JELENTÉS a környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  15.10.2018 - (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)) - ***I

  Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
  Előadó: Adina-Ioana Vălean


  Eljárás : 2018/0205(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0324/2018
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0324/2018
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0381),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, 192. cikkének (1) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0244/2018),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[1],

  –  tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére[2],

  –  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

  –  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság és a Jogi Bizottság véleményeire (A8-0324/2018),

  1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás    1

  Rendeletre irányuló javaslat

  Cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Javaslat

  Javaslat

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

  a környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

  a környezettel kapcsolatos jogszabályok területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

  (EGT-vonatkozású szöveg)

  (EGT-vonatkozású szöveg)

  Indokolás

  A cím módosítása tükrözi azt a tényt, hogy nem az összes itt felsorolt jogi aktus környezetvédelmi jogszabály önmagában.

  Módosítás    2

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A végrehajtásról és a megfelelésről szóló tájékoztatás iránti igény kezelése érdekében módosítani kell több környezetvédelmi jogszabályt, figyelemmel a környezetvédelmi jelentéstétel egyszerűsítésére irányuló intézkedésekről szóló bizottsági jelentés45 és a kapcsolódó célravezetőségi vizsgálat46 eredményeire.

  (1)  A végrehajtásról és a megfelelésről szóló tájékoztatás iránti igény kezelése érdekében módosítani kell több környezettel kapcsolatos jogszabályt, figyelemmel a környezetvédelmi jelentéstétel egyszerűsítésére irányuló intézkedésekről szóló bizottsági jelentés45 és a kapcsolódó célravezetőségi vizsgálat46 eredményeire.

  __________________

  __________________

  45 COM(2017) 312.

  45 COM(2017)0312.

  46 SWD(2017) 230.

  46 SWD(2017)0230.

  Indokolás

  A cím hasonló módosításával összhangban.

  Módosítás    3

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  Ez a rendelet korszerűsíteni kívánja az információkezelést, és a hatálya alá tartozó jogalkotási aktusok következetesebb megközelítésére törekszik azáltal, hogy egyszerűsíti a jelentéstételt az adminisztratív terhek csökkentése érdekében, fejleszti az adatbázist a jövőbeni értékelésekhez, illetve növeli az átláthatóságot a nyilvánosság számára, minden egyes esetben a körülményeknek megfelelően.

  Módosítás    4

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az adatok hozzáférhetősége révén biztosítani kell, hogy az adminisztratív terhek minden jogalany esetében a lehető legkorlátozottabbak maradjanak. Ez az információk aktív megosztását igényli nemzeti szinten, a 2003/4/EK47 és a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek48, valamint ezek végrehajtási szabályainak megfelelően, a nyilvános hozzáférés megfelelő infrastruktúrájának, a jelentéstételnek, illetve a hatóságok közötti adatmegosztásnak a biztosítása érdekében.

  (2)  Az adatok hozzáférhetősége révén biztosítani kell, hogy az adminisztratív terhek minden jogalany esetében a lehető legkorlátozottabbak maradjanak, különösen az olyan nem kormányzati szervezetek számára, mint a kis- és középvállalkozások (kkv-k). Ez az információk aktív megosztását igényli nemzeti szinten, a 2003/4/EK47 és a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek48, valamint ezek végrehajtási szabályainak megfelelően, a nyilvános hozzáférés megfelelő infrastruktúrájának, a jelentéstételnek, illetve a hatóságok közötti adatmegosztásnak a biztosítása érdekében.

  _________________

  _________________

  47 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).

  47 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).

  48 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).

  48 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).

  Módosítás    5

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A tagállamok által jelentett adatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Bizottság nyomon követhesse, felülvizsgálhassa és értékelje a jogszabály céljainak megvalósulását, és adatokat gyűjtsön a jogszabály jövőbeni értékeléséhez az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás49 22. pontjának megfelelően. Célszerű a környezetvédelem területén egyes jogalkotási aktusokat a jövőbeli értékelésükre irányuló rendelkezésekkel kiegészíteni, amely értékelés a végrehajtás során gyűjtött, esetlegesen további tudományos analitikai adatokkal kiegészített adatok alapján történne. Ebben az összefüggésben olyan releváns adatokra van szükség, amelyekkel jobban fel lehet mérni az uniós jogszabályok eredményességét, hatékonyságát, relevanciáját, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét; ennélfogva olyan megfelelő jelentéstételi mechanizmusokról kell gondoskodni, amelyek e célból is indikátorként szolgálhatnak.

  (3)  A releváns adatok tagállamok általi átfogó és időben történő jelentésének folyamata elengedhetetlen ahhoz, hogy a Bizottság nyomon kövesse, felülvizsgálja és értékelje a jogszabály céljainak megvalósulását, és adatokat gyűjtsön a jogszabály jövőbeni értékeléséhez az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás49 22. pontjának megfelelően. Célszerű a környezetvédelem területén egyes jogalkotási aktusokat a jövőbeli értékelésükre irányuló rendelkezésekkel kiegészíteni, amely értékelés a végrehajtás során gyűjtött, esetlegesen további tudományos analitikai adatokkal kiegészített adatok alapján történne. Ebben az összefüggésben olyan releváns adatokra van szükség, amelyekkel jobban fel lehet mérni az uniós jogszabályok eredményességét, hatékonyságát, relevanciáját, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét; ennélfogva olyan megfelelő jelentéstételi mechanizmusokról kell gondoskodni, amelyek e célból is indikátorként szolgálhatnak a döntéshozók és a nyilvánosság számára egyaránt.

  _________________

  _________________

  49 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

  49 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

  Módosítás    6

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv50 értékelése alapján szükségesnek mutatkozik a zajtérképek és a cselekvési tervek jelentéstételi határidőinek összehangolása annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a cselekvési tervek nyilvános konzultációjára. Ennek érdekében egyszeri alkalommal a cselekvési tervek vizsgálatára, illetve felülvizsgálatára nyitva álló határidő egy évvel meghosszabbodik, így a cselekvési tervek következő körének (a negyedik körnek) a határideje nem 2023. július 18., hanem 2024. július 18. Ennélfogva a negyedik körtől a tagállamoknak a jelenlegi egy év helyett körülbelül két év áll majd rendelkezésükre a zajtérképek elkészítése és a cselekvési tervek vizsgálatának vagy felülvizsgálatának elvégzése között. A cselekvési tervek elkészítésének következő körei esetében a vizsgálat vagy felülvizsgálat ötéves ciklusa újrakezdődik. Ezenfelül a 2002/49/EK irányelv célkitűzéseinek való jobb megfelelés és az uniós szintű intézkedések kidolgozásának alapjaként a tagállamoknak elektronikus úton kell adatokat szolgáltatniuk. Fokozni kell továbbá a nyilvánosság részvételét annak előírásával, hogy bizonyos információk legyenek nyilvánosan elérhetők, e kötelezettséget ugyanakkor hozzá kell igazítani más uniós jogszabályokhoz, így például a 2007/2/EK irányelvhez, de a gyakorlati követelmények megkettőzése nélkül.

  (5)  A 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv50 értékelése alapján szükségesnek mutatkozik a zajtérképek és a cselekvési tervek jelentéstételi határidőinek összehangolása annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a cselekvési tervek nyilvános konzultációjára. Ennek érdekében egyszeri alkalommal a cselekvési tervek vizsgálatára, illetve felülvizsgálatára nyitva álló határidő egy évvel meghosszabbodik, így a cselekvési tervek következő körének (a negyedik körnek) a határideje nem 2023. július 18., hanem 2024. július 18. Ennélfogva a negyedik körtől a tagállamoknak a jelenlegi egy év helyett körülbelül két év áll majd rendelkezésükre a zajtérképek elkészítése és a cselekvési tervek vizsgálatának vagy felülvizsgálatának elvégzése között. A cselekvési tervek elkészítésének következő körei esetében a vizsgálat vagy felülvizsgálat ötéves ciklusa újrakezdődik. Ezenfelül a 2002/49/EK irányelv célkitűzéseinek való jobb megfelelés és az uniós szintű intézkedések kidolgozásának alapjaként a tagállamoknak elektronikus úton kell adatokat szolgáltatniuk. Fokozni kell továbbá a nyilvánosság részvételét annak előírásával, hogy az érthető, pontos és összehasonlítható információk legyenek nyilvánosan elérhetők, e kötelezettséget ugyanakkor hozzá kell igazítani más uniós jogszabályokhoz, így például a 2007/2/EK irányelvhez, de a gyakorlati követelmények megkettőzése nélkül.

  _________________

  _________________

  50 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelve (2002. június 25.) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről (HL L 189., 2002.7.18.).

  50 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelve (2002. június 25.) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről (HL L 189., 2002.7.18.).

  Módosítás    7

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7)  A Bizottság által az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak tett, a 2007/2/EK irányelv52 végrehajtásáról és a REFIT értékelésről szóló jelentés szerint az irányelv végrehajtásának egyszerűsítése és a tagállamok által végzett nyomon követéssel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése érdekében célszerű lenne, ha a jövőben a tagállamoknak nem kellene háromévente jelentést küldeniük a Bizottság részére, illetve a Bizottság számára lehetővé tennék, hogy összefoglaló jelentést terjesszen az Európai Parlament és a Tanács elé, mivel az adatokat szolgáltató célravezetőségi vizsgálat megerősítette, hogy ezeket a jelentéseket csak korlátozott mértékben használták53.

  (7)  A Bizottság által az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak tett, a 2007/2/EK irányelv52 végrehajtásáról és a REFIT értékelésről szóló jelentés szerint az irányelv végrehajtásának egyszerűsítése és a tagállamok által végzett nyomon követéssel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése érdekében célszerű lenne, ha a jövőben a tagállamoknak nem kellene háromévente jelentést küldeniük a Bizottság részére, illetve a Bizottság számára lehetővé tennék, hogy összefoglaló jelentést terjesszen az Európai Parlament és a Tanács elé, mivel az adatokat szolgáltató célravezetőségi vizsgálat megerősítette, hogy ezeket a jelentéseket csak korlátozott mértékben használták53. Mindazonáltal a Bizottságnak rendszeres időközönként továbbra is értékelnie kell az említett irányelvet, és az értékelést nyilvánosan hozzáférhetővé kell tennie.

  _________________

  _________________

  52 COM(2016) 478 és SWD(2016) 273.

  52 COM(2016)0478 és SWD(2016)0273.

  53 COM(2017) 312.

  53 COM(2017)0312.

  Indokolás

  A 2007/2/EK irányelv jelenlegi szövege előírja a Bizottság számára, hogy nyújtson be jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezért szükség van legalább egy rendszeres, nyilvánosan hozzáférhető értékelésre.

  Módosítás    8

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (9)  Módosítani kell a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv56 43., 54. és 57. cikkében rögzített jelentéstételi kötelezettségeket. E rendelkezések az átláthatóság növelésének és az adminisztratív terhek csökkentésének céljából a következőket tartalmazzák: a nem szakmai jellegű projekt-összefoglalók és a vonatkozó visszaható hatályú értékelések központi, nyílt hozzáférésű, kereshető adatbázisának kialakítása, végrehajtási hatáskörök biztosítása a Bizottság számára a nem szakmai jellegű projekt-összefoglalók és a vonatkozó visszaható hatályú értékelések benyújtása egységes formátumának meghatározására, a végrehajtásról szóló tájékoztatás, valamint a Bizottság háromévenkénti statisztikai jelentésének felváltása a Bizottság által kezelt dinamikus központi adatbázis kialakításának és az évenkénti információszolgáltatásnak a követelményével.

  (9)  Módosítani kell a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv56 43., 54., 57. és 58. cikkében rögzített jelentéstételi kötelezettségeket. E rendelkezések az átláthatóság növelésének és az adminisztratív terhek csökkentésének céljából a következőket tartalmazzák: a nem szakmai jellegű projekt-összefoglalók és a vonatkozó visszaható hatályú értékelések központi, nyílt hozzáférésű, kereshető adatbázisának kialakítása, végrehajtási hatáskörök biztosítása a Bizottság számára a nem szakmai jellegű projekt-összefoglalók és a vonatkozó visszaható hatályú értékelések benyújtása egységes formátumának meghatározására, a végrehajtásról szóló tájékoztatás, valamint a Bizottság háromévenkénti statisztikai jelentésének felváltása a Bizottság által kezelt dinamikus központi adatbázis kialakításának és az évenkénti információszolgáltatásnak a követelményével. Egy 2017. évi bizottsági jelentés56a fényében, a szóban forgó irányelv felülvizsgálatára vonatkozó, annak 58. cikkében foglalt záradékot újra meg kell vizsgálni egy jövőbeli átdolgozás céljából.

  __________________

  __________________

  56 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/63/EU irányelve (2010. szeptember 22.) a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről (HL L 276., 2010.10.20., 33. o.).

  56 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/63/EU irányelve (2010. szeptember 22.) a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről (HL L 276., 2010.10.20., 33. o.).

   

  56a COM(2017)0631, A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 2010/63/EU irányelv 58. cikke értelmében.

  Módosítás    9

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (14a)  A 86/278/EGK, a 2002/49/EK, a 2004/35/EK, a 2007/2/EK, a 2009/147/EK és a 2010/63/EU irányelvet, a 166/2006/EK és a 995/2010/EU rendeletet, valamint a 338/97/EK és a 2173/2005/EK rendeletet ezért módosítani kell.

  Indokolás

  Az új preambulumbekezdés célja, hogy az összes többi preambulumbekezdés alapján levont következtetésként megszabja a további lépések irányát.

  Módosítás    10

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

  A 86/278/EGK irányelv

  2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  -1.  a 2. cikk a következő ponttal egészül ki:

   

  „da) »téradat-szolgáltatások«: a téradatkészletekben szereplő téradatokon vagy a kapcsolódó metaadatokon – számítógépes alkalmazás igénybevétele mellett – végezhető műveletek a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 3. cikkének 4. pontja szerint;

   

  __________________

   

  * Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).”.

  (Lásd a 2007/2/EK irányelv (INSPIRE) szövegét)

  Indokolás

  A fogalommeghatározásokat az alap-jogiaktus 2. cikke tartalmazza. Ezért a koherencia és egyértelműség érdekében a 2. cikket ki kell egészíteni a „téradat-szolgáltatások” új meghatározásával.

  Módosítás    11

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)

  A 86/278/EGK irányelv

  2 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  -1a.  a 2. cikk a következő ponttal egészül ki:

   

  „db) »téradatkészlet«: téradatok azonosítható gyűjteménye a 2007/2/EK irányelv 3. cikkének 3. pontja szerint.”.

  Indokolás

  A fogalommeghatározásokat az alap-jogiaktus 2. cikke tartalmazza. Ezért a koherencia és egyértelműség érdekében a 2. cikket ki kell egészíteni a „téradat-szolgáltatások” új meghatározásával.

  Módosítás    12

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  A 86/278/EGK irányelv

  10 cikk – 1 bekezdés – d pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  az iszap felhasználóinak neve és címe, és az iszap felhasználási helye;

  törölve

  Indokolás

  A konkrét működési adatokat – például ebben az esetben az iszap felhasználóinak adatait – nem lehet nyilvánosan hozzáférhetővé tenni. Biztosítani kell az adatvédelmet. A mezőgazdasági termelők közzététele kiválthatja a környezetvédelmi egyesületek és aktivisták gyűlöletét, még akkor is, ha a felhasználást törvényesen engedélyezték. Ebben az értelemben a közzététel megbélyegzésként is hathat. Az adatokat csak belső felhasználásra kell rendelkezésre bocsátani, hogy a hatóságok ellenőrizhessék a feltételeknek és követelményeknek való megfelelést.

  Módosítás    13

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  A 86/278/EGK irányelv

  10 cikk – 1 bekezdés – e pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  az ezen irányelv átültetésével és végrehajtásával kapcsolatos minden más, a tagállamok által a 17. cikk alapján a Bizottság részére szolgáltatott információ.

  törölve

  Indokolás

  A javasolt szöveg joghézagot hozna létre azáltal, hogy hivatkozik a 17. cikkre, amely továbbhivatkozik egy olyan végrehajtási jogi aktusra, amelynek meg kell határoznia a 10. cikk követelményeit.

  Módosítás    14

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  A 86/278/EGK irányelv

  10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az e nyilvántartásokban található információk között szereplő téradat-készleteket a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 3. cikkének 4. pontjában meghatározott téradat-szolgáltatások használatával kell megadni.

  Az e nyilvántartásokban található információk között szereplő téradat-készleteket téradat-szolgáltatások használatával kell megadni.

  Indokolás

  Ezt a bekezdést az egyértelműség érdekében egy különálló új 2e. cikként kell beilleszteni, mivel a fogalommeghatározásokat az alap-jogiaktus 2. cikke foglalja magában.

  Módosítás    15

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  A 86/278/EGK irányelv

  10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az (1) bekezdésben említett nyilvántartásokat minden évben elérhetővé kell tenni a nyilvánosság számára, az adott naptári év végétől számított három hónapon belül, a 94/741/EK bizottsági határozat** mellékletének megfelelő egységes formátumban vagy más, a 17. cikk alapján előírt formátumban.

  Az (1) bekezdésben említett nyilvántartásokat minden évben elérhetővé és könnyen hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára, az adott naptári év végétől számított három hónapon belül, a 94/741/EK bizottsági határozat** mellékletének megfelelő egységes formátumban vagy más, a 17. cikk alapján előírt formátumban.

  Módosítás    16

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  A 86/278/EGK irányelv

  10 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) A kezelési módszerekre és az elemzések eredményeire vonatkozó információkat kívánságra közlik az illetékes hatóságokkal.

  (3) A kezelési módszerekre és az elemzések eredményeire vonatkozó információkat közlik az illetékes hatóságokkal.

  Módosítás    17

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

  A 2002/49/EK irányelv

  10 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A tagállamok biztosítják, hogy a VI. mellékletben említett stratégiai zajtérképekből és cselekvésiterv-összefoglalókból származó információkat a 7., illetve a 8. cikkben meghatározott dátumoktól számított hat hónapon belül megküldjék a Bizottság részére. E célból a tagállamoknak csak elektronikus úton kell jelenteniük az információkat a 13. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással létrehozandó adattár felé. Amennyiben egy tagállam frissíteni kívánja a megadott információkat, részleteznie kell a frissített és az eredeti információ közötti különbségeket, illetve a frissítés indokait, amikor a frissített információkat megadja az adattárban.

  (2)  A tagállamok biztosítják, hogy a VI. mellékletben említett stratégiai zajtérképekből és cselekvésiterv-összefoglalókból származó információkat a 7., illetve a 8. cikkben meghatározott dátumoktól számított hat hónapon belül megküldjék a Bizottság részére. E célból a tagállamoknak csak elektronikus úton kell jelenteniük az információkat a kötelező adattár felé. Amennyiben egy tagállam frissíteni kívánja a megadott információkat, részleteznie kell a frissített és az eredeti információ közötti különbségeket, illetve a frissítés indokait, amikor a frissített információkat megadja az adattárban.

  Módosítás    18

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

  A 2002/49/EK irányelv

  10 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  4a.  A 10. cikk a (2) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(2a)  A Bizottság a 12a. cikkel összhangban ezen irányelv kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a (2) bekezdésben említett kötelező adattár létrehozásáról és a stratégiai zajtérképekből és cselekvésiterv-összefoglalókból származó információk megosztását célzó digitális információcsere-mechanizmus részletes szabályairól.”.

  Módosítás    19

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új)

  A 2002/49/EK irányelv

  12 a cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  4b.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

   

  „12a. cikk

   

  A felhatalmazás gyakorlása

   

  (1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

   

  (2)  A Bizottságnak a 10. cikk (2a) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e rendelet hatálybalépésének napja] -tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

   

  (3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikk (2a) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

   

  (4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

   

  (5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

   

  (6)  A 10. cikk (2a) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

   

  __________________

   

  * HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”.

  Módosítás    20

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

  A 2002/49/EK irányelv

  VI melléklet – 3 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A VI. melléklet 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

  (5)  A VI. melléklet 3. pontját el kell hagyni.

  (3)  Információcsere-mechanizmus

   

  A Bizottság – az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével – a 13. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kötelező digitális információcsere-mechanizmust alakít ki a stratégiai zajtérképekből és cselekvésiterv-összefoglalókból származó, a 10. cikk (2) bekezdésében említett információk megosztása céljából.

   

  Módosítás    21

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

  2004/35/EK irányelv

  2 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  -1.  a 2. cikk a következő ponttal egészül ki:

   

  „16a.   »téradat-szolgáltatások«: a téradatkészletekben szereplő téradatokon vagy a kapcsolódó metaadatokon – számítógépes alkalmazás igénybevétele mellett – végezhető műveletek a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben* meghatározottak szerint;

   

  __________________

   

  * Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).”.

  Indokolás

  A fogalommeghatározásokat az alap-jogiaktus 2. cikke tartalmazza. Ezért a koherencia és egyértelműség érdekében a 2. cikket ki kell egészíteni a „téradat-szolgáltatások” új meghatározásával.

  Módosítás    22

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  2004/35/EK irányelv

  18 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legalább a közvetlenül fenyegető károkkal kapcsolatban megfelelő és naprakész információk legyenek elérhetők a nyilvánosság számára, online, nyílt adatformátumban, ezen irányelv VI. mellékletének és a 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 7. cikke (4) bekezdésének megfelelően. Minden esemény kapcsán legalább az ezen irányelv VI. mellékletében felsorolt információkat meg kell adni.

  (1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legalább a közvetlenül fenyegető károkkal kapcsolatban megfelelő és naprakész információk legyenek elérhetők a nyilvánosság és a Bizottság számára, online, nyílt adatformátumban, ezen irányelv VI. mellékletének és a 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 7. cikke (4) bekezdésének megfelelően. Minden esemény kapcsán legalább az ezen irányelv VI. mellékletében felsorolt információkat meg kell adni.

  Módosítás    23

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  2004/35/EK irányelv

  18 cikk – 1 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  A Bizottság a 18a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el ezen irányelv VI. mellékletének módosítása céljából azon részletes kritériumokra vonatkozóan, amelyek szerint a környezeti károk mértékét és típusát osztályozni kell.

  Módosítás    24

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  2004/35/EK irányelv

  18 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az e cikk (1) bekezdésében említett információk között szereplő téradat-készletek, így az események térbeli helyét a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv** 3. cikkének 4. pontjában meghatározott téradat-szolgáltatások használatával kell megadni.

  (2)  Az e cikk (1) bekezdésében említett információk között szereplő téradat-készletek, így az események térbeli helyét téradat-szolgáltatások használatával kell megadni.

  Módosítás    25

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  2004/35/EK irányelv

  18 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A Bizottság szolgálatai az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé, beleértve a tagállamok által az (1) bekezdés alapján rendelkezésre bocsátott adatok alapján készített térképeket is.

  (3)  A Bizottság szolgálatai az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé, beleértve a tagállamok által az (1) bekezdés alapján rendelkezésre bocsátott adatok alapján készített térképeket is, és azt rendszeresen frissítik.

  Módosítás    26

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  2004/35/EK irányelv

  18 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A Bizottság rendszeres időközönként értékeli ezen irányelvet. Az említett értékelés többek között a következő elemeken alapul:

  (4)  A Bizottság legkésőbb 2022. január 1-jéig, majd azt követően legalább ötévente értékeli ezen irányelvet és annak végrehajtását. Az értékelést nyilvánosan elérhetővé teszik, és az többek között a következő elemeken alapul:

  Módosítás    27

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  2004/35/EK irányelv

  18 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ba)  a tagállamokban bekövetkezett fejlesztések és vonatkozó változások elemzése.

  Módosítás    28

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  2004/35/EK irányelv

  18 cikk – 4 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4a)  A Bizottság a (4) bekezdésben említett értékelés eredményeiről kellő időben jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat terjeszt elő.

  Módosítás    29

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  2004/35/EK irányelv

  18 cikk – 4 b bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4b)  Az (4) bekezdésben említett értékelés fontolóra veszi a környezeti káresemény fogalmának a 2. cikk (1) bekezdése szerinti kiterjesztését és ezen irányelv hatályának kiterjesztését olyan módon, hogy azok magukban foglalják az emberi egészségben okozott kárt és így a levegőben okozott kárra is kiterjedjenek, amely jelentős egészségügyi kockázatokkal járhat.

  Módosítás    30

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

  2004/35/EK irányelv

  18 a cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  2a.  a szöveg a következő cikkel egészül ki:

   

  „18a. cikk

   

  A felhatalmazás gyakorlása

   

  (1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

   

  (2)  A Bizottság [e rendelet hatálybalépésétől] kezdődően, határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 18. cikk (1a) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

   

  (3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 18. cikk (1a) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

   

  (4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

   

  (5)  A Bizottság mihelyst elfogad egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, erről egyidejűleg tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

   

  (6)  A 18. cikk (1a) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

   

  __________________

   

  * HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”.

  Módosítás    31

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

  2004/35/EK irányelv

  VI melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A 18. cikk (1) bekezdésében említett információk környezeti kárt vagy kár közvetlen veszélyét előidéző kibocsátásokra, eseményekre vagy incidensekre vonatkoznak, minden egyes esetben az alábbi információkat és adatokat tartalmazva:

  A 18. cikk (1) bekezdésében említett információk magukban foglalnak egy listát a környezeti kárt vagy kár közvetlen veszélyét előidéző kibocsátásokról, eseményekről vagy incidensekről, minden egyes esetben az alábbi információkat és adatokat tartalmazva:

  Módosítás    32

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

  2004/35/EK irányelv

  VI melléklet – 7 pont – c a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca)  a vonatkozó bírósági eljárások;

  Módosítás    33

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a a pont (új)

  2007/2/EK irányelv

  21 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  aa)  a (2) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

   

  „ca)  a tagállamok európai térinformációs infrastruktúrája fejlesztésének elemzése;”;

  Módosítás    34

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  2007/2/EK irányelv

  23 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság rendszeres időközönként értékeli ezen irányelvet. Az említett értékelés többek között a következő elemeken alapul:

  A Bizottság legkésőbb 2022. január 1-jéig, majd azt követően legalább ötévente értékeli ezen irányelvet és annak végrehajtását, és az értékelést nyilvánosan hozzáférhetővé teszi. Az említett értékelés többek között a következő elemeken alapul:

  Módosítás    35

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  2007/2/EK irányelv

  23 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A Bizottság a (2) bekezdésben említett értékelés eredményeiről kellő időben jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat terjeszt elő.

  Módosítás    36

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  2009/147/EK irányelv

  12 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok hatévente, a 92/43/EGK tanácsi irányelv* 17. cikke alapján készített jelentéssel egyidejűleg jelentést tesznek a Bizottságnak az ezen irányelv alapján hozott intézkedések végrehajtásáról és ezen intézkedések főbb hatásairól. A jelentés különösen a következőkkel kapcsolatban tartalmaz információkat: az ezen irányelv által védett vadon élő madárfajok állapota és állományváltozásuk iránya, valamint az őket érintő fenyegetések és nyomás, a vonatkozásukban meghozott állományvédelmi intézkedések és a különleges védelmi területek hálózatának az ezen irányelv 2. cikkében meghatározott célokhoz való hozzájárulása.”;

  (1)  A tagállamok hatévente, a 92/43/EGK tanácsi irányelv* 17. cikke alapján készített jelentéssel egyidejűleg jelentést tesznek a Bizottságnak az ezen irányelv alapján hozott intézkedések végrehajtásáról és ezen intézkedések főbb hatásairól. A jelentést nyilvánosan hozzáférhetővé teszik, és az különösen a következőkkel kapcsolatban tartalmaz információkat: az ezen irányelv által védett vadon élő madárfajok állapota és állományváltozásuk iránya, valamint az őket érintő fenyegetések és nyomás, a vonatkozásukban meghozott állományvédelmi intézkedések és a különleges védelmi területek hálózatának az ezen irányelv 2. cikkében meghatározott célokhoz való hozzájárulása.

  Módosítás    37

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  2009/147/EK irányelv

  12 cikk – 2 bekezdés – első mondat

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottság az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével az (1) bekezdésben meghatározott információk alapján hatévente átfogó jelentést készít.

  (2)  A Bizottság az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével az (1) bekezdésben meghatározott információk alapján hatévente átfogó jelentést készít és tesz közzé.

   

   

  Módosítás    38

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

  2010/63/EU irányelv

  54 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság szolgálatai az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé a tagállamok által rendelkezésre bocsátott adatok alapján.

  A második albekezdésben említett adatok tagállamok általi benyújtásától számított legfeljebb hat hónapon belül a Bizottság szolgálatai az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé és azt rendszeresen frissítik ezen adatok alapján.

  Módosítás    39

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

  2010/63/EU irányelv

  54 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A Bizottság az 56. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással meghatározza az (1), (2) és (3) bekezdésben említett adatok benyújtásának egységes formátumát és információtartalmát.

  (4)  A Bizottság az 56. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással meghatározza az (1), (2) és (3) bekezdésben említett adatok benyújtásának egységes formátumát és információtartalmát.

  Indokolás

  A szabályozási bizottsági eljárás a végrehajtási jogi aktusnak megfelelően vizsgálóbizottsági eljárásra változik.

  Módosítás    40

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

  2010/63/EU irányelv

  56 cikk – 3 bekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  2a.  Az 56. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

  (3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire.

  (3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.”;

  Indokolás

  A szabályozási bizottsági eljárás a végrehajtási jogi aktusnak megfelelően vizsgálóbizottsági eljárásra változik.

  Módosítás    41

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

  2010/63/EU irányelv

  57 cikk

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3.  Az 57. cikket el kell hagyni.

  3.  Az 57. cikk helyébe a következő szöveg lép:

   

  „57. cikk

   

  A Bizottság jelentése

   

  A tagállamok által az 54. cikk (2) bekezdésének értelmében közölt statisztikai adatok alapján a Bizottság 2020. november 10-ig és azt követően háromévente összefoglaló jelentést nyújt be az adatokról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.”.

  Módosítás    42

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

  2010/63/EU irányelv

  58 cikk – 1 bekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  3a.  Az 58. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

  A Bizottság 2017. november 10-ig felülvizsgálja ezt az irányelvet, figyelembe véve az állatok, különösen a főemlős állatok felhasználását felváltó alternatív módszerek kifejlesztésében elért eredményeket, és adott esetben ennek megfelelően módosításokat terjeszt elő.

  A Bizottság 2024. november 10-ig felülvizsgálja ezt az irányelvet, figyelembe véve az állatok, különösen a főemlős állatok felhasználását felváltó alternatív módszerek kifejlesztésében elért eredményeket, és adott esetben ennek megfelelően módosításokat terjeszt elő.”.

  Módosítás    43

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  166/2006/EK rendelet

  7 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A tagállamok minden évben elektronikus úton jelentést tesznek a Bizottság részére, amely tartalmaz minden, az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében említett adatot, a Bizottság által a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárással végrehajtási jogi aktus révén meghatározandó formátumban és időpontban. A jelentéstétel időpontja semmiképpen sem lehet későbbi, mint a jelentéstétel tárgyévének végétől számított 9 hónap.

  (2)  A tagállamok minden évben legkésőbb március 31-ig elektronikus úton jelentést tesznek a Bizottság részére, amely tartalmaz minden, az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében említett adatot, a Bizottság által a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárással végrehajtási jogi aktus révén meghatározandó formátumban. A jelentéstétel időpontja semmiképpen sem lehet későbbi, mint a jelentéstétel tárgyévének végétől számított 9 hónap.

  Indokolás

  A módosítás célja a Bizottság jelentésében szereplő ütemtervvel való összehangolás az alap-jogiaktusban foglalt egyéb módosító javaslatokban meghatározottaknak megfelelően.

  Módosítás    44

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés

  995/2010/EU rendelet

  20 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok minden év április 30-ig elérhetővé teszik a nyilvánosság és a Bizottság számára az e rendelet előző naptári év során történt alkalmazására vonatkozó információkat. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározhatja azt a formátumot és eljárást, amely szerint a tagállamoknak hozzáférhetővé kell tenniük az ilyen információt. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással fogadja el.

  (1)  A tagállamok legkésőbb minden év április 30-ig elérhetővé teszik a nyilvánosság és a Bizottság számára az e rendelet előző naptári év során történt alkalmazására vonatkozó információkat. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározhatja azt a formátumot és eljárást, amely szerint a tagállamoknak hozzáférhetővé kell tenniük az ilyen információt. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással fogadja el.

  Módosítás    45

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés

  995/2010/EU irányelv

  20 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A Bizottság 2015. december 3-ig, és azt követően hatévente – az e rendelet alkalmazásáról szóló információk és az azzal kapcsolatos tapasztalatok alapján – felülvizsgálja a rendelet működését és hatékonyságát, többek között az illegálisan kitermelt fa és az ilyen fából készült fatermékek piaci forgalomba hozatalának megelőzése terén. Különösen a kis- és középvállalkozásokra és a termékkörre gyakorolt közigazgatási következményeket kell megvizsgálnia. A Bizottság a felülvizsgálat eredményeiről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat csatol a jelentéshez.

  (3)  A Bizottság 2021. december 3-ig, és azt követően ötévente – az e rendelet alkalmazásáról szóló információk és az azzal kapcsolatos tapasztalatok alapján – felülvizsgálja a rendelet működését és hatékonyságát, többek között az illegálisan kitermelt fa és az ilyen fából készült fatermékek piaci forgalomba hozatalának megelőzése terén. Különösen a kis- és középvállalkozásokra és a termékkörre gyakorolt közigazgatási következményeket kell megvizsgálnia. A Bizottság a felülvizsgálat eredményeiről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat csatol a jelentéshez.

  Indokolás

  Az Európai Parlament lehetőséget kap arra, hogy minden jogalkotási ciklusban felülvizsgálja a Bizottság jelentéseit és az azok nyomán kidolgozott jogalkotási javaslatokat.

  Módosítás    46

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  2173/2005/EK rendelet

  8 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok minden év április 30-ig elérhetővé teszik a nyilvánosság és a Bizottság számára az e rendelet előző naptári év során történt alkalmazására vonatkozó információkat.

  (1)  A tagállamok legkésőbb minden év április 30-ig elérhetővé teszik a nyilvánosság és a Bizottság számára az e rendelet előző naptári év során történt alkalmazására vonatkozó információkat.

  Módosítás    47

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  2173/2005/EK rendelet

  9 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság 2021 decemberéig és azt követően hatévente – a rendelet alkalmazásáról szóló információk és szerzett tapasztalatok alapján – felülvizsgálja e rendelet működését és hatékonyságát. Ennek során figyelembe kell vennie az önkéntes partnerségi megállapodások végrehajtásában elért előrehaladást. A Bizottság a felülvizsgálat eredményéről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és – adott esetben – a FLEGT engedélyezési rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatokkal egészíti ki azt.

  A Bizottság 2021 decemberéig és azt követően ötévente – a rendelet alkalmazásáról szóló információk és szerzett tapasztalatok alapján – felülvizsgálja e rendelet működését és hatékonyságát. Ennek során figyelembe veszi az önkéntes partnerségi megállapodások végrehajtásában elért előrehaladást. A Bizottság a felülvizsgálat eredményéről ötévente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és – adott esetben – a FLEGT engedélyezési rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatokkal egészíti ki azt.

  Módosítás    48

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  338/97/EK rendelet

  15 cikk – 4 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  A 20. cikk sérelme nélkül, a tagállamok igazgatási hatóságai az egyezmény részes feleinek minden konferenciája előtt egy évvel közölnek a Bizottsággal minden olyan információt a releváns előző időszakra vonatkozóan, amely az egyezmény VIII. cikke (7) bekezdésének b) pontjában említett jelentések elkészítéséhez szükséges, valamint az e rendelet előírásainak megfelelő, az egyezmény hatálya alá nem tartozó információkat. A megadandó információkat és azok benyújtásának formáját a Bizottság határozza meg a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással.

  c)  A 20. cikk sérelme nélkül, a tagállamok igazgatási hatóságai az egyezmény részes feleinek minden konferenciája előtt egy évvel közölnek a Bizottsággal minden olyan információt a releváns előző időszakra vonatkozóan, amely az egyezmény VIII. cikke (7) bekezdésének b) pontjában említett jelentések elkészítéséhez szükséges, valamint az e rendelet előírásainak megfelelő, az egyezmény hatálya alá nem tartozó információkat. Azok benyújtásának formáját a Bizottság határozza meg a 18. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással.

  Indokolás

  A módosítás célja, hogy a közlendő információkat ne a Bizottság határozza meg, és a szabályozási bizottsági eljárás a végrehajtási jogi aktusnak megfelelően vizsgálóbizottsági eljárásra változzon.

  Módosítás    49

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 a bekezdés (új)

  338/97/EK rendelet

  18 cikk – 2 bekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  A 18. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

  (2)  Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

  (2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni”.

  Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap. A 19. cikk 1. és 2. pontjában említett bizottsági feladatok esetében – amennyiben a javaslatnak a Tanácshoz történő benyújtását követő három hónap elteltével sem történik intézkedés a Tanács részéről – a javasolt intézkedéseket a Bizottság elfogadja.

   

  INDOKOLÁS

  Az előadó üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy ésszerűsítse a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokra vonatkozó jelentéstételi kötelezettségeinek összehangolását és aktualizálja az ágazattal kapcsolatos 10 irányelv és rendelet konkrét rendelkezéseit. Az előadó véleménye szerint ezt a bizottsági javaslatot a megfelelő időben terjesztették elő, amikor erőfeszítéseket tesznek az 1970-es évek óta fokozatosan gyarapodó környezetvédelmi jogszabályok egyszerűsítésére, beleértve a jelentéstételi rendelkezéseket is.

  Konkrétan, ez a jogalkotási javaslat egy a környezetvédelmi jelentéstétel egyszerűsítésére irányuló frissített cselekvési tervből[1] származik, amely az uniós környezetvédelmi politikával kapcsolatos jelentéstételre és nyomon követésre vonatkozó célravezetőségi vizsgálat[2] eredményeinek egyike. Ezenkívül ez a bizottsági javaslat kiegészíti a környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályokról szóló, nemrégiben elfogadott határozatot[3].

  Az előadó támogatja a Bizottság azon célját, hogy növelje az átláthatóságot, alapot szolgáltasson a jövőbeli értékelésekhez, valamint egyszerűsítse és csökkentse a tagállamok és a Bizottság adminisztratív terheit. Számos javaslatot tesz a jogalkotási javaslat javítására, amelyek célja általánosságban az, hogy korszerűsítsék az információkezelést és enyhítsék az igazgatási terheket.

  Továbbá egy javított jogalkotási javaslat csökkenti az érdekelt felek költségeit és fokozza az előnyöket a leghatékonyabb folyamatok szélesebb körben történő alkalmazása, valamint az elektronikus eszközök és minták alkalmazásának fokozása révén. Ezekkel a tökéletesítésekkel javul az adatgyűjtés és -feldolgozás, ami gyorsabb átfogó értékelésre kínál lehetőséget a tagállami és uniós döntéshozók számára.

  Az előadó által felvetett egyes javaslatok célja, hogy átláthatóbb hozzáférést biztosítsanak a különböző érdekelt felek – többek között a nyilvánosság – számára a világos környezeti információkhoz, és hozzájáruljanak többek között a hetedik környezetvédelmi cselekvési program[4] 4. sz. kiemelt célkitűzéséhez. Például több, az e javaslatban említett alap-jogiaktusok különböző fogalmainak meghatározásával vagy bizonyos fogalmak részletezésével kapcsolatos módosítás célja, hogy jobb koherenciát biztosítson, egyszerűsítse a szöveget és általánosságban elősegítse az egyértelműséget.

  Az előadó által végrehajtott néhány változtatás erősíti a társjogalkotók – köztük az Európai Parlament – szerepét, és tisztázza az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) szerepét az átfogó jelentéstételi és nyomonkövetési folyamatban.

  Az előadó azon a véleményen van, hogy szükség van olyan részletes kritériumokra, amelyek alapján a 2004/35/EK irányelv[5] értelmében a környezeti károk mértékét és típusát osztályozni kell.

  A 2010/63/EK irányelv[6] esetében az előadó olyan követelményt vezet be a Bizottság számára, hogy ne csak közzétegye a tagállamok által benyújtott adatok alapján készített uniós áttekintést, hanem rendszeresen frissítse is azt.

  A 166/2006/EK rendelet[7] esetében egyértelmű jelentéstételi határidőt javasolnak arra, hogy a tagállamok az e rendeletben előírt valamennyi szükséges adatot elektronikus úton továbbítsák a Bizottsághoz.

  A 995/2010/EK rendelet kapcsán az előadó úgy véli, hogy a Parlamentnek minden egyes jogalkotási ciklusban lehetőséget kell adni a bizottsági jelentések és az esetleges jogalkotási javaslatok felülvizsgálatára, és ezért hatról öt évre csökkenti a Bizottság felülvizsgálati időszakát.

  Az előadó úgy véli, hogy az e javaslatban említett alap-jogiaktusokban foglalt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazására vonatkozó egyes rendelkezéseket össze kell hangolni a Lisszaboni Szerződéssel. E tekintetben az előadó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazását szorgalmazza az e javaslatban említett néhány alap-jogiaktus egyes cikkei esetében, ami egyértelműbbé teszi a két társjogalkotó, azaz a Parlament és a Tanács által a Bizottságra ruházott hatáskört. A felhatalmazás gyakorlásának részleteit is meghatározza. Következésképpen a Lisszaboni Szerződéssel való összehangolás és különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazása nem csupán a bizottsági javaslat fontos frissítését jelenti, hanem javítja az átfogó jelentéstételi és nyomonkövetési folyamatot is.

  • [1]  A Bizottság jelentése (COM(2017)0312). 
  • [2]  SWD(2017)0230.
  • [3]  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/853 határozata (2018. május 30.) az 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 94/63/EK és a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 86/278/EGK és a 87/217/EGK tanácsi irányelvnek a környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok tekintetében történő módosításáról, valamint a 91/692/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
  • [4]  HL L 354., 2013.12.28., 171–200. o.
  • [5]  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről.
  • [6]  Az Európai Parlament és a Tanács 2010/63/EU irányelve (2010. szeptember 22.) a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről.
  • [7]  Az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról.

  VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről (2.10.2018)

  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

  a környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

  A vélemény előadója: Nicola Caputo

  RÖVID INDOKOLÁS

  Az előadó üdvözli a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 2010/63/EU irányelv átláthatósága és egyszerűsítése terén elért előrelépéseket, különösen a statisztikai adatokat tartalmazó nyílt hozzáférésű adatbázis kialakítását. Ez a könnyen hozzáférhető adatbázis lehetővé teszi az állatok tudományos célra való felhasználásának, valamint az eljárásokkal járó fizikai fájdalom szintjének és a felhasznált fajok – különösen a főemlős állatok – jóval rendszeresebb követését. A Bizottságnak ugyanakkor jelentést kell benyújtania a Parlament és a Tanács számára, amely az adatbázisban található nyers statisztikai adatokat tekinti át és értelmezi. Emellett, ahogy a Bizottság 2017. évi jelentése hangsúlyozta, mivel a jelenlegi felülvizsgálat az irányelv végrehajtásának korai szakaszában zajlik, ki kell térni arra is, hogy a stratégiai célkitűzések milyen mértékben valósulnak meg. Továbbá ugyanezen következtetésekben már jeleztek néhány olyan pontot, amelyeket módosíthatnak a jövőben. Ezekből az okokból kifolyólag az előadó elengedhetetlennek tartja az irányelv felülvizsgálatáról szóló cikk megtartását.

  MÓDOSÍTÁSOK

  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

  Módosítás    1

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  JavaslatAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

  a

  környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról(EGT-vonatkozású szöveg)

   

  JavaslatAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

  a

  környezettel kapcsolatos jogszabályok területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról(EGT-vonatkozású szöveg)

   

  Indokolás

  A cím módosítása tükrözi azt a tényt, hogy nem az összes itt felsorolt jogi aktus környezetvédelmi jogszabály önmagában.

  Módosítás    2

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A végrehajtásról és a megfelelésről szóló tájékoztatás iránti igény kezelése érdekében módosítani kell több környezetvédelmi jogszabályt, figyelemmel a környezetvédelmi jelentéstétel egyszerűsítésére irányuló intézkedésekről szóló bizottsági jelentés45 és a kapcsolódó célravezetőségi vizsgálat46 eredményeire.

  (1)  A végrehajtásról és a megfelelésről szóló tájékoztatás iránti igény kezelése érdekében módosítani kell több környezettel kapcsolatos jogszabályt, figyelemmel a környezetvédelmi jelentéstétel egyszerűsítésére irányuló intézkedésekről szóló bizottsági jelentés45 és a kapcsolódó célravezetőségi vizsgálat46 eredményeire.

  _________________

  _________________

  45 COM(2017)0312.

  45 COM(2017)0312.

  46 SWD(2017)0230.

  46 SWD(2017)0230.

  Indokolás

  A cím hasonló módosításával összhangban.

  Módosítás    3

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az adatok hozzáférhetősége révén biztosítani kell, hogy az adminisztratív terhek minden jogalany esetében a lehető legkorlátozottabbak maradjanak. Ez az információk aktív megosztását igényli nemzeti szinten, a 2003/4/EK47 és a 2007/2/EK48 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint ezek végrehajtási szabályainak megfelelően, a nyilvános hozzáférés megfelelő infrastruktúrájának, a jelentéstételnek, illetve a hatóságok közötti adatmegosztásnak a biztosítása érdekében.

  (2)  Az adatok hozzáférhetősége révén biztosítani kell, hogy az adminisztratív terhek minden jogalany esetében a lehető legkorlátozottabbak maradjanak, különösen az olyan nem kormányzati szervezetek számára, mint a kkv-k. Ez az információk aktív megosztását igényli nemzeti szinten, a 2003/4/EK47 és a 2007/2/EK48 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint ezek végrehajtási szabályainak megfelelően, a nyilvános hozzáférés megfelelő infrastruktúrájának, a jelentéstételnek, illetve a hatóságok közötti adatmegosztásnak a biztosítása érdekében.

  _________________

  _________________

  47 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).

  47 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).

  48 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).

  48 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).

  Módosítás    4

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A tagállamok által jelentett adatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Bizottság nyomon követhesse, felülvizsgálhassa és értékelje a jogszabály céljainak megvalósulását, és adatokat gyűjtsön a jogszabály jövőbeni értékeléséhez az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás49 22. pontjának megfelelően49 Célszerű a környezetvédelem területén egyes jogalkotási aktusokat a jövőbeli értékelésükre irányuló rendelkezésekkel kiegészíteni, amely értékelés a végrehajtás során gyűjtött, esetlegesen további tudományos analitikai adatokkal kiegészített adatok alapján történne. Ebben az összefüggésben olyan releváns adatokra van szükség, amelyekkel jobban fel lehet mérni az uniós jogszabályok eredményességét, hatékonyságát, relevanciáját, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét; ennélfogva olyan megfelelő jelentéstételi mechanizmusokról kell gondoskodni, amelyek e célból is indikátorként szolgálhatnak.

  (3)  A tagállamok által jelentett adatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Bizottság nyomon követhesse, felülvizsgálhassa és értékelje a jogszabály céljainak megvalósulását, és adatokat gyűjtsön a jogszabály jövőbeni értékeléséhez az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás49 22. pontjának megfelelően49. Célszerű a környezetvédelem területén egyes jogalkotási aktusokat a jövőbeli értékelésükre irányuló rendelkezésekkel kiegészíteni, amely értékelés a végrehajtás során gyűjtött, esetlegesen további tudományos analitikai adatokkal kiegészített adatok alapján történne. Ebben az összefüggésben olyan releváns adatokra van szükség, amelyekkel jobban fel lehet mérni az uniós jogszabályok eredményességét, hatékonyságát, relevanciáját, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét; ennélfogva olyan megfelelő jelentéstételi mechanizmusokról kell gondoskodni, amelyek e célból is indikátorként szolgálhatnak a döntéshozók és a nyilvánosság számára egyaránt.

  _________________

  _________________

  49 HL L 123., 2016.5.12., 1.o.

  49 HL L 123., 2016.5.12., 1.o.

  Módosítás    5

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (9)  Módosítani kell a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 43., 54. és 57. cikkében rögzített jelentéstételi kötelezettségeket56. E rendelkezések az átláthatóság növelésének és az adminisztratív terhek csökkentésének céljából a következőket tartalmazzák: a nem szakmai jellegű projekt-összefoglalók és a vonatkozó visszaható hatályú értékelések központi, nyílt hozzáférésű, kereshető adatbázisának kialakítása, végrehajtási hatáskörök biztosítása a Bizottság számára a nem szakmai jellegű projekt-összefoglalók és a vonatkozó visszaható hatályú értékelések benyújtása egységes formátumának meghatározására, a végrehajtásról szóló tájékoztatás, valamint a Bizottság háromévenkénti statisztikai jelentésének felváltása a Bizottság által kezelt dinamikus központi adatbázis kialakításának és az évenkénti információszolgáltatásnak a követelményével.

  (9)  Módosítani kell a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 43., 54., 57. és 58. cikkében rögzített jelentéstételi kötelezettségeket56. E rendelkezések az átláthatóság növelésének és az adminisztratív terhek csökkentésének céljából a következőket tartalmazzák: a nem szakmai jellegű projekt-összefoglalók és a vonatkozó visszaható hatályú értékelések központi, nyílt hozzáférésű, kereshető adatbázisának kialakítása, végrehajtási hatáskörök biztosítása a Bizottság számára a nem szakmai jellegű projekt-összefoglalók és a vonatkozó visszaható hatályú értékelések benyújtása egységes formátumának meghatározására, a végrehajtásról szóló tájékoztatás, valamint a Bizottság háromévenkénti statisztikai jelentésének felváltása a Bizottság által kezelt dinamikus központi adatbázis kialakításának és az évenkénti információszolgáltatásnak a követelményével. A felülvizsgálati záradékot újra meg kell vizsgálni egy jövőbeli, a Bizottság jelentését követő felülvizsgálat56a érdekében, a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 2010/63/EU irányelv 58. cikke értelmében.

  __________________

  __________________

  56 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/63/EU irányelve (2010. szeptember 22.) a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről (HL L 276., 2010.10.20., 33. o.).

  56 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/63/EU irányelve (2010. szeptember 22.) a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről (HL L 276., 2010.10.20., 33. o.).

   

  56a COM(2017)0631 A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 2010/63/EU irányelv 58. cikke értelmében

  Módosítás    6

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  A 86/278/EGK irányelv

  10 cikk – 1 bekezdés – d pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  az iszap felhasználóinak neve és címe, és az iszap felhasználási helye;

  törölve

  Indokolás

  A konkrét működési adatokat – például ebben az esetben az iszap felhasználóinak adatait – nem lehet nyilvánosan hozzáférhetővé tenni. Biztosítani kell az adatvédelmet. A mezőgazdasági termelők közzététele kiválthatja a környezetvédelmi egyesületek és aktivisták gyűlöletét, még akkor is, ha a felhasználást törvényesen engedélyezték. Ebben az értelemben a közzététel megbélyegzésként is hathat. Az adatokat csak belső felhasználásra kell rendelkezésre bocsátani, hogy a hatóságok ellenőrizhessék a feltételeknek és követelményeknek való megfelelést.

  Módosítás    7

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  A 86/278/EGK irányelv

  10 cikk – 1 bekezdés – e pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  az ezen irányelv átültetésével és végrehajtásával kapcsolatos minden más, a tagállamok által a 17. cikk alapján a Bizottság részére szolgáltatott információ.

  törölve

  Indokolás

  A javasolt szöveg joghézagot hozna létre azáltal, hogy hivatkozik a 17. cikkre, amely továbbhivatkozik egy olyan végrehajtási jogi aktusra, amelynek meg kell határoznia a 10. cikk követelményeit.

  Módosítás    8

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  A 86/278/EGK irányelv

  17 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási jogi aktus révén meghatározza azt a formátumot, amelyben a tagállamoknak ezen irányelv 10. cikkében előírtaknak megfelelően információt kell szolgáltatniuk a 86/278/EGK irányelv végrehajtásáról. Az ilyen végrehajtási jogi aktust a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A Bizottság szolgálatai az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé, beleértve a tagállamok által a 10. és 17. cikk alapján rendelkezésre bocsátott adatok alapján készített térképeket is.

  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási jogi aktus révén meghatározza azt a formátumot, amelyben a tagállamoknak ezen irányelv 10. cikkében előírtaknak megfelelően információt kell szolgáltatniuk a 86/278/EGK irányelv végrehajtásáról. Az ilyen végrehajtási jogi aktust a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A Bizottság szolgálatai az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé, beleértve a tagállamok által a 10. és 17. cikk alapján rendelkezésre bocsátott adatok alapján készített térképeket is, és kétévente megfelelő javaslatokat nyújtanak be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a talaj és a környezet nagyobb védelmének biztosítása érdekében.

  Módosítás    9

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

  A 2002/49/EK irányelv

  10 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A tagállamok biztosítják, hogy a VI. mellékletben említett stratégiai zajtérképekből és cselekvésiterv-összefoglalókból származó információkat a 7., illetve a 8. cikkben meghatározott dátumoktól számított hat hónapon belül megküldjék a Bizottság részére. E célból a tagállamoknak csak elektronikus úton kell jelenteniük az információkat a 13. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással létrehozandó adattár felé. Amennyiben egy tagállam frissíteni kívánja a megadott információkat, részleteznie kell a frissített és az eredeti információ közötti különbségeket, illetve a frissítés indokait, amikor a frissített információkat megadja az adattárban.

  (2)  A tagállamok biztosítják, hogy a VI. mellékletben említett stratégiai zajtérképekből és cselekvésiterv-összefoglalókból származó információkat a 7., illetve a 8. cikkben meghatározott dátumoktól számított hat hónapon belül megküldjék a Bizottság részére. E célból a tagállamoknak csak elektronikus úton kell jelenteniük az információkat a kötelező adattár felé. Amennyiben egy tagállam frissíteni kívánja a megadott információkat, részleteznie kell a frissített és az eredeti információ közötti különbségeket, illetve a frissítés indokait, amikor a frissített információkat megadja az adattárban.

  Indokolás

  A módosítás célja, hogy az alap-jogiaktust hozzáigazítsuk a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljáráshoz.

  Módosítás    10

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

  A 2002/49/EK irányelv

  10 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  4a.  A 10. cikk a (2) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „2a. A Bizottság a 12a. cikkel összhangban ezen irányelv kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a (2) bekezdésben említett kötelező adattár létrehozásáról és a stratégiai zajtérképekből és cselekvésiterv-összefoglalókból származó információk megosztását célzó digitális információcsere-mechanizmus részletes szabályairól.”

  Indokolás

  A módosítás célja, hogy az alap-jogiaktust hozzáigazítsuk a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljáráshoz. Ez az új bekezdés módosítja a 10. cikk (2) bekezdésének 5. albekezdését és azt a (2) bekezdés egy albekezdésévé alakítja.

  Módosítás    11

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új)

  A 2002/49/EK irányelv

  12 a cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  4b.  A szöveg a következő cikkel egészül ki: 

   

  „12a. cikk

   

  A felhatalmazás gyakorlása

   

  1. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg. 

   

  2. A Bizottságnak a 10. cikk (2a) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e rendelet hatálybalépésének napja] -tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. 

   

  3. Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikk (2a) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. 

   

  4. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel. 

   

  5. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

   

  6. A 10. cikk (2a) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”.

  Indokolás

  A módosítás célja, hogy az alap-jogiaktust hozzáigazítsuk a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljáráshoz.

  Módosítás    12

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

  A 2002/49/EK irányelv

  VI melléklet – 3 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5.  A VI. melléklet 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

  5.  A VI. melléklet 3. pontját el kell hagyni.

  „3. Információcsere-mechanizmus

   

  A Bizottság – az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével – a 13. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kötelező digitális információcsere-mechanizmust alakít ki a stratégiai zajtérképekből és cselekvésiterv-összefoglalókból származó, a 10. cikk (2) bekezdésében említett információk megosztása céljából.”

   

  Indokolás

  Ezt a módosítást átfogalmazták és áthelyezték a 10. cikk (2) bekezdésének 2a. albekezdésébe.

  Módosítás    13

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

  2004/35/EK irányelv

  3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  -1.  A 3. cikk (1) bekezdése a következő ba) ponttal egészül ki:

   

  ba) Az olyan idegen erdei fajok bevezetésével okozott károk, amelyek a vízkészletet csökkentő hatásuk vagy rendkívüli gyúlékonyságuk miatt nem alkalmasak erre.

  Módosítás    14

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

  2004/35/EK irányelv

  VI melléklet – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A környezeti kár kiterjedése és típusa, a kár bekövetkezésének és/vagy feltárásának időpontja. A környezeti kár kiterjedése alapján kis, közepes, jelentős vagy rendkívül jelentős lehet. A környezeti kár típusa alapján vizekben, a tengeri környezetben, földben, természetben/ökoszisztémákban okozott kár, illetve a szennyezés által az emberi egészségben okozott kár lehet.

  (1)  A környezeti kár kiterjedése és típusa, a kár bekövetkezésének és/vagy feltárásának időpontja. A környezeti kár kiterjedése alapján kis, közepes, jelentős vagy rendkívül jelentős lehet. A környezeti kár típusa alapján vizekben, a tengeri környezetben, földben, természetben/ökoszisztémákban, a tájban okozott kár, illetve a szennyezés által az emberi vagy állati egészségben okozott kár lehet.

  Módosítás    15

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  2007/2/EK irányelv

  23 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közzéteszi és évente frissíti az egész Unióra kiterjedő áttekintést, a tagállamok által a 21. cikknek megfelelően a hálózati szolgáltatások révén rendelkezésre bocsátott adatok és metaadatok alapján. Az egész Unióra kiterjedő áttekintés szükség esetén tartalmazza az ezen irányelv kimeneteinek, eredményeinek és hatásainak mutatószámait, az egész Unióra kiterjedő áttekintés térképeit és a tagállamok áttekintő jelentéseit.

  Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közzéteszi és kétévente frissíti az egész Unióra kiterjedő áttekintést, a tagállamok által a 21. cikknek megfelelően a hálózati szolgáltatások révén rendelkezésre bocsátott adatok és metaadatok alapján. Az egész Unióra kiterjedő áttekintés szükség esetén tartalmazza az ezen irányelv kimeneteinek, eredményeinek és hatásainak mutatószámait, az egész Unióra kiterjedő áttekintés térképeit és a tagállamok áttekintő jelentéseit.

  Módosítás    16

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

  2010/63/EK irányelv

  43 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A tagállamok 2020. december 31-ig közzéteszik az engedélyezett projektek nem szakmai jellegű összefoglalóit és azok módosításait. 2021. január 1-jétől a tagállamok legkésőbb az engedélyezéstől számított 6 hónapon belül elektronikus úton benyújtják a Bizottságnak és közzéteszik a nem szakmai jellegű összefoglalókat és azok módosításait.

  (3)  A tagállamok 2021. december 31-ig közzéteszik az engedélyezett projektek nem szakmai jellegű összefoglalóit és azok módosításait. 2022. január 1-jétől a tagállamok legkésőbb az engedélyezéstől számított 6 hónapon belül elektronikus úton benyújtják a Bizottságnak és közzéteszik a nem szakmai jellegű összefoglalókat és azok módosításait.

  Módosítás    17

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

  2010/63/EK irányelv

  54 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok 2023. szeptember 30-ig és azt követően ötévente tájékoztatást adnak az ezen irányelvben foglaltak, különösen a 10. cikk (1) bekezdésének, valamint a 26., a 28., a 34., a 38., a 39., a 43. és a 46. cikk végrehajtásáról.

  A tagállamok 2024. szeptember 30-ig és azt követően ötévente tájékoztatást adnak az ezen irányelvben foglaltak, különösen a 10. cikk (1) bekezdésének, valamint a 26., a 28., a 34., a 38., a 39., a 43. és a 46. cikk végrehajtásáról.

  Módosítás    18

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

  2010/63/EK irányelv

  54 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság szolgálatai az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé a tagállamok által rendelkezésre bocsátott adatok alapján.

  A második albekezdésben említett adatok tagállamok általi benyújtásától számított legfeljebb hat hónapon belül a Bizottság szolgálatai az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé a tagállamok által rendelkezésre bocsátott adatok alapján.

  Módosítás    19

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

  A 2010/63/EU irányelv

  57 cikk

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3.  Az 57. cikket el kell hagyni.

  3.  Az 57. cikk helyébe a következő szöveg lép:

   

  57 cikk

   

  A Bizottság jelentése

   

   

   

  A tagállamok által az 54. cikk (2) bekezdésével összhangban közölt statisztikai adatok alapján a Bizottság 2020. november 10-ig és azt követően háromévente összefoglaló jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

  Módosítás    20

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

  A 2010/63/EU irányelv

  58 cikk – 1 bekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  3a.  Az 58. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

  A Bizottság 2017. november 10-ig felülvizsgálja ezt az irányelvet, figyelembe véve az állatok, különösen a főemlős állatok felhasználását felváltó alternatív módszerek kifejlesztésében elért eredményeket, és adott esetben ennek megfelelően módosításokat terjeszt elő.

  A Bizottság 2024. november 10-ig felülvizsgálja ezt az irányelvet, figyelembe véve az állatok, különösen a főemlős állatok felhasználását felváltó alternatív módszerek kifejlesztésében elért eredményeket, és adott esetben ennek megfelelően módosításokat terjeszt elő.

  Módosítás    21

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés

  A 995/2010/EU rendelet

  20 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A Bizottság 2015. december 3-ig, és azt követően hatévente – az e rendelet alkalmazásáról szóló információk és az azzal kapcsolatos tapasztalatok alapján – felülvizsgálja a rendelet működését és hatékonyságát, többek között az illegálisan kitermelt fa és az ilyen fából készült fatermékek piaci forgalomba hozatalának megelőzése terén. Különösen a kis- és középvállalkozásokra és a termékkörre gyakorolt közigazgatási következményeket kell megvizsgálnia. A Bizottság a felülvizsgálat eredményeiről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat csatol a jelentéshez.

  (3)  A Bizottság 2021. december 3-ig, és azt követően hatévente – az e rendelet alkalmazásáról szóló információk és az azzal kapcsolatos tapasztalatok alapján – felülvizsgálja a rendelet működését és hatékonyságát, többek között az illegálisan kitermelt fa és az ilyen fából készült fatermékek piaci forgalomba hozatalának megelőzése terén. Különösen a kis- és középvállalkozásokra és a termékkörre gyakorolt közigazgatási következményeket kell megvizsgálnia. A Bizottság a felülvizsgálat eredményeiről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat csatol a jelentéshez.

  Módosítás    22

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  338/97/EK rendelet

  15 cikk – 4 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  A 20. cikk sérelme nélkül, a tagállamok igazgatási hatóságai az egyezmény részes feleinek minden konferenciája előtt egy évvel közölnek a Bizottsággal minden olyan információt a releváns előző időszakra vonatkozóan, amely az egyezmény VIII. cikke (7) bekezdésének b) pontjában említett jelentések elkészítéséhez szükséges, valamint az e rendelet előírásainak megfelelő, az egyezmény hatálya alá nem tartozó információkat. A megadandó információkat és azok benyújtásának formáját a Bizottság határozza meg a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással.

  c)  A 20. cikk sérelme nélkül, a tagállamok igazgatási hatóságai az egyezmény részes feleinek minden konferenciája előtt egy évvel közölnek a Bizottsággal minden olyan információt a releváns előző időszakra vonatkozóan, amely az egyezmény VIII. cikke (7) bekezdésének b) pontjában említett jelentések elkészítéséhez szükséges, valamint az e rendelet előírásainak megfelelő, az egyezmény hatálya alá nem tartozó információkat. Azok benyújtásának formáját a Bizottság határozza meg a 18. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással.

  Indokolás

  A módosítás célja, hogy a közlendő információkat ne a Bizottság határozza meg, és a szabályozási bizottsági eljárás a végrehajtási jogi aktusnak megfelelően vizsgálóbizottsági eljárásra változzon.

  ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolása

  Hivatkozások

  COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ENVI

  11.6.2018

   

   

   

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  AGRI

  11.6.2018

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Nicola Caputo

  28.6.2018

  Az elfogadás dátuma

  1.10.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  38

  4

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Renata Briano

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  38

  +

  ALDE

  Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

  ECR

  Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

  EFDD

  Giulia Moi, Marco Zullo

  ENF

  Jacques Colombier, Philippe Loiseau

  PPE

  Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

  VERTS/ALE

  Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

  4

  -

  EFDD

  John Stuart Agnew

  GUE/NGL

  Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

  0

  0

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodik

  VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (27.9.2018)

  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

  a környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

  A vélemény előadója: Heidi Hautala

  MÓDOSÍTÁSOK

  A Jogi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

  Módosítás    1

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  Ez a rendelet korszerűsíteni kívánja az információkezelést, és a hatálya alá tartozó jogalkotási aktusok következetesebb megközelítésére törekszik azáltal, hogy – a körülmények függvényében – egyszerűsíti a jelentéstételt az adminisztratív terhek csökkentése érdekében, fejleszti az adatbázist a jövőbeni értékelésekhez, illetve növeli az átláthatóságot a nyilvánosság számára.

  Módosítás    2

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A tagállamok által jelentett adatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Bizottság nyomon követhesse, felülvizsgálhassa és értékelje a jogszabály céljainak megvalósulását, és adatokat gyűjtsön a jogszabály jövőbeni értékeléséhez az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás49 22. pontjának megfelelően. Célszerű a környezetvédelem területén egyes jogalkotási aktusokat a jövőbeli értékelésükre irányuló rendelkezésekkel kiegészíteni, amely értékelés a végrehajtás során gyűjtött, esetlegesen további tudományos analitikai adatokkal kiegészített adatok alapján történne. Ebben az összefüggésben olyan releváns adatokra van szükség, amelyekkel jobban fel lehet mérni az uniós jogszabályok eredményességét, hatékonyságát, relevanciáját, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét; ennélfogva olyan megfelelő jelentéstételi mechanizmusokról kell gondoskodni, amelyek e célból is indikátorként szolgálhatnak.

  (3)  A releváns adatok tagállamok általi átfogó és időben történő jelentésének folyamata elengedhetetlen ahhoz, hogy a Bizottság nyomon kövesse, felülvizsgálja és értékelje a jogszabály céljainak megvalósulását, hogy adatokat gyűjtsön a jogszabály jövőbeni értékeléséhez az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás49 22. pontjának megfelelően. Célszerű a környezetvédelem területén egyes jogalkotási aktusokat a jövőbeli értékelésükre irányuló rendelkezésekkel kiegészíteni, amely értékelés a végrehajtás során gyűjtött, esetlegesen további tudományos analitikai adatokkal kiegészített adatok alapján történne. Ebben az összefüggésben olyan releváns adatokra van szükség, amelyekkel jobban fel lehet mérni az uniós jogszabályok eredményességét, hatékonyságát, relevanciáját, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét; ennélfogva olyan megfelelő jelentéstételi mechanizmusokról kell gondoskodni, amelyek e célból is indikátorként szolgálhatnak.

  _________________

  _________________

  49 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

  49 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

  Módosítás    3

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7)  A Bizottság által az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak tett, a 2007/2/EK irányelv végrehajtásáról és a REFIT értékelésről szóló jelentés52 szerint az irányelv végrehajtásának egyszerűsítése és a tagállamok által végzett nyomon követéssel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése érdekében célszerű lenne, ha a jövőben a tagállamoknak nem kellene háromévente jelentést küldeniük a Bizottság részére, illetve a Bizottság számára lehetővé tennék, hogy összefoglaló jelentést terjesszen az Európai Parlament és a Tanács elé, mivel az adatokat szolgáltató célravezetőségi vizsgálat megerősítette, hogy ezeket a jelentéseket csak korlátozott mértékben használták53.

  (7)  A Bizottság által az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak tett, a 2007/2/EK irányelv végrehajtásáról és a REFIT értékelésről szóló jelentés52 alapján az irányelv végrehajtásának egyszerűsítése és a tagállamok által végzett nyomon követéssel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése érdekében célszerű lenne, ha a jövőben a tagállamoknak nem kellene háromévente jelentést küldeniük a Bizottság részére, a Bizottságnak pedig összefoglaló jelentést terjesztenie az Európai Parlament és a Tanács elé, mivel az adatokat szolgáltató célravezetőségi vizsgálat megerősítette, hogy ezeket a jelentéseket csak korlátozott mértékben használták53. Mindazonáltal a Bizottságnak rendszeres időközönként továbbra is értékelnie kell az említett irányelvet, és az értékelést nyilvánosan hozzáférhetővé kell tennie.

  _________________

  _________________

  52 COM(2016) 478 és SWD(2016) 273.

  52 COM(2016)0478 és SWD(2016)0273.

  53 COM(2017) 312.

  53 COM(2017)0312.

  Indokolás

  A 2007/2/EK irányelv jelenlegi szövege előírja a Bizottság számára, hogy nyújtson be jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezért szükség van legalább egy rendszeres, nyilvánosan hozzáférhető értékelésre.

  Módosítás    4

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  A 86/278/EGK irányelv

  10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az (1) bekezdésben említett nyilvántartásokat minden évben elérhetővé kell tenni a nyilvánosság számára, az adott naptári év végétől számított három hónapon belül, a 94/741/EK bizottsági határozat** mellékletének megfelelő egységes formátumban vagy más, a 17. cikk alapján előírt formátumban.

  Az (1) bekezdésben említett nyilvántartásokat minden évben elérhetővé és könnyen hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára, az adott naptári év végétől számított három hónapon belül, a 94/741/EK bizottsági határozat** mellékletének megfelelő egységes formátumban vagy más, a 17. cikk alapján előírt formátumban.

  Módosítás    5

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  A 86/278/EGK irányelv

  10 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) A kezelési módszerekre és az elemzések eredményeire vonatkozó információkat kívánságra közlik az illetékes hatóságokkal.

  (3) A kezelési módszerekre és az elemzések eredményeire vonatkozó információkat közlik az illetékes hatóságokkal.

  Módosítás    6

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  A 86/278/EGK irányelv

  17 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási jogi aktus révén meghatározza azt a formátumot, amelyben a tagállamoknak ezen irányelv 10. cikkében előírtaknak megfelelően információt kell szolgáltatniuk a 86/278/EGK irányelv végrehajtásáról. Az ilyen végrehajtási jogi aktust a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A Bizottság szolgálatai az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé, beleértve a tagállamok által a 10. és 17. cikk alapján rendelkezésre bocsátott adatok alapján készített térképeket is.

  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási jogi aktus révén meghatározza azt a formátumot, amelyben a tagállamoknak ezen irányelv 10. cikkében előírtak szerint, megfelelő időben információt kell szolgáltatniuk a 86/278/EGK irányelv végrehajtásáról. Az ilyen végrehajtási jogi aktust a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A Bizottság szolgálatai az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé, beleértve a tagállamok által a 10. és 17. cikk alapján rendelkezésre bocsátott adatok alapján készített térképeket is.

  Módosítás    7

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  A 86/278/EGK irányelv

  17 cikk – 1 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A Bizottság legkésőbb 2021. január 1-jéig, majd azt követően legalább háromévente értékeli ezen irányelvet és annak végrehajtását. A Bizottság az értékelés eredményeiről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat csatol a jelentéshez.

  Módosítás    8

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

  A 2002/49/EK irányelv

  9 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok biztosítják, hogy az általuk összeállított és szükség szerint elfogadott stratégiai zajtérképeket és az általuk elkészített cselekvési terveket a nyilvánosság rendelkezésére bocsássák és terjesszék a vonatkozó uniós jogszabályoknak, különösen a 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek* és a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek** megfelelően, valamint a 2002/49/EK irányelv IV. és V. mellékletével összhangban, ideértve a rendelkezésre álló informatikai eszközökkel történő terjesztést is.

  A tagállamok biztosítják, hogy az általuk összeállított és szükség szerint elfogadott stratégiai zajtérképeket és az általuk elkészített cselekvési terveket haladéktalanul a nyilvánosság rendelkezésére bocsássák és terjesszék a vonatkozó uniós jogszabályoknak, különösen a 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek* és a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek** megfelelően, valamint a 2002/49/EK irányelv IV. és V. mellékletével összhangban, ideértve a rendelkezésre álló informatikai eszközökkel történő terjesztést is.

  Módosítás    9

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

  A 2002/49/EK irányelv

  10 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A tagállamok biztosítják, hogy a VI. mellékletben említett stratégiai zajtérképekből és cselekvésiterv-összefoglalókból származó információkat a 7., illetve a 8. cikkben meghatározott dátumoktól számított hat hónapon belül megküldjék a Bizottság részére. E célból a tagállamoknak csak elektronikus úton kell jelenteniük az információkat a 13. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással létrehozandó adattár felé. Amennyiben egy tagállam frissíteni kívánja a megadott információkat, részleteznie kell a frissített és az eredeti információ közötti különbségeket, illetve a frissítés indokait, amikor a frissített információkat megadja az adattárban.

  (2)  A tagállamok biztosítják, hogy a VI. mellékletben említett stratégiai zajtérképekből és cselekvésiterv-összefoglalókból származó információkat a 7., illetve a 8. cikkben meghatározott dátumoktól számított hat hónapon belül megküldjék a Bizottság részére. E célból a tagállamoknak csak elektronikus úton kell jelenteniük az információkat az adattár felé. Amennyiben egy tagállam frissíteni kívánja a megadott információkat, részleteznie kell a frissített és az eredeti információ közötti különbségeket, illetve a frissítés indokait, amikor a frissített információkat megadja az adattárban. A Bizottság a 10a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az adattár létrehozására vonatkozóan.

  Módosítás    10

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

  A 2002/49/EK irányelv

  10 a cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  4a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

   

  10a. cikk

   

  A felhatalmazás gyakorlása

   

  (1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

   

  (2) A Bizottságnak a 10. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [HL: az (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet*+ hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

   

  (3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

   

  (4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

   

  (5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

   

  (6) A 10. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

   

  ______________

   

  * Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/... rendelete (...) [a környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról ...]-ról/-ről, (HL L ..., ... o.).

   

  + HL: Kérjük, illessze be a 2018/0205(COD) dokumentumban található rendelet számát, és illessze be az említett rendelet számát, címét, dátumát és HL hivatkozását a lábjegyzetbe.

  Módosítás    11

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

  A 2002/49/EK irányelv

  VI melléklet – 3 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  „A Bizottság – az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével – a 13. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kötelező digitális információcsere-mechanizmust alakít ki a stratégiai zajtérképekből és cselekvésiterv-összefoglalókból származó, a 10. cikk (2) bekezdésében említett információk megosztása céljából.

  A Bizottság – az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével – a 10a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a stratégiai zajtérképekből és cselekvésiterv-összefoglalókból származó, a 10. cikk (2) bekezdésében említett információk megosztására szolgáló kötelező digitális információcsere-mechanizmus kialakítására vonatkozóan.

  Módosítás    12

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  A 2004/35/EK irányelv

  14 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1.  A 14. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

  1.  A 14. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

   

  A Bizottság 2021. január 1-jéig jelentést nyújt be az irányelvnek a környezeti károk tényleges felszámolása terén való hatékonyságáról, valamint a III. melléklet hatálya alá tartozó tevékenységek esetében a biztosítások és más típusú pénzügyi biztosítékok észszerű költségek melletti elérhetőségéről és feltételeiről. A jelentésben a pénzügyi biztosítékokkal kapcsolatban a következő szempontokat is figyelembe kell venni: fokozatos megközelítés, a pénzügyi garancia felső határa és az alacsony kockázattal járó tevékenységek kizárása. E jelentés és egy költség-haszon elemzéssel kibővített hatásvizsgálat figyelembevételével a Bizottság adott esetben javaslatot tesz egy kötelező pénzügyi biztosítékokat előíró, harmonizált rendszerre vonatkozóan.

  Indokolás

  A környezeti károk felszámolásának és a pénzügyi biztosítékoknak az értékelésével kapcsolatos új kötelezettségeket aktualizálni kell.

  Módosítás    13

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  A 2004/35/EK irányelv

  18 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legalább a közvetlenül fenyegető károkkal kapcsolatban megfelelő és naprakész információk legyenek elérhetők a nyilvánosság számára, online, nyílt adatformátumban, ezen irányelv VI. mellékletének és a 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 7. cikke (4) bekezdésének megfelelően. Minden esemény kapcsán legalább az ezen irányelv VI. mellékletében felsorolt információkat meg kell adni.

  (1)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy – többek között a közvetlenül fenyegető károkkal kapcsolatban – megfelelő és naprakész információk legyenek közvetlenül elérhetők a nyilvánosság és a Bizottság számára, online, nyílt adatformátumban, ezen irányelv VI. mellékletének és a 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 7. cikke (4) bekezdésének megfelelően. Minden esemény kapcsán legalább az ezen irányelv VI. mellékletében felsorolt információkat meg kell adni.

  Indokolás

  Ezen módosítás célja annak biztosítása, hogy a Bizottság hozzáférjen az adatokhoz a 18. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében.

  Módosítás    14

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  A 2004/35/EK irányelv

  18 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A Bizottság szolgálatai az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé, beleértve a tagállamok által az (1) bekezdés alapján rendelkezésre bocsátott adatok alapján készített térképeket is.

  (3)  A Bizottság szolgálatai az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé, beleértve a tagállamok által az (1) bekezdés alapján rendelkezésre bocsátott adatok alapján készített térképeket is, és azt rendszeresen, legalább évente frissítik.

  Indokolás

  Kifejezetten említést kell tenni az áttekintés rendszeres frissítésére vonatkozó kötelezettségről.

  Módosítás    15

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  A 2004/35/EK irányelv

  18 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A Bizottság rendszeres időközönként értékeli ezen irányelvet. Az említett értékelés többek között a következő elemeken alapul:

  (4)  A Bizottság legkésőbb 2021. január 1-jéig, majd azt követően legalább háromévente értékeli ezen irányelvet. Az értékelést nyilvánosan hozzáférhetővé teszik, és az többek között a következő elemeken alapul:

  Indokolás

  Egyértelműen utalni kell az értékelés nyilvánosságra hozatalára.

  Módosítás    16

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  A 2004/35/EK irányelv

  18 cikk – 4 bekezdés – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  az ezen irányelv végrehajtása során szerzett tapasztalatok;

  a)  az ezen irányelv végrehajtása során szerzett tapasztalatok, valamint a tagállami fejlemények értékelése a környezeti károk tényleges felszámolása szempontjából, különös tekintettel a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) által okozott környezeti káreseményekre, ezen irányelvnek a védett fajokra és a természetes élőhelyekre történő alkalmazására, a gazdasági szereplőnek a 4. cikk (3) bekezdésében említett nemzetközi egyezményekkel összhangban fennálló felelősségkorlátozási jogára, valamint a IV. és az V. mellékletben felsorolt nemzetközi jogi eszközök hatálya alá tartozó szennyezések ezen irányelv alkalmazási köréből való kizárására;

   

  (A módosításban szereplő „valamint a tagállami fejlemények értékelése” szövegrész a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

  Indokolás

  Jelenlegi formájában az irányelv előírja a tagállamoknak, hogy tegyenek jelentést minden olyan konkrét fejleményről vagy változásról, amely befolyásolhatja a szóban forgó rendeletek hatályát. A bizottsági javaslat erről az értékelésről már nem rendelkezik. Annak azonban szerepelnie kell a szövegben – legalább általános szabályként – az átfogó és következetes jelentéstétel biztosítása érdekében.

  Módosítás    17

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  A 2004/35/EK irányelv

  18 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ba)  a megfelelő nemzetközi fórumokon zajló fejlesztések és változások, valamint azok tagállami bevezetésének elemzése.

  Módosítás    18

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  A 2004/35/EK irányelv

  18 cikk – 4 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4a)  A Bizottság a (4) bekezdésben említett értékelés eredményeiről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat csatol a jelentéshez.

  Módosítás    19

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

  A 2004/35/EK irányelv

  VI melléklet – 7 pont – c a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca)  a vonatkozó bírósági eljárások;

  Módosítás    20

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  A 2007/2/EK irányelv

  23 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság rendszeres időközönként értékeli ezen irányelvet. Az említett értékelés többek között a következő elemeken alapul:

  A Bizottság legkésőbb 2021. január 1-jéig, majd azt követően legalább háromévente értékeli ezen irányelvet és annak végrehajtását, és az értékelést nyilvánosan hozzáférhetővé teszi. Az említett értékelés többek között a következő elemeken alapul:

  Indokolás

  A 2007/2/EK irányelv 23. cikkének jelenlegi szövege előírja a Bizottság számára, hogy nyújtson be jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezért egyértelműen utalni kell az értékelés nyilvánosságra hozatalára.

  Módosítás    21

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  A 2007/2/EK irányelv

  23 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A Bizottság a (2) bekezdésben említett értékelés eredményeiről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat csatol a jelentéshez.

  Módosítás    22

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  A 2009/147/EK irányelv

  12 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok hatévente, a 92/43/EGK tanácsi irányelv* 17. cikke alapján készített jelentéssel egyidejűleg jelentést tesznek a Bizottságnak az ezen irányelv alapján hozott intézkedések végrehajtásáról és ezen intézkedések főbb hatásairól. A jelentés különösen a következőkkel kapcsolatban tartalmaz információkat: az ezen irányelv által védett vadon élő madárfajok állapota és állományváltozásuk iránya, valamint az őket érintő fenyegetések és nyomás, a vonatkozásukban meghozott állományvédelmi intézkedések és a különleges védelmi területek hálózatának az ezen irányelv 2. cikkében meghatározott célokhoz való hozzájárulása.”;

  (1)  A tagállamok hatévente, a 92/43/EGK tanácsi irányelv* 17. cikke alapján készített jelentéssel egyidejűleg jelentést tesznek a Bizottságnak az ezen irányelv alapján hozott intézkedések végrehajtásáról és ezen intézkedések főbb hatásairól. Ezt a jelentést nyilvánosan hozzáférhetővé teszik, és az különösen a következőkkel kapcsolatban tartalmaz információkat: az ezen irányelv által védett vadon élő madárfajok állapota és állományváltozásuk iránya, valamint az őket érintő fenyegetések és nyomás, a vonatkozásukban meghozott állományvédelmi intézkedések és a különleges védelmi területek hálózatának az ezen irányelv 2. cikkében meghatározott célokhoz való hozzájárulása.

  Módosítás    23

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

  A 2009/147/EK irányelv

  12 cikk – 1 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  1a.  A cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

   

  Az ezen irányelv hatálya alá tartozó szárazföldi és tengeri vonatkozású részeket egyidejűleg kell benyújtani a jelentéstétel során.

  Módosítás    24

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  A 2009/147/EK irányelv

  12 cikk – 2 bekezdés – 1 mondat

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottság az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével az (1) bekezdésben meghatározott információk alapján hatévente átfogó jelentést készít.

  (2)  A Bizottság az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével az (1) bekezdésben meghatározott információk alapján hatévente átfogó jelentést készít és tesz közzé.

   

  (E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

  Módosítás    25

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

  A 2010/63/EK irányelv

  54 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok 2023. szeptember 30-ig és azt követően ötévente tájékoztatást adnak az ezen irányelvben foglaltak, különösen a 10. cikk (1) bekezdésének, valamint a 26., a 28., a 34., a 38., a 39., a 43. és a 46. cikk végrehajtásáról.

  A tagállamok 2023. szeptember 30-ig és azt követően ötévente haladéktalanul tájékoztatást adnak az ezen irányelvben foglaltak, különösen a 10. cikk (1) bekezdésének, valamint a 26., a 28., a 34., a 38., a 39., a 43. és a 46. cikk végrehajtásáról.

  Módosítás    26

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

  A 2010/63/EK irányelv

  54 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok ezeket az adatokat a Bizottság által a (4) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban, elektronikus úton küldik meg és teszik közzé.

  A tagállamok ezeket az adatokat a Bizottság által a (4) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban, elektronikus úton haladéktalanul megküldik és közzéteszik.

  Módosítás    27

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

  A 2010/63/EU irányelv

  54 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság szolgálatai az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé a tagállamok által rendelkezésre bocsátott adatok alapján.

  A második albekezdésben említett adatok tagállamok általi benyújtásától számított legfeljebb hat hónapon belül a Bizottság szolgálatai az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé ezen adatok alapján.

  Módosítás    28

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

  A 2010/63/EU irányelv

  54 cikk – 1 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  A Bizottság legkésőbb 2021. január 1-jéig, majd azt követően legalább háromévente értékeli ezen irányelvet és annak végrehajtását, különösen a tagállamoktól az 54. cikk (1) bekezdése értelmében kapott információk alapján és figyelembe véve az állatok felhasználásával nem járó alternatív módszerek kifejlesztésében elért eredményeket. A Bizottság az értékelés eredményeiről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat csatol a jelentéshez.

  Módosítás    29

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

  A 2010/63/EK irányelv

  54 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok évente összegyűjtik és közzéteszik az állatok eljárásokban történt felhasználására vonatkozó statisztikai adatokat, köztük az alkalmazott eljárások tényleges súlyosságára, valamint a felhasznált főemlős állatok eredetére és fajaira vonatkozó információkat is.

  A tagállamok évente összegyűjtik és haladéktalanul közzéteszik az állatok eljárásokban történt felhasználására vonatkozó statisztikai adatokat, köztük az alkalmazott eljárások tényleges súlyosságára, valamint a felhasznált főemlős állatok eredetére és fajaira vonatkozó információkat is.

  Módosítás    30

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

  A 2010/63/EK irányelv

  54 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok legkésőbb a következő év szeptember 30-ig a Bizottság által a (4) bekezdésnek megfelelően meghatározott nem összefoglaló formátumban, elektronikus úton benyújtják statisztikai jelentéseiket a Bizottságnak.

  A tagállamok legkésőbb a következő év szeptember 30-ig a Bizottság által a (4) bekezdésnek megfelelően meghatározott összefoglaló és nem összefoglaló formátumban, elektronikus úton benyújtják ezeket a statisztikai információkat a Bizottságnak.

  Módosítás    31

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

  A 2010/63/EU irányelv

  54 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A Bizottság az 56. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással meghatározza az (1), (2) és (3) bekezdésben említett adatok benyújtásának egységes formátumát és információtartalmát.

  (4)  A Bizottság az 56. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással meghatározza az (1), (2) és (3) bekezdésben említett adatok benyújtásának egységes formátumát és információtartalmát.

  Módosítás    32

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

  A 2010/63/EU irányelv

  56 cikk – 3 bekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  2a.  Az 56. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

  (3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire is.

  (3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

  Módosítás    33

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  A 166/2006/EK rendelet

  5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Minden egyes olyan üzem üzemeltetője, amely egy vagy több, az I. mellékletben meghatározott tevékenységet végez az abban meghatározott vonatkozó kapacitásküszöböt meghaladóan, elektronikus úton megadja az illetékes hatóságának az üzem azonosítását szolgáló információkat a 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott formátumnak megfelelően, kivéve, ha az információk már az illetékes hatóság rendelkezésére állnak.;

  Minden egyes olyan üzem üzemeltetője, amely egy vagy több, az I. mellékletben meghatározott tevékenységet végez az abban meghatározott vonatkozó kapacitásküszöböt meghaladóan, elektronikus úton haladéktalanul megadja az illetékes hatóságának az üzem azonosítását szolgáló információkat a 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott formátumnak megfelelően, kivéve, ha az információk már az illetékes hatóság rendelkezésére állnak.;

  Módosítás    34

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

  A 166/2006/EK rendelet

  11 cikk

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3.  Az 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

  törölve

  „11. cikk

   

  Titoktartás

   

  Amennyiben valamely tagállam valamely információt a 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 4. cikkének megfelelően bizalmasnak tekint, az e rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett jelentés a jelentéstétel tárgyévének esetében minden üzem vonatkozásában feltünteti, hogy mely információt nem lehet nyilvánosságra hozni és miért. Ennek az okát nyilvánosságra kell hozni.

   

  ⃰ Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).”;

   

  Indokolás

  Az E-PRTR rendelet fontos eszköz a környezettel kapcsolatos uniós joganyagon belül azon információk miatt, amelyek nyilvánosságra kerülnek a nagy iparágak teljesítményéről. Ezért a jelenlegi rendelet 11. cikkének jelenlegi szövegezése és alkalmazása összhangban van annak céljával, és nincs szükség módosításra a bizalmas adatok jelentése, valamint a 16. és 17. cikk törlése tekintetében.

  Módosítás    35

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés

  A 995/2010/EU rendelet

  20 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok minden év április 30-ig elérhetővé teszik a nyilvánosság és a Bizottság számára az e rendelet előző naptári év során történt alkalmazására vonatkozó információkat. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározhatja azt a formátumot és eljárást, amely szerint a tagállamoknak hozzáférhetővé kell tenniük az ilyen információt. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással fogadja el.

  (1)  A tagállamok legkésőbb minden év április 30-ig elérhetővé teszik a nyilvánosság és a Bizottság számára az e rendelet előző naptári év során történt alkalmazására vonatkozó információkat. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározhatja azt a formátumot és eljárást, amely szerint a tagállamoknak hozzáférhetővé kell tenniük az ilyen információt. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással fogadja el.

  Módosítás    36

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés

  A 995/2010/EU rendelet

  20 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az (1) bekezdésben említett információk alapján a Bizottság szolgálatai évente az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé a tagállamok által szolgáltatott adatok alapján. Az áttekintés elkészítésekor a Bizottság szolgálatai figyelembe veszik a 2173/2005/EK rendelet alapján elfogadott FLEGT önkéntes partnerségi megállapodások megkötése és érvényesülése tekintetében elért előrehaladást, és azok hozzájárulását az illegálisan kitermelt fa és az ilyen fából készült fatermékek belső piaci jelenlétének minimálisra csökkentéséhez.

  (2)  Az (1) bekezdésben említett információk alapján a Bizottság szolgálatai évente az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé haladéktalanul a tagállamok által szolgáltatott adatok alapján. Az áttekintés elkészítésekor a Bizottság szolgálatai figyelembe veszik a 2173/2005/EK rendelet alapján elfogadott FLEGT önkéntes partnerségi megállapodások megkötése és érvényesülése tekintetében elért előrehaladást, és azok hozzájárulását az illegálisan kitermelt fa és az ilyen fából készült fatermékek belső piaci jelenlétének minimálisra csökkentéséhez.

  Módosítás    37

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés

  A 995/2010/EU rendelet

  20 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A Bizottság 2015. december 3-ig, és azt követően hatévente – az e rendelet alkalmazásáról szóló információk és az azzal kapcsolatos tapasztalatok alapján – felülvizsgálja a rendelet működését és hatékonyságát, többek között az illegálisan kitermelt fa és az ilyen fából készült fatermékek piaci forgalomba hozatalának megelőzése terén. Különösen a kis- és középvállalkozásokra és a termékkörre gyakorolt közigazgatási következményeket kell megvizsgálnia. A Bizottság a felülvizsgálat eredményeiről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat csatol a jelentéshez.

  (3)  A Bizottság 2015. december 3-ig és azt követően háromévente – az e rendelet alkalmazásáról szóló információk és az azzal kapcsolatos tapasztalatok alapján – felülvizsgálja a rendelet működését és hatékonyságát, többek között az illegálisan kitermelt fa és az ilyen fából készült fatermékek piaci forgalomba hozatalának megelőzése terén. Különösen a kis- és középvállalkozásokra és a termékkörre gyakorolt közigazgatási következményeket kell megvizsgálnia. A Bizottság a felülvizsgálat eredményeiről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat csatol a jelentéshez.

  Módosítás    38

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  A 2173/2005/EK rendelet

  8 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok minden év április 30-ig elérhetővé teszik a nyilvánosság és a Bizottság számára az e rendelet előző naptári év során történt alkalmazására vonatkozó információkat.

  (1)  A tagállamok legkésőbb minden év április 30-ig elérhetővé teszik a nyilvánosság és a Bizottság számára az e rendelet előző naptári év során történt alkalmazására vonatkozó információkat.

  Módosítás    39

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  A 2173/2005/EK rendelet

  9 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság 2021 decemberéig és azt követően hatévente – a rendelet alkalmazásáról szóló információk és szerzett tapasztalatok alapján – felülvizsgálja e rendelet működését és hatékonyságát. Ennek során figyelembe kell vennie az önkéntes partnerségi megállapodások végrehajtásában elért előrehaladást. A Bizottság a felülvizsgálat eredményéről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és – adott esetben – a FLEGT engedélyezési rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatokkal egészíti ki azt.

  A Bizottság 2021 decemberéig és azt követően háromévente – a rendelet alkalmazásáról szóló információk és szerzett tapasztalatok alapján – felülvizsgálja e rendelet működését és hatékonyságát. Ennek során figyelembe kell vennie az önkéntes partnerségi megállapodások végrehajtásában elért előrehaladást. A Bizottság a felülvizsgálat eredményéről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és – adott esetben – a FLEGT engedélyezési rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatokkal egészíti ki azt.

  Módosítás    40

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  A 338/97/EK rendelet

  15 cikk – 4 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  A 20. cikk sérelme nélkül, a tagállamok igazgatási hatóságai az egyezmény részes feleinek minden konferenciája előtt egy évvel közölnek a Bizottsággal minden olyan információt a releváns előző időszakra vonatkozóan, amely az egyezmény VIII. cikke (7) bekezdésének b) pontjában említett jelentések elkészítéséhez szükséges, valamint az e rendelet előírásainak megfelelő, az egyezmény hatálya alá nem tartozó információkat. A megadandó információkat és azok benyújtásának formáját a Bizottság határozza meg a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással.

  c)  A 20. cikk sérelme nélkül, a tagállamok igazgatási hatóságai az egyezmény részes feleinek minden konferenciája előtt egy évvel közölnek a Bizottsággal minden olyan információt a releváns előző időszakra vonatkozóan, amely az egyezmény VIII. cikke (7) bekezdésének b) pontjában említett jelentések elkészítéséhez szükséges, valamint az e rendelet előírásainak megfelelő, az egyezmény hatálya alá nem tartozó információkat. A megadandó információkat és azok benyújtásának formáját a Bizottság határozza meg a 18. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással.

  Módosítás    41

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A 338/97/EK rendelet

  18 cikk – 2 bekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  A 18. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

  (2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire is.

  (2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

  Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap. A bizottságnak a 19. cikk 1. és 2. pontjában említett feladatai tekintetében, ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapos határidőn belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

   

  ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolása

  Hivatkozások

  COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ENVI

  11.6.2018

   

   

   

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  JURI

  11.6.2018

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Heidi Hautala

  9.7.2018

  Vizsgálat a bizottságban

  3.9.2018

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  24.9.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  2

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

  A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

  19

  +

  ALDE

  Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

  EFDD

  Joëlle Bergeron

  GUE/NGL

  Jiří Maštálka

  PPE

  Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

  VERTS/ALE

  Max Andersson, Pascal Durand

  0

  -

   

   

  2

  0

  ENF

  Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodik

  AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

  Cím

  A környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolása

  Hivatkozások

  COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  31.5.2018

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ENVI

  11.6.2018

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ITRE

  11.6.2018

  AGRI

  11.6.2018

  JURI

  11.6.2018

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  ITRE

  19.6.2018

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Adina-Ioana Vălean

  14.5.2018

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  29.8.2018

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  10.10.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  53

  1

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Anthea McIntyre, Kati Piri

  Benyújtás dátuma

  15.10.2018

  AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

  53

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

  ECR

  Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

  EFDD

  Eleonora Evi

  ENF

  Sylvie Goddyn

  GUE/NGL

  Lynn Boylan, Younous Omarjee

  PEE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

  S&D

  Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

  VERTS/ALE

  Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

  1

  -

  EFDD

  Julia Reid

  1

  0

  ENF

  Joëlle Mélin

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodás

  Utolsó frissítés: 2018. október 22.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat