SPRÁVA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy

15.10.2018 - (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Andrzej Grzyb


Postup : 2017/0291(COD)
Postup v rámci schôdze

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0653),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0393/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[1],

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 5. júla 2017[2],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0321/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V európskej stratégii pre nízkoemisnú mobilitu21 Komisia oznámila, že aby Únia splnila svoje záväzky prijaté na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCC), ktorá sa konala v roku 2015 v Paríži, musí sa urýchliť dekarbonizácia odvetvia dopravy, a teda emisie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie z dopravy sa musia stabilne znižovať, aby sa do polovice storočia dosiahli ich nulové hodnoty. Navyše treba bezodkladne výrazne znížiť dopravné emisie látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré škodia ľudskému zdraviu. Možno to dosiahnuť rôznymi politickými iniciatívami vrátane využitia verejného obstarávania ekologických vozidiel.

(2)  V európskej stratégii pre nízkoemisnú mobilitu21 Komisia oznámila, že aby Únia splnila svoje záväzky prijaté na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCC), ktorá sa konala v roku 2015 v Paríži, musí sa urýchliť dekarbonizácia odvetvia dopravy, a teda emisie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie z dopravy sa musia stabilne znižovať, aby sa do polovice storočia dosiahli ich nulové hodnoty. Navyše treba bezodkladne výrazne znížiť dopravné emisie látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré škodia ľudskému zdraviu a životnému prostrediu. Možno to dosiahnuť rôznymi politickými iniciatívami vrátane opatrení, ktoré podporujú modálny prechod na verejnú dopravu a využitia verejného obstarávania ekologických vozidiel.

_________________

_________________

21 COM( 2016) 501 final.

21 COM( 2016) 501 final.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Ako Komisia oznámila vo svojom oznámení s názvom Európa v pohybe: agenda sociálne spravodlivého prechodu na ekologickú, konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu pre všetkých23, tento návrh je súčasťou druhého balíka návrhov, ktorý prispeje k úsiliu Únie o nízkoemisnú mobilitu. Tento balík, ktorý sa predstavuje v oznámení Komisie s názvom „Nízkoemisná mobilita sa stáva skutočnosťou – Európska únia, ktorá chráni planétu, posilňuje postavenie spotrebiteľov a obraňuje svoj priemysel a pracovníkov“, zahŕňa kombináciu opatrení na strane ponuky i dopytu, ktoré EÚ navedú na cestu nízkoemisnej mobility a zároveň posilnia konkurencieschopnosť jej mobilitného ekosystému.

(4)  Ako Komisia oznámila vo svojom oznámení s názvom Európa v pohybe: agenda sociálne spravodlivého prechodu na ekologickú, konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu pre všetkých23, tento návrh je súčasťou druhého balíka návrhov, ktorý prispeje k úsiliu Únie o nízkoemisnú mobilitu. Tento balík, ktorý sa predstavuje v oznámení Komisie s názvom „Nízkoemisná mobilita sa stáva skutočnosťou – Európska únia, ktorá chráni planétu, posilňuje postavenie spotrebiteľov a obraňuje svoj priemysel a pracovníkov“, zahŕňa kombináciu opatrení na strane ponuky i dopytu, ktoré EÚ navedú na cestu nízkoemisnej mobility a zároveň posilnia konkurencieschopnosť jej mobilitného ekosystému. Udržateľné vozidlá by sa mali podporovať súbežne s ďalším rozvojom verejnej dopravy, keďže ide o najrýchlejší a nákladovo najefektívnejší spôsob, ako znížiť počet vozidiel na cestách a vďaka tomu zlepšiť kvalitu vzduchu a znížiť emisie.

_________________

_________________

23 COM (2017) 283 final.

23 COM (2017) 283 final.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Inovácia a nové technológie pomáhajú znižovať emisie vozidiel, čím podporujú dekarbonizáciu sektora dopravy. Intenzívnejším využívaním cestných vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami sa pravdepodobne znížia emisie CO2, ako aj určitých znečisťujúcich látok (tuhé častice, oxidy dusíka a nemetánové uhľovodíky), a podporí sa konkurencieschopnosť a rast európskeho priemyslu na rozvíjajúcich sa svetových trhoch vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami.

(5)  Inovácia a nové technológie pomáhajú znižovať emisie vozidiel a hlukové zaťaženie, čím zároveň podporujú dekarbonizáciu sektora dopravy. Intenzívnejším využívaním cestných vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami sa znížia emisie CO2, ako aj určitých znečisťujúcich látok (tuhé častice, oxidy dusíka a nemetánové uhľovodíky), a zlepší sa tým kvalita vzduchu v mestách a iných znečistených oblastiach, pričom sa prispeje ku konkurencieschopnosti a rastu európskeho priemyslu na rozvíjajúcich sa svetových trhoch vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami a zabezpečí sa rozvoj infraštruktúr pre alternatívne palivá. Navyše musí byť zásada technologickej neutrality tou najzákladnejšou zásadou každého úsilia, aby sa zabezpečilo a podporovalo konkurencieschopné prostredie a podnietil ďalší výskum a inovácia v tejto oblasti. Na to, aby sa znížilo znečistenie ovzdušia a hlukové zaťaženie a aby sa dodržali normy Únie týkajúce sa kvality ovzdušia v mestských a vidieckych oblastiach, sú potrebné konkrétne a ambiciózne politiky a opatrenia vrátane využívania verejného obstarávania čistých nízkoemisných vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Odhaduje, kedy od roku 2020 do roku 2028 bude medzi vozidlami so spaľovacím motorom (ICEV) a batériovými elektrickými vozidlami (BEV) nastane cenová parita. Okrem toho, niektorí výrobcovia originálnych zariadení uviedli príklady cenovej parity pre niektoré nové modely v roku 2020. Na základe nižších prevádzkových nákladov na batériové elektrické vozidlá bude parita celkových nákladov na vlastníctvo dosiahnutá pred rokom parity kúpnej ceny, zvyčajne o 2 až 6 rokov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Trhové prognózy vychádzajú z toho, že ceny ekologických vozidiel, akými sú plne elektrické osobné automobily, v dvadsiatych rokoch tohto storočia podstatne klesnú a tieto vozidlá budú vysoko konkurencieschopné, a dokonca lacnejšie na prevádzku než konvenčné vozidlá, najmä ak sa zohľadnia celkové náklady na vlastníctvo, keďže ceny batérií sa znížia, ale dôjde aj k ďalším zníženiam nákladov, ktoré sa prejavia v dôsledku nižších nákladov na palivá a údržbu spojených s prevádzkou elektrického vozidla.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5c)  Zatiaľ čo je Únia jedným z vedúcich regiónov pre výskum a vysokokvalitné ekologické inovácie, v ázijsko-tichomorskom regióne sú umiestnení najväčší výrobcovia autobusov a batérií. Podobne aj vývoj svetového trhu v oblasti batériových elektrických vozidiel poháňajú trhy v Číne a Spojených štátoch, na ktoré spoločne pripadá približne 60 % svetového trhu, pričom na porovnanie je podiel Únie na úrovni 28 %. Je preto potrebný ambiciózny politický rámec Únie, ktorý by stimuloval inovácie a viacej podporil konkurencieschopnosť a rast európskeho priemyslu na rastúcich svetových trhoch s ekologickými vozidlami a so súvisiacou technologickou infraštruktúrou.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5d)  Únia musí zvýšiť stimuly, ktoré podporujú technologický rozvoj udržateľných a recyklovateľných batérií, ktoré by sa mali vyrábať so zreteľom na potrebu minimalizovať ich environmentálnu stopu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5e)  V záujme súladu s cieľmi v oblasti udržateľnosti by sa batérie mali vyrábať s minimálnym vplyvom na životné prostredie v Únii aj mimo nej, najmä pokiaľ ide o proces ťažby materiálov používaných na konštrukciu batérií. Mali by sa vziať do úvahy emisie skleníkových plynov počas celého výrobného procesu. Komisia mala v súlade s revíziou smernice 2006/66/ES predložiť ambiciózne ciele v oblasti recyklovateľnosti batérií.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Verejné orgány môžu svojou politikou verejného obstarávania vytvoriť a podporiť trhy s inovačnými tovarmi a službami. V smerniciach 2014/24/EÚ24 a 2014/25/EÚ25 sa stanovujú minimálne harmonizované pravidlá verejného obstarávania, ktorými sa zosúlaďuje, ako verejné orgány a niektorí prevádzkovatelia verejných služieb nakupuje tovar, práce a služby. Stanovujú sa v nich najmä celkové prahy hodnoty zákaziek, ktoré podliehajú legislatíve Únie, a tie platia aj pre smernicu o ekologických vozidlách.

(6)  Ak sa vezme do úvahy, že verejné výdavky na tovar, práce a služby predstavujú zhruba 14 % HDP, čo je približne 1,8 bilióna eur ročne, verejné orgány môžu svojou politikou verejného obstarávania vytvoriť a podporiť trhy s inovačnými tovarmi a službami. V smerniciach 2014/24/EÚ24 a 2014/25/EÚ25 sa stanovujú minimálne harmonizované pravidlá verejného obstarávania, ktorými sa zosúlaďuje, ako verejné orgány a niektorí prevádzkovatelia verejných služieb nakupujú tovar, práce a služby v súlade s environmentálnymi požiadavkami na zakúpený tovar (vrátane vozidiel). Stanovujú sa v nich najmä celkové prahy hodnoty zákaziek, ktoré podliehajú legislatíve Únie, a tie platia aj pre smernicu o ekologických vozidlách. Na dosiahnutie tohto cieľa by mali byť v smernici stanovené jasné a transparentné usmernenia a jednoduchá metóda výpočtu pre ciele obstarávania.

_________________

_________________

24 Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65.

24 Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65.

25 Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243.

25 Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Dostupnosť infraštruktúry nabíjacích a čerpacích staníc je predpokladom pre každú dopravnú prevádzku s vozidlami na alternatívny pohon, a to aj pre verejnú dopravu. Aspekty podpory infraštruktúry pre alternatívne palivá pre verejnú dopravu by sa v smernici 2014/94/EÚ preto mali posilniť. V prípade neuskutočnenia revízie by Komisia mala vypracovať akčný plán pre infraštruktúru verejnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  Členské štáty by mali mať možnosť poveriť prevádzkovateľov distribučných sústav, aby vlastnili, vyvíjali, riadili a prevádzkovali minimálne kritické množstvo nabíjacích staníc vo verejnej sfére s bezplatným prístupom ku všetkým dodávateľom elektrickej energie s cieľom zabezpečiť dostatočnú dostupnosť nabíjacích staníc.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6 c)  Členské štáty by sa mali podnecovať k tomu, aby skúmali možnosti podporovania prevádzky a zníženia nákladov na prevádzku vozidiel s mimoriadne nízkymi emisiami vo verejných službách, napríklad udeľovaním výnimiek alebo znížením daní z energie pre vozidlá s mimoriadne nízkymi emisiami.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Vykonané posúdenie vplyvu zdôrazňuje prínosy zmeny celkového riadiaceho prístupu k obstarávaniu ekologických vozidiel na úrovni Únie. Oproti spoliehaniu sa na internalizáciu externých nákladov v celkových rozhodnutiach o obstarávaní možno minimálnymi cieľovými hodnotami v obstarávaní účinne dosiahnuť cieľ, ktorým je ovplyvniť trhové uplatnenie ekologických vozidiel, pričom sa poukazuje na relevantnosť zohľadnenia environmentálnych aspektov vo všetkých rozhodnutiach o obstarávaní. Stredno- a dlhodobé prínosy pre európskych občanov a podniky tento prístup plne odôvodňujú, pričom sa rozumie, že verejným obstarávateľom, obstarávateľským subjektom ani prevádzkovateľom nepredpisuje použitie žiadnej konkrétnej technológie.

(8)  Vykonané posúdenie vplyvu zdôrazňuje prínosy zmeny celkového riadiaceho prístupu k obstarávaniu ekologických a energeticky úsporných vozidiel na úrovni Únie. Oproti spoliehaniu sa na internalizáciu externých nákladov v celkových rozhodnutiach o obstarávaní možno minimálnymi cieľovými hodnotami v obstarávaní účinne dosiahnuť cieľ, ktorým je ovplyvniť trhové uplatnenie ekologických vozidiel, pričom sa poukazuje na relevantnosť zohľadnenia environmentálnych aspektov vo všetkých rozhodnutiach o obstarávaní. Stredno- a dlhodobé prínosy pre európskych občanov a podniky tento prístup plne odôvodňujú, pričom sa rozumie, že verejným obstarávateľom, obstarávateľským subjektom ani prevádzkovateľom nepredpisuje použitie žiadnej konkrétnej technológie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Pokrytie všetkých relevantných postupov obstarávania sa zaisťuje rozšírením rozsahu pôsobnosti smernice na postupy ako lízing vozidiel, ich prenájom alebo nákup na splátky, ako aj na zmluvy o poskytovaní služieb verejnej cestnej dopravy, služieb osobnej cestnej dopravy na osobitné účely, nepravidelnej osobnej dopravy a požičiavaní autobusov a autokarov s vodičom, ako aj konkrétnych poštových a kuriérskych služieb či zberu odpadu.

(9)  Pokrytie všetkých relevantných postupov obstarávania sa zaisťuje rozšírením rozsahu pôsobnosti smernice na postupy ako lízing vozidiel, ich prenájom alebo nákup na splátky a modernizáciu, ako aj na zmluvy o poskytovaní služieb verejnej cestnej dopravy, služieb osobnej cestnej dopravy na osobitné účely, nepravidelnej osobnej dopravy a požičiavaní autobusov a autokarov s vodičom, ako aj konkrétnych poštových a kuriérskych služieb či zberu odpadu, pričom existujúce zmluvy by nemali byť spätne dotknuté touto smernicou. Komisia by navyše mala preskúmať realizovateľnosť ekologického obstarávania pri iných spôsoboch dopravy.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Kľúčoví zainteresovaní aktéri všeobecne podporujú definíciu ekologických vozidiel, ktorá zohľadní požiadavky na znižovanie emisií skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie z ľahkých vozidiel a ťažkých úžitkových vozidiel. Aby sa zaistili primerané stimuly na podporu trhového uplatnenia vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami v Únii, ustanovenia o ich verejnom obstarávaní podľa tejto novely by sa mali zosúladiť s ustanoveniami legislatívy Únie o emisiách CO2 z osobných automobilov a dodávok na obdobie po roku 202026. Opatrenia prijaté na základe zmenenej smernice posilnia súlad s požiadavkami týchto noriem. Ambicióznejší prístup v oblasti verejného obstarávania môže byť významným dodatočným trhovým stimulom.

(10)  Zmenená smernica by mala prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie z ľahkých vozidiel a ťažkých úžitkových vozidiel. Aby sa zaistili primerané stimuly na podporu trhového uplatnenia vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami v Únii, ustanovenia o ich verejnom obstarávaní podľa tejto novely by sa mali zosúladiť s ustanoveniami legislatívy Únie o emisiách CO2 z osobných automobilov a dodávok na obdobie po roku 202026. Opatrenia prijaté v súlade s touto smernicou takisto posilnia súlad s požiadavkami týchto noriem a uľahčia zavádzanie súvisiacej nabíjacej infraštruktúry. Ambicióznejší prístup v oblasti verejného obstarávania bude významným dodatočným trhovým stimulom.

_________________

_________________

26 COM (2017) 676 final.

26 COM (2017) 676 final.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a.  V záujme dosiahnutia lepšej kvality ovzdušia v mestách je nevyhnutné obnoviť vozový park tak, aby ho tvorili ekologické vozidlá. Podľa zásad obehového hospodárstva je potrebné predĺžiť trvanlivosť výrobkov. Preto by sa modernizácia vozidiel podľa ekologickej normy mala započítať aj do dosiahnutia minimálnych cieľových hodnôt verejného obstarávania stanovených v tabuľkách 4 a 5 v prílohe.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b)  Aj vozidlá s nulovými výfukovými emisiami môžu zanechávať značnú ekologickú stopu v dôsledku procesu výroby komponentov a úrovne recyklácie alebo efektívnosti výroby paliva. Technológie na riešenie tejto výzvy, akými sú trvalo udržateľné a recyklované batérie, by preto mali byť viac podporované z hľadiska dosiahnutia minimálnych cieľových hodnôt verejného obstarávania stanovených v tabuľkách 4 a 5 v prílohe. Výskum a vývoj týchto technológií by sa mal podporovať aj v iných politikách Únie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10c)  Započítavanie emisií CO2 by malo byť založené na prístupe well-to-wheel (od zdroja ku kolesám), aby bol celý palivový dodávateľský reťazec spravodlivý od fázy ťažby až po výfuk. Poskytne to presnejší prehľad o celkových emisiách konkrétneho vozidla. Komisia by preto mala najneskôr do 31. decembra 2022 stanoviť metodiku na zaznamenávanie emisií od zdroja ku kolesám.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Ľahké vozidlá a ťažké úžitkové vozidlá sa využívajú na rôzne účely a líši sa pri nich aj úroveň trhovej vyspelosti, takže by bolo vhodné, aby ustanovenia o verejnom obstarávaní tieto rozdiely zohľadnili. Posúdenie vplyvu preukázalo pridanú hodnotu uplatnenia prístupu založeného na alternatívnych palivách, kým sa na úrovni Únie nestanovia technologicky neutrálne požiadavky na emisie CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel, čo Komisia plánuje v budúcnosti navrhnúť. Zároveň sa posúdením vplyvu zistilo, že pri mestských autobusoch s nízkymi a nulovými emisiami sú trhy vyspelejšie, zatiaľ čo trhy s nákladnými vozidlami s nízkymi a nulovými emisiami sa nachádzajú v skorších štádiách vývoja.

(11)  Dvojkolesové a trojkolesové vozidlá, ľahké vozidlá a ťažké úžitkové vozidlá sa využívajú na rôzne účely a líši sa pri nich aj úroveň trhovej vyspelosti, takže by bolo vhodné, aby ustanovenia o verejnom obstarávaní tieto rozdiely zohľadnili. Zároveň by sa malo uznať, že trhy s mestskými autobusmi s nízkymi a nulovými emisiami sa vyznačujú nedávnym pokrokom, zatiaľ čo trhy s nákladnými vozidlami s nízkymi a nulovými emisiami sa nachádzajú v počiatočných štádiách vývoja.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Potenciál zníženia emisií prostredníctvom samotného verejného obstarávania je obmedzený a verejná doprava prispieva k emisiám pochádzajúcim z odvetvia dopravy len malým podielom. Členské štáty by sa preto mali nabádať, aby regulovali nákup ekologických vozidiel inými vlastníkmi vozového parku, ako sú taxislužby, autopožičovne a spoločnosti prevádzkujúce spolujazdu.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Určenie minimálnych cieľových hodnôt obstarávania ekologických vozidiel do rokov 2025 a 2030 na úrovni členských štátov by malo posilniť politickú istotu na trhoch, kde sa vyžadujú investície do mobility s nízkymi a nulovými emisiami. Minimálne cieľové hodnoty posilnia budovanie trhov po celej Únii. Poskytujú čas potrebný na prispôsobenie postupov verejného obstarávania a zároveň vysielajú jasný trhový signál. V posúdení vplyvu sa poznamenáva, že členské štáty v závislosti od ekonomických možností a závažnosti problému čoraz viac využívajú stanovovanie cieľových hodnôt. Rôznym členským štátom by sa mali stanoviť rôzne cieľové hodnoty podľa ich ekonomických možností (hrubý domáci produkt na obyvateľa) a miery vystavenia znečisteniu (hustota mestského osídlenia). Minimálne cieľové hodnoty v obstarávaní by mala dopĺňať povinnosť verejných obstarávateľov, obstarávateľských subjektov a prevádzkovateľov zvážiť príslušné energetické a environmentálne aspekty vo všetkých ich postupoch obstarávania. Z posúdenia územného vplyvu tejto zmenenej smernice vyplynulo, že dosah bude naprieč regiónmi Únie rovnomerný.

(12)  Určenie minimálnych cieľových hodnôt obstarávania ekologických vozidiel, ktoré majú byť dosiahnuté do rokov 2025 a 2030 na úrovni členských štátov by malo posilniť politickú istotu na trhoch, kde sa vyžadujú investície do mobility s nízkymi a nulovými emisiami. Minimálne cieľové hodnoty posilnia budovanie trhov po celej Únii. Poskytujú čas potrebný na prispôsobenie postupov verejného obstarávania a zároveň vysielajú jasný trhový signál. V posúdení vplyvu sa poznamenáva, že členské štáty v závislosti od ekonomických možností a závažnosti problému čoraz viac využívajú stanovovanie cieľových hodnôt. Rôznym členským štátom by sa mali stanoviť rôzne cieľové hodnoty podľa ich ekonomických možností (hrubý domáci produkt na obyvateľa) a miery vystavenia znečisteniu (hustota mestského osídlenia). Minimálne cieľové hodnoty v obstarávaní by mala dopĺňať povinnosť verejných obstarávateľov, obstarávateľských subjektov a prevádzkovateľov zvážiť príslušné energetické a environmentálne aspekty vo všetkých ich postupoch obstarávania. Z posúdenia územného vplyvu tejto zmenenej smernice vyplynulo, že dosah bude naprieč regiónmi Únie rovnomerný.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Európsky parlament vo svojom odporúčaní Rade a Komisii zo 4. apríla 2017 v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci merania emisií v automobilovom priemysle (2016/2908(RSP)) vyzval členské štáty, aby pri nákupe vozidiel s nulovými emisiami (ZEV) a vozidiel s veľmi nízkymi emisiami (ULEV) orgánmi verejnej správy pre ich vlastné vozové parky alebo v rámci zmiešaných a verejných programov spoločného využívania automobilov podporovali politiky ekologického verejného obstarávania a aby postupne do roku 2035 zabezpečili, aby nové automobily neprodukovali emisie CO2.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Maximálny vplyv možno dosiahnuť, ak sa verejné obstarávanie ekologických vozidiel zameria na oblasti s relatívne vysokou mierou znečistenia ovzdušia. Verejné orgány členských štátov sa vyzývajú, aby sa na tieto oblasti osobitne zamerali pri plnení svojich vnútroštátnych minimálnych cieľov, a aby súvisiace kroky zohľadnili v správach predkladaných podľa tejto zmenenej smernice.

(13)  Maximálny vplyv možno dosiahnuť, ak sa verejné obstarávanie ekologických vozidiel zameria na oblasti s relatívne vysokou mierou znečistenia ovzdušia a hlukového zaťaženia. Verejné orgány členských štátov sa vyzývajú, aby sa na tieto oblasti osobitne zamerali pri plnení svojich vnútroštátnych minimálnych cieľov, a aby súvisiace kroky zohľadnili v správach predkladaných podľa tejto zmenenej smernice. Na to, aby sa zabránilo neprimeranej záťaži a optimalizovali sa potenciálne výsledky tejto smernice, je potrebné poskytnúť verejným orgánom primeranú technickú pomoc.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Táto zmenená smernica by mala prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie a k podpore ekologických vozidiel cestnej verejnej dopravy. Mala by predchádzať odrádzaniu od vývoja necestnej ekologickej dopravy, ako sú električky a vlaky metra.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13b)  Prahové hodnoty stanovené v tejto smernici je ťažké spĺňať bez vývoja obchodovateľných a technicky vyspelých výrobkov. Na zabezpečenie pravidelného aktualizovania informácií týkajúcich sa pokroku by Komisia mala každé dva roky predložiť správu, v ktorej posúdi, či existujú obchodovateľné riešenia pre ekologické vozidlá. Komisia a členské štáty by navyše mali viac finančne i nefinančne prispievať k tomu, aby sa takéto ekologické vozidlá rýchlejšie dostali na trh.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13c)  Vzhľadom na výrazné rozdiely vo finančnej voľnosti súkromných prevádzkovateľov dopravy, pokiaľ ide o zavádzanie potenciálne drahších vozidiel na alternatívny pohon, mali by sa sprístupniť mechanizmy na zabezpečenie rovnakých podmienok medzi verejnými a súkromnými prevádzkovateľmi dopravy v procesoch predkladania ponúk, ako aj toho, aby náklady na splnenie minimálnych cieľových hodnôt verejného obstarávania stanovených v tejto smernici neboli prenesené na miestne orgány, najmä v prípade menších obcí, ani neviedli ku kompenzovaniu zvýšených nákladov vyššími cenami lístkov, vyššími miestnymi daňami alebo obmedzením služieb verejnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  V záujme účinného monitorovania vykonávania by podávanie správ o verejnom obstarávaní podľa tejto zmenenej smernice malo poskytovať jasný prehľad o trhu. Malo by sa začínať priebežnou správou v roku 2023 a pokračovať prvou úplnou správou o plnení minimálnych cieľových hodnôt v roku 2026 a následne každé tri roky. Aby sa minimalizovalo administratívne zaťaženie jednotlivých verejných orgánov a vytvoril funkčný prehľad o trhu, mala by sa presadzovať jednoduchá štruktúra správ. Komisia zabezpečí úplné správy o vozidlách s nízkymi a nulovými emisiami, ako aj o ostatných vozidlách s pohonom na alternatívne palivá v kontexte spoločného slovníka obstarávania Únie. Osobitné kódy v spoločnom slovníku obstarávania uľahčia registráciu a monitorovanie v rámci databázy TED (Tender Electronic Daily).

(15)  V záujme účinného monitorovania vykonávania by podávanie správ o verejnom obstarávaní podľa tejto zmenenej smernice malo poskytovať jasný prehľad o trhu. Malo by sa začínať predbežnou správou členských štátov Komisii v roku 2023, predloženou v rámci správ podľa legislatívnych aktov Únie o verejnom obstarávaní a obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb, a malo by pokračovať prvou úplnou správou o plnení minimálnych cieľových hodnôt v roku 2026 a následne každé tri roky. Aby sa minimalizovalo administratívne zaťaženie jednotlivých verejných orgánov a vytvoril funkčný prehľad o trhu, mala by sa presadzovať jednoduchá štruktúra správ. Tieto správy by mali obsahovať informácie o opatreniach prijatých na vykonávanie smernice 2009/33/ES a mali by byť v súlade s kategóriami uvedenými v spoločnom slovníku obstarávania Únie . Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade podávať pravidelné správy o vykonávaní smernice 2009/33/ES. Komisia by tiež mala posúdiť, či by sa stavebné stroje mohli zahrnúť do rozsahu pôsobnosti smernice 2009/33/ES, a ak áno, mala by pracovať na metodike vymedzenia čistých stavebných strojov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  S cieľom lepšie informovať budúcu tvorbu politiky v sektore zabezpečením presnejšieho zohľadnenia celkových emisií konkrétneho vozidla, zachytením celého hodnotového reťazca, by Komisia mala navrhnúť metodiku na počítanie emisií CO2 v rámci životného cyklu a emisií CO2 od zdroja ku kolesám. Tieto emisie by sa mali zohľadniť, keď Komisia vykoná preskúmanie smernice 2009/36/ES a všetkých ďalších príslušných právnych predpisov týkajúcich sa alternatívnych palív.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Trhové uplatnenie ekologických vozidiel možno ďalej podporiť cielenou verejnou podporou opatrení na úrovni členských štátov i Únie. Zahŕňa to lepšiu výmenu poznatkov a zosúladenie obstarávaní, ktoré umožnia činnosť v dostatočnom rozsahu na zníženie nákladov a vplyv na trhu. Možnosť verejnej podpory zameranej na rozvoj infraštruktúry potrebnej na distribúciu alternatívnych palív je uznaná v usmernení o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 - 202027. Na takúto verejnú podporu sa však naďalej uplatňujú pravidlá zmluvy, najmä jej články 107 a 108.

(16)  Trhové uplatnenie ekologických vozidiel možno ďalej podporiť cielenou verejnou podporou opatrení na úrovni členských štátov i Únie. Zahŕňa to lepšiu výmenu poznatkov a zosúladenie obstarávaní, ktoré umožnia činnosť v dostatočnom rozsahu na zníženie nákladov a vplyv na trhu. Rovnako dôležité sú regionálne pilotné projekty, najmä tam, kde ide o prepojenie vidieckych a mestských oblastí. Možnosť verejnej podpory zameranej na rozvoj infraštruktúry potrebnej na distribúciu alternatívnych palív je uznaná v usmernení o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 - 202027. Na takúto verejnú podporu sa však naďalej uplatňujú pravidlá zmluvy, najmä jej články 107 a 108.

_________________

_________________

27 Ú. v. EÚ C 200, 28.6.2014, s. 1.

27 Ú. v. EÚ C 200, 28.6.2014, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  V záujme dosiahnutia ďalšieho zníženia emisií a látok znečisťujúcich ovzdušie by sa členské štáty mali nabádať, aby v prípade potreby uplatňovali rôzne stimuly a mechanizmy pre rozvoj vozového parku v iných odvetviach než sú odvetvia regulované v zmenenej smernici.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16b)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby náklady na splnenie minimálnych cieľových hodnôt verejného obstarávania stanovené v tejto smernici neboli prenesené na miestne orgány a aby boli pre orgány verejného obstarávania a obstarávateľské subjekty sprístupnené dostatočné finančné zdroje.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16c)  Cielené podporné opatrenia na obstarávanie ekologických vozidiel sú nevyhnutné. S cieľom pomôcť pri dosahovaní cieľov tejto smernice musia členské štáty rozšíriť svoje finančné a nefinančné stimuly s cieľom urýchliť uvádzanie ekologických vozidiel na trh.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16d)  Stanovenie minimálnych cieľových hodnôt verejného obstarávania pre ľahké vozidlá a ťažké úžitkové vozidlá v tejto smernici si vyžiada dodatočné finančné zdroje pre verejných obstarávateľov a obstarávateľské subjekty. Preto by sa v rámci rozpočtovej a finančnej politiky Únie po roku 2020 malo uvažovať o poskytnutí dostatočnej finančnej podpory pre verejných obstarávateľov a obstarávateľské subjekty. Toto by sa malo zohľadniť v budúcom viacročnom finančnom rámci a v pravidlách týkajúcich sa udržateľných financií a finančných inštitúcií Únie.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16e)   Na zabezpečenie toho, aby boli verejné orgány motivované kupovať ekologické vozidlá a aby členské štáty investovali do zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá, ale takisto s cieľom vyhnúť sa riziku takých nákupov, ktoré vedú k vyšším cenám pre cestujúcich, by rozpočtová a finančná politika EÚ po roku 2020 mala poskytovať podporu obstarávateľským subjektom. Toto by sa malo zohľadniť v budúcom viacročnom finančnom rámci a v pravidlách týkajúcich sa udržateľných financií a finančných inštitúcií Únie. Okrem toho by členské štáty mali rozšíriť finančné a nefinančné stimuly a naplánovať environmentálne audity s cieľom urýchliť uvádzanie ekologických vozidiel. Týmito opatreniami sa znížia počiatočne vysoké investície do zmien infraštruktúry a podporí sa dekarbonizácia dopravy.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16f)  V rámci súčasného viacročného finančného rámca (VFR) Únia disponuje množstvom rôznych fondov na podporu členských štátov, miestnych orgánov a dotknutých prevádzkovateľov pri ich prechode na udržateľnú mobilitu. Počas obdobia 2014 – 2020 Únia vyčlenila na financovanie mestskej mobility 13,7 miliardy EUR z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Z výskumného programu Únie Horizont 2020 sa na mestskú mobilitu poskytne približne 200 miliónov EUR a na inteligentné mestá to bude 650 miliónov EUR a z Nástroja na prepájanie Európy sa zhruba 200 miliónov EUR vyčlení na výzvy na predkladanie návrhov týkajúce sa mestských uzlov. V rámci budúceho VFR by Komisia a členské štáty mali naďalej podporovať projekty udržateľnej mestskej mobility a posilniť potrebné synergie medzi rôznymi zdrojmi a programami financovania. Treba posilniť najmä prepojenie medzi mestskou mobilitou, novou digitálnou agendou a energetickou úniou, ako je napríklad možnosť v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) financovať synergické projekty s dodatočnou mierou spolufinancovania pre dopravné projekty s energetickými a telekomunikačnými prvkami, ktoré majú vo vzťahu k mestským projektom obrovský potenciál.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16g)  Malo by sa podporiť cielenejšie využívanie finančných nástrojov EÚ, akými je Európsky fond pre strategické investície alebo nástroj pre čistejšiu dopravu Európskej investičnej banky, ktoré môžu pomôcť financovať vozové parky a vybavenie. Na tento účel by sa mala zvýšiť dostupnosť technických služieb a služieb finančného poradenstva určených miestnym orgánom a prevádzkovateľom, napríklad prostredníctvom Európskeho centra investičného poradenstva, JASPERS, JESSICA alebo finančného nástroja (FI) – Compass, a to s cieľom posilniť ich inštitucionálnu kapacitu, prípravu a vykonávanie projektov a dosiahnuť optimálne využívanie finančných prostriedkov EÚ a finančných nástrojov vrátane znižovania rizika inovačných ponúk.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 h (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16h)  Verejné orgány by tiež mali byť nabádané k tomu, aby obstarávali vozidlá na základe kritérií ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, ako sa stanovuje v článku 82 smernice 2014/25/EÚ, s prihliadnutím na nákladovú účinnosť počas životnosti vozidla, ako aj na environmentálne a sociálne aspekty.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 i (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16i)  V záujme maximalizácie vplyvu investícií musí dôjsť k lepšej koordinácii mobility a územného plánovania, napríklad využívaním plánov udržateľnej mestskej mobility. Plány udržateľnej mestskej mobility sú plány, ktoré sa vytvorili v jednotlivých oblastiach politiky a v spolupráci s rôznymi úrovňami riadenia s využitím kombinácie rôznych druhov dopravy, bezpečnosti cestnej premávky, nákladnej dopravy, riadenia mobility a inteligentných dopravných systémov. Plány udržateľnej mestskej mobility môžu pri dosahovaní cieľových hodnôt Únie zohrávať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o znižovanie emisií CO2, znečistenia hlukom a znečistenia ovzdušia. Použitie týchto plánov by tak malo byť významným prvkom, ktorý sa má zvážiť pri financovaní projektov EÚ v oblasti mestskej dopravy, a to aj pri vykonávaní tejto zmenenej smernice. V tejto súvislosti by Komisia mala príslušným orgánom poskytnúť potrebné poradenstvo a technickú podporu pri tvorbe plánov udržateľnej mestskej mobility a v plnej miere zohľadniť zásadu subsidiarity.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 j (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16j)  Verejné obstarávania sú okrem toho, že sa nimi podporuje zavádzanie ekologických vozidiel, hnacou silou nových foriem mobility. Zatiaľ čo sa ekologickým vozidlám budú poskytovať stimuly a povedú k zrýchlenému rozmiestňovaniu infraštruktúry v mestských oblastiach, digitalizácia prispeje k optimalizácii efektívnosti osobnej a nákladnej dopravy. Multimodálna a spoločná mobilita, ako aj integrované systémy predaja cestovných lístkov majú rozhodujúci význam pri prechode k mobilite ako službe.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Aby sa dosiahli ciele tejto smernice, mala by sa na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom aktualizovať ustanovenia o emisných normách CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá na obdobie piatich rokov počnúc [vložiť dátum nadobudnutia účinnosti]. Toto obdobie by sa malo sa automaticky predlžovať na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú proti takémuto predĺženiu námietku. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  V súlade s medziinštitucionálnou dohodou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a by sa osobitná pozornosť mala venovať nadväzujúcim opatreniam na účinky právnych predpisov Únie. Hodnotenie smernice 2009/33/ES by malo poskytovať základ pre posúdenie vplyvu rôznych možností ďalších opatrení. Komisia by preto na základe najlepších a najnovších dostupných vedeckých dôkazov mala posúdiť potrebu preskúmania smernice a zohľadniť emisie CO2 počas životného cyklu a emisie CO2 WTW (od zdroja ku kolesám) s cieľom zaručiť transparentnosť a zodpovednosť pokiaľ ide o plnenie cieľov politík a v prípade potreby navrhnúť zlepšenia. Ak je to vhodné, Komisia by v tejto súvislosti mala preskúmať aj ďalšie relevantné právne predpisy týkajúce sa alternatívnych palív.

 

______________

 

1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18b)  Veľká časť verejného obstarávania v oblasti dopravy sa týka subjektov miestnej verejnej dopravy, ktoré sú spravidla v kompetencii miestnych orgánov s obmedzenými finančnými prostriedkami. Pravidlá obstarávania ekologických vozidiel by preto nemali vytvárať významné dodatočné finančné zaťaženie, ani by nemali viesť ku kompenzovaniu zvýšených nákladov vyššími cenami lístkov, vyššími miestnymi daňami alebo obmedzením verejnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18c)  Únia musí chrániť výrobcov z Únie pred nekalou hospodárskou súťažou v tretích krajinách, v ktorých výrobcovia z Únie nemajú prístup k verejným súťažiam prostredníctvom verejného obstarávania na nákup, lízing, prenájom alebo kúpu cestných vozidiel na splátky. Komisia by preto mala analyzovať nekalé praktiky hospodárskej súťaže v tretích krajinách a prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany európskeho priemyslu.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Smernica 2009/33/ES

Názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy v záujme nízkoemisnej mobility“

Smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy v rámci verejného obstarávania v záujme nízkoemisnej mobility

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Smernica 2009/33/ES

Článok 1 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1a)  Článok 1 ods. 1 sa nahrádza takto:

Na základe tejto smernice sa od verejných obstarávateľov, obstarávateľských subjektov a určitých prevádzkovateľov vyžaduje, aby pri nákupe vozidiel cestnej dopravy zohľadňovali energetické a environmentálne vplyvy počas životnosti vozidla vrátane spotreby energie a emisií CO2 a určitých znečisťujúcich látok s cieľom podporovať a stimulovať trh s ekologickými a energeticky úspornými vozidlami a zlepšiť príspevok dopravného sektora k politikám Spoločenstva v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky.

„Na základe tejto smernice sa od verejných obstarávateľov, obstarávateľských subjektov a určitých prevádzkovateľov vyžaduje, aby pri nákupe, prenájme, lízingu alebo nákupu vozidiel na splátky vozidiel cestnej dopravy zohľadňovali energetické a environmentálne vplyvy počas životnosti vozidla vrátane spotreby energie a emisií CO2 a určitých znečisťujúcich látok s cieľom podporovať a stimulovať trh s ekologickými a energeticky úspornými vozidlami a zlepšiť príspevok dopravného sektora k politikám Únie v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Smernica 2009/33/ES

Článok 2 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:

Členské štáty môžu vyňať z plnenia požiadaviek stanovených v tejto smernici zmluvy o kúpe vozidiel uvedených v článku 2 ods. 3 smernice 2007/46/ES, ktoré nepodliehajú typovému schváleniu ani jednotlivému schváleniu na ich území.

„Členské štáty môžu vyňať z plnenia požiadaviek stanovených v tejto smernici zmluvy o kúpe, prenájme, lízingu alebo nákupu vozidiel na splátky vozidiel uvedených v článku 2 ods. 3 smernice 2007/46/ES, ktoré nepodliehajú typovému schváleniu ani jednotlivému schváleniu na ich území.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2009/33/ES

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto smernica sa vzťahuje na zmluvy o kúpe, lízingu, prenájme vozidiel cestnej dopravy alebo ich nákupe na splátky:

Táto smernica sa vzťahuje na zmluvy o kúpe, lízingu, prenájme alebo modernizácii vozidiel cestnej dopravy alebo ich nákupe na splátky:

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2009/33/ES

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  inštitúciami, agentúrami a orgánmi Európskej únie

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2009/33/ES

Článok 4 – odsek 1 – bod 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  „ekologické vozidlo“ je

4.  „ekologické vozidlo“ je vozidlo bez ohľadu na kategóriu, ktoré je poháňané alternatívnymi palivami v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 1 smernice 2014/94/EÚ s výnimkou biopalív, ktoré nie sú vyrábané zo surovín uvedených v časti A prílohy IX smernice 2018/... (RED II) alebo ktoré sú vyrábané z palmového oleja * a vrátane hybridných vozidiel, v ktorých sa elektrina používa len na časť prevádzkového použitia vozidla, vozidiel s nízkymi emisiami a vozidiel s nulovými emisiami. Pri vozidlách so spaľovacím motorom nesmú emisie pri skutočnej jazde (RDE) ** vyjadrené ako percentuálny podiel emisných limitov *** prekročiť 80 %.

a)  vozidlo kategórie M1 alebo M2 s maximálnymi výfukovými emisiami CO2 v g/km a emisiami znečisťujúcich látok pri skutočnej jazde pod percentuálnou hodnotou platných emisných limitov podľa tabuľky 2 prílohy alebo

 

b)  vozidlo kategórie N1 s maximálnymi výfukovými emisiami CO2 v g/km a emisiami znečisťujúcich látok pri skutočnej jazde pod percentuálnou hodnotou platných emisných limitov podľa tabuľky 2 prílohy alebo

 

c)  vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3 v zmysle vymedzenia v tabuľke 3 prílohy.

 

 

_____________________________

 

*   Toto sa preukazuje zmluvou na nákup biopaliva alebo iného prostriedku prístupu k biopalivám.

 

**   RDE: ultrajemné častice v #/km (PN), oxidy dusíka v mg/km (NOx) merané podľa príslušnej verzie prílohy IIIA k nariadeniu 2017/1151.

 

***   Príslušný emisný limit uvedený v prílohe I k nariadeniu (ES) 715/2007.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2009/33/ES

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  „vozidlo s nulovými emisiami“ je vozidlo s nulovými emisiami CO2, NOx a jemných častíc výfukových plynov.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2009/33/ES

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  „nízkoemisné vozidlo“ je vozidlo s maximálnymi hladinami emisií, ktoré sú uvedené v tabuľke 2 v prílohe.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2009/33/ES

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4c.  „vozidlo zmodernizované podľa ekologickej normy“ je vozidlo s motorom zmodernizovaným podľa normy pre ekologické vozidlo, ako je vymedzené v odseku 1 bod 4 tohto článku. V prípade zmodernizovaného motora na biopalivá v zmysle vymedzenia v článku 2 odsek 2 bod (i) smernice 2009/28/ES, na syntetické palivá alebo parafinické palivá, musí takéto vozidlo spĺňať najnovšie normy Euro alebo budúce normy.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2009/33/ES

Článok 4a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Vkladá sa tento článok 4a:

vypúšťa sa

„Článok 4a

 

Delegovanie právomocí

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8a prijímať delegované akty s cieľom aktualizovať tabuľku 3 prílohy s prahovými hodnotami výfukových emisií CO2 a látok znečisťujúcich ovzdušie pri ťažkých úžitkových vozidlách, keď na úrovni Únie nadobudnú účinnosť príslušné emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá.

 

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2009/33/ES

Článok 5 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa pri kúpe, lízingu, prenájme alebo nákupe na splátky vozidiel cestnej dopravy a pri verejných zákazkách na poskytnutie služieb verejnej osobnej cestnej a železničnej dopravy, ako aj verejných zákazkách na poskytnutie služieb uvedených v článku 3 tejto smernice dodržali minimálne cieľové hodnoty v obstarávaní uvedené v tabuľke 4 prílohy pri ľahkých vozidlách a v tabuľke 5 prílohy pri ťažkých úžitkových vozidlách.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa pri kúpe, lízingu, prenájme, nákupe na splátky alebo pri modernizácii vozidiel cestnej dopravy na ekologické vozidlá a pri verejných zákazkách na poskytnutie služieb verejnej osobnej cestnej a železničnej dopravy, ako aj verejných zákazkách na poskytnutie služieb uvedených v článku 3 tejto smernice dodržali minimálne cieľové hodnoty v obstarávaní uvedené v tabuľke 4 prílohy pri ekologických ľahkých úžitkových vozidlách a v tabuľke 5 prílohy pri ťažkých úžitkových vozidlách.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2009/33/ES

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Na účely výpočtu minimálnych cieľov verejného obstarávania je dátumom verejného obstarávania, ktorý sa berie do úvahy, dátum ukončenia postupu verejného obstarávania, a to podpísaním zmluvy.

 

Minimálne ciele obstarávania sa vypočítajú ako priemer všetkých zmlúv podpísaných medzi dňom nasledujúcim po dátume transpozície tejto smernice a 31. decembrom 2024 pre prvé referenčné obdobie a medzi 1. januárom 2025 a 31. decembrom 2029 pre druhé referenčné obdobie.

 

V prípade, že sa nové ciele pre referenčné obdobie po 1. januári 2030 neprijmú načas, budú sa naďalej uplatňovať ciele stanovené na rok 2030.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2009/33/ES

Článok 5 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Na dosiahnutie cieľov v oblasti obstarávania musia obstarávateľské subjekty založiť zadávanie zákaziek na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky („MEAT“), ako sa stanovuje v článku 82 smernice 2014/25/EÚ. Súťažné podklady sa budú definovať nielen so zameraním na celkové náklady na vlastníctvo, ale aj na iné vlastnosti vozidla, ako sú dostupnosť, zaradenie do mestského prostredia, hladina hluku, energetická účinnosť, recyklovateľnosť batérií a komponentov vozidla.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Smernica 2009/33/ES

Článok 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 5a

 

Finančné prostriedky

 

1.  Členské štáty sprístupnia v rámci dialógu s verejnými orgánmi a obstarávateľskými subjektmi dostatočné nástroje financovania na obstarávanie ekologických vozidiel a inštaláciu súvisiacej infraštruktúry na svojom území. Vytvorenie fondov sa uskutoční po dôkladnom vyhodnotení finančných potrieb verejných orgánov a obstarávateľských subjektov súvisiacich s cieľmi obstarávania stanovenými na vnútroštátnej úrovni.

 

2.  Únia sprístupní dodatočné finančné nástroje na podporu zavádzania ekologických vozidiel a inštaláciu súvisiacej infraštruktúry v členských štátoch.“

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)

Smernica 2009/33/ES

Článok 5 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 5b

 

Akčný plán v oblasti alternatívnych palív pre verejnú dopravu

 

1.  Európska komisia predloží do 31. decembra 2020 Európskemu parlamentu a Rade akčný plán na urýchlenie zriaďovania nabíjacej a čerpacej infraštruktúry pre ťažké úžitkové vozidlá, ktoré vlastnia dopravné spoločnosti vo vlastných depách a údržbárskych areáloch, ako aj vo verejnom priestore.

 

2.  Tento akčný plán obsahuje informácie o dostupných nástrojoch financovania Únie a jasne stanovuje postupy, ako možno poskytnúť takúto podporu, ako aj svoj vzťah k existujúcim európskym pravidlám štátnej pomoci.

 

3.  Správa obsahuje takisto posúdenie toho, ako možno nástroje financovania Únie zrevidovať, aby sa prioritou financovania stali verejné dopravné podniky všetkých veľkostí, aby nahradili svoje vozidlá.“

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 c (nový)

Smernica 2009/33/ES

Článok 5 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5c)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 5c

 

Platforma Únie pre cezhraničné a spoločné obstarávanie vozidiel cestnej dopravy s nízkymi emisiami a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy

 

S cieľom uľahčiť dosiahnutie cieľových hodnôt stanovených v prílohe k tejto smernici a úspory z rozsahu Komisia zriadi platformu Únie pre cezhraničné a spoločné obstarávanie vozidiel cestnej dopravy s nízkymi emisiami a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy. Verejní obstarávatelia, obstarávateľské subjekty a prevádzkovatelia uvedení v článku 3 sa do tejto platformy môžu zapojiť na účely spoločného obstarávania vozidiel. Komisia musí zabezpečiť, aby táto platforma bola verejne dostupná a aby účinne spájala všetky strany, ktoré majú záujem o združovanie svojich zdrojov. S cieľom uľahčiť vytvorenie a realizáciu takéhoto spoločného obstarávania Komisia poskytne technickú pomoc a vypracuje vzory pre dohody o spolupráci. Komisia je splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 8a na zriadenie platformy Únie pre spoločné obstarávanie vozidiel cestnej dopravy s nízkymi emisiami a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy.“

Odôvodnenie

Platforma pre cezhraničné obstarávanie by mestám mohla pomôcť profitovať z úspor z rozsahu a tým znížiť náklady.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Smernica 2009/33/ES

Článok 8a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Vkladá sa nový článok 8a:

vypúšťa sa

Článok 8a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [vložiť dátum nadobudnutia účinnosti]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 4a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi určenými každým členským štátom v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

 

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

 

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2009/33/ES

Článok 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)   Článok 9 sa nahrádza takto:

(8)   Článok 9 sa vypúšťa.

„1.   Komisii pomáha výbor.

 

Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

3.   Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.“

 

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a

Smernica 2009/33/ES

Článok 10 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia v nadväznosti na správy od členských štátov každé tri roky počnúc 1. januárom 2027 predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice a o opatreniach prijatých jednotlivými členskými štátmi na účinné vykonávanie tejto smernice.

1.  Členské štáty predložia Komisii správu o vykonávaní tejto smernice ako súčasť správ uvedených v článku 83 ods. 3 druhom pododseku smernice 2014/24/EÚ a článku 99 ods. 3 druhom pododseku smernice 2014/25/EÚ a následne každé tri roky. Členské štáty predložia Komisii predbežnú správu do 18. apríla 2023.

 

Tieto správy musia obsahovať informácie o krokoch prijatých na vykonávanie tejto smernice vrátane počtu a kategórií vozidiel obstaraných verejnými obstarávateľmi a obstarávateľskými subjektmi, o dialógu medzi jednotlivými úrovňami riadenia, informácie o zámeroch členských štátov z hľadiska uvedených oznamovacích činností a akékoľvek ďalšie hodnotné informácie.

 

Tieto informácie by mali byť v súlade s kategóriami uvedenými v nariadení č. 2195/2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) uvedenom v tabuľke 1 prílohy.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a a (nové)

Smernica 2009/33/ES

Článok 10 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)   Odsek 2 sa nahrádza takto:

2.  Tieto správy zhodnotia dosah tejto smernice, najmä možností uvedených v článku 5 ods. 3, a potrebu ďalších opatrení a podľa potreby budú obsahovať i návrhy.

“2.   Komisia najneskôr do 31. decembra 2022 navrhne metodiku výpočtu emisií CO2 počas životného cyklu vozidla a emisií CO2 vozidiel od zdroja po kolesá.

V týchto správach Komisia porovná nominálne a relatívne množstvo zakúpených vozidiel, zodpovedajúce najlepšej trhovej alternatíve z hľadiska energetických a environmentálnych vplyvov počas životnosti vozidla, a to v rámci každej z kategórií vozidiel uvedených v tabuľke 3 prílohy, s celkovým trhom týchto vozidiel, a ďalej odhadne, ako možnosti uvedené v článku 5 ods. 3 ovplyvnili trh. Komisia zhodnotí potrebu ďalších opatrení a podľa potreby predloží i návrhy.

Najneskôr do 18. apríla 2027 Komisia preskúma smernicu 2009/33/ES a ostatné relevantné právne predpisy týkajúce sa alternatívnych palív, so zreteľom na emisie CO2 počas životného cyklu a emisie CO2 vozidla od zdroja ku kolesám.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a b (nové)

Smernica 2009/33/ES

Článok 10 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

„ab)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

3.  Komisia najneskôr v deň predloženia prvej správy preskúma možnosti uvedené v článku 5 ods. 3, predloží hodnotenie metodiky uvedenej v článku 6 a v prípade potreby navrhne vhodné úpravy.

“3.  Do 18. apríla 2024 a potom každé tri roky Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tejto smernice, v ktorej uvedie opatrenia prijaté jednotlivými členskými štátmi v tejto súvislosti a zhodnotí potrebu ďalších opatrení a v prípade potreby k nej pripojí návrh na zmenu a doplnenie tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b

Smernica 2009/33/ES

Článok 10 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty predložia Komisii správu o vykonávaní tejto smernice do 1. januára 2026 a následne každé tri roky. Členské štáty predložia Komisii priebežnú správu do 1. januára 2023. Táto správa musí obsahovať informácie o krokoch prijatých na vykonávanie tejto smernice vrátane počtu a kategórií vozidiel obstaraných verejnými obstarávateľmi a obstarávateľskými subjektmi, o dialógu medzi jednotlivými úrovňami riadenia, informácie o zámeroch členských štátov z hľadiska uvedených oznamovacích činností a akékoľvek ďalšie hodnotné informácie. V týchto informáciách by sa mali dodržiavať kategórie uvedené v nariadení č. 2195/2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV), ako sa uvádza v prílohe.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b

Smernica 2009/33/ES

Článok 10 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.   Komisia je splnomocnená prijať prostredníctvom vykonávacích aktov usmernenia k obsahu správ členských štátov uvedených v odseku 4.

5.   Komisia je splnomocnená prijať prostredníctvom vykonávacích aktov usmernenia k obsahu správ členských štátov uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b – písmeno b a (nové)

Smernica 2009/33/ES

Článok 10 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  dopĺňa sa tento odsek:

 

„5a.  Členské štáty môžu rozhodnúť o vytvorení mechanizmov na regulovanie nákupu ekologických vozidiel inými vlastníkmi vozového parku, ako sú taxislužby, autopožičovne a spoločnosti prevádzkujúce spolujazdu.“

Odôvodnenie

Iba malý podiel (8 % emisií z dopravy) pochádza z verejnej dopravy; návrh smernice sa však zameriava predovšetkým na vozidlá verejnej dopravy. V záujme vyváženia a dosiahnutia cieľa zníženia emisií z odvetvia dopravy by sa do smernice mali zahrnúť iné veľké vozové parky.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b b (nové)

Smernica 2009/33/ES

Článok 10 – odsek 5 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  dopĺňa sa tento odsek:

 

„5b.  Komisia predloží do 31. decembra 2021 Európskemu parlamentu a Rade akčný plán na urýchlenie zriaďovania nabíjacej a čerpacej infraštruktúry pre ťažké úžitkové vozidlá, ktoré vlastnia dopravné spoločnosti vo vlastných depách a údržbárskych areáloch, ako aj vo verejnom priestore. Tento akčný plán obsahuje informácie o dostupných nástrojoch financovania Únie a stanovuje, ako možno poskytnúť takúto podporu napriek európskym pravidlám štátnej pomoci.“

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b c (nové)

Smernica 2009/33/ES

Článok 10 – odsek 5 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bc)  dopĺňa sa tento odsek:

 

„5c.   Komisia posúdi potrebu preskúmania príslušných právnych predpisov týkajúcich sa podpory čistej a energeticky efektívnej cestnej dopravy, pokiaľ ide o používanie najlepšej klasifikácie a protektorovaných pneumatík, a v prípade potreby predloží legislatívny návrh.“

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b d (nové)

Smernica 2009/33/ES

Článok 10 – odsek 5 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bd)  dopĺňa sa tento odsek:

 

„5d.  Komisia poskytuje členským štátom usmernenia týkajúce sa rôznych fondov Únie, ktoré by mohli byť použité na účely tejto smernice, napríklad by sa mohli mobilizovať Nástroj na prepájanie Európy, ktorý podporuje rozvoj vysoko výkonných, udržateľných a efektívne prepojených transeurópskych sietí v oblasti dopravy, Európsky fond pre strategické investície alebo nástroj Čistejšia doprava, ktorým sa podporuje zavádzanie ekologickejších dopravných prostriedkov a ich súvisiacich potrieb v oblasti infraštruktúry.“

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b e (nové)

Smernica 2009/33/ES

Článok 10 – odsek 5 e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

be)  dopĺňa sa tento odsek:

 

„5e.  Poradenské centrá zohrávajú kľúčovú úlohu pri tomto prechode tým, že uľahčujú a presadzujú investície a podporujú inštitucionálne kapacity. Komisia musí preto výrazne posilniť úlohu a kapacitu Európskeho centra investičného poradenstva, najmä prostredníctvom miestneho zastúpenia a aktívnej úlohy pri príprave projektov.“

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do XXXX [Uviesť dátum 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do XXXX [Uviesť dátum 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Príloha I

Smernica 2009/33/ES

Príloha – tabuľka 1

 

Text predložený Komisiou

Tabuľka 1: Kódy spoločného slovníka obstarávania (CPV) uvedené v článku 3

Kód CPV

Opis

60112000-6

Služby verejnej cestnej dopravy

60130000-8

Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely

60140000-1

Nepravidelná osobná doprava

60172000-3

Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom

90511000-2

Služby na zber odpadu

60160000-7

Cestná doprava poštových zásielok

60161000-4

Doprava balíkov

 

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka 1: Kódy spoločného slovníka obstarávania (CPV) uvedené v článku 3

Kód CPV

Opis

60112000-6

Služby verejnej cestnej dopravy

60130000-8

Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely

60140000-1

Nepravidelná osobná doprava

60172000-3

Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom

90511000-2

Služby na zber odpadu

60160000-7

Cestná doprava poštových zásielok

60161000-4

Doprava balíkov

64121100-1

Služby doručovania poštových zásielok

64121200-2

Služby doručovania balíkov

60170000-0

Požičiavanie vozidiel na osobnú dopravu s vodičom

60171000-7

Požičiavanie osobných vozidiel na osobnú dopravu s vodičom

60181000-0

Požičiavanie nákladných vozidiel s vodičom

60180000-3

Požičiavanie vozidiel na prepravu tovaru s vodičom

90511100-3

Služby na zber tuhého komunálneho odpadu

90511200-4

Služby na zber odpadu z domácností

90511300-5

Služby na zber odpadkov

90511400-6

Služby na zber papiera

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

PRÍLOHA I

Smernica 2009/33/ES

Príloha – tabuľka 2

 

Text predložený Komisiou

Tabuľka 2: Prahové hodnoty emisií ľahkých vozidiel

Kategórie vozidiel

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE emisie látok znečisťujúcich ovzdušie* ako percento emisných limitov**

CO2 g/km

RDE emisie látok znečisťujúcich ovzdušie* ako percento emisných limitov

Vozidlá M1

25

80 %

0

n.a.

Vozidlá M2

25

80 %

0

n.a.

Vozidlá N1

40

80 %

0

n.a.

* Emisie pri skutočnej jazde: ultrajemné častice v #/km (PN), oxidy dusíka v mg/km (NOx) merané podľa príslušnej verzie prílohy IIIA k nariadeniu 2017/1151.

** Príslušný emisný limit uvedený v prílohe I k nariadeniu (ES) 715/2007 alebo jeho následné úpravy.

 

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka 2: Prahové hodnoty emisií ľahkých vozidiel

Kategórie vozidiel

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE emisie látok znečisťujúcich ovzdušie* ako percento emisných limitov**

CO2 g/km

RDE emisie látok znečisťujúcich ovzdušie* ako percento emisných limitov

Vozidlá L

25

 

 

 

Vozidlá M1

50

80 %

0

n.a.

Vozidlá M2

50

80 %

0

n.a.

Vozidlá N1

50

80 %

0

n.a.

Vozidlá M3

n.a

 

 

 

Vozidlá N2

n.a

 

 

 

Vozidlá N3

n.a

 

 

 

* Emisie pri skutočnej jazde: ultrajemné častice v #/km (PN), oxidy dusíka v mg/km (NOx) merané podľa príslušnej verzie prílohy IIIA k nariadeniu 2017/1151.

** Príslušný emisný limit uvedený v prílohe I k nariadeniu (ES) 715/2007 alebo jeho následné úpravy.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

PRÍLOHA I

Smernica 2009/33/ES

Príloha – tabuľka 4

 

Text predložený Komisiou

Tabuľka 4: Minimálne cieľové hodnoty podielu ľahkých vozidiel v súlade s tabuľkou 2 na celkovom verejnom obstarávaní ľahkých vozidiel na úrovni členských štátov*

Členský štát

2025

2030

Luxembursko

35 %

35 %

Švédsko

35 %

35 %

Dánsko

34 %

34 %

Fínsko

35 %

35 %

Nemecko

35 %

35 %

Francúzsko

34 %

34 %

Spojené kráľovstvo

35 %

35 %

Holandsko

35 %

35 %

Rakúsko

35 %

35 %

Belgicko

35 %

35 %

Taliansko

35 %

35 %

Írsko

35 %

35 %

Španielsko

33 %

33 %

Cyprus

29 %

29 %

Malta

35 %

35 %

Portugalsko

27 %

27 %

Grécko

23 %

23 %

Slovinsko

20 %

20 %

Česká republika

27 %

27 %

Estónsko

21 %

21 %

Slovensko

20 %

20 %

Litva

19 %

19 %

Poľsko

20 %

20 %

Chorvátsko

17 %

17 %

Maďarsko

21 %

21 %

Lotyšsko

20 %

20 %

Rumunsko

17 %

17 %

Bulharsko

16 %

16 %

* Vozidlá s nulovými výfukovými emisiami sa počítajú za jedno vozidlo prispievajúce k cieľu. Všetky ostatné vozidlá, ktoré spĺňajú požiadavky tabuľky 2 tejto prílohy, sa počítajú ako príspevok 0,5 vozidla.

 

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka 4: Minimálne cieľové hodnoty podielu ľahkých vozidiel v súlade s tabuľkou 2 na celkovom verejnom obstarávaní ľahkých vozidiel na úrovni členských štátov1, 2

 

Kategória vozidla – M1, M2 a N1

Kategória vozidla L

Členský štát

2025

2030

2025

2030

Inštitúcie, agentúry a orgány EÚ

[50 %]

[50 %]

[50 %]

[50 %]

Luxembursko

50 %

50 %

50 %

50 %

Švédsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Dánsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Fínsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Nemecko

50 %

50 %

50 %

50 %

Francúzsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Spojené kráľovstvo

50 %

50 %

50 %

50 %

Holandsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Rakúsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Belgicko

50 %

50 %

50 %

50 %

Taliansko

50 %

50 %

50 %

50 %

Írsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Španielsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Cyprus

50 %

50 %

50 %

50 %

Malta

50 %

50 %

50 %

50 %

Portugalsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Grécko

35 %

35 %

35 %

35 %

Slovinsko

35 %

35 %

35 %

35 %

Česká republika

50 %

50 %

50 %

50 %

Estónsko

35 %

35 %

35 %

35 %

Slovensko

35 %

35 %

35 %

35 %

Litva

35 %

35 %

35 %

35 %

Poľsko

35 %

35 %

35 %

35 %

Chorvátsko

25 %

25 %

25 %

25 %

Maďarsko

25 %

25 %

25 %

25 %

Lotyšsko

25 %

25 %

25 %

25 %

Rumunsko

25 %

25 %

25 %

25 %

Bulharsko

25 %

25 %

25 %

25 %

1   Najmenej 70 % minimálnych cieľov obstarávania pre ľahké nákladné vozidlá v prvom referenčnom období (do roku 2025) musia spĺňať vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami a v druhom referenčnom období (2025 – 2030) a nasledujúcich referenčných obdobiach vozidlá s nulovými emisiami.

2   Vozidlá s nulovými výfukovými emisiami sa počítajú za jedno vozidlo prispievajúce k cieľu. Vozidlá s nízkymi emisiami sa počítajú ako príspevok 0,66 vozidla k cieľu. Všetky ostatné ekologické vozidlá sa počítajú ako príspevok 0,5 vozidla k cieľu.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

PRÍLOHA I

Smernica 2009/33/ES

Príloha – tabuľka 5

 

Text predložený Komisiou

Tabuľka 5 Minimálne cieľové hodnoty podielu ťažkých úžitkových vozidiel v súlade s tabuľkou 3 na celkovom verejnom obstarávaní ťažkých úžitkových vozidiel na úrovni členských štátov*

Členský štát

Nákladné vozidlá

Autobusy

 

2025

2030

2025

2030

Luxembursko

10 %

15 %

50 %

75 %

Švédsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Dánsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Fínsko

9 %

15 %

46 %

69 %

Nemecko

10 %

15 %

50 %

75 %

Francúzsko

10 %

15 %

48 %

71 %

Spojené kráľovstvo

10 %

15 %

50 %

75 %

Holandsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Rakúsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Belgicko

10 %

15 %

50 %

75 %

Taliansko

10 %

15 %

50 %

75 %

Írsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Španielsko

10 %

14 %

50 %

75 %

Cyprus

10 %

13 %

50 %

75 %

Malta

10 %

15 %

50 %

75 %

Portugalsko

8 %

12 %

40 %

61 %

Grécko

8 %

10 %

38 %

57 %

Slovinsko

7 %

9 %

33 %

50 %

Česká republika

9 %

11 %

46 %

70 %

Estónsko

7 %

9 %

36 %

53 %

Slovensko

8 %

9 %

39 %

58 %

Litva

9 %

8 %

47 %

70 %

Poľsko

7 %

9 %

37 %

56 %

Chorvátsko

6 %

7 %

32 %

48 %

Maďarsko

8 %

9 %

42 %

63 %

Lotyšsko

8 %

9 %

40 %

60 %

Rumunsko

6 %

7 %

29 %

43 %

Bulharsko

8 %

7 %

39 %

58 %

* Vozidlá s nulovými výfukovými emisiami alebo vozidlá s pohonom na zemný plyn za predpokladu, že ich poháňa výlučne biometán (čo by sa malo preukázať zmluvou na obstaranie biometánu alebo zabezpečenie iného prístupu k biometánu), sa počítajú za jedno vozidlo prispievajúce k cieľu. Toto počítanie sa neuplatňuje pri tých členských štátoch, kde minimálny cieľ v obstarávaní presahuje 50 % celkového objemu verejného obstarávania, pričom hranicou je 50 %. Všetky ostatné vozidlá, ktoré spĺňajú požiadavky tabuľky 2 tejto prílohy, sa počítajú ako príspevok 0,5 vozidla.

 

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka 5 Minimálne cieľové hodnoty podielu ťažkých úžitkových vozidiel v súlade s článkom 4 ods. 4 na celkovom verejnom obstarávaní ťažkých úžitkových vozidiel na úrovni členských štátov

Členský štát

Nákladné vozidlá

Autobusy

 

20251

20302

20251

20302

Inštitúcie, agentúry a orgány EÚ

[10 %]

[15 %]

[50 %]

[75%]

Luxembursko

10 %

15 %

50 %

75 %

Švédsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Dánsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Fínsko

9 %

15 %

46 %

69 %

Nemecko

10 %

15 %

50 %

75 %

Francúzsko

10 %

15 %

48 %

71 %

Spojené kráľovstvo

10 %

15 %

50 %

75 %

Holandsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Rakúsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Belgicko

10 %

15 %

50 %

75 %

Taliansko

10 %

15 %

50 %

75 %

Írsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Španielsko

10 %

14 %

50 %

75 %

Cyprus

10 %

13 %

50 %

75 %

Malta

10 %

15 %

50 %

75 %

Portugalsko

8 %

12 %

40 %

61 %

Grécko

8 %

10 %

38 %

57 %

Slovinsko

7 %

9 %

33 %

50 %

Česká republika

9 %

11 %

46 %

70 %

Estónsko

7 %

9 %

36 %

53 %

Slovensko

8 %

9 %

39 %

58 %

Litva

9 %

8 %

47 %

70 %

Poľsko

7 %

9 %

37 %

56 %

Chorvátsko

6 %

7 %

32 %

48 %

Maďarsko

8 %

9 %

42 %

63 %

Lotyšsko

8 %

9 %

40 %

60 %

Rumunsko

6 %

7 %

29 %

43 %

Bulharsko

8 %

7 %

39 %

58 %

1   Najmenej 50 % minimálnych cieľov v oblasti obstarávania pre ťažké ekologické úžitkové vozidlá musia spĺňať vozidlá s nulovými emisiami alebo vozidlá, ktoré používajú zemný plyn pod podmienkou, že sú plne prevádzkované na biometán, čo sa preukazuje zmluvou na obstaranie biologického metánu alebo iných prostriedkov na prístup k biometánu. Počítanie podielu vozidiel prevádzkovaných na biometán v prípade čiastkového cieľa sa skončí na 30 % čiastkového cieľa.

2  Najmenej 66% minimálnych cieľov v oblasti obstarávania pre ťažké ekologické úžitkové vozidlá musia spĺňať vozidlá s nulovými emisiami alebo vozidlá, ktoré používajú zemný plyn pod podmienkou, že sú plne prevádzkované na biometán, čo sa preukazuje zmluvou na obstaranie biologického metánu alebo iných prostriedkov na prístup k biometánu. Počítanie podielu vozidiel prevádzkovaných na biometán v prípade čiastkového cieľa sa skončí na 30 % čiastkového cieľa.

  • [1]    Ú. v. EÚ C 262, 25.7.2018, s. 58.
  • [2]    Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom návrhu smernice, ktorou sa mení smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy stanovením minimálnych cieľových hodnôt verejného obstarávania ekologických vozidiel, je podporiť ekologickú dopravu, nové a ekologické technológie a v dlhodobom horizonte znížiť emisie látok znečisťujúcich ovzdušie a CO2.

Spravodajca vo svojom návrhu správy zosúlaďuje vymedzenie ekologického vozidla pre ľahké vozidlá a ťažké úžitkové vozidlá so smernicou 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Toto zosúladenie by malo umožniť vytvoriť dlhodobú predvídateľnosť a stabilitu v práve Únie. Zmenená smernica by zároveň mala prispieť k zavádzaniu infraštruktúry pre alternatívne palivá, ako aj súladu vozidiel s požiadavkami najnovších noriem emisií látok znečisťujúcich ovzdušie a skleníkových plynov.

Návrh správy tiež objasňuje ustanovenia o minimálnych cieľových hodnotách verejného obstarávania: dátumy nadobudnutia účinnosti, trvanie obdobia vymedzeného pre ciele a relevantný čas cyklu verejného obstarávania, ktoré sa má zohľadniť pri výpočte cieľov.

Keďže k určitým sektorom verejnej dopravy v mestách nemožno pristupovať samostatne, spravodajca navrhuje umožniť v určitých situáciách započítanie obstaraných električiek a vlakov metra do dosiahnutia minimálnych cieľových hodnôt verejného obstarávania na autobusy.

Stanovenie minimálnych cieľových hodnôt verejného obstarávania pre ľahké vozidlá a ťažké úžitkové vozidlá v tejto smernici si vyžiada dodatočné finančné zdroje pre orgány verejného obstarávania a obstarávateľské subjekty. Preto sa v návrhu správy zdôrazňuje, že v rámci rozpočtovej a finančnej politiky Únie po roku 2020 by sa malo uvažovať o poskytnutí dostatočnej finančnej podpory pre verejných obstarávateľov a obstarávateľské subjekty. Toto by sa malo zohľadniť v budúcom viacročnom finančnom rámci a v pravidlách týkajúcich sa udržateľných financií a finančných inštitúcií Únie.

Navrhovaná smernica používa verejné obstarávanie na stimulovanie dopytu po ekologických vozidlách cestnej dopravy. Európski výrobcovia však musia byť chránení pred nekalou hospodárskou súťažou. Preto spravodajca v tomto návrhu správy navrhuje, aby sa vozidlá cestnej dopravy, ktoré sú vyrobené výrobcami so sídlom v tretích krajinách, v ktorých výrobcovia z EÚ nemajú prístup k verejným súťažiam prostredníctvom verejného obstarávania na nákup, lízing, prenájom alebo kúpu cestných vozidiel na splátky nezapočítavali do plnenia minimálnych cieľových hodnôt verejného obstarávania.

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (11.7.2018)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy
(COM(2017)0653 – C8‑0393/2017 – 2017/0291(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Andor Deli

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta iniciatívu Komisie preskúmať smernicu. Verejné investície do ekologických vozidiel majú okamžitý vplyv na čisté ovzdušie pre občanov a riešia pretrvávajúce problémy v oblasti znečistenia ovzdušia a emisií skleníkových plynov z cestnej dopravy.

Spravodajca podporuje rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice na iné formy obstarávania, než je nákup, a to konkrétne na lízing, prenájom alebo nákup vozidla na splátky, ako aj na zmluvy o službách vo verejnom záujme v oblasti služieb verejnej cestnej dopravy, služieb osobnej cestnej dopravy na osobitné účely, nepravidelnej osobnej dopravy a prenajímania autobusov a autokarov s vodičom. Spravodajca by navyše chcel ďalej rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice na taxislužby, ak ide o vozidlá vo verejnom vlastníctve a prenajaté vozidlá. Keďže úzky rozsah pôsobnosti bol jednou z hlavných príčin obmedzeného uplatňovania smernice, tento pozmeňujúci návrh bude pozitívnou zmenou.

Spravodajca je aj v prospech rámca predkladania správ, pokiaľ neznamená neprijateľnú administratívnu záťaž, keď sa do oficiálnej evidencie vozidiel zavádza kategória ekologických vozidiel. Komplexné podávanie správ môže poskytnúť jasný prehľad trhu a umožniť účinné monitorovanie vykonávania.

Takisto víta zrušenie metodiky peňažného vyjadrovania, ktorá je príliš zaťažujúca a len zriedka sa uplatňuje.

Spravodajca však kritizuje nedostatočnú zrozumiteľnosť tejto smernice, najmä rozptýlenie informácií, rôzne vymedzenia a komplikované metódy počítania „ekologických vozidiel“ počas dvoch odlišných období (do roku 2025 a v rokoch 2025 – 2030).

V prípade ľahkých vozidiel sa v smernici navrhuje, aby sa vozidlá s nulovými výfukovými emisiami, ktoré sú hlavne 100 % elektrické vozidlá, počas prechodného obdobia (do roku 2025) počítali ako 1 vozidlo. Aj vozidlá, ktoré nedosahujú určitý prah výfukových emisií, sa považujú za ekologické vozidlá; počítajú sa však iba s váhovým koeficientom 0,5. Prahové hodnoty sú 25 g CO2/km pre dodávkové vozidlá a 40 g CO2/km pre mikrobusy, ktoré sú najmä dobíjateľné hybridné vozidlá.

Spravodajca sa domnieva, že tieto výpočty sú príliš zložité, a dokonca pochybuje, že prechodné obdobie do roku 2025 prispeje k prekonaniu technologických rozdielov a všeobecnému rozšíreniu technológie nulových výfukových emisií. S cieľom vyhnúť sa nejasnosti a stimulovať realistický trh s ekologickými vozidlami by sa každé vozidlo považované za ekologické v súlade s článkom 2 ods. 1 smernice 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá malo počítať ako 1 vozidlo. Od roku 2030 spĺňajú požiadavky a ciele týkajúce sa obstarávania iba vozidlá s nulovými emisiami. Spravodajca je presvedčený, že do roku 2030 bude trh s vozidlami s nulovými emisiami oveľa vyspelejší a cena týchto vozidiel bude porovnateľná s cenou ostatných vozidiel. Domnieva sa, že v dôsledku príliš prísnych pravidiel by sa obstarávanie mohlo buď značne oneskoriť, alebo by sa naopak mohlo urýchliť, ale so starou technológiou, ktorá by potom znemožňovala prípadné budúce investície do nových technológií s nulovými emisiami.

Minimálne ciele obstarávania boli stanovené na úrovni Únie, a to vzhľadom na budúce výzvy, ktoré stoja pred orgánmi verejnej moci a hospodárskou efektívnosťou. Členské štáty však môžu uplatňovať vyššie cieľové hodnoty podľa svojich hospodárskych možností (hrubý domáci produkt na obyvateľa) a podľa miery vystavenia znečisteniu (hustota mestského osídlenia).

Pre ťažké úžitkové vozidlá sa v smernici navrhuje, aby počas prechodného obdobia (do roku 2025) bol prijateľný zemný plyn s prídavkom biometánu, ale so zníženým váhovým koeficientom, zatiaľ čo pre nasledujúcu fázu sa neposkytujú vôbec žiadne prahové hodnoty emisií ani vymedzenia. Komisia chce uplatňovať tieto prahové hodnoty prostredníctvom delegovaného aktu po tom, ako budú vymedzené. K dispozícii však nie sú žiadne emisné normy a v porovnaní s ľahkými vozidlami sú technológie nulových výfukových emisií menej vyspelé.

Spravodajca preto chce vypustiť ustanovenia odkazujúce na delegovaný akt a uplatniť rovnaký prístup, ako v prípade ľahkých vozidiel – každé vozidlo považované za ekologické v súlade s článkom 2 ods. 1 smernice 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá by sa malo počítať ako 1 vozidlo. Rovnaký prístup k cieľom obstarávania platí tak pre ľahké vozidlá, ako aj pre ťažké úžitkové vozidlá.

Spravodajca verí, že tento prístup bude technologicky neutrálnejší v porovnaní s prístupom, ktorý zaujala Komisia a ktorý sa príliš zameriava na elektrické vozidlá, a že bude lepšie vyhovovať hlavnému cieľu smernice, ktorým je stimulovať priemyselnú politiku prostredníctvom verejného obstarávania ekologických vozidiel a podnietiť rozvoj trhu.

Napokon spravodajca pripomína, že pravidlá nákupu ekologických vozidiel by nemali vytvárať ďalšie finančné zaťaženie ani viesť ku kompenzovaniu zvýšených nákladov vyššími cenami lístkov, vyššími miestnymi daňami alebo obmedzením verejnej dopravy. Vyzýva preto Komisiu a orgány verejnej moci členských štátov na všetkých úrovniach, aby rozšírili finančné a nefinančné stimuly s cieľom urýchliť uvádzanie týchto vozidiel na trh.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Únia je odhodlaná dosiahnuť udržateľný, konkurencieschopný, bezpečný a dekarbonizovaný energetický systém19. Energetická únia a rámec politík v oblasti energetiky a klímy na roky 2020 až 203020 stanovujú pre Úniu ambiciózne záväzky ďalšieho znižovania emisií skleníkových plynov aspoň o 40 % do roku 2030 v porovnaní s hodnotami z roku 1990, zvýšenia podielu spotreby energie z obnoviteľných zdrojov aspoň o 27 %, dosiahnutia aspoň 27 % úspor energie a zvýšenia energetickej bezpečnosti, konkurencieschopnosti a udržateľnosti v Únii.

(1)  Únia je odhodlaná dosiahnuť udržateľný, konkurencieschopný, bezpečný a dekarbonizovaný energetický systém19. Energetická únia a rámec politík v oblasti energetiky a klímy na roky 2020 až 203020 stanovujú pre Úniu ambiciózne záväzky ďalšieho znižovania emisií skleníkových plynov aspoň o 40 % do roku 2030 v porovnaní s hodnotami z roku 1990, zvýšenia podielu spotreby energie z obnoviteľných zdrojov aspoň o 35 %, dosiahnutia aspoň 35 % úspor energie a zvýšenia energetickej bezpečnosti, konkurencieschopnosti a udržateľnosti v Únii.

_________________

_________________

19 Závery Európskej rady z 24. októbra 2014.

19 Závery Európskej rady z 24. októbra 2014.

20 Oznámenie Komisie o rámci politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 až 2030 [COM(2014)0013].

20 Oznámenie Komisie o rámci politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 až 2030 [COM(2014)0013], ktoré zmenil Európsky parlament vo svojom prvom čítaní 17. januára 2018.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V európskej stratégii pre nízkoemisnú mobilitu21 Komisia oznámila, že aby Únia splnila svoje záväzky prijaté na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCC), ktorá sa konala v roku 2015 v Paríži, musí sa urýchliť dekarbonizácia odvetvia dopravy, a teda emisie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie z dopravy sa musia stabilne znižovať, aby sa do polovice storočia dosiahli ich nulové hodnoty. Navyše treba bezodkladne výrazne znížiť dopravné emisie látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré škodia ľudskému zdraviu. Možno to dosiahnuť rôznymi politickými iniciatívami vrátane využitia verejného obstarávania ekologických vozidiel.

(2)  V európskej stratégii pre nízkoemisnú mobilitu21 Komisia oznámila, že aby Únia splnila svoje záväzky prijaté na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCC), ktorá sa konala v roku 2015 v Paríži, musí sa urýchliť dekarbonizácia odvetvia dopravy, a teda emisie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie z dopravy sa musia stabilne znižovať, aby sa do polovice storočia dosiahli ich nulové hodnoty. Navyše treba bezodkladne výrazne znížiť dopravné emisie látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré škodia ľudskému zdraviu a životnému prostrediu. Možno to dosiahnuť rôznymi politickými iniciatívami vrátane využitia verejného obstarávania ekologických vozidiel.

_________________

_________________

21 COM(2016) 501 final.

21 COM(2016) 501 final.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Ako Komisia oznámila vo svojom oznámení s názvom Európa v pohybe: agenda sociálne spravodlivého prechodu na ekologickú, konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu pre všetkých23, tento návrh je súčasťou druhého balíka návrhov, ktoré prispejú k nasmerovaniu Únie na cestu nízkoemisnej mobility. Tento balík, ktorý sa predstavuje v oznámení Komisie s názvom „Nízkoemisná mobilita sa stáva skutočnosťou – Európska únia, ktorá chráni planétu, posilňuje postavenie spotrebiteľov a obraňuje svoj priemysel a pracovníkov“, zahŕňa kombináciu opatrení na strane ponuky i dopytu, ktoré EÚ navedú na cestu nízkoemisnej mobility a zároveň posilnia konkurencieschopnosť jej mobilitného ekosystému.

(4)  Ako Komisia oznámila vo svojom oznámení s názvom Európa v pohybe: agenda sociálne spravodlivého prechodu na ekologickú, konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu pre všetkých23, tento návrh je súčasťou druhého balíka návrhov, ktoré prispejú k nasmerovaniu Únie na cestu nízkoemisnej mobility. Tento balík, ktorý sa predstavuje v oznámení Komisie s názvom „Nízkoemisná mobilita sa stáva skutočnosťou – Európska únia, ktorá chráni planétu, posilňuje postavenie spotrebiteľov a obraňuje svoj priemysel a pracovníkov“, zahŕňa kombináciu opatrení na strane ponuky i dopytu, ktoré EÚ navedú na cestu nízkoemisnej mobility a zároveň posilnia konkurencieschopnosť jej mobilitného ekosystému. Udržateľné vozidlá by sa mali podporovať súbežne s ďalším rozvojom verejnej dopravy, keďže ide o najrýchlejší a nákladovo najefektívnejší spôsob, ako znížiť počet vozidiel na cestách a vďaka tomu zlepšiť kvalitu vzduchu a znížiť emisie.

_________________

_________________

23 COM(2017) 283 final.

23 COM(2017) 283 final.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Inovácia a nové technológie pomáhajú znižovať emisie vozidiel, čím podporujú dekarbonizáciu sektora dopravy. Intenzívnejším využívaním cestných vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami sa pravdepodobne znížia emisie CO2, ako aj určitých znečisťujúcich látok (tuhé častice, oxidy dusíka a nemetánové uhľovodíky), a podporí sa konkurencieschopnosť a rast európskeho priemyslu na rozvíjajúcich sa svetových trhoch vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami.

(5)  Inovácia a nové technológie pomáhajú znižovať emisie vozidiel a hlukové zaťaženie, čím zároveň podporujú dekarbonizáciu sektora dopravy. Intenzívnejším využívaním cestných vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami sa znížia emisie CO2, ako aj určitých znečisťujúcich látok (tuhé častice, oxidy dusíka a nemetánové uhľovodíky), a zlepší sa tým kvalita vzduchu v mestách a iných znečistených oblastiach, pričom sa prispeje ku konkurencieschopnosti a rastu európskeho priemyslu na rozvíjajúcich sa svetových trhoch vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami a zabezpečí sa rozvoj infraštruktúr pre alternatívne palivá. Navyše musí byť zásada technologickej neutrality tou najzákladnejšou zásadou každého úsilia, aby sa zabezpečilo a podporovalo konkurencieschopné prostredie a podnietil ďalší výskum a inovácia v tejto oblasti. Na to, aby sa znížilo znečistenie ovzdušia a hlukové zaťaženie a aby sa dodržali normy EÚ týkajúce sa kvality ovzdušia v mestských a vidieckych oblastiach, sú potrebné konkrétne a ambiciózne politiky a opatrenia vrátane využívania verejného obstarávania ekologických vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  V záujme súladu s cieľmi v oblasti udržateľnosti by sa batérie mali vyrábať s minimálnym vplyvom na životné prostredie v Únii aj mimo nej, najmä pokiaľ ide o proces ťažby materiálov používaných na konštrukciu batérií. Mali by sa vziať do úvahy emisie skleníkových plynov počas celého výrobného procesu. Komisia mala v súlade s revíziou smernice 2006/66/ES predložiť ambiciózne ciele v oblasti recyklovateľnosti batérií.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Trhové prognózy vychádzajú z toho, že ceny ekologických vozidiel, akými sú plne elektrické osobné automobily, v dvadsiatych rokoch tohto storočia podstatne klesnú a tieto vozidlá budú vysoko konkurencieschopné, a dokonca lacnejšie na prevádzku než konvenčné vozidlá, najmä ak sa zohľadnia celkové náklady na vlastníctvo, keďže ceny batérií sa znížia, ale dôjde aj k ďalším zníženiam nákladov, ktoré sa prejavia v dôsledku nižších nákladov na palivá a údržbu spojených s prevádzkou elektrického vozidla.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5c)  Zatiaľ čo je Únia jedným z vedúcich regiónov pre výskum a vysokokvalitné ekologické inovácie, v ázijsko-tichomorskom regióne sú umiestnení najväčší výrobcovia autobusov a batérií. Podobne aj vývoj svetového trhu v oblasti batériových elektrických vozidiel poháňajú trhy v Číne a Spojených štátoch, na ktoré spoločne pripadá približne 60 % svetového trhu, pričom na porovnanie je podiel EÚ na úrovni 28 %. Je preto potrebný ambiciózny politický rámec EÚ, ktorý by stimuloval inovácie a viacej podporil konkurencieschopnosť a rast európskeho priemyslu na rastúcich svetových trhoch s ekologickými vozidlami a so súvisiacou technologickou infraštruktúrou.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5d)  Ročný objem európskeho trhu s batériami bude od roku 2025 dosahovať 250 miliárd EUR, keďže sa očakáva, že európsky dopyt po batériových článkoch dosiahne 200 GWh a mohol by v Európe vytvoriť štyri až päť miliónov nových pracovných miest. Chýbajúca domáca základňa pre výrobu týchto článkov však ohrozuje pozíciu priemyselných odberateľov v EÚ. Na prekonanie tejto konkurenčnej nevýhody a s cieľom vytvoriť v Európe konkurencieschopný hodnotový reťazec výroby batériových článkov so zameraním sa na udržateľnú a zodpovednú dodávku surovín, výrobné procesy založené na energii z obnoviteľných zdrojov, recyklovateľnosť a druhé použitie musia inštitúcie Únie, členské štáty a miestne orgány konať rýchlo a spoločne.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Verejné orgány môžu svojou politikou verejného obstarávania vytvoriť a podporiť trhy s inovačnými tovarmi a službami. V smerniciach 2014/24/EÚ24 a 2014/25/EÚ25 sa stanovujú minimálne harmonizované pravidlá verejného obstarávania, ktorými sa zosúlaďuje, ako verejné orgány a niektorí prevádzkovatelia verejných služieb nakupuje tovar, práce a služby. Stanovujú sa v nich najmä celkové prahy hodnoty zákaziek, ktoré podliehajú legislatíve Únie, a tie platia aj pre smernicu o ekologických vozidlách.

(6)  Ak sa vezme do úvahy, že verejné výdavky na tovar, práce a služby predstavujú zhruba 14 % HDP, verejné orgány môžu svojou politikou verejného obstarávania pre nové vozidlá a na modernizáciu tých existujúcich vytvoriť a podporiť trhy s inovačnými tovarmi a službami. V smerniciach 2014/24/EÚ24 a 2014/25/EÚ25 sa stanovujú minimálne harmonizované pravidlá verejného obstarávania, ktorými sa zosúlaďuje, ako verejné orgány a niektorí prevádzkovatelia verejných služieb nakupujú tovar, práce a služby v súlade s environmentálnymi požiadavkami na zakúpený tovar (vrátane vozidiel). Stanovujú sa v nich najmä celkové prahy hodnoty zákaziek, ktoré podliehajú legislatíve Únie, a tie platia aj pre smernicu o ekologických vozidlách.

_________________

_________________

24 Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65 – 242.

24 Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65 – 242.

25 Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243 – 374.

25 Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243 – 374.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Členské štáty by sa mali podnecovať k tomu, aby skúmali možnosti podporovania prevádzky a zníženia nákladov na prevádzku vozidiel s mimoriadne nízkymi emisiami vo verejných službách, napríklad udeľovaním výnimiek alebo znížením daní z energie pre vozidlá s mimoriadne nízkymi emisiami.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Dostupnosť infraštruktúry nabíjacích a čerpacích staníc je predpokladom pre každú dopravnú prevádzku s vozidlami na alternatívny pohon, a to aj pre verejnú dopravu. Aspekty podpory infraštruktúry pre alternatívne palivá pre verejnú dopravu by sa v smernici 2014/94/EÚ preto mali posilniť. V prípade neuskutočnenia revízie by Komisia mala vypracovať akčný plán pre infraštruktúru verejnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Vykonané posúdenie vplyvu zdôrazňuje prínosy zmeny celkového riadiaceho prístupu k obstarávaniu ekologických vozidiel na úrovni Únie. Oproti spoliehaniu sa na internalizáciu externých nákladov v celkových rozhodnutiach o obstarávaní možno minimálnymi cieľovými hodnotami v obstarávaní účinne dosiahnuť cieľ, ktorým je ovplyvniť trhové uplatnenie ekologických vozidiel, pričom sa poukazuje na relevantnosť zohľadnenia environmentálnych aspektov vo všetkých rozhodnutiach o obstarávaní. Stredno- a dlhodobé prínosy pre európskych občanov a podniky tento prístup plne odôvodňujú, pričom sa rozumie, že verejným obstarávateľom, obstrarávateľským subjektom ani prevádzkovateľom nepredpisuje použitie žiadnej konkrétnej technológie.

(8)  Vykonané posúdenie vplyvu zdôrazňuje prínosy zmeny celkového riadiaceho prístupu k obstarávaniu ekologických a energeticky úsporných vozidiel na úrovni Únie. Oproti spoliehaniu sa na internalizáciu externých nákladov v celkových rozhodnutiach o obstarávaní možno minimálnymi cieľovými hodnotami v obstarávaní účinne dosiahnuť cieľ, ktorým je ovplyvniť trhové uplatnenie ekologických vozidiel, pričom sa poukazuje na relevantnosť zohľadnenia environmentálnych aspektov vo všetkých rozhodnutiach o obstarávaní. Stredno- a dlhodobé prínosy pre európskych občanov a podniky tento prístup plne odôvodňujú, pričom sa rozumie, že verejným obstarávateľom, obstrarávateľským subjektom ani prevádzkovateľom nepredpisuje použitie žiadnej konkrétnej technológie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Pokrytie všetkých relevantných postupov obstarávania sa zaisťuje rozšírením rozsahu pôsobnosti smernice na postupy ako lízing vozidiel, ich prenájom alebo nákup na splátky, ako aj na zmluvy o poskytovaní služieb verejnej cestnej dopravy, služieb osobnej cestnej dopravy na osobitné účely, nepravidelnej osobnej dopravy a požičiavaní autobusov a autokarov s vodičom, ako aj konkrétnych poštových a kuriérskych služieb či zberu odpadu.

(9)  Pokrytie všetkých relevantných postupov obstarávania sa zaisťuje rozšírením rozsahu pôsobnosti smernice na postupy ako lízing vozidiel, ich prenájom alebo nákup na splátky a modernizáciu, ako aj na zmluvy o poskytovaní služieb verejnej cestnej dopravy, služieb osobnej cestnej dopravy na osobitné účely, nepravidelnej osobnej dopravy a požičiavaní autobusov a autokarov s vodičom, ako aj konkrétnych poštových a kuriérskych služieb či zberu odpadu, pričom existujúce zmluvy by nemali byť spätne dotknuté touto smernicou. Komisia by navyše mala preskúmať realizovateľnosť ekologického obstarávania pri iných spôsoboch dopravy.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Kľúčoví zainteresovaní aktéri všeobecne podporujú definíciu ekologických vozidiel, ktorá zohľadní požiadavky na znižovanie emisií skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie z ľahkých vozidiel a ťažkých úžitkových vozidiel. Aby sa zaistili primerané stimuly na podporu trhového uplatnenia vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami v Únii, ustanovenia o ich verejnom obstarávaní podľa tejto novely by sa mali zosúladiť s ustanoveniami legislatívy Únie o emisiách CO2 z osobných automobilov a dodávok na obdobie po roku 202026. Opatrenia prijaté na základe zmenenej smernice posilnia súlad s požiadavkami týchto noriem. Ambicióznejší prístup v oblasti verejného obstarávania môže byť významným dodatočným trhovým stimulom.

(10)  Zmenená smernica musí prispieť k znižovaniu emisií skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie z ľahkých vozidiel a ťažkých úžitkových vozidiel, ako aj hlukové zaťaženie týmito vozidlami. Aby sa zaistili primerané stimuly na podporu trhového uplatnenia vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami v Únii, ustanovenia o ich verejnom obstarávaní podľa tejto novely by sa mali zosúladiť s ustanoveniami legislatívy Únie o emisiách CO2 z osobných automobilov a dodávok na obdobie po roku 202026. Opatrenia prijaté na základe zmenenej smernice posilnia súlad s požiadavkami týchto noriem. Ambicióznejší prístup v oblasti verejného obstarávania môže byť významným dodatočným trhovým stimulom a je nevyhnutné najmä viac stimulovať dodávky ťažkých úžitkových vozidiel v dôsledku menej vyvinutej úrovne trhovej vyspelosti ekologickejších ťažkých úžitkových vozidiel. Započítavanie emisií CO2 by malo byť založené na prístupe well-to-wheel (od zdroja ku kolesám), aby bol celý palivový dodávateľský reťazec spravodlivý od fázy ťažby až po výfuk. Tým dôjde k posúdeniu environmentálnych vlastností vozidiel realistickejším spôsobom. Komisia by preto mala najneskôr do 1. januára 2022 stanoviť metodiku na zaznamenávanie emisií „od zdroja ku kolesám“ a podľa toho upraviť tabuľky 2 a 3.

_________________

_________________

26 COM(2017) 676 final

26 COM(2017) 676 final

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Aj vozidlá s nulovými výfukovými emisiami môžu zanechávať ekologickú stopu v dôsledku procesu výroby komponentov a úrovne recyklácie. Verejné orgány by preto mali byť nabádané k tomu, aby pri obstarávaní vozidiel zvážili aj iné aspekty, než je cena, napríklad recyklovateľnosť batérií. Výskum a vývoj týchto technológií by sa mal podporovať aj v iných politikách Únie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Ľahké vozidlá a ťažké úžitkové vozidlá sa využívajú na rôzne účely a líši sa pri nich aj úroveň trhovej vyspelosti, takže by bolo vhodné, aby ustanovenia o verejnom obstarávaní tieto rozdiely zohľadnili. Posúdenie vplyvu preukázalo pridanú hodnotu uplatnenia prístupu založeného na alternatívnych palivách, kým sa na úrovni Únie nestanovia technologicky neutrálne požiadavky na emisie CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel, čo Komisia plánuje v budúcnosti navrhnúť. Zároveň sa posúdením vplyvu zistilo, že pri mestských autobusoch s nízkymi a nulovými emisiami sú trhy vyspelejšie, zatiaľ čo trhy s nákladnými vozidlami s nízkymi a nulovými emisiami sa nachádzajú v skorších štádiách vývoja.

(11)  Ľahké vozidlá a ťažké úžitkové vozidlá sa využívajú na rôzne účely a líši sa pri nich aj úroveň trhovej vyspelosti, takže by bolo vhodné, aby ustanovenia o verejnom obstarávaní tieto rozdiely zohľadnili. Zároveň by sa malo uznať, že trhy s mestskými autobusmi s nízkymi a nulovými emisiami sa vyznačujú nedávnym pokrokom, zatiaľ čo trhy s nákladnými vozidlami s nízkymi a nulovými emisiami sa nachádzajú v počiatočných štádiách vývoja.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Určenie minimálnych cieľových hodnôt obstarávania ekologických vozidiel do rokov 2025 a 2030 na úrovni členských štátov by malo posilniť politickú istotu na trhoch, kde sa vyžadujú investície do mobility s nízkymi a nulovými emisiami. Minimálne cieľové hodnoty posilnia budovanie trhov po celej Únii. Poskytujú čas potrebný na prispôsobenie postupov verejného obstarávania a zároveň vysielajú jasný trhový signál. V posúdení vplyvu sa poznamenáva, že členské štáty v závislosti od ekonomických možností a závažnosti problému čoraz viac využívajú stanovovanie cieľových hodnôt. Rôznym členským štátom by sa mali stanoviť rôzne cieľové hodnoty podľa ich ekonomických možností (hrubý domáci produkt na obyvateľa) a miery vystavenia znečisteniu (hustota mestského osídlenia). Minimálne cieľové hodnoty v obstarávaní by mala dopĺňať povinnosť verejných obstarávateľov, obstarávateľských subjektov a prevádzkovateľov zvážiť príslušné energetické a environmentálne aspekty vo všetkých ich postupoch obstarávania. Z posúdenia územného vplyvu tejto zmenenej smernice vyplynulo, že dosah bude naprieč regiónmi Únie rovnomerný.

(12)  Určenie minimálnych cieľových hodnôt obstarávania ekologických vozidiel, ktoré sa má dosiahnuť do rokov 2025 a 2030, je kľúčové pre zabezpečenie politickej istoty na trhoch, kde sa vyžadujú investície do mobility s nízkymi a nulovými emisiami. Minimálne cieľové hodnoty posilnia rozvoj trhov po celej Únii. Poskytujú čas potrebný na prispôsobenie postupov verejného obstarávania a zároveň vysielajú jasný trhový signál, pričom súčasne pomáhajú poskytovať dobrý príklad pre verejnosť. V posúdení vplyvu sa poznamenáva, že členské štáty v závislosti od ekonomických možností a závažnosti problému čoraz viac využívajú stanovovanie cieľových hodnôt. Členské štáty sa však nabádajú, aby uplatňovali ambicióznejšie ciele podľa svojej ekonomickej výkonnosti (hrubý domáci produkt na obyvateľa) a miery vystavenia znečisteniu (hustota mestského osídlenia). Vzhľadom na to, že tieto parametre často nie sú v členskom štáte jednotné, bude potrebné posúdenie ich spoľahlivosti, aby sa metodika mohla napokon doplniť. Minimálne cieľové hodnoty v obstarávaní by mala dopĺňať povinnosť verejných obstarávateľov, obstarávateľských subjektov a prevádzkovateľov zvážiť príslušné energetické a environmentálne aspekty vo všetkých ich postupoch obstarávania. Z posúdenia územného vplyvu tejto zmenenej smernice vyplynulo, že dosah bude naprieč regiónmi Únie rovnomerný. Vzhľadom na prebiehajúci vývoj v oblasti dopravných technológií môže byť potrebné preskúmanie týchto minimálnych cieľových hodnôt a posúdenie vnútroštátnych parametrov v polovici trvania, aby sa umožnilo prispôsobenie hodnôt v neskoršom štádiu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Maximálny vplyv možno dosiahnuť, ak sa verejné obstarávanie ekologických vozidiel zameria na oblasti s relatívne vysokou mierou znečistenia ovzdušia. Verejné orgány členských štátov sa vyzývajú, aby sa na tieto oblasti osobitne zamerali pri plnení svojich vnútroštátnych minimálnych cieľov, a aby súvisiace kroky zohľadnili v správach predkladaných podľa tejto zmenenej smernice.

(13)  Maximálny vplyv možno dosiahnuť, ak sa verejné obstarávanie ekologických vozidiel zameria na oblasti s relatívne vysokou mierou znečistenia ovzdušia a hlukového zaťaženia. Verejné orgány členských štátov sa vyzývajú, aby sa na tieto oblasti osobitne zamerali pri plnení svojich vnútroštátnych minimálnych cieľov, a aby súvisiace kroky zohľadnili v správach predkladaných podľa tejto zmenenej smernice. Na to, aby sa zabránilo neprimeranej záťaži a optimalizovali sa potenciálne výsledky tejto smernice, je potrebné poskytnúť verejným orgánom primeranú technickú pomoc.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Prahové hodnoty stanovené v tejto smernici je ťažké spĺňať bez vývoja obchodovateľných a technicky vyspelých výrobkov. Na zabezpečenie pravidelného aktualizovania informácií týkajúcich sa pokroku sa Komisia žiada, aby každé dva roky predložila správu, v ktorej sa bude posudzovať, či existujú obchodovateľné riešenia pre ekologické vozidlá. Komisia a členské štáty by navyše mali viac finančne i nefinančne prispievať k tomu, aby sa takéto ekologické vozidlá rýchlejšie dostali na trh.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b)  Vzhľadom na výrazné rozdiely vo finančnej voľnosti súkromných prevádzkovateľov dopravy, pokiaľ ide o zavádzanie potenciálne drahších vozidiel na alternatívny pohon, je nevyhnutné sprístupniť mechanizmy na zabezpečenie rovnakých podmienok medzi verejnými a súkromnými prevádzkovateľmi dopravy v procesoch predkladania ponúk, ako aj toho, aby náklady na splnenie minimálnych cieľových hodnôt verejného obstarávania stanovených v tejto smernici neboli prenesené na miestne orgány, najmä v prípade menších obcí, ani neviedli ku kompenzovaniu zvýšených nákladov vyššími cenami lístkov, vyššími miestnymi daňami alebo obmedzením služieb verejnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Náklady na životný cyklus sú významným nástrojom, pomocou ktorého môžu verejní obstarávatelia a obstarávateľské subjekty na základe relevantnej metodiky peňažne vyčísliť energetické a environmentálne náklady počas životného cyklu vozidla vrátane nákladov spojených s emisiami skleníkových plynov a iných znečisťujúcich látok. Keďže metodika výpočtu prevádzkových nákladov počas životnosti vozidla podľa smernice 2009/33/EÚ sa využíva málo a verejní obstarávatelia a obstarávateľské subjekty poskytli informácie o používaní vlastných metodík prispôsobených konkrétnym okolnostiam a potrebám, nemala by sa predpisovať žiadna povinná metodika – verejní obstarávatelia, obstarávateľské subjekty alebo prevádzkovatelia by mali mať v procese obstarávania možnosť zvoliť si akúkoľvek metodiku výpočtu nákladov na životný cyklus.

(14)  Náklady na životný cyklus sú významným nástrojom, pomocou ktorého môžu verejní obstarávatelia a obstarávateľské subjekty na základe relevantnej metodiky peňažne vyčísliť energetické a environmentálne náklady počas životného cyklu vozidla vrátane nákladov spojených s emisiami skleníkových plynov a iných znečisťujúcich látok. Keďže metodika výpočtu prevádzkových nákladov počas životnosti vozidla podľa smernice 2009/33/EÚ sa využíva málo a verejní obstarávatelia a obstarávateľské subjekty poskytli informácie o používaní vlastných metodík prispôsobených konkrétnym okolnostiam a potrebám, nemala by sa predpisovať žiadna povinná metodika – verejní obstarávatelia, obstarávateľské subjekty alebo prevádzkovatelia by mali mať v procese obstarávania možnosť zvoliť si akúkoľvek metodiku výpočtu nákladov na životný cyklus. Keďže však chýba jasné chápanie celkových emisií počas životného cyklu rôznych druhov palív, Komisia by mala uskutočniť analýzu, ktorá bude viesť k spoločnej metodike Únie pre konzistentné nahlasovanie údajov o emisiách CO2 pri všetkých druhoch palív výrobcami.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  V záujme účinného monitorovania vykonávania by podávanie správ o verejnom obstarávaní podľa tejto zmenenej smernice malo poskytovať jasný prehľad o trhu. Malo by sa začínať priebežnou správou v roku 2023 a pokračovať prvou úplnou správou o plnení minimálnych cieľových hodnôt v roku 2026 a následne každé tri roky. Aby sa minimalizovalo administratívne zaťaženie jednotlivých verejných orgánov a vytvoril funkčný prehľad o trhu, mala by sa presadzovať jednoduchá štruktúra správ. Komisia zabezpečí úplné správy o vozidlách s nízkymi a nulovými emisiami, ako aj o ostatných vozidlách s pohonom na alternatívne palivá v kontexte spoločného slovníka obstarávania Únie. Osobitné kódy v spoločnom slovníku obstarávania uľahčia registráciu a monitorovanie v rámci databázy TED (Tender Electronic Daily).

(15)  V záujme účinného monitorovania vykonávania by podávanie správ o verejnom obstarávaní podľa tejto zmenenej smernice malo poskytovať jasný prehľad o trhu. Malo by sa začínať priebežnou správou v roku 2023 a pokračovať prvou úplnou správou o plnení minimálnych cieľových hodnôt v roku 2026 a následne každé tri roky: v tejto novej správe sa musí zohľadňovať ekologický vývoj a environmentálne priority členských štátov za posledné tri roky podľa rovnakých kritérií, aké sa uplatňujú na všetky členské štáty. Aby sa minimalizovalo administratívne zaťaženie a dodatočné náklady pre jednotlivé verejné orgány a vytvoril funkčný prehľad o trhu, mala by sa presadzovať jednoduchá štruktúra správ a procesy predkladania ponúk by sa mali uverejniť online s cieľom zvýšiť transparentnosť. Komisia zabezpečí úplné správy o vozidlách s nízkymi a nulovými emisiami, ako aj o ostatných vozidlách s pohonom na alternatívne palivá v kontexte spoločného slovníka obstarávania Únie. Osobitné kódy v spoločnom slovníku obstarávania uľahčia registráciu a monitorovanie v rámci databázy TED (Tender Electronic Daily).

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Finančné nástroje EÚ by sa mali zmobilizovať s cieľom podporiť členské štáty na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v tejto smernici. Mali by sa zvážiť aj minimálne záväzné ciele pre nabíjacie stanice na členský štát spolu s priamym financovaním infraštruktúry a financovaním nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a čerpacích staníc pre vozidlá na vodíkový pohon, ak nie sú komerčne životaschopné. Na tento účel by sa mohli zmobilizovať finančné nástroje, napr. Nástroj na prepájanie Európy, ktorý podporuje rozvoj vysoko výkonných, udržateľných a efektívne prepojených transeurópskych sietí v oblasti dopravy, a Európsky fond pre strategické investície alebo nástroj Čistejšia doprava, ktorý podporuje zavádzanie ekologickejších dopravných prostriedkov a ich súvisiacich potrieb v oblasti infraštruktúry. Poradenské centrá by mali zohrávať kľúčovú úlohu pri tomto prechode tým, že uľahčujú a presadzujú investície a podporujú inštitucionálne kapacity.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16b)  V záujme maximalizácie vplyvu investícií sa musí zlepšiť koordinácia mobility a územného plánovania, napríklad využívaním nástrojov, ako sú plány udržateľnej mestskej mobility. Plány udržateľnej mestskej mobility sú plány, ktoré sa vytvorili v jednotlivých oblastiach politiky a v spolupráci s rôznymi úrovňami riadenia s využitím kombinácie rôznych druhov dopravy, bezpečnosti cestnej premávky, nákladnej dopravy, riadenia mobility a inteligentných dopravných systémov. Použitie týchto plánov by malo byť významným prvkom, ktorý sa má zvážiť pri financovaní projektov EÚ v oblasti mestskej dopravy, a to aj pri vykonávaní tejto zmenenej smernice. V tejto súvislosti by Komisia mala príslušným orgánom poskytnúť potrebné poradenstvo a technickú podporu pri tvorbe plánov udržateľnej mestskej mobility a v plnej miere zohľadniť zásadu subsidiarity.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16c)  Verejné obstarávania sú okrem toho, že sa nimi podporuje zavádzanie ekologických vozidiel, hnacou silou nových foriem mobility. Zatiaľ čo sa ekologickým vozidlám budú poskytovať stimuly a povedú k zrýchlenému rozmiestňovaniu infraštruktúry v mestských oblastiach, digitalizácia prispeje k optimalizácii efektívnosti osobnej a nákladnej dopravy. Multimodálna a spoločná mobilita, ako aj integrované systémy predaja cestovných lístkov majú rozhodujúci význam pri prechode k mobilite ako službe.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)   Na zabezpečenie toho, aby boli verejné orgány motivované kupovať ekologické vozidlá a aby členské štáty investovali do zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá, ale takisto s cieľom vyhnúť sa riziku takých nákupov, ktoré vedú k vyšším cenám pre cestujúcich, by rozpočtová a finančná politika EÚ po roku 2020 mala poskytovať podporu obstarávateľským subjektom. Toto by sa malo zohľadniť v budúcom viacročnom finančnom rámci a v pravidlách týkajúcich sa udržateľných financií a finančných inštitúcií Únie. Okrem toho by členské štáty mali rozšíriť finančné a nefinančné stimuly a naplánovať environmentálne audity s cieľom urýchliť uvádzanie ekologických vozidiel. Týmito opatreniami sa znížia počiatočne vysoké investície do zmien infraštruktúry a podporí sa dekarbonizácia dopravy.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Smernica 2009/33/ES

Názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy v záujme nízkoemisnej mobility

Smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy používaných vo verejných službách v záujme nízkoemisnej mobility

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Smernica 2009/33/ES

Článok 1 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Článok 1 ods. 1 sa nahrádza takto:

Na základe tejto smernice sa od verejných obstarávateľov, obstarávateľských subjektov a určitých prevádzkovateľov vyžaduje, aby pri nákupe vozidiel cestnej dopravy zohľadňovali energetické a environmentálne vplyvy počas životnosti vozidla vrátane spotreby energie a emisií CO2 a určitých znečisťujúcich látok s cieľom podporovať a stimulovať trh s ekologickými a energeticky úspornými vozidlami a zlepšiť príspevok dopravného sektora k politikám Spoločenstva v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky.

Na základe tejto smernice sa od verejných obstarávateľov, obstarávateľských subjektov a určitých prevádzkovateľov vyžaduje, aby pri nákupe, prenájme, lízingu alebo nákupu vozidiel na splátky, alebo modernizácii vozidiel cestnej dopravy zohľadňovali energetické a environmentálne vplyvy počas životnosti vozidla vrátane spotreby energie a emisií CO2 a určitých znečisťujúcich látok s cieľom podporovať a stimulovať trh s ekologickými a energeticky úspornými vozidlami a zlepšiť príspevok dopravného sektora k politikám Únie v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Smernica 2009/33/ES

Článok 2 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:

Členské štáty môžu vyňať z plnenia požiadaviek stanovených v tejto smernici zmluvy o kúpe vozidiel uvedených v článku 2 ods. 3 smernice 2007/46/ES, ktoré nepodliehajú typovému schváleniu ani jednotlivému schváleniu na ich území.

Členské štáty môžu vyňať z plnenia požiadaviek stanovených v tejto smernici zmluvy o kúpe, prenájme, lízingu alebo nákupu vozidiel na splátky, alebo modernizácii vozidiel uvedených v článku 2 ods. 3 smernice 2007/46/ES, ktoré nepodliehajú typovému schváleniu ani jednotlivému schváleniu na ich území.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2009/33/ES

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto smernica sa vzťahuje na zmluvy o kúpe, lízingu, prenájme vozidiel cestnej dopravy alebo ich nákupe na splátky:

Táto smernica sa vzťahuje na nové zmluvy o kúpe, lízingu, prenájme vozidiel cestnej dopravy používaných vo verejných službách alebo ich nákupe na splátky a modernizácii, ktoré sa uzatvoria po nadobudnutí účinnosti tejto smernice:

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2009/33/ES

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  inštitúciami, agentúrami a orgánmi Únie.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2009/33/ES

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vozidlo kategórie M1 alebo M2 s maximálnymi výfukovými emisiami CO2 v g/km a emisiami znečisťujúcich látok pri skutočnej jazde pod percentuálnou hodnotou platných emisných limitov podľa tabuľky 2 prílohy alebo

a)  vozidlo kategórie L, M1, M2 alebo N1 s nulovými alebo nízkymi emisiami poháňané palivom podľa vymedzenia v článku 2 bode 1 smernice 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá s maximálnymi výfukovými emisiami CO2 v g/km a emisiami znečisťujúcich látok pri skutočnej jazde pod percentuálnou hodnotou platných emisných limitov podľa tabuľky 2 prílohy;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2009/33/ES

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vozidlo kategórie N1 s maximálnymi výfukovými emisiami CO2 v g/km a emisiami znečisťujúcich látok pri skutočnej jazde pod percentuálnou hodnotou platných emisných limitov podľa tabuľky 2 prílohy alebo

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2009/33/ES

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3 v zmysle vymedzenia v tabuľke 3 prílohy.

c)  vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3 (ťažké úžitkové vozidlo) s nulovými alebo nízkymi emisiami v zmysle vymedzenia v tabuľke 3 prílohy.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2009/33/ES

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  „udržateľná batéria“ je batéria, v prípade ktorej sa zohľadňuje celý hodnotový reťazec a konečný batériový výrobok je vhodný na opätovné použitie a/alebo recykláciu.

 

Komisia je oprávnená prijať delegovaný akt do [18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti] s presnejším vymedzením pojmu založeným na posúdení emisií CO2 so zreteľom na celý reťazec, napr. celý životný cyklus batérie vrátane celého životného cyklu emisií uhlíka počas výrobného procesu a konca životnosti uhlíkovej stopy batérie;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2009/33/ES

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  „vozidlo s udržateľným životným cyklom“ je vozidlo, ktoré sa vyrába použitím výrazne nižších emisií ako pri porovnateľných typoch vozidiel a je navrhnuté tak, aby umožňovalo udržateľnejší koniec životnosti vrátane potenciálu opätovného použitia a recyklácie jeho komponentov. Komisia je oprávnená prijať delegovaný akt do [18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti] s presnejším vymedzením pojmu;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2009/33/ES

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4c.   „vozidlo modernizované na ekologické vozidlo“ je vozidlo s úpravami celého motora vozidla alebo jeho častí pomocou technológií znižujúcich znečistenie a/alebo technológií pre úsporu paliva, ktoré je modernizované podľa noriem pre ekologické vozidlá, ako sa vymedzuje v odseku 4, a to montážou rôznych pomocných technológií na kontrolu emisií;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2009/33/ES

Článok 4 – odsek 1 – bod 4 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4d.   „autobus s nulovými emisiami“ je vozidlo kategórie M poháňané palivom podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 smernice 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá, ktoré neprodukuje miestne ani priame emisie CO2, ani iné znečisťujúce látky okrem prípadov, keď sú tieto emisie zanedbateľné;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2009/33/ES

Článok 5 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa pri kúpe, lízingu, prenájme alebo nákupe na splátky vozidiel cestnej dopravy a pri verejných zákazkách na poskytnutie služieb verejnej osobnej cestnej a železničnej dopravy, ako aj verejných zákazkách na poskytnutie služieb uvedených v článku 3 tejto smernice dodržali minimálne cieľové hodnoty v obstarávaní uvedené v tabuľke 4 prílohy pri ľahkých vozidlách a v tabuľke 5 prílohy pri ťažkých úžitkových vozidlách.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa pri kúpe, lízingu, prenájme alebo nákupe na splátky vozidiel cestnej dopravy používaných vo verejných službách alebo ich modernizácii na vozidlo s nulovými emisiami podľa normy a pri verejných zákazkách na poskytnutie služieb verejnej osobnej cestnej a železničnej dopravy, ako aj verejných zákazkách na poskytnutie služieb uvedených v článku 3 tejto smernice dodržali minimálne cieľové hodnoty v obstarávaní uvedené v tabuľke 4 prílohy pri ľahkých vozidlách a v tabuľke 5 prílohy pri ťažkých úžitkových vozidlách a aby obsahovali zmluvné ustanovenia na zabezpečenie skutočného používania alternatívnych palív. Členské štáty zabezpečia, aby sa náklady na splnenie minimálnych cieľových hodnôt verejného obstarávania stanovené v tejto smernici nepreniesli na miestne orgány a aby sa orgánom verejného obstarávania a obstarávateľským subjektom sprístupnili dostatočné finančné zdroje.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2009/33/ES

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty ponúknu dodatočné finančné prostriedky na nákup vozidiel, na ktoré sa nevzťahuje zákon o štátnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2009/33/ES

Článok 5 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Na dosiahnutie cieľov v oblasti obstarávania obstarávatelia vychádzajú pri zadávaní zákaziek z ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, ako sa stanovuje v článku 82 smernice 2014/25/EÚ. Súťažné podklady sa budú definovať nielen so zameraním na celkové náklady na vlastníctvo, ale aj na iné vlastnosti vozidla, ako sú dostupnosť, zaradenie do mestského prostredia, hladina hluku, energetická účinnosť, recyklovateľnosť batérií a komponentov vozidla.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2009/33/ES

Článok 5 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Orgány členských štátov môžu uplatniť vyššie minimálne cieľové hodnoty, než sú uvedené v prílohe k tejto smernici.

2.  Orgány členských štátov môžu uplatniť vyššie minimálne cieľové hodnoty, než sú uvedené v prílohe k tejto smernici. Orgány členských štátov môžu uplatňovať aj nižšie poverenia, ak to bude odôvodnené vzhľadom na vnútroštátne alebo regionálne okolnosti, ako sú vzdialenosti a topologické a klimatické podmienky alebo schopnosť dosiahnuť rovnaké environmentálne výsledky pomocou iných riešení, v prípade ktorých sa preukázalo, že majú lepšiu nákladovú efektívnosť.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Smernica 2009/33/ES

Článok 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 5a

 

Akčný plán v oblasti alternatívnych palív pre verejnú dopravu

 

1.  Európska komisia predloží do 31. decembra 2020 Európskemu parlamentu a Rade akčný plán na urýchlenie zriaďovania infraštruktúry nabíjacích a čerpacích staníc pre ťažké úžitkové vozidlá, ktoré vlastnia dopravné spoločnosti vo vlastných depách a údržbárskych areáloch, ako aj vo verejnom priestore.

 

2.  Tento akčný plán obsahuje informácie o dostupných nástrojoch financovania Únie a jasne stanovuje postupy, ako možno poskytnúť takúto podporu, ako aj svoj vzťah k existujúcim európskym pravidlám štátnej pomoci.

 

3.  Správa obsahuje takisto posúdenie toho, ako možno európske nástroje financovania zrevidovať, aby sa prioritou financovania stali verejné dopravné podniky všetkých veľkostí, aby nahradili svoje vozidlá.“

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a

Smernica 2009/33/ES

Článok 10 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia v nadväznosti na správy od členských štátov každé tri roky počnúc 1. januárom 2027 predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice a o opatreniach prijatých jednotlivými členskými štátmi na účinné vykonávanie tejto smernice.

1.  Komisia v nadväznosti na správy od členských štátov každé tri roky počnúc 1. januárom 2027 predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice a o opatreniach prijatých jednotlivými členskými štátmi na účinné vykonávanie tejto smernice. Táto správa bude zapracovaná do celkového posúdenia politík Únie v oblasti dopravy, životného prostredia, klímy a energetiky. Po tom, ako Komisii predložia správy členské štáty, Komisia do 1. januára 2024 predloží priebežnú správu o krokoch prijatých na vykonávanie tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a a (nové)

Smernica 2009/33/ES

Článok 10 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

2.  Tieto správy zhodnotia dosah tejto smernice, najmä možností uvedených v článku 5 ods. 3, a potrebu ďalších opatrení a podľa potreby budú obsahovať i návrhy.

2.  Tieto správy zhodnotia dosah tejto smernice, najmä článku 5, čo sa týka podporovania a stimulovania trhu pre ekologické a energeticky úsporné vozidlá, a potrebu ďalších opatrení a podľa potreby budú obsahovať i návrhy.

V týchto správach Komisia porovná nominálne a relatívne množstvo zakúpených vozidiel, zodpovedajúce najlepšej trhovej alternatíve z hľadiska energetických a environmentálnych vplyvov počas životnosti vozidla, a to v rámci každej z kategórií vozidiel uvedených v tabuľke 3 prílohy, s celkovým trhom týchto vozidiel, a ďalej odhadne, ako možnosti uvedené v článku 5 ods. 3 ovplyvnili trh. Komisia zhodnotí potrebu ďalších opatrení a podľa potreby predloží i návrhy.

V týchto správach Komisia porovná nominálne a relatívne množstvo zakúpených vozidiel, prenajatých, zaobstaraných na lízing alebo zakúpených na splátky či modernizovaných vozidiel, zodpovedajúce najlepšej trhovej alternatíve z hľadiska energetických a environmentálnych vplyvov počas životnosti vozidla, a to v rámci každej z kategórií vozidiel uvedených v článku 4 ods. 4, s celkovým trhom týchto vozidiel, a ďalej odhadne, ako minimálne ciele uvedené v článku 5 ovplyvnili trh v Únii ako celku a v každom z členských štátov. Komisia okrem toho posúdi vplyv tejto smernice na európsky priemysel. Komisia zhodnotí potrebu ďalších opatrení a podľa potreby predloží i návrhy.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a b (nové)

Smernica 2009/33/ES

Článok 10 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

3.  Komisia najneskôr v deň predloženia prvej správy preskúma možnosti uvedené v článku 5 ods. 3, predloží hodnotenie metodiky uvedenej v článku 6 a v prípade potreby navrhne vhodné úpravy.

3.  Komisia najneskôr v deň predloženia prvej správy preskúma, ako členské štáty splnili minimálne ciele uvedené v článku 5, predloží hodnotenie metodiky uplatnenej na vymedzenie týchto cieľov a v prípade potreby navrhne vhodné úpravy buď metodiky, alebo cieľov.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b

Smernica 2009/33/ES

Článok 10 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty predložia Komisii správu o vykonávaní tejto smernice do 1. januára 2026 a následne každé tri roky. Členské štáty predložia Komisii priebežnú správu do 1. januára 2023. Táto správa musí obsahovať informácie o krokoch prijatých na vykonávanie tejto smernice vrátane počtu a kategórií vozidiel obstaraných verejnými obstarávateľmi a obstarávateľskými subjektmi, o dialógu medzi jednotlivými úrovňami riadenia, informácie o zámeroch členských štátov z hľadiska uvedených oznamovacích činností a akékoľvek ďalšie hodnotné informácie. V týchto informáciách by sa mali dodržiavať kategórie uvedené v nariadení č. 2195/2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV)31, ako sa uvádza v prílohe.

4.  Členské štáty predložia Komisii správu o vykonávaní tejto smernice do 1. januára 2026 a následne každé tri roky. Členské štáty predložia Komisii priebežnú správu do 1. januára 2023. Táto správa musí obsahovať informácie o krokoch prijatých na vykonávanie tejto smernice vrátane počtu a kategórií vozidiel obstaraných verejnými obstarávateľmi a obstarávateľskými subjektmi, o dialógu medzi jednotlivými úrovňami riadenia, informácie o zámeroch členských štátov z hľadiska uvedených oznamovacích činností a informácie o nástrojoch financovania, ktoré už sú dostupné alebo sa pripravujú, a o stratégiách členských štátov na podporu zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá, najmä pre siete verejnej dopravy. V týchto informáciách by sa mali dodržiavať kategórie uvedené v nariadení č. 2195/2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV)31, ako sa uvádza v prílohe.

_________________

_________________

31 Ú. v. ES L 340, 16.12.2002, s. 1.

31 Ú. v. ES L 340, 16.12.2002, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b

Smernica 2009/33/ES

Článok 10 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Po tom, ako Komisia stanoví metodiku na zaznamenávanie emisií „od zdroja ku kolesám“, aby bol zohľadnený celý palivový dodávateľský reťazec od fázy ťažby až po výfuk, by mala zrevidovať minimálne ciele stanovené v článku 5 a náležite ich prispôsobiť.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b

Smernica 2009/33/ES

Článok 10 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Komisia poskytuje členským štátom usmernenia týkajúce sa rôznych fondov EÚ, ktoré by mohli byť použité na účely tejto smernice, napr. by sa mohli mobilizovať Nástroj na prepájanie Európy, ktorý podporuje rozvoj vysoko výkonných, udržateľných a efektívne prepojených transeurópskych sietí v oblasti dopravy, Európsky fond pre strategické investície alebo nástroj Čistejšia doprava, ktorým sa podporuje zavádzanie ekologickejších dopravných prostriedkov a ich súvisiacich potrieb v oblasti infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b

Smernica 2009/33/ES

Článok 10 – odsek 5 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  Poradenské centrá zohrávajú kľúčovú úlohu pri tomto prechode tým, že uľahčujú a presadzujú investície a podporujú inštitucionálne kapacity. Komisia musí preto výrazne posilniť úlohu a kapacitu Európskeho centra investičného poradenstva, najmä prostredníctvom miestneho zastúpenia a aktívnej úlohy pri príprave projektov.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Príloha 1

Smernica 2009/33/ES

Príloha – tabuľka 1

 

Text predložený Komisiou

Tabuľka 1: Kódy spoločného slovníka obstarávania (CPV) uvedené v článku 3

Kód CPV

Opis

60112000-6

Služby verejnej cestnej dopravy

60130000-8

Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely

60140000-1

Nepravidelná osobná doprava

60172000-3

Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom

90511000-2

Služby na zber odpadu

60160000-7

Cestná doprava poštových zásielok

60161000-4

Doprava balíkov

 

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka 1: Kódy spoločného slovníka obstarávania (CPV) uvedené v článku 3

Kód CPV

Opis

60112000-6

Služby verejnej cestnej dopravy

60130000-8

Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely

60140000-1

Nepravidelná osobná doprava

60172000-3

Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom

90511000-2

Služby na zber odpadu

60160000-7

Cestná doprava poštových zásielok

60161000-4

Doprava balíkov

64121100-1

Služby doručovania poštových zásielok

64121200-2

Služby doručovania balíkov

60120000-5

Taxislužba

60170000-0

Požičiavanie vozidiel na osobnú dopravu s vodičom

60171000-7

Požičiavanie osobných vozidiel na osobnú dopravu s vodičom

60181000-0

Požičiavanie nákladných vozidiel s vodičom

60180000-3

Požičiavanie vozidiel na prepravu tovaru s vodičom

90511100-3

Zber tuhého komunálneho odpadu

90511200-4

Zber odpadu z domácností

90511300-5

Služby na zber odpadu

90511400-6

Služby na zber papiera

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Príloha 1

Smernica 2009/33/ES

Príloha – tabuľka 2

 

Text predložený Komisiou

Tabuľka 2: Prahové hodnoty emisií ľahkých vozidiel

Kategórie vozidiel

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE emisie látok znečisťujúcich ovzdušie* ako percento emisných limitov**

CO2 g/km

RDE emisie látok znečisťujúcich ovzdušie* ako percento emisných limitov

Vozidlá M1

25

80 %

0

Vozidlá M2

25

80 %

0

Vozidlá N1

40

80 %

0

* Emisie pri skutočnej jazde: ultrajemné častice v #/km (PN), oxidy dusíka v mg/km (NOx) merané podľa príslušnej verzie prílohy IIIA k nariadeniu 2017/1151.

** Príslušný emisný limit uvedený v prílohe I k nariadeniu (ES) 715/2007 alebo jeho následné úpravy.

 

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka 2: Prahové hodnoty emisií ľahkých vozidiel

Kategórie vozidiel

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE emisie látok znečisťujúcich ovzdušie* ako percento emisných limitov**

CO2 g/km

RDE emisie látok znečisťujúcich ovzdušie* ako percento emisných limitov

Vozidlá L

25

80 %

0

Vozidlá M1

25

80 %

0

Vozidlá M2

25

80 %

0

Vozidlá N1

40

80 %

0

* Emisie pri skutočnej jazde: ultrajemné častice v #/km (PN), oxidy dusíka v mg/km (NOx) merané podľa príslušnej verzie prílohy IIIA k nariadeniu 2017/1151.

** Príslušný emisný limit uvedený v prílohe I k nariadeniu (ES) 715/2007 alebo jeho následné úpravy.

 

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Príloha 1

Smernica 2009/33/ES

Príloha – tabuľka 3

 

Text predložený Komisiou

Tabuľka 3: Požiadavky na alternatívne palivá pri ťažkých úžitkových vozidlách

Kategórie vozidiel

Alternatívne palivá

vozidlá M3, N2, N3

elektrina*, vodík, zemný plyn vrátane biometánu v plynnej forme (stlačený zemný plyn – CNG) a skvapalnenej forme (skvapalnený zemný plyn – LNG)

* Na použitie vo vozidle v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 2 smernice 2014/94/EÚ za predpokladu, že sa elektrinou pokrýva relevantný podiel prevádzkového chodu vozidla.

 

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka 3: Požiadavky na alternatívne palivá pri ťažkých úžitkových vozidlách

Kategórie vozidiel

Alternatívne palivá

vozidlá M3, N2, N3

Ako sa vymedzuje v článku 2 bod 1 smernice 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá.

 

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Príloha 1

Smernica 2009/33/ES

Príloha – tabuľka 4

 

Text predložený Komisiou

Tabuľka 4: Minimálne cieľové hodnoty podielu ľahkých vozidiel v súlade s tabuľkou 2 na celkovom verejnom obstarávaní ľahkých vozidiel na úrovni členských štátov*

Členský štát

2025

2030

Luxembursko

35 %

35 %

Švédsko

35 %

35 %

Dánsko

34 %

34 %

Fínsko

35 %

35 %

Nemecko

35 %

35 %

Francúzsko

34 %

34 %

Spojené kráľovstvo

35 %

35 %

Holandsko

35 %

35 %

Rakúsko

35 %

35 %

Belgicko

35 %

35 %

Taliansko

35 %

35 %

Írsko

35 %

35 %

Španielsko

33 %

33 %

Cyprus

29 %

29 %

Rumunsko

35 %

35 %

Portugalsko

27 %

27 %

Grécko

23 %

23 %

Slovinsko

20 %

20 %

Česká republika

27 %

27 %

Estónsko

21 %

21 %

Slovensko

20 %

20 %

Litva

19 %

19 %

Poľsko

20 %

20 %

Chorvátsko

17 %

17 %

Maďarsko

21 %

21 %

Lotyšsko

20 %

20 %

Rumunsko

17 %

17 %

Bulharsko

16 %

16 %

* Vozidlá s nulovými výfukovými emisiami sa počítajú za jedno vozidlo prispievajúce k cieľu. Všetky ostatné vozidlá, ktoré spĺňajú požiadavky tabuľky 2 tejto prílohy, sa počítajú ako príspevok 0,5 vozidla.

 

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka 4: Minimálne cieľové hodnoty podielu ľahkých vozidiel v súlade s tabuľkou 2 na celkovom verejnom obstarávaní ľahkých vozidiel na úrovni členských štátov*

Členský štát

2025

2030

Luxembursko

35 %

35 %

Švédsko

35 %

35 %

Dánsko

34 %

34 %

Fínsko

35 %

35 %

Nemecko

35 %

35 %

Francúzsko

34 %

34 %

Spojené kráľovstvo

35 %

35 %

Holandsko

35 %

35 %

Rakúsko

35 %

35 %

Belgicko

35 %

35 %

Taliansko

35 %

35 %

Írsko

35 %

35 %

Španielsko

33 %

33 %

Cyprus

29 %

29 %

Rumunsko

35 %

35 %

Portugalsko

27 %

27 %

Grécko

23 %

23 %

Slovinsko

20 %

20 %

Česká republika

27 %

27 %

Estónsko

21 %

21 %

Slovensko

20 %

20 %

Litva

19 %

19 %

Poľsko

20 %

20 %

Chorvátsko

17 %

17 %

Maďarsko

21 %

21 %

Lotyšsko

20 %

20 %

Rumunsko

17 %

17 %

Bulharsko

16 %

16 %

* Hodnoty pre jednotlivé krajiny sa dajú prispôsobiť individuálne v súlade s článkom 10 ods. 3 s riadnym odôvodnením, aby sa zohľadnili overiteľné zmeny v prípadoch, ktoré majú vplyv na schopnosť príslušného členského štátu splniť relevantné ciele, a to aj keď členský štát požaduje zvýšenie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Príloha 1

Smernica 2009/33/ES

Príloha – tabuľka 5

 

Text predložený Komisiou

Tabuľka 5: Minimálne cieľové hodnoty podielu ťažkých úžitkových vozidiel v súlade s tabuľkou 3 na celkovom verejnom obstarávaní ťažkých úžitkových vozidiel na úrovni členských štátov*

Členský štát

Nákladné vozidlá

Autobusy

 

2025

2030

2025

2030

Luxembursko

10 %

15 %

50 %

75 %

Švédsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Dánsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Fínsko

9 %

15 %

46 %

69 %

Nemecko

10 %

15 %

50 %

75 %

Francúzsko

10 %

15 %

48 %

71 %

Spojené kráľovstvo

10 %

15 %

50 %

75 %

Holandsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Rakúsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Belgicko

10 %

15 %

50 %

75 %

Taliansko

10 %

15 %

50 %

75 %

Írsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Španielsko

10 %

14 %

50 %

75 %

Cyprus

10 %

13 %

50 %

75 %

Rumunsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Portugalsko

8 %

12 %

40 %

61 %

Grécko

8 %

10 %

38 %

57 %

Slovinsko

7 %

9 %

33 %

50 %

Česká republika

9 %

11 %

46 %

70 %

Estónsko

7 %

9 %

36 %

53 %

Slovensko

8 %

9 %

39 %

58 %

Litva

9 %

8 %

47 %

70 %

Poľsko

7 %

9 %

37 %

56 %

Chorvátsko

6 %

7 %

32 %

48 %

Maďarsko

8 %

9 %

42 %

63 %

Lotyšsko

8 %

9 %

40 %

60 %

Rumunsko

6 %

7 %

29 %

43 %

Bulharsko

8 %

7 %

39 %

58 %

* Vozidlá s nulovými výfukovými emisiami alebo vozidlá s pohonom na zemný plyn za predpokladu, že ich poháňa výlučne biometán (čo by sa malo preukázať zmluvou na obstaranie biometánu alebo zabezpečenie iného prístupu k biometánu), sa počítajú za jedno vozidlo prispievajúce k cieľu. Toto počítanie sa neuplatňuje pri tých členských štátoch, kde minimálny cieľ v obstarávaní presahuje 50 % celkového objemu verejného obstarávania, pričom hranicou je 50 %. Všetky ostatné vozidlá, ktoré spĺňajú požiadavky tabuľky 2 tejto prílohy, sa počítajú ako príspevok 0,5 vozidla.

 

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka 5: Minimálne cieľové hodnoty podielu ťažkých úžitkových vozidiel v súlade článkom 4 ods. 4 písm. b) na celkovom verejnom obstarávaní ťažkých úžitkových vozidiel na úrovni členských štátov*

Členský štát

Nákladné vozidlá

Autobusy**

 

2025

2030

2025

2030

Luxembursko

10 %

15 %

50 %

75 %

Švédsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Dánsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Fínsko

9 %

15 %

46 %

69 %

Nemecko

10 %

15 %

50 %

75 %

Francúzsko

10 %

15 %

48 %

71 %

Spojené kráľovstvo

10 %

15 %

50 %

75 %

Holandsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Rakúsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Belgicko

10 %

15 %

50 %

75 %

Taliansko

10 %

15 %

50 %

75 %

Írsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Španielsko

10 %

14 %

50 %

75 %

Cyprus

10 %

13 %

50 %

75 %

Rumunsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Portugalsko

8 %

12 %

40 %

61 %

Grécko

8 %

10 %

38 %

57 %

Slovinsko

7 %

9 %

33 %

50 %

Česká republika

9 %

11 %

46 %

70 %

Estónsko

7 %

9 %

36 %

53 %

Slovensko

8 %

9 %

39 %

58 %

Litva

9 %

8 %

47 %

70 %

Poľsko

7 %

9 %

37 %

56 %

Chorvátsko

6 %

7 %

32 %

48 %

Maďarsko

8 %

9 %

42 %

63 %

Lotyšsko

8 %

9 %

40 %

60 %

Rumunsko

6 %

7 %

29 %

43 %

Bulharsko

8 %

7 %

39 %

58 %

* Hodnoty pre jednotlivé krajiny sa dajú prispôsobiť individuálne v súlade s článkom 10 ods. 3 s riadnym odôvodnením, aby sa zohľadnili overiteľné zmeny v prípadoch, ktoré majú vplyv na schopnosť príslušného členského štátu splniť relevantné ciele, a to aj keď členský štát požaduje zvýšenie tohto cieľa.

** Do roku 2030 budú aspoň 50 % tohto cieľa obstarávania tvoriť autobusy s nulovými emisiami.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Nadpis

Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy

Referenčné čísla

COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

29. 11. 2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

29. 11. 2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

dátum vymenovania

Andor Deli

22. 1. 2018

Dátum prijatia

10. 7. 2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

5

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Hedh

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

29

+

ALDE

ERC

PPE

 

S&D

 

 

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

5

ECR

GUE/NGL

VERTS/ALE

Peter Lundgren

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Michael Cramer, Karima Delli,

 

3

0

EFDD

ENF

 

Daniela Aiuto

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

 

 

Opravy hlasovania

+

 

 

0

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+: za

–: proti

0: zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy

Referenčné čísla

COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

Dátum predloženia EP

8.11.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

TRAN

29.11.2017

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

IMCO

4.12.2017

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Andrzej Grzyb

16.1.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.5.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

10

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Náhradníčky (čl. 200 ods. 2) prítomné na záverečnom hlasovaní

Anthea McIntyre, Kati Piri

Dátum predloženia

15.10.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

10

-

EFDD

Eleonora Evi, Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

7

0

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

GUE/NGL

Younous Omarjee

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 22. októbra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia