Menettely : 2017/0291(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0321/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0321/2018

Keskustelut :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

MIETINTÖ     ***I
PDF 1017kWORD 185k
15.10.2018
PE 620.815v02-00 A8-0321/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta

(COM(2017)0653 – C8‑0393/2017 – 2017/0291(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Andrzej Grzyb

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta

(COM(2017)0653 – C8‑0393/2017 – 2017/0291(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0653),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0393/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 5. heinäkuuta 2017 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0321/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevassa eurooppalaisessa strategiassaan21komissio totesi, että jotta unionin Yhdistyneiden kansakuntien ilmastosopimuksen osapuolten 21. konferenssissa Pariisissa 2015 antamat sitoumukset voitaisiin täyttää, liikenteen alalla on irrottauduttava hiilestä nopeammin ja siksi myös liikenteen kasvihuonekaasu- ja epäpuhtauspäästöissä olisi määrätietoisesti pyrittävä nollatasoon vuosisadan puoliväliin mennessä. Lisäksi on viipymättä vähennettävä jyrkästi liikenteen aiheuttamia ihmisten terveyttä vahingoittavia epäpuhtauspäästöjä. Tähän voidaan päästä erilaisten poliittisten aloitteiden yhdistelmällä, johon kuuluvat myös puhtaiden ajoneuvojen julkiset hankinnat.

(2)  Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevassa eurooppalaisessa strategiassaan21 komissio totesi, että jotta unionin Yhdistyneiden kansakuntien ilmastosopimuksen osapuolten 21. konferenssissa Pariisissa 2015 antamat sitoumukset voitaisiin täyttää, liikenteen alalla on irrottauduttava hiilestä nopeammin ja siksi myös liikenteen kasvihuonekaasu- ja epäpuhtauspäästöissä olisi määrätietoisesti pyrittävä nollatasoon vuosisadan puoliväliin mennessä. Lisäksi on viipymättä vähennettävä jyrkästi liikenteen aiheuttamia ihmisten terveyttä ja ympäristöä vahingoittavia epäpuhtauspäästöjä. Tähän voidaan päästä erilaisten poliittisten aloitteiden yhdistelmällä, johon kuuluvat myös toimet, joilla tuetaan liikennemuotosiirtymää kohti julkisia liikennepalveluja, ja puhtaiden ajoneuvojen julkiset hankinnat.

_________________

_________________

21 COM(2016) 501 final.

21 COM(2016) 501 final.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Kuten komission tiedonannossa Eurooppa liikkeellä – Puhdas, kilpailukykyinen ja verkotettu liikenne ja liikkuvuus kaikille sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla23 ilmoitettiin, tämä ehdotus muodostaa osan toisesta toimenpidepaketista, jolla edistetään unionin pyrkimyksiä vähäpäästöisen liikenteen toteuttamiseksi. Paketti esitellään komission tiedonannossa Vähäpäästöisen liikkuvuuden toteuttaminen – Euroopan unioni, joka suojelee maapallo, antaa kuluttajille vaikutusmahdollisuuksia sekä puolustaa teollisuutta ja työntekijöitä, ja siihen kuuluu tarjontaan ja kysyntään suunnattuja toimenpiteitä, joilla on tarkoitus ohjata EU vähäpäästöisen liikkuvuuden tielle ja samalla vahvistaa EU:n liikkuvuuden ekosysteemin kilpailukyky.

(4)  Kuten komission tiedonannossa Eurooppa liikkeellä – Puhdas, kilpailukykyinen ja verkotettu liikenne ja liikkuvuus kaikille sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla23 ilmoitettiin, tämä ehdotus muodostaa osan toisesta toimenpidepaketista, jolla edistetään unionin pyrkimyksiä vähäpäästöisen liikenteen toteuttamiseksi. Paketti esitellään komission tiedonannossa Vähäpäästöisen liikkuvuuden toteuttaminen – Euroopan unioni, joka suojelee maapallo, antaa kuluttajille vaikutusmahdollisuuksia sekä puolustaa teollisuutta ja työntekijöitä, ja siihen kuuluu tarjontaan ja kysyntään suunnattuja toimenpiteitä, joilla on tarkoitus ohjata EU vähäpäästöisen liikkuvuuden tielle ja samalla vahvistaa EU:n liikkuvuuden ekosysteemin kilpailukyky. Kestäviä ajoneuvoja olisi edistettävä samalla kun kehitetään edelleen julkista liikennettä, sillä se on nopein ja kustannustehokkain tapa vähentää ajoneuvojen määrää teillä ja siten parantaa ilmanlaatua ja vähentää päästöjä.

_________________

_________________

23 COM(2017) 283 final.

23 COM(2017) 283 final.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Uuteen teknologiaan liittyvä innovointi auttaa vähentämään ajoneuvojen päästöjä ja tukee liikenteen irtautumista hiilestä. Kun vähäpäästöiset ja päästöttömät ajoneuvot yleistyvät tieliikenteessä, hiilidioksidin ja tiettyjen epäpuhtauksien (hiukkaset, typen oksidit ja muut hiilivedyt kuin metaani) päästöt todennäköisesti vähenevät, ja tällainen kehitys edistää eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja kasvua vähäpäästöisten ja päästöttömien ajoneuvojen kasvavilla maailmanmarkkinoilla.

(5)  Uuteen teknologiaan liittyvä innovointi auttaa vähentämään ajoneuvojen päästöjä ja melusaastetta ja tukee liikenteen irtautumista hiilestä. Kun vähäpäästöiset ja päästöttömät ajoneuvot yleistyvät tieliikenteessä, hiilidioksidin ja tiettyjen epäpuhtauksien (hiukkaset, typen oksidit ja muut hiilivedyt kuin metaani) päästöt vähenevät, ja täten ilmanlaatu paranee kaupungeissa ja muilla saastuneilla alueilla samalla, kun tällainen kehitys osaltaan edistää eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja kasvua vähäpäästöisten ja päästöttömien ajoneuvojen kasvavilla maailmanmarkkinoilla sekä varmistaa vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurien kehittämisen. Teknologianeutraaliuden periaatteen on oltava perusperiaatteena kaikissa toimissa, jotta varmistetaan kilpailuympäristö ja edistetään sitä ja jotta kannustetaan tekemään lisää tutkimuksia ja innovaatioita tällä alalla. Ilman epäpuhtauksien ja melusaasteen vähentämiseksi sekä unionin ilmanlaatunormien täyttämiseksi kaupunki- ja maaseutualueilla tarvitaan konkreettista ja kunnianhimoista politiikkaa ja toimenpiteitä, joihin kuuluvat puhdaspäästöisten ajoneuvojen julkiset hankinnat.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Polttomoottoriajoneuvojen ja akkutoimisten sähköajoneuvojen välinen hintapariteetti saavutetaan arvioiden mukaan vuosina 2020–2028. Lisäksi monet alkuperäiset laitevalmistajat ovat todenneet esimerkinomaisesti, että joidenkin uusien mallien kohdalla hintapariteetti saavutetaan vuonna 2020. Akkutoimisten sähköajoneuvojen alhaisempien käyttökustannusten vuoksi omistamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten pariteetti saavutetaan ennen ostohintapariteetin saavuttamisvuotta, tyypillisesti 2–6 vuoden kuluttua.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Markkinaennusteissa arvioidaan, että puhtaiden ajoneuvojen, kuten täysin sähkökäyttöisten autojen, hinnat putoavat merkittävästi ja niistä tulee hyvin kilpailukykyisiä ja jopa käyttökustannuksiltaan halvempia kuin tavanomaiset ajoneuvot 2020-luvulla, erityisesti kun otetaan huomioon omistamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset, mihin vaikuttaa akkujen halpeneminen mutta myös muu kustannusten pieneneminen, joka aiheutuu polttoainekustannusten pienenemisestä ja sähköajoneuvon halvemmista ylläpitokustannuksista.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 c)  Unioni on yksi johtavista alueista tutkimuksen ja arvokkaan ekoinnovoinnin alalla, ja Aasian ja Tyynenmeren alueella on puolestaan suurimmat linja-autojen ja akkujen tuottajat. Samalla tavoin akkukäyttöisten sähköajoneuvojen globaalia markkinakehitystä johtavat markkinat Kiinassa ja Yhdysvalloissa, joiden yhteenlaskettu osuus maailmanmarkkinoista on noin 60 prosenttia, kun unionin osuus niistä on 28 prosenttia. Siksi tarvitaan kunnianhimoinen unionin toimintapolitiikan kehys, jolla edistetään innovointia ja tuetaan edelleen unionin teollisuuden kilpailukykyä ja kasvua puhtaiden ajoneuvojen sekä niihin liittyvän teknologiainfrastruktuurin kasvavilla maailmanmarkkinoilla.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 d)  Unionin olisi lisättävä kannustimia, joilla tuetaan sellaisten kestävien ja kierrätettävien akkujen teknologista kehittämistä, jotka olisi tuotettava siten, että minimoidaan niiden ympäristöjalanjälki.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 e)  Kestävyystavoitteiden noudattamiseksi akut olisi tuotettava siten, että niiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet unionissa ja sen ulkopuolella, erityisesti kun on kyse akkujen kokoonpanossa käytettävien raaka-aineiden louhinnasta. Kasvihuonekaasupäästöt olisi otettava huomioon koko tuotantoprosessin ajalta. Komission olisi direktiivin 2006/66/EY tarkistamisen yhteydessä esitettävä akkujen kierrätystä koskevia kunnianhimoisia tavoitteita.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Julkiset viranomaiset voivat hankintapolitiikallaan luoda ja tukea innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen markkinoita. Direktiiveissä 2014/24/EU24 ja 2014/25/EU25 asetetaan julkisille hankinnoille yhdenmukaistetut vähimmäissäännöt, joilla yhtenäistetään menettelyjä, joilla viranomaiset ja tietyt yleishyödyllisten palvelujen tarjoajat hankkivat tavaroita, urakoita ja palveluja. Niissä vahvistetaan sopimusten laajuutta koskevat yleiset kynnysarvot, joiden ylittyessä sopimuksiin on sovellettava unionin lainsäädäntöä ja jotka pätevät myös puhtaita ajoneuvoja koskevaan direktiiviin.

(6)  Kun otetaan huomioon, että tavaroihin, urakoihin ja palveluihin liittyvien julkisyhteisöjen menojen osuus on noin 14 prosenttia BKT:stä eli arviolta 1,8 biljoonaa euroa vuosittain, julkiset viranomaiset voivat hankintapolitiikallaan luoda ja tukea innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen markkinoita. Direktiiveissä 2014/24/EU24 ja 2014/25/EU25 asetetaan julkisille hankinnoille yhdenmukaistetut vähimmäissäännöt, joilla yhtenäistetään menettelyjä, joilla viranomaiset ja tietyt yleishyödyllisten palvelujen tarjoajat hankkivat tavaroita, urakoita ja palveluja hankittujen tavaroiden (mukaan lukien ajoneuvojen) ympäristövaatimukset huomioon ottaen. Niissä vahvistetaan sopimusten laajuutta koskevat yleiset kynnysarvot, joiden ylittyessä sopimuksiin on sovellettava unionin lainsäädäntöä ja jotka pätevät myös puhtaita ajoneuvoja koskevaan direktiiviin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi direktiivissä olisi esitettävä selkeitä ja avoimia vaatimuksia ja määritettävä hankintatavoitteille yksinkertainen laskentamenetelmä.

_________________

_________________

24EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65.

24EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65.

25EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243.

25 EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Kaikenlainen vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävillä ajoneuvoilla harjoitettava kuljetustoiminta, myös julkista liikennettä varten, edellyttää lataus- ja tankkausinfrastruktuurin saatavuutta. Näin ollen direktiivissä 2014/94/EU olisi vahvistettava näkökohtia, jotka koskevat vaihtoehtoisia polttoaineita koskevan infrastruktuurin edistämistä julkisen liikenteen alalla. Komission olisi direktiivin tarkistamista odotettaessa laadittava toimintasuunnitelma julkisen liikenteen infrastruktuuria varten.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b)  Jäsenvaltioiden olisi voitava valtuuttaa se, että jakeluverkonhaltijat omistavat, kehittävät, hallinnoivat ja käyttävät pientä kriittistä massaa julkisia latausasemia, joihin kaikilla sähköntoimittajilla on vapaa pääsy, , jotta varmistetaan latauspisteiden riittävä saatavuus.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 c)  Jäsenvaltioita olisi kannustettava selvittämään mahdollisuuksia tukea erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä julkisissa palveluissa ja vähentää siitä aiheutuvia kustannuksia, esimerkiksi myöntämällä erittäin vähäpäästöisille ajoneuvoille vapautuksia tai alennuksia energiaveroista.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Vaikutustenarvioinnissa korostetaan hyötyä, jota on saatavissa muuttamalla puhtaiden ajoneuvojen hankintaa koskevaa yleistä hallintotapaa unionin tasolla. Asettamalla hankintojen vähimmäisvaatimukset voidaan vaikuttaa puhtaiden ajoneuvojen tavoiteltuun yleistymiseen markkinoilla tehokkaammin kuin sisällyttämällä ulkoiset kustannukset yleisiin hankintapäätöksiin ottaen samalla huomioon, että ympäristönäkökohtia on tärkeää tarkastella kaikissa hankintapäätöksissä. Euroopan kansalaisille ja yrityksille keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä koituva hyöty riittää perustelemaan tämän mallin täysin, sikäli kuin mallissa ei vaadita, että hankintaviranomaiset, hankintayksiköt ja muut toimijat käyttävät jotain tiettyä teknologiaa.

(8)  Vaikutustenarvioinnissa korostetaan hyötyä, jota on saatavissa muuttamalla puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen hankintaa koskevaa yleistä hallintotapaa unionin tasolla. Asettamalla hankintojen vähimmäisvaatimukset voidaan vaikuttaa puhtaiden ajoneuvojen tavoiteltuun yleistymiseen markkinoilla tehokkaammin kuin sisällyttämällä ulkoiset kustannukset yleisiin hankintapäätöksiin ottaen samalla huomioon, että ympäristönäkökohtia on tärkeää tarkastella kaikissa hankintapäätöksissä. Euroopan kansalaisille ja yrityksille keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä koituva hyöty riittää perustelemaan tämän mallin täysin, sikäli kuin mallissa ei vaadita, että hankintaviranomaiset, hankintayksiköt ja muut toimijat käyttävät jotain tiettyä teknologiaa.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Laajentamalla direktiivin soveltamisalaa siten, että mukaan otetaan sellaiset käytännöt kuin ajoneuvojen leasing-vuokraaminen, vuokraaminen ja osamaksukauppa sekä sopimukset, jotka koskevat maanteitse suoritettavia joukkoliikennepalveluita, matkustajien erikoismaantiekuljetuksia, tilausmatkustajaliikenteen palveluita sekä linja-autojen ja linja-autojen kaukoliikenteen vuokrausta kuljettajan kanssa, samoin kuin tietyt posti- ja pikalähettipalvelut ja jätehuoltopalvelut varmistetaan, että soveltamisala kattaa kaikki merkitykselliset hankintakäytännöt.

(9)  Laajentamalla direktiivin soveltamisalaa siten, että mukaan otetaan sellaiset käytännöt kuin ajoneuvojen leasing-vuokraaminen, vuokraaminen ja osamaksukauppa ja jälkiasennukset sekä sopimukset, jotka koskevat maanteitse suoritettavia joukkoliikennepalveluita, matkustajien erikoismaantiekuljetuksia, tilausmatkustajaliikenteen palveluita sekä linja-autojen ja linja-autojen kaukoliikenteen vuokrausta kuljettajan kanssa, samoin kuin tietyt posti- ja pikalähettipalvelut ja jätehuoltopalvelut varmistetaan, että soveltamisala kattaa kaikki merkitykselliset hankintakäytännöt, mutta tämä direktiivi ei saisi taannehtivasti vaikuttaa voimassa oleviin sopimuksiin. Lisäksi komission olisi tarkasteltava puhtaiden hankintojen toteutettavuutta muissa liikennemuodoissa.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Keskeiset sidosryhmät kannattavat laajasti sellaista puhtaiden ajoneuvojen määritelmää, jossa otetaan huomioon kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen kasvihuonekaasu- ja ilmansaastepäästöjen vähentämisvaatimukset. Sen varmistamiseksi, että käytössä on riittävät kannustimet, joilla tuetaan vähäpäästöisten ja päästöttömien ajoneuvojen yleistymistä markkinoilla, olisi tämän muutoksen sisältämät tällaisten ajoneuvojen julkisia hankintoja koskevat säännökset muotoiltava niin, että ne vastaavat vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevia henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästönormeja.26 Muutetun direktiivin mukaisesti toteutettavat toimet edistävät näiden normien mukaisten vaatimusten noudattamista. Tavoitteellisemmalla julkisiin hankintoihin sovellettavalla lähestymistavalla voidaan saada aikaan lisäpontta markkinoille.

(10)  Muutetulla direktiivillä olisi edistettävä kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen kasvihuonekaasu- ja ilmansaastepäästöjen vähentämistä. Sen varmistamiseksi, että käytössä on riittävät kannustimet, joilla tuetaan päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen yleistymistä markkinoilla, olisi tämän muutoksen sisältämät tällaisten ajoneuvojen julkisia hankintoja koskevat säännökset muotoiltava niin, että ne vastaavat vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevia henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästönormeja26. Tämän direktiivin mukaisesti toteutettavat toimet edistävät näiden normien mukaisten vaatimusten noudattamista ja helpottavat tähän liittyvän latausinfrastruktuurin käyttöönottoa. Tavoitteellisemmalla julkisiin hankintoihin sovellettavalla lähestymistavalla saadaan aikaan lisäpontta markkinoille.

_________________

_________________

26 COM(2017) 676 final.

26 COM(2017) 676 final.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Ilmanlaadun parantamiseksi kunnissa on ratkaisevan tärkeää uudistaa kuljetuskalusto puhtaan ajoneuvon normin mukaiseksi. Lisäksi kiertotalouden perusperiaatteet edellyttävät tuotteiden käyttöiän pidentämistä. Näin ollen myös jälkiasennuksena puhtaan ajoneuvon normin mukaisiksi muutetut ajoneuvot olisi otettava huomioon liitteessä olevissa taulukoissa 4 ja 5 esitettyjen hankintojen vähimmäistavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b)  Myös ajoneuvoilla, joilla ei ole pakokaasupäästöjä, voi olla huomattava ympäristöjalanjälki, mikä johtuu osien valmistusprosessista ja kierrätettävyyden tasosta tai polttoaineen tuotannon tehokkuudesta. Tähän haasteeseen vastaavien tekniikoiden, kuten kestävien ja kierrätettävien akkujen, olisi saatava enemmän tukea, jotta voidaan saavuttaa liitteessä olevissa taulukoissa 4 ja 5 esitetyt hankintojen vähimmäistavoitteet. Näiden tekniikoiden tutkimusta ja kehittämistä olisi edistettävä myös unionin muissa politiikoissa.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 c)  Hiilidioksidipäästöjen laskennan olisi perustuttava koko polttoaineketjua koskevaan lähestymistapaan, jotta voidaan huomioida polttoaineen toimitusketju kokonaisuudessaan alkaen hankintavaiheesta ja päättyen pakokaasupäästöihin. Näin saadaan tarkempi käsitys tietyn ajoneuvon kokonaispäästöistä. Tämän vuoksi komission olisi otettava käyttöön koko polttoaineketjuun perustuva päästöjen kirjaamismenetelmä viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2022.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Kevyitä ja raskaita hyötyajoneuvoja käytetään eri tarkoituksiin ja niiden markkinoiden kypsyysasteet ovat eritasoiset, ja julkisiin hankintoihin sovellettavissa säännöksissä olisikin hyvä ottaa nämä erot huomioon. Vaikutustenarvioinnissa tuotiin esiin lisäarvo, jota olisi saatavissa vaihtoehtoisiin polttoaineisiin perustuvan toimintamallin käytöstä siihen asti, että raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöille on unionin tasolla vahvistettu teknologianeutraalit vaatimukset, joita komissio aikookin tulevaisuudessa ehdottaa. Vaikutustenarvioinnissa todettiin lisäksi, että vähäpäästöisten ja päästöttömien kaupunkiliikenteen linja-autojen markkinat ovat kehittyneet jo varsin kypsiksi, kun taas vähäpäästöisten ja päästöttömien kuorma-autojen markkinoiden kehitys ei vielä ole yhtä pitkällä.

(11)  Kaksi- ja kolmipyöräisiä sekä kevyitä ja raskaita hyötyajoneuvoja käytetään eri tarkoituksiin ja niiden markkinoiden kypsyysasteet ovat eritasoiset, ja julkisiin hankintoihin sovellettavissa säännöksissä olisikin hyvä ottaa nämä erot huomioon. Olisi todettava lisäksi, että vähäpäästöisten ja päästöttömien kaupunkiliikenteen linja-autojen markkinat ovat kehittyneet viime aikoina, kun taas vähäpäästöisten ja päästöttömien kuorma-autojen markkinoiden kehitys on aluillaan.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Mahdollisuudet vähentää päästöjä yksinomaan julkisten hankintojen avulla ovat rajalliset, ja julkisen liikenteen osuus liikennealan päästöistä on vain vähäinen. Tämän vuoksi jäsenvaltioita olisi kannustettava sääntelemään muiden ajoneuvokannan omistajien, kuten taksi-, autonvuokraus- ja yhteiskäyttöyritysten, toteuttamia puhtaiden ajoneuvojen ostoja.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Asettamalla puhtaiden ajoneuvojen hankinnoille vuosia 2025 ja 2030 koskevat jäsenvaltiokohtaiset vähimmäistavoitteet pystyttäneen parantamaan politiikan vakautta markkinoilla, joilla investoinnit vähäpäästöiseen ja päästöttömään liikkuvuuteen ovat perusteltuja. Vähimmäistavoitteet tukevat markkinoiden kehittämistä koko unionissa. Niissä annetaan aikaa julkisten hankintamenettelyjen mukauttamiseen, ja niillä annetaan markkinoille selkeä viesti. Vaikutustenarvioinnissa pannaan merkille, että jäsenvaltiot yhä enemmän asettavat tavoitteita taloudellisten valmiuksiensa ja ongelman vakavuuden mukaan. Eri jäsenvaltioille olisi asetettava erilaiset tavoitteet sen mukaan, mitkä niiden taloudelliset valmiudet (bruttokansantuote asukasta kohti) ja saastealtistus (kaupunkien asukastiheys) ovat. Hankintojen vähimmäistavoitteita olisi täydennettävä velvoittamalla hankintaviranomaiset ja -yksiköt ja muut toimijat ottamaan hankinnoissaan huomioon asian kannalta merkitykselliset energia- ja ympäristönäkökohdat. Tämän muutetun direktiivin alueellisista vaikutuksista tehdyssä arvioinnissa kävi ilmi, että vaikutukset jakautuvat tasaisesti unionin eri alueiden välillä.

(12)  Asettamalla puhtaiden ajoneuvojen hankinnoille vuosiin 2025 ja 2030 mennessä saavutettavat jäsenvaltiokohtaiset vähimmäistavoitteet pystyttäneen parantamaan politiikan vakautta markkinoilla, joilla investoinnit vähäpäästöiseen ja päästöttömään liikkuvuuteen ovat perusteltuja. Vähimmäistavoitteet tukevat markkinoiden kehittämistä koko unionissa. Niissä annetaan aikaa julkisten hankintamenettelyjen mukauttamiseen, ja niillä annetaan markkinoille selkeä viesti. Vaikutustenarvioinnissa pannaan merkille, että jäsenvaltiot yhä enemmän asettavat tavoitteita taloudellisten valmiuksiensa ja ongelman vakavuuden mukaan. Eri jäsenvaltioille olisi asetettava erilaiset tavoitteet sen mukaan, mitkä niiden taloudelliset valmiudet (bruttokansantuote asukasta kohti) ja saastealtistus (kaupunkien asukastiheys) ovat. Hankintojen vähimmäistavoitteita olisi täydennettävä velvoittamalla hankintaviranomaiset ja -yksiköt ja muut toimijat ottamaan hankinnoissaan huomioon asian kannalta merkitykselliset energia- ja ympäristönäkökohdat. Tämän muutetun direktiivin alueellisista vaikutuksista tehdyssä arvioinnissa kävi ilmi, että vaikutukset jakautuvat tasaisesti unionin eri alueiden välillä.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Euroopan parlamentti kehotti autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta neuvostolle ja komissiolle 4 päivänä huhtikuuta 2017 antamassaan suosituksessa (2016/2908(RSP)) jäsenvaltioita edistämään ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevaa politiikkaa siten, että viranomaiset hankkivat päästöttömiä tai erittäin vähäpäästöisiä ajoneuvoja omaan käyttöönsä tai käytettäviksi (osittain) julkisissa ajoneuvojen yhteiskäyttöohjelmissa ja että luovutaan uusista hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista autoista vaiheittain vuoteen 2035 mennessä.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Suurin vaikutus voidaan saada aikaan, kun puhtaiden ajoneuvojen julkisia hankintoja kohdistetaan alueille, joilla ilma on suhteellisen pahoin saastunutta. Jäsenvaltioiden viranomaisia kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota juuri näihin alueisiin, kun ne päättävät vähimmäistavoitteittensa toteuttamisesta, ja selostamaan tähän liittyviä toimia muutetun direktiivin mukaisesti antamissaan kertomuksissa.

(13)  Suurin vaikutus voidaan saada aikaan, kun puhtaiden ajoneuvojen julkisia hankintoja kohdistetaan alueille, joilla ilma on suhteellisen pahoin saastunutta ja melusaastetta on suhteellisen paljon. Jäsenvaltioiden viranomaisia kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota juuri näihin alueisiin, kun ne päättävät vähimmäistavoitteittensa toteuttamisesta, ja selostamaan tähän liittyviä toimia muutetun direktiivin mukaisesti antamissaan kertomuksissa. Viranomaisille olisi annettava asianmukaista teknistä tukea, jotta vältetään kohtuuton rasitus ja optimoidaan tämän direktiivin mahdolliset tulokset.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Muutetulla direktiivillä olisi myötävaikutettava kasvihuonekaasu- ja ilmansaastepäästöjen vähentämiseen ja puhtaan julkisen tieliikenteen edistämiseen. Sillä ei saisi estää muun puhtaan liikenteen, kuten raitiovaunu- ja metrojunaliikenteen, kehittämistä.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b)  Tässä direktiivissä vahvistettuja kynnysarvoja on vaikea panna täytäntöön kehittämättä myyntikelpoisia ja teknisesti kypsiä tuotteita. Jotta tiedot edistymisestä voitaisiin päivittää säännöllisesti, komission olisi esitettävä joka toinen vuosi kertomus, jossa arvioidaan, onko myyntikelpoisia ratkaisuja puhtaiksi ajoneuvoiksi olemassa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi myös annettava entistä suurempia taloudellisia ja muita kannustimia, jotta markkinoille saadaan nopeammin tällaisia puhtaita ajoneuvoja.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 c)  Kun otetaan huomioon huomattavat erot yksityisten liikenteenharjoittajien taloudellisessa liikkumavarassa mahdollisesti kalliimpien vaihtoehtoisella polttoaineella toimivien ajoneuvojen ottamiseksi käyttöön, olisi otettava käyttöön mekanismeja, joilla voidaan varmistaa, että julkisten ja yksityisten liikenteenharjoittajien väliset tarjous- ja tarjouskilpailumenettelyt ovat tasapuoliset ja että tässä direktiivissä asetettujen hankintojen vähimmäistavoitteiden noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ei siirretä paikallisviranomaisille, erityisesti pienemmille kunnille, eivätkä ne johda korkeampien kustannusten ulkoistamiseen korkeampien lippuhintojen, korkeampien paikallisverojen tai julkisten liikennepalvelujen vähentämisen kautta.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tämän muutetun direktiivin mukaisten julkisista hankinnoista annettavien kertomusten perusteella pitäisi saada selkeä katsaus markkinoista, jotta täytäntöönpanoa voidaan seurata tehokkaasti. Ensiksi olisi vuonna 2023 annettava välikertomus, sitten vuonna 2026 ensimmäinen täysimittainen kertomus vähimmäistavoitteiden toteuttamisesta ja sen jälkeen kertomus kolmen vuoden välein. Raportoinnin olisi oltava vaivatonta, jotta yksittäisille julkisille elimille aiheutuva hallinnollinen rasitus olisi mahdollisimman kevyt ja jotta markkinoiden tilanteesta saataisiin aito käsitys. Komissio huolehtii vähäpäästöisiä ja päästöttömiä ja muita vaihtoehtoista polttoainetta käyttäviä ajoneuvoja koskevasta täysimittaisesta raportoinnista unionin yhteisen hankintasanaston puitteissa. Yhteisen hankintasanaston erityisillä koodeilla helpotetaan Tender Electronic Daily -tietokantaan perustuvaa rekisteröintiä ja seurantaa.

(15)  Tämän muutetun direktiivin mukaisten julkisista hankinnoista annettavien kertomusten perusteella pitäisi saada selkeä katsaus markkinoista, jotta täytäntöönpanoa voidaan seurata tehokkaasti. Ensiksi jäsenvaltioiden olisi vuonna 2023 annettava alustava kertomus komissiolle julkisista hankinnoista ja vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annettujen unionin säädösten mukaisten kertomusten puitteissa, sitten vuonna 2026 ensimmäinen täysimittainen kertomus vähimmäistavoitteiden toteuttamisesta ja sen jälkeen kertomus kolmen vuoden välein. Raportoinnin olisi oltava vaivatonta, jotta yksittäisille julkisille elimille aiheutuva hallinnollinen rasitus olisi mahdollisimman kevyt ja jotta markkinoiden tilanteesta saataisiin aito käsitys. Kertomusten olisi sisällettävä tietoja direktiivin 2009/33/EY täytäntöönpanemiseksi toteutetuista toimista ja oltava unionin yhteiseen hankintasanastoon sisältyvien luokkien mukaisia. Komission olisi annettava säännöllisesti kertomuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle direktiivin 2009/33/EY täytäntöönpanosta. Komission olisi myös arvioitava, voitaisiinko maanrakennuskoneet sisällyttää direktiivin 2009/33/EY soveltamisalaan, ja jos voidaan, laadittava menetelmä ”puhtaiden maanrakennuskoneiden” määritelmän laatimiseksi.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Jotta voidaan antaa paremmat tiedot alan tulevaa päätöksentekoa varten muodostamalla tarkempi käsitys tietyn ajoneuvon kokonaispäästöistä ja ottaa huomioon koko arvoketju, komission olisi ehdotettava menetelmää ajoneuvojen elinkaarenaikaisten hiilidioksidipäästöjen ja koko polttoaineketjun hiilidioksidipäästöjen laskentaa varten. Kyseiset päästöt olisi otettava huomioon, kun komissio tarkastelee uudelleen direktiiviä 2009/36/EY ja muuta asiaankuuluvaa lainsäädäntöä, joka liittyy vaihtoehtoisiin polttoaineisiin.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Puhtaiden ajoneuvojen yleistymistä markkinoilla voidaan tukea myös kansallisen ja unionin tason kohdennetuilla julkisilla tukitoimenpiteillä. Tähän kuuluu tiedonvaihdon parantaminen ja hankintojen yhtenäistäminen, jotta toimet riittävät laajuudeltaan vähentämään kustannuksia ja vaikuttamaan markkinoihin. Mahdollisuus julkiseen tukeen, jolla edistetään vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelun edellyttämien infrastruktuurien kehittämistä, tunnustetaan valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle vuosina 2014–2020 myönnettävästä valtiontuesta annetuissa suuntaviivoissa27. Tällaisen julkisen tuen myöntämiseen sovelletaan kuitenkin edelleen perussopimusta ja erityisesti sen 107 ja 108 artiklaa.

(16)  Puhtaiden ajoneuvojen yleistymistä markkinoilla voidaan tukea myös kansallisen ja unionin tason kohdennetuilla julkisilla tukitoimenpiteillä. Tähän kuuluu tiedonvaihdon parantaminen ja hankintojen yhtenäistäminen, jotta toimet riittävät laajuudeltaan vähentämään kustannuksia ja vaikuttamaan markkinoihin. Edistämisen arvoisia ovat myös alueelliset pilottihankkeet, erityisesti siellä, missä maaseutu- ja kaupunkialueet kohtaavat. Mahdollisuus julkiseen tukeen, jolla edistetään vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelun edellyttämien infrastruktuurien kehittämistä, tunnustetaan valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle vuosina 2014–2020 myönnettävästä valtiontuesta annetuissa suuntaviivoissa27. Tällaisen julkisen tuen myöntämiseen sovelletaan kuitenkin edelleen perussopimusta ja erityisesti sen 107 ja 108 artiklaa.

_________________

_________________

27EUVL C 200, 28.6.2014, s. 1.

27EUVL C 200, 28.6.2014, s. 1.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Päästöjen ja ilmansaasteiden vähentämiseksi edelleen jäsenvaltioita olisi tapauksen mukaan kannustettava soveltamaan erilaisia kannustimia ja mekanismeja ajoneuvokannan kehittämiseksi muilla aloilla kuin niillä, joita säännellään muutetussa direktiivissä.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kustannuksia, jotka aiheutuvat tässä direktiivissä vahvistettujen hankintojen vähimmäistavoitteiden noudattamisesta, ei siirretä paikallisviranomaisille ja että hankintaviranomaisten ja -yksiköiden saataville asetetaan riittävästi taloudellisia resursseja.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 c)  Kohdennetut tukitoimet ovat välttämättömiä puhtaiden ajoneuvojen hankinnassa. Auttaakseen tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamisessa jäsenvaltioiden on laajennettava taloudellisia ja muita kannustimia, jotta nopeutetaan puhtaiden ajoneuvojen käyttöönottoa markkinoilla.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 d)  Tässä direktiivissä säädetyt kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen hankintojen vähimmäistavoitteet edellyttävät hankintaviranomaisilta ja -yksiköiltä ylimääräisiä taloudellisia resursseja. Sen vuoksi unionin talousarvio- ja rahoituspolitiikassa olisi vuoden 2020 jälkeen otettava se huomioon, jotta hankintaviranomaisille ja -yksiköille tarjotaan riittävästi taloudellista tukea. Tämän olisi heijastuttava tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja kestävää rahoitusta ja unionin rahoituslaitoksia koskevissa säännöissä.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 e)   Sen varmistamiseksi, että viranomaisia kannustetaan hankkimaan puhtaita ajoneuvoja ja jäsenvaltioita investoimaan vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoon, mutta myös sen riskin välttämiseksi, että tällaisten hankintojen seurauksena matkustajat joutuvat maksamaan korkeampia hintoja, hankintayksiköitä olisi tuettava vuoden 2020 jälkeisessä unionin talousarvio- ja rahoituspolitiikassa. Tämän olisi heijastuttava tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja kestävää rahoitusta ja unionin rahoituslaitoksia koskevissa säännöissä. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi laajennettava taloudellisia ja muita kannustimia ja suunniteltava ympäristövaikutuksia koskevia tarkastuksia, jotta nopeutetaan puhtaiden ajoneuvojen käyttöönottoa markkinoilla. Näillä toimilla pienennetään alkuvaiheen suuria investointeja infrastruktuurimuutoksiin ja tuetaan liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 f)  Unionilla on nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä joukko erilaisia rahastoja, joiden avulla se voi tukea jäsenvaltioita, paikallisviranomaisia ja asianomaisia toimijoita niiden siirtyessä kestävään liikkuvuuteen. Kaudella 2014–2020 unioni on varannut 13,7 miljardia euroa Euroopan rakenne- ja investointirahastoista kaupunkiliikenteen rahoitukseen. Unionin Horisontti 2020 -tutkimusohjelmasta osoitetaan noin 200 miljoonaa euroa kaupunkiliikenteelle ja 650 miljoonaa euroa älykkäille kaupungeille, ja Verkkojen Eurooppa -välineestä osoitetaan noin 200 miljoonaa euroa kaupunkien solmukohtia koskeville ehdotuspyynnöille. Komission ja jäsenvaltioiden olisi seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä jatkettava tukea kestävään kaupunkiliikenteeseen liittyville hankkeille ja vahvistettava tarpeellisia synergiavaikutuksia eri rahoituslähteiden ja ohjelmien välillä. On vahvistettava etenkin kaupunkiliikenteen, uuden digitaalistrategian ja energiaunionin välisiä yhteyksiä, kuten mahdollisuutta rahoittaa Verkkojen Eurooppa -välineen avulla synergiahankkeita antamalla ylimääräinen yhteisrahoitusosuus liikennehankkeille, joilla on energiaan ja televiestintään liittyviä osatekijöitä ja siten valtava kaupunkihankkeisiin liittyvä potentiaali.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 g kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 g)  Olisi edistettävä entistä kohdennetumpaa EU:n rahoitusvälineiden, kuten Euroopan strategisten investointien rahaston ja Euroopan investointipankin Cleaner Transport Facility -aloitteen, käyttöä, sillä ne voivat auttaa rahoittamaan ajoneuvokantaa ja kalustoa. Siksi olisi parannettava teknisten ja rahoitusneuvontapalvelujen saatavuutta paikallisviranomaisille ja toimijoille, esimerkkeinä Euroopan investointineuvontakeskus, JASPERS, JESSICA ja Compass-rahoitusväline, jotta voidaan vahvistaa niiden institutionaalisia valmiuksia sekä hankkeiden valmistelua ja täytäntöönpanoa ja jotta voidaan saavuttaa EU:n rahastojen ja rahoitusvälineiden optimoitu käyttö ja vähentää innovoivien tarjousten riskejä.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 h kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 h)  Julkisia viranomaisia olisi myös kannustettava hankkimaan ajoneuvoja noudattaen direktiivin 2014/25/EU 82 artiklassa tarkoitettuja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteita ottaen huomioon kustannustehokkuus ajoneuvon elinkaaren aikana sekä ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 i kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 i)  Investointien vaikutuksen maksimoimiseksi liikkuvuutta ja kaupunkisuunnittelua on koordinoitava entistä paremmin esimerkiksi kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien avulla. Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmia kehitetään yksittäisillä politiikanaloilla ja yhteistyössä hallinnon eri tasojen kanssa, ja niissä yhdistetään eri liikennemuodot, liikenneturvallisuus, tavarantoimitukset, liikkuvuuden hallinta sekä älykkäät liikennejärjestelmät. Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmilla on tärkeä sija pyrittäessä saavuttamaan hiilidioksidipäästöjen, melun ja ilman epäpuhtauksien vähentämistä koskevat unionin tavoitteet. Siksi kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien soveltamisen olisi oltava tärkeä tekijä, joka otetaan huomioon rahoitettaessa unionin hankkeita kaupunkiliikenteen alalla ja myös pantaessa tätä muutettua direktiiviä täytäntöön. Tässä yhteydessä komission olisi annettava toimivaltaisille viranomaisille tarvittavaa neuvontaa ja teknistä tukea kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien laadinnassa niin, että toissijaisuusperiaate otetaan täysimääräisesti huomioon.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 j kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 j)  Puhtaiden ajoneuvojen käyttöönoton tukemisen ohella julkiset hankinnat edistävät liikkuvuuden uusia muotoja. Puhtaille ajoneuvoille tarjotaan kannustimia, ja tämä johtaa infrastruktuurin käyttöönoton nopeutumiseen kaupunkialueilla samalla, kun digitalisaatio optimoi matkustaja- ja tavaraliikenteen tehokkuuden. Useiden liikennemuotojen yhdistäminen ja jaettu liikkuvuus sekä yhdistetyt lipunmyyntiratkaisut ovat keskeisellä sijalla siirryttäessä liikenteeseen palveluna.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla saatetaan ajan tasalle raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästönormeihin liittyvät säännökset, viideksi vuodeksi [lisätään voimaantulopäivä] lähtien. Tätä kautta olisi jatkettava ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista. On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa asiaa valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1 a mukaisesti olisi keskityttävä erityisesti unionin lainsäädännön vaikutusten seuraamiseen. Direktiivin 2009/33/EY arvioinnin olisi tarjottava perusta jatkotoimia koskevien vaihtoehtojen vaikutustenarvioinnille. Komission olisi siksi arvioitava parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen näytön perustella, onko kyseistä direktiiviä tarpeen tarkistaa, ja otettava arvioinnissa huomioon ajoneuvojen elinkaarenaikaiset hiilidioksidipäästöt ja koko polttoaineketjun hiilidioksidipäästöt, jotta voidaan varmistaa politiikkatavoitteiden täyttymistä koskeva avoimuus ja vastuullisuus, ja esitettävä tarvittaessa tarpeellisia parannuksia. Tässä yhteydessä komission olisi tapauksen mukaan tarkasteltava uudelleen myös muuta vaihtoehtoisiin polttoaineisiin liittyvää asiaankuuluvaa lainsäädäntöä.

 

______________

 

1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 b)  Huomattava osa julkisen liikenteen hankinnoista liittyy julkisen paikallisliikenteen elimiin, jotka ovat yleisesti paikallisviranomaisten hallussa, mutta niiden taloudelliset resurssit ovat rajalliset. Puhtaiden ajoneuvojen hankintaa koskevat säännöt eivät siten saisi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia lisärasitteita tai kustannusten ulkoistamisesta johtuvia lippujen hinnankorotuksia, paikallisten verojen nousua tai julkisen liikenteen vähentämistä.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 c)  Unionin olisi suojeltava unionin valmistajia epäreilulta kilpailulta kolmansissa maissa, joissa unionin valmistajat eivät voi osallistua tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostamista, leasing-vuokraamista, vuokraamista tai osamaksukauppaa koskeviin julkisiin tarjouskilpailuihin. Sen vuoksi komission olisi analysoitava epäreiluja kilpailukäytäntöjä kolmansissa maissa ja toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä eurooppalaisen teollisuuden suojelemiseksi.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

Otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

”Direktiivi 2009/33/EU puhtaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä vähäpäästöisen liikkuvuuden tukemiseksi”.

”Direktiivi 2009/33/EU puhtaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa vähäpäästöisen liikkuvuuden tukemiseksi”.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/33/EY

1 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

Tässä direktiivissä edellytetään, että hankintaviranomaiset, hankintayksiköt sekä tietyt liikenteenharjoittajat ottavat tieliikenteen moottoriajoneuvoja ostaessaan huomioon ajoneuvon elinkaarenaikaiset energia- ja ympäristövaikutukset, mukaan lukien energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöt ja tietyt epäpuhtauspäästöt, niin, että tavoitteina on edistää ja stimuloida puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen markkinoita sekä parantaa liikennealan myönteistä vaikutusta yhteisön ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikkaan.

Tässä direktiivissä edellytetään, että hankintaviranomaiset, hankintayksiköt sekä tietyt liikenteenharjoittajat ottavat tieliikenteen moottoriajoneuvoja ostaessaan, leasing-vuokratessaan, vuokratessaan tai osamaksukaupalla ostaessaan huomioon ajoneuvon elinkaarenaikaiset energia- ja ympäristövaikutukset, mukaan lukien energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöt ja tietyt epäpuhtauspäästöt, niin, että tavoitteina on edistää ja stimuloida puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen markkinoita sekä parantaa liikennealan myönteistä vaikutusta unionin ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikkaan.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=EN)

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/33/EY

2 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän direktiivin vaatimuksista sellaisten ajoneuvojen ostamista koskevat sopimukset, joihin viitataan direktiivin 2007/46/EY 2 artiklan 3 kohdassa ja joita varten ei vaadita tyyppihyväksyntää tai yksittäistä hyväksyntää niiden alueella.

”Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän direktiivin vaatimuksista sellaisten ajoneuvojen ostamista, leasing-vuokraamista, vuokraamista tai osamaksukauppaa koskevat sopimukset, joihin viitataan direktiivin 2007/46/EY 2 artiklan 3 kohdassa ja joita varten ei vaadita tyyppihyväksyntää tai yksittäistä hyväksyntää niiden alueella.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=EN)

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan sopimuksiin, jotka koskevat tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostamista, leasing-vuokraamista, vuokraamista tai osamaksukauppaa,

Tätä direktiiviä sovelletaan sopimuksiin, jotka koskevat tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostamista, leasing-vuokraamista, vuokraamista, osamaksukauppaa tai niihin tehtäviä jälkiasennuksia,

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  jonka suorittavat Euroopan unionin toimielimet, virastot ja elimet.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  ’puhtaalla ajoneuvolla’

4.  ’puhtaalla ajoneuvolla’ luokasta riippumatta ajoneuvoa, joka käyttää direktiivin 2014/94/EU 2 artiklan 1 alakohdassa määriteltyjä vaihtoehtoisia polttoaineita, lukuun ottamatta polttoaineita, joita ei tuoteta direktiivin 2108/... (RED II) liitteessä IX olevassa A osassa luetelluista raaka-aineista tai jotka tuotetaan palmuöljystä*, mukaan lukien hybridiajoneuvot, joissa sähköä käytetään ainoastaan osassa ajoneuvon varsinaista käyttöä, vähäpäästöiset ajoneuvot ja päästöttömät ajoneuvot. Polttomoottoriajoneuvoissa todelliset ajonaikaiset päästöt** prosenttiosuutena päästörajoista*** voivat olla enintään 80 prosenttia.”

a)  luokan M1 tai M2 ajoneuvoa, jonka suurimmat pakokaasupäästöt ilmaistuna yksikkönä CO2g/km ovat liitteessä olevassa taulukossa 2 annettujen kynnysarvojen mukaiset ja jonka todelliset ajonaikaiset epäpuhtauspäästöt ovat pienemmät kuin mainitussa taulukossa 2 tarkoitetut prosenttiosuudet sovellettavista päästörajoista, tai

 

b)  luokan N1 ajoneuvoa, jonka suurimmat pakokaasupäästöt ilmaistuna yksikkönä CO2g/km ovat liitteessä olevassa taulukossa 2 annettujen kynnysarvojen mukaiset ja jonka todelliset ajonaikaiset epäpuhtauspäästöt ovat pienemmät kuin mainitussa taulukossa 2 tarkoitetut prosenttiosuudet sovellettavista päästörajoista, tai

 

c)  liitteessä olevassa taulukossa 3 määriteltyä luokan M3, N2 tai N3 ajoneuvoa”.

 

 

_____________________________

 

*   Tämä on osoitettava biopolttoaineen hankintasopimuksella tai muulla biopolttoaineen käyttöön liittyvällä menetelmällä.

 

**   Todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvät mikrohiukkaspäästöt [#/km] (PN) ja typen oksidien päästöt [mg/km] (NOx) mitattuina asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen III A soveltuvan version mukaisesti.

 

***   Asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteen I mukainen sovellettava päästöraja.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

4 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  ’päästöttömällä ajoneuvolla’ ajoneuvoa, jonka pakokaasupäästöissä ei ole hiilidioksidia, typen oksideja eikä pienhiukkasia.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

4 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  ’vähäpäästöisellä ajoneuvolla’ ajoneuvoa, jonka päästöjen enimmäismäärät esitetään liitteen taulukossa 2.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

1 artikla – 1 kohta – 4 c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c.  ’jälkiasennuksena puhtaan ajoneuvon normin mukaiseksi muutetulla ajoneuvolla’ ajoneuvoa, jonka moottori on jälkiasennuksena muutettu vastaamaan puhtaan ajoneuvon normia, sellaisena kuin se on määritelty tämän artiklan 4 alakohdassa. Jos on kyse jälkiasennuksena muutetusta moottorista, jossa käytetään direktiivin 2009/28/EU 2 artiklan toisen kohdan i alakohdassa määriteltyjä biopolttoaineita, synteettisiä polttoaineita tai parafiinisia polttoaineita, ajoneuvon on täytettävä uusimmat Euro-normit tai niitä seuraavat normit.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

4 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Lisätään 4 a artikla seuraavasti:

Poistetaan.

”4 a artikla

 

Säädösvallan siirto

 

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 8 a artiklan mukaisesti liitteessä olevan taulukon 3 saattamiseksi ajan tasalle lisäämällä siihen raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipakokaasupäästöjä ja epäpuhtauspäästöjä koskevat kynnysarvot, kun asiaan liittyvät raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästönormit ovat tulleet voimaan unionin tasolla.”

 

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

5 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostoissa, leasing-vuokrauksissa, vuokrauksissa tai osamaksukaupoissa sekä julkisissa palveluhankintasopimuksissa, jotka koskevat maanteitse ja rautateitse suoritettavia joukkoliikennepalveluja, ja tämän direktiivin 3 artiklassa tarkoitetuissa julkisissa palveluhankintasopimuksissa noudatetaan liitteessä olevassa taulukossa 4 tarkoitettuja kevyiden hyötyajoneuvojen hankintojen ja liitteessä olevassa taulukossa 5 tarkoitettuja raskaiden hyötyajoneuvojen hankintojen vähimmäistavoitteita.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostoissa, leasing-vuokrauksissa, vuokrauksissa, osamaksukaupoissa tai jälkiasennuksessa, jolla ajoneuvo muutetaan puhtaan ajoneuvon normin mukaiseksi, sekä julkisissa palveluhankintasopimuksissa, jotka koskevat maanteitse ja rautateitse suoritettavia joukkoliikennepalveluja, ja tämän direktiivin 3 artiklassa tarkoitetuissa julkisissa palveluhankintasopimuksissa noudatetaan liitteessä olevassa taulukossa 4 tarkoitettuja puhtaiden kevyiden hyötyajoneuvojen hankintojen ja liitteessä olevassa taulukossa 5 tarkoitettuja raskaiden hyötyajoneuvojen hankintojen vähimmäistavoitteita.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Hankintojen vähimmäistavoitteiden laskemisessa huomioon otettava julkisen hankinnan päivämäärä on julkisen hankintamenettelyn päättämispäivämäärä, joka vahvistetaan sopimuksen allekirjoituksella.

 

Hankintojen vähimmäistavoitteet lasketaan keskiarvona kaikista sopimuksista, jotka allekirjoitetaan sitä päivää seuraavan päivän, jona tämä direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja 31 päivän joulukuuta 2024 välisenä aikana ensimmäisen viitejakson osalta ja 1 päivän tammikuuta 2025 ja 31 päivän joulukuuta 2029 välisenä aikana toisen viitajakson osalta.

 

Siinä tapauksessa, että 1 päivän tammikuuta 2030 jälkeistä viitejaksoa koskevia uusia tavoitteita ei hyväksytä ajoissa, sovelletaan edelleen vuodeksi 2030 vahvistettuja tavoitteita.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

5 artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Hankintojen tavoitteiden saavuttamiseksi hankintayksiköiden on tehtävä sopimukset kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella direktiivin 2014/25/EU 82 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Tarjouseritelmät on määritettävä painottaen omistamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia mutta myös ajoneuvojen muita ominaispiirteitä, kuten esteettömyyttä, soveltumista kaupunkiympäristöön, melutasoa, energiatehokkuutta sekä akkujen ja ajoneuvon osien kierrätettävyyttä.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/33/EY

5 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”5 a artikla

 

Taloudelliset resurssit

 

1.  Jäsenvaltioiden on asetettava saataville riittävästi rahoitusvälineitä puhtaiden ajoneuvojen hankintaa sekä niihin liittyvän infrastruktuurin perustamista varten alueellaan. Varat myönnetään sellaisen perusteellisen arvioinnin perusteella, jossa tarkastellaan julkisten viranomaisten ja hankintayksiköiden rahoitustarpeita verrattuna kansallisella tasolla asetettuihin hankintatavoitteisiin.

 

2.  Unioni asettaa saataville lisärahoitusvälineitä, joilla tuetaan puhtaiden ajoneuvojen käyttöönottoa sekä niihin liittyvän infrastruktuurin perustamista jäsenvaltioissa.”

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/33/EY

5 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”5 b artikla

 

Julkisen liikenteen vaihtoehtoisia polttoaineita koskeva toimintasuunnitelma

 

1.  Komissio esittää 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimintasuunnitelman, jolla nopeutetaan liikenneyritysteen omistamien raskaiden hyötyajoneuvojen lataus- ja tankkausinfrastruktuurin perustamista niiden omilla varikoilla ja kunnossapitoalueilla sekä julkisissa tiloissa.

 

2.  Tämä toimintasuunnitelma sisältää tietoa saatavilla olevista unionin rahoitusvälineistä, ja siinä esitetään selkeästi menettelyt sekä se, miten tukea voidaan myöntää, sekä tietoa tuen suhteesta voimassa oleviin unionin valtiontukisääntöihin.

 

3.  Kertomuksessa on myös arvioitava, miten unionin rahoitusvälineitä voitaisiin tarkistaa, jotta rahoitusta annettaisiin ensisijaisesti kaiken kokoisille julkista liikennettä harjoittaville yrityksille niiden ajoneuvokannan uudistamiseksi.”

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 c alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/33/EY

5 c artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 c)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”5 c artikla

 

Unionin alusta vähäpäästöisten ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen rajatylittäviä ja yhteisiä hankintoja varten

 

Tämän direktiivin liitteessä määritettyjen tavoitteiden saavuttamisen helpottamiseksi ja mittakaavaetujen saavuttamiseksi komissio perustaa unionin alustan vähäpäästöisten ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen rajatylittäviä ja yhteisiä hankintoja varten. Edellä 3 artiklassa tarkoitetut hankintaviranomaiset, hankintayksiköt ja toiminnanharjoittajat voivat osallistua tähän alustaan tehdäkseen yhteisiä ajoneuvohankintoja. Komissio varmistaa, että alusta on julkisesti saatavilla ja että sen avulla kootaan tehokkaasti yhteen kaikki osapuolet, jotka ovat halukkaita yhdistämään resurssejaan. Tällaisten yhteisten hankintojen valmistelun ja toteuttamisen edistämiseksi komissio antaa teknistä apua ja kehittää yhteistyösopimusten malleja. Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoitu säädös unionin alustan luomiseksi vähäpäästöisten ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen yhteisiä hankintoja varten.”

Perustelu

Rajatylittäviä hankintoja varten tarkoitettu alusta voisi auttaa kaupunkeja hyödyntämään mittakaavaetuja ja vähentää siten kustannuksia.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

8 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Lisätään uusi 8 a artikla seuraavasti:

Poistetaan.

”8 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2.  Siirretään 4 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi [lisätään voimaantulopäivä] lähtien. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6.  Edellä olevan 4 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

 

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

9 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

(8)   Korvataan 9 artikla seuraavasti:

(8)   Poistetaan 9 artikla.

”1.   Komissiota avustaa komitea.

 

Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi ja sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

 

3.   Kun komitean lausunto on määrä hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten yksinkertainen enemmistö sitä pyytää.”

 

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

10 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle jäsenvaltioiden raportointiin perustuvan kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta ja yksittäisten jäsenvaltioiden toteuttamista toimista kolmen vuoden välein 1 päivästä tammikuuta 2027 lähtien.

”1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta osana direktiivin 2014/24/EU 83 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa ja direktiivin 2014/25/EU 99 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja kertomuksia viimeistään 18 päivänä huhtikuuta 2026 ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle alustava kertomus viimeistään 18 päivänä huhtikuuta 2023.

 

Kertomuksissa on annettava tietoja tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi toteutetuista toimista, mukaan lukien tiedot viranomaisten ja yksiköiden hankkimien ajoneuvojen määrästä ja luokista, hallinnon eri tasojen välisestä vuoropuhelusta ja edellä mainittuihin raportointitoimiin liittyvistä jäsenvaltioiden suunnitelmista sekä muut mahdolliset hyödyllisiksi katsotut tiedot.

 

Tietojen rakenteessa on noudatettava yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetussa asetuksessa (EY) N:o 2195/2002 esitettyjä, liitteen taulukossa 1 lueteltuja luokkia.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/33/EY

10 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(a a)   Korvataan 2 kohta seuraavasti:

2.  Näissä kertomuksissa arvioidaan tämän direktiivin ja erityisesti 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen vaihtoehtojen vaikutuksia ja lisätoimien tarpeellisuutta sekä esitetään tarvittaessa ehdotuksia.

2.   Komissio ehdottaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 menetelmää, jolla lasketaan ajoneuvojen elinkaarenaikaiset hiilidioksidipäästöt ja koko polttoaineketjun hiilidioksidipäästöt.

Kyseisissä kertomuksissa komissio tarkastelee ajoneuvojen, jotka on ostettu markkinoiden parhaita vaihtoehtoja vastaavalla tavalla elinkaarenaikaiset energia- ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen, nimellisiä ja suhteellisia määriä kunkin liitteen taulukossa 3 esitetyn ajoneuvoluokan osalta ja vertaa niitä näiden ajoneuvojen kokonaismarkkinoihin arvioiden, miten 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut vaihtoehdot ovat vaikuttaneet markkinoihin. Komissio arvioi lisäksi jatkotoimien tarvetta ja esittää ehdotuksia tarvittaessa.

Komissio tarkastelee viimeistään 18 päivänä huhtikuuta 2027 direktiiviä 2009/33/EY ja muuta asiaankuuluvaa lainsäädäntöä, joka liittyy vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, ottaen huomioon ajoneuvojen elinkaarenaikaiset hiilidioksidipäästöt ja koko polttoaineketjun hiilidioksidipäästöt.

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a b alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/33/EY

10 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(a b)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:

3.  Viimeistään ensimmäisen kertomuksen ilmestyessä komissio tarkastelee 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja vaihtoehtoja, esittää 6 artiklassa tarkoitettuja menetelmiä koskevan arvion ja ehdottaa tarvittaessa asianmukaisia muutoksia.

3.  Komissio laatii viimeistään 18 päivänä huhtikuuta 2024 ja sen jälkeen kolmen vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja erittelee siinä yksittäisten jäsenvaltioiden tässä suhteessa toteuttamat toimet sekä arvioi jatkotoimien tarvetta ja liittää kertomukseen tarvittaessa ehdotuksen tämän direktiivin muuttamiseksi.

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

10 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”4.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2026 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle välikertomus viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2023. Kertomuksessa on annettava tietoja tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi toteutetuista toimista, mukaan luettuina tiedot viranomaisten ja yksiköiden hankkimien ajoneuvojen määrästä ja luokista, hallinnon eri tasojen välisestä vuoropuhelusta ja edellä mainittuihin raportointitoimiin liittyvistä jäsenvaltioiden suunnitelmista sekä muut mahdolliset hyödyllisiksi katsotut tiedot. Tietojen rakenteessa olisi noudatettava yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetussa asetuksessa N:o 2195/200231 esitettyjä, liitteessä täsmennettyjä luokkia.

Poistetaan.

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

10 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.   Siirretään komissiolle valta hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä ohjeita 4 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden kertomusten sisällöstä.”

5.   Siirretään komissiolle valta hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä ohjeita 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden kertomusten sisällöstä.”

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/33/EY

10 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”5 a.  Jäsenvaltiot voivat päättää luoda mekanismeja, joilla säännellään muiden ajoneuvokannan omistajien, kuten taksi-, yhteiskyyti- ja yhteiskäyttöyritysten, toteuttamia puhtaiden ajoneuvojen ostoja.”

Perustelu

Ainoastaan pieni osuus (kahdeksan prosenttia liikenteen päästöistä) on peräisin julkisesta liikenteestä. Tästä huolimatta direktiiviehdotuksessa tarkastellaan pääasiassa julkisen liikenteen ajoneuvoja. Tilanteen tasapainottamiseksi ja liikennealan päästöjen vähentämistä koskevan tavoitteen saavuttamiseksi direktiiviin olisi sisällytettävä myös muut suuret ajoneuvokannat.

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b b alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/33/EY

10 artikla – 5 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b b)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”5 b.  Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimintasuunnitelma, jolla nopeutetaan liikenneyritysten omistamien raskaiden hyötyajoneuvojen lataus- ja tankkausinfrastruktuurin perustamista niiden omilla varikoilla ja kunnossapitoalueilla sekä julkisissa tiloissa. Tämä toimintasuunnitelma sisältää tietoa saatavilla olevista unionin rahoitusvälineistä, ja siinä selvitetään, miten tukea voidaan myöntää unionin valtiontukisäännöistä riippumatta.”

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b c alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/33/EY

10 artikla – 5 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b c)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”5 c.   Komissio arvioi tarvetta tarkastella uudelleen lainsäädäntöä, joka liittyy puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämiseen, parhaiten luokiteltujen ja uudelleen pinnoitettujen renkaiden käytön osalta ja tekee tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.”

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b d alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/33/EY

10 artikla – 5 d kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b d)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”5 d.  Komissio antaa neuvontaa jäsenvaltioille unionin eri rahastoista, joita voitaisiin käyttää tämän direktiivin mukaisiin tarkoituksiin, kuten Verkkojen Eurooppa -välineestä, josta tuetaan tehokkaita, kestäviä ja saumattomasti toisiinsa kytkeytyviä Euroopan laajuisia liikenteen alan verkkoja, ja Euroopan strategisten investointien rahastosta tai Cleaner Transport Facility -aloitteesta, joilla tuetaan puhtaampien ajoneuvojen käyttöönottoa ja niihin liittyviä infrastruktuuritarpeita.”

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b e alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/33/EY

10 artikla – 5 e kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b e)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”5 e.  Neuvontakeskuksilla on keskeinen rooli tässä siirtymässä, sillä ne edistävät ja helpottavat investointeja ja tukevat institutionaalisia valmiuksia. Siksi komissio vahvistaa merkittävästi Euroopan investointineuvontakeskuksen asemaa ja valmiuksia erityisesti lisäämällä sen paikallista läsnäoloa ja ennakoivaa tehtävää hankkeiden valmistelussa.”

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään XXX [lisätään päivämäärä, joka on 24 kuukautta voimaantulosta]. Niiden on toimitettava viipymättä nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään XXX [lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukautta voimaantulosta]. Niiden on toimitettava viipymättä nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

Liite I

Direktiivi 2009/33/EY

Liite – taulukko 1

 

Komission teksti

Taulukko 1: 3 artiklassa tarkoitetut yhteisen hankintasanaston koodit

CPV-koodi

Kuvaus

60112000-6

Joukkoliikennepalvelut maanteitse

60130000-8

Matkustajien erikoismaantiekuljetukset

60140000-1

Tilausmatkustajaliikenteen palvelut

60172000-3

Linja-autojen ja linja-autojen kaukoliikenteen vuokraus kuljettajan kanssa

90511000-2

Jätteiden keruupalvelut

60160000-7

Tieliikenteen postikuljetukset

60161000-4

Pakettien kuljetuspalvelut

 

Tarkistus

Taulukko 1: 3 artiklassa tarkoitetut yhteisen hankintasanaston koodit

CPV-koodi

Kuvaus

60112000-6

Joukkoliikennepalvelut maanteitse

60130000-8

Matkustajien erikoismaantiekuljetukset

60140000-1

Tilausmatkustajaliikenteen palvelut

60172000-3

Linja-autojen ja linja-autojen kaukoliikenteen vuokraus kuljettajan kanssa

90511000-2

Jätteiden keruupalvelut

60160000-7

Tieliikenteen postikuljetukset

60161000-4

Pakettien kuljetuspalvelut

64121100-1

Posti jakelupalvelut

64121200-2

Pakettipalvelut

60170000-0

Henkilöliikenteen ajoneuvojen vuokraus kuljettajan kanssa

60171000-7

Henkilöautojen vuokraus kuljettajan kanssa

60181000-0

Kuorma-autojen vuokraus kuljettajan kanssa

60180000-3

Tavarankuljetusajoneuvojen vuokraus kuljettajan kanssa

90511100-3

Kiinteiden yhdyskuntajätteiden keruupalvelut

90511200-4

Kotitalousjätteiden keruupalvelut

90511300-5

Roskien keruupalvelut

90511400-6

Paperinkeräyspalvelut

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

Liite I

Direktiivi 2009/33/EY

Liite – taulukko 2

 

Komission teksti

Taulukko 2: Kevyiden hyötyajoneuvojen päästörajat

Ajoneuvoluokat

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE-epäpuhtauspäästöt* prosentteina päästörajoista**

CO2 g/km

RDE-epäpuhtauspäästöt* prosentteina päästörajoista

Luokan M1 ajoneuvot

25

80 %

0

Luokan M2 ajoneuvot

25

80 %

0

Luokan N1 ajoneuvot

40

80 %

0

* Todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvät mikrohiukkaspäästöt [#/km] (PN) ja typen oksidien päästöt [mg/km] (NOx) mitattuina asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen III A soveltuvan version mukaisesti.

** Sovellettava päästöraja, joka esitetään asetuksen (EY) N:o 715/2007 tai sen seuraajasäädösten liitteessä I.

 

Tarkistus

Taulukko 2: Kevyiden hyötyajoneuvojen päästörajat

Ajoneuvoluokat

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE-epäpuhtauspäästöt* prosentteina päästörajoista**

CO2 g/km

RDE-epäpuhtauspäästöt* prosentteina päästörajoista

Luokan L ajoneuvot

25

 

 

 

Luokan M1 ajoneuvot

50

80 %

0

Luokan M2 ajoneuvot

50

80 %

0

Luokan N1 ajoneuvot

50

80 %

0

Luokan M3 ajoneuvot

 

 

 

Luokan N2 ajoneuvot

 

 

 

Luokan N3 ajoneuvot

 

 

 

*Todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvät mikrohiukkaspäästöt [#/km] (PN) ja typen oksidien päästöt [mg/km] (NOx) mitattuina asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen III A soveltuvan version mukaisesti.

**Sovellettava päästöraja, joka esitetään asetuksen (EY) N:o 715/2007 tai sen seuraajasäädösten liitteessä I.

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

Liite I

Direktiivi 2009/33/EY

Liite – taulukko 4

 

Komission teksti

Taulukko 4: Taulukon 2 mukaisten kevyiden hyötyajoneuvojen vähimmäistavoiteosuus kevyiden hyötyajoneuvojen kokonaishankinnoista jäsenvaltioissa*

Jäsenvaltio

2025

2030

Luxemburg

35 %

35 %

Ruotsi

35 %

35 %

Tanska

34 %

34 %

Suomi

35 %

35 %

Saksa

35 %

35 %

Ranska

34 %

34 %

Yhdistynyt kuningaskunta

35 %

35 %

Alankomaat

35 %

35 %

Itävalta

35 %

35 %

Belgia

35 %

35 %

Italia

35 %

35 %

Irlanti

35 %

35 %

Espanja

33 %

33 %

Kypros

29 %

29 %

Malta

35 %

35 %

Portugali

27 %

27 %

Kreikka

23 %

23 %

Slovenia

20 %

20 %

Tšekki

27 %

27 %

Viro

21 %

21 %

Slovakia

20 %

20 %

Liettua

19 %

19 %

Puola

20 %

20 %

Kroatia

17 %

17 %

Unkari

21 %

21 %

Latvia

20 %

20 %

Romania

17 %

17 %

Bulgaria

16 %

16 %

* Ajoneuvot, joiden pakokaasupäästöt ovat tasoltaan nolla, vastaavat tavoitteen kerryttämisessä 1 ajoneuvoa. Kaikki muut ajoneuvot, jotka täyttävät tämän liitteen taulukon 2 vaatimukset, vastaavat tavoitteen kerryttämisessä 0,5 ajoneuvoa.

 

Tarkistus

Taulukko 4: Kevyiden hyötyajoneuvojen vähimmäistavoiteosuus raskaiden hyötyajoneuvojen kokonaishankinnoista jäsenvaltioissa1, 2

 

Ajoneuvoluokka M1, M2, N1

Ajoneuvoluokka L

Jäsenvaltio

2025

2030

2025

2030

EU:n toimielimet, virastot ja elimet

[50 %]

[50 %]

[50 %]

[50 %]

Luxemburg

50 %

50 %

50 %

50 %

Ruotsi

50 %

50 %

50 %

50 %

Tanska

50 %

50 %

50 %

50 %

Suomi

50 %

50 %

50 %

50 %

Saksa

50 %

50 %

50 %

50 %

Ranska

50 %

50 %

50 %

50 %

Yhdistynyt kuningaskunta

50 %

50 %

50 %

50 %

Alankomaat

50 %

50 %

50 %

50 %

Itävalta

50 %

50 %

50 %

50 %

Belgia

50 %

50 %

50 %

50 %

Italia

50 %

50 %

50 %

50 %

Irlanti

50 %

50 %

50 %

50 %

Espanja

50 %

50 %

50 %

50 %

Kypros

50 %

50 %

50 %

50 %

Malta

50 %

50 %

50 %

50 %

Portugali

50 %

50 %

50 %

50 %

Kreikka

35 %

35 %

35 %

35 %

Slovenia

35 %

35 %

35 %

35 %

Tšekki

50 %

50 %

50 %

50 %

Viro

35 %

35 %

35 %

35 %

Slovakia

35 %

35 %

35 %

35 %

Liettua

35 %

35 %

35 %

35 %

Puola

35 %

35 %

35 %

35 %

Kroatia

25 %

25 %

25 %

25 %

Unkari

25 %

25 %

25 %

25 %

Latvia

25 %

25 %

25 %

25 %

Romania

25 %

25 %

25 %

25 %

Bulgaria

25 %

25 %

25 %

25 %

1   Puhtaiden kevyiden hyötyajoneuvojen hankintojen vähimmäistavoitteista vähintään 70 prosenttia on täytettävä päästöttömillä ja vähäpäästöisillä ajoneuvoilla ensimmäisellä viitekaudella (vuoteen 2025 asti) ja päästöttömillä ajoneuvoilla toisella viitekaudella (vuosina 2025–2030) ja sitä seuraavilla viitekausilla.

2   Ajoneuvot, joiden pakokaasupäästöt ovat tasoltaan nolla, vastaavat tavoitteen kerryttämisessä 1 ajoneuvoa. Vähäpäästöiset ajoneuvot vastaavat tavoitteen kerryttämisessä 0,66:ta ajoneuvoa. Kaikki muut puhtaat ajoneuvot vastaavat tavoitteen kerryttämisessä 0,5:tä ajoneuvoa.

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

Liite I

Direktiivi 2009/33/EY

Liite – taulukko 5

 

Komission teksti

Taulukko 5: Taulukon 3 mukaisten raskaiden hyötyajoneuvojen vähimmäistavoiteosuus raskaiden hyötyajoneuvojen kokonaishankinnoista jäsenvaltioissa*

Jäsenvaltio

Kuorma-autot

Linja-autot

 

2025

2030

2025

2030

Luxemburg

10 %

15 %

50 %

75 %

Ruotsi

10 %

15 %

50 %

75 %

Tanska

10 %

15 %

50 %

75 %

Suomi

9 %

15 %

46 %

69 %

Saksa

10 %

15 %

50 %

75 %

Ranska

10 %

15 %

48 %

71 %

Yhdistynyt kuningaskunta

10 %

15 %

50 %

75 %

Alankomaat

10 %

15 %

50 %

75 %

Itävalta

10 %

15 %

50 %

75 %

Belgia

10 %

15 %

50 %

75 %

Italia

10 %

15 %

50 %

75 %

Irlanti

10 %

15 %

50 %

75 %

Espanja

10 %

14 %

50 %

75 %

Kypros

10 %

13 %

50 %

75 %

Malta

10 %

15 %

50 %

75 %

Portugali

8 %

12 %

40 %

61%

Kreikka

8 %

10 %

38 %

57 %

Slovenia

7 %

9 %

33 %

50 %

Tšekki

9 %

11 %

46 %

70 %

Viro

7 %

9 %

36 %

53 %

Slovakia

8 %

9 %

39 %

58 %

Liettua

9 %

8 %

47 %

70 %

Puola

7 %

9 %

37 %

56 %

Kroatia

6 %

7 %

32 %

48 %

Unkari

8 %

9 %

42 %

63 %

Latvia

8 %

9 %

40 %

60 %

Romania

6 %

7 %

29 %

43 %

Bulgaria

8 %

7 %

39 %

58 %

* Ajoneuvot, joiden pakokaasupäästöt ovat tasoltaan nolla ja jotka käyttävät polttoaineenaan maakaasua, kunhan niiden käyttö tapahtuu täysin biometaanilla, mikä olisi osoitettava biometaanin hankintaa koskevalla sopimuksella tai muilla biometaanin käyttöön saamista koskevalla järjestelyillä, vastaavat 1 ajoneuvoa tavoitteen kerryttämisessä. Laskentatapaa ei käytetä niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, joissa hankintojen vähimmäismääräksi on asetettu yli 50 prosenttia julkisten hankintojen kokonaisvolyymistä, jolloin raja-arvo on 50 prosenttia. Kaikki muut ajoneuvot, jotka täyttävät tämän liitteen taulukon 2 vaatimukset, vastaavat tavoitteen kerryttämisessä 0,5 ajoneuvoa.

 

Tarkistus

Taulukko 5: 4 artiklan 4 kohdan mukaisten raskaiden hyötyajoneuvojen vähimmäistavoiteosuus raskaiden hyötyajoneuvojen kokonaishankinnoista jäsenvaltioissa

Jäsenvaltio

Kuorma-autot

Linja-autot

 

20251

20302

20251

20302

EU:n toimielimet, virastot ja elimet

[10 %]

[15 %]

[50 %]

[75 %]

Luxemburg

10 %

15 %

50 %

75 %

Ruotsi

10 %

15 %

50 %

75 %

Tanska

10 %

15 %

50 %

75 %

Suomi

9 %

15 %

46 %

69 %

Saksa

10 %

15 %

50 %

75 %

Ranska

10 %

15 %

48 %

71 %

Yhdistynyt kuningaskunta

10 %

15 %

50 %

75 %

Alankomaat

10 %

15 %

50 %

75 %

Itävalta

10 %

15 %

50 %

75 %

Belgia

10 %

15 %

50 %

75 %

Italia

10 %

15 %

50 %

75 %

Irlanti

10 %

15 %

50 %

75 %

Espanja

10 %

14 %

50 %

75 %

Kypros

10 %

13 %

50 %

75 %

Malta

10 %

15 %

50 %

75 %

Portugali

8 %

12 %

40 %

61 %

Kreikka

8 %

10 %

38 %

57 %

Slovenia

7 %

9 %

33 %

50 %

Tšekki

9 %

11 %

46 %

70 %

Viro

7 %

9 %

36 %

53 %

Slovakia

8 %

9 %

39 %

58 %

Liettua

9 %

8 %

47 %

70 %

Puola

7 %

9 %

37 %

56 %

Kroatia

6 %

7 %

32 %

48 %

Unkari

8 %

9 %

42 %

63 %

Latvia

8 %

9 %

40 %

60 %

Romania

6 %

7 %

29 %

43 %

Bulgaria

8 %

7 %

39 %

58 %

1   Puhtaiden raskaiden hyötyajoneuvojen hankintojen vähimmäistavoitteista vähintään 50 prosenttia on täytettävä päästöttömillä ajoneuvoilla tai ajoneuvoilla, jotka käyttävät polttoaineenaan maakaasua, kunhan niiden käyttö tapahtuu täysin biometaanilla, mikä on osoitettava biometaanin hankintaa koskevalla sopimuksella tai muilla biometaanin käyttöön saamista koskevalla järjestelyillä. Biometaania käyttävien ajoneuvojen osuuden laskeminen alatavoitetta varten lopetetaan, kun 30 prosenttia alatavoitteesta on saavutettu.

2  Puhtaiden raskaiden hyötyajoneuvojen hankintojen vähimmäistavoitteista vähintään 66 prosenttia on täytettävä päästöttömillä ajoneuvoilla tai ajoneuvoilla, jotka käyttävät polttoaineenaan maakaasua, kunhan niiden käyttö tapahtuu täysin biometaanilla, mikä on osoitettava biometaanin hankintaa koskevalla sopimuksella tai muilla biometaanin käyttöön saamista koskevalla järjestelyillä. Biometaania käyttävien ajoneuvojen osuuden laskeminen alatavoitetta varten lopetetaan, kun 30 prosenttia alatavoitteesta on saavutettu.

(1)

  EUVL C 262, 25.7.2018, s. 58.

(2)

  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Ehdotuksella puhtaan ja energiatehokkaan tieliikenteen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta asettamalla puhtaiden ajoneuvojen julkisille hankinnoille vähimmäistavoitteita pyritään edistämään puhdasta liikennettä, vahvistamaan uusia ja puhtaita teknologioita ja pitkällä aikavälillä vähentämään ilmaa pilaavien aineiden ja hiilidioksidin päästöjä.

Mietintöluonnoksessaan esittelijä yhdistää kevyitä ja raskaita hyötyajoneuvoja koskevan puhtaan ajoneuvon määritelmän vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettuun direktiiviin 2014/94/EU. Mukauttamisella pyritään saamaan aikaan pitkän aikavälin ennustettavuutta ja vakautta unionin lainsäädännössä. Muutetulla direktiivillä olisi edistettävä myös vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa ja sitä, että ajoneuvot tulevat ilman epäpuhtauksia ja kasvihuonekaasupäästojä koskevien uusimpien normien mukaisiksi.

Mietintöluonnoksessa täsmennetään myös julkisten hankintojen vähimmäistavoitteita koskevia säännöksiä: voimaantulopäivät ja tavoitteita koskevien ajanjaksojen kesto ja asiaankuuluva julkisen hankintasyklin ajankohta, joka on otettava huomioon tavoitteiden laskennassa.

Koska kuntien julkisen liikenteen tiettyjä aloja ei voida käsitellä toisistaan erillisinä, esittelijä ehdottaa, että tietyissä tilanteissa voidaan hankitut raitiovaunut ja metrojunat ottaa huomioon linja-autojen hankintojen vähimmäistavoitteiden saavuttamisessa.

Asettamalla kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen hankintojen vähimmäistavoitteita tämä direktiivi edellyttää hankintaviranomaisilta ja -yksiköiltä ylimääräisiä taloudellisia resursseja. Sen vuoksi mietintöluonnoksessa korostetaan, että unionin talousarvio- ja rahoituspolitiikassa olisi vuoden 2020 jälkeen otettava huomioon riittävän taloudellisen tuen antaminen hankintaviranomaisille ja -yksiköille. Tämän olisi kuvastuttava tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja kestävää rahoitusta ja unionin rahoituslaitoksia koskevissa säännöissä.

Direktiiviehdotuksessa julkisia hankintoja käytetään stimuloimaan puhtaiden tieliikenneajoneuvojen kysyntää. EU:n valmistajia on kuitenkin myös suojeltava vilpilliseltä kilpailulta. Sen vuoksi esittelijä ehdottaa mietintöluonnoksessa, että hankintojen vähimmäistavoitteiden saavuttamisessa ei pitäisi ottaa huomioon tieliikenteen ajoneuvoja, joiden valmistajat ovat sijoittautuneet kolmansiin maihin, joissa EU:n valmistajilla ei ole mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin, jotka koskevat tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostamista, leasing-vuokraamista, vuokraamista tai osamaksukauppaa.


LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.7.2018)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

Valmistelija: Andor Deli

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen direktiivin muuttamisesta. Puhtaita ajoneuvoja koskevilla julkisilla investoinneilla on myös välitön vaikutus kansalaisten puhtaaseen ilmaan, koska ne auttavat torjumaan tieliikenteen ilmansaasteiden ja kasvihuonekaasupäästöjen kaltaisia jatkuvia ongelmia.

Valmistelija tukee direktiivin soveltamisalan ulottamista koskemaan muitakin hankintamuotoja kuin ostamista eli ajoneuvon leasing-vuokraamista, vuokraamista tai osamaksukauppaa. Soveltamisalaan sisällytetään myös julkiset palveluhankintasopimukset, jotka koskevat maanteitse suoritettavia joukkoliikennepalveluita, matkustajien erikoismaantiekuljetuksia, tilausmatkustajaliikenteen palveluita sekä linja-autojen ja linja-autojen kaukoliikenteen vuokrausta kuljettajan kanssa. Lisäksi valmistelija haluaa ulottaa direktiivin soveltamisalan koskemaan taksipalveluja, jos kyseessä ovat julkisessa omistuksessa olevat ja vuokratut ajoneuvot. Koska soveltamisalan suppeus on ollut yksi pääasiallisista syistä direktiivin rajalliselle soveltamiselle, tämä muutos on myönteinen.

Lisäksi valmistelija kannattaa raportointia, kunhan se tapahtuu hyväksyttävän hallinnollisen työn puitteissa sen jälkeen, kun puhtaiden ajoneuvojen luokka on sisällytetty virallisiin autorekistereihin. Kattavalla raportoinnilla voidaan saada selkeä käsitys markkinoista ja seurata niiden täytäntöönpanoa tehokkaasti.

Valmistelija on myös tyytyväinen liian raskaan ja harvoin sovelletun monetisaatiomenetelmän lopettamiseen.

Valmistelija kuitenkin arvostelee tämän direktiivin selkeyden puutetta, erityisesti tietojen, joilla on erilaiset määritelmät, hajautumista ja monimutkaisia laskentamenetelmiä ”puhtaille ajoneuvoille” kahtena eri ajanjaksona (2025 ja 2025–2030).

Kevyiden hyötyajoneuvojen osalta direktiivissä ehdotetaan, että siirtymäkauden aikana (vuoteen 2025 asti) ”nollapäästöt pakoputken päässä” tuottavat ajoneuvot, jotka ovat lähinnä sataprosenttisesti sähköllä toimivia ajoneuvoja, lasketaan yhdeksi ajoneuvoksi. Pakoputken päässä mitattavien päästörajojen alle jääviä ajoneuvoja pidetään myös puhtaina ajoneuvoina; ne lasketaan kuitenkin vain painotuskertoimella 0,5. Vähimmäisrajat ovat 25 grammaa hiilidioksidia/km pakettiautoille ja 40 grammaa hiilidioksidia/km tila-autoille, jotka ovat lähinnä lataushybridejä.

Valmistelija katsoo, että nämä laskelmat ovat liian monimutkaisia, mutta epäilee myös, että siirtymäkausi vuoteen 2025 asti auttaa kuromaan umpeen teknologista kuilua kunnes pakoputken päästä nollapäästöisiä ajoneuvoja tulee laajasti saataville. Sekaannusten välttämiseksi ja puhtaiden ajoneuvojen realististen markkinoiden edistämiseksi jokainen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa koskevan direktiivin 2014/94/EU 2 artiklan 1 kohdan mukainen puhdas ajoneuvo olisi laskettava yhdeksi ajoneuvoksi. Vuodesta 2030 lähtien ainoastaan päästöttömät ajoneuvot täyttävät hankintatavoitteiden vaatimukset. Valmistelija on vakuuttunut siitä, että vuoteen 2030 mennessä päästöttömien ajoneuvojen markkinat tulevat olemaan paljon kypsemmät ja tällaisen ajoneuvon hinta on vertailukelpoinen muiden ajoneuvojen kanssa. Valmistelija katsoo, että liian tiukat säännöt saattavat vaikuttaa siihen, että hankinnat joko viivästyvät tai päinvastoin vauhdittuvat, mutta vanhalla tekniikalla, mikä estäisi mahdolliset tulevat investoinnit uusiin päästöttömiin teknologioihin.

Vähimmäishankintatavoitteet on vahvistettu unionin tasolla, sen jälkeen kun on harkittu tulevaisuuden haasteita viranomaisille ja taloudelliselle tehokkuudelle. Eri jäsenvaltiot voivat kuitenkin soveltaa tiukempia tavoitteita sen mukaan, mitkä niiden taloudelliset valmiudet (bruttokansantuote asukasta kohti) ja saastealtistus (kaupunkien asukastiheys) ovat.

Raskaiden hyötyajoneuvojen osalta direktiivissä ehdotetaan, että siirtymäkauden aikana (vuoteen 2025), maakaasun ja biometaanin lisäykset hyväksytään, mutta pienemmällä painotuskertoimella, kun taas myöhemmässä vaiheessa vähimmäisrajoja tai määritelmiä ei anneta lainkaan. Komissio haluaa panna nämä kynnysarvot täytäntöön delegoidulla säädöksellä heti, kun ne on määritelty. Saatavilla ei kuitenkaan ole käyttökelpoisia päästöstandardeja ja ”nollapäästöt pakoputken päässä” -teknologia on vähemmän kehittynyttä verrattuna kevyisiin ajoneuvoihin.

Näin ollen valmistelija haluaa poistaa delegoituun säädökseen viittaavat säännökset ja soveltaa samaa logiikkaa kuin kevyisiin hyötyajoneuvoihin: jokainen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa koskevan direktiivin 2014/94/EU 2 artiklan 1 kohdan mukainen puhdas ajoneuvo olisi laskettava yhdeksi ajoneuvoksi. Kevyisiin hyötyajoneuvoihin sovellettavaa perustelua hankintoja koskevien tavoitteiden osalta voidaan soveltaa myös raskaisiin hyötyajoneuvoihin.

Valmistelija katsoo, että tämä lähestymistapa on teknologianeutraalimpi kuin komission hyväksymä vaihtoehto, jossa keskitytään liiaksi sähköajoneuvoihin, ja se sopisi paremmin direktiivin painopisteeksi, sillä sen päätavoitteena on edistää teollisuuspolitiikkaa käyttämällä julkisissa hankinnoissa puhtaita ajoneuvoja, ja säätelemällä markkinoiden kehitystä.

Lopuksi valmistelija muistuttaa, että puhtaiden ajoneuvojen hankkimista koskevat säännöt eivät saisi aiheuttaa ylimääräisiä taloudellisia rasitteita tai kustannusten ulkoistamisesta johtuvia lippujen hinnankorotuksia, paikallisten verojen nousua tai julkisen liikenteen palvelujen vähenemistä. Näin ollen valmistelija pyytää komissiota ja jäsenvaltioiden viranomaisia kaikilla tasoilla lisäämään taloudellisia ja muita kannustimia, jotta voidaan nopeuttaa puhtaiden ajoneuvojen käyttöönottoa markkinoilla.

TARKISTUS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Unioni on sitoutunut kestävään, kilpailukykyiseen, varmaan ja vähähiiliseen energiajärjestelmään.3 Energiaunionia ja energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevissa puitteissa4 vahvistetaan EU:n kunnianhimoiset sitoumukset vähentää kasvihuonekaasupäästöjä edelleen eli vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoteen 1990 verrattuna, lisätä käytettävän uusiutuvan energian osuutta vähintään 27 prosenttia ja säästää energiaa vähintään 27 prosenttia sekä parantaa Euroopan energian toimitusvarmuutta, kilpailukykyä ja kestävyyttä.

(1)  Unioni on sitoutunut kestävään, kilpailukykyiseen, varmaan ja vähähiiliseen energiajärjestelmään.3 Energiaunionia ja energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevissa puitteissa4 vahvistetaan EU:n kunnianhimoiset sitoumukset vähentää kasvihuonekaasupäästöjä edelleen eli vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoteen 1990 verrattuna, lisätä käytettävän uusiutuvan energian osuutta vähintään 35 prosenttia ja säästää energiaa vähintään 35 prosenttia sekä parantaa Euroopan energian toimitusvarmuutta, kilpailukykyä ja kestävyyttä.

_________________

_________________

3 Eurooppa-neuvoston päätelmät, 24. lokakuuta 2014.

3 Eurooppa-neuvoston päätelmät, 24. lokakuuta 2014.

4 Komission tiedonanto Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuosille 2020–2030 (COM(2014)0015)

4 Komission tiedonanto Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuosille 2020‑2030, COM(2014)0015, jota Euroopan parlamentti muutti 17 päivänä tammikuuta 2018 ensimmäisessä käsittelyssä.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevassa eurooppalaisessa strategiassaan5 komissio totesi, että jotta unionin Yhdistyneiden kansakuntien ilmastosopimuksen osapuolten 21. konferenssissa Pariisissa 2015 antamat sitoumukset voitaisiin täyttää, liikenteen alalla on irrottauduttava hiilestä nopeammin ja siksi myös liikenteen kasvihuonekaasu- ja epäpuhtauspäästöissä olisi määrätietoisesti pyrittävä nollatasoon vuosisadan puoliväliin mennessä. Lisäksi on viipymättä vähennettävä jyrkästi liikenteen aiheuttamia ihmisten terveyttä vahingoittavia epäpuhtauspäästöjä. Tähän voidaan päästä erilaisten poliittisten aloitteiden yhdistelmällä, johon kuuluvat myös puhtaiden ajoneuvojen julkiset hankinnat.

(2)  Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevassa eurooppalaisessa strategiassaan5 komissio totesi, että jotta unionin Yhdistyneiden kansakuntien ilmastosopimuksen osapuolten 21. konferenssissa Pariisissa 2015 antamat sitoumukset voitaisiin täyttää, liikenteen alalla on irrottauduttava hiilestä nopeammin ja siksi myös liikenteen kasvihuonekaasu- ja epäpuhtauspäästöissä olisi määrätietoisesti pyrittävä nollatasoon vuosisadan puoliväliin mennessä. Lisäksi on viipymättä vähennettävä jyrkästi liikenteen aiheuttamia ihmisten terveyttä ja ympäristöä vahingoittavia epäpuhtauspäästöjä. Tähän voidaan päästä erilaisten poliittisten aloitteiden yhdistelmällä, johon kuuluvat myös puhtaiden ajoneuvojen julkiset hankinnat.

_________________

_________________

5 COM(2016)0501.

5 COM(2016)0501.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Kuten komission tiedonannossa Eurooppa liikkeellä – Puhdas, kilpailukykyinen ja verkotettu liikenne ja liikkuvuus kaikille sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla7 ilmoitettiin, tämä ehdotus muodostaa osan toisesta toimenpidepaketista, jolla edistetään unionin pyrkimyksiä vähäpäästöisen liikenteen toteuttamiseksi. Paketti esitellään komission tiedonannossa Vähäpäästöisen liikkuvuuden toteuttaminen – Euroopan unioni, joka suojelee maapallo, antaa kuluttajille vaikutusmahdollisuuksia sekä puolustaa teollisuutta ja työntekijöitä, ja siihen kuuluu tarjontaan ja kysyntään suunnattuja toimenpiteitä, joilla on tarkoitus ohjata EU vähäpäästöisen liikkuvuuden tielle ja samalla vahvistaa EU:n liikkuvuuden ekosysteemin kilpailukyky.

(4)  Kuten komission tiedonannossa Eurooppa liikkeellä – Puhdas, kilpailukykyinen ja verkotettu liikenne ja liikkuvuus kaikille sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla7 ilmoitettiin, tämä ehdotus muodostaa osan toisesta toimenpidepaketista, jolla edistetään unionin pyrkimyksiä vähäpäästöisen liikenteen toteuttamiseksi. Paketti esitellään komission tiedonannossa Vähäpäästöisen liikkuvuuden toteuttaminen – Euroopan unioni, joka suojelee maapalloa, antaa kuluttajille vaikutusmahdollisuuksia sekä puolustaa teollisuutta ja työntekijöitä, ja siihen kuuluu tarjontaan ja kysyntään suunnattuja toimenpiteitä, joilla on tarkoitus ohjata EU vähäpäästöisen liikkuvuuden tielle ja samalla vahvistaa EU:n liikkuvuuden ekosysteemin kilpailukyky. Puhtaita ajoneuvoja olisi edistettävä samalla kun kehitetään julkista liikennettä, sillä se on nopein ja tehokkain tapa vähentää ajoneuvojen määrää teillä ja siten parantaa ilmanlaatua ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

_________________

_________________

7 COM(2017)0283.

7 COM(2017)0283.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Uuteen teknologiaan liittyvä innovointi auttaa vähentämään ajoneuvojen päästöjä ja tukee liikenteen irtautumista hiilestä. Kun vähäpäästöiset ja päästöttömät ajoneuvot yleistyvät tieliikenteessä, hiilidioksidin ja tiettyjen epäpuhtauksien (hiukkaset, typen oksidit ja muut hiilivedyt kuin metaani) päästöt todennäköisesti vähenevät, ja tällainen kehitys edistää eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja kasvua vähäpäästöisten ja päästöttömien ajoneuvojen kasvavilla maailmanmarkkinoilla.

(5)  Uuteen teknologiaan liittyvä innovointi auttaa vähentämään ajoneuvojen päästöjä ja melusaastetta ja tukee liikenteen irtautumista hiilestä. Kun vähäpäästöiset ja päästöttömät ajoneuvot yleistyvät tieliikenteessä, hiilidioksidin ja tiettyjen epäpuhtauksien (hiukkaset, typen oksidit ja muut hiilivedyt kuin metaani) päästöt vähenevät, ja täten parantavat ilmanlaatua kaupungeissa ja muilla saastuneilla alueilla samalla, kun tällainen kehitys osaltaan edistää eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja kasvua vähäpäästöisten ja päästöttömien ajoneuvojen kasvavilla maailmanmarkkinoilla sekä varmistaa vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin kehittämisen. Teknologianeutraaliuden periaatteen on oltava perusperiaatteena kaikissa toimissa, jotta varmistetaan kilpailukykyinen ympäristö ja edistetään sitä ja jotta kannustetaan tekemään lisää tutkimuksia ja innovaatioita tällä alalla. Ilman epäpuhtauksien ja melusaasteen vähentämiseksi sekä EU:n ilmanlaatunormien täyttämiseksi kaupunki- ja maaseutualueilla tarvitaan konkreettista ja kunnianhimoista politiikkaa ja toimenpiteitä, joihin kuuluvat puhdaspäästöisten ajoneuvojen julkiset hankinnat.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Kestävyystavoitteiden noudattamiseksi akut olisi tuotettava mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla unionissa ja sen ulkopuolella, erityisesti kun on kyse akkujen kokoonpanossa käytettävien raaka-aineiden louhinnasta. Kasvihuonekaasupäästöt olisi otettava huomioon koko tuotantoprosessin ajalta. Komission olisi direktiivin 2006/66/EY uudistamisen yhteydessä esitettävä akkujen kierrätystä koskevia kunnianhimoisia tavoitteita.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Markkinaennusteissa arvioidaan, että erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen, kuten täysin sähkökäyttöisten autojen, hinnat putoavat merkittävästi ja niistä tulee hyvin kilpailukykyisiä ja jopa käyttökustannuksiltaan halvempia kuin tavanomaiset ajoneuvot 2020-luvulla, erityisesti kun otetaan huomioon omistamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset, mihin vaikuttaa akkujen halpeneminen, mutta myös muu kustannusten pieneneminen, joka aiheutuu polttoainekustannusten pienenemisestä ja sähköajoneuvon halvemmista ylläpitokustannuksista.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 c)  Unioni on yksi johtavista alueista tutkimuksen ja korkealaatuisen ekoinnovoinnin alalla, ja Aasian ja Tyynenmeren alueella on puolestaan suurimmat linja-autojen ja akkujen tuottajat. Samalla tavoin akkukäyttöisten sähköautojen globaalia markkinakehitystä edistävät markkinat Kiinassa ja Yhdysvalloissa, joiden yhteenlaskettu osuus maailmanmarkkinoista on noin 60 prosenttia, kun EU:n osuus niistä on 28 prosenttia. Siksi tarvitaan kunnianhimoinen unionin politiikan kehys, jolla edistetään innovointia ja tuetaan edelleen unionin teollisuuden kilpailukykyä ja kasvua puhtaiden ajoneuvojen yhä globaalimmilla markkinoilla sekä tähän liittyvää teknologista infrastruktuuria.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 d)  Euroopan akkumarkkinoiden koko on 250 miljardia euroa vuodessa vuoden 2025 jälkeen, kun akkukennojen kysynnän Euroopassa odotetaan olevan 200 GWh, minkä avulla Euroopassa voitaisiin luoda 4–5 miljoonaa uutta työpaikkaa. Kotimaisen kennovalmistuksen puute kuitenkin vaarantaa EU:n teollisuusasiakkaiden aseman. Jotta voidaan poistaa tämä kilpailuhaitta ja jotta Euroopassa voidaan saada aikaan kilpailukykyinen akkukennojen valmistuksen arvoketju, jossa keskitytään kestävään ja vastuulliseen raaka-aineiden saantiin, uusiutuvaa energiaa käyttävään tuotantoprosessiin, kierrätettävyyteen ja uusiokäyttöön, unionin toimielinten, jäsenvaltioiden ja paikallisten viranomaisen olisi toimittava nopeasti ja kollektiivisesti.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Julkiset viranomaiset voivat hankintapolitiikallaan luoda ja tukea innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen markkinoita. Direktiiveissä 2014/24/EU8 ja 2014/25/EU9 asetetaan julkisille hankinnoille yhdenmukaistetut vähimmäissäännöt, joilla yhtenäistetään menettelyjä, joilla viranomaiset ja tietyt yleishyödyllisten palvelujen tarjoajat hankkivat tavaroita, urakoita ja palveluja. Niissä vahvistetaan sopimusten laajuutta koskevat yleiset kynnysarvot, joiden ylittyessä sopimuksiin on sovellettava unionin lainsäädäntöä ja jotka pätevät myös puhtaita ajoneuvoja koskevaan direktiiviin.

(6)  Kun otetaan huomioon, että tavaroihin, urakoihin ja palveluihin liittyvien julkisten menojen osuus on noin 14 prosenttia EU:n BKT:stä, julkiset viranomaiset voivat uusien ajoneuvojen hankintapolitiikallaan ja jälkiasennuksilla luoda ja tukea innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen markkinoita. Direktiiveissä 2014/24/EU24 ja 2014/25/EU25 asetetaan julkisille hankinnoille yhdenmukaistetut vähimmäissäännöt, joilla yhtenäistetään menettelyjä, joilla viranomaiset ja tietyt yleishyödyllisten palvelujen tarjoajat hankkivat tavaroita, urakoita ja palveluja, kun otetaan huomioon ostettujen tavaroiden (mukaan lukien ajoneuvojen) ympäristövaatimukset. Niissä vahvistetaan sopimusten laajuutta koskevat yleiset kynnysarvot, joiden ylittyessä sopimuksiin on sovellettava unionin lainsäädäntöä ja jotka pätevät myös puhtaita ajoneuvoja koskevaan direktiiviin.

_________________

_________________

8 EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65–242.

8 EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65–242.

9 EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243–374.

9 EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243–374.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Jäsenvaltioita olisi kannustettava syventämään niiden mahdollisuuksien tutkimista, joilla tuetaan erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä julkisissa palveluissa ja vähennetään siitä aiheutuvia kustannuksia, esimerkiksi myöntämällä erittäin vähäpäästöisille ajoneuvoille poikkeuksia tai vähennyksiä energiaveroista.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Kaikenlainen vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävillä ajoneuvoilla harjoitettava kuljetustoiminta, myös julkista liikennettä varten, edellyttää lataus- ja tankkausinfrastruktuurin saatavuutta. Näin ollen direktiivissä 2014/94/EU olisi vahvistettava näkökulmia, jotka koskevat vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin edistämistä julkisen liikenteen alalla. Komission olisi direktiivin tarkistamista odottaessa laadittava toimintasuunnitelma julkisen liikenteen infrastruktuuria varten.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Vaikutustenarvioinnissa korostetaan hyötyä, jota on saatavissa muuttamalla puhtaiden ajoneuvojen hankintaa koskevaa yleistä hallintotapaa unionin tasolla. Asettamalla hankintojen vähimmäisvaatimukset voidaan vaikuttaa puhtaiden ajoneuvojen tavoiteltuun yleistymiseen markkinoilla tehokkaammin kuin sisällyttämällä ulkoiset kustannukset yleisiin hankintapäätöksiin ottaen samalla huomioon, että ympäristönäkökohtia on tärkeää tarkastella kaikissa hankintapäätöksissä. Euroopan kansalaisille ja yrityksille keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä koituva hyöty riittää perustelemaan tämän mallin täysin, sikäli kuin mallissa ei vaadita, että hankintaviranomaiset, hankintayksiköt ja muut toimijat käyttävät jotain tiettyä teknologiaa.

(8)  Vaikutustenarvioinnissa korostetaan hyötyä, jota on saatavissa muuttamalla puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen hankintaa koskevaa yleistä hallintotapaa unionin tasolla. Asettamalla hankintojen vähimmäisvaatimukset voidaan vaikuttaa puhtaiden ajoneuvojen tavoiteltuun yleistymiseen markkinoilla tehokkaammin kuin sisällyttämällä ulkoiset kustannukset yleisiin hankintapäätöksiin ottaen samalla huomioon, että ympäristönäkökohtia on tärkeää tarkastella kaikissa hankintapäätöksissä. Euroopan kansalaisille ja yrityksille keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä koituva hyöty riittää perustelemaan tämän mallin täysin, sikäli kuin mallissa ei vaadita, että hankintaviranomaiset, hankintayksiköt ja muut toimijat käyttävät jotain tiettyä teknologiaa.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Laajentamalla direktiivin soveltamisalaa siten, että mukaan otetaan sellaiset käytännöt kuin ajoneuvojen leasing-vuokraaminen, vuokraaminen ja osamaksukauppa sekä sopimukset, jotka koskevat maanteitse suoritettavia joukkoliikennepalveluita, matkustajien erikoismaantiekuljetuksia, tilausmatkustajaliikenteen palveluita sekä linja-autojen ja linja-autojen kaukoliikenteen vuokrausta kuljettajan kanssa, samoin kuin tietyt posti- ja pikalähettipalvelut ja jätehuoltopalvelut varmistetaan, että soveltamisala kattaa kaikki merkitykselliset hankintakäytännöt.

(9)  Laajentamalla direktiivin soveltamisalaa siten, että mukaan otetaan sellaiset käytännöt kuin ajoneuvojen leasing-vuokraaminen, vuokraaminen ja osamaksukauppa ja jälkiasennukset sekä sopimukset, jotka koskevat maanteitse suoritettavia joukkoliikennepalveluita, matkustajien erikoismaantiekuljetuksia, tilausmatkustajaliikenteen palveluita sekä linja-autojen ja linja-autojen kaukoliikenteen vuokrausta kuljettajan kanssa, samoin kuin tietyt posti- ja pikalähettipalvelut ja jätehuoltopalvelut varmistetaan siten, että soveltamisala kattaa kaikki merkitykselliset hankintakäytännöt ottaen huomioon, että tällä direktiivillä ei pitäisi vaikuttaa voimassa oleviin sopimuksiin jälkikäteen. Lisäksi komission olisi tarkasteltava puhtaiden hankintojen toteutettavuutta muissa liikennemuodoissa.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Keskeiset sidosryhmät kannattavat laajasti sellaista puhtaiden ajoneuvojen määritelmää, jossa otetaan huomioon kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen kasvihuonekaasu- ja ilmansaastepäästöjen vähentämisvaatimukset. Sen varmistamiseksi, että käytössä on riittävät kannustimet, joilla tuetaan vähäpäästöisten ja päästöttömien ajoneuvojen yleistymistä markkinoilla, olisi tämän muutoksen sisältämät tällaisten ajoneuvojen julkisia hankintoja koskevat säännökset muotoiltava niin, että ne vastaavat vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevia henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästönormeja.10 Muutetun direktiivin mukaisesti toteutettavat toimet edistävät näiden normien mukaisten vaatimusten noudattamista. Tavoitteellisemmalla julkisiin hankintoihin sovellettavalla lähestymistavalla voidaan saada aikaan lisäpontta markkinoille.

(10)  Muutetulla direktiivillä olisi edistettävä kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen kasvihuonekaasu- ja ilmansaastepäästöjen sekä melupäästöjen vähentämistä. Sen varmistamiseksi, että käytössä on riittävät kannustimet, joilla tuetaan vähäpäästöisten ja päästöttömien ajoneuvojen yleistymistä markkinoilla, olisi tämän muutoksen sisältämät tällaisten ajoneuvojen julkisia hankintoja koskevat säännökset muotoiltava niin, että ne vastaavat vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevia henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästönormeja.10 Muutetun direktiivin mukaisesti toteutettavat toimet edistävät näiden normien mukaisten vaatimusten noudattamista. Tavoitteellisemmalla julkisiin hankintoihin sovellettavalla lähestymistavalla voidaan saada aikaan lisäpontta markkinoille, ja etenkin on tarpeen edistää raskaiden hyötyajoneuvojen tarjontaa, koska puhtaiden raskaiden hyötyajoneuvojen markkinat ovat vielä vähemmän kehittyneet. Hiilidioksidipäästöjä koskevan seurannan olisi perustuttava koko polttoaineketjua koskevaan lähestymistapaan, jotta voidaan huomioida polttoaineen toimitusketju kokonaisuudessaan alkaen hankintavaiheesta ja päättyen pakokaasupäästöihin. Tällöin voidaan arvioida ajoneuvojen ympäristöominaisuuksia realistisemmin. Tämän vuoksi komission olisi otettava käyttöön koko polttoaineketjuun perustuva päästöjen tallennusmenetelmä viimeistään 1 päivään tammikuuta 2022 mennessä ja mukautettava taulukoita 2 ja 3 vastaavasti.

_________________

_________________

10 COM(2017)0676

10 COM(2017)0676

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Myös ajoneuvoilla, joilla ei ole pakokaasupäästöjä, voi olla huomattava ympäristöjalanjälki, mikä johtuu osien valmistusprosessista ja kierrätettävyyden tasosta. Tästä syystä julkisia viranomaisia olisi kannustettava tarkastelemaan ajoneuvojen hankintojen yhteydessä myös muita kuin hintaan liittyviä tekijöitä, kuten akkujen kierrätettävyyttä. Näiden tekniikoiden tutkimusta ja kehittämistä olisi edistettävä myös unionin muissa politiikoissa.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Kevyitä ja raskaita hyötyajoneuvoja käytetään eri tarkoituksiin ja niiden markkinoiden kypsyysasteet ovat eritasoiset, ja julkisiin hankintoihin sovellettavissa säännöksissä olisikin hyvä ottaa nämä erot huomioon. Vaikutustenarvioinnissa tuotiin esiin lisäarvo, jota olisi saatavissa vaihtoehtoisiin polttoaineisiin perustuvan toimintamallin käytöstä siihen asti, että raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöille on unionin tasolla vahvistettu teknologianeutraalit vaatimukset, joita komissio aikookin tulevaisuudessa ehdottaa. Vaikutustenarvioinnissa todettiin lisäksi, että vähäpäästöisten ja päästöttömien kaupunkiliikenteen linja-autojen markkinat ovat kehittyneet jo varsin kypsiksi, kun taas vähäpäästöisten ja päästöttömien kuorma-autojen markkinoiden kehitys ei vielä ole yhtä pitkällä.

(11)  Kevyitä ja raskaita hyötyajoneuvoja käytetään eri tarkoituksiin ja niiden markkinoiden kypsyysasteet ovat eritasoiset, ja julkisiin hankintoihin sovellettavissa säännöksissä olisikin hyvä ottaa nämä erot huomioon. Olisi todettava lisäksi, että vähäpäästöisten ja päästöttömien kaupunkiliikenteen linja-autojen markkinat ovat kehittyneet viime aikoina, kun taas vähäpäästöisten ja päästöttömien kuorma-autojen markkinoiden kehitys on aluillaan.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Asettamalla puhtaiden ajoneuvojen hankinnoille vuosia 2025 ja 2030 koskevat jäsenvaltiokohtaiset vähimmäistavoitteet pystyttäneen parantamaan politiikan vakautta markkinoilla, joilla investoinnit vähäpäästöiseen ja päästöttömään liikkuvuuteen ovat perusteltuja. Vähimmäistavoitteet tukevat markkinoiden kehittämistä koko unionissa. Niissä annetaan aikaa julkisten hankintamenettelyjen mukauttamiseen, ja niillä annetaan markkinoille selkeä viesti. Vaikutustenarvioinnissa pannaan merkille, että jäsenvaltiot yhä enemmän asettavat tavoitteita taloudellisten valmiuksiensa ja ongelman vakavuuden mukaan. Eri jäsenvaltioille olisi asetettava erilaiset tavoitteet sen mukaan, mitkä niiden taloudelliset valmiudet (bruttokansantuote asukasta kohti) ja saastealtistus (kaupunkien asukastiheys) ovat. Hankintojen vähimmäistavoitteita olisi täydennettävä velvoittamalla hankintaviranomaiset ja -yksiköt ja muut toimijat ottamaan hankinnoissaan huomioon asian kannalta merkitykselliset energia- ja ympäristönäkökohdat. Tämän muutetun direktiivin alueellisista vaikutuksista tehdyssä arvioinnissa kävi ilmi, että vaikutukset jakautuvat tasaisesti unionin eri alueiden välillä.

(12)  Puhtaiden ajoneuvojen hankinnoille vuosiksi 2025 ja 2030 saavutettavien vähimmäistavoitteiden asettaminen on ratkaisevassa asemassa varmistettaessa politiikan vakautta markkinoilla, joilla investoinnit vähäpäästöiseen ja päästöttömään liikkuvuuteen ovat perusteltuja. Vähimmäistavoitteet tukevat markkinoiden kehittymistä koko unionissa. Niissä annetaan aikaa julkisten hankintamenettelyjen mukauttamiseen, ja niillä annetaan markkinoille selkeä viesti ja autetaan samalla antamaan hyvä esimerkki kansalaisille. Vaikutustenarvioinnissa pannaan merkille, että jäsenvaltiot yhä enemmän asettavat tavoitteita taloudellisten valmiuksiensa ja ongelman vakavuuden mukaan. Jäsenvaltioita kannustetaan kuitenkin asettamaan vapaasti korkeampia tavoitteita sen mukaan, mitkä niiden taloudelliset valmiudet (bruttokansantuote asukasta kohti) ja saastealtistus (kaupunkien asukastiheys) ovat. Kun otetaan huomioon, etteivät nämä parametrit yleensä ole yhtenäisiä jäsenvaltion sisällä, olisi arvioitava niiden luotettavuutta, jotta menetelmää voidaan tarvittaessa täydentää. Hankintojen vähimmäistavoitteita olisi täydennettävä velvoittamalla hankintaviranomaiset ja -yksiköt ja muut toimijat ottamaan hankinnoissaan huomioon asian kannalta merkitykselliset energia- ja ympäristönäkökohdat. Tämän muutetun direktiivin alueellisista vaikutuksista tehdyssä arvioinnissa kävi ilmi, että vaikutukset jakautuvat tasaisesti unionin eri alueiden välillä. Kun otetaan huomioon käynnissä oleva kehitys kuljetustekniikassa, väliarviointi näistä vähimmäistavoitteista ja kansallisten parametrien arviointi saattaisi olla tarpeen, jotta arvojen mukauttaminen myöhemmässä vaiheessa olisi mahdollista.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Suurin vaikutus voidaan saada aikaan, kun puhtaiden ajoneuvojen julkisia hankintoja kohdistetaan alueille, joilla ilma on suhteellisen pahoin saastunutta. Jäsenvaltioiden viranomaisia kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota juuri näihin alueisiin, kun ne päättävät vähimmäistavoitteittensa toteuttamisesta, ja selostamaan tähän liittyviä toimia muutetun direktiivin mukaisesti antamissaan kertomuksissa.

(13)  Suurin vaikutus voidaan saada aikaan, kun puhtaiden ajoneuvojen julkisia hankintoja kohdistetaan alueille, joilla ilma on suhteellisen pahoin saastunutta ja melusaastetta on suhteellisen paljon. Jäsenvaltioiden viranomaisia kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota juuri näihin alueisiin, kun ne päättävät vähimmäistavoitteittensa toteuttamisesta, ja selostamaan tähän liittyviä toimia muutetun direktiivin mukaisesti antamissaan kertomuksissa. Viranomaisille olisi annettava asianmukaista teknistä tukea, jotta vältetään tämän direktiivin aiheuttama kohtuuton rasitus ja optimoidaan direktiivin mahdolliset tulokset.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Tässä direktiivissä vahvistettuja kynnysarvoja on vaikea panna täytäntöön muutoin kuin kehittämällä myyntikelpoisia ja teknisesti valmiita tuotteita. Kehityksen tilan säännöllistä arviointia varten komissiota pyydetään esittämään joka toinen vuosi kertomus, jossa arvioidaan onko saatavilla myyntikelpoisia ratkaisuja puhtaiksi ajoneuvoiksi. Komission ja jäsenvaltioiden olisi myös panostettava entistä enemmän sekä taloudellisesti että muuten siihen, että markkinoille saadaan nopeammin tällaisia puhtaita ajoneuvoja.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b)  Kun otetaan huomioon huomattavat erot yksityisten liikenteenharjoittajien taloudellisessa liikkumavarassa mahdollisesti kalliimpien vaihtoehtoisella polttoaineella toimivien ajoneuvojen ottamiseksi käyttöön, olisi otettava käyttöön mekanismeja, joilla voidaan varmistaa, että julkisten ja yksityisten liikenteenharjoittajien väliset tarjous- ja tarjouskilpailumenettelyt ovat tasapuoliset ja että tässä direktiivissä asetettujen hankintojen vähimmäistavoitteiden noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ei siirretä paikallisviranomaisille, erityisesti pienemmille kunnille, tai että ne veivät johda korkeampien kustannusten ulkoistamiseen korkeampien lippuhintojen, korkeampien paikallisverojen tai julkisten liikennepalvelujen vähentämisen kautta.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Elinkaarikustannusten laskeminen on hankintaviranomaisille ja -yksiköille tärkeä väline, jolla selvitetään energia- ja ympäristökustannukset ajoneuvon koko elinkaaren ajalta, mukaan luettuna kasvihuonekaasu- ja muiden epäpuhtauspäästöjen kustannukset, määrittämällä niiden rahallinen arvo asianmukaisilla menetelmillä. Kun otetaan huomioon, että direktiivin 2009/33/EU mukaista käyttöiän aikaisten kustannusten laskentamenetelmää käytetään vain harvoin ja että hankintaviranomaiset ja -yksiköt kertovat käyttävänsä omaan tilanteeseensa ja omiin tarpeisiinsa räätälöityjä omia menetelmiään, ei pitäisi edellyttää minkään tietyn menetelmän käyttöä, vaan hankintaviranomaisten ja -yksiköiden ja muiden asianomaisten toimijoiden olisi voitava valita hankintamenettelyidensä tueksi mikä tahansa elinkaarikustannusten laskentamenetelmä.

(14)  Elinkaarikustannusten laskeminen on hankintaviranomaisille ja -yksiköille tärkeä väline, jolla selvitetään energia- ja ympäristökustannukset ajoneuvon koko elinkaaren ajalta, mukaan luettuna kasvihuonekaasu- ja muiden epäpuhtauspäästöjen kustannukset, määrittämällä niiden rahallinen arvo asianmukaisilla menetelmillä. Kun otetaan huomioon, että direktiivin 2009/33/EU mukaista käyttöiän aikaisten kustannusten laskentamenetelmää käytetään vain harvoin ja että hankintaviranomaiset ja -yksiköt kertovat käyttävänsä omaan tilanteeseensa ja omiin tarpeisiinsa räätälöityjä omia menetelmiään, ei pitäisi edellyttää minkään tietyn menetelmän käyttöä, vaan hankintaviranomaisten ja -yksiköiden ja muiden asianomaisten toimijoiden olisi voitava valita hankintamenettelyidensä tueksi mikä tahansa elinkaarikustannusten laskentamenetelmä. Koska selkeää käsitystä erityyppisten polttoaineiden ja ajoneuvojen elinkaaren aikaisista päästöistä ei kuitenkaan ole, komission olisi laadittava analyysi, jonka pohjalta luodaan unionin yhteinen menetelmä, jolla valmistajat antavat johdonmukaisella tavalla tietoja kaikkien polttoainetyyppien hiilidioksidipäästöistä.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tämän muutetun direktiivin mukaisten julkisista hankinnoista annettavien kertomusten perusteella pitäisi saada selkeä katsaus markkinoista, jotta täytäntöönpanoa voidaan seurata tehokkaasti. Ensiksi olisi vuonna 2023 annettava välikertomus, sitten vuonna 2026 ensimmäinen täysimittainen kertomus vähimmäistavoitteiden toteuttamisesta ja sen jälkeen kertomus kolmen vuoden välein. Raportoinnin olisi oltava vaivatonta, jotta yksittäisille julkisille elimille aiheutuva hallinnollinen rasitus olisi mahdollisimman kevyt ja jotta markkinoiden tilanteesta saataisiin aito käsitys. Komissio huolehtii vähäpäästöisiä ja päästöttömiä ja muita vaihtoehtoista polttoainetta käyttäviä ajoneuvoja koskevasta täysimittaisesta raportoinnista unionin yhteisen hankintasanaston puitteissa. Yhteisen hankintasanaston erityisillä koodeilla helpotetaan Tender Electronic Daily -tietokantaan perustuvaa rekisteröintiä ja seurantaa.

(15)  Tämän muutetun direktiivin mukaisten julkisista hankinnoista annettavien kertomusten perusteella pitäisi saada selkeä katsaus markkinoista, jotta täytäntöönpanoa voidaan seurata tehokkaasti. Ensiksi olisi vuonna 2023 annettava välikertomus, sitten vuonna 2026 ensimmäinen täysimittainen kertomus vähimmäistavoitteiden toteuttamisesta ja sen jälkeen kertomus kolmen vuoden välein: tässä uudessa kertomuksessa on otettava huomioon jäsenvaltioiden ekologinen tilanne ja ympäristöä koskeva painopiste viimeisen kolmen vuoden ajalta kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavien samojen perusteiden mukaan. Raportoinnin olisi oltava vaivatonta, ja avoimuuden lisäämiseksi tarjouskilpailumenettelyt olisi toteutettava verkossa, jotta yksittäisille julkisille elimille aiheutuva hallinnollinen rasitus ja lisäkustannukset olisivat mahdollisimman vähäiset ja jotta markkinoiden tilanteesta saataisiin aito käsitys. Komissio huolehtii vähäpäästöisiä ja päästöttömiä ja muita vaihtoehtoista polttoainetta käyttäviä ajoneuvoja koskevasta täysimittaisesta raportoinnista unionin yhteisen hankintasanaston puitteissa. Yhteisen hankintasanaston erityisillä koodeilla helpotetaan Tender Electronic Daily ‑tietokantaan perustuvaa rekisteröintiä ja seurantaa.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Olisi otettava käyttöön EU:n rahoitusvälineitä, jotta voidaan antaa jäsenvaltioille kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason tukea tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi. Olisi harkittava myös latauspisteitä koskevia sitovia vähimmäistavoitteita kussakin jäsenvaltiossa sekä infrastruktuurin suoraa rahoittamista ja sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteiden ja vetykäyttöisten ajoneuvojen tankkausasemien rahoittamista silloin, kun ne eivät muuten ole kaupallisesti elinkelpoisia vaihtoehtoja. Tätä varten voitaisiin ottaa käyttöön rahoitusvälineitä, kuten Verkkojen Eurooppa -väline, josta tuetaan tehokkaita, kestäviä ja saumattomasti toisiinsa kytkeytyviä Euroopan laajuisia liikenteen alan verkkoja, ja Euroopan strategisten investointien rahasto tai Cleaner Transport Facility -aloite, joilla tuetaan puhtaampien ajoneuvojen käyttöönottoa ja niihin liittyviä infrastruktuuritarpeita. Investointineuvontakeskuksilla olisi oltava keskeinen rooli tässä siirtymässä edistämällä ja helpottamalla investointeja ja antamalla tukea institutionaalisten valmiuksien parantamiselle.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b)  Investointien vaikutuksen maksimoimiseksi liikkuvuutta ja kaupunkisuunnittelua on tarpeen koordinoida esimerkiksi kestävää kaupunkiliikennettä koskevien suunnitelmien avulla. Kestävää kaupunkiliikennettä koskevia suunnitelmia kehitetään yksittäisillä politiikanaloilla ja yhteistyössä hallinnon eri tasojen kanssa, ja niissä yhdistetään eri liikennemuodot, liikenneturvallisuus, tavarantoimitukset, liikkuvuuden hallinta sekä älykkäät liikennejärjestelmät. Kestävää kaupunkiliikennettä koskevien suunnitelmien soveltamisen olisi oltava tärkeä huomioon otettava tekijä rahoitettaessa unionin hankkeita kaupunkiliikenteen alalla ja myös pantaessa tätä muutettua direktiiviä täytäntöön. Tässä yhteydessä komission olisi annettava toimivaltaisille viranomaisille tarvittavaa neuvontaa ja teknistä tukea kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien laadinnassa niin, että toissijaisuusperiaate otetaan täysimääräisesti huomioon.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 c)  Puhtaiden ajoneuvojen käyttöönoton tukemisen ohella julkiset hankinnat edistävät liikkuvuuden uusia muotoja. Puhtaille ajoneuvoille tarjotaan kannustimia, ja tämä johtaa infrastruktuurin rakentamisen nopeutumiseen kaupunkialueilla, ja samalla digitalisaatio optimoi matkustaja- ja tavaraliikenteen tehokkuuden. Useiden liikennemuotojen yhdistäminen ja jaettu liikkuvuus sekä yhdistetyt lipunmyyntiratkaisut ovat keskeisellä sijalla siirryttäessä liikenteeseen toimintamallina.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)   Sen varmistamiseksi, että viranomaisia kannustetaan ostamaan puhtaita ajoneuvoja ja jäsenvaltioita investoimaan vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoon, mutta myös sen riskin välttämiseksi, että tällaisten ostojen seurauksena matkustajat joutuvat maksamaan korkeampia hintoja, hankintayksiköitä olisi tuettava vuoden 2020 jälkeisessä unionin talousarvio- ja rahoituspolitiikassa. Tämän olisi kuvastuttava tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja kestävää rahoitusta ja unionin rahoituslaitoksia koskevissa säännöissä. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi lisättävä taloudellisia ja muita kuin taloudellisia kannustimia ja suunniteltava ympäristövaikutuksia koskevia tarkastuksia, jotta nopeutetaan puhtaiden ajoneuvojen käyttöönottoa markkinoilla. Näillä toimilla pienennetään alkuvaiheen suuria investointeja infrastruktuurimuutoksiin ja tuetaan liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

Otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Direktiivi 2009/33/EU puhtaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä vähäpäästöisen liikkuvuuden tukemiseksi.

Direktiivi 2009/33/EU julkisissa palveluissa käytettävien puhtaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä vähäpäästöisen liikkuvuuden tukemiseksi.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/33/EY

1 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

Tässä direktiivissä edellytetään, että hankintaviranomaiset, hankintayksiköt sekä tietyt liikenteenharjoittajat ottavat tieliikenteen moottoriajoneuvoja ostaessaan huomioon ajoneuvon elinkaarenaikaiset energia- ja ympäristövaikutukset, mukaan lukien energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöt ja tietyt epäpuhtauspäästöt, niin, että tavoitteina on edistää ja stimuloida puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen markkinoita sekä parantaa liikennealan myönteistä vaikutusta yhteisön ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikkaan.

”Tässä direktiivissä edellytetään, että hankintaviranomaiset, hankintayksiköt sekä tietyt liikenteenharjoittajat ottavat tieliikenteen moottoriajoneuvoja ostaessaan, leasing-vuokratessaan, vuokratessaan tai osamaksulla ostaessaan tai laitteistoja jälkiasentaessaan huomioon ajoneuvon elinkaarenaikaiset energia- ja ympäristövaikutukset, mukaan lukien energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöt ja tietyt epäpuhtauspäästöt, niin, että tavoitteina on edistää ja stimuloida puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen markkinoita sekä parantaa liikennealan myönteistä vaikutusta unionin ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikkaan.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=EN)

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/33/EY

2 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän direktiivin vaatimuksista sellaisten ajoneuvojen ostamista koskevat sopimukset, joihin viitataan direktiivin 2007/46/EY 2 artiklan 3 kohdassa ja joita varten ei vaadita tyyppihyväksyntää tai yksittäistä hyväksyntää niiden alueella.

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän direktiivin vaatimuksista sellaisten ajoneuvojen ostamista, leasing-vuokrausta, vuokrausta, osamaksukauppaa tai ajoneuvoihin tehtävää jälkiasennusta koskevat sopimukset, joihin viitataan direktiivin 2007/46/EY 2 artiklan 3 kohdassa ja joita varten ei vaadita tyyppihyväksyntää tai yksittäistä hyväksyntää niiden alueella.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=EN)

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan sopimuksiin, jotka koskevat tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostamista, leasing-vuokraamista, vuokraamista tai osamaksukauppaa,

Tätä direktiiviä sovelletaan uusiin sopimuksiin, jotka koskevat julkisiin palveluihin käytettävien tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostamista, leasing-vuokraamista, vuokraamista tai osamaksukauppaa ja niihin tehtäviä jälkiasennuksia, ja jotka on tehty tämän direktiivin voimaantulon jälkeen:

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  jonka suorittavat unionin toimielimet, virastot ja elimet

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  luokan M1 tai M2 ajoneuvoa, jonka suurimmat pakokaasupäästöt ilmaistuna yksikkönä CO2g/km ovat liitteessä olevassa taulukossa 2 annettujen kynnysarvojen mukaiset ja jonka todelliset ajonaikaiset epäpuhtauspäästöt ovat pienemmät kuin mainitussa taulukossa 2 tarkoitetut prosenttiosuudet sovellettavista päästörajoista, tai

a)  päästötöntä tai vähäpäästöistä luokan L, M1, M2 tai N1 ajoneuvoa, jonka voimanlähteenä käytetään polttoaineita, jotka on määritelty vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annetun direktiivin 2014/94/EU 2 artiklan 1 kohdassa, ja jonka suurimmat pakokaasupäästöt ilmaistaan yksikkönä CO2g/km ja jonka todelliset ajonaikaiset epäpuhtauspäästöt ovat pienemmät kuin mainitussa taulukossa 2 tarkoitetut prosenttiosuudet sovellettavista päästörajoista;

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  luokan N1 ajoneuvoa, jonka suurimmat pakokaasupäästöt ilmaistuna yksikkönä CO2g/km ovat liitteessä olevassa taulukossa 2 annettujen kynnysarvojen mukaiset ja jonka todelliset ajonaikaiset epäpuhtauspäästöt ovat pienemmät kuin mainitussa taulukossa 2 tarkoitetut prosenttiosuudet sovellettavista päästörajoista, tai

Poistetaan.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  liitteessä olevassa taulukossa 3 määriteltyä luokan M3, N2 tai N3 ajoneuvoa.

c)  liitteessä olevassa taulukossa 3 määriteltyä päästötöntä tai vähäpäästöistä luokan M3, N2 tai N3 ajoneuvoa (raskaat hyötyajoneuvot).

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

4 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  ’kestävällä akulla’ akkua, jonka koko arvoketju on otettu huomioon ja lopullinen tuote soveltuu uudelleenkäyttöön ja/tai kierrätykseen.

 

Siirretään komissiolle valta antaa viimeistään [18 kuukauden kuluttua direktiivin voimaantulosta] delegoitu säädös tarkemmasta määritelmästä, joka perustuu hiilidioksidipäästöjen arviointiin, jossa otetaan huomioon koko ketju, esimerkiksi akun koko elinkaari, mukaan lukien hiilidioksidipäästöt koko elinkaaren aikana tuotantoprosessissa ja hiilijalanjälki akun käyttöiän lopussa.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

4 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  ’ajoneuvolla, jonka elinkaari on kestävä’ ajoneuvoa, jonka tuotannossa syntyy huomattavasti vähemmän päästöjä kuin muiden vastaavien ajoneuvotyyppien tuotannossa ja joka on suunniteltu siten, että sen käyttöiän loppu voi olla kestävämpi, mukaan lukien ajoneuvon osien uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuudet. Siirretään komissiolle valta antaa viimeistään [18 kuukauden kuluttua direktiivin voimaantulosta] delegoitu säädös tarkemmasta määritelmästä.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

4 artikla – 1 kohta – 4 c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c.   ’puhtaaksi ajoneuvoksi jälkiasennetulla ajoneuvolla’ tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka koko voimanlähdettä tai sen osia on muutettu käyttämällä epäpuhtauksia vähentävää ja/tai polttoainetta säästävää tekniikkaa ja jota on parannettu 4 kohdassa tarkoitetun puhtaan ajoneuvon normien mukaiseksi asentamalla erilaisia päästöjä rajoittavia lisäteknologioita.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

4 artikla – 1 kohta – 1 d alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 d.   ’päästöttömällä linja-autolla’ M‑luokan ajoneuvoa, joka saa käyttövoimansa vaihtoehtoisen polttoaineinfrastruktuurin käyttöönotosta annetun direktiivin 2014/94/EU 2 artiklan 1 kohdassa määritellystä polttoaineesta ja joka ei tuota paikallisia ja suoria hiilidioksidi- tai muita epäpuhtauspäästöjä, paitsi jos nämä päästöt ovat merkityksettömiä.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

5 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostoissa, leasing-vuokrauksissa, vuokrauksissa tai osamaksukaupoissa sekä julkisissa palveluhankintasopimuksissa, jotka koskevat maanteitse ja rautateitse suoritettavia joukkoliikennepalveluja, ja tämän direktiivin 3 artiklassa tarkoitetuissa julkisissa palveluhankintasopimuksissa noudatetaan liitteessä olevassa taulukossa 4 tarkoitettuja kevyiden hyötyajoneuvojen hankintojen ja liitteessä olevassa taulukossa 5 tarkoitettuja raskaiden hyötyajoneuvojen hankintojen vähimmäistavoitteita.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostoissa, leasing-vuokrauksissa, vuokrauksissa tai osamaksukaupoissa tai niihin tehtävässä jälkiasennuksessa, jolla julkisessa palvelussa käytettävä ajoneuvo muutetaan puhtaan tai päästöttömän ajoneuvon vaatimusten mukaiseksi sekä julkisissa palveluhankintasopimuksissa, jotka koskevat maanteitse ja rautateitse suoritettavia joukkoliikennepalveluja, ja tämän direktiivin 3 artiklassa tarkoitetuissa julkisissa palveluhankintasopimuksissa noudatetaan liitteessä olevassa taulukossa 4 tarkoitettuja kevyiden hyötyajoneuvojen hankintojen ja liitteessä olevassa taulukossa 5 tarkoitettuja raskaiden hyötyajoneuvojen hankintojen vähimmäistavoitteita, ja että niihin sisältyy sopimusmääräyksiä, joilla varmistetaan vaihtoehtoisten polttoaineiden tosiasiallinen käyttö. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kustannuksia, jotka aiheutuvat tässä direktiivissä vahvistettujen hankintojen vähimmäistavoitteiden noudattamisesta, ei siirretä paikallisviranomaisille ja että hankintaviranomaisten ja -yksiköiden saataville asetetaan riittävästi varoja.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on tarjottava lisärahoitusta sellaisten ajoneuvojen ostoon, joihin valtiontukilainsäädäntö ei vaikuta.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

5 artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Hankintaa koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi hankintayksikköjen on tehtävä sopimukset direktiivin 2014/25/EU 82 artiklassa tarkoitetun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella. Tarjouseritelmät on määritettävä painottaen omistamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia mutta myös ajoneuvojen muita ominaispiirteitä, kuten esteettömyyttä, soveltumista kaupunkiympäristöön, melutasoa, energiatehokkuutta sekä akkujen ja ajoneuvon osien kierrätettävyyttä.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

5 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden viranomaiset voivat soveltaa suurempia vähimmäistavoitteita kuin tämän direktiivin liitteessä tarkoitetut.

2.  Jäsenvaltioiden viranomaiset voivat soveltaa suurempia vähimmäistavoitteita kuin tämän direktiivin liitteessä tarkoitetut. Jäsenvaltioiden viranomaiset voivat soveltaa myös alempia tavoitteita, jos ne ovat perusteltuja ottaen huomioon kansalliset ja alueelliset olosuhteet, kuten etäisyydet ja topologiset ja ilmastoon liittyvät olosuhteet, tai mahdollisuus saavuttaa samat ympäristötulokset muilla, osoitetusti kustannustehokkaammilla ratkaisuilla.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/33/EY

5 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Lisätään 5 a artikla seuraavasti:

 

”5 a artikla

 

Julkisen liikenteen alan vaihtoehtoisia polttoaineita koskeva suunnitelma

 

1.  Euroopan komissio esittää 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimintasuunnitelma, jolla nopeutetaan liikenneyhtiöiden omistamien raskaiden hyötyajoneuvojen lataus- ja tankkausinfrastruktuurin perustamista niiden omilla varikoilla ja kunnossapitoalueilla sekä julkisilla alueilla.

 

2.  Tämä toimintasuunnitelma sisältää tietoa saatavilla olevista unionin rahoitusvälineistä, ja siinä esitetään selkeästi menettelyt, joiden mukaan tukea voidaan myöntää, sekä tietoa tuen suhteesta voimassa oleviin EU:n valtiontukisääntöihin.

 

3.  Kertomuksessa on myös arvioitava, miten EU:n rahoitusvälineitä voitaisiin tarkistaa, jotta rahoitusta annettaisiin ensisijaisesti kaiken kokoisille julkista liikennettä harjoittaville yrityksille niiden ajoneuvokannan uudistamista varten.”

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

10 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle jäsenvaltioiden raportointiin perustuvan kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta ja yksittäisten jäsenvaltioiden toteuttamista toimista kolmen vuoden välein 1 päivästä tammikuuta 2027 lähtien.

1.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle jäsenvaltioiden raportointiin perustuvan kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta ja yksittäisten jäsenvaltioiden toteuttamista toimista kolmen vuoden välein 1 päivästä tammikuuta 2027 lähtien. Kertomus liitetään unionin liikenne-, ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikkojen yleiseen arviointiin. Komissio toimittaa 1 päivään tammikuuta 2024 mennessä jäsenvaltioiden raportointiin perustuvan välikertomuksen tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi toteutetuista toimista.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/33/EY

10 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(a a)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:

2.  Näissä kertomuksissa arvioidaan tämän direktiivin ja erityisesti 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen vaihtoehtojen vaikutuksia ja lisätoimien tarpeellisuutta sekä esitetään tarvittaessa ehdotuksia.

2.  Näissä kertomuksissa arvioidaan tämän direktiivin ja erityisesti 5 artiklan vaikutuksia puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen markkinoiden edistämiseen ja lisätoimien tarpeellisuutta sekä esitetään tarvittaessa ehdotuksia.

Kyseisissä kertomuksissa komissio tarkastelee ajoneuvojen, jotka on ostettu markkinoiden parhaita vaihtoehtoja vastaavalla tavalla elinkaarenaikaiset energia- ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen, nimellisiä ja suhteellisia määriä kunkin liitteen taulukossa 3 esitetyn ajoneuvoluokan osalta ja vertaa niitä näiden ajoneuvojen kokonaismarkkinoihin arvioiden, miten 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut vaihtoehdot ovat vaikuttaneet markkinoihin. Komissio arvioi lisäksi jatkotoimien tarvetta ja esittää ehdotuksia tarvittaessa.

Kyseisissä kertomuksissa komissio tarkastelee ajoneuvojen, jotka on ostettu, leasing-vuokrattu, vuokrattu tai ostettu osamaksulla tai joihin on tehty jälkiasennuksia markkinoiden parhaita vaihtoehtoja vastaavalla tavalla elinkaarenaikaiset energia- ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen, nimellisiä ja suhteellisia määriä kunkin 4 artiklan 4 kohdassa esitetyn ajoneuvoluokan osalta ja vertaa niitä näiden ajoneuvojen kokonaismarkkinoihin arvioiden, miten 5 artiklassa tarkoitetut vähimmäistavoitteet ovat vaikuttaneet markkinoihin koko unionissa ja kussakin jäsenvaltiossa. Komissio arvioi myös tämän direktiivin vaikutuksia EU:n teollisuuteen. Komissio arvioi lisäksi jatkotoimien tarvetta ja esittää ehdotuksia tarvittaessa.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=EN)

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a b alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/33/EY

10 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(a b)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:

3.  Viimeistään ensimmäisen kertomuksen ilmestyessä komissio tarkastelee 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja vaihtoehtoja, esittää 6 artiklassa tarkoitettuja menetelmiä koskevan arvion ja ehdottaa tarvittaessa asianmukaisia muutoksia.

3.  Viimeistään ensimmäisen kertomuksen ilmestyessä komissio tarkastelee 5 artiklassa tarkoitettujen vähimmäisvaatimusten noudattamista jäsenvaltioissa, esittää näiden tavoitteiden määrittämisessä käytettäviä menetelmiä koskevan arvion ja ehdottaa tarvittaessa asianmukaisia muutoksia joko menetelmiin tai tavoitteisiin.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=EN)

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

10 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2026 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle välikertomus viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2023. Kertomuksessa on annettava tietoja tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi toteutetuista toimista, mukaan luettuina tiedot viranomaisten ja yksiköiden hankkimien ajoneuvojen määrästä ja luokista, hallinnon eri tasojen välisestä vuoropuhelusta ja edellä mainittuihin raportointitoimiin liittyvistä jäsenvaltioiden suunnitelmista sekä muut mahdolliset hyödyllisiksi katsotut tiedot. Tietojen rakenteessa olisi noudatettava yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetussa asetuksessa N:o 2195/200215 esitettyjä, liitteessä täsmennettyjä luokkia.

4.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2026 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle välikertomus viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2023. Kertomuksessa on annettava tietoja tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi toteutetuista toimista, mukaan luettuina tiedot viranomaisten ja yksiköiden hankkimien ajoneuvojen määrästä ja luokista, hallinnon eri tasojen välisestä vuoropuhelusta ja edellä mainittuihin raportointitoimiin liittyvistä jäsenvaltioiden suunnitelmista sekä tiedot jo saatavilla olevista tai valmisteilla olevista rahoitusvälineistä ja jäsenvaltioiden strategioista, joilla edistetään vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa, erityisesti julkisen liikenteen verkoissa. Tietojen rakenteessa olisi noudatettava yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetussa asetuksessa N:o 2195/200215 esitettyjä, liitteessä täsmennettyjä luokkia.

_________________

_________________

15 EYVL L 340, 16.12.2002, s. 1.

15 EYVL L 340, 16.12.2002, s. 1.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

10 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Kun komissio on määrittänyt koko polttoaineketjuun perustuvan päästöjen tallennusmenetelmän, joka kattaa polttoaineen toimitusketjun hankintavaiheesta pakokaasupäästöihin, komissio tarkistaa 5 artiklassa tarkoitetut vähimmäistavoitteet ja mukauttaa niitä vastaavasti.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=EN)

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

10 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Komissio antaa neuvontaa jäsenvaltioille EU:n eri rahastoista, joita voitaisiin käyttää tämän direktiivin mukaisiin tarkoituksiin, kuten Verkkojen Eurooppa -välineestä, josta tuetaan tehokkaita, kestäviä ja saumattomasti toisiinsa kytkeytyviä Euroopan laajuisia liikenteen alan verkkoja, ja Euroopan strategisten investointien rahastosta tai Cleaner Transport Facility -aloitteesta, joilla tuetaan puhtaampien ajoneuvojen käyttöönottoa ja niihin liittyviä infrastruktuuritarpeita.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2009/33/EY

10 artikla – 5 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b.  Investointineuvontakeskuksilla on keskeinen rooli tässä siirtymässä, sillä ne edistävät ja helpottavat investointeja ja antavat tukea institutionaalisten valmiuksien parantamiselle. Siksi komissio vahvistaa merkittävästi Euroopan investointineuvontakeskuksen asemaa ja valmiuksia erityisesti lisäämällä sen paikallista läsnäoloa ja ennakoivaa tehtävää hankkeiden valmistelussa.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

Liite 1

Direktiivi 2009/33/EY

Liite – taulukko 1

 

Komission teksti

Taulukko 1: 3 artiklassa tarkoitetut yhteisen hankintasanaston koodit

CPV-koodi

Kuvaus

60112000-6

Joukkoliikennepalvelut maanteitse

60130000-8

Matkustajien erikoismaantiekuljetukset

60140000-1

Tilausmatkustajaliikenteen palvelut

60172000-3

Linja-autojen ja linja-autojen kaukoliikenteen vuokraus kuljettajan kanssa

90511000-2

Jätteiden keruupalvelut

60160000-7

Tieliikenteen postikuljetukset

60161000-4

Pakettien kuljetuspalvelut

 

Tarkistus

Taulukko 1: 3 artiklassa tarkoitetut yhteisen hankintasanaston koodit

CPV-koodi

Kuvaus

60112000-6

Joukkoliikennepalvelut maanteitse

60130000-8

Matkustajien erikoismaantiekuljetukset

60140000-1

Tilausmatkustajaliikenteen palvelut

60172000-3

Linja-autojen ja linja-autojen kaukoliikenteen vuokraus kuljettajan kanssa

90511000-2

Jätteiden keruupalvelut

60160000-7

Tieliikenteen postikuljetukset

60161000-4

Pakettien kuljetuspalvelut

64121100-1

Postin jakelupalvelut

64121200-2

Pakettien jakelupalvelut

60120000-5

Taksipalvelut

60170000-0

Henkilöajoneuvojen vuokraus kuljettajan kanssa

60171000-7

Henkilöautojen vuokraus kuljettajan kanssa

60181000-0

Kuorma-autojen vuokraus kuljettajan kanssa

60180000-3

Tavarankuljetusajoneuvojen vuokraus kuljettajan kanssa

90511100-3

Kiinteiden yhdyskuntajätteiden keräyspalvelut

90511200-4

Kotitalousjätteiden keräyspalvelut

90511300-5

Roskien keruupalvelut

90511400-6

Paperinkeräyspalvelut

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

Liite 1

Direktiivi 2009/33/EY

Liite – taulukko 2.1

 

Komission teksti

Taulukko 2: Kevyiden hyötyajoneuvojen päästörajat

Ajoneuvoluokat

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE-epäpuhtauspäästöt* prosentteina päästörajoista**

CO2 g/km

RDE-epäpuhtauspäästöt* prosentteina päästörajoista

Luokan M1 ajoneuvot

25

80%

0

Luokan M2 ajoneuvot

25

80%

0

Luokan N1 ajoneuvot

40

80%

0

* Todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvät mikrohiukkaspäästöt [#/km] (PN) ja typen oksidien päästöt [mg/km] (NOx) mitattuina asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen III A soveltuvan version mukaisesti.

** Sovellettava päästöraja, joka esitetään asetuksen (EY) N:o 715/2007 tai sen seuraajasäädösten liitteessä I.

 

Tarkistus

Taulukko 2: Kevyiden hyötyajoneuvojen päästörajat

Ajoneuvoluokat

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE-epäpuhtauspäästöt* prosentteina päästörajoista**

CO2 g/km

RDE-epäpuhtauspäästöt* prosentteina päästörajoista

Luokan L ajoneuvot

25

80%

0

Luokan M1 ajoneuvot

25

80%

0

Luokan M2 ajoneuvot

25

80%

0

Luokan N1 ajoneuvot

40

80%

0

* Todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvät mikrohiukkaspäästöt [#/km] (PN) ja typen oksidien päästöt [mg/km] (NOx) mitattuina asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen III A soveltuvan version mukaisesti.

** Sovellettava päästöraja, joka esitetään asetuksen (EY) N:o 715/2007 tai sen seuraajasäädösten liitteessä I.

 

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

Liite 1

Direktiivi 2009/33/EY

Liite – taulukko 3

 

Komission teksti

Taulukko 3: Raskaiden hyötyajoneuvojen vaihtoehtoisia polttoaineita koskevat vaatimukset

Ajoneuvoluokat

Vaihtoehtoiset polttoaineet

Luokkien M3, N2 ja N3 ajoneuvot

Sähkö,* vety, maakaasu, myös biometaani, kaasumaisessa muodossa (paineistettu maakaasu — CNG) ja nesteytetyssä muodossa (nesteytetty maakaasu — LNG).

Käytettäväksi direktiivin 2014/94/EU 2 artiklan 2 kohdan määritelmän mukaisessa ajoneuvossa, kunhan sähköä käytetään merkityksellisessä osassa ajoneuvon varsinaista käyttöä.

 

Tarkistus

Taulukko 3: Raskaiden hyötyajoneuvojen vaihtoehtoisia polttoaineita koskevat vaatimukset

Ajoneuvoluokat

Vaihtoehtoiset polttoaineet

Luokkien M3, N2 ja N3 ajoneuvot

määriteltyinä vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annetun direktiivin 2014/94/EU 2 artiklan 1 kohdassa.

 

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

Liite 1

Direktiivi 2009/33/EY

Liite – taulukko 4:

 

Komission teksti

Taulukko 4: Taulukon 2 mukaisten kevyiden hyötyajoneuvojen vähimmäistavoiteosuus kevyiden hyötyajoneuvojen kokonaishankinnoista jäsenvaltioissa*

Jäsenvaltio

2025

2030

Luxemburg

35%

35%

Ruotsi

35%

35%

Tanska

34%

34%

Suomi

35%

35%

Saksa

35%

35%

Ranska

34%

34%

Yhdistynyt kuningaskunta

35%

35%

Alankomaat

35%

35%

Itävalta

35%

35%

Belgia

35%

35%

Italia

35%

35%

Irlanti

35%

35%

Espanja

33%

33%

Kypros

29%

29%

Malta

35%

35%

Portugali

27%

27%

Kreikka

23%

23%

Slovenia

20%

20%

Tšekki

27%

27%

Viro

21%

21%

Slovakia

20%

20%

Liettua

19%

19%

Puola

20%

20%

Kroatia

17%

17%

Unkari

21%

21%

Latvia

20%

20%

Romania

17%

17%

Bulgaria

16%

16%

*Ajoneuvot, joiden pakokaasupäästöt ovat tasoltaan nolla, vastaavat tavoitteen kerryttämisessä 1 ajoneuvoa. Kaikki muut ajoneuvot, jotka täyttävät tämän liitteen taulukon 2 vaatimukset, vastaavat tavoitteen kerryttämisessä 0,5 ajoneuvoa.

 

Tarkistus

Taulukko 4: Taulukon 2 mukaisten kevyiden hyötyajoneuvojen vähimmäistavoiteosuus kevyiden hyötyajoneuvojen kokonaishankinnoista jäsenvaltioissa*

Jäsenvaltio

2025

2030

Luxemburg

35%

35%

Ruotsi

35%

35%

Tanska

34%

34%

Suomi

35%

35%

Saksa

35%

35%

Ranska

34%

34%

Yhdistynyt kuningaskunta

35%

35%

Alankomaat

35%

35%

Itävalta

35%

35%

Belgia

35%

35%

Italia

35%

35%

Irlanti

35%

35%

Espanja

33%

33%

Kypros

29%

29%

Malta

35%

35%

Portugali

27%

27%

Kreikka

23%

23%

Slovenia

20%

20%

Tšekki

27%

27%

Viro

21%

21%

Slovakia

20%

20%

Liettua

19%

19%

Puola

20%

20%

Kroatia

17%

17%

Unkari

21%

21%

Latvia

20%

20%

Romania

17%

17%

Bulgaria

16%

16%

* Maakohtaisia arvoja voidaan mukauttaa yksilöllisesti 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja asianmukaisilla perusteluilla voidaan osoittaa muutoksia olosuhteissa, jotka vaikuttavat asianomaisen jäsenvaltion kykyyn noudattaa asiaankuuluvia tavoitteita, myös silloin, kun jäsenvaltio pyytää tämän tavoitteen nostamista;

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

Liite 1

Direktiivi 2009/33/EY

Liite – taulukko 5:

 

Komission teksti

Taulukon 5 mukaisten raskaiden hyötyajoneuvojen vähimmäistavoiteosuus raskaiden hyötyajoneuvojen kokonaishankinnoista jäsenvaltioissa*

Jäsenvaltio

Kuorma-autot

Linja-autot

 

2025

2030

2025

2030

Luxemburg

10%

15%

50%

75%

Ruotsi

10%

15%

50%

75%

Tanska

10%

15%

50%

75%

Suomi

9%

15%

46%

69%

Saksa

10%

15%

50%

75%

Ranska

10%

15%

48%

71%

Yhdistynyt kuningaskunta

10%

15%

50%

75%

Alankomaat

10%

15%

50%

75%

Itävalta

10%

15%

50%

75%

Belgia

10%

15%

50%

75%

Italia

10%

15%

50%

75%

Irlanti

10%

15%

50%

75%

Espanja

10%

14%

50%

75%

Kypros

10%

13%

50%

75%

Malta

10%

15%

50%

75%

Portugali

8%

12%

40%

61%

Kreikka

8%

10%

38%

57%

Slovenia

7%

9%

33%

50%

Tšekki

9%

11%

46%

70%

Viro

7%

9%

36%

53%

Slovakia

8%

9%

39%

58%

Liettua

9%

8%

47%

70%

Puola

7%

9%

37%

56%

Kroatia

6%

7%

32%

48%

Unkari

8%

9%

42%

63%

Latvia

8%

9%

40%

60%

Romania

6%

7%

29%

43%

Bulgaria

8%

7%

39%

58%

* Ajoneuvot, joiden pakokaasupäästöt ovat tasoltaan nolla ja jotka käyttävät polttoaineenaan maakaasua, kunhan niiden käyttö tapahtuu täysin biometaanilla, mikä olisi osoitettava biometaanin hankintaa koskevalla sopimuksella tai muilla biometaanin käyttöön saamista koskevalla järjestelyillä, vastaavat 1 ajoneuvoa tavoitteen kerryttämisessä. Laskentatapaa ei käytetä niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, joissa hankintojen vähimmäismääräksi on asetettu yli 50 prosenttia julkisten hankintojen kokonaisvolyymistä, jolloin raja-arvo on 50 prosenttia. Kaikki muut ajoneuvot, jotka täyttävät tämän liitteen taulukon 2 vaatimukset, vastaavat tavoitteen kerryttämisessä 0,5 ajoneuvoa.

 

Tarkistus

Taulukko 5 – 4 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisten raskaiden hyötyajoneuvojen vähimmäistavoiteosuus raskaiden hyötyajoneuvojen julkisista kokonaishankinnoista jäsenvaltioissa*

Jäsenvaltio

Kuorma-autot

Linja-autot

 

2025

2030

2025

2030

Luxemburg

10%

15%

50%

75%

Ruotsi

10%

15%

50%

75%

Tanska

10%

15%

50%

75%

Suomi

9%

15%

46%

69%

Saksa

10%

15%

50%

75%

Ranska

10%

15%

48%

71%

Yhdistynyt kuningaskunta

10%

15%

50%

75%

Alankomaat

10%

15%

50%

75%

Itävalta

10%

15%

50%

75%

Belgia

10%

15%

50%

75%

Italia

10%

15%

50%

75%

Irlanti

10%

15%

50%

75%

Espanja

10%

14%

50%

75%

Kypros

10%

13%

50%

75%

Malta

10%

15%

50%

75%

Portugali

8%

12%

40%

61%

Kreikka

8%

10%

38%

57%

Slovenia

7%

9%

33%

50%

Tšekki

9%

11%

46%

70%

Viro

7%

9%

36%

53%

Slovakia

8%

9%

39%

58%

Liettua

9%

8%

47%

70%

Puola

7%

9%

37%

56%

Kroatia

6%

7%

32%

48%

Unkari

8%

9%

42%

63%

Latvia

8%

9%

40%

60%

Romania

6%

7%

29%

43%

Bulgaria

8%

7%

39%

58%

* Maakohtaisia arvoja voidaan mukauttaa yksilöllisesti 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja asianmukaisilla perusteluilla voidaan osoittaa muutoksia olosuhteissa, jotka vaikuttavat asianomaisen jäsenvaltion kykyyn noudattaa asiaankuuluvia tavoitteita, myös silloin, kun jäsenvaltio pyytää tämän tavoitteen nostamista;

** Vuoteen 2030 mennessä vähintään 50 prosenttia tästä hankintatavoitteesta on käytettävä päästöttömiin linja-autoihin.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen

Viiteasiakirjat

COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

29.11.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Andor Deli

22.1.2018

Valiokuntakäsittely

9.7.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.7.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

5

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Anna Hedh

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

29

+

ALDE

ERC

PPE

 

S&D

 

 

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

5

-

ECR

GUE/NGL

VERTS/ALE

Peter Lundgren

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Michael Cramer, Karima Delli,

 

3

0

EFDD

ENF

 

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

 

 

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

+

 

-

 

0

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen

Viiteasiakirjat

COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

8.11.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

TRAN

29.11.2017

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

4.12.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Andrzej Grzyb

16.1.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

16.5.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

10

7

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Anthea McIntyre, Kati Piri

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

15.10.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

10

-

EFDD

Eleonora Evi, Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

7

0

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

GUE/NGL

Younous Omarjee

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 22. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö