Pranešimas - A8-0321/2018Pranešimas
A8-0321/2018

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/ES dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones

  15.10.2018 - (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) - ***I

  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
  Pranešėjas: Andrzej Grzyb


  Procedūra : 2017/0291(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/ES dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones

  (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0653),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0393/2017),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

  –  atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

  –  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 5 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A8-0321/2018),

  1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas    1

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (2)  Europos mažataršio judumo strategijoje21 Komisija paskelbė, kad, norint įvykdyti 2015 m. Paryžiuje vykusioje 21-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje prisiimtus Sąjungos įsipareigojimus, būtina sparčiau mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro ir tvirtai siekti, kad iki šimtmečio vidurio transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir oro teršalų kiekis taptų nulinis. Be to, būtina nedelsiant labai sumažinti transporto sektoriuje išmetamų sveikatai kenksmingų oro teršalų kiekį. Tai galima pasiekti įgyvendinant įvairias politikos iniciatyvas, įskaitant netaršių transporto priemonių viešąjį pirkimą;

  (2)  Europos mažataršio judumo strategijoje21 Komisija paskelbė, kad, norint įvykdyti 2015 m. Paryžiuje vykusioje 21-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje prisiimtus Sąjungos įsipareigojimus, būtina sparčiau mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro ir tvirtai siekti, kad iki šimtmečio vidurio transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir oro teršalų kiekis taptų nulinis. Be to, būtina nedelsiant labai sumažinti transporto sektoriuje išmetamų sveikatai ir aplinkai kenksmingų oro teršalų kiekį. Tai galima pasiekti įgyvendinant įvairias politikos iniciatyvas, įskaitant perėjimo prie viešojo transporto rėmimo priemones ir netaršių transporto priemonių viešąjį pirkimą;

  _________________

  _________________

  21 COM( 2016) 501 final.

  21 COM( 2016) 501 final.

  Pakeitimas    2

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (4)  kaip buvo paskelbta Komisijos komunikate „Europa kelyje. Socialiai teisingo perėjimo prie netaršaus, konkurencingo ir susietojo susisiekimo visiems darbotvarkė“23, šis pasiūlymas yra dalis antrojo pasiūlymų rinkinio, kuriuo bus prisidėta prie mažataršio judumo Sąjungoje įgyvendinimo. Šiame dokumentų rinkinyje, pristatytame Komisijos komunikate „Mažataršio judumo įgyvendinimas. Planetą sauganti, vartotojams galių suteikianti ir pramonę bei darbuotojus ginanti Europos Sąjunga“, numatytas rinkinys į pasiūlą ir paklausą orientuotų priemonių, kuriomis siekiama nukreipti Europos Sąjungą mažataršio judumo įgyvendinimo linkme ir kartu didinti jos judumo ekosistemos konkurencingumą;

  (4)  kaip buvo paskelbta Komisijos komunikate „Europa kelyje. Socialiai teisingo perėjimo prie netaršaus, konkurencingo ir susietojo susisiekimo visiems darbotvarkė“23, šis pasiūlymas yra dalis antrojo pasiūlymų rinkinio, kuriuo bus prisidėta prie mažataršio judumo Sąjungoje įgyvendinimo. Šiame dokumentų rinkinyje, pristatytame Komisijos komunikate „Mažataršio judumo įgyvendinimas. Planetą sauganti, vartotojams galių suteikianti ir pramonę bei darbuotojus ginanti Europos Sąjunga“, numatytas rinkinys į pasiūlą ir paklausą orientuotų priemonių, kuriomis siekiama nukreipti Europos Sąjungą mažataršio judumo įgyvendinimo linkme ir kartu didinti jos judumo ekosistemos konkurencingumą. Tvarių transporto priemonių skatinimas turėtų būti atliekamas kartu su tolesne viešojo transporto plėtra, nes tai greičiausias ir ekonomiškai veiksmingiausias būdas mažinti kelių transporto priemonių skaičių ir taip pagerinti oro kokybę ir sumažinti išmetamuosius teršalus;

  _________________

  _________________

  23 COM (2017) 283 final.

  23 COM (2017) 283 final.

  Pakeitimas    3

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (5)  naujų technologijų inovacijos padeda mažinti transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį, taigi ir mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro. Tikėtina, kad vis labiau plintant mažataršėms ir nulinės taršos kelių transporto priemonėms mažės išmetamo CO2 ir tam tikrų kitų teršalų (kietųjų dalelių, azoto oksidų ir nemetaninių angliavandenilių) kiekis ir bus skatinamas Europos pramonės konkurencingumas ir augimas vis didėjančiose pasaulio mažataršių ir nulinės taršos transporto priemonių rinkose;

  (5)  naujų technologijų inovacijos padeda mažinti transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį ir triukšmą, taigi ir mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro. Tikėtina, kad vis labiau plintant mažataršėms ir nulinės taršos kelių transporto priemonėms mažės išmetamo CO2 ir tam tikrų kitų teršalų (kietųjų dalelių, azoto oksidų ir nemetaninių angliavandenilių) kiekis ir atitinkamai gerės oro kokybė miestuose bei kitose užterštose teritorijose, o sykiu bus skatinamas Europos pramonės konkurencingumas ir augimas vis didėjančiose pasaulio mažataršių ir nulinės taršos transporto priemonių rinkose ir užtikrinama alternatyvaus kuro infrastruktūros plėtra. Be to, technologinio neutralumo principas turi būti pagrindinis principas atliekant visus veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti ir skatinti konkurencinę aplinką ir tolesnius mokslinius tyrimus bei naujoves šioje srityje. Siekiant sumažinti oro ir triukšmo taršą ir laikytis ES oro kokybės standartų miestuose ir kaimo vietovėse, reikalingos konkrečios ir plataus užmojo politikos kryptys ir priemonės, įskaitant netaršių transporto priemonių viešuosius pirkimus;

  Pakeitimas    4

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (5a)  vertinama, kad transporto priemonių su vidaus degimo varikliu ir elektrinių transporto priemonių su baterijomis kainos susilygins apie 2020–2028 metus. Be to, keletas pirminės įrangos gamintojų pateikė pavyzdžių, kad kai kurių naujų modelių kainos galėtų susilyginti 2020 m. Kadangi elektrinių transporto priemonių su baterijomis veikimo sąnaudos mažesnės, bendrų eksploatavimo sąnaudų lygybė bus pasiekta prieš pasiekiant pirkimo kainų lygybę – paprastai per 2-6 metus;

  Pakeitimas    5

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (5b)  remiantis rinkos prognozėmis, netaršių transporto priemonių, pvz., visiškai elektra varomų automobilių, kaina trečiąjį dešimtmetį žymiai sumažės ir jos taps labai konkurencingos ir net pigesnės nei įprastinės transporto priemonės, ypač atsižvelgiant į bendras eksploatavimo sąnaudas, nes sumažės baterijų kainos, be to, sumažės ir kitos sąnaudos dėl mažesnių degalų sąnaudų ir mažesnių eksploatavimo išlaidų, susijusių su elektra varomos transporto priemonės naudojimu;

  Pakeitimas    6

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (5c)  nors Sąjunga yra vienas iš pirmaujančių regionų mokslinių tyrimų ir didelės vertės ekologinių inovacijų srityse, didžiausi autobusų ir baterijų gamintojai yra įsisteigę Azijos ir Ramiojo vandenyno regione. Be to, elektrinių transporto priemonių su baterijomis pasaulinės rinkos pokyčius skatina Kinijos ir Jungtinių Valstijų rinkos, kurios kartu sudaro apie 60 proc. pasaulinės rinkos, palyginti su 28 proc., tenkančiais ES. Todėl reikia plataus užmojo ES politikos sistemos, kad būtų skatinamos inovacijos ir toliau skatinamas Europos pramonės konkurencingumas ir augimas stiprėjančiose pasaulinėse netaršių transporto priemonių ir susijusių technologijų infrastruktūros rinkose;

  Pakeitimas    7

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 d konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (5d)  Sąjunga turi didinti paskatas, kuriomis remiama tvarių ir perdirbamų baterijų, kurios turėtų būti gaminamos atsižvelgiant į būtinybę kuo labiau sumažinti jų poveikį aplinkai, technologinė plėtra;

  Pakeitimas    8

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 e konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (5e)  siekiant nuoseklumo su tvarumo tikslais, baterijos turėtų būti gaminamos darant minimalų poveikį aplinkai Europos Sąjungoje ir už jos ribų, visų pirma atsižvelgiant į baterijų gamyboje naudojamos medžiagos gavybos procesą. Reikėtų atsižvelgti į šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išmetamą per visą gamybos procesą. Atsižvelgiant į Direktyvos 2006/66/EB persvarstymą, Komisija turėtų pateikti plačių užmojų tikslus, susijusius su baterijų perdirbimu;

  Pakeitimas    9

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  6 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (6)  valdžios įstaigos, vykdydamos savo viešojo pirkimo politiką, gali sukurti ir remti naujoviškų prekių ir paslaugų rinkas. Direktyvose 2014/24/ES24 ir 2014/25/ES25 nustatytos būtinosios suderintos viešojo pirkimo taisyklės, kuriomis suderintas valdžios įstaigų ir tam tikrų viešųjų komunalinių paslaugų teikėjų vykdomas prekių, darbų ir paslaugų pirkimas. Visų pirma, jose nustatomos bendros sutarčių apimties ribinės vertės, nuo kurių joms taikomi Sąjungos teisės aktai, taigi ir Netaršių transporto priemonių direktyva;

  (6)  atsižvelgiant į tai, kad valdžios sektoriaus išlaidos prekėms, darbams ir paslaugoms sudaro apie 14 proc. BVP arba apytiksliai 1,8 trln. EUR per metus, valdžios įstaigos, vykdydamos savo viešojo pirkimo politiką, gali sukurti ir remti naujoviškų prekių ir paslaugų rinkas. Direktyvose 2014/24/ES24 ir 2014/25/ES25 nustatytos būtinosios suderintos viešojo pirkimo taisyklės, kuriomis suderintas valdžios įstaigų ir tam tikrų viešųjų komunalinių paslaugų teikėjų vykdomas prekių, darbų ir paslaugų pirkimas, laikantis įsigytų prekių (įskaitant transporto priemones) aplinkosauginių reikalavimų. Visų pirma, jose nustatomos bendros sutarčių apimties ribinės vertės, nuo kurių joms taikomi Sąjungos teisės aktai, taigi ir Netaršių transporto priemonių direktyva. Norint pasiekti šį tikslą, direktyvoje turi būti pateikti aiškūs ir skaidrūs reikalavimais ir nustatytas paprastas viešųjų pirkimų tikslų apskaičiavimo metodas;

  _________________

  _________________

  24 OL L 94, 2014 3 28, p. 65.

  24 OL L 94, 2014 3 28, p. 65.

  25 OL L 94, 2014 3 28, p. 243.

  25 OL L 94, 2014 3 28, p. 243.

  Pakeitimas    10

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (6a)  baterijų įkrovimo punktų ir degalinių infrastruktūros prieinamumas yra būtina sąlyga bet kokiai transporto operacijai su alternatyviaisiais degalais varomomis transporto priemonėmis, įskaitant viešąjį transportą. Todėl direktyvoje 2014/94/ES turėtų būti stiprinami viešojo transporto alternatyviųjų degalų infrastruktūros skatinimo aspektai. Neatlikus persvarstymo, Komisija parengia viešojo transporto infrastruktūros veiksmų planą;

  Pakeitimas    11

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (6b)  valstybėms narėms turėtų būti leidžiama įgalioti skirstymo sistemų operatorius turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti ir eksploatuoti minimalią kritinę įkrovimo prieigų masę viešojoje srityje suteikiant laisvą prieigą visiems elektros energijos tiekėjams, kad būtų užtikrintas pakankamas įkrovimo prieigų prieinamumas;

  Pakeitimas    12

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (6c)  valstybės narės turėtų būti skatinamos ištirti galimybes remti itin mažataršių transporto priemonių naudojimą viešųjų paslaugų sektoriuje ir mažinti tokių transporto priemonių eksploatavimo išlaidas, pvz., taikant leidžiančias nukrypti nuostatas arba sumažintus energijos mokesčius itin mažataršėms transporto priemonėms;

  Pakeitimas    13

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  8 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (8)  atliktame poveikio vertinime pabrėžiama netaršių transporto priemonių viešojo pirkimo bendrųjų valdymo principų pakeitimo Sąjungos lygmeniu nauda. Nustačius būtinuosius viešojo pirkimo tikslus gali būti veiksmingai paveiktas netaršių transporto priemonių plitimas rinkoje, palyginti su išorės sąnaudų internalizavimo poveikiu viešojo pirkimo sprendimams apskritai, o kartu atkreipiamas dėmesys į tai, kad į aplinkosaugos aspektus svarbu atsižvelgti priimant visus viešojo pirkimo sprendimus. Nauda Europos piliečiams ir įmonėms visiškai pateisina šį principą, jei nereikalaujama, kad perkančiosios organizacijos, subjektai ir veiklos vykdytojai naudotų konkrečią technologiją;

  (8)  atliktame poveikio vertinime pabrėžiama netaršių ir efektyviai energiją vartojančių transporto priemonių viešojo pirkimo bendrųjų valdymo principų pakeitimo Sąjungos lygmeniu nauda. Nustačius būtinuosius viešojo pirkimo tikslus gali būti veiksmingai paveiktas netaršių transporto priemonių plitimas rinkoje, palyginti su išorės sąnaudų internalizavimo poveikiu viešojo pirkimo sprendimams apskritai, o kartu atkreipiamas dėmesys į tai, kad į aplinkosaugos aspektus svarbu atsižvelgti priimant visus viešojo pirkimo sprendimus. Nauda Europos piliečiams ir įmonėms visiškai pateisina šį principą, jei nereikalaujama, kad perkančiosios organizacijos, subjektai ir veiklos vykdytojai naudotų konkrečią technologiją;

  Pakeitimas    14

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  9 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (9)  išplėtus Direktyvos taikymo sritį, kad ji apimtų tokią praktiką, kaip transporto priemonių išperkamoji nuoma, nuoma ir pirkimas išsimokėtinai, automobilių kelių transporto viešųjų paslaugų, specialios paskirties automobilių kelių transporto keleivių vežimo paslaugų, nereguliaraus keleivinio transporto paslaugų bei miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų nuomos su vairuotoju paslaugų sutartys, taip pat specialias pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugas ir atliekų išvežimo paslaugas, užtikrinama, kad ji būtų taikoma visai svarbiai viešojo pirkimo praktikai;

  (9)  išplėtus Direktyvos taikymo sritį, kad ji apimtų tokią praktiką, kaip transporto priemonių išperkamoji nuoma, nuoma ir pirkimas išsimokėtinai, transporto priemonių modifikavimas, taip pat automobilių kelių transporto viešųjų paslaugų, specialios paskirties automobilių kelių transporto keleivių vežimo paslaugų, nereguliaraus keleivinio transporto paslaugų bei miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų nuomos su vairuotoju paslaugų sutartys, taip pat specialias pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugas ir atliekų išvežimo paslaugas, užtikrinama, kad ji būtų taikoma visai svarbiai viešojo pirkimo praktikai, tačiau galiojančioms sutartims ši direktyva atgaline data neturėtų būti taikoma. Be to, Komisija turėtų ištirti galimybes ekologiškus viešuosius pirkimus taikyti ir kitoms transporto rūšims;

  Pakeitimas    15

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  10 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (10)  atsižvelgdamos į reikalavimus mažinti lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų oro teršalų kiekį, dauguma pagrindinių suinteresuotųjų šalių pritaria netaršių transporto priemonių apibrėžčiai. Siekiant užtikrinti, kad būtų pakankamai paskatų paplisti rinkoje mažataršėms ir nulinės taršos transporto priemonėms Sąjungoje, šiuo pakeitimu nustatomos jų viešojo pirkimo nuostatos turėtų būti suderintos su Sąjungos teisės aktų dėl lengvųjų automobilių ir furgonų išmetamo CO2 kiekio normų laikotarpiui po 2020 m.26 nuostatomis. Veiksmais, kurių bus imtasi pagal iš dalies pakeistą Direktyvą, bus prisidėta prie šių standartų reikalavimų laikymosi. Platesnio užmojo požiūris į viešąjį pirkimą gali duoti svarbią papildomą paskatą rinkai;

  (10)  iš dalies pakeista direktyva turėtų būti prisidedama prie lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir oro teršalų kiekio mažinimo. Siekiant užtikrinti, kad būtų pakankamai paskatų Sąjungos rinkoje paplisti nulinės taršos ir mažataršėms transporto priemonėms, šiuo pakeitimu nustatomos jų viešojo pirkimo nuostatos turėtų būti suderintos su Sąjungos teisės aktų dėl lengvųjų automobilių ir furgonų išmetamo CO2 kiekio normų laikotarpiui po 2020 m.26 nuostatomis. Veiksmais, kurių bus imtasi pagal šią Direktyvą, taip pat bus prisidėta prie šių standartų reikalavimų laikymosi ir suteikta daugiau galimybių diegti susijusią įkrovimo infrastruktūrą. Platesnio užmojo požiūris į viešąjį pirkimą duos svarbią papildomą paskatą rinkai;

  _________________

  _________________

  26 COM(2017) 676 final.

  26 COM(2017) 676 final.

  Pakeitimas    16

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (10a)  siekiant pagerinti oro kokybę savivaldybėse, itin svarbu atnaujinti transporto parką, kad jis atitiktų netaršių transporto priemonių standartą. Be to, tam, kad būtų laikomasi žiedinės ekonominės principų, reikia prailginti produktų naudojimo trukmę. Todėl transporto priemonių modifikavimas, kad jos atitiktų netaršių transporto priemonių standartą, taip pat gali būti įtrauktas vertinant, kokiu mastu pasiekti būtinieji viešojo pirkimo tikslai, nustatyti priedo 4 ir 5 lentelėse;

  Pakeitimas    17

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (10b)  transporto priemonės, neišmetančios jokių teršalų per išmetimo vamzdį, taip pat gali palikti didelį aplinkosauginį pėdsaką dėl sudėtinių dalių gamybos proceso ir perdirbamumo masto arba degalų gamybos proceso veiksmingumo. Todėl technologijų, kuriomis sprendžiama ši problema, pvz., tvarios ir perdirbamos baterijos, rėmimo lygis turėtų būti didesnis, siekiant būtinųjų viešojo pirkimo tikslų, išdėstytų priedo 4 ir 5 lentelėse. Tų technologijų moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra taip pat turėtų būti skatinami ir kitų sričių Sąjungos politikoje;

  Pakeitimas    18

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  10 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (10c)  išmetamo CO2 kiekio apskaita turėtų būti grindžiama principu „nuo gręžinio iki transporto priemonės“, siekiant užtikrinti, kad būtų teisingai atsižvelgiama į visą degalų tiekimo grandinę nuo išgavimo etapo iki išmetimo vamzdžio. Tai padės tiksliau apskaičiuoti konkrečios transporto priemonės išmetamą teršalų kiekį. Todėl Komisija turėtų nustatyti teršalų, išmetamų „nuo gręžinio iki transporto priemonės“, registravimo metodiką ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

  Pakeitimas    19

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  11 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (11)  lengvosios ir sunkiosios transporto priemonės naudojamos skirtingais tikslais ir skiriasi jų rinkos brandos lygis, todėl būtų naudinga, jei šie skirtumai būtų pripažįstami viešojo pirkimo nuostatose. Poveikio vertinimas parodė, kad papildomos naudos duotų alternatyviųjų degalų naudojimu grindžiami principai, kol Sąjungos lygmeniu bus nustatyti technologijų atžvilgiu neutralūs sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio reikalavimai, kuriuos Komisija ketina pasiūlyti ateityje. Be to, poveikio vertinime pripažįstama, kad mažataršiams ir nulinės taršos miesto autobusams būdinga didesnė rinkos branda, o mažataršiai ir nulinės taršos sunkvežimiai yra ankstyvesniame rinkos plėtros etape;

  (11)  dviratės ir triratės transporto priemonės, lengvosios ir sunkiosios transporto priemonės naudojamos skirtingais tikslais ir skiriasi jų rinkos brandos lygis, todėl būtų naudinga, jei šie skirtumai būtų pripažįstami viešojo pirkimo nuostatose. Be to, turėtų būti pripažinta, kad mažataršiai ir nulinės taršos miesto autobusams pastaruoju metu buvo būdinga pažanga, o mažataršiai ir nulinės taršos sunkvežimiai yra pradiniame rinkos plėtros etape;

  Pakeitimas    20

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (11a)  galimybė sumažinti išmetamą teršalų kiekį vien tik naudojant viešąjį pirkimą yra ribota, o viešasis transportas sudaro tik nedidelę dalį transporto sektoriaus išmetamų teršalų. Todėl valstybės narės turėtų būti skatinamos reguliavimo priemonėmis siekti, kad kitų automobilių parkų, pavyzdžiui, taksi, automobilių nuomos ir važiavimo viena mašina bendrovių, savininkai įsigytų netaršias transporto priemones;

  Pakeitimas    21

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (12)  nustačius būtinuosius netaršių transporto priemonių viešojo pirkimo iki 2025 m. ir iki 2030 m. tikslus valstybių narių lygmeniu, politika rinkose, kuriose investicijos į mažataršį ir nulinės taršos judumą yra pateisinamos, turėtų tapti aiškesnė. Būtinieji tikslai padės kurti rinką visoje Sąjungoje. Jais numatoma laiko viešojo pirkimo procesams pritaikyti ir duodamas aiškus rinkos signalas. Poveikio vertinime atkreipiamas dėmesys į tai, kad valstybės narės vis dažniau nustato tikslus, atsižvelgdamos į savo ekonominį pajėgumą ir problemos sunkumą. Skirtingoms valstybėms narėms turėtų būti nustatyti skirtingi tikslai, priklausomai nuo jų ekonominio pajėgumo (bendrojo vidaus produkto vienam gyventojui) ir taršos poveikio (miesto gyventojų tankio). Būtinieji viešojo pirkimo tikslai turėtų būti papildyti įpareigojimu perkančiosioms organizacijoms, subjektams ir veiklos vykdytojams visose savo viešojo pirkimo procedūrose atsižvelgti į svarbius energijos suvartojimo ir aplinkos apsaugos aspektus. Šios iš dalies pakeistos direktyvos teritorinio poveikio vertinimas parodė, kad poveikis Sąjungos regionuose bus tolygus;

  (12)  valstybių narių lygmeniu nustačius būtinuosius netaršių transporto priemonių viešojo pirkimo tikslus, kurie turi būti pasiekti iki 2025 m. ir iki 2030 m., politika rinkose, kuriose reikia investicijų į mažataršį ir nulinės taršos judumą, turėtų tapti aiškesnė. Būtinieji tikslai padės kurti rinką visoje Sąjungoje. Jais numatoma laiko viešojo pirkimo procesams pritaikyti ir duodamas aiškus rinkos signalas. Poveikio vertinime atkreipiamas dėmesys į tai, kad valstybės narės vis dažniau nustato tikslus, atsižvelgdamos į savo ekonominį pajėgumą ir problemos sunkumą. Skirtingoms valstybėms narėms turėtų būti nustatyti skirtingi tikslai, priklausomai nuo jų ekonominio pajėgumo (bendrojo vidaus produkto vienam gyventojui) ir taršos poveikio (miesto gyventojų tankio). Būtinieji viešojo pirkimo tikslai turėtų būti papildyti įpareigojimu perkančiosioms organizacijoms, subjektams ir veiklos vykdytojams visose savo viešojo pirkimo procedūrose atsižvelgti į svarbius energijos suvartojimo ir aplinkos apsaugos aspektus. Šios iš dalies pakeistos direktyvos teritorinio poveikio vertinimas parodė, kad poveikis Sąjungos regionuose bus tolygus;

  Pakeitimas    22

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (12a)  savo 2017 m. balandžio 4 d. rekomendacijoje Tarybai ir Komisijai, pateiktoje atlikus išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimą (2016/2908(RSP)), Europos Parlamentas paragino valstybes nares skatinti žaliojo viešojo pirkimo politiką ir valdžios institucijoms savo automobilių parkams pirkti nulinės taršos ir itin mažataršes transporto priemones arba panaudoti minėtas transporto priemones (pusiau) viešosiose dalijimosi automobiliais programose ir iki 2035 m. visiškai atsisakyti naujų CO2 išmetančių automobilių;

  Pakeitimas    23

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  13 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (13)  didžiausią poveikį galima pasiekti, jei netaršių transporto priemonių viešasis pirkimas bus tikslingai vykdomas vietovėse, kuriose yra santykinai didelis oro užterštumas. Valstybių narių valdžios institucijos, siekdamos savo būtinųjų vidaus tikslų, į tas sritis turėtų atkreipti ypatingą dėmesį ir nurodyti susijusius veiksmus savo ataskaitose, teikiamose pagal šią iš dalies pakeistą direktyvą;

  (13)  didžiausią poveikį galima pasiekti, jei netaršių transporto priemonių viešasis pirkimas bus tikslingai vykdomas vietovėse, kuriose yra santykinai didelė oro ir triukšmo tarša. Valstybių narių valdžios institucijos, siekdamos savo būtinųjų vidaus tikslų, į tas sritis turėtų atkreipti ypatingą dėmesį ir nurodyti susijusius veiksmus savo ataskaitose, teikiamose pagal šią iš dalies pakeistą direktyvą. Siekiant išvengti neproporcingos naštos ir optimizuoti galimus šios direktyvos rezultatus, valdžios institucijoms turėtų būti teikiama tinkama techninė pagalba;

  Pakeitimas    24

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (13a)  šia iš dalies pakeista direktyva turėtų būti padedama sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir oro teršalų kiekį ir skatinti naudoti netaršų viešąjį automobilių kelių transportą. Ja neturėtų būti sudaroma kliūčių netaršaus ne kelių transporto, pavyzdžiui, tramvajų ir metro, plėtojimui;

  Pakeitimas    25

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (13b)  pasiekti šioje direktyvoje nustatytas ribines vertes bus sunku, jei nebus kuriami paklausūs ir techniškai brandūs produktai. Siekiant užtikrinti, kad nuolat būtų atnaujinama su pažanga susijusi informacija, Komisijai turėtų būti pavedama kas dvejus metus pateikti ataskaitą, kurioje būtų įvertinama, ar sukurta rinkai tinkamų netaršių transporto priemonių sprendimų. Komisija ir valstybės narės taip pat turėtų teikti didesnių finansinių ir ne finansinių paskatų, kad tokios netaršios transporto priemonės būtų greičiau pateiktos rinkai;

  Pakeitimas    26

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  13 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (13c)  atsižvelgiant į tai, kad finansų požiūriu privatūs transportavimo veiklos vykdytojai turi skirtingas galimybes naudoti potencialiai brangesnes alternatyviaisiais degalais varomas transporto priemones, turi būti prieinami mechanizmai, kuriais būtų užtikrintos vienodos viešųjų ir privačių transportavimo veiklos vykdytojų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose ir konkursuose sąlygos, o išlaidos, susijusios su būtinųjų šioje direktyvoje patvirtintų viešųjų pirkimų tikslų laikymusi nebūtų perkeltos vietos valdžios institucijoms, ypač mažesnėms savivaldybėms ir nesukeltų išlaidų eksternalizavimo padidinant bilietų kainas, vietos mokesčius arba apribojant viešojo transporto paslaugas;

  Pakeitimas    27

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  15 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (15)  pagal šią iš dalies pakeistą direktyvą teikiamos viešojo pirkimo ataskaitos turėtų padėti susidaryti aiškų rinkos vaizdą ir taip užtikrinti veiksmingo stebėjimo ir įgyvendinimo galimybę. Pirmiausia turėtų būti teikiama tarpinė ataskaita 2023 m., po to pirma išsami būtinųjų tikslų įgyvendinimo ataskaita 2026 m., o vėliau kas trejus metus. Siekiant sumažinti administracinę naštą pavienėms valdžios įstaigoms ir užtikrinti galimybę veiksmingai apžvelgti rinką, turėtų būti sudarytos sąlygos teikti paprastas ataskaitas. Bendro Sąjungos viešųjų pirkimų žodyno kontekste Komisija užtikrins, kad ataskaitos apimtų visas mažataršes, nulinės taršos ir kitas alternatyviaisiais degalais varomas transporto priemones. Specialūs kodai Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne padės vykdyti registraciją ir stebėjimą „Tenders Electronic Daily“ duomenų bazėje;

  (15)  pagal šią iš dalies pakeistą direktyvą teikiamos viešojo pirkimo ataskaitos turėtų padėti susidaryti aiškų rinkos vaizdą ir taip užtikrinti veiksmingo stebėjimo ir įgyvendinimo galimybę. Pirmiausia valstybės narės 2023 m. Komisijai turėtų pateikti preliminarią ataskaitą, laikydamosi ataskaitų pagal Sąjungos teisės aktus dėl viešųjų pirkimų ir dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų teikimo tvarkos, 2026 m. turėtų būti teikiama pirma išsami būtinųjų tikslų įgyvendinimo ataskaita, o vėliau – kas trejus metus. Siekiant sumažinti administracinę naštą pavienėms valdžios įstaigoms ir užtikrinti galimybę veiksmingai apžvelgti rinką, turėtų būti sudarytos sąlygos teikti paprastas ataskaitas. Tose ataskaitose turėtų būti pateikta informacija apie veiksmus, kurių buvo imtasi įgyvendinant Direktyvą 2009/33/EB ir kurie atitinka Sąjungos bendrame viešųjų pirkimų žodyne pateiktas kategorijas. Komisija turėtų teikti reguliarias ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai apie Direktyvos 2009/33/EB įgyvendinimą. Komisija taip pat turėtų įvertinti, ar į Direktyvos 2009/33/EB taikymo sritį būtų galima įtraukti statybviečių mašinas, ir, jei taip, parengti metodiką „netaršioms statybviečių mašinoms“ apibrėžti;

  Pakeitimas    28

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (15a)  siekiant geriau informuoti būsimus šios sektoriaus sprendimų priėmėjus, suteikiant tikslesnių duomenų apie konkrečios transporto priemonės bendrą išmetamą teršalų kiekį visoje vertės grandinėje, Komisija turėtų pasiūlyti transporto priemonių per visą gyvavimo ciklą išmetamo CO2 kiekio ir „nuo gręžinio iki transporto priemonės“ išmetamo CO2 kiekio apskaičiavimo metodiką. Į šiuos kiekius Komisija turėtų atsižvelgti atlikdama Direktyvos 2009/36/EB ir kitų atitinkamų teisės aktų, susijusių su alternatyviaisiais degalais, peržiūrą;

  Pakeitimas    29

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (16)  dar labiau paskatinti netaršių transporto priemonių paplitimą rinkoje galima nustačius tikslines viešosios paramos priemones nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis. Tai apima geresnį keitimąsi žiniomis ir viešojo pirkimo suderinimą, kad būtų galima imtis veiksmų pakankamai dideliu mastu ir taip sumažinti sąnaudas ir paveikti rinką. Galimybė teikti valstybės paramą siekiant skatinti alternatyviųjų degalų paskirstymo infrastruktūrų plėtrą pripažįstama 2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkai ir energetikai gairėse27. Tačiau tokiai valstybės paramai ir toliau bus taikomos Sutarties, ypač jos 107 ir 108 straipsnių, taisyklės;

  (16)  dar labiau paskatinti netaršių transporto priemonių paplitimą rinkoje galima nustačius tikslines viešosios paramos priemones nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis. Tai apima geresnį keitimąsi žiniomis ir viešojo pirkimo suderinimą, kad būtų galima imtis veiksmų pakankamai dideliu mastu ir taip sumažinti sąnaudas ir paveikti rinką. Taip pat reikia vykdyti regioninius bandomuosius projektus, ypač tuomet, kai siekiama sujungti kaimo ir miesto zonas. Galimybė teikti valstybės paramą siekiant skatinti alternatyviųjų degalų paskirstymo infrastruktūrų plėtrą pripažįstama 2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkai ir energetikai gairėse27. Tačiau tokiai valstybės paramai ir toliau bus taikomos Sutarties, ypač jos 107 ir 108 straipsnių, taisyklės;

  _________________

  _________________

  27 OL C 200, 2014 6 28, p. 1.

  27 OL C 200, 2014 6 28, p. 1.

  Pakeitimas    30

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (16a)  kad būtų dar labiau sumažintas išmetamo anglies dioksido ir oro teršalų kiekis, valstybės narės turėtų būti raginamos taikyti, kai tinkama, įvairias paskatas ir mechanizmus, skatinančius pakeisti transporto priemonių parką sektoriuose, kurie nėra reglamentuojami pagal šią direktyvą;

  Pakeitimas    31

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (16b)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šioje direktyvoje nustatytų būtinųjų viešojo pirkimo tikslų laikymosi sąnaudos nebūtų perkeltos vietos valdžios institucijoms ir kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turėtų pakankamai finansinių išteklių;

  Pakeitimas    32

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (16c)  būtinos kryptingos paramos priemonės, skirtos netaršių transporto priemonių viešajam pirkimui skatinti. Kad būtų lengviau pasiekti šios direktyvos tikslus, valstybės narės turi išplėsti savo finansines ir nefinansines paskatas, norėdamos paspartinti netaršių transporto priemonių skverbimąsi į rinką;

  Pakeitimas    33

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 d konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (16 d)  šia direktyva nustačius lengvųjų transporto priemonių ir sunkiųjų transporto priemonių būtinuosius viešojo pirkimo tikslus perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turės skirti papildomų finansinių išteklių. Todėl vykdant Sąjungos biudžeto ir finansų politiką po 2020 m. turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams reikės skirti pakankamą finansinę paramą. Tai turėtų atsispindėti būsimojoje daugiametėje finansinėje programoje ir tvarių finansų bei Sąjungos finansinių institucijų taisyklėse;

  Pakeitimas    34

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 e konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (16e)   siekiant užtikrinti, kad valdžios institucijos būtų skatinamos įsigyti netaršias transporto priemones, o valstybės narės investuotų į alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimą, taip pat norint išvengti tokių viešųjų pirkimų, dėl kurių keleiviams padidėtų kainos, perkantiesiems subjektams turėtų būti teikiama parama pagal Sąjungos biudžeto ir finansų politiką po 2020 m. Tai turi atsispindėti būsimojoje daugiametėje finansinėje programoje ir tvarių finansų bei Sąjungos finansinių institucijų taisyklėse. Be to, valstybės narės turėtų plėsti finansines ir nefinansines paskatas ir numatyti aplinkosaugos auditą, kad paspartintų netaršių transporto priemonių skverbimąsi į rinką. Šios pastangos padės sumažinti pradines dideles investicijas į infrastruktūros pokyčius ir prisidės prie transporto sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo;

  Pakeitimas    35

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 f konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (16f)  pagal dabartinę daugiametę finansinę programą (DFP) Sąjunga turi daug įvairių fondų, skirtų padėti valstybėms narėms, vietos valdžios institucijoms ir susijusiems veiklos vykdytojams pereiti prie tvaraus judumo. 2014–2020 m. laikotarpiu Sąjunga iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų skyrė 13,7 mlrd. EUR judumui mieste finansuoti. Pagal Sąjungos mokslinių tyrimų programą „Horizontas 2020“ judumui mieste bus skirta maždaug 200 mln. EUR, pažangiesiems miestams – 650 mln. EUR, o pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę apie 200 mln. EUR bus skirta kvietimams teikti paraiškas dėl miestų transporto mazgų. Pagal kitą DFP Komisija ir valstybės narės turėtų toliau remti tvaraus judumo mieste projektus ir stiprinti būtiną įvairių finansavimo šaltinių ir programų sinergiją. Visų pirma būtina stiprinti judumo mieste, naujosios skaitmeninės darbotvarkės ir energetikos sąjungos ryšius, pvz., galimybę pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) finansuoti sinergiją užtikrinančius projektus, numatant papildomą bendro finansavimo dalį transporto projektams, turintiems energijos ir telekomunikacijų elementų, kurie gali būti labai naudingi miestų projektams;

  Pakeitimas    36

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 g konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (16g)  turėtų būti skatinama tikslingiau naudoti ES finansines priemones, kaip antai Europos strateginių investicijų fondą arba Europos investicijų banko švaresnio transporto priemonę, galinčias padėti finansuoti transporto parkus ir įrangą. Tuo tikslu turėtų būti stiprinamas techninių ir finansinių konsultavimo paslaugų teikimas vietos valdžios institucijoms ir veiklos vykdytojams, pvz., per Europos investavimo konsultacijų centrą, JASPERS, JESSICA arba finansinę priemonę „Compass“, siekiant sustiprinti jų institucinius gebėjimus, gerinti projektų rengimą ir įgyvendinimą ir optimaliai naudoti ES lėšas ir finansines priemones, taip pat mažinti novatoriškų pasiūlymų riziką;

  Pakeitimas    37

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 h konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (16h)  valdžios institucijos taip pat turėtų būti skatinamos pirkti transporto priemones remdamosi ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijais, kaip nurodyta Direktyvos 2014/25/ES 82 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonominį efektyvumą per transporto priemonės eksploatavimo laikotarpį, taip pat į aplinkos ir socialinius aspektus;

  Pakeitimas    38

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 i konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (16i)  siekiant kuo labiau padidinti investicijų poveikį, reikia geriau koordinuoti judumą ir miestų planavimą, pvz., naudojant tvaraus judumo mieste planus. Tvaraus judumo mieste planai – tai planai, kurie yra rengiami įvairiose politikos srityse ir bendradarbiaujant įvairiais valdymo lygmenimis, derinant skirtingas transporto rūšis, kelių saugą, krovinių vežimą, judumo valdymą ir pažangiąsias transporto sistemas. Tvaraus judumo mieste planai gali atlikti svarbų vaidmenį siekiant Sąjungos tikslų, susijusių su išmetamo CO2 kiekio, triukšmo ir oro taršos mažinimu. Todėl tvaraus judumo mieste planų taikymas turėtų būti svarbus aspektas, į kurį reikia atsižvelgti finansuojant ES miesto transporto srities projektus, taip pat įgyvendinant šią iš dalies pakeistą direktyvą. Šiuo atveju Komisija, visapusiškai atsižvelgdama į subsidiarumo principą, turėtų teikti kompetentingoms institucijoms būtinas konsultacijas ir techninę pagalbą kuriant tvaraus judumo mieste planus;

  Pakeitimas    39

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 j konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (16j)  viešieji pirkimai ne tik padeda pereiti prie netaršių transporto priemonių, bet ir skatina plėtoti naujų formų judumą. Skatinant naudoti netaršias transporto priemones, bus spartinamas infrastruktūros diegimas miestuose, o skaitmeninimas padidins keleivių ir krovinių vežimo efektyvumą. Įvairiarūšis ir dalijimusi pagrįstas judumas, taip pat integruotieji bilietų pardavimo sprendimai yra labai svarbūs pereinant prie judumo kaip paslaugos;

  Pakeitimas    40

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  17 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (17)  kad būtų pasiekti šios direktyvos tikslai, Komisijai penkeriems metams, pradedant nuo [Prašome įrašyti įsigaliojimo datą], pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus, kuriais būtų atnaujinamos nuostatos dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 normų. Šis laikotarpis turėtų būti savaime pratęstas tokios pačios trukmės laikotarpiais, jei Europos Parlamentas arba Taryba tam neprieštarauja. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

  Išbraukta.

  Pakeitimas    41

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (18a)  pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros1a ypatingą dėmesį reikia skirti Sąjungos teisės aktų poveikiui. Galimų tolesnių veiksmų poveikio vertinimas turėtų būti paremtas Direktyvos 2009/33/EB vertinimu. Todėl Komisija, remdamasi geriausiais ir naujausiais turimais moksliniais įrodymais, turėtų įvertinti, ar reikia paržiūrėti tą direktyvą atsižvelgiant į transporto priemonių per visą gyvavimo ciklą išmetamą CO2 kiekį ir „nuo gręžinio iki transporto priemonės“ išmetamą CO2 kiekį, siekiant užtikrinti politikos tikslų įgyvendinimo skaidrumą ir atskaitingumą, ir, prireikus, pasiūlyti reikiamų patobulinimų. Jei tinkama, Komisija šiuo aspektu taip pat turėtų peržiūrėti kitus atitinkamus teisės aktus, susijusius su alternatyviaisiais degalais;

   

  ______________

   

  1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

  Pakeitimas    42

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (18b)  pagrindinė transporto priemonių viešojo pirkimo dalis yra susijusi su vietos viešojo transporto organizacijoms, kurios paprastai priklauso vietos valdžios institucijoms, turinčioms ribotus finansinius išteklius. Todėl netaršių transporto priemonių pirkimo taisyklės neturėtų sukurti nei papildomos finansinės naštos, nei patiriamų didesnių išlaidų perkelti padidinant bilietų kainas, vietos mokesčius arba sumažinant viešojo transporto paslaugas;

  Pakeitimas    43

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  18 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (18c)  Sąjunga turi apsaugoti ES gamintojus nuo nesąžiningos konkurencijos trečiosiose šalyse, kuriose ES gamintojai neturi galimybių dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose kelių transporto priemonėms pirkti, įsigyti išperkamosios nuomos būdu, išsinuomoti arba pirkti išsimokėtinai. Todėl Komisija turėtų analizuoti nesąžiningos konkurencijos praktiką trečiosiose šalyse ir imtis atitinkamų priemonių, kad būtų užtikrinta Europos pramonės apsauga;

  Pakeitimas    44

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  Pavadinimas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Direktyva 2009/33/ES dėl skatinimo naudoti netaršias kelių transporto priemones ir taip remti mažataršį judumą

  Direktyva 2009/33/ES dėl skatinimo per viešuosius pirkimus įsigyti netaršias kelių transporto priemones ir taip remti mažataršį judumą

  Pakeitimas    45

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

  Direktyva 2009/33/EB

  1 straipsnio 1 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  (1a)  1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

  Šioje direktyvoje nustatomas reikalavimas, kad perkančiosios institucijos, perkantieji subjektai, taip pat tam tikri operatoriai, pirkdami kelių transporto priemones, atsižvelgtų į transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikį energetikai ir aplinkai, įskaitant suvartojamą energiją ir išmetamą CO2 ir kai kurių kitų teršalų kiekį, kad būtų skatinama netaršių ir efektyviai energiją vartojančių transporto priemonių rinka ir didinamas transporto sektoriaus įnašas į Bendrijos aplinkos, klimato ir energetikos politiką.

  „Šioje direktyvoje nustatomas reikalavimas, kad perkančiosios institucijos, perkantieji subjektai, taip pat tam tikri operatoriai, pirkdami, išsinuomodami, įsigydami išperkamosios nuomos būdu arba pirkdami išsimokėtinai kelių transporto priemones, atsižvelgtų į transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikį energetikai ir aplinkai, įskaitant suvartojamą energiją ir išmetamą CO2 ir kai kurių kitų teršalų kiekį, kad būtų skatinama netaršių ir efektyviai energiją vartojančių transporto priemonių rinka ir didinamas transporto sektoriaus įnašas į Sąjungos aplinkos, klimato ir energetikos politiką.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=EN)

  Pakeitimas    46

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)

  Direktyva 2009/33/EB

  2 straipsnio 1 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  (1b)  2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

  Valstybės narės gali netaikyti šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų sutartims dėl Direktyvos 2007/46/EB 2 straipsnio 3 dalyje nurodytų transporto priemonių, kurioms šių valstybių narių teritorijoje netaikoma tipo patvirtinimo arba individualaus patvirtinimo tvarka, pirkimo.

  Valstybės narės gali netaikyti šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų Direktyvos 2007/46/EB 2 straipsnio 3 dalyje nurodytų kelių transporto priemonių pirkimo, išperkamosios nuomos, nuomos ir pirkimo išsimokėtinai sutartims, kai šioms transporto priemonėms šių valstybių narių teritorijoje netaikoma tipo patvirtinimo arba individualaus patvirtinimo tvarka.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=EN)

  Pakeitimas    47

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Ši direktyva taikoma kelių transporto priemonių pirkimo, išperkamosios nuomos, nuomos ir pirkimo išsimokėtinai sutartims, kai tas priemones įsigyja arba nuomojasi:

  Ši direktyva taikoma kelių transporto priemonių pirkimo, išperkamosios nuomos, nuomos ir pirkimo išsimokėtinai arba modifikavimo sutartims, kai tas priemones įsigyja arba nuomojasi:

  Pakeitimas    48

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ca)  Europos Sąjungos institucijoms, agentūroms ir įstaigoms.

  Pakeitimas    49

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  4 straipsnio 1 dalies 4 punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4.  netarši transporto priemonė:

  4.  netarši transporto priemonė – bet kurios kategorijos transporto priemonė, varoma alternatyviaisiais degalais, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/94/ES 2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkte, išskyrus biokurą, kuris negaminamas iš Direktyvos 2018/... (AIED II) IX priedo A dalyje išvardytų žaliavų arba kuris gaminamas iš alyvpalmių aliejaus*, ir įskaitant hibridines transporto priemones, kuriose elektra naudojama tik transporto priemonės, mažataršių ir nulinės taršos transporto priemonių varymo daliai. Transporto priemonių su vidaus degimo varikliu išmetamų teršalų kiekis realiomis važiavimo sąlygomis**, išreikštas išmetamųjų teršalų kiekio ribų procentine dalimi***, negali viršyti 80 proc.

  a)  M1 arba M2 klasės transporto priemonė, kurios per išmetimo vamzdį išmetamo CO2 kiekis g/km ir tikrosiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis nesiekia priedo 2 lentelėje nurodytos ribos ir taikomos išmetamų teršalų normos procentinės dalies, arba

   

  b)  N1 klasės transporto priemonė, kurios per išmetimo vamzdį išmetamo CO2 kiekis g/km ir tikrosiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis nesiekia priedo 2 lentelėje nurodytos ribos ir taikomos išmetamų teršalų normos procentinės dalies, arba

   

  c)  M3, N2 arba N3 klasės transporto priemonė, kaip apibrėžta priedo 3 lentelėje.

   

   

  _____________________________

   

  *   Tai turi būti įrodyta sutartimi dėl biokuro pirkimo arba kitų jo gavimo būdų.

   

  **   Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų ultrasmulkiųjų dalelių kiekis #/km (PN) ir azoto oksidų kiekis mg/km (NOx), išmatuotas pagal taikomos redakcijos Reglamento 2017/1151 IIIA priedą.

   

  ***   Taikoma išmetamų teršalų kiekio ribinė vertė, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede.

  Pakeitimas    50

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  4 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4a.  nulinės taršos transporto priemonė – transporto priemonė, per išmetimo vamzdį neišmetanti CO2, NOx ir kietųjų dalelių;

  Pakeitimas    51

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  4 straipsnio 1 dalies 4 b punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4b.  mažataršė transporto priemonė – transporto priemonė, kurios didžiausias išmetamų teršalų kiekis nurodytas priedo 2 lentelėje;

  Pakeitimas    52

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  4 straipsnio 1 dalies 4 c punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4c.  transporto priemonė, modifikuota taip, kad atitiktų netaršios transporto priemonės standartą – transporto priemonė, kurios variklis modifikuotas taip, kad atitinka netaršios transporto priemonės, apibrėžtos šio straipsnio pirmos dalies 4 punkte, standartą. Modifikuoto variklio, kuriame naudojami biodegalai, apibrėžti Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio antros pastraipos i punkte, sintetiniai degalai arba parafininiai degalai, atveju transporto priemonė turi atitikti naujausią EURO standartą arba vėlesnės klasės standartus.

  Pakeitimas    53

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  4a straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4)  įrašomas 4a straipsnis:

  Išbraukta.

  „4a straipsnis

   

  Įgaliojimų delegavimas

   

  Komisija įgaliojama pagal 8a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais bus atnaujintos priedo 3 lentelėje nustatytos sunkiųjų transporto priemonių per išmetimo vamzdį išmetamo CO2 ir kitų oro teršalų kiekio ribinės vertės, kai Sąjungos lygmeniu įsigalios atitinkamos sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 normos.“

   

  Pakeitimas    54

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  5 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Valstybės narės užtikrina, kad perkant, įsigyjant išperkamosios nuomos būdu, išsinuomojant arba perkant išsimokėtinai kelių transporto priemones ir sudarant viešųjų paslaugų sutartis dėl viešojo keleivinio geležinkelių ir kelių transporto paslaugų, taip pat viešųjų paslaugų sutartis, kaip nurodyta šios direktyvos 3 straipsnyje, būtų laikomasi priedo 4 lentelėje nurodytų lengvųjų transporto priemonių ir priedo 5 lentelėje nurodytų sunkiųjų transporto priemonių būtinųjų viešojo pirkimo tikslų.

  1.  Valstybės narės užtikrina, kad perkant, įsigyjant išperkamosios nuomos būdu, išsinuomojant, perkant išsimokėtinai kelių transporto priemones arba modifikuojant jas pagal netaršių transporto priemonių standartus ir sudarant viešųjų paslaugų sutartis dėl viešojo keleivinio geležinkelių ir kelių transporto paslaugų, taip pat viešųjų paslaugų sutartis, kaip nurodyta šios direktyvos 3 straipsnyje, būtų laikomasi priedo 4 lentelėje nurodytų netaršių lengvųjų transporto priemonių ir priedo 5 lentelėje nurodytų sunkiųjų transporto priemonių būtinųjų viešojo pirkimo tikslų.

  Pakeitimas    55

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a.  Apskaičiuojant būtinuosius viešojo pirkimo tikslus, viešojo pirkimo data, į kurią reikia atsižvelgti, – tai viešojo pirkimo procedūros užbaigimo pasirašant sutartį.

   

  Būtinieji viešojo pirkimo tikslai apskaičiuojami kaip vidurkis visų sutarčių, pasirašytų nuo kitos dienos po šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos iki 2024 m. gruodžio 31 d. pirmuoju ataskaitiniu laikotarpiu ir nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2029 m. gruodžio 31 d. antruoju ataskaitiniu laikotarpiu.

   

  Jeigu nauji ataskaitinio laikotarpio po 2030 m. sausio 1 d. tikslai nepriimami laiku, toliau lieka galioti 2030 metams nustatyti tikslai.

  Pakeitimas    56

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1b.  Kad pasiektų viešųjų pirkimų tikslus, perkantieji subjektai grindžia sutarčių sudarymą ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu, kaip nurodyta Direktyvos 2014/25/ES 82 straipsnyje. Konkurso specifikacijos turėtų būti apibrėžtos ne tik atsižvelgiant į bendras eksploatavimo sąnaudas, bet ir į kitas transporto priemonės charakteristikas, pvz., prieinamumą, įtraukimą į miesto aplinką, triukšmo lygį, energijos vartojimo efektyvumą, baterijų ir transporto priemonių sudedamųjų dalių perdirbamumą.

  Pakeitimas    57

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

  Direktyva 2009/33/EB

  5 a straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  5a)  įrašomas šis straipsnis:

   

  „5a straipsnis

   

  Finansiniai ištekliai

   

  1.  Valstybės narės skiria pakankamai finansavimo priemonių netaršių transporto priemonių viešajam pirkimui ir su jomis susijusios infrastruktūros diegimui jų teritorijoje. Prieš suteikiant lėšas nuodugniai įvertinami viešosios valdžios institucijų ir perkančiųjų subjektų finansiniai poreikiai, susiję su nacionaliniu lygmeniu nustatytais viešųjų pirkimų tikslais.

   

  2.  Sąjunga suteikia papildomų finansavimo priemonių, kuriomis remiama netaršių transporto priemonių paklausa rinkoje ir su jomis susijusios infrastruktūros kūrimas valstybėse narėse.“

  Pakeitimas    58

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 5 b punktas (naujas)

  Direktyva 2009/33/EB

  5 b straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  5b)  įrašomas šis straipsnis:

   

  „5b straipsnis

   

  Viešojo transporto alternatyviųjų degalų veiksmų planas

   

  1.  Iki 2020 m. gruodžio 31 d. Europos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai veiksmų planą, kuriuo siekiama paspartinti transporto bendrovėms priklausančių sunkiųjų krovininių automobilių baterijų įkrovimo punktų ir degalinių infrastruktūros kūrimą jų pačių parkuose ir techninės priežiūros vietose, taip pat viešojoje erdvėje.

   

  2.  Šiame veiksmų plane pateikiama informacija apie prieinamas Sąjungos finansavimo priemones ir aiškiai nustatomos procedūros, kaip tokia parama gali būti skiriama, įskaitant jos sąsają su galiojančiomis Europos valstybės pagalbos taisyklėmis.

   

  3.  Ataskaitoje taip pat turėtų būti pateiktas vertinimas, kaip galėtų būti persvarstytos Sąjungos finansavimo priemonės, siekiant suteikti finansavimo prioritetą visų dydžių viešojo transporto įmonėms, kad jos pakeistų savo transporto priemones.“

  Pakeitimas    59

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 5 c punktas (naujas)

  Direktyva 2009/33/EB

  5 c straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  5c)  įrašomas šis straipsnis:

   

  „5c straipsnis

   

  Sąjungos platforma, skirta mažataršių ir efektyviai energiją vartojančių kelių transporto priemonių tarpvalstybiniams ir bendriems viešiesiems pirkimams

   

  Siekdama palengvinti tikslų, nustatytų šios direktyvos priede, įgyvendinimą ir pasiekti masto ekonomiją, Komisija sukuria Sąjungos platformą, skirtą mažataršių ir efektyviai energiją vartojančių kelių transporto priemonių tarpvalstybiniams ir bendriems viešiesiems pirkimams. Šioje platformoje gali dalyvauti 3 straipsnyje nurodytos perkančiosios organizacijos, subjektai ir veiklos vykdytojai, norintys kartu įsigyti transporto priemones. Komisija užtikrina, kad platforma būtų viešai prieinama ir veiksmingai suburtų visas šalis, suinteresuotas sutelkti savo išteklius. Siekdama palengvinti tokių bendrų viešųjų pirkimų skelbimą ir vykdymą, Komisija teikia techninę pagalbą ir parengia bendradarbiavimo susitarimų šablonus. Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo sukuriama Sąjungos platforma, skirta mažataršių ir efektyviai energiją vartojančių kelių transporto priemonių bendriems viešiesiems pirkimams.“

  Pagrindimas

  Tarpvalstybinių viešųjų pirkimų platforma galėtų padėti miestams pasinaudoti masto ekonomija ir taip sumažinti sąnaudas.

  Pakeitimas    60

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  8a straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  7)  įrašomas naujas 8a straipsnis:

  Išbraukta.

  „8a straipsnis

   

  Naudojimasis įgaliojimais

   

  1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

   

  2.  straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkeriems metams nuo [Prašome įrašyti įsigaliojimo datą]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

   

  3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

   

  4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

   

  5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

   

  6.  Pagal 4a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

   

  Pakeitimas    61

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  9 straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  8)   9 straipsnis pakeičiamas taip:

  8)   9 straipsnis išbraukiamas

  „1.   Komisijai padeda komitetas.

   

  Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

   

  2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis. Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

   

  3.   Kai komiteto nuomonei gauti būtina rašytinė procedūra, tokia procedūra laikoma baigta be rezultato, jei per nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį taip nusprendžia komiteto pirmininkas arba to prašo paprastoji komiteto narių dauguma.“

   

  Pakeitimas    62

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunktis

  Direktyva 2009/33/EB

  10 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Nuo 2027 m. sausio 1 d. Komisija kas trejus metus, gavusi valstybių narių ataskaitas, teikia šios direktyvos taikymo ir veiksmų, kurių, siekdamos ją veiksmingai įgyvendinti, ėmėsi atskiros valstybės narės, ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

  1.  Iki 2026 m. balandžio 18 d., o vėliau – kas trejus metus valstybės narės Komisijai teikia šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą kartu su Direktyvos 2014/24/ES 83 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje ir Direktyvos 2014/25/ES 99 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytomis ataskaitomis. Iki 2023 m. balandžio 18 d. valstybės narės Komisijai pateikia preliminarią ataskaitą.

   

  Tose ataskaitose pateikiama informacija apie veiksmus, kurių imtasi šiai direktyvai įgyvendinti, nurodoma informacija apie institucijų ir subjektų nupirktų transporto priemonių skaičių ir kategorijas, apie įvairių valdymo lygmenų subjektų tarpusavio dialogą, informacija apie valstybių narių ketinimus, susijusius su minėta ataskaitų teikimo veikla, taip pat visa kita vertinga informacija.

   

  Informacija turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) priedo 1 lentelėje išvardytas kategorijas.

  Pakeitimas    63

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a a papunktis (naujas)

  Direktyva 2009/33/EB

  10 straipsnio 2 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  aa)   2 dalis pakeičiama taip:

  2.  Tose ataskaitose pateikiamas šios direktyvos, ypač 5 straipsnio 3 dalyje nurodytų būdų, poveikio vertinimas bei įvertinama, ar reikia imtis tolesnių veiksmų ir, prireikus, pateikiami pasiūlymai.

  „2.   Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. Komisija pasiūlo metodiką, skirtą apskaičiuoti transporto priemonių per visą gyvavimo ciklą išmetamą CO2 kiekį ir „nuo gręžinio iki transporto priemonės“ išmetamą CO2 kiekį.

  Tose ataskaitose Komisija palygina nominalų ir santykinį nupirktų transporto priemonių, kurios eksploatacinio laikotarpio poveikio energetikai ir aplinkai požiūriu atitinka geriausią rinkos alternatyvą ir kurios priklauso kiekvienai iš priedo 3 lentelėje išvardytų transporto priemonių kategorijų, skaičių su bendrąja šių transporto priemonių rinka; taip pat ji įvertina 5 straipsnio 3 dalyje nurodytų būdų poveikį rinkai. Komisija įvertina, ar reikia imtis tolesnių veiksmų, ir, prireikus, pateikia pasiūlymus.

  Ne vėliau kaip 2027 m. balandžio 18 d. Komisija atlieka Direktyvos 2009/33/EB ir kitų atitinkamų teisės aktų, susijusių su alternatyviaisiais degalais, peržiūrą, atsižvelgdama į transporto priemonių per visą gyvavimo ciklą išmetamą CO2 kiekį ir „nuo gręžinio iki transporto priemonės“ išmetamą CO2 kiekį.

  Pakeitimas    64

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a b papunktis (naujas)

  Direktyva 2009/33/EB

  10 straipsnio 3 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  ab)  3 dalis pakeičiama taip:

  3.  Ne vėliau kaip pirmosios ataskaitos pateikimo dieną, Komisija išnagrinėja 5 straipsnio 3 dalyje nurodytus būdus, pateikia 6 straipsnyje nustatytos metodikos įvertinimą ir, jei reikia, pasiūlo atitinkamus pakeitimus.

  3.  Iki 2024 m. balandžio 18 d., o vėliau kas trejus metus Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie šios direktyvos įgyvendinimą, nurodydama atskirų valstybių narių veiksmus šioje srityje, ir įvertina tolesnių veiksmų poreikį ir, jei reikia, pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šią direktyvą.

  Pakeitimas    65

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b papunktis

  Direktyva 2009/33/EB

  10 straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4.  Valstybės narės iki 2026 m. sausio 1 d., o vėliau kas trejus metus, Komisijai teikia šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitas. Iki 2023 m. sausio 1 d. valstybės narės Komisijai pateikia tarpines ataskaitas. Tose ataskaitose pateikiama informacija apie veiksmus, kurių imtasi šiai direktyvai įgyvendinti, nurodoma informacija apie institucijų ir subjektų nupirktų transporto priemonių skaičių ir kategorijas, apie įvairių valdymo lygmenų subjektų tarpusavio dialogą, informacija apie valstybių narių ketinimus dėl minėtos ataskaitų teikimo veiklos, taip pat visa kita vertinga informacija. Informacija pateikiama pagal Reglamente (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ)31 nurodytas kategorijas, kaip nurodyta priede.

  Išbraukta.

  Pakeitimas    66

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b papunktis

  Direktyva 2009/33/EB

  10 straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5.   Komisija įgaliojama priimti įgyvendinimo aktus ir juose nustatyti gaires dėl 4 dalyje nurodytų valstybių narių ataskaitų turinio.

  5.   Komisija įgaliojama priimti įgyvendinimo aktus ir juose nustatyti gaires dėl 1 dalyje nurodytų valstybių narių ataskaitų turinio.“;

  Pakeitimas    67

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b papunkčio b a punktas (naujas)

  Direktyva 2009/33/EB

  10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ba  įrašoma ši dalis:

   

  „5a.  Valstybės narės gali nuspręsti nustatyti mechanizmus siekiant reguliavimo priemonėmis užtikrinti, kad kitų automobilių parkų, pavyzdžiui, taksi, dalijimosi automobiliais ir važiavimo viena mašina (angl. ride-pooling) bendrovių, savininkai įsigytų netaršias transporto priemones.“

  Pagrindimas

  Viešajam transportui tenka tik nedidelė teršalų dalis (8 proc. transporto sektoriaus taršos), tačiau pasiūlymas dėl direktyvos daugiausia skirtas viešojo transporto priemonėms. Siekiant pusiausvyros ir teršalų mažinimo tikslo, reikėtų į direktyvos taikymo sritį įtraukti ir kitus didelius automobilių parkus.

  Pakeitimas    68

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b b papunktis (naujas)

  Direktyva 2009/33/EB

  10 straipsnio 5 b dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  bb)  įrašoma ši dalis:

   

  „5b.  Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia veiksmų planą, kuriuo siekiama paspartinti transporto bendrovėms priklausančių sunkiųjų transporto priemonių įkrovimo ir degalų papildymo infrastruktūros diegimą jų pačių parkuose ir techninės priežiūros vietose, taip pat viešojoje erdvėje. Į šį veiksmų planą įtraukiama informacija apie turimas Sąjungos finansavimo priemones ir išdėstoma, kaip tokia parama gali būti teikiama nepaisant Europos valstybės pagalbos taisyklių.“

  Pakeitimas    69

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b c papunktis (naujas)

  Direktyva 2009/33/EB

  10 straipsnio 5 c dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  bc)  įrašoma ši dalis:

   

  „5c.   Komisija įvertina poreikį peržiūrėti atitinkamus teisės aktus, susijusius su netaršių ir efektyviai energiją vartojančių kelių transporto priemonių skatinimu, kiek tai susiję su geriausių ir restauruotų padangų naudojimu, ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“

  Pakeitimas    70

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b d papunktis (naujas)

  Direktyva 2009/33/EB

  10 straipsnio 5 d dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  bd)  įrašoma ši dalis:

   

  „5d.  Komisija pateikia valstybėms narėms gaires dėl įvairių Sąjungos lėšų, kurios galėtų būti naudojamos įgyvendinant šią direktyvą, pavyzdžiui, pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, kuria remiama itin efektyvių, tvarių ir veiksmingai tarpusavyje sujungtų transeuropinių tinklų plėtra transporto srityje, ir Europos strateginių investicijų fondą arba Švaresnio transporto priemonę, kuriais remiamas švaresnių transporto priemonių diegimas ir su jomis susiję infrastruktūros poreikiai.“

  Pakeitimas    71

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b e papunktis (naujas)

  Direktyva 2009/33/EB

  10 straipsnio 5 e dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  be)  įrašoma ši dalis:

   

  „5e.  Konsultacijų centrai atlieka svarbų vaidmenį šiame perėjimo procese, palengvindami ir skatindami investicijas bei remdami institucinius gebėjimus. Todėl Komisija turi iš esmės sustiprinti Europos investavimo konsultacijų centro vaidmenį ir pajėgumus, visų pirma stiprindama jo veiklą vietos lygmeniu ir skatindama aktyvų dalyvavimą rengiant projektus.“

  Pakeitimas    72

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo XXXX [Prašome įrašyti datą – 24 mėnesiai po įsigaliojimo dienos]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

  Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo XXXX [Prašome įrašyti datą – 18 mėnesių po įsigaliojimo dienos]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

  Pakeitimas    73

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  I priedas

  Direktyva 2009/33/EB

  Priedo 1 lentelė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  1 lentelė. 3 straipsnyje nurodyti Bendro viešųjų pirkimų žodyno kodai

  BVPŽ kodas

  Aprašymas

  60112000-6

  Viešojo kelių transporto paslaugos.

  60130000-8

  Specialiojo keleivinio kelių transporto paslaugos.

  60140000-1

  Nereguliarus keleivinis transportas.

  60172000-3

  Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų nuoma su vairuotoju.

  90511000-2

  Atliekų rinkimo paslaugos.

  60160000-7

  Pašto siuntų vežimas keliais.

  60161000-4

  Siuntinių vežimo paslaugos.

   

  Pakeitimas

  1 lentelė. 3 straipsnyje nurodyti Bendro viešųjų pirkimų žodyno kodai

  BVPŽ kodas

  Aprašymas

  60112000-6

  Viešojo kelių transporto paslaugos.

  60130000-8

  Specialiojo keleivinio kelių transporto paslaugos.

  60140000-1

  Nereguliarus keleivinis transportas.

  60172000-3

  Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų nuoma su vairuotoju.

  90511000-2

  Atliekų rinkimo paslaugos.

  60160000-7

  Pašto siuntų vežimas keliais.

  60161000-4

  Siuntinių vežimo paslaugos.

  64121100-1

  Pašto pristatymo paslaugos.

  64121200-2

  Siuntinių pristatymo paslaugos.

  60170000-0

  Keleivinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju.

  60171000-7

  Lengvųjų automobilių nuoma su vairuotoju.

  60181000-0

  Sunkvežimių nuoma su vairuotoju.

  60180000-3

  Krovininių transporto priemonių nuoma su vairuotoju.

  90511100-3

  Miesto kietųjų atliekų rinkimo paslaugos.

  90511200-4

  Buitinių atliekų rinkimo paslaugos.

  90511300-5

  Šiukšlių rinkimo paslaugos.

  90511400-6

  Popieriaus rinkimo paslaugos.

  Pakeitimas    74

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  I PRIEDAS

  Direktyva 2009/33/EB

  Priedo 2 lentelė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  2 lentelė. Lengvųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio ribinės vertės

  Transporto priemonių kategorijos

  2025 m.

  2030 m.

   

  CO2 g/km

  Tikrosiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis* kaip procentinė išmetamų teršalų kiekio normos dalis**

  CO2 g/km

  Tikrosiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis* kaip procentinė išmetamų teršalų kiekio normos dalis

  M1 transporto priemonės

  25

  80%

  0

  netaikoma

  M2 transporto priemonės

  25

  80%

  0

  netaikoma

  N1 transporto priemonės

  40

  80%

  0

  netaikoma

  *Tikrosiomis važiavimo sąlygomis išmetamų ultrasmulkiųjų dalelių kiekis #/km (PN) ir azoto oksidų kiekis mg/km (NOx), išmatuotas pagal taikomą Reglamento 2017/1151 IIIA priedo redakciją.

  ** Taikoma išmetamų teršalų kiekio ribinė vertė, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede arba vėlesnėse jo redakcijose.

   

  Pakeitimas

  2 lentelė. Lengvųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio ribinės vertės

  Transporto priemonių kategorijos

  2025 m.

  2030 m.

   

  CO2 g/km

  Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis* kaip procentinė išmetamų teršalų kiekio normos dalis**

  CO2 g/km

  Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis* kaip procentinė išmetamų teršalų kiekio normos dalis

  L transporto priemonės

  25

   

   

   

  M1 transporto priemonės

  50

  80%

  0

  netaikoma

  M2 transporto priemonės

  50

  80%

  0

  netaikoma

  N1 transporto priemonės

  50

  80%

  0

  netaikoma

  M3 transporto priemonės

  netaikoma

   

   

   

  N2 transporto priemonės

  netaikoma

   

   

   

  N3 transporto priemonės

  netaikoma

   

   

   

  * Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų ultrasmulkiųjų dalelių kiekis #/km (PN) ir azoto oksidų kiekis mg/km (NOx), išmatuotas pagal taikomos redakcijos Reglamento 2017/1151 IIIA priedą.

  ** Taikoma išmetamų teršalų kiekio ribinė vertė, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede arba vėlesnėse jo redakcijose.

  Pakeitimas    75

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  I PRIEDAS

  Direktyva 2009/33/EB

  Priedo 4 lentelė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  4 lentelė. Būtinoji tikslinė bendro valstybėje narėje viešojo pirkimo būdu nupirktų lengvųjų transporto priemonių skaičiaus dalis, kurią sudaro 2 lentelės reikalavimus atitinkančios lengvosios transporto priemonės*

  Valstybė narė

  2025 m.

  2030 m.

  Liuksemburgas

  35%

  35%

  Švedija

  35%

  35%

  Danija

  34%

  34%

  Suomija

  35%

  35%

  Vokietija

  35%

  35%

  Prancūzija

  34%

  34%

  Jungtinė Karalystė

  35%

  35%

  Nyderlandai

  35%

  35%

  Austrija

  35%

  35%

  Belgija

  35%

  35%

  Italija

  35%

  35%

  Airija

  35%

  35%

  Ispanija

  33%

  33%

  Kipras

  29%

  29%

  Мalta

  35%

  35%

  Portugalija

  27%

  27%

  Graikija

  23%

  23%

  Slovėnija

  20%

  20%

  Čekija

  27%

  27%

  Estija

  21%

  21%

  Slovakija

  20%

  20%

  Lietuva

  19%

  19%

  Lenkija

  20%

  20%

  Kroatija

  17%

  17%

  Vengrija

  21%

  21%

  Latvija

  20%

  20%

  Rumunija

  17%

  17%

  Bulgarija

  16%

  16%

  * Transporto priemonės, kurių per išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kiekis yra nulinis, laikantis įpareigojimo skaičiuojamos kaip 1 transporto priemonė. Visos kitos transporto priemonės, atitinkančios šio priedo 2 lentelės reikalavimus, laikantis įpareigojimo skaičiuojamos kaip 0,5 transporto priemonės.

   

  Pakeitimas

  4 lentelė. Būtinoji tikslinė bendro valstybėje narėje viešojo pirkimo būdu nupirktų lengvųjų transporto priemonių skaičiaus dalis, kurią sudaro lengvosios transporto priemonės1, 2

   

  M1, M2, N1 transporto priemonės

  L transporto priemonės

  Valstybė narė

  2025 m.

  2030 m.

  2025 m.

  2030 m.

  ES institucijos, agentūros ir įstaigos

  [50%]

  [50%]

  [50%]

  [50%]

  Liuksemburgas

  50%

  50%

  50%

  50%

  Švedija

  50%

  50%

  50%

  50%

  Danija

  50%

  50%

  50%

  50%

  Suomija

  50%

  50%

  50%

  50%

  Vokietija

  50%

  50%

  50%

  50%

  Prancūzija

  50%

  50%

  50%

  50%

  Jungtinė Karalystė

  50%

  50%

  50%

  50%

  Nyderlandai

  50%

  50%

  50%

  50%

  Austrija

  50%

  50%

  50%

  50%

  Belgija

  50%

  50%

  50%

  50%

  Italy

  50%

  50%

  50%

  50%

  Airija

  50%

  50%

  50%

  50%

  Ispanija

  50%

  50%

  50%

  50%

  Kipras

  50%

  50%

  50%

  50%

  Мalta

  50%

  50%

  50%

  50%

  Portugalija

  50%

  50%

  50%

  50%

  Graikija

  35%

  35%

  35%

  35%

  Slovėnija

  35%

  35%

  35%

  35%

  Čekija

  50%

  50%

  50%

  50%

  Estija

  35%

  35%

  35%

  35%

  Slovakija

  35%

  35%

  35%

  35%

  Lietuva

  35%

  35%

  35%

  35%

  Lenkija

  35%

  35%

  35%

  35%

  Kroatija

  25%

  25%

  25%

  25%

  Vengrija

  25%

  25%

  25%

  25%

  Latvija

  25%

  25%

  25%

  25%

  Rumunija

  25%

  25%

  25%

  25%

  Bulgarija

  25%

  25%

  25%

  25%

  1   Ne mažiau kaip 70 proc. būtinojo tikslo viešųjų pirkimų metu įsigyti netaršių lengvųjų transporto priemonių pirmuoju ataskaitiniu laikotarpiu (iki 2025 m.) įgyvendinamas perkant nulinės taršos ir mažataršes transporto priemones, o antruoju ataskaitiniu laikotarpiu (2025–2030 m.) ir vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais – perkant nulinės taršos transporto priemones.

  2   Transporto priemonės, kurių per išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kiekis yra nulinis, laikantis įpareigojimo skaičiuojamos kaip 1 transporto priemonė. Mažataršės transporto priemonės laikantis įpareigojimo skaičiuojamos kaip 0,66 transporto priemonės. Visos kitos transporto priemonės laikantis įpareigojimo skaičiuojamos kaip 0,5 transporto priemonės.

  Pakeitimas    76

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  I PRIEDAS

  Direktyva 2009/33/EB

  Priedo 5 lentelė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  5 lentelė. Būtinoji tikslinė bendro valstybėje narėje viešojo pirkimo būdu nupirktų sunkiųjų transporto priemonių skaičiaus dalis, kurią sudaro 3 lentelės reikalavimus atitinkančios sunkiosios transporto priemonės*

  Valstybė narė

  Sunkvežimiai

  Autobusai

   

  2025 m.

  2030 m.

  2025 m.

  2030 m.

  Liuksemburgas

  10%

  15%

  50%

  75%

  Švedija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Danija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Suomija

  9%

  15%

  46%

  69%

  Vokietija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Prancūzija

  10%

  15%

  48%

  71%

  Jungtinė Karalystė

  10%

  15%

  50%

  75%

  Nyderlandai

  10%

  15%

  50%

  75%

  Austrija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Belgija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Italy

  10%

  15%

  50%

  75%

  Airija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Ispanija

  10%

  14%

  50%

  75%

  Kipras

  10%

  13%

  50%

  75%

  Мalta

  10%

  15%

  50%

  75%

  Portugalija

  8%

  12%

  40%

  61%

  Graikija

  8%

  10%

  38%

  57%

  Slovėnija

  7%

  9%

  33%

  50%

  Čekija

  9%

  11%

  46%

  70%

  Estija

  7%

  9%

  36%

  53%

  Slovakija

  8%

  9%

  39%

  58%

  Lietuva

  9%

  8%

  47%

  70%

  Lenkija

  7%

  9%

  37%

  56%

  Kroatija

  6%

  7%

  32%

  48%

  Vengrija

  8%

  9%

  42%

  63%

  Latvija

  8%

  9%

  40%

  60%

  Rumunija

  6%

  7%

  29%

  43%

  Bulgarija

  8%

  7%

  39%

  58%

  * Transporto priemonės, kurių per išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kiekis yra nulinis, taip pat gamtinėmis dujomis varomos transporto priemonės, jei joms naudojamas tik biometanas (tai turėtų būti įrodyta biometano pirkimo sutartimi ar kitomis galimybėmis gauti biometano), laikantis įpareigojimo skaičiuojamos kaip 1 transporto priemonė. Šis skaičiavimas nebetaikomas tose valstybėse narėse, kuriose būtinasis viešojo pirkimo įpareigojimas viršija 50 proc. bendros viešojo pirkimo apimties, ir nutraukiamas pasiekus 50 proc. ribą. Visos kitos transporto priemonės, atitinkančios šio priedo 2 lentelės reikalavimus, laikantis įpareigojimo skaičiuojamos kaip 0,5 transporto priemonės.

   

  Pakeitimas

  5 lentelė. Būtinoji tikslinė bendro valstybėje narėje viešojo pirkimo būdu nupirktų sunkiųjų transporto priemonių skaičiaus dalis, kurią sudaro 4 straipsnio 4 dalies reikalavimus atitinkančios sunkiosios transporto priemonės*

  Valstybė narė

  Sunkvežimiai

  Autobusai

   

  20251

  20302

  20251

  20302

  ES institucijos, agentūros ir įstaigos

  [10%]

  [15%]

  [50%]

  [75%]

  Liuksemburgas

  10%

  15%

  50%

  75%

  Švedija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Danija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Suomija

  9%

  15%

  46%

  69%

  Vokietija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Prancūzija

  10%

  15%

  48%

  71%

  Jungtinė Karalystė

  10%

  15%

  50%

  75%

  Nyderlandai

  10%

  15%

  50%

  75%

  Austrija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Belgija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Italija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Airija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Ispanija

  10%

  14%

  50%

  75%

  Kipras

  10%

  13%

  50%

  75%

  Мalta

  10%

  15%

  50%

  75%

  Portugalija

  8%

  12%

  40%

  61%

  Graikija

  8%

  10%

  38%

  57%

  Slovėnija

  7%

  9%

  33%

  50%

  Čekija

  9%

  11%

  46%

  70%

  Estija

  7%

  9%

  36%

  53%

  Slovakija

  8%

  9%

  39%

  58%

  Lietuva

  9%

  8%

  47%

  70%

  Lenkija

  7%

  9%

  37%

  56%

  Kroatija

  6%

  7%

  32%

  48%

  Vengrija

  8%

  9%

  42%

  63%

  Latvija

  8%

  9%

  40%

  60%

  Rumunija

  6%

  7%

  29%

  43%

  Bulgarija

  8%

  7%

  39%

  58%

  1   Ne mažiau kaip 50 proc. būtinojo tikslo viešųjų pirkimų metu įsigyti netaršias sunkiąsias transporto priemonės įgyvendinama perkant nulinės taršos transporto priemones arba gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones, jei joms naudojamas tik biometanas (tai turi būti įrodyta sutartimi dėl biometano pirkimo arba kitų jo gavimo būdų). Transporto priemonių, kuriose naudojamas biometanas, dalies skaičiavimas papildomam planiniam rodikliui nustoja galioti pasiekus 30 proc. šio papildomo planinio rodiklio.

  2  Ne mažiau kaip 66 proc. būtinojo tikslo viešųjų pirkimų metu įsigyti netaršias sunkiąsias transporto priemonės įgyvendinama perkant nulinės taršos transporto priemones arba gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones, jei joms naudojamas tik biometanas (tai turi būti įrodyta sutartimi dėl biometano pirkimo arba kitų jo gavimo būdų). Transporto priemonių, kuriose naudojamas biometanas, dalies skaičiavimas papildomam planiniam rodikliui nustoja galioti pasiekus 30 proc. šio papildomo planinio rodiklio.

  • [1]    OL C 262, 2018 7 25, p. 58.
  • [2]    Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Pasiūlymu dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/ES dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones nustatant būtinuosius netaršių transporto priemonių viešųjų pirkimų tikslus, siekiama skatinti švarų transportą, naujas iš švarias technologijas ir ilguoju laikotarpiu mažinti išmetamą oro teršalų ir CO2 kiekį.

  Šiame pranešimo projekte pranešėjas netaršios lengvosios ir sunkiosios transporto priemonės apibrėžtį susieja su Direktyva 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo. Tokiu suderinimu Sąjungos teisėje turėtų būti sukurtas ilgalaikis nuspėjamumas ir stabilumas. Iš dalies pakeista direktyva taip pat turėtų būti prisidedama prie alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo ir prie transporto priemonių atitikties naujausiems išmetamo oro teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio standartams.

  Pranešimo projekte taip pat išaiškinamos nuostatos dėl būtinųjų viešųjų pirkimų tikslų: įsigaliojimo datos, laikotarpių tikslams pasiekti trukmė ir atitinkamas viešųjų pirkimų ciklo momentas, į kurį reikia atsižvelgti apskaičiuojant tikslus.

  Kadangi tam tikrų savivaldybių viešojo transporto sektorių negalima laikyti atskirais sektoriais, pranešėjas siūlo tam tikromis aplinkybėmis nupirktus tramvajus ir traukinius įtraukti apskaičiuojant, kaip siekiama būtinojo viešojo autobusų pirkimo tikslo.

  Šia direktyva nustačius lengvųjų transporto priemonių ir sunkiųjų transporto priemonių būtinuosius viešojo pirkimo tikslus perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turės skirti papildomų finansinių išteklių. Todėl pranešimo projekte pabrėžiama, kad Sąjungos biudžeto ir finansų politikoje po 2020 m. turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams reikės skirti pakankamą finansinę paramą. Tai turi atsispindėti būsimojoje daugiametėje finansinėje programoje ir tvarių finansų bei Sąjungos finansinių institucijų taisyklėse.

  Pagal siūlomą direktyvą viešaisiais pirkimais naudojamasi siekiant skatinti netaršių kelių transporto priemonių paklausą. Tačiau taip pat reikia ES gamintojus apsaugoti nuo nesąžiningos konkurencijos. Todėl savo pranešimo projekte pranešėjas siūlo, kad kelių transporto priemonės, kurias gamina gamintojai, įsisteigę trečiose šalyse, kuriose ES gamintojai neturi galimybės teikti pasiūlymų viešuosiuose kelių transporto priemonių pirkimo, išperkamosios nuomos, nuomos ar pirkimo išsimokėtinai pirkimuose, neturėtų būti įtraukiamos apskaičiuojant, kaip siekiama būtinųjų viešojo pirkimo tikslų, nustatytų priedo 4 ir 5 straipsniuose.

  Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ (11.7.2018)

  pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/ES dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones
  (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

  Nuomonės referentas: Andor Deli

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos iniciatyvą persvarstyti direktyvą. Viešosios investicijos į netaršias transporto priemones taip pat daro tiesioginį poveikį švariam orui, kuriuo kvėpuoja piliečiai, sprendžiant nuolatines oro taršos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų problemas.

  Nuomonės referentas pritaria Direktyvos taikymo sritis išplėtimui taip, kad ji būtų taikoma ir kitoms viešojo pirkimo formoms, o būtent – transporto priemonių išperkamajai nuomai, nuomai arba pirkimui išsimokėtinai, taip pat viešojo automobilių kelių transporto, specialios paskirties automobilių kelių transporto keleivių vežimo paslaugų, nereguliaraus keleivinio transporto ir miesto bei tolimojo susisiekimo autobusų nuomos su vairuotoju viešųjų paslaugų pirkimo sutartims. Be to, nuomonės referentas norėtų išplėsti direktyvos taikymo sritį iki taksi paslaugų tais atvejais, kai tai yra valstybės nuosavybė bei išnuomotoms transporto priemonėms. Kadangi siaura taikymo sritis buvo viena iš pagrindinių priežasčių ribotam direktyvos taikymui, šis pakeitimas bus teigiamas pokytis.

  Be to, nuomonės referentas pasisako už ataskaitų teikimo sistemą, jei tai daroma laikantis priimtinų administracinių pastangų, netaršių transporto priemonių kategoriją įtraukiant į oficialius automobilių registrus. Išsamios ataskaitos gali pateikti aiškią rinkos apžvalga ir sudaryti sąlygas veiksmingai stebėti įgyvendinimą.

  Taip pat nuomonės referentas palankiai vertina tai, kad buvo atsisakyta piniginės vertės nustatymo metodikos, kuri yra per sudėtinga ir buvo retai taikoma.

  Vis dėlto nuomonės referentas kritikuoja tai, kad trūksta aiškumo šioje direktyvoje, o ypač tai, kad informacija yra išmėtyta, pateikiant skirtingus apibrėžimus ir sudėtingus skaičiavimo metodus, taikomus „netaršioms transporto priemonėms“ per dvejus skirtingus laikotarpius (iki 2025 m. ir 2025–2030 m.).

  Lengviesiems krovininiams automobiliams Direktyvoje siūloma pereinamuoju laikotarpiu (iki 2025 m.), transporto priemones, kurių išmetamųjų teršalų kiekis išmetimo vamzdyje yra lygus nuliui (kas visų pirma aktualu 100 proc. elektra varomoms transporto priemonėms), skaičiuoti kaip vieną transporto priemonę. Transporto priemonės, kurių išmetamųjų teršalų kiekis išmetimo vamzdyje neviršija tam tikros ribos, taip pat laikomos netaršiomis transporto priemonėmis; Tačiau, joms taikomas 0.5 dydžio svorinis koeficientas. Ribos yra 25 CO2 g/km furgonams ir 40 CO2 g/km keleiviniams furgonams, kas dažniausiai aktualu į lizdą jungiamiems hibridiniams elektriniams automobiliams.

  Nuomonės referentas mano, kad šie skaičiavimai yra ne tik pernelyg sudėtingi, bet taip pat abejoja ar pereinamasis laikotarpis iki 2025 m. padės sumažinti technologinį atotrūkį iki plačiai paplitusio nulinio teršalų kiekio išmetimo vamzdyje. Siekiant išvengti painiavos ir skatinti realią netaršių transporto priemonių rinką, kiekviena transporto priemonė, laikoma ekologiška pagal Direktyvos 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo 2 straipsnio 1 pastraipą, turėtų būti skaičiuojama kaip viena transporto priemonė. Nuo 2030 m. tik visiškai netaršios transporto priemonės galės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Nuomonės referentas yra įsitikinęs, kad iki 2030 m. visiškai netaršių transporto priemonių rinką bus kas labiau subrendusi, o tokių transporto priemonių kaina bus panaši į kitų transporto priemonių kainas. Nuomonės referentas mano, kad pernelyg griežtos taisyklės gali lemti tai, kad vykdant viešuosius pirkimus gali būti labai vėluojama arba, priešingai, jie gali būti labai paspartinti, tačiau naudojant senąją technologiją, dėl kurios būtų blokuojamos galimos ateities investicijos į naujas nulinės taršos technologijas.

  Sąjungos mastu buvo patvirtini minimalūs viešųjų pirkimų tikslai, atsižvelgus į būsimus iššūkius valdžios institucijoms ir ekonominį efektyvumą. Tačiau, valstybės narės gali nustatyti griežtesnius tikslus, priklausomai nuo jų ekonominio pajėgumo (bendrojo vidaus produkto vienam gyventojui) ir taršos poveikio (miesto gyventojų tankio).

  Sunkiesiems krovininiams automobiliams Direktyvoje siūloma pereinamuoju laikotarpiu (iki 2025 m.) leisti naudoti gamtines dujas ir biometaną, tačiau taikant mažesnį svorinį koeficientą, o vėlesniu etapu nėra numatyta jokių išmetamų teršalų kiekio ribinių verčių, nei pateikta apibrėžčių. Komisija ketina įgyvendinti šias ribines vertes deleguotųjų aktų pagalba, jas nustačius. Vis dėlto, nėra numatyta jokia išmetamųjų teršalų standartų, kurie bus naudojami, o nulinio teršalų kiekio išmetimo vamzdyje technologija yra ne tokia subrendusi lyginant su lengvosiomis transporto priemonėmis.

  Todėl nuomonės referentas pageidauja išbraukti nuostatas dėl deleguotojo akto ir taiko tokią pat logiką kaip ir lengvųjų krovininių automobilių atveju – kiekviena transporto priemonė, laikoma netaršia pagal Direktyvos 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo 2 straipsnio 1 pastraipą, turėtų būti skaičiuojama kaip viena transporto priemonė. Lengvųjų krovininių transporto priemonių viešiesiems pirkimams taikomi kriterijai galioja ir sunkiosioms krovininėms transporto priemonėms.

  Nuomonės referentas mano, kad toks požiūris būtų labiau neutralūs technologijų atžvilgiu nei Komisijos patvirtintas požiūris, kuriame pernelyg daug dėmesio skiriama elektromobiliams ir juo bus geriau tenkinamas pagrindinis Direktyvos tikslas, kuris yra – skatinti pramonės politiką pasinaudojant netaršių transporto priemonių viešaisiais pirkimais ir paskatinti rinkos plėtrą.

  Galiausiai, nuomonės referentas primena, kad netaršių transporto priemonių įsigijimo taisyklės neturėtų sukurti nei papildomos finansinės naštos, nei patiriamų išlaidų perkelti padidinant bilietų kainas, vietos mokesčius arba sumažinant viešojo transporto paslaugas. Todėl nuomonės referentas ragina Komisiją ir valstybių narių valdžios institucijas visais lygiais išplėsti savo finansines ir nefinansines paskatas siekiant paspartinti įsiskverbimą į rinką.

  PAKEITIMAI

  Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas    1

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (1)  Sąjunga įsipareigojusi sukurti tvarią, konkurencingą, saugią ir nuo iškastinio kuro nepriklausomą energetikos sistemą19. Energetikos sąjungos strategijoje ir 2020–2030 m. energetikos ir klimato politikos strategijoje20 nustatyti plataus užmojo Sąjungos įsipareigojimai iki 2030 m. dar bent 40 proc. sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 1990 m., bent 27 proc. padidinti iš atsinaujinančiųjų išteklių suvartojamos energijos dalį, sutaupyti bent 27 proc. energijos ir padidinti Sąjungos energetikos saugumą, konkurencingumą ir tvarumą.

  (1)  Sąjunga įsipareigojusi sukurti tvarią, konkurencingą, saugią ir nuo iškastinio kuro nepriklausomą energetikos sistemą19 . Energetikos sąjungos strategijoje ir 2020–2030 m. energetikos ir klimato politikos strategijoje20 nustatyti plataus užmojo Sąjungos įsipareigojimai iki 2030 m. dar bent 40 proc. sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 1990 m., bent 35 proc. padidinti iš atsinaujinančiųjų išteklių suvartojamos energijos dalį, sutaupyti bent 35 proc. energijos ir padidinti Sąjungos energetikos saugumą, konkurencingumą ir tvarumą.

   

  _________________

  19 2014 m. spalio 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvados.

  19 2014 m. spalio 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvados.

  20 Komisijos komunikatas „2020–2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija“ (COM(2014) 0015).

  Komisijos komunikatas „2020–2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija“ (COM(2014) 0015) iš dalies pakeista 2018 m. sausio 17 d. Europos Parlamente pirmuoju svarstymu.

  Pakeitimas    2

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  2 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (2)  Europos mažataršio judumo strategijoje21 Komisija paskelbė, kad, norint įvykdyti 2015 m. Paryžiuje vykusioje 21-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje prisiimtus Sąjungos įsipareigojimus, būtina sparčiau mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro ir tvirtai siekti, kad iki šimtmečio vidurio transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir oro teršalų kiekis taptų nulinis. Be to, būtina nedelsiant labai sumažinti transporto sektoriuje išmetamų sveikatai kenksmingų oro teršalų kiekį. Tai galima pasiekti įgyvendinant įvairias politikos iniciatyvas, įskaitant netaršių transporto priemonių viešąjį pirkimą;

  (2)  Europos mažataršio judumo strategijoje21 Komisija paskelbė, kad, norint įvykdyti 2015 m. Paryžiuje vykusioje 21-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje prisiimtus Sąjungos įsipareigojimus, būtina sparčiau mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro ir tvirtai siekti, kad iki šimtmečio vidurio transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir oro teršalų kiekis taptų nulinis. Be to, būtina nedelsiant labai sumažinti transporto sektoriuje išmetamų sveikatai ir aplinkai kenksmingų oro teršalų kiekį. Tai galima pasiekti įgyvendinant įvairias politikos iniciatyvas, įskaitant netaršių transporto priemonių viešąjį pirkimą;

  _________________

  _________________

  21COM(2016) 501 final.

  21COM(2016)501 final.

  Pakeitimas    3

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  4 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (4)  kaip buvo paskelbta Komisijos komunikate „Europa kelyje. Socialiai teisingo perėjimo prie netaršaus, konkurencingo ir susietojo susisiekimo visiems darbotvarkė“23, šis pasiūlymas yra dalis antrojo pasiūlymų rinkinio, kuriuo bus prisidėta prie mažataršio judumo Sąjungoje įgyvendinimo. Šiame dokumentų rinkinyje, pristatytame Komisijos komunikate „Mažataršio judumo įgyvendinimas. Planetą sauganti, vartotojams galių suteikianti ir pramonę bei darbuotojus ginanti Europos Sąjunga“, numatytas rinkinys į pasiūlą ir paklausą orientuotų priemonių, kuriomis siekiama nukreipti Europos Sąjungą mažataršio judumo įgyvendinimo linkme ir kartu didinti jos judumo ekosistemos konkurencingumą;

  (4)  kaip buvo paskelbta Komisijos komunikate „Europa kelyje. Socialiai teisingo perėjimo prie netaršaus, konkurencingo ir susietojo susisiekimo visiems darbotvarkė“23, šis pasiūlymas yra dalis antrojo pasiūlymų rinkinio, kuriuo bus prisidėta prie mažataršio judumo Sąjungoje įgyvendinimo. Šiame dokumentų rinkinyje, pristatytame Komisijos komunikate „Mažataršio judumo įgyvendinimas. Planetą sauganti, vartotojams galių suteikianti ir pramonę bei darbuotojus ginanti Europos Sąjunga“, numatytas rinkinys į pasiūlą ir paklausą orientuotų priemonių, kuriomis siekiama nukreipti Europos Sąjungą mažataršio judumo įgyvendinimo linkme ir kartu didinti jos judumo ekosistemos konkurencingumą. Tvarių transporto priemonių skatinimas turėtų būti atliekamas kartu su tolesne viešojo transporto plėtra, nes tai greičiausias ir ekonomiškai veiksmingiausias būdas mažinti kelių transporto priemonių skaičių ir taip pagerinti oro kokybę ir sumažinti išmetamuosius teršalus;

  _________________

  _________________

  23 COM (2017) 283 final.

  23 COM(2017)283 final.

  Pakeitimas    4

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (5)  naujų technologijų inovacijos padeda mažinti transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį, taigi ir mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro. Tikėtina, kad vis labiau plintant mažataršėms ir nulinės taršos kelių transporto priemonėms mažės išmetamo CO2 ir tam tikrų kitų teršalų (kietųjų dalelių, azoto oksidų ir nemetaninių angliavandenilių) kiekis ir bus skatinamas Europos pramonės konkurencingumas ir augimas vis didėjančiose pasaulio mažataršių ir nulinės taršos transporto priemonių rinkose.

  (5)  naujų technologijų inovacijos padeda mažinti transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį ir triukšmą, taigi ir mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro. Vis labiau plintant mažataršėms ir nulinės taršos kelių transporto priemonėms mažės išmetamo CO2 ir tam tikrų kitų teršalų (kietųjų dalelių, azoto oksidų ir nemetaninių angliavandenilių) kiekis ir atitinkamai gerės oro kokybė miestuose bei kitose užterštose teritorijose, o sykiu bus prisidedama prie Europos pramonės konkurencingumo ir augimo vis didėjančiose pasaulio mažataršių ir nulinės taršos transporto priemonių rinkose bei užtikrinama alternatyvaus kuro rūšių infrastruktūros plėtra. Be to, technologinio neutralumo principas turi būti pagrindinis principas atliekant visus veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti ir skatinti konkurencinę aplinką ir tolesnius mokslinius tyrimus bei naujoves šioje srityje. Siekiant sumažinti oro ir triukšmo taršą ir laikytis ES oro kokybės standartų miestuose ir kaimo vietovėse, reikalingos konkrečios ir plataus užmojo politikos kryptys ir priemonės, įskaitant netaršių transporto priemonių viešuosius pirkimus;

  Pakeitimas    5

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (5a)  siekiant nuoseklumo su tvarumo tikslais, baterijos turėtų būti gaminamos darant minimalų poveikį aplinkai Europos Sąjungoje ir už jos ribų, visų pirma atsižvelgiant į baterijų gamyboje naudojamos medžiagos gavybos procesą. Reikėtų atsižvelgti į šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išmetamą per visą gamybos procesą. Atsižvelgiant į Direktyvos 2006/66/EB persvarstymą, Komisija turėtų pateikti plačių užmojų tikslus dėl baterijų perdirbimo;

  Pakeitimas    6

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (5b)  remiantis rinkos prognozėmis, netaršių transporto priemonių, pvz., visiškai elektra varomų automobilių, kaina trečiąjį dešimtmetį žymiai sumažės ir jos taps labai konkurencingos ir net pigesnės nei įprastinės transporto priemonės, visų pirma, atsižvelgiant į bendras eksploatavimo sąnaudas, nes sumažės baterijų kainos, be to, sumažės ir kitos sąnaudos dėl mažesnių degalų sąnaudų ir mažesnių eksploatavimo išlaidų, susijusių su elektra varomos transporto priemonės naudojimu;

  Pakeitimas    7

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (5c)  nors Sąjunga yra vienas iš pirmaujančių regionų mokslinių tyrimų ir didelės vertės ekologinių inovacijų srityse, didžiausi autobusų ir baterijų gamintojai yra įsisteigę Azijos ir Ramiojo vandenyno regione. Be to, elektrinių transporto priemonių su baterijomis pasaulinės rinkos pokyčius skatina Kinijos ir Jungtinių Valstijų rinkos, kurios kartu sudaro apie 60 proc. pasaulinės rinkos, palyginti su 28 proc., tenkančiais ES. Todėl reikia plataus užmojo ES politikos sistemos, kad būtų skatinamos inovacijos ir toliau skatinamas Europos pramonės konkurencingumas ir augimas stiprėjančiose pasaulinėse netaršių transporto priemonių ir susijusių technologijų infrastruktūros rinkose.

  Pakeitimas    8

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  5 d konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (5d)  nuo 2025 m. Europos baterijų rinka bus verta 250 mlrd. EUR per metus, nes tikimasi, kad Europos baterijų elementų paklausa išaugs iki 200 GWh ir galėtų sukurti 4–5 mln. naujų darbo vietų Europoje. Tačiau neturint vietoje elementų gamybinės bazės, kyla pavojus ES pramoninių vartotojų padėčiai. Siekiant įveikti šią nepalankią konkurencinę padėtį ir sukurti konkurencingą baterijų elementų gamybos vertės grandinę Europoje, kurioje pagrindinis dėmesys būtų skiriamas tvariam ir atsakingam žaliavų tiekimui, atsinaujinančiąja energija grindžiamam gamybos procesui, perdirbamumui ir pakartotiniam panaudojimui, Sąjungos institucijos, valstybės narės ir vietos valdžios institucijos turi veikti greitai ir kolektyviai.

  Pakeitimas    9

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  6 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (6)  valdžios įstaigos, vykdydamos savo viešojo pirkimo politiką, gali sukurti ir remti naujoviškų prekių ir paslaugų rinkas. Direktyvose 2014/24/ES24 ir 2014/25/ES25 nustatytos būtinosios suderintos viešojo pirkimo taisyklės, kuriomis suderintas valdžios įstaigų ir tam tikrų viešųjų komunalinių paslaugų teikėjų vykdomas prekių, darbų ir paslaugų pirkimas. Visų pirma, jose nustatomos bendros sutarčių apimties ribinės vertės, nuo kurių joms taikomi Sąjungos teisės aktai, taigi ir Netaršių transporto priemonių direktyva;

  (6)  atsižvelgiant į tai, kad valdžios sektoriaus išlaidos prekėms, darbams ir paslaugoms sudaro apie 14 proc. BVP, valdžios įstaigos, vykdydamos savo naujų transporto priemonių arba senųjų modifikavimo viešojo pirkimo politiką, gali sukurti ir remti naujoviškų prekių ir paslaugų rinkas. Direktyvose 2014/24/ES24 ir 2014/25/ES25 nustatytos būtinosios suderintos viešojo pirkimo taisyklės, kuriomis suderintas valdžios įstaigų ir tam tikrų viešųjų komunalinių paslaugų teikėjų vykdomas prekių, darbų ir paslaugų pirkimas, atsižvelgiant į įsigytų prekių (įskaitant transporto priemones) aplinkosauginius reikalavimus. Visų pirma, jose nustatomos bendros sutarčių apimties ribinės vertės, nuo kurių joms taikomi Sąjungos teisės aktai, taigi ir Netaršių transporto priemonių direktyva.

  _________________

  _________________

  24 OL L 94, 2014 3 28, p. 65–242.

  24 OJ L 94, 2014 3 28, p. 65 - 242.

  25 OL L 94, 2014 3 28, p. 243–374.

  25 OJ L 94, 2014 3 28, p. 243 – 374.

  Pakeitimas    10

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (6a)  valstybės narės turėtų būti skatinamos ištirti galimybes remti itin mažataršių transporto priemonių naudojimą viešųjų paslaugų sektoriuje ir mažinti tokių veikiančių itin mažataršių transporto priemonių išlaidas šiame sektoriuje, pvz., taikant leidžiančias nukrypti nuostatas arba sumažintus energijos mokesčius itin mažataršėms transporto priemonėms;

  Pakeitimas    11

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (7a)  baterijų įkrovimo punktų ir degalinių infrastruktūros prieinamumas yra būtina sąlyga bet kokiai transporto operacijai su alternatyviaisiais degalais varomomis transporto priemonėmis, įskaitant viešąjį transportą. Todėl direktyvoje 2014/94/ES turėtų būti stiprinami viešojo transporto alternatyviųjų degalų infrastruktūros skatinimo aspektai. Neatlikus persvarstymo, Komisija parengia viešojo transporto infrastruktūros veiksmų planą.

  Pakeitimas    12

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  8 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (8)  atliktame poveikio vertinime pabrėžiama netaršių transporto priemonių viešojo pirkimo bendrųjų valdymo principų pakeitimo Sąjungos lygmeniu nauda. Nustačius būtinuosius viešojo pirkimo tikslus gali būti veiksmingai paveiktas netaršių transporto priemonių plitimas rinkoje, palyginti su išorės sąnaudų internalizavimo poveikiu viešojo pirkimo sprendimams apskritai, o kartu atkreipiamas dėmesys į tai, kad į aplinkosaugos aspektus svarbu atsižvelgti priimant visus viešojo pirkimo sprendimus. Nauda Europos piliečiams ir įmonėms visiškai pateisina šį principą, jei nereikalaujama, kad perkančiosios organizacijos, subjektai ir veiklos vykdytojai naudotų konkrečią technologiją;

  (8)  atliktame poveikio vertinime pabrėžiama netaršių ir energiją taupančių transporto priemonių viešojo pirkimo bendrųjų valdymo principų pakeitimo Sąjungos lygmeniu nauda. Nustačius būtinuosius viešojo pirkimo tikslus gali būti veiksmingai paveiktas netaršių transporto priemonių plitimas rinkoje, palyginti su išorės sąnaudų internalizavimo poveikiu viešojo pirkimo sprendimams apskritai, o kartu atkreipiamas dėmesys į tai, kad į aplinkosaugos aspektus svarbu atsižvelgti priimant visus viešojo pirkimo sprendimus. Nauda Europos piliečiams ir įmonėms visiškai pateisina šį principą, jei nereikalaujama, kad perkančiosios organizacijos, subjektai ir veiklos vykdytojai naudotų konkrečią technologiją;

  Pakeitimas    13

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  9 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (9)  išplėtus Direktyvos taikymo sritį, kad ji apimtų tokią praktiką, kaip transporto priemonių išperkamoji nuoma, nuoma ir pirkimas išsimokėtinai, automobilių kelių transporto viešųjų paslaugų, specialios paskirties automobilių kelių transporto keleivių vežimo paslaugų, nereguliaraus keleivinio transporto paslaugų bei miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų nuomos su vairuotoju paslaugų sutartys, taip pat specialias pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugas ir atliekų išvežimo paslaugas, užtikrinama, kad ji būtų taikoma visai svarbiai viešojo pirkimo praktikai;

  (9)  išplėtus Direktyvos taikymo sritį, kad ji apimtų tokią praktiką, kaip transporto priemonių išperkamoji nuoma, nuoma, pirkimas išsimokėtinai ir modifikavimas, automobilių kelių transporto viešųjų paslaugų, specialios paskirties automobilių kelių transporto keleivių vežimo paslaugų, nereguliaraus keleivinio transporto paslaugų bei miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų nuomos su vairuotoju paslaugų sutartys, taip pat specialias pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugas ir atliekų išvežimo paslaugas, užtikrinama, kad ji būtų taikoma visai svarbiai viešojo pirkimo praktikai, o galiojančioms sutartims ši direktyva atgaline data nėra taikoma. Be to, Komisija turėtų ištirti galimybes ekologiškus viešuosius pirkimus taikyti ir kitoms transporto rūšims.

  Pakeitimas    14

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  10 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (10)  atsižvelgdamos į reikalavimus mažinti lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų oro teršalų kiekį, dauguma pagrindinių suinteresuotųjų šalių pritaria netaršių transporto priemonių apibrėžčiai. Siekiant užtikrinti, kad būtų pakankamai paskatų paplisti rinkoje mažataršėms ir nulinės taršos transporto priemonėms Sąjungoje, šiuo pakeitimu nustatomos jų viešojo pirkimo nuostatos turėtų būti suderintos su Sąjungos teisės aktų dėl lengvųjų automobilių ir furgonų išmetamo CO2 kiekio normų laikotarpiui po 2020 m.26 nuostatomis. Veiksmais, kurių bus imtasi pagal iš dalies pakeistą Direktyvą, bus prisidėta prie šių standartų reikalavimų laikymosi. Platesnio užmojo požiūris į viešąjį pirkimą gali duoti svarbią papildomą paskatą rinkai;

  (10)  iš dalies pakeista direktyva turėtų būti prisidedama prie lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų oro teršalų kiekio bei jų keliamo triukšmo mažinimo. Siekiant užtikrinti, kad būtų pakankamai paskatų paplisti rinkoje mažataršėms ir nulinės taršos transporto priemonėms Sąjungoje, šiuo pakeitimu nustatomos jų viešojo pirkimo nuostatos turėtų būti suderintos su Sąjungos teisės aktų dėl lengvųjų automobilių ir furgonų išmetamo CO2 kiekio normų laikotarpiui po 2020 m. nuostatomis26. Veiksmais, kurių bus imtasi pagal iš dalies pakeistą Direktyvą, bus prisidėta prie šių standartų reikalavimų laikymosi. Platesnio užmojo požiūris į viešąjį pirkimą gali duoti svarbią papildomą paskatą rinkai. Visų pirma reikia toliau skatinti sunkiųjų transporto priemonių pasiūlą dėl mažiau išsivysčiusios „netaršių“ sunkiųjų transporto priemonių rinkos. Išmetamo CO2 kiekio apskaita turėtų būti grindžiama principu „nuo gręžinio iki transporto priemonės“, siekiant užtikrinti teisingumą visai degalų tiekimo grandinei nuo išgavimo etapo iki išmetimo vamzdžio. Tai leis įvertinti transporto priemonių aplinkosauginį veiksmingumą realistiškesniu būdu. Todėl Komisija turėtų nustatyti teršalų, išmetamų „nuo gręžinio iki transporto priemonės“, registravimo metodiką vėliausiai iki 2022 m. sausio 1 d. ir atitinkamai patikslinti 2 ir 3 lenteles;

  _________________

  _________________

  26 COM(2017) 676 final

  26 COM(2017)676 final.

  Pakeitimas    15

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (10a)  transporto priemonės, neišmetančios jokių teršalų per išmetimo vamzdį, gali taip pat palikti aplinkosauginį pėdsaką dėl sudėtinių dalių gamybos proceso ir perdirbamumo masto. Todėl įsigydamos transporto priemones viešuosiuose pirkimuose, viešosios valdžios institucijos turėtų būti skatinamos apsvarstyti kitus aspektus nei kaina, pvz., baterijų perdirbamumą. Tų technologijų moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra taip pat turėtų būti skatinami ir kitų sričių Sąjungos politikoje;

  Pakeitimas    16

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  11 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (11)  lengvosios ir sunkiosios transporto priemonės naudojamos skirtingais tikslais ir skiriasi jų rinkos brandos lygis, todėl būtų naudinga, jei šie skirtumai būtų pripažįstami viešojo pirkimo nuostatose. Poveikio vertinimas parodė, kad papildomos naudos duotų alternatyviųjų degalų naudojimu grindžiami principai, kol Sąjungos lygmeniu bus nustatyti technologijų atžvilgiu neutralūs sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio reikalavimai, kuriuos Komisija ketina pasiūlyti ateityje. Be to, poveikio vertinime pripažįstama, kad mažataršiams ir nulinės taršos miesto autobusams būdinga didesnė rinkos branda, o mažataršiai ir nulinės taršos sunkvežimiai yra ankstyvesniame rinkos plėtros etape.

  (11)  lengvosios ir sunkiosios transporto priemonės naudojamos skirtingais tikslais ir skiriasi jų rinkos brandos lygis, todėl būtų naudinga, jei šie skirtumai būtų pripažįstami viešojo pirkimo nuostatose. Be to, reikėtų pripažinti, kad mažataršiams ir nulinės taršos miesto autobusams būdinga naujausia pažanga, o mažataršiai ir nulinės taršos sunkvežimiai yra pradiniame rinkos plėtros etape.

  Pakeitimas    17

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  12 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (12)  nustačius būtinuosius netaršių transporto priemonių viešojo pirkimo iki 2025 m. ir iki 2030 m. tikslus valstybių narių lygmeniu, politika rinkose, kuriose investicijos į mažataršį ir nulinės taršos judumą yra pateisinamos, turėtų tapti aiškesnė. Būtinieji tikslai padės kurti rinką visoje Sąjungoje. Jais numatoma laiko viešojo pirkimo procesams pritaikyti ir duodamas aiškus rinkos signalas. Poveikio vertinime atkreipiamas dėmesys į tai, kad valstybės narės vis dažniau nustato tikslus, atsižvelgdamos į savo ekonominį pajėgumą ir problemos sunkumą. Skirtingoms valstybėms narėms turėtų būti nustatyti skirtingi tikslai, priklausomai nuo jų ekonominio pajėgumo (bendrojo vidaus produkto vienam gyventojui) ir taršos poveikio (miesto gyventojų tankio). Būtinieji viešojo pirkimo tikslai turėtų būti papildyti įpareigojimu perkančiosioms organizacijoms, subjektams ir veiklos vykdytojams visose savo viešojo pirkimo procedūrose atsižvelgti į svarbius energijos suvartojimo ir aplinkos apsaugos aspektus. Šios iš dalies pakeistos direktyvos teritorinio poveikio vertinimas parodė, kad poveikis Sąjungos regionuose bus tolygus;

  (12)  nustatyti būtinuosius netaršių transporto priemonių viešojo pirkimo iki 2025 m. ir iki 2030 m. įgyvendinimo tikslus valstybių narių lygmeniu yra būtina norint suteikti aiškumo politikai rinkose, kuriose investicijos į mažataršį ir nulinės taršos judumą yra pateisinamos. Būtinieji tikslai padės plėtoti rinką visoje Sąjungoje. Jais numatoma laiko viešojo pirkimo procesams pritaikyti ir duodamas aiškus rinkos signalas, kartu padedant rodyti teigiamą pavyzdį visuomenei. Poveikio vertinime atkreipiamas dėmesys į tai, kad valstybės narės vis dažniau nustato tikslus, atsižvelgdamos į savo ekonominį pajėgumą ir problemos sunkumą. Tačiau, skirtingos valstybės narės yra skatinamos nustatyti ambicingesnius tikslus, priklausomai nuo jų ekonominio pajėgumo (bendrojo vidaus produkto vienam gyventojui) ir taršos poveikio (miesto gyventojų tankio). Atsižvelgiant į tai, kad valstybėje narėje šie parametrai dažnai būna nevienodi, jų patikimumo vertinimas bus būtinas, kad galiausiai būtų galima papildyti šią metodiką. Būtinieji viešojo pirkimo tikslai turėtų būti papildyti įpareigojimu perkančiosioms organizacijoms, subjektams ir veiklos vykdytojams visose savo viešojo pirkimo procedūrose atsižvelgti į svarbius energijos suvartojimo ir aplinkos apsaugos aspektus. Šios iš dalies pakeistos direktyvos teritorinio poveikio vertinimas parodė, kad poveikis Sąjungos regionuose bus tolygus; Atsižvelgiant į vykstančią transporto technologijų plėtrą, galėtų būti reikalinga tokių minimalių tikslų laikotarpio vidurio peržiūra ir nacionalinių parametrų įvertinimas, siekiant patvirtinti vertes vėlesniame etape.

  Pakeitimas    18

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  13 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (13)  didžiausią poveikį galima pasiekti, jei netaršių transporto priemonių viešasis pirkimas bus tikslingai vykdomas vietovėse, kuriose yra santykinai didelis oro užterštumas. Valstybių narių valdžios institucijos, siekdamos savo būtinųjų vidaus tikslų, į tas sritis turėtų atkreipti ypatingą dėmesį ir nurodyti susijusius veiksmus savo ataskaitose, teikiamose pagal šią iš dalies pakeistą direktyvą;

  (13)  didžiausią poveikį galima pasiekti, jei netaršių transporto priemonių viešasis pirkimas bus tikslingai vykdomas vietovėse, kuriose yra santykinai didelis oro užterštumas ir triukšmas. Valstybių narių valdžios institucijos, siekdamos savo būtinųjų vidaus tikslų, į tas sritis turėtų atkreipti ypatingą dėmesį ir nurodyti susijusius veiksmus savo ataskaitose, teikiamose pagal šią iš dalies pakeistą direktyvą. Siekiant išvengti neproporcingos naštos ir optimizuoti galimus šios direktyvos rezultatus, valdžios institucijoms turėtų būti teikiama tinkama techninė pagalba.

  Pakeitimas    19

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (13a)  pasiekti šioje direktyvoje nustatytas ribines vertes bus sunku, jei nebus kuriami rinkai tinkami ir techniškai brandūs produktai. Siekiant reguliariai įvertinti plėtros būklę, Komisijai pavedama kas dvejus metus pateikti ataskaitą, kurioje būtų įvertinama, ar sukurta rinkai tinkamų netaršių transporto priemonių sprendimų. Komisija ir valstybės narės taip pat turėtų teikti didesnių finansinių ir ne finansinių paskatų, kad tokios netaršios transporto priemonės būtų greičiau pateiktos rinkai;

  Pakeitimas    20

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  13b)  atsižvelgiant į tai, kad finansų požiūriu privatūs transportavimo veiklos vykdytojai turi skirtingas galimybes naudoti potencialiai brangesnes alternatyviaisiais degalais varomas transporto priemones, turi būti prieinami mechanizmai, kuriais būtų užtikrintos vienodos viešųjų ir privačių transportavimo veiklos vykdytojų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose ir konkursuose sąlygos, o išlaidos, susijusios su minimalių šioje direktyvoje patvirtintų viešųjų pirkimų tikslų laikymusi nebūtų perkeltos vietos valdžios institucijoms, ypač mažesnėms savivaldybėms ir nesukeltų išlaidų eksternalizavimo padidinant bilietų kainas, vietos mokesčius arba apribojant viešojo transporto paslaugas.

  Pakeitimas    21

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  14 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (14)  gyvavimo ciklo sąnaudos yra svarbi priemonė, kuria naudodamosi, perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai gali įvertinti energijos ir aplinkos apsaugos sąnaudas per transporto priemonės gyvavimo ciklą, įskaitant sąnaudas dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų teršalų, apskaičiuotas pagal atitinkamą piniginės vertės nustatymo metodiką. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Direktyvą 2009/33/ES eksploatacinio laikotarpio sąnaudų apskaičiavimo metodika naudota menkai, ir į perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų pateiktą informaciją apie konkrečioms aplinkybėms ir poreikiams pritaikytų metodikų naudojimą, neturėtų būti privaloma naudoti konkrečios metodikos, o perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai savo viešojo pirkimo procesuose turėtų galėti rinktis bet kurią gyvavimo ciklo sąnaudų nustatymo metodiką;

  (14)  gyvavimo ciklo sąnaudos yra svarbi priemonė, kuria naudodamosi, perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai gali įvertinti energijos ir aplinkos apsaugos sąnaudas per transporto priemonės gyvavimo ciklą, įskaitant sąnaudas dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų teršalų, apskaičiuotas pagal atitinkamą piniginės vertės nustatymo metodiką. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Direktyvą 2009/33/ES eksploatacinio laikotarpio sąnaudų apskaičiavimo metodika naudota menkai, ir į perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų pateiktą informaciją apie konkrečioms aplinkybėms ir poreikiams pritaikytų metodikų naudojimą, neturėtų būti privaloma naudoti konkrečios metodikos, o perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai savo viešojo pirkimo procesuose turėtų galėti rinktis bet kurią gyvavimo ciklo sąnaudų nustatymo metodiką; Tačiau dėl to, kad nėra aiškiai suprantama, kas apskritai yra per visą įvairių rūšių degalais varomų transporto priemonių gyvavimo ciklą išmetamų teršalų kiekis, Komisija turėtų pateikti analizę, pagal kurią būtų sukurta bendra Sąjungoje taikytina metodika, kurią naudodami gamintojai galėtų nuosekliai teikti duomenis apie visų rūšių degalais varomų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį;

  Pakeitimas    22

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  15 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (15)  pagal šią iš dalies pakeistą direktyvą teikiamos viešojo pirkimo ataskaitos turėtų padėti susidaryti aiškų rinkos vaizdą ir taip užtikrinti veiksmingo stebėjimo ir įgyvendinimo galimybę. Pirmiausia turėtų būti teikiama tarpinė ataskaita 2023 m., po to – pirma išsami būtinųjų tikslų įgyvendinimo ataskaita 2026 m., o vėliau – kas trejus metus. Siekiant sumažinti administracinę naštą pavienėms valdžios įstaigoms ir užtikrinti galimybę veiksmingai apžvelgti rinką, turėtų būti sudarytos sąlygos teikti paprastas ataskaitas. Bendro Sąjungos viešųjų pirkimų žodyno kontekste Komisija užtikrins, kad ataskaitos apimtų visas mažataršes, nulinės taršos ir kitas alternatyviaisiais degalais varomas transporto priemones. Specialūs kodai Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne padės vykdyti registraciją ir stebėjimą „Tenders Electronic Daily“ duomenų bazėje;

  (15)  pagal šią iš dalies pakeistą direktyvą teikiamos viešojo pirkimo ataskaitos turėtų padėti susidaryti aiškų rinkos vaizdą ir taip užtikrinti veiksmingo stebėjimo ir įgyvendinimo galimybę. Pirmiausia turėtų būti teikiama tarpinė ataskaita 2023 m., po to – pirma išsami būtinųjų tikslų įgyvendinimo ataskaita 2026 m., o vėliau – kas trejus metus; šia nauja ataskaita turėtų būti atsižvelgiama į pastarųjų 3 metų ekologinės padėties pokyčius ir valstybių narių prioritetus aplinkos apsaugos srityje, remiantis visoms valstybėms narėms taikytinais vienodais kriterijais. Siekiant sumažinti administracinę naštą ir papildomas išlaidas pavienėms valdžios įstaigoms ir užtikrinti galimybę veiksmingai apžvelgti rinką, turėtų būti sudarytos sąlygos teikti paprastas ataskaitas, o siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą, konkursai turėtų būti rengiami internetu, o viešųjų pirkimų procedūros turėtų būti prieinamos internete, siekiant padidinti skaidrumą. Bendro Sąjungos viešųjų pirkimų žodyno kontekste Komisija užtikrins, kad ataskaitos apimtų visas mažataršes, nulinės taršos ir kitas alternatyviaisiais degalais varomas transporto priemones. Specialūs kodai Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne padės vykdyti registraciją ir stebėjimą „Tenders Electronic Daily“ duomenų bazėje;

  Pakeitimas    23

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (16a)  ES finansinės priemonės turėtų būti sutelktos tam, kad valstybės narės būtų remiamos nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, siekiant šios direktyvos tikslų. Reikėtų taip pat atsižvelgti į būtinuosius privalomus tikslus, nustatytus įkrovimo prieigoms kiekvienoje valstybėje narėje, kartu su tiesioginiu infrastruktūros finansavimu ir elektra varomų transporto priemonių įkrovimo prieigų ir vandeniliu varomoms transporto priemonėms skirtų degalinių finansavimu, jei jos pačios neturi komerciniu požiūriu perspektyvių galimybių. Šiuo tikslu galėtų būti sutelktos finansavimo priemonės, pvz., Europos infrastruktūros tinklų priemonė, kuria remiama itin efektyvių, tvarių ir veiksmingai tarpusavyje sujungtų transeuropinių tinklų plėtra transporto srityje, ir Europos strateginių investicijų fondas arba Švaresnio transporto priemonė, kuriais remiamas švaresnių transporto priemonių diegimas ir su jomis susiję infrastruktūros poreikiai. Konsultacijų centrai turėtų atlikti svarbų vaidmenį šiame perėjimo procese, palengvindami ir skatindami investicijas bei remdami institucinius gebėjimus.

  Pakeitimas    24

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (16b)  siekiant kuo labiau padidinti investicijų poveikį, reikia geriau koordinuoti judumą ir miestų planavimą, pvz., naudojant tvaraus judumo mieste planus. Tvaraus judumo mieste planai – tai planai, kurie yra rengiami įvairiose politikos srityse ir bendradarbiaujant įvairiais valdymo lygmenimis, derinant skirtingas transporto rūšis, kelių saugą, krovinių vežimą, judumo valdymą ir pažangiąsias transporto sistemas. Tvaraus judumo mieste planų taikymas turėtų būti svarbus aspektas, į kurį reikia atsižvelgti finansuojant ES miesto transporto srities projektus, taip pat įgyvendinant šią iš dalies pakeistą direktyvą. Šiuo atveju Komisija, visapusiškai atsižvelgdama į subsidiarumo principą, turėtų teikti kompetentingoms institucijoms būtinas konsultacijas ir techninę pagalbą kuriant tvaraus judumo mieste planus;

  Pakeitimas    25

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  16 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (16c)  viešieji pirkimai ne tik padeda pereiti prie netaršių transporto priemonių, bet ir skatina plėtoti naujų formų judumą. Skatinant naudoti netaršias transporto priemones, bus spartinamas infrastruktūros diegimas miestuose, o skaitmeninimas padidins keleivių ir krovinių vežimo efektyvumą. Įvairiarūšis ir dalijimusi pagrįstas judumas, taip pat integruotieji bilietų pardavimo sprendimai yra labai svarbūs pereinant prie judumo kaip paslaugos;

  Pakeitimas    26

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (18a)   siekiant užtikrinti, kad valdžios institucijos būtų skatinamos įsigyti netaršių transporto priemonių, o valstybės narės investuotų į alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimą, taip pat norint išvengti tokių viešųjų pirkimų, dėl kurių keleiviams padidėja kainos, perkantiesiems subjektams turėtų būti teikiama parama pagal Sąjungos biudžeto ir finansų politiką po 2020 m. Tai turi atsispindėti būsimojoje daugiametėje finansinėje programoje ir tvarių finansų bei Sąjungos finansinių institucijų taisyklėse. Be to, valstybės narės turėtų plėsti finansines ir nefinansines paskatas ir numatyti aplinkosaugos auditą, kad paspartintų netaršių transporto priemonių naudojimą rinkoje. Dėl šių pastangų sumažėtų pradinės didelės investicijos į infrastruktūros pokyčius ir būtų remiamas CO2 mažinimas transporto sektoriuje.

  Pakeitimas    27

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  Pavadinimas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  „Direktyva 2009/33/ES dėl skatinimo naudoti netaršias kelių transporto priemones ir taip remti mažataršį judumą“;

  Direktyva 2009/33/ES dėl skatinimo teikiant viešąsias paslaugas naudoti netaršias kelių transporto priemones ir taip remti mažataršį judumą

  Pakeitimas    28

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

  Direktyva 2009/33/EB

  1 straipsnio 1 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  1a)  1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

  Šioje direktyvoje nustatomas reikalavimas, kad perkančiosios institucijos, perkantieji subjektai, taip pat tam tikri operatoriai, pirkdami kelių transporto priemones, atsižvelgtų į transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikį energetikai ir aplinkai, įskaitant suvartojamą energiją ir išmetamą CO2 ir kai kurių kitų teršalų kiekį, kad būtų skatinama netaršių ir efektyviai energiją vartojančių transporto priemonių rinka ir didinamas transporto sektoriaus įnašas į Bendrijos aplinkos, klimato ir energetikos politiką.

  Šioje direktyvoje nustatomas reikalavimas, kad perkančiosios institucijos, perkantieji subjektai, taip pat tam tikri operatoriai, pirkdami, išsinuomodami, įsigydami išperkamosios nuomos būdu, pirkdami išsimokėtinai arba modernizuodami kelių transporto priemones, atsižvelgtų į transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikį energetikai ir aplinkai, įskaitant suvartojamą energiją ir išmetamą CO2 ir kai kurių kitų teršalų kiekį, kad būtų skatinama netaršių ir efektyviai energiją vartojančių transporto priemonių rinka ir didinamas transporto sektoriaus įnašas į Sąjungos aplinkos, klimato ir energetikos politiką.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=EN)

  Pakeitimas    29

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)

  Direktyva 2009/33/EB

  2 straipsnio 1 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  1b)  2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

  Valstybės narės gali netaikyti šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų sutartims dėl Direktyvos 2007/46/EB 2 straipsnio 3 dalyje nurodytų transporto priemonių, kurioms šių valstybių narių teritorijoje netaikoma tipo patvirtinimo arba individualaus patvirtinimo tvarka, pirkimo.

  Valstybės narės gali netaikyti šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų sutartims dėl Direktyvos 2007/46/EB 2 straipsnio 3 dalyje nurodytų transporto priemonių, kurioms šių valstybių narių teritorijoje netaikoma tipo patvirtinimo arba individualaus patvirtinimo tvarka, pirkimo, nuomos, įsigijimo išperkamosios nuomos būdu, pirkimo išsimokėtinai arba modernizavimo.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=EN)

  Pakeitimas    30

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Ši direktyva taikoma kelių transporto priemonių pirkimo, išperkamosios nuomos, nuomos ir pirkimo išsimokėtinai sutartims, kai tas priemones įsigyja arba nuomojasi:

  Ši direktyva taikoma naujoms kelių transporto priemonių viešųjų paslaugų teikimo srityje pirkimo, išperkamosios nuomos, nuomos ir pirkimo išsimokėtinai bei modifikavimo sutartims, kai tos priemonės yra naudojamos teikiant viešąsias paslaugas, kurios buvos sudarytos po šios direktyvos įsigaliojimo, kai tas priemones įsigyja arba nuomojasi:

  Pakeitimas    31

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ca)  Sąjungos institucijos, agentūros ir įstaigos.

  Pakeitimas    32

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  1 straipsnio 1 dalies 4 pastraipos a punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  M1 arba M2 klasės transporto priemonė, kurios per išmetimo vamzdį išmetamo CO2 kiekis g/km ir tikrosiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis nesiekia priedo 2 lentelėje nurodytos ribos ir taikomos išmetamų teršalų normos procentinės dalies, arba

  a)  nulinio arba mažo anglies dioksido kiekio technologijų L, M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonės, varomos Direktyvos dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo 2014/94/ES 2 straipsnio 1 punkte minimomis degalų rūšimis, kurių didžiausias per išmetimo vamzdį išmetamo CO2 kiekis g/km ir tikrosiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis nesiekia priedo 2 lentelėje nurodytos ribos ir taikomos išmetamų teršalų normos procentinės dalies;

  Pakeitimas    33

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  4 straipsnio 1 dalies 4 pastraipos b punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  N1 klasės transporto priemonė, kurios per išmetimo vamzdį išmetamo CO2 kiekis g/km ir tikrosiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis nesiekia priedo 2 lentelėje nurodytos ribos ir taikomos išmetamų teršalų normos procentinės dalies, arba

  Išbraukta.

  Pakeitimas    34

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  4 straipsnio 1 dalies 4 pastraipos c punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c)  M3, N2 arba N3 klasės transporto priemonė, kaip apibrėžta priedo 3 lentelėje.“;

  c)  nulinio arba mažo anglies dioksido kiekio M3, N2 arba N3 (sunkusis krovininis automobilis) klasės transporto priemonė, kaip apibrėžta priedo 3 lentelėje.

  Pakeitimas    35

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  4 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4a.  tvari baterija – baterija, kuria atsižvelgiama į visą vertės grandinę, o galutinis baterijos produktas tinka pakartotiniam naudojimui ir (arba) perdirbimui.

   

  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą iki [18 mėnesių po įsigaliojimo] pateikiant tikslesnę apibrėžtį, pagrįstą išmetamo CO2 kiekio vertinimu, atsižvelgiant į visą grandinę, pvz., visą baterijos gyvavimo ciklą, įskaitant visą išmetamo anglies dioksido kiekio ciklą gamybos proceso metu ir baterijos anglies pėdsaką baigiamajame jos naudojimo etape.

  Pakeitimas    36

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  4 straipsnio 1 dalies 4 b punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4b.  tvaraus gyvavimo ciklo transporto priemonė – transporto priemonė, pagaminta naudojant gerokai mažesnius išmetamųjų teršalų kiekius nei palyginamų tipų transporto priemonės, ir yra suprojektuota taip, kad būtų galima užtikrinti tvaresnį baigiamąjį jos naudojimo laikotarpį, įskaitant jos sudedamųjų dalių pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo galimybes. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą iki [18 mėnesių po įsigaliojimo] pateikiant tikslesnę apibrėžtį.

  Pakeitimas    37

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  4 straipsnio 1 dalies 4 c punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4c.   Į mažataršią transporto priemonę modifikuota transporto priemonė – transporto priemonė, kurioje atlikti variklio arba jo dalių pakeitimai, susiję su taršos mažinimo ir (arba) kuro taupymo technologijomis, kuris buvo modifikuotas pagal mažai taršios transporto priemonės standartus, kai tai apibrėžta 4 dalyje, įrengiant įvairias papildomas taršos kontrolės technologijas.

  Pakeitimas    38

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  4 straipsnio 1 dalies 4 d punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4d.   nulinio arba mažo anglies dioksido kiekio technologijų autobusas – M kategorijos transporto priemonė, varoma Direktyvos dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo 2014/94/ES 2 straipsnio 1 punkte minimomis degalų rūšimis, nesukeliantis vietos ir tiesioginės taršos CO2 ir kitais teršalais, išskyrus kai tokia tarša yra labai nedidelė.

  Pakeitimas    39

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  5 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Valstybės narės užtikrina, kad perkant, įsigyjant išperkamosios nuomos būdu, išsinuomojant arba perkant išsimokėtinai kelių transporto priemones ir sudarant viešųjų paslaugų sutartis dėl viešojo keleivinio geležinkelių ir kelių transporto paslaugų, taip pat viešųjų paslaugų sutartis, kaip nurodyta šios direktyvos 3 straipsnyje, būtų laikomasi priedo 4 lentelėje nurodytų lengvųjų transporto priemonių ir priedo 5 lentelėje nurodytų sunkiųjų transporto priemonių būtinųjų viešojo pirkimo tikslų.

  1.  Valstybės narės užtikrina, kad perkant, įsigyjant išperkamosios nuomos būdu, išsinuomojant, perkant išsimokėtinai arba modernizuojant nulinio arba mažo anglies dioksido kiekio technologijų kelių transporto priemones, naudojamas teikiant viešąsias paslaugas ir sudarant viešųjų paslaugų sutartis dėl viešojo keleivinio geležinkelių ir kelių transporto paslaugų, taip pat viešųjų paslaugų sutartis, kaip nurodyta šios direktyvos 3 straipsnyje, būtų laikomasi priedo 4 lentelėje nurodytų lengvųjų transporto priemonių ir priedo 5 lentelėje nurodytų sunkiųjų transporto priemonių būtinųjų viešojo pirkimo tikslų ir būtų įtrauktos sutartinės nuostatos, skirtos užtikrinti realų alternatyviųjų degalų panaudojimą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šioje direktyvoje nustatytų būtinųjų viešojo pirkimo tikslų laikymosi sąnaudos nebūtų perkeltos vietos valdžios institucijoms ir kad perkančiosios organizacijos bei perkantieji subjektai turėtų pakankamai finansinių išteklių.

  Pakeitimas    40

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a.  Valstybės narės siūlo papildomą finansavimą transporto priemonių, kurioms netaikoma valstybės pagalbos teisė, įsigijimui.

  Pakeitimas    41

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1b.  Kad pasiektų viešųjų pirkimų tikslus, perkantieji subjektai grindžia sutarčių sudarymą ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu, kaip nurodyta Direktyvos 2014/25/ES 82 straipsnyje. Konkurso specifikacijos apibrėžtos ne tik atsižvelgiant į bendras eksploatavimo sąnaudas, bet ir į kitas transporto priemonės charakteristikas, pvz., prieinamumą, įtraukimą į miesto aplinką, triukšmo lygį, energijos vartojimo efektyvumą, baterijų ir transporto priemonių sudedamųjų dalių antrinį perdirbamumą.

  Pakeitimas    42

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  5 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Valstybės narės gali taikyti didesnius nei šios direktyvos priede nurodytuosius būtinuosius įpareigojimus.“;

  2.  Valstybės narės gali taikyti didesnius nei šios direktyvos priede nurodytuosius būtinuosius įpareigojimus.“; Valstybių narių valdžios institucijos taip pat gali taikyti mažesnius įpareigojimus, jei tai pateisinama atsižvelgiant į nacionalines arba regionines aplinkybes, pvz., atstumus ir topologines bei klimato sąlygas, arba į gebėjimą pasiekti tokius pat aplinkosaugos rezultatus taikant kitus sprendimus, jei įrodyta, kad jie yra veiksmingesni.

  Pakeitimas    43

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

  Direktyva 2009/33/EB

  5 a straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  5a)  Įterpiamas šis straipsnis:

   

  „5a straipsnis

   

  Viešojo transporto alternatyviųjų degalų veiksmų planas

   

  1.  Iki 2020 m. gruodžio 31 d. Europos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai veiksmų planą, kuriuo siekiama paspartinti transportavimo bendrovėms priklausančių sunkiųjų krovininių automobilių baterijų įkrovimo punktų ir degalinių infrastruktūros kūrimą jų pačių parkuose ir techninės priežiūros zonose, taip pat viešojoje erdvėje.

   

  2.  Šiame veiksmų plane pateikiama informacija apie prieinamas Sąjungos finansavimo priemones ir aiškiai nustatomos procedūros, kaip tokia parama gali būti skiriama, įskaitant jos sąsają su galiojančiomis Europos valstybės pagalbos taisyklėmis.

   

  3.  Ataskaitoje taip pat pateiktas vertinimas, kaip galėtų būti persvarstytos Europos finansavimo priemonės, siekiant suteikti finansavimo prioritetą visų dydžių viešojo transporto įmonėms, kad jos pakeistų savo transporto priemones.“

  Pakeitimas    44

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 9 pastraipos a punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  10 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Nuo 2027 m. sausio 1 d. Komisija kas trejus metus, gavusi valstybių narių ataskaitas, teikia šios direktyvos taikymo ir veiksmų, kurių, siekdamos ją veiksmingai įgyvendinti, ėmėsi atskiros valstybės narės, ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.“;

  1.  Nuo 2027 m. sausio 1 d. Komisija kas trejus metus, gavusi valstybių narių ataskaitas, teikia šios direktyvos taikymo ir veiksmų, kurių, siekdamos ją veiksmingai įgyvendinti, ėmėsi atskiros valstybės narės, ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.“; Ši ataskaita įtraukiama į bendrą Sąjungos transporto, aplinkos, klimato ir energetikos politikos vertinimą. Iki 2024 m. sausio 1 d. Komisija pateikia tarpinę ataskaitą apie veiksmus, kurių buvo imtasi šiai direktyvai įgyvendinti, po to, kai valstybės narės pateikia ataskaitas.

  Pakeitimas    45

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 9 punkto a punktas (naujas)

  Direktyva 2009/33/EB

  10 straipsnio 2 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  aa)  2 dalis pakeičiama taip:

  2.  Tose ataskaitose pateikiamas šios direktyvos, ypač 5 straipsnio 3 dalyje nurodytų būdų, poveikio vertinimas bei įvertinama, ar reikia imtis tolesnių veiksmų ir, prireikus, pateikiami pasiūlymai.

  „2.  Tose ataskaitose pateikiamas šios direktyvos, ypač 5 straipsnio nurodytų būdų poveikio skatinant netaršių ir efektyviai energiją vartojančių transporto priemonių rinką vertinimas bei įvertinama, ar reikia imtis tolesnių veiksmų ir, prireikus, pateikiami pasiūlymai.

  Tose ataskaitose Komisija palygina nominalų ir santykinį nupirktų transporto priemonių, kurios eksploatacinio laikotarpio poveikio energetikai ir aplinkai požiūriu atitinka geriausią rinkos alternatyvą ir kurios priklauso kiekvienai iš priedo 3 lentelėje išvardytų transporto priemonių kategorijų, skaičių su bendrąja šių transporto priemonių rinka; taip pat ji įvertina 5 straipsnio 3 dalyje nurodytų būdų poveikį rinkai. Komisija įvertina, ar reikia imtis tolesnių veiksmų, ir, prireikus, pateikia pasiūlymus.

  Tose ataskaitose Komisija palygina nominalų ir santykinį nupirktų, išperkamosios nuomos, nuomos ir pirkimo išsimokėtinai bei modifikuotų transporto priemonių, kurios eksploatacinio laikotarpio poveikio energetikai ir aplinkai požiūriu atitinka geriausią rinkos alternatyvą ir kurios priklauso kiekvienai iš 4 straipsnio 4 dalyje išvardytų transporto priemonių kategorijų, skaičių su bendrąja šių transporto priemonių rinka; taip pat ji įvertina 5 straipsnyje nurodytų būtiniausių tikslų poveikį visos Sąjungos rinkai ir rinkoms kiekvienoje valstybėje narėje. Be to, Komisija įvertina šios direktyvos poveikį Europos pramonei. Komisija įvertina, ar reikia imtis tolesnių veiksmų, ir, prireikus, pateikia pasiūlymus.“

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=EN)

  Pakeitimas    46

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 9 pastraipos a b punktas (naujas)

  Direktyva 2009/33/EB

  10 straipsnio 3 dalis

   

  Dabartinis tekstas

  Pakeitimas

   

  ab)  3 dalis pakeičiama taip:

  3.  Ne vėliau kaip pirmosios ataskaitos pateikimo dieną, Komisija išnagrinėja 5 straipsnio 3 dalyje nurodytus būdus, pateikia 6 straipsnyje nustatytos metodikos įvertinimą ir, jei reikia, pasiūlo atitinkamus pakeitimus.

  „3.  Ne vėliau kaip pirmosios ataskaitos pateikimo dieną, Komisija išnagrinėja, kaip valstybės narės laikosi 5 straipsnyje nurodytų būtinųjų tikslų, pateikia šiems tikslams nustatyti naudotos metodikos įvertinimą ir, jei reikia, pasiūlo atitinkamus metodikos arba tikslų pakeitimus.“

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=EN)

  Pakeitimas    47

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 9 pastraipos b punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  10 straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4.  Valstybės narės iki 2026 m. sausio 1 d., o vėliau kas trejus metus, Komisijai teikia šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitas. Iki 2023 m. sausio 1 d. valstybės narės Komisijai pateikia tarpines ataskaitas. Tose ataskaitose pateikiama informacija apie veiksmus, kurių imtasi šiai direktyvai įgyvendinti, nurodoma informacija apie institucijų ir subjektų nupirktų transporto priemonių skaičių ir kategorijas, apie įvairių valdymo lygmenų subjektų tarpusavio dialogą, informacija apie valstybių narių ketinimus dėl minėtos ataskaitų teikimo veiklos, taip pat visa kita vertinga informacija. Informacija pateikiama pagal Reglamente (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ)31 nurodytas kategorijas, kaip nurodyta priede.

  4.  Valstybės narės iki 2026 m. sausio 1 d., o vėliau kas trejus metus, Komisijai teikia šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitas. Iki 2023 m. sausio 1 d. valstybės narės Komisijai pateikia tarpines ataskaitas. Tose ataskaitose pateikiama informacija apie veiksmus, kurių imtasi šiai direktyvai įgyvendinti, nurodoma informacija apie institucijų ir subjektų nupirktų transporto priemonių skaičių ir kategorijas, apie įvairių valdymo lygmenų subjektų tarpusavio dialogą, informacija apie valstybių narių ketinimus dėl minėtos ataskaitų teikimo veiklos, taip pat informacija apie jau turimas ar rengiamas finansines priemones ir apie valstybių narių strategijas, kuriomis skatinamas alternatyviųjų degalų infrastruktūros, visų pirma viešojo transporto tinklų, kūrimas. Informacija pateikiama pagal Reglamente (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ)31 nurodytas kategorijas, kaip nurodyta priede.

  _________________

  _________________

  31OL L 340, 2002 12 16, p. 1.

  OL L 340, 2002 12 16, p. 1.

  Pakeitimas    48

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 9 pastraipos b punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4a.  Komisijai nustačius išmetamųjų teršalų kiekio registravimo metodiką, skirtą registruoti nuo „gręžinio iki transporto priemonės“ išmetamų teršalų kiekį, siekiant, kad visa kuro tiekimo grandinė nuo gavybos etapo iki išmetimo vamzdžio būtų reglamentuojama Komisijos, ji turėtų peržiūrėti 5 straipsnyje nurodytus minimalius tikslus ir atitinkamai juos pakoreguoti.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=EN)

  Pakeitimas    49

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 9 pastraipos b punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  5a.  Komisija pateikia valstybėms narėms gaires dėl įvairių ES lėšų, kurios galėtų būti naudojamos įgyvendinant šią direktyvą, pvz., pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, kuria remiama itin efektyvių, tvarių ir veiksmingai tarpusavyje sujungtų transeuropinių tinklų plėtra transporto srityje, ir Europos strateginių investicijų fondą arba Švaresnio transporto priemonę, kuriais remiamas švaresnių transporto priemonių diegimas ir su jomis susiję infrastruktūros poreikiai.

  Pakeitimas    50

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 straipsnio 1 dalies 9 pastraipos b punktas

  Direktyva 2009/33/EB

  10 straipsnio 5 b dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  5b.  Konsultacijų centrai atlieka svarbų vaidmenį šiame perėjimo procese, palengvindami ir skatindami investicijas bei remdami institucinius gebėjimus. Todėl Komisija ragina iš esmės sustiprinti Europos investavimo konsultacijų centro vaidmenį ir pajėgumus, visų pirma stiprinant jo veiklą vietos lygmeniu ir skatinant aktyvų vaidmenį rengiant projektus.

  Pakeitimas    51

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 priedas

  Direktyva 2009/33/EB

  priedo 1 lentelė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  1 lentelė. 3 straipsnyje nurodyti Bendro viešųjų pirkimų žodyno kodai

  BVPŽ kodas

  Aprašymas

  60112000 -6

  Viešojo kelių transporto paslaugos.

  60130000 -8

  Specialiojo keleivinio kelių transporto paslaugos.

  60140000 -1

  Nereguliarus keleivinis transportas.

  60172000 -3

  Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų nuoma su vairuotoju.

  90511000 -2

  Atliekų rinkimo paslaugos.

  60160000 -7

  Pašto siuntų vežimas keliais.

  60161000 - 4

  Siuntinių vežimo paslaugos.

   

  Pakeitimas

  1 lentelė. 3 straipsnyje nurodyti Bendro viešųjų pirkimų žodyno kodai

  BVPŽ kodas

  Aprašymas

  60112000 -6

  Viešojo kelių transporto paslaugos.

  60130000 -8

  Specialiojo keleivinio kelių transporto paslaugos.

  60140000 -1

  Nereguliarus keleivinis transportas.

  60172000 -3

  Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų nuoma su vairuotoju.

  90511000 -2

  Atliekų rinkimo paslaugos.

  60160000 -7

  Pašto siuntų vežimas keliais.

  60161000 - 4

  Siuntinių vežimo paslaugos.

  64121100 -1

  Pašto pristatymo paslaugos.

  64121200 -2

  Siuntinių pristatymo paslaugos.

  60120000 -5

  Taksi paslaugos.

  60170000 -0

  Keleivinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju.

  60171000 -7

  Keleivinių automobilių nuoma su vairuotoju.

  60181000 -0

  Sunkvežimių nuoma su vairuotoju.

  60180000 -3

  Krovininių transporto priemonių nuoma su vairuotoju.

  90511100 -3

  Miestų kietųjų atliekų rinkimo paslaugos.

  90511200 - 4

  Buitinių atliekų rinkimo paslaugos.

  90511300 -5

  Šiukšlių rinkimo paslaugos.

  90511400 -6

  Popieriaus rinkimo paslaugos.

  Pakeitimas    52

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 priedas

  Direktyva 2009/33/EB

  priedo 2 lentelė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  2 lentelė. Lengvųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio ribinės vertės

  Transporto priemonių kategorijos

  2025

  2030

   

  CO2 g/km

  Tikrosiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis* kaip procentinė išmetamų teršalų kiekio normos dalis**

  CO2 g/km

  Tikrosiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis* kaip procentinė išmetamų teršalų kiekio normos dalis

  M1 transporto priemonės

  25

  80%

  0

  netaikoma

  M2 transporto priemonės

  25

  80%

  0

  netaikoma

  N1 transporto priemonės

  40

  80%

  0

  netaikoma

  Tikrosiomis važiavimo sąlygomis išmetamų ultrasmulkiųjų dalelių kiekis #/km (PN) ir azoto oksidų kiekis mg/km (NOx), išmatuotas pagal taikomą Reglamento 2017/1151 IIIA priedo redakciją.

  Taikoma išmetamų teršalų kiekio ribinė vertė, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede arba vėlesnėse jo redakcijose.

   

  Pakeitimas

  2 lentelė. Lengvųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio ribinės vertės

  Transporto priemonių kategorijos

  2025

  2030

   

  CO2 g/km

  Tikrosiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis* kaip procentinė išmetamų teršalų kiekio normos dalis**

  CO2 g/km

  Tikrosiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis* kaip procentinė išmetamų teršalų kiekio normos dalis

  L transporto priemonės

  25

  80%

  0

  netaikoma

  M1 transporto priemonės

  25

  80%

  0

  netaikoma

  M2 transporto priemonės

  25

  80%

  0

  netaikoma

  N1 transporto priemonės

  40

  80%

  0

  netaikoma

  Tikrosiomis važiavimo sąlygomis išmetamų ultrasmulkiųjų dalelių kiekis #/km (PN) ir azoto oksidų kiekis mg/km (NOx), išmatuotas pagal taikomą Reglamento 2017/1151 IIIA priedo redakciją.

  Taikoma išmetamų teršalų kiekio ribinė vertė, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede arba vėlesnėse jo redakcijose.

   

  Pakeitimas    53

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 priedas

  Direktyva 2009/33/EB

  priedo 3 lentelė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  3 lentelė. Sunkiosioms transporto priemonėms taikomi alternatyviųjų degalų reikalavimai

  Transporto priemonių kategorijos

  Alternatyvieji degalai

  M3, N2, N3 transporto priemonės

  Elektra*, vandenilis, dujinės (suslėgtosios gamtinės dujos – SGD) ir suskystintos (suskystintosios gamtinės dujos – SkGD) būsenos gamtinės dujos, įskaitant biometaną

  *Skirta naudoti transporto priemonėje, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/94/ES 2 straipsnio 2 dalyje, su sąlyga, kad elektra naudojama atitinkamai transporto priemonės varymo daliai.

   

  Pakeitimas

  3 lentelė. Sunkiosioms transporto priemonėms taikomi alternatyviųjų degalų reikalavimai

  Transporto priemonių kategorijos

  Alternatyvieji degalai

  M3, N2, N3 transporto priemonės

  apibrėžtos Direktyvos 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo 2 straipsnio 1 punkte apibrėžtomis degalų rūšimis.

   

  Pakeitimas    54

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 priedas

  Direktyva 2009/33/EB

  priedo 4 lentelė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  4 lentelė. Būtinoji tikslinė bendro valstybėje narėje viešojo pirkimo būdu nupirktų lengvųjų transporto priemonių skaičiaus dalis, kurią sudaro 2 lentelės reikalavimus atitinkančios lengvosios transporto priemonės*

  Valstybė narė

  2025

  2030

  Liuksemburgas

  35%

  35%

  Švedija

  35%

  35%

  Danija

  34%

  34%

  Suomija

  35%

  35%

  Vokietija

  35%

  35%

  Prancūzija

  34%

  34%

  Jungtinė Karalystė

  35%

  35%

  Nyderlandai

  35%

  35%

  Austrija

  35%

  35%

  Belgija

  35%

  35%

  Italija

  35%

  35%

  Airija

  35%

  35%

  Ispanija

  33%

  33%

  Kipras

  29%

  29%

  Мalta

  35%

  35%

  Portugalija

  27%

  27%

  Graikija

  23%

  23%

  Slovėnija

  20%

  20%

  Čekija

  27%

  27%

  Estija

  21%

  21%

  Slovakija

  20%

  20%

  Lietuva

  19%

  19%

  Lenkija

  20%

  20%

  Kroatija

  17%

  17%

  Vengrija

  21%

  21%

  Latvija

  20%

  20%

  Rumunija

  17%

  17%

  Bulgarija

  16%

  16%

  * Transporto priemonės, kurių per išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kiekis yra nulinis, laikantis įpareigojimo skaičiuojamos kaip 1 transporto priemonė. Visos kitos transporto priemonės, atitinkančios šio priedo 2 lentelės reikalavimus, laikantis įpareigojimo skaičiuojamos kaip 0,5 transporto priemonės.

   

  Pakeitimas

  4 lentelė. Būtinoji tikslinė bendro valstybėje narėje viešojo pirkimo būdu nupirktų lengvųjų transporto priemonių skaičiaus dalis, kurią sudaro 2 lentelės reikalavimus atitinkančios lengvosios transporto priemonės*

  Valstybė narė

  2025

  2030

  Liuksemburgas

  35%

  35%

  Švedija

  35%

  35%

  Danija

  34%

  34%

  Suomija

  35%

  35%

  Vokietija

  35%

  35%

  Prancūzija

  34%

  34%

  Jungtinė Karalystė

  35%

  35%

  Nyderlandai

  35%

  35%

  Austrija

  35%

  35%

  Belgija

  35%

  35%

  Italija

  35%

  35%

  Airija

  35%

  35%

  Ispanija

  33%

  33%

  Kipras

  29%

  29%

  Мalta

  35%

  35%

  Portugalija

  27%

  27%

  Graikija

  23%

  23%

  Slovėnija

  20%

  20%

  Čekija

  27%

  27%

  Estija

  21%

  21%

  Slovakija

  20%

  20%

  Lietuva

  19%

  19%

  Lenkija

  20%

  20%

  Kroatija

  17%

  17%

  Vengrija

  21%

  21%

  Latvija

  20%

  20%

  Rumunija

  17%

  17%

  Bulgarija

  16%

  16%

  * Atskiros konkrečios šalies vertės gali būti koreguojamos atskirai pagal 10 straipsnio 3 dalį, pateikiant tinkamą pagrindimą, kad būtų atsižvelgta į patikrinamus pokyčius aplinkybėmis, kurios turi įtakos atitinkamos valstybės narės gebėjimui laikytis atitinkamų tikslų, įskaitant atvejus, kai valstybė narė prašo šį tikslą sugriežtinti;

  Pakeitimas    55

  Pasiūlymas dėl direktyvos

  1 priedas

  Direktyva 2009/33/EB

  priedo 5 lentelė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  5 lentelė. Būtinoji tikslinė bendro valstybėje narėje viešojo pirkimo būdu nupirktų sunkiųjų transporto priemonių skaičiaus dalis, kurią sudaro 3 lentelės reikalavimus atitinkančios sunkiosios transporto priemonės*

  Valstybė narė

  Sunkvežimiai

  Autobusai

   

  2025

  2030

  2025

  2030

  Liuksemburgas

  10%

  15%

  50%

  75%

  Švedija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Danija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Suomija

  9%

  15%

  46%

  69%

  Vokietija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Prancūzija

  10%

  15%

  48%

  71%

  Jungtinė Karalystė

  10%

  15%

  50%

  75%

  Nyderlandai

  10%

  15%

  50%

  75%

  Austrija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Belgija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Italija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Airija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Ispanija

  10%

  14%

  50%

  75%

  Kipras

  10%

  13%

  50%

  75%

  Мalta

  10%

  15%

  50%

  75%

  Portugalija

  8%

  12%

  40%

  61%

  Graikija

  8%

  10%

  38%

  57%

  Slovėnija

  7%

  9%

  33%

  50%

  Čekija

  9%

  11%

  46%

  70%

  Estija

  7%

  9%

  36%

  53%

  Slovakija

  8%

  9%

  39%

  58%

  Lietuva

  9%

  8%

  47%

  70%

  Lenkija

  7%

  9%

  37%

  56%

  Kroatija

  6%

  7%

  32%

  48%

  Vengrija

  8%

  9%

  42%

  63%

  Latvija

  8%

  9%

  40%

  60%

  Rumunija

  6%

  7%

  29%

  43%

  Bulgarija

  8%

  7%

  39%

  58%

  Transporto priemonės, kurių per išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kiekis yra nulinis, taip pat gamtinėmis dujomis varomos transporto priemonės, jei joms naudojamas tik biometanas (tai turėtų būti įrodyta biometano pirkimo sutartimi ar kitomis galimybėmis gauti biometano), laikantis įpareigojimo skaičiuojamos kaip 1 transporto priemonė. Šis skaičiavimas nebetaikomas tose valstybėse narėse, kuriose būtinasis viešojo pirkimo įpareigojimas viršija 50 % . bendros viešojo pirkimo apimties, ir nutraukiamas pasiekus 50 % ribą. Visos kitos transporto priemonės, atitinkančios šio priedo 2 lentelės reikalavimus, laikantis įpareigojimo skaičiuojamos kaip 0,5 transporto priemonės.

   

  Pakeitimas

  5 lentelė. Būtinoji tikslinė bendro valstybėje narėje viešojo pirkimo būdu nupirktų sunkiųjų transporto priemonių skaičiaus dalis, kurią sudaro 4 straipsnio 4 dalies b punkto reikalavimus atitinkančios sunkiosios transporto priemonės*

  Valstybė narė

  Sunkvežimiai

  Autobusai**

   

  2025

  2030

  2025

  2030

  Liuksemburgas

  10%

  15%

  50%

  75%

  Švedija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Danija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Suomija

  9%

  15%

  46%

  69%

  Vokietija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Prancūzija

  10%

  15%

  48%

  71%

  Jungtinė Karalystė

  10%

  15%

  50%

  75%

  Nyderlandai

  10%

  15%

  50%

  75%

  Austrija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Belgija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Italija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Airija

  10%

  15%

  50%

  75%

  Ispanija

  10%

  14%

  50%

  75%

  Kipras

  10%

  13%

  50%

  75%

  Мalta

  10%

  15%

  50%

  75%

  Portugalija

  8%

  12%

  40%

  61%

  Graikija

  8%

  10%

  38%

  57%

  Slovėnija

  7%

  9%

  33%

  50%

  Čekija

  9%

  11%

  46%

  70%

  Estija

  7%

  9%

  36%

  53%

  Slovakija

  8%

  9%

  39%

  58%

  Lietuva

  9%

  8%

  47%

  70%

  Lenkija

  7%

  9%

  37%

  56%

  Kroatija

  6%

  7%

  32%

  48%

  Vengrija

  8%

  9%

  42%

  63%

  Latvija

  8%

  9%

  40%

  60%

  Rumunija

  6%

  7%

  29%

  43%

  Bulgarija

  8%

  7%

  39%

  58%

  * Atskiros konkrečios šalies vertės gali būti koreguojamos atskirai pagal 10 straipsnio 3 dalį, tinkamai pagrįstomis, kad būtų atsižvelgta į patikrinamus pokyčius aplinkybėmis, kurios turi įtakos atitinkamos valstybės narės gebėjimui laikytis atitinkamų tikslų, įskaitant atvejus, kai valstybė narė sugriežtinti šį tikslą;

  * * Iki 2030 m. ne mažiau kaip 50 % šio viešojo pirkimo tikslo turi būti nulinio teršalų dydžio autobusai.

  NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones

  Nuorodos

  COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ENVI

  29.11.2017

   

   

   

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  TRAN

  29.11.2017

  Nuomonės referentas (-ė)

         Paskyrimo data

  Andor Deli

  22.1.2018

  Svarstymas komitete

  9.7.2018

   

   

   

  Priėmimo data

  10.7.2018

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  29

  5

  3

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Anna Hedh

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

  29

  +

  ALDE

  ERC

  PPE

   

  S&D

   

   

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet

  Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

  5

  -

  ECR

  GUE/NGL

  VERTS/ALE

  Peter Lundgren

  Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  Michael Cramer, Karima Delli,

   

  3

  0

  EFDD

  ENF

   

  Daniela Aiuto

  Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

   

   

  Balsavimo rezultatų ištaisymas

  +

   

  -

   

  0

   

  Naudojami sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones

  Nuorodos

  COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  8.11.2017

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ENVI

  29.11.2017

   

   

   

  Nuomonę teikiantys komitetai

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ITRE

  29.11.2017

  IMCO

  29.11.2017

  TRAN

  29.11.2017

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  IMCO

  4.12.2017

   

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Andrzej Grzyb

  16.1.2018

   

   

   

  Svarstymas komitete

  16.5.2018

   

   

   

  Priėmimo data

  10.10.2018

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  38

  10

  7

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Anthea McIntyre, Kati Piri

  Pateikimo data

  15.10.2018

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  38

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

  GUE/NGL

  Lynn Boylan, Kateřina Konečná

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

  S&D

  Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

  10

  -

  EFDD

  Eleonora Evi, Julia Reid

  ENF

  Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

  VERTS/ALE

  Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

  7

  0

  ECR

  Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

  GUE/NGL

  Younous Omarjee

  Naudojami sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė

  Atnaujinta: 2018 m. spalio 22 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika