Postupak : 2018/0205(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0324/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0324/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1041kWORD 121k
15.10.2018
PE 625.332v02-00 A8-0324/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestiteljica: Adina-Ioana Vălean

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE oDBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
 MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0381),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak114., članak 192. stavak 1. i članak 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija predala prijedlog Parlamentu (C8-0244/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od ... (1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od ... (2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenja Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj i Odbora za pravna pitanja (A8-0324/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005

o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanog s okolišem te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005

(Tekst značajan za EGP)

(Tekst značajan za EGP)

Obrazloženje

Izmjena naslova kojom se odražava da nisu svi navedeni akti sami po sebi zakonodavstvo o okolišu.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Kako bi se riješila potreba za informacijama o provedbi i usklađenosti, trebalo bi izmijeniti nekoliko zakonodavnih akata o okolišu uzimajući u obzir rezultate Izvješća Komisije o mjerama za pojednostavnjenje izvješćivanja o okolišu45 i s njime povezane provjere prikladnosti46.

(1)  Kako bi se riješila potreba za informacijama o provedbi i usklađenosti, trebalo bi izmijeniti nekoliko zakonodavnih akata povezanih s okolišem uzimajući u obzir rezultate Izvješća Komisije o mjerama za pojednostavnjenje izvješćivanja o okolišu45 i s njime povezane provjere prikladnosti46.

__________________

__________________

45 COM(2017) 312.

45 COM(2017) 312.

46 SWD(2017) 230.

46 SWD(2017) 230.

Obrazloženje

U skladu sa sličnom izmjenom naslova.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Ovom Uredbom nastoji se modernizirati upravljanje informacijama i zajamčiti dosljedniji pristup zakonodavnim aktima u okviru njezina područja primjene pojednostavnjenjem izvješćivanja kako bi se smanjilo administrativno opterećenje, unaprjeđenjem baze podataka za buduće evaluacije ili povećanjem transparentnosti u korist javnosti, svaki puta u skladu s okolnostima.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Nužno je da se dostupnošću podataka osigura da administrativno opterećenje za sve subjekte ostane ograničeno u najvećoj mogućoj mjeri. To zahtijeva aktivno širenje informacija na nacionalnoj razini u skladu s direktivama 2003/4/EZ47 i 2007/2/EZ48 Europskog parlamenta i Vijeća i pripadajućim provedbenim pravilima kako bi se osigurala primjerena infrastruktura za javni pristup, izvješćivanje i razmjenu podataka među tijelima javne vlasti.

(2)  Nužno je da se dostupnošću podataka osigura da administrativno opterećenje za sve subjekte ostane ograničeno u najvećoj mogućoj mjeri, posebno za nevladine subjekte kao što su mala i srednja poduzeća (MSP-ovi). To zahtijeva aktivno širenje informacija na nacionalnoj razini u skladu s direktivama 2003/4/EZ47 i 2007/2/EZ48 Europskog parlamenta i Vijeća i pripadajućim provedbenim pravilima kako bi se osigurala primjerena infrastruktura za javni pristup, izvješćivanje i razmjenu podataka među tijelima javne vlasti.

_________________

_________________

47 Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).

47 Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).

48 Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).

48 Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Podaci koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za praćenje, preispitivanje i ocjenjivanje učinkovitosti zakonodavstva u odnosu na željene ciljeve kako bi se prikupile informacije za buduće evaluacije zakonodavstva u skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.49 Primjereno je dodati odredbe u nekoliko zakonodavnih akata u sektoru okoliša u svrhu njihove buduće evaluacije, na temelju podataka prikupljenih tijekom provedbe, koji su po mogućnosti dopunjeni dodatnim znanstvenim i analitičkim podacima. U tom kontekstu postoji potreba za relevantnim podacima koji će omogućiti bolju procjenu učinkovitosti, djelotvornosti, relevantnosti i dosljednosti zakonodavstva Unije te njegove dodane vrijednosti za EU, pa je stoga nužno osigurati prikladne mehanizme izvješćivanja koji mogu služiti i kao pokazatelji za tu svrhu.

(3)  Postupak sveobuhvatnog i pravovremenog izvješćivanja država članica o relevantnim podacima neophodno je za praćenje, preispitivanje i ocjenjivanje učinkovitosti zakonodavstva u odnosu na željene ciljeve kako bi se prikupile informacije za buduće evaluacije zakonodavstva u skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.49. Primjereno je dodati odredbe u nekoliko zakonodavnih akata u sektoru okoliša u svrhu njihove buduće evaluacije, na temelju podataka prikupljenih tijekom provedbe, koji su po mogućnosti dopunjeni dodatnim znanstvenim i analitičkim podacima. U tom kontekstu postoji potreba za relevantnim podacima koji će omogućiti bolju procjenu učinkovitosti, djelotvornosti, relevantnosti i dosljednosti zakonodavstva Unije te njegove dodane vrijednosti za EU, pa je stoga nužno osigurati prikladne mehanizme izvješćivanja koji mogu i donositeljima odluka i općoj javnosti služiti i kao pokazatelji za tu svrhu.

_________________

_________________

49SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

49SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U skladu s evaluacijom Direktive 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća50 potrebno je racionalizirati rokove izvješćivanja u pogledu karata buke i akcijskih planova kako bi se ostavilo dovoljno vremena za javno savjetovanje o akcijskim planovima. U tu se svrhu rok za preispitivanje ili reviziju akcijskih planova produljuje, i to samo jednom, za godinu dana tako da rok za sljedeći seriju (četvrtu seriju) akcijskih planova nije 18. srpnja 2023. nego 18. srpnja 2024. Stoga, nakon četvrte serije države članice imat će dvije godine, umjesto jedne godine kao što je trenutačno slučaj, da nakon izrade karata buke završe preispitivanje ili reviziju akcijskih planova. Kod sljedećih serija akcijskih planova preispitivanje ili revizija ponovno će se provoditi u petogodišnjim ciklusima. Osim toga, kako bi se bolje ispunili ciljevi Direktive 2002/49/EZ te osigurala osnova za razvoj mjera na razini Unije, države članice trebale bi izvješćivati elektroničkim putem. Potrebno je i povećati sudjelovanje javnosti zahtijevanjem da određene informacije budu javno dostupne, uz istodobno usklađivanje te obveze s ostalim zakonodavstvom Unije, kao što je Direktiva 2007/2/EZ, bez udvostručavanja praktičnih zahtjeva.

(5)  U skladu s evaluacijom Direktive 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća50 potrebno je racionalizirati rokove izvješćivanja u pogledu karata buke i akcijskih planova kako bi se ostavilo dovoljno vremena za javno savjetovanje o akcijskim planovima. U tu se svrhu rok za preispitivanje ili reviziju akcijskih planova produljuje, i to samo jednom, za godinu dana tako da rok za sljedeći seriju (četvrtu seriju) akcijskih planova nije 18. srpnja 2023. nego 18. srpnja 2024. Stoga, nakon četvrte serije države članice imat će dvije godine, umjesto jedne godine kao što je trenutačno slučaj, da nakon izrade karata buke završe preispitivanje ili reviziju akcijskih planova. Kod sljedećih serija akcijskih planova preispitivanje ili revizija ponovno će se provoditi u petogodišnjim ciklusima. Osim toga, kako bi se bolje ispunili ciljevi Direktive 2002/49/EZ te osigurala osnova za razvoj mjera na razini Unije, države članice trebale bi izvješćivati elektroničkim putem. Potrebno je i povećati sudjelovanje javnosti zahtijevanjem da sveobuhvatne, točne i usporedive informacije budu javno dostupne, uz istodobno usklađivanje te obveze s ostalim zakonodavstvom Unije, kao što je Direktiva 2007/2/EZ, bez udvostručavanja praktičnih zahtjeva.

_________________

_________________

50 Direktiva 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša (SL L 189, 18.7.2002.).

50 Direktiva 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša (SL L 189, 18.7.2002.).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Na temelju izvješća Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Direktive 2007/2/EZ i evaluacije u okviru programa REFIT52, a radi pojednostavnjenja provedbe Direktive i smanjenja administrativnog opterećenja povezanog s praćenjem koje provode države članice, primjereno je više ne zahtijevati od država članica da Komisiji šalju trogodišnja izvješća i od Komisije da podnosi sažeto izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, jer je provjera prikladnosti izvješćivanja potvrdila da ta izvješća imaju ograničenu primjenu53.

(7)  Na temelju izvješća Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Direktive 2007/2/EZ i evaluacije u okviru programa REFIT52, a radi pojednostavnjenja provedbe Direktive i smanjenja administrativnog opterećenja povezanog s praćenjem koje provode države članice, primjereno je više ne zahtijevati od država članica da Komisiji šalju trogodišnja izvješća i od Komisije da podnosi sažeto izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, jer je provjera prikladnosti izvješćivanja potvrdila da ta izvješća imaju ograničenu primjenu53. Komisija bi ipak trebala nastaviti s redovitom evaluacijom te Direktive i učiniti je javno dostupnom.

_________________

_________________

52 COM(2016) 478 i SWD(2016) 273).

52 COM(2016) 478 i SWD(2016) 273).

53 COM(2017) 312.

53 COM(2017) 312.

Obrazloženje

Postojećim tekstom Direktive 2007/2/EZ od Komisije se zahtijeva da podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. Stoga je potrebna barem redovita, javno dostupna evaluacija.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Potrebno je izmijeniti obveze izvješćivanja utvrđene u člancima 43., 54. i 57. Direktive 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća56. Te odredbe uključuju, u cilju poboljšanja transparentnosti i smanjenja administrativnog opterećenja, uspostavu središnje baze podataka za netehničke sažetke projekata i s njima povezane retroaktivne ocjene koja ima otvoren pristup i može se pretraživati, dodjeljivanje provedbenih ovlasti Komisiji za utvrđivanje zajedničkog formata za dostavljanje netehničkih sažetaka projekata i s njima povezanih retroaktivnih ocjena, informacije o provedbi te uvođenje, umjesto trogodišnjeg statističkog izvješćivanja koje provodi Komisija, zahtjeva za uspostavu dinamičke središnje baze podataka na poslužitelju Komisije te godišnje objavljivanje informacija.

(9)  Potrebno je izmijeniti obveze izvješćivanja utvrđene u člancima 43., 54., 57. i 58. Direktive 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća56. Te odredbe uključuju, u cilju poboljšanja transparentnosti i smanjenja administrativnog opterećenja, uspostavu središnje baze podataka za netehničke sažetke projekata i s njima povezane retroaktivne ocjene koja ima otvoren pristup i može se pretraživati, dodjeljivanje provedbenih ovlasti Komisiji za utvrđivanje zajedničkog formata za dostavljanje netehničkih sažetaka projekata i s njima povezanih retroaktivnih ocjena, informacije o provedbi te uvođenje, umjesto trogodišnjeg statističkog izvješćivanja koje provodi Komisija, zahtjeva za uspostavu dinamičke središnje baze podataka na poslužitelju Komisije te godišnje objavljivanje informacija. U svjetlu izvješća Komisije iz 2017.56a potrebno je ponovno razmotriti odredbu o preispitivanju te Direktive kako je utvrđeno u članku 58. u svrhu buduće revizije.

__________________

__________________

56 Direktiva 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (SL L 276, 20.10.2010., str. 33.).

56 Direktiva 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (SL L 276, 20.10.2010., str. 33.).

 

56.a COM (2017) 631 final, Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija u skladu s člankom 58. Direktive 2010/63/EU o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14 a)  Sukladno tomu trebalo bi stoga izmijeniti direktive 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbe (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbe (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005.

Obrazloženje

Nova uvodna izjava kojom se želi pružiti smjer za djelovanje, kao zaključak svih ostalih uvodnih izjava.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Direktiva 86/278/EEZ

Članak 2. – stavak 1. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  U članku 2. dodaje se sljedeća točka:

 

„(da) usluge prostornih podataka”: znači djelatnosti koje se putem računalne aplikacije mogu izvršavati na prostornim podacima koji su sadržani u skupovima prostornih podataka ili na povezanim metapodacima kako su definirani u članku 3. stavku 4. Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*;

 

__________________

 

* Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).”.

(vidi formulaciju Direktive 2007/2/EZ (INSPIRE))

Obrazloženje

Definicije su navedene u članku 2. osnovnog akta. Stoga je radi usklađenosti i jasnoće u članku 2. dodana nova definicija za „usluge prostornih podataka”.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova)

Direktiva 86/278/EEZ

Članak 2. – stavak 1. – točka db (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.a  U članku 2. dodaje se sljedeća točka:

 

„(db) skup prostornih podataka”: znači odrediva zbirka prostornih podataka kako je definirano u članku 3. stavku 3. Direktive 2007/2/EZ.”.

Obrazloženje

Definicije su navedene u članku 2. osnovnog akta. Stoga je radi usklađenosti i jasnoće u članku 2. dodana nova definicija za „usluge prostornih podataka”.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Direktiva 86/278/EEZ

Članak 10. – stavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  imena i adrese korisnika mulja i mjesta na kojima će se mulj upotrebljavati;

Briše se.

Obrazloženje

Konkretni operativni podaci, kao što su u ovom primjeru podaci o korisnicima mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ne bi smjeli biti javno dostupni. Potrebno je osigurati zaštitu podataka. Objavljivanje podataka o poljoprivrednicima može dovesti do govora mržnje od strane ekoloških udruga i aktivista, čak i kada je primjena dopuštena zakonom. Objavljivanje podataka tako može dovesti do osuđivanja određenih osoba. Nadležna tijela interno moraju raspolagati podacima kako bi se moglo kontrolirati poštuju li se obveze i odredbe.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Direktiva 86/278/EEZ

Članak 10. – stavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  sve ostale informacije u pogledu prijenosa i provedbe ove Direktive koje su države članice dostavile Komisiji u skladu s člankom 17.

Briše se.

Obrazloženje

Predloženi tekst stvorio bi petlju zbog upućivanja na članak 17. koji pak upućuje na provedbeni akt kojim se trebaju uspostaviti zahtjevi članka 10.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Direktiva 86/278/EEZ

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Usluge prostornih podataka kako su definirane u članku 3. stavku 4. Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća* upotrebljavaju se za predstavljanje skupova prostornih podataka sadržanih u informacijama zabilježenima u tim evidencijama.

Usluge prostornih podataka upotrebljavaju se za predstavljanje skupova prostornih podataka sadržanih u informacijama zabilježenima u tim evidencijama.

Obrazloženje

Ovaj bi stavak trebalo zasebno postaviti kao članak 2. točku (e) radi jasnoće jer su definicije navedene u članku 2. osnovnog akta.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Direktiva 86/278/EEZ

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Evidencije iz stavka 1. stavljaju se na raspolaganje javnosti za svaku kalendarsku godinu, u roku od tri mjeseca od isteka relevantne kalendarske godine, u konsolidiranom formatu kako je utvrđen u Prilogu Odluci Komisije 94/741/EZ** ili drugom formatu osiguranom u skladu s člankom 17.

Evidencije iz stavka 1. stavljaju se na raspolaganje javnosti za svaku kalendarsku godinu, u roku od tri mjeseca od isteka relevantne kalendarske godine, u konsolidiranom formatu kako je utvrđen u Prilogu Odluci Komisije 94/741/EZ** ili drugom formatu osiguranom u skladu s člankom 17. te su lako dostupne.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Direktiva 86/278/EEZ

Članak 10. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Podaci o metodama obrade i rezultatima analiza objavljuju se po zahtjevu upućenom nadležnim tijelima.

3. Podaci o metodama obrade i rezultatima analiza objavljuju se nadležnim tijelima.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2002/49/EZ

Članak 10. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da informacije iz strateških karata buke i sažetaka akcijskih planova, kako je navedeno u Prilogu VI., budu poslane Komisiji u roku od šest mjeseci od datuma utvrđenog u članku 7. odnosno u članku 8. U tu svrhu države članice samo dostavljaju informacije elektroničkim putem u repozitorij podataka koji će biti uspostavljen u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 3. Ako država članica želi ažurirati informacije, prilikom dostavljanja ažuriranih informacija u repozitorij podataka mora opisati razlike između ažuriranih i izvornih informacija te razloge za ažuriranje.

2.  Države članice osiguravaju da informacije iz strateških karata buke i sažetaka akcijskih planova, kako je navedeno u Prilogu VI., budu poslane Komisiji u roku od šest mjeseci od datuma utvrđenog u članku 7. odnosno u članku 8. U tu svrhu države članice samo dostavljaju informacije elektroničkim putem u obvezni repozitorij podataka. Ako država članica želi ažurirati informacije, prilikom dostavljanja ažuriranih informacija u repozitorij podataka mora opisati razlike između ažuriranih i izvornih informacija te razloge za ažuriranje.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Direktiva 2002/49/EZ

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  U članku 10., nakon stavka 2. dodaje se sljedeći stavak:

 

„2.a  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 12.a kako bi dopunila ovu Direktivu u pogledu uspostave obveznog repozitorija podataka iz stavka 2. i detaljnih pravila mehanizma za digitalnu razmjenu informacija radi razmjene informacija iz strateških karata buke i sažetaka akcijskih planova.”

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.b (nova)

Direktiva 2002/49/EZ

Članak 12.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.b  Dodaje se sljedeći članak:

 

„Članak 12.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10 stavka 2.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 10. stavka 2.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016*.

 

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 10. stavka 2.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

 

__________________

 

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2002/49/EZ

Prilog VI. – točka 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  u Prilogu VI. točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

5.  u Prilogu VI. točka 3. briše se.

3.  Mehanizam za razmjenu informacija

 

Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš razvija obvezni mehanizam za digitalnu razmjenu informacija radi dijeljenja informacija iz strateških karata buke i sažetaka akcijskih planova, kako je navedeno u članku 10. stavku 2. u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 3.

 

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Direktiva 2004/35/EZ

Članak 2. – stavak 1. – točka 16.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  U članku 2. dodaje se sljedeća točka:

 

„16.a   „usluge prostornih podataka” znači djelatnosti koje se putem računalnog programa mogu izvršavati na prostornim podacima koji su sadržani u skupovima prostornih podataka ili na povezanim metapodacima kako su definirani u Direktivi 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*;

 

__________________

 

* Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).”.

Obrazloženje

Definicije su navedene u članku 2. osnovnog akta. Stoga je radi usklađenosti i jasnoće u članku 2. dodana nova definicija za „usluge prostornih podataka”.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2004/35/EZ

Članak 18. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da su odgovarajuće i ažurirane informacije, barem o prijetećim opasnostima od štete, dostupne javnosti putem interneta u formatu otvorenih podataka, u skladu s Prilogom VI. ovoj Direktivi i člankom 7. stavkom 4. Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*. Za svaki se incident moraju navesti barem informacije navedene u Prilogu VI. ovoj Direktivi.

1. Države članice osiguravaju da su odgovarajuće i ažurirane informacije, barem o prijetećim opasnostima od štete, dostupne javnosti i Komisiji putem interneta u formatu otvorenih podataka, u skladu s Prilogom VI. ovoj Direktivi i člankom 7. stavkom 4. Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*. Za svaki se incident moraju navesti barem informacije navedene u Prilogu VI. ovoj Direktivi.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2004/35/EZ

Članak 18. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija u skladu s člankom 18.a donosi delegirani akt radi izmjene Priloga VI. ovoj Direktivi u pogledu detaljnih kriterija prema kojima se klasificiraju razmjeri i vrsta štete u okolišu.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2004/35/EZ

Članak 18. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Usluge prostornih podataka kako su definirane u članku 3. stavku 4. Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća** upotrebljavaju se za predstavljanje skupova prostornih podataka, kao što su prostorne lokacije incidenata, obuhvaćenih informacijama iz stavka 1. ovog članka.

2.  Usluge prostornih podataka upotrebljavaju se za predstavljanje skupova prostornih podataka, kao što su prostorne lokacije incidenata, obuhvaćenih informacijama iz stavka 1. ovog članka.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2004/35/EZ

Članak 18. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na temelju podataka koje države članice stavljaju na raspolaganje u skladu sa stavkom 1. službe Komisije objavljuju pregled na razini Unije koji sadržava i karte.

3.  Na temelju podataka koje države članice stavljaju na raspolaganje u skladu sa stavkom 1. službe Komisije objavljuju pregled na razini Unije koji sadržava i karte te ga redovito ažuriraju.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2004/35/EZ

Članak 18. – stavak 4. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija provodi evaluaciju ove Direktive u redovitim vremenskim razmacima. Evaluacija se, među ostalim, temelji i na sljedećim elementima:

4.  Najkasnije 1. siječnja 2022. i najmanje svakih pet godina nakon toga Komisija provodi evaluaciju ove Direktive i njezine provedbe. Evaluacija se objavljuje i temelji se, među ostalim, na sljedećim elementima:

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2004/35/EZ

Članak 18. – stavak 4. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  analizi razvoja i relevantnih promjena u državama članicama.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2004/35/EZ

Članak 18. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Komisija pravovremeno obavješćuje Europski parlament i Vijeće o rezultatima evaluacije iz stavka 4. i prema potrebi predstavlja odgovarajuće zakonodavne prijedloge.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2004/35/EZ

Članak 4. – stavak 4.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.b  Pri evaluaciji iz stavka 4. također se razmatra proširenje definicije „štete u okolišu” kako je definirana u članku 2. stavku 1. i područja primjene ove Direktive u cilju uključivanja štete za zdravlje ljudi kako bi se obuhvatila i šteta za zrak, koja može predstavljati veliki zdravstveni rizik.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Direktiva 2004/35/EZ

Članak 18.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 18.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.  Komisiji se dodjeljuje ovlast donošenja delegiranih akata kako je utvrđeno u članku 18. stavku 1.a, na neodređeno vrijeme od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

 

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 18. stavka 1.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016*.

 

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 18. stavka 1.a stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

 

__________________

 

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2004/35/EZ

Prilog VI. – točka 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije iz članka 18. stavka 1. odnose se na emisije, događaje i incidente koji uzrokuju štetu u okolišu ili prijeteću opasnost od štete, a za svaki od slučajeva navode se sljedeće informacije i podaci:

Informacije iz članka 18. stavka 1. obuhvaćaju popis emisija, događaja i incidenta koji uzrokuju štetu u okolišu ili prijeteću opasnost od štete, a za svaki od slučajeva navode se sljedeće informacije i podaci:

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2004/35/EZ

Prilog VI. – točka 7. – podtočka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  relevantnim sudskim postupcima;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka aa (nova)

Direktiva 2007/2/EZ

Članak 21. – stavak 2. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  u stavku 2. umeće se sljedeća točka:

 

„(ca)  analize razvoja infrastrukture za INSPIRE u državama članicama;”;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2007/2/EZ

Članak 23. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija provodi evaluaciju ove Direktive u redovitim vremenskim razmacima. Evaluacija se, među ostalim, temelji i na sljedećim elementima:

Najkasnije 1. siječnja 2022. i najmanje svakih pet godina nakon toga Komisija provodi evaluaciju ove Direktive i njezine provedbe te je javno objavljuje. Evaluacija se, među ostalim, temelji i na sljedećim elementima:

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2007/2/EZ

Članak 23. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija pravovremeno obavješćuje Europski parlament i Vijeće o rezultatima evaluacije iz stavka 2. i prema potrebi predstavlja odgovarajuće zakonodavne prijedloge.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 1.

Direktiva 2009/147/EZ

Članak 12. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice svakih šest godina, istodobno s izvješćem izrađenim u skladu s člankom 17. Direktive Vijeća 92/43/EEZ*, prosljeđuju Komisiji izvješće o provedbi mjera koje se poduzimaju na temelju ove Direktive te o glavnim učincima tih mjera. To izvješće posebno sadržava informacije o stanju i trendovima u pogledu vrsta divljih ptica koje su zaštićene ovom Direktivom, opasnostima koje im prijete i pritiscima na njih, poduzetim mjerama za njihovo očuvanje te doprinosu mreže posebnih zaštićenih područja ostvarenju ciljeva utvrđenih člankom 2. ove Direktive.”;

1.  Države članice svakih šest godina, istodobno s izvješćem izrađenim u skladu s člankom 17. Direktive Vijeća 92/43/EEZ*, prosljeđuju Komisiji izvješće o provedbi mjera koje se poduzimaju na temelju ove Direktive te o glavnim učincima tih mjera. To izvješće dostupno je javnosti i posebno sadržava informacije o stanju i trendovima u pogledu vrsta divljih ptica koje su zaštićene ovom Direktivom, opasnostima koje im prijete i pritiscima na njih, poduzetim mjerama za njihovo očuvanje te doprinosu mreže posebnih zaštićenih područja ostvarenju ciljeva utvrđenih člankom 2. ove Direktive.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2009/147/EZ

Članak 12. – stavak 2. – rečenica 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš svakih šest godina sastavlja skupno izvješće na temelju informacija iz stavka 1.

2.  Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš svakih šest godina sastavlja i objavljuje skupno izvješće na temelju informacija iz stavka 1.

 

 

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 2 − podtočka a

Direktiva 2010/63/EU

Članak 54. – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na temelju podataka koje dostave države članice službe Komisije objavljuju pregled na razini Unije.

Najkasnije šest mjeseci nakon što države članice dostave podatke navedene u drugom podstavku, službe Komisije objavljuju i redovno ažuriraju pregled na razini Unije na temelju tih podataka.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2010/63/EU

Članak 54. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija utvrđuje zajednički format za dostavljanje informacija iz stavaka 1., 2. i 3. te sadržaj tih informacija u skladu s regulatornim postupkom iz članka 56. stavka 3.

4.  Komisija utvrđuje zajednički format za dostavljanje informacija iz stavaka 1., 2. i 3. te sadržaj tih informacija u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 56. stavka 3.

Obrazloženje

Regulatorni postupak promijenjen je u provedbeni akt (postupak ispitivanja).

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Direktiva 2010/63/EU

Članak 56. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

2.a  U članku 56. stavak 3. zamjenjuje se kako slijedi:

3.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezina članka 8.

"3.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.”;

Obrazloženje

Regulatorni postupak promijenjen je u provedbeni akt (postupak ispitivanja).

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2010/63/EU

Članak 57.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  članak 57. briše se.

3.  članak 57. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Članak 57.

 

Izvješće Komisije

 

Najkasnije do 10. studenoga 2020. i svake tri godine nakon toga Komisija, na temelju statističkih informacija koje podnesu države članice u skladu s člankom 54. stavkom 2., podnosi Europskom parlamentu i Vijeću sažeto izvješće o tim informacijama.”.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Direktiva 2010/63/EU

Članak 58. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

3.a  u članku 58. prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

Komisija preispituje ovu Direktivu do 10. studenoga 2017., uzimajući u obzir napredak u razvoju alternativnih metoda koje ne uključuju korištenje životinja, a posebno primata osim čovjeka, te prema potrebi predlaže izmjene.

„Komisija preispituje ovu Direktivu do 10. studenoga 2024., uzimajući u obzir napredak u razvoju alternativnih metoda koje ne uključuju korištenje životinja, a posebno primata osim čovjeka, te prema potrebi predlaže izmjene.”.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 166/2006

Članak 7. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice svake godine elektroničkim prijenosom dostavljaju Komisiji izvješće koje sadržava sve podatke iz članka 5. stavaka 1. i 2., u formatu i do datuma koji Komisija utvrđuje provedbenim aktima u skladu s postupkom iz članka 19. stavka 2. Datum izvješćivanja u svakom je slučaju najkasnije devet mjeseci nakon isteka izvještajne godine.

2.  Države članice najkasnije 31. ožujka svake godine elektroničkim prijenosom dostavljaju Komisiji izvješće koje sadržava sve podatke iz članka 5. stavaka 1. i 2., u formatu koji Komisija utvrđuje provedbenim aktima u skladu s postupkom iz članka 19. stavka 2. Datum izvješćivanja u svakom je slučaju najkasnije devet mjeseci nakon isteka izvještajne godine.

Obrazloženje

Usklađivanje s vremenskim rasporedom izvješća Komisije kako je utvrđeno u drugim izmijenjenim prijedlozima sadržanima u osnovnom aktu.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Uredba (EU) br. 995/2010

Članak 20. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice svake godine do 30. travnja stavljaju na raspolaganje javnosti i Komisiji informacije o primjeni ove Uredbe tijekom prethodne kalendarske godine. Komisija može provedbenim aktima utvrditi format i postupak u skladu s kojim države članice stavljaju takve informacije na raspolaganje. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 18. stavka 2.

1.  Države članice svake godine najkasnije do 30. travnja stavljaju na raspolaganje javnosti i Komisiji informacije o primjeni ove Uredbe tijekom prethodne kalendarske godine. Komisija može provedbenim aktima utvrditi format i postupak u skladu s kojim države članice stavljaju takve informacije na raspolaganje. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 18. stavka 2.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Uredba (EU) br. 995/2010/EU

Članak 20. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija do 3. prosinca 2015. te svakih šest godina nakon toga preispituje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe na temelju informacija o primjeni ove Uredbe i iskustva u njezinoj primjeni, među ostalim i u odnosu na sprečavanje stavljanja u promet nezakonito posječenog drva i proizvoda od drva dobivenih iz takvog drva. Ona posebno uzima u obzir administrativne posljedice za mala i srednja poduzeća te proizvode na koje se Uredba odnosi. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima preispitivanja te prema potrebi prilaže tim izvješćima odgovarajuće zakonodavne prijedloge.

3.  Komisija do 3. prosinca 2021. te svakih pet godina nakon toga preispituje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe na temelju informacija o primjeni ove Uredbe i iskustva u njezinoj primjeni, među ostalim i u odnosu na sprečavanje stavljanja u promet nezakonito posječenog drva i proizvoda od drva dobivenih iz takvog drva. Ona posebno uzima u obzir administrativne posljedice za mala i srednja poduzeća te proizvode na koje se Uredba odnosi. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima preispitivanja te prema potrebi prilaže tim izvješćima odgovarajuće zakonodavne prijedloge.

Obrazloženje

Europski parlament trebao bi imati priliku preispitati izvješća i eventualne zakonodavne prijedloge Komisije tijekom svakog parlamentarnog saziva.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 2173/2005

Članak 8. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice svake godine do 30. travnja stavljaju na raspolaganje javnosti i Komisiji informacije o primjeni ove Uredbe tijekom prethodne kalendarske godine.

1.  Države članice svake godine najkasnije do 30. travnja stavljaju na raspolaganje javnosti i Komisiji informacije o primjeni ove Uredbe tijekom prethodne kalendarske godine.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 2173/2005

Članak 9. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija do prosinca 2021. te svakih šest godina nakon toga preispituje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe na temelju informacija o primjeni ove Uredbe i iskustva u njezinoj primjeni. Pri tome treba uzeti u obzir napredak u provođenju dobrovoljnih sporazuma o partnerstvu. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima preispitivanja te prema potrebi prilaže tim izvješćima odgovarajuće zakonodavne prijedloge za poboljšanje FLEGT sustava za izdavanje dozvola.

Komisija do prosinca 2021. te svakih pet godina nakon toga preispituje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe na temelju informacija o primjeni ove Uredbe i iskustva u njezinoj primjeni. Pri tome uzima u obzir napredak u provođenju dobrovoljnih sporazuma o partnerstvu. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima preispitivanja svakih pet godina te prema potrebi prilaže tim izvješćima odgovarajuće zakonodavne prijedloge za poboljšanje FLEGT sustava za izdavanje dozvola.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 338/97

Članak 15. – stavak 4. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Ne dovodeći u pitanje članak 20., upravna tijela država članica moraju godinu dana prije zasjedanja Konferencije stranaka Konvencije dostaviti Komisiji sve informacije koje se odnose na relevantno prethodno razdoblje, a koje su potrebne za sastavljanje izvješća iz članka VIII. stavka 7. točke (b) Konvencije i jednakovrijedne informacije o odredbama ove Uredbe koje su izvan područja primjene Konvencije. Informacije koje se dostavljaju kao i oblik u kojemu se predstavljaju propisuje Komisija u skladu s regulatornim postupkom iz članka 18. stavka 2.

(c)  Ne dovodeći u pitanje članak 20., upravna tijela država članica moraju godinu dana prije zasjedanja Konferencije stranaka Konvencije dostaviti Komisiji sve informacije koje se odnose na relevantno prethodno razdoblje, a koje su potrebne za sastavljanje izvješća iz članka VIII. stavka 7. točke (b) Konvencije i jednakovrijedne informacije o odredbama ove Uredbe koje su izvan područja primjene Konvencije. Oblik u kojemu se predstavljaju informacije propisuje Komisija u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 18. stavka 2.

Obrazloženje

O informacijama koje se trebaju dostaviti ne bi trebala odlučivati Komisija, a regulatorni bi postupak trebalo pretvoriti u provedbeni akt (postupak ispitivanja).

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.a (novi)

Uredba (EZ) br. 338/97

Članak 18. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

u članku 18. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Prilikom upućivanja na ovaj članak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

"2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.”.

Rok utvrđen u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca. U pogledu zadataka Odbora navedenih u točkama 1. i 2. članka 19., Komisija usvaja predložene mjere, ako tri mjeseca nakon dana obraćanja Vijeću ono ne donese odluku.

 

(1)

SL C ...

(2)

SL C ...


OBRAZLOŽENJE

Izvjestiteljica pozdravlja namjeru Komisije da racionalizira usklađivanje obveza izvješćivanja o zakonodavstvu povezanom s okolišem, ažurirajući određene odredbe 10 sektorskih direktiva i uredbi. Izvjestiteljica smatra da ovaj prijedlog Komisije dolazi u povoljnom trenutku kada se ulažu napori za pojednostavljenje zakonodavstva o okolišu, čija količina od 1970-ih postupno raste, uključujući odredbe o izvješćivanju.

Konkretno, zakonodavni prijedlog temelji se na ažuriranom planu za pojednostavnjenje izvješćivanja o okolišu(1), jednom od rezultata provjere prikladnosti izvješćivanja i praćenja politike Unije o okolišu(2). Nadalje, taj prijedlog Komisije nadopunjuje nedavno donesenu odluku o postupovnim pravilima u području izvješćivanja o okolišu(3).

Izvjestiteljica podržava namjeru Komisije da poveća transparentnost, pruži bazu dokaza za buduće evaluacije i pojednostavi i smanji administrativno opterećenje za države članice i Komisiju. Daje nekoliko prijedloga za poboljšanje zakonodavnog prijedloga koji bi trebao općenito modernizirati upravljanje informacijama i smanjiti administrativno opterećenje.

Nadalje, poboljšani zakonodavni prijedlog smanjit će troškove za dionike i povećati koristi širom primjenom najučinkovitijih postupaka i povećanjem upotrebe elektroničkih alata i predložaka. S tim poboljšanjima podaci će se bolje prikupljati i obrađivati, što će ponuditi brže sveobuhvatne procjene za donositelje odluka u državama članicama i na razini Unije.

Određeni prijedlozi izvjestiteljice imaju kao cilj pružanje transparentnijeg pristupa jasnim informacijama o okolišu za različite dionike, uključujući javnost, i doprinošenje, među ostalim, četvrtom cilju 7. programa djelovanja za okoliš(4). Na primjer, nekoliko amandmana koji se tiču definicija raznih termina iz osnovnog akta koji se navode u ovom prijedlogu ili kojima se pojašnjavaju određeni termini, imaju za cilj zajamčiti veću usklađenost, pojednostavniti tekst i općenito dovesti do veće jasnoće.

Neke izmjene koje je uvela izvjestiteljica povećavaju ulogu suzakonodavaca, uključujući ulogu Europskog parlamenta, i pojašnjavaju ulogu Europske agencije za okoliš (EEA) u cjelokupnom postupku izvješćivanja i praćenja.

Izvjestiteljica smatra da su u Direktivi 2004/35/EZ(5) potrebni detaljni kriteriji prema kojima treba klasificirati razmjer i vrstu štete u okolišu.

U slučaju Direktive 2010/63/EZ(6) izvjestiteljica je uvela uvjet da Komisija ne treba samo objaviti, već i redovito ažurirati pregled Unije na temelju podataka koje pruže države članice.

Što se tiče Uredbe (EZ) br. 166/2006(7) također je predložen jasan rok izvješćivanja unutar kojeg države članice moraju Komisiji elektroničkim prijenosom dostaviti sve potrebne podatke navedene u ovoj Uredbi.

Što se tiče Uredbe (EZ) br. 995/2010 izvjestiteljica smatra da bi Parlamentu trebalo dati mogućnost da preispita izvješća i eventualne zakonodavne prijedloge Komisije tijekom svakog parlamentarnog saziva te stoga smanjuje razdoblje preispitivanja koje provodi Komisija sa šest na pet godina.

Izvjestiteljica smatra da određene odredbe koje se odnose na uporabu regulatornog postupka s kontrolom iz osnovnog akta na koje se upućuje u ovom prijedlogu treba uskladiti s Ugovorom iz Lisabona. U tom pogledu izvjestiteljica poziva na uporabu delegiranih akata u slučaju određenih članaka pojedinih osnovnih akata navedenih u ovom prijedlogu, čime se povećava jasnoća u pogledu ovlasti koju Komisiji dodjeljuju dva suzakonodavca, Parlament i Vijeće. Također se pružaju pojedinosti za izvršavanje delegiranja ovlasti. Shodno tome, predloženo usklađivanje s Ugovorom iz Lisabona, a osobito uporaba delegiranih akata neće biti samo važno ažuriranje prijedloga Komisije, već će poboljšati i cjelokupni postupak izvješćivanja i praćenja.

(1)

Izvješće Komisije (COM(2017)0312). 

(2)

SWD(2017)0230.

(3)

Odluka (EU) 2018/853 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1257/2013 i direktiva 94/63/EZ i 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te direktiva Vijeća 86/278/EEZ i 87/217/EEZ u pogledu postupovnih pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ.

(4)

SL L 354, 28.12.2013., str. 171. – 200.

(5)

Direktiva 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu.

(6)

Direktiva 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe.

(7)

Uredba (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2006. o uspostavi Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari i o izmjeni direktiva Vijeća 91/689/EEZ i 96/61/EZ.


MIŠLJENJE oDBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ (2.10.2018)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Nicola Caputo

PA_Legam

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj pozdravlja poboljšanja u pogledu transparentnosti i pojednostavljenja Direktive 2010/63/EU o zaštiti životinja koje se upotrebljavaju u znanstvene svrhe, a posebno uspostavu baze podataka sa statističkim podacima koja se može slobodno pretraživati. Tom bazom podataka s otvorenim pristupom omogućit će se puno redovitije praćenje uporabe životinja u znanstvene svrhe te informacije o stupnju težine postupaka ili pak o korištenim vrstama, prije svega kada je riječ o primatima osim čovjeka. Međutim, potrebno je ustrajati na tome da se izvješća šalju Parlamentu i Vijeću kako bi se pružio ukupan pregled neobrađenih statističkih podataka sadržanih u toj bazi podataka i njihovo tumačenje. Štoviše, kako je u izvješću Komisije iz 2017. naglašeno, i s obzirom na to da se aktualna revizija provodi u ranoj fazi provedbe direktive, još je prerano da bi se moglo ocijeniti u kolikoj su mjeri strateški ciljevi ispunjeni. U zaključku tog izvješća istaknute su neke točke koje bi u budućnosti trebalo promijeniti. Zbog toga izvjestitelj smatra kako je neophodno zadržati članak koji se odnosi na preispitivanje Direktive.

AMANDMANI

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Glava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

PrijedlogUREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005

(Tekst značajan za EGP)

 

PrijedlogUREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o usklađivanju obveza izvješćivanja u području

politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005(Tekst značajan za EGP)

 

Obrazloženje

Izmjena naslova kojom se odražava da nisu svi navedeni akti sami po sebi zakonodavstvo o okolišu.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Kako bi se riješila potreba za informacijama o provedbi i usklađenosti, trebalo bi izmijeniti nekoliko zakonodavnih akata o okolišu uzimajući u obzir rezultate Izvješća Komisije o mjerama za pojednostavnjenje izvješćivanja o okolišu45 i s njime povezane provjere prikladnosti46.

(1)  Kako bi se riješila potreba za informacijama o provedbi i usklađenosti, trebalo bi izmijeniti nekoliko zakonodavnih akata povezanih s okolišem uzimajući u obzir rezultate Izvješća Komisije o mjerama za pojednostavnjenje izvješćivanja o okolišu45 i s njime povezane provjere prikladnosti46.

_________________

_________________

45 COM(2017) 312.

45 COM(2017) 312.

46 SWD(2017) 230.

46 SWD(2017) 230.

Obrazloženje

U skladu sa sličnom izmjenom naslova.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Nužno je da se dostupnošću podataka osigura da administrativno opterećenje za sve subjekte ostane ograničeno u najvećoj mogućoj mjeri. To zahtijeva aktivno širenje informacija na nacionalnoj razini u skladu s direktivama 2003/4/EZ47 i 2007/2/EZ48 Europskog parlamenta i Vijeća i pripadajućim provedbenim pravilima kako bi se osigurala primjerena infrastruktura za javni pristup, izvješćivanje i razmjenu podataka među tijelima javne vlasti.

(2)  Nužno je da se dostupnošću podataka osigura da administrativno opterećenje za sve subjekte ostane ograničeno u najvećoj mogućoj mjeri, posebno za nevladine subjekte kao što su MSP-ovi. To zahtijeva aktivno širenje informacija na nacionalnoj razini u skladu s direktivama 2003/4/EZ47 i 2007/2/EZ48 Europskog parlamenta i Vijeća i pripadajućim provedbenim pravilima kako bi se osigurala primjerena infrastruktura za javni pristup, izvješćivanje i razmjenu podataka među tijelima javne vlasti.

_________________

_________________

47 Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).

47 Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).

48 Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).

48 Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Podaci koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za praćenje, preispitivanje i ocjenjivanje učinkovitosti zakonodavstva u odnosu na željene ciljeve kako bi se prikupile informacije za buduće evaluacije zakonodavstva u skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.49 Primjereno je dodati odredbe u nekoliko zakonodavnih akata u sektoru okoliša u svrhu njihove buduće evaluacije, na temelju podataka prikupljenih tijekom provedbe, koji su po mogućnosti dopunjeni dodatnim znanstvenim i analitičkim podacima. U tom kontekstu postoji potreba za relevantnim podacima koji će omogućiti bolju procjenu učinkovitosti, djelotvornosti, relevantnosti i dosljednosti zakonodavstva Unije te njegove dodane vrijednosti za EU, pa je stoga nužno osigurati prikladne mehanizme izvješćivanja koji mogu služiti i kao pokazatelji za tu svrhu.

(3)  Podaci koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za praćenje, preispitivanje i ocjenjivanje učinkovitosti zakonodavstva u odnosu na željene ciljeve kako bi se prikupile informacije za buduće evaluacije zakonodavstva u skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.49 Primjereno je dodati odredbe u nekoliko zakonodavnih akata u sektoru okoliša u svrhu njihove buduće evaluacije, na temelju podataka prikupljenih tijekom provedbe, koji su po mogućnosti dopunjeni dodatnim znanstvenim i analitičkim podacima. U tom kontekstu postoji potreba za relevantnim podacima koji će omogućiti bolju procjenu učinkovitosti, djelotvornosti, relevantnosti i dosljednosti zakonodavstva Unije te njegove dodane vrijednosti za EU, pa je stoga nužno osigurati prikladne mehanizme izvješćivanja koji mogu i donositeljima odluka i općoj javnosti služiti i kao pokazatelji za tu svrhu.

_________________

_________________

49 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

49 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Potrebno je izmijeniti obveze izvješćivanja utvrđene u člancima 43., 54. i 57. Direktive 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća. Te odredbe uključuju, u cilju poboljšanja transparentnosti i smanjenja administrativnog opterećenja, uspostavu središnje baze podataka za netehničke sažetke projekata i s njima povezane retroaktivne ocjene koja ima otvoren pristup i može se pretraživati, dodjeljivanje provedbenih ovlasti Komisiji za utvrđivanje zajedničkog formata za dostavljanje netehničkih sažetaka projekata i s njima povezanih retroaktivnih ocjena, informacije o provedbi te uvođenje, umjesto trogodišnjeg statističkog izvješćivanja koje provodi Komisija, zahtjeva za uspostavu dinamičke središnje baze podataka na poslužitelju Komisije te godišnje objavljivanje informacija.

(9)  Potrebno je izmijeniti obveze izvješćivanja utvrđene u člancima 43., 54., 57. i 58. Direktive 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća56. Te odredbe uključuju, u cilju poboljšanja transparentnosti i smanjenja administrativnog opterećenja, uspostavu središnje baze podataka za netehničke sažetke projekata i s njima povezane retroaktivne ocjene koja ima otvoren pristup i može se pretraživati, dodjeljivanje provedbenih ovlasti Komisiji za utvrđivanje zajedničkog formata za dostavljanje netehničkih sažetaka projekata i s njima povezanih retroaktivnih ocjena, informacije o provedbi te uvođenje, umjesto trogodišnjeg statističkog izvješćivanja koje provodi Komisija, zahtjeva za uspostavu dinamičke središnje baze podataka na poslužitelju Komisije te godišnje objavljivanje informacija. U skladu s člankom 58. Direktive 2010/63/EU o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe56.apotrebno je ponovno razmotriti odredbu o preispitivanju u svrhu buduće revizije koja treba uslijediti nakon objave izvješća Komisije.

__________________

__________________

56 Direktiva 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (SL L 276, 20.10.2010., str. 33.).

56 Direktiva 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (SL L 276, 20.10.2010., str. 33.).

 

56.a COM (2017) 631 final, Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija u skladu s člankom 58. Direktive 2010/63/EU o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Direktiva 86/278/EEZ

Članak 10. – stavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  imena i adrese korisnika mulja i mjesta na kojima će se mulj upotrebljavati;

Briše se.

Obrazloženje

Konkretni operativni podaci, kao što su u ovom primjeru podaci o korisnicima mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ne bi smjeli biti javno dostupni. Potrebno je osigurati zaštitu podataka. Objavljivanje podataka o poljoprivrednicima može dovesti do govora mržnje od strane ekoloških udruga i aktivista, čak i kada je primjena dopuštena zakonom. Objavljivanje podataka tako može dovesti do osuđivanja određenih osoba. Nadležna tijela interno moraju raspolagati podacima kako bi se moglo kontrolirati poštuju li se obveze i odredbe.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Direktiva 86/278/EEZ

Članak 10. – stavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  sve ostale informacije u pogledu prijenosa i provedbe ove Direktive koje su države članice dostavile Komisiji u skladu s člankom 17.

Briše se.

Obrazloženje

Predloženi tekst stvorio bi petlju zbog upućivanja na članak 17. koji pak upućuje na provedbeni akt kojim se trebaju uspostaviti zahtjevi članka 10.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. − točka 2.

Direktiva 86/278/EEZ

Članak 17. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena odrediti, putem provedbenog akta, format u skladu s kojim države članice trebaju pružati informacije o provedbi Direktive 86/278/EEZ kako je propisano člankom 10. ove Direktive. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. Na temelju podataka koje države članice stavljaju na raspolaganje u skladu s člancima 10. i 17. službe Komisije objavljuju pregled na razini Unije koji sadržava i karte.

„Komisija je ovlaštena odrediti, putem provedbenog akta, format u skladu s kojim države članice trebaju pružati informacije o provedbi Direktive 86/278/EEZ kako je propisano člankom 10. ove Direktive. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. Na temelju podataka koje države članice stavljaju na raspolaganje u skladu s člancima 10. i 17. službe Komisije objavljuju pregled na razini Unije koji sadržava i karte te svake godine podnose Europskom parlamentu i Vijeću prijedloge za bolju zaštitu tla i okoliša.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 4.

Direktiva 2002/49/EZ

Članak 10. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da informacije iz strateških karata buke i sažetaka akcijskih planova, kako je navedeno u Prilogu VI., budu poslane Komisiji u roku od šest mjeseci od datuma utvrđenog u članku 7. odnosno u članku 8. U tu svrhu države članice samo dostavljaju informacije elektroničkim putem u repozitorij podataka koji će biti uspostavljen u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 3. Ako država članica želi ažurirati informacije, prilikom dostavljanja ažuriranih informacija u repozitorij podataka mora opisati razlike između ažuriranih i izvornih informacija te razloge za ažuriranje.”;

2.  Države članice osiguravaju da informacije iz strateških karata buke i sažetaka akcijskih planova, kako je navedeno u Prilogu VI., budu poslane Komisiji u roku od šest mjeseci od datuma utvrđenog u članku 7. odnosno u članku 8. U tu svrhu države članice samo dostavljaju informacije elektroničkim putem u obvezni repozitorij podataka. Ako država članica želi ažurirati informacije, prilikom dostavljanja ažuriranih informacija u repozitorij podataka mora opisati razlike između ažuriranih i izvornih informacija te razloge za ažuriranje.”;

Obrazloženje

Usklađivanje osnovnog akta s postupkom delegiranih akata.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 4.a (nova)

Direktiva 2002/49/EZ

Članak 10. stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  U članku 10., nakon stavka 2. dodaje se sljedeći stavak:

 

„2.a Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 12.a kako bi dopunila ovu Direktivu u pogledu uspostave obveznog repozitorija podataka iz stavka 2. i detaljnih pravila mehanizma za digitalnu razmjenu informacija radi razmjene informacija iz strateških karata buke i sažetaka akcijskih planova.”

Obrazloženje

Usklađivanje osnovnog akta s postupkom delegiranih akata. Ovim novim stavkom izmjenjuje se članak 10. stavak 2. podstavak 5. i pretvara ga se u podstavak stavka 2.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.b (nova)

Direktiva 2002/49/EZ

Članak 12.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4b.  Dodaje se sljedeći članak: 

 

„Članak 12.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima ovim člankom. 

 

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10 stavka 2.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. 

 

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 10. stavka 2.a. Odlukom o opozivu prestaje vrijediti delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. Odlukom se ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi. 

 

4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. 

 

5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću. 

 

6. Delegirani akt donesen na temelju članka 10. stavka 2.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

Obrazloženje

Usklađivanje osnovnog akta s postupkom delegiranih akata.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 5.

Direktiva 2002/49/EZ

Prilog VI. – točka 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  U Prilogu VI. točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

5.  U Prilogu VI. točka 3. briše se.

‘3. Mehanizam za razmjenu informacija

 

„Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš razvija obvezni mehanizam za digitalnu razmjenu informacija radi dijeljenja informacija iz strateških karata buke i sažetaka akcijskih planova, kako je navedeno u članku 10. stavku 2. u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 3.”

 

Obrazloženje

Izmijenjena je formulacija ove izmjene koja je premještena u članak 10. stavak 2. podstavak 2.a.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Direktiva 2004/35/EZ

Članak 3. – stavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  U članku 3. stavku 1. dodaje se sljedeća točka (ba):

 

(ba) na štetu nanesenu uvođenjem stranih šumskih vrsta koje nisu prikladne zbog toga što uzrokuju smanjenje izvora vode ili zbog toga što su izrazito zapaljive.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. − točka 3.

Direktiva 2004/35/EZ

Prilog VI. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  razmjeri i vrsta štete u okolišu, datum nastanka i/ili otkrivanja štete. Razmjeri štete u okolišu razvrstavaju se na male, srednje, velike ili vrlo velike. Vrste štete u okolišu razvrstavaju se na štetu nanesenu vodi, morskom okolišu, tlu ili prirodi/ekosustavima ili štetu za zdravlje ljudi uzrokovanu onečišćenjem;

1.  razmjeri i vrsta štete u okolišu, datum nastanka i/ili otkrivanja štete. Razmjeri štete u okolišu razvrstavaju se na male, srednje, velike ili vrlo velike. Vrste štete u okolišu razvrstavaju se na štetu nanesenu vodi, morskom okolišu, tlu, prirodi/ekosustavima ili ruralnom području ili štetu za zdravlje ljudi ili životinja uzrokovanu onečišćenjem;

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. − točka 2.

Direktiva 2007/2/EZ

Članak 23. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Europska agencija za okoliš svake godine objavljuje i ažurira pregled na razini Unije na temelju metapodataka i podataka koje su države članice stavile na raspolaganje putem mrežnih usluga u skladu s člankom 21. Pregled na razini Unije, prema potrebi, uključuje pokazatelje učinka, rezultata i utjecaja ove Direktive, kartografske preglede na razini Unije i sažeta izvješća po državama članicama.

Europska agencija za okoliš svake dvije godine objavljuje i ažurira pregled na razini Unije na temelju metapodataka i podataka koje su države članice stavile na raspolaganje putem mrežnih usluga u skladu s člankom 21. Pregled na razini Unije, prema potrebi, uključuje pokazatelje učinka, rezultata i utjecaja ove Direktive, kartografske preglede na razini Unije i sažeta izvješća po državama članicama.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Direktiva 2010/63/EZ

Članak 43. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Do 31. prosinca 2020. države članice objavljuju netehničke sažetke odobrenih projekata i moguća ažuriranja tih projekata. Od 1. siječnja 2021. države članice dostavljaju i objavljuju netehničke sažetke projekata najkasnije u roku od šest mjeseci od njihova odobrenja, kao i moguća ažuriranja tih projekata, elektroničkim prijenosom Komisiji.

3.  Do 31. prosinca 2021. države članice objavljuju netehničke sažetke odobrenih projekata i moguća ažuriranja tih projekata. Od 1. siječnja 2022. države članice dostavljaju i objavljuju netehničke sažetke projekata najkasnije u roku od šest mjeseci od njihova odobrenja, kao i moguća ažuriranja tih projekata, elektroničkim prijenosom Komisiji.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 2. – podtočka a

Direktiva 2010/63/EZ

Članak 54. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice do 30. rujna 2023., i svakih pet godina nakon toga, šalju informacije o provedbi ove Direktive, a posebno članka 10. stavka 1. te članaka 26., 28., 34., 38., 39., 43. i 46. Direktive.

Države članice do 30. rujna 2024., i svakih pet godina nakon toga, šalju informacije o provedbi ove Direktive, a posebno članka 10. stavka 1. te članaka 26., 28., 34., 38., 39., 43. i 46. Direktive.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 2. – podtočka a

Direktiva 2010/63/EZ

Članak 54. – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na temelju podataka koje dostave države članice službe Komisije objavljuju pregled na razini Unije.

Najkasnije šest mjeseci nakon što države članice dostave podatke navedene u drugom podstavku, službe Komisije objavljuju pregled na razini Unije na temelju podataka koje su dostavile države članice.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. − točka 3.

Direktiva 2010/63/EU

Članak 57.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Članak 57. briše se.

3.  Članak 57. zamjenjuje se sljedećim:

 

Članak 57.

 

Izvješće Komisije

 

 

 

Najkasnije do 10. studenoga 2020. i svake 3 godine nakon toga Komisija, na temelju statističkih informacija koje podnesu države članice u skladu s člankom 54. stavkom 2., podnosi Europskom parlamentu i Vijeću sažeto izvješće o tim informacijama.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. − točka 3.a (nova)

Direktiva 2010/63/EU

Članak 58. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

3a.  u članku 58. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

Komisija preispituje ovu Direktivu do 10. studenoga 2017., uzimajući u obzir napredak u razvoju alternativnih metoda koje ne uključuju korištenje životinja, a posebno primata osim čovjeka, te prema potrebi predlaže izmjene.

Komisija preispituje ovu Direktivu do 10. studenoga 2024., uzimajući u obzir napredak u razvoju alternativnih metoda koje ne uključuju korištenje životinja, a posebno primata osim čovjeka, te prema potrebi predlaže izmjene.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Uredba (EU) br. 995/2010

Članak 20. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija do 3. prosinca 2015. te svakih šest godina nakon toga preispituje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe na temelju informacija o primjeni ove Uredbe i iskustva u njezinoj primjeni, među ostalim i u odnosu na sprečavanje stavljanja u promet nezakonito posječenog drva i proizvoda od drva dobivenih iz takvog drva. Ona posebno uzima u obzir administrativne posljedice za mala i srednja poduzeća te proizvode na koje se Uredba odnosi. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima preispitivanja te prema potrebi prilaže tim izvješćima odgovarajuće zakonodavne prijedloge.

3.  Komisija do 3. prosinca 2021. te svakih šest godina nakon toga preispituje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe na temelju informacija o primjeni ove Uredbe i iskustva u njezinoj primjeni, među ostalim i u odnosu na sprečavanje stavljanja u promet nezakonito posječenog drva i proizvoda od drva dobivenih iz takvog drva. Ona posebno uzima u obzir administrativne posljedice za mala i srednja poduzeća te proizvode na koje se Uredba odnosi. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima preispitivanja te prema potrebi prilaže tim izvješćima odgovarajuće zakonodavne prijedloge.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. − točka 1.

Uredba (EZ) br. 338/97

Članak 15. – stavak 4. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Ne dovodeći u pitanje članak 20., upravna tijela država članica moraju godinu dana prije zasjedanja Konferencije stranaka Konvencije dostaviti Komisiji sve informacije koje se odnose na relevantno prethodno razdoblje, a koje su potrebne za sastavljanje izvješća iz članka VIII. stavka 7. točke (b) Konvencije i jednakovrijedne informacije o odredbama ove Uredbe koje su izvan područja primjene Konvencije. Informacije koje se dostavljaju kao i oblik u kojemu se predstavljaju propisuje Komisija u skladu s regulatornim postupkom iz članka 18. stavka 2.

(c)  Ne dovodeći u pitanje članak 20., upravna tijela država članica moraju godinu dana prije zasjedanja Konferencije stranaka Konvencije dostaviti Komisiji sve informacije koje se odnose na relevantno prethodno razdoblje, a koje su potrebne za sastavljanje izvješća iz članka VIII. stavka 7. točke (b) Konvencije i jednakovrijedne informacije o odredbama ove Uredbe koje su izvan područja primjene Konvencije. Oblik u kojemu se predstavljaju informacije propisuje Komisija u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 18. stavka 2.

Obrazloženje

O informacijama koje se trebaju dostaviti ne bi trebala odlučivati Komisija, a regulatorni bi postupak trebalo pretvoriti u provedbeni akt (postupak ispitivanja).

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Usklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu

Referentni dokumenti

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

11.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Nicola Caputo

28.6.2018

Datum usvajanja

1.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Renata Briano

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

38

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja (27.9.2018)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Heidi Hautala

AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Ovom Uredbom nastoji se modernizirati upravljanje informacijama i zajamčiti dosljedniji pristup zakonodavnim aktima u okviru njezina područja primjene, u skladu s okolnostima, pojednostavnjenjem izvješćivanja kako bi se smanjilo administrativno opterećenje, unaprjeđenjem baze podataka za buduće evaluacije ili povećanjem transparentnosti u korist javnosti.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Podaci koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za praćenje, preispitivanje i ocjenjivanje učinkovitosti zakonodavstva u odnosu na željene ciljeve kako bi se prikupile informacije za buduće evaluacije zakonodavstva u skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.49. Primjereno je dodati odredbe u nekoliko zakonodavnih akata u sektoru okoliša u svrhu njihove buduće evaluacije, na temelju podataka prikupljenih tijekom provedbe, koji su po mogućnosti dopunjeni dodatnim znanstvenim i analitičkim podacima. U tom kontekstu postoji potreba za relevantnim podacima koji će omogućiti bolju procjenu učinkovitosti, djelotvornosti, relevantnosti i dosljednosti zakonodavstva Unije te njegove dodane vrijednosti za EU, pa je stoga nužno osigurati prikladne mehanizme izvješćivanja koji mogu služiti i kao pokazatelji za tu svrhu.

(3)  Postupak sveobuhvatnog i pravovremenog izvješćivanja država članica o relevantnim podacima neophodno je za praćenje, preispitivanje i ocjenjivanje učinkovitosti zakonodavstva u odnosu na željene ciljeve kako bi se prikupile informacije za buduće evaluacije zakonodavstva u skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.49. Primjereno je dodati odredbe u nekoliko zakonodavnih akata u sektoru okoliša u svrhu njihove buduće evaluacije, na temelju podataka prikupljenih tijekom provedbe, koji su po mogućnosti dopunjeni dodatnim znanstvenim i analitičkim podacima. U tom kontekstu postoji potreba za relevantnim podacima koji će omogućiti bolju procjenu učinkovitosti, djelotvornosti, relevantnosti i dosljednosti zakonodavstva Unije te njegove dodane vrijednosti za EU, pa je stoga nužno osigurati prikladne mehanizme izvješćivanja koji mogu služiti i kao pokazatelji za tu svrhu.

_________________

_________________

49 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

49 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Na temelju izvješća Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Direktive 2007/2/EZ i evaluacije u okviru programa REFIT52, a radi pojednostavnjenja provedbe Direktive i smanjenja administrativnog opterećenja povezanog s praćenjem koje provode države članice, primjereno je više ne zahtijevati od država članica da Komisiji šalju trogodišnja izvješća i od Komisije da podnosi sažeto izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, jer je provjera prikladnosti izvješćivanja potvrdila da ta izvješća imaju ograničenu primjenu53.

(7)  Na temelju izvješća Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Direktive 2007/2/EZ i evaluacije u okviru programa REFIT52, a radi pojednostavnjenja provedbe Direktive i smanjenja administrativnog opterećenja povezanog s praćenjem koje provode države članice, primjereno je više ne zahtijevati od država članica da Komisiji šalju trogodišnja izvješća i od Komisije da podnosi sažeto izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, jer je provjera prikladnosti izvješćivanja potvrdila da ta izvješća imaju ograničenu primjenu53.Komisija bi ipak trebala nastaviti redovito evaluirati tu Direktivu i evaluaciju učiniti javno dostupnom.

 

_________________

_________________

52 COM(2016) 478 i SWD(2016) 273).

52 COM(2016) 478 i SWD(2016) 273).

53 COM(2017) 312.

53 COM(2017) 312.

Obrazloženje

Postojećim tekstom Direktive 2007/2/EZ od Komisije se zahtijeva da podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. Stoga je potrebna barem redovita, javno dostupna evaluacija.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Direktiva 86/278/EEZ

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Evidencije iz stavka 1. stavljaju se na raspolaganje javnosti za svaku kalendarsku godinu, u roku od tri mjeseca od isteka relevantne kalendarske godine, u konsolidiranom formatu kako je utvrđen u Prilogu Odluci Komisije 94/741/EZ** ili drugom formatu osiguranom u skladu s člankom 17.

Evidencije iz stavka 1. stavljaju se na raspolaganje javnosti za svaku kalendarsku godinu, u roku od tri mjeseca od isteka relevantne kalendarske godine, u konsolidiranom formatu kako je utvrđen u Prilogu Odluci Komisije 94/741/EZ** ili drugom formatu osiguranom u skladu s člankom 17. te su lako dostupne.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Direktiva 86/278/EEZ

Članak 10. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Podaci o metodama obrade i rezultatima analiza objavljuju se po zahtjevu upućenom nadležnim tijelima.

3. Podaci o metodama obrade i rezultatima analiza objavljuju se nadležnim tijelima.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 86/278/EEZ

Članak 17. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena odrediti, putem provedbenog akta, format u skladu s kojim države članice trebaju pružati informacije o provedbi Direktive 86/278/EEZ kako je propisano člankom 10. ove Direktive. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. Na temelju podataka koje države članice stavljaju na raspolaganje u skladu s člancima 10. i 17. službe Komisije objavljuju pregled na razini Unije koji sadržava i karte.

Komisija je ovlaštena odrediti, putem provedbenog akta, format u skladu s kojim države članice trebaju pravovremeno pružati informacije o provedbi Direktive 86/278/EEZ kako je propisano člankom 10. ove Direktive. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. Na temelju podataka koje države članice stavljaju na raspolaganje u skladu s člancima 10. i 17. službe Komisije objavljuju pregled na razini Unije koji sadržava i karte.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 86/278/EEZ

Članak 17. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Najkasnije 1. siječnja 2021. i najmanje svake tri godine nakon toga Komisija provodi evaluaciju ove Direktive i njezine provedbe. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima evaluacije te prema potrebi prilaže tim izvješćima odgovarajuće zakonodavne prijedloge.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2002/49/EZ

Članak 9. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da strateške karte buke koje su izradile i, prema potrebi, donijele, kao i akcijski planovi koje su izradile, budu dostupni i objavljeni javnosti u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a, posebice s Direktivom 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća* i Direktivom 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća **, i u skladu s prilozima IV. i V. Direktivi 2002/49/EZ, među ostalim i pomoću dostupnih informacijskih tehnologija.

Države članice osiguravaju da strateške karte buke koje su izradile i, prema potrebi, donijele, kao i akcijski planovi koje su izradile, bez odgađanja budu dostupni i objavljeni javnosti u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a, posebice s Direktivom 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća* i Direktivom 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća **, i u skladu s prilozima IV. i V. Direktivi 2002/49/EZ, među ostalim i pomoću dostupnih informacijskih tehnologija.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2002/49/EZ

Članak 10. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da informacije iz strateških karata buke i sažetaka akcijskih planova, kako je navedeno u Prilogu VI., budu poslane Komisiji u roku od šest mjeseci od datuma utvrđenog u članku 7. odnosno u članku 8. U tu svrhu države članice samo dostavljaju informacije elektroničkim putem u repozitorij podataka koji će biti uspostavljen u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 3. Ako država članica želi ažurirati informacije, prilikom dostavljanja ažuriranih informacija u repozitorij podataka mora opisati razlike između ažuriranih i izvornih informacija te razloge za ažuriranje.

2.  Države članice osiguravaju da informacije iz strateških karata buke i sažetaka akcijskih planova, kako je navedeno u Prilogu VI., budu poslane Komisiji u roku od šest mjeseci od datuma utvrđenog u članku 7. odnosno u članku 8. U tu svrhu države članice samo dostavljaju informacije elektroničkim putem u repozitorij podataka. Ako država članica želi ažurirati informacije, prilikom dostavljanja ažuriranih informacija u repozitorij podataka mora opisati razlike između ažuriranih i izvornih informacija te razloge za ažuriranje. Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 10.a radi dopune ove Direktive u vezi s uspostavom repozitorija podataka.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Direktiva 2002/49/EZ

Članak 10.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Dodaje se sljedeći članak:

 

Članak 10.a

 

Izvršavanje delegiranja

 

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10 stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od... [SL: datum stupanja na snagu Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća*+]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 10. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6. Delegirani akt donesen na temelju članka 10. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

 

______________

 

* Uredba (EU) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća od ... o [usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu...], (SL L ..., str...).

 

+ SL: U tekst umetnuti broj Uredbe iz dokumenta 2018/0205(COD), a u bilješku unijeti broj, naslov, datum i upućivanje na SL za tu uredbu.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2002/49/EZ

Prilog VI. – točka 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš razvija obvezni mehanizam za digitalnu razmjenu informacija radi dijeljenja informacija iz strateških karata buke i sažetaka akcijskih planova, kako je navedeno u članku 10. stavku 2. u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 3.

Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš donosi delegirane akte u skladu s člankom 10.a radi dopune ove Direktive u pogledu razvoja obveznog mehanizma za digitalnu razmjenu informacija radi dijeljenja informacija iz strateških karata buke i sažetaka akcijskih planova, kako je navedeno u članku 10. stavku 2.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 1.

Direktiva 2004/35/EZ

Članak 14. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  članak 14. stavak 2. briše se;

1.  članak 14. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

 

Komisija prije 1. siječnja 2021. podnosi izvješće o učinkovitosti Direktive u pogledu stvarnog otklanjanja šteta u okolišu, o dostupnosti i uvjetima osiguranja i drugih vrsta financijskih jamstava uz prihvatljive troškove, za djelatnosti obuhvaćene Prilogom III. Izvješćem se s obzirom na financijsko jamstvo također razmatraju sljedeći aspekti: postupni pristup, najviši dopušteni iznos za financijsko jamstvo i isključenje djelatnosti s niskim rizikom. S obzirom na to izvješće i proširenu procjenu učinaka uključujući analizu cijene i koristi, Komisija prema potrebi daje prijedloge za sustav usklađenog obveznog financijskog jamstva.

Obrazloženje

Trebalo bi ažurirati nove obveze u pogledu evaluacije otklanjanja šteta u okolišu i financijskog jamstva.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2004/35/EZ

Članak 18. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da su odgovarajuće i ažurirane informacije, barem o prijetećim opasnostima od štete, dostupne javnosti putem interneta u formatu otvorenih podataka, u skladu s Prilogom VI. ovoj Direktivi i člankom 7. stavkom 4. Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*. Za svaki se incident moraju navesti barem informacije navedene u Prilogu VI. ovoj Direktivi.

1.   Države članice osiguravaju da su odgovarajuće i ažurirane informacije, među ostalim o prijetećim opasnostima od štete, izravno dostupne javnosti i Komisiji putem interneta u formatu otvorenih podataka, u skladu s Prilogom VI. ovoj Direktivi i člankom 7. stavkom 4. Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*. Za svaki se incident moraju navesti barem informacije navedene u Prilogu VI. ovoj Direktivi.

Obrazloženje

Ovime se želi osigurati da Komisija ima pristup podacima kako bi ispunila svoju obvezu iz članka 18. stavka 3.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2004/35/EZ

Članak 18. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na temelju podataka koje države članice stavljaju na raspolaganje u skladu sa stavkom 1. službe Komisije objavljuju pregled na razini Unije koji sadržava i karte.

3.  Na temelju podataka koje države članice stavljaju na raspolaganje u skladu sa stavkom 1. službe Komisije objavljuju pregled na razini Unije koji sadržava i karte te ga redovito ažuriraju, najmanje jednom godišnje.

Obrazloženje

Potrebno je izričito navesti obvezu redovitog ažuriranja pregleda.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2004/35/EZ

Članak 18. – stavak 4. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija provodi evaluaciju ove Direktive u redovitim vremenskim razmacima. Evaluacija se, među ostalim, temelji i na sljedećim elementima:

4.  Komisija najkasnije 1. siječnja 2021. i najmanje svake tri godine nakon toga provodi evaluaciju ove Direktive. Evaluacija se mora objaviti i temelji se, među ostalim, na sljedećim elementima:

Obrazloženje

Potrebno je izričito navesti objavljivanje evaluacije.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2004/35/EZ

Članak 18. – stavak 4. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  iskustvu stečenom u provedbi ove Direktive;

(a)  iskustvu stečenom u provedbi ove Direktive i procjeni razvoja u državama članicama u pogledu stvarnog otklanjanja štete u okolišu, posebno u odnosu na slučajeve štete u okolišu prouzročene genetski modificiranim organizmima (GMO), primjeni ove Direktive na zaštićene vrste i prirodna staništa, pravu operatera da ograniči svoju odgovornost u skladu s međunarodnim konvencijama iz članka 4. stavka 3. i isključivanju onečišćenja obuhvaćenih međunarodnim aktima navedenima u prilozima IV. i V. iz područja primjene ove Direktive;

 

(Dio ovog amandmana koji glasi „i procjeni razvoja u državama članicama” primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako izmjena bude prihvaćena bit će potrebno unijeti odgovarajuće promjene u cijelom tekstu.)

Obrazloženje

U njezinu trenutačnom obliku Direktivom se od država članica zahtijeva da izvješćuju o svakom specifičnom razvoju ili promjenama koji bi mogli utjecati na područje primjene predmetnih propisa. U Prijedlogu Komisije više se ne predviđa ta procjena. No procjenu bi ipak trebalo uključiti, barem kao opće pravilo, kako bi se osiguralo sveobuhvatno i dosljedno izvješćivanje.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2004/35/EZ

Članak 18. – stavak 4. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  analizi razvoja i promjena u relevantnim međunarodnim forumima i njihovoj provedbi u državama članicama.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2004/35/EZ

Članak 18. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima evaluacije iz stavka 4. i prema potrebi prilaže tom izvješću odgovarajuće zakonodavne prijedloge.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2004/35/EZ

Prilog VI. – točka 7. – podtočka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  relevantnim sudskim postupcima;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2007/2/EZ

Članak 23. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija provodi evaluaciju ove Direktive u redovitim vremenskim razmacima. Evaluacija se, među ostalim, temelji i na sljedećim elementima:

Najkasnije 1. siječnja 2021. i najmanje svake tri godine nakon toga Komisija provodi i objavljuje evaluaciju ove Direktive. Evaluacija se, među ostalim, temelji i na sljedećim elementima:

Obrazloženje

Postojećim tekstom članka 23. Direktive 2007/2/EZ od Komisije se zahtijeva da podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. Stoga je potrebno izričito navesti objavljivanje evaluacije.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2007/2/EZ

Članak 23. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima evaluacije iz stavka 2. i prema potrebi prilaže tom izvješću odgovarajuće zakonodavne prijedloge.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 1.

Direktiva 2009/147/EZ

Članak 12. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice svakih šest godina, istodobno s izvješćem izrađenim u skladu s člankom 17. Direktive Vijeća 92/43/EEZ*, prosljeđuju Komisiji izvješće o provedbi mjera koje se poduzimaju na temelju ove Direktive te o glavnim učincima tih mjera. To izvješće posebno sadržava informacije o stanju i trendovima u pogledu vrsta divljih ptica koje su zaštićene ovom Direktivom, opasnostima koje im prijete i pritiscima na njih, poduzetim mjerama za njihovo očuvanje te doprinosu mreže posebnih zaštićenih područja ostvarenju ciljeva utvrđenih člankom 2. ove Direktive.”;

1.  Države članice svakih šest godina, istodobno s izvješćem izrađenim u skladu s člankom 17. Direktive Vijeća 92/43/EEZ*, prosljeđuju Komisiji izvješće o provedbi mjera koje se poduzimaju na temelju ove Direktive te o glavnim učincima tih mjera. To izvješće dostupno je javnosti i posebno sadržava informacije o stanju i trendovima u pogledu vrsta divljih ptica koje su zaštićene ovom Direktivom, opasnostima koje im prijete i pritiscima na njih, poduzetim mjerama za njihovo očuvanje te doprinosu mreže posebnih zaštićenih područja ostvarenju ciljeva utvrđenih člankom 2. ove Direktive.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 2009/147/EZ

Članak 12. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  umeće se stavak 1.a:

 

O relevantnim kopnenim i morskim aspektima u okviru te direktive izvješćuje se istovremeno.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2009/147/EZ

Članak 12. – stavak 2. – rečenica 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš svakih šest godina sastavlja skupno izvješće na temelju informacija iz stavka 1.

2.  Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš svakih šest godina sastavlja i objavljuje skupno izvješće na temelju informacija iz stavka 1.

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu; ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 2. − podtočka a

Direktiva 2010/63/EZ

Članak 54. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice do 30. rujna 2023., i svakih pet godina nakon toga, šalju informacije o provedbi ove Direktive, a posebno članka 10. stavka 1. te članaka 26., 28., 34., 38., 39., 43. i 46. Direktive.

Države članice do 30. rujna 2023., i svakih pet godina nakon toga, bez odgađanja šalju informacije o provedbi ove Direktive, a posebno članka 10. stavka 1. te članaka 26., 28., 34., 38., 39., 43. i 46. Direktive.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 2. − podtočka a

Direktiva 2010/63/EZ

Članak 54. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice dostavljaju i objavljuju te podatke elektroničkim prijenosom u formatu koji je utvrdila Komisija u skladu sa stavkom 4.

Države članice bez odgađanja dostavljaju i objavljuju te podatke elektroničkim prijenosom u formatu koji je utvrdila Komisija u skladu sa stavkom 4.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 2. − podtočka a

Direktiva 2010/63/EU

Članak 54. – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na temelju podataka koje dostave države članice službe Komisije objavljuju pregled na razini Unije.

Najkasnije šest mjeseci nakon što države članice dostave podatke navedene u drugom podstavku, službe Komisije objavljuju pregled na razini Unije na temelju tih podataka.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 2. − podtočka a

Direktiva 2010/63/EU

Članak 54. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija najkasnije 1. siječnja 2021. te najmanje svake tri godine nakon toga provodi evaluaciju ove Direktive i njezine provedbe koja se osobito temelji na podacima koje su dostavile države članice u skladu s člankom 54. stavkom 1. i uzimajući u obzir napredak u razvoju alternativnih metoda koje ne uključuju uporabu životinja. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima te evaluacije i prema potrebi prilaže tom izvješću odgovarajuće zakonodavne prijedloge.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 2. − podtočka a

Direktiva 2010/63/EZ

Članak 54. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice na godišnjoj osnovi prikupljaju i objavljuju statističke podatke o korištenju životinja u postupcima, uključujući informacije o stvarnoj težini postupaka te o podrijetlu i vrstama primata osim čovjeka korištenih u postupcima.

Države članice na godišnjoj osnovi prikupljaju i bez odgode objavljuju statističke podatke o korištenju životinja u postupcima, uključujući informacije o stvarnoj težini postupaka te o podrijetlu i vrstama primata osim čovjeka korištenih u postupcima.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 2. − podtočka a

Direktiva 2010/63/EZ

Članak 54. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice dostavljaju te statističke informacije Komisiji najkasnije do 30. rujna sljedeće godine, i to elektroničkim prijenosom u nesažetom formatu koji je utvrdila Komisija u skladu sa stavkom 4.

Države članice dostavljaju te statističke informacije Komisiji najkasnije do 30. rujna sljedeće godine, i to elektroničkim prijenosom u sažetom i nesažetom formatu koji je utvrdila Komisija u skladu sa stavkom 4.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2010/63/EU

Članak 54. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija utvrđuje zajednički format za dostavljanje informacija iz stavaka 1., 2. i 3. te sadržaj tih informacija u skladu s regulatornim postupkom iz članka 56. stavka 3.;

4.  Komisija utvrđuje zajednički format za dostavljanje informacija iz stavaka 1., 2. i 3. te sadržaj tih informacija u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 56. stavka 3.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Direktiva 2010/63/EU

Članak 56. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

2.a  U članku 56. stavak 3. zamjenjuje se kako slijedi:

3.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezina članka 8.

3.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 166/2006

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Operater svakog postrojenja u kojemu se provodi jedna ili više aktivnosti navedenih u Prilogu I., a kojima se premašuju primjenjivi pragovi kapaciteta utvrđeni u tom prilogu, elektroničkim putem dostavlja svojem nadležnom tijelu informacije za identifikaciju postrojenja u skladu s formatom iz članka 7. stavka 2., osim ako su te informacije već na raspolaganju nadležnom tijelu.;

Operater svakog postrojenja u kojemu se provodi jedna ili više aktivnosti navedenih u Prilogu I., a kojima se premašuju primjenjivi pragovi kapaciteta utvrđeni u tom prilogu, bez odgađanja elektroničkim putem dostavlja svojem nadležnom tijelu informacije za identifikaciju postrojenja u skladu s formatom iz članka 7. stavka 2., osim ako su te informacije već na raspolaganju nadležnom tijelu.;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 166/2006

Članak 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

Članak 11.

 

Povjerljivost

 

Kad god država članica smatra da su određene informacije povjerljive u skladu s člankom 4. Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*, u izvješću iz članka 7. stavka 2. ove Uredbe za predmetnu izvještajnu godinu mora se navesti, i to za odvojeno za svako postrojenje, koje se informacije ne mogu objaviti i zašto. Taj se razlog javno objavljuje.

 

Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).”;

 

Obrazloženje

Uredba o E-PRTR-u važan je instrument u pravnoj stečevini EU-a u području zaštite okoliša zbog informacija o učinkovitosti velikih industrija koje se na temelju nje stavljaju na raspolaganje. Stoga je sadašnji tekst i primjena članka 11. u postojećoj uredbi u skladu s njezinom svrhom i nema potrebe za njezinom izmjenom u vezi s izvješćivanjem o povjerljivim podacima i brisanjem članaka 16. i 17.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Uredba (EU) br. 995/2010

Članak 20. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice svake godine do 30. travnja stavljaju na raspolaganje javnosti i Komisiji informacije o primjeni ove Uredbe tijekom prethodne kalendarske godine. Komisija može provedbenim aktima utvrditi format i postupak u skladu s kojim države članice stavljaju takve informacije na raspolaganje. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 18. stavka 2.

1.  Države članice svake godine najkasnije do 30. travnja stavljaju na raspolaganje javnosti i Komisiji informacije o primjeni ove Uredbe tijekom prethodne kalendarske godine. Komisija može provedbenim aktima utvrditi format i postupak u skladu s kojim države članice stavljaju takve informacije na raspolaganje. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 18. stavka 2.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Uredba (EU) br. 995/2010

Članak 20. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na temelju informacija iz stavka 1. službe Komisije svake godine stavljaju javnosti na raspolaganje pregled na razini Unije koji se temelji na podacima koje su dostavile države članice. Pri izradi pregleda službe Komisije uzimaju u obzir napredak postignut u sklapanju i primjeni dobrovoljnih sporazuma o partnerstvu FLEGT u skladu s Uredbom (EZ) br. 2173/2005 i njihov doprinos smanjivanju prisutnosti na unutarnjem tržištu nezakonito posječenog drva i proizvoda od drva dobivenih iz takvog drva.

2.  Na temelju informacija iz stavka 1. službe Komisije svake godine bez odgađanja stavljaju javnosti na raspolaganje pregled na razini Unije koji se temelji na podacima koje su dostavile države članice. Pri izradi pregleda službe Komisije uzimaju u obzir napredak postignut u sklapanju i primjeni dobrovoljnih sporazuma o partnerstvu FLEGT u skladu s Uredbom (EZ) br. 2173/2005 i njihov doprinos smanjivanju prisutnosti na unutarnjem tržištu nezakonito posječenog drva i proizvoda od drva dobivenih iz takvog drva.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Uredba (EU) br. 995/2010

Članak 20. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija do 3. prosinca 2015. te svakih šest godina nakon toga preispituje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe na temelju informacija o primjeni ove Uredbe i iskustva u njezinoj primjeni, među ostalim i u odnosu na sprečavanje stavljanja u promet nezakonito posječenog drva i proizvoda od drva dobivenih iz takvog drva. Ona posebno uzima u obzir administrativne posljedice za mala i srednja poduzeća te proizvode na koje se Uredba odnosi. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima preispitivanja te prema potrebi prilaže tim izvješćima odgovarajuće zakonodavne prijedloge.

3.  Komisija do 3. prosinca 2015. te svake tri godine nakon toga preispituje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe na temelju informacija o primjeni ove Uredbe i iskustva u njezinoj primjeni, među ostalim i u odnosu na sprečavanje stavljanja u promet nezakonito posječenog drva i proizvoda od drva dobivenih iz takvog drva. Ona posebno uzima u obzir administrativne posljedice za mala i srednja poduzeća te proizvode na koje se Uredba odnosi. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima preispitivanja te prema potrebi prilaže tim izvješćima odgovarajuće zakonodavne prijedloge.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 2173/2005

Članak 8. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice svake godine do 30. travnja stavljaju na raspolaganje javnosti i Komisiji informacije o primjeni ove Uredbe tijekom prethodne kalendarske godine.

1.  Države članice svake godine najkasnije do 30. travnja stavljaju na raspolaganje javnosti i Komisiji informacije o primjeni ove Uredbe tijekom prethodne kalendarske godine.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 2173/2005

Članak 9. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija do prosinca 2021. te svakih šest godina nakon toga preispituje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe na temelju informacija o primjeni ove Uredbe i iskustva u njezinoj primjeni. Pri tome treba uzeti u obzir napredak u provođenju dobrovoljnih sporazuma o partnerstvu. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima preispitivanja te prema potrebi prilaže tim izvješćima odgovarajuće zakonodavne prijedloge za poboljšanje FLEGT sustava za izdavanje dozvola.

Komisija do prosinca 2021. te svake tri godine nakon toga preispituje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe na temelju informacija o primjeni ove Uredbe i iskustva u njezinoj primjeni. Pri tome treba uzeti u obzir napredak u provođenju dobrovoljnih sporazuma o partnerstvu. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima preispitivanja te prema potrebi prilaže tim izvješćima odgovarajuće zakonodavne prijedloge za poboljšanje FLEGT sustava za izdavanje dozvola.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 338/97

Članak 15. – stavak 4. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Ne dovodeći u pitanje članak 20., upravna tijela država članica moraju godinu dana prije zasjedanja Konferencije stranaka Konvencije dostaviti Komisiji sve informacije koje se odnose na relevantno prethodno razdoblje, a koje su potrebne za sastavljanje izvješća iz članka VIII. stavka 7. točke (b) Konvencije i jednakovrijedne informacije o odredbama ove Uredbe koje su izvan područja primjene Konvencije. Informacije koje se dostavljaju kao i oblik u kojemu se predstavljaju propisuje Komisija u skladu s regulatornim postupkom iz članka 18. stavka 2.

(c)  Ne dovodeći u pitanje članak 20., upravna tijela država članica moraju godinu dana prije zasjedanja Konferencije stranaka Konvencije dostaviti Komisiji sve informacije koje se odnose na relevantno prethodno razdoblje, a koje su potrebne za sastavljanje izvješća iz članka VIII. stavka 7. točke (b) Konvencije i jednakovrijedne informacije o odredbama ove Uredbe koje su izvan područja primjene Konvencije. Informacije koje se dostavljaju kao i oblik u kojemu se predstavljaju propisuje Komisija u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 18. stavka 2.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.a (novi)

Uredba (EZ) br. 338/97

Članak 18. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

1.a  U članku 18. stavak 2. zamjenjuje se kako slijedi:

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezina članka 8.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Rok utvrđen u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca. U pogledu zadataka Odbora navedenih u točkama 1. i 2. članka 19., Komisija usvaja predložene mjere, ako tri mjeseca nakon dana obraćanja Vijeću ono ne donese odluku.

 

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Usklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu

Referentni dokumenti

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

11.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Heidi Hautala

9.7.2018

Razmatranje u odboru

3.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

24.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

19

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

2

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Usklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu

Referentni dokumenti

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Datum podnošenja EP-u

31.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

11.6.2018

AGRI

11.6.2018

JURI

11.6.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

14.5.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

29.8.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

53

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Anthea McIntyre, Kati Piri

Datum podnošenja

15.10.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Lynn Boylan, Younous Omarjee

PEE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

1

0

ENF

Joëlle Mélin

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 22. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti