Διαδικασία : 2017/0291(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0321/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0321/2018

Συζήτηση :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1363kWORD 204k
15.10.2018
PE 620.815v02-00 A8-0321/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών

(COM(2017)0653 – C8‑0393/2017 – 2017/0291(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: Andrzej Grzyb

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών

(COM(2017)0653 – C8‑0393/2017 – 2017/0291(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0653),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0393/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Ιουλίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0321/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Στην ευρωπαϊκή στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών21 η Επιτροπή ανήγγειλε ότι, για να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ένωση στην 21η Διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 2015, πρέπει να επιταχυνθεί η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και ότι, συνεπώς, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων από τις μεταφορές να ακολουθήσουν σταθερή πορεία προς μηδενικές εκπομπές έως τα μέσα του αιώνα. Επίσης, οι εκπομπές αέριων ρύπων από τις μεταφορές που βλάπτουν την υγεία θα πρέπει να μειωθούν δραστικά χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής, καθώς και με τη χρήση των δημόσιων συμβάσεων προμήθειας καθαρών οχημάτων.

(2)  Στην ευρωπαϊκή στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών21 η Επιτροπή ανήγγειλε ότι, για να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ένωση στην 21η Διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 2015, πρέπει να επιταχυνθεί η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και ότι, συνεπώς, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων από τις μεταφορές να ακολουθήσουν σταθερή πορεία προς μηδενικές εκπομπές έως τα μέσα του αιώνα. Επίσης, οι εκπομπές αέριων ρύπων από τις μεταφορές που βλάπτουν την υγεία και το περιβάλλον θα πρέπει να μειωθούν δραστικά χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής, καθώς και με μέτρα που προωθούν τη μεταστροφή υπέρ των δημόσιων μεταφορών και με τη χρήση των δημόσιων συμβάσεων προμήθειας καθαρών οχημάτων.

_________________

_________________

21 COM(2016)501 τελικό.

21 COM(2016)501 τελικό.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Όπως αναγγέλθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους»23, η παρούσα πρόταση έχει ενταχθεί στη δεύτερη δέσμη προτάσεων, η οποία θα συμβάλει στην προσπάθεια της Ένωσης για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Αυτή η δέσμη μέτρων, η οποία παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επίτευξη κινητικότητας χαμηλών εκπομπών - Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, ισχυροποιεί τους καταναλωτές της και υπερασπίζεται τη βιομηχανία και τους εργαζομένους της» περιλαμβάνει συνδυασμό μέτρων για την προσφορά και τη ζήτηση, προκειμένου η ΕΕ να τεθεί σε πορεία κινητικότητας χαμηλών εκπομπών και συγχρόνως να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του οικοσυστήματος κινητικότητας της ΕΕ.

(4)  Όπως αναγγέλθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους»23, η παρούσα πρόταση έχει ενταχθεί στη δεύτερη δέσμη προτάσεων, η οποία θα συμβάλει στην προσπάθεια της Ένωσης για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Αυτή η δέσμη μέτρων, η οποία παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επίτευξη κινητικότητας χαμηλών εκπομπών - Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, ισχυροποιεί τους καταναλωτές της και υπερασπίζεται τη βιομηχανία και τους εργαζομένους της» περιλαμβάνει συνδυασμό μέτρων για την προσφορά και τη ζήτηση, προκειμένου η ΕΕ να τεθεί σε πορεία κινητικότητας χαμηλών εκπομπών και συγχρόνως να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του οικοσυστήματος κινητικότητας της ΕΕ. Η προώθηση βιώσιμων οχημάτων θα πρέπει να διενεργείται παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών, καθώς αποτελεί τον ταχύτερο και οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο μείωσης του αριθμού οχημάτων στον δρόμο και, συνεπώς, βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και μείωσης των εκπομπών.

_________________

_________________

23 COM (2017) 283 final.

23 COM (2017) 283 final.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η καινοτομία των νέων τεχνολογιών συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών των οχημάτων και υποστηρίζει την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η μεγαλύτερη διείσδυση των οδικών οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών είναι πιθανόν να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών CO2 και ορισμένων ρύπων (αιωρούμενα σωματίδια, οξείδια του αζώτου και υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου) και να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών.

(5)  Η καινοτομία των νέων τεχνολογιών συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών των οχημάτων, μειώνει την ηχορύπανση και ταυτόχρονα υποστηρίζει την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η μεγαλύτερη διείσδυση των οδικών οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών CO2 και ορισμένων ρύπων (αιωρούμενα σωματίδια, οξείδια του αζώτου και υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου) και, με τον τρόπο αυτό, θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα στις πόλεις και σε άλλες περιοχές με ρύπανση, και ταυτόχρονα θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Επίσης, η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας πρέπει να αποτελέσει τη βασική αρχή οποιασδήποτε προσπάθειας, ώστε να εξασφαλιστεί και να δοθεί ώθηση σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς και να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω έρευνα και καινοτομία στον συγκεκριμένο τομέα. Προκειμένου να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ηχορύπανση και να τηρούνται τα ενωσιακά πρότυπα ποιότητας του αέρα σε αστικές και αγροτικές περιοχές, χρειάζονται συγκεκριμένες και φιλόδοξες πολιτικές και μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των δημόσιων συμβάσεων προμήθειας οχημάτων καθαρών εκπομπών.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Οι εκτιμήσεις για το έτος κατά το οποίο θα επιτευχθεί ισοδυναμία τιμής ανάμεσα στα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ΟΚΕΚ) και στα ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή κυμαίνονται μεταξύ του 2020 και του 2028. Επιπλέον, πολλοί κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (ΚΠΕ) έχουν επισημάνει περιπτώσεις ισοδυναμίας τιμής για ορισμένα νέα μοντέλα το 2020. Λαμβανομένου υπόψη του χαμηλότερου λειτουργικού κόστους των ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή, το σημείο ισοδυναμίας του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (ΣΚΙ) θα επιτευχθεί πριν από το έτος ισοδυναμίας της τιμής αγοράς, κατά κανόνα σε 2 με 6 έτη.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Τα προγνωστικά σχετικά με τις αγορές εκτιμούν ότι η τιμή των καθαρών οχημάτων, όπως είναι τα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα μειωθεί σημαντικά και τα εν λόγω οχήματα θα καταστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και με ακόμη μικρότερο λειτουργικό κόστος από τα συμβατικά οχήματα κατά τη δεκαετία του 2020, ιδίως όταν λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, χάρη στο μειωμένο κόστος των συσσωρευτών αλλά και άλλες μειώσεις του κόστους που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου κόστους καυσίμων και των χαμηλότερων δαπανών συντήρησης που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός ηλεκτρικού οχήματος.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5γ)  Παρ’ όλο που η Ένωση έχει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την έρευνα και την οικολογική καινοτομία υψηλής αξίας, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού φιλοξενεί τους μεγαλύτερους παραγωγούς λεωφορείων και συσσωρευτών. Ομοίως, οι εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτές καθορίζονται από τις αγορές στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συνδυαστικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% της παγκόσμιας αγοράς, σε σύγκριση με το 28% που κατέχει η ΕΕ. Απαιτείται λοιπόν ένα φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την τόνωση της καινοτομίας και την περαιτέρω προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις επεκτεινόμενες παγκόσμιες αγορές για καθαρά οχήματα και συναφείς τεχνολογικές υποδομές.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5δ)  Η Ένωση πρέπει να αυξήσει τα κίνητρα υποστήριξης της τεχνολογικής ανάπτυξης βιώσιμων και ανακυκλώσιμων συσσωρευτών, οι οποίοι θα πρέπει να παράγονται λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5ε)  Προκειμένου να είναι συνεπείς με τους σκοπούς της βιωσιμότητας, οι συσσωρευτές θα πρέπει να παράγονται με τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις εντός και εκτός της Ένωσης, ιδίως ως προς τη διαδικασία εξαγωγής του υλικού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των συσσωρευτών. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια παραγωγής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει, σύμφωνα με την αναθεώρηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ, φιλόδοξους στόχους για την ανακυκλωσιμότητα των συσσωρευτών.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Οι δημόσιες αρχές, μέσω της πολιτικής τους για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να δημιουργήσουν και να στηρίξουν αγορές καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι οδηγίες 2014/24/ΕΕ24 και 2014/25/ΕΕ25 προβλέπουν ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις με τους οποίους εναρμονίζεται ο τρόπος αγοράς αγαθών, έργων και υπηρεσιών από δημόσιες αρχές και ορισμένες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας. Συγκεκριμένα, καθορίζουν συνολικά κατώτατα όρια του όγκου των συμβάσεων που πρέπει να υπόκεινται στη νομοθεσία της Ένωσης, τα οποία ισχύουν και για την οδηγία για τα καθαρά οχήματα.

(6)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές δαπάνες για αγαθά, έργα και υπηρεσίες αντιστοιχούν περίπου στο 14% του ΑΕγχΠ, πράγμα που αντιστοιχεί περίπου σε 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, οι δημόσιες αρχές, μέσω της πολιτικής τους για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να δημιουργήσουν και να στηρίξουν αγορές καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι οδηγίες 2014/24/ΕΕ24 και 2014/25/ΕΕ25 προβλέπουν ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις με τους οποίους εναρμονίζεται ο τρόπος αγοράς αγαθών, έργων και υπηρεσιών από δημόσιες αρχές και ορισμένες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας στο πλαίσιο τήρησης των περιβαλλοντικών απαιτήσεων των αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων) που αγοράζονται. Συγκεκριμένα, καθορίζουν συνολικά κατώτατα όρια του όγκου των συμβάσεων που πρέπει να υπόκεινται στη νομοθεσία της Ένωσης, τα οποία ισχύουν και για την οδηγία για τα καθαρά οχήματα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η οδηγία πρέπει να περιέχει σαφείς και διαφανείς απαιτήσεις και να ορίζει μια απλή μέθοδο υπολογισμού για τους στόχους των δημοσίων συμβάσεων.

_________________

_________________

24 ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.

24 ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.

25ΕΕ L 94 της 9.10.2007, σ 243.

24 ΕΕ L 94 της 9.10.2007, σ 243.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Η διαθεσιμότητα υποδομών φόρτισης και ανεφοδιασμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε μεταφορά με οχήματα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συγκοινωνιών. Επομένως, οι πτυχές που προωθούν τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων για τις δημόσιες μεταφορές θα πρέπει να ενισχυθούν στην οδηγία 2014/94/ΕΕ. Ελλείψει αναθεώρησης, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει σχέδιο δράσης για τις υποδομές δημοσίων μεταφορών.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αναθέτουν σε διαχειριστές συστημάτων διανομής (ΔΣΔ) να κατέχουν, να αναπτύσσουν, να διευθύνουν και να λειτουργούν μια ελάχιστη κρίσιμη μάζα σταθμών επαναφόρτισης στον δημόσιο τομέα με ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητα σταθμών επαναφόρτισης.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6γ)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να διερευνήσουν τις δυνατότητες στήριξης της λειτουργίας και μείωσης του κόστους λειτουργίας των οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών στις δημόσιες υπηρεσίες, προβλέποντας, για παράδειγμα, εξαιρέσεις ή μειώσεις από τους ενεργειακούς φόρους για τα οχήματα εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Στην εκτίμηση επιπτώσεων που διενεργήθηκε τονίζονται τα οφέλη από την αλλαγή προσέγγισης της συνολικής διακυβέρνησης με σκοπό την προμήθεια καθαρών οχημάτων σε επίπεδο Ένωσης. Με τον καθορισμό ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος διείσδυσης των καθαρών οχημάτων στην αγορά σε αντίθεση με την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους στις αποφάσεις προμηθειών εν γένει, ενώ επισημαίνεται παράλληλα η σημασία να εξετάζονται οι περιβαλλοντικές πτυχές σε όλες τις αποφάσεις προμηθειών. Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης δικαιολογούν πλήρως την προσέγγιση αυτή διότι δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη τεχνολογία που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς και οι επιχειρήσεις.

(8)  Στην εκτίμηση επιπτώσεων που διενεργήθηκε τονίζονται τα οφέλη από την αλλαγή προσέγγισης της συνολικής διακυβέρνησης με σκοπό την προμήθεια καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων σε επίπεδο Ένωσης. Με τον καθορισμό ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος διείσδυσης των καθαρών οχημάτων στην αγορά σε αντίθεση με την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους στις αποφάσεις προμηθειών εν γένει, ενώ επισημαίνεται παράλληλα η σημασία να εξετάζονται οι περιβαλλοντικές πτυχές σε όλες τις αποφάσεις προμηθειών. Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης δικαιολογούν πλήρως την προσέγγιση αυτή διότι δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη τεχνολογία που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς και οι επιχειρήσεις.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε πρακτικές, όπως η μίσθωση, η ενοικίαση ή η αγορά οχημάτων με δόσεις, καθώς και στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες συγκοινωνιών, στις υπηρεσίες οδικών επιβατικών μεταφορών ειδικού σκοπού, στις μη τακτικές μεταφορές επιβατών και στην ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό, καθώς και σε ειδικές υπηρεσίες ταχυδρομείου και ταχυμεταφοράς και σε υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, εξασφαλίζει ότι καλύπτονται όλες οι σχετικές πρακτικές σύναψης συμβάσεων.

(9)  Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε πρακτικές, όπως η μίσθωση, η ενοικίαση ή η αγορά με δόσεις και η μετασκευή οχημάτων, καθώς και στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες συγκοινωνιών, στις υπηρεσίες οδικών επιβατικών μεταφορών ειδικού σκοπού, στις μη τακτικές μεταφορές επιβατών και στην ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό, καθώς και σε ειδικές υπηρεσίες ταχυδρομείου και ταχυμεταφοράς και σε υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, εξασφαλίζει ότι καλύπτονται όλες οι σχετικές πρακτικές σύναψης συμβάσεων, ταυτόχρονα δε η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει αναδρομικά τις υφιστάμενες συμβάσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα σύναψης καθαρών δημοσίων συμβάσεων σε άλλα μέσα μεταφοράς.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η εισαγωγή ορισμού των καθαρών οχημάτων υποστηρίχθηκε ευρέως από βασικούς παράγοντες, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων από τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Για να εξασφαλισθούν επαρκή κίνητρα για την υποστήριξη της διείσδυσης των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών στην αγορά της Ένωσης, οι διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας βάσει αυτής της τροπολογίας θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τις επιδόσεις εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων και των ημιφορτηγών για την περίοδο μετά το 202026. Η δράση που αναλαμβάνεται με βάση την τροποποιηθείσα οδηγία θα συμβάλει στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων. Μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση για τις δημόσιες συμβάσεις μπορεί να επιφέρει σημαντική πρόσθετη τόνωση της αγοράς.

(10)  Η τροποποιηθείσα οδηγία θα πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων από τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Για να εξασφαλισθούν επαρκή κίνητρα για την υποστήριξη της διείσδυσης των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην αγορά της Ένωσης, οι διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας βάσει αυτής της τροπολογίας θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τις επιδόσεις εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων και των ημιφορτηγών για την περίοδο μετά το 202026. Η δράση που αναλαμβάνεται σύμφωνα με την τροποποιηθείσα οδηγία θα συμβάλει επίσης στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων και θα διευκολύνει την ανάπτυξη των συναφών υποδομών επαναφόρτισης. Μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση για τις δημόσιες συμβάσεις θα επιφέρει σημαντική πρόσθετη τόνωση της αγοράς.

_________________

_________________

26 COM(2017) 676 final

26 COM(2017) 676 final

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις, έχει ζωτική σημασία να ανανεωθεί ο στόλος οχημάτων σύμφωνα με το πρότυπο καθαρών οχημάτων. Επιπλέον, οι αρχές της κυκλικής οικονομίας απαιτούν την παράταση της ζωής των προϊόντων. Ως εκ τούτου, η μετασκευή οχημάτων σύμφωνα με το πρότυπο καθαρών οχημάτων πρέπει επίσης να συνυπολογίζεται για την επίτευξη των ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που καθορίζονται στους πίνακες 4 και 5 του παραρτήματος.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β)  Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών στον αγωγό εξαγωγής μπορούν επίσης να αφήσουν σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω της διεργασίας κατασκευής των κατασκευαστικών στοιχείων και του επιπέδου ανακυκλωσιμότητας ή απόδοσης της παραγωγής καυσίμων. Ως εκ τούτου, τεχνολογίες που αντιμετωπίζουν αυτή την πρόκληση, όπως οι βιώσιμες και ανακυκλώσιμες μπαταρίες, πρέπει να λαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο στήριξης σε ό,τι αφορά την επίτευξη των ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις που καθορίζονται στους πίνακες 4 και 5 του παραρτήματος. Η έρευνα και η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών θα πρέπει επίσης να προωθηθούν και σε άλλες πολιτικές της Ένωσης.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10γ)  Ο υπολογισμός των εκπομπών CO2 θα πρέπει να βασίζεται στην προσέγγιση από την παραγωγή στην κατανάλωση, προκειμένου να καλυφθεί ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού με καύσιμα από το στάδιο της εξόρυξης έως τον αγωγό εξαγωγής. Με τον τρόπο αυτόν, θα επιτευχθεί ακριβέστερη καταγραφή όλων των εκπομπών ενός συγκεκριμένου οχήματος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει προσδιορίσει τη μεθοδολογία για την καταγραφή των εκπομπών από την παραγωγή στην κατανάλωση το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα χρησιμοποιούνται για διαφόρους σκοπούς και έχουν φθάσει σε διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας της αγοράς, και θα ήταν σκόπιμο να αναγνωρισθούν αυτές οι διαφορές στις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. Η εκτίμηση επιπτώσεων κατέδειξε την προστιθέμενη αξία της υιοθέτησης προσέγγισης με βάση τα εναλλακτικά καύσιμα έως ότου καθορισθούν σε επίπεδο Ένωσης τεχνολογικά ουδέτερες απαιτήσεις για τις εκπομπές CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, τις οποίες η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει στο μέλλον. Στην εκτίμηση επιπτώσεων αναγνωρίζεται επίσης ότι οι αγορές αστικών λεωφορείων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών χαρακτηρίζονται από αυξημένη ωριμότητα, ενώ οι αγορές φορτηγών χαμηλών και μηδενικών εκπομπών βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης της αγοράς.

(11)  Τα δίκυκλα και τα τρίκυκλα, τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα χρησιμοποιούνται για διαφόρους σκοπούς και έχουν φθάσει σε διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας της αγοράς, και θα ήταν σκόπιμο να αναγνωρισθούν αυτές οι διαφορές στις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. Θα πρέπει να αναγνωρίζεται επίσης ότι οι αγορές αστικών λεωφορείων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών χαρακτηρίζονται από πρόσφατη πρόοδο, ενώ οι αγορές φορτηγών χαμηλών και μηδενικών εκπομπών βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης της αγοράς.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Το δυναμικό μείωσης των εκπομπών μόνο μέσω των δημοσίων συμβάσεων είναι περιορισμένο και οι δημόσιες μεταφορές συμβάλλουν μόνο σε μικρό βαθμό στις εκπομπές που προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να ρυθμίσουν την αγορά καθαρών οχημάτων και από άλλους ιδιοκτήτες στόλων, όπως εταιρείες ταξί, ενοικίασης αυτοκινήτων και συνεπιβατισμού.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ο καθορισμός ελάχιστων στόχων για την προμήθεια καθαρών οχημάτων έως το 2025 και έως το 2030 σε επίπεδο κράτους μέλους θα πρέπει να συμβάλει στην ασφάλεια πολιτικής για αγορές όπου οι επενδύσεις στην κινητικότητα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών είναι εγγυημένες. Οι ελάχιστοι στόχοι υποστηρίζουν τη δημιουργία αγορών σε ολόκληρη την Ένωση. Δίνουν χρόνο για την προσαρμογή των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και σαφές μήνυμα στην αγορά. Στην εκτίμηση επιπτώσεων επισημαίνεται ότι τα κράτη μέλη καθορίζουν όλο και περισσότερο στόχους, ανάλογα με την οικονομική τους ικανότητα και τη σοβαρότητα του προβλήματος. Θα πρέπει να καθορισθούν διαφορετικοί στόχοι για τα διάφορα κράτη μέλη σύμφωνα με την οικονομική τους ικανότητα (κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) και την έκθεσή τους στη ρύπανση (πυκνότητα αστικού πληθυσμού). Οι ελάχιστοι στόχοι για τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν με την υποχρέωση των αναθετουσών αρχών, των φορέων και των επιχειρήσεων να εξετάζουν σχετικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές πτυχές σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που προκηρύσσονται. Η εκτίμηση των εδαφικών επιπτώσεων της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας κατέδειξε ότι οι επιπτώσεις θα κατανεμηθούν ομοιόμορφα στις περιφέρειες της Ένωσης.

(12)  Ο καθορισμός ελάχιστων στόχων για την προμήθεια καθαρών οχημάτων προς επίτευξη έως το 2025 και έως το 2030 σε επίπεδο κράτους μέλους θα πρέπει να συμβάλει στην ασφάλεια πολιτικής για αγορές όπου οι επενδύσεις στην κινητικότητα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών είναι εγγυημένες. Οι ελάχιστοι στόχοι υποστηρίζουν τη δημιουργία αγορών σε ολόκληρη την Ένωση. Δίνουν χρόνο για την προσαρμογή των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και σαφές μήνυμα στην αγορά. Στην εκτίμηση επιπτώσεων επισημαίνεται ότι τα κράτη μέλη καθορίζουν όλο και περισσότερο στόχους, ανάλογα με την οικονομική τους ικανότητα και τη σοβαρότητα του προβλήματος. Θα πρέπει να καθορισθούν διαφορετικοί στόχοι για τα διάφορα κράτη μέλη σύμφωνα με την οικονομική τους ικανότητα (κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) και την έκθεσή τους στη ρύπανση (πυκνότητα αστικού πληθυσμού). Οι ελάχιστοι στόχοι για τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν με την υποχρέωση των αναθετουσών αρχών, των φορέων και των επιχειρήσεων να εξετάζουν σχετικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές πτυχές σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που προκηρύσσονται. Η εκτίμηση των εδαφικών επιπτώσεων της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας κατέδειξε ότι οι επιπτώσεις θα κατανεμηθούν ομοιόμορφα στις περιφέρειες της Ένωσης.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Στη σύστασή του, της 4ης Απριλίου 2017, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (2016/2908(RSP)), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε από τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολιτικές για πράσινες δημόσιες συμβάσεις, με την αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών (ZEV) και οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών (ULEV) από τις δημόσιες αρχές για τους στόλους τους, ή για (ημι)δημόσια προγράμματα κοινοχρησίας αυτοκινήτων, και να καταργήσουν σταδιακά τα νέα αυτοκίνητα εκπομπών CO2 έως το 2035.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Μέγιστος αντίκτυπος μπορεί να επιτευχθεί εάν οι δημόσιες προμήθειες καθαρών οχημάτων στοχοθετηθούν σε περιοχές με σχετικά υψηλό επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών ενθαρρύνονται να εστιάσουν ιδίως στις περιοχές αυτές κατά την περάτωση της υλοποίησης των εθνικών τους ελάχιστων στόχων και να καταγράφουν τη σχετική δράση στις εκθέσεις που υποβάλλουν βάσει της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας.

(13)  Μέγιστος αντίκτυπος μπορεί να επιτευχθεί εάν οι δημόσιες προμήθειες καθαρών οχημάτων στοχοθετηθούν σε περιοχές με σχετικά υψηλό επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης. Οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών ενθαρρύνονται να εστιάσουν ιδίως στις περιοχές αυτές κατά την περάτωση της υλοποίησης των εθνικών τους ελάχιστων στόχων και να καταγράφουν τη σχετική δράση στις εκθέσεις που υποβάλλουν βάσει της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας. Για να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση και να βελτιστοποιηθούν τα δυνητικά αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να παρασχεθεί στις δημόσιες αρχές κατάλληλη τεχνική υποστήριξη.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Η τροποποιηθείσα οδηγία θα πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων και στην προώθηση καθαρών δημόσιων οδικών μεταφορών. Θα πρέπει να αποφευχθεί η αποθάρρυνση της ανάπτυξης καθαρών μη οδικών μεταφορών, όπως το τραμ και ο υπόγειος σιδηρόδρομος.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β)  Η εφαρμογή των ορίων που καθορίζονται στην οδηγία δύσκολα θα επιτευχθεί χωρίς την ανάπτυξη εμπορεύσιμων και τεχνικά ώριμων προϊόντων. Για να εξασφαλιστεί η τακτική επικαιροποίηση όσον αφορά την πληροφόρηση για την πρόοδο στον τομέα, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά δύο έτη έκθεση στην οποία θα εκτιμάται εάν διατίθενται εμπορεύσιμες λύσεις για καθαρά οχήματα. Ακόμα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν μεγαλύτερα χρηματοδοτικά και μη χρηματοδοτικά κίνητρα, ούτως ώστε να διατεθούν ταχύτερα στην αγορά τέτοιου είδους καθαρά οχήματα.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13γ)  Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής διαφοράς στα οικονομικά περιθώρια των ιδιωτικών εταιρειών μεταφορών που επιθυμούν να χρησιμοποιούν οχήματα τα οποία κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα, ενδεχομένως πιο ακριβά, πρέπει να προβλεφθούν μηχανισμοί προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών μεταφορών στις διαδικασίες υποβολής προσφορών, και να διασφαλιστεί ότι το κόστος συμμόρφωσης με τους ελάχιστους στόχους δημοσίων συμβάσεων που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία δεν μετακυλίεται στις τοπικές αρχές, ιδίως για τους μικρότερους δήμους, ή δεν θα οδηγήσει σε εξωτερίκευση του κόστους μέσω αύξησης της τιμής των εισιτηρίων, αύξησης των τοπικών φόρων ή μείωσης των υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις βάσει της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας αναμένεται ότι θα παρέχει σαφή εικόνα της αγοράς προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας. Η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να αρχίσει με ενδιάμεση έκθεση το 2023 και να συνεχισθεί με την πρώτη πλήρη έκθεση για την υλοποίηση των ελάχιστων στόχων το 2026 και στη συνέχεια ανά τριετία. Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των μεμονωμένων δημόσιων φορέων και για να διαμορφωθεί αποτελεσματική εικόνα της αγοράς, θα πρέπει να υποβάλλονται μόνον εκθέσεις. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει την πλήρη υποβολή εκθέσεων για τα οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και άλλων οχημάτων που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα στο πλαίσιο του κοινού λεξιλογίου της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις. Ειδικοί κωδικοί στο κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις θα βοηθήσουν την καταχώριση και παρακολούθηση στη βάση δεδομένων «Tender Electronic Daily».

(15)  Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις βάσει της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας αναμένεται ότι θα παρέχει σαφή εικόνα της αγοράς προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας. Η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να αρχίσει με προκαταρκτική έκθεση από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή το 2023, η οποία θα υποβληθεί στο πλαίσιο των εκθέσεων ως μέρος των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και σχετικά με τις προμήθειες από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, και να συνεχισθεί με την πρώτη πλήρη έκθεση για την υλοποίηση των ελάχιστων στόχων το 2026 και στη συνέχεια ανά τριετία Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των μεμονωμένων δημόσιων φορέων και για να διαμορφωθεί αποτελεσματική εικόνα της αγοράς, θα πρέπει να υποβάλλονται μόνον εκθέσεις. Οι εν λόγω εκθέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/33/ΕΚ και να εναρμονίζονται με τις κατηγορίες που περιέχονται στο κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις της Ένωσης. Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/33/ΕΚ. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να κρίνει αν θα μπορούσαν τα μηχανήματα εργοταξίου να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/33/ΕΚ και, εάν ναι, να επεξεργαστεί μία μεθοδολογία για τον ορισμό των «καθαρών μηχανημάτων εργοταξίου».

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Για να είναι καλύτερα ενημερωμένοι όσοι χαράσσουν πολιτική στον τομέα, έχοντας ακριβέστερη εικόνα των συνολικών εκπομπών συγκεκριμένου οχήματος που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει μια μεθοδολογία που να μετρά εκπομπές CO2 κύκλου ζωής και εκπομπές CO2 οχημάτων από την παραγωγή έως την κατανάλωση.ασσ Οι εκπομπές αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της οδηγίας 2009/36/ΕΚ και οποιασδήποτε άλλης συναφούς νομοθεσίας που αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Περαιτέρω στήριξη της διείσδυσης των καθαρών οχημάτων στην αγορά μπορεί να επιτευχθεί με την πρόβλεψη στοχευμένων μέτρων δημόσιας στήριξης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Εν προκειμένω περιλαμβάνεται η καλύτερη ανταλλαγή γνώσεων και η ευθυγράμμιση των δημόσιων συμβάσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάληψη δράσεων σε κλίμακα αρκετά μεγάλη ώστε να μειωθούν το κόστος και να υπάρξει αντίκτυπος στην αγορά. Η δυνατότητα δημόσιας στήριξης για την προώθηση της ανάπτυξης των αναγκαίων υποδομών διανομής εναλλακτικών καυσίμων αναγνωρίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος την περίοδο 2014-202027. Ωστόσο, οι κανόνες της Συνθήκης, και ιδίως τα άρθρα 107 και 108 αυτής, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για την εν λόγω δημόσια στήριξη.

(16)  Περαιτέρω στήριξη της διείσδυσης των καθαρών οχημάτων στην αγορά μπορεί να επιτευχθεί με την πρόβλεψη στοχευμένων μέτρων δημόσιας στήριξης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Εν προκειμένω περιλαμβάνεται η καλύτερη ανταλλαγή γνώσεων και η ευθυγράμμιση των δημόσιων συμβάσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάληψη δράσεων σε κλίμακα αρκετά μεγάλη ώστε να μειωθούν το κόστος και να υπάρξει αντίκτυπος στην αγορά. Πρέπει, εξίσου, να επιδιώκονται τα πιλοτικά περιφερειακά έργα, ιδίως όσον αφορά τη σύνδεση αγροτικών και αστικών περιοχών. Η δυνατότητα δημόσιας στήριξης για την προώθηση της ανάπτυξης των αναγκαίων υποδομών διανομής εναλλακτικών καυσίμων αναγνωρίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος την περίοδο 2014-202027. Ωστόσο, οι κανόνες της Συνθήκης, και ιδίως τα άρθρα 107 και 108 αυτής, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για την εν λόγω δημόσια στήριξη.

_________________

_________________

27 OJ C 200, 28.6.2014, p. 1.

27 OJ C 200, 28.6.2014, p. 1.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Προκειμένου να επιτευχθεί η περαιτέρω μείωση των εκπομπών και των αέριων ρύπων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν, κατά περίπτωση, να εφαρμόζουν διαφορετικές πρωτοβουλίες και μηχανισμούς ανάπτυξης στόλου και σε άλλους τομείς πέρα από όσους ρυθμίζονται από την τροποποιηθείσα οδηγία.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το κόστος συμμόρφωσης με τους ελάχιστους στόχους δημοσίων συμβάσεων που θεσπίζονται σε αυτή την οδηγία δεν μετακυλίεται σε τοπικές αρχές και ότι επαρκείς οικονομικοί πόροι διατίθενται σε αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16γ)  Απαιτούνται στοχευμένα μέτρα στήριξης για την προμήθεια καθαρών οχημάτων. Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη επεκτείνουν τα οικονομικά και μη οικονομικά κίνητρα που παρέχουν, ούτως ώστε να επισπεύσουν τη διείσδυση των καθαρών οχημάτων στην αγορά.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16δ)  Η επιβολή ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις για τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα από την παρούσα οδηγία θα απαιτήσει επιπλέον πόρους για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς. Επομένως, η ενωσιακή δημοσιονομική και οικονομική πολιτική μετά το 2020 πρέπει να λαμβάνει υπόψη το στοιχείο αυτό, ώστε να παρέχεται επαρκής χρηματοδοτική στήριξη στις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς. Τούτο θα πρέπει να αντικατοπτριστεί στο μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και στους κανόνες σχετικά με τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ένωσης.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16ε)   Για να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται κίνητρα στις δημόσιες αρχές για την αγορά καθαρών οχημάτων και ότι τα κράτη μέλη επενδύουν στην εγκατάσταση των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, αλλά και για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αύξησης των τιμών των εισιτηρίων για τους επιβάτες λόγω αυτών των αγορών, η δημοσιονομική και χρηματοδοτική πολιτική της Ένωσης μετά το 2020 θα πρέπει να παρέχει στήριξη στους αναθέτοντες φορείς. Τούτο θα πρέπει να αντικατοπτριστεί στο μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και στους κανόνες σχετικά με τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ένωσης. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επεκτείνουν τα οικονομικά και μη οικονομικά κίνητρα, και να προβλέπουν περιβαλλοντικούς ελέγχους, ούτως ώστε να επισπεύδουν τη διείσδυση των καθαρών οχημάτων στην αγορά. Οι προσπάθειες αυτές θα μειώσουν την αρχική υψηλή επένδυση για τις αλλαγές στις υποδομές και θα στηρίξουν την απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16στ)  Δυνάμει του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), η Ένωση διαθέτει μια σειρά διαφορετικών κονδυλίων για τη στήριξη των κρατών μελών, των τοπικών αρχών και των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων κατά τη μετάβασή τους στη βιώσιμη κινητικότητα. Κατά την περίοδο 2014-2020, η Ένωση διέθεσε 13,7 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για τη χρηματοδότηση της αστικής κινητικότητας. Το ερευνητικό πρόγραμμα της Ένωσης, «Ορίζοντας 2020», θα διαθέσει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ για την αστική κινητικότητα και 650 εκατομμύρια ευρώ για τις έξυπνες πόλεις και ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα διαθέσει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ για προσκλήσεις υποβολής προσφορών για αστικούς κόμβους. Στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας και να ενισχύουν τις αναγκαίες συνέργειες μεταξύ των διάφορων πηγών χρηματοδότησης και προγραμμάτων. Ειδικότερα, θα πρέπει να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ της αστικής κινητικότητας, του νέου Ψηφιακού Θεματολογίου και της Ενεργειακής Ένωσης, όπως η δυνατότητα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» να χρηματοδοτεί έργα συνέργειας με επιπλέον ποσοστό συγχρηματοδότησης για έργα στον τομέα των μεταφορών που περιλαμβάνουν συνιστώσες ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, στοιχεία που συνεπάγονται τεράστιο δυναμικό για τα αστικά έργα.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16ζ)  Θα πρέπει να προωθηθεί μια πιο στοχοθετημένη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ή ο μηχανισμός χρηματοδότησης για καθαρότερες μεταφορές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που μπορούν να συμβάλουν στη χρηματοδότηση των στόλων και του εξοπλισμού. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα τεχνικών και χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στις τοπικές αρχές και στις τοπικές επιχειρήσεις, για παράδειγμα μέσω του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών, των πρωτοβουλιών JASPERS και JESSICA ή της πλατφόρμας (FI) - Compass, προκειμένου να ενισχυθούν η θεσμική τους ικανότητα, η προετοιμασία και η υλοποίηση των έργων και να επιτευχθεί η βελτιστοποιημένη χρήση των κονδυλίων και των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των κινδύνων των καινοτόμων προσφορών.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16η)  Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να ενθαρρύνονται επίσης να προμηθεύονται οχήματα βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς («MEAT»), όπως περιγράφεται στο άρθρο 82 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος, καθώς και περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16θ)  Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος συντονισμός της κινητικότητας και του χωροταξικού σχεδιασμού, για παράδειγμα μέσω της χρήσης σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τα ΣΒΑΚ είναι σχέδια που αναπτύσσονται μεταξύ επιμέρους τομέων πολιτικής και σε συνεργασία με διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης τα οποία συνδυάζουν διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, την οδική ασφάλεια, την παράδοση εμπορευμάτων, τη διαχείριση κινητικότητας και τα ευφυή συστήματα μεταφορών. Τα ΣΒΑΚ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2, της ηχορύπανσης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή ΣΒΑΚ θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χρηματοδότηση σχεδίων της ΕΕ στον τομέα των αστικών μεταφορών, καθώς και κατά την εφαρμογή της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στις αρμόδιες αρχές την αναγκαία συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη ΣΒΑΚ, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 ι (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16ι)  Πέραν της στήριξης για τη διείσδυση καθαρών οχημάτων, οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν κινητήρια δύναμη για τις νέες μορφές κινητικότητας. Ενώ θα δοθούν κίνητρα για καθαρά οχήματα, τα οποία θα οδηγήσουν στην επιταχυμένη ανάπτυξη υποδομών στις αστικές περιοχές, η ψηφιοποίηση θα βελτιστοποιήσει την αποδοτικότητα των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών. Η πολυτροπική και συλλογική κινητικότητα, καθώς και οι λύσεις ενοποιημένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων είναι καθοριστικής σημασίας για τη μετάβαση στην κινητικότητα ως υπηρεσία.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Για να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκδίδει πράξεις, ώστε να επικαιροποιεί τις διατάξεις που αφορούν τα πρότυπα των εκπομπών CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα για περίοδο πέντε ετών, αρχής γενομένης από την [θα εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντίρρηση για την εν λόγω παράταση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, καθώς και διαβουλεύσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την εκπόνηση και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

διαγράφεται

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επακολούθηση των συνεπειών της ενωσιακής νομοθεσίας. Η αξιολόγηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ πρέπει να παρέχει τη βάση για εκτίμηση των επιπτώσεων των επιλογών για περαιτέρω δράση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, με βάση τα βέλτιστα και πλέον πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, θα πρέπει να αξιολογήσει την ανάγκη αναθεώρησης της εν λόγω οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής των εκπομπών CO2 και τις εκπομπές CO2 των οχημάτων από την παραγωγή στην κατανάλωση, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η υποχρέωση λογοδοσίας όσον αφορά την επίτευξη των στόχων πολιτικής, και πρέπει να προτείνει αναγκαίες βελτιώσεις, εάν χρειάζεται. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή θα πρέπει, στο πλαίσιο αυτό, να εξετάσει επίσης άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις που σχετίζονται με τα εναλλακτικά καύσιμα.

 

______________

 

ΕΕ L της 123 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18β)  Σημαντικό μερίδιο των δημοσίων συμβάσεων στον τομέα των μεταφορών συνδέεται με τοπικούς φορείς δημοσίων μεταφορών που κατά κανόνα υπάγονται στην αρμοδιότητα τοπικών αρχών με περιορισμένα οικονομικά μέσα. Οι κανόνες για την προμήθεια καθαρών οχημάτων δεν θα πρέπει, κατά συνέπεια, να οδηγούν σε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ή σε εξωτερίκευση του κόστους μέσω αύξησης της τιμής των εισιτηρίων, αύξησης των τοπικών φόρων ή μείωσης των υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18γ)  Είναι αναγκαίο η Ένωση να προστατεύει τους κατασκευαστές της ΕΕ από τον αθέμιτο ανταγωνισμό σε τρίτες χώρες, όπου οι κατασκευαστές της ΕΕ δεν έχουν πρόσβαση σε προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων για την αγορά, τη μίσθωση, την ενοικίαση ή την αγορά με δόσεις οχημάτων οδικών μεταφορών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει τις πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού σε τρίτες χώρες και να λάβει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οδηγία 2009/33/ΕΕ σχετικά με την προώθηση των καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών με σκοπό την υποστήριξη της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών

Οδηγία 2009/33/ΕΕ σχετικά με την προώθηση των καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών με σκοπό την υποστήριξη της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1α)  Το άρθρο 1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Η παρούσα οδηγία επιβάλλει στις αναθέτουσες αρχές, στους αναθέτοντες φορείς καθώς και σε ορισμένες επιχειρήσεις την υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη επιπτώσεις που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας και το περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 και ορισμένων ρύπων, όταν αγοράζουν οχήματα οδικών μεταφορών, με σκοπό την προώθηση και την τόνωση της αγοράς του τομέα των καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων και τη βελτίωση της συμβολής του τομέα των μεταφορών στις πολιτικές της Κοινότητας για το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια.

«Η παρούσα οδηγία επιβάλλει στις αναθέτουσες αρχές, στους αναθέτοντες φορείς καθώς και σε ορισμένες επιχειρήσεις την υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη επιπτώσεις που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας και το περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 και ορισμένων ρύπων, όταν αγοράζουν, ενοικιάζουν, μισθώνουν ή αγοράζουν με δόσεις οχήματα οδικών μεταφορών, με σκοπό την προώθηση και την τόνωση της αγοράς του τομέα των καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων και τη βελτίωση της συμβολής του τομέα των μεταφορών στις πολιτικές της Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=EN)

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1β)  Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία συμβάσεις για την αγορά οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, τα οποία δεν υπόκεινται σε έγκριση τύπου ή ιδιαίτερη έγκριση στην επικράτειά τους.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία συμβάσεις για την αγορά, μίσθωση, ενοικίαση, αγορά με δόσεις οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, τα οποία δεν υπόκεινται σε έγκριση τύπου ή ιδιαίτερη έγκριση στην επικράτειά τους.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=EL

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις συμβάσεις αγοράς, μίσθωσης, ενοικίασης ή αγοράς με δόσεις οχημάτων οδικών μεταφορών που συνάπτονται:

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις συμβάσεις αγοράς, μίσθωσης, ενοικίασης, αγοράς με δόσεις ή μετασκευής οχημάτων οδικών μεταφορών που συνάπτονται:

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  από θεσμικά, λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  «καθαρό όχημα»:

4.  «καθαρό όχημα»: όχημα το οποίο ανεξαρτήτως κατηγορίας κινείται με εναλλακτικά καύσιμα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2014/94/ΕΕ, εξαιρουμένων των βιοκαυσίμων που δεν παράγονται από πρώτες ύλες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΧ μέρος Α της οδηγίας 2018/.... (RED II) ή που παράγονται από φοινικέλαιο* και συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών οχημάτων στα οποία η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται μόνο για μέρος της επιχειρησιακής χρήσης του οχήματος, οχημάτων με χαμηλές εκπομπές και οχημάτων με μηδενικές εκπομπές. Για οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) * * ως ποσοστά ορίων εκπομπών * * * δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 80%.

α)  όχημα της κατηγορίας M1 ή M2 με μέγιστη εκπομπή καυσαερίων εκφρασμένη σε CO2g/km και εκπομπές ρύπων υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης κάτω από ποσοστό των εφαρμοστέων ορίων εκπομπών όπως αναφέρεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος, ή·

 

β)  όχημα της κατηγορίας Ν1 με μέγιστη εκπομπή καυσαερίων εκφρασμένη σε CO2g/km και εκπομπές ρύπων υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης κάτω από ποσοστό των εφαρμοστέων ορίων εκπομπών όπως αναφέρεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος, ή·

 

γ)  όχημα της κατηγορίας M3, N2 ή N3, όπως ορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος».

 

 

_____________________________

 

*   Αυτό αποδεικνύεται μέσω σύμβασης για την προμήθεια βιοκαυσίμων ή άλλων μέσων πρόσβασης στα βιοκαύσιμα

 

**   RDE υπερλεπτών σωματιδίων σε αριθμό σωματιδίων ανά χιλιόμετρο (PN) και οξειδίων του αζώτου σε mg/km (NOx) μετρούμενων σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση του παραρτήματος IIIΑ του κανονισμού 2017/1151.

 

***   Τα ισχύοντα όρια εκπομπών όπως αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  «όχημα μηδενικών εκπομπών»: όχημα με μηδενικές εκπομπές CO2, NOx και εκπομπές λεπτών σωματιδίων του σωλήνα εξαγωγής.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  «όχημα χαμηλών εκπομπών»: όχημα με μέγιστες εκπομπές όπως αναφέρονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4γ.  «όχημα μετασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο καθαρών οχημάτων»: όχημα με κινητήρα μετασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο καθαρών οχημάτων όπως ορίζεται στο σημείο 4 της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση μετασκευασμένου κινητήρα που χρησιμοποιεί βιοκαύσιμα, όπως ορίζονται στο σημείο θ) του άρθρου 2, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, συνθετικά καύσιμα ή παραφινικά καύσιμα, το όχημα πρέπει να πληροί τα τελευταία πρότυπα Euro ή διάδοχα πρότυπα.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 4α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 4α:

διαγράφεται

«Άρθρο 4α

 

«Εξουσιοδότηση»

 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α για να επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τον πίνακα 3 του παραρτήματος τα όρια εκπομπών καυσαερίων εκφρασμένα σε CO2 και αέριων ρύπων των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων όταν τεθούν σε ισχύ σε επίπεδο Ένωσης τα σχετικά πρότυπα επιδόσεων εκπομπών CO2 για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα».

 

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αγορά, η μίσθωση, η ενοικίαση ή η αγορά με δόσεις οχημάτων οδικών μεταφορών και οι συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας, να συμφωνούν με τους στόχους ελάχιστων προμηθειών ελαφρών οχημάτων που αναφέρονται στον πίνακα 4 του παραρτήματος και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος.

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αγορά, η μίσθωση, η ενοικίαση, η αγορά με δόσεις ή η μετασκευή οχημάτων οδικών μεταφορών σύμφωνα με το πρότυπο καθαρών οχημάτων και οι συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας, να συμφωνούν με τους στόχους ελάχιστων προμηθειών καθαρών ελαφρών οχημάτων που αναφέρονται στον πίνακα 4 του παραρτήματος και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Για τον υπολογισμό των ελάχιστων στόχων δημοσίων συμβάσεων, η ημερομηνία της δημόσιας σύμβασης που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων, με την υπογραφή της σύμβασης.

 

Οι ελάχιστοι στόχοι δημοσίων συμβάσεων υπολογίζονται ως ο μέσος όρος όλων των συμβάσεων που υπογράφονται μεταξύ της ημέρας μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας και της 31ης Δεκεμβρίου 2024 για την πρώτη περίοδο αναφοράς, και από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως την 31η Δεκεμβρίου 2029 για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς.

 

Σε περίπτωση που οι στόχοι για την περίοδο αναφοράς μετά την 1η Ιανουαρίου 2030 δεν εγκριθούν εγκαίρως, εξακολουθούν να ισχύουν οι στόχοι που είχαν τεθεί για το 2030.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Για την επίτευξη των στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις, οι αναθέτοντες φορείς βασίζουν την ανάθεση των συμβάσεων στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά («ΜΕΑΤ»), όπως περιγράφεται στο άρθρο 82 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Η συγγραφή υποχρεώσεων καθορίζεται όχι μόνο με γνώμονα το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας αλλά και άλλα χαρακτηριστικά των οχημάτων, όπως η προσβασιμότητα, η εισαγωγή στο αστικό τοπίο, τα επίπεδα θορύβου, η ενεργειακή απόδοση, η ανακυκλωσιμότητα των συσσωρευτών και των κατασκευαστικών στοιχείων των οχημάτων.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 5 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 5α

 

Δημοσιονομικοί πόροι

 

1.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν επαρκή χρηματοδοτικά μέσα για την προμήθεια καθαρών οχημάτων και την εγκατάσταση της σχετικής υποδομής τους στο έδαφός τους. Τα κεφάλαια καθορίζονται κατόπιν διεξοδικής αξιολόγησης των χρηματοδοτικών αναγκών των δημοσίων αρχών και των αναθετόντων φορέων που συνδέονται με τους στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις που έχουν καθοριστεί σε εθνικό επίπεδο.

 

2.  Η Ένωση διαθέτει επαρκή συμπληρωματικά χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη της χρήσης καθαρών οχημάτων και την εγκατάσταση της σχετικής υποδομής τους στα κράτη μέλη.»

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 5 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 5β

 

Σχέδιο δράσης εναλλακτικών καυσίμων για τις δημόσιες μεταφορές

 

1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχέδιο δράσης για την επίσπευση της δημιουργίας υποδομής φόρτισης και ανεφοδιασμού για βαρέα επαγγελματικά οχήματα που ανήκουν σε μεταφορικές εταιρείες στις αποθήκες και στους χώρους συντήρησης που διαθέτουν, καθώς και σε δημόσιους χώρους.

 

2.  Το εν λόγω σχέδιο δράσης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα και καθορίζει με σαφήνεια τις διαδικασίες, πώς μπορεί να δοθεί αυτή η στήριξη, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

 

3.  Η έκθεση περιέχει επίσης εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν τα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να δοθεί χρηματοδοτική προτεραιότητα σε εταιρείες δημόσιων μεταφορών όλων των μεγεθών για την αντικατάσταση των οχημάτων τους.»

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο)

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 5 γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5γ)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 5γ

 

Ενωσιακή πλατφόρμα για διασυνοριακή και κοινή προμήθεια ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών

 

Για να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας και να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας, η Επιτροπή δημιουργεί ενωσιακή πλατφόρμα για τη διασυνοριακή και την κοινή προμήθεια ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών. Οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς και επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 δύνανται να συμμετέχουν στην εν λόγω πλατφόρμα για την κοινή προμήθεια οχημάτων. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η πλατφόρμα είναι δημόσια προσβάσιμη και συσπειρώνει με αποτελεσματικό τρόπο όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη συγκέντρωση των πόρων τους. Προκειμένου να διευκολυνθούν η κατάρτιση και η υλοποίηση των εν λόγω κοινών προμηθειών, η Επιτροπή παρέχει τεχνική βοήθεια και αναπτύσσει υποδείγματα συμφωνιών συνεργασίας. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 8α για τη δημιουργία της ενωσιακής πλατφόρμας για την κοινή προμήθεια ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών.»

Αιτιολόγηση

Μια πλατφόρμα διασυνοριακής προμήθειας θα μπορούσε να βοηθήσει τους δήμους να επωφεληθούν από οικονομίες κλίμακας, μειώνοντας συνεπώς το κόστος.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 8α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Παρεμβάλλεται νέο άρθρο 8α:

διαγράφεται

«Άρθρο 8α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

 

2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 4α ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από [θα προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετική με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρει αντίρρηση το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

 

3.   Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 4α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Η απόφαση δεν θίγει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016.

 

5.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4α αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπώσει αντίρρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να εγείρουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».

 

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)   Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(8)   Το άρθρο 9 διαγράφεται.

"1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

 

Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

2.   Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

3.   Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της επιτροπής πρέπει να ληφθεί με γραπτή διαδικασία, η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα εάν, εντός της προθεσμίας για την έκδοση της γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν τα μέλη της επιτροπής με απλή πλειοψηφία.».

 

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε τρία έτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και με τα μέτρα που έχει λάβει κάθε κράτος μέλος για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2027, μετά την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη.

1.  Τα κράτη μέλη έχουν υποβάλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ως μέρος των εκθέσεων που προβλέπεται στο άρθρο 83 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και στο άρθρο 99 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ μέχρι τις 18 Απριλίου 2016 και κάθε τρία έτη εφεξής. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή προκαταρκτική έκθεση έως τις 18 Απριλίου 2023.

 

Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που αναλαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, καθώς και σχετικά με τον αριθμό και τις κατηγορίες των οχημάτων που προμηθεύθηκαν αρχές και φορείς, τον διάλογο που πραγματοποιήθηκε σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις των κρατών μελών όσον αφορά την ανωτέρω αναφορά δραστηριοτήτων, καθώς και τυχόν άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

 

Οι πληροφορίες εναρμονίζονται με τις κατηγορίες που περιλαμβάνει ο κανονισμός αριθ. 2195/2002 σχετικά με το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) όπως αναφέρεται στο πίνακα 1 του παραρτήματος.

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α α (νέο)

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α α)   η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Στην έκθεση αξιολογούνται τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας και ιδίως των εναλλακτικών επιλογών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, και η ανάγκη για περαιτέρω δράση, περιλαμβάνονται δε προτάσεις εάν χρειάζεται.

“2.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή έχει προτείνει μια μεθοδολογία για τη μέτρηση των εκπομπών CO2 κύκλου ζωής και των εκπομπών CO2 οχημάτων από την παραγωγή έως την κατανάλωση.

Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή συγκρίνει τον απόλυτο και τον σχετικό αριθμό των αγορασθέντων οχημάτων τα οποία αντιστοιχούν στη βέλτιστη εναλλακτική λύση αγοράς από άποψη κατανάλωσης ενέργειας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για κάθε κατηγορία οχημάτων του πίνακα 3 του παραρτήματος, με τη συνολική αγορά για τα συγκεκριμένα οχήματα, και εκτιμά τον τρόπο με τον οποίο οι εναλλακτικές επιλογές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 έχουν επηρεάσει την αγορά. Η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη για περαιτέρω δράση και περιλαμβάνει, αν χρειαστεί, σχετικές προτάσεις.

Το αργότερο έως τις 18 Απριλίου 2017 η Επιτροπή έχει εξετάσει την οδηγία 2009/33/ΕΚ και κάθε άλλη σχετική νομοθετική πράξη που αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπομπές CO2 κύκλου ζωής και τις εκπομπές CO2 οχημάτων από την παραγωγή έως την κατανάλωση.»

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – α β (νέο)

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α β)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3.  Το αργότερο κατά την ημερομηνία υποβολής της πρώτης έκθεσης, η Επιτροπή εξετάζει τις εναλλακτικές επιλογές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, υποβάλλει αξιολόγηση της μεθοδολογίας του άρθρου 6 και προτείνει, ενδεχομένως, ενδεδειγμένες αναπροσαρμογές.

“3.  Έως τις 18 Απριλίου 2024 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, στην οποία προσδιορίζονται οι δράσεις που έχουν αναληφθεί από μεμονωμένα κράτη μέλη για το θέμα αυτό και εκτιμάται η ανάγκη περαιτέρω δράσης και, κατά περίπτωση, συνοδεύονται από πρόταση για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.»

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας έως την 1η Ιανουαρίου 2026 και στη συνέχεια ανά τριετία. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ενδιάμεση έκθεση έως την 1η Ιανουαρίου 2023. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που αναλαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, καθώς και σχετικά με τον αριθμό και τις κατηγορίες των οχημάτων που προμηθεύθηκαν αρχές και φορείς, τον διάλογο που πραγματοποιήθηκε σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις των κρατών μελών όσον αφορά την ανωτέρω αναφορά δραστηριοτήτων, καθώς και τυχόν άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Στις πληροφορίες θα πρέπει να ακολουθούνται οι κατηγορίες που περιλαμβάνει ο κανονισμός αριθ. 2195/2002 σχετικά με το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)31 όπως αναφέρεται στο παράρτημα.

διαγράφεται

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το περιεχόμενο των εκθέσεων των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

5.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το περιεχόμενο των εκθέσεων των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – στοιχείο α β (νέο)

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«5α.  Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να καθιερώσουν μηχανισμούς για τη ρύθμιση της αγοράς καθαρών οχημάτων από άλλους ιδιοκτήτες στόλων, όπως εταιρείες ταξί, κοινοχρησίας αυτοκινήτων και συνεπιβατισμού.»

Αιτιολόγηση

Μόνο ένα μικρό μερίδιο (8% των εκπομπών από τις μεταφορές) προέρχεται από τις δημόσιες μεταφορές· εντούτοις, η πρόταση οδηγίας στοχεύει κυρίως στα οχήματα δημοσίων μεταφορών. Για λόγους εξισορρόπησης και προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών από τον τομέα των μεταφορών, θα πρέπει να περιληφθούν και άλλοι μεγάλοι στόλοι στην οδηγία.

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β β (νέο)

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«5β.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχέδιο δράσης για την επίσπευση της δημιουργίας υποδομής φόρτισης και ανατροφοδότησης για βαρέα επαγγελματικά οχήματα που κατέχουν μεταφορικές εταιρείες στις αποθήκες και στους χώρους συντήρησης που διαθέτουν, καθώς και σε δημόσιους χώρους. Το εν λόγω σχέδιο δράσης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα και καθορίζει πώς μπορεί να δοθεί αυτή η στήριξη παρά τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.»

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β γ (νέο)

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β γ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«5γ.   Η Επιτροπή εκτιμά την ανάγκη επανεξέτασης της κατάλληλης νομοθεσίας που σχετίζεται με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οδικών μεταφορών όσον αφορά τη χρήση των βέλτιστων ταξινομημένων και αναγομωμένων ελαστικών επισώτρων, και, κατά περίπτωση, να υποβάλει νομοθετική πρόταση.»

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β δ (νέο)

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β δ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«5δ.  Η Επιτροπή καθοδηγεί τα κράτη μέλη όσον αφορά τα διάφορα ταμεία της ΕΕ που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, παραδείγματος χάριν τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», που υποστηρίζει την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών υψηλής απόδοσης, βιώσιμων και αποδοτικά διασυνδεδεμένων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ή τη χρηματοδότηση για καθαρότερες μεταφορές που υποστηρίζει την ανάπτυξη καθαρότερων οχημάτων μεταφορών και των σχετικών αναγκών τους για υποδομές.»

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β ε (νέο)

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 ε (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β ε)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«5ε.  Οι κόμβοι συμβουλών διαδραματίζουν κύριο ρόλο σε αυτήν τη μετάβαση καθώς διευκολύνουν και προάγουν τις επενδύσεις και υποστηρίζουν τις θεσμικές ικανότητες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα ενισχύσει ουσιαστικά τον ρόλο και την ικανότητα του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών, ιδίως μέσω της τοπικής του παρουσίας και της ανάληψης ενεργού ρόλου στην προετοιμασία των έργων.»

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την/στις XXXX [Θα προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την/στις XXXX [Θα προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Παράρτημα II – πίνακας 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 1: Κωδικοί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3

Κωδικός CPV

Περιγραφή

60112000-6

Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών

60130000-8

Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

60140000-1

Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών

60172000-3

Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό

90511000-2

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

60160000-7

Οδική μεταφορά αλληλογραφίας

60161000-4

Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων

 

Τροπολογία

Πίνακας 1: Κωδικοί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3

Κωδικός CPV

Περιγραφή

60112000-6

Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών

60130000-8

Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

60140000-1

Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών

60172000-3

Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό

90511000-2

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

60160000-7

Οδική μεταφορά αλληλογραφίας

60161000-4

Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων

64121100-1

Υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας

64121200-2

Υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων

60170000-0

Ενοικίαση οχημάτων μεταφοράς επιβατών με οδηγό

60171000-7

Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό

60181000-0

Ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό

60180000-3

Ενοικίαση οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων με οδηγό

90511100-3

Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων

90511200-4

Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων

90511300-5

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από υπαίθρια δοχεία

90511400-6

Υπηρεσίες αποκομιδής χάρτου

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Παράρτημα – πίνακας 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 2: Όρια εκπομπών από ελαφρά οχήματα

Κατηγορίες οχημάτων

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων* ως ποσοστό των ορίων εκπομπών**

CO2 g/km

RDE εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων* ως ποσοστό των ορίων εκπομπών

Οχήματα κατηγορίας M1

25

80%

0

α.α.

Οχήματα κατηγορίας M2

25

80%

0

α.α.

Οχήματα κατηγορίας N1

40

80%

0

α.α.

* Εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) υπερλεπτών σωματιδίων σε αριθμό σωματιδίων ανά χιλιόμετρο (PN), και οξειδίων του αζώτου σε mg/km (NOx) μετρούμενων σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση του παραρτήματος IIIΑ του κανονισμού 2017/1151.

** Τα ισχύοντα όρια εκπομπών προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 ή στους κανονισμούς που τον διαδέχθηκαν.

 

Τροπολογία

Πίνακας 2: Όρια εκπομπών από ελαφρά οχήματα

Κατηγορίες οχημάτων

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων* ως ποσοστό των ορίων εκπομπών**

CO2 g/km

RDE εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων* ως ποσοστό των ορίων εκπομπών

Οχήματα κατηγορίας L

25

 

 

 

Οχήματα κατηγορίας M1

50

80%

0

α.α.

Οχήματα κατηγορίας M2

50

80%

0

α.α.

Οχήματα κατηγορίας N1

50

80%

0

α.α.

Οχήματα κατηγορίας M3

α.α.

 

 

 

Οχήματα κατηγορίας N2

α.α.

 

 

 

Οχήματα κατηγορίας N3

α.α.

 

 

 

* Εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) υπερλεπτών σωματιδίων σε αριθμό σωματιδίων ανά χιλιόμετρο (PN), και οξειδίων του αζώτου σε mg/km (NOx) μετρούμενων σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση του παραρτήματος IIIΑ του κανονισμού 2017/1151.

** Τα ισχύοντα όρια εκπομπών προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 ή στους κανονισμούς που τον διαδέχθηκαν.

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Παράρτημα – πίνακας 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 4: Ελάχιστος στόχος όσον αφορά το ποσοστό ελαφρών οχημάτων σύμφωνα με τον πίνακα 2 ως προς τις συνολικές δημόσιες συμβάσεις ελαφρών οχημάτων σε επίπεδο κράτους μέλους*

Κράτος μέλος

2025

2030

Λουξεμβούργο

35%

35%

Σουηδία

35%

35%

Δανία

34%

34%

Φινλανδία

35%

35%

Γερμανία

35%

35%

Γαλλία

34%

34%

Ηνωμένο Βασίλειο

35%

35%

Κάτω Χώρες

35%

35%

Αυστρία

35%

35%

Βέλγιο

35%

35%

Ιταλία

35%

35%

Ιρλανδία

35%

35%

Ισπανία

33%

33%

Κύπρος

29%

29%

Μάλτα

35%

35%

Πορτογαλία

27%

27%

Ελλάδα

23%

23%

Σλοβενία

20%

20%

Τσεχική Δημοκρατία

27%

27%

Εσθονία

21%

21%

Σλοβακία

20%

20%

Λιθουανία

19%

19%

Πολωνία

20%

20%

Κροατία

17%

17%

Ουγγαρία

21%

21%

Λετονία

20%

20%

Ρουμανία

17%

17%

Βουλγαρία

16%

16%

*Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών από τον αγωγό εξαγωγής υπολογίζονται ως 1 όχημα που συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου. Όλα τα λοιπά οχήματα που πληρούν τις απαιτήσεις του πίνακα 2 του παρόντος παραρτήματος υπολογίζονται ως 0,5 οχήματα.

 

Τροπολογία

Πίνακας 4: Ελάχιστος στόχος όσον αφορά το ποσοστό ελαφρών οχημάτων ως προς τις συνολικές δημόσιες συμβάσεις ελαφρών οχημάτων σε επίπεδο κράτους μέλους1, 2

 

Κατηγορία οχήματος M1, M2, N1

Κατηγορία οχήματος L

Κράτος μέλος

2025

2030

2025

2030

Θεσμικά όργανα, οργανισμοί και όργανα της ΕΕ

[50%]

[50%]

[50%]

[50%]

Λουξεμβούργο

50%

50%

50%

50%

Σουηδία

50%

50%

50%

50%

Δανία

50%

50%

50%

50%

Φινλανδία

50%

50%

50%

50%

Γερμανία

50%

50%

50%

50%

Γαλλία

50%

50%

50%

50%

Ηνωμένο Βασίλειο

50%

50%

50%

50%

Κάτω Χώρες

50%

50%

50%

50%

Αυστρία

50%

50%

50%

50%

Βέλγιο

50%

50%

50%

50%

Ιταλία

50%

50%

50%

50%

Ιρλανδία

50%

50%

50%

50%

Ισπανία

50%

50%

50%

50%

Κύπρος

50%

50%

50%

50%

Μάλτα

50%

50%

50%

50%

Πορτογαλία

50%

50%

50%

50%

Ελλάδα

35%

35%

35%

35%

Σλοβενία

35%

35%

35%

35%

Τσεχική Δημοκρατία

50%

50%

50%

50%

Εσθονία

35%

35%

35%

35%

Σλοβακία

35%

35%

35%

35%

Λιθουανία

35%

35%

35%

35%

Πολωνία

35%

35%

35%

35%

Κροατία

25%

25%

25%

25%

Ουγγαρία

25%

25%

25%

25%

Λετονία

25%

25%

25%

25%

Ρουμανία

25%

25%

25%

25%

Βουλγαρία

25%

25%

25%

25%

1   Τουλάχιστον 70% των ελάχιστων στόχων δημοσίων συμβάσεων για καθαρά ελαφρά οχήματα κατά την πρώτη περίοδο αναφοράς (έως το 2025) επιτυγχάνονται από οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών και στη δεύτερη (2025-2030) και τις επόμενες περιόδους αναφοράς, με οχήματα μηδενικών εκπομπών.

2   Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών από τον αγωγό εξαγωγής υπολογίζονται ως 1 όχημα που συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου. Τα οχήματα χαμηλών εκπομπών που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου υπολογίζονται ως 0,66 οχήματα. Όλα τα λοιπά καθαρά οχήματα που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου υπολογίζονται ως 0,5 οχήματα.

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Παράρτημα – πίνακας 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 5: Ελάχιστος στόχος όσον αφορά το ποσοστό βαρέων οχημάτων σύμφωνα με τον πίνακα 3 ως προς τις συνολικές δημόσιες συμβάσεις βαρέων οχημάτων σε επίπεδο κράτους μέλους*

Κράτος μέλος

Φορτηγά

Λεωφορεία

 

2025

2030

2025

2030

Λουξεμβούργο

10%

15%

50%

75%

Σουηδία

10%

15%

50%

75%

Δανία

10%

15%

50%

75%

Φινλανδία

9%

15%

46%

69%

Γερμανία

10%

15%

50%

75%

Γαλλία

10%

15%

48%

71%

Ηνωμένο Βασίλειο

10%

15%

50%

75%

Κάτω Χώρες

10%

15%

50%

75%

Αυστρία

10%

15%

50%

75%

Βέλγιο

10%

15%

50%

75%

Ιταλία

10%

15%

50%

75%

Ιρλανδία

10%

15%

50%

75%

Ισπανία

10%

14%

50%

75%

Κύπρος

10%

13%

50%

75%

Μάλτα

10%

15%

50%

75%

Πορτογαλία

8%

12%

40%

61%

Ελλάδα

8%

10%

38%

57%

Σλοβενία

7%

9%

33%

50%

Τσεχική Δημοκρατία

9%

11%

46%

70%

Εσθονία

7%

9%

36%

53%

Σλοβακία

8%

9%

39%

58%

Λιθουανία

9%

8%

47%

70%

Πολωνία

7%

9%

37%

56%

Κροατία

6%

7%

32%

48%

Ουγγαρία

8%

9%

42%

63%

Λετονία

8%

9%

40%

60%

Ρουμανία

6%

7%

29%

43%

Βουλγαρία

8%

7%

39%

58%

* Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών από τον αγωγό εξαγωγής ή τα οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, υπό την προϋπόθεση ότι κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο και ότι αυτό αποδεικνύεται με σύμβαση για την παροχή βιομεθανίου ή άλλου μέσου πρόσβασης σε βιομεθάνιο, υπολογίζονται ως 1 όχημα που συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου. Ο εν λόγω υπολογισμός δεν εφαρμόζεται σε όσα κράτη μέλη ο ελάχιστος στόχος για τις δημόσιες συμβάσεις υπερβαίνει το 50 % του συνολικού μεγέθους των δημοσίων συμβάσεων και η τιμή διαχωρισμού είναι το 50 %. Όλα τα λοιπά οχήματα που πληρούν τις απαιτήσεις του πίνακα 2 του παρόντος παραρτήματος υπολογίζονται ως 0,5 οχήματα.

 

Τροπολογία

Πίνακας 5: Ελάχιστος στόχος όσον αφορά το ποσοστό βαρέων οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 ως προς τις συνολικές δημόσιες συμβάσεις βαρέων οχημάτων σε επίπεδο κράτους μέλους

Κράτος μέλος

Φορτηγά

Λεωφορεία

 

20251

20302

20251

20302

Θεσμικά όργανα, οργανισμοί και όργανα της ΕΕ

[10%]

[15%]

[50%]

[75%]

Λουξεμβούργο

10%

15%

50%

75%

Σουηδία

10%

15%

50%

75%

Δανία

10%

15%

50%

75%

Φινλανδία

9%

15%

46%

69%

Γερμανία

10%

15%

50%

75%

Γαλλία

10%

15%

48%

71%

Ηνωμένο Βασίλειο

10%

15%

50%

75%

Κάτω Χώρες

10%

15%

50%

75%

Αυστρία

10%

15%

50%

75%

Βέλγιο

10%

15%

50%

75%

Ιταλία

10%

15%

50%

75%

Ιρλανδία

10%

15%

50%

75%

Ισπανία

10%

14%

50%

75%

Κύπρος

10%

13%

50%

75%

Μάλτα

10%

15%

50%

75%

Πορτογαλία

8%

12%

40%

61%

Ελλάδα

8%

10%

38%

57%

Σλοβενία

7%

9%

33%

50%

Τσεχική Δημοκρατία

9%

11%

46%

70%

Εσθονία

7%

9%

36%

53%

Σλοβακία

8%

9%

39%

58%

Λιθουανία

9%

8%

47%

70%

Πολωνία

7%

9%

37%

56%

Κροατία

6%

7%

32%

48%

Ουγγαρία

8%

9%

42%

63%

Λετονία

8%

9%

40%

60%

Ρουμανία

6%

7%

29%

43%

Βουλγαρία

8%

7%

39%

58%

1   Τουλάχιστον το 50% των ελάχιστων στόχων προμήθειας για καθαρά βαρέα οχήματα καλύπτονται από οχήματα μηδενικών εκπομπών ή από οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, υπό την προϋπόθεση ότι κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο, πράγμα που αποδεικνύεται με σύμβαση για την παροχή βιομεθανίου ή άλλου μέσου πρόσβασης σε βιομεθάνιο. Η καταμέτρηση του μεριδίου των οχημάτων που κινούνται με βιομεθάνιο για τον επιμέρους στόχο παύει να υπολογίζεται στο 30% του επιμέρους στόχου.

2  Τουλάχιστον το 66% των ελάχιστων στόχων προμήθειας για καθαρά βαρέα οχήματα καλύπτονται από οχήματα μηδενικών εκπομπών ή από οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, εφόσον λειτουργούν πλήρως με βιομεθάνιο, πράγμα που αποδεικνύεται με σύμβαση προμήθειας βιομεθανίου ή άλλου μέσου για την πρόσβαση σε βιομεθάνιο. Η καταμέτρηση του μεριδίου των οχημάτων που κινούνται με βιομεθάνιο για τον επιμέρους στόχο παύει να υπολογίζεται στο 30% του επιμέρους στόχου.

(1)

  ΕΕ C 262 της 25.7.2018, σ. 58.

(2)

  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΕ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών, με τον καθορισμό ελάχιστων στόχων στις δημόσιες συμβάσεις για καθαρά οχήματα, στοχεύει στην προώθηση των καθαρών μεταφορών, με προαγωγή νέων και καθαρών τεχνολογιών, και στη μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και CO2.

Στο σχέδιο έκθεσής του, ο εισηγητής συνδέει την έννοια των «καθαρών» οχημάτων για επαγγελματικά οχήματα ελαφρού και βαρέως τύπου, με την οδηγία 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Η ευθυγράμμιση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα και σταθερότητα στο δίκαιο της Ένωσης. Η τροποποιηθείσα οδηγία αναμένεται να συνεισφέρει επίσης στην ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και στη συμμόρφωση των οχημάτων με τις απαιτήσεις των τελευταίων προτύπων για τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και αερίων θερμοκηπίου.

Το σχέδιο έκθεσης διευκρινίζει επίσης τις διατάξεις για τους ελάχιστους στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις: ημερομηνίες έναρξης ισχύος, διάρκεια των περιόδων για τους στόχους και η χρονική στιγμή του κύκλου των δημόσιων συμβάσεων που θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των στόχων.

Δεδομένου ότι ορισμένοι τομείς των δημόσιων μεταφορών στις πόλεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται χωριστά ο ένας από τον άλλο, ο εισηγητής προτείνει να επιτραπεί σε ορισμένες περιπτώσεις ο συνυπολογισμός των συρμών τραμ και μετρό που έχουν αγοραστεί για την επίτευξη του ελάχιστου στόχου δημόσιων συμβάσεων για τα λεωφορεία.

Με την επιβολή ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις για τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, η παρούσα οδηγία θα απαιτήσει επιπλέον πόρους για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς. Επομένως, το σχέδιο έκθεσης υπογραμμίζει ότι η ενωσιακή δημοσιονομική και οικονομική πολιτική μετά το 2020 πρέπει να λαμβάνει υπόψη το στοιχείο αυτό και να παρέχει επαρκή χρηματοδοτική στήριξη στις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς. Τούτο θα πρέπει να αντικατοπτριστεί στο μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και στους κανόνες σχετικά με τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ένωσης.

Η προτεινόμενη οδηγία χρησιμοποιεί τις δημόσιες συμβάσεις για την τόνωση της ζήτησης για καθαρά οχήματα οδικών μεταφορών. Οι κατασκευαστές της ΕΕ, ωστόσο, πρέπει επίσης να προστατεύονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Κατά συνέπεια, στο σχέδιο έκθεσής του, ο εισηγητής προτείνει τα οχήματα οδικών μεταφορών που παράγονται από κατασκευαστές με έδρα σε τρίτες χώρες όπου οι κατασκευαστές της ΕΕ δεν έχουν πρόσβαση σε προσφορές για δημόσιες συμβάσεις σχετικά με την αγορά, μίσθωση, ενοικίαση ή αγορά με δόσεις οχημάτων οδικών μεταφορών, να μη συνυπολογίζονται για την επίτευξη των ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (11.7.2018)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΕ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Andor Deli

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία. Οι δημόσιες επενδύσεις σε καθαρά οχήματα έχουν επίσης άμεσο αντίκτυπο στην εξασφάλιση καθαρού αέρα για τους πολίτες, καθώς συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επίμονων προβλημάτων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε μορφές προμηθειών πέραν της αγοράς, ήτοι στη μίσθωση, στην ενοικίαση ή στην αγορά οχήματος με δόσεις, και στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες συγκοινωνιών, στις υπηρεσίες οδικών επιβατικών μεταφορών ειδικού σκοπού, στις μη τακτικές μεταφορές επιβατών και στην ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό. Επιπλέον, ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιθυμεί να επεκταθεί περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ώστε να περιλαμβάνει τις υπηρεσίες ταξί, εφόσον πρόκειται για οχήματα δημόσιας ιδιοκτησίας και μισθωμένα οχήματα. Δεδομένου ότι ένας από τους βασικούς λόγους για την περιορισμένη εφαρμογή της οδηγίας ήταν το στενό πεδίο εφαρμογής της, η εν λόγω τροπολογία θα αποτελέσει θετική αλλαγή.

Επιπλέον, τάσσεται υπέρ του πλαισίου υποβολής στοιχείων, εφόσον οι σχετικές διοικητικές προσπάθειες παραμένουν εντός αποδεκτών πλαισίων όταν μια κατηγορία καθαρών οχημάτων εισάγεται στα επίσημα μητρώα αυτοκινήτων. Με μια ολοκληρωμένη υποβολή στοιχείων μπορεί να εξασφαλιστεί μια σαφής επισκόπηση της αγοράς και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας.

Εκφράζει, επίσης, την ικανοποίησή του για την κατάργηση της μεθόδου χρηματικής αποτίμησης, η οποία οδηγεί σε σημαντική επιβάρυνση και σπάνια εφαρμόζεται.

Παρ’ όλα αυτά, ο συντάκτης της γνωμοδότησης επικρίνει την έλλειψη σαφήνειας που χαρακτηρίζει την παρούσα οδηγία, και ιδίως τη διασπορά των πληροφοριών, την ύπαρξη διαφορετικών ορισμών, και τις περίπλοκες μεθόδους μέτρησης για τα «καθαρά οχήματα» κατά τη διάρκεια δύο διαφορετικών χρονικών περιόδων (έως το 2025 και από το 2025 έως το 2030).

Για τα ελαφρά οχήματα, η οδηγία προτείνει, κατά τη μεταβατική περίοδο (έως το 2025), τα οχήματα με μηδενικές εκπομπές καυσαερίων –κατά κύριο λόγο τα 100 % ηλεκτρικά οχήματα– να υπολογίζονται ως 1 όχημα. Τα οχήματα κάτω από ένα ορισμένο όριο εκπομπών καυσαερίων θεωρούνται επίσης καθαρά οχήματα, αλλά υπολογίζονται με συντελεστή στάθμισης μόλις 0,5. Τα όρια είναι 25 CO2 g/km για τα ημιφορτηγά και 40 CO2 g/km για τα επιβατικά ημιφορτηγά, και μπορούν να επιτευχθούν κυρίως από υβριδικά φορτιζόμενα οχήματα.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης όχι μόνο πιστεύει ότι οι υπολογισμοί αυτοί είναι υπερβολικά περίπλοκοι, αλλά αμφιβάλλει και κατά πόσο η μεταβατική περίοδος μέχρι το 2025 θα συμβάλει στη γεφύρωση του τεχνολογικού χάσματος μέχρι να καταστούν ευρέως διαθέσιμες οι τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών καυσαερίων. Προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση και να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μιας ρεαλιστικής αγοράς για καθαρά οχήματα, κάθε όχημα το οποίο θεωρείται καθαρό σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, θα πρέπει να υπολογίζεται ως 1 όχημα. Από το 2030 και μετά, μόνον τα οχήματα μηδενικών εκπομπών πληρούν την απαίτηση των στόχων για τις προμήθειες. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης είναι πεπεισμένος ότι, έως το 2030, η αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών θα είναι πολύ πιο ώριμη και οι τιμές των εν λόγω οχημάτων θα είναι συγκρίσιμες με αυτές των υπόλοιπων. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει ότι η θέσπιση υπερβολικά άκαμπτων κανόνων ενδέχεται να έχει ως συνέπεια είτε να καθυστερούν σημαντικά οι προμήθειες είτε, αντιθέτως, να επιταχύνονται, οδηγώντας όμως στην επιλογή παλαιών τεχνολογιών, κάτι το οποίο, με τη σειρά του, θα παρεμπόδιζε πιθανές μελλοντικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών.

Σε επίπεδο Ένωσης έχουν τεθεί ελάχιστοι στόχοι για τις προμήθειες, λαμβανομένων υπόψη των μελλοντικών προκλήσεων για τις δημόσιες αρχές και της οικονομικής αποδοτικότητας. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν υψηλότερους στόχους ανάλογα με την οικονομική τους ικανότητα (κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) και την έκθεσή τους στη ρύπανση (πυκνότητα αστικού πληθυσμού).

Για τα βαρέα οχήματα, η οδηγία προτείνει, κατά τη μεταβατική περίοδο (έως το 2025), να γίνεται αποδεκτό το φυσικό αέριο με προσθήκες βιομεθανίου, αλλά με μειωμένο συντελεστή στάθμισης, ενώ, για την επόμενη φάση, δεν έχει καθοριστεί κανένα όριο εκπομπών ούτε κανένας ορισμός. Η Επιτροπή επιθυμεί να εφαρμόσει τα εν λόγω όρια μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, μόλις αυτά καθοριστούν. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πρότυπα εκπομπών διαθέσιμα προς χρήση, και η τεχνολογία μηδενικών εκπομπών καυσαερίων είναι λιγότερο ώριμη σε σύγκριση με την αντίστοιχη τεχνολογία για τα ελαφρά οχήματα.

Ως εκ τούτου, ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιθυμεί να απαλειφθούν οι διατάξεις που αφορούν την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, και να εφαρμοστεί το ίδιο σκεπτικό με την περίπτωση των ελαφρών οχημάτων: κάθε όχημα το οποίο θεωρείται καθαρό σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, θα πρέπει να υπολογίζεται ως 1 όχημα. Όσον αφορά τους στόχους για τις προμήθειες, στην περίπτωση των βαρέων οχημάτων μπορεί να εφαρμοστεί η ίδια λογική που ισχύει για τα ελαφρά οχήματα.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης είναι πεπεισμένος ότι η εν λόγω προσέγγιση θα είναι πιο ουδέτερη από τεχνολογική άποψη, σε σύγκριση με αυτή που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή, η οποία εστιάζεται υπερβολικά στα ηλεκτρικά οχήματα, και πιστεύει ότι θα ανταποκρίνεται καλύτερα στον κύριο στόχο της οδηγίας, δηλαδή την τόνωση της βιομηχανικής πολιτικής μέσω των δημόσιων προμηθειών καθαρών οχημάτων, και θα οδηγήσει σε ανάπτυξη της αγοράς.

Τέλος, ο συντάκτης της γνωμοδότησης υπενθυμίζει ότι οι κανόνες για την αγορά καθαρών οχημάτων δεν θα πρέπει να οδηγούν σε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ή σε εξωτερίκευση του κόστους μέσω αύξησης της τιμής των εισιτηρίων, αύξησης των τοπικών φόρων ή μείωσης των υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών. Ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή και τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών, σε όλα τα επίπεδα, να επεκτείνουν τα οικονομικά και μη οικονομικά κίνητρα που παρέχουν, προκειμένου να επιταχυνθεί η διείσδυση των εν λόγω τεχνολογιών στην αγορά.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η ΕΕ έχει δεσμευθεί για ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό και ασφαλές σύστημα ενέργειας, απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές19. Η ενεργειακή ένωση και το πλαίσιο πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα για την περίοδο 2020 - 203020 θέτουν φιλόδοξες δεσμεύσεις για την Ένωση για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990, με σκοπό να αυξηθεί το ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά τουλάχιστον 27 %, να εξοικονομηθεί ενέργεια κατά τουλάχιστον 27 % και να βελτιωθεί η ενεργειακή ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα στην Ένωση.

(1)  Η ΕΕ έχει δεσμευθεί για ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό και ασφαλές σύστημα ενέργειας, απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές19. Η ενεργειακή ένωση και το πλαίσιο πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα για την περίοδο 2020 - 2030 θέτουν φιλόδοξες δεσμεύσεις για την Ένωση για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990, με σκοπό να αυξηθεί το ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά τουλάχιστον 35 %, να εξοικονομηθεί ενέργεια κατά τουλάχιστον 35 % και να βελτιωθεί η ενεργειακή ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα στην Ένωση.

_________________

_________________

19 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2014.

19 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2014.

20 Ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια από το 2020 έως το 2030 (COM(2014)0013).

20 Ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια από το 2020 έως το 2030 (COM(2014)0013), όπως τροποποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωσή του στις 17 Ιανουαρίου 2018.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Στην ευρωπαϊκή στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών21 η Επιτροπή ανήγγειλε ότι, για να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ένωση στην 21η Διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 2015, πρέπει να επιταχυνθεί η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και ότι, συνεπώς, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων από τις μεταφορές να ακολουθήσουν σταθερή πορεία προς μηδενικές εκπομπές έως τα μέσα του αιώνα. Επίσης, οι εκπομπές αέριων ρύπων από τις μεταφορές που βλάπτουν την υγεία θα πρέπει να μειωθούν δραστικά χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής, καθώς και με τη χρήση των δημόσιων συμβάσεων προμήθειας καθαρών οχημάτων.

(2)  Στην ευρωπαϊκή στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών21 η Επιτροπή ανήγγειλε ότι, για να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ένωση στην 21η Διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 2015, πρέπει να επιταχυνθεί η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και ότι, συνεπώς, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων από τις μεταφορές να ακολουθήσουν σταθερή πορεία προς μηδενικές εκπομπές έως τα μέσα του αιώνα. Επίσης, οι εκπομπές αέριων ρύπων από τις μεταφορές που βλάπτουν την υγεία και το περιβάλλον θα πρέπει να μειωθούν δραστικά χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής, καθώς και με τη χρήση των δημόσιων συμβάσεων προμήθειας καθαρών οχημάτων.

_________________

_________________

21 COM( 2016) 501 final.

21 COM( 2016) 501 final.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Όπως αναγγέλθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους»23, η παρούσα πρόταση έχει ενταχθεί στη δεύτερη δέσμη προτάσεων, η οποία θα συμβάλει στην προσπάθεια της Ένωσης για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Αυτή η δέσμη μέτρων, η οποία παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επίτευξη κινητικότητας χαμηλών εκπομπών - Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, ισχυροποιεί τους καταναλωτές της και υπερασπίζεται τη βιομηχανία και τους εργαζομένους της» περιλαμβάνει συνδυασμό μέτρων για την προσφορά και τη ζήτηση, προκειμένου η ΕΕ να τεθεί σε πορεία κινητικότητας χαμηλών εκπομπών και συγχρόνως να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του οικοσυστήματος κινητικότητας της ΕΕ.

(4)  Όπως αναγγέλθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους»23, η παρούσα πρόταση έχει ενταχθεί στη δεύτερη δέσμη προτάσεων, η οποία θα συμβάλει στην προσπάθεια της Ένωσης για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Αυτή η δέσμη μέτρων, η οποία παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επίτευξη κινητικότητας χαμηλών εκπομπών - Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, ισχυροποιεί τους καταναλωτές της και υπερασπίζεται τη βιομηχανία και τους εργαζομένους της» περιλαμβάνει συνδυασμό μέτρων για την προσφορά και τη ζήτηση, προκειμένου η ΕΕ να τεθεί σε πορεία κινητικότητας χαμηλών εκπομπών και συγχρόνως να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του οικοσυστήματος κινητικότητας της ΕΕ. Η προώθηση βιώσιμων οχημάτων θα πρέπει να διενεργείται παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών, ως τον ταχύτερο και οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο μείωσης του αριθμού οχημάτων στον δρόμο και, συνεπώς, βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και μείωσης των εκπομπών.

_________________

_________________

23 COM (2017) 283 final.

23 COM (2017) 283 final.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η καινοτομία των νέων τεχνολογιών συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών των οχημάτων και υποστηρίζει την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η μεγαλύτερη διείσδυση των οδικών οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών είναι πιθανόν να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών CO2 και ορισμένων ρύπων (αιωρούμενα σωματίδια, οξείδια του αζώτου και υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου) και να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών.

(5)  Η καινοτομία των νέων τεχνολογιών συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών των οχημάτων, μειώνει την ηχορύπανση και ταυτόχρονα υποστηρίζει την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η μεγαλύτερη διείσδυση των οδικών οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών CO2 και ορισμένων ρύπων (αιωρούμενα σωματίδια, οξείδια του αζώτου και υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου) και, με τον τρόπο αυτό, θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα στις πόλεις και σε άλλες περιοχές με ρύπανση, και ταυτόχρονα θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Επιπλέον, η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας πρέπει να αποτελεί τη βασική αρχή κάθε προσπάθειας, ώστε να εξασφαλιστεί και να δοθεί ώθηση σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω έρευνα και καινοτομία στον συγκεκριμένο τομέα. Προκειμένου να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ηχορύπανση και να τηρούνται τα ενωσιακά πρότυπα ποιότητας του αέρα σε αστικές και αγροτικές περιοχές, χρειάζονται συγκεκριμένες και φιλόδοξες πολιτικές και μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των δημόσιων συμβάσεων προμήθειας οχημάτων καθαρών εκπομπών.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Προκειμένου να είναι συνεπείς με τους σκοπούς της βιωσιμότητας, οι συσσωρευτές θα πρέπει να παράγονται με τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις εντός και εκτός της Ένωσης, ιδίως ως προς τη διαδικασία εξαγωγής του υλικού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των συσσωρευτών. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια παραγωγής. Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει, σύμφωνα με την αναθεώρηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ, φιλόδοξους στόχους για την ανακυκλωσιμότητα των συσσωρευτών.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Σύμφωνα με τις προβλέψεις αγοράς, η τιμή των καθαρών οχημάτων, όπως είναι τα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα μειωθεί σημαντικά και τα εν λόγω οχήματα θα καταστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και με ακόμη μικρότερο λειτουργικό κόστος από τα συμβατικά οχήματα κατά τη δεκαετία του 2020, ιδίως όταν λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, χάρη στο μειωμένο κόστος των συσσωρευτών αλλά και άλλες μειώσεις του κόστους που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου κόστους καυσίμων και των χαμηλότερων δαπανών συντήρησης που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός ηλεκτρικού οχήματος.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5γ)  Παρόλο που η Ένωση είναι μία από τις κορυφαίες περιοχές όσον αφορά την έρευνα και την οικολογική καινοτομία υψηλής αξίας, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού φιλοξενεί τους μεγαλύτερους παραγωγούς λεωφορείων και συσσωρευτών. Ομοίως, οι εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτές οδηγούνται από τις αγορές στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συνδυαστικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 60 % της παγκόσμιας αγοράς, σε σύγκριση με το 28 % που κατέχει η ΕΕ. Απαιτείται λοιπόν ένα φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την τόνωση της καινοτομίας και την περαιτέρω προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις επεκτεινόμενες παγκόσμιες αγορές για καθαρά οχήματα και συναφείς τεχνολογικές υποδομές.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5δ)  Η ετήσια αξία της ευρωπαϊκής αγοράς συσσωρευτών θα ανέρχεται σε 250 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2025, καθώς η ευρωπαϊκή ζήτηση για στοιχεία συσσωρευτών αναμένεται να φθάσει τα 200 GWh και θα μπορούσε να δημιουργήσει 4 έως 5 εκατομμύρια νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Ωστόσο, η απουσία εγχώριας βάσης παραγωγής στοιχείων συσσωρευτών θέτει σε κίνδυνο τη θέση των βιομηχανικών πελατών της ΕΕ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τα κράτη μέλη και οι τοπικές αρχές πρέπει να ενεργήσουν γρήγορα και συλλογικά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το ανταγωνιστικό μειονέκτημα και να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική αλυσίδα αξίας για την παραγωγή στοιχείων συσσωρευτών στην Ευρώπη με επίκεντρο τη βιώσιμη και υπεύθυνη προμήθεια πρώτων υλών, μια διαδικασία παραγωγής βασισμένη στην ανανεώσιμη ενέργεια, την ανακυκλωσιμότητα και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Οι δημόσιες αρχές, μέσω της πολιτικής τους για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να δημιουργήσουν και να στηρίξουν αγορές καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι οδηγίες 2014/24/ΕΕ24 και 2014/25/ΕΕ25 προβλέπουν ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις με τους οποίους εναρμονίζεται ο τρόπος αγοράς αγαθών, έργων και υπηρεσιών από δημόσιες αρχές και ορισμένες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας. Συγκεκριμένα, καθορίζουν συνολικά κατώτατα όρια του όγκου των συμβάσεων που πρέπει να υπόκεινται στη νομοθεσία της Ένωσης, τα οποία ισχύουν και για την οδηγία για τα καθαρά οχήματα.

(6)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές δαπάνες για αγαθά, έργα και υπηρεσίες αντιστοιχούν περίπου στο 14 % του ΑΕγχΠ, οι δημόσιες αρχές, μέσω της πολιτικής τους για τις δημόσιες συμβάσεις, για την προμήθεια νέων οχημάτων και μετασκευής των υφιστάμενων, μπορούν να δημιουργήσουν και να στηρίξουν αγορές καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι οδηγίες 2014/24/ΕΕ24 και 2014/25/ΕΕ25 προβλέπουν ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις με τους οποίους εναρμονίζεται ο τρόπος αγοράς αγαθών, έργων και υπηρεσιών από δημόσιες αρχές και ορισμένες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας στο πλαίσιο τήρησης των περιβαλλοντικών απαιτήσεων των αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων) που αγοράζονται. Συγκεκριμένα, καθορίζουν συνολικά κατώτατα όρια του όγκου των συμβάσεων που πρέπει να υπόκεινται στη νομοθεσία της Ένωσης, τα οποία ισχύουν και για την οδηγία για τα καθαρά οχήματα.

_________________

_________________

24 ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65 - 242.

24 ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65 - 242.

25 ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243 - 374.

25 ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243 - 374.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να διερευνήσουν τις δυνατότητες στήριξης της λειτουργίας και μείωσης του κόστους λειτουργίας των οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών στις δημόσιες υπηρεσίες, για παράδειγμα, με εξαιρέσεις ή μειώσεις, από τους ενεργειακούς φόρους για τα οχήματα εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Η διαθεσιμότητα υποδομών φόρτισης και ανεφοδιασμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε μεταφορά με οχήματα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συγκοινωνιών. Επομένως, οι πτυχές που προωθούν τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων για τις δημόσιες μεταφορές θα πρέπει να ενισχυθούν στην οδηγία 2014/94/ΕΕ. Ελλείψει αναθεώρησης, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει σχέδιο δράσης για τις υποδομές δημοσίων μεταφορών.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Στην εκτίμηση επιπτώσεων που διενεργήθηκε τονίζονται τα οφέλη από την αλλαγή προσέγγισης της συνολικής διακυβέρνησης με σκοπό την προμήθεια καθαρών οχημάτων σε επίπεδο Ένωσης. Με τον καθορισμό ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος διείσδυσης των καθαρών οχημάτων στην αγορά σε αντίθεση με την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους στις αποφάσεις προμηθειών εν γένει, ενώ επισημαίνεται παράλληλα η σημασία να εξετάζονται οι περιβαλλοντικές πτυχές σε όλες τις αποφάσεις προμηθειών. Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης δικαιολογούν πλήρως την προσέγγιση αυτή διότι δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη τεχνολογία που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς και οι επιχειρήσεις.

(8)  Στην εκτίμηση επιπτώσεων που διενεργήθηκε τονίζονται τα οφέλη από την αλλαγή προσέγγισης της συνολικής διακυβέρνησης με σκοπό την προμήθεια καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων σε επίπεδο Ένωσης. Με τον καθορισμό ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος διείσδυσης των καθαρών οχημάτων στην αγορά σε αντίθεση με την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους στις αποφάσεις προμηθειών εν γένει, ενώ επισημαίνεται παράλληλα η σημασία να εξετάζονται οι περιβαλλοντικές πτυχές σε όλες τις αποφάσεις προμηθειών. Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης δικαιολογούν πλήρως την προσέγγιση αυτή διότι δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη τεχνολογία που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς και οι επιχειρήσεις.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε πρακτικές, όπως η μίσθωση, η ενοικίαση ή η αγορά οχημάτων με δόσεις, καθώς και στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες συγκοινωνιών, στις υπηρεσίες οδικών επιβατικών μεταφορών ειδικού σκοπού, στις μη τακτικές μεταφορές επιβατών και στην ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό, καθώς και σε ειδικές υπηρεσίες ταχυδρομείου και ταχυμεταφοράς και σε υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, εξασφαλίζει ότι καλύπτονται όλες οι σχετικές πρακτικές σύναψης συμβάσεων.

(9)  Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε πρακτικές, όπως η μίσθωση, η ενοικίαση ή η αγορά με δόσεις και η μετασκευή οχημάτων, καθώς και στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες συγκοινωνιών, στις υπηρεσίες οδικών επιβατικών μεταφορών ειδικού σκοπού, στις μη τακτικές μεταφορές επιβατών και στην ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό, καθώς και σε ειδικές υπηρεσίες ταχυδρομείου και ταχυμεταφοράς και σε υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, εξασφαλίζει ότι καλύπτονται όλες οι σχετικές πρακτικές σύναψης συμβάσεων, ταυτόχρονα δε η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει αναδρομικά τις υφιστάμενες συμβάσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα σύναψης καθαρών δημοσίων συμβάσεων σε άλλα μέσα μεταφοράς.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η εισαγωγή ορισμού των καθαρών οχημάτων υποστηρίχθηκε ευρέως από βασικούς παράγοντες, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων από τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Για να εξασφαλισθούν επαρκή κίνητρα για την υποστήριξη της διείσδυσης των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών στην αγορά της Ένωσης, οι διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας βάσει αυτής της τροπολογίας θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τις επιδόσεις εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων και των ημιφορτηγών για την περίοδο μετά το 202026. Η δράση που αναλαμβάνεται με βάση την τροποποιηθείσα οδηγία θα συμβάλει στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων. Μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση για τις δημόσιες συμβάσεις μπορεί να επιφέρει σημαντική πρόσθετη τόνωση της αγοράς.

(10)  Η τροποποιημένη οδηγία θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου καθώς και της ηχορύπανσης από τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Για να εξασφαλισθούν επαρκή κίνητρα για την υποστήριξη της διείσδυσης των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών στην αγορά της Ένωσης, οι διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας βάσει αυτής της τροπολογίας θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τις επιδόσεις εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων και των ημιφορτηγών για την περίοδο μετά το 202026. Η δράση που αναλαμβάνεται με βάση την τροποποιηθείσα οδηγία θα συμβάλει στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων. Μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση για τις δημόσιες συμβάσεις μπορεί να επιφέρει σημαντική πρόσθετη τόνωση της αγοράς και ειδικότερα, πρέπει να δοθεί περαιτέρω ώθηση στην προμήθεια βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, καθώς το επίπεδο ωριμότητας της αγοράς «καθαρών» βαρέων επαγγελματικών οχημάτων είναι λιγότερο προηγμένο. Ο υπολογισμός των εκπομπών CO2 θα πρέπει να βασίζεται στην προσέγγιση από την παραγωγή στην κατανάλωση, προκειμένου να καλυφθεί ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού με καύσιμα από το στάδιο της εξόρυξης έως τον σωλήνα εξόδου. Με τον τρόπο αυτό θα αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των οχημάτων με πιο ρεαλιστικό τρόπο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίσει τη μεθοδολογία για την καταγραφή των εκπομπών από την παραγωγή στην κατανάλωση έως την 1η Ιανουαρίου 2022 το αργότερο και να αναπροσαρμόσει αναλόγως τους πίνακες 2 και 3.

_________________

_________________

26 COM(2017) 676 final

26 COM(2017) 676 final

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων μπορούν επίσης να αφήσουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω της διεργασίας κατασκευής των κατασκευαστικών στοιχείων και του επιπέδου ανακυκλωσιμότητας. Ως εκ τούτου, οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να λαμβάνουν υπόψη και άλλες πτυχές πέραν της τιμής κατά την προμήθεια οχημάτων, όπως η ανακυκλωσιμότητα των συσσωρευτών. Η έρευνα και η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών θα πρέπει επίσης να προωθηθούν και σε άλλες πολιτικές της Ένωσης.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα χρησιμοποιούνται για διαφόρους σκοπούς και έχουν φθάσει σε διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας της αγοράς, και θα ήταν σκόπιμο να αναγνωρισθούν αυτές οι διαφορές στις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. Η εκτίμηση επιπτώσεων κατέδειξε την προστιθέμενη αξία της υιοθέτησης προσέγγισης με βάση τα εναλλακτικά καύσιμα έως ότου καθορισθούν σε επίπεδο Ένωσης τεχνολογικά ουδέτερες απαιτήσεις για τις εκπομπές CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, τις οποίες η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει στο μέλλον. Στην εκτίμηση επιπτώσεων αναγνωρίζεται επίσης ότι οι αγορές αστικών λεωφορείων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών χαρακτηρίζονται από αυξημένη ωριμότητα, ενώ οι αγορές φορτηγών χαμηλών και μηδενικών εκπομπών βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης της αγοράς.

(11)  Τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα χρησιμοποιούνται για διαφόρους σκοπούς και έχουν φθάσει σε διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας της αγοράς, και θα ήταν σκόπιμο να αναγνωρισθούν αυτές οι διαφορές στις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. Θα πρέπει να αναγνωρίζεται επίσης ότι οι αγορές αστικών λεωφορείων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών χαρακτηρίζονται από πρόσφατη πρόοδο, ενώ οι αγορές φορτηγών χαμηλών και μηδενικών εκπομπών βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης της αγοράς.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ο καθορισμός ελάχιστων στόχων για την προμήθεια καθαρών οχημάτων έως το 2025 και έως το 2030 σε επίπεδο κράτους μέλους θα πρέπει να συμβάλει στην ασφάλεια πολιτικής για αγορές όπου οι επενδύσεις στην κινητικότητα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών είναι εγγυημένες. Οι ελάχιστοι στόχοι υποστηρίζουν τη δημιουργία αγορών σε ολόκληρη την Ένωση. Δίνουν χρόνο για την προσαρμογή των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και σαφές μήνυμα στην αγορά. Στην εκτίμηση επιπτώσεων επισημαίνεται ότι τα κράτη μέλη καθορίζουν όλο και περισσότερο στόχους, ανάλογα με την οικονομική τους ικανότητα και τη σοβαρότητα του προβλήματος.Θα πρέπει να καθορισθούν διαφορετικοί στόχοι για τα διάφορα κράτη μέλη σύμφωνα με την οικονομική τους ικανότητα (κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) και την έκθεσή τους στη ρύπανση (πυκνότητα αστικού πληθυσμού). Οι ελάχιστοι στόχοι για τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν με την υποχρέωση των αναθετουσών αρχών, των φορέων και των επιχειρήσεων να εξετάζουν σχετικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές πτυχές σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που προκηρύσσονται. Η εκτίμηση των εδαφικών επιπτώσεων της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας κατέδειξε ότι οι επιπτώσεις θα κατανεμηθούν ομοιόμορφα στις περιφέρειες της Ένωσης.

(12)  Ο καθορισμός ελάχιστων στόχων για την προμήθεια καθαρών οχημάτων που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025 και έως το 2030 έχει καίρια σημασία για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια πολιτικής για αγορές όπου οι επενδύσεις στην κινητικότητα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών είναι εγγυημένες. Οι ελάχιστοι στόχοι υποστηρίζουν την ανάπτυξη αγορών σε ολόκληρη την Ένωση. Δίνουν χρόνο για την προσαρμογή των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και σαφές μήνυμα στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός θετικού παραδείγματος για τους πολίτες. Στην εκτίμηση επιπτώσεων επισημαίνεται ότι τα κράτη μέλη καθορίζουν όλο και περισσότερο στόχους, ανάλογα με την οικονομική τους ικανότητα και τη σοβαρότητα του προβλήματος. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται, ωστόσο, να εφαρμόζουν πιο φιλόδοξους στόχους σύμφωνα με τις οικονομικές τους επιδόσεις (κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) και την έκθεσή τους στη ρύπανση (πυκνότητα αστικού πληθυσμού). Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι αυτές οι παράμετροι πολύ συχνά δεν είναι ομοιόμορφες εντός ενός κράτους μέλους, θα είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί η αξιοπιστία τους, ώστε να μπορεί να συμπληρωθεί τελικά η μεθοδολογία. Οι ελάχιστοι στόχοι για τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν με την υποχρέωση των αναθετουσών αρχών, των φορέων και των επιχειρήσεων να εξετάζουν σχετικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές πτυχές σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που προκηρύσσονται. Η εκτίμηση των εδαφικών επιπτώσεων της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας κατέδειξε ότι οι επιπτώσεις θα κατανεμηθούν ομοιόμορφα στις περιφέρειες της Ένωσης. Δεδομένων των τρεχουσών εξελίξεων στις τεχνολογίες μεταφορών, ενδέχεται να είναι αναγκαίες μια ενδιάμεση επανεξέταση των εν λόγω ελάχιστων στόχων και μια αξιολόγηση των εθνικών παραμέτρων, ούτως ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή των τιμών σε μεταγενέστερο στάδιο.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Μέγιστος αντίκτυπος μπορεί να επιτευχθεί εάν οι δημόσιες προμήθειες καθαρών οχημάτων στοχοθετηθούν σε περιοχές με σχετικά υψηλό επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών ενθαρρύνονται να εστιάσουν ιδίως στις περιοχές αυτές κατά την περάτωση της υλοποίησης των εθνικών τους ελάχιστων στόχων και να καταγράφουν τη σχετική δράση στις εκθέσεις που υποβάλλουν βάσει της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας.

(13)  Μέγιστος αντίκτυπος μπορεί να επιτευχθεί εάν οι δημόσιες προμήθειες καθαρών οχημάτων στοχοθετηθούν σε περιοχές με σχετικά υψηλό επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης. Οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών ενθαρρύνονται να εστιάσουν ιδίως στις περιοχές αυτές κατά την περάτωση της υλοποίησης των εθνικών τους ελάχιστων στόχων και να καταγράφουν τη σχετική δράση στις εκθέσεις που υποβάλλουν βάσει της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας. Για να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση και να βελτιστοποιηθούν τα δυνητικά αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να παρασχεθεί στις δημόσιες αρχές κατάλληλη τεχνική υποστήριξη.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Η εφαρμογή των ορίων που καθορίζονται στην οδηγία δύσκολα θα επιτευχθεί χωρίς την ανάπτυξη εμπορεύσιμων και τεχνικά ώριμων προϊόντων. Για να εξασφαλιστεί η τακτική επικαιροποίηση όσον αφορά την πρόοδο στον τομέα, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να υποβάλλει ανά δύο έτη έκθεση στην οποία θα εκτιμάται εάν διατίθενται εμπορεύσιμες λύσεις για καθαρά οχήματα. Επιπλέον, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν μεγαλύτερα χρηματοδοτικά και μη χρηματοδοτικά κίνητρα, ούτως ώστε να διατεθούν ταχύτερα στην αγορά τέτοιου είδους καθαρά οχήματα.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β)  Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής διαφοράς στα οικονομικά περιθώρια των ιδιωτικών εταιρειών μεταφορών που επιθυμούν να χρησιμοποιούν οχήματα τα οποία κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα, ενδεχομένως πιο ακριβά, πρέπει να προβλεφθούν μηχανισμοί προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών μεταφορών στις διαδικασίες υποβολής προσφορών, και να διασφαλιστεί ότι το κόστος συμμόρφωσης με τους ελάχιστους στόχους δημοσίων συμβάσεων που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία δεν μετακυλίεται στις τοπικές αρχές, ιδίως για τους μικρότερους δήμους, ή δεν θα οδηγήσει σε εξωτερίκευση του κόστους μέσω αύξησης της τιμής των εισιτηρίων, αύξησης των τοπικών φόρων ή μείωσης των υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η κοστολόγηση κύκλου ζωής είναι σημαντικό μέσο για τις αναθέτουσες αρχές και φορείς στην κάλυψη των ενεργειακών και των περιβαλλοντικών δαπανών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός οχήματος, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων ρύπων με βάση σχετική μέθοδο προσδιορισμού της χρηματικής αξίας τους. Λόγω της περιορισμένης χρήσης της μεθόδου υπολογισμού του λειτουργικού κόστους για όλη τη διάρκεια ζωής σύμφωνα με την οδηγία 2009/33/ΕΕ και των πληροφοριών που παρείχαν οι αναθέτουσες αρχές και φορείς σχετικά με τη χρήση των μεθόδων τους οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες περιστάσεις και ανάγκες τους, δεν πρέπει να ορισθεί η χρήση υποχρεωτικής μεθόδου, αλλά οι αναθέτουσες αρχές, φορείς ή επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν κάποια μέθοδο υπολογισμού του λειτουργικού κόστους για όλη τη διάρκεια ζωής με σκοπό υποστηριχθούν οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

(14)  Η κοστολόγηση κύκλου ζωής είναι σημαντικό μέσο για τις αναθέτουσες αρχές και φορείς στην κάλυψη των ενεργειακών και των περιβαλλοντικών δαπανών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός οχήματος, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων ρύπων με βάση σχετική μέθοδο προσδιορισμού της χρηματικής αξίας τους. Λόγω της περιορισμένης χρήσης της μεθόδου υπολογισμού του λειτουργικού κόστους για όλη τη διάρκεια ζωής σύμφωνα με την οδηγία 2009/33/ΕΕ και των πληροφοριών που παρείχαν οι αναθέτουσες αρχές και φορείς σχετικά με τη χρήση των μεθόδων τους οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες περιστάσεις και ανάγκες τους, δεν πρέπει να ορισθεί η χρήση υποχρεωτικής μεθόδου, αλλά οι αναθέτουσες αρχές, φορείς ή επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν κάποια μέθοδο υπολογισμού του λειτουργικού κόστους για όλη τη διάρκεια ζωής με σκοπό υποστηριχθούν οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν είναι σαφώς κατανοητές οι συνολικές εκπομπές κύκλου ζωής των διαφόρων τύπων καυσίμων, η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει μια ανάλυση που θα οδηγήσει σε μια κοινή ενωσιακή μεθοδολογία για την υποβολή από τους κατασκευαστές στοιχείων για τις εκπομπές CO2 όλων των τύπων καυσίμων κατά τρόπο συνεκτικό.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις βάσει της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας αναμένεται ότι θα παρέχει σαφή εικόνα της αγοράς προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας. Η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να αρχίσει με ενδιάμεση έκθεση το 2023 και να συνεχισθεί με την πρώτη πλήρη έκθεση για την υλοποίηση των ελάχιστων στόχων το 2026 και στη συνέχεια ανά τριετία. Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των μεμονωμένων δημόσιων φορέων και για να διαμορφωθεί αποτελεσματική εικόνα της αγοράς, θα πρέπει να υποβάλλονται μόνον εκθέσεις. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει την πλήρη υποβολή εκθέσεων για τα οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και άλλων οχημάτων που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα στο πλαίσιο του κοινού λεξιλογίου της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις. Ειδικοί κωδικοί στο κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις θα βοηθήσουν την καταχώριση και παρακολούθηση στη βάση δεδομένων «Tender Electronic Daily».

(15)  Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις βάσει της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας αναμένεται ότι θα παρέχει σαφή εικόνα της αγοράς προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας. Η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να αρχίσει με ενδιάμεση έκθεση το 2023 και να συνεχισθεί με την πρώτη πλήρη έκθεση για την υλοποίηση των ελάχιστων στόχων το 2026 και στη συνέχεια ανά τριετία: αυτή η νέα έκθεση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις οικολογικές εξελίξεις και τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες των κρατών μελών τα τελευταία τρία έτη και σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια που ορίζονται για όλα τα κράτη μέλη. Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και το πρόσθετος κόστος για τους μεμονωμένους δημόσιους φορείς και για να διαμορφωθεί αποτελεσματική εικόνα της αγοράς, θα πρέπει να υποβάλλονται μόνον εκθέσεις και οι διαγωνισμοί θα πρέπει να διεξάγονται ηλεκτρονικά, ώστε να αυξάνεται η διαφάνεια. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει την πλήρη υποβολή εκθέσεων για τα οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και άλλων οχημάτων που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα στο πλαίσιο του κοινού λεξιλογίου της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις. Ειδικοί κωδικοί στο κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις θα βοηθήσουν την καταχώριση και παρακολούθηση στη βάση δεδομένων «Tender Electronic Daily».

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Θα πρέπει να κινητοποιηθούν χρηματοοικονομικά μέσα της ΕΕ προκειμένου να υποστηρίξουν τα κράτη μέλη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Οι ελάχιστοι δεσμευτικοί στόχοι για σταθμούς φόρτισης ανά κράτος μέλος, από κοινού με την άμεση χρηματοδότηση υποδομών και τη χρηματοδότηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών ανεφοδιασμού υδρογονοκίνητων οχημάτων, θα πρέπει να εξεταστούν και αυτοί, όπου δεν είναι εμπορικά βιώσιμοι από μόνοι τους. Για αυτόν τον σκοπό θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν χρηματοδοτικά μέσα, όπως ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», που υποστηρίζει την ανάπτυξη υψηλής απόδοσης, βιώσιμων και αποδοτικά διασυνδεδεμένων διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ή η χρηματοδότηση για καθαρότερες μεταφορές που υποστηρίζει την ανάπτυξη καθαρότερων οχημάτων μεταφορών και τις σχετικές ανάγκες για υποδομές. Οι κόμβοι συμβουλών θα πρέπει να διαδραματίσουν κύριο ρόλο σε αυτήν τη μετάβαση διευκολύνοντας και προάγοντας επενδύσεις και υποστηρίζοντας τις θεσμικές ικανότητες.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β)  Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων, η κινητικότητα και ο πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να συντονίζονται καλύτερα μέσω εργαλείων όπως τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας (SUMPs). Τα SUMPs είναι σχέδια που αναπτύσσονται μεταξύ επιμέρους τομέων πολιτικής και σε συνεργασία με διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης τα οποία συνδυάζουν διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, την οδική ασφάλεια, την παράδοση εμπορευμάτων, τη διαχείριση κινητικότητας και τα ευφυή συστήματα μεταφορών. Η εφαρμογή των SUMPs θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο προς εξέταση κατά τη χρηματοδότηση σχεδίων της ΕΕ στον τομέα των αστικών μεταφορών, καθώς και κατά την εφαρμογή της παρούσας τροποποιημένης οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στις αρμόδιες αρχές την αναγκαία συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη SUMPs, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16γ)  Πέραν της στήριξης για τη διείσδυση καθαρών οχημάτων, οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν κινητήρια δύναμη για τις νέες μορφές κινητικότητας. Ενώ θα δοθούν κίνητρα για καθαρά οχήματα, τα οποία θα οδηγήσουν στην επιταχυμένη ανάπτυξη υποδομών στις αστικές περιοχές, η ψηφιοποίηση θα βελτιστοποιήσει την αποδοτικότητα των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών. Η πολυτροπική και συλλογική κινητικότητα, καθώς και οι λύσεις ενοποιημένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων είναι καθοριστικής σημασίας για τη μετάβαση στην κινητικότητα ως υπηρεσία.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)   Για να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται κίνητρα στις δημόσιες αρχές για την αγορά καθαρών οχημάτων και ότι τα κράτη μέλη επενδύουν στην εγκατάσταση των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, αλλά και για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αύξησης των τιμών των εισιτηρίων για τους επιβάτες λόγω αυτών των αγορών, η δημοσιονομική και χρηματοδοτική πολιτική της Ένωσης μετά το 2020 θα πρέπει να παρέχει στήριξη στους αναθέτοντες φορείς. Τούτο θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και στους κανόνες σχετικά με τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ένωσης. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επεκτείνουν τα οικονομικά και μη οικονομικά κίνητρα, και να προβλέπουν περιβαλλοντικούς ελέγχους, ούτως ώστε να επισπεύδουν τη διείσδυση των καθαρών οχημάτων στην αγορά. Οι προσπάθειες αυτές θα μειώσουν την αρχική υψηλή επένδυση για τις αλλαγές στις υποδομές και θα στηρίξουν την απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οδηγία 2009/33/ΕΕ σχετικά με την προώθηση των καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών με σκοπό την υποστήριξη της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών

Οδηγία 2009/33/ΕΕ σχετικά με την προώθηση των καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών για χρήση σε δημόσιες υπηρεσίες με σκοπό την υποστήριξη της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1α)  Το άρθρο 1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Η παρούσα οδηγία επιβάλλει στις αναθέτουσες αρχές, στους αναθέτοντες φορείς καθώς και σε ορισμένες επιχειρήσεις την υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη επιπτώσεις που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας και το περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 και ορισμένων ρύπων, όταν αγοράζουν οχήματα οδικών μεταφορών, με σκοπό την προώθηση και την τόνωση της αγοράς του τομέα των καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων και τη βελτίωση της συμβολής του τομέα των μεταφορών στις πολιτικές της Κοινότητας για το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια.

«Η παρούσα οδηγία επιβάλλει στις αναθέτουσες αρχές, στους αναθέτοντες φορείς καθώς και σε ορισμένες επιχειρήσεις την υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη επιπτώσεις που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας και το περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 και ορισμένων ρύπων, όταν αγοράζουν, ενοικιάζουν, μισθώνουν ή αγοράζουν με δόσεις ή μετασκευάζουν οχήματα οδικών μεταφορών, με σκοπό την προώθηση και την τόνωση της αγοράς του τομέα των καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων και τη βελτίωση της συμβολής του τομέα των μεταφορών στις πολιτικές της Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=EL)

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1β)  Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία συμβάσεις για την αγορά οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, τα οποία δεν υπόκεινται σε έγκριση τύπου ή ιδιαίτερη έγκριση στην επικράτειά τους.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία συμβάσεις για την αγορά, μίσθωση, ενοικίαση, αγορά με δόσεις ή μετασκευή οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, τα οποία δεν υπόκεινται σε έγκριση τύπου ή ιδιαίτερη έγκριση στην επικράτειά τους.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=EL)

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις συμβάσεις αγοράς, μίσθωσης, ενοικίασης ή αγοράς με δόσεις οχημάτων οδικών μεταφορών που συνάπτονται:

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις νέες συμβάσεις αγοράς, μίσθωσης, ενοικίασης ή αγοράς με δόσεις και μετασκευής οχημάτων οδικών μεταφορών για χρήση σε δημόσιες υπηρεσίες που συνάπτονται μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας οδηγίας:

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  από θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 –σημείο 4 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  όχημα της κατηγορίας M1 ή M2 με μέγιστη εκπομπή καυσαερίων εκφρασμένη σε CO2g/km και εκπομπές ρύπων υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης κάτω από ποσοστό των εφαρμοστέων ορίων εκπομπών όπως αναφέρεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος, ή·

α)  όχημα μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών της κατηγορίας L, M1, M2 ή N1 που κινείται με τα καύσιμα που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1) της οδηγίας 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, με μέγιστη εκπομπή καυσαερίων εκφρασμένη σε CO2g/km και εκπομπές ρύπων υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης κάτω από ποσοστό των εφαρμοστέων ορίων εκπομπών όπως αναφέρεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος·

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 –σημείο 4 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  όχημα της κατηγορίας Ν1 με μέγιστη εκπομπή καυσαερίων εκφρασμένη σε CO2g/km και εκπομπές ρύπων υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης κάτω από ποσοστό των εφαρμοστέων ορίων εκπομπών όπως αναφέρεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος, ή·

διαγράφεται

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 –σημείο 4 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  όχημα της κατηγορίας M3, N2 ή N3, όπως ορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος.

γ)  όχημα μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών της κατηγορίας M3, N2 ή N3 (βαρύ επαγγελματικό όχημα), όπως ορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  «βιώσιμος συσσωρευτής»: συσσωρευτής για τον οποίο λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η αλυσίδα αξίας και το τελικό προϊόν του συσσωρευτή είναι κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση και/ή ανακύκλωση.

 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη έως τις [18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος] με πιο συγκεκριμένο ορισμό βάσει αξιολόγησης των εκπομπών CO2 εξετάζοντας τη συνολική αλυσίδα, ήτοι τον συνολικό κύκλο ζωής του συσσωρευτή, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους κύκλου ζωής των ανθρακούχων εκπομπών κατά τη διαδικασία παραγωγής και του αποτυπώματος άνθρακα στο τέλος της ζωής του συσσωρευτή.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  «όχημα βιώσιμου κύκλου ζωής»: όχημα κατά την κατασκευή του οποίου παράγονται σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές σε σχέση με συγκρίσιμους τύπους οχημάτων, και του οποίου ο σχεδιασμός επιτρέπει πιο βιώσιμο τέλος ζωής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των κατασκευαστικών στοιχείων του. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη έως τις [18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος] με πιο συγκεκριμένο ορισμό

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 4 γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4γ.   «όχημα μετασκευασμένο σε καθαρό όχημα»: όχημα του οποίου το σύνολο ή μέρη του κινητήρα έχουν τροποποιηθεί με τεχνολογίες μείωσης της ρύπανσης και/ή εξοικονόμησης καυσίμων, το οποίο αναβαθμίζεται με βάση τα πρότυπα καθαρού οχήματος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4, με την εγκατάσταση διαφόρων βοηθητικών τεχνολογιών ελέγχου των εκπομπών.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 4 δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4δ.   «λεωφορείο μηδενικών εκπομπών» όχημα της κατηγορίας M που κινείται με καύσιμο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων που δεν παράγει τοπικές και άμεσες εκπομπές CO2 ή άλλους ρύπους, εκτός εάν οι εκπομπές αυτές είναι αμελητέες.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αγορά, η μίσθωση, η ενοικίαση ή η αγορά με δόσεις οχημάτων οδικών μεταφορών και οι συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας, να συμφωνούν με τους στόχους ελάχιστων προμηθειών ελαφρών οχημάτων που αναφέρονται στον πίνακα 4 του παραρτήματος και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος.

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αγορά, η μίσθωση, η ενοικίαση ή η αγορά με δόσεις ή η μετασκευή σύμφωνα με τα πρότυπα οχήματος χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών οχημάτων οδικών μεταφορών για χρήση σε δημόσιες υπηρεσίες, και οι συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας, να συμφωνούν με τους στόχους ελάχιστων προμηθειών ελαφρών οχημάτων που αναφέρονται στον πίνακα 4 του παραρτήματος και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος και περιλαμβάνουν συμβατικές διατάξεις για να διασφαλίζεται η πραγματική χρήση των εναλλακτικών καυσίμων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το κόστος συμμόρφωσης με τους ελάχιστους στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που θεσπίζονται σε αυτή την οδηγία δεν μετακυλίεται σε τοπικές αρχές και ότι διατίθενται επαρκείς οικονομικοί πόροι σε αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη προσφέρουν πρόσθετη χρηματοδότηση για την αγορά οχημάτων που δεν εμπίπτουν στη νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Για την επίτευξη των στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις, οι αναθέτοντες φορείς βασίζουν την ανάθεση των συμβάσεων στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά («ΜΕΑΤ»), όπως περιγράφεται στο άρθρο 82 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Η συγγραφή υποχρεώσεων καθορίζεται όχι μόνο με γνώμονα το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας αλλά και άλλα χαρακτηριστικά των οχημάτων, όπως η προσβασιμότητα, η εισαγωγή στο αστικό τοπίο, τα επίπεδα θορύβου, η ενεργειακή απόδοση, η ανακυκλωσιμότητα των συσσωρευτών και των κατασκευαστικών στοιχείων των οχημάτων.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αρχές των κρατών μελών δύνανται να εφαρμόζουν ελάχιστες εντολές υψηλότερες εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

2.  Οι αρχές των κρατών μελών δύνανται να εφαρμόζουν ελάχιστες εντολές υψηλότερες εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Οι αρχές των κρατών μελών δύνανται επίσης να εφαρμόζουν χαμηλότερες εντολές, εάν δικαιολογείται, λαμβάνοντας υπόψη εθνικές ή περιφερειακές περιστάσεις, όπως οι αποστάσεις και οι τοπολογικές και κλιματικές συνθήκες, ή η ικανότητα επίτευξης των ίδιων περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων με άλλες λύσεις που αποδεδειγμένα έχουν καλύτερη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 5 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 5α

 

Σχέδιο δράσης εναλλακτικών καυσίμων για τις δημόσιες μεταφορές

 

1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχέδιο δράσης για την επίσπευση της δημιουργίας υποδομής φόρτισης και ανεφοδιασμού για βαρέα επαγγελματικά οχήματα που ανήκουν σε μεταφορικές εταιρείες στις αποθήκες και στους χώρους συντήρησης που διαθέτουν, καθώς και σε δημόσιους χώρους.

 

2.  Αυτό το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και καθορίζει με σαφήνεια τις διαδικασίες και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να δίδεται αυτή η στήριξη, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

 

3.  Η έκθεση περιέχει επίσης εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να δοθεί χρηματοδοτική προτεραιότητα σε εταιρείες δημόσιων μεταφορών όλων των μεγεθών για την αντικατάσταση των οχημάτων τους.»

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 –σημείο 9 – στοιχείο α

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε τρία έτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και με τα μέτρα που έχει λάβει κάθε κράτος μέλος για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2027, μετά την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη.

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε τρία έτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και με τα μέτρα που έχει λάβει κάθε κράτος μέλος για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2027, μετά την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη. Η έκθεση αυτή ενσωματώνεται στη συνολική αξιολόγηση των πολιτικών της Ένωσης για τις μεταφορές, το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια. Η Επιτροπή υποβάλλει ενδιάμεση έκθεση έως την 1η Ιανουαρίου 2024 σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, σε συνέχεια της υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α α (νέο)

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α α)  Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Στην έκθεση αξιολογούνται τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας και ιδίως των εναλλακτικών επιλογών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, και η ανάγκη για περαιτέρω δράση, περιλαμβάνονται δε προτάσεις εάν χρειάζεται.

«2.  Στην έκθεση αξιολογούνται τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας και ιδίως του άρθρου 5, όσον αφορά την προώθηση και την τόνωση της αγοράς καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων, και η ανάγκη για περαιτέρω δράση, περιλαμβάνονται δε προτάσεις εάν χρειάζεται.

Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή συγκρίνει τον απόλυτο και τον σχετικό αριθμό των αγορασθέντων οχημάτων τα οποία αντιστοιχούν στη βέλτιστη εναλλακτική λύση αγοράς από άποψη κατανάλωσης ενέργειας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για κάθε κατηγορία οχημάτων του πίνακα 3 του παραρτήματος, με τη συνολική αγορά για τα συγκεκριμένα οχήματα, και εκτιμά τον τρόπο με τον οποίο οι εναλλακτικές επιλογές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 έχουν επηρεάσει την αγορά. Η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη για περαιτέρω δράση και περιλαμβάνει, αν χρειαστεί, σχετικές προτάσεις.

Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή συγκρίνει τον απόλυτο και τον σχετικό αριθμό των αγορασθέντων, μισθωθέντων, ενοικιασθέντων ή αγορασθέντων με δόσεις ή μετασκευασθέντων οχημάτων τα οποία αντιστοιχούν στη βέλτιστη εναλλακτική λύση αγοράς από άποψη κατανάλωσης ενέργειας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για κάθε κατηγορία οχημάτων του άρθρου 4 παράγραφος 4, με τη συνολική αγορά για τα συγκεκριμένα οχήματα, και εκτιμά τον τρόπο με τον οποίο οι ελάχιστοι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 5 έχουν επηρεάσει την αγορά στην Ένωση συνολικά και σε κάθε κράτος μέλος. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή αξιολογεί τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη για περαιτέρω δράση και περιλαμβάνει, αν χρειαστεί, σχετικές προτάσεις.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=EL)

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α β (νέο)

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α β)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3.  Το αργότερο κατά την ημερομηνία υποβολής της πρώτης έκθεσης, η Επιτροπή εξετάζει τις εναλλακτικές επιλογές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, υποβάλλει αξιολόγηση της μεθοδολογίας του άρθρου 6 και προτείνει, ενδεχομένως, ενδεδειγμένες αναπροσαρμογές.

«3.  Το αργότερο κατά την ημερομηνία υποβολής της πρώτης έκθεσης, η Επιτροπή εξετάζει τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τους ελάχιστους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5, υποβάλλει αξιολόγηση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό αυτών των στόχων και προτείνει, ενδεχομένως, ενδεδειγμένες αναπροσαρμογές είτε της μεθοδολογίας είτε των στόχων.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=EL)

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 –σημείο 9 – στοιχείο β

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας έως την 1η Ιανουαρίου 2026 και στη συνέχεια ανά τριετία. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ενδιάμεση έκθεση έως την 1η Ιανουαρίου 2023. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που αναλαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, καθώς και σχετικά με τον αριθμό και τις κατηγορίες των οχημάτων που προμηθεύθηκαν αρχές και φορείς, τον διάλογο που πραγματοποιήθηκε σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις των κρατών μελών όσον αφορά την ανωτέρω αναφορά δραστηριοτήτων, καθώς και τυχόν άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Στις πληροφορίες θα πρέπει να ακολουθούνται οι κατηγορίες που περιλαμβάνει ο κανονισμός αριθ. 2195/2002 σχετικά με το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)31 όπως αναφέρεται στο παράρτημα.

4.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας έως την 1η Ιανουαρίου 2026 και στη συνέχεια ανά τριετία. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ενδιάμεση έκθεση έως την 1η Ιανουαρίου 2023. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που αναλαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, καθώς και σχετικά με τον αριθμό και τις κατηγορίες των οχημάτων που προμηθεύθηκαν αρχές και φορείς, τον διάλογο που πραγματοποιήθηκε σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις των κρατών μελών όσον αφορά την ανωτέρω αναφορά δραστηριοτήτων, καθώς και πληροφορίες για τα χρηματοδοτικά μέσα που είναι ήδη διαθέσιμα ή υπό προπαρασκευή, καθώς και για τις στρατηγικές των κρατών μελών με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, ιδίως για τα δίκτυα δημόσιων μεταφορών. Στις πληροφορίες θα πρέπει να ακολουθούνται οι κατηγορίες που περιλαμβάνει ο κανονισμός αριθ. 2195/2002 σχετικά με το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)31 όπως αναφέρεται στο παράρτημα.

_________________

_________________

31 ΕΕ L 340 της 16.12.2002, σ. 1,

31 ΕΕ L 340 της 16.12.2002, σ. 1,

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 –σημείο 9 – στοιχείο β

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Μόλις η Επιτροπή καταρτίσει μεθοδολογία για την καταγραφή των εκπομπών από την παραγωγή στην κατανάλωση προκειμένου να καλυφθεί ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού με καύσιμα από το στάδιο της εξόρυξης έως τον σωλήνα εξόδου, θα πρέπει να επανεξετάσει τους ελάχιστους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 και να τους προσαρμόσει αναλόγως.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=EL)

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 –σημείο 9 – στοιχείο β

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Η Επιτροπή καθοδηγεί τα κράτη μέλη όσον αφορά τα διάφορα ταμεία της ΕΕ που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, παραδείγματος χάριν τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», που υποστηρίζει την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών υψηλής απόδοσης, βιώσιμων και αποδοτικά διασυνδεδεμένων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ή τη χρηματοδότηση για καθαρότερες μεταφορές που υποστηρίζει την ανάπτυξη καθαρότερων οχημάτων μεταφορών και των σχετικών αναγκών τους για υποδομές.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 –σημείο 9 – στοιχείο β

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β.  Οι κόμβοι συμβουλών διαδραματίζουν κύριο ρόλο σε αυτήν τη μετάβαση καθώς διευκολύνουν και προάγουν τις επενδύσεις και υποστηρίζουν τις θεσμικές ικανότητες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενισχύει ουσιαστικά τον ρόλο και την ικανότητα του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών, ιδίως μέσω της τοπικής παρουσίας και της ανάληψης προορατικού ρόλου στην προετοιμασία των έργων.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Παράρτημα – πίνακας 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 1 Κωδικοί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3

Κωδικός CPV

Περιγραφή

60112000-6

Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών

60130000-8

Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

60140000-1

Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών

60172000-3

Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό

90511000-2

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

60160000-7

Οδική μεταφορά αλληλογραφίας

60161000-4

Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων

 

Τροπολογία

Πίνακας 1 Κωδικοί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3

Κωδικός CPV

Περιγραφή

60112000-6

Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών

60130000-8

Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

60140000-1

Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών

60172000-3

Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό

90511000-2

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

60160000-7

Οδική μεταφορά αλληλογραφίας

60161000-4

Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων

64121100-1

Υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας

64121200-2

Υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων

60120000-5

Υπηρεσίες ταξί

60170000-0

Ενοικίαση οχημάτων μεταφοράς επιβατών με οδηγό

60171000-7

Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό

60181000-0

Ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό

60180000-3

Ενοικίαση οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων με οδηγό

90511100-3

Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων

90511200-4

Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων

90511300-5

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από υπαίθρια δοχεία

90511400-6

Υπηρεσίες αποκομιδής χάρτου

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Παράρτημα – πίνακας 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 2 Όρια εκπομπών από ελαφρά οχήματα

Κατηγορίες οχημάτων

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων* ως ποσοστό των ορίων εκπομπών**

CO2 g/km

RDE εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων* ως ποσοστό των ορίων εκπομπών

Οχήματα κατηγορίας M1

25

80%

0

α.α.

Οχήματα κατηγορίας M2

25

80%

0

α.α.

Οχήματα κατηγορίας N1

40

80%

0

α.α.

* Εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) υπερλεπτών σωματιδίων σε αριθμό σωματιδίων ανά χιλιόμετρο (PN), και οξειδίων του αζώτου σε mg/km (NOx) μετρούμενων σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση του παραρτήματος IIIΑ του κανονισμού 2017/1151.

** Τα ισχύοντα όρια εκπομπών προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 ή στους κανονισμούς που τον διαδέχθηκαν.

 

Τροπολογία

Πίνακας 2 Όρια εκπομπών από ελαφρά οχήματα

Κατηγορίες οχημάτων

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων* ως ποσοστό των ορίων εκπομπών**

CO2 g/km

RDE εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων* ως ποσοστό των ορίων εκπομπών

Οχήματα κατηγορίας L

25

80%

0

α.α.

Οχήματα κατηγορίας M1

25

80%

0

α.α.

Οχήματα κατηγορίας M2

25

80%

0

α.α.

Οχήματα κατηγορίας N1

40

80%

0

α.α.

* Εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) υπερλεπτών σωματιδίων σε αριθμό σωματιδίων ανά χιλιόμετρο (PN), και οξειδίων του αζώτου σε mg/km (NOx) μετρούμενων σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση του παραρτήματος IIIΑ του κανονισμού 2017/1151.

** Τα ισχύοντα όρια εκπομπών προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 ή στους κανονισμούς που τον διαδέχθηκαν.

 

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Παράρτημα – πίνακας 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 3 Απαιτήσεις για τα εναλλακτικά καύσιμα βαρέων οχημάτων

Κατηγορίες οχημάτων

Εναλλακτικά καύσιμα

Οχήματα των κατηγοριών M3, N2, N3

Η ηλεκτρική ενέργεια*, το υδρογόνο, το φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένου του βιομεθανίου, σε αέρια μορφή (συμπιεσμένο φυσικό αέριο – CNG) και σε υγροποιημένη μορφή (υγροποιημένο φυσικό αέριο – LNG)

* Προς χρήση σε οχήματα όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται σε σχετικό τμήμα της λειτουργικής χρήσης του οχήματος.

 

Τροπολογία

Πίνακας 3 Απαιτήσεις για τα εναλλακτικά καύσιμα βαρέων οχημάτων

Κατηγορίες οχημάτων

Εναλλακτικά καύσιμα

Οχήματα των κατηγοριών M3, N2, N3

Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1) της οδηγίας 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.

 

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Παράρτημα – πίνακας 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 4 Ελάχιστος στόχος όσον αφορά το ποσοστό ελαφρών οχημάτων σύμφωνα με τον πίνακα 2 ως προς τις συνολικές δημόσιες συμβάσεις ελαφρών οχημάτων σε επίπεδο κράτους μέλους*

Κράτος μέλος

2025

2030

Λουξεμβούργο

35%

35%

Σουηδία

35%

35%

Δανία

34%

34%

Φινλανδία

35%

35%

Γερμανία

35%

35%

Γαλλία

34%

34%

Ηνωμένο Βασίλειο

35%

35%

Κάτω Χώρες

35%

35%

Αυστρία

35%

35%

Βέλγιο

35%

35%

Ιταλία

35%

35%

Ιρλανδία

35%

35%

Ισπανία

33%

33%

Κύπρος

29%

29%

Μάλτα

35%

35%

Πορτογαλία

27%

27%

Ελλάδα

23%

23%

Σλοβενία

20%

20%

Τσεχική Δημοκρατία

27%

27%

Εσθονία

21%

21%

Σλοβακία

20%

20%

Λιθουανία

19%

19%

Πολωνία

20%

20%

Κροατία

17%

17%

Ουγγαρία

21%

21%

Λετονία

20%

20%

Ρουμανία

17%

17%

Βουλγαρία

16%

16%

*Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών από τον αγωγό εξαγωγής υπολογίζονται ως 1 όχημα που συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου. Όλα τα λοιπά οχήματα που πληρούν τις απαιτήσεις του πίνακα 2 του παρόντος παραρτήματος υπολογίζονται ως 0,5 οχήματα.

 

Τροπολογία

Πίνακας 4 Ελάχιστος στόχος όσον αφορά το ποσοστό ελαφρών οχημάτων σύμφωνα με τον πίνακα 2 ως προς τις συνολικές δημόσιες συμβάσεις ελαφρών οχημάτων σε επίπεδο κράτους μέλους*

Κράτος μέλος

2025

2030

Λουξεμβούργο

35%

35%

Σουηδία

35%

35%

Δανία

34%

34%

Φινλανδία

35%

35%

Γερμανία

35%

35%

Γαλλία

34%

34%

Ηνωμένο Βασίλειο

35%

35%

Κάτω Χώρες

35%

35%

Αυστρία

35%

35%

Βέλγιο

35%

35%

Ιταλία

35%

35%

Ιρλανδία

35%

35%

Ισπανία

33%

33%

Κύπρος

29%

29%

Μάλτα

35%

35%

Πορτογαλία

27%

27%

Ελλάδα

23%

23%

Σλοβενία

20%

20%

Τσεχική Δημοκρατία

27%

27%

Εσθονία

21%

21%

Σλοβακία

20%

20%

Λιθουανία

19%

19%

Πολωνία

20%

20%

Κροατία

17%

17%

Ουγγαρία

21%

21%

Λετονία

20%

20%

Ρουμανία

17%

17%

Βουλγαρία

16%

16%

* Οι ειδικές ανά χώρα τιμές μπορούν να προσαρμόζονται ξεχωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3, με τη δέουσα αιτιολόγηση ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι επαληθεύσιμες μεταβολές των περιστάσεων που επηρεάζουν την ικανότητα του οικείου κράτους μέλους να συμμορφωθεί με τους σχετικούς στόχους, ακόμη και όταν ένα κράτος μέλος ζητεί την αύξηση του εν λόγω στόχου·

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1

Οδηγία 2009/33/ΕΚ

Παράρτημα – πίνακας 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 5: Ελάχιστος στόχος όσον αφορά το ποσοστό βαρέων οχημάτων σύμφωνα με τον πίνακα 3 ως προς τις συνολικές δημόσιες συμβάσεις βαρέων οχημάτων σε επίπεδο κράτους μέλους*

Κράτος μέλος

Φορτηγά

Λεωφορεία

 

2025

2030

2025

2030

Λουξεμβούργο

10%

15%

50%

75%

Σουηδία

10%

15%

50%

75%

Δανία

10%

15%

50%

75%

Φινλανδία

9%

15%

46%

69%

Γερμανία

10%

15%

50%

75%

Γαλλία

10%

15%

48%

71%

Ηνωμένο Βασίλειο

10%

15%

50%

75%

Κάτω Χώρες

10%

15%

50%

75%

Αυστρία

10%

15%

50%

75%

Βέλγιο

10%

15%

50%

75%

Ιταλία

10%

15%

50%

75%

Ιρλανδία

10%

15%

50%

75%

Ισπανία

10%

14%

50%

75%

Κύπρος

10%

13%

50%

75%

Μάλτα

10%

15%

50%

75%

Πορτογαλία

8%

12%

40%

61%

Ελλάδα

8%

10%

38%

57%

Σλοβενία

7%

9%

33%

50%

Τσεχική Δημοκρατία

9%

11%

46%

70%

Εσθονία

7%

9%

36%

53%

Σλοβακία

8%

9%

39%

58%

Λιθουανία

9%

8%

47%

70%

Πολωνία

7%

9%

37%

56%

Κροατία

6%

7%

32%

48%

Ουγγαρία

8%

9%

42%

63%

Λετονία

8%

9%

40%

60%

Ρουμανία

6%

7%

29%

43%

Βουλγαρία

8%

7%

39%

58%

* Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών από τον αγωγό εξαγωγής ή τα οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, υπό την προϋπόθεση ότι κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο και ότι αυτό αποδεικνύεται με σύμβαση για την παροχή βιομεθανίου ή άλλου μέσου πρόσβασης σε βιομεθάνιο, υπολογίζονται ως 1 όχημα που συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου. Ο εν λόγω υπολογισμός δεν εφαρμόζεται σε όσα κράτη μέλη ο ελάχιστος στόχος για τις δημόσιες συμβάσεις υπερβαίνει το 50 % του συνολικού μεγέθους των δημοσίων συμβάσεων και η τιμή διαχωρισμού είναι το 50 %. Όλα τα λοιπά οχήματα που πληρούν τις απαιτήσεις του πίνακα 2 του παρόντος παραρτήματος υπολογίζονται ως 0,5 οχήματα.

 

Τροπολογία

Πίνακας 5: Ελάχιστος στόχος όσον αφορά το ποσοστό βαρέων οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο β) ως προς τις συνολικές δημόσιες συμβάσεις βαρέων οχημάτων σε επίπεδο κράτους μέλους*

Κράτος μέλος

Φορτηγά

Λεωφορεία**

 

2025

2030

2025

2030

Λουξεμβούργο

10%

15%

50%

75%

Σουηδία

10%

15%

50%

75%

Δανία

10%

15%

50%

75%

Φινλανδία

9%

15%

46%

69%

Γερμανία

10%

15%

50%

75%

Γαλλία

10%

15%

48%

71%

Ηνωμένο Βασίλειο

10%

15%

50%

75%

Κάτω Χώρες

10%

15%

50%

75%

Αυστρία

10%

15%

50%

75%

Βέλγιο

10%

15%

50%

75%

Ιταλία

10%

15%

50%

75%

Ιρλανδία

10%

15%

50%

75%

Ισπανία

10%

14%

50%

75%

Κύπρος

10%

13%

50%

75%

Μάλτα

10%

15%

50%

75%

Πορτογαλία

8%

12%

40%

61%

Ελλάδα

8%

10%

38%

57%

Σλοβενία

7%

9%

33%

50%

Τσεχική Δημοκρατία

9%

11%

46%

70%

Εσθονία

7%

9%

36%

53%

Σλοβακία

8%

9%

39%

58%

Λιθουανία

9%

8%

47%

70%

Πολωνία

7%

9%

37%

56%

Κροατία

6%

7%

32%

48%

Ουγγαρία

8%

9%

42%

63%

Λετονία

8%

9%

40%

60%

Ρουμανία

6%

7%

29%

43%

Βουλγαρία

8%

7%

39%

58%

* Οι ειδικές ανά χώρα τιμές μπορούν να προσαρμόζονται ξεχωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3, με τη δέουσα αιτιολόγηση ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι επαληθεύσιμες μεταβολές των περιστάσεων που επηρεάζουν την ικανότητα του οικείου κράτους μέλους να συμμορφωθεί με τους σχετικούς στόχους, ακόμη και όταν ένα κράτος μέλος ζητεί την αύξηση του εν λόγω στόχου·

* * Το 2030, τουλάχιστον το 50 % αυτού του στόχου για τις δημόσιες συμβάσεις είναι λεωφορεία μηδενικών εκπομπών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

29.11.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Andor Deli

22.1.2018

Εξέταση στην επιτροπή

9.7.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.7.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

5

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Hedh

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

ERC

PPE

 

S&D

 

 

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke, Μιλτιάδης Κύρκος

5

-

ECR

GUE/NGL

VERTS/ALE

Peter Lundgren

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Michael Cramer, Karima Delli,

 

3

0

EFDD

ENF

 

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

 

 

Διορθώσεις ψήφου

+

 

-

 

0

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

8.11.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Committees asked for opinions

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

TRAN

29.11.2017

 

Not delivering opinions

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

4.12.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Andrzej Grzyb

16.1.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.5.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

10

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anthea McIntyre, Kati Piri

Ημερομηνία κατάθεσης

15.10.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

10

-

EFDD

Eleonora Evi, Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

7

0

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

GUE/NGL

Younous Omarjee

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου