Процедура : 2018/0012(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0326/2018

Внесени текстове :

A8-0326/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 19.4
CRE 13/03/2019 - 19.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0192

ДОКЛАД     ***I
PDF 1388kWORD 205k
15.10.2018
PE 620.820v02-00 A8-0326/2018

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Директива 2010/65/ЕС

(COM(2018)0033 – C8‑0014/2018 – 2018/0012(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Гезине Майснер

Докладчик по становище (*):

Бас Ейкхаут, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Директива 2010/65/ЕС

(COM(2018)0033 – C8‑0014/2018 – 2018/0012(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0033),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0014/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2018 г.1,

–  след консултация с Европейския комитет на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по рибно стопанство (A8-0326/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

————————————————

1 ОВ C 283, 10.8.2018 г., стр. 61.

Изменение    1

Предложение за директива

Дял 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Директива 2010/65/ЕС

относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2005/35/ЕО, Директива 2009/16/ЕО и Директива 2010/65/ЕС

(Във връзка с изменението на член 20а (нов), в което се предлага да се измени определението на замърсяващи вещества в Директивата относно ППС.)

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)   Цел 14 от целите за устойчиво развитие на ООН насочва вниманието към заплахите, свързани със замърсяването на морската среда, включително замърсяването с хранителни вещества, изчерпването на ресурсите и изменението на климата, като всички тези заплахи произтичат предимно от човешки дейности. Тези заплахи оказват допълнителен натиск върху системите на околната среда, например върху биологичното разнообразие и природната инфраструктура, като същевременно създават социално-икономически проблеми в световен мащаб, включително в областта на здравето, безопасността и финансовите рискове. Европейският съюз трябва да полага усилия за защитата на морските видове и да оказва подкрепа на лицата, които зависят от океаните, било то по отношение на заетостта, ресурсите или отдиха.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  През последните две десетилетия конвенцията MARPOL и приложенията към нея претърпяха важни изменения, с които бяха въведени по-строги норми и забрани за изхвърлянето на отпадъци от кораби в морето.

(4)  През последните две десетилетия конвенцията MARPOL и приложенията към нея претърпяха важни изменения, с които бяха въведени по-строги норми за предаването на отпадъци и забрани за изхвърлянето на отпадъци от кораби в морето.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Независимо от това Съюзът следва да продължи да работи на равнището на Международната морска организация (ММО) за въвеждането на забрани за изхвърляне на отпадни води от скрубери с отворен контур и някои остатъци от товари с цел постигане на правила, които да са също толкова строги за морски плавателни съдове, колкото и за съдове, плаващи по вътрешните водни пътища на Съюза.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Държавите членки следва да бъдат насърчени да приемат забрани за изхвърляне на отпадни води от скрубери с отворен контур и някои остатъци от товари в своите териториални води.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в)  Основната цел на директивата е да се предотврати изхвърлянето на отпадъци от кораби в морето. Поради това отпадъците от ремонтни дейности и утайките от почистване или ремонт на баластни цистерни не следва да попадат в приложното поле на директивата, тъй като те винаги се изхвърлят на сушата при престоя на кораба на пристанището или на сух док. Отпадъците от ремонтни дейности и утайките от почистване или ремонт на баластни цистерни са регламентирани съответно от законодателството на ЕС в областта на отпадъците и от Конвенцията за управление на баластните води на ММО.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Въпреки това развитие на нормативната уредба все още е налице изхвърляне на отпадъци в морето. Това се дължи на съвкупност от фактори, а именно – в пристанищата не винаги са налични подходящи пристанищни приемни съоръжения, правоприлагането често е недостатъчно и липсват стимули за предаване на отпадъците на сушата.

(7)  Въпреки това развитие на нормативната уредба все още е налице изхвърляне на отпадъци в морето, което води до огромни икономически, социални и свързани с околната среда разходи. Това се дължи на съвкупност от фактори, а именно – в пристанищата не винаги са налични подходящи пристанищни приемни съоръжения, правоприлагането често е недостатъчно и липсват стимули за предаване на отпадъците на сушата.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Независимо от внесените подобрения, хранителните отпадъци може да са значителни, особено тези от круизните кораби. Управлението на хранителните отпадъци остава област, в която е необходимо да бъдат разработени отделни практики за събиране и повторна употреба.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) Следва да бъдат приветствани инициативи в сектора на рибарството, насочени към намаляване на отпадъците от риболов или за извличане на пластмасови отпадъци, включително изгубени риболовни съоръжения.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  След като влезе в сила, Директива 2000/59/ЕО допринесе за нарастване на количествата на предаваните в пристанищните приемни съоръжения отпадъци и имаше основно значение за намаляването на изхвърляните в морето отпадъци, както бе констатирано в оценката по REFIT на директивата.

(8)  Съгласно Директива 2000/59/ЕО всички кораби, които акостират в европейски пристанища, вече трябва да участват в разходите за пристанищните приемни съоръжения, независимо от действителното използване на съоръженията. След като влезе в сила, Директива 2000/59/ЕО, в това си качество, допринесе за нарастване на количествата на предаваните в пристанищните приемни съоръжения отпадъци и имаше основно значение за намаляването на изхвърляните в морето отпадъци, както бе констатирано в оценката по REFIT на директивата.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Оценката по REFIT показа също така, че Директива 2000/59/ЕО не е била напълно ефективна поради несъответствия с рамката на конвенцията MARPOL. Освен това в държавите членки бяха тълкувани по различен начин ключови понятия от директивата, като например адекватността на съоръженията, предварителното уведомяване за отпадъци, задължението за предаване на отпадъци в пристанищни приемни съоръжения и освобождаванията за корабите, извършващи редовни превози. В оценката се призовава за повече хармонизация на тези понятия и по-нататъшно привеждане в съответствие с конвенцията MARPOL, с цел да се избегне излишна административна тежест както за пристанищата, така и за техните ползватели.

(9)  Оценката по REFIT показа също така, че Директива 2000/59/ЕО не е била напълно ефективна поради несъответствия с рамката на конвенцията MARPOL. Освен това в държавите членки бяха тълкувани по различен начин ключови понятия от директивата, като например адекватността на съоръженията, предварителното уведомяване за отпадъци, задължението за предаване на отпадъци в пристанищни приемни съоръжения и освобождаванията за корабите, извършващи редовни превози. В оценката се призовава за повече хармонизация на тези понятия и по-нататъшно привеждане в съответствие с конвенцията MARPOL, с цел да се избегне излишна административна тежест както за пристанищата, така и за техните ползватели. Необходимо е задължението за предаване да бъде напълно приведено в съответствие с правилата за освобождаване от отговорност, установени в конвенцията MARPOL.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Директива 2008/98/ЕО определя основните принципи за управление на отпадъците, включително на принципа „замърсителят плаща“ и йерархията на отпадъците, която призовава да се дава предимство на повторната употреба и рециклирането на отпадъците пред другите форми на оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и изисква създаването на системи за разделно събиране на отпадъци. Тези задължения са приложими също по отношение на управлението на отпадъците от кораби.

(11) Директива 2008/98/ЕО определя основните принципи за управление на отпадъците, включително на принципа „замърсителят плаща“ и йерархията на отпадъците, която призовава да се дава предимство на повторната употреба и рециклирането на отпадъците пред другите форми на оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и изисква създаването на системи за разделно събиране на отпадъци. Освен това концепцията за разширената отговорност на производителя е водещ принцип в правото на Съюза в областта на отпадъците, въз основа на който производителите на продукти носят отговорност за въздействието върху околната среда на своите продукти през целия им жизнен цикъл. Посочените задължения са приложими също по отношение на управлението на отпадъците от кораби.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Необходимо е отпадъците на корабите, включително изоставени риболовни съоръжения, да се събират разделно, за да се гарантира тяхното по-нататъшно рециклиране при управлението на отпадъците надолу по веригата. Твърдите отпадъци често се разделят на борда на корабите в съответствие с международните норми и стандарти, като законодателството на Съюза следва да гарантира, че тези усилия за разделяне на отпадъците на борда не се спъват от липсата на механизми за разделно събиране на сушата.

(12)  Необходимо е отпадъците на корабите, включително изоставени риболовни съоръжения, да се събират разделно, за да се гарантира тяхното по-нататъшно рециклиране за повторна употреба или оползотворяване при управлението на отпадъците надолу по веригата и за да не се допуска те да причиняват вреди на морските животни и морската околна среда. Твърдите отпадъци често се разделят на борда на корабите в съответствие с международните норми и стандарти, като законодателството на Съюза следва да гарантира, че тези усилия за разделяне на отпадъците на борда не се спъват от липсата на механизми за разделно събиране на сушата. Държавите членки следва да насърчават въвеждането на системи за разделно събиране, които най-добре съответстват на характеристиките на пристанищата.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Разделното събиране на такива отпадъци като хранителни отпадъци, смазочни материали и корабно гориво следва да се доразвие с конкретната цел да бъде възможна тяхната повторна употреба в съответствие с принципите на кръговата икономика.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Макар че по-голямата част от морските отпадъци произхождат от наземни дейности, секторът на мореплаването, включително риболовът и развлеченията, също има важен принос, като изхвърля директно в морето твърди отпадъци, в т.ч. пластмаси и изоставени риболовни съоръжения.

(13)  Всяка година между 150 000 и 500 000 тона пластмаса навлизат в океаните само в рамките на Съюза. Макар че по-голямата част от морските отпадъци произхождат от наземни дейности, секторът на мореплаването, включително риболовът и развлеченията, също има важен принос, като изхвърля директно в морето твърди отпадъци, в т.ч. пластмаси и изоставени риболовни съоръжения. По оценки на Европейската комисия пластмасите представляват над 80% от отпадъците в морските води, а риболовните съоръжения, съдържащи пластмаси, съставляват 27% от морските отпадъци, попадащи на европейските плажове, което се равнява на 11 000 тона годишно.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  В Директива 2008/98/ЕО се определят мерките за предотвратяване на отпадъците, които държавите членки следва да предприемат, за да предотвратят генерирането на отпадъци. В тези мерки следва да е включена целта за спиране на генерирането на морски отпадъци като принос към Целта за устойчиво развитие на ООН за предотвратяване и значително намаляване на всякакъв вид замърсяване на морската среда.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Международната конвенция на ММО от 13 февруари 2004 г. за контрол и управление на баластните води и утайките от кораби (Конвенцията за баластните води) влезе в сила на 8 септември 2017 г. Конвенцията за баластните води задължава всички кораби да извършват процедури за управление на баластните води в съответствие със стандартите на ММО и изисква пристанищата и терминалите, определени за почистване и ремонт на баластни цистерни, да разполагат с подходящи съоръжения за гарантиране на приемането на утайките.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15б)  В случай че държавите членки използват услугите на ЕАМБ при разследване на докладвани недостатъци на пристанищните приемни съоръжения, ЕАМБ следва да следи тези искания и да предоставя на Комисията тези данни, за да се прецени дали е необходимо допълнително подпомагане на ЕАМБ в следващия финансов пакет.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Разработването и преразглеждането на плана за приемане и обработка на отпадъците въз основа на консултация с всички съответни ползватели на пристанището е от съществено значение за гарантирането на адекватността на пристанищните приемни съоръжения. Възможно е съседни пристанища в един и същ регион да желаят по практически и организационни причини да разработят съвместен план, обхващащ наличието на пристанищни приемни съоръжения във всяко от пристанищата в рамките на плана и осигуряващ същевременно обща административна рамка.

(17)  Разработването и преразглеждането на плана за приемане и обработка на отпадъците въз основа на консултация с всички съответни ползватели на пристанището е от съществено значение за гарантирането на адекватността на пристанищните приемни съоръжения. Възможно е съседни пристанища в един и същ географски регион да желаят по практически и организационни причини да разработят съвместен план, обхващащ наличието на пристанищни приемни съоръжения във всяко от пристанищата в рамките на плана и осигуряващ същевременно обща административна рамка.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  Може да се окаже трудно да се приемат и контролират планове за приемане и обработка на отпадъците за малки пристанища, като зони за акостиране и яхтени пристанища, които се отличават със слаб трафик, предимно от плавателни съдове за отдих, или се използват само през част от годината. Отпадъците от тези малки пристанища обикновено се обработват от общинската система за управление на отпадъците в съответствие с принципите на Директива 2008/98/ЕО, преразгледана от Директива (ЕС) 2018/851. За да не бъдат претоварени местните органи и за да се улесни управлението на отпадъците в тези малки пристанища, следва да е достатъчно отпадъците от местните зони за акостиране и яхтени пристанища да бъдат включени в общинския поток от битови отпадъци и да бъдат управлявани по съответния начин, както и пристанището да предоставя на своите ползватели информация за приемането на отпадъците.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  От основно значение за ефективното решаване на проблема с морските отпадъци е да се осигурят стимули на необходимото равнище за предаване на отпадъци в пристанищни приемни съоръжения, и по-специално на твърди отпадъци. Това може да се постигне чрез система за покриване на разходите, която изисква прилагането на непряка такса, която се дължи независимо от това дали се предават отпадъци и следва да дава право за предаване на отпадъци, без да е необходимо да се заплащат допълнителни преки такси. Риболовният и развлекателният сектори също следва да бъдат включени в тази система, като се има предвид техният принос за възникването на морски отпадъци.

(18)  От основно значение за ефективното решаване на проблема с морските отпадъци е да се осигурят стимули на необходимото равнище за предаване на отпадъци в пристанищни приемни съоръжения, и по-специално на твърди отпадъци. Това може да се постигне чрез система за покриване на разходите, която изисква прилагането на непряка такса, която се дължи независимо от това дали се предават отпадъци и следва да дава право за предаване на отпадъци, без да е необходимо да се заплащат допълнителни преки такси. Независимо от това, ръководителите на кораби следва също така да се стремят към намаляване на генерираните на борда отпадъци. Развлекателният сектор също следва да бъде включен в тази система, като се има предвид неговият принос за възникването на морски отпадъци. Предаването на уловените отпадъци не следва да води до допълнителни разходи за риболовните кораби.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  В някои държави членки са създадени схеми, предназначени да предоставят финансиране на рибарите с оглед на разходите, които евентуално те биха направили вследствие на предаването на брега на отпадъци от риболовни съоръжения или на активно и пасивно уловени отпадъци. Тези схеми могат да бъдат подкрепени чрез схеми за разширена отговорност на производителя, които биха могли да допълват системите за покриване на разходите, създадени в съответствие с настоящата директива. Тези системи за покриване на разходите не следва да бъдат възпиращ фактор за участието на риболовните кораби и пристанищните общности в съществуващите схеми за предаване на активно и пасивно уловени отпадъци.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18б)  За да се насърчава предаването на пасивно уловени отпадъци, попаднали в мрежите по време на нормални риболовни дейности, държавите членки следва да покриват разходите, свързани със събирането на отпадъците в пристанищните приемни съоръжения и последващото им управление, с приходите, генерирани от алтернативни източници на доходи.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Концепцията за „екологичен кораб“ следва да бъде допълнително развита по отношение на управлението на отпадъците, така че да може да се приложи ефективна система за насърчаване на плавателните съдове, които намаляват генерираните на борда им отпадъци.

(19)  Концепцията за „екологичен кораб“ следва да бъде допълнително развита и изцяло приложена по отношение на управлението на отпадъците. На равнището на ЕС следва да бъдат установени минимални изисквания, които да бъдат прилагани по възможно най-хармонизиран начин, така че да може да се приложи ефективна система за насърчаване на плавателните съдове, които намаляват генерираните на борда им отпадъци чрез предотвратяване на образуването и управление на отпадъци, устойчиви по отношение на околната среда, в съответствие с най-добрите практики. Държавите членки следва да насърчават практиките, които не се ограничават до изискваните стандарти. Освен това намаляването на отпадъците се постига предимно чрез ефективно разделяне на отпадъците на борда в съответствие с насоките на ММО по отношение на приложение V към конвенцията MARPOL и нормите, разработени от Международната организация по стандартизация. Комисията следва да възложи на група експерти да установят критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да може даден кораб да бъде обявен за „екологичен кораб“, и следва също така да насърчава обмена на добри практики за създаването на схеми на принципа „отдолу нагоре“.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Остатъците от товари остават собственост на собственика на товара след разтоварването му на терминала и често имат икономическа стойност. Поради това остатъците от товари не следва да бъдат включвани в системите за покриване на разходите и за прилагане на непреки такси. Таксата за предаването на остатъците от товари следва да се заплаща от ползвателя на приемното съоръжение, както е определено в договорните споразумения между участващите страни или в други местни споразумения.

(20)  Остатъците от товари остават собственост на собственика на товара след разтоварването му на терминала и често имат икономическа стойност. Поради това остатъците от товари не следва да бъдат включвани в системите за покриване на разходите и за прилагане на непреки такси. Таксата за предаването на остатъците от товари следва да се заплаща от ползвателя на приемното съоръжение, както е определено в договорните споразумения между участващите страни или в други местни споразумения. С цел насърчаване на хармонизираното прилагане на настоящата директива следва да се разработят технически насоки относно управлението на остатъците от товари в съответствие с приложения I и II към конвенцията MARPOL. Това обаче не следва да се отнася до остатъците от товари, които не могат лесно да бъдат оползотворени, като например устойчиви плаващи вещества с висок вискозитет, като парафина. Подобни вещества могат да имат ниска икономическа стойност и следователно съществува риск да бъдат отмити в морето, ако не бъдат отмити по подходящ начин в пристанищните приемни съоръжения.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Пластмасовите риболовни съоръжения имат голям потенциал за рециклиране, по-специално когато са проектирани по подходящ начин. Поради това, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, следва да бъдат установени режими на разширена отговорност на производителите за финансиране на добро управление на риболовните съоръжения и компоненти и за постигане на високи равнища на събиране.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21б)  Схемите за улавяне на отпадъци следва да се подпомагат финансово от държавите членки, така че да има установен начин отпадъците, които вече са в морето, да се рециклират или изхвърлят правилно, без да бъдат натоварвани рибарите.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  С цел подобряване на морската безопасност и засилване на защитата на морската среда Директива 2005/35/EО на Европейския парламент и на Съвета1a следва да бъде изменена, така че да разглежда и въпроса за замърсяването с отпадъци от кораби, както е определено в приложения IV, V и VI към конвенцията MARPOL, в правото на Съюза, и да гарантира, че спрямо лицата, отговорни за незаконното изхвърляне на отпадъци, се прилагат подходящи санкции.

 

_________________

 

1a Директива 2005/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно замърсяването от кораби и налагане на санкции, включително наказателни санкции, за нарушения, свързани със замърсяване (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 11).

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a)  Задължението за предаване на отпадъците следва да бъде допълнено с разпоредби, които да забраняват изхвърлянето на отпадъци, така че да се предоставят ясни сигнали относно задълженията за съответствие и да се осигури ясна основа за граждански или наказателни нарушения.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Наблюдението и правоприлагането следва да бъдат улеснени чрез система, основана на електронно докладване и обмен на информация. За тази цел съществуващата система за информация и наблюдение, създадена съгласно Директива 2000/59/ЕО, следва да бъде доразвита и да продължи да се експлоатира въз основа на съществуващите електронни системи за данни, по-специално на системата на Съюза за обмен на морска информация (SafeSeaNet) и на базата данни от проверки (THETIS). Системата следва да включва също информация относно пристанищните приемни съоръжения в различни пристанища.

(24)  Наблюдението и правоприлагането следва да бъдат улеснени чрез система, основана на електронно докладване и обмен на информация. За тази цел съществуващата система за информация и наблюдение, създадена съгласно Директива 2000/59/ЕО, следва да бъде доразвита и да продължи да се експлоатира въз основа на съществуващите електронни системи за данни, по-специално на системата на Съюза за обмен на морска информация (SafeSeaNet) и на базата данни от проверки (THETIS). Системата следва да включва също информация относно пристанищните приемни съоръжения в различни пристанища и изгубените риболовни съоръжения.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 24 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24a)  В съответствие с член 48 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета загубата на риболовно съоръжение трябва да се обявява.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 24 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24б)  Директива 2010/65/ЕС, която понастоящем се преразглежда, опростява и хармонизира административните процедури, прилагани в морския транспорт, посредством стандартизиране на електронното предаване на информация и рационализиране на формалностите за това предаване. За да се избегнат излишни и противоречиви ИТ разработки, новите формалности за предаване на информация относно отпадъците от експлоатация на корабите следва да се прилагат в съответствие с преразгледаната Директива 2010/65/ЕС.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  За да се вземат предвид развитията на международно ниво и да се насърчи съобразеното с околната среда управление на отпадъците на борда, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, с които да изменя настоящата директива с цел да актуализира позоваванията на международни инструменти и приложенията, както и да изменя позоваванията на международни инструменти с цел да се избегне, при необходимост, прилагането на измененията на тези международни инструменти за целите на настоящата директива, както и с цел да разработи общи критерии за признаване на „екологичните кораби“, за да се предоставя на такива кораби намалена такса за отпадъци. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(30)  За да се вземат предвид развитията на международно ниво и да се насърчи съобразеното с околната среда управление на отпадъците на борда, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, с които да изменя настоящата директива с цел да актуализира позоваванията на международни инструменти и приложенията, както и да изменя позоваванията на международни инструменти с цел да се избегне, при необходимост, прилагането на измененията на тези международни инструменти за целите на настоящата директива, както и с цел да променя, прилага и прецизира допълнително общите критерии за признаване на „екологичните кораби“, като същевременно взема предвид съществуващите добри практики и схеми „отдолу нагоре“, за да се предоставя на такива кораби намалена такса за отпадъци. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 31 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(31a)  Добрите условия на труд за пристанищния персонал, работещ в пристанищните приемни съоръжения, имат първостепенно значение за създаването на безопасен, ефикасен и социално отговорен сектор на морското дело, който да е в състояние да привлича квалифицирани работници и да гарантира равнопоставени условия на конкуренция на европейско равнище. Първоначалното и периодичното обучение на персонала е от съществено значение, за да се гарантира качеството на услугите и защитата на работниците. Органите на пристанищните и приемните съоръжения гарантират, че всички работници и служители получават необходимото обучение за придобиване на знанията, които са от ключово значение за тяхната работа, като се обръща специално внимание на аспектите, свързани със здравето и безопасността, при работа с опасни материали, както и на редовното актуализиране на изискванията за обучение, така че да се отговори на предизвикателствата на технологичните иновации.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 32 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32a)  Особеностите на най-отдалечените региони, признати в член 349 от ДФЕС, следва да бъдат взети предвид, като на държавите членки се предостави възможността да приемат специфични национални мерки за финансиране за тези региони, за да могат те да осигурят наличието на пристанищни приемни съоръжения.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива има за цел да защити морската среда от отрицателните последици, дължащи се на изхвърлянето на отпадъци от кораби, ползващи пристанища на територията на Съюза, и същевременно да гарантира безпроблемното функциониране на морското движение чрез подобряване на достъпа до подходящи пристанищни приемни съоръжения и предаване на отпадъците в тези съоръжения.

Настоящата директива има за цел да защити морската среда от отрицателните последици, дължащи се на изхвърлянето на отпадъци от кораби, ползващи пристанища на територията на Съюза, и същевременно да гарантира безпроблемното функциониране на морското движение чрез подобряване на достъпа до и използването на подходящи пристанищни приемни съоръжения и предаване на отпадъците в тези съоръжения.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  „неподвижна или плаваща платформа“: означава всяка неподвижна или плаваща платформа, включително сондажни съоръжения, плаващи съоръжения за производство, съхранение и разтоварване, използвани за офшорното производство и съхранение на нефт, както и плаващи мрежи, използвани за офшорното съхранение на нефтените продукти;

Изменение    38

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „отпадъци от кораби“ означава всички отпадъци, включително остатъци от товари, възникнали по време на експлоатацията на кораба или по време на товарене, разтоварване и почистване, или отпадъци, които са попаднали в мрежите по време на риболовни операции и попадат в обхвата на приложения I, II, IV, V и VI към MARPOL;

в)  „отпадъци от кораби“ означава всички отпадъци, включително остатъци от товари, възникнали по време на експлоатацията на кораба или на неподвижната или плаващата платформа, или по време на товарене, разтоварване, почистване и кораборемонтни дейности, включително утайки от почистване или ремонт на баластни цистерни, които попадат в обхвата на приложения I, II, IV, V и VI към MARPOL;

Изменение    39

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  „отпадъци от риболовни кораби“ означава всички отпадъци, възникнали по време на експлоатацията на риболовния кораб или по време на товарене, разтоварване и почистване, които попадат пряко и индивидуално в обхвата на приложения I, II, IV, V и VI към конвенцията MARPOL, с изключение на прясната цяла риба или непрясната риба от риболовни дейности, извършени по време на риболовния рейс, или от дейности, свързани с аквакултури;

Изменение    40

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  пасивно уловен отпадък“ означава отпадък, попаднал непреднамерено в мрежите по време на риболовни дейности;

Изменение    41

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв)  активно събрани отпадъци“ означава отпадъци, събирани по време на нериболовни пътувания в „горещи точки“ с концентрация на отпадъци, основаващи се на екологична оценка, единствено с цел отстраняване на морски отпадъци от морето;

Изменение    42

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вг)  „риболовен рейс“ означава всяко пътуване на риболовен кораб, по време на което той осъществява риболовни дейности, от момента, в който риболовният кораб напусне пристанището, до пристигането на кораба в пристанището на заминаване или в друго пристанище, където се извършва разтоварването;

Изменение    43

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „остатъци от товари“ означава остатъци от товарите на борда, които остават на палубата или в трюмовете след товарене и разтоварване, включително излишъци или разливи при товарене и разтоварване, независимо дали в течно или сухо състояние или отнесени в отмивната вода, с изключение на прах от товара, останал на палубата след премитане, или прах по външните повърхности на кораба;

г)  „остатъци от товари“ означава остатъци от товарите на борда, които остават на палубата или в трюмовете или цистерните след товарене и разтоварване, включително излишъци или разливи при товарене и разтоварване, независимо дали в течно или сухо състояние или отнесени в отмивната вода, с изключение на прах от товара, останал на палубата след премитане, или прах по външните повърхности на кораба;

Изменение    44

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa)  „риболовно съоръжение“ означава всяко изделие или част от оборудване, което се използва в риболова или аквакултурата за насочване към или улавяне на морски биологични ресурси, или което плава по морската повърхност и се разполага с цел привличане и улавяне на морски биологични ресурси;

Изменение    45

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  „плавателен съд за отдих“ означава кораб от всякакъв вид, с дължина на корпуса 2,5 метра и повече, независимо от начина на задвижване, предназначен за спортни или развлекателни цели, който не извършва търговски дейности;

ж)  „плавателен съд за отдих“ означава кораб от всякакъв вид, с дължина на корпуса от 2,5 метра до 24 метра, независимо от начина на задвижване, предназначен за спортни или развлекателни цели, който не извършва търговски дейности;

Изменение    46

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жa)  „екологичен кораб“ означава кораб, който е проектиран, управлява се и накрая се рециклира по екологично устойчив начин, при който по интегриран начин са премахнати вредните изхвърляния и емисии от експлоатацията; проектирането, оборудването, операциите и политиките за възлагане на обществени поръчки създават полезни взаимодействия, за да се позволи генерирането на намалени количества от вида на отпадъците, за които се прилага таксата, и да се управляват отпадъците по устойчив и съобразен с околната среда начин;

Изменение    47

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква и a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иa)  „международен превоз“ означава плаване в морски зони от пристанище, разположено извън Съюза, до пристанище на държава членка;

Изменение    48

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  „пристанище“ означава място или географска зона, устроено и оборудвано така, че да позволява приемането на кораби, включително зоната за заставане на котва в юрисдикцията на пристанището;

й)  „пристанище“ означава място или географска зона, устроено и оборудвано така, че да позволява основно приемането на кораби, включително зоната за заставане на котва в юрисдикцията на пристанището;

Изменение    49

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  „кухненски отпадъци“ означава цялата отпадъчна храна, включително използвано олио за готвене, от ресторанти, обекти за хранене и кухни;

к)  „кухненски отпадъци“ означава цялата отпадъчна храна, включително използвано олио за готвене, от ресторанти, обекти за хранене и кухни, както и стъклени и пластмасови отпадъци;

Изменение    50

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

кa)  „международни кухненски отпадъци“ означава цялата отпадъчна храна, генерирана по време на международни превози, включително използвано олио за готвене, от ресторанти, обекти за хранене и кухни, както и стъклени и пластмасови отпадъци;

Изменение    51

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л)  „достатъчен капацитет за съхранение“ означава достатъчен капацитет за съхранение на отпадъците на борда на кораба от момента на напускане на пристанището до следващото влизане в пристанище, включително на отпадъците, които се очаква да възникнат по време на пътуването;

л)  „достатъчен капацитет за съхранение“ означава достатъчен предназначен за целта капацитет за всеки вид отпадъци, които трябва да се съхраняват на борда на кораба, съгласно сертификатите на кораба или плановете за управление на отпадъците от момента на напускане на пристанището до следващото влизане в пристанище, включително на отпадъците, които се очаква да възникнат по време на пътуването;

Изменение    52

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м)  „редовни превози“ означава превози въз основа на обявено или планирано разписание с посочени времена на отпътуване и пристигане между посочени пристанища или често повтарящи се пътувания между пристанища, които се приемат за общоприето разписание;

м)  „редовни превози“ означава превози въз основа на обявено или планирано разписание с посочени времена на отпътуване и пристигане между две посочени пристанища или често повтарящи се пътувания между пристанища, които се приемат за общоприето разписание; графикът на кораба следва да бъде определен предварително и да остане непроменен за период от най-малко 4 месеца;

Изменение    53

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква п а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

пa)  „третиране“ означава дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяването или обезвреждането;

Изменение    54

Предложение за директива

Член 3 — параграф 1 — буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  за всички кораби, независимо под какво знаме плават, които посещават пристанище на дадена държава членка или действат в такова пристанище, с изключение на военните кораби и спомагателните военни кораби, както и други кораби, принадлежащи на държава или експлоатирани от държава, докато същата ги използва изключително за правителствени и нетърговски цели,

a)  за всички кораби, независимо под какво знаме плават, които посещават пристанище на дадена държава членка или действат в такова пристанище, с изключение на корабите, ангажирани в пристанищни услуги по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/352, военните кораби, спомагателните военни кораби и други кораби, принадлежащи на държава или експлоатирани от държава, докато същата ги използва изключително за правителствени и нетърговски цели;

Изменение    55

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  за всички пристанища на държавите членки, посещавани обичайно от изброените в буква а) кораби.

б)  за всички пристанища на държавите членки, посещавани обичайно от изброените в буква а) кораби. За целите на настоящата директива и за да се избегнат неоправданите забавяния на корабите, държавите членки могат да решат да изключат зоната за заставане на котва в пристанищата си за целите на прилагането на членове 6, 7 и 8.

 

 

Изменение    56

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  всеки плавателен съд, плаващ по вътрешни водни пътища в ЕС.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че когато това е възможно, корабите, които не попадат в обхвата на настоящата директива, предават своите отпадъци по начин, съвместим с настоящата директива.

Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че когато това е разумно и практически осъществимо, корабите, които не попадат в обхвата на настоящата директива, предават своите отпадъци по начин, съвместим с настоящата директива.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  пристанищните приемни съоръжения позволяват съобразено с околната среда управление на отпадъците на кораба в съответствие с изискванията на Директива 2008/98/ЕО и другото съответно законодателство на Съюза относно отпадъците. За тази цел държавите членки осигуряват разделното събиране на отпадъци от корабите в пристанищата, както се изисква в законодателството на Съюза в областта на отпадъците, по-специално в Директива 2008/98/ЕО, Директива 2012/19/ЕС и Директива 2006/66/ЕО. Буква в) се прилага без да се засягат по-строгите изисквания, наложени от Регламент (ЕО) № 1069/2009 за управление на кухненските отпадъци от международния транспорт.

в)  пристанищните приемни съоръжения позволяват съобразено с околната среда управление на отпадъците на кораба в съответствие с изискванията на Директива 2008/98/ЕО и другото съответно законодателство на Съюза и национално законодателство относно отпадъците. За целите на буква в) държавите членки осигуряват разделното събиране за улесняване на повторна употреба и рециклиране на отпадъци от корабите в пристанищата, както се изисква в законодателството на Съюза в областта на отпадъците, по-специално в Директива 2008/98/ЕО, Директива 2012/19/ЕС и Директива 2006/66/ЕО. Тази буква се прилага, без да се засягат по-строгите изисквания, наложени от Регламент (ЕО) № 1069/2009 за управление на кухненските отпадъци от международния транспорт.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки разследват всички докладвани случаи на предполагаеми недостатъци и гарантират, че всяка страна, участваща в предаването или приемането на отпадъци от корабите, може да търси обезщетение за вреди, причинени от неоправдано забавяне.

4.  Държавите членки, ако е необходимо, след консултации с ЕАМБ, разследват всички докладвани случаи на предполагаеми недостатъци и гарантират, че всяка страна, участваща в предаването или приемането на отпадъци от корабите, може да търси обезщетение за вреди, причинени от неоправдано забавяне, свързано с неспазване на плана за приемане и обработка на отпадъците.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Съответните пристанищни органи или, при липса на такива, относимите органи гарантират, че операциите по предаването или получаването на отпадъци се извършват при достатъчни мерки за сигурност, за да се избегнат както лични, така и екологични рискове в пристанищата, обхванати от настоящата директива.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  Предвид положението в най-отдалечените региони, призната в член 349 от ДФЕС, държавите членки могат да приемат специфични национални мерки за финансиране, за да могат да осигурят подходящия характер и наличието на пристанищни приемни съоръжения.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяко пристанище трябва да има и да прилага подходящ план за приемане и обработка на отпадъците, изготвен след консултации със заинтересованите страни, по-специално с ползвателите на пристанищата или с техни представители. Тези консултации следва да се провеждат както по време на изготвянето на проекта на плана, така и след приемането му, особено ако е имало значителни изменения по отношение на изискванията на членове 4, 6 и 7. Подробните изисквания относно изготвянето на тези планове са представени в приложение 1.

1.  Всяко пристанище разполага с и прилага подходящ план за приемане и обработка на отпадъците, изготвен след консултации със заинтересованите страни, включително с ползвателите на пристанищата или с техни представители и гражданското общество. Тези консултации следва да се провеждат както по време на изготвянето на проекта на плана, така и след приемането му, особено ако е имало значителни изменения по отношение на изискванията на членове 4, 6 и 7. Подробните изисквания относно изготвянето на тези планове са представени в приложение 1.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че следната информация от плановете за приемане и обработка на отпадъците, засягаща наличието на подходящи приемни съоръжения в съответното пристанище и свързаните с тях разходи, се съобщава ясно на корабните оператори и е обществено достъпна на уебсайта на пристанището или в печатна форма:

Държавите членки гарантират, че следната информация от плановете за приемане и обработка на отпадъците, засягаща наличието на подходящи приемни съоръжения в съответното пристанище и структурата на разходите се съобщава ясно на корабните оператори и се предоставя на обществеността по лесно достъпен начин достъпна, както на английски, така и на официалните езици на държавата членка, в която е разположено пристанището:

Изменение    64

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  местоположение на пристанищните приемни съоръжения за всяко кейово място;

a)  местоположение на пристанищните приемни съоръжения за всяко кейово място, включително работното време;

Изменение    65

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  описание на системите за покриване на разходите; и

д)  описание на системите за покриване на разходите; включително таксите и основата, на която са изчислени; и

Изменение    66

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Плановете за приемане и обработка на отпадъците, посочени в параграф 1, могат, когато това е необходимо с цел постигане на по-добра ефективност, да бъдат разработени съвместно от две или повече съседни пристанища в същия район, като всяко пристанище участва по подходящ начин, при условие че необходимостта от приемни съоръжения и тяхната наличност се посочват за всяко от пристанищата.

3.  Плановете за приемане и обработка на отпадъците, посочени в параграф 1, могат, когато това е необходимо с цел постигане на по-добра ефективност, да бъдат разработени съвместно от две или повече съседни пристанища в същия географски район, като всяко пристанище участва по подходящ начин, при условие че необходимостта от приемни съоръжения и тяхната наличност се посочват за всяко от пристанищата.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки оценяват и одобряват плана за приемане и обработка на отпадъците, като контролират неговото изпълнение и следят той да бъде подлаган на ново одобряване поне на всеки три години, както и след настъпването на важни промени в експлоатацията на пристанището. Тези промени включват, но не се ограничават само до структурни промени в трафика до пристанището, разработване на нова инфраструктура, промени в търсенето и осигуряването на пристанищни приемни съоръжения и нови техники за обработка на борда.

4.  Държавите членки оценяват и одобряват плана за приемане и обработка на отпадъците, като контролират неговото изпълнение и следят той да бъде подлаган на ново одобряване поне на всеки четири години, както и след настъпването на важни промени в експлоатацията на пристанището. Тези промени включват, но не се ограничават само до структурни промени в трафика до пристанището, разработване на нова инфраструктура, промени в търсенето и осигуряването на пристанищни приемни съоръжения и нови техники за обработка на борда.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Малките нетърговски пристанища, които се характеризират с нередовен или слаб трафик само от плавателни съдове за отдих, може да бъдат освободени от обхвата на настоящия член, ако техните пристанищни приемни съоръжения са интегрирани в системата за обработка на отпадъците, управлявана от общината или от нейно име, и ако държавите членки, в които са разположени тези пристанища, гарантират, че информацията относно системата за управление на отпадъците се предоставя на ползвателите на пристанищата.

 

Държавите членки, в които са разположени такива пристанища, съобщават разположението и името на тези пристанища по електронен път, в рамките на системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 14.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Посочената в параграф 1 информация се докладва по електронен път също и в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 14 от настоящата директива, в съответствие с Директива 2010/65/ЕС и Директива 2002/59/ЕО.

2.  Посочената в параграф 1 информация се докладва по електронен път също и в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 14 от настоящата директива, в съответствие с Директива 2010/65/ЕС и Директива 2002/59/ЕО и се предоставя на съответните заинтересовани лица, включително на операторите на пристанищни приемни съоръжения.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Капитанът на кораб, който посещава пристанище на Съюза, предава преди да напусне пристанището всички отпадъци, превозвани на борда на кораба, в пристанищното приемно съоръжение в съответствие с приложимите норми за изхвърляне, предвидени в конвенцията MARPOL.

1.  Капитанът на кораб, който посещава пристанище на Съюза, предава, преди да напусне пристанището, всички отпадъци, превозвани на борда на кораба, в пристанищното приемно съоръжение и след напускане на пристанището не изхвърля отпадъците в морето в съответствие с приложимите норми за предаване и изхвърляне и с разпоредбите, предвидени в конвенцията MARPOL.

Изменение    71

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  В съответствие с конвенцията MARPOL и съществуващото законодателство на Съюза, по-специално Директива 2005/35/ЕО, изхвърлянето на пластмаси, включително синтетични въжета, синтетични риболовни мрежи, пластмасови отпадъци и пепел от изгаряне на пластмасови отпадъци, е забранено, с изключение на следните случаи:

 

a)  изхвърлянето на пластмаси от кораб, необходимо с цел осигуряването на безопасността на кораба и на хората на борда или за спасяването на живот в морето;

 

б)  случайна загуба на пластмаси в резултат на повреда на кораб или на неговото оборудване, при условие че всички разумни предпазни мерки са били взети преди и след настъпването на повредата, за да се предотврати или да се сведе до минимум случайната загуба;

 

в)  случайна загуба на риболовни съоръжения от кораб, при условие че са взети всички необходими предпазни мерки за предотвратяване на такава загуба;

 

г)  изхвърляне на риболовно съоръжение от кораб за защита на морската среда или за безопасността на този кораб или на неговия екипаж.

 

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 19 с цел да определи всички разумни предпазни мерки за предотвратяване на случайни загуби на риболовни съоръжения.

Изменение    72

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След предаването операторът на отпадъците или администрацията на пристанището, в което са били предадени отпадъците, попълва точно формуляра от приложение 3 и издава на кораба потвърждение за приемането.

След предаването операторът на отпадъците или администрацията на пристанището, в което са били предадени отпадъците, попълва точно формуляра от приложение 3 и издава на кораба потвърждение за приемането на отпадъци без неоправдано забавяне.

Изменение    73

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Това изискване не се прилага в малки пристанища без персонал или в отдалечени пристанища, при условие че държавата членка, в която се намира пристанището, е съобщила тази информация по електронен път в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 14 от настоящата директива.

Това изискване не се прилага в малки пристанища, чиито съоръжения не се обслужват от персонал, или в пристанища, които са отдалечени, при условие че държавата членка, в която се намира пристанището, е съобщила тази информация по електронен път в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 14 от настоящата директива.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Операторът, агентът или капитанът на кораб, попадащ в обхвата на Директива 2002/59/ЕО, докладва преди излизане по електронен път информацията от потвърждението за приемането на отпадъци в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 14 от настоящата директива, в съответствие с Директива 2010/65/ЕС и Директива 2002/59/ЕО.

3.  Операторът, агентът или капитанът на кораб, попадащ в обхвата на Директива 2002/59/ЕО, докладва по електронен път преди излизане или възможно най-бързо след получаването ѝ информацията от потвърждението за приемането на отпадъци в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 14 от настоящата директива, в съответствие с Директива 2010/65/ЕС и Директива 2002/59/ЕО.

Изменение    75

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Капитанът на риболовен кораб, който акостира в пристанище в ЕС, докладва в рамките на 24 часа на компетентните органи на своята държава членка на флага за всички изгубени риболовни съоръжения в съответствие с член 48 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19 за определяне на формата за докладване от страна на риболовните кораби.

Изменение    76

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.   Ако изгубеното риболовно съоръжение не може да бъде възстановено, капитанът на кораба въвежда информация за него в корабния дневник. Компетентният орган на държавата членка на знамето информира компетентния орган на крайбрежната държава членка.

 

Информацията за изгубените риболовни съоръжения се събира и записва от държавите членки и се изпраща ежегодно на Комисията.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 7 — параграф 5 — буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  корабът посещава пристанището само за да застане на котвена стоянка за по-малко от 24 часа или прави това поради неблагоприятни атмосферни условия;

a)  корабът посещава пристанището само за да застане на котвена стоянка за по-малко от 24 часа или докато чака да бъде нает на чартър, или прави това поради неблагоприятни атмосферни условия;

Изменение    78

Предложение за директива

Член 7 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Ако следващото пристанище, което ще посети корабът, е извън Съюза, или има основания да се смята, че в него не са налице подходящи съоръжения, или това пристанище е неизвестно, държавата членка изисква от кораба да предаде всички свои отпадъци, преди да напусне пристанището.

7.  Ако въз основа на наличната информация, включително информацията, която е на разположение в електронен вариант в системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 14 от настоящата директива или в GISIS, не може да бъде установено дали следващото пристанище, което ще посети корабът, разполага с подходящи съоръжения, или следващото пристанище, което ще посети корабът е неизвестно, държавата членка изисква от кораба да предаде, преди да напусне пристанището, всички отпадъци, които не могат да бъдат приети и обработени по подходящ начин в следващото пристанище, което ще бъде посетено.

Изменение    79

Предложение за директива

Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Преди напускане на пристанище на Съюза капитанът на кораб, който посещава това пристанище, прилага процедури за предварително измиване по отношение на устойчивите плаващи вещества с висок вискозитет, включително парафин, съгласно приложение II към конвенцията MARPOL, и всички остатъци или водни смеси се изхвърлят в пристанището на разтоварване до изпразване на резервоара и до освобождаване на изпускателните тръби от остатъци.

Изменение    80

Предложение за директива

Член 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7б

 

Предотвратяване на загубата на риболовни съоръжения

 

1.  Капитанът на кораб, който посещава пристанище в държава членка, включена в риболовни операции, гарантира, че са взети всички разумни предпазни мерки, за да се предотврати загубата на риболовни съоръжения.

 

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19 с цел определяне на всички разумни предпазни мерки, които трябва да бъдат взети за предотвратяване на загубата на риболовни съоръжения.

Изменение    81

Предложение за директива

Член 7 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7в

 

Приспособеност на риболовните съоръжения към кръговата икономика

 

Комисията изисква от европейските организации по стандартизация да разработят хармонизирани стандарти, за да се гарантира кръгово проектиране на риболовните съоръжения, по-специално по отношение на подготовката за повторна употреба и възможност за рециклиране, без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета.

Изменение    82

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че експлоатационните разходи на пристанищните приемни съоръжения за приемане и обработка на отпадъците от корабите, различни от остатъците от товари, се покриват чрез събирането на такси от корабите. Тези разходи включват елементите, изброени в приложение 4.

1.  Държавите членки гарантират, че експлоатационните разходи на пристанищните приемни съоръжения за приемане и обработка на отпадъците от корабите, включително остатъци от товари, състоящи се от устойчиви плаващи вещества с висок вискозитет, но с изключение на други остатъци от товари, се покриват чрез събирането на такси от корабите, като се зачита принципът „замърсителят плаща“. Тези разходи включват елементите, изброени в приложение 4.

Изменение    83

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  непряката такса трябва да покрива непреките административни разходи, както и значителна част от преките експлоатационни разходи, определени в приложение 4. Тази значителна част от преките експлоатационни разходи трябва да представлява поне 30 % от общите годишни преки разходи за действителното предаване на отпадъци;

б)  непряката такса покрива непреките административни разходи, както и значителна част от преките експлоатационни разходи, определени в приложение 4, като тази значителна част представлява поне 30% от общите преки разходи за действителното предаване на отпадъци през предходната година. Разходите, свързани с очаквания обем на трафика през следващата година също могат да бъдат взети предвид;

Изменение    84

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  с цел да се осигури максимален стимул за предаване на отпадъци, както е определено в приложение V към конвенцията MARPOL, включително отпадъците, попаднали в мрежите по време на риболовни операции, начисляваната непряка такса трябва да покрива всички разходи на пристанищните приемни съоръжения, за да се гарантира правото на предаване без никакви допълнителни преки такси;

в)  с цел да се осигури максимален стимул за предаване на отпадъци, както е определено в приложение V към конвенцията MARPOL, за отпадъци, различни от остатъците от товари, с изключение на остатъци от товари, състоящи се от устойчиви плаващи вещества с висок вискозитет, не се начислява пряка такса, за да се гарантира правото на предаване без никакви допълнителни такси въз основа на количествата предадени отпадъци, освен когато тези количества предадени отпадъци надхвърлят максималния капацитет за съхранение, посочен на формуляра в приложение 2 към настоящата директива. Този режим покрива пасивно уловените отпадъци, включително правото на предаване; непряката такса обхваща количествата, които обикновено се предават в зависимост от категорията, вида и размера на кораба;

Изменение    85

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  за да се насърчат схемите за улавяне на отпадъци и за да не се допусне разходите за събирането в пристанищни приемни съоръжения и за последващата обработка на уловени отпадъци да се поемат от ползвателите на пристанищата, държавите членки покриват тези разходи изцяло от приходите, получени от алтернативните системи на финансиране, включително разширена отговорност на производителя и схеми за рециклиране; за покриване на тези разходи се използват и наличните средства на регионално, национално и европейско равнище;

Изменение    86

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  непряката такса не трябва да обхваща отпадъци от системите за пречистване на отработените газове, разходите за които ще се покриват въз основа на видовете и количествата предадени отпадъци.

г)  непряката такса не обхваща отпадъци от системите за пречистване на отработените газове, разходите за които ще се покриват въз основа на видовете и количествата предадени отпадъци.

Изменение    87

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Частта от разходите, която не се покрива от таксата, посочена в буква б), ще се покрива въз основа на действително предадените от кораба видове и количества отпадъци.

3.  Частта от разходите, която не се покрива от таксата, посочена в параграф 2, буква б), ще се покрива въз основа на действително предадените от кораба видове и количества отпадъци.

Изменение    88

Предложение за директива

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Таксите могат да варират, наред с другото, в зависимост от категорията, вида и размера на кораба, от вида на трафика, в който участва корабът, както и в зависимост от услугите, предоставяни извън установеното работно време в пристанището.

4.  Таксите могат да варират, наред с другото, в зависимост от категорията, вида и размера на кораба, от вида на търговията, в която участва корабът, естеството на опасността, която представляват отпадъците, както и в зависимост от услугите, предоставяни извън установеното работно време в пристанището.

Изменение    89

Предложение за директива

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Таксите трябва да бъдат намалени, ако конструкцията, оборудването и експлоатацията на кораба са такива, че може да се докаже, че на кораба възникват намалени количества отпадъци и те се управляват по устойчив и съобразен с околната среда начин. На Комисията се предоставя правомощието да установява посредством делегирани актове в съответствие с член 19 критериите за определяне дали даден кораб отговаря на изискванията, посочени в настоящия параграф във връзка с управлението на отпадъците на борда на кораба.

5.  Таксите трябва да бъдат намалени, ако конструкцията, оборудването, политиката на снабдяване и експлоатацията на кораба са такива, че може да се докаже, че на кораба възникват намалени количества отпадъци и те се управляват по устойчив и съобразен с околната среда начин. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 19 с цел допълване на настоящата директива посредством установяване на критериите за определяне дали даден кораб отговаря на изискванията, посочени в настоящия параграф във връзка с управлението на отпадъците на борда на кораба. Това следва да бъде в съответствие с най-добрите практики и с насоките на ММО.

Изменение    90

Предложение за директива

Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  За да се гарантира, че таксите са справедливи, прозрачни и недискриминационни и че те отразяват разходите по предоставянето, и когато е уместно — по използването, на съоръжения и услуги, на ползвателите на пристанището се предоставя информация за размера на таксите и основата, на която те са изчислени.

6.  За да се гарантира, че таксите са справедливи, прозрачни, могат лесно да бъдат установени и са недискриминационни и че отразяват разходите по предоставянето и когато е уместно – по използването на съоръжения и услуги, в плановете за приемане и обработка на отпадъците на ползвателите на пристанището се предоставя информация на английски език за размера на таксите и основата, на която те са изчислени.

Изменение    91

Предложение за директива

Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8а

 

Инициативи за улавяне на отпадъци и за почистване на плажовете

 

1.  Държавите членки създават и поддържат национален фонд за подкрепа на дейности и проекти за събиране на пасивно уловени отпадъци от риболовни кораби и на отпадъци, намерени по бреговата линия в близост до пристанища и по маршрути за корабоплаване.

 

2.  Държавите членки гарантират, че се събират данни от наблюдението на обема, количеството и видовете пасивно уловени отпадъци и отпадъци, намерени по бреговата линия в близост до пристанища и по маршрути на корабоплаване, и гарантират, че тези данни от наблюдението се предават в електронна база данни, създадена и поддържана от Комисията.

 

3.  Държавите членки информират Комисията за създадения по параграф 1 национален фонд до 31 декември [две години след приемането] и след това представят на всеки две години доклади относно получилите финансиране дейности и проекти. Тези доклади са публично достъпни.

 

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове съгласно член 19 с цел определяне на методологиите за наблюдение на данни и формàта за докладването.

Изменение    92

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  освобождаването не оказва отрицателно въздействие върху морската безопасност, здравето, условията на живот или работа на борда на корабите или върху морската среда;

Изменение    93

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  в доказателство на споразумението по буква б) са налице подписан договор с пристанище или договорна страна, приемаща отпадъци, потвърждения за приемането на отпадъци, както и потвърждение, че споразумението е било прието от всички пристанища по маршрута на кораба. За да представлява достатъчно доказателство в съответствие с настоящия параграф, споразумението за предаване на отпадъци и плащане на таксата трябва да е сключено в пристанище, разположено на територията на Съюза.

в)  в доказателство на споразумението по буква б) са налице подписан договор с пристанище или договорна страна, приемаща отпадъци, потвърждения за приемането на отпадъци, както и потвърждение, че всички пристанища по маршрута на кораба са били уведомени за споразумението. За да представлява достатъчно доказателство в съответствие с настоящия параграф, споразумението за предаване на отпадъци и плащане на таксата трябва да е сключено в пристанище или в друго пристанище, ако може да бъде установено въз основа на информацията, докладвана по електронен път в системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 14 и в GISIS, че са налице подходящи съоръжения в пристанището, с което е сключено споразумението по буква б).

Изменение    94

Предложение за директива

Член 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9а

 

Разширена отговорност на производителя

 

Държавите членки създават режими на разширена отговорност на производителите за риболовните съоръжения и компонентите на риболовните съоръжения. В допълнение към минималните изисквания, посочени в член 8а от Директива 2008/98/ЕО, в тези режими се включват следните елементи:

 

a)  модулирана такса, която насърчава пускането на пазара на риболовни съоръжения, предназначени за повторна употреба и рециклиране;

 

б)  схеми за обратно изкупуване, които гарантират връщането и събирането на стари, изоставени или неизползваеми риболовни съоръжения.

Изменение    95

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че всеки кораб може да бъде подложен на проверка за установяване на неговото съответствие с изискванията на настоящата директива.

Държавите членки гарантират, че всеки кораб може да бъде подложен на проверки, включително на случаен принцип, за установяване на неговото съответствие с изискванията на настоящата директива.

Изменение    96

Предложение за директива

Член 12 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Що се отнася до проверките на кораби, оставащи извън обхвата на Директива 2009/16/ЕО, държавите членки гарантират, че се извършват проверки на поне 20 % от общия брой на корабите, за всяка от категориите, изброени по-долу:

1.  Що се отнася до проверките на кораби, оставащи извън обхвата на Директива 2009/16/ЕО, държавите членки гарантират, че се извършват проверки на поне 25% от общия брой на корабите годишно, за всяка от категориите, изброени по-долу:

Изменение    97

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки установяват процедури за проверка на риболовни кораби с брутен тонаж под 100 тона и на плавателни съдове за отдих с брутен тонаж под 100 тона, за да се гарантира спазването на приложимите изисквания на настоящата директива, като гарантират, че се проверяват най-малко 20% от общия брой отделни риболовни кораби и плавателни съдове за отдих, акостирали в съответната държава членка годишно.

Изменение    98

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Резултатите от проверките, посочени в параграф 1, се записват в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 15 от настоящата директива.

2.  Резултатите от проверките, посочени в параграфи 1 и 1а, се записват в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 15 от настоящата директива.

Изменение    99

Предложение за директива

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки установяват процедури за проверка на риболовни кораби с брутен тонаж под 100 тона и на плавателни съдове за отдих с брутен тонаж под 100 тона, за да се гарантира спазването на приложимите изисквания на настоящата директива.

заличава се

Изменение    100

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  в случай на изгубено риболовно съоръжение, информацията, изисквана съгласно член 48 от Регламент (ЕО) № 1224/20091a на Съвета;

 

______________

 

1a Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

Изменение    101

Предложение за директива

Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Информацията, съобщавана за целите на член 4 и член 5, параграф 2, се предава след това от Комисията на базата данни на ММО за пристанищните приемни съоръжения в рамките на GISIS.

4.  Информацията, съобщавана за целите на член 4 и член 5, параграф 2, се предава след това от Комисията на базата данни на ММО за пристанищните приемни съоръжения в рамките на GISIS, за която ще се изисква редовно актуализиране.

Изменение    102

Предложение за директива

Член 14 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Въз основа на данните, които са ѝ докладвани в съответствие с параграф 2, буква га), Комисията публикува, не по-късно от 31 декември 2022 г. и на всеки две години след това, обобщен доклад относно изгубените риболовни съоръжения.

Изменение    103

Предложение за директива

Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията гарантира, че базата данни за проверките позволява да се извличат всички докладвани от държавите членки данни, които са от значение за наблюдението на изпълнението на директивата.

4.  Комисията гарантира, че базата данни за проверките позволява да се извличат всички докладвани от държавите членки данни, които са от значение за наблюдението на изпълнението на директивата. Комисията редовно преглежда базата данни за целите на мониторинга на изпълнението на директивата и привлича вниманието към съмнения относно цялостното изпълнение с цел налагане на коригиращи действия.

Изменение    104

Предложение за директива

Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15а

 

Обучение на персонала

 

Органите на пристанищата и на пристанищните приемни съоръжения гарантират, че всички работници и служители получават необходимото обучение за придобиване на знанията, които са от ключово значение за тяхната работа по справяне с отпадъците, като се обръща специално внимание на аспектите, свързани със здравето и безопасността, при работа с опасни материали, както и на редовното актуализиране на изискванията за обучение, така че да се отговори на предизвикателствата на технологичните иновации.

Изменение    105

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното изпълнение. Санкциите трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите членки установяват правила относно санкциите, приложими при нарушаване на националните разпоредби, които са приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички мерки, необходими за гарантиране на тяхното прилагане. Санкциите са ефективни, пропорционални и възпиращи и отчитат сериозността на нарушението и дали подобно нарушение е извършено преди това от органа, оператора, представителя, капитана или друга съответна заинтересована страна.

Изменение    106

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията създава организация за обмен на опит между националните органи на държавите членки и експерти, включително такива от частния сектор, по отношение на прилагането на настоящата директива в пристанищата на Съюза.

Комисията създава организация за обмен на опит между националните органи на държавите членки и експерти, включително такива от частния сектор, гражданското общество и профсъюзите, по отношение на прилагането на настоящата директива в пристанищата на Съюза.

Изменение    107

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки, не по-късно от ... [12 месеца след приемането на настоящата директива] и след това на всеки две години, докладват на Комисията относно прилаганите от тях най-добри практики по отношение на устойчивото управление на отпадъци на борда на корабите и в пристанищата. Шест месеца след изтичането на всеки срок за докладване Комисията подготвя доклад относно тези най-добри практики с цел предоставяне на насоки за напредък по отношение на изпълнението на целите на настоящата директива.

Изменение    108

Предложение за директива

Член 20 а – параграф 1 – точка 1 (нова)

Директива 2005/35/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 2

 

Текст в сила

Изменение

 

Член 20 а

 

Изменения на Директива 2005/35/ЕО

 

Директива 2005/35/ЕО се изменя както следва:

 

(1)  В член 2 точка 2 се заменя със следното:

2. “замърсяващи вещества" означава веществата, обхванати от приложения I (нефт) и II (вредни течни вещества под формата на насипни товари) към Марпол 73/78;

2.  „замърсяващи вещества“ означава веществата, обхванати от приложения I (нефт), II (вредни течни вещества под формата на насипни товари), приложение ІV (отпадъчни води), приложение V (твърди отпадъци), приложение VІ (остатъчни вещества, свързани със замърсяването на въздуха) към конвенцията MARPOL 73/78, в актуализирания текст на конвенцията;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0035-20091116&from=EN) (Във връзка с новото изменение на член 20а (нов), в което се предлага да се измени определението на замърсяващи вещества в Директивата относно ППС.)

Изменение    109

Предложение за директива

Член 20 а – параграф 1 – точка 2 (нова)

Директива 2005/35/ЕО

Член 5 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(2)   В член 5 параграф 1 се заменя със следното:

1.   Изхвърлянето на замърсяващи вещества в което да било от пространствата, посочени в член 3, параграф 1, не се счита за нарушение, ако отговаря на условията, предвидени в приложение I, правила 15, 34, 4.1 или 4.3 или в приложение II, правила 13, 3.1.1 или 3.1.3 към Марпол 73/78.

“1.   Изхвърлянето на замърсяващи вещества в което да било от пространствата, посочени в член 3, параграф 1, не се счита за нарушение, ако отговаря на условията, предвидени в приложение I, правила 15, 34, 4.1 или 4.3, в приложение II, правила 13, 3.1.1 или 3.1.3, в приложение ІV, правила 3 и 11, в приложение V, правила 4, 5, 6 или 7, или в приложение VІ, правило 3, към конвенцията MARPOL 73/78, в актуализирания текст на конвенцията.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0035-20091116&from=EN) (Във връзка с новото изменение на член 20а (нов), в което се предлага да се измени определението на замърсяващи вещества в Директивата относно ППС.)

Изменение    110

Предложение за директива

Член 20 а – параграф 1 – точка 3 (нова)

Директива 2005/35/ЕО

Член 5 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(3)   В член 5 параграф 2 се заменя със следното:

2.   Изхвърлянето на замърсяващи вещества в което да било от пространствата, посочени в член 3, параграф 1, букви в), г) и д), не се счита за нарушение на собственика, капитана или екипажа, ако отговаря на условията, предвидени в приложение I, правило 4.2 или в приложение II, правило 3.1.2. към Марпол 73/78.

2.   Изхвърлянето на замърсяващи вещества в което да било от пространствата, посочени в член 3, параграф 1, букви в), г) и д), не се счита за нарушение на собственика, капитана или екипажа, ако отговаря на условията, предвидени в приложение I, правило 4.2, в приложение II, правило 3.1.2., в приложение IV, правила 3 и 11, в приложение V, правила 4, 5, 6 или 7, или в приложение VІ, правило 3, към конвенцията MARPOL 73/78, в актуализирания текст на конвенцията.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0035-20091116&from=EN) (Във връзка с изменението на член 20а (нов), в което се предлага да се измени определението на замърсяващи вещества в Директивата относно ППС.)

Изменение    111

Предложение за директива

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията извършва оценка на настоящата директива и представя резултатите от оценката на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от седем години след влизането ѝ в сила.

Комисията извършва оценка на настоящата директива и представя резултатите от оценката на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от четири години след влизането ѝ в сила. Комисията извършва също така оценка дали Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ) следва да получи допълнителни правомощия за прилагането на настоящата директива. Това може да включва преглед и разследване на твърдения за недостатъци на пристанищните приемни съоръжения съгласно член 4.

Изменение    112

Предложение за директива

Член 25 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби. Задълженията по член 4, параграф 3, член 5, параграф 2, последната алинея, член 6, параграф 2, член 7, параграф 3 и член 9, параграф 3 се прилагат в съответствие с Директива 2010/65/ЕС.

Изменение    113

Предложение за директива

Приложение 4 – подзаглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Категории разходи за експлоатацията и управлението на ППС

Категории разходи и нетни приходи, свързани с експлоатацията и управлението на пристанищните приемни съоръжения

Изменение    114

Предложение за директива

Приложение 4 – таблица – колона 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приходи

 

Постъпленията от схема за разширена отговорност на производителя и наличното национално/регионално финансиране, включително приходните елементи, изброени по-долу.

 

– събиране, транспорт и третиране на неразделно събраните отпадъци (отпадъци, които са обхванати от разширената отговорност на производителя, но които са извън каналите за разделно събиране на отпадъци, напр. отпадъци, събрани заедно със смесени битови отпадъци);

 

– оповестяване на информацията и повишаване на осведомеността;

 

– действия за предотвратяване на генерирането на отпадъци;

 

– предотвратяване на произволното изхвърляне на отпадъци и управление на отпадъците;

 

– прилагане и наблюдение на системата за разширена отговорност на производителя (включително одит, мерки срещу недобросъвестното поведение и др.);

 

– администрация, комуникация, управление и съобщаване на данните относно функционирането на схемите за събиране;

 

– финансиране по линия на ЕФМДР;

 

– друго финансиране или субсидии за пристанищата за управление на отпадъците и рибарство.

Изменение    115

Предложение за директива

Приложение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Нетни приходи

 

Нетни постъпления от схеми за управление на отпадъците и национално/регионално финансиране, включително изброените по-долу приходни елементи:

 

– нетни финансови ползи, осигурени от схемите за разширена отговорност на производителите;

 

– други нетни приходи от управлението на отпадъците, напр. от схеми за рециклиране;

 

– финансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство;

 

– друго финансиране или субсидии, предоставени на пристанищата за управление на отпадъците и рибарство.

Изменение    116

Предложение за директива

Приложение 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[име на кораба] [номер по ММО] [държава на знамето]

[име на кораба] [номер по ММО] [държава на знамето]

извършва редовни превози с чести и редовни посещения в следните пристанища в [въведете името на държавата членка] по график или по предварително определен маршрут:

извършва редовни превози или риболовни рейсове с чести и редовни посещения в следните пристанища в [въведете името на държавата членка] по график или по предварително определен маршрут:


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение:

Намаляването на морските отпадъци и морското замърсяване се превърна в едно от най-големите предизвикателства, свързани с околната среда. Всяка година в океаните навлизат между 4,8 и 12,7 милиона тона пластмасови отпадъци. На практика всеки вид пластмасов материал и предмет може да бъде открит в океаните – от дъното на дълбокия океан до отдалечените арктически зони. Поради широката си употреба и неподходящото обезвреждане този лек и траен материал се е превърнал, под формата на макро- и микропластмаси, в заплаха за морската екосистема. Въпреки че голяма част от отпадъците в морските води произхожда от източници, намиращи се на сушата, този проблем може да бъде решен единствено като се приложи цялостен подход. Поради това третирането на умишлено или случайно освободени отпадъци и отпадни води от кораби има важна роля за постигането на океан, свободен от пластмаси и в добро здравословно състояние, а по този начин – и за запазването на ключовата му роля за човешкото благополучие в бъдеще.

С Директива 2000/59/ЕО се урежда организацията на сушата чрез разпоредби, осигуряващи наличието на пристанищни приемни съоръжения (ППС) и предаването на отпадъците в тези съоръжения. Тя прилага относимите международни норми, т.е. онези, които се съдържат в конвенцията MARPOL (Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби). Седемнадесет години след влизането ѝ в сила директивата подлежи на подробно преразглеждане, тъй като приложното поле и определенията вече не са в съответствие с международната рамка и държавите членки тълкуват по различен начин нейните ключови понятия, което създава объркване сред заинтересованите страни (кораби, пристанища и оператори).

Проучване на Комисията за оценка на въздействието:

Проучването на Комисията за оценка на въздействието установи два основни проблеми и пет проблемни фактора. Двата основни проблема са определени, както следва: отпадъците от експлоатацията на корабите и остатъците от товари в морето и административната тежест, свързана с прилагането на Директивата относно ППС. Петте проблемни фактора са: неподходящото приемане и третиране на отпадъци от пристанищните приемни съоръжения; недостатъчни стимули за разходите за депониране на отпадъците от експлоатацията на кораби; неефективно и недостатъчно прилагане на задължението за предаване; непоследователни и остарели определения и формуляри; непоследователно прилагане на освобождаванията за корабите, извършващи редовни превози.

Предложението на Комисията

Двете основни цели на предложението на Комисията за изменение на Директива 2000/59/ЕО са определени, както следва: намаляване на изхвърлянията в морето на отпадъци от експлоатацията на кораби и намаляване на административната тежест за пристанищата, ползвателите на пристанищата и на компетентните органи. За да бъдат постигнати тези общи цели, са разработени следните пет конкретни цели: обезпечаване на наличността на подходящи съоръжения; осигуряване на ефективни (свързани с разходите) стимули за предаването на отпадъците в пристанищни приемни съоръжения посредством въвеждането на 100% непряка такса за отпадъци и пасивно уловени отпадъци; премахване на пречките пред изпълнението; хармонизиране и актуализиране на определенията и стандартите; хармонизиране на правилата за освобождаване.

Позиция на докладчика

•  Докладчикът приветства предложението на Комисията като част от стратегия за преминаване към кръгова икономика.

•  Докладчикът подкрепя по-общата дефиниция за „отпадъци от корабите“ във връзка със съответните приложения към конвенцията MARPOL, включително остатъци от товари, остатъци от системи за пречистване на отработени газове (включващи утайки и отливни води от тези системи), която гарантира пълно съответствие с определенията на конвенцията MARPOL и по-нататъшното привеждане в съответствие със стандартните формуляри и удостоверения на ММО. Въпреки това докладчикът счита, че са необходими повече забрани за изхвърляне за някои остатъци от товари и отпадни води от скрубери с отворен контур. Тя насърчава държавите членки да предприемат действия в границите на своите териториални води и настоятелно призовава ЕС да работи за това на равнището на ММО.

•  Докладчикът предлага също така в обхвата на Директивата да се включат отпадъците от кораборемонтни дейности и управлението на баластните води съгласно Конвенцията за управление на баластните води на ММО, влязла в сила през септември 2017 г.

•  Докладчикът подчертава значението на производството на по-малко отпадъци на борда и подчертава нуждата от дейности за повишаване на осведомеността и положителни стимули в тази област, като например адаптиране на понятието „зелена кораб“ във връзка с управлението на отпадъците на борда.

•  Тъй като съществуват малко данни относно изгубените риболовни съоръжения, които представляват заплаха за морската среда и безопасността на корабите, докладчикът конкретизира задължението за докладване за изгубени риболовни съоръжения при връщане в пристанището.

•  Докладчикът обръща внимание на пасивно уловените отпадъци и на необходимостта от насърчаване на проекти за събиране на морски отпадъци. Поради това разходите, произтичащи от обработката на пасивно уловени отпадъци не следва да се поемат от ползвателите на пристанището и рибарите, а да бъдат покривани от алтернативни финансови системи, като например схеми за управление на отпадъците или от публични средства.

•  Докладчикът изразява загриженост относно положението в малките пристанища, изложени на риск да се сблъскат със съществени трудности поради ограничените ресурси, с които разполагат по отношение на персонал, структура, организация и т.н. За да не се налага непропорционална административна тежест, много малките пристанища следва да бъдат освободени от изготвянето на план за управление на отпадъците и издаване на разписки за предадени отпадъци.

•  Докладчикът отбелязва, че корабите, извършващи морски превози на къси разстояния, ще бъдат изправени пред сериозни административни тежести, ако техният специален статут не бъде взет предвид. Следва да се предвиди възможност за намалена такса, която да се прилага специално за този вид кораби.

•  Докладчикът ограничава задължението за изхвърляне на отпадъци в пристанищата на ЕС преди заминаване за трети държави до случаите, когато няма подходящи съоръжения в следващото пристанище, което ще бъде посетено.

•  Тъй като прилагането на акта за забрана на изхвърляния в открито море е основен проблем, докладчикът предлага да бъде проучена ролята на ЕАМБ за прилагането на Директивата.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна отговорност за него носи докладчикът. Докладчикът получи информация от следните субекти или лица при подготовката на доклада преди неговото приемане в комисията:

Образувания и/или лице

Hazardous Waste Europe

EUROSHORE

Seas at Risk

Европейска организация на морските пристанища (ESPO)

Union des Ports de France

Пристанище Ротердам

Hanse-Office, Vertretung der Hansestadt Hamburg und Schleswig-Holsteins bei der EU

Асоциация на корабособствениците от Европейската общност (ECSA)

Verband Deutscher Reeder (VdR)

Съюз на гръцките корабособственици

Международна асоциация на круизните линии (CLIA)

Сдружение на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (Europêche)

Представители на правителствата от различни държави членки

Представители от Европейската комисия


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (18.9.2018)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за директива на Eвропейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Директива 2010/65/ЕС

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Докладчик по становище (*): Бас Ейкхаут

(*)  Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Изхвърлянето на отпадъци от кораби представлява значителна заплаха за морската среда, оказва въздействие върху човешкото здраве и има скъпоструващи икономически последици. Въпреки че наземните източници представляват основните причинители на отпадъци в морските води, морските източници са отговорни за значителен дял от отпадъците, като техният дял в ЕС е приблизително 32%, но достига 50% в някои морски басейни на ЕС. С цел справяне с проблема с морските отпадъци от кораби, Комисията представи предложение за преразглеждане на Директивата относно пристанищните приемни съоръжения (ППС).

В предложението на Комисията се съдържа изискване всички пристанища на Съюза да въведат 100%-ова система „без специална такса“ за твърдите отпадъци, за да се премахнат икономическите стимули за корабите да изхвърлят твърдите си отпадъци в морето. Докладчикът приветства тази важна промяна, предлагана от Комисията. Корабите не следва да имат икономически стимули за изхвърляне на твърди отпадъци в морето.

Докладчикът също така приветства включването на риболовните кораби в системите за покриване на разходите. Същевременно не са предложени специални мерки относно риболовните съоръжения, въпреки че голяма част от риболовните мрежи се губят (33%), като това води до т.нар. призрачен риболов, влияе върху рибните запаси и причинява вреди на морската флора и фауна. Това също води до значителни икономически загуби, тъй като мрежите често причиняват щети на други кораби. Докладчикът счита, че задължителните режими на разширена отговорност на производителите имат важна роля за решаването на този въпрос. Държавите членки следва да използват модулирани такси, за да се насърчава дизайнът на съоръженията да позволява лесно рециклиране, както и такса за обратно изкупуване при продажбите на нови съоръжения с цел насърчаване на предаването в края на жизнения цикъл.

Освен това докладчикът е на мнение, че когато риболовните съоръжения са изгубени от даден плавателен съд, от него следва да се изисква да предостави цялата съответна информация на компетентния орган на държавата членка на знамето. Тази информация следва да се събира систематично в централна база данни (SafeSeaNet) с цел наблюдение на ситуацията, установяване на специфичните проблеми и улесняване на намирането на съоръженията. Това също така ще помогне за налагането на забрана на изхвърлянето на стари риболовни съоръжения. Тези данни ще послужат за основа на периодичните доклади на Комисията, което ще даде възможност за картографиране на изгубени риболовни съоръжения с цел подпомагането на програми за намиране и други мерки.

Много често в мрежите на риболовните кораби попадат отпадъци. Докладчикът счита, че не следва да има икономически мерки, възпиращи транспортирането на тези отпадъци до пристанището. Комисията се стреми да насърчава предаването на пасивно уловени отпадъци чрез включването му в 100%-овата система за непряка такса. Докладчикът счита, че това е добро допълнение, но все пак то би могло да доведе до по-висока обща такса за риболовните кораби. Ето защо докладчикът въвежда задължението за финансиране на разходите, свързани със събирането на пасивно уловени отпадъци в пристанищните приемни съоръжения и последващата обработка, от алтернативни източници на доходи, посочени в преразгледаната Директива относно ППС, например чрез нови режими на разширена отговорност на производителите, или чрез субсидии.

Комисията въвежда понятието „екологични кораби“: плавателните съдове, които намаляват генерираните на борда им отпадъци, могат да се ползват от по-ниска такса. Според докладчика е необходимо минималните изисквания да се изяснят и хармонизират. Докладчикът въвежда набор от действия, в съответствие с принципите на кръговата икономика и насоките по Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL) относно твърдите отпадъци, в ново приложение. Мерките варират от разделяне при източника и събиране до обучение и избягване на материали за еднократна употреба.

Освен това докладчикът предлага да се гарантира, че изхвърлянето на отпадъци и остатъчни вещества, свързани със замърсяването на въздуха, ако е извършено умишлено, по непредпазливост или е резултат от груба небрежност, се счита за престъпление съгласно правото на ЕС, поради което изисква от държавите членки да въведат адекватни санкции. Изключенията от това допълнение следва да отразяват изключенията, предвидени в Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби.

И накрая, офшорните платформи, използвани за производството и съхранението на нефт, неподвижни или плаващи, понастоящем не са обхванати в предложението на Комисията за преразглеждане на Директивата относно ППС. През 2015 г. в ЕС е имало 232 офшорни платформи, всяка с приблизително 100 – 200 души персонал. Според заключенията на анализаторите, те представляват значителен дял от източниците на морски отпадъци. Докладчикът предлага да се гарантира, че техните отпадъци също се транспортират до пристанищните приемни съоръжения.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Директива 2010/65/ЕС

относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на директиви 2005/35/EО, 2009/16/ЕО и 2010/65/ЕС

(Във връзка с изменението на член 20а (нов), в което се предлага да се измени определението на замърсяващи вещества в Директивата относно ППС.)

Обосновка

Директива 2005/35/ЕО установява правила относно налагането на санкции в случай на изхвърляне на замърсяващи вещества от кораби. Понастоящем Директива 2005/35/ЕО обхваща само отпадъците, включени в приложение І (нефт) и приложение ІІ (вредни течни вещества под формата на насипни товари) към конвенцията MARPOL. Тя следва да бъде изменена, за да включва изхвърлянето на отпадъци, предмет на приложение V (твърди отпадъци) и приложение VI (остатъчни вещества, свързани със замърсяването на въздуха).

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби („конвенцията MARPOL“) предвижда общи забрани за изхвърляне на отпадъци от кораби в морето, но също така урежда условията, при които някои видове отпадъци могат да бъдат изхвърляни в морската среда. Конвенцията MARPOL изисква държавите членки да гарантират предоставянето на подходящи приемни съоръжения в пристанищата.

(2)  Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби („конвенцията MARPOL“) предвижда общи забрани за изхвърляне на отпадъци от кораби и неподвижни или плаващи платформи в морето, но също така урежда условията, при които някои видове отпадъци могат да бъдат изхвърляни в морската среда. Конвенцията MARPOL изисква държавите членки да гарантират предоставянето на подходящи приемни съоръжения в пристанищата.

Обосновка

Конвенцията MARPOL също така урежда изхвърлянето на отпадъци от неподвижни или плаващи платформи. Те следва да бъдат добавени тук.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  През последните две десетилетия конвенцията MARPOL и приложенията към нея претърпяха важни изменения, с които бяха въведени по-строги норми и забрани за изхвърлянето на отпадъци от кораби в морето.

(4)  През последните две десетилетия конвенцията MARPOL и приложенията към нея претърпяха важни изменения, с които бяха въведени по-строги норми за предаването на отпадъци и забрани за изхвърлянето на отпадъци от кораби в морето.

Обосновка

Конвенцията MARPOL също разглежда въпроса за предаването на отпадъци в пристанищни приемни съоръжения.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Въпреки това развитие на нормативната уредба все още е налице изхвърляне на отпадъци в морето. Това се дължи на съвкупност от фактори, а именно — в пристанищата не винаги са налични подходящи пристанищни приемни съоръжения, правоприлагането често е недостатъчно и липсват стимули за предаване на отпадъците на сушата.

(7)  Въпреки това развитие на нормативната уредба все още е налице изхвърляне на отпадъци в морето, което води до огромни икономически, социални и свързани с околната среда разходи. Това се дължи на съвкупност от фактори, а именно — в пристанищата не винаги са налични подходящи пристанищни приемни съоръжения, правоприлагането често е недостатъчно и липсват стимули за предаване на отпадъците на сушата.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Независимо от внесените подобрения, хранителните отпадъци може да са значителни, особено тези от круизните кораби. Управлението на хранителните отпадъци остава област, в която е необходимо да бъдат разработени отделни практики за събиране и повторна употреба.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Необходимо е отпадъците на корабите, включително изоставени риболовни съоръжения, да се събират разделно, за да се гарантира тяхното по-нататъшно рециклиране при управлението на отпадъците надолу по веригата. Твърдите отпадъци често се разделят на борда на корабите в съответствие с международните норми и стандарти, като законодателството на Съюза следва да гарантира, че тези усилия за разделяне на отпадъците на борда не се спъват от липсата на механизми за разделно събиране на сушата.

(12)  Необходимо е отпадъците на корабите, включително изоставени риболовни съоръжения, да се събират разделно, за да се гарантира тяхното по-нататъшно рециклиране за повторна употреба или оползотворяване при управлението на отпадъците надолу по веригата и за да не се допуска те да вредят на морските животни и околната среда. Твърдите отпадъци често се разделят на борда на корабите в съответствие с международните норми и стандарти, като законодателството на Съюза следва да гарантира, че тези усилия за разделяне на отпадъците на борда не се спъват от липсата на механизми за разделно събиране на сушата. Държавите членки следва да насърчават системи за разделно събиране, които най-добре съответстват на характеристиките на пристанищата.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Разделното събиране на такива отпадъци като хранителни отпадъци, смазочни материали и нефтено гориво следва да се доразвие с конкретната цел да бъде възможна тяхната повторна употреба съгласно принципите на кръговата икономика.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Макар че по-голямата част от морските отпадъци произхождат от наземни дейности, секторът на мореплаването, включително риболовът и развлеченията, също има важен принос, като изхвърля директно в морето твърди отпадъци, в т.ч. пластмаси и изоставени риболовни съоръжения.

(13)  Макар че по-голямата част от морските отпадъци произхождат от наземни дейности, секторът на мореплаването, включително риболовът и развлеченията, също има важен принос, като изхвърля директно в морето твърди отпадъци, в т.ч. пластмаси и изоставени риболовни съоръжения. По оценки на Европейската комисия, пластмасите представляват повече от 80% от отпадъците в морските води, а риболовните съоръжения, съдържащи пластмаси, съставляват 27% от морските отпадъци, намирани по европейските плажове, което се равнява на 11 000 тона годишно.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  В Директива 2008/98/ЕО са указани мерките за предотвратяване на отпадъците, които държавите членки следва да предприемат, за да предотвратят генерирането на отпадъци. В тези мерки следва да е включена целта за спиране на генерирането на морски отпадъци като принос към Целта за устойчиво развитие на ООН за предотвратяване и значително намаляване на всякакъв вид замърсяване на морската среда.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б)  Неподвижните или плаващите платформи също допринасят за образуването на морски отпадъци и от тях следва да се изисква да разполагат с план за управление на отпадъците, да събират отпадъците си разделно и да ги предават в пристанища на Съюза на редовни интервали от време.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Международната конвенция на ММО от 13 февруари 2004 г. за контрол и управление на баластните води и утайките от кораби (Конвенцията за баластните води) влезе в сила на 8 септември 2017 г. Конвенцията за баластните води задължава всички кораби да извършват процедури за управление на баластните води в съответствие със стандартите на ММО и изисква пристанищата и терминалите, определени за почистване и ремонт на баластни цистерни, да разполагат с подходящи съоръжения за гарантиране на приемането на седиментите.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  От основно значение за ефективното решаване на проблема с морските отпадъци е да се осигурят стимули на необходимото равнище за предаване на отпадъци в пристанищни приемни съоръжения, и по-специално на твърди отпадъци. Това може да се постигне чрез система за покриване на разходите, която изисква прилагането на непряка такса, която се дължи независимо от това дали се предават отпадъци и следва да дава право за предаване на отпадъци, без да е необходимо да се заплащат допълнителни преки такси. Риболовният и развлекателният сектори също следва да бъдат включени в тази система, като се има предвид техният принос за възникването на морски отпадъци.

(18)  От основно значение за ефективното решаване на проблема с морските отпадъци е да се осигурят стимули на необходимото равнище за предаване на отпадъци в пристанищни приемни съоръжения, и по-специално на твърди отпадъци. Това може да се постигне чрез система за покриване на разходите, която изисква прилагането на непряка такса, която се дължи независимо от това дали се предават отпадъци и следва да дава право за предаване на отпадъци, без да е необходимо да се заплащат допълнителни преки такси. Риболовният и развлекателният сектори също следва да бъдат включени в тази система, като се има предвид техният принос за възникването на морски отпадъци. Предаването на пасивно уловените отпадъци не следва да води до допълнителни разходи за риболовните кораби.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  Рибарите могат да играят съществена роля за почистване на отпадъците в морето чрез връщане на пасивно уловените отпадъци в пристанището, така че тези отпадъци да могат да бъдат подложени на подходящо управление на отпадъците. За да се насърчава предаването на пасивно уловени отпадъци, попаднали в мрежите по време на нормални риболовни дейности, държавите членки следва да покриват разходите, свързани със събирането на отпадъците в пристанищните приемни съоръжения и последващото им управление, с приходите, генерирани от алтернативни източници на доходи.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18б)  За да се реши ефективно въпроса за морските отпадъци, държавите членки следва също така да работят, за да изготвят стратегии и планове за намаляване на разпространението в морето на изоставени риболовни съоръжения, и за тази цел следва да използват, например, безвъзмездни средства от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), както и с подкрепата на структурните фондове и Европейското териториално сътрудничество (ЕТС) и с необходимото активно участие на регионите. Също така е целесъобразно да се насърчават нови инструменти за управление и добри практики, като например тези, които се проучват в Адриатическо море, в контекста на проекти, съфинансирани от фондовете на ЕТС, като също така се признае новата роля на морски стражи на риболовния флот.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Концепцията за „екологичен кораб“ следва да бъде допълнително развита по отношение на управлението на отпадъците, така че да може да се приложи ефективна система за насърчаване на плавателните съдове, които намаляват генерираните на борда им отпадъци.

(19)  Концепцията за „екологичен кораб“ следва да бъде прилагана по отношение на управлението на отпадъците. В Съюза следва да бъдат установени минимални изисквания, които да бъдат прилагани възможно най-хармонично, така че да може да се приложи ефективна система за насърчаване на плавателните съдове, които намаляват генерираните на борда им отпадъци чрез устойчиви по отношение на околната среда предотвратяване на образуването на и управление на отпадъци, в съответствие с най-добрите практики и насоките на ММО от 2017 г. за прилагането на приложение V към конвенцията MARPOL. Държавите членки следва да насърчават практиките, които не се ограничават до изискваните стандарти.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Остатъците от товари остават собственост на собственика на товара след разтоварването му на терминала и често имат икономическа стойност. Поради това остатъците от товари не следва да бъдат включвани в системите за покриване на разходите и за прилагане на непреки такси. Таксата за предаването на остатъците от товари следва да се заплаща от ползвателя на приемното съоръжение, както е определено в договорните споразумения между участващите страни или в други местни споразумения.

(20)  Остатъците от товари остават собственост на собственика на товара след разтоварването му на терминала и често имат икономическа стойност. Поради това остатъците от товари не следва да бъдат включвани в системите за покриване на разходите и за прилагане на непреки такси. Таксата за предаването на остатъците от товари следва да се заплаща от ползвателя на приемното съоръжение, както е определено в договорните споразумения между участващите страни или в други местни споразумения. Това обаче не следва да се отнася за остатъците от товари, които не могат лесно да бъдат събрани, като например устойчиви плаващи вещества с висок вискозитет като парафина. Подобни вещества могат да имат ниска икономическа стойност и следователно съществува риск да бъдат отмити в морето, ако не се премахват по подходящ начин в пристанищните приемни съоръжения.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  С цел подобряване на морската безопасност и засилване на защитата на морската среда, Директива 2005/35/EО на Европейския парламент и на Съвета1a следва да бъде изменена, за да урежда също и въпроса относно замърсяването с отпадъци от кораби, както е определено в приложения IV – VI към конвенцията MARPOL, в правото на Съюза и за да гарантира, че спрямо лицата, отговорни за незаконното изхвърляне на отпадъци, се прилагат подходящи санкции.

 

_________________

 

1a Директива 2005/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно замърсяването от кораби и налагане на санкции, включително наказателни санкции, за нарушения, свързани със замърсяване (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 11).

Обосновка

Директива 2005/35/ЕО установява правила относно налагането на санкции в случай на изхвърляне на замърсяващи вещества от кораби. Понастоящем тя обхваща само отпадъците, включени в приложение І (нефт) и приложение ІІ (вредни течни вещества под формата на насипни товари) към конвенцията MARPOL. Тя следва да бъде изменена, за да включва също и изхвърлянето на отпадъчни води (приложение IV), твърди отпадъци (приложение V) и свързани със замърсяването на въздуха отпадъци (приложение VI).

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Наблюдението и правоприлагането следва да бъдат улеснени чрез система, основана на електронно докладване и обмен на информация. За тази цел съществуващата система за информация и наблюдение, създадена съгласно Директива 2000/59/ЕО, следва да бъде доразвита и да продължи да се експлоатира въз основа на съществуващите електронни системи за данни, по-специално на системата на Съюза за обмен на морска информация (SafeSeaNet) и на базата данни от проверки (THETIS). Системата следва да включва също информация относно пристанищните приемни съоръжения в различни пристанища.

(24)  Наблюдението и правоприлагането следва да бъдат улеснени чрез система, основана на електронно докладване и обмен на информация. За тази цел съществуващата система за информация и наблюдение, създадена съгласно Директива 2000/59/ЕО, следва да бъде доразвита и да продължи да се експлоатира въз основа на съществуващите електронни системи за данни, по-специално на системата на Съюза за обмен на морска информация (SafeSeaNet) и на базата данни от проверки (THETIS). Системата следва да включва също информация относно пристанищните приемни съоръжения в различни пристанища и изгубените риболовни съоръжения.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  За да се вземат предвид развитията на международно ниво и да се насърчи съобразеното с околната среда управление на отпадъците на борда, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, с които да изменя настоящата директива с цел да актуализира позоваванията на международни инструменти и приложенията, както и да изменя позоваванията на международни инструменти с цел да се избегне, при необходимост, прилагането на измененията на тези международни инструменти за целите на настоящата директива, както и с цел да разработи общи критерии за признаване на „екологичните кораби“, за да се предоставя на такива кораби намалена такса за отпадъци. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(30)  За да се вземат предвид развитията на международно ниво и да се насърчи съобразеното с околната среда управление на отпадъците на борда, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, с които да изменя настоящата директива с цел да актуализира позоваванията на международни инструменти и приложенията, както и да изменя позоваванията на международни инструменти с цел да се избегне, при необходимост, прилагането на измененията на тези международни инструменти за целите на настоящата директива, както и с цел да променя общите критерии за признаване на „екологичните кораби“, като същевременно взема предвид съществуващите добри практики и схеми „отдолу нагоре“, за да се предоставя на такива кораби намалена такса за отпадъци. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  „неподвижна или плаваща платформа“ означава всяка неподвижна или плаваща платформа, разположена в открито море, включително сондажни съоръжения, плаващи съоръжения за производство, съхранение, товарене или разтоварване, използвани за офшорното производство и съхранение на вещества или материал в твърдо, течно или газообразно състояние;

Изменение    21

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „отпадъци от кораби“ означава всички отпадъци, включително остатъци от товари, възникнали по време на експлоатацията на кораба или по време на товарене, разтоварване и почистване, или отпадъци, които са попаднали в мрежите по време на риболовни операции и попадат в обхвата на приложения I, II, IV, V и VI към MARPOL;

в)  „отпадъци от кораби“ означава всички отпадъци, включително остатъци от товари, възникнали по време на експлоатацията на кораба или на неподвижната или плаващата платформа, или по време на товарене, разтоварване, почистване и кораборемонтни дейности, включително утайки от почистване или ремонт на баластни цистерни, или отпадъци, които са попаднали в мрежите по време на риболовни операции и попадат в обхвата на приложения I, II, IV, V и VI към MARPOL;

Изменение    22

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  „пасивно уловен отпадък“ означава отпадък, който попада непреднамерено в мрежите по време на риболовни дейности;

Изменение    23

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „остатъци от товари“ означава остатъци от товарите на борда, които остават на палубата или в трюмовете след товарене и разтоварване, включително излишъци или разливи при товарене и разтоварване, независимо дали в течно или сухо състояние или отнесени в отмивната вода, с изключение на прах от товара, останал на палубата след премитане, или прах по външните повърхности на кораба;

г)  „остатъци от товари“ означава остатъци от товарите на борда, които остават на палубата, в трюмовете или цистерните след товарене и разтоварване, включително излишъци или разливи при товарене и разтоварване, независимо дали в течно или сухо състояние или отнесени в отмивната вода, с изключение на прах от товара, останал на палубата след премитане, или прах по външните повърхности на кораба;

Изменение    24

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa)  „риболовно съоръжение“ означава всяко изделие или част от оборудване, което се използва за целите на риболова или аквакултурите за насочване към или улавяне на морски биологични ресурси, или което плава по морската повърхност и се разполага с цел привличането и улавянето на такива морски биологични ресурси;

Изменение    25

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л)  „достатъчен капацитет за съхранение“ означава достатъчен капацитет за съхранение на отпадъците на борда на кораба от момента на напускане на пристанището до следващото влизане в пристанище, включително на отпадъците, които се очаква да възникнат по време на пътуването;

л)  „достатъчен капацитет за съхранение“ означава достатъчен капацитет, предназначен за съхранение на всеки тип отпадъци на борда на кораба от момента на напускане на пристанището до следващото влизане в пристанище, включително на отпадъците, които се очаква да възникнат по време на пътуването;

Изменение    26

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  пристанищата и терминалите, в които се извършва почистване или ремонт на баластни цистерни, разполагат с подходящи пристанищни приемни съоръжения за приемане на седиментите;

Изменение    27

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  пристанищните приемни съоръжения позволяват съобразено с околната среда управление на отпадъците на кораба в съответствие с изискванията на Директива 2008/98/ЕО и другото съответно законодателство на Съюза относно отпадъците. За тази цел държавите членки осигуряват разделното събиране на отпадъци от корабите в пристанищата, както се изисква в законодателството на Съюза в областта на отпадъците, по-специално в Директива 2008/98/ЕО, Директива 2012/19/ЕС и Директива 2006/66/ЕО. Буква в) се прилага без да се засягат по-строгите изисквания, наложени от Регламент (ЕО) № 1069/2009 за управление на кухненските отпадъци от международния транспорт.

в)  пристанищните приемни съоръжения позволяват съобразено с околната среда управление на отпадъците на кораба в съответствие с изискванията на Директива 2008/98/ЕО и другото съответно законодателство на Съюза относно отпадъците. За тази цел държавите членки осигуряват разделното събиране на отпадъци от корабите в пристанищата за улесняване на повторната им употреба и рециклиране, както се изисква в законодателството на Съюза в областта на отпадъците, по-специално в Директива 2008/98/ЕО, Директива 94/62/ЕО1a на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2012/19/ЕС и Директива 2006/66/ЕО. Буква в) се прилага без да се засягат по-строгите изисквания, наложени от Регламент (ЕО) № 1069/2009 за управление на кухненските отпадъци от международния транспорт.

 

_________________

 

1a Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).

Изменение    28

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Съответните пристанищни органи или, при липса на такива, съответните органи гарантират, че операциите по доставката или получаването на отпадъци се извършват при прилагането на достатъчни мерки за сигурност, за да се избегнат както рискове за индивидите, така и екологични рискове в пристанищата, обхванати от настоящата директива;

Изменение    29

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяко пристанище трябва да има и да прилага подходящ план за приемане и обработка на отпадъците, изготвен след консултации със заинтересованите страни, по-специално с ползвателите на пристанищата или с техни представители. Тези консултации следва да се провеждат както по време на изготвянето на проекта на плана, така и след приемането му, особено ако е имало значителни изменения по отношение на изискванията на членове 4, 6 и 7. Подробните изисквания относно изготвянето на тези планове са представени в приложение 1.

1.  Всяко пристанище трябва да има и да прилага подходящ план за приемане и обработка на отпадъците, изготвен след консултации със заинтересованите страни, в това число с ползвателите на пристанищата или с техни представители и гражданското общество. Тези консултации следва да се провеждат както по време на изготвянето на проекта на плана, така и след приемането му, особено ако е имало значителни изменения по отношение на изискванията на членове 4, 6 и 7. Подробните изисквания относно изготвянето на тези планове са представени в приложение 1.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Съвсем малките пристанища, които се характеризират с рядък или слаб трафик само от плавателни съдове за отдих, може да бъдат освободени от обхвата на настоящия член, ако техните пристанищни приемни съоръжения са интегрирани в системата за обработка на отпадъците, управлявана от общината или от нейно име, и ако държавите членки, на чиито територии са разположени тези пристанища, гарантират, че информацията относно системата за управление на отпадъците се предоставя на ползвателите на пристанищата.

 

Държавите членки, на чиито територии са разположени такива пристанища, уведомяват пристанищата по електронен път, в рамките на системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 14.

Изменение    31

Предложение за директива

Раздел 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предаване на отпадъци от кораби

Изхвърляне и предаване на отпадъци от кораби

(Във връзка с изменението към член 7, параграф 1.)

Обосновка

Тук следва също да се включват забраните за изхвърляне на отпадъци, приложими съгласно конвенцията MARPOL.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предаване на отпадъци от кораби

Изхвърляне и предаване на отпадъци от кораби

(Във връзка с изменението към член 7, параграф 1.)

Обосновка

Този член следва също да включва забраните за изхвърляне на отпадъци, приложими съгласно конвенцията MARPOL.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Капитанът на кораб, който посещава пристанище на Съюза, предава преди да напусне пристанището всички отпадъци, превозвани на борда на кораба, в пристанищното приемно съоръжение в съответствие с приложимите норми за изхвърляне, предвидени в конвенцията MARPOL.

1.  Капитанът на кораб, който посещава пристанище на Съюза, предава преди да напусне пристанището всички отпадъци, превозвани на борда на кораба, в пристанищното приемно съоръжение, и след напускане на пристанището, не изхвърля отпадъците в морето, в съответствие с приложимите норми за предаване и изхвърляне, както и разпоредбите, предвидени в конвенцията MARPOL. Това изискване се прилага също и за утайките от почистване или ремонт на баластни цистерни, в съответствие с Конвенцията за баластните води.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 7 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Ако следващото пристанище, което ще посети корабът, е извън Съюза, или има основания да се смята, че в него не са налице подходящи съоръжения, или това пристанище е неизвестно, държавата членка изисква от кораба да предаде всички свои отпадъци, преди да напусне пристанището.

7.  Ако въз основа на наличната информация, включително информацията, съобщена по електронен път в системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 14 от настоящата директива, или в GISIS, не може да бъде установено дали следващото пристанище, което ще посети корабът, разполага с подходящи съоръжения, или ако това пристанище е неизвестно, държавата членка изисква от кораба да предаде всичките си отпадъци, преди да напусне пристанището.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 7 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  Капитанът на неподвижна или плаваща платформа гарантира, че отпадъците от нея редовно се предават на пристанищно приемно съоръжение, съгласно конвенцията MARPOL.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7 а

 

Преди напускане на пристанище на Съюза капитанът на кораб, който посещава това пристанище, прилага процедури за предварително измиване по отношение на устойчивите плаващи вещества с висок вискозитет, включително парафин, съгласно приложение II към конвенцията MARPOL, и всички остатъци или водни смеси се изхвърлят в пристанището на разтоварване до изпразване на резервоара и до освобождаване на изпускателните тръби от остатъци.

Обосновка

Като се има предвид приемането от експертната група PPR на проектоизмененията през февруари 2018 г., според които се изисква предварително измиване на резервоарите, съдържащи устойчиви плаващи вещества с висок вискозитет, като това ще бъде разгледано за приемане в приложение II в рамките на MEPC 73, ЕС следва да включи тези изисквания в преразгледаната Директива за ППС, превръщайки ги в право на Съюза, като добави задължението да се гарантира, че изпускателните тръби не съдържат остатъци. По-специално парафинът се отмива в морето и се отлага на европейските плажове, като създава проблеми, в това число и за дивата флора и фауна.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че експлоатационните разходи на пристанищните приемни съоръжения за приемане и обработка на отпадъците от корабите, различни от остатъците от товари, се покриват чрез събирането на такси от корабите. Тези разходи включват елементите, изброени в приложение 4.

1.  Държавите членки гарантират, че експлоатационните разходи на пристанищните приемни съоръжения за приемане и обработка на отпадъците от корабите, в това число остатъци от товари, състоящи се от устойчиви плаващи вещества с висок вискозитет, но с изключение на други остатъци от товари, се покриват чрез събирането на такси от корабите. Тези разходи включват елементите, изброени в приложение 4.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  с цел да се осигури максимален стимул за предаване на отпадъци, както е определено в приложение V към конвенцията MARPOL, включително отпадъците, попаднали в мрежите по време на риболовни операции, начисляваната непряка такса трябва да покрива всички разходи на пристанищните приемни съоръжения за тези отпадъци, за да се гарантира правото на предаване без никакви допълнителни преки такси;

в)  с цел да се осигури максимален стимул за предаване на отпадъци, както е определено в приложение V към конвенцията MARPOL, включително отпадъците, попаднали в мрежите по време на риболовни операции, както и остатъците от товари, състоящи се от устойчиви плаващи вещества с висок вискозитет, начисляваната непряка такса трябва да покрива всички разходи на пристанищните приемни съоръжения за тези отпадъци, за да се гарантира правото на предаване без никакви допълнителни преки такси;

Изменение    39

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  за да не се допусне разходите за събирането в пристанищни приемни съоръжения и последващата обработка на пасивно уловени отпадъци да бъдат за сметка на ползвателите на пристанищата, държавите членки покриват тези разходи изцяло от приходите, получени от алтернативните източници на финансиране, посочени в приложение 4;

Изменение    40

Предложение за директива

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Таксите трябва да бъдат намалени, ако конструкцията, оборудването и експлоатацията на кораба са такива, че може да се докаже, че на кораба възникват намалени количества отпадъци и те се управляват по устойчив и съобразен с околната среда начин. На Комисията се предоставя правомощието да установява посредством делегирани актове в съответствие с член 19 критериите за определяне дали даден кораб отговаря на изискванията, посочени в настоящия параграф във връзка с управлението на отпадъците на борда на кораба.

5.  Таксите трябва да бъдат намалени, ако конструкцията, оборудването, политиките в областта на обществените поръчки и експлоатацията на кораба са такива, че може да се докаже, че на кораба възникват намалени количества от категорията на отпадъците, за които се отнася таксата, и те се управляват по устойчив и съобразен с околната среда начин, в съответствие с приложение 4а относно корабите, различни от риболовните кораби, и в съответствие с приложение 4б относно риболовните кораби. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19 за изменение на приложения 4а и 4б с цел промяна на хармонизираните минимални изисквания.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  освобождаването не оказва отрицателно въздействие върху морската безопасност, здравето, условията на живот или работа на борда на корабите или върху морската среда;

Изменение    42

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Що се отнася до проверките на кораби, оставащи извън обхвата на Директива 2009/16/ЕО, държавите членки гарантират, че се извършват проверки на поне 20 % от общия брой на корабите, за всяка от категориите, изброени по-долу:

1.  Що се отнася до проверките на кораби, оставащи извън обхвата на Директива 2009/16/ЕО, държавите членки гарантират, че се извършват проверки на поне 20% от общия брой на корабите годишно, за всяка от категориите, изброени по-долу:

Изменение    43

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки установяват процедури за проверка на риболовни кораби с брутен тонаж под 100 тона и на плавателни съдове за отдих с брутен тонаж под 100 тона, за да се гарантира спазването на приложимите изисквания на настоящата директива, като гарантират, че се проверяват най-малко 20% от общия брой отделни риболовни кораби и плавателни съдове за отдих, акостирали в съответната държава членка годишно.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Резултатите от проверките, посочени в параграф 1, се записват в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 15 от настоящата директива.

2.  Резултатите от проверките, посочени в параграфи 1 и 1а, се записват в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 15 от настоящата директива.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки установяват процедури за проверка на риболовни кораби с брутен тонаж под 100 тона и на плавателни съдове за отдих с брутен тонаж под 100 тона, за да се гарантира спазването на приложимите изисквания на настоящата директива.

заличава се

Изменение    46

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  в случай на изгубено риболовно съоръжение, информацията, изисквана съгласно член 48 от Регламент № 1224/20091a на Съвета;

 

______________

 

1a Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

Изменение    47

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  За да се осигурят еднакви условия за докладването относно изгубените риболовни съоръжения, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия за определяне на формата на докладите. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 20, параграф 2.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 14 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Въз основа на данните, които са ѝ докладвани в съответствие с параграф 2, буква га), Комисията публикува, не по-късно от 31 декември 2022 г. и на всеки две години след това, обобщен доклад относно изгубените риболовни съоръжения.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията гарантира, че базата данни за проверките позволява да се извличат всички докладвани от държавите членки данни, които са от значение за наблюдението на изпълнението на директивата.

4.  Комисията гарантира, че базата данни за проверките позволява да се извличат всички докладвани от държавите членки данни, които са от значение за наблюдението на изпълнението на директивата. Комисията редовно преглежда базата данни за целите на мониторинга на изпълнението на директивата и насочва вниманието към съмнения относно цялостното изпълнение, с цел налагане на коригиращи действия.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията създава организация за обмен на опит между националните органи на държавите членки и експерти, включително такива от частния сектор, по отношение на прилагането на настоящата директива в пристанищата на Съюза.

Комисията създава организация за обмен на опит между националните органи на държавите членки и експерти, включително такива от частния сектор и гражданското общество, по отношение на прилагането на настоящата директива в пристанищата на Съюза.

Обосновка

Обменът на опит следва да включва не само национални органи и експерти от частния сектор, но и експерти от гражданското общество.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки, не по-късно от ... [12 месеца след приемането на настоящата директива] и след това на всеки две години, докладват на Комисията относно прилаганите от тях добри практики по отношение на устойчивото управление на отпадъци на борда на корабите и в пристанищата. Шест месеца след изтичането на всеки срок за докладване Комисията подготвя доклад относно тези добри практики с цел предоставяне на насоки за напредък по отношение на изпълнението на целите на настоящата директива.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 20 а – параграф 1 – точка 1 (нова)

Директива 2005/35/ЕО

Член 2 – параграф 1 – точка 2

 

Текст в сила

Изменение

 

Член 20 a

 

Изменения на Директива 2005/35/ЕО

 

Директива 2005/35/ЕО се изменя както следва:

 

(1)  В член 2 точка 2 се заменя със следното:

2. „замърсяващи вещества“ означава веществата, обхванати от приложения I (нефт) и II (вредни течни вещества под формата на насипни товари) към Марпол 73/78;

2.  „замърсяващи вещества“ означава веществата, обхванати от приложения I (нефт) и II (вредни течни вещества под формата на насипни товари), приложение ІV (отпадъчни води), приложение V (твърди отпадъци), приложение VІ (остатъчни вещества, свързани със замърсяването на въздуха) към конвенцията MARPOL 73/78, в актуализирания текст на конвенцията;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0035-20091116&from=EN) (Във връзка с новото изменение на член 20а (нов), в което се предлага да се измени определението на замърсяващи вещества в Директивата относно ППС.)

Обосновка

Директива 2005/35/ЕО установява правила относно налагането на санкции в случай на изхвърляне на замърсяващи вещества от кораби. Понастоящем тя обхваща само отпадъците, включени в приложение І (нефт) и приложение ІІ (вредни течни вещества под формата на насипни товари) към конвенцията MARPOL. Тя следва да бъде изменена, за да включва също и изхвърлянето на отпадъци, обхванати от приложение IV (отпадъчни води), приложение V (твърди отпадъци) и приложение VI (остатъчни вещества, свързани със замърсяването на въздуха). Ако изхвърлянето е извършено умишлено, по непредпазливост или е резултат от груба небрежност, то следва да се счита за престъпно деяние.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 20 а – параграф 1 – точка 2 (нова)

Директива 2005/35/ЕО

Член 5 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(2)   В член 5, параграф 1 се заменя със следното:

1.   Изхвърлянето на замърсяващи вещества в което да било от пространствата, посочени в член 3, параграф 1, не се счита за нарушение, ако отговаря на условията, предвидени в приложение I, правила 15, 34, 4.1 или 4.3 или в приложение II, правила 13, 3.1.1 или 3.1.3 към Марпол 73/78.

„1.   Изхвърлянето на замърсяващи вещества в което да било от пространствата, посочени в член 3, параграф 1, не се счита за нарушение, ако отговаря на условията, предвидени в приложение I, правила 15, 34, 4.1 или 4.3 или в приложение II, правила 13, 3.1.1 или 3.1.3, в приложение ІV, правила 3 и 11, в приложение V, правила 4, 5, 6 или 7, или в приложение VІ, правило 3, към конвенцията MARPOL 73/78, в актуализирания текст на конвенцията.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0035-20091116&from=EN) (Във връзка с новото изменение на член 20а (нов), в което се предлага да се измени определението на замърсяващи вещества в Директивата относно ППС.)

Обосновка

В контекста на изменението на определението на замърсяващи вещества е необходимо изключенията да бъдат изменени съответно. Изключенията следва да отразяват тези в конвенцията MARPOL.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 20 а – параграф 1 – точка 3 (нова)

Директива 2005/35/ЕО

Член 5 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(3)   В член 5 параграф 2 се заменя със следното:

2.   Изхвърлянето на замърсяващи вещества в което да било от пространствата, посочени в член 3, параграф 1, букви в), г) и д), не се счита за нарушение на собственика, капитана или екипажа, ако отговаря на условията, предвидени в приложение I, правило 4.2 или в приложение II, правило 3.1.2. към Марпол 73/78.

2.   Изхвърлянето на замърсяващи вещества в което да било от пространствата, посочени в член 3, параграф 1, букви в), г) и д), не се счита за нарушение на собственика, капитана или екипажа, ако отговаря на условията, предвидени в приложение I, правило 4.2, в приложение II, правило 3.1.2., в приложение IV, правила 3 и 11, в приложение V, правила 4, 5, 6 или 7, или в приложение VІ, правило 3, към конвенцията MARPOL 73/78, в актуализирания текст на конвенцията.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0035-20091116&from=EN) (Във връзка с изменението на член 20а (нов), в което се предлага да се измени определението на замърсяващи вещества в Директивата относно ППС.)

Обосновка

В контекста на изменението на определението на замърсяващи вещества е необходимо изключенията да бъдат изменени съответно. Изключенията следва да отразяват тези в конвенцията MARPOL. Във връзка със замърсяващите вещества, попадащи в обхвата на приложения IV, V или VІ, няма причина за проливите, изключителните икономически зони или откритото море да се прилагат различни изключения.

Изменение    55

Предложение за директива

Приложение 4 – подзаглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Категории разходи за експлоатацията и управлението на ППС

Категории разходи и нетни приходи, свързани с експлоатацията и управлението на ППС

Обосновка

Нетните приходи също следва да бъдат включени. Те следва да бъдат използвани, наред с другото, за покриване на разходите за пасивно уловени отпадъци.

Изменение    56

Предложение за директива

Приложение 4 – колона 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Нетни приходи

 

Нетни постъпления от схеми за управление на отпадъците и национално/регионално финансиране, включително изброените по-долу приходни елементи.

 

-  Нетни финансови ползи, осигурени от режимите на разширена отговорност на производителите;

 

-  Други нетни приходи от управлението на отпадъците, напр. от схеми за рециклиране;

 

-  Финансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство;

 

-  Друго финансиране или субсидии за пристанищата за управление на отпадъците и рибарство.

Обосновка

Нетните приходи следва да бъдат посочени. Те следва да бъдат използвани за покриване на разходите за пасивно уловени отпадъци.

Изменение    57

Предложение за директива

Приложение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4А

 

ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КОРАБИТЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ РИБОЛОВНИ КОРАБИ, ЗА ДА СЕ ПОЛЗВАТ ОТ НАМАЛЯВАНЕТО НА ТАКСИ, ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 5

 

Всички кораби, различни от риболовни кораби, трябва да изпълняват следните изисквания, за да се ползват от намаляване на такси:

 

а)  приемане на план за управление на намаляването на твърди отпадъци, включващ мерки и процедури за свеждането до минимум на приемането на борда на материали, които биха могли да се превърнат в отпадъци;

 

б)  установяване на мерки и процедури за намаляване на твърдите отпадъци, генерирани в рамките на доставки и снабдяване, включително:

 

-  използване на материали, доставяни под формата на насипни товари, и рециклирани опаковки, или опаковки и контейнери за многократна употреба;

 

-  избягване на използването на чаши, прибори, чинии, кърпи, парцали и други артикули за еднократна употреба, винаги, когато това е възможно;

 

-  избягване на артикули, които са изработени от или опаковани в пластмаса, освен ако не са специално предназначени за повторна употреба;

 

в)  установяване на мерки и процедури за намаляване на твърдите отпадъци, генерирани при избора на материали за складиране, и обезопасяване или защита на товара от атмосферни условия, включително:

 

-  използване за защита на товара на устойчиви материали за покритие за многократна употреба, вместо пластмасово покритие за еднократна употреба или с възможност за рециклиране;

 

-  използване на системи и методи за складиране, включващи многократна употреба на дънидж, материали за укрепване, облицоване и опаковане;

 

г)  прилагане на разделяне при източника и събиране, включително предоставянето на ясно обозначени контейнери за твърди отпадъци на борда на кораба с цел приемане и разделяне на генерираните твърди отпадъци;

 

д)  осигуряване на обучение на екипажа и въвеждане на оперативни процедури за ограничаване на случайното или умишленото изхвърляне на отпадъците;

 

е)  прилагане на дисциплинарни процедури и наличие на санкции за неправомерно поведение на служителите, водещо до изхвърлянето на отпадъци в морето.

Обосновка

Изискванията, които трябва да се спазват, за да може да се ползва намаляване на такси, следва да се посочат в приложение. Тези изисквания се основават на насоките по конвенцията MARPOL. Докладчикът сега добавя разпоредбите относно обучението на екипажа и дисциплинарните процедури.

Изменение    58

Предложение за директива

Приложение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4Б

 

ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ, ЗА ДА СЕ ПОЛЗВАТ ОТ НАМАЛЯВАНЕТО НА ТАКСИ, ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 5

 

Риболовните кораби трябва да изпълняват следните изисквания, за да се ползват от намаляване на такси:

 

1.  За всички риболовни кораби:

 

-  снабдяване с риболовни съоръжения и компоненти, проектирани с цел насърчаване на повторната употреба и рециклирането в края на жизнения цикъл;

 

-  обучение за предотвратяване на изгубването на риболовни съоръжения и тяхното намиране;

 

-  предаване на пасивно уловени отпадъци, събрани в мрежите по време на риболовни операции в пристанищни приемни съоръжения;

 

2.  В допълнение към точка 1, риболовните кораби с дължина над 12 метра трябва да изпълняват следните изисквания:

 

а)  приемане на план за управление на намаляването на твърди отпадъци, включващ мерки и процедури за свеждането до минимум на приемането на борда на материали, които биха могли да се превърнат в отпадъци;

 

б)  установяване на мерки и процедури за намаляване на твърдите отпадъци, генерирани в рамките на доставки и снабдяване, включително:

 

-  използване на материали, доставяни под формата на насипни товари, и рециклирани опаковки, или опаковки и контейнери за многократна употреба;

 

-  избягване на използването на чаши, прибори, чинии, кърпи, парцали и други артикули за еднократна употреба, винаги, когато това е възможно;

 

-  избягване на артикули, които са изработени от или опаковани в пластмаса, освен ако не са специално предназначени за повторна употреба;

 

в)  установяване на мерки и процедури за намаляване на твърдите отпадъци, генерирани при избора на материали за складиране, и обезопасяване или защита на товара от атмосферни условия, включително:

 

-  използване за защита на товара на устойчиви материали за покритие за многократна употреба, вместо пластмасово покритие за еднократна употреба или с възможност за рециклиране;

 

-  използване на системи и методи за складиране, включващи многократна употреба на дънидж, материали за укрепване, облицоване и опаковане;

 

г)  прилагане на разделяне при източника и събиране, включително предоставянето на ясно обозначени контейнери за твърди отпадъци на борда на кораба с цел приемане и разделяне на генерираните твърди отпадъци;

 

д)  осигуряване на обучение на екипажа и въвеждане на оперативни процедури за ограничаване на случайното или умишленото изхвърляне на отпадъците;

 

е)  прилагане на дисциплинарни процедури и наличие на санкции за неправомерно поведение на служителите, водещо до изхвърлянето на отпадъци в морето;

 

3.  В допълнение към точка 1, риболовните кораби с дължина под 12 метра, които извършват риболовни дейности единствено в своите териториални морски води или никога не прекарват в морето повече от 24 часа, трябва да изпълняват следното изискване:

 

-  осигурено наличие на борда на оборудване за намиране на изгубени риболовни съоръжения.

Обосновка

Критериите, които риболовните кораби трябва да изпълняват, за да се ползват от намаляване на такси, следва да се посочат в приложение. Някои изисквания следва да се прилагат за всички риболовни кораби, а някои допълнителни изисквания следва да се прилагат единствено за средни /големи риболовни кораби или само за малки риболовни кораби. За да отговарят на изискванията за намаление на такси, всички риболовни кораби следва да разполагат с рециклируеми мрежи за многократна употреба. Средните / големите риболовни кораби следва да приемат мерки за намаляване на твърдите отпадъци въз основа на насоките по конвенцията MARPOL. Малките риболовни кораби следва да имат стимул да разполагат на борда с оборудване за намиране на изгубени риболовни съоръжения.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби

Позовавания

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

5.2.2018

Асоциирани комисии - Дата на обявяване в заседание

31.5.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Bas Eickhout

7.3.2018

Разглеждане в комисия

20.6.2018

 

 

 

Дата на приемане

13.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

1

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Linnéa Engström, Elena Gentile, Carolina Punset, Bart Staes, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Tonino Picula, Lieve Wierinck

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE

Catherine Bearder, Carolina Punset, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Santiago Fisas Ayxelà, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

José Blanco López, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

ECR

John Procter

6

0

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

ENF

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

PPE

Elisabetta Gardini

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство (13.7.2018)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Директива 2010/65/ЕС

(COM(2018)0033 – C8‑0014/2018 – 2018/0012(COD))

Докладчик по становище: Клаудия Монтейру де Агиар

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Цел 14 от целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации насочва вниманието към заплахите, свързани със замърсяването на морската среда, включително замърсяването с хранителни вещества, изчерпването на ресурсите и изменението на климата, като всички тези заплахи произтичат предимно от човешки дейности. Тези заплахи оказват допълнителен натиск върху системите на околната среда, например върху биологичното разнообразие и природната инфраструктура, като същевременно създават социално-икономически проблеми в световен мащаб, включително в областта на здравето, безопасността и финансовите рискове. Европейският съюз трябва да полага усилия с оглед на защитата на морските видове и оказването на подкрепа на лицата, които зависят от океаните, било то по отношение на заетостта, ресурсите или отдиха.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Следва да бъдат приветствани инициативи в сектора на рибарството, насочени към намаляване на отпадъците от риболов или за извличане на пластмасови отпадъци, включително изгубени риболовни съоръжения.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Директива 2008/98/ЕО определя основните принципи за управление на отпадъците, включително на принципа „замърсителят плаща“ и йерархията на отпадъците, която призовава да се дава предимство на повторната употреба и рециклирането на отпадъците пред другите форми на оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и изисква създаването на системи за разделно събиране на отпадъци. Тези задължения са приложими също по отношение на управлението на отпадъците от кораби.

(11) Директива 2008/98/ЕО определя основните принципи за управление на отпадъците, включително на принципа „замърсителят плаща“ и йерархията на отпадъците, която призовава да се дава предимство на повторната употреба и рециклирането на отпадъците пред другите форми на оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и изисква създаването на системи за разделно събиране на отпадъци. Освен това концепцията за разширената отговорност на производителя е водещ принцип в правото на Съюза в областта на отпадъците, въз основа на който производителите на продукти носят отговорност за въздействието върху околната среда на своите продукти през целия им жизнен цикъл. Тези задължения са приложими също по отношение на управлението на отпадъците от кораби.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18a) В някои държави членки са създадени схеми, предназначени да предоставят финансиране на рибарите с оглед на разходите, които евентуално те биха поели вследствие на предаването на брега на отпадъци от риболовни съоръжения или на активно и пасивно събрани отпадъци. Тези схеми могат да бъдат подкрепени чрез схеми за разширена отговорност на производителя, които биха могли да допълват системите за покриване на разходите, създадени в съответствие с настоящата директива. Тези системи за покриване на разходите не следва да бъдат възпиращ фактор за участието на риболовните кораби и пристанищните общности в съществуващите схеми за предаване на активно и пасивно събрани отпадъци.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18б) За да се насърчава предаването на пасивно събрани отпадъци, попаднали в мрежите по време на обичайни риболовни дейности, държавите членки следва да покриват разходите, свързани със събирането на отпадъците в пристанищните приемни съоръжения и последващото им управление, с приходите, генерирани от алтернативни източници на доходи.

Обосновка

Важно е настоящата директива да разглежда и пасивно събраните отпадъци. Предаването на пасивно събраните отпадъци не следва да води до допълнителни разходи за риболовните кораби. Разходите за събирането на пасивно събрани отпадъци в пристанищните приемни съоръжения и за последваща обработка следва да се финансират от алтернативни източници на доходи.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Концепцията за „екологичен кораб“ следва да бъде допълнително развита по отношение на управлението на отпадъците, така че да може да се приложи ефективна система за насърчаване на плавателните съдове, които намаляват генерираните на борда им отпадъци.

(19) Концепцията за „екологичен кораб“ следва да бъде прилагана по отношение на управлението на отпадъците. В Съюза следва да бъдат установени минимални изисквания, така че да може да се приложи ефективна система за насърчаване на плавателните съдове, които намаляват генерираните на борда им отпадъци, в съответствие с най-добрите практики и насоките на ММО от 2017 г. за прилагането на приложение V от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL). Освен това намаляването на отпадъците се постига предимно чрез ефективно разделяне на отпадъците на борда в съответствие с насоките на ММО по отношение на приложение V на MARPOL и нормите, разработени от Международната организация по стандартизация.

Обосновка

Необходимо е незабавното прилагане на концепцията за „екологичен кораб“, особено тъй като вече съществуват ясни насоки за това.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a) Пластмасовите риболовни съоръжения имат голям потенциал за рециклиране, по-специално когато са проектирани по подходящ начин. Поради това, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, следва да бъдат установени схеми за разширена отговорност на производителите за финансиране на добро управление на риболовните съоръжения и компоненти и за постигане на високи нива на събираемост.

Обосновка

Следва да бъдат определени и изискванията за „разширена отговорност на производителя“ за риболовните уреди.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32а)   Специфичните характеристики на най-отдалечените региони, признати в член 349 от ДФЕС, трябва да бъдат взети под внимание при гарантирането на адекватността на пристанищните приемни съоръжения в регионите, които може да не са в състояние да спазват разпоредбите. Ето защо трябва да се вземе предвид техният специален статут. Поради тази причина е необходимо държавите членки да могат да приемат специални мерки за финансиране, за да могат да осигурят наличието на подходящи приемни съоръжения.

Изменение    9

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „отпадъци от кораби“ означава всички отпадъци, включително остатъци от товари, възникнали по време на експлоатацията на кораба или по време на товарене, разтоварване и почистване, или отпадъци, които са попаднали в мрежите по време на риболовни операции и попадат в обхвата на приложения I, II, IV, V и VI към MARPOL;

в)  „отпадъци от кораби“ означава всички отпадъци, включително остатъци от товари, възникнали по време на експлоатацията на кораба или по време на товарене, разтоварване и почистване и попадащи в обхвата на приложения I, II, IV, V и VI към MARPOL;

Обосновка

За да се гарантира, че се изключват всякакви нелоялни задължения, следва да се определят всички видове отпадъци, свързани с риболов, включително рибните отпадъци, свързани с дейности на борда на кораба.

Изменение    10

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  „отпадъци от риболовни кораби“ означава всички отпадъци, възникнали по време на експлоатацията на риболовния кораб или по време на товарене, разтоварване и почистване и попадащи пряко и индивидуално в обхвата на приложения I, II, IV, V и VI към MARPOL, с изключение на прясната цяла риба или непрясната риба от риболовни дейности, извършени по време на риболовния рейс, или от аквакултури;

Обосновка

За да се гарантира, че се изключват всякакви нелоялни задължения, следва да се определят всички видове отпадъци, свързани с риболов, включително рибните отпадъци, свързани с дейности на борда на кораба.

Изменение    11

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  „пасивно събрани отпадъци“ означава отпадъци, които попадат в мрежите по време на риболовни дейности;

Обосновка

За да се гарантира, че се изключват всякакви нелоялни задължения, следва да се определят всички видове отпадъци, свързани с риболов, включително рибните отпадъци, свързани с дейности на борда на кораба.

Изменение    12

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв)  „активно събрани отпадъци“ означава отпадъци, които се събират по време на нериболовни пътувания единствено с цел отстраняване на морски отпадъци от морето;

Обосновка

За да се гарантира, че се изключват всякакви нелоялни задължения, следва да се определят всички видове отпадъци, свързани с риболов, включително рибните отпадъци, свързани с дейности на борда на кораба.

Изменение    13

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  „риболовен рейс“ означава всяко пътуване на риболовен кораб, по време на което той осъществява риболовни дейности, от момента, в който риболовният кораб напусне пристанището, до пристигането на кораба в пристанището на заминаване или в друго пристанище, където се извършва разтоварването;

Изменение    14

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Държавите членки създават схеми за разширена отговорност на производителя за риболовни уреди и компоненти на риболовните съоръжения, които отговарят на минималните изисквания, определени в член 8а от Директива 2008/98/ЕО, и включват модулирани финансови вноски, които насърчават пускането на пазара на риболовни уреди, предназначени за насърчаване на рециклирането.

Обосновка

Държавите членки следва да приемат и прилагат задължителни схеми за разширена отговорност на производителите на рибарските пристанища в съответствие с минималните оперативни изисквания, посочени в преразгледаната Рамкова директива за отпадъците, с акцент върху модулираните такси с цел насърчаване на дизайн на съоръженията, позволяващ лесно рециклиране.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4а.  Предвид специфичните характерни особености на най-отдалечените региони, признати в член 349 от ДФЕС, държавите членки могат да приемат специални мерки за финансиране, за да могат да осигурят наличието на подходящи приемни съоръжения. Освен това се предоставя възможност държавите членки да получат дерогация в продължение на две години относно посочените по-горе задължения по отношение на своите най-отдалечени региони, ако се счита, че тези региони не са в състояние да осигурят адекватността на пристанищните приемни съоръжения.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Това изискване не се прилага в малки пристанища без персонал или в отдалечени пристанища, при условие че държавата членка, в която се намира пристанището, е съобщила тази информация по електронен път в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 14 от настоящата директива.

Това изискване не се прилага в малките пристанища без персонал или в отдалечените пристанища, при условие че държавата членка, в която се намира пристанището, е съобщила тази информация по електронен път в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 14 от настоящата директива.

Обосновка

Когато даден кораб предава отпадъците си през почивните дни или извън нормалното работно време в малки пристанища, възможно е тези пристанища да не разполагат с достатъчно персонал и корабът може да не получи потвърждението за приемане на отпадъци.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Ако изгубеното риболовно съоръжение не може да бъде възстановено, капитанът на кораба въвежда информация за него в корабния дневник. Компетентният орган на държавата членка на знамето информира компетентния орган на крайбрежната държава членка.

 

Информацията за изгубените риболовни уреди се събира и записва от държавите членки и се изпраща ежегодно на Комисията.

Обосновка

В проекта на доклада на водещата комисия по транспорт и туризъм (TRAN) се съдържат сходни изисквания, но той ще включи делегиране на правомощия на Комисията по отношение на формата за докладване. Адаптиране на изискванията към формулировката на член 1, параграф 42 от предложението за регламент по отношение на контрола на риболова (COM (2018) 368 final), като по този начин се избягва създаването на потенциално различни изисквания.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 7 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Ако следващото пристанище, което ще посети корабът, е извън Съюза, или има основания да се смята, че в него не са налице подходящи съоръжения, или това пристанище е неизвестно, държавата членка изисква от кораба да предаде всички свои отпадъци, преди да напусне пристанището.

7. Ако следващото пристанище, което ще посети корабът, е извън Съюза и има основания да се смята, че в него не са налице подходящи съоръжения, или това пристанище е неизвестно, държавата членка изисква от кораба да предаде всички свои отпадъци, преди да напусне пристанището.

Обосновка

Изискването корабите да предават всичките си отпадъци в пристанище в Европейския съюз, преди да напуснат това пристанище, е прекомерно стриктно, особено ако корабите разполагат с достатъчен капацитет за съхранение на отпадъците, поради което не им се налага да предават част от отпадъците, но и най-вече с оглед на Брексит. Например освобождаването няма да е приложимо за риболовен кораб, който напуска пристанище във Франция, разтоварва риба в пристанище в Обединеното кралство и впоследствие се връща. Същото важи и за най-отдалечените региони.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че експлоатационните разходи на пристанищните приемни съоръжения за приемане и обработка на отпадъците от корабите, различни от остатъците от товари, се покриват чрез събирането на такси от корабите. Тези разходи включват елементите, изброени в приложение 4.

1. Държавите членки гарантират, че експлоатационните разходи на пристанищните приемни съоръжения за приемане и обработка на отпадъците от корабите, различни от остатъците от товари, се покриват чрез съчетание от такси, събрани от корабите, приходи от схемите за управление на отпадъците и други средства. Тези разходи включват елементите, изброени в приложение 4.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  с цел да се осигури максимален стимул за предаване на отпадъци, както е определено в приложение V към конвенцията MARPOL, включително отпадъците, попаднали в мрежите по време на риболовни операции, начисляваната непряка такса трябва да покрива всички разходи на пристанищните приемни съоръжения за тези отпадъци, за да се гарантира правото на предаване без никакви допълнителни преки такси;

в)  с цел да се осигури максимален стимул за предаване на отпадъци, както е определено в приложение V към конвенцията MARPOL, отпадъците, събрани активно и пасивно от риболовните кораби, се освобождават от прилагането на режима на преки такси, предвиден в настоящата директива. Начисляваната непряка такса трябва да покрива всички разходи на пристанищните приемни съоръжения за тези отпадъци, за да се гарантира правото на предаване без никакви допълнителни преки такси.

 

Могат да се създадат и финансират допълнителни мерки на национално и регионално равнище, за да се намалят разходите и да се предоставят стимули на рибарите за активното и пасивното събиране на отпадъци.

 

С цел да не се допусне разходите за събирането в пристанищни приемни съоръжения и последващата обработка на пасивно събрани отпадъци да бъдат за сметка на ползвателите на пристанищата, държавите членки покриват тези разходи изцяло от приходите, получени от алтернативните източници на приходи, посочени в приложение 4;

Изменение    21

Предложение за директива

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Таксите могат да варират, наред с другото, в зависимост от категорията, вида и размера на кораба, от вида на трафика, в който участва корабът, както и в зависимост от услугите, предоставяни извън установеното работно време в пристанището.

4. Таксите могат да варират, наред с другото, в зависимост от категорията, вида и размера на кораба, признаването на кораба за „екологичен кораб“ и вида на трафика, в който участва корабът, различните видове и категории отпадъци, определени в приложение 3, и различните видове приемни съоръжения, обусловени от вида на пристанището, както и в зависимост от услугите, предоставяни извън установеното работно време в пристанището.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Таксите трябва да бъдат намалени, ако конструкцията, оборудването и експлоатацията на кораба са такива, че може да се докаже, че на кораба възникват намалени количества отпадъци и те се управляват по устойчив и съобразен с околната среда начин. На Комисията се предоставя правомощието да установява посредством делегирани актове в съответствие с член 19 критериите за определяне дали даден кораб отговаря на изискванията, посочени в настоящия параграф във връзка с управлението на отпадъците на борда на кораба.

5. Таксите трябва да бъдат намалени, ако конструкцията, оборудването и експлоатацията на кораба са такива, че може да се докаже, че на кораба възникват намалени количества отпадъци или те се управляват по устойчив и съобразен с околната среда начин чрез разделяне на отпадъците на борда в съответствие с плановете за управление, установени от националните или регионалните органи. На Комисията се предоставя правомощието да установява посредством делегирани актове в съответствие с член 19 критериите за определяне дали даден кораб отговаря на изискванията, посочени в настоящия параграф във връзка с управлението на отпадъците на борда на кораба.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  в доказателство на споразумението по буква б) са налице подписан договор с пристанище или договорна страна, приемаща отпадъци, потвърждения за приемането на отпадъци, както и потвърждение, че споразумението е било прието от всички пристанища по маршрута на кораба. За да представлява достатъчно доказателство в съответствие с настоящия параграф, споразумението за предаване на отпадъци и плащане на таксата трябва да е сключено в пристанище, разположено на територията на Съюза.

в)  в доказателство на споразумението по буква б) са налице подписан договор с пристанище или договорна страна, приемаща отпадъци, и потвърждения за приемането на отпадъци. За да представлява достатъчно доказателство в съответствие с настоящия параграф, споразумението за предаване на отпадъци и плащане на таксата трябва да е сключено в пристанище, разположено на територията на Съюза.

Обосновка

Задължението, според което всички пристанища по маршрута на даден кораб трябва изрично да приемат и потвърдят решението на кораба да предаде своите отпадъци съгласно определена схема за отпадъци в дадено пристанище, добавя излишни бюрократични изисквания и административна тежест както за риболовните кораби, така и за пристанищните органи, което не допринася за постигането на целите, определени в настоящата директива.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9а

 

Разпоредби на държавите членки

 

1. Държавите членки гарантират, че всички пристанища, които осигуряват приемане на риболовни кораби, с изключение на отдалечени пристанища или такива с малък брой риболовни кораби, създават инициативи за събиране на отпадъци в морските води, за да се насърчи събирането и измерването на видовете пасивно събрани отпадъци от обичайната риболовна дейност. 

 

2. Такива схеми следва да бъдат създадени в съответствие с насоките, определени в Препоръка 2016/1 на OSPAR за намаляване на морските отпадъци чрез прилагане на инициативи за събиране на отпадъци в морските води. 

 

3. Държавите членки могат да създадат и да поддържат национален фонд за подпомагане на събирането на пасивно събрани отпадъци от риболовни кораби. Фондът може да бъде използван, за да се гарантира осъществяването на инициативи за събиране на отпадъци в морските води, включително осигуряването на специални бордови съоръжения за съхранение на отпадъци, мониторинг на пасивно събрани отпадъци, образование и насърчаване на доброволното участие в инициативата, разходи за третиране на отпадъци, както и за да покрие разходите за персонала, необходим за функционирането на такива схеми. 

 

4. Държавите членки трябва да гарантират, че данните за количествата пасивно събрани отпадъци се събират и съхраняват в национална или регионална база данни за целите на мониторинга и оценката. Държавите членки информират Комисията за създаването на своите национални фондове до 31 декември [две години след приемането] и на всеки две години след това представят двугодишни доклади относно дейностите, финансирани съгласно настоящия член.

Обосновка

Fishing for litter initiatives were first launched in 2002 in Sweden. Quantities of waste collected by such schemes can be substantial. The OSPAR Convention adopted guidelines on how to develop a fishing for litter project (OSPAR Agreement 2017-08). Such schemes are voluntary but require significant engagement to ensure that vessel crew participate in the scheme. Fishing vessels must be provided with a large, sturdy bag to separately collect waste that has been passively fished, and once back at port the waste should be weighed and the data collected before disposal. Due to the monetary cost involved in the establishment and running of such schemes, it is possible that the 100% indirect fee for garbage delivery fees in ports could be increased substantially to cover these costs. As most of the passively fished waste would not have originated from fishing activities, there is an argument that fishing vessels should not be obliged to pay for it. Indeed if they were this would provide an incentive to not participate in such activities. A national fund would spread the costs for fishing for litter across all maritime users in that area.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 9 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9б

 

Разширена отговорност на производителите

 

Държавите членки създават схеми за разширена отговорност на производителите за риболовните съоръжения и компонентите на риболовните съоръжения. В допълнение към минималните изисквания, посочени в член 8а от Директива 2008/98/ЕО, тези схеми включват модулирана такса за насърчаване на пускането на пазара на риболовни съоръжения, проектирани и подготвени за повторна употреба и рециклиране.

Обосновка

Държавите членки следва да приемат и прилагат задължителни схеми за разширена отговорност на производителите в съответствие с минималните изисквания, посочени в преразгледаната Рамкова директива за отпадъците, с акцент върху модулираните такси с цел насърчаване на дизайн на съоръженията, позволяващ лесно рециклиране.

Изменение    26

Предложение за директива

Приложение 4 – таблица – колона 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приходи

 

Постъпленията от схема за разширена отговорност на производителя и наличното национално/регионално финансиране, включително приходните елементи, изброени по-долу.

 

– Събиране, транспорт и третиране на неразделно събраните отпадъци (отпадъци, които са обхванати от разширената отговорност на производителя, но които са извън каналите за разделно събиране на отпадъци, напр. отпадъци, събрани заедно със смесени битови отпадъци);

 

– Оповестяване на информацията и повишаване на осведомеността;

 

– Действия за предотвратяване на генерирането на отпадъци;

 

– Предотвратяване на произволното изхвърляне на отпадъци и управление на отпадъците;

 

– Прилагане и наблюдение на системата за разширена отговорност на производителя (включително одит, мерки срещу недобросъвестното поведение и др.);

 

– Администрация, комуникация, управление и съобщаване на данните относно функционирането на схемите за събиране;

 

– Финансиране по линия на ЕФМДР;

 

– Друго финансиране или субсидии, предоставени на пристанищата, с оглед на управлението на отпадъците и рибарството.

Изменение    27

Предложение за директива

Приложение 4 – подзаглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Категории разходи за експлоатацията и управлението на ППС

Категории разходи и нетни приходи, свързани с експлоатацията и управлението на ППС

Обосновка

Препоръчително е също така да се посочат нетните приходи, тъй като те следва да се използват, наред с другото, за покриване на разходите, генерирани от операциите с пасивно събрани отпадъци.

Изменение    28

Предложение за директива

Приложение 4 – таблица – колона 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Нетни приходи

 

Нетни постъпления от схеми за управление на отпадъците и национално/регионално финансиране, включително изброените по-долу приходни елементи.

 

– Нетни финансови ползи, осигурени от схемите за разширена отговорност на производителите;

 

– Други нетни приходи от управлението на отпадъците, напр. от схеми за рециклиране;

 

– Финансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство;

 

– Друго финансиране или субсидии, предоставени на пристанищата, с оглед на управлението на отпадъците и рибарството.

Обосновка

Препоръчително е също така да се посочат нетните приходи, тъй като те следва да се използват, наред с другото, за покриване на разходите, генерирани от операциите, свързани с пасивно събрани отпадъци.

Изменение    29

Предложение за директива

Приложение 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[име на кораба] [номер по ММО]  [държава на знамето]

[име на кораба] [номер по ММО]  [държава на знамето]

извършва редовни превози с чести и редовни посещения в следните пристанища в [въведете името на държавата членка] по график или по предварително определен маршрут:

извършва редовни превози или риболовни рейсове с чести и редовни посещения в следните пристанища в [въведете името на държавата членка] по график или по предварително определен маршрут:

Обосновка

Очевидно е, че Директивата се съсредоточава основно върху морския транспорт; при все това риболовът и плавателните съдове за отдих също участват в редовни рейсове с чести и редовни посещения и следва да се предвиди възможността те да бъдат освободени от изискванията за задължително предаване на отпадъци от кораби, предварително уведомление за отпадъци и плащане на задължителни такси в някои пристанища по маршрута.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби

Позовавания

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

PECH

19.4.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Cláudia Monteiro de Aguiar

20.3.2018

Разглеждане в комисия

21.3.2018

20.6.2018

 

 

Дата на приемане

11.7.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, Giuseppe Ferrandino, Francisco José Millán Mon

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Fernando Ruas, Wim van de Camp

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

PPE

Alain Cadec, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Francisco José Millán Mon, Fernando Ruas, Annie Schreijer-Pierik

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

1

-

EFDD

Mike Hookem

3

0

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби

Позовавания

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Дата на представяне на ЕП

16.1.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

5.2.2018

PECH

19.4.2018

 

 

Асоциирани комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

31.5.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Гезине Майснер

19.2.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.7.2018

 

 

 

Дата на приемане

9.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Francisco Assis, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Дата на внасяне

15.10.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, John Howarth, Bogusław Liberadzki, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 1 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност