BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

  15.10.2018 - (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) - ***I

  Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  Föredragande: Andrzej Grzyb


  Förfarande : 2017/0291(COD)
  Dokumentgång i plenum

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

  (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0653),

  –  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0393/2017),

  –  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[1],

  –  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 5 juli 2017[2],

  –  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0321/2018).

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag    1

  Förslag till direktiv

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2)  I En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet5 angav kommissionen att EU för att kunna uppfylla sina åtaganden från den 21:a partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar, som hölls i Paris 2015, måste påskynda utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn för att säkerställa att utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar stadigt fortsätter sin väg mot nollutsläpp vid mitten av århundradet. Transportsektorns utsläpp av luftföroreningar är dessutom skadliga för människors hälsa och måste minskas kraftigt utan dröjsmål. Detta kan uppnås genom en rad politiska initiativ, inklusive offentlig upphandling av rena fordon.

  (2)  I En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet5 angav kommissionen att EU för att kunna uppfylla sina åtaganden från den 21:a partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar, som hölls i Paris 2015, måste påskynda utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn för att säkerställa att utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar stadigt fortsätter sin väg mot nollutsläpp vid mitten av århundradet. Transportsektorns utsläpp av luftföroreningar är dessutom skadliga för människors hälsa och miljön och måste minskas kraftigt utan dröjsmål. Detta kan uppnås genom en rad politiska initiativ, inklusive åtgärder för att stödja en trafikomställning till kollektivtrafik och offentlig upphandling av rena fordon.

  _________________

  _________________

  5 COM( 2016) 501 final.

  5 COM( 2016) 501 final.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till direktiv

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4)  Såsom aviserades i kommissionens meddelande Europa på väg: En agenda för en socialt rättvis övergång till ren, konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet för alla7 ingår detta förslag i ett andra paket av förslag som kommer att bidra till unionens utveckling mot utsläppssnål rörlighet. Paketet, som presenteras i kommissionens meddelande Resultat för utsläppssnål rörlighet – Ett EU som skyddar vår planet, sätter konsumenterna i centrum och försvarar sina företag och sina arbetstagare, omfattar en kombination av utbuds- och efterfrågebaserade åtgärder som ska sätta EU på rätt kurs mot utsläppssnål rörlighet och samtidigt stärka konkurrenskraften för EU:s ekosystem för rörlighet.

  (4)  Såsom aviserades i kommissionens meddelande Europa på väg: En agenda för en socialt rättvis övergång till ren, konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet för alla7 ingår detta förslag i ett andra paket av förslag som kommer att bidra till unionens utveckling mot utsläppssnål rörlighet. Paketet, som presenteras i kommissionens meddelande Resultat för utsläppssnål rörlighet – Ett EU som skyddar vår planet, sätter konsumenterna i centrum och försvarar sina företag och sina arbetstagare, omfattar en kombination av utbuds- och efterfrågebaserade åtgärder som ska sätta EU på rätt kurs mot utsläppssnål rörlighet och samtidigt stärka konkurrenskraften för EU:s ekosystem för rörlighet. Främjandet av hållbara fordon bör ske jämsides med vidareutvecklingen av kollektivtrafik, eftersom detta är det snabbaste och kostnadseffektivaste sättet att minska antalet fordon på vägarna och därmed förbättra luftkvaliteten och minska utsläppen.

  _________________

  _________________

  7 COM (2017) 283 final.

  7 COM (2017) 283 final.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till direktiv

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5)  Nya tekniska innovationer bidrar till att minska koldioxidutsläppen och främja utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn. En ökad användning av utsläppssnåla och utsläppsfria vägfordon kommer sannolikt att minska utsläppen av koldioxid och vissa andra föroreningar (partiklar, kväveoxider och icke-metankolväten) och främja konkurrenskraft och tillväxt för det europeiska näringslivet på de växande globala marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria fordon.

  (5)  Nya tekniska innovationer bidrar till att minska koldioxidutsläppen och bullerföroreningarna samt till att främja utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn. En ökad användning av utsläppssnåla och utsläppsfria vägfordon kommer att minska utsläppen av koldioxid och vissa andra föroreningar (partiklar, kväveoxider och icke-metankolväten) och därmed förbättra luftkvaliteten i städerna och andra förorenade områden och samtidigt bidra till konkurrenskraft och tillväxt för det europeiska näringslivet på de växande globala marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria fordon och säkerställa utvecklingen av en infrastruktur för alternativa bränslen. Därtill kommer att principen om teknikneutralitet måste bli själva den grundläggande principen bakom alla insatser avsedda att säkerställa och stimulera till en konkurrensutsatt miljö och uppmuntra fortsatt forskning och innovation inom området. För att minska luftföroreningar och buller samt uppnå unionens luftkvalitetsnormer i städerna och på landsbygden behövs konkreta och ambitiösa politiska strategier och åtgärder, bland annat offentlig upphandling av fordon med rena utsläpp.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till direktiv

  Skäl 5a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5a)  Beräkningar för när prispariteten mellan förbränningsmotorfordon och ackumulatorfordon inträffar varierar mellan 2020 och 2028. Flera tillverkare av originalutrustning har dessutom gett exempel på prisparitet för vissa nya modeller redan till år 2020. På grund av lägre driftkostnader för ackumulatorfordon inträffar pariteten för den totala ägandekostnaden här före inköpsprispariteten, i normalfallet två till sex år tidigare.

  Ändringsförslag    5

  Förslag till direktiv

  Skäl 5b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5b)  Marknadsprognoser antyder att rena fordon, t.ex. helt eldrivna bilar, kommer att sjunka betydligt i pris under 2020-talet och bli mycket konkurrenskraftiga och till och med billigare i drift än konventionella fordon, särskilt om man tar hänsyn till den totala ägandekostnaden, på grund av minskade kostnader för batterier, men också på grund av andra kostnadsminskningar som beror på lägre bränsle- och underhållskostnader för ett elfordon.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till direktiv

  Skäl 5c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5c)  Unionen är visserligen en av de ledande regionerna inom forskning och miljöinnovation med högt värde, men Asien och Stillahavsområdet har världens största tillverkare av bussar och batterier. Likaså drivs den globala marknadsutvecklingen inom ackumulatorfordon av marknaderna i Kina och Förenta staterna, som tillsammans står för cirka 60 % av den globala marknaden, jämfört med unionens 28 %. Unionen behöver därför en ambitiös politisk ram för att stimulera innovation och ytterligare främja den europeiska industrins konkurrenskraft och tillväxt på den växande globala marknaden för rena fordon och tillhörande teknisk infrastruktur.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till direktiv

  Skäl 5d (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5d)  Unionen måste öka incitamenten till stöd för teknisk utveckling av hållbara och materialåtervinningsbara batterier, som bör framställas med beaktande av behovet att så långt möjligt minska deras miljöavtryck.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till direktiv

  Skäl 5e (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5e)  För att överensstämma med hållbarhetsmålen bör batterier tillverkas med så liten miljöpåverkan som möjligt inom och utanför unionen, vilket särskilt gäller utvinningen av de material som används vid batteritillverkningen. Växthusgasutsläppen under hela produktionsprocessen bör beaktas. Kommissionen bör, i linje med översynen av direktiv 2006/66/EG, lägga fram ambitiösa mål för nivån på materialåtervinning av batterier.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till direktiv

  Skäl 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6)  Offentliga organ kan genom sin upphandlingspolicy skapa och stödja marknader för innovativa varor och tjänster. I direktiv 2014/24/EU8 och 2014/25/EU9 fastställs harmoniserade minimibestämmelser för offentlig upphandling som harmoniserar det sätt på vilket offentliga organ och vissa allmännyttiga företag köper in varor, arbeten och tjänster. Där fastställs i synnerhet totala tröskelvärden för när kontraktsvolymen omfattas av unionslagstiftningen, vilket även gäller för direktivet om rena fordon.

  (6)  Eftersom myndigheternas utgifter för varor, arbeten och tjänster står för omkring 14 % av BNP, vilket motsvarar runt 1,8 biljoner euro om året, kan offentliga organ genom sin upphandlingspolicy skapa och stödja marknader för innovativa varor och tjänster. I direktiv 2014/24/EU8 och 2014/25/EU9 fastställs harmoniserade minimibestämmelser för offentlig upphandling som harmoniserar det sätt på vilket offentliga organ och vissa allmännyttiga företag köper in varor, arbeten och tjänster, i enlighet med de miljökrav som gäller för de upphandlade varorna (också fordon). Där fastställs i synnerhet totala tröskelvärden för när kontraktsvolymen omfattas av unionslagstiftningen, vilket även gäller för direktivet om rena fordon. För att nå detta mål bör direktivet innehålla tydliga och klara riktlinjer och bestämmelser om en enkel beräkningsmetod för upphandlingsmålen.

  _________________

  _________________

  8 EUT L 94, 28.3.2014, s. 65.

  8 EUT L 94, 28.3.2014, s. 65.

  9 EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

  9 EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till direktiv

  Skäl 6a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (6a)  All transport med alternativbränslefordon, också inom kollektivtrafiken, förutsätter att det finns laddnings- och tankningsinfrastruktur att tillgå. Främjandet av infrastruktur för alternativa bränslen för kollektivtrafiken bör därför få en starkare ställning i direktiv 2014/94/EU. Om ingen översyn görs bör kommissionen fastställa en handlingsplan för kollektivtrafikens infrastruktur.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till direktiv

  Skäl 6b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (6b)  Medlemsstaterna bör kunna ge systemansvariga för distributionssystem mandat att äga, utveckla, förvalta och driva en minsta kritisk massa av laddningsstationer inom det offentliga området med fri tillgång till alla elleverantörer, för att säkerställa tillräcklig tillgång till laddningsstationer.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till direktiv

  Skäl 6c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (6c)  Medlemsstaterna bör uppmuntras att se efter vilka möjligheter det finns att stödja användningen av fordon med mycket låga utsläpp i allmänna tjänster och få ned driftskostnaderna, till exempel genom att undanta dessa fordon från energiskatter eller bevilja dem sänkt energiskatt.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till direktiv

  Skäl 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8)  Den konsekvensbedömning som gjordes visar fördelarna med att ändra den övergripande styrningsmetoden för upphandling av rena fordon på unionsnivå. Minimimål för upphandling kan vara ett effektivt sätt att uppnå målet att påverka marknadsgenomslaget för rena fordon jämfört med att förlita sig på internalisering av externa kostnader i de övergripande upphandlingsbesluten, men det är också viktigt att beakta miljöaspekter i alla upphandlingsbeslut. Det här tillvägagångssättet är motiverat med tanke på fördelarna för de europeiska medborgarna och företagen på medellång och lång sikt, i den mån som det inte föreskriver användning av någon specifik teknik för upphandlande myndigheter, organ och aktörer.

  (8)  Den konsekvensbedömning som gjordes visar fördelarna med att ändra den övergripande styrningsmetoden för upphandling av rena och energieffektiva fordon på unionsnivå. Minimimål för upphandling kan vara ett effektivt sätt att uppnå målet att påverka marknadsgenomslaget för rena fordon jämfört med att förlita sig på internalisering av externa kostnader i de övergripande upphandlingsbesluten, men det är också viktigt att beakta miljöaspekter i alla upphandlingsbeslut. Det här tillvägagångssättet är motiverat med tanke på fördelarna för de europeiska medborgarna och företagen på medellång och lång sikt, i den mån som det inte föreskriver användning av någon specifik teknik för upphandlande myndigheter, organ och aktörer.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till direktiv

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9)  En utvidgning av detta direktivs tillämpningsområden till att inkludera sådant som leasing, hyra och hyrköp av fordon samt avtal om kollektivtrafik på väg, persontransporter på väg för särskilda ändamål, icke reguljära persontransporter och uthyrning av bussar med förare samt särskilda post- och budtjänster och avfallshämtningstjänster säkerställer att alla relevanta upphandlingsmetoder omfattas.

  (9)  En utvidgning av detta direktivs tillämpningsområden till att inkludera sådant som leasing, hyra, hyrköp och eftermontering av fordon samt avtal om kollektivtrafik på väg, persontransporter på väg för särskilda ändamål, icke reguljära persontransporter och uthyrning av bussar med förare samt särskilda post- och budtjänster och avfallshämtningstjänster säkerställer att alla relevanta upphandlingsmetoder omfattas, medan de avtal som redan finns inte bör påverkas retroaktivt av detta direktiv. Kommissionen bör dessutom undersöka om det är möjligt med ren upphandling inom andra transportsätt.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till direktiv

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10)  Nyckelaktörerna förespråkar starkt att definitionen av rena fordon ska beakta minskningskraven avseende växthusgaser och luftföroreningar från lätta och tunga fordon. För att säkerställa tillräckliga incitament för att främja marknadsgenomslag för utsläppssnåla och utsläppsfria fordon i unionen bör bestämmelserna om offentlig upphandling av sådana enligt denna ändring anpassas till unionslagstiftningens bestämmelser om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta lastbilar för perioden efter 202010. De åtgärder som vidtas i enlighet med det ändrade direktivet kommer att bidra till uppfyllande av kraven i dessa standarder. En mer ambitiös strategi för offentlig upphandling kan ge betydande ytterligare marknadsstimulans.

  (10)  Det ändrade direktivet bör bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar från lätta och tunga fordon. För att säkerställa tillräckliga incitament för att främja marknadsgenomslag för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon i unionen bör bestämmelserna om offentlig upphandling av sådana enligt denna ändring anpassas till unionslagstiftningens bestämmelser om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta lastbilar för perioden efter 202010. De åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv kommer också att bidra till uppfyllande av kraven i dessa standarder och främja utbyggnaden av tillhörande infrastruktur för laddning. En mer ambitiös strategi för offentlig upphandling kommer att ge betydande ytterligare marknadsstimulans.

  _________________

  _________________

  10 COM(2017) 676 final

  10 COM(2017) 676 final

  Ändringsförslag    16

  Förslag till direktiv

  Skäl 10a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10a)  Av omsorg om bättre luftkvalitet i kommunerna måste fordonsparken förnyas och anpassas till standarden för rena fordon. Dessutom kräver principerna för den cirkulära ekonomin en förlängning av produkternas livslängd. Därför bör även fordon som eftermonterats för anpassning till standarden för rena fordon tas med i beräkningen av huruvida de minimimål för upphandling som anges i tabellerna 4 och 5 i bilagan har uppnåtts.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till direktiv

  Skäl 10b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10b)  Fordon med nollutsläpp av avgaser kan också medföra betydande miljöpåverkan på grund av tillverkningen av komponenter och materialåtervinningsnivån eller effektivitetsnivån inom bränsleproduktionen. Därför bör teknik som bemöter denna utmaning, såsom hållbara och materialåtervinningsbara batterier, få mer stöd för att uppnå de minimimål för upphandling som anges i tabellerna 4 och 5 i bilagan. Forskning och utveckling av sådan teknik bör också främjas i annan unionspolitik.

  Ändringsförslag    18

  Förslag till direktiv

  Skäl 10c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10c)  Koldioxidutsläppen bör redovisas från ”källa till hjul”, för att vi ska få en rättvisande bild av hela leveranskedjan för bränslen, från utvinningen av dem till förbrukningen av dem. På det sättet får vi en klarare bild av vilka sammanlagda utsläpp ett enskilt fordon ger upphov till. Kommissionen bör därför, senast den 31 december 2022, fastställa en metod för att registrera från ”källa till hjul”-utsläpp.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till direktiv

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11)  Lätta och tunga fordon används för olika ändamål och har olika nivåer av marknadsmognad och det är en fördel om bestämmelserna om offentlig upphandling tar hänsyn till dessa skillnader. Konsekvensbedömningen visade att det finns ett mervärde i att anta ett tillvägagångssätt baserat på alternativa bränslen till dess att det på unionsnivå fastställts teknikneutrala krav avseende koldioxidutsläpp från tunga fordon, vilket kommissionen avser att föreslå i framtiden. I konsekvensbedömningen konstaterades också att marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria stadsbussar karakteriseras av ökande marknadsmognad, medan marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria lastbilar befinner sig i ett tidigare stadium av marknadsutveckling.

  (11)  Två- och trehjulingar, lätta och tunga fordon används för olika ändamål och har olika nivåer av marknadsmognad, och det är en fördel om bestämmelserna om offentlig upphandling tar hänsyn till dessa skillnader. Man kan också konstatera att marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria stadsbussar karakteriseras av framsteg på sistone, medan marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria lastbilar befinner sig i ett inledande stadium av marknadsutveckling.

  Ändringsförslag    20

  Förslag till direktiv

  Skäl 11a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11a)  Potentialen till utsläppsminskningar enbart genom offentlig upphandling är begränsad, och kollektivtrafiken står bara för en liten andel av transportsektorns utsläpp. Medlemsstaterna bör därför uppmuntras till att reglera de inköp av rena fordon som görs av andra ägare av fordonsparker såsom taxi-, biluthyrnings- och samåkningsföretag.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till direktiv

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12)  Ett fastställande av minimimål för upphandling av rena fordon till 2025 och 2030 på medlemsstatsnivå bör bidra till politisk säkerhet på marknader där det behövs investeringar i utsläppssnål och utsläppsfri rörlighet. Minimimålen främjar skapandet av marknader i hela unionen. De ger tid att anpassa förfarandena för offentlig upphandling och ger en tydlig signal till marknaden. I konsekvensbedömningen konstaterades att medlemsstaterna allt oftare fastställer mål, beroende på sin ekonomiska kapacitet och hur allvarligt problemet är. Olika mål bör fastställas för olika medlemsstater i enlighet med deras ekonomiska kapacitet (bruttonationalprodukt per capita) och exponering för föroreningar (befolkningstäthet i tätorter). Minimimålet för upphandling bör kompletteras med en skyldighet för upphandlande myndigheter, organ och aktörer att beakta relevanta energi- och miljöaspekter i sina upphandlingsförfaranden. Den territoriella konsekvensbedömningen för detta ändrade direktiv visade att effekterna skulle spridas jämnt över unionens regioner.

  (12)  Ett fastställande av minimimål för upphandling av rena fordon som ska uppnås till 2025 och 2030 på medlemsstatsnivå bör bidra till politisk säkerhet på marknader där det behövs investeringar i utsläppssnål och utsläppsfri rörlighet. Minimimålen främjar skapandet av marknader i hela unionen. De ger tid att anpassa förfarandena för offentlig upphandling och ger en tydlig signal till marknaden. I konsekvensbedömningen konstaterades att medlemsstaterna allt oftare fastställer mål, beroende på sin ekonomiska kapacitet och hur allvarligt problemet är. Olika mål bör fastställas för olika medlemsstater i enlighet med deras ekonomiska kapacitet (bruttonationalprodukt per capita) och exponering för föroreningar (befolkningstäthet i tätorter). Minimimålet för upphandling bör kompletteras med en skyldighet för upphandlande myndigheter, organ och aktörer att beakta relevanta energi- och miljöaspekter i sina upphandlingsförfaranden. Den territoriella konsekvensbedömningen för detta ändrade direktiv visade att effekterna skulle spridas jämnt över unionens regioner.

  Ändringsförslag    22

  Förslag till direktiv

  Skäl 12a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (12a)  I sin rekommendation av den 4 april 2017 till rådet och kommissionen som uppföljning av undersökningen om utsläppsmätningar i bilindustrin (2016/2908(RSP)) uppmanade Europaparlamentet medlemsstaterna att främja strategier för miljöanpassad offentlig upphandling, så att offentliga myndigheter köper in utsläppsfria fordon och fordon med mycket låga utsläpp till den egna fordonsparken eller till (halv)offentliga bilpooler, och att fasa ut nya fordon som släpper ut koldioxid till 2035.

  Ändringsförslag    23

  Förslag till direktiv

  Skäl 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (13)  Maximala effekter kan uppnås om den offentliga upphandlingen av rena fordon målinriktas mot områden som har en relativt hög grad av luftföroreningar. Medlemsstaternas offentliga myndigheter uppmanas att särskilt fokusera på dessa områden när de fastställer sina nationella minimimål och att låta tillhörande åtgärder avspeglas i sin rapportering enligt detta ändrade direktiv.

  (13)  Maximala effekter kan uppnås om den offentliga upphandlingen av rena fordon målinriktas mot områden som har en relativt hög grad av luftföroreningar och buller. Medlemsstaternas offentliga myndigheter uppmanas att särskilt fokusera på dessa områden när de fastställer sina nationella minimimål och att låta tillhörande åtgärder avspeglas i sin rapportering enligt detta ändrade direktiv. För att inte direktivet ska bli oskäligt betungande och för att uppnå optimala resultat bör de offentliga myndigheterna få lämpligt tekniskt stöd.

  Ändringsförslag    24

  Förslag till direktiv

  Skäl 13a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (13a)  Det ändrade direktivet bör bidra till att minska utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, och till att främja ren kollektivtrafik på väg. Det bör inte motverka en utveckling av rena transporter som inte är avsedda att användas på väg, exempelvis spårvagnar och tunnelbanetåg.

  Ändringsförslag    25

  Förslag till direktiv

  Skäl 13b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (13b)  Om det inte utvecklas säljbara och tekniskt mogna produkter blir det svårt att förverkliga de gränsvärden som fastställs i detta direktiv. För att säkerställa en regelbunden uppdatering av uppgifterna om vilka framsteg som görs bör kommissionen vartannat år lägga fram en rapport med en uppskattning av om det finns säljbara lösningar för rena fordon. Dessutom bör kommissionen och medlemsstaterna ge större bidrag, både av ekonomiskt och annat slag, till att sådana rena fordon snabbare kommer ut på marknaden.

  Ändringsförslag    26

  Förslag till direktiv

  Skäl 13c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (13c)  Med hänsyn till den avsevärda skillnaden när det gäller privata trafikidkares ekonomiska möjligheter att ta i bruk alternativbränslefordon, som kan vara dyrare, bör det tillhandahållas mekanismer för att säkerställa att offentliga och privata trafikidkare kan delta på likvärdiga villkor i anbuds- och upphandlingsförfaranden, liksom att kostnaderna för uppnåendet av de minimimål för upphandling som fastställs i detta direktiv inte förs över på de lokala myndigheterna, framför allt inte på mindre kommuner, eller leder till att andra får bära kostnadsökningarna genom höjda biljettpriser, höjda lokala skatter eller minskad kollektivtrafik.

  Ändringsförslag    27

  Förslag till direktiv

  Skäl 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15)  Rapporteringen om offentlig upphandling enligt detta ändrade direktiv bör ge en tydlig marknadsöversikt som möjliggör en effektiv övervakning av genomförandet. Den bör inledas med en delrapport 2023 och fortsätta med en första fullständig rapport om genomförandet av minimimålen 2026 och därefter vart tredje år. För att minimera det administrativa arbetet för gemensamma offentliga organ och säkra en ändamålsenlig marknadsöversikt bör enkel rapportering främjas. Kommissionen kommer att säkerställa en fullständig rapportering för utsläppssnåla och utsläppsfria fordon och andra alternativbränslefordon inom ramen för unionens gemensamma terminologi vid offentlig upphandling. Särskilda koder i den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling kommer att underlätta registreringen och övervakningen i databasen TED (Tender Electronic Daily Database).

  (15)  Rapporteringen om offentlig upphandling enligt detta ändrade direktiv bör ge en tydlig marknadsöversikt som möjliggör en effektiv övervakning av genomförandet. Den bör inledas med en preliminär rapport från medlemsstaterna till kommissionen 2023, som läggs fram inom ramen för rapporter enligt unionens lagstiftningsakter om offentlig upphandling och om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, och fortsätta med en första fullständig rapport om genomförandet av minimimålen 2026 och därefter vart tredje år. För att minimera det administrativa arbetet för gemensamma offentliga organ och säkra en ändamålsenlig marknadsöversikt bör enkel rapportering främjas. Dessa rapporter bör innehålla information om de åtgärder som vidtagits för att genomföra direktiv 2009/33/EG och överensstämma med de kategorier som ingår i unionens gemensamma terminologi vid offentlig upphandling. Kommissionen bör lägga fram regelbundna rapporter för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2009/33/EG. Kommissionen bör också bedöma om byggnadsplatsmaskiner kan omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2009/33/EG och om så är fallet, utarbeta en metod för att definiera ”rena byggnadsplatsmaskiner”.

  Ändringsförslag    28

  Förslag till direktiv

  Skäl 15a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (15a)  För att de som utformar den framtida politiken för denna sektor ska ha mer information och få en klarare bild av vilka sammanlagda utsläpp ett enskilt fordon ger upphov till, så att hela värdekedjan fångas upp, bör kommissionen föreslå en metod för att beräkna fordonens koldioxidutsläpp under livscykeln och från ”källa till hjul”. Dessa utsläpp bör beaktas när kommissionen genomför en översyn av direktiv 2009/36/EG och av annan relevant lagstiftning som rör alternativa bränslen.

  Ändringsförslag    29

  Förslag till direktiv

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16)  Marknadsgenomslaget för rena fordon kan främjas ytterligare genom målinriktade offentliga stödåtgärder på nationell nivå och unionsnivå, exempelvis genom bättre kunskapsutbyte och anpassning av upphandlingen som gör det möjligt att uppnå en omfattning som är tillräckligt stor för kostnadsminskningar och inflytande på marknaden. Möjligheten att erhålla offentligt stöd för att främja uppbyggnad av nödvändig infrastruktur för distribution av alternativa bränslen erkänns i riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd för 2014–202011. Bestämmelserna i fördraget och särskilt artiklarna 107 och 108 i detta kommer emellertid att fortsätta att gälla för sådant offentligt stöd.

  (16)  Marknadsgenomslaget för rena fordon kan främjas ytterligare genom målinriktade offentliga stödåtgärder på nationell nivå och unionsnivå, exempelvis genom bättre kunskapsutbyte och anpassning av upphandlingen som gör det möjligt att uppnå en omfattning som är tillräckligt stor för kostnadsminskningar och inflytande på marknaden. Även regionala pilotprojekt bör uppmuntras, särskilt på platser där landsbygds- och stadsområden kopplas samman. Möjligheten att erhålla offentligt stöd för att främja uppbyggnad av nödvändig infrastruktur för distribution av alternativa bränslen erkänns i riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd för 2014–202011. Bestämmelserna i fördraget och särskilt artiklarna 107 och 108 i detta kommer emellertid att fortsätta att gälla för sådant offentligt stöd.

  _________________

  _________________

  11 EUT C 200, 28.6.2014, s. 1.

  11 EUT C 200, 28.6.2014, s. 1.

  Ändringsförslag    30

  Förslag till direktiv

  Skäl 16a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16a)  För att ytterligare minska utsläpp och luftföroreningar bör medlemsstaterna, där så är lämpligt, uppmanas att använda olika incitament och mekanismer för att utveckla fordonsparken även inom andra sektorer än de som regleras i det ändrade direktivet.

  Ändringsförslag    31

  Förslag till direktiv

  Skäl 16b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16b)  Medlemsstaterna bör säkerställa att kostnaderna för att uppnå de minimimål för upphandling som fastställs i detta direktiv inte förs över på de lokala myndigheterna och att de upphandlande myndigheterna och upphandlande enheterna får tillräckligt med ekonomiska resurser.

  Ändringsförslag    32

  Förslag till direktiv

  Skäl 16c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16c)  Det är oumbärligt med riktade stödåtgärder för upphandlingen av rena fordon. För att bidra till att nå målen i detta direktiv ska medlemsstaterna öka sina ekonomiska och icke-ekonomiska incitament för att påskynda marknadsgenomslaget för rena fordon.

  Ändringsförslag    33

  Förslag till direktiv

  Skäl 16d (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16d)  Införandet av minimimål för upphandling av lätta och tunga fordon genom detta direktiv kräver ytterligare ekonomiska resurser för upphandlande myndigheter och upphandlande enheter. Därför bör man i unionens budget- och finanspolitik efter 2020 beakta detta och tillhandahålla tillräckligt ekonomiskt stöd för upphandlande myndigheter och upphandlande enheter. Detta bör återspeglas i den framtida fleråriga budgetramen och i reglerna om hållbar finansiering och unionens finansiella institutioner.

  Ändringsförslag    34

  Förslag till direktiv

  Skäl 16e (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16e)   För att säkerställa att offentliga myndigheter får incitament till köp av rena fordon och att medlemsstaterna investerar i utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen, men också för att inte dessa köp ska leda till högre priser för passagerarna bör unionen, i sin budget- och finanspolitik efter 2020, ge stöd till upphandlande enheter. Detta bör återspeglas i den framtida fleråriga budgetramen och i reglerna om hållbar finansiering och unionens finansiella institutioner. Dessutom bör medlemsstaterna utöka sina ekonomiska och andra incitament, och planera in miljörevisioner, för att påskynda marknadsgenomslaget för rena fordon. Detta kommer att minska de höga initialinvesteringarna i omläggningen av infrastrukturen och stödja utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn.

  Ändringsförslag    35

  Förslag till direktiv

  Skäl 16f (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16f)  Inom den nuvarande fleråriga budgetramen förfogar unionen över en rad olika medel för att stödja medlemsstater, lokala myndigheter och berörda aktörer i deras övergång till hållbar rörlighet. Under perioden 2014‑2020 har unionen avsatt 13,7 miljarder euro från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till rörlighet i städer. Horisont 2020, som är unionens ramprogram för forskning, kommer att tillhandahålla cirka 200 miljoner euro till rörlighet i städer och 650 miljoner euro till smarta städer, och Fonden för ett sammanlänkat Europa kommer att avsätta cirka 200 miljoner euro till förslagsinfordringar för urbana knutpunkter. Inom nästa fleråriga budgetram bör kommissionen och medlemsstaterna fortsätta att stödja projekt för hållbar rörlighet i städer och stärka nödvändiga synergier mellan olika finansieringskällor och program. Framför allt måste kopplingarna mellan rörlighet i städer, den nya digitala agendan och energiunionen förstärkas, så att exempelvis Fonden för ett sammanlänkat Europa kan finansiera synergiprojekt med en extra medfinansieringssats för transportprojekt som rör energi och telekommunikationer och som medför en enorm potential för projekt i städer.

  Ändringsförslag    36

  Förslag till direktiv

  Skäl 16g (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16g)  En mer målinriktad användning av EU:s finansieringsinstrument, såsom Europeiska fonden för strategiska investeringar eller Europeiska investeringsbankens initiativ för rena transportsystem, som kan bidra till finansieringen av fordonsparker och utrustning, bör främjas. För detta ändamål bör tillgången stärkas till teknisk och finansiell rådgivning för lokala myndigheter och aktörer, t.ex. genom Europeiska centrumet för investeringsrådgivning, Jaspers, Jessica eller det finansiella instrumentet (FI) – Compass, för att de ska kunna öka sin institutionella kapacitet, utarbetandet och genomförandet av projekt, och för att uppnå en optimal användning av EU‑medel och finansieringsinstrument, däribland riskelimineringen av innovativa anbud.

  Ändringsförslag    37

  Förslag till direktiv

  Skäl 16h (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16h)  Offentliga myndigheter bör också uppmuntras att vid upphandling av fordon tillämpa kriteriet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” som beskrivs i artikel 82 i direktiv 2014/25/EU, med hänsyn till kostnadseffektivitet under fordonets livstid samt miljömässiga och sociala aspekter.

  Ändringsförslag    38

  Förslag till direktiv

  Skäl 16i (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16i)  I syfte att maximera effekten av investeringar måste rörlighets- och stadsplaneringen samordnas bättre, t.ex. genom användning av planer för hållbar rörlighet i städer. Planer för hållbar rörlighet i städer är planer som utvecklas inom alla enskilda politikområden och i samarbete med olika förvaltningsnivåer, och sammanför olika transportsätt, trafiksäkerhet, godsdistribution, transportstyrning och intelligenta transportsystem. Planer för hållbar rörlighet i städer kan fylla en viktig funktion när det gäller att uppnå unionens mål att minska koldioxidutsläpp, buller och luftföroreningar. Tillämpningen av sådana planer bör således vara en viktig faktor att beakta vid finansieringen av EU-projekt på området för stadstransporter, även vid genomförandet av detta ändrade direktiv. Här bör kommissionen, med full respekt för subsidiaritetsprincipen, tillhandahålla den rådgivning och det tekniska stöd som behöriga myndigheter behöver vid utarbetandet av planerna.

  Ändringsförslag    39

  Förslag till direktiv

  Skäl 16j (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16j)  Förutom att främja användningen av rena fordon, är offentliga upphandlingar en drivkraft för nya former av rörlighet. Samtidigt med incitament till rena fordon och påskyndad utbyggnad av infrastruktur i stadsområden kommer digitaliseringen att ge optimalt effektiva passagerar- och godstransporter. Multimodal och delad rörlighet samt integrerade biljettsystem är avgörande för övergången till rörlighet som en tjänst.

  Ändringsförslag    40

  Förslag till direktiv

  Skäl 17

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (17)  I syfte att uppnå målen i detta direktiv bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på uppdatering av bestämmelserna om koldioxidutsläppsnormer för tunga fordon under en femårsperiod med början [För in dagen för ikraftträdandet]. Denna period ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

  utgår

  Ändringsförslag    41

  Förslag till direktiv

  Skäl 18a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (18a)  I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning1a bör särskild uppmärksamhet ges åt uppföljningen av de faktiska konsekvenserna av unionens lagstiftning. Utvärderingen av direktiv 2009/33/EG bör vara utgångspunkten för en konsekvensbedömning av olika alternativ för vidare åtgärder. Därför bör kommissionen, på grundval av de bästa och senast tillgängliga vetenskapliga rönen, bedöma behovet av att se över detta direktiv med hänsyn till fordons koldioxidutsläpp under livscykeln och från ”källa till hjul” för att säkerställa transparens och ansvarighet i samband med uppnåendet av politiska mål, och bör vid behov föreslå nödvändiga förbättringar. Om lämpligt bör kommissionen i detta sammanhang även se över annan relevant lagstiftning som rör alternativa bränslen.

   

  ______________

   

  1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

  Ändringsförslag    42

  Förslag till direktiv

  Skäl 18b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (18b)  En stor andel av upphandlingen av kollektivtrafik avser lokala transportorgan som generellt kontrolleras av lokala myndigheter som har ett begränsat ekonomiskt handlingsutrymme. Bestämmelserna om upphandling av rena fordon bör därför varken skapa en extra finansiell börda eller leda till att andra får bära kostnadsökningarna genom höjda biljettpriser, höjda lokala skatter eller minskad kollektivtrafik.

  Ändringsförslag    43

  Förslag till direktiv

  Skäl 18c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (18c)  Unionen måste skydda sina tillverkare mot illojal konkurrens i tredjeländer där unionens tillverkare inte har tillträde till anbudsinfordringar för offentlig upphandling avseende inköp, leasing, hyra eller hyrköp av vägtransportfordon. Därför bör kommissionen noga undersöka illojala konkurrensmetoder i tredjeländer och vidta lämpliga åtgärder för att skydda det europeiska näringslivet.

  Ändringsförslag    44

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 1

  Direktiv 2009/33/EG

  Titel

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  ”Direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon till stöd för utsläppssnål rörlighet”.

  ”Direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon inom offentlig upphandling, till stöd för utsläppssnål rörlighet”

  Ändringsförslag    45

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 1a (nytt)

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 1 – stycke 1

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  (1a)  Artikel 1 första stycket ska ersättas med följande:

  ”Enligt detta direktiv ska upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och vissa operatörer beakta energi- och miljöpåverkan under hela livscykeln, däribland energianvändning och koldioxidutsläpp, liksom utsläpp av vissa föroreningar, när de köper in vägtransportfordon, i syfte att främja och stimulera marknaden för rena och energieffektiva fordon och förbättra transportsektorns bidrag till gemenskapens miljö-, klimat- och energipolitik.”

  ”Enligt detta direktiv ska upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och vissa operatörer beakta energi- och miljöpåverkan under hela livscykeln, däribland energianvändning och koldioxidutsläpp, liksom utsläpp av vissa föroreningar, när de köper in, leasar, hyr eller hyrköper vägtransportfordon, i syfte att främja och stimulera marknaden för rena och energieffektiva fordon och förbättra transportsektorns bidrag till unionens miljö-, klimat- och energipolitik.”

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=SV)

  Ändringsförslag    46

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 1b (nytt)

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 2 – stycke 1

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  (1b)  Artikel 2 första stycket ska ersättas med följande:

  ”Medlemsstaterna får bevilja undantag från kraven i detta direktiv för inköp av fordon enligt artikel 2.3 i direktiv 2007/46/EG för vilka det på den berörda medlemsstatens territorium inte krävs något typgodkännande eller enskilt godkännande.”

  ”Medlemsstaterna får bevilja undantag från kraven i detta direktiv för inköp, leasing, hyra eller hyrköp av fordon enligt artikel 2.3 i direktiv 2007/46/EG för vilka det på den berörda medlemsstatens territorium inte krävs något typgodkännande eller enskilt godkännande.”

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=SV)

  Ändringsförslag    47

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 2

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 3 – stycke 1 – inledningen

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Detta direktiv ska tillämpas på avtal om inköp, leasing, hyra eller hyrköp av vägtransportfordon som görs av

  Detta direktiv ska tillämpas på avtal om inköp, leasing, hyra, hyrköp eller eftermontering av vägtransportfordon som görs av

  Ändringsförslag    48

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 2

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 3 – stycke 1 – led ca (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca)  Europeiska unionens institutioner, byråer och organ.

  Ändringsförslag    49

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 4 – led 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  rent fordon:

  4.  rent fordon: ett fordon, oberoende av kategori, som drivs med alternativa bränslen enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv 2014/94/EU, med undantag för biodrivmedel som inte framställs från råvaror som förtecknas i del A i bilaga IX till direktiv 2018/... (RED II) eller som framställs från palmolja*, inklusive hybridfordon där el används för enbart en del av fordonets användning i drift samt utsläppssnåla och utsläppsfria fordon. För fordon med förbränningsmotor får utsläpp vid verklig körning (RDE)** som procentandel av utsläppsgränser*** inte överstiga 80 %.

  (a)  ett fordon i kategori M1 eller M2 med maximalt koldioxidutsläpp, uttryckt som gram/km, och med utsläpp av föroreningar under faktisk körning som understiger en procentandel av de tillämpliga utsläppsgränser som avses i tabell 2 i bilagan, eller

   

  (b)  ett fordon av kategori N1 med maximalt koldioxidutsläpp, uttryckt som gram/km, och med utsläpp av föroreningar under faktisk körning som understiger en procentandel av de tillämpliga utsläppsgränser som avses i tabell 2 i bilagan, eller

   

  (c)  ett fordon av kategorierna M3, N2 eller N3 enligt definitionen i tabell 3 i bilagan.”.

   

   

  _____________________________

   

  *  * Detta ska visas genom ett avtal för att upphandla eller på annat sätt få tillgång till biodrivmedlet.

   

  **  RDE av ultrafina partiklar i antal/km (PN, Particulate Number) och av kväveoxider i mg/km (NOx), uppmätta i enlighet med den tillämpliga versionen av bilaga IIIA till förordning 2017/1151.

   

  ***  Den tillämpliga utsläppsgräns som avses i bilaga I till förordning (EG) 715/2007.

  Ändringsförslag    50

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 4 – led 4a (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  utsläppsfritt fordon: ett fordon utan utsläpp av koldioxid, kväveoxid och fina partiklar i avgaser.

  Ändringsförslag    51

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 4 – led 4b (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4b.  utsläppssnålt fordon: ett fordon med högsta utsläppsnivåer enligt vad som avses i tabell 2 i bilagan.

  Ändringsförslag    52

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 4 – led 4c (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4c.  Fordon som eftermonteras för anpassning till standarden för rena fordon: ett fordon med en motor som i efterhand har anpassats till standarden för ett rent fordon enligt definitionen i led 4 i den här artikeln. När det gäller en eftermontering av en motor som använder biodrivmedel enligt definitionen i artikel 2 i) i direktiv 2009/28/EG, syntetiska bränslen eller paraffiniska bränslen, måste fordonet uppfylla de senaste Euro-standarderna eller efterföljande standarder.

  Ändringsförslag    53

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 4

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 4a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4)  Följande artikel ska införas som artikel 4a:

  utgår

  ”Artikel 4a

   

  Delegering av befogenheter

   

  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på uppdatering av tabell 3 i bilagan med trösklar för koldioxidutsläpp i avgaser och luftföroreningar från tunga fordon så snart de därmed förbundna normerna för koldioxidutsläpp från tunga fordon trätt i kraft på unionsnivå.”.

   

  Ändringsförslag    54

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 5

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 5 – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att inköp, leasing, hyra eller hyrköp av vägtransportfordon samt avtal om allmän trafik avseende kollektivtrafik på järnväg och väg och avtal om allmän trafik enligt artikel 3 i detta direktiv uppfyller minimimålen för upphandling när det gäller lätta fordon enligt tabell 4 i bilagan och när det gäller tunga fordon enligt tabell 5 i bilagan.

  1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att inköp, leasing, hyra, hyrköp eller eftermontering för anpassning till standarden för rena fordon av vägtransportfordon samt avtal om allmän trafik avseende kollektivtrafik på järnväg och väg och avtal om allmän trafik enligt artikel 3 i detta direktiv uppfyller minimimålen för upphandling när det gäller rena lätta fordon enligt tabell 4 i bilagan och när det gäller tunga fordon enligt tabell 5 i bilagan.

  Ändringsförslag    55

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 5

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 5 – punkt 1a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Vid beräkningen av minimimål för upphandling ska det datum för den offentliga upphandlingen som ska beaktas vara datumet för slutförande av upphandlingsförfarandet genom undertecknande av avtalet.

   

  Minimimål för upphandling ska beräknas som ett genomsnitt av alla avtal som undertecknas mellan dagen efter den dag då detta direktiv införlivas och den 31 december 2024 för den första referensperioden samt mellan den 1 januari 2025 och den 31 december 2029 för den andra referensperioden.

   

  Om nya mål för referensperioden efter den 1 januari 2030 inte har antagits i tid ska målen för 2030 fortsätta att gälla.

  Ändringsförslag    56

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 5

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 5 – punkt 1b (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1b.  För att nå upphandlingsmålen ska de upphandlande enheterna tilldela avtal på grundval av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, som beskrivs i artikel 82 i direktiv 2014/25/EU. Kravspecifikationerna bör fastställas med fokus inte bara på den totala ägandekostnaden, utan även på andra egenskaper, såsom tillgänglighet, inpassning i stadsbilden, bullernivåer, energieffektivitet samt batteriernas och fordonskomponenternas materialåtervinningsbarhet.

  Ändringsförslag    57

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 5a (nytt)

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 5a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5a)  Följande artikel ska införas:

   

  ”Artikel 5a

   

  Finansiella resurser

   

  1.  Medlemsstaterna ska inom sina territorier tillhandahålla tillräckliga finansieringsinstrument för upphandling av rena fordon och installation av den tillhörande infrastrukturen. Tillhandahållandet av medlen ska följa en grundlig utvärdering av de finansiella behoven hos offentliga myndigheter och upphandlande enheter som är kopplade till upphandlingsmål som fastställts på nationell nivå.

   

  2.  Unionen ska ställa ytterligare medel till förfogande för att främja användningen av rena fordon och tillhörande infrastruktur i medlemsstaterna.”

  Ändringsförslag    58

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 5b (nytt)

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 5b (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5b)  Följande artikel ska införas:

   

  ”Artikel 5b

   

  Handlingsplan för alternativa bränslen i kollektivtrafiken

   

  1.  Senast den 31 december 2020 ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en handlingsplan för att påskynda inrättandet av laddnings- och tankningsinfrastruktur för tunga fordon som ägs av transportföretag, i deras egna depåer och underhållsområden samt på offentliga platser.

   

  2.  Denna handlingsplan ska innehålla information om unionens tillgängliga finansieringsinstrument och tydligt beskriva förfarandena, hur ett sådant stöd kan ges, inbegripet kopplingen till befintliga EU-regler för statligt stöd.

   

  3.  Rapporten ska också innehålla en bedömning av hur unionens finansieringsinstrument kan ses över för att prioritera att kollektivtrafikföretag av alla storlekar får finansiering för att kunna byta ut sina fordon.”

  Ändringsförslag    59

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 5c (nytt)

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 5c (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5c)  Följande artikel ska införas:

   

  ”Artikel 5c

   

  Unionsplattform för gränsöverskridande och gemensam upphandling av utsläppssnåla och energieffektiva vägtransportfordon

   

  I syfte att underlätta uppnåendet av de mål som fastställs i bilagan till detta direktiv och uppnå stordriftsfördelar, ska kommissionen inrätta en plattform för gränsöverskridande och gemensam upphandling av utsläppssnåla och energieffektiva vägtransportfordon. Upphandlande myndigheter, enheter och operatörer som avses i artikel 3 får delta i denna plattform för att gemensamt upphandla fordon. Kommissionen ska se till att plattformen är offentligt tillgänglig och på ett effektivt sätt sammanför alla parter som är intresserade av att slå samman sina resurser. För att underlätta inrättandet och genomförandet av dessa gemensamma upphandlingar ska kommissionen tillhandahålla tekniskt stöd och utarbeta mallar för samarbetsavtal. Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 8a för att inrätta unionsplattformen för gemensam upphandling av utsläppssnåla och energieffektiva vägtransportfordon.”

  Motivering

  En plattform för gränsöverskridande upphandling skulle kunna hjälpa städer att dra nytta av stordriftsfördelar, och därmed minska kostnader.

  Ändringsförslag    60

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 7

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 8a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (7)  Följande nya artikel ska införas som artikel 8a:

  utgår

  ”Artikel 8a

   

  Utövande av delegeringen

   

  1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

   

  2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4a ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med [För in dagen för ikraftträdandet]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

   

  3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 4a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

   

  4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

   

  5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

   

  6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 4a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”.

   

  Ändringsförslag    61

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 8

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 9

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8)  Artikel 9 ska ersättas med följande:

  (8)  Artikel 9 ska utgå.

  ”1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

   

  Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

   

  2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas. Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

   

  3.   Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom skriftligt förfarande, ska det förfarandet avslutas utan resultat om kommitténs ordförande, inom tidsfristen för att avge yttrandet, så beslutar eller en enkel majoritet av kommittéledamöterna så begär.”.

   

  Ändringsförslag    62

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 –led 9 – led a

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 10 – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  ”1.  Kommissionen ska lämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv och om de åtgärder som enskilda medlemsstater vidtagit för att genomföra det till Europaparlamentet och rådet vart tredje år med början den 1 januari 2027, och denna rapport ska följa på medlemsstaternas rapportering.”.

  ”1.  Medlemsstaterna ska senast den 18 april 2026, och därefter vart tredje år, lämna en rapport till kommissionen om genomförandet av detta direktiv som en del av de rapporter som avses i artikel 83.3 andra stycket i direktiv 2014/24/EU och artikel 99.3 andra stycket i direktiv 2014/25/EU. Medlemsstaterna ska lämna en preliminär rapport till kommissionen senast den 18 april 2023.

   

  Dessa rapporter ska innehålla information om de åtgärder som vidtagits för att genomföra direktivet, inklusive information om antal och kategorier av fordon som upphandlats av myndigheter och organ, de samtal som hållits mellan olika förvaltningsnivåer, medlemsstaternas avsikter avseende ovannämnda rapporteringsverksamhet samt varje annan upplysning av värde.

   

  Informationen ska överensstämma med de kategorier som finns i förordning nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) som förtecknas i tabell 1 i bilagan.

  Ändringsförslag    63

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9 – led aa (nytt)

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 10 – punkt 2

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  (aa)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

  2.  Rapporterna ska innehålla en bedömning av direktivets effekter, särskilt när det gäller de alternativ som avses i artikel 5.3, och behovet av ytterligare åtgärder samt, om nödvändigt, lämpliga förslag.

  2.  Kommissionen ska senast den 31 december 2022 föreslå en metod för att beräkna fordons koldioxidutsläpp under livscykeln samt koldioxidutsläpp från ”källa till hjul”.

  I rapporterna ska kommissionen jämföra både det nominella och det relativa antalet inköpta fordon som motsvarar det bästa alternativet på marknaden sett till energi- och miljöpåverkan under hela livscykeln, inom var och en av de fordonskategorier som anges i tabell 3 i bilagan, med den totala marknaden för dessa fordon samt göra en bedömning av hur de alternativ som anges i artikel 5.3 har påverkat marknaden. Kommissionen ska utvärdera behovet av ytterligare åtgärder, och i förekommande fall inkludera förslag.

  Senast den 18 april 2027 ska kommissionen se över direktiv 2009/33/EG och annan relevant lagstiftning som rör alternativa bränslen, med beaktande av ett fordons koldioxidutsläpp under livscykeln samt koldioxidutsläpp från ”källa till hjul”.

  Ändringsförslag    64

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 –led 9 – led ab (nytt)

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 10 – punkt 3

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  (ab)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

  3.  Senast den dag då den första rapporten läggs fram ska kommissionen undersöka de alternativ som avses i artikel 5.3, presentera en utvärdering av den metod som avses i artikel 6 och vid behov föreslå lämpliga anpassningar.

  3.  Senast den 18 april 2024, och därefter vart tredje år, ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv med närmare uppgifter om de åtgärder som enskilda medlemsstater vidtagit i detta avseende samt utvärdera behovet av ytterligare åtgärder, och rapporten ska, om så är lämpligt, åtföljas av ett förslag till ändring av detta direktiv.

  Ändringsförslag    65

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9 – led b

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 10 – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  ”4.  Medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2026, och därefter vart tredje år, lämna en rapport till kommissionen om genomförandet av detta direktiv. Medlemsstaterna ska lämna en delrapport till kommissionen senast den 1 januari 2023. Rapporten ska innehålla information om de åtgärder som vidtagits för att genomföra direktivet, inklusive information om det antal och de fordonskategorier som upphandlats av myndigheter och organ, de samtal som hållits mellan olika förvaltningsnivåer, medlemsstaternas avsikter avseende ovannämnda rapporteringsverksamhet samt varje annan upplysning av värde. Informationen ska följa de kategorier som anges i förordning nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV)15 såsom anges i bilagan.

  utgår

  Ändringsförslag    66

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9 – led b

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 10 – punkt 5

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Kommissionen ska ges befogenhet att genom genomförandeakter anta riktlinjer för innehållet i medlemsstaternas rapporter enligt punkt 4.”.

  5.  Kommissionen ska ges befogenhet att genom genomförandeakter anta riktlinjer för innehållet i medlemsstaternas rapporter enligt punkt 1.”.

  Ändringsförslag    67

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led9 – led b – led ba (nytt)

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 10 – punkt 5 a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  Följande punkt ska läggas till:

   

  ”5a.  Medlemsstaterna får besluta att inrätta mekanismer för att reglera de inköp av rena fordon som görs av andra ägare av fordonsparker, såsom taxi-, bilpool- och samåkningsföretag.”

  Motivering

  Endast en liten andel (8 % av transportutsläppen) härrör från kollektivtrafiken. Ändå är förslaget till direktiv huvudsakligen inriktat på kollektivtrafikfordon. För att balansera detta och uppnå målet att minska utsläppen från transportsektorn, bör andra stora fordonsparker ingå i direktivet.

  Ändringsförslag    68

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9 – led b – led bb (nytt)

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 10 – punkt 5b (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (bb)  Följande punkt ska läggas till:

   

  ”5b.  Senast den 31 december 2021 ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en handlingsplan för att påskynda inrättandet av laddnings- och tankningsinfrastruktur för tunga fordon som ägs av transportföretag, i deras egna depåer och underhållsområden samt på offentliga platser. Denna handlingsplan ska innehålla information om unionens tillgängliga finansieringsinstrument och ange hur ett sådant stöd kan ges trots EU-regler om statligt stöd.”

  Ändringsförslag    69

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9 – led b – led bc (nytt)

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 10 – punkt 5c (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (bc)  Följande punkt ska läggas till:

   

  ”5c.  Kommissionen ska utvärdera behovet av att se över den relevanta lagstiftningen om främjande av rena och energieffektiva vägtransporter när det gäller användningen av däck med bäst klassificering och regummerade däck, och om så är lämpligt lägga fram ett lagstiftningsförslag.”

  Ändringsförslag    70

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 –led9 – led b – led bd (nytt)

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 10 – punkt 5d (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (bd)  Följande punkt ska läggas till:

   

  ”5d.  Kommissionen ska ge medlemsstaterna vägledning om de olika unionsfonder som kan användas vid tillämpningen av detta direktiv, till exempel Fonden för ett sammanlänkat Europa till stöd för utveckling av hållbara och effektivt sammanlänkade transeuropeiska nät med hög prestanda på transportområdet och Europeiska fonden för strategiska investeringar eller initiativet för rena transportsystem till stöd för användning av renare transportfordon med tillhörande infrastrukturbehov.”

  Ändringsförslag    71

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9 – led b – led be (nytt)

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 10 – punkt 5e (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (be)  Följande punkt ska läggas till:

   

  ”5e.  Centrum för investeringsrådgivning ska spela en viktig roll i denna övergång genom att underlätta och främja investeringar och stödja institutioners kapacitet. Därför bör kommissionen avsevärt stärka rollen för och kapaciteten hos Europeiska centrumet för investeringsrådgivning, i synnerhet genom en lokal närvaro och en proaktiv roll i utarbetandet av projekt.”

  Ändringsförslag    72

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska senast den XXXX [ange här datumet 24 månader efter detta direktivs ikraftträdande] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

  Medlemsstaterna ska senast den XXXX [ange här datumet 18 månader efter detta direktivs ikraftträdande] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

  Ändringsförslag    73

  Förslag till direktiv

  Bilaga

  Direktiv 2009/33/EG

  Bilaga – tabell 1

   

  Kommissionens förslag

  Tabell 1: Koder i den gemensamma terminologin vid upphandling (CPV) som avses i artikel 3

  CPV-kod

  Beskrivning

  60112000-6

  Kollektivtrafik på väg

  60130000-8

  Persontransporter på väg för särskilda ändamål

  60140000-1

  Icke-reguljära persontransporter

  60172000-3

  Uthyrning av bussar med förare

  90511000-2

  Avfallshämtningstjänster

  60160000-7

  Posttransporter på väg

  60161000-4

  Pakettransporter på väg

   

  Ändringsförslag

  Tabell 1: Koder i den gemensamma terminologin vid upphandling (CPV) som avses i artikel 3

  CPV-kod

  Beskrivning

  60112000-6

  Kollektivtrafik på väg

  60130000-8

  Persontransporter på väg för särskilda ändamål

  60140000-1

  Icke-reguljära persontransporter

  60172000-3

  Uthyrning av bussar med förare

  90511000-2

  Avfallshämtningstjänster

  60160000-7

  Posttransporter på väg

  60161000-4

  Pakettransporter på väg

  64121100-1

  Postutdelning

  64121200-2

  Paketutlämning

  60170000-0

  Uthyrning av fordon för personbefordran med förare

  60171000-7

  Uthyrning av personbilar med förare

  60181000-0

  Uthyrning av lastbilar med förare

  60180000-3

  Uthyrning av fordon för godstransport med förare

  90511100-3

  Hämtning av deponisopor

  90511200-4

  Hämtning av hushållssopor

  90511300-5

  Insamling av avfall

  90511400-6

  Pappersinsamling

  Ändringsförslag    74

  Förslag till direktiv

  Bilaga

  Direktiv 2009/33/EG

  Bilaga – tabell 2

   

  Kommissionens förslag

  Tabell 2: Utsläppströsklar för lätta fordon

  Fordonskategorier

  2025

  2030

   

  Kol-dioxid (g/km)

  Utsläpp av luftföroreningar (RDE)* som procentandel av utsläppsgränser**

  Kol-dioxid (g/km)

  Utsläpp av luftföroreningar (RDE)* som procentandel av utsläppsgränser

  M1-fordon

  25

  80%

  0

  Ej tillämpligt

  M2-fordon

  25

  80%

  0

  Ej tillämpligt

  N1-fordon

  40

  80%

  0

  Ej tillämpligt

  * Utsläpp vid verklig körning (RDE, Real Driving Emissions) av ultrafina partiklar i antal/km (PN, Particulate Number) och av kväveoxider i mg/km (NOx), uppmätta i enlighet med den tillämpliga versionen av bilaga IIIA till förordning 2017/1151.

  ** Den tillämpliga utsläppsgräns som finns i bilaga I till förordning (EG) 715/2007 eller dess efterföljare.

   

  Ändringsförslag

  Tabell 2: Utsläppströsklar för lätta fordon

  Fordonskategorier

  2025

  2030

   

  Kol-dioxid (g/km)

  Utsläpp av luftföroreningar (RDE)* som procentandel av utsläppsgränser**

  Kol-dioxid (g/km)

  Utsläpp av luftföroreningar (RDE)* som procentandel av utsläppsgränser

  L-fordon

  25

   

   

   

  M1-fordon

  50

  80%

  0

  Ej tillämpligt

  M2-fordon

  50

  80%

  0

  Ej tillämpligt

  N1-fordon

  50

  80%

  0

  Ej tillämpligt

  M3-fordon

  Ej tillämpligt

   

   

   

  N2-fordon

  Ej tillämpligt

   

   

   

  N3-fordon

  Ej tillämpligt

   

   

   

  * Utsläpp vid verklig körning (RDE, Real Driving Emissions) av ultrafina partiklar i antal/km (PN, Particulate Number) och av kväveoxider i mg/km (NOx), uppmätta i enlighet med den tillämpliga versionen av bilaga IIIA till förordning 2017/1151.

  ** Den tillämpliga utsläppsgräns som finns i bilaga I till förordning (EG) 715/2007 eller dess efterföljare.

  Ändringsförslag    75

  Förslag till direktiv

  Bilaga

  Direktiv 2009/33/EG

  Bilaga – tabell 4

   

  Kommissionens förslag

  Tabell 4: Minimimål för andelen lätta fordon i enlighet med tabell 2 av den totala offentliga upphandlingen av lätta fordon på medlemsstatsnivå*

  Medlemsstat

  2025

  2030

  Luxemburg

  35%

  35%

  Sverige

  35%

  35%

  Danmark

  34%

  34%

  Finland

  35%

  35%

  Tyskland

  35%

  35%

  Frankrike

  34%

  34%

  Förenade kungariket

  35%

  35%

  Nederländerna

  35%

  35%

  Österrike

  35%

  35%

  Belgien

  35%

  35%

  Italien

  35%

  35%

  Irland

  35%

  35%

  Spanien

  33%

  33%

  Cypern

  29%

  29%

  Malta

  35%

  35%

  Portugal

  27%

  27%

  Grekland

  23%

  23%

  Slovenien

  20%

  20%

  Tjeckien

  27%

  27%

  Estland

  21%

  21%

  Slovakien

  20%

  20%

  Litauen

  19%

  19%

  Polen

  20%

  20%

  Kroatien

  17%

  17%

  Ungern

  21%

  21%

  Lettland

  20%

  20%

  Rumänien

  17%

  17%

  Bulgarien

  16%

  16%

  * Fordon med nollutsläpp av avgaser ska räknas som ett (1) fordon när det gäller bidrag till kravuppfyllnad. Alla andra fordon som uppfyller kraven i tabell 2 i denna bilaga ska räknas som 0,5 fordon när det gäller deras bidrag.

   

  Ändringsförslag

  Tabell 4: Minimimål för andelen lätta fordon av den totala offentliga upphandlingen av lätta fordon på medlemsstatsnivå1, 2

   

  Fordonskategori M1, M2, N1

  Fordonskategori L

  Medlemsstat

  2025

  2030

  2025

  2030

  EU:s institutioner, byråer och organ

  [50%]

  [50%]

  [50%]

  [50%]

  Luxemburg

  50%

  50%

  50%

  50%

  Sverige

  50%

  50%

  50%

  50%

  Danmark

  50%

  50%

  50%

  50%

  Finland

  50%

  50%

  50%

  50%

  Tyskland

  50%

  50%

  50%

  50%

  Frankrike

  50%

  50%

  50%

  50%

  Förenade kungariket

  50%

  50%

  50%

  50%

  Nederländerna

  50%

  50%

  50%

  50%

  Österrike

  50%

  50%

  50%

  50%

  Belgien

  50%

  50%

  50%

  50%

  Italien

  50%

  50%

  50%

  50%

  Irland

  50%

  50%

  50%

  50%

  Spanien

  50%

  50%

  50%

  50%

  Cypern

  50%

  50%

  50%

  50%

  Malta

  50%

  50%

  50%

  50%

  Portugal

  50%

  50%

  50%

  50%

  Grekland

  35%

  35%

  35%

  35%

  Slovenien

  35%

  35%

  35%

  35%

  Tjeckien

  50%

  50%

  50%

  50%

  Estland

  35%

  35%

  35%

  35%

  Slovakien

  35%

  35%

  35%

  35%

  Litauen

  35%

  35%

  35%

  35%

  Polen

  35%

  35%

  35%

  35%

  Kroatien

  25%

  25%

  25%

  25%

  Ungern

  25%

  25%

  25%

  25%

  Lettland

  25%

  25%

  25%

  25%

  Rumänien

  25%

  25%

  25%

  25%

  Bulgarien

  25%

  25%

  25%

  25%

  1 Minst 70 % av minimimålen för upphandling av rena lätta fordon under den första referensperioden (fram till 2025) ska uppnås av utsläppsfria och utsläppssnåla fordon och under den andra (2025–2030) och påföljande referensperioder, av utsläppsfria fordon.

  2 Fordon med nollutsläpp av avgaser ska räknas som ett (1) fordon när det gäller bidrag till kravuppfyllnad. Fordon med låga utsläpp av avgaser ska räknas som ett 0,66 fordon när det gäller bidrag till kravuppfyllnad. Alla andra rena fordon ska räknas som 0,5 fordon när det gäller deras bidrag till kravuppfyllnad.

  Ändringsförslag    76

  Förslag till direktiv

  Bilaga

  Direktiv 2009/33/EG

  Bilaga – tabell 5

   

  Kommissionens förslag

  Tabell 5: Minimimål för andelen tunga fordon i enlighet med tabell 3 av den totala offentliga upphandlingen av tunga fordon på medlemsstatsnivå*

  Medlemsstat

  Lastbilar

  Bussar

   

  2025

  2030

  2025

  2030

  Luxemburg

  10%

  15%

  50%

  75%

  Sverige

  10%

  15%

  50%

  75%

  Danmark

  10%

  15%

  50%

  75%

  Finland

  9%

  15%

  46%

  69%

  Tyskland

  10%

  15%

  50%

  75%

  Frankrike

  10%

  15%

  48%

  71%

  Förenade kungariket

  10%

  15%

  50%

  75%

  Nederländerna

  10%

  15%

  50%

  75%

  Österrike

  10%

  15%

  50%

  75%

  Belgien

  10%

  15%

  50%

  75%

  Italien

  10%

  15%

  50%

  75%

  Irland

  10%

  15%

  50%

  75%

  Spanien

  10%

  14%

  50%

  75%

  Cypern

  10%

  13%

  50%

  75%

  Malta

  10%

  15%

  50%

  75%

  Portugal

  8%

  12%

  40%

  61%

  Grekland

  8%

  10%

  38%

  57%

  Slovenien

  7%

  9%

  33%

  50%

  Tjeckien

  9%

  11%

  46%

  70%

  Estland

  7%

  9%

  36%

  53%

  Slovakien

  8%

  9%

  39%

  58%

  Litauen

  9%

  8%

  47%

  70%

  Polen

  7%

  9%

  37%

  56%

  Kroatien

  6%

  7%

  32%

  48%

  Ungern

  8%

  9%

  42%

  63%

  Lettland

  8%

  9%

  40%

  60%

  Rumänien

  6%

  7%

  29%

  43%

  Bulgarien

  8%

  7%

  39%

  58%

  * Fordon med nollutsläpp av avgaser eller fordon som använder naturgas, under förutsättning att de helt drivs med biometan, vilket bör visas genom ett kontrakt för att upphandla eller på annat sätt få tillgång till biometan, ska räknas som ett (1) fordon när det gäller bidrag till kravuppfyllnad. Denna räknemetod avbryts vid 50 %-nivån i de medlemsstater där minimikravet för upphandling överstiger 50 % av den totala volymen för offentlig upphandling. Alla andra fordon som uppfyller kraven i tabell 2 i denna bilaga ska räknas som 0,5 fordon när det gäller deras bidrag.

   

  Ändringsförslag

  Tabell 5: Minimimål för andelen tunga fordon i enlighet med artikel 4.4 av den totala offentliga upphandlingen av tunga fordon på medlemsstatsnivå*

  Medlemsstat

  Lastbilar

  Bussar

   

  20251

  20302

  20251

  20302

  EU:s institutioner, byråer och organ

  [10%]

  [15%]

  [50%]

  [75%]

  Luxemburg

  10%

  15%

  50%

  75%

  Sverige

  10%

  15%

  50%

  75%

  Danmark

  10%

  15%

  50%

  75%

  Finland

  9%

  15%

  46%

  69%

  Tyskland

  10%

  15%

  50%

  75%

  Frankrike

  10%

  15%

  48%

  71%

  Förenade kungariket

  10%

  15%

  50%

  75%

  Nederländerna

  10%

  15%

  50%

  75%

  Österrike

  10%

  15%

  50%

  75%

  Belgien

  10%

  15%

  50%

  75%

  Italien

  10%

  15%

  50%

  75%

  Irland

  10%

  15%

  50%

  75%

  Spanien

  10%

  14%

  50%

  75%

  Cypern

  10%

  13%

  50%

  75%

  Malta

  10%

  15%

  50%

  75%

  Portugal

  8%

  12%

  40%

  61%

  Grekland

  8%

  10%

  38%

  57%

  Slovenien

  7%

  9%

  33%

  50%

  Tjeckien

  9%

  11%

  46%

  70%

  Estland

  7%

  9%

  36%

  53%

  Slovakien

  8%

  9%

  39%

  58%

  Litauen

  9%

  8%

  47%

  70%

  Polen

  7%

  9%

  37%

  56%

  Kroatien

  6%

  7%

  32%

  48%

  Ungern

  8%

  9%

  42%

  63%

  Lettland

  8%

  9%

  40%

  60%

  Rumänien

  6%

  7%

  29%

  43%

  Bulgarien

  8%

  7%

  39%

  58%

  1 Minst 50 % av minimimålen för upphandling av rena tunga fordon ska uppnås av utsläppsfria fordon eller av fordon som använder naturgas, under förutsättning att de helt drivs med biometan, vilket ska visas genom ett kontrakt för att upphandla eller på annat sätt få tillgång till biometan. Beräkningen av andelen fordon som drivs med biometan för delmålet ska upphöra vid 30 % av delmålet.

  2 Minst 66 % av minimimålen för upphandling av rena tunga fordon ska uppnås av utsläppsfria fordon eller av fordon som använder naturgas, under förutsättning att de helt drivs med biometan, vilket ska visas genom ett kontrakt för att upphandla eller på annat sätt få tillgång till biometan. Beräkningen av andelen fordon som drivs med biometan för delmålet ska upphöra vid 30 % av delmålet.

  • [1]  EUT C 262, 25.7.2018, s. 58.
  • [2]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

  MOTIVERING

  Förslaget till direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransporter syftar, genom att fastställa minimimål för upphandlingen av rena fordon, till att främja rena fordon, stödja ny och ren teknik och på lång sikt till att minska utsläppen av luftföroreningar och koldioxid.

  I sitt förslag till betänkande kopplar föredraganden definitionen av ett rent fordon för lätta och tunga fordon till direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Denna anpassning bör skapa långsiktig förutsägbarhet och stabilitet i unionens lagstiftning. Det ändrade direktivet bör också bidra till utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen liksom till fordons uppfyllande av kraven i de senaste standarderna för utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser.

  I förslaget till betänkande klargörs också bestämmelserna avseende minimimålen för upphandling: datumen för ikraftträdande, varaktigheten på de perioder som gäller för målen och den relevanta tidpunkt under den offentliga upphandlingscykeln som ska beaktas vid beräkningen av utsläppsmålen.

  Eftersom vissa sektorer av kommuners kollektivtrafik inte kan skiljas från varandra föreslår föredraganden att man i vissa fall ska tillåta att upphandlade spårvagns- och tunnelbanetåg får tas med i beräkningen av huruvida minimimålen för upphandling av bussar har uppnåtts.

  Genom införandet av minimimål för upphandling av lätta och tunga fordon, kommer detta direktiv att kräva ytterligare ekonomiska resurser för upphandlande myndigheter och upphandlande enheter. Därför understryks det i förslaget till betänkande att man i unionens budget- och finanspolitik efter 2020 bör beakta detta och tillhandahålla tillräckligt ekonomiskt stöd för upphandlande myndigheter och upphandlande enheter. Detta bör återspeglas i den framtida fleråriga budgetramen och i reglerna om hållbar finansiering och unionens finansiella institutioner.

  Förslaget till direktiv använder offentlig upphandling för att stimulera efterfrågan på rena vägtransportfordon. EU:s tillverkare måste dock också skyddas från illojal konkurrens. Därför föreslår föredragande i sitt förslag till betänkande att vägtransportfordon som tillverkats av tillverkare med bas i tredjeländer, där EU-tillverkare inte har tillgång till upphandlingar genom offentlig upphandling för köp, leasing, hyra eller hyrköp av vägtransportfordon, inte ska tas med i beräkningen av huruvida minimimålen för upphandling har uppnåtts.

  YTTRANDE från utskottet för transport och turism (11.7.2018)

  till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
  (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))

  Föredragande av yttrande: Andor Deli

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Föredraganden välkomnar kommissionens initiativ att se över direktivet. Offentliga investeringar i rena fordon har också en direkt inverkan på ren luft för medborgarna eftersom det är ett sätt att ta itu med de ihållande problemen med luftföroreningar och utsläpp av växthusgaser från vägtransporter.

  Föredraganden stöder att direktivets tillämpningsområde utvidgas till att omfatta andra former av upphandling än inköp, nämligen leasing, hyra eller hyrköp av fordon, och avtal om allmän trafik avseende kollektivtrafik på väg, persontransporter på väg för särskilda ändamål, icke-reguljära persontransporter och uthyrning av bussar med förare. Föredraganden vill dessutom utvidga direktivets tillämpningsområde till att även omfatta taxitjänster, när det gäller både offentligt ägda och hyrda fordon. Eftersom det snäva tillämpningsområdet var ett av de främsta skälen till den begränsade tillämpningen av direktivet kommer denna ändring att vara positiv.

  För övrigt stöder föredraganden rapporteringsramen så länge det sker med godtagbara administrativa insatser när en kategori av rena fordon införs i det officiella fordonsregistret. En övergripande rapportering kan ge en tydlig marknadsöversikt och möjliggöra effektiv övervakning av genomförandet.

  Han välkomnar också avskaffandet av monetariseringsmetoden, som är alltför betungande och sällan tillämpades.

  Föredraganden kritiserar dock bristen på tydlighet i detta direktiv, särskilt den spretiga informationen, med olika definitioner, och de komplicerade räknemetoderna för ”rena fordon” över två skilda tidsperioder (fram till 2025 och 2025–2030).

  För lätta fordon föreslås det i direktivet under övergångsperioden (fram till 2025) att fordon med nollutsläpp i avgaser, vilket huvudsakligen omfattar hundraprocentiga elfordon, räknas som 1 fordon. Fordon under ett visst tröskelvärde för utsläpp i avgaser anses också som rena fordon. De räknas dock bara med viktningsfaktorn 0,5. Tröskelvärdena för koldioxid är 25 g/km för lätta lastbilar och 40 g/km för minibussar, vilket huvudsakligen omfattar laddhybrider.

  Föredraganden anser inte bara att dessa beräkningar är alltför komplicerade, utan betvivlar även att övergångsperioden fram till 2025 verkligen kommer att hjälpa till att överbrygga den tekniska klyftan till dess att tekniken för nollutsläpp i avgaser blir allmänt tillgänglig. För att undvika förvirring och stimulera en realistisk marknad för rena fordon bör alla fordon som anses vara rena fordon i enlighet med artikel 2.1 i direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen räknas som 1 fordon. Från och med 2030 är det endast utsläppsfria fordon som lever upp till upphandlingsmålens krav. Föredraganden är övertygad om att marknaden för utsläppsfria fordon kommer att vara mycket mer mogen 2030 och att priset på sådana fordon kommer att vara jämförbart med andra fordon. Föredraganden anser att alltför strikta bestämmelser kan ha till följd att upphandlingar antingen kan bli avsevärt försenade eller, tvärtom, accelererade men med gammal teknik, vilket då skulle blockera möjliga framtida investeringar i ny utsläppsfri teknik.

  Minimimål för upphandling har fastställts på unionsnivå, med beaktande av myndigheternas framtida utmaningar samt ekonomisk effektivitet. Medlemsstaterna får dock tillämpa högre mål beroende på sin ekonomiska kapacitet (bruttonationalprodukt per capita) och exponering för föroreningar (befolkningstäthet i tätorter).

  För tunga fordon föreslås det i direktivet under övergångsperioden (fram till 2025) att naturgas med tillägg av biometan godtas men med en reducerad viktningsfaktor, medan det för den senare fasen inte finns några utsläppströsklar eller definitioner alls. Kommissionen vill genomföra dessa tröskelvärden genom en delegerad akt så snart de har fastställts. Det finns emellertid inga tillgängliga utsläppsnormer att använda, och tekniken för nollutsläpp i avgaser är inte lika mogen för denna kategori som för lätta fordon.

  Därför vill föredraganden stryka de bestämmelser som hänför sig till den delegerade akten och tillämpa samma logik som för lätta fordon: Alla fordon som anses vara rena fordon i enlighet med artikel 2.1 i direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen bör räknas som 1 fordon. Samma resonemang om upphandlingsmål som gäller för lätta fordon är också tillämpligt på tunga fordon.

  Föredraganden hoppas att detta tillvägagångssätt kommer att vara mer teknikneutralt, jämfört med det som antogs av kommissionen, som är alltför inriktat på elfordon, och kommer att stämma bättre överens med direktivets huvudsyfte, vilket är att stimulera näringslivet genom att använda offentlig upphandling av rena fordon och sätta i gång marknadsutvecklingen.

  Slutligen påminner föredraganden om att bestämmelserna om inköp av rena fordon inte bör skapa en extra finansiell börda eller leda till att de kostnader som uppstår externaliseras genom högre biljettpriser, högre lokala skatter eller en minskning av kollektivtrafiken. Han uppmanar därför kommissionen och medlemsstaternas myndigheter på alla nivåer att öka sina ekonomiska och icke-ekonomiska incitament för att påskynda marknadsintroduktionen.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

  Ändringsförslag    1

  Förslag till direktiv

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1)  Unionen har åtagit sig att verka för ett hållbart, konkurrenskraftigt, säkert och koldioxidsnålt energisystem3. Genom Energiunionen och ramen för klimat- och energipolitiken för perioden 2020–20304 fastställs ambitiösa åtaganden som innebär att unionen ska minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 % fram till 2030 jämfört med 1990 samt öka den förnybara energins andel av energianvändningen med minst 27 %, göra energibesparingar på minst 27 %, och förbättra unionens energitrygghet, konkurrenskraft och hållbarhet.

  (1)  Unionen har åtagit sig att verka för ett hållbart, konkurrenskraftigt, säkert och koldioxidsnålt energisystem3. Genom Energiunionen och ramen för klimat- och energipolitiken för perioden 2020–20304 fastställs ambitiösa åtaganden som innebär att unionen ska minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 % fram till 2030 jämfört med 1990 samt öka den förnybara energins andel av energianvändningen med minst 35 %, göra energibesparingar på minst 35 %, och förbättra unionens energitrygghet, konkurrenskraft och hållbarhet.

  _________________

  _________________

  3 Europeiska rådets slutsatser av den 24‑oktober 2014.

  3 Europeiska rådets slutsatser av den 24‑oktober 2014.

  4 Kommissionens meddelande En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020‑2030 (COM(2014) 0015).

  Kommissionens meddelande En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020‑2030 (COM(2014)0015), ändrat av Europaparlamentet vid första behandlingen den 17 januari 2018.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till direktiv

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2)  I En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet5 angav kommissionen att EU för att kunna uppfylla sina åtaganden från den 21:a partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar, som hölls i Paris 2015, måste påskynda utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn för att säkerställa att utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar stadigt fortsätter sin väg mot nollutsläpp vid mitten av århundradet. Transportsektorns utsläpp av luftföroreningar är dessutom skadliga för människors hälsa och måste minskas kraftigt utan dröjsmål. Detta kan uppnås genom en rad politiska initiativ, inklusive offentlig upphandling av rena fordon.

  (2)  I En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet5 angav kommissionen att EU för att kunna uppfylla sina åtaganden från den 21:a partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar, som hölls i Paris 2015, måste påskynda utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn för att säkerställa att utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar stadigt fortsätter sin väg mot nollutsläpp vid mitten av århundradet. Transportsektorns utsläpp av luftföroreningar är dessutom skadliga för människors hälsa och miljön och måste minskas kraftigt utan dröjsmål. Detta kan uppnås genom en rad politiska initiativ, inklusive offentlig upphandling av rena fordon.

  _________________

  _________________

  5 COM(2016) 501 final.

  5 COM(2016) 501 final.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till direktiv

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4)  Såsom aviserades i kommissionens meddelande Europa på väg: En agenda för en socialt rättvis övergång till ren, konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet för alla7 ingår detta förslag i ett andra paket av förslag som kommer att bidra till unionens utveckling mot utsläppssnål rörlighet. Paketet, som presenteras i kommissionens meddelande Resultat för utsläppssnål rörlighet – Ett EU som skyddar vår planet, sätter konsumenterna i centrum och försvarar sina företag och sina arbetstagare, omfattar en kombination av utbuds- och efterfrågebaserade åtgärder som ska sätta EU på rätt kurs mot utsläppssnål rörlighet och samtidigt stärka konkurrenskraften för EU:s ekosystem för rörlighet.

  (4)  Såsom aviserades i kommissionens meddelande Europa på väg: En agenda för en socialt rättvis övergång till ren, konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet för alla7 ingår detta förslag i ett andra paket av förslag som kommer att bidra till unionens utveckling mot utsläppssnål rörlighet. Paketet, som presenteras i kommissionens meddelande Resultat för utsläppssnål rörlighet – Ett EU som skyddar vår planet, sätter konsumenterna i centrum och försvarar sina företag och sina arbetstagare, omfattar en kombination av utbuds- och efterfrågebaserade åtgärder som ska sätta EU på rätt kurs mot utsläppssnål rörlighet och samtidigt stärka konkurrenskraften för EU:s ekosystem för rörlighet. Främjandet av hållbara fordon bör ske jämsides med vidareutvecklingen av kollektivtrafiken, eftersom detta är det snabbaste och kostnadseffektivaste sättet att minska antalet fordon på vägarna och därmed förbättra luftkvaliteten och minska utsläppen.

  _________________

  _________________

  7 COM(2017) 283 final.

  7 COM(2017) 283 final.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till direktiv

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5)  Nya tekniska innovationer bidrar till att minska koldioxidutsläppen och främja utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn. En ökad användning av utsläppssnåla och utsläppsfria vägfordon kommer sannolikt att minska utsläppen av koldioxid och vissa andra föroreningar (partiklar, kväveoxider och icke-metankolväten) och främja konkurrenskraft och tillväxt för det europeiska näringslivet på de växande globala marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria fordon.

  (5)  Nya tekniska innovationer bidrar till att minska koldioxidutsläppen och bullerföroreningen, och samtidigt främja utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn. En ökad användning av utsläppssnåla och utsläppsfria vägfordon kommer att minska utsläppen av koldioxid och vissa andra föroreningar (partiklar, kväveoxider och icke-metankolväten) och därmed förbättra luftkvaliteten i städerna och andra förorenade områden och samtidigt bidra till konkurrenskraft och tillväxt för det europeiska näringslivet på de växande globala marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria fordon och säkerställa utvecklingen av en infrastruktur för alternativa bränslen. Därtill kommer att principen om teknikneutralitet måste bli själva den grundläggande principen bakom alla insatser avsedda att säkerställa och stimulera till en konkurrensutsatt miljö och uppmuntra fortsatt forskning och innovation inom området. För att minska luftföroreningar och buller samt uppnå EU:s luftkvalitetsnormer i städerna och på landsbygden behövs konkreta och ambitiösa politiska strategier och åtgärder, bland annat offentlig upphandling av fordon med rena utsläpp.

  Ändringsförslag    5

  Förslag till direktiv

  Skäl 5a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5a)  Av omsorg om konsekvensen med hållbarhetsmålen bör batterier tillverkas med så liten miljöpåverkan som möjligt inom och utanför EU, vilket särskilt gäller utvinningen av de material som används vid batteritillverkningen. Växthusgasutsläppen under hela produktionsprocessen bör beaktas. Kommissionen bör, såsom det förutsattes vid översynen av direktiv 2006/66/EG, lägga fram ambitiösa mål för batteriers återanvändbarhet.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till direktiv

  Skäl 5b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5b)  Marknadsprognoser antyder att rena fordon, t.ex. helt eldrivna bilar, kommer att sjunka betydligt i pris under 2020-talet och bli mycket konkurrenskraftiga och till och med billigare i drift än konventionella fordon, särskilt om man tar hänsyn till den totala ägandekostnaden, på grund av minskade kostnader för batterier, men också på grund av andra kostnadsminskningar som beror på lägre bränsle- och underhållskostnader för ett elfordon.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till direktiv

  Skäl 5c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5c)  Unionen är visserligen en av de ledande regionerna inom forskning och högvärdig miljöinnovation, men Asien och Stillahavsområdet har världens största tillverkare av bussar och batterier. Likaså drivs den globala marknadsutvecklingen av elbatteridrivna fordon av marknaderna i Kina och Förenta staterna, som tillsammans står för cirka 60 % av den globala marknaden, jämfört med EU:s 28 %. EU behöver därför en ambitiös politisk ram för att stimulera innovation och ytterligare främja den europeiska industrins konkurrenskraft och tillväxt på den växande globala marknaden för rena fordon med tillhörande teknisk infrastruktur.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till direktiv

  Skäl 5d (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5d)  Den europeiska batterimarknaden kommer att vara värd 250 miljarder EUR per år från och med 2025, eftersom efterfrågan på europeiska battericeller förväntas uppgå till 200 GWh och skulle kunna skapa 4–5 miljoner nya arbetstillfällen i Europa. Avsaknaden av en inhemsk bas för celltillverkning är dock ett hot mot EU:s industriella kunders ställning. För att åtgärda denna konkurrensnackdel och skapa en konkurrenskraftig värdekedja för tillverkning av battericeller i Europa med inriktning på en hållbar och ansvarsfull råvaruförsörjning och på en produktion baserad på förnybar energi, återanvändbarhet och andrahandsanvändning, måste EU-institutioner, medlemsstater och lokala myndigheter agera snabbt och gemensamt.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till direktiv

  Skäl 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6)  Offentliga organ kan genom sin upphandlingspolicy skapa och stödja marknader för innovativa varor och tjänster. I direktiv 2014/24/EU8 och 2014/25/EU9 fastställs harmoniserade minimibestämmelser för offentlig upphandling som harmoniserar det sätt på vilket offentliga organ och vissa allmännyttiga företag köper in varor, arbeten och tjänster. Där fastställs i synnerhet totala tröskelvärden för när kontraktsvolymen omfattas av unionslagstiftningen, vilket även gäller för direktivet om rena fordon.

  (6)  Eftersom myndigheternas utgifter för varor, arbeten och tjänster står för omkring 14 % av BNP kan offentliga organ genom sin upphandlingspolicy för nya fordon och för eftermontering av befintliga fordon skapa och stödja marknader för innovativa varor och tjänster. I direktiv 2014/24/EU8 och 2014/25/EU9 fastställs harmoniserade minimibestämmelser för offentlig upphandling som harmoniserar det sätt på vilket offentliga organ och vissa allmännyttiga företag köper in varor, arbeten och tjänster, i enlighet med de miljökrav som gäller för de upphandlade varorna (också fordon). Där fastställs i synnerhet totala tröskelvärden för när kontraktsvolymen omfattas av unionslagstiftningen, vilket även gäller för direktivet om rena fordon.

  _________________

  _________________

  EUT L 94, 28.3.2014, s. 65.

  8 EUT L 94, 28.3.2014, s. 65.

  9 EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

  9 EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till direktiv

  Skäl 6a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (6a)  Medlemsstaterna bör uppmuntras att se efter hur man kan stödja användningen av fordon med mycket låga utsläpp i allmänna tjänster och få ned driftskostnaderna, till exempel genom att undanta dessa fordon från energiskatter eller bevilja dem sänkt energiskatt.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till direktiv

  Skäl 7a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7a)  All transport med alternativbränslefordon, också inom kollektivtrafiken, förutsätter att det finns laddnings- och tankningsinfrastruktur att tillgå. Främjandet av infrastruktur för alternativa bränslen för kollektivtrafiken bör därför få en starkare ställning i direktiv 2014/94/EU. Om ingen översyn görs bör kommissionen fastställa en handlingsplan för kollektivtrafikens infrastruktur.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till direktiv

  Skäl 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8)  Den konsekvensbedömning som gjordes visar fördelarna med att ändra den övergripande styrningsmetoden för upphandling av rena fordon på unionsnivå. Minimimål för upphandling kan vara ett effektivt sätt att uppnå målet att påverka marknadsgenomslaget för rena fordon jämfört med att förlita sig på internalisering av externa kostnader i de övergripande upphandlingsbesluten, men det är också viktigt att beakta miljöaspekter i alla upphandlingsbeslut. Det här tillvägagångssättet är motiverat med tanke på fördelarna för de europeiska medborgarna och företagen på medellång och lång sikt, i den mån som det inte föreskriver användning av någon specifik teknik för upphandlande myndigheter, organ och aktörer.

  (8)  Den konsekvensbedömning som gjordes visar fördelarna med att ändra den övergripande styrningsmetoden för upphandling av rena och energieffektiva fordon på unionsnivå. Minimimål för upphandling kan vara ett effektivt sätt att uppnå målet att påverka marknadsgenomslaget för rena fordon jämfört med att förlita sig på internalisering av externa kostnader i de övergripande upphandlingsbesluten, men det är också viktigt att beakta miljöaspekter i alla upphandlingsbeslut. Det här tillvägagångssättet är fullständigt motiverat med tanke på fördelarna för de europeiska medborgarna och företagen på medellång och lång sikt, i den mån som det inte föreskriver användning av någon specifik teknik för upphandlande myndigheter, organ och aktörer.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till direktiv

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9)  En utvidgning av detta direktivs tillämpningsområden till att inkludera sådant som leasing, hyra och hyrköp av fordon samt avtal om kollektivtrafik på väg, persontransporter på väg för särskilda ändamål, icke reguljära persontransporter och uthyrning av bussar med förare samt särskilda post- och budtjänster och avfallshämtningstjänster säkerställer att alla relevanta upphandlingsmetoder omfattas.

  (9)  En utvidgning av detta direktivs tillämpningsområden till att inkludera sådant som leasing, hyra och hyrköp av fordon, eftermontering samt avtal om kollektivtrafik på väg, persontransporter på väg för särskilda ändamål, icke reguljära persontransporter och uthyrning av bussar med förare samt särskilda post- och budtjänster och avfallshämtningstjänster säkerställer att alla relevanta upphandlingsmetoder omfattas, medan de avtal som redan finns inte bör påverkas retroaktivt av detta direktiv. Kommissionen bör dessutom undersöka om det är möjligt med ren upphandling inom andra transportsätt.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till direktiv

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10)  Nyckelaktörerna förespråkar starkt att definitionen av rena fordon ska beakta minskningskraven avseende växthusgaser och luftföroreningar från lätta och tunga fordon. För att säkerställa tillräckliga incitament för att främja marknadsgenomslag för utsläppssnåla och utsläppsfria fordon i unionen bör bestämmelserna om offentlig upphandling av sådana enligt denna ändring anpassas till unionslagstiftningens bestämmelser om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta lastbilar för perioden efter 202010. De åtgärder som vidtas i enlighet med det ändrade direktivet kommer att bidra till uppfyllande av kraven i dessa standarder. En mer ambitiös strategi för offentlig upphandling kan ge betydande ytterligare marknadsstimulans.

  (10)  Det ändrade direktivet bör bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar från lätta och tunga fordon, liksom också till att minska bullret från dem. För att säkerställa tillräckliga incitament för att främja marknadsgenomslag för utsläppssnåla och utsläppsfria fordon i unionen bör bestämmelserna om offentlig upphandling av sådana enligt denna ändring anpassas till unionslagstiftningens bestämmelser om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta lastbilar för perioden efter 202010. De åtgärder som vidtas i enlighet med det ändrade direktivet kommer att bidra till uppfyllande av kraven i dessa standarder. En mer ambitiös strategi för offentlig upphandling kan ge betydande ytterligare marknadsstimulans, och framför allt krävs det ytterligare stimulans till utbudet av tunga fordon, eftersom ”rena” tunga fordon är mindre marknadsmogna. Koldioxidutsläppen bör redovisas från källa till hjul, för att vi ska få en rättvisande bild av hela leveranskedjan för drivmedlen, från utvinningen av dem till förbrukningen av dem. Med hjälp av en sådan redovisning kommer man att mer realistiskt kunna bedöma fordonens miljöprestanda. Kommissionen bör därför, senast den 1 januari 2022, fastställa metoderna för bokföringen av utsläppen från källa till hjul, och anpassa tabellerna 2 och 3 utgående från detta.

  _________________

  _________________

  10 COM(2017) 676 final.

  10 COM(2017) 676 final.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till direktiv

  Skäl 10a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10a)  Fordon utan avgasutsläpp kan också avsätta ett miljöavtryck på grund av tillverkningen av komponenterna till dem och nivån av återanvändbarhet. Därför bör de offentliga myndigheterna uppmuntras att vid sin upphandling av fordon också beakta annat än priset, såsom batteriernas återanvändbarhet. Forskning och utveckling av sådan teknik bör också främjas i annan unionspolitik.

  Ändringsförslag    16

  Förslag till direktiv

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11)  Lätta och tunga fordon används för olika ändamål och har olika nivåer av marknadsmognad och det är en fördel om bestämmelserna om offentlig upphandling tar hänsyn till dessa skillnader. Konsekvensbedömningen visade att det finns ett mervärde i att anta ett tillvägagångssätt baserat på alternativa bränslen till dess att det på unionsnivå fastställts teknikneutrala krav avseende koldioxidutsläpp från tunga fordon, vilket kommissionen avser att föreslå i framtiden. I konsekvensbedömningen konstaterades också att marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria stadsbussar karakteriseras av ökande marknadsmognad, medan marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria lastbilar befinner sig i ett tidigare stadium av marknadsutveckling.

  (11)  Lätta och tunga fordon används för olika ändamål och har olika nivåer av marknadsmognad och det är en fördel om bestämmelserna om offentlig upphandling tar hänsyn till dessa skillnader. Det bör också erkännas att marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria stadsbussar karakteriseras av framsteg på sistone, medan marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria lastbilar befinner sig i ett inledande stadium av marknadsutveckling.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till direktiv

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12)  Ett fastställande av minimimål för upphandling av rena fordon till 2025 och 2030 på medlemsstatsnivå bör bidra till politisk säkerhet på marknader där det behövs investeringar i utsläppssnål och utsläppsfri rörlighet. Minimimålen främjar skapandet av marknader i hela unionen. De ger tid att anpassa förfarandena för offentlig upphandling och ger en tydlig signal till marknaden. I konsekvensbedömningen konstaterades att medlemsstaterna allt oftare fastställer mål, beroende på sin ekonomiska kapacitet och hur allvarligt problemet är. Olika mål bör fastställas för olika medlemsstater i enlighet med deras ekonomiska kapacitet (bruttonationalprodukt per capita) och exponering för föroreningar (befolkningstäthet i tätorter). Minimimålet för upphandling bör kompletteras med en skyldighet för upphandlande myndigheter, organ och aktörer att beakta relevanta energi- och miljöaspekter i sina upphandlingsförfaranden. Den territoriella konsekvensbedömningen för detta ändrade direktiv visade att effekterna skulle spridas jämnt över unionens regioner.

  (12)  Ett fastställande av minimimål för upphandling av rena fordon, avsedda att uppnås 2025 respektive 2030 är avgörande för säkerställandet av politisk säkerhet på marknader där det behövs investeringar i utsläppssnål och utsläppsfri rörlighet. Minimimålen främjar marknadsutvecklingen i hela unionen. De ger tid att anpassa förfarandena för offentlig upphandling, ger en tydlig signal till marknaden, och bidrar samtidigt till att man föregår med gott exempel för allmänheten. I konsekvensbedömningen konstaterades att medlemsstaterna allt oftare fastställer mål, beroende på sin ekonomiska kapacitet och hur allvarligt problemet är. Medlemsstaterna uppmuntras emellertid att tillämpa högre mål i enlighet med sin ekonomiska kapacitet (bruttonationalprodukt per capita) och exponering för föroreningar (befolkningstäthet i tätorter). Eftersom dessa parametrar ofta inte är enhetliga inom en och samma medlemsstat måste deras tillförlitlighet bedömas så att metoderna i slutänden kan kompletteras. Minimimålet för upphandling bör kompletteras med en skyldighet för upphandlande myndigheter, organ och aktörer att beakta relevanta energi- och miljöaspekter i sina upphandlingsförfaranden. Den territoriella konsekvensbedömningen för detta ändrade direktiv visade att effekterna skulle spridas jämnt över unionens regioner. Transportteknikens aktuella utveckling kan påkalla en halvtidsöversyn av dessa minimimål och en bedömning av de nationella parametrarna, för att värdena ska kunna anpassas längre fram.

  Ändringsförslag    18

  Förslag till direktiv

  Skäl 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (13)  Maximala effekter kan uppnås om den offentliga upphandlingen av rena fordon målinriktas mot områden som har en relativt hög grad av luftföroreningar. Medlemsstaternas offentliga myndigheter uppmanas att särskilt fokusera på dessa områden när de fastställer sina nationella minimimål och att låta tillhörande åtgärder avspeglas i sin rapportering enligt detta ändrade direktiv.

  (13)  Maximala effekter kan uppnås om den offentliga upphandlingen av rena fordon målinriktas mot områden som har en relativt hög grad av luft- och bullerföroreningar. Medlemsstaternas offentliga myndigheter uppmanas att särskilt fokusera på dessa områden när de fastställer sina nationella minimimål och att låta tillhörande åtgärder avspeglas i sin rapportering enligt detta ändrade direktiv. För att inte direktivet ska bli oskäligt betungande och för att de resultat det kan ge ska bli optimala bör de offentliga myndigheterna få lämpligt tekniskt stöd.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till direktiv

  Skäl 13a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (13a)  Om det inte utvecklas säljbara och tekniskt mogna produkter blir det svårt att förverkliga de gränsvärden som fastställs i detta direktiv. För att säkerställa en regelbunden uppdatering av uppgifterna om vilka framsteg som görs anmodas kommissionen att vartannat år lägga fram en rapport med en uppskattning av om det finns säljbara lösningar för rena fordon. Dessutom bör kommissionen och medlemsstaterna ge större bidrag, både av ekonomiskt och annat slag, till att sådana rena fordon snabbare kommer ut på marknaden.

  Ändringsförslag    20

  Förslag till direktiv

  Skäl 13b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (13b)  Privata trafikidkare har högst olika ekonomiska möjligheter att ta i bruk alternativbränslefordon som kan vara dyrare, och därför måste det tillhandahållas mekanismer för att säkerställa att offentliga och privata trafikidkare kan delta på likvärdiga villkor i anbuds- och upphandlingsförfaranden, liksom att kostnaderna för uppnåendet av de minimimål för upphandlingen som fastställs i detta direktiv varken övervältras på de lokala myndigheterna, framför allt inte på mindre kommuner, eller leder till att andra får bära kostnadsökningarna genom höjda biljettpriser, höjda lokala skatter eller minskad kollektivtrafik.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till direktiv

  Skäl 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (14)  Livscykelkostnader är ett viktigt verktyg för upphandlande myndigheter och organ när det gäller att täcka energi- och miljökostnaderna under ett fordons livscykel, inklusive kostnaderna för utsläpp av växthusgaser och andra förorenande ämnen baserat på en relevant metod för att fastställa penningvärdet. Med tanke på hur sällan metoden för beräkning av driftskostnaderna under hela livscykeln enligt direktiv 2009/33/EU har använts, och de uppgifter som upphandlande myndigheter och organ lämnat om användningen av egna metoder som skräddarsytts efter deras specifika omständigheter och behov, bör inte användningen av någon viss metod vara obligatorisk, utan upphandlande myndigheter, organ och aktörer bör själva kunna välja vilken metod för beräkning av livscykelkostnader som ska användas i deras upphandlingsförfaranden.

  (14)  Livscykelkostnader är ett viktigt verktyg för upphandlande myndigheter och organ när det gäller att täcka energi- och miljökostnaderna under ett fordons livscykel, inklusive kostnaderna för utsläpp av växthusgaser och andra förorenande ämnen baserat på en relevant metod för att fastställa penningvärdet. Med tanke på hur sällan metoden för beräkning av driftskostnaderna under hela livscykeln enligt direktiv 2009/33/EU har använts, och de uppgifter som upphandlande myndigheter och organ lämnat om användningen av egna metoder som skräddarsytts efter deras specifika omständigheter och behov, bör inte användningen av någon viss metod vara obligatorisk, utan upphandlande myndigheter, organ och aktörer bör själva kunna välja vilken metod för beräkning av livscykelkostnader som ska användas i deras upphandlingsförfaranden. Eftersom man inte klart vet vilka respektive utsläpp som olika typer av drivmedel ger upphov till under hela sin livscykel bör kommissionen stå till tjänst med en analys, avsedd att utmynna i gemensamma metoder för hur tillverkare i unionen ska rapportera koldioxidutsläppen från alla drivmedelstyper på ett konsekvent sätt.

  Ändringsförslag    22

  Förslag till direktiv

  Skäl 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15)  Rapporteringen om offentlig upphandling enligt detta ändrade direktiv bör ge en tydlig marknadsöversikt som möjliggör en effektiv övervakning av genomförandet. Den bör inledas med en delrapport 2023 och fortsätta med en första fullständig rapport om genomförandet av minimimålen 2026 och därefter vart tredje år. För att minimera det administrativa arbetet för gemensamma offentliga organ och säkra en ändamålsenlig marknadsöversikt bör enkel rapportering främjas. Kommissionen kommer att säkerställa en fullständig rapportering för utsläppssnåla och utsläppsfria fordon och andra alternativbränslefordon inom ramen för unionens gemensamma terminologi vid offentlig upphandling. Särskilda koder i den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling kommer att underlätta registreringen och övervakningen i databasen TED (Tender Electronic Daily Database).

  (15)  Rapporteringen om offentlig upphandling enligt detta ändrade direktiv bör ge en tydlig marknadsöversikt som möjliggör en effektiv övervakning av genomförandet. Den bör inledas med en delrapport 2023 och fortsätta med en första fullständig rapport om genomförandet av minimimålen 2026 och därefter vart tredje år. Den nya rapporten måste ta hänsyn till hur den ekologiska situationen utvecklats och till medlemsstaternas miljöprioriteringar under de senaste tre åren enligt samma kriterier som gäller för alla medlemsstater. För att minimera det administrativa arbetet och merkostnaderna för gemensamma offentliga organ och säkra en ändamålsenlig marknadsöversikt bör enkel rapportering främjas och upphandlingsförfarandena bör ske på internet, av omsorg om ökad öppenhet. Kommissionen kommer att säkerställa en fullständig rapportering för utsläppssnåla och utsläppsfria fordon och andra alternativbränslefordon inom ramen för unionens gemensamma terminologi vid offentlig upphandling. Särskilda koder i den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling kommer att underlätta registreringen och övervakningen i databasen TED (Tender Electronic Daily Database).

  Ändringsförslag    23

  Förslag till direktiv

  Skäl 16a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16a)  EU:s finansieringsinstrument bör mobiliseras för att medlemsstaterna lättare ska kunna uppnå målen i detta direktiv på nationell, regional och lokal nivå. Bindande minimimål avseende laddningsstationer per medlemsstat, tillsammans med direkt infrastrukturfinansiering och finansiering av laddningsstationer för elfordon och tankstationer för vätgasfordon, bör också övervägas, om de inte skulle vara kommersiellt lönsamma i sig. För detta ändamål skulle man kunna ta i anspråk sådana finansieringsinstrument som Fonden för ett sammanlänkat Europa, som stöder utvecklingen av hållbara och effektivt sammanlänkade transeuropeiska transportnät med hög prestanda, och Europeiska fonden för strategiska investeringar eller initiativet för rena transportsystem, som stöder ibruktagandet av renare transportfordon med den infrastruktur de behöver. Centrum för investeringsrådgivning bör spela en viktig roll i denna övergång genom att underlätta och främja investeringar och stödja institutioners kapacitet.

  Ändringsförslag    24

  Förslag till direktiv

  Skäl 16b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16b)  Maximal investeringseffekt kräver en bättre samordnad rörlighets- och stadsplanering, med hjälp av sådana styrmedel som planer för hållbar rörlighet i städer (SUMP). De sistnämnda planerna utvecklas inom alla enskilda politikområden och i samarbete med olika förvaltningsnivåer, och sammanför olika transportsätt, trafiksäkerhet, godsdistribution, transportstyrning och intelligenta transportsystem. Tillämpningen av sådana planer bör vara en beaktansvärd faktor vid finansieringen av EU-projekt på området för stadstransporter, även vid genomförandet av detta ändrade direktiv. Här bör kommissionen, med full respekt för subsidiaritetsprincipen, tillhandahålla den rådgivning och det tekniska stöd som behöriga myndigheter behöver vid utarbetandet av planerna.

  Ändringsförslag    25

  Förslag till direktiv

  Skäl 16c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16c)  Offentliga upphandlingar främjar inte bara användningen av rena fordon, utan är också en drivkraft för nya former av rörlighet. Samtidigt med incitament till rena fordon och påskyndad utbyggnad av infrastruktur i stadsområden kommer digitaliseringen att ge optimalt effektiva passagerar- och godstransporter. Multimodal och delad rörlighet samt integrerade biljettsystem är avgörande för övergången till rörlighet som en tjänst.

  Ändringsförslag    26

  Förslag till direktiv

  Skäl 18a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (18a)  För att säkerställa att offentliga myndigheter sporras att köpa rena fordon och att medlemsstaterna investerar i utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen, men också för att inte dessa köp ska leda till högre priser för passagerarna, bör unionen, i sin budget- och finanspolitik efter 2020, ge stöd till upphandlande enheter. Detta bör återspeglas i den framtida fleråriga budgetramen och i reglerna om hållbar finansiering och unionens finansiella institutioner. Dessutom bör medlemsstaterna utöka sina ekonomiska och andra incitament, och planera in miljörevisioner, för att påskynda marknadsgenomslaget för rena fordon. Detta kommer att minska de höga initialinvesteringarna i omläggningen av infrastrukturen och stödja utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn.

  Ändringsförslag    27

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 1

  Direktiv 2009/33/EG

  Titeln

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  ”Direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon till stöd för utsläppssnål rörlighet”.

  ”Direktiv 2009/33/EG om främjande av rena vägtransportfordon i kollektivtrafiken till stöd för utsläppssnål rörlighet”.

  Ändringsförslag    28

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 1a (nytt)

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 1

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  (1a)  Artikel 1 ska ersättas med följande:

  Enligt detta direktiv ska upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och vissa operatörer beakta energi- och miljöpåverkan under hela livscykeln, däribland energianvändning och koldioxidutsläpp, liksom utsläpp av vissa föroreningar, när de köper in vägtransportfordon, i syfte att främja och stimulera marknaden för rena och energieffektiva fordon och förbättra transportsektorns bidrag till gemenskapens miljö-, klimat- och energipolitik.

  Enligt detta direktiv ska upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och vissa operatörer beakta energi- och miljöpåverkan under hela livscykeln, däribland energianvändning och koldioxidutsläpp, liksom utsläpp av vissa föroreningar, när de köper in, leasar, hyr eller hyrköper, eller eftermonterar vägtransportfordon, i syfte att främja och stimulera marknaden för rena och energieffektiva fordon och förbättra transportsektorns bidrag till unionens miljö-, klimat- och energipolitik.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=SV)

  Ändringsförslag    29

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 1b (nytt)

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 2

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  (1b)  Artikel 2 ska ersättas med följande:

  Medlemsstaterna får bevilja undantag från kraven i detta direktiv för inköp av fordon enligt artikel 2.3 i direktiv 2007/46/EG för vilka det på den berörda medlemsstatens territorium inte krävs något typgodkännande eller enskilt godkännande.

  Medlemsstaterna får bevilja undantag från kraven i detta direktiv för inköp, leasing, hyra, hyrköp eller eftermontering av fordon enligt artikel 2.3 i direktiv 2007/46/EG för vilka det på den berörda medlemsstatens territorium inte krävs något typgodkännande eller enskilt godkännande.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=SV)

  Ändringsförslag    30

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 2

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 3 – inledningen

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Detta direktiv ska tillämpas på avtal om inköp, leasing, hyra eller hyrköp av vägtransportfordon som görs av

  Detta direktiv ska tillämpas på nya avtal om inköp, leasing, hyra eller hyrköp och eftermontering av vägtransportfordon i kollektivtrafiken, som, efter att detta direktiv träder i kraft, ingås av

  Ändringsförslag    31

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 2

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 3 – led ca (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca)  unionens institutioner, byråer och organ.

  Ändringsförslag    32

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 4 – led 4 – led a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  ett fordon i kategori M1 eller M2 med maximalt koldioxidutsläpp, uttryckt som gram/km, och med utsläpp av föroreningar under faktisk körning som understiger en procentandel av de tillämpliga utsläppsgränser som avses i tabell 2 i bilagan, eller

  (a)  ett utsläppsfritt eller utsläppssnålt fordon i kategori L, M1, M2 eller N1 som drivs med bränslen enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen och har ett maximalt avgasutsläpp, uttryckt som gram CO2/km, och utsläpp av föroreningar under faktisk körning som understiger en procentandel av de tillämpliga utsläppsgränser som avses i tabell 2 i bilagan,

  Ändringsförslag    33

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 4 – led 4 – led b

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  ett fordon av kategori N1 med maximalt koldioxidutsläpp, uttryckt som gram/km, och med utsläpp av föroreningar under faktisk körning som understiger en procentandel av de tillämpliga utsläppsgränser som avses i tabell 2 i bilagan, eller

  utgår

  Ändringsförslag    34

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 4 – led 4 – led c

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  ett fordon av kategorierna M3, N2 eller N3 enligt definitionen i tabell 3 i bilagan.”.

  (c)  ett utsläppsfritt eller utsläppssnålt fordon av kategorierna M3, N2 eller N3 (tungt fordon) enligt definitionen i tabell 3 i bilagan.”.

  Ändringsförslag    35

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 4 – led 4a (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  hållbart batteri: ett batteri för vilket hela värdekedjan tas i beaktande och som i egenskap av slutlig batteriprodukt är färdigt för återanvändning och/eller återvinning.

   

  Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt senast [18 månader efter ikraftträdandet] med en mer noggrann definition som utgår från en bedömning av koldioxidutsläppen med beaktande av hela kedjan, dvs. batteriets hela livscykel inbegripet koldioxidutsläppens hela livscykel under batteriets tillverkningsprocess och dess koldioxidavtryck när det är uttjänt.

  Ändringsförslag    36

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 1 – led 4b (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4b.  fordon med hållbar livscykel: ett fordon som under tillverkningen ger upphov till betydligt lägre utsläpp än jämförbara fordonstyper och som är utformat för att möjliggöra högre hållbarhet i slutet av livscykeln, inbegripet potentiell återanvändning och återvinning av dess delar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt senast [18 månader efter ikraftträdandet] med en mer noggrann definition.

  Ändringsförslag    37

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 1 – led 4c (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4c.  fordon som eftermonterats för att bli ett rent fordon: ett fordon med ändringar av hela eller delar av sin motor med hjälp av föroreningsminskande och/eller bränslesparande teknik, så att normerna för ett rent fordon enligt definitionen i led 4 uppfylls, genom att det byggs in olika stödjande former av teknik för utsläppskontroll,

  Ändringsförslag    38

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 3

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 1 – led 4d (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4d.  utsläppsfri buss: ett fordon i kategori M, som drivs med ett bränsle enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen och inte ger upphov till lokala och direkta utsläpp av koldioxid eller andra förorenande ämnen, utom ifall dessa utsläpp är försumbara,

  Ändringsförslag    39

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 5

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 5 – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att inköp, leasing, hyra eller hyrköp av vägtransportfordon samt avtal om allmän trafik avseende kollektivtrafik på järnväg och väg och avtal om allmän trafik enligt artikel 3 i detta direktiv uppfyller minimimålen för upphandling när det gäller lätta fordon enligt tabell 4 i bilagan och när det gäller tunga fordon enligt tabell 5 i bilagan.

  1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att inköp, leasing, hyra eller hyrköp av vägtransportfordon som används för allmänna tjänster eller eftermontering av dessa fordon så att de uppfyller normerna för utsläppssnåla eller utsläppsfria fordon, samt avtal om allmän trafik avseende kollektivtrafik på järnväg och väg och avtal om allmän trafik enligt artikel 3 i detta direktiv uppfyller minimimålen för upphandling när det gäller lätta fordon enligt tabell 4 i bilagan och när det gäller tunga fordon enligt tabell 5 i bilagan, och inbegriper avtalsbestämmelser i syfte att säkerställa att alternativa bränslen faktiskt används. Medlemsstaterna ska säkerställa att kostnaderna för att uppnå de minimimål för upphandling som fastställs i detta direktiv inte övervältras på de lokala myndigheterna och att de upphandlande myndigheterna och upphandlande enheterna får tillräckligt med ekonomiska resurser.

  Ändringsförslag    40

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 5

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 5 – punkt 1a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Medlemsstaterna ska erbjuda ytterligare finansiering för inköp av fordon som inte berörs av lagstiftningen om statligt stöd.

  Ändringsförslag    41

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 5

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 5 – punkt 1b (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1b.  För att nå upphandlingsmålen ska de upphandlande enheterna tilldela avtal på grundval av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, enligt vad som beskrivs i artikel 82 i direktiv 2014/25/EU. Kravspecifikationerna bör fastställas med fokus inte bara på den totala ägandekostnaden, utan även på andra egenskaper, såsom tillgänglighet, inpassning i stadsbilden, bullernivåer, energieffektivitet samt batteriernas och fordonskomponenternas återvinningsbarhet.

  Ändringsförslag    42

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 5

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 5 – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Medlemsstaternas myndigheter får tillämpa högre minimikrav än de som avses i bilagan till detta direktiv.”.

  2.  Medlemsstaternas myndigheter får tillämpa högre minimikrav än de som avses i bilagan till detta direktiv. Medlemsstaternas myndigheter får även tillämpa lägre krav om det är motiverat med beaktande av nationella och regionala förhållanden såsom avstånd och topologiska förhållanden och klimatförhållanden, eller om samma miljöresultat kan uppnås med andra lösningar som bevisligen är mer kostnadseffektiva.”.

  Ändringsförslag    43

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 5a (nytt)

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 5a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5a)  Följande artikel ska införas:

   

  ”Artikel 5a

   

  Handlingsplan för alternativa bränslen i kollektivtrafiken

   

  1.  Senast den 31 december 2020 ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en handlingsplan för att påskynda inrättandet av infrastruktur för laddning och tankning av tunga fordon som ägs av transportföretag, i deras egna depåer och underhållsområden samt på offentliga platser.

   

  2.  Denna handlingsplan ska inbegripa information om unionens tillgängliga finansieringsinstrument och tydligt beskriva förfarandena för hur sådant stöd kan ges, inbegripet kopplingen till befintliga EU-regler för statligt stöd.

   

  3.  Rapporten ska också innehålla en bedömning av hur unionens finansieringsinstrument kan ses över för att prioritera att kollektivtrafikföretag av alla storlekar får finansiering för att kunna byta ut sina fordon.”

  Ändringsförslag    44

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9 – led a

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 10 – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Kommissionen ska lämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv och om de åtgärder som enskilda medlemsstater vidtagit för att genomföra det till Europaparlamentet och rådet vart tredje år med början den 1 januari 2027, och denna rapport ska följa på medlemsstaternas rapportering.”.

  1.  Kommissionen ska lämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv och om de åtgärder som enskilda medlemsstater vidtagit för att genomföra det till Europaparlamentet och rådet vart tredje år med början den 1 januari 2027, och denna rapport ska följa på medlemsstaternas rapportering.”. Rapporten ska inkluderas i den övergripande bedömningen av EU:s transport-, miljö-, klimat- och energipolitik. Kommissionen ska senast den 1 januari 2024 lägga fram en delrapport om de åtgärder som vidtagits för att genomföra detta direktiv, efter medlemsstaternas rapportering.

  Ändringsförslag    45

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9 – led aa (nytt)

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 10 – punkt 2

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  (aa)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

  2.  Rapporterna ska innehålla en bedömning av direktivets effekter, särskilt när det gäller de alternativ som avses i artikel 5.3, och behovet av ytterligare åtgärder samt, om nödvändigt, lämpliga förslag.

  ”2.  Rapporterna ska innehålla en bedömning av direktivets effekter, särskilt av artikel 5, när det gäller att främja och stimulera marknaden för rena och energieffektiva fordon och behovet av ytterligare åtgärder samt, om nödvändigt, lämpliga förslag.

  I rapporterna ska kommissionen jämföra både det nominella och det relativa antalet inköpta fordon som motsvarar det bästa alternativet på marknaden sett till energi- och miljöpåverkan under hela livscykeln, inom var och en av de fordonskategorier som anges i tabell 3 i bilagan, med den totala marknaden för dessa fordon samt göra en bedömning av hur de alternativ som anges i artikel 5.3 har påverkat marknaden. Kommissionen ska utvärdera behovet av ytterligare åtgärder, och i förekommande fall inkludera förslag.

  I rapporterna ska kommissionen jämföra både det nominella och det relativa antalet inköpta, leasade, hyrda eller hyrköpta eller eftermonterade fordon som motsvarar det bästa alternativet på marknaden sett till energi- och miljöpåverkan under hela livscykeln, inom var och en av de fordonskategorier som anges i artikel 4.4, med den totala marknaden för dessa fordon samt göra en bedömning av hur de minimimål som avses i artikel 5 har påverkat marknaden i unionen som helhet och i var och en av medlemsstaterna. Dessutom ska kommissionen bedöma effekterna av detta direktiv på det europeiska näringslivet. Kommissionen ska utvärdera behovet av ytterligare åtgärder, och i förekommande fall inkludera förslag.”

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=SV)

  Ändringsförslag    46

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9 – led ab (nytt)

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 10 – punkt 3

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  (ab)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

  3.  Senast den dag då den första rapporten läggs fram ska kommissionen undersöka de alternativ som avses i artikel 5.3, presentera en utvärdering av den metod som avses i artikel 6 och vid behov föreslå lämpliga anpassningar.

  ”3.  Senast den dag då den första rapporten läggs fram ska kommissionen undersöka medlemsstaternas uppfyllande av de minimimål som avses i artikel 5, presentera en utvärdering av den metod som använts för att fastställa dessa mål och vid behov föreslå lämpliga anpassningar av antingen metoden eller målen.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=SV)

  Ändringsförslag    47

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9 – led b

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 10 – punkt 4

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2026, och därefter vart tredje år, lämna en rapport till kommissionen om genomförandet av detta direktiv. Medlemsstaterna ska lämna en delrapport till kommissionen senast den 1 januari 2023. Rapporten ska innehålla information om de åtgärder som vidtagits för att genomföra direktivet, inklusive information om det antal och de fordonskategorier som upphandlats av myndigheter och organ, de samtal som hållits mellan olika förvaltningsnivåer, medlemsstaternas avsikter avseende ovannämnda rapporteringsverksamhet samt varje annan upplysning av värde. Informationen ska följa de kategorier som anges i förordning nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV)15 såsom anges i bilagan.

  4.  Medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2026, och därefter vart tredje år, lämna en rapport till kommissionen om genomförandet av detta direktiv. Medlemsstaterna ska lämna en delrapport till kommissionen senast den 1 januari 2023. Rapporten ska innehålla information om de åtgärder som vidtagits för att genomföra direktivet, inklusive information om det antal och de fordonskategorier som upphandlats av myndigheter och organ, de samtal som hållits mellan olika förvaltningsnivåer, medlemsstaternas avsikter avseende ovannämnda rapporteringsverksamhet samt information om finansieringsinstrument som redan finns tillgängliga eller håller på att utarbetas och om medlemsstaternas strategier för att främja utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen, särskilt inom kollektivtrafiknät. Informationen ska följa de kategorier som anges i förordning nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV)15 såsom anges i bilagan.

  _________________

  _________________

  15 EGT L 340, 16.12.2002, s. 1.

  15 EGT L 340, 16.12.2002, s. 1.

  Ändringsförslag    48

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9 – led b

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 10 – punkt 4a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  När kommissionen en gång fastställt metoder för bokföringen av utsläppen från källa till hjul, för att täcka hela leveranskedjan för bränslen, från utvinningen av dem till förbrukningen av dem, bör kommissionen se över de minimimål som avses i artikel 5 och anpassa dem därefter.

  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=SV)

  Ändringsförslag    49

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9 – led b

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 10 – punkt 5a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a.  Kommissionen ska vägleda medlemsstaterna om vilka olika EU-fonder som kan användas vid tillämpningen av detta direktiv, t.ex. Fonden för ett sammanlänkat Europa, som stöder utveckling av hållbara och effektivt sammanlänkade transeuropeiska nät med hög prestanda på transportområdet, och Europeiska fonden för strategiska investeringar eller initiativet för rena transportsystem, som stöder användning av renare transportfordon med tillhörande infrastrukturbehov.

  Ändringsförslag    50

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led 9 – led b

  Direktiv 2009/33/EG

  Artikel 10 – punkt 5b (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5b.  Centrum för investeringsrådgivning ska spela en viktig roll i denna övergång genom att underlätta och främja investeringar och stödja institutioners kapacitet. Därför bör kommissionen avsevärt stärka rollen för och kapaciteten hos Europeiska centrumet för investeringsrådgivning, i synnerhet genom en lokal närvaro och en proaktiv roll i utarbetandet av projekt.

  Ändringsförslag    51

  Förslag till direktiv

  Bilagan

  Direktiv 2009/33/EG

  Bilagan – tabell 1

   

  Kommissionens förslag

  Tabell 1 Koder i den gemensamma terminologin vid upphandling (CPV) som avses i artikel 3

  CPV-kod

  Beskrivning

  60112000-6

  Kollektivtrafik på väg

  60130000-8

  Persontransporter på väg för särskilda ändamål

  60140000-1

  Icke-reguljära persontransporter

  60172000-3

  Uthyrning av bussar med förare

  90511000-2

  Avfallshämtningstjänster

  60160000-7

  Posttransporter på väg

  60161000-4

  Pakettransporter på väg

   

  Ändringsförslag

  Tabell 1 Koder i den gemensamma terminologin vid upphandling (CPV) som avses i artikel 3

  CPV-kod

  Beskrivning

  60112000-6

  Kollektivtrafik på väg

  60130000-8

  Persontransporter på väg för särskilda ändamål

  60140000-1

  Icke-reguljära persontransporter

  60172000-3

  Uthyrning av bussar med förare

  90511000-2

  Avfallshämtningstjänster

  60160000-7

  Posttransporter på väg

  60161000-4

  Pakettransporter på väg

  64121100-1

  Postutdelning

  64121200-2

  Paketutlämning

  60120000-5

  Taxitjänster

  60170000-0

  Uthyrning av fordon för personbefordran med förare

  60171000-7

  Uthyrning av personbilar med förare

  60181000-0

  Uthyrning av lastbilar med förare

  60180000-3

  Uthyrning av fordon för godstransport med förare

  90511100-3

  Hämtning av deponisopor

  90511200-4

  Hämtning av hushållssopor

  90511300-5

  Insamling av avfall

  90511400-6

  Pappersinsamling

  Ändringsförslag    52

  Förslag till direktiv

  Bilagan

  Direktiv 2009/33/EG

  Bilagan – tabell 2

   

  Kommissionens förslag

  Tabell 2 Utsläppströsklar för lätta fordon

  Fordonskategorier

  2025

  2030

   

  Koldioxid (g/km)

  Utsläpp av luftföroreningar (RDE)* som procentandel av utsläppsgränser**

  Koldioxid (g/km)

  Utsläpp av luftföroreningar (RDE)* som procentandel av utsläppsgränser

  M1-fordon

  25

  80 %

  0

  Ej tillämpligt

  M2-fordon

  25

  80 %

  0

  Ej tillämpligt

  N1-fordon

  40

  80 %

  0

  Ej tillämpligt

  * Utsläpp vid verklig körning (RDE, Real Driving Emissions) av ultrafina partiklar i antal/km (PN, Particulate Number) och av kväveoxider i mg/km (NOx), uppmätta i enlighet med den tillämpliga versionen av bilaga IIIA till förordning 2017/1151.

  ** Den tillämpliga utsläppsgräns som finns i bilaga I till förordning (EG) 715/2007 eller dess efterföljare.

   

  Ändringsförslag

  Tabell 2 Utsläppströsklar för lätta fordon

  Fordonskategorier

  2025

  2030

   

  Koldioxid (g/km)

  Utsläpp av luftföroreningar (RDE)* som procentandel av utsläppsgränser**

  Koldioxid (g/km)

  Utsläpp av luftföroreningar (RDE)* som procentandel av utsläppsgränser

  L-fordon

  25

  80 %

  0

  Ej tillämpligt

  M1-fordon

  25

  80 %

  0

  Ej tillämpligt

  M2-fordon

  25

  80 %

  0

  Ej tillämpligt

  N1-fordon

  40

  80 %

  0

  Ej tillämpligt

  * Utsläpp vid verklig körning (RDE, Real Driving Emissions) av ultrafina partiklar i antal/km (PN, Particulate Number) och av kväveoxider i mg/km (NOx), uppmätta i enlighet med den tillämpliga versionen av bilaga IIIA till förordning 2017/1151.

  ** Den tillämpliga utsläppsgräns som finns i bilaga I till förordning (EG) 715/2007 eller dess efterföljare.

   

  Ändringsförslag    53

  Förslag till direktiv

  Bilagan

  Direktiv 2009/33/EG

  Bilagan – tabell 3

   

  Kommissionens förslag

  Tabell 3 Krav för tunga fordon avseende alternativa bränslen

  Fordonskategorier

  Alternativa bränslen

  M3-, N2-, N3-fordon

  El*, väte, naturgas inklusive biometan i gasform (komprimerad naturgas (CNG)) och kondenserad form (kondenserad naturgas (LNG)

  *För användning i ett fordon enligt definitionen i artikel 2.2 i direktiv 2014/94/EU, förutsatt att el används för en relevant del av fordonsdriften.

   

  Ändringsförslag

  Tabell 3 Krav för tunga fordon avseende alternativa bränslen

  Fordonskategorier

  Alternativa bränslen

  M3-, N2-, N3-fordon

  Enligt definitionen i artikel 2.1 direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.

   

  Ändringsförslag    54

  Förslag till direktiv

  Bilagan

  Direktiv 2009/33/EG

  Bilagan – tabell 4

   

  Kommissionens förslag

  Tabell 4 Minimimål för andelen lätta fordon i enlighet med tabell 2 av den totala offentliga upphandlingen av lätta fordon på medlemsstatsnivå*

  Medlemsstat

  2025

  2030

  Luxemburg

  35 %

  35 %

  Sverige

  35 %

  35 %

  Danmark

  34 %

  34 %

  Finland

  35 %

  35 %

  Tyskland

  35 %

  35 %

  Frankrike

  34 %

  34 %

  Förenade kungariket

  35 %

  35 %

  Nederländerna

  35 %

  35 %

  Österrike

  35 %

  35 %

  Belgien

  35 %

  35 %

  Italien

  35 %

  35 %

  Irland

  35 %

  35 %

  Spanien

  33 %

  33 %

  Cypern

  29 %

  29 %

  Malta

  35 %

  35 %

  Portugal

  27 %

  27 %

  Grekland

  23 %

  23 %

  Slovenien

  20 %

  20 %

  Tjeckien

  27 %

  27 %

  Estland

  21 %

  21 %

  Slovakien

  20 %

  20 %

  Litauen

  19 %

  19 %

  Polen

  20 %

  20 %

  Kroatien

  17 %

  17 %

  Ungern

  21 %

  21 %

  Lettland

  20 %

  20 %

  Rumänien

  17 %

  17 %

  Bulgarien

  16 %

  16 %

  * Fordon med nollutsläpp av avgaser ska räknas som ett (1) fordon när det gäller bidrag till kravuppfyllnad. Alla andra fordon som uppfyller kraven i tabell 2 i denna bilaga ska räknas som 0,5 fordon när det gäller deras bidrag.

   

  Ändringsförslag

  Tabell 4 Minimimål för andelen lätta fordon i enlighet med tabell 2 av den totala offentliga upphandlingen av lätta fordon på medlemsstatsnivå*

  Medlemsstat

  2025

  2030

  Luxemburg

  35 %

  35 %

  Sverige

  35 %

  35 %

  Danmark

  34 %

  34 %

  Finland

  35 %

  35 %

  Tyskland

  35 %

  35 %

  Frankrike

  34 %

  34 %

  Förenade kungariket

  35 %

  35 %

  Nederländerna

  35 %

  35 %

  Österrike

  35 %

  35 %

  Belgien

  35 %

  35 %

  Italien

  35 %

  35 %

  Irland

  35 %

  35 %

  Spanien

  33 %

  33 %

  Cypern

  29 %

  29 %

  Malta

  35 %

  35 %

  Portugal

  27 %

  27 %

  Grekland

  23 %

  23 %

  Slovenien

  20 %

  20 %

  Tjeckien

  27 %

  27 %

  Estland

  21 %

  21 %

  Slovakien

  20 %

  20 %

  Litauen

  19 %

  19 %

  Polen

  20 %

  20 %

  Kroatien

  17 %

  17 %

  Ungern

  21 %

  21 %

  Lettland

  20 %

  20 %

  Rumänien

  17 %

  17 %

  Bulgarien

  16 %

  16 %

  *De landsspecifika värdena kan på vederbörligt motiverade grunder anpassas vart för sig i enlighet med artikel 10.3, om det skett påvisliga förändringar i de omständigheter som påverkar den berörda medlemsstatens förmåga att uppnå de aktuella målen, också ifall en medlemsstaten begär en utökning av målet.

  Ändringsförslag    55

  Förslag till direktiv

  Bilagan

  Direktiv 2009/33/EG

  Bilagan – tabell 5

   

  Kommissionens förslag

  Tabell 5 – Minimimål för andelen tunga fordon i enlighet med tabell 3 av den totala offentliga upphandlingen av tunga fordon på medlemsstatsnivå*

  Medlemsstat

  Lastbilar

  Bussar

   

  2025

  2030

  2025

  2030

  Luxemburg

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Sverige

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Danmark

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Finland

  9 %

  15 %

  46 %

  69 %

  Tyskland

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Frankrike

  10 %

  15 %

  48 %

  71 %

  Förenade kungariket

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Nederländerna

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Österrike

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Belgien

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Italien

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Irland

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Spanien

  10 %

  14 %

  50 %

  75 %

  Cypern

  10 %

  13 %

  50 %

  75 %

  Malta

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Portugal

  8 %

  12 %

  40 %

  61 %

  Grekland

  8 %

  10 %

  38 %

  57 %

  Slovenien

  7 %

  9 %

  33 %

  50 %

  Tjeckien

  9 %

  11 %

  46 %

  70 %

  Estland

  7 %

  9 %

  36 %

  53 %

  Slovakien

  8 %

  9 %

  39 %

  58 %

  Litauen

  9 %

  8 %

  47 %

  70 %

  Polen

  7 %

  9 %

  37 %

  56 %

  Kroatien

  6 %

  7 %

  32 %

  48 %

  Ungern

  8 %

  9 %

  42 %

  63 %

  Lettland

  8 %

  9 %

  40 %

  60 %

  Rumänien

  6 %

  7 %

  29 %

  43 %

  Bulgarien

  8 %

  7 %

  39 %

  58 %

  *Fordon med nollutsläpp av avgaser eller fordon som använder naturgas, under förutsättning att de helt drivs med biometan, vilket bör visas genom ett kontrakt för att upphandla eller på annat sätt få tillgång till biometan, ska räknas som ett (1) fordon när det gäller bidrag till kravuppfyllnad. Denna räknemetod avbryts vid 50 %-nivån i de medlemsstater där minimikravet för upphandling överstiger 50 % av den totala volymen för offentlig upphandling. Alla andra fordon som uppfyller kraven i tabell 2 i denna bilaga ska räknas som 0,5 fordon när det gäller deras bidrag.

   

  Ändringsförslag

  Tabell 5 – Minimimål för andelen tunga fordon i enlighet med artikel 4.4 b av den totala offentliga upphandlingen av tunga fordon på medlemsstatsnivå*

  Medlemsstat

  Lastbilar

  Bussar**

   

  2025

  2030

  2025

  2030

  Luxemburg

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Sverige

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Danmark

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Finland

  9 %

  15 %

  46 %

  69 %

  Tyskland

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Frankrike

  10 %

  15 %

  48 %

  71 %

  Förenade kungariket

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Nederländerna

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Österrike

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Belgien

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Italien

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Irland

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Spanien

  10 %

  14 %

  50 %

  75 %

  Cypern

  10 %

  13 %

  50 %

  75 %

  Malta

  10 %

  15 %

  50 %

  75 %

  Portugal

  8 %

  12 %

  40 %

  61 %

  Grekland

  8 %

  10 %

  38 %

  57 %

  Slovenien

  7 %

  9 %

  33 %

  50 %

  Tjeckien

  9 %

  11 %

  46 %

  70 %

  Estland

  7 %

  9 %

  36 %

  53 %

  Slovakien

  8 %

  9 %

  39 %

  58 %

  Litauen

  9 %

  8 %

  47 %

  70 %

  Polen

  7 %

  9 %

  37 %

  56 %

  Kroatien

  6 %

  7 %

  32 %

  48 %

  Ungern

  8 %

  9 %

  42 %

  63 %

  Lettland

  8 %

  9 %

  40 %

  60 %

  Rumänien

  6 %

  7 %

  29 %

  43 %

  Bulgarien

  8 %

  7 %

  39 %

  58 %

  *De landsspecifika värdena kan på vederbörligt motiverade grunder anpassas vart för sig i enlighet med artikel 10.3, om det skett påvisliga förändringar i de omständigheter som påverkar den berörda medlemsstatens förmåga att uppnå de aktuella målen, också ifall en medlemsstaten begär en utökning av målet.

  **Senast 2030 ska minst 50 % av detta upphandlingsmål bestå av utsläppsfria bussar.

  ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Titel

  Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

  Referensnummer

  COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ENVI

  29.11.2017

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  TRAN

  29.11.2017

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Andor Deli

  22.1.2018

  Behandling i utskott

  9.7.2018

   

   

   

  Antagande

  10.7.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  29

  5

  3

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter‑Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie‑Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Anna Hedh

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  29

  +

  ALDE

  ERC

  PPE

   

  S&D

   

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet

  Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

  5

  -

  ECR

  GUE/NGL

  VERTS/ALE

  Peter Lundgren

  Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

  Michael Cramer, Karima Delli,

  3

  0

  EFDD

  ENF

  Daniela Aiuto

  Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

  Referensnummer

  COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)

  Framläggande för parlamentet

  8.11.2017

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ENVI

  29.11.2017

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ITRE

  29.11.2017

  IMCO

  29.11.2017

  TRAN

  29.11.2017

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  IMCO

  4.12.2017

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Andrzej Grzyb

  16.1.2018

   

   

   

  Behandling i utskott

  16.5.2018

   

   

   

  Antagande

  10.10.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  38

  10

  7

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina Ioana Vălean

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Anthea McIntyre, Kati Piri

  Ingivande

  15.10.2018

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  38

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

  GUE/NGL

  Lynn Boylan, Kateřina Konečná

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

  S&D

  Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

  10

  -

  EFDD

  Eleonora Evi, Julia Reid

  ENF

  Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

  VERTS/ALE

  Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

  7

  0

  ECR

  Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

  GUE/NGL

  Younous Omarjee

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  Senaste uppdatering: 22 oktober 2018
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy