Procedura : 2018/0205(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0324/2018

Teksty złożone :

A8-0324/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1154kWORD 154k
15.10.2018
PE 625.332v02-00 A8-0324/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawczyni: Adina-Ioana Vălean

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 OPINIA Komisji Prawnej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0381),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114, art. 192 ust. 1 oraz art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0244/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie przedstawione przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisję Prawną (A8-0324/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005

w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie prawodawstwa dotyczącego środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Uzasadnienie

Zmiana tytułu odzwierciedlająca fakt, że nie wszystkie wymienione w nim akty prawne stanowią przepisy środowiskowe per se.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W celu zaspokojenia zapotrzebowania na informacje dotyczące wdrożenia i zgodności należy wprowadzić zmiany do szeregu aktów prawnych w dziedzinie środowiska, biorąc pod uwagę wyniki sprawozdania Komisji „Działania usprawniające sprawozdawczość w dziedzinie środowiska”45 i związanej z nim oceny adekwatności46.

(1)  W celu zaspokojenia zapotrzebowania na informacje dotyczące wdrożenia i zgodności należy wprowadzić zmiany do szeregu aktów prawnych dotyczących środowiska, biorąc pod uwagę wyniki sprawozdania Komisji „Działania usprawniające sprawozdawczość w dziedzinie środowiska”45 i związanej z nim oceny adekwatności46.

__________________

__________________

45 COM(2017) 312.

45 COM(2017) 312.

46 COM(2017) 230.

46 COM(2017) 230.

Uzasadnienie

Zgodnie z podobną poprawką zmieniającą tytuł.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Niniejsze rozporządzenie ma na celu unowocześnienie zarządzania informacjami i zapewnienie bardziej spójnego podejścia w ramach aktów ustawodawczych wchodzących w zakres jego stosowania w drodze uproszczenia sprawozdawczości, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne, w drodze udoskonalenia bazy danych na potrzeby przyszłych ocen oraz dzięki zwiększeniu przejrzystości z korzyścią dla obywateli, w każdym przypadku stosownie do okoliczności.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Konieczne jest, aby dostępność danych zapewniała w dalszym ciągu jak najmniejsze obciążenie administracyjne wszystkich podmiotów. Wymaga to aktywnego rozpowszechniania tych danych na poziomie krajowym zgodnie z dyrektywami 2003/4/WE47 i 2007/2/WE48 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich przepisami wykonawczymi, aby zapewnić odpowiednią infrastrukturę na potrzeby publicznego dostępu do danych, sprawozdawczości i wymiany danych między organami publicznymi.

(2)  Konieczne jest, aby dostępność danych zapewniała w dalszym ciągu jak najmniejsze obciążenie administracyjne wszystkich podmiotów, zwłaszcza takich podmiotów pozarządowych jak małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Wymaga to aktywnego rozpowszechniania tych danych na poziomie krajowym zgodnie z dyrektywami 2003/4/WE47 i 2007/2/WE48 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich przepisami wykonawczymi, aby zapewnić odpowiednią infrastrukturę na potrzeby publicznego dostępu do danych, sprawozdawczości i wymiany danych między organami publicznymi.

_________________

_________________

47 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).

47 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).

48 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1).

48 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Dane przekazywane przez państwa członkowskie są Komisji niezbędne do monitorowania oraz dokonywania przeglądu i oceny wydajności regulacyjnej przepisów w stosunku do ich celów, co będzie przydatne przy formułowaniu przyszłych ocen prawodawstwa zgodnie z pkt 22 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa49. W kilku aktach prawnych w sektorze środowiska należy dodać przepisy na potrzeby przyszłej oceny tych instrumentów, dokonywanej na podstawie danych zgromadzonych w trakcie wdrażania, ewentualnie uzupełnionych dodatkowymi danymi naukowymi i analitycznymi. W tym kontekście potrzebne są odpowiednie dane, które umożliwią lepszą ocenę skuteczności, efektywności, istotności, spójności i unijnej wartości dodanej prawodawstwa Unii. Należy zatem zapewnić odpowiednie mechanizmy sprawozdawcze, które mogą również służyć jako wskaźniki do tego celu.

(3)  Proces pełnego i terminowego przekazywania odpowiednich danych przez państwa członkowskie jest kluczowy, aby umożliwić Komisji monitorowanie oraz dokonywanie przeglądu i oceny wydajności regulacyjnej przepisów w stosunku do ich celów, co będzie przydatne przy formułowaniu przyszłych ocen prawodawstwa zgodnie z pkt 22 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa49. W kilku aktach prawnych w sektorze środowiska należy dodać przepisy na potrzeby przyszłej oceny tych instrumentów, dokonywanej na podstawie danych zgromadzonych w trakcie wdrażania, ewentualnie uzupełnionych dodatkowymi danymi naukowymi i analitycznymi. W tym kontekście potrzebne są odpowiednie dane, które umożliwią lepszą ocenę skuteczności, efektywności, istotności, spójności i unijnej wartości dodanej prawodawstwa Unii. Należy zatem zapewnić odpowiednie mechanizmy sprawozdawcze, które mogą również służyć decydentom i ogółowi społeczeństwa jako wskaźniki do tego celu.

_________________

_________________

49 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

49 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Zgodnie z oceną dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady50 istnieje potrzeba dostosowania terminów składania sprawozdań dotyczących map hałasu i planów działań, tak aby zapewnić wystarczający czas na konsultacje publiczne w sprawie planów działań. W tym celu – i tylko jeden raz – termin analizy lub zmiany planów działań zostaje przesunięty o rok, tak aby termin następnej (czwartej) rundy planów działań przypadał nie na dzień 18 lipca 2023 r., lecz na dzień 18 lipca 2024 r. W związku z tym, począwszy od czwartej rundy, zamiast jednego roku, jak ma to miejsce obecnie, państwa członkowskie będą miały około dwóch lat od sporządzenia map hałasu do ukończenia analizy lub zmiany planów działań. Następnie w odniesieniu do kolejnych rund planowania działań wznowiony zostanie pięcioletni cykl analizy lub zmiany. Ponadto aby lepiej osiągnąć cele dyrektywy 2002/49/WE i stworzyć podstawę do opracowywania środków na poziomie Unii, sprawozdawczość państw członkowskich powinna odbywać się drogą elektroniczną. Konieczne jest również zwiększenie udziału społeczeństwa poprzez wprowadzenie wymogu publicznego udostępniania niektórych informacji przy jednoczesnym dostosowaniu tego obowiązku do innych unijnych aktów prawnych takich jak dyrektywa 2007/2/WE, bez powielania wymogów praktycznych.

(5)  Zgodnie z oceną dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady50 istnieje potrzeba dostosowania terminów składania sprawozdań dotyczących map hałasu i planów działań, tak aby zapewnić wystarczający czas na konsultacje publiczne w sprawie planów działań. W tym celu – i tylko jeden raz – termin analizy lub zmiany planów działań zostaje przesunięty o rok, tak aby termin następnej (czwartej) rundy planów działań przypadał nie na dzień 18 lipca 2023 r., lecz na dzień 18 lipca 2024 r. W związku z tym, począwszy od czwartej rundy, zamiast jednego roku, jak ma to miejsce obecnie, państwa członkowskie będą miały około dwóch lat od sporządzenia map hałasu do ukończenia analizy lub zmiany planów działań. Następnie w odniesieniu do kolejnych rund planowania działań wznowiony zostanie pięcioletni cykl analizy lub zmiany. Ponadto aby lepiej osiągnąć cele dyrektywy 2002/49/WE i stworzyć podstawę do opracowywania środków na poziomie Unii, sprawozdawczość państw członkowskich powinna odbywać się drogą elektroniczną. Konieczne jest również zwiększenie udziału społeczeństwa poprzez wprowadzenie wymogu publicznego udostępniania zrozumiałych, dokładnych i porównywalnych informacji przy jednoczesnym dostosowaniu tego obowiązku do innych unijnych aktów prawnych takich jak dyrektywa 2007/2/WE, bez powielania wymogów praktycznych.

_________________

_________________

50 Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U. L 189 z 18.7.2002).

50 Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U. L 189 z 18.7.2002).

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Ze sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrożenia dyrektywy 2007/2/WE oraz oceny REFIT52 wynika, że należy – w celu uproszczenia wdrażania tej dyrektywy i zmniejszenia obciążenia administracyjnego związanego z monitorowaniem prowadzonym przez państwa członkowskie – znieść wymóg składania Komisji przez państwa członkowskie sprawozdań co trzy lata oraz wymóg składania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przez Komisję sprawozdania podsumowującego, ponieważ ocena adekwatności sprawozdawczości potwierdziła ograniczone wykorzystanie takich sprawozdań53.

(7)  Ze sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrożenia dyrektywy 2007/2/WE oraz oceny REFIT52 wynika, że należy – w celu uproszczenia wdrażania tej dyrektywy i zmniejszenia obciążenia administracyjnego związanego z monitorowaniem prowadzonym przez państwa członkowskie – znieść wymóg składania Komisji przez państwa członkowskie sprawozdań co trzy lata oraz wymóg składania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przez Komisję sprawozdania podsumowującego, ponieważ ocena adekwatności sprawozdawczości potwierdziła ograniczone wykorzystanie takich sprawozdań53. Komisja powinna jednak nadal przeprowadzać w regularnych odstępach czasu ocenę tej dyrektywy i podawać ją do publicznej wiadomości.

_________________

_________________

52 COM(2016) 478 oraz SWD(2016) 273.

52 COM(2016) 478 oraz SWD(2016) 273.

53 COM(2017) 312.

53 COM(2017) 312.

Uzasadnienie

Zgodnie z obecnym brzmieniem dyrektywy 2007/2/WE Komisja jest zobowiązana przedstawić sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W związku z tym konieczna jest co najmniej regularna, publicznie dostępna ocena.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Konieczna jest zmiana obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 43, 54 i 57 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE56. Przepisy te obejmują – mając na celu poprawę przejrzystości i zmniejszenie obciążenia administracyjnego – ustanowienie centralnej, ogólnodostępnej bazy danych z możliwością przeszukiwania, zawierającej nietechniczne streszczenia projektów oraz związanych z nimi ocen retrospektywnych, przyznanie Komisji uprawnień wykonawczych w zakresie określenia wspólnego formatu przedkładania nietechnicznych streszczeń projektów i związanych z nimi ocen retrospektywnych, informacje na temat wdrożenia oraz zastąpienie sprawozdań statystycznych składanych co trzy lata przez Komisję wymogiem utworzenia dynamicznej centralnej bazy danych prowadzonej przez Komisję oraz udostępniania informacji w ujęciu rocznym.

(9)  Konieczna jest zmiana obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 43, 54, 57 i 58 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE56. Przepisy te obejmują – mając na celu poprawę przejrzystości i zmniejszenie obciążenia administracyjnego – ustanowienie centralnej, ogólnodostępnej bazy danych z możliwością przeszukiwania, zawierającej nietechniczne streszczenia projektów oraz związanych z nimi ocen retrospektywnych, przyznanie Komisji uprawnień wykonawczych w zakresie określenia wspólnego formatu przedkładania nietechnicznych streszczeń projektów i związanych z nimi ocen retrospektywnych, informacje na temat wdrożenia oraz zastąpienie sprawozdań statystycznych składanych co trzy lata przez Komisję wymogiem utworzenia dynamicznej centralnej bazy danych prowadzonej przez Komisję oraz udostępniania informacji w ujęciu rocznym. W kontekście sprawozdania Komisji w 2017 r.56a należy zmodyfikować klauzulę przeglądową ww. dyrektywy określoną w jej art. 58 z myślą o przyszłym przeglądzie przepisów.

__________________

__________________

56 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 33).

56 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 33).

 

56a COM(2017)0631 final, sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zgodnie z art. 58 dyrektywy 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzenia (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzenia (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005,

Uzasadnienie

Nowy motyw służący określeniu kierunku działania i podsumowujący pozostałe motywy.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Dyrektywa 86/278/EWG

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  w art. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„da) »usługi danych przestrzennych« oznaczają operacje, które mogą być wykonywane przez aplikację komputerową na danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych, jak określono w art. 3 pkt 4 dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady*;

 

__________________

 

* Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1).”.

(zob. sformułowanie w dyrektywie 2007/2/WE (INSPIRE))

Uzasadnienie

Definicje ujęto w art. 2 aktu podstawowego. W związku z tym w celu zapewnienia spójności i jasności w art. 2 dodano nową definicję „usług danych przestrzennych”.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)

Dyrektywa 86/278/EWG

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a.  w art. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„db) »zbiór danych przestrzennych« oznacza rozpoznawalny zestaw danych przestrzennych zgodnie z definicją w art. 3 pkt 3 dyrektywy 2007/2/WE.”;

Uzasadnienie

Definicje ujęto w art. 2 aktu podstawowego. W związku z tym w celu zapewnienia spójności i jasności w art. 2 dodano nową definicję „usług danych przestrzennych”.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 86/278/EWG

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  nazwy i adresy odbiorców osadu i miejsce jego wykorzystania;

skreśla się

Uzasadnienie

Konkretne dane robocze, takie jak w tym przypadku dane odbiorcy osadu ściekowego, nie powinny być udostępniane publicznie. Konieczne jest także zagwarantowanie ochrony danych. Podobnie ujawnianie danych rolników może również prowadzić do nawoływania do nienawiści ze strony organizacji ekologicznych i aktywistów, nawet jeśli wykorzystywanie osadów ściekowych jest dozwolone. Ujawnienie może pod tym względem działać piętnująco. Dane muszą pozostawać do wewnętrznej dyspozycji władz, aby te mogły kontrolować przestrzeganie obowiązków i przepisów.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 86/278/EWG

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wszelkie inne informacje dotyczące transpozycji i wdrożenia niniejszej dyrektywy przekazywane Komisji przez państwa członkowskie na podstawie art. 17.

skreśla się

Uzasadnienie

Proponowany tekst spowodowałby zapętlenie ze względu na odesłanie do art. 17 odwołującego się do aktu wykonawczego, w którym należy ustanowić wymogi art. 10.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 86/278/EWG

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do prezentacji zbiorów danych przestrzennych zawartych w informacjach zarejestrowanych w tej ewidencji wykorzystuje się usługi danych przestrzennych zdefiniowane w art. 3 pkt 4 dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady*.

Do prezentacji zbiorów danych przestrzennych zawartych w informacjach zarejestrowanych w tej ewidencji wykorzystuje się usługi danych przestrzennych.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia przejrzystości powyższy ustęp należy ująć oddzielnie jako nowy art. 2e, ponieważ definicje są zawarte w art. 2 aktu podstawowego.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 86/278/EWG

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest podawana do wiadomości publicznej za każdy rok kalendarzowy w terminie trzech miesięcy od końca danego roku kalendarzowego, w formacie skonsolidowanym określonym w załączniku do decyzji Komisji 94/741/WE** lub w innym formacie przewidzianym na podstawie art. 17.

Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest podawana do wiadomości publicznej za każdy rok kalendarzowy w terminie trzech miesięcy od końca danego roku kalendarzowego i jest łatwo dostępna, w formacie skonsolidowanym określonym w załączniku do decyzji Komisji 94/741/WE** lub w innym formacie przewidzianym na podstawie art. 17.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 86/278/EWG

Artykuł 10 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Informacje na temat metod oczyszczania oraz wyników analiz są udostępniane na żądanie właściwych organów.

3. Informacje na temat metod oczyszczania oraz wyników analiz są udostępniane właściwym organom.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa 2002/49/WE

Artykuł 10 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają przekazanie Komisji danych ze strategicznych map hałasu i streszczeń planów działań określonych w załączniku VI w ciągu sześciu miesięcy od terminów ustanowionych odpowiednio w art. 7 i 8. W tym celu państwa członkowskie przekazują te informacje wyłącznie drogą elektroniczną do repozytorium danych utworzonego zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3. W przypadku konieczności zaktualizowania informacji państwo członkowskie opisuje różnice pomiędzy aktualnymi a pierwotnymi informacjami i podaje przyczyny aktualizacji, udostępniając zaktualizowane informacje w repozytorium danych.”;

2.  Państwa członkowskie zapewniają przekazanie Komisji danych ze strategicznych map hałasu i streszczeń planów działań określonych w załączniku VI w ciągu sześciu miesięcy od terminów ustanowionych odpowiednio w art. 7 i 8. W tym celu państwa członkowskie przekazują te informacje wyłącznie drogą elektroniczną do obowiązkowego repozytorium danych. W przypadku konieczności zaktualizowania informacji państwo członkowskie opisuje różnice pomiędzy aktualnymi a pierwotnymi informacjami i podaje przyczyny aktualizacji, udostępniając zaktualizowane informacje w repozytorium danych.”;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Dyrektywa 2002/49/WE

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  w art. 10 po ust. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„2a.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 12a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy w zakresie ustanowienia obowiązkowego repozytorium danych, o którym mowa w ust. 2, oraz szczegółowych zasad mechanizmu cyfrowej wymiany informacji na potrzeby wymiany danych ze strategicznych map hałasu i streszczeń planów działania.”;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 b (nowy)

Dyrektywa 2002/49/WE

Artykuł 12 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 12a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 10 ust. 2a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia … [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 10 ust. 2a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.

 

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 10 ust. 2a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

 

__________________

 

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Dyrektywa 2002/49/WE

Załącznik VI – punkt 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  załącznik VI pkt 3 otrzymuje brzmienie:

5.  skreśla się załącznik VI pkt 3.

3.  Mechanizm wymiany informacji

 

Komisja, wspomagana przez Europejską Agencję Środowiska, opracowuje obowiązkowy mechanizm cyfrowej wymiany informacji na potrzeby wymiany danych ze strategicznych map hałasu i streszczeń planów działań, o których mowa w art. 10 ust. 2, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.”.

 

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Dyrektywa 2004/35/WE

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 16 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  w art. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„16a.   »usługi danych przestrzennych« oznaczają operacje, które mogą być wykonywane przez aplikację komputerową na danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych, jak określono w dyrektywie 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady*;

 

__________________

 

* Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1).”.

Uzasadnienie

Definicje ujęto w art. 2 aktu podstawowego. W związku z tym w celu zapewnienia spójności i jasności w art. 2 dodano nową definicję „usług danych przestrzennych”.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2004/35/WE

Artykuł 18 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby odpowiednie i aktualne informacje, przynajmniej na temat bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem szkód, były publicznie dostępne w internecie w formacie otwartym, zgodnie z załącznikiem VI do niniejszej dyrektywy i art. 7 ust. 4 dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady*. W odniesieniu do każdego zdarzenia podaje się co najmniej informacje wymienione w załączniku VI do niniejszej dyrektywy.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby odpowiednie i aktualne informacje, przynajmniej na temat bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem szkód, były udostępniane obywatelom i Komisji w internecie w formacie otwartym, zgodnie z załącznikiem VI do niniejszej dyrektywy i art. 7 ust. 4 dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady*. W odniesieniu do każdego zdarzenia podaje się co najmniej informacje wymienione w załączniku VI do niniejszej dyrektywy.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2004/35/WE

Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 18a w celu zmiany załącznika VI do niniejszej dyrektywy w zakresie szczegółowych kryteriów, zgodnie z którymi klasyfikuje się skalę i rodzaj szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2004/35/WE

Artykuł 18 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do prezentacji zbiorów danych przestrzennych takich jak lokalizacja przestrzenna zdarzeń zawartych w informacjach, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wykorzystuje się usługi danych przestrzennych zdefiniowane w art. 3 pkt 4 dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady**.

2.  Do prezentacji zbiorów danych przestrzennych takich jak lokalizacja przestrzenna zdarzeń zawartych w informacjach, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wykorzystuje się usługi danych przestrzennych.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2004/35/WE

Artykuł 18 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W oparciu o dane udostępnione przez państwa członkowskie na podstawie ust. 1 służby Komisji publikują przegląd ogólnounijny obejmujący mapy.

3.  W oparciu o dane udostępnione przez państwa członkowskie na podstawie ust. 1 służby Komisji publikują przegląd ogólnounijny obejmujący mapy i regularnie go aktualizują.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2004/35/WE

Artykuł 18 – ustęp 4 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja przeprowadza w regularnych odstępach czasu ocenę niniejszej dyrektywy. Ocena opiera się między innymi na następujących elementach:

4.  Nie później niż do dnia 1 stycznia 2022 r., a następnie przynajmniej co pięć lat Komisja przeprowadza ocenę niniejszej dyrektywy i jej wdrożenia. Ocena jest podawana do wiadomości publicznej i opiera się między innymi na następujących elementach:

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2004/35/WE

Artykuł 18 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  analizie wydarzeń i istotnych zmian w państwach członkowskich.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2004/35/WE

Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Komisja informuje w stosownym czasie Parlament Europejski i Radę o wynikach oceny, o której mowa w ust. 4, i w razie potrzeby przedstawia odpowiednie wnioski ustawodawcze.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2004/35/WE

Artykuł 18 – ustęp 4 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Ocena, o której mowa w ust. 4, obejmuje również rozszerzenie definicji „szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu” określonej w art. 2 pkt 1 oraz zakresu niniejszej dyrektywy w celu uwzględnienia szkód dla zdrowia ludzi z myślą o uwzględnieniu również zanieczyszczeń powietrza, które mogą powodować poważne zagrożenia dla zdrowia.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Dyrektywa 2004/35/WE

Artykuł 18 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 18a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 18 ust. 1a, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia … [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

 

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 18 ust. 1a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.

 

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 18 ust. 1a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

 

__________________

 

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa 2004/35/WE

Załącznik VI – akapit 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje, o których mowa w art. 18 ust. 1, obejmują emisje, zdarzenia lub wypadki powodujące szkody wyrządzone środowisku naturalnemu lub bezpośrednie zagrożenie wystąpieniem szkód, wraz z następującymi informacjami i danymi dotyczącymi każdego przypadku:

Informacje, o których mowa w art. 18 ust. 1, uwzględniają wykaz emisji, zdarzeń lub wypadków powodujących szkody wyrządzone środowisku naturalnemu lub bezpośrednie zagrożenie wystąpieniem szkód, wraz z następującymi informacjami i danymi dotyczącymi każdego przypadku:

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa 2004/35/WE

Załącznik VI – punkt 7 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  z odnośnymi postępowaniami sądowymi;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 1 – litera a a (nowa)

Dyrektywa 2007/2/WE

Artykuł 21 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  w ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„ca)  analizy rozwoju infrastruktury INSPIRE w państwach członkowskich;”;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2007/2/WE

Artykuł 23 – akapit 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przeprowadza w regularnych odstępach czasu ocenę niniejszej dyrektywy. Ocena opiera się między innymi na następujących elementach:

Nie później niż do dnia 1 stycznia 2022 r., a następnie przynajmniej co pięć lat Komisja przeprowadza ocenę niniejszej dyrektywy i jej wdrożenia oraz podaje ją do wiadomości publicznej. Ocena opiera się między innymi na następujących elementach:

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2007/2/WE

Artykuł 23 – akapit 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja informuje w stosownym czasie Parlament Europejski i Radę o wynikach oceny, o której mowa w akapicie drugim, i w razie potrzeby przedstawia odpowiednie wnioski ustawodawcze.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2009/147/WE

Artykuł 12 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie przesyłają Komisji co sześć lat, w tym samym czasie, co sprawozdanie sporządzane na podstawie art. 17 dyrektywy Rady 92/43/EWG*, sprawozdanie na temat wykonania środków podjętych na podstawie niniejszej dyrektywy oraz głównych skutków tych środków. Sprawozdanie to zawiera w szczególności informacje na temat statusu i tendencji w odniesieniu do gatunków dzikiego ptactwa chronionych tą dyrektywą, zagrożeń i presji dotyczących tych gatunków, środków ochrony zastosowanych w odniesieniu do tych gatunków oraz wkładu sieci obszarów specjalnej ochrony w osiągnięcie celów określonych w art. 2 niniejszej dyrektywy.

1.  Państwa członkowskie przesyłają Komisji co sześć lat, w tym samym czasie, co sprawozdanie sporządzane na podstawie art. 17 dyrektywy Rady 92/43/EWG*, sprawozdanie na temat wykonania środków podjętych na podstawie niniejszej dyrektywy oraz głównych skutków tych środków. Sprawozdanie to jest podawane do wiadomości publicznej i zawiera w szczególności informacje na temat statusu i tendencji w odniesieniu do gatunków dzikiego ptactwa chronionych tą dyrektywą, zagrożeń i presji dotyczących tych gatunków, środków ochrony zastosowanych w odniesieniu do tych gatunków oraz wkładu sieci obszarów specjalnej ochrony w osiągnięcie celów określonych w art. 2 niniejszej dyrektywy.”;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2009/147/WE

Artykuł 12 – ustęp 2 – zdanie pierwsze

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja, wspomagana przez Europejską Agencję Środowiska, co sześć lat opracowuje zbiorcze sprawozdanie na podstawie informacji określonych w ust. 1.”.

2.  Komisja, wspomagana przez Europejską Agencję Środowiska, co sześć lat opracowuje i publikuje zbiorcze sprawozdanie na podstawie informacji określonych w ust. 1.

 

 

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Dyrektywa 2010/63/UE

Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W oparciu o dane przedłożone przez państwa członkowskie służby Komisji publikują przegląd unijny.

Nie później niż sześć miesięcy po przekazaniu przez państwa członkowskie danych, o których mowa w akapicie drugim, służby Komisji publikują przegląd unijny na podstawie tych danych i regularnie go aktualizują.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 2010/63/UE

Artykuł 54 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja ustanawia wspólny format i zakres informacji na potrzeby przedkładania informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 56 ust. 3.”;

4.  Komisja ustanawia wspólny format i zakres informacji na potrzeby przedkładania informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 3.

Uzasadnienie

Procedurę regulacyjną zastąpiono aktem wykonawczym (procedura sprawdzająca).

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Dyrektywa 2010/63/UE

Artykuł 56 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2a.  art. 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.

3.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.”;

Uzasadnienie

Procedurę regulacyjną zastąpiono aktem wykonawczym (procedura sprawdzająca).

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa 2010/63/UE

Artykuł 57

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  uchyla się art. 57.

3.  art. 57 otrzymuje brzmienie:

 

„Artykuł 57

 

Sprawozdanie Komisji

 

Do dnia 10 listopada 2020 r., a następnie co trzy lata na podstawie informacji statystycznych przedłożonych przez państwa członkowskie na mocy art. 54 ust. 2 Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie podsumowujące te informacje.”;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Dyrektywa 2010/63/UE

Artykuł 58 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3a.  art. 58 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Komisja dokonuje przeglądu niniejszej dyrektywy w terminie do dnia 10 listopada 2017 r., biorąc pod uwagę postępy w opracowywaniu metod alternatywnych nieobejmujących wykorzystywania zwierząt, w szczególności zwierząt z rzędu naczelnych, i w stosownych przypadkach proponuje zmiany.

Komisja dokonuje przeglądu niniejszej dyrektywy w terminie do dnia 10 listopada 2024 r., biorąc pod uwagę postępy w opracowywaniu metod alternatywnych nieobejmujących wykorzystywania zwierząt, w szczególności zwierząt z rzędu naczelnych, i w stosownych przypadkach proponuje zmiany.”.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006

Artykuł 7 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie co roku przekazują Komisji drogą elektroniczną sprawozdanie zawierające wszystkie dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, w formacie i w terminie określonych przez Komisję w drodze aktów wykonawczych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 19 ust. 2. W każdym przypadku termin przesłania sprawozdania nie może przypadać później niż dziewięć miesięcy po zakończeniu roku sprawozdawczego.

2.  Nie później niż dnia 31 marca każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji drogą elektroniczną sprawozdanie zawierające wszystkie dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, w formacie określonym przez Komisję w drodze aktów wykonawczych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 19 ust. 2. W każdym przypadku termin przesłania sprawozdania nie może przypadać później niż dziewięć miesięcy po zakończeniu roku sprawozdawczego.

Uzasadnienie

Dostosowanie do harmonogramu sprawozdania Komisji, jak określono w innych zmienionych wnioskach zawartych w przedmiotowym akcie podstawowym.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1

Rozporządzenie (UE) nr 995/2010

Artykuł 20 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej i udostępniają Komisji informacje na temat stosowania niniejszego rozporządzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Komisja może określić w drodze aktów wykonawczych format i procedurę udostępniania takich informacji przez państwa członkowskie. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

1.  Najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej i udostępniają Komisji informacje na temat stosowania niniejszego rozporządzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Komisja może określić w drodze aktów wykonawczych format i procedurę udostępniania takich informacji przez państwa członkowskie. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1

Rozporządzenie 995/2010/UE

Artykuł 20 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Do dnia 3 grudnia 2015 r., a następnie co sześć lat, Komisja na podstawie informacji i doświadczeń w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia przeprowadza przegląd jego funkcjonowania i skuteczności, w tym również w zapobieganiu wprowadzania do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub pochodzących z niego produktów. W szczególności rozważy ona konsekwencje administracyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla zakresu produktów. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników przeglądu i w stosownych przypadkach dołącza do niego odpowiednie wnioski ustawodawcze.”.

3.  Do dnia 3 grudnia 2021 r., a następnie co pięć lat, Komisja na podstawie informacji i doświadczeń w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia przeprowadza przegląd jego funkcjonowania i skuteczności, w tym również w zapobieganiu wprowadzania do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub pochodzących z niego produktów. W szczególności rozważy ona konsekwencje administracyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla zakresu produktów. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników przeglądu i w stosownych przypadkach dołącza do niego odpowiednie wnioski ustawodawcze.”.

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien mieć możliwość dokonywania przeglądu sprawozdań i końcowych wniosków ustawodawczych Komisji w każdej kadencji.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 2173/2005

Artykuł 8 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej i udostępniają Komisji informacje na temat stosowania niniejszego rozporządzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

1.  Najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej i udostępniają Komisji informacje na temat stosowania niniejszego rozporządzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 2173/2005

Artykuł 9 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do grudnia 2021 r., a następnie co sześć lat, Komisja na podstawie informacji i doświadczeń w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia przeprowadza przegląd jego funkcjonowania i skuteczności. Komisja powinna przy tym uwzględniać postępy we wdrażaniu dobrowolnych umów o partnerstwie. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników przeglądu i w stosownych przypadkach dołącza do niego propozycje ulepszenia systemu zezwoleń FLEGT.”.

Do grudnia 2021 r., a następnie co pięć lat, Komisja na podstawie informacji i doświadczeń w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia przeprowadza przegląd jego funkcjonowania i skuteczności. Komisja uwzględnia przy tym postępy we wdrażaniu dobrowolnych umów o partnerstwie. Co pięć lat Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników przeglądu i w stosownych przypadkach dołącza do niego propozycje ulepszenia systemu zezwoleń FLEGT.”.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 338/97

Artykuł 15 – ustęp 4 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  Nie naruszając przepisów art. 20, na rok przed każdą sesją Konferencji Stron Konwencji organy administracyjne państw członkowskich przekazują Komisji wszystkie informacje odnoszące się do odpowiedniego poprzedniego okresu, wymagane do opracowania sprawozdań, o których mowa w art. VIII.7 lit. b) Konwencji, a także równoważne informacje dotyczące przepisów niniejszego rozporządzenia, które wykraczają poza zakres stosowania Konwencji. Komisja określa informacje, które mają być przekazywane, oraz formę, w jakiej będą one przedstawiane, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2.

c)  Nie naruszając przepisów art. 20, na rok przed każdą sesją Konferencji Stron Konwencji organy administracyjne państw członkowskich przekazują Komisji wszystkie informacje odnoszące się do odpowiedniego poprzedniego okresu, wymagane do opracowania sprawozdań, o których mowa w art. VIII.7 lit. b) Konwencji, a także równoważne informacje dotyczące przepisów niniejszego rozporządzenia, które wykraczają poza zakres stosowania Konwencji. Komisja określa formę, w jakiej będą one przedstawiane, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Uzasadnienie

Informacje, które mają być przekazywane, nie powinny być określane przez Komisję, a procedurę regulacyjną należy przekształcić w akt wykonawczy (procedura sprawdzająca).

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 338/97

Artykuł 18 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

2.  W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011..

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. W kwestii zadań Komitetu określonych w art. 19 pkt 1 i 2, o ile w czasie wygaśnięcia okresu trzymiesięcznego od przekazania do Rady, Rada nie powzięła żadnych działań, proponowane środki zostają przyjęte przez Komisję.

 

(1)

  Dz.U. C ....

(2)

  Dz.U. C ....


UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje, że Komisja zamierza usprawnić dostosowanie obowiązków sprawozdawczych określonych w prawodawstwie dotyczącym środowiska w drodze aktualizacji szczegółowych przepisów 10 dyrektyw i rozporządzeń sektorowych. Zdaniem sprawozdawczyni omawiany wniosek został złożony w kluczowym momencie, gdy podejmowane są starania na rzecz uproszczenia prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska, w tym dotyczącego sprawozdawczości, które stopniowo poszerza się od lat 70. XX w.

Dokładniej rzecz ujmując, przedmiotowy wniosek ustawodawczy jest pokłosiem zaktualizowanego planu działania dotyczącego usprawnienia sprawozdawczości w dziedzinie środowiska(1), opracowanego w ramach oceny adekwatności sprawozdawczości i monitorowania w zakresie unijnej polityki ochrony środowiska(2). Ponadto omawiany wniosek Komisji stanowi uzupełnienie niedawno przyjętej decyzji w sprawie przepisów proceduralnych w zakresie sprawozdawczości w dziedzinie środowiska(3).

Sprawozdawczyni popiera cel Komisji, jakim jest zwiększenie przejrzystości, stworzenie bazy dowodowej dla przyszłych ocen oraz uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla państw członkowskich i Komisji. Przedstawia kilka sugestii dotyczących ulepszenia wniosku ustawodawczego, które ogólnie powinny usprawnić zarządzanie informacjami i zmniejszyć obciążenia administracyjne.

Ponadto poprawiony wniosek przyczyni się do ograniczenia kosztów dla zainteresowanych podmiotów i zwiększenia korzyści dzięki szerszemu wykorzystaniu najefektywniejszych procesów oraz narzędzi i szablonów elektronicznych. Zmiany te umożliwią lepsze gromadzenie i przetwarzanie danych, co zapewni decydentom w państwach członkowskich i na poziomie Unii szybsze kompleksowe oceny.

Celem niektórych propozycji sprawozdawczyni jest zapewnienie różnym zainteresowanym podmiotom, w tym opinii publicznej, bardziej przejrzystego dostępu do jasnych informacji dotyczących środowiska oraz wniesienie wkładu, między innymi w realizację celu priorytetowego nr 4 wskazanego w 7. programie działań w zakresie środowiska(4). Na przykład kilka poprawek dotyczących definicji różnych terminów w ramach aktów podstawowych, o których mowa w omawianym wniosku, lub doprecyzowanie niektórych terminów mają na celu zapewnienie większej spójności, uproszczenie tekstu i zwiększenie jego ogólnej przejrzystości.

Niektóre zmiany wprowadzone przez sprawozdawczynię zwiększają rolę współprawodawców, w tym Parlamentu Europejskiego, oraz wyjaśniają rolę Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) w ogólnym procesie sprawozdawczości i monitorowania.

Zdaniem sprawozdawczyni niezbędne są szczegółowe kryteria klasyfikowania skali i rodzaju szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu zgodnie z dyrektywą 2004/35/WE(5).

W przypadku dyrektywy 2010/63/WE(6) sprawozdawczyni zobowiązuje Komisję nie tylko do publikowania, ale też do regularnego aktualizowania informacji dotyczących przeglądu unijnego na podstawie danych przekazywanych przez państwa członkowskie.

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 166/2006(7) zaproponowano również jasny termin przekazywania Komisji przez państwa członkowskie drogą elektroniczną wszystkich wymaganych danych określonych w przedmiotowym rozporządzeniu.

W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 995/2010 sprawozdawczyni uważa, że Parlament powinien mieć możliwość dokonywania przeglądu sprawozdań Komisji i ostatecznych wniosków ustawodawczych w każdej kadencji, w związku z czym zaproponowała ograniczenie okresu przeglądu Komisji z sześciu do pięciu lat.

Sprawozdawczyni uważa, że niektóre przepisy odnoszące się do stosowania procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w ramach aktów podstawowych wymienionych w omawianym wniosku, powinny zostać dostosowane do traktatu lizbońskiego. W związku z tym apeluje o stosowanie aktów delegowanych w odniesieniu do określonych artykułów niektórych aktów podstawowych, co doprecyzuje uprawnienia przekazane Komisji przez dwóch współprawodawców – Parlament i Radę. Przedstawiono również szczegóły dotyczące wykonywania przekazanych uprawnień. W związku z powyższym proponowane dostosowanie do traktatu lizbońskiego, a zwłaszcza stosowanie aktów delegowanych, będzie nie tylko istotną aktualizacją wniosku Komisji, lecz usprawni też ogólny proces sprawozdawczości i monitorowania.

(1)

Sprawozdanie Komisji (COM(2017)0312). 

(2)

SWD(2017) 0230.

(3)

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/853 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/63/WE i 2009/31/WE, jak również dyrektywy Rady 86/278/EWG i 87/217/EWG, w odniesieniu do przepisów proceduralnych w zakresie sprawozdawczości w dziedzinie środowiska oraz uchylająca dyrektywę Rady 91/692/EWG.

(4)

Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 171–200.

(5)

Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

(6)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE.


OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2.10.2018)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Nicola Caputo

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje ulepszenia wprowadzone w dyrektywie 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, dotyczące przejrzystości i uproszczenia, zwłaszcza utworzenie ogólnodostępnej bazy danych zawierającej dane statystyczne. Ta ogólnodostępna baza danych umożliwi znacznie bardziej systematyczne monitorowanie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych i pozwoli na lepszy wgląd w informacje dotyczące stopnia dotkliwości procedur czy też wykorzystywanych gatunków, zwłaszcza zwierząt z rzędu naczelnych. Należy jednak utrzymać obowiązek sporządzania przez Komisję sprawozdania dla Parlamentu i Rady, by uzyskać całościowy ogląd i interpretację nieprzetworzonych danych statystycznych znajdujących się w tej bazie. Ponadto jak podkreślono w sprawozdaniu Komisji opublikowanym w 2017 r., obecny przegląd ma miejsce na wczesnym etapie wdrażania dyrektywy, kiedy jest jeszcze za wcześnie na ocenę wielu aspektów jej skuteczności w osiąganiu celów strategicznych. W sprawozdaniu tym wskazano już zresztą pewne elementy, które w przyszłości trzeba będzie zmodyfikować. Z tych względów sprawozdawca uważa, że należy koniecznie utrzymać artykuł dotyczący przeglądu dyrektywy.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

WniosekROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie

polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005(Tekst mający znaczenie dla EOG)

 

WniosekROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie

prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005(Tekst mający znaczenie dla EOG)

 

Uzasadnienie

Zmiana tytułu odzwierciedlająca fakt, że nie wszystkie wymienione w nim akty prawne stanowią przepisy środowiskowe per se.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W celu zaspokojenia zapotrzebowania na informacje dotyczące wdrożenia i zgodności należy wprowadzić zmiany do szeregu aktów prawnych w dziedzinie środowiska, biorąc pod uwagę wyniki sprawozdania Komisji „Działania usprawniające sprawozdawczość w dziedzinie środowiska”45 i związanej z nim oceny adekwatności46.

(1)  W celu zaspokojenia zapotrzebowania na informacje dotyczące wdrożenia i zgodności należy wprowadzić zmiany do szeregu aktów prawnych dotyczących środowiska, biorąc pod uwagę wyniki sprawozdania Komisji „Działania usprawniające sprawozdawczość w dziedzinie środowiska”45 i związanej z nim oceny adekwatności46.

_________________

_________________

45 COM(2017) 312.

45 COM(2017)0312.

46 SWD(2017) 230.

46 SWD(2017)0230.

Uzasadnienie

Zgodnie z podobną poprawką zmieniającą tytuł.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Konieczne jest, aby dostępność danych zapewniała w dalszym ciągu jak najmniejsze obciążenie administracyjne wszystkich podmiotów. Wymaga to aktywnego rozpowszechniania tych danych na poziomie krajowym zgodnie z dyrektywami 2003/4/WE47 i 2007/2/WE48 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich przepisami wykonawczymi, aby zapewnić odpowiednią infrastrukturę na potrzeby publicznego dostępu do danych, sprawozdawczości i wymiany danych między organami publicznymi.

(2)  Konieczne jest, aby dostępność danych zapewniała w dalszym ciągu jak najmniejsze obciążenie administracyjne wszystkich podmiotów, w szczególności podmiotów pozarządowych, np. MŚP. Wymaga to aktywnego rozpowszechniania tych danych na poziomie krajowym zgodnie z dyrektywami 2003/4/WE47 i 2007/2/WE48 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich przepisami wykonawczymi, aby zapewnić odpowiednią infrastrukturę na potrzeby publicznego dostępu do danych, sprawozdawczości i wymiany danych między organami publicznymi.

_________________

_________________

47 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).

47 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).

48 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1).

48 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Dane przekazywane przez państwa członkowskie są Komisji niezbędne do monitorowania oraz dokonywania przeglądu i oceny wydajności regulacyjnej przepisów w stosunku do ich celów, co będzie przydatne przy formułowaniu przyszłych ocen prawodawstwa zgodnie z pkt 22 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa49. W kilku aktach prawnych w sektorze środowiska należy dodać przepisy na potrzeby przyszłej oceny tych instrumentów, dokonywanej na podstawie danych zgromadzonych w trakcie wdrażania, ewentualnie uzupełnionych dodatkowymi danymi naukowymi i analitycznymi. W tym kontekście potrzebne są odpowiednie dane, które umożliwią lepszą ocenę skuteczności, efektywności, istotności, spójności i unijnej wartości dodanej prawodawstwa Unii. Należy zatem zapewnić odpowiednie mechanizmy sprawozdawcze, które mogą również służyć jako wskaźniki do tego celu.

(3)  Dane przekazywane przez państwa członkowskie są Komisji niezbędne do monitorowania oraz dokonywania przeglądu i oceny wydajności regulacyjnej przepisów w stosunku do ich celów, co będzie przydatne przy formułowaniu przyszłych ocen prawodawstwa zgodnie z pkt 22 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa49. W kilku aktach prawnych w sektorze środowiska należy dodać przepisy na potrzeby przyszłej oceny tych instrumentów, dokonywanej na podstawie danych zgromadzonych w trakcie wdrażania, ewentualnie uzupełnionych dodatkowymi danymi naukowymi i analitycznymi. W tym kontekście potrzebne są odpowiednie dane, które umożliwią lepszą ocenę skuteczności, efektywności, istotności, spójności i unijnej wartości dodanej prawodawstwa Unii. Należy zatem zapewnić odpowiednie mechanizmy sprawozdawcze, które mogą również służyć jako wskaźniki do tego celu zarówno dla decydentów, jak i ogółu społeczeństwa.

_________________

_________________

49 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

49 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Konieczna jest zmiana obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 43, 54 i 57 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE56. Przepisy te obejmują – mając na celu poprawę przejrzystości i zmniejszenie obciążenia administracyjnego – ustanowienie centralnej, ogólnodostępnej bazy danych z możliwością przeszukiwania, zawierającej nietechniczne streszczenia projektów oraz związanych z nimi ocen retrospektywnych, przyznanie Komisji uprawnień wykonawczych w zakresie określenia wspólnego formatu przedkładania nietechnicznych streszczeń projektów i związanych z nimi ocen retrospektywnych, informacje na temat wdrożenia oraz zastąpienie sprawozdań statystycznych składanych co trzy lata przez Komisję wymogiem utworzenia dynamicznej centralnej bazy danych prowadzonej przez Komisję oraz udostępniania informacji w ujęciu rocznym.

(9)  Konieczna jest zmiana obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 43, 54, 57 i 58 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE56. Przepisy te obejmują – mając na celu poprawę przejrzystości i zmniejszenie obciążenia administracyjnego – ustanowienie centralnej, ogólnodostępnej bazy danych z możliwością przeszukiwania, zawierającej nietechniczne streszczenia projektów oraz związanych z nimi ocen retrospektywnych, przyznanie Komisji uprawnień wykonawczych w zakresie określenia wspólnego formatu przedkładania nietechnicznych streszczeń projektów i związanych z nimi ocen retrospektywnych, informacje na temat wdrożenia oraz zastąpienie sprawozdań statystycznych składanych co trzy lata przez Komisję wymogiem utworzenia dynamicznej centralnej bazy danych prowadzonej przez Komisję oraz udostępniania informacji w ujęciu rocznym. Należy zmodyfikować klauzulę przeglądową, by w przyszłości wprowadzać zmiany w przepisach na podstawie sprawozdania Komisji zgodnie z art. 58 dyrektywy 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych56a.

__________________

__________________

56 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 33).

56 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 33).

 

56a COM(2017)0631 final. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zgodnie z art. 58 dyrektywy 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 86/278/EWG

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  nazwy i adresy odbiorców osadu i miejsce jego wykorzystania;

skreśla się

Uzasadnienie

Konkretne dane robocze, takie jak w tym przypadku dane odbiorcy osadu ściekowego, nie powinny być udostępniane publicznie. Należy też zagwarantować ochronę danych. Ujawnienie danych rolników może prowadzić do nękania ich przez organizacje ekologiczne i aktywistów, mimo że prowadzą oni działalność w pełni zgodną z prawem. Konsekwencją ujawnienia może być ich napiętnowanie. Dane muszą być dostępne odpowiednim organom do użytku wewnętrznego, aby mogły one kontrolować wypełnianie obowiązków i przestrzeganie przepisów.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 86/278/EWG

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wszelkie inne informacje dotyczące transpozycji i wdrożenia niniejszej dyrektywy przekazywane Komisji przez państwa członkowskie na podstawie art. 17.

skreśla się

Uzasadnienie

Proponowany tekst spowodowałby zapętlenie, gdyż odsyła do art. 17, gdzie z kolei występuje odwołanie do aktu wykonawczego, w którym należy ustanowić wymogi art. 10.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 86/278/EWG

Artykuł 17 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja jest uprawniona do określenia, w drodze aktu wykonawczego, formatu, zgodnie z którym państwa członkowskie mają przekazywać informacje dotyczące wdrożenia dyrektywy 86/278/EWG zgodnie z wymogami art. 10 niniejszej dyrektywy. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2. W oparciu o dane udostępnione przez państwa członkowskie na podstawie art. 10 i 17 służby Komisji publikują przegląd ogólnounijny obejmujący mapy.

Komisja jest uprawniona do określenia, w drodze aktu wykonawczego, formatu, zgodnie z którym państwa członkowskie mają przekazywać informacje dotyczące wdrożenia dyrektywy 86/278/EWG zgodnie z wymogami art. 10 niniejszej dyrektywy. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2. W oparciu o dane udostępnione przez państwa członkowskie na podstawie art. 10 i 17 służby Komisji publikują przegląd ogólnounijny obejmujący mapy i co dwa lata przedstawiają Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski mające na celu lepszą ochronę gruntów i środowiska.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa 2002/49/WE

Artykuł 10 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają przekazanie Komisji danych ze strategicznych map hałasu i streszczeń planów działań określonych w załączniku VI w ciągu sześciu miesięcy od terminów ustanowionych odpowiednio w art. 7 i 8. W tym celu państwa członkowskie przekazują te informacje wyłącznie drogą elektroniczną do repozytorium danych utworzonego zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3. W przypadku konieczności zaktualizowania informacji państwo członkowskie opisuje różnice pomiędzy aktualnymi a pierwotnymi informacjami i podaje przyczyny aktualizacji, udostępniając zaktualizowane informacje w repozytorium danych.

2.  Państwa członkowskie zapewniają przekazanie Komisji danych ze strategicznych map hałasu i streszczeń planów działań określonych w załączniku VI w ciągu sześciu miesięcy od terminów ustanowionych odpowiednio w art. 7 i 8. W tym celu państwa członkowskie przekazują te informacje wyłącznie drogą elektroniczną do obowiązkowego repozytorium danych. W przypadku konieczności zaktualizowania informacji państwo członkowskie opisuje różnice pomiędzy aktualnymi a pierwotnymi informacjami i podaje przyczyny aktualizacji, udostępniając zaktualizowane informacje w repozytorium danych.

Uzasadnienie

Dostosowanie aktu podstawowego do procedury aktów delegowanych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Dyrektywa 2002/49/WE

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  w art. 10 po ust. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„2a. Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 12a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy w odniesieniu do utworzenia obowiązkowego repozytorium danych, o którym mowa w ust. 2, oraz szczegółowych zasad mechanizmu cyfrowej wymiany informacji na potrzeby wymiany danych ze strategicznych map hałasu i streszczeń planów działań.”;

Uzasadnienie

Dostosowanie aktu podstawowego do procedury aktów delegowanych. Ten nowy ustęp zmienia art. 10 ust. 2 akapit piąty i przekształca go w akapit w ust. 2.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 b (nowy)

Dyrektywa 2002/49/WE

Artykuł 12 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 

„Artykuł 12a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule. 

 

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 10 ust. 2a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia … [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. 

 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 10 ust. 2a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych. 

 

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. 

 

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja zgłasza go jednocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

 

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 10 ust. 2a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

Uzasadnienie

Dostosowanie aktu podstawowego do procedury aktów delegowanych.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Dyrektywa 2002/49/WE

Załącznik VI – punkt 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  załącznik VI pkt 3 otrzymuje brzmienie:

5.  uchyla się załącznik VI pkt 3.

„3. Mechanizm wymiany informacji

 

Komisja, wspomagana przez Europejską Agencję Środowiska, opracowuje obowiązkowy mechanizm cyfrowej wymiany informacji na potrzeby wymiany danych ze strategicznych map hałasu i streszczeń planów działań, o których mowa w art. 10 ust. 2, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.”.

 

Uzasadnienie

Fragment ten został przeformułowany i przeniesiony do art. 10 ust. 2 akapit 2a.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Dyrektywa 2004/35/WE

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  w art. 3 ust. 1 dodaje się literę ba) w brzmieniu:

 

„ba) szkód wyrządzonych przez wprowadzenie obcych gatunków leśnych, które są nieodpowiednie, ponieważ powodują zubożenie miejscowych źródeł wody lub są wysoce łatwopalne.”;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa 2004/35/WE

Załącznik VI – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  skala i rodzaj szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu, data wystąpienia lub wykrycia szkody. Skalę szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu klasyfikuje się jako małą, średnią, dużą lub bardzo dużą. Rodzaj szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu klasyfikuje się jako szkody wyrządzone w wodach, środowisku morskim, glebie, przyrodzie/ekosystemach lub szkody dla zdrowia ludzi spowodowane zanieczyszczeniem;

1.  skala i rodzaj szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu, data wystąpienia lub wykrycia szkody. Skalę szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu klasyfikuje się jako małą, średnią, dużą lub bardzo dużą. Rodzaj szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu klasyfikuje się jako szkody wyrządzone w wodach, środowisku morskim, glebie, przyrodzie/ekosystemach, krajobrazie lub szkody dla zdrowia ludzi lub zwierząt spowodowane zanieczyszczeniem;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2007/2/WE

Artykuł 23 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Europejska Agencja Środowiska publikuje i corocznie aktualizuje przegląd ogólnounijny na podstawie metadanych i danych udostępnianych przez państwa członkowskie za pośrednictwem usług sieciowych zgodnie z art. 21. Przegląd ogólnounijny obejmuje, w stosownych przypadkach, wskaźniki produktów, rezultatów i skutków niniejszej dyrektywy, ogólnounijne mapy poglądowe oraz ogólne sprawozdania państw członkowskich.

Europejska Agencja Środowiska publikuje i dwa razy w roku aktualizuje przegląd ogólnounijny na podstawie metadanych i danych udostępnianych przez państwa członkowskie za pośrednictwem usług sieciowych zgodnie z art. 21. Przegląd ogólnounijny obejmuje, w stosownych przypadkach, wskaźniki produktów, rezultatów i skutków niniejszej dyrektywy, ogólnounijne mapy poglądowe oraz ogólne sprawozdania państw członkowskich.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Dyrektywa 2010/63/WE

Artykuł 43 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Do dnia 31 grudnia 2020 r. państwa członkowskie publikują nietechniczne streszczenia projektów, na których realizację wydały pozwolenie, jak również wszelkie ich aktualizacje. Od dnia 1 stycznia 2021 r. państwa członkowskie przedkładają Komisji drogą elektroniczną i publikują nietechniczne streszczenia projektów oraz ich wszelkie aktualizacje najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od daty wydania pozwolenia.

3.  Do dnia 31 grudnia 2021 r. państwa członkowskie publikują nietechniczne streszczenia projektów, na których realizację wydały pozwolenie, jak również wszelkie ich aktualizacje. Od dnia 1 stycznia 2022 r. państwa członkowskie przedkładają Komisji drogą elektroniczną i publikują nietechniczne streszczenia projektów oraz ich wszelkie aktualizacje najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od daty wydania pozwolenia.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Dyrektywa 2010/63/WE

Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 30 września 2023 r., a następnie co pięć lat, państwa członkowskie przekazują Komisji informacje dotyczące wdrażania niniejszej dyrektywy, a w szczególności jej art. 10 ust. 1 oraz art. 26, 28, 34, 38, 39, 43 i 46.

Do dnia 30 września 2024 r., a następnie co pięć lat państwa członkowskie przekazują Komisji informacje dotyczące wdrażania niniejszej dyrektywy, w szczególności jej art. 10 ust. 1 oraz art. 26, 28, 34, 38, 39, 43 i 46.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Dyrektywa 2010/63/WE

Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W oparciu o dane przedłożone przez państwa członkowskie służby Komisji publikują przegląd unijny.

Nie później niż 6 miesięcy po przedłożeniu przez państwa członkowskie danych, o których mowa w akapicie drugim, służby Komisji publikują przegląd unijny na podstawie tych danych.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa 2010/63/UE

Artykuł 57

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  uchyla się art. 57.

3.  art. 57 otrzymuje brzmienie:

 

„Artykuł 57

 

Sprawozdanie Komisji

 

 

 

Do dnia 10 listopada 2020 r., a następnie co trzy lata na podstawie informacji statystycznych przedłożonych przez państwa członkowskie na mocy art. 54 ust. 2 Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie podsumowujące te informacje.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Dyrektywa 2010/63/UE

Artykuł 58 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3a.  art. 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Komisja dokonuje przeglądu niniejszej dyrektywy w terminie do dnia 10 listopada 2017 r., biorąc pod uwagę postępy w opracowywaniu metod alternatywnych nieobejmujących wykorzystywania zwierząt, w szczególności zwierząt z rzędu naczelnych, i w stosownych przypadkach proponuje zmiany.

Komisja dokonuje przeglądu niniejszej dyrektywy w terminie do dnia 10 listopada 2024 r., biorąc pod uwagę postępy w opracowywaniu metod alternatywnych nieobejmujących wykorzystywania zwierząt, w szczególności zwierząt z rzędu naczelnych, i w stosownych przypadkach proponuje zmiany.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1

Rozporządzenie (UE) nr 995/2010

Artykuł 20 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Do dnia 3 grudnia 2015 r., a następnie co sześć lat, Komisja na podstawie informacji i doświadczeń w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia przeprowadza przegląd jego funkcjonowania i skuteczności, w tym również w zapobieganiu wprowadzania do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub pochodzących z niego produktów. W szczególności rozważy ona konsekwencje administracyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla zakresu produktów. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników przeglądu i w stosownych przypadkach dołącza do niego odpowiednie wnioski ustawodawcze.

3.  Do dnia 3 grudnia 2021 r., a następnie co sześć lat Komisja na podstawie informacji i doświadczeń w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia przeprowadza przegląd jego funkcjonowania i skuteczności, w tym również w zapobieganiu wprowadzania do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub pochodzących z niego produktów. W szczególności rozważy ona konsekwencje administracyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla zakresu produktów. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników przeglądu i w stosownych przypadkach dołącza do niego odpowiednie wnioski ustawodawcze.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 338/97

Artykuł 14 – ustęp 4 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  Nie naruszając przepisów art. 20, na rok przed każdą sesją Konferencji Stron Konwencji organy administracyjne państw członkowskich przekazują Komisji wszystkie informacje odnoszące się do odpowiedniego poprzedniego okresu, wymagane do opracowania sprawozdań, o których mowa w art. VIII.7 lit. b) Konwencji, a także równoważne informacje dotyczące przepisów niniejszego rozporządzenia, które wykraczają poza zakres stosowania Konwencji. Komisja określa informacje, które mają być przekazywane, oraz formę, w jakiej będą one przedstawiane, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2.

c)  Nie naruszając przepisów art. 20, na rok przed każdą sesją Konferencji Stron Konwencji organy administracyjne państw członkowskich przekazują Komisji wszystkie informacje odnoszące się do odpowiedniego poprzedniego okresu, wymagane do opracowania sprawozdań, o których mowa w art. VIII.7 lit. b) Konwencji, a także równoważne informacje dotyczące przepisów niniejszego rozporządzenia, które wykraczają poza zakres stosowania Konwencji. Komisja określa formę, w jakiej te informacje będą przedstawiane, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Uzasadnienie

O informacjach, które należy przekazywać, nie powinna decydować Komisja, a procedurę regulacyjną należy przekształcić w akt wykonawczy (procedura sprawdzająca).

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Dostosowanie obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska

Odsyłacze

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

11.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Nicola Caputo

28.6.2018

Data przyjęcia

1.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Renata Briano

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

38

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Prawnej (27.9.2018)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005

(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Heidi Hautala

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Niniejsze rozporządzenie ma na celu unowocześnienie zarządzania informacjami i zapewnienie bardziej spójnego podejścia w ramach aktów ustawodawczych wchodzących w zakres jego stosowania, w stosownych przypadkach w drodze uproszczenia sprawozdawczości, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne, w drodze udoskonalenia bazy danych na potrzeby przyszłych ocen oraz dzięki zwiększeniu przejrzystości z korzyścią dla obywateli.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Dane przekazywane przez państwa członkowskie są Komisji niezbędne do monitorowania oraz dokonywania przeglądu i oceny wydajności regulacyjnej przepisów w stosunku do ich celów, co będzie przydatne przy formułowaniu przyszłych ocen prawodawstwa zgodnie z pkt 22 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa49. W kilku aktach prawnych w sektorze środowiska należy dodać przepisy na potrzeby przyszłej oceny tych instrumentów, dokonywanej na podstawie danych zgromadzonych w trakcie wdrażania, ewentualnie uzupełnionych dodatkowymi danymi naukowymi i analitycznymi. W tym kontekście potrzebne są odpowiednie dane, które umożliwią lepszą ocenę skuteczności, efektywności, istotności, spójności i unijnej wartości dodanej prawodawstwa Unii. Należy zatem zapewnić odpowiednie mechanizmy sprawozdawcze, które mogą również służyć jako wskaźniki do tego celu.

(3)  Proces pełnego i terminowego przekazywania odpowiednich danych przez państwa członkowskie jest kluczowy, aby umożliwić Komisji monitorowanie oraz dokonywanie przeglądu i oceny wydajności regulacyjnej przepisów w stosunku do ich celów, co będzie przydatne przy formułowaniu przyszłych ocen prawodawstwa zgodnie z pkt 22 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa49. W kilku aktach prawnych w sektorze środowiska należy dodać przepisy na potrzeby przyszłej oceny tych instrumentów, dokonywanej na podstawie danych zgromadzonych w trakcie wdrażania, ewentualnie uzupełnionych dodatkowymi danymi naukowymi i analitycznymi. W tym kontekście potrzebne są odpowiednie dane, które umożliwią lepszą ocenę skuteczności, efektywności, istotności, spójności i unijnej wartości dodanej prawodawstwa Unii. Należy zatem zapewnić odpowiednie mechanizmy sprawozdawcze, które mogą również służyć jako wskaźniki do tego celu.

_________________

_________________

49 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

49 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Ze sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrożenia dyrektywy 2007/2/WE oraz oceny REFIT wynika52, że należy – w celu uproszczenia wdrażania tej dyrektywy i zmniejszenia obciążenia administracyjnego związanego z monitorowaniem prowadzonym przez państwa członkowskie – znieść wymóg składania Komisji przez państwa członkowskie sprawozdań co trzy lata oraz wymóg składania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przez Komisję sprawozdania podsumowującego, ponieważ ocena adekwatności sprawozdawczości potwierdziła ograniczone wykorzystanie takich sprawozdań53.

(7)  Ze sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrożenia dyrektywy 2007/2/WE oraz oceny REFIT wynika52, że należy – w celu uproszczenia wdrażania tej dyrektywy i zmniejszenia obciążenia administracyjnego związanego z monitorowaniem prowadzonym przez państwa członkowskie – znieść wymóg składania Komisji przez państwa członkowskie sprawozdań co trzy lata oraz wymóg składania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przez Komisję sprawozdania podsumowującego, ponieważ ocena adekwatności sprawozdawczości potwierdziła ograniczone wykorzystanie takich sprawozdań53. Komisja powinna jednak nadal przeprowadzać w regularnych odstępach czasu ocenę tej dyrektywy i podawać ją do wiadomości publicznej.

_________________

_________________

52 COM(2016) 478 oraz SWD(2016) 273.

52 COM(2016) 478 oraz SWD(2016) 273.

53 COM(2017) 312.

53 COM(2017) 312.

Uzasadnienie

Zgodnie z obecnym brzmieniem dyrektywy 2007/2/WE Komisja jest zobowiązana przedstawić sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W związku z tym konieczna jest przynajmniej regularna, publicznie dostępna ocena.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – ustęp 1

Dyrektywa 86/278/EWG

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest podawana do wiadomości publicznej za każdy rok kalendarzowy w terminie trzech miesięcy od końca danego roku kalendarzowego, w formacie skonsolidowanym określonym w załączniku do decyzji Komisji 94/741/WE** lub w innym formacie przewidzianym na podstawie art. 17.

Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest podawana do wiadomości publicznej za każdy rok kalendarzowy w terminie trzech miesięcy od końca danego roku kalendarzowego i jest łatwo dostępna, w formacie skonsolidowanym określonym w załączniku do decyzji Komisji 94/741/WE** lub w innym formacie przewidzianym na podstawie art. 17.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – ustęp 1

Dyrektywa 86/278/EWG

Artykuł 10 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Informacje na temat metod oczyszczania oraz wyników analiz są udostępniane na żądanie właściwych organów.

3. Informacje na temat metod oczyszczania oraz wyników analiz są udostępniane właściwym organom.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – ustęp 2

Dyrektywa 86/278/EWG

Artykuł 17 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja jest uprawniona do określenia, w drodze aktu wykonawczego, formatu, zgodnie z którym państwa członkowskie mają przekazywać informacje dotyczące wdrożenia dyrektywy 86/278/EWG zgodnie z wymogami art. 10 niniejszej dyrektywy. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2. W oparciu o dane udostępnione przez państwa członkowskie na podstawie art. 10 i 17 służby Komisji publikują przegląd ogólnounijny obejmujący mapy.

Komisja jest uprawniona do określenia, w drodze aktu wykonawczego, formatu, zgodnie z którym państwa członkowskie mają przekazywać w stosownym czasie informacje dotyczące wdrożenia dyrektywy 86/278/EWG zgodnie z wymogami art. 10 niniejszej dyrektywy. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2. W oparciu o dane udostępnione przez państwa członkowskie na podstawie art. 10 i 17 służby Komisji publikują przegląd ogólnounijny obejmujący mapy.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – ustęp 2

Dyrektywa 86/278/EWG

Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Nie później niż do dnia 1 stycznia 2021 r., a następnie przynajmniej co trzy lata Komisja przeprowadza ocenę niniejszej dyrektywy i jej wdrożenia. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania z wyników tej oceny i w stosownych przypadkach dołącza do nich odpowiednie wnioski ustawodawcze.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 –ustęp 3

Dyrektywa 2002/49/WE

Artykuł 9 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie dbają o to, by sporządzone i w stosownych przypadkach przyjęte przez nie mapy hałasu oraz opracowane plany działań zostały udostępnione społeczeństwu i rozpowszechnione zgodnie z odpowiednim prawodawstwem UE, w szczególności z dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady* oraz dyrektywą 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady**, a także zgodnie z załącznikami IV i V do dyrektywy 2002/49/WE, między innymi przy użyciu dostępnych technologii informacyjnych.

Państwa członkowskie dbają o to, by sporządzone i w stosownych przypadkach przyjęte przez nie mapy hałasu oraz opracowane plany działań zostały niezwłocznie udostępnione społeczeństwu i rozpowszechnione zgodnie z odpowiednim prawodawstwem UE, w szczególności z dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady* oraz dyrektywą 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady**, a także zgodnie z załącznikami IV i V do dyrektywy 2002/49/WE, między innymi przy użyciu dostępnych technologii informacyjnych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 –ustęp 4

Dyrektywa 2002/49/WE

Artykuł 10 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają przekazanie Komisji danych ze strategicznych map hałasu i streszczeń planów działań określonych w załączniku VI w ciągu sześciu miesięcy od terminów ustanowionych odpowiednio w art. 7 i 8. W tym celu państwa członkowskie przekazują te informacje wyłącznie drogą elektroniczną do repozytorium danych utworzonego zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3. W przypadku konieczności zaktualizowania informacji państwo członkowskie opisuje różnice pomiędzy aktualnymi a pierwotnymi informacjami i podaje przyczyny aktualizacji, udostępniając zaktualizowane informacje w repozytorium danych.

2.  Państwa członkowskie zapewniają przekazanie Komisji danych ze strategicznych map hałasu i streszczeń planów działań określonych w załączniku VI w ciągu sześciu miesięcy od terminów ustanowionych odpowiednio w art. 7 i 8. W tym celu państwa członkowskie przekazują te informacje wyłącznie drogą elektroniczną do repozytorium danych. W przypadku konieczności zaktualizowania informacji państwo członkowskie opisuje różnice pomiędzy aktualnymi a pierwotnymi informacjami i podaje przyczyny aktualizacji, udostępniając zaktualizowane informacje w repozytorium danych. Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 10a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy w odniesieniu do ustanowienia repozytorium danych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 4 a (nowy)

Dyrektywa 2002/49/WE

Artykuł 10 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

Artykuł 10a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 10 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia... [Dz.U.: data wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/...*+ ]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 10 ust. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

 

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 10 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

 

______________

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... z dnia... r. w sprawie [dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska...] (Dz.U. L z..., s. ...).

 

+ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie 2018/0205(COD), a także podać w przypisie dolnym numer, tytuł i datę tego rozporządzenia oraz odniesienie do jego publikacji w Dz.U.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 –ustęp 5

Dyrektywa 2002/49/WE

Załącznik VI – punkt 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja, wspomagana przez Europejską Agencję Środowiska, opracowuje obowiązkowy mechanizm cyfrowej wymiany informacji na potrzeby wymiany danych ze strategicznych map hałasu i streszczeń planów działań, o których mowa w art. 10 ust. 2, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

Komisja, wspomagana przez Europejską Agencję Środowiska, przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 10a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy w odniesieniu do opracowania obowiązkowego mechanizmu cyfrowej wymiany informacji na potrzeby wymiany danych ze strategicznych map hałasu i streszczeń planów działań, o których mowa w art. 10 ust. 2.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 –ustęp 1

Dyrektywa 2004/35/WE

Artykuł 14 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  uchyla się art. 14 ust. 2;

1.  w art. 14 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

 

Do dnia 1 stycznia 2021 r. Komisja przedstawi sprawozdanie w sprawie skuteczności dyrektywy pod względem rzeczywistego zaradzenia szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w sprawie dostępności przy racjonalnych kosztach, a także w sprawie warunków ubezpieczeń oraz innych rodzajów zabezpieczeń finansowych działalności objętej załącznikiem III. W sprawozdaniu zostaną także rozważone następujące aspekty w odniesieniu do zabezpieczeń finansowych: podejście stopniowe, pułap gwarancji finansowych oraz wykluczenie działalności niskiego ryzyka. W świetle sprawozdania oraz rozszerzonej oceny skutków, włącznie z analizą kosztów i korzyści, Komisja, w stosownych przypadkach, przedłoży propozycje systemu zharmonizowanego obowiązkowego zabezpieczenia finansowego.

Uzasadnienie

Należy zaktualizować nowe zobowiązania dotyczące oceny zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku oraz zabezpieczeń finansowych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 –ustęp 2

Dyrektywa 2004/35/WE

Artykuł 18 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby odpowiednie i aktualne informacje, przynajmniej na temat bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem szkód, były publicznie dostępne w internecie w formacie otwartym, zgodnie z załącznikiem VI do niniejszej dyrektywy i art. 7 ust. 4 dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady*. W odniesieniu do każdego zdarzenia podaje się co najmniej informacje wymienione w załączniku VI do niniejszej dyrektywy.

1.   Państwa członkowskie zapewniają, aby odpowiednie i aktualne informacje, między innymi na temat bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem szkód, były bezpośrednio udostępniane obywatelom i Komisji w internecie w formacie otwartym, zgodnie z załącznikiem VI do niniejszej dyrektywy i art. 7 ust. 4 dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady*. W odniesieniu do każdego zdarzenia podaje się co najmniej informacje wymienione w załączniku VI do niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest dopilnowanie, by Komisja miała dostęp do danych w celu wypełnienia swojego obowiązku wynikającego z art. 18 ust. 3.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 –ustęp 2

Dyrektywa 2004/35/WE

Artykuł 18 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W oparciu o dane udostępnione przez państwa członkowskie na podstawie ust. 1 służby Komisji publikują przegląd ogólnounijny obejmujący mapy.

3.  W oparciu o dane udostępnione przez państwa członkowskie na podstawie ust. 1 służby Komisji publikują przegląd ogólnounijny obejmujący mapy i regularnie, co najmniej raz w roku, go aktualizują.

Uzasadnienie

Należy dodać wyraźne odniesienie do obowiązku regularnego aktualizowania przeglądu.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 –ustęp 2

Dyrektywa 2004/35/WE

Artykuł 18 – ustęp 4 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja przeprowadza w regularnych odstępach czasu ocenę niniejszej dyrektywy. Ocena opiera się między innymi na następujących elementach:

4.  Nie później niż do dnia 1 stycznia 2021 r., a następnie przynajmniej co trzy lata Komisja przeprowadza ocenę niniejszej dyrektywy. Ocena jest udostępniana publicznie i opiera się między innymi na następujących elementach:

Uzasadnienie

Należy dodać wyraźne odniesienie do publicznej dostępności oceny.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 –ustęp 2

Dyrektywa 2004/35/WE

Artykuł 18 – ustęp 4 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  doświadczeniu uzyskanym w ramach wdrożenia niniejszej dyrektywy;

a)  doświadczeniu uzyskanym w ramach wdrożenia niniejszej dyrektywy, a także analizie przemian w państwach członkowskich, pod względem rzeczywistego przeciwdziałania szkodom dla środowiska, w szczególności w odniesieniu do wszelkich wypadków szkód w środowisku naturalnym spowodowanych przez organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO), stosowania niniejszej dyrektywy do gatunków chronionych i siedlisk przyrodniczych, prawa podmiotu gospodarczego do ograniczenia swojej odpowiedzialności zgodnie z konwencjami międzynarodowymi, o których mowa w art. 4 ust. 3, oraz w odniesieniu do wyłączenia z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy zanieczyszczeń ujętych w instrumentach międzynarodowych wymienionych w załącznikach IV i V;

 

(Część tej poprawki brzmiąca „a także analizie przemian w państwach członkowskich” ma zastosowanie w całym tekście. jej przyjęcie będzie wymagało wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Uzasadnienie

Dyrektywa w obowiązującym kształcie nakłada na państwa członkowskie wymóg sprawozdawczości dotyczącej przemian lub jednostkowych zmian mających wpływ na stosowanie przedmiotowych przepisów. W zmienionym tekście zaproponowanym przez Komisję analiza ta już się nie pojawia. Aby zapewnić pełną i spójną sprawozdawczość, należy zatem wprowadzić tę analizę, przynajmniej jako ogólną zasadę.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 –ustęp 2

Dyrektywa 2004/35/WE

Artykuł 18 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  analizie wydarzeń i zmian w odpowiednich forach międzynarodowych oraz ich wdrożenia w państwach członkowskich;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 –ustęp 2

Dyrektywa 2004/35/WE

Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a  Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników oceny, o której mowa w ust. 4, i w stosownych przypadkach dołącza do niego odpowiednie wnioski ustawodawcze.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 –ustęp 3

Dyrektywa 2004/35/WE

Załącznik VI – ustęp 7 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  z odnośnymi postępowaniami sądowymi;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 –ustęp 2

Dyrektywa 2007/2/WE

Artykuł 23 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przeprowadza w regularnych odstępach czasu ocenę niniejszej dyrektywy. Ocena opiera się między innymi na następujących elementach:

Nie później niż do dnia 1 stycznia 2021 r., a następnie przynajmniej co trzy lata Komisja przeprowadza ocenę niniejszej dyrektywy i jej wdrożenia. Ocena opiera się między innymi na następujących elementach:

Uzasadnienie

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 23 dyrektywy 2007/2/WE Komisja jest zobowiązana przedstawić sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Należy zatem dodać wyraźne odniesienie do publicznej dostępności oceny.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 –ustęp 2

Dyrektywa 2007/2/WE

Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników oceny, o której mowa w ust. 2, i w stosownych przypadkach dołącza do niego odpowiednie wnioski ustawodawcze.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 –ustęp 1

Dyrektywa 2009/147/WE

Artykuł 12 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie przesyłają Komisji co sześć lat, w tym samym czasie, co sprawozdanie sporządzane na podstawie art. 17 dyrektywy Rady 92/43/EWG*, sprawozdanie na temat wykonania środków podjętych na podstawie niniejszej dyrektywy oraz głównych skutków tych środków. Sprawozdanie to zawiera w szczególności informacje na temat statusu i tendencji w odniesieniu do gatunków dzikiego ptactwa chronionych tą dyrektywą, zagrożeń i presji dotyczących tych gatunków, środków ochrony zastosowanych w odniesieniu do tych gatunków oraz wkładu sieci obszarów specjalnej ochrony w osiągnięcie celów określonych w art. 2 niniejszej dyrektywy.”;

1.  Państwa członkowskie przesyłają Komisji co sześć lat, w tym samym czasie, co sprawozdanie sporządzane na podstawie art. 17 dyrektywy Rady 92/43/EWG*, sprawozdanie na temat wykonania środków podjętych na podstawie niniejszej dyrektywy oraz głównych skutków tych środków. Sprawozdanie to jest podawane do wiadomości publicznej i zawiera w szczególności informacje na temat statusu i tendencji w odniesieniu do gatunków dzikiego ptactwa chronionych tą dyrektywą, zagrożeń i presji dotyczących tych gatunków, środków ochrony zastosowanych w odniesieniu do tych gatunków oraz wkładu sieci obszarów specjalnej ochrony w osiągnięcie celów określonych w art. 2 niniejszej dyrektywy.”;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – ustęp 1 a (nowy)

Dyrektywa 2009/147/WE

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  dodaje się ust. 1 a:

 

Jednocześnie przedstawiane jest sprawozdanie dotyczące aspektu lądowego i morskiego na mocy niniejszej dyrektywy.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 –ustęp 2

Dyrektywa 2009/147/WE

Artykuł 12 – ustęp 2 – zdanie 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja, wspomagana przez Europejską Agencję Środowiska, co sześć lat opracowuje zbiorcze sprawozdanie na podstawie informacji określonych w ust. 1.

2.  Komisja, wspomagana przez Europejską Agencję Środowiska, co sześć lat opracowuje i publikuje zbiorcze sprawozdanie na podstawie informacji określonych w ust. 1.

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie będzie wymagało wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – ustęp 2 – litera a

Dyrektywa 2010/63/WE

Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 30 września 2023 r., a następnie co pięć lat, państwa członkowskie przekazują Komisji informacje dotyczące wdrażania niniejszej dyrektywy, a w szczególności jej art. 10 ust. 1 oraz art. 26, 28, 34, 38, 39, 43 i 46.

Do dnia 30 września 2023 r., a następnie co pięć lat, państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji informacje dotyczące wdrażania niniejszej dyrektywy, a w szczególności jej art. 10 ust. 1 oraz art. 26, 28, 34, 38, 39, 43 i 46.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – ustęp 2 – litera a

Dyrektywa 2010/63/WE

Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie przedkładają i publikują te dane drogą elektroniczną w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 4.

Państwa członkowskie niezwłocznie przedkładają i publikują te dane drogą elektroniczną w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 4.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – ustęp 2 – litera a

Dyrektywa 2010/63/UE

Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W oparciu o dane przedłożone przez państwa członkowskie służby Komisji publikują przegląd unijny.

Nie później niż sześć miesięcy po przekazaniu przez państwa członkowskie danych, o których mowa w akapicie drugim, służby Komisji publikują przegląd unijny na podstawie tych danych.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – ustęp 2 – litera a

Dyrektywa 2010/63/UE

Artykuł 54 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Nie później niż do dnia 1 stycznia 2021 r., a następnie przynajmniej co trzy lata Komisja przeprowadza ocenę niniejszej dyrektywy i jej wdrożenia, w szczególności na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 54 ust. 1 oraz z uwzględnieniem postępów w opracowywaniu metod alternatywnych nieobejmujących wykorzystywania zwierząt. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników tej oceny i w stosownych przypadkach dołącza do niego odpowiednie wnioski ustawodawcze.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – ustęp 2 – litera a

Dyrektywa 2010/63/WE

Artykuł 54 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie gromadzą i co roku podają do wiadomości publicznej informacje statystyczne dotyczące wykorzystywania zwierząt w procedurach, w tym informacje o rzeczywistej dotkliwości procedur oraz o pochodzeniu i gatunkach zwierząt z rzędu naczelnych wykorzystywanych w procedurach.

Państwa członkowskie gromadzą i bez opóźnień co roku podają do wiadomości publicznej informacje statystyczne dotyczące wykorzystywania zwierząt w procedurach, w tym informacje o rzeczywistej dotkliwości procedur oraz o pochodzeniu i gatunkach zwierząt z rzędu naczelnych wykorzystywanych w procedurach.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – ustęp 2 – litera a

Dyrektywa 2010/63/WE

Artykuł 54 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Najpóźniej do dnia 30 września następnego roku państwa członkowskie przedkładają Komisji te informacje statystyczne drogą elektroniczną w formacie nieskróconym ustanowionym przez Komisję zgodnie z ust. 4.

Najpóźniej do dnia 30 września następnego roku państwa członkowskie przedkładają Komisji te informacje statystyczne drogą elektroniczną w formacie skróconym i nieskróconym ustanowionym przez Komisję zgodnie z ust. 4.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – ustęp 2 – litera b

Dyrektywa 2010/63/UE

Artykuł 54 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja ustanawia wspólny format i zakres informacji na potrzeby przedkładania informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 56 ust. 3.;

4.  Komisja ustanawia wspólny format i zakres informacji na potrzeby przedkładania informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 3.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – ustęp 2 a (nowy)

Dyrektywa 2010/63/UE

Artykuł 56 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2a.  artykuł 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 –ustęp 1

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Operator każdego zakładu prowadzącego jeden lub więcej spośród rodzajów działalności określonych w załączniku I z przekroczeniem obowiązujących progów wydajności określonych w tym załączniku przekazuje drogą elektroniczną właściwemu organowi informacje niezbędne do identyfikacji zakładu zgodnie z formatem, o którym mowa w art. 7 ust. 2, chyba że informacje te zostały już udostępnione właściwemu organowi.;

Operator każdego zakładu prowadzącego jeden lub więcej spośród rodzajów działalności określonych w załączniku I z przekroczeniem obowiązujących progów wydajności określonych w tym załączniku niezwłocznie przekazuje drogą elektroniczną właściwemu organowi informacje niezbędne do identyfikacji zakładu zgodnie z formatem, o którym mowa w art. 7 ust. 2, chyba że informacje te zostały już udostępnione właściwemu organowi.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 –ustęp 3

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006

Artykuł 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  art. 11 otrzymuje brzmienie:

skreśla się

„Artykuł 11

 

Poufność

 

W każdym przypadku, gdy informacje są uznawane przez państwo członkowskie za poufne zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady*, w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, za dany rok sprawozdawczy wykazuje się oddzielnie dla każdego zakładu, jakiego rodzaju informacji nie można podać do wiadomości publicznej i dlaczego. Powód nieujawnienia informacji podaje się do wiadomości publicznej.

 

Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).”;

 

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie europejskiego PRTR jest ważnym aktem unijnego dorobku w dziedzinie środowiska ze względu na przepis dotyczących publicznego udostępniania informacji na temat wyników osiąganych przez duże przedsiębiorstwa. Dlatego obecne brzmienie i stosowanie art. 11 rozporządzenia w obecnym kształcie jest zgodne z celem, jaki mu przyświeca, i nie ma potrzeby wprowadzania zmian w odniesieniu do przekazywania poufnych danych ani skreślenia art. 16 i 17.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1

Rozporządzenie (UE) nr 995/2010

Artykuł 20 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej i udostępniają Komisji informacje na temat stosowania niniejszego rozporządzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Komisja może określić w drodze aktów wykonawczych format i procedurę udostępniania takich informacji przez państwa członkowskie. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

1.  Najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej i udostępniają Komisji informacje na temat stosowania niniejszego rozporządzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Komisja może określić w drodze aktów wykonawczych format i procedurę udostępniania takich informacji przez państwa członkowskie. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1

Rozporządzenie (UE) nr 995/2010

Artykuł 20 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, służby Komisji co roku udostępniają publicznie przegląd ogólnounijny oparty na danych przedłożonych przez państwa członkowskie.”; Opracowując przegląd, służby Komisji uwzględniają postęp w zakresie zawierania i funkcjonowania FLEGT VPA zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2173/2005 oraz ich wkład w zminimalizowanie obecności nielegalnie pozyskanego drewna i pochodzących z niego produktów na rynku wewnętrznym.

2.  Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, służby Komisji co roku bez opóźnień udostępniają publicznie przegląd ogólnounijny oparty na danych przedłożonych przez państwa członkowskie. Opracowując przegląd, służby Komisji uwzględniają postęp w zakresie zawierania i funkcjonowania FLEGT VPA zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2173/2005 oraz ich wkład w zminimalizowanie obecności nielegalnie pozyskanego drewna i pochodzących z niego produktów na rynku wewnętrznym.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1

Rozporządzenie (UE) nr 995/2010

Artykuł 20 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Do dnia 3 grudnia 2015 r., a następnie co sześć lat, Komisja na podstawie informacji i doświadczeń w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia przeprowadza przegląd jego funkcjonowania i skuteczności, w tym również w zapobieganiu wprowadzania do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub pochodzących z niego produktów. W szczególności rozważy ona konsekwencje administracyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla zakresu produktów. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników przeglądu i w stosownych przypadkach dołącza do niego odpowiednie wnioski ustawodawcze.

3.  Do dnia 3 grudnia 2015 r., a następnie co trzy lata, Komisja na podstawie informacji i doświadczeń w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia przeprowadza przegląd jego funkcjonowania i skuteczności, w tym również w zapobieganiu wprowadzania do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub pochodzących z niego produktów. W szczególności rozważy ona konsekwencje administracyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla zakresu produktów. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników przeglądu i w stosownych przypadkach dołącza do niego odpowiednie wnioski ustawodawcze.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 1 –ustęp 1

Rozporządzenie (WE) nr 2173/2005

Artykuł 8 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej i udostępniają Komisji informacje na temat stosowania niniejszego rozporządzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

1.  Najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej i udostępniają Komisji informacje na temat stosowania niniejszego rozporządzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 1 –ustęp 2

Rozporządzenie (WE) nr 2173/2005

Artykuł 9 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do grudnia 2021 r., a następnie co sześć lat, Komisja na podstawie informacji i doświadczeń w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia przeprowadza przegląd jego funkcjonowania i skuteczności. Komisja powinna przy tym uwzględniać postępy we wdrażaniu dobrowolnych umów o partnerstwie. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników przeglądu i w stosownych przypadkach dołącza do niego propozycje ulepszenia systemu zezwoleń FLEGT.

Do grudnia 2021 r., a następnie co trzy lata, Komisja na podstawie informacji i doświadczeń w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia przeprowadza przegląd jego funkcjonowania i skuteczności. Komisja powinna przy tym uwzględniać postępy we wdrażaniu dobrowolnych umów o partnerstwie. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników przeglądu i w stosownych przypadkach dołącza do niego propozycje ulepszenia systemu zezwoleń FLEGT.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 –ustęp 1

Rozporządzenie (WE) nr 338/97

Artykuł 15 – ustęp 4 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  Nie naruszając przepisów art. 20, na rok przed każdą sesją Konferencji Stron Konwencji organy administracyjne państw członkowskich przekazują Komisji wszystkie informacje odnoszące się do odpowiedniego poprzedniego okresu, wymagane do opracowania sprawozdań, o których mowa w art. VIII.7 lit. b) Konwencji, a także równoważne informacje dotyczące przepisów niniejszego rozporządzenia, które wykraczają poza zakres stosowania Konwencji. Komisja określa informacje, które mają być przekazywane, oraz formę, w jakiej będą one przedstawiane, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2.

c)  Nie naruszając przepisów art. 20, na rok przed każdą sesją Konferencji Stron Konwencji organy administracyjne państw członkowskich przekazują Komisji wszystkie informacje odnoszące się do odpowiedniego poprzedniego okresu, wymagane do opracowania sprawozdań, o których mowa w art. VIII.7 lit. b) Konwencji, a także równoważne informacje dotyczące przepisów niniejszego rozporządzenia, które wykraczają poza zakres stosowania Konwencji. Komisja określa informacje, które mają być przekazywane, oraz formę, w jakiej będą one przedstawiane, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 338/97

Artykuł 18 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1a.  art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.   W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE (1) stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. W kwestii zadań Komitetu określonych w art. 19 pkt 1 i 2, o ile w czasie wygaśnięcia okresu trzymiesięcznego od przekazania do Rady, Rada nie powzięła żadnych działań, proponowane środki zostają przyjęte przez Komisję.

 

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Dostosowanie obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska

Odsyłacze

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

11.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Heidi Hautala

9.7.2018

Rozpatrzenie w komisji

3.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

24.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

19

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

2

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Dostosowanie obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska

Odsyłacze

COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Data przedstawienia w PE

31.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

11.6.2018

AGRI

11.6.2018

JURI

11.6.2018

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Adina-Ioana Vălean

14.5.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.8.2018

 

 

 

Data przyjęcia

10.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

53

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Anthea McIntyre, Kati Piri

Data złożenia

15.10.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Lynn Boylan, Younous Omarjee

PEE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

1

0

ENF

Joëlle Mélin

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności