Markedsprognoser skønner, at renere køretøjer, såsom helt elektriske biler, vil falde betydeligt i pris og blive særdeles konkurrencedygtige og endda billigere i drift end konventionelle køretøjer i 2020'erne, navnlig når der tages hensyn til de samlede ejeromkostninger som følge af lavere omkostninger for batterier, men også andre omkostningsnedsættelser, der vil vise sig som følge af lavere brændstofpriser og lavere vedligeholdelsesomkostninger, der er forbundet med at køre en elbil.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5c)  Mens Unionen er en af de førende regioner inden for forskning og økoinnovation, er det Asien og Stillehavsområdet, der huser de største producenter af busser og batterier. Tilsvarende styres den globale udvikling på markederne for elektriske batteridrevne køretøjer af markederne i Kina og USA, der tilsammen tegner sig for ca. 60 % af det globale marked, sammenlignet med de 28 %, som EU tegner sig for. En ambitiøs politisk ramme er derfor nødvendig for at stimulere innovation og yderligere fremme den europæiske industris konkurrenceevne og vækst i de voksende globale markeder for renere køretøjer og den dermed forbundne teknologiinfrastruktur.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 5 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5d)  Det Europæiske batterimarked vil have en værdi af 250 mia. EUR om året fra 2025, da den europæiske efterspørgsel efter battericeller forventes at nå op på 200 GWh og kan skabe mellem 4 og 5 mio. nye arbejdspladser i Europa. Manglen på et indenlandsk celleproduktionsgrundlag truer imidlertid EU's industrielle kunders position. For at overvinde denne konkurrencemæssige ulempe og etablere en konkurrencedygtig værdikæde for produktion af battericeller i Europa med fokus på bæredygtig og ansvarlig forsyning af råstoffer, en produktionsproces baseret på vedvarende energi samt genvinding og genbrug er EU-institutionerne, medlemsstaterne og de lokale myndigheder nødt til at handle hurtigt og i fællesskab.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Offentlige myndigheder kan gennem deres udbudspolitik oprette og støtte markeder for innovative varer og tjenesteydelser. Direktiv 2014/24/EU24 og 2014/25/EU25 fastsætter harmoniserede minimumsregler for offentlige udbud, der harmoniserer den måde, hvorpå offentlige myndigheder og visse almennyttige offentlige forsyningsvirksomheder køber varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. De fastsætter navnlig samlede tærskler for omfanget af kontrakter, der skal være omfattet af EU-lovgivningen, hvilket også gælder for direktivet om renere køretøjer.

(6)  Der tager i betragtning, at de offentlige udgifter til varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser udgør ca. 14 % af BNP, at offentlige myndigheder, gennem deres politik for offentlige indkøb, nye køretøjer og eftermontering af eksisterende køretøjer kan etablere og støtte markeder for innovative varer og tjenesteydelser. Direktiv 2014/24/EU24 og 2014/25/EU25 fastsætter harmoniserede minimumsregler for offentlige udbud, der harmoniserer den måde, hvorpå offentlige myndigheder og visse almennyttige offentlige forsyningsvirksomheder køber varer, bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i overensstemmelse med de miljømæssige krav til de købte varer (herunder køretøjer). De fastsætter navnlig samlede tærskler for omfanget af kontrakter, der skal være omfattet af EU-lovgivningen, hvilket også gælder for direktivet om renere køretøjer.

_________________

_________________

24 EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65-242.

24EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65-242.

25 EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243-374.

25EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243-374.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Medlemsstaterne bør opfordres til at udforske mulighederne for at støtte driften og reducere omkostningerne til driften af køretøjer med ultralave emissioner i offentlige instanser, f.eks. ved at indrømme undtagelser fra eller nedsættelser af energiskatterne for køretøjer med ultralave emissioner.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Adgang til en opladningsinfrastruktur og optankningsinfrastruktur er en forudsætning for enhver transportoperation med køretøjer, der anvender alternative brændstoffer, herunder til offentlig transport. Derfor bør aspekterne med hensyn til fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer for offentlig transport styrkes i direktiv 2014/94/EU. Hvis der ikke forefindes en revision, bør Kommissionen udarbejde en handlingsplan for en infrastruktur for offentlig transport.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Den konsekvensanalyse, der er foretaget, understreger fordelene ved en ændring af den overordnede forvaltningstilgang til udbud af renere køretøjer på EU-plan. Ved at fastsætte minimumsmål for udbud kan man effektivt nå målet om at påvirke udbredelsen på markedet af rene køretøjer i forhold til at anvende internalisering af eksterne omkostninger i de overordnede indkøbsbeslutninger, idet der dog gøres opmærksom på relevansen af at tage hensyn til de miljømæssige aspekter i alle indkøbsbeslutninger. Fordelene på mellemlang og lang sigt for de europæiske borgere og virksomheder begrunder fuldt ud denne tilgang, for så vidt den ikke foreskriver, at ordregivende myndigheder, ordregivere og operatører anvender en specifik teknologi.

(8)  Den konsekvensanalyse, der er foretaget, understreger fordelene ved en ændring af den overordnede forvaltningstilgang til udbud af rene og energieffektive køretøjer på EU-plan. Ved at fastsætte minimumsmål for udbud kan man effektivt nå målet om at påvirke udbredelsen på markedet af renere køretøjer i forhold til at anvende internalisering af eksterne omkostninger i de overordnede indkøbsbeslutninger, idet der dog gøres opmærksom på relevansen af at tage hensyn til de miljømæssige aspekter i alle indkøbsbeslutninger. Fordelene på mellemlang og lang sigt for de europæiske borgere og virksomheder begrunder fuldt ud denne tilgang, for så vidt den ikke foreskriver, at ordregivende myndigheder, ordregivere og operatører anvender en specifik teknologi.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Udvidelse af direktivets anvendelsesområde til at omfatte andre former for praksis såsom leasing, leje eller afbetalingskøb af køretøjer samt kontrakter om offentlig vejtransport, specialiseret personbefordring ad vej, persontransport, ikke rutekørsel, og udlejning af busser og turistbusser med chauffør samt specifik postbefordring og kurértjeneste og tjenesteydelser i forbindelse med affald sikrer, at al relevant udbudspraksis er omfattet.

(9)  Udvidelse af direktivets anvendelsesområde til at omfatte andre former for praksis såsom leasing, leje eller afbetalingskøb og eftermontering af køretøjer samt kontrakter om offentlig vejtransport, specialiseret personbefordring ad vej, persontransport, ikke rutekørsel, og udlejning af busser og turistbusser med chauffør samt specifik postbefordring og kurértjeneste og tjenesteydelser i forbindelse med affald sikrer, at al relevant udbudspraksis er omfattet, alt imens at gældende kontrakter ikke bør blive påvirket retroaktivt af dette direktiv. Kommissionen bør desuden undersøge gennemførligheden af rene indkøb inden for andre transportformer.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Der er bred støtte fra de vigtigste interessenter til en definition af renere køretøjer, som tager hensyn til kravene til reduktion af emissionerne af drivhusgasser og luftforurenende stoffer fra lette og tunge køretøjer. For at sikre, at der er tilstrækkelige incitamenter til at støtte udbredelsen på markedet af køretøjer med lave eller ingen emissioner i Unionen, bør bestemmelserne om deres offentlige udbud i henhold til denne ændring tilpasses bestemmelserne i EU-lovgivningen om præstationsnormerne for bilers og varevognes CO2-emissioner for perioden efter 202026 Den indsats, der foretages i henhold til det ændrede direktiv, vil bidrage til at overholde kravene vedrørende disse normer. En mere ambitiøs tilgang til offentlige udbud kan være en vigtig yderligere markedsstimulans.

(10)  Det ændrede direktiv bør bidrage til en reduktion af emissionerne af luftforurenende stoffer og drivhusgasser og luftforurenende stoffer samt af støjforurening fra lette og tunge køretøjer. For at sikre, at der er tilstrækkelige incitamenter til at støtte udbredelsen på markedet af køretøjer med lave eller ingen emissioner i Unionen, bør bestemmelserne om deres offentlige udbud i henhold til denne ændring tilpasses bestemmelserne i EU-lovgivningen om præstationsnormerne for bilers og varevognes CO2-emissioner for perioden efter 202026. Den indsats, der foretages i henhold til det ændrede direktiv, vil bidrage til at overholde kravene vedrørende disse normer. En mere ambitiøs tilgang til offentlige indkøb kan give en vigtig ekstra markedsstimulans, og navnlig skal udbuddet af tunge køretøjer fremmes yderligere på grund af den mindre udviklede markedsmodningsgrad for "rene" tunge køretøjer. Indregningen af CO2-emissioner bør være baseret på en kilde-til-hjul-tilgang for at tage hensyn til hele brændstofforsyningskæden fra udvindingsfasen til udstødningen. Dette vil vurdere køretøjernes miljøpræstationer på en mere realistisk måde. Kommissionen bør derfor fastlægge metoden for registrering af emissioner fra kilde-til-hjul senest 1. januar 2022 og justere tabel 2 og 3 tilsvarende.

_________________

_________________

26 COM(2017) 676 final

26 COM(2017) 676 final

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Køretøjer med ingen emissioner kan også betyde en miljøpåvirkning som følge af processen for fremstilling af komponenter og graden af genanvendelighed. Offentlige myndigheder bør derfor tilskyndes til at tage højde for andre aspekter end prisen ved indkøb af køretøjer såsom batteriers genanvendelighed. Forskning og udvikling af disse teknologier bør også fremmes i Unionens øvrige politikker.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Lette og tunge køretøjer anvendes til forskellige formål og er på forskellige niveauer med hensyn til markedsudvikling, og det ville være en fordel, hvis bestemmelserne om offentlige udbud anerkendte disse forskelle. Konsekvensanalysen viste merværdien af at vedtage en tilgang baseret på alternative brændstoffer, indtil der på EU-plan er fastsat teknologineutrale krav til CO2-emissioner fra tunge køretøjer, hvilket Kommissionen agter at foreslå i fremtiden. Konsekvensanalysen anerkendte desuden, at markederne for bybusser med lave eller ingen emissioner er kendetegnet ved øget markedsudvikling, hvorimod markederne for lastbiler med lave eller ingen emissioner er på et tidligere trin i markedsudviklingen.

(11)  Lette og tunge køretøjer anvendes til forskellige formål og er på forskellige niveauer med hensyn til markedsudvikling, og det ville være en fordel, hvis bestemmelserne om offentlige udbud anerkendte disse forskelle. Det bør desuden anerkendes, at markederne for bybusser med lave eller ingen emissioner er kendetegnet ved nylig fremgang, hvorimod markederne for lastbiler med lave eller ingen emissioner er på et spirende trin i markedsudviklingen.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Fastsættelse af minimumsmål for udbud af renere køretøjer senest i 2025 og senest i 2030 på medlemsstatsplan bør bidrage til politisk sikkerhed på markeder, hvor investeringer i lav- og nulemissionsmobilitet er påkrævet. Minimumsmålene understøtter etableringen af markeder i hele Unionen. De giver tid til tilpasning af de offentlige udbudsprocedurer og sender et klart markedssignal. I konsekvensanalysen konstateres det, at medlemsstaterne i stigende grad fastsætter mål afhængigt af deres økonomiske kapacitet, og hvor alvorligt problemet er. Der bør fastsættes forskellige mål for de forskellige medlemsstater i overensstemmelse med deres økonomiske kapacitet (bruttonationalprodukt pr. indbygger) og eksponering for forurening (bybefolkningstæthed). Minimumsmål for udbud bør suppleres med en forpligtelse for ordregivende myndigheder, ordregivere og operatører til at overveje relevante energi- og miljømæssige aspekter i alle deres udbudsprocedurer. Den territoriale konsekvensanalyse af dette ændrede direktiv viste, at virkningen vil være jævnt fordelt mellem regionerne i Unionen.

(12)  Fastsættelse af minimumsmål for udbud af renere køretøjer, der skal opnås senest i 2025 og senest i 2030 er afgørende for at sikre politisk sikkerhed på markeder, hvor investeringer i lav- og nulemissionsmobilitet er påkrævet. Minimumsmålene understøtter markedsudvikling i hele Unionen. De giver tid til at tilpasse procedurerne for offentlige indkøb og giver et klart markedssignal, samtidig med at de bidrager til at give et godt eksempel for offentligheden. I konsekvensanalysen konstateres det, at medlemsstaterne i stigende grad fastsætter mål afhængigt af deres økonomiske kapacitet, og hvor alvorligt problemet er. Medlemsstaterne opfordres imidlertid til at fastsætte mere ambitiøse mål i overensstemmelse med deres økonomiske resultater (bruttonationalprodukt pr. indbygger) og eksponering for forurening (bybefolkningstæthed). Da disse parametre ofte ikke er ensartede inden for en medlemsstat, vil det være nødvendigt at foretage en vurdering af deres pålidelighed, således at metodologien i sidste ende kan suppleres. Minimumsmål for udbud bør suppleres med en forpligtelse for ordregivende myndigheder, ordregivere og operatører til at overveje relevante energi- og miljømæssige aspekter i alle deres udbudsprocedurer. Den territoriale konsekvensanalyse af dette ændrede direktiv viste, at virkningen vil være jævnt fordelt mellem regionerne i Unionen. I lyset af den igangværende udvikling inden for transportteknologier kan det være nødvendigt med en midtvejsrevision af disse minimumsmål og en vurdering af nationale parametre kan være nødvendig for at give mulighed for en tilpasning af værdierne på et senere tidspunkt.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Den maksimale virkning kan opnås, hvis offentlige udbud af renere køretøjer er målrettet mod områder med en relativt høj grad af luftforurening. De offentlige myndigheder i medlemsstaterne opfordres til især at fokusere på disse områder, når de afslutter gennemførelsen af deres nationale minimumsmål, og til at afspejle den tilknyttede indsats i deres rapportering i henhold til dette ændrede direktiv.

(13)  Den maksimale virkning kan opnås, hvis offentlige udbud af renere køretøjer er målrettet mod områder med en relativt høj grad af luft- og støjforurening. De offentlige myndigheder i medlemsstaterne opfordres til især at fokusere på disse områder, når de afslutter gennemførelsen af deres nationale minimumsmål, og til at afspejle den tilknyttede indsats i deres rapportering i henhold til dette ændrede direktiv. Der ydes passende teknisk bistand til de offentlige myndigheder for at undgå en uforholdsmæssig stor byrde og optimere de potentielle resultater af dette direktiv.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  De beløbsgrænser, der er fastsat i dette direktiv, er vanskelige at gennemføre uden udvikling af produkter, der kan markedsføres, og som er teknisk modne. For at sikre, at oplysninger om fremskridt regelmæssigt ajourføres, opfordres Kommissionen til hvert andet år at forelægge en rapport med en vurdering af, om der findes markedsmæssige løsninger for renere køretøjer. Desuden bør Kommissionen og medlemsstaterne yde et større finansielt og ikke-finansielt bidrag til hurtigere at markedsføre sådanne renere køretøjer.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b)  Under hensyntagen til de betydelige forskelle i de private transportoperatørers økonomiske råderum for så vidt angår anvendelsen af potentielt dyrere køretøjer, der bruger alternative brændstoffer, skal der stilles mekanismer til rådighed for at sikre lige vilkår for offentlige og private transportoperatører i forbindelse med udbuds- og licitationsprocedurer og for at omkostningerne ved overholdelse af de minimumsindkøbsmål, der er fastsat i dette direktiv, ikke flyttes over på de lokale myndigheder, navnlig for mindre kommuner, eller medfører eksternalisering af de højere omkostninger gennem højere billetpriser, højere lokale skatter eller reduktion af offentlige transporttjenester.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Beregning af livscyklusomkostninger er et vigtigt redskab for ordregivende myndigheder og ordregivere til at dække energi- og miljøomkostningerne i løbet af et køretøjs livscyklus, herunder omkostningerne i forbindelse med emission af drivhusgasser og andre forurenende emissioner på grundlag af en relevant metode til at fastsætte deres økonomiske værdi. I betragtning af den begrænsede anvendelse af metoden til beregning af driftslevetidsomkostninger i henhold til direktiv 2009/33/EU og oplysningerne fra ordregivende myndigheder og ordregivere om anvendelsen af egne metoder, der er tilpasset deres specifikke forhold og behov, bør det ikke være obligatorisk at anvende en bestemt metode, men ordregivende myndigheder, ordregivere og operatører bør kunne vælge en hvilken som helst metode til beregning af levetidsomkostninger for at understøtte deres udbudsprocedurer.

(14)  Beregning af livscyklusomkostninger er et vigtigt redskab for ordregivende myndigheder og ordregivere til at dække energi- og miljøomkostningerne i løbet af et køretøjs livscyklus, herunder omkostningerne i forbindelse med emission af drivhusgasser og andre forurenende emissioner på grundlag af en relevant metode til at fastsætte deres økonomiske værdi. I betragtning af den begrænsede anvendelse af metoden til beregning af driftslevetidsomkostninger i henhold til direktiv 2009/33/EU og oplysningerne fra ordregivende myndigheder og ordregivere om anvendelsen af egne metoder, der er tilpasset deres specifikke forhold og behov, bør det ikke være obligatorisk at anvende en bestemt metode, men ordregivende myndigheder, ordregivere og operatører bør kunne vælge en hvilken som helst metode til beregning af levetidsomkostninger for at understøtte deres udbudsprocedurer. Da der imidlertid ikke er en klar forståelse af de forskellige brændselstypers samlede livscyklusemissioner, bør Kommissionen imidlertid fremlægge en analyse, der vil føre til en fælles EU-metode for, at fabrikanterne kan indberette data om CO2-emissioner for alle brændselstyper på en ensartet måde.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Rapporteringen om offentlige udbud i henhold til dette ændrede direktiv bør give et klart overblik over markedet for at muliggøre en effektiv overvågning af gennemførelsen. Den bør indledes med en foreløbig rapport i 2023 og fortsætte med en første fuld rapport om gennemførelsen af minimumsmålene i 2026 og derefter hvert tredje år. For at minimere den administrative byrde for de enkelte offentlige organer og skabe et effektivt overblik over markedet bør forenklet rapportering lettes. Kommissionen vil sikre fuld rapportering for køretøjer med lave eller ingen emissioner og andre alternative brændstoffer inden for rammerne af Unionens fælles glossar for offentlige kontrakter. Specifikke koder i det fælles glossar for offentlige kontrakter vil lette registreringen og overvågningen i databasen Tender Electronic Daily.

(15)  Rapporteringen om offentlige udbud i henhold til dette ændrede direktiv bør give et klart overblik over markedet for at muliggøre en effektiv overvågning af gennemførelsen. Den bør indledes med en foreløbig rapport i 2023 og fortsætte med en første fuld rapport om gennemførelsen af minimumsmålene i 2026 og derefter hvert tredje år: I denne nye rapport skal der tages hensyn til den økologiske udvikling og medlemsstaternes miljøprioriteter i de seneste tre år efter de samme kriterier, som gælder for alle medlemsstater. For at minimere den administrative byrde og yderligere omkostninger for de enkelte offentlige organer og etablere en effektiv markedsoversigt bør der gøres en enkel rapportering, og udbudsprocedurerne bør gennemføres online for at øge gennemsigtigheden. Kommissionen vil sikre fuld rapportering for køretøjer med lave eller ingen emissioner og andre alternative brændstoffer inden for rammerne af Unionens fælles glossar for offentlige kontrakter. Specifikke koder i det fælles glossar for offentlige kontrakter vil lette registreringen og overvågningen i databasen Tender Electronic Daily.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  EU's finansielle instrumenter bør mobiliseres med det sigte at støtte medlemsstaterne på nationalt, regionalt og lokalt niveau for at nå målene i dette direktiv. Bindende minimumsmål for ladestandere pr. medlemsstat sammen med direkte infrastrukturfinansiering og finansiering af ladestandere for elektriske køretøjer og af tankstationer for brintdrevne køretøjer bør også indgå i overvejelserne, hvor der ikke foreligger en uafhængig kommerciel levedygtighed. Med henblik herpå kunne man mobilisere finansieringsinstrumenter, såsom Connecting Europe-faciliteten, der støtter udviklingen af højtydende, bæredygtige og effektivt sammenkoblede transeuropæiske net på transportområdet, og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer eller den europæiske facilitet for ren transport, der støtter udbredelsen af renere transportkøretøjer og de hertil hørende infrastrukturbehov. Rådgivningstjenester bør spille en central rolle under denne overgang ved at lette og fremme investeringer og støtte den institutionelle kapacitet.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16b)  Med henblik på at maksimere effekten af investeringer skal mobilitet og byplanlægning koordineres bedre, gennem værktøjer såsom planer for bæredygtig bytrafik. Planer for bæredygtig bytrafik er planer, der er udviklet på tværs af individuelle politikområder og i samarbejde med forskellige myndighedsniveauer, der kombinerer forskellige transportformer, trafiksikkerhed, godstransport, mobilitetsforvaltning og intelligente transportsystemer. Anvendelsen af planer for bæredygtig bytrafik bør indgå som et vigtigt element i overvejelserne omkring finansieringen af EU-projekter inden for bytransport, herunder i gennemførelsen af det ændrede direktiv. Kommissionen bør i denne forbindelse under fuld hensyntagen til nærhedsprincippet forsyne de kompetente myndigheder med den nødvendige rådgivning og tekniske støtte til udvikling af planer for bæredygtig bytrafik.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 16 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16c)  Offentlige indkøb er, ud over at de støtter udbredelsen af renere køretøjer, drivkraften bag nye former for mobilitet. Mens renere køretøjer vil blive fremmet og føre til hurtigere udbygning af infrastruktur i byområder, vil digitalisering optimere passager- og godstransporten. Multimodal og fælles mobilitet samt integrerede billetteringssystemer er afgørende i omstillingen til mobilitet som en tjenesteydelse.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)   For at sikre, at de offentlige myndigheder tilskyndes til at købe renere køretøjer, og at medlemsstaterne investerer i udrulning af infrastrukturen for alternative brændstoffer, men også for at undgå risikoen for sådanne indkøb, der medfører højere priser for passagerer, bør Unionens budget- og finanspolitik efter 2020 yde støtte til ordregivere. Dette bør afspejles i den kommende flerårige finansielle ramme og i reglerne vedrørende bæredygtig finansiering og EU's finansielle institutioner. Desuden bør medlemsstaterne udvide de finansielle og ikke-finansielle incitamenter og overveje miljørevisioner for at fremskynde udbredelsen på markedet af renere køretøjer. Disse bestræbelser vil reducere den indledende store investering i infrastrukturændringer og støtte dekarboniseringen af transport.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2009/33/EF

Titel

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Direktiv 2009/33/EF om fremme af renere køretøjer til vejtransport til støtte for lavemissionsmobilitet

Direktiv 2009/33/EF om fremme af renere køretøjer til vejtransport inden for offentlige tjenesteydelser til støtte for lavemissionsmobilitet

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (ny)

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 1 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1a)  Artikel 1, stk. 1, affattes således:

Dette direktiv forpligter ordregivende myndigheder, ordregivere og visse operatører til at tage hensyn til energi- og miljøbelastningen i hele driftslevetiden, herunder energiforbruget og emissionen af CO2 og visse forurenende stoffer, når de indkøber køretøjer til vejtransport, med det formål at fremme renere og mere energieffektive køretøjer og at forbedre transportsektorens bidrag til Fællesskabets miljø-, klima- og energipolitikker.

"Dette direktiv forpligter ordregivende myndigheder, ordregivere og visse operatører til at tage hensyn til energi- og miljøbelastningen i hele driftslevetiden, herunder energiforbruget og emissionen af CO2 og visse forurenende stoffer, når de indkøber, leaser, afbetalingskøber, lejer eller eftermonterer køretøjer til vejtransport, med det formål at fremme renere og mere energieffektive køretøjer og at forbedre transportsektorens bidrag til Unionens miljø-, klima- og energipolitikker.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=DA)

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (ny)

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 2 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1b)  Artikel 2, stk. 1, affattes således:

Medlemsstaterne kan fritage kontrakter om indkøb af køretøjer, der ikke er omfattet af typegodkendelse eller individuel godkendelse på deres område, jf. artikel 2, stk. 3, i direktiv 2007/46/EF, fra kravene i nærværende direktiv.

Medlemsstaterne kan fritage kontrakter om indkøb, leasing, leje, afbetalingskøb eller eftermontering af køretøjer, der ikke er omfattet af typegodkendelse eller individuel godkendelse på deres område, jf. artikel 2, stk. 3, i direktiv 2007/46/EF, fra kravene i nærværende direktiv."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=DA)

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på:

Dette direktiv finder anvendelse på nye kontrakter om indkøb, leasing, leje eller lejekøb og eftermontering af køretøjer til vejtransport, der bruges i offentlige tjenester, som er foretaget efter dette direktiv trådte i kraft:

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  EU-institutioner, -agenturer og -organer

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 4 – stk. 1 – punkt 4 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  et køretøj i klasse M1 eller M2 med en maksimal udstødningsemission udtrykt i CO2 g/km og forurenende emissioner ved faktisk kørsel, der ligger under en procentdel af de gældende emissionsgrænseværdier, jf. tabel 2 i bilaget, eller

a)  et nulemissionskøretøj eller emissionsfattigt køretøj i klasse L, M1, M2 eller N1 drevet af brændstoffer som defineret i artikel 2, stk. 1, i direktiv 2014/94/EU om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer med en maksimal udstødningsemission, der udtrykkes i CO2/km og forurenende emissioner ved faktisk kørsel under 80 % af de gældende emissionsgrænser som omhandlet i tabel 2 i bilaget

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 4 – stk. 1 - nr. 4 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  et køretøj i klasse N1 med en maksimal udstødningsemission udtrykt i CO2 g/km og forurenende emissioner ved faktisk kørsel, der ligger under en procentdel af de gældende emissionsgrænseværdier, jf. tabel 2 i bilaget, eller

udgår

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  et køretøj i klasse M3, N2 eller N3 som defineret i tabel 3 i bilaget.

c)  et nulemissionskøretøj eller emissionsfattigt køretøj i klasse M3, N2 eller N3 (tungt køretøj) som defineret i tabel 3 i bilaget.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  "Et bæredygtigt batteri": et batteri, hvor hele værdikæden er taget i betragtning, og det endelige batteriprodukt er egnet til genbrug og/eller genanvendelse.

 

Kommissionen bemyndiges til at vedtage en delegeret retsakt senest 18 måneder efter ikrafttrædelsen med en mere præcis definition, baseret på en vurdering af CO2-emissionerne i betragtning af hele kæden, f.eks. batteriets livscyklus, herunder fuld levetid for kulstofemissioner under produktionsprocessen og batteriets levetid vedrørende CO2-fodaftryk.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  "Et køretøj med en bæredygtig livscyklus": et køretøj, der fremstilles ved at anvende betydeligt lavere emissioner end sammenlignelige køretøjstyper og er designet til en mere bæredygtig levetid, herunder genbrug og genbrugspotentiale af dets komponenter. Kommissionen bemyndiges til at vedtage en delegeret retsakt senest 18 måneder efter ikrafttrædelsen med en mere præcis definition.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c.   "køretøj eftermonteret til renere køretøj": et køretøj med ændringer i alle eller dele af dens motor til teknologi, der reducere forurening og/eller er brændstofbesparende, som er eftermonteret til standarder for et renere køretøj som defineret i punkt 4 ved montering af forskellige understøttende emissionsbegrænsende teknologier.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4 d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4d.   "nulemissionsbus": et køretøj i klasse M, som drives af brændstof som defineret i artikel 2, stk. 1, i direktiv 2014/94/EU om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer, og som ikke frembringer lokale og direkte emissioner af CO2 eller andre forurenende stoffer, medmindre disse emissioner er ubetydelige.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 5 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at indkøb, leasing, leje og afbetalingskøb af køretøjer til vejtransport og offentlige tjenesteydelseskontrakter om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og offentlige tjenesteydelseskontrakter som omhandlet i dette direktivs artikel 3 opfylder minimumsmålene for udbud af lette køretøjer, jf. tabel 4 i bilaget, og af tunge køretøjer, jf. tabel 5 i bilaget.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at indkøb, leasing, leje, afbetalingskøb eller eftermontering til standarder for køretøjer med lave eller ingen emissioner til vejtransport, der bruges i offentlige tjenester, så de lever op til standarden for rene køretøjer eller nulemissionskøretøjer, og offentlige tjenesteydelseskontrakter om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og offentlige tjenesteydelseskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter som omhandlet i dette direktivs artikel 3 opfylder minimumsmålene for udbud af lette køretøjer, jf. tabel 4 i bilaget, og for tunge køretøjer, jf. tabel 5 i bilaget, og indeholder kontraktmæssige bestemmelser for at sikre den faktiske brug af alternative brændstoffer. Medlemsstaterne sikrer, at omkostningerne til opfyldelse af de minimumsmål for udbud, der er fastsat i dette direktiv, ikke lægges over på lokale myndigheder, og at tilstrækkelige økonomiske ressourcer stilles til rådighed for ordregivende myndigheder og ordregivere.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne tilbyder yderligere støtte til køb af køretøjer, der ikke er berørt af statsstøtteloven.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Med henblik på at nå målet for udbud skal ordregivere basere tildelingen af kontrakter på det økonomisk mest fordelagtige tilbud ("MEAT") som beskrevet i artikel 82 i direktiv 2014/25/EU. I udbudsbetingelserne fokuseres der ikke kun på ejerens samlede omkostninger (TCO – Total Cost of Ownership), men også andre køretøjsegenskaber såsom tilgængelighed, indpasning i bymiljøet, støjniveau, energieffektivitet samt batteriers og andre køretøjskomponenters genanvendelighed.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 5 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaternes myndigheder kan anvende højere minimumsmandater end dem, der er omhandlet i bilaget til dette direktiv.

2.  Medlemsstaternes myndigheder kan anvende højere minimumsmandater end dem, der er omhandlet i bilaget til dette direktiv. Medlemsstaternes myndigheder kan også anvende lavere mandater, hvis begrundet, og nationale eller regionale forhold taget i betragtning, såsom afstande samt topologiske og klimatiske forhold eller evne til at opnå samme miljømæssige resultater med andre løsninger, der har vist sig at have en bedre omkostningseffektivitet.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (ny)

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 5 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 5a

 

Handlingsplan for alternative brændstoffer til offentlig transport

 

1.  Senest den 31. december 2020 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en handlingsplan, som har til formål at fremskynde etableringen af en opladnings- og påfyldningsinfrastruktur for tunge køretøjer, der ejes af transportvirksomheder, i deres egne garager og vedligeholdelsescentre og i det offentlige rum.

 

2.  Denne handlingsplan skal omfatte oplysninger om tilgængelige EU-støtteinstrumenter, og det skal fastlægges, hvordan denne støtte kan ydes, herunder forbindelse til eksisterende EU-bestemmelser om statsstøtte.

 

3.  Rapporten skal også indeholde en vurdering af, hvordan europæiske finansieringsinstrumenter kan revideres, således at der gives prioritet til offentlige transportselskaber af alle størrelser, for at de udskifter deres køretøjer."

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 9 – litra a

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 10 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Efter rapportering fra medlemsstaterne forelægger Kommissionen hvert tredje år fra den 1. januar 2027 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om dette direktivs anvendelse og om, hvad de enkelte medlemsstater har gjort med henblik på en effektiv gennemførelse af dette direktiv.

1.  Efter rapportering fra medlemsstaterne forelægger Kommissionen hvert tredje år fra den 1. januar 2027 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om dette direktivs anvendelse og om, hvad de enkelte medlemsstater har gjort med henblik på en effektiv gennemførelse af dette direktiv. Denne rapport integreres i den overordnede vurdering af Unionens transport-, miljø-, klima- og energipolitikker. Kommissionen forelægger senest den 1. januar 2024 en foreløbig rapport om de skridt, der er taget til at gennemføre dette direktiv, efter at medlemsstaterne har indberettet dem.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a a (nyt)

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 10 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa)  Stk. 2 affattes således:

2.  Disse rapporter skal indeholde en vurdering af dette direktivs virkninger, herunder navnlig af valgmulighederne i artikel 5, stk. 3, og af behovet for yderligere tiltag, eventuelt ledsaget af forslag.

"2.  Disse rapporter skal indeholde en vurdering af dette direktivs virkninger, herunder navnlig af valgmulighederne i artikel 5, for at fremme og stimulere markedet for renere og energieffektive køretøjer og af behovet for yderligere tiltag, eventuelt ledsaget af forslag.

Kommissionen skal i disse rapporter sammenholde det nominelle og det relative antal indkøbte køretøjer, der svarer til markedets bedste for så vidt angår energi- og miljøbelastning i hele driftslevetiden i hver af køretøjsklasserne i tabel 3 i bilaget med det samlede marked for sådanne køretøjer og vurdere, hvordan valgmulighederne i artikel 5, stk. 3, har påvirket markedet. Kommissionen skal vurdere behovet for yderligere tiltag, eventuelt ledsaget af forslag.

Kommissionen skal i disse rapporter sammenholde det nominelle og det relative antal indkøbte, leasede, lejede, lejekøbte eller eftermonterede køretøjer, der svarer til markedets bedste for så vidt angår energi- og miljøbelastning i hele driftslevetiden i hver af køretøjsklasserne i tabel 4 i bilaget med det samlede marked for sådanne køretøjer og vurdere, hvordan minimumsmålene i artikel 5 har påvirket markedet i Unionen som helhed og i de enkelte medlemsstater. Desuden skal Kommissionen vurdere dette direktivs virkninger for den europæiske industri. Kommissionen skal vurdere behovet for yderligere tiltag, eventuelt ledsaget af forslag.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=DA)

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 9 – litra a b (nyt)

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 10 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ab)  Stk. 3 affattes således:

3.  Senest på tidspunktet for den første rapport foretager Kommissionen en undersøgelse af valgmulighederne i artikel 5, stk. 3, fremlægger en evaluering af metodologien i artikel 6, og foreslår om nødvendigt passende tilpasninger.

"3.  Senest på tidspunktet for den første rapport foretager Kommissionen en undersøgelse af medlemsstaternes overholdelse med de minimumsmål, der er omhandlet i artikel 5, fremlægger en evaluering af metodologien, der er benyttet til at definere disse mål og foreslår om nødvendigt passende tilpasninger af enten metodologien eller målene.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=DA)

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 - nr. 9 – litra b

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 10 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne forelægger Kommissionen en rapport om gennemførelsen af dette direktiv senest den 1. januar 2026 og derefter hvert tredje år. Medlemsstaterne forelægger senest den 1. januar 2023 Kommissionen en foreløbig rapport. Denne rapport skal indeholde oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre dette direktiv, herunder om antallet af og klasserne for køretøjer indkøbt af ordregivende myndigheder og ordregivere og om den dialog, der er gennemført mellem de forskellige forvaltningsniveauer, og oplysninger om medlemsstaternes hensigter vedrørende ovennævnte rapporteringsaktiviteter samt eventuelle andre værdifulde oplysninger. Oplysningerne bør følge de kategorier, der er indeholdt i forordning nr. 2195/2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV)31, som anført i bilaget.

4.  Medlemsstaterne forelægger Kommissionen en rapport om gennemførelsen af dette direktiv senest den 1. januar 2026 og derefter hvert tredje år. Medlemsstaterne forelægger senest den 1. januar 2023 Kommissionen en foreløbig rapport. Denne rapport skal indeholde oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre dette direktiv, herunder om antallet af og klasserne for køretøjer indkøbt af ordregivende myndigheder og ordregivere og om den dialog, der er gennemført mellem de forskellige forvaltningsniveauer, og oplysninger om medlemsstaternes hensigter vedrørende ovennævnte rapporteringsaktiviteter samt oplysninger om de finansielle instrumenter, der allerede findes, eller som er under udarbejdelse, og om medlemsstaternes strategier for fremme af etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer, navnlig for offentlige transportnet. Oplysningerne bør følge de kategorier, der er indeholdt i forordning nr. 2195/2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV)31, som anført i bilaget.

_________________

_________________

31 EUT L 340 af 16.12.2002, s. 1.

31EUT L 340 af 16.12.2002, s. 1.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 - nr. 9 – litra b

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Når Kommissionen har indført en metode til registrering af kilde-til-hjul-emissioner for at sikre, at hele brændstofforsyningskæden fra ekstraktionsfasen til udstødningsrøret er omfattet, bør Kommissionen tage de minimumsmål, der er nævnt i artikel 5, op til revision og tilpasse dem i overensstemmelse hermed.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=DA)

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 - nr. 9 – litra b

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Kommissionen yder vejledning til medlemsstaterne om de forskellige EU-midler, der kan anvendes i forbindelse med dette direktiv, f.eks. Connecting Europe-faciliteten, der støtter udviklingen af højtydende, bæredygtige og effektivt sammenkoblede transeuropæiske net på transportområdet, Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer eller den europæiske facilitet for ren transport, der støtter udbredelsen af renere transportkøretøjer og de hertil hørende infrastrukturbehov, som kan mobiliseres.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 - nr. 9 – litra b

Direktiv 2009/33/EF

Artikel 10 – stk. 5 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b.  Rådgivningstjenester skal spille en central rolle under denne overgang ved at lette og fremme investeringer og støtte den institutionelle kapacitet. Kommissionen skal derfor styrke Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning betydeligt i dets rolle og kapacitet, navnlig gennem lokal tilstedeværelse og en proaktiv rolle i forbindelse med udarbejdelsen af projekter.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Bilag 1

Direktiv 2009/33/EF

Bilag – tabel 1

 

Kommissionens forslag

Tabel 1: Koder i det fælles glossar for offentlige kontrakter, jf. artikel 3

CPV-kode

Beskrivelse

60112000-6

Offentlig vejtransport

60130000-8

Specialiseret personbefordring ad vej

60140000-1

Persontransport, ikke rutekørsel

60172000-3

Udlejning af busser og turistbusser med chauffør

90511000-2

Indsamling af affald

60160000-7

Postbefordring ad vej

60161000-4

Pakketransport

 

Ændringsforslag

Tabel 1: Koder i det fælles glossar for offentlige kontrakter, jf. artikel 3

CPV-kode

Beskrivelse

60112000-6

Offentlig vejtransport

60130000-8

Specialiseret personbefordring ad vej

60140000-1

Persontransport, ikke rutekørsel

60172000-3

Udlejning af busser og turistbusser med chauffør

90511000-2

Indsamling af affald

60160000-7

Postbefordring ad vej

60161000-4

Pakketransport

64121100-1

Postudbringning

64121200-2

Pakkeudbringning

60120000-5

Taxabefordring

60170000-0

Udlejning af køretøjer til personbefordring med chauffør

60171000-7

Udlejning af personbiler med chauffør

60181000-0

Udlejning af lastbiler med chauffør

60180000-3

Udlejning af varetransportkøretøjer med chauffør

90511100-3

Indsamling af fast byaffald

90511200-4

Indsamling af husholdningsaffald

90511300-5

Indsamling af henkastet affald

90511400-6

Indsamling af papir

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Bilag 1

Direktiv 2009/33/EF

Bilag – tabel 2

 

Kommissionens forslag

Tabel 2: Emissionstærskler for lette køretøjer

Køretøjsklasser

2025

2030

 

CO2-emissioner i g/km

Luftforurenende emissioner ved faktisk kørsel* som en procentdel af emissionsgrænseværdierne**

CO2-emissioner i g/km

Luftforurenende emissioner ved faktisk kørsel* som en procentdel af emissionsgrænseværdierne

Køretøjer i klasse M1

25

80%

0

Ikke relevant

Køretøjer i klasse M2

25

80%

0

Ikke relevant

Køretøjer i klasse N1

40

80%

0

Ikke relevant

* Emissioner ved faktisk kørsel af ultrafine partikler i #/km (PN) og af nitrogenoxider i mg/km (NOx), som måles i henhold til den gældende udgave af bilag IIIA til forordning 2017/1151.

** Den gældende emissionsgrænseværdi i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007 eller dens efterfølgere.

 

Ændringsforslag

Tabel 2: Emissionstærskler for lette køretøjer

Køretøjsklasser

2025

2030

 

CO2-emissioner i g/km

Luftforurenende emissioner ved faktisk kørsel* som en procentdel af emissionsgrænseværdierne**

CO2-emissioner i g/km

Luftforurenende emissioner ved faktisk kørsel* som en procentdel af emissionsgrænseværdierne

Køretøjer i klasse L

25

80%

0

Ikke relevant

Køretøjer i klasse M1

25

80%

0

Ikke relevant

Køretøjer i klasse M2

25

80%

0

Ikke relevant

Køretøjer i klasse N1

40

80%

0

Ikke relevant

* Emissioner ved faktisk kørsel af ultrafine partikler i #/km (PN) og af nitrogenoxider i mg/km (NOx), som måles i henhold til den gældende udgave af bilag IIIA til forordning 2017/1151.

** Den gældende emissionsgrænseværdi i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007 eller dens efterfølgere.

 

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Bilag 1

Direktiv 2009/33/EF

Bilag – tabel 3

 

Kommissionens forslag

Tabel 3: Krav til alternative brændstoffer for tunge køretøjer

Køretøjsklasser

Alternative brændstoffer

Køretøjer i klasse M3, N2 og N3

Elektricitet*, hydrogen, naturgas, herunder biomethan, i gasform (komprimeret naturgas (CNG)) og flydende form (flydende naturgas (LNG)

*Til brug i et køretøj som defineret i artikel 2, stk. 2, i direktiv 2014/94/EU, forudsat at elektricitet anvendes til en relevant del af den operationelle brug af køretøjet.

 

Ændringsforslag

Tabel 3: Krav til alternative brændstoffer for tunge køretøjer

Køretøjsklasser

Alternative brændstoffer

Køretøjer i klasse M3, N2 og N3

Dette initiativ er helt i overensstemmelse med direktiv 2014/94/EU om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer.

 

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Bilag 1

Direktiv 2009/33/EF

Bilag – tabel 4

 

Kommissionens forslag

Tabel 4: Minimumsmål for andelen af lette køretøjer i overensstemmelse med tabel 2 i de samlede offentlige udbud af lette køretøjer på medlemsstatsplan*

Medlemsstat

2025

2030

Luxembourg

35%

35%

Sverige

35%

35%

Danmark

34%

34%

Finland

35%

35%

Tyskland

35%

35%

Frankrig

34%

34%

Det Forenede Kongerige

35%

35%

Nederlandene

35%

35%

Østrig

35%

35%

Belgien

35%

35%

Italien

35%

35%

Irland

35%

35%

Spanien

33%

33%

Cypern

29%

29%

Μalta

35%

35%

Portugal

27%

27%

Grækenland

23%

23%

Slovenien

20%

20%

Den Tjekkiske Republik

27%

27%

Estland

21%

21%

Slovakiet

20%

20%

Litauen

19%

19%

Polen

20%

20%

Kroatien

17%

17%

Ungarn

21%

21%

Letland

20%

20%

Rumænien

17%

17%

Bulgarien

16%

16%

*Køretøjer med ingen udstødningsemissioner medregnes som 1 køretøj, der bidrager til mandatet. Alle andre køretøjer, der opfylder kravene i tabel 2 i dette bilag, medregnes som 0,5 køretøj, der bidrager til mandatet.

 

Ændringsforslag

Tabel 4: Minimumsmål for andelen af lette køretøjer i overensstemmelse med tabel 2 i de samlede offentlige udbud af lette køretøjer på medlemsstatsplan*

Medlemsstat

2025

2030

Luxembourg

35%

35%

Sverige

35%

35%

Danmark

34%

34%

Finland

35%

35%

Tyskland

35%

35%

Frankrig

34%

34%

Det Forenede Kongerige

35%

35%

Nederlandene

35%

35%

Østrig

35%

35%

Belgien

35%

35%

Italien

35%

35%

Irland

35%

35%

Spanien

33%

33%

Cypern

29%

29%

Μalta

35%

35%

Portugal

27%

27%

Grækenland

23%

23%

Slovenien

20%

20%

Den Tjekkiske Republik

27%

27%

Estland

21%

21%

Slovakiet

20%

20%

Litauen

19%

19%

Polen

20%

20%

Kroatien

17%

17%

Ungarn

21%

21%

Letland

20%

20%

Rumænien

17%

17%

Bulgarien

16%

16%

* De landespecifikke værdier kan justeres individuelt i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, med behørig begrundelse for at tage højde for verificérbare ændringer i forhold, der påvirker den pågældende medlemsstats evne til at opfylde de relevante mål, herunder hvis en medlemsstat anmoder om en forhøjelse af dette mål

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Bilag 1

Direktiv 2009/33/EF

Bilag – tabel 5

 

Kommissionens forslag

Tabel 5 – Minimumsmål for andelen af tunge køretøjer i overensstemmelse med tabel 3 i de samlede offentlige udbud af tunge køretøjer på medlemsstatsplan*

Medlemsstat

Lastbiler

Busser

 

2025

2030

2025

2030

Luxembourg

10%

15%

50%

75%

Sverige

10%

15%

50%

75%

Danmark

10%

15%

50%

75%

Finland

9%

15%

46%

69%

Tyskland

10%

15%

50%

75%

Frankrig

10%

15%

48%

71%

Det Forenede Kongerige

10%

15%

50%

75%

Nederlandene

10%

15%

50%

75%

Østrig

10%

15%

50%

75%

Belgien

10%

15%

50%

75%

Italien

10%

15%

50%

75%

Irland

10%

15%

50%

75%

Spanien

10%

14%

50%

75%

Cypern

10%

13%

50%

75%

Μalta

10%

15%

50%

75%

Portugal

8%

12%

40%

61%

Grækenland

8%

10%

38%

57%

Slovenien

7%

9%

33%

50%

Den Tjekkiske Republik

9%

11%

46%

70%

Estland

7%

9%

36%

53%

Slovakiet

8%

9%

39%

58%

Litauen

9%

8%

47%

70%

Polen

7%

9%

37%

56%

Kroatien

6%

7%

32%

48%

Ungarn

8%

9%

42%

63%

Letland

8%

9%

40%

60%

Rumænien

6%

7%

29%

43%

Bulgarien

8%

7%

39%

58%

* Køretøjer med ingen udstødningsemissioner eller køretøjer, der anvender naturgas, forudsat at de fuldt ud drives af biomethan, hvilket bør dokumenteres ved en kontrakt om indkøb af biomethan eller et andet middel til at anskaffe biomethan, medregnes som 1 køretøj, der bidrager til mandatet. Denne optælling opgives for de medlemsstater, hvor minimumsmandatet for udbud overstiger 50 % af det samlede omfang af offentlige udbud, idet grænseværdien er 50 %. Alle andre køretøjer, der opfylder kravene i tabel 2 i dette bilag, medregnes som 0,5 køretøj, der bidrager til mandatet.

 

Ændringsforslag

Tabel 5 – Minimumsmål for andelen af tunge køretøjer i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, litra b, i de samlede offentlige udbud af tunge køretøjer på medlemsstatsplan*

Medlemsstat

Lastbiler

Busser**

 

2025

2030

2025

2030

Luxembourg

10%

15%

50%

75%

Sverige

10%

15%

50%

75%

Danmark

10%

15%

50%

75%

Finland

9%

15%

46%

69%

Tyskland

10%

15%

50%

75%

Frankrig

10%

15%

48%

71%

Det Forenede Kongerige

10%

15%

50%

75%

Nederlandene

10%

15%

50%

75%

Østrig

10%

15%

50%

75%

Belgien

10%

15%

50%

75%

Italien

10%

15%

50%

75%

Irland

10%

15%

50%

75%

Spanien

10%

14%

50%

75%

Cypern

10%

13%

50%

75%

Μalta

10%

15%

50%

75%

Portugal

8%

12%

40%

61%

Grækenland

8%

10%

38%

57%

Slovenien

7%

9%

33%

50%

Den Tjekkiske Republik

9%

11%

46%

70%

Estland

7%

9%

36%

53%

Slovakiet

8%

9%

39%

58%

Litauen

9%

8%

47%

70%

Polen

7%

9%

37%

56%

Kroatien

6%

7%

32%

48%

Ungarn

8%

9%

42%

63%

Letland

8%

9%

40%

60%

Rumænien

6%

7%

29%

43%

Bulgarien

8%

7%

39%

58%

* De landespecifikke værdier kan justeres individuelt i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, med behørig begrundelse for at tage højde for verificérbare ændringer i forhold, der påvirker den pågældende medlemsstats evne til at opfylde de relevante mål, herunder hvis en medlemsstat anmoder om en forhøjelse af dette mål

** Senest i 2030 skal mindst 50 % af dette indkøbsmål være emissionsfrie busser.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport

Referencer

COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

29.11.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Andor Deli

22.1.2018

Behandling i udvalg

9.7.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.7.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

5

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Anna Hedh

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

29

+

ALDE

ERC

PPE

 

S&D

 

 

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

5

-

ECR

GUE/NGL

VERTS/ALE

Peter Lundgren

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Michael Cramer, Karima Delli,

 

3

0

EFDD

ENF

 

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

 

 

Stemmerettelser

+

 

-

 

0

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport

Referencer

COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

Dato for høring af EP

8.11.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

TRAN

29.11.2017

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

4.12.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Andrzej Grzyb

16.1.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

16.5.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

10

7

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Anthea McIntyre, Kati Piri

Dato for indgivelse

15.10.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

10

-

EFDD

Eleonora Evi, Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

7

0

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

GUE/NGL

Younous Omarjee

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 22. oktober 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik