IZVJEŠĆE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu

15.10.2018 - (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) - ***I

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Izvjestitelj: Andrzej Grzyb


Postupak : 2017/0291(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0653),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0393/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora[1],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 5. srpnja 2017.[2],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0321/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Komisija je u svojoj Europskoj strategiji za mobilnost21 s niskom razinom emisije najavila da se dekarbonizacija prometnog sektora mora ubrzati kako bi se ispunile obveze koje je Unija preuzela na 21. konferenciji stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCC) koja je održana u Parizu 2015. te da stoga do sredine stoljeća treba ostvariti dobar napredak ka potpunom uklanjanju emisija stakleničkih plinova i onečišćivača. Nadalje, bez odlaganja bi trebalo znatno smanjiti emisije onečišćivača zraka u prometu koji su štetni za zdravlje. To se može postići nizom inicijativa politika, među ostalim javnom nabavom čistih vozila.

(2)  Komisija je u svojoj Europskoj strategiji za mobilnost21 s niskom razinom emisije najavila da se dekarbonizacija prometnog sektora mora ubrzati kako bi se ispunile obveze koje je Unija preuzela na 21. konferenciji stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCC) koja je održana u Parizu 2015. te da stoga do sredine stoljeća treba ostvariti dobar napredak ka potpunom uklanjanju emisija stakleničkih plinova i onečišćivača. Nadalje, bez odlaganja bi trebalo znatno smanjiti emisije onečišćivača zraka u prometu koji su štetni za zdravlje i okoliš. To se može postići nizom inicijativa politika, među ostalim mjerama kojima se potiče promjena modaliteta prometa na javni prijevoz i javnom nabavom čistih vozila.

_________________

_________________

21 COM(2016) 501 final.

21 COM(2016) 501 final.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Kako je najavljeno u Komunikaciji Komisije „Europa u pokretu: program za socijalno pravedan prelazak na čistu, konkurentnu i povezanu mobilnost za sve”23, ovaj prijedlog dio je drugog paketa prijedloga kojim će se pridonijeti nastojanjima Unije da ostvari mobilnost s niskom razinom emisije. Taj paket, predstavljen u Komunikaciji Komisije „Ostvarivanje mobilnosti s niskim razinama emisija – Europska unija koja štiti planet, osnažuje svoje potrošače i štiti svoju industriju i radnike” uključuje kombinaciju mjera usmjerenih na ponudu i potražnju kojima se EU nastoji usmjeriti prema mobilnosti s niskom razinom emisije te se istodobno nastoji pojačati konkurentnost sveukupnog prometnog sustava EU-a.

(4)  Kako je najavljeno u Komunikaciji Komisije „Europa u pokretu: program za socijalno pravedan prelazak na čistu, konkurentnu i povezanu mobilnost za sve”23, ovaj prijedlog dio je drugog paketa prijedloga kojim će se pridonijeti nastojanjima Unije da ostvari mobilnost s niskom razinom emisije. Taj paket, predstavljen u Komunikaciji Komisije „Ostvarivanje mobilnosti s niskim razinama emisija – Europska unija koja štiti planet, osnažuje svoje potrošače i štiti svoju industriju i radnike” uključuje kombinaciju mjera usmjerenih na ponudu i potražnju kojima se EU nastoji usmjeriti prema mobilnosti s niskom razinom emisije te se istodobno nastoji pojačati konkurentnost sveukupnog prometnog sustava EU-a. Promicanje održivih vozila trebalo bi se provoditi usporedno s daljnjim razvojem javnog prijevoza jer je to najbrži i najisplativiji način da se smanji broj vozila na cestama, a time i poboljša kvaliteta zraka i smanje emisije.

_________________

_________________

23 COM(2017) 283 završna verzija.

23 COM(2017) 283 završna verzija.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Inovacijama novih tehnologija pridonosi se smanjenju emisija iz vozila, čime se podupire dekarbonizacija prometnog sektora. Povećanim uvođenjem cestovnih vozila s niskom razinom emisija i vozila bez emisija vjerojatno će se smanjiti emisije CO2 i određenih onečišćivača (čestica, dušikovih oksida i nemetanskih ugljikovodika) i promicati konkurentnost i rast europske industrije na rastućim globalnim tržištima vozila s niskom razinom emisija i vozila bez emisija.

(5)  Inovacijama novih tehnologija pridonosi se smanjenju emisija iz vozila i smanjenju onečišćenja bukom te se podupire dekarbonizacija prometnog sektora. Povećanim uvođenjem cestovnih vozila s niskom razinom emisija i vozila bez emisija smanjit će se emisije CO2 i određenih onečišćivača (čestica, dušikovih oksida i nemetanskih ugljikovodika) te tako poboljšati kvaliteta zraka u gradovima i drugim onečišćenim područjima, a istovremeno će se doprinijeti konkurentnosti i rastu europske industrije na rastućim globalnim tržištima vozila s niskom razinom emisija i vozila bez emisija te će se osigurati razvoj infrastrukture za alternativna goriva. Nadalje, načelo tehnološke neutralnosti treba biti temeljni princip svih napora kako bi se osiguralo i poticalo konkurentno okruženje te potaknula daljnja istraživanja i inovacije u tom području. Kako bi se smanjilo onečišćenje zraka i onečišćenje bukom te ispunili standardi kvalitete zraka EU-a u urbanim i ruralnim područjima, potrebne su konkretne i ambiciozne politike i mjere, među ostalim javna nabava čistih vozila.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Procjenjuje se da će se paritet cijena između vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem (ICEV) i električnih vozila na baterijski pogon (BEV) uspostaviti u razdoblju od 2020. do 2028. Nadalje, nekoliko proizvođača originalne opreme (OEM) navodi primjere pariteta cijena za neke nove modele u 2020. S obzirom na niže operativne troškove električnih vozila na baterijski pogon, izgledno je da će se paritet ukupnog troška vlasništva (TCO) ostvariti dvije do šest godina prije pariteta kupovne cijene.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b)  Tržišna su predviđanja da će cijene čistih vozila, kao što su električni automobili, znatno pasti te da će u 2020-ima postati veoma konkurentna i čak jeftinija od konvencionalnih vozila, osobito ako se uzme u obzir ukupni trošak vlasništva zbog smanjenja troškova baterija, ali i druga smanjenja troškova koja će biti rezultat manjih troškova goriva i manjih troškova održavanja povezanih s radom električnog vozila.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.c)  Iako je Unija jedna od vodećih regija u istraživanju i ekološkim inovacijama visoke kvalitete, azijsko-pacifička regija najveći je proizvođač autobusa i baterija. Slično tome, tržišta u Kini i Sjedinjenim Američkim Državama pokreću globalni razvoj tržišta električnih vozila na baterijski pogon te zajedno čine otprilike 60 % svjetskog tržišta, u usporedbi s 28 % koje čini Unija. Stoga je potrebno da se ambicioznim političkim okvirom Unije potiču inovacije i dodatno promiče konkurentnost i rast europske industrije na rastućim globalnim tržištima čistih vozila i s njom povezane tehnološke infrastrukture.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.d)  Unija mora povećati poticaje kojima se podupire tehnološki razvoj održivih baterija i baterija koje se mogu reciklirati, koje bi se trebale proizvoditi vodeći računa o potrebi da se njihov ekološki otisak maksimalno smanji.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.e)  Radi usklađenosti s ciljevima održivosti baterije je potrebno proizvoditi uz minimalan učinak na okoliš unutar Unije i izvan nje, posebice u pogledu postupka vađenja materijala koji se upotrebljava za izradu baterija. Treba voditi računa o emisijama stakleničkih plinova tijekom cijelog postupka proizvodnje. Komisija bi tijekom revizije Direktive 2006/66/EZ trebala predstaviti ambiciozne ciljeve za recikliranje baterija.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Javna tijela mogu s pomoću svoje politike javne nabave uspostaviti i podupirati tržišta inovativne robe i usluga. Direktivama 2014/24/EU24 i 2014/25/EU25 utvrđena su minimalna usklađena pravila o javnoj nabavi kojima se usklađuje način na koji javna tijela i određeni pružatelji komunalnih usluga kupuju robu, radove i usluge. U njima se posebno utvrđuju ukupni pragovi za obujam ugovora koji podliježu zakonodavstvu Unije, a koji se primjenjuju i na Direktivu o čistim vozilima.

(6)  Uzimajući u obzir da državni izdatci za robu, radove i usluge predstavljaju otprilike 14 % BDP-a, što iznosi otprilike 1,8 bilijuna EUR godišnje, javna tijela mogu s pomoću svoje politike javne nabave uspostaviti i podupirati tržišta inovativne robe i usluga. Direktivama 2014/24/EU24 i 2014/25/EU25 utvrđena su minimalna usklađena pravila o javnoj nabavi kojima se usklađuje način na koji javna tijela i određeni pružatelji komunalnih usluga kupuju robu, radove i usluge u skladu s okolišnim zahtjevima za kupljenu robu (uključujući vozila). U njima se posebno utvrđuju ukupni pragovi za obujam ugovora koji podliježu zakonodavstvu Unije, a koji se primjenjuju i na Direktivu o čistim vozilima. Da bi se postigao taj cilj, Direktiva bi trebala sadržavati jasne i transparentne smjernice te jednostavnu metodologiju za izračun ciljeva javne nabave.

_________________

_________________

24 SL L 94, 28.3.2014., str. 65.

24 SL L 94, 28.3.2014., str. 65.

25 SL L 94, 28.3.2014., str. 243.

25 SL L 94, 28.3.2014., str. 243.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Dostupnost infrastrukture za napajanje i punjenje gorivom preduvjet je za svaki prijevoz vozilima s pogonom na alternativna goriva, uključujući javni prijevoz. Potrebno je jačati aspekte kojima se potiče infrastruktura za alternativna goriva za javni prijevoz u Direktivi 2014/94/EU. Ne provede li se revizija, Komisija bi trebala uspostaviti akcijski plan za infrastrukturu javnog prijevoza.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.b)  Države članice trebaju moći ovlastiti operatere distribucijskog sustava da posjeduju i razvijaju minimalnu kritičnu masu javno dostupnih stanica za punjenje s besplatnim pristupom svim opskrbljivačima električnom energijom te da njome upravljaju radi postizanja dostatne raspoloživosti mjesta za punjenje.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.c)  Države članice potrebno je poticati da dodatno istražuju mogućnosti potpore radu i smanjenja troškova rada vozila s iznimno niskim emisijama koja se koriste za potrebe javnih usluga, primjerice odobravanjem izuzeća ili smanjenja poreza na energiju za vozila s iznimno niskim emisijama.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U provedenoj procjeni učinka istaknute su koristi od promjene općeg pristupa upravljanju javnom nabavom čistih vozila na razini Unije. Utvrđivanjem minimalnih ciljeva javne nabave može se djelotvorno ostvariti cilj utjecaja na uvođenje čistih vozila na tržište u usporedbi s oslanjanjem na internalizaciju vanjskih troškova u opće odluke o javnoj nabavi, a istodobno primjećuje da je važno u svim odlukama o javnoj nabavi uzeti u obzir aspekte zaštite okoliša. Ovaj se pristup može u potpunosti opravdati srednjoročnim i dugoročnim koristima za europske građane i poduzeća ako se njime ne propisuje posebna tehnologija kojom se moraju koristiti javni naručitelji, naručitelji i operateri.

(8)  U provedenoj procjeni učinka istaknute su koristi od promjene općeg pristupa upravljanju javnom nabavom čistih i energetski učinkovitih vozila na razini Unije. Utvrđivanjem minimalnih ciljeva javne nabave može se djelotvorno ostvariti cilj utjecaja na uvođenje čistih vozila na tržište u usporedbi s oslanjanjem na internalizaciju vanjskih troškova u opće odluke o javnoj nabavi, a istodobno primjećuje da je važno u svim odlukama o javnoj nabavi uzeti u obzir aspekte zaštite okoliša. Ovaj se pristup može u potpunosti opravdati srednjoročnim i dugoročnim koristima za europske građane i poduzeća ako se njime ne propisuje posebna tehnologija kojom se moraju koristiti javni naručitelji, naručitelji i operateri.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Proširenjem područja primjene Direktive na prakse kao što su leasing vozila, unajmljivanje ili najam s pravom otkupa te na ugovore o pružanju usluga javnog cestovnog prijevoza, usluga posebnog cestovnog prijevoza putnika, izvanrednog prijevoza putnika i iznajmljivanja autobusa s vozačem te posebnih poštanskih i kurirskih usluga i usluga odvoza otpada osigurava se da su obuhvaćene sve relevantne prakse javne nabave.

(9)  Proširenjem područja primjene Direktive na prakse kao što su leasing vozila, unajmljivanje i najam s pravom otkupa i naknadno opremanje vozila, te na ugovore o pružanju usluga javnog cestovnog prijevoza, usluga posebnog cestovnog prijevoza putnika, izvanrednog prijevoza putnika i iznajmljivanja autobusa s vozačem te posebnih poštanskih i kurirskih usluga i usluga odvoza otpada osigurava se da su obuhvaćene sve relevantne prakse javne nabave, dok na postojeće ugovore ova Direktiva ne bi smjela retroaktivno utjecati. Osim toga, Komisija bi trebala ispitati izvedivost čiste javne nabave za druge vrste prijevoza.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Velik broj ključnih dionika podržava definiciju čistih vozila u kojoj se uzimaju u obzir zahtjevi za smanjenje emisija stakleničkih plinova i onečišćivača zraka iz lakih i teških vozila. Kako bi se osigurali prikladni poticaji za podupiranje uvođenja vozila s niskom razinom emisija i vozila bez emisija na tržište Unije, odredbe o javnoj nabavi takvih vozila iz ove izmjene trebalo bi uskladiti s odredbama zakonodavstva unije o emisijama CO2 iz automobila i kombija za razdoblje nakon 2020.26 Mjerama poduzetima u skladu s izmijenjenom Direktivom pridonijet će se usklađivanju sa zahtjevima iz tih standarda. Ambicioznijim pristupom javnoj nabavi može se osigurati važan dodatni tržišni poticaj.

(10)  Izmijenjenom Direktivnom trebalo bi se pridonijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova i onečišćivača zraka iz lakih i teških vozila. Kako bi se osigurali prikladni poticaji za podupiranje uvođenja vozila s niskom razinom emisija i vozila bez emisija na tržište Unije, odredbe o javnoj nabavi takvih vozila iz ove izmjene trebalo bi uskladiti s odredbama zakonodavstva unije o emisijama CO2 iz automobila i kombija za razdoblje nakon 2020.26 Mjerama poduzetima u skladu s ovom Direktivom pridonijet će se i usklađivanju sa zahtjevima iz tih standarda te će se olakšati uvođenje povezane infrastrukture za punjenje. Ambicioznijim pristupom javnoj nabavi osigurat će se važan dodatni tržišni poticaj.

_________________

_________________

26 COM(2017) 676 završna verzija.

26 COM(2017) 676 završna verzija.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Kako bi se poboljšala kvaliteta zraka u općinama, ključno je obnoviti vozni park prema standardima za čista vozila. Nadalje, načela kružnoga gospodarstva iziskuju produljenje vijeka trajanja proizvoda. Stoga se naknadno opremljena vozila u skladu sa standardima za čista vozila mogu računati i kao ostvarenje minimalnih ciljeva javne nabave navedenih u tablicama 4. i 5. Priloga.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.b)  Vozila s nultim emisijama iz ispušne cijevi mogu također ostaviti znatan ekološki otisak zbog procesa proizvodnje sastavnih dijelova i stupnja mogućnosti recikliranja ili učinkovitosti proizvodnje goriva. Stoga bi se tehnologijama koje se bave tim izazovima, poput trajnih akumulatora i akumulatora koji se mogu reciklirati, trebala dati veća razina potpore u smislu postizanja minimalnih ciljeva javne nabave navedenih u tablicama 4. i 5. u Prilogu. I u drugim politikama Unije trebalo bi poticati istraživanje i razvoj tih tehnologija.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.c)  Izračunavanje emisija CO2 trebalo bi se temeljiti na pristupu „od naftnog izvora do automobilskog upravljača” kako bi se točno prikazao cijeli lanac opskrbe gorivom od faze vađenja goriva do ispušne cijevi. Time će se omogućiti točniji izračun ukupnih emisija određenog vozila. Stoga bi Komisija trebala odrediti metodologiju za bilježenje emisija od naftnog izvora do automobilskog upravljača najkasnije do 31. prosinca 2022.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Laka i teška vozila upotrebljavaju se u različite svrhe i imaju različite razine tržišne zrelosti te bi stoga te razlike trebalo uzeti u obzir u odredbama o javnoj nabavi. U Procjeni učinka opisana je dodana vrijednost prihvaćanja pristupa temeljenog na alternativnim gorivima do utvrđivanja tehnološki neutralnih zahtjeva za emisije CO2 iz teških vozila na razini Unije, koje Komisija planira predložiti u budućnosti. Procjenom učinka potvrđeno je i da su tržišta gradskih autobusa s niskom razinom emisije i bez emisija zrelija, dok se tržišta kamiona s niskom razinom emisije i bez emisija nalaze u ranijoj fazi razvoja tržišta.

(11)  Vozila na dva i tri kotača, laka i teška vozila upotrebljavaju se u različite svrhe i imaju različite razine tržišne zrelosti te bi stoga te razlike trebalo uzeti u obzir u odredbama o javnoj nabavi. Trebalo bi biti prepoznato i da tržišta gradskih autobusa s niskom razinom emisije i bez emisija u zadnje vrijeme napreduju, dok se tržišta kamiona s niskom razinom emisije i bez emisija nalaze u početnoj fazi razvoja tržišta.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Mogućnost smanjenja emisija s pomoću javne nabave ograničena te je udio javnog prijevoza u emisijama koje potječu iz prometnog sektora malen. Stoga je potrebno poticati države članice da reguliraju kupnju čistih vozila drugih vlasnika voznih parkova, kao što su taksi poduzeća, poduzeća za najam automobila i dijeljenje prijevoza.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Utvrđivanjem minimalnih ciljeva za javnu nabavu čistih vozila do 2025. i do 2030. na razini države članice trebalo bi se pridonijeti sigurnosti politike za tržišta na kojima su opravdana ulaganja u mobilnost s niskom razinom emisije ili bez emisija. Minimalnim ciljevima podupire se stvaranje tržišta u cijeloj Uniji. Njima se osigurava vrijeme za prilagodbu postupaka javne nabave i daju jasni tržišni signali. U Procjeni učinka napominje se da države članice sve više utvrđuju ciljeve ovisno o njihovu gospodarskom kapacitetu i težini problema. Za različite države članice trebalo bi utvrditi različite ciljeve u skladu s njihovim gospodarskim kapacitetom (bruto domaći proizvod po glavi stanovnika) i izloženosti onečišćenju (gustoća naseljenosti u gradovima). Minimalne ciljeve javne nabave trebalo bi dopuniti obvezom javnih naručitelja, naručitelja i operatera da u svim svojim postupcima javne nabave uzmu u obzir relevantne energetske i okolišne aspekte. U procjeni teritorijalnog učinka ove izmijenjene Direktive prikazano je da će učinak biti ravnomjerno raspoređen među regijama Unije.

(12)  Utvrđivanjem minimalnih ciljeva za javnu nabavu čistih vozila koje je potrebno postići do 2025. i do 2030. na razini države članice trebalo bi se pridonijeti sigurnosti politike za tržišta na kojima su opravdana ulaganja u mobilnost s niskom razinom emisije ili bez emisija. Minimalnim ciljevima podupire se stvaranje tržišta u cijeloj Uniji. Njima se osigurava vrijeme za prilagodbu postupaka javne nabave i daju jasni tržišni signali. U Procjeni učinka napominje se da države članice sve više utvrđuju ciljeve ovisno o njihovu gospodarskom kapacitetu i težini problema. Za različite države članice trebalo bi utvrditi različite ciljeve u skladu s njihovim gospodarskim kapacitetom (bruto domaći proizvod po glavi stanovnika) i izloženosti onečišćenju (gustoća naseljenosti u gradovima). Minimalne ciljeve javne nabave trebalo bi dopuniti obvezom javnih naručitelja, naručitelja i operatera da u svim svojim postupcima javne nabave uzmu u obzir relevantne energetske i okolišne aspekte. U procjeni teritorijalnog učinka ove izmijenjene Direktive prikazano je da će učinak biti ravnomjerno raspoređen među regijama Unije.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a)  U svojoj preporuci od 4. travnja 2017. Vijeću i Komisiji nakon istrage o mjerenju emisija u automobilskom sektoru (2016/2908(RSP), Europski parlament pozvao je države članice da potiču politike za zelenu javnu nabavu kada javna tijela kupuju vozila bez emisija i vozila s iznimno niskim emisijama za svoje vozne parkove ili za (polu)javne programe dijeljenja automobila te za ukidanje novih automobila s emisijama CO2 do 2035.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Najveći učinak može se ostvariti ako je javna nabava čistih vozila usmjerena na područja s relativno visokim stupnjem onečišćenja zraka. Potiče se javna tijela u državama članicama da se pri zaključivanju provedbe svojih domaćih minimalnih ciljeva posebno usredotoče na ta područja i da povezane mjere navedu u svojim izvješćima u skladu s ovom izmijenjenom Direktivom.

(13)  Najveći učinak može se ostvariti ako je javna nabava čistih vozila usmjerena na područja s relativno visokim stupnjem onečišćenja zraka i onečišćenja bukom. Potiče se javna tijela u državama članicama da se pri zaključivanju provedbe svojih domaćih minimalnih ciljeva posebno usredotoče na ta područja i da povezane mjere navedu u svojim izvješćima u skladu s ovom izmijenjenom Direktivom. Javnim tijelima potrebno je pružiti odgovarajuću tehničku pomoć kako bi se izbjeglo nerazmjerno opterećenje i optimizirali potencijalni učinci ove Direktive.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Ovom izmijenjenom Direktivom trebalo bi se pridonijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova i onečišćivača zraka te promicanju čistog javnog cestovnog prijevoza. Njome bi se trebalo izbjeći destimuliranje razvoja necestovnog čistog prijevoza, kao što su tramvaji i vlakovi podzemne željeznice.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.b)  Provedbu utvrđenih pragova vrijednosti iz ove Direktive teško je postići bez razvoja proizvoda koji su spremni za ulazak na tržište i tehnički razvijeni. Komisija bi u okviru redovite ocjene razvoja svake dvije godine trebala podnijeti podnese izvješće u kojemu procjenjuje postoje li rješenja za čista vozila koja se mogu staviti na tržište. Nadalje, Komisija i države članice trebale bi pružiti veće financijske i nefinancijske poticaje za brže stavljanje takvih čistih vozila na tržište.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.c)  Imajući na umu znatnu razliku u financijskoj fleksibilnosti privatnih prijevoznika u pogledu uvođenja potencijalno skupljih vozila s pogonom na alternativna goriva, trebalo bi osigurati mehanizme kojima se javnim i privatnim prijevoznicima jamče jednaki uvjeti u postupcima nadmetanja i javnih natječaja te osigurati da se troškovi usklađivanja s minimalnim ciljevima za javnu nabavu utvrđenima u ovoj Direktivi ne prenose na lokalna tijela, posebice manje općine, ili dovode do eksternalizacije viših troškova kroz više cijene karata, više lokalne poreze ili smanjenje usluga javnog prijevoza.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Izvješćivanjem o javnoj nabavi u skladu s ovom izmijenjenom Direktivom trebao bi se osigurati jasni pregled tržišta kako bi se omogućilo djelotvorno praćenje provedbe. Ono bi trebalo početi privremenim izvješćem 2023. i nastaviti se s prvim potpunim izvješćem o provedbi minimalnih ciljeva 2026. te svake tri godine nakon toga. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje pojedinih javnih tijela i uspostavio djelotvoran pregled tržišta, trebalo bi olakšati jednostavno izvješćivanje. Komisija će osigurati potpuno izvješćivanje za vozila s niskom razinom emisije i vozila bez emisija te za ostala vozila na alternativna goriva u kontekstu Jedinstvenog rječnika javne nabave Unije. Posebnim oznakama u Jedinstvenom rječniku javne nabave pomoći će se u registraciji i praćenju u skladu s bazom podataka Tender electronic daily (Dnevnika elektroničkih natječaja).

(15)  Izvješćivanjem o javnoj nabavi u skladu s ovom izmijenjenom Direktivom trebao bi se osigurati jasni pregled tržišta kako bi se omogućilo djelotvorno praćenje provedbe. Ono bi trebalo početi 2023. preliminarnim izvješćem koje države članice podnose Komisiji u okviru izvješća o zakonodavnim aktima Unije o javnoj nabavi i nabavi koju provode subjekti koji djeluju u sektoru vode, energije, prometa ili poštanskih usluga i nastaviti se s prvim potpunim izvješćem o provedbi minimalnih ciljeva 2026. te svake tri godine nakon toga. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje pojedinih javnih tijela i uspostavio djelotvoran pregled tržišta, trebalo bi olakšati jednostavno izvješćivanje. Ta izvješća trebala bi sadržavati informacija o koracima poduzetima u cilju provedbe Direktive 2009/33/EZ i biti sukladna s kategorijama iz Jedinstvenog rječnika javne nabave Unije. Komisija bi Europskom parlamentu i Vijeću trebala podnositi redovna izvješća o provedbi Direktive 2009/33/EZ. Komisija bi isto tako trebala ocijeniti mogu li se građevinski strojevi uključiti u područje primjene Direktive 2009/33/EZ i, ako mogu, raditi na metodologiji za definiranje „čistih građevinskih strojeva”.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  Komisija bi trebala predložiti metodologiju mjerenja emisija CO2 tijekom životnog vijeka vozila i emisija vozila u cijelom ciklusu vozila kako bi se donošenje politika u budućnosti temeljilo na boljim saznanjima i dobio bolji uvid u ukupne emisije određenog vozila tijekom cijelog lanca vrijednosti. Te emisije bi trebalo uzeti u obzir kada Komisija bude provela reviziju Direktive 2009/36/EZ i drugog relevantnog zakonodavstva povezanog s alternativnim gorivima.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Dodatna potpora uvođenju čistih vozila na tržište može se postići pružanjem ciljanih mjera državne potpore na nacionalnoj razini i razini Unije. To uključuje bolju razmjenu znanja i usklađivanje javne nabave kako bi se omogućile mjere dostatnih razmjera za smanjenje troškova i utjecaja na tržište. Mogućnost državne potpore za promicanje razvoja infrastruktura koje su nužne za distribuciju alternativnih goriva priznata je u Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014.–202027. Međutim, na takve državne potpore i dalje će se primjenjivati pravila iz Ugovora, a posebno njegovi članci 107. i 108.

(16)  Dodatna potpora uvođenju čistih vozila na tržište može se postići pružanjem ciljanih mjera državne potpore na nacionalnoj razini i razini Unije. To uključuje bolju razmjenu znanja i usklađivanje javne nabave kako bi se omogućile mjere dostatnih razmjera za smanjenje troškova i utjecaja na tržište. Također je potrebno težiti regionalnim pilot-projektima, i to upravo ondje gdje je riječ o povezivanju ruralnih i urbanih područja. Mogućnost državne potpore za promicanje razvoja infrastruktura koje su nužne za distribuciju alternativnih goriva priznata je u Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014.–2020.27 Međutim, na takve državne potpore i dalje će se primjenjivati pravila iz Ugovora, a posebno njegovi članci 107. i 108.

_________________

_________________

27 SL C 200, 28.6.2014., str. 1.

27 SL C 200, 28.6.2014., str. 1.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  Kako bi se postigla daljnja smanjenja emisija i onečišćivača zraka, potrebno je poticati države članice da, prema potrebi, primjenjuju različite poticaje i mehanizme za razvoj voznog parka u sektorima koji nisu regulirani izmijenjenom Direktivom.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.b)  Države članice trebale bi osigurati da se troškovi usklađivanja s minimalnim ciljevima javne nabave utvrđenima ovom Direktivom ne prosljeđuju lokalnim tijelima te da se javnim naručiteljima i naručiteljima osiguraju dostatna financijska sredstva.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.c)  Nužne su ciljane mjere potpore za javnu nabavu čistih vozila. Kako bi se pridonijelo postizanju ciljeva ove Direktive, države članice proširuju svoje financijske i nefinancijske inicijative kako bi se ubrzalo uvođenje takvih vozila na tržište.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.d)  Zbog toga što se ovom Direktivom nameću minimalni ciljeve javne nabave za laka i teška vozila, bit će potrebna dodatna financijska sredstva za javne naručitelje i naručitelje. Stoga bi se u proračunskoj i financijskoj politici Unije nakon 2020. trebalo voditi računa o pružanju dostatne financijske potpore javnim naručiteljima i naručiteljima. To bi se trebalo odražavati i u budućem višegodišnjem financijskom okviru te u pravilima o održivim financijama i financijskim institucijama Unije.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.e)   Kako bi se osiguralo da se javna tijela potiču na kupnju čistih vozila te da države članice ulažu u uspostavu infrastrukture za alternativna goriva, ali i kako bi se izbjegao rizik da takve kupnje dovedu do viših cijena za putnike, proračunskom i financijskom politikom Unije nakon 2020. trebalo bi osigurati podršku naručiteljima. To bi se trebalo odražavati i u budućem višegodišnjem financijskom okviru te u pravilima o održivim financijama i financijskim institucijama Unije. Osim toga, države članice trebale bi proširiti svoje financijske i nefinancijske poticaje te predvidjeti ekološke revizije kako bi se ubrzalo uvođenje čistih vozila na tržište. Tim će se naporima smanjiti početno veliko ulaganje u infrastrukturne promjene te će se poduprijeti dekarbonizacija prijevoza.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.f)  Unija u skladu s aktualnim višegodišnjim financijskim okvirom (VFO) raspolaže nizom različitih fondova za potporu državama članicama, lokalnim tijelima i relevantnim operaterima pri prijelazu na održivu mobilnost. Za razdoblje 2014. – 2020. Unija je namijenila 13,7 milijardi EUR iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za financiranje gradske mobilnosti. U okviru programa Unije za istraživanje Obzor 2020., 200 milijuna EUR izdvaja se za gradsku mobilnost i 650 milijuna EUR za pametne gradove, a u okviru Instrumenta za povezivanje Europe oko 200 milijuna EUR namijenjeno je za pozive na podnošenje prijedloga za gradska čvorišta. Komisija i države članice bi u skladu sa sljedećim VFO-om trebale nastaviti podupirati projekte održive gradske mobilnosti i ojačati potrebne sinergije među raznim izvorima financiranja i programa. Osobito je nužno učvrstiti veze među gradskom mobilnosti, novim digitalnim programom i energetskom unijom, kao što je mogućnost da se u okviru Instrumenta za povezivanje Europe financiraju sinergijski projekti s dodatnom stopom sufinanciranja prometnih projekata u području energije i telekomunikacija koji mogu imati velik potencijal za gradske projekte.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.g (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.g)  Trebalo bi promicati usmjereniju upotrebu financijskih instrumenata EU-a kao što su Europski fond za strateška ulaganja ili instrument za čišći promet Europske investicijske banke, koji mogu pridonijeti financiranju voznih parkova i opreme. U tu bi svrhu trebalo povećati dostupnost tehničkih i financijskih savjetodavnih usluga za lokalna tijela i operatere, primjerice posredstvom Europskog savjetodavnog centra za ulaganja, instrumenta JASPERS, programa JESSICA ili financijskog instrumenta Compass kako bi se ojačao njihov institucionalni kapacitet, priprema i provedba projekata te postiglo optimalno korištenje fondova EU-a i financijskih instrumenata i smanjio rizik za inovativne postupke javne nabave.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.h (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.h)  Također bi trebalo poticati javna tijela da nabavljaju vozila na temelju kriterija za ekonomski najpovoljniju ponudu, kako je opisano u članku 82. Direktive 2014/25/EU, uzimajući u obzir isplativost tijekom životnog vijeka vozila te ekološke i društvene aspekte.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.i (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.i)  Kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri povećao učinak ulaganja, mobilnost i urbanističko planiranje trebaju biti bolje koordinirani, primjerice uporabom planova održive gradske mobilnosti. Planovi održive gradske mobilnosti razvijaju se u pojedinačnim područjima politike i u suradnji s različitim razinama upravljanja kombiniranjem različitih načina prijevoza, sigurnosti na cestama, isporuke tereta, upravljanja mobilnošću i inteligentnih prometnih sustava. Planovi održive gradske mobilnosti mogu imati važnu ulogu u postizanju ciljeva Unije u pogledu emisija CO2, buke i onečišćenja zraka. Stoga bi primjena planova održive gradske mobilnosti trebala biti važan element u financiranju projekata EU-a u području gradskog prijevoza i u provedbi ove izmijenjene Direktive. U tom bi kontekstu Komisija trebala nadležnim tijelima pružiti potrebnu savjetodavnu i tehničku pomoć u izradi planova održive gradske mobilnosti uz puno poštovanje načela supsidijarnosti.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.j (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.j)  Osim što se uvode čista vozila, javnim nabavama promiču se novi oblici mobilnosti. Poticanjem uporabe čistih vozila dovest će se do ubrzanog uvođenja infrastrukture u gradskim sredinama, a digitalizacijom će se optimizirati učinkovitost putničkog i teretnog prometa. Multimodalna i zajednička mobilnost, kao i integrirani sustavi izdavanja putnih karata ključni su za prijelaz na mobilnost kao uslugu.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kako bi se mogli ostvariti ciljevi ove Direktive, ovlasti donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi prenijeti na Komisiju u cilju ažuriranja odredaba o standardima emisija CO2 iz teških vozila na razdoblje od pet godina počevši od [Please insert the date of entry into force]. To razdoblje trebalo bi prešutno produljiti na razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće protive takvom produljenju. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnih aktivnosti izvrši odgovarajuće konzultacije, uključujući konzultacije na stručnoj razini. Prilikom izrade i sastavljanja delegiranih akata Komisija treba osigurati istovremenu, pravodobnu i odgovarajuću dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

Briše se.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.a)  U skladu s Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva1a od 13. travnja 2016.1.a posebnu pozornost treba dati praćenju učinaka zakonodavstva Unije. Evaluacijom Direktive 2009/33/EZ trebala bi se pružiti osnova za procjenu učinka opcija za daljnje djelovanje. Stoga bi Komisija, na temelju najboljih i najnovijih dostupnih znanstvenih dokaza, trebala ocijeniti potrebu za preispitivanjem te Direktive uzimajući u obzir emisije CO2 tijekom životnog ciklusa i emisije CO2 u cijelom ciklusu vozila, od naftnog izvora do automobilskog upravljača, kako bi se zajamčili transparentnost i odgovornost u pogledu ispunjenja ciljeva politike te bi po potrebi trebala predložiti poboljšanja. Ako je to prikladno, Komisija bi u tom pogledu trebala isto tako preispitati drugo relevantno zakonodavstvo povezano s alternativnim gorivima.

 

______________

 

1a SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.b)  Velik dio javne nabave u području javnog prijevoza povezan je s lokalnim javnim prijevoznicima koji su općenito u nadležnosti gradova i općina, a čije su financijske sposobnosti ograničene. Pravila o javnoj nabavi čistih vozila ne bi stoga trebala prouzročiti dodatna financijska opterećenja niti dovesti do eksternalizacije viših troškova u smislu više cijene karata, viših lokalnih poreza ili smanjenja javnog prijevoza.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.c)  Unija mora zaštititi europske proizvođače od nepoštenog tržišnog natjecanja u trećim zemljama u kojima proizvođači iz Unije nemaju pristup javnoj nabavi za kupnju, unajmljivanje ili najam s pravom otkupa vozila za cestovni prijevoz. Stoga bi Komisija trebala analizirati nepoštene prakse tržišnog natjecanja u trećim zemljama i poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osigurala zaštita europske industrije.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Direktiva 2009/33/EZ

Naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Direktiva 2009/33/EU o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu u cilju podupiranja mobilnosti s niskom razinom emisija

Direktiva 2009/33/EU o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu u području javne nabave u cilju podupiranja mobilnosti s niskom razinom emisija

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 1. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1.a)  Članak 1. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

Ovom se Direktivom zahtijeva da javni naručitelji ili naručitelji, kao i određeni operateri pri kupnji vozila za cestovni prijevoz u obzir uzmu energetske učinke i učinke na okoliš za trajanje životne dobi vozila, uključujući potrošnju energije te emisije CO2 i emisije određenih onečišćivača, s ciljem promicanja i poticanja tržišta za čista i energetski učinkovita vozila i povećanje doprinosa prometnog sektora politikama Zajednice koje se odnose na zaštitu okoliša, klimu i energetiku.

Ovom se Direktivom zahtijeva da javni naručitelji ili naručitelji, kao i određeni operateri pri kupnji, leasingu, unajmljivanju ili najmu s pravom otkupa vozila za cestovni prijevoz u obzir uzmu energetske učinke i učinke na okoliš za trajanje životne dobi vozila, uključujući potrošnju energije te emisije CO2 i emisije određenih onečišćivača, s ciljem promicanja i poticanja tržišta za čista i energetski učinkovita vozila i povećanje doprinosa prometnog sektora politikama Unije koje se odnose na zaštitu okoliša, klimu i energetiku.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=HR)

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 2. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1.b)  u članku 2. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

Države članice mogu iz zahtjeva utvrđenih u ovoj Direktivi izuzeti ugovore za kupnju vozila iz članka 2. stavka 3. Direktive 2007/46/EZ, koji nisu predmet homologacije ili pojedinačnog odobrenja na njihovom području.

Države članice mogu iz zahtjeva utvrđenih u ovoj Direktivi izuzeti ugovore za kupnju, leasing, unajmljivanje, najam s pravom otkupa ili naknadno opremanje vozila iz članka 2. stavka 3. Direktive 2007/46/EZ, koji nisu predmet homologacije ili pojedinačnog odobrenja na njihovom području.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=HR)

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Direktiva primjenjuje se na ugovore o kupnji, leasingu, unajmljivanju ili najmu s pravom otkupa vozila za cestovni prijevoz koje sklapaju:

Ova Direktiva primjenjuje se na ugovore o kupnji, leasingu, unajmljivanju, najmu s pravom otkupa ili naknadnom opremanju vozila za cestovni prijevoz koje sklapaju:

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 3. – stavak 1. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  institucije, agencija i tijela Europske unije.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 4. – stavak 1. – točka 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  „čisto vozilo” znači

4.  „čisto vozilo” znači vozilo, bez obzira na njegovu kategoriju, s pogonom na alternativna goriva kako su definirana u članku 2. stavku 1. točki 1. Direktive 2014/94/EU, isključujući biogoriva koja se ne proizvode iz sirovina navedenih u dijelu A Priloga IX. Direktive 2018/... (RED II) ili koja su proizvedena od palminog ulja* i uključujući hibridna vozila u kojima se električna energija upotrebljava samo za dio radne primjene vozila, vozila s niskim emisijama i vozila bez emisija. Za vozila s motorom s unutarnjim sagorijevanjem, stvarne emisije tijekom vožnje** izražene kao postotak ograničenja emisija*** ne mogu prijeći 80 %.

(a)  vozilo kategorije M1 ili M2 s najvećim emisijama iz ispušne cijevi izraženima u CO2g/km i stvarnim emisijama onečišćivača tijekom vožnje ispod postotka primjenjivih ograničenja emisija iz tablice 2. Priloga ili

 

(b)  vozilo kategorije N1 s najvećim emisijama iz ispušne cijevi izraženima u CO2g/km i stvarnim emisijama onečišćivača tijekom vožnje ispod postotka primjenjivih ograničenja emisija iz tablice 2. Priloga ili

 

(c)  vozilo kategorija M3, N2 ili N3 kako je definirano u tablici 3.

 

 

_____________________________

 

*   To se dokazuje ugovorom za nabavu biogoriva ili drugi način dobivanja biogoriva.

 

**   Stvarne emisije tijekom vožnje ultrasitnih čestica u #/km (PN) i dušikovih oksida u mg/km (NOx) mjereno u skladu s mjerodavnom verzijom Priloga III.A Uredbi 2017/1151.

 

***   Primjenjivo ograničenje emisija kako je navedeno u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 715/2007.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 4. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  „vozilo bez emisija” znači vozilo bez emisija CO2, NOx i finih čestica iz ispušne cijevi.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 4. – stavak 1. – točka 4.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.b  „vozilo s niskim emisijama” znači vozilo s maksimalnom razinom emisija navedenih u tablici 2. u Prilogu.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 4. – stavak 1. – točka 4.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.c  „vozilo naknadno opremljeno u skladu sa standardom za čista vozila” znači vozilo čiji je motor naknadno opremljen u skladu sa standardom za čista vozila kako je definirano u točki 4. prvog stavka ovog članka. U slučaju naknadno opremljenog motora za koja se koriste biogoriva kako je definirano u točki (i) članka 2. stavka drugog Direktive 2009/28/EZ, sintetička ili parafinska goriva vozilo mora ispunjavati najnovije Euro standarde ili one koji će ih zamijeniti.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 4.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Priloga”. umeće se sljedeći članak 4.a:

Briše se.

,Članak 4.a

 

Delegiranje ovlasti

 

Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 8.a kako bi ažurirala tablicu 3. u Prilogu s pragovima emisija CO2 iz ispušne cijevi i emisija onečišćivača za teška vozila kada na razini Unije stupe na snagu povezane standardne vrijednosti emisija CO2 za teška vozila.

 

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 5. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da su kupnja, leasing, unajmljivanje i najam s pravom otkupa vozila za cestovni prijevoz i ugovori o javnim uslugama o javnom cestovnom i željezničkom prijevozu putnika te ugovori o javnim uslugama iz članka 3. ove Direktive u skladu s minimalnim ciljevima javne nabave za laka vozila iz tablice 4. Priloga, a za teška vozila u skladu s minimalnim ciljevima iz tablice 5.

1.  Države članice osiguravaju da su kupnja, leasing, unajmljivanje, najam s pravom otkupa ili naknadno opremanje u skladu sa standardom za čista vozila za cestovni prijevoz i ugovori o javnim uslugama o javnom cestovnom i željezničkom prijevozu putnika te ugovori o javnim uslugama iz članka 3. ove Direktive u skladu s minimalnim ciljevima javne nabave za laka vozila iz tablice 4. Priloga, a za teška vozila u skladu s minimalnim ciljevima iz tablice 5. Priloga.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  U svrhu računanja minimalnih ciljeva javne nabave, datum javne nabave koji se uzima u obzir je datum potpisivanja ugovora koji označava završetak postupka javne nabave.

 

Minimalni ciljevi javne nabave računat će se kao prosjek svih ugovora potpisanih od dana nakon datuma prenošenja ove Direktive i 31. prosinca 2024. za prvo referentno razdoblje i od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2029. za drugo referentno razdoblje.

 

Ako novi ciljevi za referentno razdoblje nakon 1. siječnja 2030. nisu usvojeni na vrijeme, nastavit će se primjenjivati ciljevi za 2030.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 5. – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Kako bi ostvarili ciljeve javne nabave, naručitelji dodjelu ugovora temelje na ekonomski najpovoljnijoj ponudi kako je opisano u članku 82. Direktive 2014/25/EU. Specifikacije poziva na nadmetanje definiraju se tako da se naglasak stavi i na ostale značajke vozila, kao što su pristupačnost, uklapanje u urbani krajolik, razine buke, energetska učinkovitost, mogućnost recikliranja baterije i dijelova vozila, a ne samo na ukupni trošak vlasništva.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 5.a

 

Izvori financiranja

 

1.  Države članice stavljaju na raspolaganje dostatnu količinu instrumenata za financiranje za javnu nabavu čistih vozila i postavljanje povezane infrastrukture na svojem državnom području. Nakon uspostave fondova slijedi detaljna evaluacija financijskih potreba javnih tijela i naručitelja povezanih s ciljevima javne nabave utvrđenih na nacionalnoj razini.

 

2.  Unija stavlja na raspolaganje dodatne instrumente za potporu uvođenju čistih vozila i postavljanju povezane infrastrukture u državama članicama.”

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.b (nova)

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 5.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b)  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 5.b

 

Akcijski plan za alternativna goriva za javni prijevoz

 

1.  Europska komisija do 31. prosinca 2020. predstavlja Europskom parlamentu i Vijeću akcijski plan za ubrzanje uspostave infrastrukture za punjenje i opskrbu alternativnim gorivima za teška vozila u vlasništvu prijevozničkih poduzeća na njihovim terminalima i područjima za održavanje, kao i na javnim prostorima.

 

2.  Ovaj akcijski plan sadržava informacije o dostupnim instrumentima Unije za financiranje i u njemu se utvrđuje na koji se način takva potpora može dati, među ostalim i u odnosu na postojeća europska pravila o državnim potporama.

 

3.  To izvješće ujedno sadrži procjenu o tome kako se financijski instrumenti Unije mogu revidirati kako bi se poduzećima svih veličina koja pružaju usluge javnog prijevoza dala prednost pri financiranju u svrhu zamjene njihovih vozila.”

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.c (nova)

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 5.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.c)  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 5.c

 

Platforma Unije za prekograničnu i zajedničku javnu nabavu vozila za cestovni prijevoz koja imaju niske emisije i koja su energetski učinkovita

 

Kako bi se olakšalo ostvarivanje ciljeva navedenih u Prilogu ovoj Direktivi i postigla ekonomija razmjera, Komisija uspostavlja platformu Unije za prekograničnu i zajedničku javnu nabavu vozila za cestovni prijevoz koja imaju niske emisije i koja su energetski učinkovita. U toj platformi za zajedničku javnu nabavu vozila mogu sudjelovati javni naručitelji, naručitelji i operateri iz članka 3. Komisija osigurava da je platforma javno dostupna i da na učinkovit način okuplja sve strane zainteresirane za udruživanje svojih resursa. Kako bi se olakšalo uspostavljanje i ostvarenje tih zajedničkih javnih nabava, Komisija pruža tehničku pomoć i sastavlja predloške za sporazume o suradnji. Komisija je ovlaštena donijeti delegirani akt u skladu s člankom 8.a za uspostavljanje platforme Unije za zajedničku javnu nabavu vozila za cestovni prijevoz koja imaju niske emisije i koja su energetski učinkovita.”

Obrazloženje

Platformom za prekograničnu javnu nabavu moglo bi se pomoći gradovima da ostvare koristi od ekonomije razmjera, što bi dovelo do smanjenja troškova.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 2009/33/EZ

„Članak 8.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  umeće se novi članak 8.a:

Briše se.

,Članak 8.a

 

Izvršavanje delegiranih ovlasti

 

1.  Ovlasti za donošenje delegiranih akata prenose se na Komisiju u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.  Komisiji se ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4.a dodjeljuje na razdoblje od pet godina od [Please insert the date of entry into force]. Komisija sastavlja izvješće u pogledu delegiranja ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3.   Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Odluka proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u toj odluci. Odlukom se ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima propisanima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 4.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće ne izraze nikakve primjedbe u roku dva mjeseca otkad su obaviješteni o tom aktu ili ako prije isteka navedenog roka Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju da nemaju primjedaba. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

 

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)   članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

(8)   članak 9. briše se.

„1.   Komisiji pomaže odbor.

 

Taj odbor smatra se odborom u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

2.   Za upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011. Ako odbor ne donese mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

3.   Ako se mišljenje Odbora treba dobiti pisanim postupkom, taj se postupak završava bez rezultata ako to u roku za davanje mišljenja odluči predsjednik odbora ili to zatraži obična većina članova odbora.

 

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. − podtočka a

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 10. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svake tri godine počevši od 1. siječnja 2027. Komisija, na temelju izvješća država članica, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni ove Direktive i o mjerama koje su pojedine države članice poduzele za potrebe njezine stvarne provedbe.

1.  Države članice do 18. travnja 2026. i svake tri godine nakon toga podnose Komisiji izvješće o provedbi navedenog kao dio izvješća predviđenog člankom 83. stavkom 3. drugim podstavkom Direktive 2014/24/EU i člankom 99. stavkom 3. drugim podstavkom Direktive 2014/25/EU. Države članice do 18. travnja 2023. podnose Komisiji preliminarno izvješće.

 

To izvješće sadržava informacije o poduzetim koracima za provedbu ove Direktive, među ostalim o broju i kategorijama vozila koja su nabavili javni naručitelji i naručitelji, o dijalogu između različitih razina vlasti, informacije o namjerama država članica u pogledu prethodno navedenih aktivnosti izvješćivanja te sve ostale vrijedne informacije.

 

Informacije moraju biti u skladu s kategorijama iz Uredbe br. 2195/2002 o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) iz tablice 1. Priloga.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka aa (nova)

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 10. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)   stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Tim se izvještajima ocjenjuju učinci ove Direktive, a posebno mogućnosti navedene u članku 5. stavku 3., i potreba za daljnjim postupanjem, te po potrebi uključuju i prijedlozi.

„2.   Komisija najkasnije 31. prosinca 2022. predlaže metodologiju za izračun emisija CO2 tijekom životnog ciklusa vozila i emisija CO2 „od naftnog izvora do automobilskog upravljača”.

Komisija u tim izvještajima za svaku kategoriju vozila navedenu u tablici 3. u Prilogu uspoređuje nominalni i relativni broj vozila kupljenih s obzirom na najbolju tržišnu alternativu u smislu energetskih učinaka i učinaka na okoliš tijekom životne dobi vozila, u pogledu zajedničkog tržišta za ta vozila, te ocjenjuje na koji su način opcije iz članka 5. stavka 3. utjecale na tržište. Komisija ocjenjuje potrebu za daljnjim postupanjem te po potrebi uključuje prijedloge.

Komisija najkasnije do 18. travnja 2027. revidira Direktivu 2009/33/EZ i bilo koje drugo odgovarajuće zakonodavstvo koje se odnosi na alternativna goriva, pritom uzimajući u obzir emisije CO2 tijekom životnog ciklusa i emisije CO2 od naftnog izvora do automobilskog upravljača vozila.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka ab (nova)

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 10. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ab)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.  Najkasnije do datuma prvog izvještaja Komisija ispituje mogućnosti iz članka 5. stavka 3., predstavlja ocjenu metodologije iz članka 6. i po potrebi predlaže odgovarajuće prilagodbe.

„3.  Komisija do 18. travnja 2024. i svake tri godine poslije toga podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Direktive te točno navodi što su pojedine države članice poduzele u tom pogledu i procjenjuje potrebu za daljnjim djelovanjem i, gdje je to potrebno, daje prijedlog za izmjenu ove Direktive.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 10. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice podnose Komisiji izvješće o provedbi ove Direktive do 1. siječnja 2026. i svake tri godine nakon toga. Države članice podnose Komisiji privremeno izvješće do 1. siječnja 2023. To izvješće sadržava informacije o poduzetim koracima za provedbu ove Direktive, među ostalim o broju i kategorijama vozila koja su nabavili javni naručitelji i naručitelji, o dijalogu između različitih razina vlasti, informacije o namjerama država članica u pogledu prethodno navedenih aktivnosti izvješćivanja te sve ostale vrijedne informacije. Informacije bi trebale biti u skladu s kategorijama iz Uredbe br. 2195/2002 o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV)31 kako je navedeno u Prilogu.

Briše se.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 10. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.   Komisija ima ovlasti donositi, u obliku provedbenih akata, smjernice o sadržaju izvješća država članica iz stavka 4.

5.   Komisija ima ovlasti donositi, u obliku provedbenih akata, smjernice o sadržaju izvješća država članica iz stavka 1.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b – podtočka ba (nova)

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 10. – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  Dodaje se sljedeći stavak:

 

„5.a  Države članice mogu odlučiti uspostaviti mehanizme kojima se uređuje kupnja čistih vozila koju poduzimaju drugi vlasnici voznih parkova, kao što su taksi poduzeća, poduzeća za usluge dijeljenja automobila i dijeljenja prijevoza.

Obrazloženje

Samo mali udio (8 % emisija iz prijevoza) proizlazi iz javnog prijevoza. No prijedlog Direktive usmjeren je uglavnom na vozila javnog prijevoza. Kako bi se to izjednačilo i kako bi se postigli ciljevi smanjenja emisija iz prometnog sektora, u Direktivom bi trebalo obuhvatiti i ostale velike vozne parkove.

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka bb (nova)

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 10. – stavak 5.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  Dodaje se sljedeći stavak:

 

„5.b  Europska komisija do 31. prosinca 2021. predstavlja Europskom parlamentu i Vijeću akcijski plan za ubrzanje uspostave infrastrukture za punjenje i opskrbu alternativnim gorivima za teška vozila u vlasništvu prijevozničkih poduzeća na njihovim terminalima i područjima za održavanje, kao i na javnim prostorima. Ovaj akcijski plan sadržava informacije o dostupnim instrumentima Unije za financiranje te se u njemu utvrđuje na koji se način takva potpora može dati unatoč europskim pravilima o državnim potporama.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka bc (nova)

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 10. – stavak 5.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bc)  Dodaje se sljedeći stavak:

 

„5.c   Komisija procjenjuje potrebu preispitivanja odgovarajućeg zakonodavstva koje se odnosi na promicanje čistog i energetski učinkovitog cestovnog prometa u pogledu uporabe najboljih stupnjevanih i obnovljenih guma i prema potrebi za podnošenje zakonodavnog prijedloga.”

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka bd (nova)

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 10. – stavak 5.d (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bd)  Dodaje se sljedeći stavak:

 

„5.d  Komisija pruža državama članicama smjernice za različite fondove Unije koji bi se mogli primijeniti u svrhu ove Direktive, primjerice Instrument za povezivanje Europe kojim se potiče razvoj visoko učinkovitih, održivih i učinkovito međupovezanih transeuropskih mreža u području prometa, Europski fond za strateška ulaganja ili Instrument za čišći promet kojim se podržava uvođenje čišćih prijevoznih sredstava i povezane infrastrukture.

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka be (nova)

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 10. – stavak 5.e (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(be)  Dodaje se sljedeći stavak:

 

„5.e  Ključnu ulogu u tom prijelazu moraju imati savjetodavni centri, koji će olakšavati i promicati ulaganja te podupirati institucijske kapacitete. Stoga Komisija mora znatno ojačati ulogu i kapacitete Europskog savjetodavnog centra za ulaganja, posebno s pomoću lokalne prisutnosti i proaktivne uloge u pripremi projekata.”

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do XXXX [Please insert the date 24 months following the date of entry into force]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do XXXX [Please insert the date 18 months following the date of entry into force]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Prilog I.

Direktiva 2009/33/EZ

Prilog – tablica 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Tablica 1.: Oznake iz Jedinstvenog rječnika javne nabave navedene u članku 3.

CPV oznaka

Opis

60112000-6

Usluge javnog cestovnog prijevoza

60130000-8

Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

60140000-1

Izvanredni putnički prijevoz

60172000-3

Najam autobusa i međugradskih autobusa s vozačem

90511000-2

Usluge skupljanja otpada

60160000-7

Prijevoz pošiljaka cestom

60161000-4

Usluge prijevoza paketa

 

Izmjena

Tablica 1.: Oznake iz Jedinstvenog rječnika javne nabave navedene u članku 3.

CPV oznaka

Opis

60112000-6

Usluge javnog cestovnog prijevoza

60130000-8

Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

60140000-1

Izvanredni putnički prijevoz

60172000-3

Najam autobusa i međugradskih autobusa s vozačem

90511000-2

Usluge skupljanja otpada

60160000-7

Prijevoz pošiljaka cestom

60161000-4

Usluge prijevoza paketa

64121100-1

Usluge dostave pošte

64121200-2

Usluge dostave paketa

60170000-0

Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem

60171000-7

Najam osobnih automobila s vozačem

60181000-0

Najam kamiona s vozačem

60180000-3

Najam vozila za prijevoz robe s vozačem

90511100-3

Usluge odvoza krutog komunalnog otpada

90511200-4

Usluge odvoza otpada kućanstava

90511300-5

Usluge odvoza smeća

90511400-6

Usluge odvoza papira

Amandman    74

Prijedlog direktive

PRILOG I.

Direktiva 2009/33/EZ

Prilog – tablica 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Tablica 2.: Pragovi emisija za laka vozila

Kategorije vozila

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE* onečišćivača zraka kao postotak ograničenja emisija**

CO2 g/km

RDE* onečišćivača zraka kao postotak ograničenja emisija

Vozila kategorije M1

25

80%

0

nije dostupno

Vozila kategorije M2

25

80%

0

nije dostupno

Vozila kategorije N1

40

80%

0

nije dostupno

* Stvarne emisije tijekom vožnje ultrasitnih čestica u #/km (PN) i dušikovih oksida u mg/km (NOx) mjereno u skladu s mjerodavnom verzijom Priloga III.A Uredbi 2017/1151.

** Primjenjivo ograničenje emisija utvrđeno u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 715/2007 ili u aktima koji bi ga zamijenili.

 

Izmjena

Tablica 2.: Pragovi emisija za laka vozila

Kategorije vozila

2025.

2030.

 

CO2 g/km

RDE* onečišćivača zraka kao postotak ograničenja emisija**

CO2 g/km

RDE* onečišćivača zraka kao postotak ograničenja emisija

Vozila kategorije L

25

 

 

 

Vozila kategorije M1

50

80%

0

nije dostupno

Vozila kategorije M2

50

80%

0

nije dostupno

Vozila kategorije N1

50

80%

0

nije dostupno

Vozila kategorije M3

nije dostupno

 

 

 

Vozila kategorije N2

nije dostupno

 

 

 

Vozila kategorije N3

nije dostupno

 

 

 

* Stvarne emisije tijekom vožnje ultrasitnih čestica u #/km (PN) i dušikovih oksida u mg/km (NOx) mjereno u skladu s mjerodavnom verzijom Priloga III.A Uredbi 2017/1151.

** Primjenjivo ograničenje emisija utvrđeno u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 715/2007 ili u aktima koji bi ga zamijenili.

Amandman    75

Prijedlog direktive

PRILOG I.

Direktiva 2009/33/EZ

Prilog – tablica 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Tablica 4.: Minimalni cilj za udio lakih vozila u skladu s tablicom 2. u ukupnoj javnoj nabavi lakih vozila na razini države članice*

Država članica

2025.

2030.

Luksemburg

35%

35%

Švedska

35%

35%

Danska

34%

34%

Finska

35%

35%

Njemačka

35%

35%

Francuska

34%

34%

Ujedinjena Kraljevina

35%

35%

Nizozemska

35%

35%

Austrija

35%

35%

Belgija

35%

35%

Italija

35%

35%

Irska

35%

35%

Španjolska

33%

33%

Cipar

29%

29%

Malta

35%

35%

Portugal

27%

27%

Grčka

23%

23%

Slovenija

20%

20%

Češka

27%

27%

Estonija

21%

21%

Slovačka

20%

20%

Litva

19%

19%

Poljska

20%

20%

Hrvatska

17%

17%

Mađarska

21%

21%

Latvija

20%

20%

Rumunjska

17%

17%

Bugarska

16%

16%

*Vozila bez emisija iz ispušne cijevi računaju se kao jedno vozilo koje doprinosi ispunjavanju obveze. Sva ostala vozila koja ispunjavaju zahtjeve iz tablice 2. ovog Priloga računaju se kao 0,5 vozila koje doprinosi ispunjavanju obveze.

 

Izmjena

Tablica 4: Minimalni cilj za udio lakih vozila u ukupnoj javnoj nabavi lakih vozila na razini države članice 1, 2

 

Vozila kategorije M1, M2, N1

Vozila kategorije L

Država članica

2025.

2030.

2025.

2030.

Institucije, agencije i tijela EU-a

[50%]

[50%]

[50%]

[50%]

Luksemburg

50%

50%

50%

50%

Švedska

50%

50%

50%

50%

Danska

50%

50%

50%

50%

Finska

50%

50%

50%

50%

Njemačka

50%

50%

50%

50%

Francuska

50%

50%

50%

50%

Ujedinjena Kraljevina

50%

50%

50%

50%

Nizozemska

50%

50%

50%

50%

Austrija

50%

50%

50%

50%

Belgija

50%

50%

50%

50%

Italija

50%

50%

50%

50%

Irska

50%

50%

50%

50%

Španjolska

50%

50%

50%

50%

Cipar

50%

50%

50%

50%

Malta

50%

50%

50%

50%

Portugal

50%

50%

50%

50%

Grčka

35%

35%

35%

35%

Slovenija

35%

35%

35%

35%

Češka

50%

50%

50%

50%

Estonija

35%

35%

35%

35%

Slovačka

35%

35%

35%

35%

Litva

35%

35%

35%

35%

Poljska

35%

35%

35%

35%

Hrvatska

25%

25%

25%

25%

Mađarska

25%

25%

25%

25%

Latvija

25%

25%

25%

25%

Rumunjska

25%

25%

25%

25%

Bugarska

25%

25%

25%

25%

1   Najmanje 70 % ciljeva javne nabave za čista vozila lake kategorije u prvom referentnom razdoblju (do 2025.) zadovoljavaju vozila s niskom i nultom razinom emisija s, a u drugom (2025 – 2030) te u sljedećim referentnim razdobljima vozila bez emisija.

2   *Vozila bez emisija iz ispušne cijevi računaju se kao jedno vozilo koje doprinosi ispunjavanju obveze. Vozila s niskom razinom emisija računaju se kao 0,66 vozila koje doprinosi ispunjavanju obveze. Sva ostala čista vozila računaju se kao pola vozila koje doprinosi ispunjavanju obveze.

Amandman    76

Prijedlog direktive

PRILOG I.

Direktiva 2009/33/EZ

Prilog – tablica 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Tablica 5.: Minimalni cilj za udio teških vozila u skladu s tablicom 3. u ukupnoj javnoj nabavi teških vozila na razini države članice*

Država članica

Kamioni

Autobusi

 

2025.

2030.

2025.

2030.

Luksemburg

10%

15%

50%

75%

Švedska

10%

15%

50%

75%

Danska

10%

15%

50%

75%

Finska

9%

15%

46%

69%

Njemačka

10%

15%

50%

75%

Francuska

10%

15%

48%

71%

Ujedinjena Kraljevina

10%

15%

50%

75%

Nizozemska

10%

15%

50%

75%

Austrija

10%

15%

50%

75%

Belgija

10%

15%

50%

75%

Italija

10%

15%

50%

75%

Irska

10%

15%

50%

75%

Španjolska

10%

14%

50%

75%

Cipar

10%

13%

50%

75%

Malta

10%

15%

50%

75%

Portugal

8%

12%

40%

61%

Grčka

8%

10%

38%

57%

Slovenija

7%

9%

33%

50%

Češka

9%

11%

46%

70%

Estonija

7%

9%

36%

53%

Slovačka

8%

9%

39%

58%

Litva

9%

8%

47%

70%

Poljska

7%

9%

37%

56%

Hrvatska

6%

7%

32%

48%

Mađarska

8%

9%

42%

63%

Latvija

8%

9%

40%

60%

Rumunjska

6%

7%

29%

43%

Bugarska

8%

7%

39%

58%

* Vozila bez emisija iz ispušne cijevi ili vozila na prirodni plin uz uvjet da se kao gorivom u potpunosti koriste biometanom, što bi trebalo dokazati ugovorom o nabavi biometana ili drugom načinu pristupa biometanu, računaju se kao jedno vozilo koje doprinosi ispunjavanju obveze. Taj se način računanja ne primjenjuje u slučaju država članica u kojima minimalna obveza nabave premašuje 50 % ukupne količine javne nabave, pri čemu je granična vrijednost 50 %. Sva ostala vozila koja ispunjavaju zahtjeve iz tablice 2. ovog Priloga računaju se kao 0,5 vozila koje doprinosi ispunjavanju obveze.

 

Izmjena

Tablica 5.: Minimalni cilj za udio teških vozila u skladu s člankom 4. stavkom 4. u ukupnoj javnoj nabavi teških vozila na razini države članice*

Država članica

Kamioni

Autobusi

 

2025.1

2030.2

2025.1

2030.2

Institucije, agencije i tijela EU-a

[10%]

[15%]

[50%]

[75%]

Luksemburg

10%

15%

50%

75%

Švedska

10%

15%

50%

75%

Danska

10%

15%

50%

75%

Finska

9%

15%

46%

69%

Njemačka

10%

15%

50%

75%

Francuska

10%

15%

48%

71%

Ujedinjena Kraljevina

10%

15%

50%

75%

Nizozemska

10%

15%

50%

75%

Austrija

10%

15%

50%

75%

Belgija

10%

15%

50%

75%

Italija

10%

15%

50%

75%

Irska

10%

15%

50%

75%

Španjolska

10%

14%

50%

75%

Cipar

10%

13%

50%

75%

Malta

10%

15%

50%

75%

Portugal

8%

12%

40%

61%

Grčka

8%

10%

38%

57%

Slovenija

7%

9%

33%

50%

Češka

9%

11%

46%

70%

Estonija

7%

9%

36%

53%

Slovačka

8%

9%

39%

58%

Litva

9%

8%

47%

70%

Poljska

7%

9%

37%

56%

Hrvatska

6%

7%

32%

48%

Mađarska

8%

9%

42%

63%

Latvija

8%

9%

40%

60%

Rumunjska

6%

7%

29%

43%

Bugarska

8%

7%

39%

58%

1   Barem 50 % ciljeva javne nabave za teška vozila ispunjava se vozilima bez emisija ili vozilima na prirodni plin uz uvjet da se kao gorivom u potpunosti koriste biometanom, što se dokazuje ugovorom o nabavi biometana ili drugom načinu pristupa biometanu. Brojanje udjela vozila koja rade na biometan za podcilj prestat će kada se postigne 30% podcilja.

2  Barem 66% ciljeva javne nabave za teška vozila ispunjava se vozilima bez emisija ili vozilima na prirodni plin uz uvjet da se kao gorivom u potpunosti koriste biometanom, što se dokazuje ugovorom o nabavi biometana ili drugom načinu pristupa biometanu. Brojanje udjela vozila koja rade na biometan za podcilj prestat će kada se postigne 30% podcilja.

  • [1]    SL C 262, 25.7.2018., str. 58.
  • [2]    Još nije objavljeno u Službenom listu.

OBRAZLOŽENJE

Cilj Prijedloga direktive o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu, postavljanjem minimalnih ciljeva javne nabave za čista vozila, jest promicanje čistog prijevoza, poticanje novih i čistih tehnologija i dugoročno smanjenje emisija onečišćivača zraka i CO2.

U svojem nacrtu izvješća izvjestitelj povezuje definiciju čistog vozila za laka i teška vozila s Direktivom 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Zbog tog bi usklađivanja trebalo doći do dugoročne predvidljivosti i stabilnosti prava Unije. Izmijenjenom Direktivom trebalo bi se isto tako doprinijeti uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, kao i sukladnosti vozila sa zahtjevima najnovijih standarda u području emisija onečišćivača zraka i stakleničkih plinova.

U nacrtu izvješća također se pojašnjavaju odredbe o minimalnim ciljevima javne nabave: datumi stupanja na snagu, trajanje razdoblja za ciljeve i relevantni trenutak ciklusa javne nabave koji se uzima u obzir pri izračunu ciljeva.

S obzirom na to da se određeni sektori javnog prijevoza u općinama ne mogu promatrati zasebno, izvjestitelj predlaže da se u određenim situacijama tramvaji i vlakovi podzemne željeznice koji su kupljeni u postupku javne nabave računaju kao postizanje minimalnih ciljeva javne nabave za autobuse.

Ovom Direktivom nameću se minimalni ciljevi javne nabave za laka i teška vozila, što će iziskivati dodatna financijska sredstva za javne naručitelje i naručitelje. Stoga se u nacrtu izvješća naglašava činjenica da bi se u proračunskoj i financijskoj politici Unije nakon 2020. trebalo voditi računa o pružanju dostatne financijske potpore javnim naručiteljima i naručiteljima. To bi se trebalo odražavati i u budućem višegodišnjem financijskom okviru te u pravilima o održivim financijama i financijskim institucijama Unije.

U predloženoj se Direktivi javnom nabavom potiče potražnja za čistim vozilima u cestovnom prijevozu. Međutim, proizvođače iz EU-a isto tako treba zaštititi od nepoštene konkurencije. Stoga u nacrtu izvješća izvjestitelj predlaže da se vozila za cestovni prijevoz koja proizvode proizvođači sa sjedištem u trećim zemljama u kojima proizvođači iz EU-a nemaju pristup javnoj nabavi za kupnju, leasing, unajmljivanje ili najam s pravom otkupa ne računaju kao postizanje minimalnih ciljeva javne nabave.

MIŠLJENJE ODBORA ZA PROMET I TURIZAM (11.7.2018)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu
(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Andor Deli

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj pozdravlja inicijativu Komisije za preispitivanjem spomenute Direktive. Javna ulaganja u čista vozila ujedno imaju izravan učinak na čisti zrak za građane, rješavajući dugotrajne probleme onečišćenja zraka i emisija stakleničkih plinova iz cestovnog prijevoza.

Izvjestitelj podržava proširenje područja primjene Direktive na druge vrste javne nabave osim kupnje, to jest na leasing vozila, unajmljivanje ili najam s pravom otkupa te na ugovore o pružanju usluga javnog cestovnog prijevoza, usluga posebnog cestovnog prijevoza putnika, izvanrednog prijevoza putnika i iznajmljivanja autobusa s vozačem. Osim toga, izvjestitelj želi da se daljnje proširenje područja primjene Direktive odnosi i na usluge prijevoza taksijem, ako je vozilo u javnom vlasništvu i unajmljeno. S obzirom na to da je usko područje primjene bilo jedan od glavnih razloga za ograničenu primjenu Direktive, ova će izmjena imati pozitivne učinke.

Osim toga, izvjestitelj se zalaže za okvir izvještavanja sve dok on ne stvara prekomjerno administrativno opterećenje za uvođenje kategorije čistih vozila u službene registre vozila. Sveobuhvatno izvještavanje može pružiti jasni pregled tržišta kako bi se omogućilo djelotvorno praćenje provedbe.

Također pozdravlja ukidanje metodologije izražavanja novčane vrijednosti koja donosi preveliko opterećenje i koja se rijetko primjenjivala.

Međutim, izvjestitelj kritizira nedostatak jasnoće u ovoj Direktivi, posebice raspršenost informacija, različite definicije i kompliciranu metodu računanja za čista vozila tijekom dva različita vremenska razdoblja (do 2025. i od 2025. do 2030.).

Kada je riječ o lakim vozilima, u ovoj se Direktivi predlaže da se tijekom prijelaznog razdoblja (do 2025.) vozila s nultim emisijama iz ispušne cijevi, koja se uglavnom odnose na stopostotna električna vozila, računaju kao jedno vozilo. Vozila ispod određene granične vrijednosti emisija iz ispušne cijevi također se smatraju čistim vozilima; međutim, ona se obračunavaju samo uz faktor ponderiranja od 0,5. Granične vrijednosti iznose 25 CO2 g/km za kombije i 40 CO2 g/km za kombije za prijevoz putnika, koji se uglavnom odnose na hibridna vozila punjiva na utičnici.

Izvjestitelj smatra da ti izračuni ne samo da su previše složeni, već i sumnja da će prijelazno razdoblje do 2025. pridonijeti premošćivanju tehnološkog jaza dok nulte emisije iz ispušne cijevi ne postanu široko dostupne. Kako bi se izbjegle nejasnoće te potaknulo realistično tržište za čista vozila, svako vozilo koje se smatra čistim u skladu s točkom 2. stavkom 1. Direktive 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, treba se računati kao jedno vozilo. Od 2030. samo će vozila s nultom stopom emisija ispunjavati ciljeve javne nabave. Izvjestitelj je uvjeren da će do 2030. tržište vozila s nultom stopom emisija biti mnogo razvijenije i da će cijene takvih vozila biti usporedive s drugim vozilima. Izvjestitelj smatra da bi previše strogih pravila moglo za posljedicu imati to da bi pri javnoj nabavi moglo doći ili do znatnih zastoja ili čak do ubrzanja, ali sa starom tehnologijom koja bi u tom slučaju blokirala moguća buduća ulaganja u nove tehnologije s nultom stopom emisija.

Minimalni ciljevi za javnu nabavu postavljeni su na razini Unije, uzimajući u obzir buduće izazove za javne vlasti i gospodarsku učinkovitost. Ipak, države članice mogu primijeniti više ciljeve u skladu s njihovim gospodarskim kapacitetom (bruto domaći proizvod po glavi stanovnika) i izloženosti onečišćenju (gustoća naseljenosti u gradovima).

Kada je riječ o teškim vozilima, u ovoj se Direktivi predlaže da tijekom prijelaznog razdoblja (do 2025.) prirodni plin s dodatkom biometana bude prihvatljiv, ali sa smanjenim faktorom ponderiranja, dok za kasnije faze ne postoje nikakvi pragovi emisija ili definicije. Komisija želi provesti te pragove putem delegiranog akta nakon što budu definirani. Međutim, ne postoje emisijske norme koje bi se mogle koristiti, a tehnologija nulte stope emisija iz ispušne cijevi manje je razvijena u odnosu na tehnologiju za laka vozila.

Stoga izvjestitelj želi izbrisati odredbe koje se odnose na delegirani akt te primijeniti istu logiku kao i za laka vozila: svako vozilo koje se smatra čistim u skladu s člankom 2. stavkom 1. Direktive 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva treba se računati kao jedno vozilo. Jednako obrazloženje u pogledu ciljeva javne nabave koje vrijedi za laka vozila primjenjuje se i za teška vozila.

Izvjestitelj vjeruje da će taj pristup biti više tehnološki neutralan u usporedbi s onim koji je donijela Komisija, a koji je previše usmjeren na električna vozila, te da će bolje odgovarati glavnom fokusu Direktive, kojom se potiče industrijska politika putem javne nabave čistih vozila te razvoj tržišta.

Naposljetku, izvjestitelj podsjeća da pravila o kupnji čistih vozila ne bi trebala stvoriti dodatna financijska opterećenja niti dovesti do eksternalizacije troškova kroz više cijene karata, više lokalne poreze ili smanjenje usluga javnog prijevoza. Stoga poziva Komisiju i tijela javne vlasti država članica na svim razinama da prošire svoje financijske i nefinancijske inicijative kako bi se ubrzala tržišna primjena.

AMANDMANI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Unija se zalaže za održiv, konkurentan, siguran i dekarboniziran energetski sustav19. U energetskoj uniji i Okviru za klimatsku i energetsku politiku u razdoblju 2020. – 2030.20 utvrđene su ambiciozne obveze Unije da do 2030. dodatno smanji emisije stakleničkih plinova za najmanje 40 % u odnosu na 1990., da poveća udio energije iz obnovljivih izvora za najmanje 27 %, da ostvari uštede energije od barem 27 % i da poboljša energetsku sigurnost, konkurentnost i održivost Unije.

1.  Unija se zalaže za održiv, konkurentan, siguran i dekarboniziran energetski sustav19. U energetskoj uniji i Okviru za klimatsku i energetsku politiku u razdoblju 2020. – 2030.20 utvrđene su ambiciozne obveze Unije da do 2030. dodatno smanji emisije stakleničkih plinova za najmanje 40 % u odnosu na 1990., da poveća udio energije iz obnovljivih izvora za najmanje 35 %, da ostvari uštede energije od barem 35 % i da poboljša energetsku sigurnost, konkurentnost i održivost Unije.

_________________

_________________

19 Zaključci Europskog vijeća od 24. listopada 2014.

19 Zaključci Europskog vijeća od 24. listopada 2014.

20 Komunikacija Komisije o okviru za klimatsku i energetsku politiku od 2020. do 2030. godine. – COM(2014)0013.

20 Komunikacija Komisije o okviru za klimatsku i energetsku politiku od 2020. do 2030. godine. – COM(2014)0013 koju je Europski parlament izmijenio u prvom čitanju 17. siječnja 2018.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija je u svojoj Europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisije najavila da se dekarbonizacija prometnog sektora mora ubrzati kako bi se ispunile obveze koje je Unija preuzela na 21. konferenciji stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCC) koja je održana u Parizu 2015. te da stoga do sredine stoljeća treba ostvariti dobar napredak ka potpunom uklanjanju emisija stakleničkih plinova i onečišćivača. Nadalje, bez odlaganja bi trebalo znatno smanjiti emisije onečišćivača zraka u prometu koji su štetni za zdravlje. To se može postići nizom inicijativa politika, među ostalim javnom nabavom čistih vozila.

2.  Komisija je u svojoj Europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisije najavila da se dekarbonizacija prometnog sektora mora ubrzati kako bi se ispunile obveze koje je Unija preuzela na 21. konferenciji stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCC) koja je održana u Parizu 2015. te da stoga do sredine stoljeća treba ostvariti dobar napredak ka potpunom uklanjanju emisija stakleničkih plinova i onečišćivača. Nadalje, bez odlaganja bi trebalo znatno smanjiti emisije onečišćivača zraka u prometu koji su štetni za zdravlje i okoliš. To se može postići nizom inicijativa politika, među ostalim javnom nabavom čistih vozila.

_________________

_________________

21 COM(2016) 501 final.

21 COM(2016) 501 final.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kako je najavljeno u Komunikaciji Komisije „Europa u pokretu: program za socijalno pravedan prelazak na čistu, konkurentnu i povezanu mobilnost za sve”23, ovaj prijedlog dio je drugog paketa prijedloga kojim će se pridonijeti nastojanjima Unije da ostvari mobilnost s niskom razinom emisije. Taj paket, predstavljen u Komunikaciji Komisije „Ostvarivanje mobilnosti s niskim razinama emisija – Europska unija koja štiti planet, osnažuje svoje potrošače i štiti svoju industriju i radnike” uključuje kombinaciju mjera usmjerenih na ponudu i potražnju kojima se EU nastoji usmjeriti prema mobilnosti s niskom razinom emisije te se istodobno nastoji pojačati konkurentnost sveukupnog prometnog sustava EU-a.

4.  Kako je najavljeno u Komunikaciji Komisije „Europa u pokretu: program za socijalno pravedan prelazak na čistu, konkurentnu i povezanu mobilnost za sve”23, ovaj prijedlog dio je drugog paketa prijedloga kojim će se pridonijeti nastojanjima Unije da ostvari mobilnost s niskom razinom emisije. Taj paket, predstavljen u Komunikaciji Komisije „Ostvarivanje mobilnosti s niskim razinama emisija – Europska unija koja štiti planet, osnažuje svoje potrošače i štiti svoju industriju i radnike” uključuje kombinaciju mjera usmjerenih na ponudu i potražnju kojima se EU nastoji usmjeriti prema mobilnosti s niskom razinom emisije te se istodobno nastoji pojačati konkurentnost sveukupnog prometnog sustava EU-a. Promicanje održivih vozila trebalo bi se provoditi usporedno s daljnjim razvojem javnog prijevoza jer je to najbrži i najisplativiji način da se smanji broj vozila na cestama, a time i poboljša kvaliteta zraka i smanje emisije.

_________________

_________________

23 COM(2017) 283 final.

23 COM(2017) 283 final.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Inovacijama novih tehnologija pridonosi se smanjenju emisija iz vozila, čime se podupire dekarbonizacija prometnog sektora. Povećanim uvođenjem cestovnih vozila s niskom razinom emisija i vozila bez emisija vjerojatno će se smanjiti emisije CO2 i određenih onečišćivača (čestica, dušikovih oksida i nemetanskih ugljikovodika) i promicati konkurentnost i rast europske industrije na rastućim globalnim tržištima vozila s niskom razinom emisija i vozila bez emisija.

5.  Inovacijama novih tehnologija pridonosi se smanjenju emisija iz vozila i smanjenju onečišćenja bukom te se podupire dekarbonizacija prometnog sektora. Povećanim uvođenjem cestovnih vozila s niskom razinom emisija i vozila bez emisija smanjit će se emisije CO2 i određenih onečišćivača (čestica, dušikovih oksida i nemetanskih ugljikovodika) te tako poboljšati kvaliteta zraka u gradovima i drugim onečišćenim područjima, a istovremeno će se doprinijeti konkurentnosti i rastu europske industrije na rastućim globalnim tržištima vozila s niskom razinom emisija i vozila bez emisija te će se osigurati razvoj infrastrukture za alternativna goriva. Nadalje, načelo tehnološke neutralnosti treba biti temeljni princip svih napora kako bi se osiguralo i poticalo konkurentno okruženje te potaknula daljnja istraživanja i inovacije u tom području. Kako bi se smanjilo onečišćenje zraka i onečišćenje bukom te ispunili standardi kvalitete zraka EU-a u urbanim i ruralnim područjima, potrebne su konkretne i ambiciozne politike i mjere, među ostalim javna nabava čistih vozila.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Radi usklađenosti s ciljevima održivosti baterije je potrebno proizvoditi uz minimalan utjecaj na okoliš unutar Unije i izvan nje, posebice u pogledu postupka ekstrakcije materijala koji se upotrebljava za izradu baterija. Treba voditi računa o emisijama stakleničkih plinova tijekom cijelog postupka proizvodnje. Komisija bi tijekom revizije Direktive 2006/66/EZ trebala predstaviti ambiciozne ciljeve za recikliranje baterija.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.b  Tržišna su predviđanja da će cijene čistih vozila, kao što su električni automobili, znatno pasti te da će u 2020-ima postati veoma konkurentna i čak jeftinija od konvencionalnih vozila, osobito ako se uzme u obzir ukupni trošak vlasništva zbog smanjenja troškova baterija, ali i druga smanjenja troškova koja će biti rezultat manjih troškova goriva i manjih troškova održavanja povezanih s radom električnog vozila.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.c  Iako je Unija jedna od vodećih regija u istraživanju i ekološkim inovacijama visoke kvalitete, azijsko-pacifička regija najveći je proizvođač autobusa i baterija. Slično tome, tržišta u Kini i Sjedinjenim Američkim Državama pokreću globalni razvoj tržišta električnih vozila na baterijski pogon te zajedno čine otprilike 60 % svjetskog tržišta, u usporedbi s 28 % koje čini EU. Stoga je potrebno da se ambicioznim političkim okvirom EU-a potiču inovacije i dodatno promiče konkurentnost i rast europske industrije na rastućim globalnim tržištima čistih vozila i s njom povezane tehnološke infrastrukture.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.d  Europsko tržište baterija dosegnut će vrijednost od 250 milijardi EUR godišnje od 2025. s obzirom na to da se smatra da će potražnja za baterijskim ćelijama u Europi iznositi 200 GWh što bi moglo omogućiti stvaranje od četiri do pet milijuna novih radnih mjesta u Europi. Međutim, nedostatak temelja za domaću proizvodnju ćelija ugrožava položaj industrijskih potrošača u EU-u. Kako bi se nadoknadio taj konkurentno nepovoljan položaj te stvorio konkurentni lanac vrijednosti proizvodnje baterijskih ćelija usmjeren k održivoj i odgovornoj opskrbi sirovinama, postupcima proizvodnje koji se temelje na obnovljivim izvorima energije, recikliranju i ponovnoj upotrebi, institucije Unije, države članice i lokalna tijela trebaju djelovati brzo i zajednički.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Javna tijela mogu s pomoću svoje politike javne nabave uspostaviti i podupirati tržišta inovativne robe i usluga. Direktivama 2014/24/EU24 i 2014/25/EU25 utvrđena su minimalna usklađena pravila o javnoj nabavi kojima se usklađuje način na koji javna tijela i određeni pružatelji komunalnih usluga kupuju robu, radove i usluge. U njima se posebno utvrđuju ukupni pragovi za obujam ugovora koji podliježu zakonodavstvu Unije, a koji se primjenjuju i na Direktivu o čistim vozilima.

6.  Uzimajući u obzir da državni izdatci za robu, radove i usluge predstavljaju otprilike 14 % BDP-a, javna tijela mogu s pomoću svoje politike javne nabave, za nova vozila i za naknadno opremanje vozila koja su već u upotrebi, uspostaviti i podupirati tržišta inovativne robe i usluga. Direktivama 2014/24/EU24 i 2014/25/EU25 utvrđena su minimalna usklađena pravila o javnoj nabavi kojima se usklađuje način na koji javna tijela i određeni pružatelji komunalnih usluga kupuju robu, radove i usluge u skladu s okolišnim zahtjevima za kupljenu robu (uključujući vozila). U njima se posebno utvrđuju ukupni pragovi za obujam ugovora koji podliježu zakonodavstvu Unije, a koji se primjenjuju i na Direktivu o čistim vozilima.

_________________

_________________

24SL L 94, 28.3.2014., str. 65. – 242.

24SL L 94, 28.3.2014., str. 65. – 242.

25SL L 94, 28.3.2014., str. 243 – 374.

25SL L 94, 28.3.2014., str. 243 – 374.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Države članice potrebno je poticati da dodatno istražuju mogućnosti podupiranja upotrebe i smanjenja troškova upotrebe vozila s iznimno niskim emisijama za potrebe javnih usluga, primjerice odobravanjem izuzeća ili smanjenja poreza na energiju za vozila s iznimno niskim emisijama.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Dostupnost infrastrukture za napajanje i punjenje gorivom preduvjet je za svaki prijevoz vozilima s pogonom na alternativna goriva, uključujući javni prijevoz. Stoga je potrebno ojačati aspekte kojima se potiče infrastruktura za alternativna goriva za javni prijevoz u Direktivi 2014/94/EU. Ne provede li se revizija, Komisija bi trebala uspostaviti akcijski plan za infrastrukturu javnog prijevoza.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  U provedenoj procjeni učinka istaknute su koristi od promjene općeg pristupa upravljanju javnom nabavom čistih vozila na razini Unije. Utvrđivanjem minimalnih ciljeva javne nabave može se djelotvorno ostvariti cilj utjecaja na uvođenje čistih vozila na tržište u usporedbi s oslanjanjem na internalizaciju vanjskih troškova u opće odluke o javnoj nabavi, a istodobno primjećuje da je važno u svim odlukama o javnoj nabavi uzeti u obzir aspekte zaštite okoliša. Ovaj se pristup može u potpunosti opravdati srednjoročnim i dugoročnim koristima za europske građane i poduzeća ako se njime ne propisuje posebna tehnologija kojom se moraju koristiti javni naručitelji, naručitelji i operateri.

8.  U provedenoj procjeni učinka istaknute su koristi od promjene općeg pristupa upravljanju javnom nabavom čistih i energetski učinkovitih vozila na razini Unije. Utvrđivanjem minimalnih ciljeva javne nabave može se djelotvorno ostvariti cilj utjecaja na uvođenje čistih vozila na tržište u usporedbi s oslanjanjem na internalizaciju vanjskih troškova u opće odluke o javnoj nabavi, a istodobno primjećuje da je važno u svim odlukama o javnoj nabavi uzeti u obzir aspekte zaštite okoliša. Ovaj se pristup može u potpunosti opravdati srednjoročnim i dugoročnim koristima za europske građane i poduzeća ako se njime ne propisuje posebna tehnologija kojom se moraju koristiti javni naručitelji, naručitelji i operateri.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Proširenjem područja primjene Direktive na prakse kao što su leasing vozila, unajmljivanje ili najam s pravom otkupa te na ugovore o pružanju usluga javnog cestovnog prijevoza, usluga posebnog cestovnog prijevoza putnika, izvanrednog prijevoza putnika i iznajmljivanja autobusa s vozačem te posebnih poštanskih i kurirskih usluga i usluga odvoza otpada osigurava se da su obuhvaćene sve relevantne prakse javne nabave.

9.  Proširenjem područja primjene Direktive na prakse kao što su leasing vozila, unajmljivanje i najam s pravom otkupa i naknadno opremanje vozila, te na ugovore o pružanju usluga javnog cestovnog prijevoza, usluga posebnog cestovnog prijevoza putnika, izvanrednog prijevoza putnika i iznajmljivanja autobusa s vozačem te posebnih poštanskih i kurirskih usluga i usluga odvoza otpada osigurava se da su obuhvaćene sve relevantne prakse javne nabave, dok na postojeće ugovore ova Direktiva ne bi smjela retroaktivno utjecati. Osim toga, Komisija bi trebala ispitati izvedivost čiste javne nabave za druge vrste prijevoza.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Velik broj ključnih dionika podržava definiciju čistih vozila u kojoj se uzimaju u obzir zahtjevi za smanjenje emisija stakleničkih plinova i onečišćivača zraka iz lakih i teških vozila. Kako bi se osigurali prikladni poticaji za podupiranje uvođenja vozila s niskom razinom emisija i vozila bez emisija na tržište Unije, odredbe o javnoj nabavi takvih vozila iz ove izmjene trebalo bi uskladiti s odredbama zakonodavstva unije o emisijama CO2 iz automobila i kombija za razdoblje nakon 2020.26 Mjerama poduzetima u skladu s izmijenjenom Direktivom pridonijet će se usklađivanju sa zahtjevima iz tih standarda. Ambicioznijim pristupom javnoj nabavi može se osigurati važan dodatni tržišni poticaj.

10.  Izmijenjenom Direktivom trebalo bi se pridonijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova i onečišćivača zraka te smanjenju onečišćenja bukom iz lakih i teških vozila. Kako bi se osigurali prikladni poticaji za podupiranje uvođenja vozila s niskom razinom emisija i vozila bez emisija na tržište Unije, odredbe o javnoj nabavi takvih vozila iz ove izmjene trebalo bi uskladiti s odredbama zakonodavstva unije o emisijama CO2 iz automobila i kombija za razdoblje nakon 2020.26 Mjerama poduzetima u skladu s izmijenjenom Direktivom pridonijet će se usklađivanju sa zahtjevima iz tih standarda. Ambicioznijim pristupom javnoj nabavi može se osigurati važan dodatni tržišni poticaj, a posebice je potrebno dodatno poticati ponudu teških vozila zbog manje razine tržišne zrelosti „čistih” teških vozila. Izračunavanje emisija CO2 trebalo bi se temeljiti na pristupu „od naftnog izvora do automobilskog upravljača” kako bi se točno prikazao cijeli lanac opskrbe gorivom od faze ekstrakcije do ispušne cijevi. Tako će se na realističniji način procijeniti utjecaj vozila na okoliš. Stoga bi Komisija trebala odrediti metodologiju za bilježenje emisija od naftnog izvora do automobilskog upravljača najkasnije do 1. siječnja 2022. te u skladu s time izmijeniti tablice 2. i 3.

_________________

_________________

26 COM(2017) 676 final.

26 COM(2017) 676 final.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

10.a  Vozila bez emisija iz ispušne cijevi mogu isto tako ostaviti znatan ekološki otisak zbog procesa proizvodnje sastavnih dijelova i stupnja mogućnosti recikliranja. Stoga je potrebno poticati javna tijela da osim cijene uzimaju u obzir i druge aspekte prilikom nabave vozila, kao što je mogućnost recikliranja baterija. I u drugim politikama Unije trebalo bi se poticati istraživanje i razvoj tih tehnologija.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Laka i teška vozila upotrebljavaju se u različite svrhe i imaju različite razine tržišne zrelosti te bi stoga te razlike trebalo uzeti u obzir u odredbama o javnoj nabavi. U Procjeni učinka opisana je dodana vrijednost prihvaćanja pristupa temeljenog na alternativnim gorivima do utvrđivanja tehnološki neutralnih zahtjeva za emisije CO2 iz teških vozila na razini Unije, koje Komisija planira predložiti u budućnosti. Procjenom učinka potvrđeno je i da su tržišta gradskih autobusa s niskom razinom emisije i bez emisija zrelija, dok se tržišta kamiona s niskom razinom emisije i bez emisija nalaze u ranijoj fazi razvoja tržišta.

11.  Laka i teška vozila upotrebljavaju se u različite svrhe i imaju različite razine tržišne zrelosti te bi stoga te razlike trebalo uzeti u obzir u odredbama o javnoj nabavi. Trebalo bi biti prepoznato i da tržišta gradskih autobusa s niskom razinom emisije i bez emisija u zadnje vrijeme napreduju, dok se tržišta kamiona s niskom razinom emisije i bez emisija nalaze u početnoj fazi razvoja tržišta.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

12.  Utvrđivanjem minimalnih ciljeva za javnu nabavu čistih vozila do 2025. i do 2030. na razini države članice trebalo bi se pridonijeti sigurnosti politike za tržišta na kojima su opravdana ulaganja u mobilnost s niskom razinom emisije ili bez emisija. Minimalnim ciljevima podupire se stvaranje tržišta u cijeloj Uniji. Njima se osigurava vrijeme za prilagodbu postupaka javne nabave i daju jasni tržišni signali. U Procjeni učinka napominje se da države članice sve više utvrđuju ciljeve ovisno o njihovu gospodarskom kapacitetu i težini problema. Za različite države članice trebalo bi utvrditi različite ciljeve u skladu s njihovim gospodarskim kapacitetom (bruto domaći proizvod po glavi stanovnika) i izloženosti onečišćenju (gustoća naseljenosti u gradovima). Minimalne ciljeve javne nabave trebalo bi dopuniti obvezom javnih naručitelja, naručitelja i operatera da u svim svojim postupcima javne nabave uzmu u obzir relevantne energetske i okolišne aspekte. U procjeni teritorijalnog učinka ove izmijenjene Direktive prikazano je da će učinak biti ravnomjerno raspoređen među regijama Unije.

12.  Utvrđivanje minimalnih ciljeva za javnu nabavu čistih vozila koje treba ostvariti do 2025. i do 2030. ključno je kako bi se zajamčila sigurnost politike za tržišta na kojima su opravdana ulaganja u mobilnost s niskom razinom emisije ili bez emisija. Minimalnim ciljevima podupire se razvoj tržišta u cijeloj Uniji. Njima se osigurava vrijeme za prilagodbu postupaka javne nabave i daju jasni tržišni signali te se istodobno pruža pozitivan primjer građanima. U Procjeni učinka napominje se da države članice sve više utvrđuju ciljeve ovisno o njihovu gospodarskom kapacitetu i težini problema. Države članice se ipak potiče da si zadaju ambicioznije ciljeve u skladu s njihovim gospodarskim rezultatima (bruto domaći proizvod po glavi stanovnika) i izloženosti onečišćenju (gustoća naseljenosti u gradovima). S obzirom na to da ti parametri često nisu ujednačeni unutar same države članice, potrebno je procijeniti njihovu pouzdanost kako bi se metodologija po potrebi mogla dopuniti. Minimalne ciljeve javne nabave trebalo bi dopuniti obvezom javnih naručitelja, naručitelja i operatera da u svim svojim postupcima javne nabave uzmu u obzir relevantne energetske i okolišne aspekte. U procjeni teritorijalnog učinka ove izmijenjene Direktive prikazano je da će učinak biti ravnomjerno raspoređen među regijama Unije. S obzirom na aktualni razvoj prometnih tehnologija moglo bi biti potrebno preispitati navedene minimalne ciljeve na sredini programskog razdoblja te ocijeniti nacionalne parametre kako bi se omogućila njihova prilagodba u kasnijoj fazi.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

13.  Najveći učinak može se ostvariti ako je javna nabava čistih vozila usmjerena na područja s relativno visokim stupnjem onečišćenja zraka. Potiče se javna tijela u državama članicama da se pri zaključivanju provedbe svojih domaćih minimalnih ciljeva posebno usredotoče na ta područja i da povezane mjere navedu u svojim izvješćima u skladu s ovom izmijenjenom Direktivom.

13.  Najveći učinak može se ostvariti ako je javna nabava čistih vozila usmjerena na područja s relativno visokim stupnjem onečišćenja zraka i onečišćenja bukom. Potiče se javna tijela u državama članicama da se pri zaključivanju provedbe svojih domaćih minimalnih ciljeva posebno usredotoče na ta područja i da povezane mjere navedu u svojim izvješćima u skladu s ovom izmijenjenom Direktivom. Javnim tijelima potrebno je pružiti odgovarajuću tehničku pomoć kako bi se izbjeglo nerazmjerno opterećenje i optimizirali potencijalni učinci ove Direktive.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

13.a  Provedbu pragova utvrđenih ovom Direktivom teško je postići bez razvoja tržišno atraktivnih i tehnički zrelih proizvoda. Kako bi se osiguralo ažuriranje informacija o ostvarenom napretku, Komisija je zadužena da svake dvije godine podnese izvješće u kojemu se ocjenjuje postoje li tržišno atraktivna rješenja za čista vozila. Nadalje, Komisija i države članice trebale bi pružiti veće financijske i nefinancijske poticaje za brže stavljanje takvih čistih vozila na tržište.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

13.b  Imajući na umu znatnu razliku u financijskoj fleksibilnosti privatnih prijevoznika u pogledu uvođenja potencijalno skupljih vozila s pogonom na alternativna goriva, potrebno je osigurati mehanizme kojima se javnim i privatnim prijevoznicima jamče jednaki uvjeti u postupcima nadmetanja i javnih natječaja te osigurati da se troškovi usklađivanja s minimalnim ciljevima za javnu nabavu utvrđenima u ovoj Direktivi ne prenose na lokalna tijela, posebice manje općine, ili dovode do eksternalizacije viših troškova kroz više cijene karata, više lokalne poreze ili smanjenje usluga javnog prijevoza.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

14.  Trošak životnog vijeka važan je alat za javne naručitelje i naručitelje kako bi mogli pokriti troškove energije i zaštite okoliša tijekom životnog vijeka vozila, uključujući trošak emisija stakleničkih plinova i ostalih onečišćivača na temelju relevantne metodologije za utvrđivanje njihove novčane vrijednosti. S obzirom na rijetku uporabu metodologije za izračun operativnih troškova životnog vijeka u skladu s Direktivom 2009/33/EZ i informacije koje su dostavili javni naručitelji i naručitelji o uporabi vlastitih metodologija prilagođenih njihovim posebnim okolnostima i potrebama, ne bi trebala postojati obvezna metodologija već bi javni naručitelji, naručitelji ili operateri trebali moći odabrati bilo koju metodologiju troška životnog vijeka kako bi poduprijeli svoje postupke javne nabave.

14.  Trošak životnog vijeka važan je alat za javne naručitelje i naručitelje kako bi mogli pokriti troškove energije i zaštite okoliša tijekom životnog vijeka vozila, uključujući trošak emisija stakleničkih plinova i ostalih onečišćivača na temelju relevantne metodologije za utvrđivanje njihove novčane vrijednosti. S obzirom na rijetku uporabu metodologije za izračun operativnih troškova životnog vijeka u skladu s Direktivom 2009/33/EZ i informacije koje su dostavili javni naručitelji i naručitelji o uporabi vlastitih metodologija prilagođenih njihovim posebnim okolnostima i potrebama, ne bi trebala postojati obvezna metodologija već bi javni naručitelji, naručitelji ili operateri trebali moći odabrati bilo koju metodologiju troška životnog vijeka kako bi poduprijeli svoje postupke javne nabave. Međutim, zbog nedovoljnog razumijevanja emisija različitih vrsta goriva tijekom cjelokupnog životnog vijeka, Komisija bi trebala provesti analizu u cilju izrade zajedničke metodologije Unije s pomoću koje će proizvođači dosljedno izvještavati o podatcima u pogledu emisija CO2 za sve vrste goriva.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

15.  Izvješćivanjem o javnoj nabavi u skladu s ovom izmijenjenom Direktivom trebao bi se osigurati jasni pregled tržišta kako bi se omogućilo djelotvorno praćenje provedbe. Ono bi trebalo početi privremenim izvješćem 2023. i nastaviti se s prvim potpunim izvješćem o provedbi minimalnih ciljeva 2026. te svake tri godine nakon toga. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje pojedinih javnih tijela i uspostavio djelotvoran pregled tržišta, trebalo bi olakšati jednostavno izvješćivanje. Komisija će osigurati potpuno izvješćivanje za vozila s niskom razinom emisije i vozila bez emisija te za ostala vozila na alternativna goriva u kontekstu Jedinstvenog rječnika javne nabave Unije. Posebnim oznakama u Jedinstvenom rječniku javne nabave pomoći će se u registraciji i praćenju u skladu s bazom podataka Tender electronic daily (Dnevnika elektroničkih natječaja).

15.  Izvješćivanjem o javnoj nabavi u skladu s ovom izmijenjenom Direktivom trebao bi se osigurati jasni pregled tržišta kako bi se omogućilo djelotvorno praćenje provedbe. Ono bi trebalo početi privremenim izvješćem 2023. i nastaviti se s prvim potpunim izvješćem o provedbi minimalnih ciljeva 2026. te svake tri godine nakon toga. U tom novom izvješću trebalo bi uzeti u obzir promjene u ekološkom stanju i prioritete zaštite okoliša država članica tijekom posljednje tri godine prema istim kriterijima utvrđenima za sve države članice. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje i dodatni troškovi pojedinih javnih tijela i uspostavio djelotvoran pregled tržišta, trebalo bi olakšati jednostavno izvješćivanje, a postupke javnih natječaja trebalo bi provoditi putem interneta kako bi se povećala transparentnost. Komisija će osigurati potpuno izvješćivanje za vozila s niskom razinom emisije i vozila bez emisija te za ostala vozila na alternativna goriva u kontekstu Jedinstvenog rječnika javne nabave Unije. Posebnim oznakama u Jedinstvenom rječniku javne nabave pomoći će se u registraciji i praćenju u skladu s bazom podataka Tender electronic daily (Dnevnika elektroničkih natječaja).

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

16.a  Kako bi se državama članicama na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini pružila potpora u ostvarivanju ciljeva iz ove Direktive, potrebno je mobilizirati financijske instrumente EU-a. Trebalo bi razmotriti i minimalne obvezujuće ciljeve za postaje za punjenje po državama članicama, zajedno s izravnim financiranjem infrastrukture i financiranjem postaja za punjenje električnih vozila i stanica za punjenje vozila s pogonom na vodik ako ta rješenja nisu sama po sebi komercijalno isplativa. U tu bi se svrhu mogli mobilizirati instrumenti za financiranje poput Instrumenta za povezivanje Europe, kojim se potiče razvoj učinkovitih, održivih i učinkovito međupovezanih transeuropskih mreža u području prometa i Europskog fonda za strateška ulaganja ili Instrumenta za čišći promet, kojim se podržava uvođenje čišćih prijevoznih sredstava i povezane infrastrukture. Ključnu ulogu u tom prijelazu trebali bi imati savjetodavni centri, koji bi olakšavali i promicali ulaganja te podupirali institucijske kapacitete.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

16.b  Kako bi se učinak ulaganja povećao u najvećoj mogućoj mjeri, mobilnost i urbanističko planiranje trebaju biti bolje usklađeni s pomoću instrumenata kao što su planovi održive gradske mobilnosti. Planovi održive gradske mobilnosti razvijaju se u pojedinačnim područjima politike i u suradnji s različitim razinama upravljanja kombiniranjem različitih načina prijevoza, sigurnosti na cestama, isporuke tereta, upravljanja mobilnošću i inteligentnih prometnih sustava. Stoga bi primjena planova održive gradske mobilnosti trebala biti važan element u financiranju projekata EU-a u području gradskog prijevoza, uključujući u provedbi ove izmijenjene Direktive. U tom bi kontekstu Komisija trebala nadležnim tijelima pružiti potrebnu savjetodavnu i tehničku pomoć u izradi planova održive gradske mobilnosti uz puno poštovanje načela supsidijarnosti.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

16.c  Osim što se podupire uporaba čistih vozila, javnim nabavama promiču se novi oblici mobilnosti. Poticanjem uporabe čistih vozila dovest će se do ubrzanog uvođenja infrastrukture u gradskim sredinama, a digitalizacijom će se optimizirati učinkovitost putničkog i teretnog prometa. Multimodalna i zajednička mobilnost, kao i integrirani sustavi izdavanja putnih karata ključni su za prijelaz na mobilnost kao uslugu.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

18.a   Kako bi se osiguralo da se javna tijela potiču na kupnju čistih vozila te da države članice ulažu u uspostavu infrastrukture za alternativna goriva, ali i kako bi se izbjegao rizik da takve kupnje dovedu do viših cijena za putnike, proračunskom i financijskom politikom Unije nakon 2020. trebalo bi osigurati podršku naručiteljima. To bi se trebalo odražavati i u budućem višegodišnjem financijskom okviru te u pravilima o održivim financijama i financijskim institucijama Unije. Osim toga, države članice trebale bi proširiti svoje financijske i nefinancijske poticaje te predvidjeti ekološke revizije kako bi se ubrzalo uvođenje čistih vozila na tržište. Tim će se naporima smanjiti početno veliko ulaganje u infrastrukturne promjene te će se poduprijeti dekarbonizacija prijevoza.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Direktiva 2009/33/EZ

Naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Direktiva 2009/33/EU o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu u cilju podupiranja mobilnosti s niskom razinom emisija”

„Direktiva 2009/33/EU o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu koja se koriste za potrebe javnih usluga u cilju podupiranja mobilnosti s niskom razinom emisija”

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 1. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

1.a  Članak 1. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

Ovom se Direktivom zahtijeva da javni naručitelji ili naručitelji, kao i određeni operateri pri kupnji vozila za cestovni prijevoz u obzir uzmu energetske učinke i učinke na okoliš za trajanje životne dobi vozila, uključujući potrošnju energije te emisije CO2 i emisije određenih onečišćivača, s ciljem promicanja i poticanja tržišta za čista i energetski učinkovita vozila i povećanje doprinosa prometnog sektora politikama Zajednice koje se odnose na zaštitu okoliša, klimu i energetiku.

Ovom se Direktivom zahtijeva da javni naručitelji ili naručitelji, kao i određeni operateri pri kupnji, leasingu, unajmljivanju ili najmu s pravom otkupa ili naknadnom opremanju vozila za cestovni prijevoz u obzir uzmu energetske učinke i učinke na okoliš za trajanje životne dobi vozila, uključujući potrošnju energije te emisije CO2 i emisije određenih onečišćivača, s ciljem promicanja i poticanja tržišta za čista i energetski učinkovita vozila i povećanje doprinosa prometnog sektora politikama Unije koje se odnose na zaštitu okoliša, klimu i energetiku.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=HR)

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 2. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

1.b  U članku 2. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

Države članice mogu iz zahtjeva utvrđenih u ovoj Direktivi izuzeti ugovore za kupnju vozila samo iz članka 2. stavka 3. Direktive 2007/46/EZ, koji nisu predmet homologacije ili pojedinačnog odobrenja na njihovom području.

Države članice mogu iz zahtjeva utvrđenih u ovoj Direktivi izuzeti ugovore za kupnju, leasing, unajmljivanje, najam s pravom otkupa ili naknadno opremanje vozila samo iz članka 2. stavka 3. Direktive 2007/46/EZ, koji nisu predmet homologacije ili pojedinačnog odobrenja na njihovom području.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=HR)

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Direktiva primjenjuje se na ugovore o kupnji, leasingu, unajmljivanju ili najmu s pravom otkupa vozila za cestovni prijevoz koje sklapaju:

Ova Direktiva primjenjuje se na nove ugovore o kupnji, leasingu, unajmljivanju ili najmu s pravom otkupa i naknadnom opremanju vozila za cestovni prijevoz koja se upotrebljavaju za potrebe javnih usluga koji će se sklopiti nakon stupanja na snagu ove Direktive do:

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 3. – stavak 1. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  institucije, agencije i tijela Unije;

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 4. – stavak 1. – točka 4. − podtočka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  vozilo kategorije M1 ili M2 s najvećim emisijama iz ispušne cijevi izraženima u CO2g/km i stvarnim emisijama onečišćivača tijekom vožnje ispod postotka primjenjivih ograničenja emisija iz tablice 2. Priloga ili

(a)  vozilo bez emisija ili s niskom razinom emisija kategorije L, M1, M2 ili N1 s pogonom na goriva kako su definirana u točki 1. članka 2. Direktive 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva s najvećim emisijama iz ispušne cijevi izraženima u CO2g/km i stvarnim emisijama onečišćivača tijekom vožnje ispod postotka primjenjivih ograničenja emisija iz tablice 2. Priloga;

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 4. – stavak 1. – točka 4. – podtočka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  vozilo kategorije N1 s najvećim emisijama iz ispušne cijevi izraženima u CO2g/km i stvarnim emisijama onečišćivača tijekom vožnje ispod postotka primjenjivih ograničenja emisija iz tablice 2. Priloga ili

Briše se.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 4. – stavak 1. – točka 4. – podtočka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  vozilo kategorija M3, N2 ili N3 kako je definirano u tablici 3. Priloga.

(c)  vozilo bez emisija ili s niskom razinom emisija kategorija M3, N2 ili N3 (teško vozilo) kako je definirano u tablici 3. Priloga.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 4. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  „održiva baterija” znači baterija za koju se u obzir uzima cijeli lanac vrijednosti, a baterija kao konačni proizvod može se ponovno upotrijebiti i/ili reciklirati.

 

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranog akta do [18 mjeseci nakon stupanja na snagu] koji će sadržavati precizniju definiciju na temelju procjene emisija CO2 uzimajući u obzir cijeli lanac, npr. cijeli životni vijek baterije, uključujući cijeli životni vijek ugljičnih emisija tijekom proizvodnog procesa te ugljični otisak baterije po isteku njezina vijeka trajanja.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 4. – stavak 4. – točka 4.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.b  „vozilo održivog životnog ciklusa” znači vozilo koje je proizvedeno korištenjem znatno nižih emisija od usporedivih tipova vozila i koje je osmišljeno kako bi na kraju vijeka trajanja bilo održivije, uključujući potencijal njegovih sastavnih dijelova za ponovnu uporabu i recikliranje. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranog akta do [18 mjeseci nakon stupanja na snagu] koji će sadržavati precizniju definiciju.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 4. – stavak 4. – točka 4.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.c   „vozilo naknadno opremljeno u skladu sa standardom za čista vozila” znači vozilo s cjelokupnom ili djelomičnom izmjenom motora s pomoću tehnologija za smanjenje onečišćenja i/ili uštedu goriva koje je modernizirano prema normama za čisto vozilo kako je utvrđeno u stavku 4. ugradnjom različitih pomoćnih tehnologija za kontrolu emisija.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 4. – stavak 4. – točka 4.d (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.d   „autobus bez emisija” znači vozilo kategorije M s pogonom na goriva kako su definirana u članku 2. stavku 1. Direktive 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, koje ne proizvodi lokalne i izravne emisije CO2 ili druge onečišćujuće tvari, osim ako su te emisije zanemarive.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 5. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da su kupnja, leasing, unajmljivanje i najam s pravom otkupa vozila za cestovni prijevoz i ugovori o javnim uslugama o javnom cestovnom i željezničkom prijevozu putnika te ugovori o javnim uslugama iz članka 3. ove Direktive u skladu s minimalnim ciljevima javne nabave za laka vozila iz tablice 4. Priloga, a za teška vozila u skladu s minimalnim ciljevima iz tablice 5.

1.  Države članice osiguravaju da su kupnja, leasing, unajmljivanje i najam s pravom otkupa ili naknadno opremanje prema standardu za vozila s niskom razinom emisija ili bez emisija za vozila za cestovni prijevoz koja se upotrebljavaju za potrebe javnih usluga i ugovori o javnim uslugama o javnom cestovnom i željezničkom prijevozu putnika te ugovori o javnim uslugama iz članka 3. ove Direktive u skladu s minimalnim ciljevima javne nabave za laka vozila iz tablice 4. Priloga, a za teška vozila u skladu s minimalnim ciljevima iz tablice 5. Priloga, te da sadrže ugovorne odredbe kojima se jamči stvarna upotreba alternativnih goriva. Države članice osiguravaju da se troškovi usklađivanja s minimalnim ciljevima javne nabave utvrđenima ovom Direktivom ne prenose na lokalna tijela te da su javnim naručiteljima i naručiteljima dostupna dostatna financijska sredstva.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Države članice pružaju dodatno financiranje za kupnju vozila na koja se ne odnosi pravo o državnim potporama.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 5. – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Kako bi ostvarili ciljeve javne nabave, naručitelji dodjelu ugovora temelje na ekonomski najpovoljnijoj ponudi kako je opisano u članku 82. Direktive 2014/25/EU. Specifikacije poziva na nadmetanje definiraju se tako da se naglasak stavi i na ostale značajke vozila, kao što su pristupačnost, uklapanje u urbani krajolik, razine buke, energetska učinkovitost, mogućnost recikliranja baterije i dijelova vozila, a ne samo na ukupni trošak vlasništva.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 5. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadležna tijela država članica mogu primjenjivati više minimalne mandate od onih navedenih u Prilogu ovoj Direktivi.

2.  Nadležna tijela država članica mogu primjenjivati više minimalne obveze od onih navedenih u Prilogu ovoj Direktivi. Nadležna tijela država članica mogu odrediti i niže obveze ako je to opravdano uzimajući u obzir nacionalne ili regionalne okolnosti, kao što su udaljenosti, topološki i klimatski uvjeti, ili mogućnost da se isti ekološki rezultati postignu drugim rješenjima koja su dokazano isplativija.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 5.a

 

Akcijski plan za alternativna goriva u javnom prijevozu

 

1.  Europska komisija do 31. prosinca 2020. predstavlja Europskom parlamentu i Vijeću akcijski plan za ubrzanje uspostave infrastrukture za punjenje i opskrbu alternativnim gorivima za teška vozila u vlasništvu prijevozničkih poduzeća na njihovim terminalima i područjima za održavanje, kao i na javnim prostorima.

 

2.  Navedeni akcijski plan sadržava informacije o dostupnim instrumentima Unije za financiranje te se u njemu jasno utvrđuju postupci za dodjelu takve potpore, među ostalim i u odnosu na postojeća europska pravila o državnim potporama.

 

3.  To izvješće ujedno sadrži procjenu o tome kako se europski financijski instrumenti mogu revidirati kako bi se poduzećima svih veličina koja pružaju usluge javnog prijevoza dala prednost pri financiranju u svrhu zamjene njihovih vozila.”

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. − podtočka a

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 10. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svake tri godine počevši od 1. siječnja 2027. Komisija, na temelju izvješća država članica, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni ove Direktive i o mjerama koje su pojedine države članice poduzele za potrebe njezine stvarne provedbe.

1.  Svake tri godine počevši od 1. siječnja 2027. Komisija, na temelju izvješća država članica, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni ove Direktive i o mjerama koje su pojedine države članice poduzele za potrebe njezine stvarne provedbe. To se izvješće uključuje u cjelokupnu procjenu prometnih, okolišnih, klimatskih i energetskih politika Unije. Komisija do 1. siječnja 2024. podnosi privremeno izvješće o poduzetim koracima za provedbu ove Direktive, nakon što o tome izvješća dostave države članice.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka aa (nova)

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 10. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Tim se izvještajima ocjenjuju učinci ove Direktive, a posebno mogućnosti navedene u članku 5. stavku 3., i potreba za daljnjim postupanjem, te po potrebi uključuju i prijedlozi.

"2.  Tim se izvještajima ocjenjuju učinci ove Direktive, a posebno u vezi s člankom 5., u pogledu promicanja i poticanja tržišta čistih i energetski učinkovitih vozila, i potreba za daljnjim postupanjem, te se po potrebi uključuju i prijedlozi.

Komisija u tim izvještajima za svaku kategoriju vozila navedenu u tablici 3. u Prilogu uspoređuje nominalni i relativni broj vozila kupljenih s obzirom na najbolju tržišnu alternativu u smislu energetskih učinaka i učinaka na okoliš tijekom životne dobi vozila, u pogledu zajedničkog tržišta za ta vozila, te ocjenjuje na koji su način opcije iz članka 5. stavka 3. utjecale na tržište. Komisija ocjenjuje potrebu za daljnjim postupanjem te po potrebi uključuje prijedloge.

Komisija u tim izvještajima za svaku kategoriju vozila navedenu u članku 4. stavku 4. uspoređuje nominalni i relativni broj vozila kupljenih, uzetih na leasing, unajmljenih i uzetih u najam s pravom otkupa ili naknadno opremljenih s obzirom na najbolju tržišnu alternativu u smislu energetskih učinaka i učinaka na okoliš tijekom životne dobi vozila, u pogledu zajedničkog tržišta za ta vozila, te ocjenjuje na koji su način minimalni ciljevi iz članka 5. utjecali na tržište u Uniji kao cjelini te u svakoj državi članici. Osim toga, Komisija ocjenjuje učinke ove Direktive na europsku industriju. Komisija ocjenjuje potrebu za daljnjim postupanjem te po potrebi uključuje prijedloge.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=HR)

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka ab (nova)

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 10. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ab)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.  Najkasnije do datuma prvog izvještaja Komisija ispituje mogućnosti iz članka 5. stavka 3., predstavlja ocjenu metodologije iz članka 6. i po potrebi predlaže odgovarajuće prilagodbe.

"3.  Najkasnije do datuma prvog izvještaja Komisija ispituje jesu li države članice ostvarile minimalne ciljeve iz članka 5., predstavlja ocjenu metodologije primijenjene za utvrđivanje tih ciljeva i po potrebi predlaže odgovarajuće prilagodbe metodologije ili ciljeva.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=HR)

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 10. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice podnose Komisiji izvješće o provedbi ove Direktive do 1. siječnja 2026. i svake tri godine nakon toga. Države članice podnose Komisiji privremeno izvješće do 1. siječnja 2023. To izvješće sadržava informacije o poduzetim koracima za provedbu ove Direktive, među ostalim o broju i kategorijama vozila koja su nabavili javni naručitelji i naručitelji, o dijalogu između različitih razina vlasti, informacije o namjerama država članica u pogledu prethodno navedenih aktivnosti izvješćivanja te sve ostale vrijedne informacije. Informacije bi trebale biti u skladu s kategorijama iz Uredbe br. 2195/2002 o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV)31 kako je navedeno u Prilogu.

4.  Države članice podnose Komisiji izvješće o provedbi ove Direktive do 1. siječnja 2026. i svake tri godine nakon toga. Države članice podnose Komisiji privremeno izvješće do 1. siječnja 2023. To izvješće sadržava informacije o poduzetim koracima za provedbu ove Direktive, među ostalim o broju i kategorijama vozila koja su nabavili javni naručitelji i naručitelji, o dijalogu između različitih razina vlasti, informacije o namjerama država članica u pogledu prethodno navedenih aktivnosti izvješćivanja te informacije o financijskim instrumentima koji su već dostupni ili u pripremi, i o strategijama država članica za poticanje uspostave infrastrukture za alternativna goriva, osobito za mreže javnog prijevoza. Informacije bi trebale biti u skladu s kategorijama iz Uredbe br. 2195/2002 o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV)31 kako je navedeno u Prilogu.

_________________

_________________

31 SL L 340, 16.12.2002., str. 1.

31 SL L 340, 16.12.2002., str. 1.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 10. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Komisija bi, nakon što utvrdi metodologiju za bilježenje emisija od naftnog izvora do automobilskog upravljača kojom se obuhvaća cijeli lanac opskrbe gorivom od faze ekstrakcije do ispušne cijevi, trebala preispitati minimalne ciljeve iz članka 5. te ih u skladu s tim prilagoditi.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=HR)

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 10. – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Komisija pruža državama članicama smjernice u vezi s različitim fondovima EU-a koji bi se mogli koristiti za svrhe ove Direktive, kao što su Instrument za povezivanje Europe kojim se potiče razvoj visoko učinkovitih, održivih i učinkovito međupovezanih transeuropskih mreža u području prometa, Europski fond za strateška ulaganja ili Instrument za čišći promet kojim se podržava uvođenje čišćih vozila za cestovni prijevoz i povezane infrastrukture.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b

Direktiva 2009/33/EZ

Članak 10. – stavak 5.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.b  Ključnu ulogu u tom prijelazu moraju imati savjetodavni centri, koji će olakšavati i promicati ulaganja te podupirati institucijske kapacitete. Stoga Komisija mora znatno ojačati ulogu i kapacitete Europskog savjetodavnog centra za ulaganja, posebno s pomoću lokalne prisutnosti i proaktivne uloge u pripremi projekata.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Prilog 1.

Direktiva 2009/33/EZ

Prilog – tablica 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Tablica 1.: Oznake iz Jedinstvenog rječnika javne nabave navedene u članku 3.

CPV oznaka

Opis

60112000-6

Usluge javnog cestovnog prijevoza

60130000-8

Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

60140000-1

Izvanredni putnički prijevoz

60172000-3

Najam autobusa i međugradskih autobusa s vozačem

90511000-2

Usluge skupljanja otpada

60160000-7

Prijevoz pošiljaka cestom

60161000-4

Usluge prijevoza paketa

 

Izmjena

Tablica 1.: Oznake iz Jedinstvenog rječnika javne nabave navedene u članku 3.

CPV oznaka

Opis

60112000-6

Usluge javnog cestovnog prijevoza

60130000-8

Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

60140000-1

Izvanredni putnički prijevoz

60172000-3

Najam autobusa i međugradskih autobusa s vozačem

90511000-2

Usluge skupljanja otpada

60160000-7

Prijevoz pošiljaka cestom

60161000-4

Usluge prijevoza paketa

64121100-1

Usluge dostave pošiljaka

64121200-2

Usluge dostave paketa

60120000-5

Usluge prijevoza taksijem

60170000-0

Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem

60171000-7

Najam osobnih automobila s vozačem

60181000-0

Najam kamiona s vozačem

60180000-3

Najam vozila za prijevoz robe s vozačem

90511100-3

Usluge odvoza krutog komunalnog otpada

90511200-4

Usluge odvoza otpada kućanstava

90511300-5

Usluge odvoza smeća

90511400-6

Usluge odvoza papira

Amandman    52

Prijedlog direktive

Prilog 1.

Direktiva 2009/33/EZ

Prilog – tablica 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Tablica 2.: Pragovi emisija za laka vozila

Kategorije vozila

2025.

2030.

 

CO2 g/km

RDE* onečišćivača zraka kao postotak ograničenja emisija**

CO2 g/km

RDE* onečišćivača zraka kao postotak ograničenja emisija

Vozila kategorije M1

25

80 %

0

nije dostupno

Vozila kategorije M2

25

80 %

0

nije dostupno

Vozila kategorije N1

40

80 %

0

nije dostupno

* Stvarne emisije tijekom vožnje ultrasitnih čestica u #/km (PN) i dušikovih oksida u mg/km (NOx) mjereno u skladu s mjerodavnom verzijom Priloga III.A Uredbi 2017/1151.

** Primjenjivo ograničenje emisija utvrđeno u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 715/2007 ili u aktima koji bi ga zamijenili.

 

Izmjena

Tablica 2.: Pragovi emisija za laka vozila

Kategorije vozila

2025.

2030.

 

CO2 g/km

RDE* onečišćivača zraka kao postotak ograničenja emisija**

CO2 g/km

RDE* onečišćivača zraka kao postotak ograničenja emisija

Vozila kategorije L

25

80 %

0

nije dostupno

Vozila kategorije M1

25

80 %

0

nije dostupno

Vozila kategorije M2

25

80 %

0

nije dostupno

Vozila kategorije N1

40

80 %

0

nije dostupno

* Stvarne emisije tijekom vožnje ultrasitnih čestica u #/km (PN) i dušikovih oksida u mg/km (NOx) mjereno u skladu s mjerodavnom verzijom Priloga III.A Uredbi 2017/1151.

** Primjenjivo ograničenje emisija utvrđeno u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 715/2007 ili u aktima koji bi ga zamijenili.

 

Amandman    53

Prijedlog direktive

Prilog 1.

Direktiva 2009/33/EZ

Prilog – tablica 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Tablica 3.: Zahtjevi za teška vozila u pogledu alternativnih goriva

Kategorije vozila

Alternativna goriva

Vozila kategorija M3, N2 i N3

Električna energija*, vodik, prirodni plin uključujući biometan, u plinovitom (stlačeni prirodni plin – SPP) i ukapljenom obliku (ukapljeni prirodni plin – UPP)

*Za upotrebu u vozilima kako su definirana člankom 2. stavkom 2. Direktive 2014/94/EU uz uvjet da se električna energija upotrebljava za relevantan dio radne primjene vozila.

 

Izmjena

Tablica 3.: Zahtjevi za teška vozila u pogledu alternativnih goriva

Kategorije vozila

Alternativna goriva

Vozila kategorija M3, N2 i N3

Kako su definirana u točki 1. članka 2. Direktive 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva.

 

Amandman    54

Prijedlog direktive

Prilog 1.

Direktiva 2009/33/EZ

Prilog – tablica 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Tablica 4: Minimalni cilj za udio lakih vozila u skladu s tablicom 2. u ukupnoj javnoj nabavi lakih vozila na razini države članice*

Država članica

2025.

2030.

Luksemburg

35%

35%

Švedska

35%

35%

Danska

34%

34%

Finska

35%

35%

Njemačka

35%

35%

Francuska

34%

34%

Ujedinjena Kraljevina

35%

35%

Nizozemska

35%

35%

Austrija

35%

35%

Belgija

35%

35%

Italija

35%

35%

Irska

35%

35%

Španjolska

33%

33%

Cipar

29%

29%

Malta

35%

35%

Portugal

27%

27%

Grčka

23%

23%

Slovenija

20%

20%

Češka

27%

27%

Estonija

21%

21%

Slovačka

20%

20%

Litva

19%

19%

Poljska

20%

20%

Hrvatska

17%

17%

Mađarska

21%

21%

Latvija

20%

20%

Rumunjska

17%

17%

Bugarska

16%

16%

*Vozila bez emisija iz ispušne cijevi računaju se kao jedno vozilo koje doprinosi ispunjavanju obveze. Sva ostala vozila koja ispunjavaju zahtjeve iz tablice 2. ovog Priloga računaju se kao 0,5 vozila koje doprinosi ispunjavanju obveze.

 

Izmjena

Tablica 4: Minimalni cilj za udio lakih vozila u skladu s tablicom 2. u ukupnoj javnoj nabavi lakih vozila na razini države članice*

Država članica

2025.

2030.

Luksemburg

35%

35%

Švedska

35%

35%

Danska

34%

34%

Finska

35%

35%

Njemačka

35%

35%

Francuska

34%

34%

Ujedinjena Kraljevina

35%

35%

Nizozemska

35%

35%

Austrija

35%

35%

Belgija

35%

35%

Italija

35%

35%

Irska

35%

35%

Španjolska

33%

33%

Cipar

29%

29%

Malta

35%

35%

Portugal

27%

27%

Grčka

23%

23%

Slovenija

20%

20%

Češka

27%

27%

Estonija

21%

21%

Slovačka

20%

20%

Litva

19%

19%

Poljska

20%

20%

Hrvatska

17%

17%

Mađarska

21%

21%

Latvija

20%

20%

Rumunjska

17%

17%

Bugarska

16%

16%

* Vrijednosti po državama mogu se u skladu s člankom 10. stavkom 3. pojedinačno prilagođavati pri čemu treba obrazložiti provjerljive promjene okolnosti koje utječu na sposobnost dotične države članice da ispuni relevantne ciljeve, uključujući ako država članica traži povećanje tog cilja;

Amandman    55

Prijedlog direktive

Prilog 1.

Direktiva 2009/33/EZ

Prilog – tablica 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Tablica 5. – Minimalni cilj za udio teških vozila u skladu s tablicom 3. u ukupnoj javnoj nabavi teških vozila na razini države članice*

Država članica

Kamioni

Autobusi

 

2025.

2030.

2025.

2030.

Luksemburg

10%

15%

50%

75%

Švedska

10%

15%

50%

75%

Danska

10%

15%

50%

75%

Finska

9%

15%

46%

69%

Njemačka

10%

15%

50%

75%

Francuska

10%

15%

48%

71%

Ujedinjena Kraljevina

10%

15%

50%

75%

Nizozemska

10%

15%

50%

75%

Austrija

10%

15%

50%

75%

Belgija

10%

15%

50%

75%

Italija

10%

15%

50%

75%

Irska

10%

15%

50%

75%

Španjolska

10%

14%

50%

75%

Cipar

10%

13%

50%

75%

Malta

10%

15%

50%

75%

Portugal

8%

12%

40%

61%

Grčka

8%

10%

38%

57%

Slovenija

7%

9%

33%

50%

Češka

9%

11%

46%

70%

Estonija

7%

9%

36%

53%

Slovačka

8%

9%

39%

58%

Litva

9%

8%

47%

70%

Poljska

7%

9%

37%

56%

Hrvatska

6%

7%

32%

48%

Mađarska

8%

9%

42%

63%

Latvija

8%

9%

40%

60%

Rumunjska

6%

7%

29%

43%

Bugarska

8%

7%

39%

58%

*Vozila bez emisija iz ispušne cijevi ili vozila na prirodni plin uz uvjet da se kao gorivom u potpunosti koriste biometanom, što bi trebalo dokazati ugovorom o nabavi biometana ili drugom načinu pristupa biometanu, računaju se kao jedno vozilo koje doprinosi ispunjavanju obveze. Taj se način računanja ne primjenjuje u slučaju država članica u kojima minimalna obveza nabave premašuje 50 % ukupne količine javne nabave, pri čemu je granična vrijednost 50 %. Sva ostala vozila koja ispunjavaju zahtjeve iz tablice 2. ovog Priloga računaju se kao 0,5 vozila koje doprinosi ispunjavanju obveze.

 

Izmjena

Tablica 5. – Minimalni cilj za udio teških vozila u skladu s člankom 4. stavkom 4. točkom (b) u ukupnoj javnoj nabavi teških vozila na razini države članice*

Država članica

Kamioni

Autobusi**

 

2025.

2030.

2025.

2030.

Luksemburg

10%

15%

50%

75%

Švedska

10%

15%

50%

75%

Danska

10%

15%

50%

75%

Finska

9%

15%

46%

69%

Njemačka

10%

15%

50%

75%

Francuska

10%

15%

48%

71%

Ujedinjena Kraljevina

10%

15%

50%

75%

Nizozemska

10%

15%

50%

75%

Austrija

10%

15%

50%

75%

Belgija

10%

15%

50%

75%

Italija

10%

15%

50%

75%

Irska

10%

15%

50%

75%

Španjolska

10%

14%

50%

75%

Cipar

10%

13%

50%

75%

Malta

10%

15%

50%

75%

Portugal

8%

12%

40%

61%

Grčka

8%

10%

38%

57%

Slovenija

7%

9%

33%

50%

Češka

9%

11%

46%

70%

Estonija

7%

9%

36%

53%

Slovačka

8%

9%

39%

58%

Litva

9%

8%

47%

70%

Poljska

7%

9%

37%

56%

Hrvatska

6%

7%

32%

48%

Mađarska

8%

9%

42%

63%

Latvija

8%

9%

40%

60%

Rumunjska

6%

7%

29%

43%

Bugarska

8%

7%

39%

58%

* Vrijednosti po državama mogu se u skladu s člankom 10. stavkom 3. pojedinačno prilagođavati pri čemu treba obrazložiti provjerljive promjene okolnosti koje utječu na sposobnost dotične države članice da ispuni relevantne ciljeve, uključujući ako država članica traži povećanje tog cilja;

** Do 2030. cilj nabave mora biti najmanje 50 % autobusa bez emisija.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu

Referentni dokumenti

COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

29.11.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Andor Deli

22.1.2018

Razmatranje u odboru

9.7.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.7.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

5

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Anna Hedh

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

29

+

ALDE

ERC

PPE

 

S&D

 

 

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

5

-

ECR

GUE/NGL

VERTS/ALE

Peter Lundgren

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Michael Cramer, Karima Delli,

 

3

0

EFDD

ENF

 

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

 

 

Corrections to vote

+

 

-

 

0

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu

Referentni dokumenti

COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

Datum podnošenja EP-u

8.11.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

TRAN

29.11.2017

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

IMCO

4.12.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Andrzej Grzyb

16.1.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

16.5.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

10

7

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Anthea McIntyre, Kati Piri

Datum podnošenja

15.10.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

10

-

EFDD

Eleonora Evi, Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

7

0

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

GUE/NGL

Younous Omarjee

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 22. listopada 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti