RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liikmesriikide keskkonnapoliitika alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005

15.10.2018 - (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)) - ***I

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Adina-Ioana Vălean


Menetlus : 2018/0205(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0324/2018
Esitatud tekstid :
A8-0324/2018
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liikmesriikide keskkonnapoliitika alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0381),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 114, artikli 192 lõiget 1 ja artikli 212 lõiget 207, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0244/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust[1],

–  võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust[2],

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ning õiguskomisjoni arvamusi (A8-0324/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek:

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

liikmesriikide keskkonnapoliitika alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005

liikmesriikide keskkonnaga seotud õigusaktide alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005

(EMPs kohaldatav tekst)

(EMPs kohaldatav tekst)

Selgitus

Pealkirja muutmine, mis kajastab tõsiasja, et mitte kõik siin loetletud õigusaktid ei ole iseenesest keskkonnaalased.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Pidades silmas vajadust rakendamist ja vastavust käsitleva teabe järele, tuleks teha mitu muudatust keskkonnaalastes õigusaktides, võttes arvesse järeldusi, mis on esitatud komisjoni aruandes keskkonnaalase aruandluse ühtlustamise kohta,45 ja sellega seotud toimivuskontrolli39.

(1)  Pidades silmas vajadust rakendamist ja vastavust käsitleva teabe järele, tuleks teha mitu muudatust keskkonnaga seotud õigusaktides, võttes arvesse järeldusi, mis on esitatud komisjoni aruandes keskkonnaalase aruandluse ühtlustamise kohta45, ja sellega seotud toimivuskontrolli46.

__________________

__________________

45 COM(2017) 312.

45 COM(2017) 312.

46 SWD(2017) 230.

46 SWD(2017) 230.

Selgitus

Kooskõlas pealkirjas tehtud samasuguse muudatusega.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Käesoleva määruse eesmärk on ajakohastada teabehaldust ja tagada selle reguleerimisala piires ühtsem lähenemisviis õigusaktidele, lihtsustades aruandlust, et vähendada halduskoormust, tõhustades andmebaasi tulevaste hindamiste jaoks ning suurendades üldsuse huvides läbipaistvust, võttes alati arvesse asjaolusid.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Kõigi üksuste halduskoormuse minimeerimiseks on vaja tagada juurdepääs andmetele. Selleks on vaja riiklikul tasandil kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividega 2003/4/EÜ40 ja 2007/2/EÜ41 ning asjakohaste rakenduseeskirjadega tagada üldsusele juurdepääsuks vajalik taristu ning aruandlus ja andmete jagamine valitsusasutustega.

(2)  Kõigi üksuste, eelkõige valitsusväliste üksuste, nagu väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd), halduskoormuse minimeerimiseks on vaja tagada juurdepääs andmetele. Selleks on vaja riiklikul tasandil kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividega 2003/4/EÜ40 ja 2007/2/EÜ41 ning asjakohaste rakenduseeskirjadega tagada üldsusele juurdepääsuks vajalik taristu ning aruandlus ja andmete jagamine valitsusasutustega.

_________________

_________________

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 41, 14.2.2003, lk 26).

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 41, 14.2.2003, lk 26).

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete taristu (INSPIRE) (ELT L 108, 25.4.2007, lk 1).“

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete taristu (INSPIRE) (ELT L 108, 25.4.2007, lk 1).“

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Liikmesriikide esitatud andmed on olulised, et komisjon saaks jälgida, läbi vaadata ja hinnata õigusaktide tulemuslikkust seoses püstitatud eesmärkide saavutamisega, et anda teavet õigusaktide edaspidise hindamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe42 punktile 22. On asjakohane lisada sätteid mitmesse keskkonnaalasesse õigusakti pidades silmas edaspidist hindamist nende rakendamise käigus kogutud andmete põhjal, mida võidakse täiendada teaduslike, analüüsitulemustel põhinevate andmetega. Selles kontekstis on vaja asjakohaseid andmeid, mis võimaldaksid paremini hinnata liidu õigusaktide tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust ja sidusust ning ELi lisaväärtust, millest tuleneb ka asjakohaste aruandlusmehhanismide vajadus, sest ka selliseid mehhanisme saab sel eesmärgil kasutada näitajatena.

(3)  Liikmesriikide asjakohaste andmete tervikliku ja õigeaegse esitamise protsess on oluline, et komisjon saaks jälgida, läbi vaadata ja hinnata õigusaktide tulemuslikkust seoses püstitatud eesmärkide saavutamisega, et anda teavet õigusaktide edaspidise hindamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe49 punktile 22. On asjakohane lisada sätteid mitmesse keskkonnaalasesse õigusakti pidades silmas edaspidist hindamist nende rakendamise käigus kogutud andmete põhjal, mida võidakse täiendada teaduslike, analüüsitulemustel põhinevate andmetega. Selles kontekstis on vaja asjakohaseid andmeid, mis võimaldaksid paremini hinnata liidu õigusaktide tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust ja sidusust ning ELi lisaväärtust, millest tuleneb ka asjakohaste aruandlusmehhanismide vajadus, sest ka selliseid mehhanisme saab sel eesmärgil kasutada näitajatena nii otsustajate kui ka üldsuse jaoks.

_________________

_________________

42 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

42 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Nagu näitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/49/EÜ43 hindamine, on vaja ühtlustada mürakaartide ja tegevuskavade alase aruandluse tähtaegasid, et tegevuskavade avalikuks konsulteerimiseks jääks piisavalt aega. Sel eesmärgil lükatakse ainult üks kord ja ühe aasta võrra edasi tegevuskavade kontrollimise ja läbivaatamise tähtaega, nii et järgmise etapi (neljanda vooru) tähtajaks jääb mitte 18. juuli 2023, vaid 18. juuli 2024. Seega jääb liikmesriikidele neljandast voorust alates senise ühe aasta asemel ligi kaks aastat mürakaartide koostamiseks ja tegevuskavade kontrollimiseks ja läbivaatamiseks. Järgmistes tegevuskavade koostamise voorudes on seega taas kasutusel tegevuskavade kontrollimise ja läbivaatamise viieaastane tsükkel. Lisaks sellele peaksid liikmesriigid direktiivi 2002/49/EÜ eesmärkide saavutamiseks ja liidu tasandi meetmete väljatöötamise aluse loomiseks esitama aruandeid elektrooniliselt. Ka on vaja suurendada üldsuse osalemist ja nõuda, et teatav teave tehtaks avalikult kättesaadavaks, viies selle kohustuse vastavusse muude liidu õigusaktidega, nagu näiteks direktiiviga 2007/2/EÜ, dubleerimata seejuures praktilisi nõudeid.

(5)  Nagu näitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/49/EÜ43 hindamine, on vaja ühtlustada mürakaartide ja tegevuskavade alase aruandluse tähtaegasid, et tegevuskavade avalikuks konsulteerimiseks jääks piisavalt aega. Sel eesmärgil lükatakse ainult üks kord ja ühe aasta võrra edasi tegevuskavade kontrollimise ja läbivaatamise tähtaega, nii et järgmise etapi (neljanda vooru) tähtajaks jääb mitte 18. juuli 2023, vaid 18. juuli 2024. Seega jääb liikmesriikidele neljandast voorust alates senise ühe aasta asemel ligi kaks aastat mürakaartide koostamiseks ja tegevuskavade kontrollimiseks ja läbivaatamiseks. Järgmistes tegevuskavade koostamise voorudes on seega taas kasutusel tegevuskavade kontrollimise ja läbivaatamise viieaastane tsükkel. Lisaks sellele peaksid liikmesriigid direktiivi 2002/49/EÜ eesmärkide saavutamiseks ja liidu tasandi meetmete väljatöötamise aluse loomiseks esitama aruandeid elektrooniliselt. Ka on vaja suurendada üldsuse osalemist ja nõuda, et tehtaks avalikult kättesaadavaks arusaadav, täpne ja võrreldav teave, viies selle kohustuse vastavusse muude liidu õigusaktidega, nagu näiteks direktiiviga 2007/2/EÜ, dubleerimata seejuures praktilisi nõudeid.

_________________

_________________

43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega (EÜT L 189, 18.7.2002).

43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega (EÜT L 189, 18.7.2002).

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Tuginedes Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni aruandele direktiivi 2007/2/EÜ rakendamise kohta ja REFITi hindamise kohta,45 on asjakohane kõnealuse direktiivi rakendamise lihtsustamiseks ja liikmesriikide teostatava järelevalvega seotud halduskoormuse vähendamiseks loobuda nõudmast liikmesriikidelt iga kolme aasta tagant komisjonile aruannete esitamist ja mitte nõuda komisjonilt Euroopa Parlamendile ja nõukogule koondaruannete esitamist, kuna aruandluse toimivuskontroll näitas, et selliseid aruandeid kasutatakse vähe.

(7)  Tuginedes Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni aruandele direktiivi 2007/2/EÜ rakendamise kohta ja REFITi hindamise kohta,45 on asjakohane kõnealuse direktiivi rakendamise lihtsustamiseks ja liikmesriikide teostatava järelevalvega seotud halduskoormuse vähendamiseks loobuda nõudmast liikmesriikidelt iga kolme aasta tagant komisjonile aruannete esitamist ja mitte nõuda komisjonilt Euroopa Parlamendile ja nõukogule koondaruannete esitamist, kuna aruandluse toimivuskontroll näitas, et selliseid aruandeid kasutatakse vähe. Sellegipoolest peaks komisjon viima korrapäraste ajavahemike järel läbi kõnealuse direktiivi hindamise ning selle tulemused avalikustama.

_________________

_________________

45 COM(2016) 478 ja SWD(2016) 273).

45 COM(2016) 478 ja SWD(2016) 273).

46 COM(2017) 312.

46 COM(2017) 312.

Selgitus

Direktiivi 2007/2/EÜ kehtivas tekstis nõutakse, et komisjon esitaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. Seepärast on vaja vähemalt korrapärast, avalikkusele kättesaadavat hindamist.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  On vaja muuta aruandlusnõudeid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL49 artiklites 43, 54 ja 57. Kõnealused sätted hõlmavad läbipaistvuse suurendamise ja halduskoormuse vähendamise eesmärgil mittetehnilisi projektikokkuvõtteid ja nendega seotud tagasiulatuvaid hindamisi sisaldava avatud juurdepääsuga otsingumootoriga andmebaasi loomist, ning rakendusvolituste andmist komisjonile selleks, et luua ühtne vorm mittetehniliste projektikokkuvõtete ja nendega seotud tagasiulatuvate hindamiste esitamiseks ning selleks, et asendada komisjoni kolmeaastase statistilise aruandluse tsükli nõue sellise dünaamilise keskse andmebaasiga, mida haldab komisjon ja mille teavet avaldatakse igal aastal.

(9)  On vaja muuta aruandlusnõudeid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL49 artiklites 43, 54, 57 ja 58. Kõnealused sätted hõlmavad läbipaistvuse suurendamise ja halduskoormuse vähendamise eesmärgil mittetehnilisi projektikokkuvõtteid ja nendega seotud tagasiulatuvaid hindamisi sisaldava avatud juurdepääsuga otsingumootoriga andmebaasi loomist, ning rakendusvolituste andmist komisjonile selleks, et luua ühtne vorm mittetehniliste projektikokkuvõtete ja nendega seotud tagasiulatuvate hindamiste esitamiseks ning selleks, et asendada komisjoni kolmeaastase statistilise aruandluse tsükli nõue sellise dünaamilise keskse andmebaasiga, mida haldab komisjon ja mille teavet avaldatakse igal aastal. Arvestades komisjoni 2017. aasta aruannet50 a, tuleks kõnealuse direktiivi läbivaatamise klausel (direktiivi artiklis 58) tulevast läbivaatamist silmas pidades uuesti läbi vaadata.

__________________

__________________

49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta direktiiv 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (ELT L 276, 20.10.2010, lk 33).

49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta direktiiv 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (ELT L 276, 20.10.2010, lk 33).

 

50 a COM 2017 (631) final, komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele kooskõlas direktiivi 2010/63/EL (teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta) artikliga 58

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a)  Direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

Selgitus

Uus põhjendus, mille eesmärk on esitada tegevuse suund, kõigi teiste põhjenduste kokkuvõttena.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 86/278/EMÜ

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:

 

„d a) „ruumiandmeteenused“ – toimingud, mida võib arvutirakenduste abil ruumiandmekogumitesse kuuluvate ruumiandmetega või nendega seotud metaandmetega teha, vagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ artikli 3 punktis 4*;

 

__________________

 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete taristu (INSPIRE) (ELT L 108, 25.4.2007, lk 1).“

(Vt direktiivi 2007/2/EÜ (INSPIRE) sõnastust.)

Selgitus

Määratlused paigutatakse alusakti artiklisse 2. Seetõttu on artiklisse 2 lisatud sidususe ja selguse huvides „ruumiandmeteenuste“ uus määratlus.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt -1 a (uus)

Direktiiv 86/278/EMÜ

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a.  Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:

 

„d b) „ruumiandmekogum“ – ruumiandmete selgelt piiritletav kogum, nagu on määratletud direktiivi 2007/2/EÜ artikli 3 punktis 3.“.

Selgitus

Määratlused paigutatakse alusakti artiklisse 2. Seetõttu on artiklisse 2 lisatud sidususe ja selguse huvides „ruumiandmeteenuste“ uus määratlus.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Direktiiv 86/278/EMÜ

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  reoveesetete saajate nimed ja aadressid ning koht, kus reoveesetteid hakatakse kasutama;

välja jäetud

Selgitus

Konkreetsed tegevusandmed, nagu antud juhul andmed reoveesetete ostjate kohta, ei peaks olema avalikkusele kättesaadavad. Tuleb tagada andmekaitse. Põllumajandusettevõtjate andmete avaldamine võib tuua kaasa keskkonnakaitsjate viha, isegi kui põllumajandusettevõtjate tegevus on seadusega kooskõlas. Selline avalikustamine võib kaasa tuua põllumajandusettevõtjate häbimärgistamise. Ametiasutustele peavad andmed olema kättesaadavad, et neil oleks võimalik kontrollida nõuetest ja normidest kinnipidamist.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Direktiiv 86/278/EMÜ

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  igasugune muu teave, mis on seotud käesoleva direktiivi ülevõtmise ja rakendamisega ning mille on liikmesriigid esitanud komisjonile vastavalt artiklile 17.

välja jäetud

Selgitus

Kavandatud tekst looks ringviite viite tõttu artiklile 17, mis ise viitab rakendusaktile, millega tuleb kehtestada artikli 10 nõuded.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Direktiiv 86/278/EMÜ

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ* artikli 3 lõike 4 kohaseid ruumiandmete teenuseid kasutatakse selleks, et esitada ruumiandmete kogumeid, mis leiduvad kõnealustes registreeritud kirjetes esitatud teabes.

Ruumiandmete teenuseid kasutatakse selleks, et esitada ruumiandmete kogumeid, mis leiduvad kõnealustes registreeritud kirjetes esitatud teabes.

Selgitus

Selguse huvides tuleks see lõik esitada eraldi artiklina 2 e (uus), sest määratlused paigutatakse alusakti artiklisse 2.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Direktiiv 86/278/EMÜ

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lõikes 1 osutatud kirjed avalikustatakse iga kalendriaasta kohta kolme kuu jooksul pärast asjaomase kalendriaasta lõppu koondvormis, nagu on sätestatud komisjoni otsuse 94/741/EÜ** lisas, või muus vormis vastavalt artiklile 17.

Lõikes 1 osutatud kirjed tehakse üldsusele lihtsasti kättesaadavaks ja avalikustatakse iga kalendriaasta kohta kolme kuu jooksul pärast asjaomase kalendriaasta lõppu koondvormis, nagu on sätestatud komisjoni otsuse 94/741/EÜ** lisas, või muus vormis vastavalt artiklile 17.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Direktiiv 86/278/EMÜ

Artikkel 10 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Pädevatele asutustele tehakse taotluse korral kättesaadavaks teave töötlemismeetodite ja analüüside tulemuste kohta.

3. Pädevatele asutustele tehakse kättesaadavaks teave töötlemismeetodite ja analüüside tulemuste kohta.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2002/49/EÜ

Artikkel 10 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et VI lisas nimetatud strateegilistest mürakaartidest ja tegevuskavade kokkuvõtetest saadud informatsioon edastatakse komisjonile kuue kuu jooksul alates artiklites 7 ja 8 sätestatud kuupäevadest. Sel eesmärgil esitavad liikmesriigid artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt loodavasse andmehoidlasse teavet üksnes elektrooniliselt. Kui liikmesriik soovib teavet ajakohastada, kirjeldab ta ajakohastatud teabe andmehoidlale kättesaadavaks tegemisel erinevusi ajakohastatud ja esialgse teabe vahel ning ajakohastamise põhjuseid.“

2.  Liikmesriigid tagavad, et VI lisas nimetatud strateegilistest mürakaartidest ja tegevuskavade kokkuvõtetest saadud informatsioon edastatakse komisjonile kuue kuu jooksul alates artiklites 7 ja 8 sätestatud kuupäevadest. Sel eesmärgil esitavad liikmesriigid kohustuslikku andmehoidlasse teavet üksnes elektrooniliselt. Kui liikmesriik soovib teavet ajakohastada, kirjeldab ta ajakohastatud teabe andmehoidlale kättesaadavaks tegemisel erinevusi ajakohastatud ja esialgse teabe vahel ning ajakohastamise põhjuseid.“

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Direktiiv 2002/49/EÜ

Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Artikli 10 lõike 2 järele lisatakse järgmine lõige:

 

„2 a.  Komisjon võtab vastavalt artiklile 12a vastu delegeeritud õigusaktid, et täiendada käesolevat direktiivi lõikes 2 osutatud kohustusliku andmehoidla loomise osas, ning strateegiliste mürakaartide ja tegevuskavade kokkuvõtete kohta teabe edastamiseks kasutatava digitaalse teabevahetusmehhanismi üksikasjalikud eeskirjad.“.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 b (uus)

Direktiiv 2002/49/EÜ

Artikkel 12a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b.  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 12a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2.  Artikli 10 lõikes 2 a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab volituste delegeerimise kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 10 lõikes 2 a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon ekspertidega, kelle iga liikmesriik on määranud kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega*.

 

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6.  Artikli 10 lõike 2 a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu mõlemad on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

 

__________________

 

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2002/49/EÜ

VI lisa – punkt 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  VI lisa punkt 3 asendatakse järgmisega.

5.  VI lisa punkt 3 jäetakse välja.

3.  Teabevahetusmehhanism

 

Artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt töötab komisjon Euroopa Keskkonnaameti abil välja kohustusliku digitaalse teabevahetusmehhanismi, mille kaudu artikli 10 lõike 2 kohaselt edastatakse teavet strateegiliste mürakaartide ja tegevuskavade kokkuvõtete kohta.

 

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 2004/35/EÜ

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 16a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:

 

„16a.   ruumiandmete teenused – toimingud, mida võidakse teha arvutirakendust kasutades ruumiandmekogumites sisalduvate ruumiandmete või seotud metaandmete suhtes, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2007/2/EÜ*;

 

__________________

 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) (ELT L 108, 25.4.2007, lk 1).“

Selgitus

Mõisted paigutatakse alusakti artiklisse 2. Seetõttu on artiklisse 2 lisatud sidususe ja selguse huvides „ruumiandmete teenuste“ mõiste uus määratlus.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2004/35/EÜ

Artikkel 18 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et piisav ja ajakohane teave vähemalt otsese kahju ohu kohta on üldsusele internetis kättesaadav avatud andmevormingus vastavalt käesoleva direktiivi VI lisale ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/4/EÜ* artikli 7 lõikele 4. Iga juhtumi puhul esitatakse vähemalt käesoleva direktiivi VI lisas loetletud teave.

1. Liikmesriigid tagavad, et piisav ja ajakohane teave vähemalt otsese kahju ohu kohta on üldsusele ja komisjonile internetis kättesaadav avatud andmevormingus vastavalt käesoleva direktiivi VI lisale ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/4/EÜ* artikli 7 lõikele 4. Iga juhtumi puhul esitatakse vähemalt käesoleva direktiivi VI lisas loetletud teave.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2004/35/EÜ

Artikkel 18 – lõige 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1a.  Komisjon võtab vastu delegeeritud õigusakti vastavalt artiklile 18a, et muuta käesoleva direktiivi lisa VI üksikasjalike kriteeriumide kohta, mille kohaselt liigitatakse keskkonnakahjustuse ulatus ja liik.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2004/35/EÜ

Artikkel 18 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ** artikli 3 lõike 4 kohaseid ruumiandmete teenuseid kasutatakse selleks, et esitada selliseid ruumiandmete kogumeid nagu juhtumite toimumiskoha andmed, mida hõlmab käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teave.

2.  Ruumiandmete teenuseid kasutatakse selleks, et esitada selliseid ruumiandmete kogumeid nagu juhtumite toimumiskoha andmed, mida hõlmab käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teave.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2004/35/EÜ

Artikkel 18 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjoni talitused avaldavad liiduülese ülevaate, sealhulgas kaardid, tuginedes andmetele, mille liikmesriigid esitavad lõike 1 kohaselt.

3.  Komisjoni talitused avaldavad liiduülese ülevaate, sealhulgas kaardid, tuginedes andmetele, mille liikmesriigid esitavad lõike 1 kohaselt, ja ajakohastavad seda korrapäraselt.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2004/35/EÜ

Artikkel 18 – lõige 4 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjon koostab korrapäraste ajavahemike järel käesoleva direktiivi hinnangu. Hindamine tugineb muu hulgas järgmistele elementidele:

4.  Komisjon koostab hiljemalt 1. jaanuariks 2022 ja pärast seda vähemalt iga viie aasta järel käesoleva direktiivi ja selle rakendamise hinnangu. Hindamine avalikustatakse ning see tugineb muu hulgas järgmistele elementidele:

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2004/35/EÜ

Artikkel 18 – lõige 4 – punkt ba (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(ba)  analüüs arengusuundumuste ja asjakohaste muutuste kohta liikmesriikides.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2004/35/EÜ

Artikkel 18 – lõige 4a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4a.  Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu õigeaegselt lõikes 4 osutatud hindamise tulemustest ja esitab vajaduse korral asjakohased seadusandlikud ettepanekud.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2004/35/EÜ

Artikkel 18 – lõige 4b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4b.  Lõikes 4 osutatud hinnangus võetakse arvesse ka artikli 2 lõikes 1 määratletud keskkonnakahjustuse mõiste ja käesoleva direktiivi reguleerimisala laiendamist nii, et see hõlmaks ka inimtervisele põhjustatavat kahju, et lisada sinna ka õhukvaliteedi kahjustamine, millega võivad kaasneda olulised terviseriskid.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2004/35/EÜ

Artikkel 18a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 18a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2.  Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta alates... [käesoleva määruse jõustumise kuupäevast] vastu artikli 18 lõikes 1a osutatud delegeeritud õigusakte.

 

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 18 lõikes 1a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon ekspertidega, kelle iga liikmesriik on määranud kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega*.

 

5.  Kohe, kui komisjon on võtnud vastu delegeeritud õigusakti, teatab ta sellest samaaegselt Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6.  Artikli 18 lõike 1a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.“

 

__________________

 

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2004/35/EÜ

VI lisa – punkt 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 18 lõikes 1 osutatud teave peab käsitlema heidet, sündmust või juhtumit, mis tekitab keskkonnakahju või selle otsese ohu, seejuures esitatakse iga juhtumi kohta järgmine teave:

Artikli 18 lõikes 1 osutatud teave peab hõlmama loetelu heitmetest, sündmustest või juhtumitest, mis tekitavad keskkonnakahju või selle otsese ohu, seejuures esitatakse iga juhtumi kohta järgmine teave:

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2004/35/EÜ

VI lisa – punkt 7 – alapunkt ca (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ca)  asjakohased kohtumenetlused;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)

Direktiiv 2007/2/EÜ

Artikkel 21 – lõige 2 – punkt ca (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:

 

„ca)  analüüs liikmesriikides INSPIRE taristu arendamise kohta;“

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2007/2/EÜ

Artikkel 23 – lõik 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon koostab korrapäraste ajavahemike järel käesoleva direktiivi hinnangu. Hindamine tugineb muu hulgas järgmistele elementidele:

Komisjon koostab hiljemalt 1. jaanuariks 2022 ja pärast seda vähemalt iga viie aasta järel käesoleva direktiivi ja selle rakendamise hinnangu ning avalikustab selle. Hindamine tugineb muu hulgas järgmistele elementidele:

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2007/2/EÜ

Artikkel 23 – lõik 2a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu õigeaegselt teises lõigus osutatud hindamise tulemustest ja esitab vajaduse korral asjakohased seadusandlikud ettepanekud.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1

Direktiiv 2009/147/EÜ

Artikkel 12 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Üheaegselt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ* artikli 17 kohaselt koostatud aruandega edastavad liikmesriigid komisjonile iga kuue aasta järel aruande käesoleva direktiivi alusel võetud meetmete rakendamise ja nende meetmete peamiste mõjude kohta. Kõnealuses aruandes esitatakse eelkõige teave käesoleva direktiiviga kaitstavate metslinnuliikide seisundi ja arengusuundumuste, neile avalduvate ohtude ja survetegurite ja võetud kaitsemeetmete kohta ning erikaitsealade võrgustikuga saavutatud tulemuste kohta käesoleva direktiivi artiklis 2 sätestatud eesmärkide täitmise osas.

1.  Üheaegselt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ* artikli 17 kohaselt koostatud aruandega edastavad liikmesriigid komisjonile iga kuue aasta järel aruande käesoleva direktiivi alusel võetud meetmete rakendamise ja nende meetmete peamiste mõjude kohta. Kõnealune aruanne avalikustatakse ja selles esitatakse eelkõige teave käesoleva direktiiviga kaitstavate metslinnuliikide seisundi ja arengusuundumuste, neile avalduvate ohtude ja survetegurite ja võetud kaitsemeetmete kohta ning erikaitsealade võrgustikuga saavutatud tulemuste kohta käesoleva direktiivi artiklis 2 sätestatud eesmärkide täitmise osas.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2009/147/EÜ

Artikkel 12 – lõige 2 – esimene lause

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon koostab Euroopa Keskkonnaameti abil iga kuue aasta järel lõikes 1 osutatud teabe põhjal kokkuvõtliku aruande.

2.  Komisjon koostab Euroopa Keskkonnaameti abil iga kuue aasta järel lõikes 1 osutatud teabe põhjal kokkuvõtliku aruande ja avaldab selle.

 

 

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Direktiiv 2010/63/EL

Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjoni talitused avaldavad liiduülese ülevaate liikmesriikide esitatud andmete põhjal.

Hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui liikmesriigid on esitanud teises lõigus osutatud andmed, avaldavad komisjoni talitused nende andmete põhjal koostatud liiduülese ülevaate ja ajakohastavad seda korrapäraselt.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Direktiiv 2010/63/EL

Artikkel 54 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjon kehtestab artikli 56 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusega ühtse vormi ja sisu nõuded lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud teabe esitamiseks.

4.  Komisjon kehtestab artikli 56 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega ühtse vormi ja sisu nõuded lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud teabe esitamiseks.

Selgitus

Regulatiivkomitee menetlus muudetakse rakendusaktiks (kontrollimenetlus).

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2010/63/EL

Artikkel 56 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2 a.  Artikli 56 lõige 3 asendatakse järgmisega:

3.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

„3.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Selgitus

Regulatiivkomitee menetlus muudetakse rakendusaktiks (kontrollimenetlus).

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2010/63/EL

Artikkel 57

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Artikkel 57 jäetakse välja.

3.  Artikkel 57 asendatakse järgmisega.

 

„Artikkel 57

 

Komisjoni aruanne

 

Hiljemalt 10. novembriks 2020 ja seejärel iga kolme aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule liikmesriikidelt artikli 54 lõike 2 alusel saadud statistilise teabe põhjal selle teabe kohta kokkuvõtva aruande.“

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Direktiiv 2010/63/EL

Artikkel 58 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

3 a.  Artikli 58 esimene lõik asendatakse järgmisega:

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi läbi hiljemalt 10. novembriks 2017, võttes arvesse arengut selliste alternatiivsete meetodite väljatöötamises, mis ei eelda loomade, eriti ahviliste kasutamist, ning teeb ettepaneku direktiivi muutmiseks, kui see on asjakohane.

„Komisjon vaatab käesoleva direktiivi läbi hiljemalt 10. novembriks 2024, võttes arvesse arengut selliste alternatiivsete meetodite väljatöötamises, mis ei eelda loomade, eriti ahviliste kasutamist, ning teeb ettepaneku direktiivi muutmiseks, kui see on asjakohane.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 166/2006

Artikkel 7 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid esitavad igal aastal komisjonile elektrooniliselt aruande, mis sisaldab kõiki artikli 5 lõigetes 1 ja 2 osutatud andmeid, sellises vormingus ja selliseks tähtajaks, nagu komisjon kehtestab rakendusaktidega artikli 19 lõikes 2 osutatud menetlusega. Aruandluskuupäev on hiljemalt üheksa kuud pärast aruandeaasta lõppu.

2.  Liikmesriigid esitavad hiljemalt iga aasta 31. märtsiks komisjonile elektrooniliselt aruande, mis sisaldab kõiki artikli 5 lõigetes 1 ja 2 osutatud andmeid, sellises vormingus, nagu komisjon kehtestab rakendusaktidega artikli 19 lõikes 2 osutatud menetlusega. Aruandluskuupäev on hiljemalt üheksa kuud pärast aruandeaasta lõppu.

Selgitus

Komisjoni aruande ajastusega vastavusse viimine, nagu on sätestatud muudes kõnealuses alusaktis sisalduvates muudetud ettepanekutes.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1

Määrus (EL) nr 995/2010

Artikkel 20 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid teevad iga aasta 30. aprilliks üldsusele ja komisjonile kättesaadavaks teabe käesoleva määruse kohaldamise kohta eelmisel kalendriaastal. Komisjon võib rakendusaktidega kehtestada liikmesriikidele vormingu ja korra sellise teabe kättesaadavaks tegemiseks. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

1.  Liikmesriigid teevad hiljemalt iga aasta 30. aprilliks üldsusele ja komisjonile kättesaadavaks teabe käesoleva määruse kohaldamise kohta eelmisel kalendriaastal. Komisjon võib rakendusaktidega kehtestada liikmesriikidele vormingu ja korra sellise teabe kättesaadavaks tegemiseks. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1

Määrus 995/2010/EL

Artikkel 20 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Hiljemalt 3. detsembriks 2015 ning seejärel iga kuue aasta järel hindab komisjon käesoleva määruse kohaldamisel saadud kogemuste ja teabe alusel käesoleva määruse toimimist ja tulemuslikkust, sealhulgas ebaseaduslikult üles töötatud puidu ja sellest valmistatud puittoodete turulelaskmise vältimisel. Komisjon võtab eriti arvesse halduslikke tagajärgi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning hõlmatavaid tooteid. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule läbivaatamise tulemuste kohta aruande ja vajaduse korral lisab asjakohased seadusandlikud ettepanekud.

3.  Hiljemalt 3. detsembriks 2021 ning seejärel iga viie aasta järel hindab komisjon käesoleva määruse kohaldamisel saadud kogemuste ja teabe alusel käesoleva määruse toimimist ja tulemuslikkust, sealhulgas ebaseaduslikult üles töötatud puidu ja sellest valmistatud puittoodete turulelaskmise vältimisel. Komisjon võtab eriti arvesse halduslikke tagajärgi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning hõlmatavaid tooteid. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule läbivaatamise tulemuste kohta aruande ja vajaduse korral lisab asjakohased seadusandlikud ettepanekud.

Selgitus

Euroopa Parlamendile antakse võimalus vaadata läbi komisjoni aruanded ja võimalikud seadusandlikud ettepanekud iga parlamendikoosseisu ametiaja jooksul.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 2173/2005

Artikkel 8 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid teevad iga aasta 30. aprilliks üldsusele ja komisjonile kättesaadavaks teabe käesoleva määruse kohaldamise kohta eelmisel kalendriaastal.

1.  Liikmesriigid teevad hiljemalt iga aasta 30. aprilliks üldsusele ja komisjonile kättesaadavaks teabe käesoleva määruse kohaldamise kohta eelmisel kalendriaastal.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 2173/2005

Artikkel 9 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Aastal 2021 ning seejärel iga kuue aasta järel hindab komisjon käesoleva määruse kohaldamisel saadud kogemuste ja saadud teabe alusel käesoleva määruse toimimist ja tulemuslikkust. Seejuures peab komisjon võtma arvesse vabatahtlike partnerluslepingute rakendamisel tehtud edusamme. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamise tulemuste aruande ja vajaduse korral lisab ettepanekud FLEGT-litsentsimissüsteemi täiustamiseks.

Aastal 2021 ning seejärel iga viie aasta järel hindab komisjon käesoleva määruse kohaldamisel saadud kogemuste ja saadud teabe alusel käesoleva määruse toimimist ja tulemuslikkust. Seejuures võtab komisjon arvesse vabatahtlike partnerluslepingute rakendamisel tehtud edusamme. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamise tulemuste aruande iga viie aasta järel ja vajaduse korral lisab ettepanekud FLEGT-litsentsimissüsteemi täiustamiseks.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 338/97

Artikkel 15 – lõige 4 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  Ilma et sellega piirataks artikli 20 kohaldamist, edastavad liikmesriikide korraldusasutused komisjonile üks aasta enne konventsiooni osapoolte konverentsi konventsiooni VIII artikli lõike 7 punktis b nimetatud aruannete koostamiseks vajaliku teabe eelmise perioodi kohta ning samuti vastava teabe käesoleva määruse nende sätete kohta, mis jäävad konventsiooni reguleerimisalast välja. Edastatava teabe ja selle esitamise vormingu täpsustab komisjon artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusega.

c)  Ilma et sellega piirataks artikli 20 kohaldamist, edastavad liikmesriikide korraldusasutused komisjonile üks aasta enne konventsiooni osapoolte konverentsi konventsiooni VIII artikli lõike 7 punktis b nimetatud aruannete koostamiseks vajaliku teabe eelmise perioodi kohta ning samuti vastava teabe käesoleva määruse nende sätete kohta, mis jäävad konventsiooni reguleerimisalast välja. Esitamise vormingu täpsustab komisjon artikli 18 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Selgitus

Edastatava teabe üle ei peaks otsustama komisjon ja regulatiivkomitee menetlus tuleks muuta rakendusaktiks (kontrollimenetlus).

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 338/97

Artikkel 18 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikli 18 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

„2.  Käesolevale lõikele viitamise korral kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.”.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud. Kui nõukogu ei ole artikli 19 punktides 1 ja 2 osutatud komitee ülesannete osas otsust teinud kolme kuu jooksul alates nõukogu poole pöördumisest, võtab komisjon ettepandud meetmed vastu.

 

  • [1]    ELT C ...
  • [2]    ELT C ...

SELETUSKIRI

Raportöör väljendab heameelt komisjoni kavatsuse üle ühtlustada keskkonnaalaste õigusaktidega seotud aruandluskohustuse vastavusse viimist, ajakohastades kümne valdkondliku direktiivi ja määruse konkreetseid sätteid. Raportööri arvates tuleb komisjoni ettepanek soodsal hetkel, kui tehakse jõupingutusi keskkonnaalaste õigusaktide, sh aruandlussätete lihtsustamiseks; keskkonnaalaste õigusaktide arv on alates 1970. aastatest järk-järgult suurenenud.

Konkreetselt tuleneb käesolev seadusandlik ettepanek ajakohastatud tegevuskavast, mille eesmärk on keskkonnaalase aruandluse ühtlustamisele[1], mis on üks liidu keskkonnapoliitika alase aruandluse ja järelevalve toimivuskontrolli hindamise tulemusi[2]. Lisaks sellele täiendab kõnealune komisjoni ettepanek hiljuti vastu võetud otsust menetluseeskirjade kohta keskkonnaaruandluse valdkonnas[3].

Raportöör toetab komisjoni eesmärki suurendada läbipaistvust, pakkuda tõendeid tulevasteks hindamisteks ning lihtsustada ja vähendada liikmesriikide ja komisjoni halduskoormust. Raportöör esitab mitu soovitust, kuidas parandada seadusandlikku ettepanekut, mis peaks teabehaldust üldiselt ajakohastama ja halduskoormust vähendama.

Lisaks sellele vähendatakse täiustatud seadusandliku ettepanekuga sidusrühmade kulusid ja suurendatakse hüvesid, kohaldades laialdasemalt kõige tõhusamaid menetlusi ja suurendades elektrooniliste vahendite ja mudelite kasutamist. Tänu nendele parandustele hakatakse andmeid paremini koguma ja töötlema, pakkudes liikmesriikide ja liidu tasandi otsustajatele kiiremaid terviklikke hinnanguid.

Teatavate raportööri esitatud soovituste eesmärk on pakkuda läbipaistvamat juurdepääsu selgele keskkonnateabele erinevate sidusrühmade, sealhulgas avalikkuse jaoks, ja aidata muu hulgas kaasa seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi neljanda esmatähtsa eesmärgi saavutamisele[4]. Näiteks mitme muudatusettepanekuga, mis puudutavad eri mõistete määratlusi kõnealuses ettepanekus viidatud alusaktides või millega täpsustatakse teatavaid mõisteid, soovitakse tagada parem sidusus, teksti lihtsustada ja muudetakse see üldiselt selgemaks.

Mõnede raportööri tehtud muudatustega tugevdatakse kaasseadusandjate, sh Euroopa Parlamendi rolli, ja selgitatakse Euroopa Keskkonnaameti rolli üldises aruandluses ja järelevalves.

Raportöör on arvamusel, et vajalikud on üksikasjalikud kriteeriumid, mille kohaselt liigitatakse keskkonnakahjustuste ulatus ja liik direktiivis 2004/35/EÜ[5].

Direktiivi 2010/63/EÜ[6] puhul lisab raportöör nõude, et komisjon mitte ainult ei avaldaks, vaid ka esitaks korrapäraselt liidu ülevaate ajakohastuse, mis põhineb liikmesriikide esitatud andmetel.

Mis puudutab määrust (EÜ) nr 166/2006[7], kavandatakse liikmesriikide jaoks ka selge aruandlustähtaeg, et esitada komisjonile elektroonilisel teel kõik käesolevas määruses nimetatud vajalikud andmed.

Mis puudutab määrust (EÜ) nr 995/2010, leiab raportöör, et Euroopa Parlamendile tuleb anda võimalus vaadata läbi komisjoni aruanded ja võimalikud seadusandlikud ettepanekud iga parlamendikoosseisu ametiaja jooksul, ja vähendab seetõttu komisjoni läbivaatamise perioodi kuuelt aastalt viiele.

Raportöör leiab, et teatavad sätted, mis viitavad käesolevas ettepanekus viidatud alusaktides kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamisele, tuleks viia vastavusse Lissaboni lepinguga. Sellega seoses nõuab raportöör, et mõne käesolevas ettepanekus viidatud alusakti teatavate artiklite puhul kasutataks delegeeritud õigusakte, millega suurendatakse selgust volituste kohta, mille on komisjonile andnud kaks kaasseadusandjat: Euroopa Parlament ja nõukogu. Samuti esitatakse delegeeritud volituste rakendamise üksikasjad. Seega kujutab soovitatud Lissaboni lepinguga kohandamine ja eriti delegeeritud õigusaktide kasutamine endast komisjoni ettepaneku olulist ajakohastamist ning parandab ka üldist aruandlust ja järelevalvet.

  • [1]  Komisjoni aruanne (COM(2017)0312). 
  • [2]  SWD(2017)0230.
  • [3]  Euroopa parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta otsus (EL) 2018/853, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1257/2013, direktiive 94/63/EÜ ja 2009/31/EÜ ning nõukogu direktiive 86/278/EMÜ ja 87/217/EMÜ keskkonnaalase aruandluse valdkonna menetlusnormide osas ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/692/EMÜ.
  • [4]  ELT L 354, 28.12.2013, lk 171–200.
  • [5]  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/35/EÜ, 21. aprill 2004, keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta.
  • [6]  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/63/EL, 22. september 2010, teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta.
  • [7]  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 166/2006, 18. jaanuar 2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ.

PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS (2.10.2018)

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liikmesriikide keskkonnapoliitika alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005
(COM(2018)0381 – C8‑0244/2018 – 2018/0205(COD))

Arvamuse koostaja: Nicola Caputo

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja pooldab teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitset käsitleva direktiivi 2010/63/EL läbipaistvamaks ja lihtsamaks muutmist ning eelkõige avatud juurdepääsuga statistilisi andmeid sisaldava ja otsinguid võimaldava andmebaasi loomist. Andmebaas võimaldab loomade teaduslikel eesmärkidel kasutamise, protseduuride raskustasemete ja kasutatud liikide, eelkõige ahviliste üle palju korrapärasemat järelevalvet. Komisjon peaks sellegipoolest esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, mis sisaldab ülevaadet andmebaasi esmastest statistilistest andmetest ja nende tõlgendust. Nagu rõhutatud komisjoni 2017. aasta aruandes, viiakse praegune läbivaatamine läbi direktiivi rakendamise varajases etapis ja veel on liiga vara hinnata selle tulemuslikkuse mitmeid külgi seoses strateegiliste eesmärkide saavutamisega. Aruande järeldustes toodi välja mõningad punktid, mida edaspidi tuleks muuta. Seetõttu on raportöör seisukohal, et artikkel direktiivi läbivaatamise kohta tuleb alles jätta.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek:EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

liikmesriikide

keskkonnapoliitika alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005

Ettepanek:EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

liikmesriikide

keskkonda käsitlevate õigusaktide alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005

Selgitus

Pealkirja muutmine, mis kajastab asjaolu, et mitte kõik siin loetletud õigusaktid ei ole iseenesest keskkonnaalased.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Pidades silmas vajadust rakendamist ja vastavust käsitleva teabe järele, tuleks teha mitu muudatust keskkonnaalastes õigusaktides, võttes arvesse järeldusi, mis on esitatud komisjoni aruandes keskkonnaalase aruandluse ühtlustamise kohta,45 ja sellega seotud toimivuskontrolli46.

(1)  Pidades silmas vajadust rakendamist ja vastavust käsitleva teabe järele, tuleks teha mitu muudatust keskkonda käsitlevates õigusaktides, võttes arvesse järeldusi, mis on esitatud komisjoni aruandes keskkonnaalase aruandluse ühtlustamise kohta45, ja sellega seotud toimivuskontrolli46.

_________________

_________________

45 COM(2017) 312.

45 COM(2017) 312.

46 SWD(2017) 230.

46 SWD(2017) 230.

Selgitus

Kooskõlas pealkirjas tehtud samasuguse muudatusega.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Kõigi üksuste halduskoormuse minimeerimiseks on vaja tagada juurdepääs andmetele. Selleks on vaja riiklikul tasandil kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividega 2003/4/EÜ47 ja 2007/2/EÜ48 ning asjakohaste rakenduseeskirjadega tagada üldsusele juurdepääsuks vajalik taristu ning aruandlus ja andmete jagamine valitsusasutustega.

(2)  Kõigi üksuste, eelkõige valitsusväliste üksuste, nagu VKEd, halduskoormuse minimeerimiseks on vaja tagada juurdepääs andmetele. Selleks on vaja riiklikul tasandil kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividega 2003/4/EÜ47 ja 2007/2/EÜ48 ning asjakohaste rakenduseeskirjadega tagada üldsusele juurdepääsuks vajalik taristu ning aruandlus ja andmete jagamine valitsusasutustega.

_________________

_________________

47 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 41, 14.2.2003, lk 26).

47 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 41, 14.2.2003, lk 26).

48 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete taristu (INSPIRE) (ELT L 108, 25.4.2007, lk 1).“

48 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete taristu (INSPIRE) (ELT L 108, 25.4.2007, lk 1).“

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Liikmesriikide esitatud andmed on olulised, et komisjon saaks jälgida, läbi vaadata ja hinnata õigusaktide tulemuslikkust seoses püstitatud eesmärkide saavutamisega, et anda teavet õigusaktide edaspidise hindamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe49 punktile 22. On asjakohane lisada sätteid mitmesse keskkonnaalasesse õigusakti pidades silmas edaspidist hindamist nende rakendamise käigus kogutud andmete põhjal, mida võidakse täiendada teaduslike, analüüsitulemustel põhinevate andmetega. Selles kontekstis on vaja asjakohaseid andmeid, mis võimaldaksid paremini hinnata liidu õigusaktide tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust ja sidusust ning ELi lisaväärtust, millest tuleneb ka asjakohaste aruandlusmehhanismide vajadus, sest ka selliseid mehhanisme saab sel eesmärgil kasutada näitajatena.

(3)  Liikmesriikide esitatud andmed on olulised, et komisjon saaks jälgida, läbi vaadata ja hinnata õigusaktide tulemuslikkust seoses püstitatud eesmärkide saavutamisega, et anda teavet õigusaktide edaspidise hindamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe49 punktile 22. On asjakohane lisada sätteid mitmesse keskkonnaalasesse õigusakti pidades silmas edaspidist hindamist nende rakendamise käigus kogutud andmete põhjal, mida võidakse täiendada teaduslike, analüüsitulemustel põhinevate andmetega. Selles kontekstis on vaja asjakohaseid andmeid, mis võimaldaksid paremini hinnata liidu õigusaktide tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust ja sidusust ning ELi lisaväärtust, millest tuleneb ka asjakohaste aruandlusmehhanismide vajadus, sest ka selliseid mehhanisme saab sel eesmärgil kasutada näitajatena nii otsustajate kui ka üldsuse jaoks.

_________________

_________________

49 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

49 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  On vaja muuta aruandlusnõudeid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL56 artiklites 43, 54 ja 57. Kõnealused sätted hõlmavad läbipaistvuse suurendamise ja halduskoormuse vähendamise eesmärgil mittetehnilisi projektikokkuvõtteid ja nendega seotud tagasiulatuvaid hindamisi sisaldava avatud juurdepääsuga otsingumootoriga andmebaasi loomist, ning rakendusvolituste andmist komisjonile selleks, et luua ühtne vorm mittetehniliste projektikokkuvõtete ja nendega seotud tagasiulatuvate hindamiste esitamiseks ning selleks, et asendada komisjoni kolmeaastase statistilise aruandluse tsükli nõue sellise dünaamilise keskse andmebaasiga, mida haldab komisjon ja mille teavet avaldatakse igal aastal.

(9)  On vaja muuta aruandlusnõudeid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL56 artiklites 43, 54, 57 ja 58. Kõnealused sätted hõlmavad läbipaistvuse suurendamise ja halduskoormuse vähendamise eesmärgil mittetehnilisi projektikokkuvõtteid ja nendega seotud tagasiulatuvaid hindamisi sisaldava avatud juurdepääsuga otsingumootoriga andmebaasi loomist, ning rakendusvolituste andmist komisjonile selleks, et luua ühtne vorm mittetehniliste projektikokkuvõtete ja nendega seotud tagasiulatuvate hindamiste esitamiseks ning selleks, et asendada komisjoni kolmeaastase statistilise aruandluse tsükli nõue sellise dünaamilise keskse andmebaasiga, mida haldab komisjon ja mille teavet avaldatakse igal aastal. Kooskõlas teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitset käsitleva direktiivi 2010/63/EL artikliga 5856 a tuleks kaaluda läbivaatamisklausli muutmist, pidades silmas uut läbivaatamist pärast komisjoni aruande avaldamist.

__________________

__________________

56 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta direktiiv 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (ELT L 276, 20.10.2010, lk 33).

56 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta direktiiv 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (ELT L 276, 20.10.2010, lk 33).

 

56 a COM 2017 (631) final, komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele kooskõlas direktiivi 2010/63/EL (teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta) artikliga 58

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Direktiiv 86/278/EMÜ

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  reoveesetete saajate nimed ja aadressid ning koht, kus reoveesetteid hakatakse kasutama;

välja jäetud

Selgitus

Konkreetsed tegevusandmed, nagu antud juhul andmed reoveesetete ostjate kohta, ei peaks olema avalikkusele kättesaadavad. Tagada tuleb andmekaitse. Põllumajandusettevõtjate andmete avaldamise järel võivad keskkonnakaitsjad neid ahistada, isegi kui põllumajandusettevõtjate tegevus on seadusega kooskõlas. Selline avalikustamine võib põhjustada põllumajandusettevõtjate häbimärgistamist. Ametiasutustele peavad andmed olema kättesaadavad, et neil oleks võimalik kontrollida nõuetest ja normidest kinnipidamist.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Direktiiv 86/278/EMÜ

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  igasugune muu teave, mis on seotud käesoleva direktiivi ülevõtmise ja rakendamisega ning mille on liikmesriigid esitanud komisjonile vastavalt artiklile 17.

välja jäetud

Selgitus

Kavandatud tekst looks ringviite, kuna selles viidatakse artiklile 17, mis ise viitab rakendusaktile, millega tuleb kehtestada artikli 10 nõuded.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 86/278/EMÜ

Artikkel 17 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjonil on volitused sätestada rakendusaktiga vorm, mille kohaselt liikmesriigid esitavad teavet direktiivi 86/278/EMÜ rakendamise kohta, nagu on sätestatud käesoleva direktiivi artiklis 10. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Komisjoni talitused avaldavad liiduülese ülevaate, sealhulgas kaardid, tuginedes liikmesriikide artiklite 10 ja 17 kohaselt esitatud andmetele.

Komisjonil on volitused sätestada rakendusaktiga vorm, mille kohaselt liikmesriigid esitavad teavet direktiivi 86/278/EMÜ rakendamise kohta, nagu on sätestatud käesoleva direktiivi artiklis 10. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Komisjoni talitused avaldavad liiduülese ülevaate, sealhulgas kaardid, tuginedes liikmesriikide artiklite 10 ja 17 kohaselt esitatud andmetele, ning esitavad iga kahe aasta järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepanekud pinnase ja keskkonna paremaks kaitseks.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2002/49/EÜ

Artikkel 10 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et VI lisas nimetatud strateegilistest mürakaartidest ja tegevuskavade kokkuvõtetest saadud informatsioon edastatakse komisjonile kuue kuu jooksul alates artiklites 7 ja 8 sätestatud kuupäevadest. Sel eesmärgil esitavad liikmesriigid artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt loodavasse andmehoidlasse teavet üksnes elektrooniliselt. Kui liikmesriik soovib teavet ajakohastada, kirjeldab ta ajakohastatud teabe andmehoidlale kättesaadavaks tegemisel erinevusi ajakohastatud ja esialgse teabe vahel ning ajakohastamise põhjuseid.

2.  Liikmesriigid tagavad, et VI lisas nimetatud strateegilistest mürakaartidest ja tegevuskavade kokkuvõtetest saadud informatsioon edastatakse komisjonile kuue kuu jooksul alates artiklites 7 ja 8 sätestatud kuupäevadest. Sel eesmärgil esitavad liikmesriigid kohustuslikku andmehoidlasse teavet üksnes elektrooniliselt. Kui liikmesriik soovib teavet ajakohastada, kirjeldab ta ajakohastatud teabe andmehoidlale kättesaadavaks tegemisel erinevusi ajakohastatud ja esialgse teabe vahel ning ajakohastamise põhjuseid.

Selgitus

Alusakti vastavusse viimine delegeeritud õigusaktide menetlusega.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Direktiiv 2002/49/EÜ

Artikkel 10 – lõige 2a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Artikli 10 lõike 2 järele lisatakse järgmine lõige:

 

„2a. Komisjon võtab vastavalt artiklile 12a vastu delegeeritud õigusaktid, et täiendada käesolevat direktiivi lõikes 2 osutatud kohustusliku andmehoidla loomise osas, ning strateegilistest mürakaartidest ja tegevuskavade kokkuvõtetest saadud teabe edastamiseks kasutatava digitaalse teabevahetusmehhanismi üksikasjalikud eeskirjad.“

Selgitus

Alusakti vastavusse viimine delegeeritud õigusaktide menetlusega. Uue lõikega muudetakse artikli 10 lõike 2 viiendat lõiku ja sellest saab lõikele 2 järgnev lõige.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 b (uus)

Direktiiv 2002/49/EÜ

Artikkel 12a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b.  Lisatakse järgmine artikkel: 

 

„Artikkel 12a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel. 

 

2. Artikli 10 lõikes 2a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab volituste delegeerimise kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. 

 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 10 lõikes 2a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. 

 

4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon ekspertidega, kelle iga liikmesriik on määranud kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. 

 

5. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

 

6. Artikli 10 lõike 2a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu mõlemad on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.“

Selgitus

Alusakti vastavusse viimine delegeeritud õigusaktide menetlusega.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2002/49/EÜ

VI lisa – punkt 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  VI lisa punkt 3 asendatakse järgmisega.

5.  VI lisa punkt 3 jäetakse välja.

„3. Teabevahetusmehhanism

 

Artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt töötab komisjon Euroopa Keskkonnaameti abil välja kohustusliku digitaalse teabevahetusmehhanismi, mille kaudu artikli 10 lõike 2 kohaselt edastatakse teavet strateegiliste mürakaartide ja tegevuskavade kokkuvõtete kohta.“

 

Selgitus

See muudatus sõnastati ümber ja viidi artikli 10 lõikesse 2a.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 2004/35/EÜ

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt ba (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Artikli 3 lõikele 1 lisatakse järgmine punkt ba:

 

ba) kahjustused, mis on tekitatud selliste võõrmetsaliikide sissetoomisega, mis on sobimatud, sest vähendavad kohalikke veeallikaid või on väga tuleohtlikud.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2004/35/EÜ

VI lisa – punkt 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  keskkonnakahju ulatus ja liik, kahju esinemise ja/või avastamise kuupäev. Keskkonnakahju ulatust liigitatakse järgmiselt: väike, keskmine, suur ja väga suur. Keskkonnakahjusid liigitatakse järgmistesse liikidesse: veereostus, merekeskkonnareostus, pinnasereostus ning loodusele/ökosüsteemile või inimtervisele põhjustatud kahju;

1.  keskkonnakahju ulatus ja liik, kahju esinemise ja/või avastamise kuupäev. Keskkonnakahju ulatust liigitatakse järgmiselt: väike, keskmine, suur ja väga suur. Keskkonnakahjusid liigitatakse järgmistesse liikidesse: veereostus, merekeskkonnareostus, pinnasereostus ning loodusele/ökosüsteemile, maapiirkonnale või inim- või loomatervisele põhjustatud kahju;

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2007/2/EÜ

Artikkel 23 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Keskkonnaamet avaldab liiduülese ülevaate metaandmetest ja andmetest, mille liikmesriigid on esitanud võrguteenuste kaudu kooskõlas artikliga 21, ning ajakohastab seda igal aastal. Liiduüleses ülevaates esitatakse, kui see on asjakohane, käesoleva direktiivi väljundite, tulemuste ja mõjude näitajad, liiduülesed ülevaatlikud kaardid ja liikmesriikide ülevaatearuanded.

Euroopa Keskkonnaamet avaldab liiduülese ülevaate metaandmetest ja andmetest, mille liikmesriigid on esitanud võrguteenuste kaudu kooskõlas artikliga 21, ning ajakohastab seda kaks korda aastas. Liiduüleses ülevaates esitatakse, kui see on asjakohane, käesoleva direktiivi väljundite, tulemuste ja mõjude näitajad, liiduülesed ülevaatlikud kaardid ja liikmesriikide ülevaatearuanded.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Direktiiv 2010/63/EÜ

Artikkel 43 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  31. detsembriks 2020 avaldavad liikmesriigid loa saanud projektide mittetehnilised projektikokkuvõtted ja kõik nende ajakohastamised. Alates 1. jaanuarist 2021 esitavad liikmesriigid komisjonile ja avaldavad projektide mittetehnilised kokkuvõtted ja kõik ajakohastamised hiljemalt kuue kuu jooksul pärast projektile loa saamist, kasutades elektroonilist edastussüsteemi.

3.  31. detsembriks 2021 avaldavad liikmesriigid loa saanud projektide mittetehnilised projektikokkuvõtted ja kõik nende ajakohastamised. Alates 1. jaanuarist 2022 esitavad liikmesriigid komisjonile ja avaldavad projektide mittetehnilised kokkuvõtted ja kõik ajakohastamised hiljemalt kuue kuu jooksul pärast projektile loa saamist, kasutades elektroonilist edastussüsteemi.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Direktiiv 2010/63/EÜ

Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid saadavad hiljemalt 30. septembriks 2023 ning seejärel iga viie aasta tagant komisjonile teabe käesoleva direktiivi, eelkõige aga selle artikli 10 lõike 1 ning artiklite 26, 28, 34, 38, 39, 43 ja 46 rakendamise kohta.

Liikmesriigid saadavad hiljemalt 30. septembriks 2024 ning seejärel iga viie aasta tagant komisjonile teabe käesoleva direktiivi, eelkõige aga selle artikli 10 lõike 1 ning artiklite 26, 28, 34, 38, 39, 43 ja 46 rakendamise kohta.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Direktiiv 2010/63/EÜ

Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjoni talitused avaldavad liiduülese ülevaate liikmesriikide esitatud andmete põhjal.

Hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui liikmesriigid on esitanud teises lõigus osutatud andmed, avaldavad komisjoni talitused nende andmete põhjal koostatud liiduülese ülevaate.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2010/63/EL

Artikkel 57

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Artikkel 57 jäetakse välja.

3.  Artikkel 57 asendatakse järgmisega.

 

„Artikkel 57

 

Komisjoni aruanne

 

 

 

Hiljemalt 10. novembriks 2020 ja seejärel iga kolme aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule liikmesriikidelt artikli 54 lõike 2 alusel saadud statistilise teabe põhjal selle teabe kohta kokkuvõtva aruande.“

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Direktiiv 2010/63/EL

Artikkel 58 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

3 a.  Artikli 58 lõik 1 asendatakse järgmisega.

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi läbi hiljemalt 10. novembriks 2017, võttes arvesse arengut selliste alternatiivsete meetodite väljatöötamises, mis ei eelda loomade, eriti ahviliste kasutamist, ning teeb ettepaneku direktiivi muutmiseks, kui see on asjakohane.

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi läbi hiljemalt 10. novembriks 2024, võttes arvesse arengut selliste alternatiivsete meetodite väljatöötamises, mis ei eelda loomade, eriti ahviliste kasutamist, ning teeb ettepaneku direktiivi muutmiseks, kui see on asjakohane.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1

Määrus (EL) nr 995/2010

Artikkel 20 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Hiljemalt 3. detsembriks 2015 ning seejärel iga kuue aasta järel hindab komisjon käesoleva määruse kohaldamisel saadud kogemuste ja teabe alusel käesoleva määruse toimimist ja tulemuslikkust, sealhulgas ebaseaduslikult üles töötatud puidu ja sellest valmistatud puittoodete turulelaskmise vältimisel. Komisjon võtab eriti arvesse halduslikke tagajärgi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning hõlmatavaid tooteid. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule läbivaatamise tulemuste kohta aruande ja vajaduse korral lisab asjakohased seadusandlikud ettepanekud.

3.  Hiljemalt 3. detsembriks 2021 ning seejärel iga kuue aasta järel hindab komisjon käesoleva määruse kohaldamisel saadud kogemuste ja teabe alusel käesoleva määruse toimimist ja tulemuslikkust, sealhulgas ebaseaduslikult üles töötatud puidu ja sellest valmistatud puittoodete turulelaskmise vältimisel. Komisjon võtab eriti arvesse halduslikke tagajärgi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning hõlmatavaid tooteid. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule läbivaatamise tulemuste kohta aruande ja vajaduse korral lisab asjakohased seadusandlikud ettepanekud.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 338/97

Artikkel 15 – lõige 4 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  Ilma et sellega piirataks artikli 20 kohaldamist, edastavad liikmesriikide korraldusasutused komisjonile üks aasta enne konventsiooni osapoolte konverentsi konventsiooni VIII artikli lõike 7 punktis b nimetatud aruannete koostamiseks vajaliku teabe eelmise perioodi kohta ning samuti vastava teabe käesoleva määruse nende sätete kohta, mis jäävad konventsiooni reguleerimisalast välja. Edastatava teabe ja selle esitamise vormingu täpsustab komisjon artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusega.

c)  Ilma et sellega piirataks artikli 20 kohaldamist, edastavad liikmesriikide korraldusasutused komisjonile üks aasta enne konventsiooni osapoolte konverentsi konventsiooni VIII artikli lõike 7 punktis b nimetatud aruannete koostamiseks vajaliku teabe eelmise perioodi kohta ning samuti vastava teabe käesoleva määruse nende sätete kohta, mis jäävad konventsiooni reguleerimisalast välja. Teabe esitamise vormingu täpsustab komisjon artikli 18 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Selgitus

Edastatava teabe üle ei peaks otsustama komisjon ja regulatiivkomitee menetlus tuleks muuta rakendusaktiks (kontrollimenetlus).

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Keskkonnapoliitikaalaste teatamiskohustuste ühtlustamine

Viited

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

AGRI

11.6.2018

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Nicola Caputo

28.6.2018

Vastuvõtmise kuupäev

1.10.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

0:

38

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Renata Briano

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

38

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

4

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS (27.9.2018)

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liikmesriikide keskkonnapoliitika alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005
(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Arvamuse koostaja: Heidi Hautala

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Käesoleva määruse eesmärk on ajakohastada teabehaldust ja tagada selle reguleerimisala piires ühtsem lähenemisviis õigusaktidele, lihtsustades asjaolusid arvesse võttes aruandlust, et vähendada halduskoormust, tõhustades andmebaasi tulevaste hindamiste jaoks ning suurendades üldsuse huvides läbipaistvust.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Liikmesriikide esitatud andmed on olulised, et komisjon saaks jälgida, läbi vaadata ja hinnata õigusaktide tulemuslikkust seoses püstitatud eesmärkide saavutamisega, et anda teavet õigusaktide edaspidise hindamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe49 punktile 22. On asjakohane lisada sätteid mitmesse keskkonnaalasesse õigusakti pidades silmas edaspidist hindamist nende rakendamise käigus kogutud andmete põhjal, mida võidakse täiendada teaduslike, analüüsitulemustel põhinevate andmetega. Selles kontekstis on vaja asjakohaseid andmeid, mis võimaldaksid paremini hinnata liidu õigusaktide tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust ja sidusust ning ELi lisaväärtust, millest tuleneb ka asjakohaste aruandlusmehhanismide vajadus, sest ka selliseid mehhanisme saab sel eesmärgil kasutada näitajatena.

(3)  Liikmesriikide asjakohaste andmete tervikliku ja õigeaegse esitamise protsess on oluline, et komisjon saaks jälgida, läbi vaadata ja hinnata õigusaktide tulemuslikkust seoses püstitatud eesmärkide saavutamisega, et anda teavet õigusaktide edaspidise hindamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe49 punktile 22. On asjakohane lisada sätteid mitmesse keskkonnaalasesse õigusakti pidades silmas edaspidist hindamist nende rakendamise käigus kogutud andmete põhjal, mida võidakse täiendada teaduslike, analüüsitulemustel põhinevate andmetega. Selles kontekstis on vaja asjakohaseid andmeid, mis võimaldaksid paremini hinnata liidu õigusaktide tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust ja sidusust ning ELi lisaväärtust, millest tuleneb ka asjakohaste aruandlusmehhanismide vajadus, sest ka selliseid mehhanisme saab sel eesmärgil kasutada näitajatena.

_________________

_________________

49 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

49 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Tuginedes Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni aruandele direktiivi 2007/2/EÜ rakendamise kohta ja REFITi hindamise kohta,52 on asjakohane kõnealuse direktiivi rakendamise lihtsustamiseks ja liikmesriikide teostatava järelevalvega seotud halduskoormuse vähendamiseks loobuda nõudmast liikmesriikidelt iga kolme aasta tagant komisjonile aruannete esitamist ja mitte nõuda komisjonilt Euroopa Parlamendile ja nõukogule koondaruannete esitamist,53 kuna aruandluse toimivuskontroll näitas, et selliseid aruandeid kasutatakse vähe.

(7)  Tuginedes Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni aruandele direktiivi 2007/2/EÜ rakendamise kohta ja REFITi hindamise kohta,52 on asjakohane kõnealuse direktiivi rakendamise lihtsustamiseks ja liikmesriikide teostatava järelevalvega seotud halduskoormuse vähendamiseks loobuda nõudmast liikmesriikidelt iga kolme aasta tagant komisjonile aruannete esitamist ja mitte nõuda komisjonilt Euroopa Parlamendile ja nõukogule koondaruannete esitamist,53 kuna aruandluse toimivuskontroll näitas, et selliseid aruandeid kasutatakse vähe.

Sellegipoolest peaks komisjon viima korrapäraste ajavahemike järel läbi kõnealuse direktiivi hindamise ning selle avalikustama.

_________________

_________________

52 COM(2016) 478 ja SWD(2016) 273).

52 COM(2016) 478 ja SWD(2016) 273).

53 COM(2017) 312.

53 COM(2017) 312.

Selgitus

Direktiivi 2007/2/EÜ kehtivas tekstis nõutakse, et komisjon esitaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. Seepärast on vaja vähemalt korrapärast, avalikkusele kättesaadavat hindamist.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Direktiiv 86/278/EMÜ

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lõikes 1 osutatud kirjed avalikustatakse iga kalendriaasta kohta kolme kuu jooksul pärast asjaomase kalendriaasta lõppu koondvormis, nagu on sätestatud komisjoni otsuse 94/741/EÜ** lisas, või muus vormis vastavalt artiklile 17.

Lõikes 1 osutatud kirjed tehakse üldsusele lihtsasti kättesaadavaks ja avalikustatakse iga kalendriaasta kohta kolme kuu jooksul pärast asjaomase kalendriaasta lõppu koondvormis, nagu on sätestatud komisjoni otsuse 94/741/EÜ** lisas, või muus vormis vastavalt artiklile 17.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1

Direktiiv 86/278/EMÜ

Artikkel 10 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Pädevatele asutustele tehakse taotluse korral kättesaadavaks teave töötlemismeetodite ja analüüside tulemuste kohta.

3. Pädevatele asutustele tehakse kättesaadavaks teave töötlemismeetodite ja analüüside tulemuste kohta.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 86/278/EMÜ

Artikkel 17 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Komisjonil on volitused sätestada rakendusaktiga vorm, mille kohaselt liikmesriigid esitavad teavet direktiivi 86/278/EMÜ rakendamise kohta, nagu on sätestatud käesoleva direktiivi artiklis 10. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Komisjoni talitused avaldavad liiduülese ülevaate, sealhulgas kaardid, tuginedes liikmesriikide artiklite 10 ja 17 kohaselt esitatud andmetele.“

„Komisjonil on volitused sätestada rakendusaktiga vorm, mille kohaselt liikmesriigid esitavad õigeks ajaks teavet direktiivi 86/278/EMÜ rakendamise kohta, nagu on sätestatud käesoleva direktiivi artiklis 10. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Komisjoni talitused avaldavad liiduülese ülevaate, sealhulgas kaardid, tuginedes liikmesriikide artiklite 10 ja 17 kohaselt esitatud andmetele.“

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 86/278/EMÜ

Artikkel 17 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon koostab hiljemalt 1. jaanuariks 2021 ja pärast seda vähemalt iga kolme aasta järel käesoleva direktiivi ja selle rakendamise hinnangu. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamise tulemuste kohta aruande ja vajaduse korral lisab asjakohased seadusandlikud ettepanekud.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2002/49/EÜ

Artikkel 9 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende koostatud või, kui see on asjakohane, kinnitatud strateegilised mürakaardid ja tegevuskavad tehakse üldsusele kättesaadavaks ja neid levitatakse asjakohaste liidu õigusaktide kohaselt, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/4/EÜ* ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ** kohaselt ning kooskõlas direktiivi 2002/49/EÜ IV ja V lisaga, sealhulgas kasutada olevate infotehnoloogia vahendite abil.

Liikmesriigid tagavad, et nende koostatud või, kui see on asjakohane, kinnitatud strateegilised mürakaardid ja tegevuskavad tehakse viivitamata üldsusele kättesaadavaks ja neid levitatakse asjakohaste liidu õigusaktide kohaselt, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/4/EÜ* ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ** kohaselt ning kooskõlas direktiivi 2002/49/EÜ IV ja V lisaga, sealhulgas kasutada olevate infotehnoloogia vahendite abil.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2002/49/EÜ

Artikkel 10 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et VI lisas nimetatud strateegilistest mürakaartidest ja tegevuskavade kokkuvõtetest saadud informatsioon edastatakse komisjonile kuue kuu jooksul alates artiklites 7 ja 8 sätestatud kuupäevadest. Sel eesmärgil esitavad liikmesriigid artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt loodavasse andmehoidlasse teavet üksnes elektrooniliselt. Kui liikmesriik soovib teavet ajakohastada, kirjeldab ta ajakohastatud teabe andmehoidlale kättesaadavaks tegemisel erinevusi ajakohastatud ja esialgse teabe vahel ning ajakohastamise põhjuseid.

2.  Liikmesriigid tagavad, et VI lisas nimetatud strateegilistest mürakaartidest ja tegevuskavade kokkuvõtetest saadud informatsioon edastatakse komisjonile kuue kuu jooksul alates artiklites 7 ja 8 sätestatud kuupäevadest. Sel eesmärgil esitavad liikmesriigid andmehoidlasse teavet üksnes elektrooniliselt. Kui liikmesriik soovib teavet ajakohastada, kirjeldab ta ajakohastatud teabe andmehoidlale kättesaadavaks tegemisel erinevusi ajakohastatud ja esialgse teabe vahel ning ajakohastamise põhjuseid. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 10a käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusaktid andmehoidla loomise kohta.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Direktiiv 2002/49/EÜ

Artikkel 10 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 10a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2. Artikli 10 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [ELT: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/...*+ jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 10 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

 

5. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6. Artikli 10 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.“

 

______________

 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... määrus (EL) 2018/..., [liikmesriikide keskkonnapoliitika alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta], (ELT L ..., lk ...).

 

+ ELT: palun lisada teksti dokumendis 2018/0205(COD) sisalduva määruse number ja joonealusesse märkusesse kõnealuse määruse number, pealkiri, kuupäev ja ELT avaldamisviide.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2002/49/EÜ

VI lisa – punkt 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt töötab komisjon Euroopa Keskkonnaameti abil välja kohustusliku digitaalse teabevahetusmehhanismi, mille kaudu artikli 10 lõike 2 kohaselt edastatakse teavet strateegiliste mürakaartide ja tegevuskavade kokkuvõtete kohta.

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 10a Euroopa Keskkonnaameti abil vastu delegeeritud õigusaktid käesoleva direktiivi täiendamiseks seoses kohustusliku digitaalse teabevahetusmehhanismi väljatöötamisega, mille kaudu artikli 10 lõike 2 kohaselt edastatakse teavet strateegiliste mürakaartide ja tegevuskavade kokkuvõtete kohta.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1

Direktiiv 2004/35/EÜ

Artikkel 14 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artikli 14 lõige 2 jäetakse välja.

1.  Artikli 14 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

 

Komisjon esitab enne 1. jaanuari 2021 aruande käesoleva direktiivi tõhususe kohta keskkonnakahjustuste tegelikul parandamisel, samuti selle kohta, kas III lisas nimetatud tegevustele on mõõduka hinnaga saadaval kindlustusi ja muud liiki rahalisi tagatisi ning millistel tingimustel neid on võimalik saada. Aruandes käsitletakse seoses rahaliste tagatistega ka järgmisi küsimusi: etapiviisiline lähenemisviis, rahalise tagatise ülemmäär ja madala riskiga tegevuste kohaldamisalast väljajätmine. Kõnealuse aruande ja laiendatud mõjuhinnangu, sealhulgas kulude-tulude analüüsi alusel teeb komisjon vajadusel ettepanekuid kohustusliku rahaliste tagatiste ühtlustatud süsteemi loomiseks.

Selgitus

Tuleks ajakohastada uusi kohustusi, mis on seotud keskkonnakahju heastamise hindamisega ja finantstagatisega.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2004/35/EÜ

Artikkel 18 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et piisav ja ajakohane teave vähemalt otsese kahju ohu kohta on üldsusele internetis kättesaadav avatud andmevormingus vastavalt käesoleva direktiivi VI lisale ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/4/EÜ artikli 7 lõikele 4. Iga juhtumi puhul esitatakse vähemalt käesoleva direktiivi VI lisas loetletud teave.

1.   Liikmesriigid tagavad, et piisav ja ajakohane teave muu hulgas otsese kahju ohu kohta on üldsusele ja komisjonile internetis otse kättesaadav avatud andmevormingus vastavalt käesoleva direktiivi VI lisale ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/4/EÜ artikli 7 lõikele 4. Iga juhtumi puhul esitatakse vähemalt käesoleva direktiivi VI lisas loetletud teave.

Selgitus

Sellega tagatakse, et komisjonil on andmetele juurdepääs, et täita oma kohustust vastavalt artikli 18 lõikele 3.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2004/35/EÜ

Artikkel 18 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjoni talitused avaldavad liiduülese ülevaate, sealhulgas kaardid, tuginedes andmetele, mille liikmesriigid esitavad lõike 1 kohaselt.

3.  Komisjoni talitused avaldavad liiduülese ülevaate, sealhulgas kaardid, tuginedes andmetele, mille liikmesriigid esitavad lõike 1 kohaselt, ja ajakohastavad seda korrapäraselt, vähemalt kord aastas.

Selgitus

On vaja sõnaselget viidet kohustusele ülevaadet korrapäraselt ajakohastada.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2004/35/EÜ

Artikkel 18 – lõige 4 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjon koostab korrapäraste ajavahemike järel käesoleva direktiivi hinnangu. Hindamine tugineb muu hulgas järgmistele elementidele:

4.  Komisjon koostab hiljemalt 1. jaanuariks 2021 ning seejärel vähemalt iga kolme aasta järel käesoleva direktiivi hinnangu. Hindamine avalikustatakse ning see tugineb muu hulgas järgmistele elementidele:

Selgitus

Vajalik on sõnaselge viide hindamise avalikustamisele.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2004/35/EÜ

Artikkel 18 – lõige 4 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  käesoleva direktiivi rakendamisel saadud kogemused;

(a)  käesoleva direktiivi rakendamisel saadud kogemused ning liikmesriikides toimunud arengute hindamine, mis puudutavad keskkonnakahju tegelikku heastamist, eelkõige seoses keskkonnakahjuga, mille on põhjustanud geneetiliselt muundatud organismid (GMOd), käesoleva direktiivi kohaldamine kaitsealuste liikide ja looduslike elupaikade suhtes, ettevõtja õigus piirata oma vastutust vastavalt artikli 4 lõikes 3 nimetatud rahvusvahelistele konventsioonidele ning käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja jäetud saastus, mis kuulub IV ja V lisades loetletud rahvusvaheliste juriidiliste dokumentide kohaldamisalasse;

 

(Selle muudatusettepaneku osa „ning liikmesriikides toimunud arengute hindamine“ kehtib kogu tekstis. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Selgitus

Direktiivis selle praegusel kujul nõutakse, et liikmesriigid teataksid igasugustest konkreetsetest arengutest või muutustest, mis võivad mõjutada kõnealuste õigusaktide kohaldamisala. Komisjoni ettepanekus ei ole sellist hindamist enam ette nähtud. See tuleks siiski lisada, vähemalt üldreeglina, et tagada terviklik ja järjepidev aruandlus.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2004/35/EÜ

Artikkel 18 – lõige 4 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  asjaomastel rahvusvahelistel foorumitel toimunud arengute ja muutuste analüüs ning nende rakendamine liikmesriikides.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2004/35/EÜ

Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule lõikes 4 osutatud hindamise tulemuste kohta aruande ja vajaduse korral lisab sellele asjakohased seadusandlikud ettepanekud.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2004/35/EÜ

VI lisa – punkt 7 – alapunkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  asjakohased kohtumenetlused;

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2007/2/EÜ

Artikkel 23 – lõik 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon koostab korrapäraste ajavahemike järel käesoleva direktiivi hinnangu. Hindamine tugineb muu hulgas järgmistele elementidele:

Komisjon koostab hiljemalt 1. jaanuariks 2021 ja pärast seda vähemalt iga kolme aasta järel käesoleva direktiivi hinnangu ja avalikustab selle. Hindamine tugineb muu hulgas järgmistele elementidele:

Selgitus

Direktiivi 2007/2/EÜ artikli 23 kehtivas tekstis nõutakse, et komisjon esitaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. Seepärast on vajalik sõnaselge viide hindamise avalikustamisele.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2007/2/EÜ

Artikkel 23 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule teises lõigus osutatud hindamise tulemuste kohta aruande ja vajaduse korral lisab asjakohased seadusandlikud ettepanekud.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1

Direktiiv 2009/147/EÜ

Artikkel 12 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Üheaegselt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ* artikli 17 kohaselt koostatud aruandega edastavad liikmesriigid komisjonile iga kuue aasta järel aruande käesoleva direktiivi alusel võetud meetmete rakendamise ja nende meetmete peamiste mõjude kohta. Kõnealuses aruandes esitatakse eelkõige teave käesoleva direktiiviga kaitstavate metslinnuliikide seisundi ja arengusuundumuste, neile avalduvate ohtude ja survetegurite ja võetud kaitsemeetmete kohta ning erikaitsealade võrgustikuga saavutatud tulemuste kohta käesoleva direktiivi artiklis 2 sätestatud eesmärkide täitmise osas.

1.  Üheaegselt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ* artikli 17 kohaselt koostatud aruandega edastavad liikmesriigid komisjonile iga kuue aasta järel aruande käesoleva direktiivi alusel võetud meetmete rakendamise ja nende meetmete peamiste mõjude kohta. Kõnealune aruanne avalikustatakse ja selles esitatakse eelkõige teave käesoleva direktiiviga kaitstavate metslinnuliikide seisundi ja arengusuundumuste, neile avalduvate ohtude ja survetegurite ja võetud kaitsemeetmete kohta ning erikaitsealade võrgustikuga saavutatud tulemuste kohta käesoleva direktiivi artiklis 2 sätestatud eesmärkide täitmise osas.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2009/147/EÜ

Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  lisatakse järgmine lõige 1 a:

 

Käesoleva direktiivi asjaomastest maad ja merd puudutavatest osadest tuleb anda aru samal ajal.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2009/147/EÜ

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon koostab Euroopa Keskkonnaameti abil iga kuue aasta järel lõikes 1 osutatud teabe põhjal kokkuvõtliku aruande.

2.  Komisjon koostab Euroopa Keskkonnaameti abil iga kuue aasta järel lõikes 1 osutatud teabe põhjal kokkuvõtliku aruande ja avaldab selle.

 

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Direktiiv 2010/63/EÜ

Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid saadavad hiljemalt 30. septembriks 2023 ning seejärel iga viie aasta tagant komisjonile teabe käesoleva direktiivi, eelkõige aga selle artikli 10 lõike 1 ning artiklite 26, 28, 34, 38, 39, 43 ja 46 rakendamise kohta.

Liikmesriigid saadavad hiljemalt 30. septembriks 2023 ning seejärel iga viie aasta tagant viivitamata komisjonile teabe käesoleva direktiivi, eelkõige aga selle artikli 10 lõike 1 ning artiklite 26, 28, 34, 38, 39, 43 ja 46 rakendamise kohta.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Direktiiv 2010/63/EÜ

Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad ja avaldavad sellised andmed elektrooniliselt vormingus, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 4.

Liikmesriigid esitavad ja avaldavad viivitamata sellised andmed elektrooniliselt vormingus, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 4.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Direktiiv 2010/63/EL

Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjoni talitused avaldavad liiduülese ülevaate liikmesriikide esitatud andmete põhjal.

Hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui liikmesriigid on esitanud teises lõigus osutatud andmed, avaldavad komisjoni talitused nende andmete põhjal koostatud liiduülese ülevaate.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Direktiiv 2010/63/EL

Artikkel 54 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Komisjon koostab hiljemalt 1. jaanuariks 2021 ja pärast seda vähemalt iga kolme aasta järel käesoleva direktiivi ja selle rakendamise hinnangu, lähtudes eelkõige andmetest, mille liikmesriigid on esitanud vastavalt artikli 54 lõikele 1, ning võttes arvesse edusamme selliste alternatiivsete meetodite väljatöötamisel, mis ei eelda loomade kasutamist. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamise tulemuste kohta aruande ja vajaduse korral lisab sellele asjakohased seadusandlikud ettepanekud.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Direktiiv 2010/63/EÜ

Artikkel 54 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid koguvad igal aastal statistilist teavet, mis käsitleb loomade kasutamist katsetes, sealhulgas teavet katsete tegeliku raskuse kohta, ja katsetes kasutatavate ahviliste päritolu ja liike, ning teevad selle teabe avalikult kättesaadavaks.

Liikmesriigid koguvad igal aastal statistilist teavet, mis käsitleb loomade kasutamist katsetes, sealhulgas teavet katsete tegeliku raskuse kohta, ja katsetes kasutatavate ahviliste päritolu ja liike, ning teevad selle teabe viivitamata avalikult kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Direktiiv 2010/63/EÜ

Artikkel 54 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad selle statistilise teabe komisjonile hiljemalt järgmise aasta 30. septembriks, kokkuvõtmata kujul ja elektrooniliselt vormingus, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 4.

Liikmesriigid esitavad selle statistilise teabe komisjonile hiljemalt järgmise aasta 30. septembriks, kokkuvõetud ja kokkuvõtmata kujul ja elektrooniliselt vormingus, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 4.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Direktiiv 2010/63/EL

Artikkel 54 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjon kehtestab artikli 56 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusega ühtse vormi ja sisu nõuded lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud teabe esitamiseks.

4.  Komisjon kehtestab artikli 56 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega ühtse vormi ja sisu nõuded lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud teabe esitamiseks.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2010/63/EL

Artikkel 56 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2 a.  Artikli 56 lõige 3 asendatakse järgmisega:

3.  Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

3.   Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.“

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 166/2006

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga üksuse käitaja, kes tegutseb ühel või mitmel I lisas nimetatud tegevusalal, ületades selles täpsustatud rakendatavat võimsuse/tootlikkuse künnist, edastab pädevale asutusele elektrooniliselt üksuse tuvastamisandmed artikli 7 lõikes 2 osutatud vormingus, välja arvatud juhul kui selline teave on pädevale asutusele juba kättesaadav.

Iga üksuse käitaja, kes tegutseb ühel või mitmel I lisas nimetatud tegevusalal, ületades selles täpsustatud rakendatavat võimsuse/tootlikkuse künnist, edastab viivitamata pädevale asutusele elektrooniliselt üksuse tuvastamisandmed artikli 7 lõikes 2 osutatud vormingus, välja arvatud juhul kui selline teave on pädevale asutusele juba kättesaadav.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 166/2006

Artikkel 11

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„Artikkel 11

 

Konfidentsiaalsus

 

Kui liikmesriik peab teavet vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/4/EÜ* artiklile 4 konfidentsiaalseks, märgitakse vastava aruandeaasta kohta koostatud ja käesoleva määruse artikli 7 lõikes 2 osutatud aruandes iga üksuse kohta, millist teavet ja miks ei tohi avalikustada. Sellised põhjused avalikustatakse.

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta (ELT L 41, 14.2.2003, lk 26).”

 

Selgitus

Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri määrus on ELi keskkonnaalases õigustikus oluline õigusakt, kuna tänu sellele avalikustatakse teave suurte tööstusharude toimimise kohta. Seega on kehtiva määruse artikli 11 praegune sõnastus ja kohaldamine kooskõlas selle eesmärgiga ning seda ei ole vaja muuta seoses konfidentsiaalsete andmete esitamise ning artiklite 16 ja 17 välja jätmisega.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1

Määrus (EL) nr 995/2010

Artikkel 20 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid teevad iga aasta 30. aprilliks üldsusele ja komisjonile kättesaadavaks teabe käesoleva määruse kohaldamise kohta eelmisel kalendriaastal. Komisjon võib rakendusaktidega kehtestada liikmesriikidele vormingu ja korra sellise teabe kättesaadavaks tegemiseks. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

1.  Liikmesriigid teevad hiljemalt iga aasta 30. aprilliks üldsusele ja komisjonile kättesaadavaks teabe käesoleva määruse kohaldamise kohta eelmisel kalendriaastal. Komisjon võib rakendusaktidega kehtestada liikmesriikidele vormingu ja korra sellise teabe kättesaadavaks tegemiseks. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1

Määrus (EL) nr 995/2010

Artikkel 20 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud teabe alusel avalikustavad komisjoni talitused igal aastal liikmesriikide esitatud teabest koostatud liiduülese ülevaate. Ülevaate koostamisel võtab komisjon arvesse määruse (EÜ) nr 2173/2005 põhjal vastu võetud vabatahtlike FLEGTi partnerluslepingute sõlmimisel ja toimimisel saavutatud edu ning nimetatud lepingute mõju ebaseaduslikult üles töötatud puidu ja sellest valmistatud puittoodete koguste vähendamisele siseturul.

2.  Lõikes 1 osutatud teabe alusel avalikustavad komisjoni talitused viivitamata igal aastal liikmesriikide esitatud teabest koostatud liiduülese ülevaate. Ülevaate koostamisel võtab komisjon arvesse määruse (EÜ) nr 2173/2005 põhjal vastu võetud vabatahtlike FLEGTi partnerluslepingute sõlmimisel ja toimimisel saavutatud edu ning nimetatud lepingute mõju ebaseaduslikult üles töötatud puidu ja sellest valmistatud puittoodete koguste vähendamisele siseturul.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1

Määrus (EL) nr 995/2010

Artikkel 20 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Hiljemalt 3. detsembriks 2015 ning seejärel iga kuue aasta järel hindab komisjon käesoleva määruse kohaldamisel saadud kogemuste ja teabe alusel käesoleva määruse toimimist ja tulemuslikkust, sealhulgas ebaseaduslikult üles töötatud puidu ja sellest valmistatud puittoodete turulelaskmise vältimisel. Komisjon võtab eriti arvesse halduslikke tagajärgi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning hõlmatavaid tooteid. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule läbivaatamise tulemuste kohta aruande ja vajaduse korral lisab asjakohased seadusandlikud ettepanekud.

3.  Hiljemalt 3. detsembriks 2015 ning seejärel iga kolme aasta järel hindab komisjon käesoleva määruse kohaldamisel saadud kogemuste ja teabe alusel käesoleva määruse toimimist ja tulemuslikkust, sealhulgas ebaseaduslikult üles töötatud puidu ja sellest valmistatud puittoodete turulelaskmise vältimisel. Komisjon võtab eriti arvesse halduslikke tagajärgi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning hõlmatavaid tooteid. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule läbivaatamise tulemuste kohta aruande ja vajaduse korral lisab asjakohased seadusandlikud ettepanekud.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 2173/2005

Artikkel 8 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid teevad iga aasta 30. aprilliks üldsusele ja komisjonile kättesaadavaks teabe käesoleva määruse kohaldamise kohta eelmisel kalendriaastal.

1.  Liikmesriigid teevad hiljemalt iga aasta 30. aprilliks üldsusele ja komisjonile kättesaadavaks teabe käesoleva määruse kohaldamise kohta eelmisel kalendriaastal.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 2173/2005

Artikkel 9 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Aastal 2021 ning seejärel iga kuue aasta järel hindab komisjon käesoleva määruse kohaldamisel saadud kogemuste ja saadud teabe alusel käesoleva määruse toimimist ja tulemuslikkust. Seejuures peab komisjon võtma arvesse vabatahtlike partnerluslepingute rakendamisel tehtud edusamme. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamise tulemuste aruande ja vajaduse korral lisab ettepanekud FLEGT-litsentsimissüsteemi täiustamiseks.

Aastal 2021 ning seejärel iga kolme aasta järel hindab komisjon käesoleva määruse kohaldamisel saadud kogemuste ja saadud teabe alusel käesoleva määruse toimimist ja tulemuslikkust. Seejuures peab komisjon võtma arvesse vabatahtlike partnerluslepingute rakendamisel tehtud edusamme. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamise tulemuste aruande ja vajaduse korral lisab ettepanekud FLEGT-litsentsimissüsteemi täiustamiseks.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 338/97

Artikkel 15 – lõige 4 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  Ilma et sellega piirataks artikli 20 kohaldamist, edastavad liikmesriikide korraldusasutused komisjonile üks aasta enne konventsiooni osapoolte konverentsi konventsiooni VIII artikli lõike 7 punktis b nimetatud aruannete koostamiseks vajaliku teabe eelmise perioodi kohta ning samuti vastava teabe käesoleva määruse nende sätete kohta, mis jäävad konventsiooni reguleerimisalast välja. Edastatava teabe ja selle esitamise vormingu täpsustab komisjon artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusega.

c)  Ilma et sellega piirataks artikli 20 kohaldamist, edastavad liikmesriikide korraldusasutused komisjonile üks aasta enne konventsiooni osapoolte konverentsi konventsiooni VIII artikli lõike 7 punktis b nimetatud aruannete koostamiseks vajaliku teabe eelmise perioodi kohta ning samuti vastava teabe käesoleva määruse nende sätete kohta, mis jäävad konventsiooni reguleerimisalast välja. Edastatava teabe ja selle esitamise vormingu täpsustab komisjon artikli 18 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 338/97

Artikkel 18 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 a.  Artikli 18 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.   Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

2.   Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud. Kui nõukogu ei ole artikli 19 punktides 1 ja 2 osutatud komitee ülesannete osas otsust teinud kolme kuu jooksul alates nõukogu poole pöördumisest, võtab komisjon ettepandud meetmed vastu.

 

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Teatamiskohustuste ühtlustamine keskkonnapoliitika valdkonnas

Viited

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

11.6.2018

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Heidi Hautala

9.7.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

3.9.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.9.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

 

 

2

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Teatamiskohustuste ühtlustamine keskkonnapoliitika valdkonnas

Viited

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

EP-le esitamise kuupäev

31.5.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

11.6.2018

AGRI

11.6.2018

JURI

11.6.2018

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Adina-Ioana Vălean

14.5.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

29.8.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.10.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

53

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Anthea McIntyre, Kati Piri

Esitamise kuupäev

15.10.2018

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Lynn Boylan, Younous Omarjee

PEE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

1

EFDD

Julia Reid

1

0

ENF

Joëlle Mélin

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 22. oktoober 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika