Postup : 2018/0012(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0326/2018

Předložené texty :

A8-0326/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 19.4
CRE 13/03/2019 - 19.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0192

ZPRÁVA     ***I
PDF 1263kWORD 159k
15.10.2018
PE 620.820v02-00 A8-0326/2018

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se zrušuje směrnice 2000/59/ES a mění směrnice 2009/16/ES a směrnice 2010/65/EU

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodajka: Gesine Meissner

Zpravodaj (*):

Bas Eickhout, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ NEBO OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA INFORMACE
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 STANOVISKO Výboru pro rybolov
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se zrušuje směrnice 2000/59/ES a mění směrnice 2009/16/ES a směrnice 2010/65/EU

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0033),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0014/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2018(1),

–  po konzultaci s Evropským výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro rybolov (A8-0326/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Název 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se zrušuje směrnice 2000/59/ES a mění směrnice 2009/16/ES a směrnice 2010/65/EU

o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se zrušuje směrnice 2000/59/ES a mění směrnice 2005/35/ES, směrnice 2009/16/ES a směrnice 2010/65/EU

(Souvisí s pozměňovacím návrhem k článkem 20a (novým), v němž se navrhuje změna definice znečišťujících látek ve směrnici o znečištění z lodí.)

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)   Cíl udržitelného rozvoje OSN č. 14 upozorňuje na hrozby znečištění moří a znečištění živinami, vyčerpávání zdrojů a změny klimatu, které jsou všechny způsobeny především lidskou činností. Tyto hrozby způsobují další tlak na environmentální systémy, jako je biologická rozmanitost a přírodní infrastruktura, a zároveň vytvářejí globální sociálně-ekonomické problémy, včetně zdravotních, bezpečnostních a finančních rizik. Evropská unie musí chránit mořské druhy a podporovat osoby, které jsou závislé na oceánech, ať už z hlediska zaměstnání, zdrojů nebo volnočasových aktivit.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  V posledních dvou desetiletích úmluva MARPOL a její přílohy prošly důležitými změnami, jež zavedly přísnější normy a zákazy pro vypouštění odpadu z lodí do moře.

(4)  V posledních dvou desetiletích úmluva MARPOL a její přílohy prošly důležitými změnami, jež zavedly přísnější normy pro příjem odpadu z lodí a zákazy pro vypouštění odpadu z lodí do moře.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Unie by nicméně měla i nadále na úrovni Mezinárodní námořní organizace (IMO) prosazovat zákaz vypouštění odpadních vod z „praček“ s otevřeným cyklem a některých zbytků lodního nákladu, aby byla nastolena pravidla, která budou pro námořní plavidla stejně tak přísná, jako jsou pro plavidla na vnitrozemských vodních cestách Unie.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  Je třeba vybízet členské státy k tomu, aby ve svých teritoriálních vodách zakazovaly vypouštění odpadních vod z „praček“ s otevřeným cyklem a některých zbytků lodního nákladu.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5c)  Hlavním cílem této směrnice je zabránit vypouštění odpadu z lodí do moře. Proto by odpad vznikající při opravách a usazeniny z čištění či oprav zátěžových nádrží neměly spadat do oblasti působnosti této směrnice, neboť k jejich vypouštění vždy dochází na pevnině, když je loď v kotvišti či v suchém doku. Odpad vznikající při opravách a usazeniny z čištění či oprav zátěžových nádrží upravují právní předpisy EU o odpadech a úmluva IMO o kontrole a řízení zátěžové vody.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Navzdory tomuto vývoji v oblasti regulace stále dochází k vypouštění odpadu do moře. Je tomu tak v důsledku souběhu několika faktorů: v přístavech nejsou vždy k dispozici odpovídající přístavní zařízení pro příjem odpadu, prosazování pravidel je často nedostatečné a neexistují dostatečné pobídky pro předávání odpadu na pevnině.

(7)  Navzdory tomuto vývoji v oblasti regulace stále dochází k vypouštění odpadu do moře za nesmírných ekologických, sociálních a hospodářských nákladů. Je tomu tak v důsledku souběhu několika faktorů: v přístavech nejsou vždy k dispozici odpovídající přístavní zařízení pro příjem odpadu, prosazování pravidel je často nedostatečné a neexistují dostatečné pobídky pro předávání odpadu na pevnině.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Přes dosažená zlepšení může být objem potravinového odpadu zvláště na výletních lodích vysoký. Postupy nakládání s potravinovým odpadem zůstávají oblastí, pro niž je třeba vyvinout postupy pro tříděný sběr odpadu a jeho opětovné použití.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b) Je třeba ocenit iniciativy v odvětví rybolovu zaměřené na snižování množství odpadu nebo vyhledávání plastového odpadu, včetně ztraceného rybolovného zařízení.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Směrnice 2000/59/ES od svého vstupu v platnost přispěla ke zvýšení objemu odpadu, který se předává do přístavních zařízení pro příjem odpadu, a jako taková se ukázala být účinným nástrojem při snižování vypouštění odpadu do moře, jak bylo konstatováno při hodnocení směrnice v rámci programu REFIT.

(8)  Podle směrnice 2000/59/ES již všechny lodě využívající evropské přístavy musí přispívat na náklady přístavních zařízení pro příjem odpadu bez ohledu na jejich skutečné využití. Jako taková přispěla směrnice 2000/59/ES od svého vstupu v platnost ke zvýšení objemu odpadu, který se předává do přístavních zařízení pro příjem odpadu, a  ukázala se být účinným nástrojem při snižování vypouštění odpadu do moře, jak bylo konstatováno při hodnocení směrnice v rámci programu REFIT.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Hodnocení REFIT rovněž prokázalo, že směrnice 2000/59/ES nebyla zcela účinná v důsledku nesouladu s rámcem úmluvy MARPOL. Členské státy si kromě toho klíčové pojmy v této směrnici, jako např. odpovídající zařízení, předběžné oznámení o odpadu, povinné předávání odpadu do přístavních zařízení pro příjem odpadu a výjimky pro lodě zajišťující pravidelnou dopravu, vykládaly různým způsobem. Hodnocení vyzvalo k větší harmonizaci těchto pojmů a k dalšímu sladění s úmluvou MARPOL s cílem odstranit zbytečnou administrativní zátěž pro přístavy i pro jejich uživatele.

(9)  Hodnocení REFIT rovněž prokázalo, že směrnice 2000/59/ES nebyla zcela účinná v důsledku nesouladu s rámcem úmluvy MARPOL. Členské státy si kromě toho klíčové pojmy v této směrnici, jako např. odpovídající zařízení, předběžné oznámení o odpadu, povinné předávání odpadu do přístavních zařízení pro příjem odpadu a výjimky pro lodě zajišťující pravidelnou dopravu, vykládaly různým způsobem. Hodnocení vyzvalo k větší harmonizaci těchto pojmů a k dalšímu sladění s úmluvou MARPOL s cílem odstranit zbytečnou administrativní zátěž pro přístavy i pro jejich uživatele. Je nutné uvést povinné předávání odpadu do odpovídajících zařízení plně do souladu s pravidly pro vypouštění odpadu stanovenými v úmluvě MARPOL.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Směrnice 2008/98/ES stanoví hlavní zásady pro nakládání s odpadem včetně zásady „znečišťovatel platí“ a hierarchie způsobů nakládání s odpady, která vyzývá přednostně k opětovnému použití a recyklaci odpadů než k jiným formám využití a odstraňování odpadů a požaduje vytvoření systémů pro tříděný sběr odpadu. Tyto povinnosti se vztahují i na nakládání s odpadem z lodí.

(11) Směrnice 2008/98/ES stanoví hlavní zásady pro nakládání s odpadem včetně zásady „znečišťovatel platí“ a hierarchie způsobů nakládání s odpady, která vyzývá přednostně k opětovnému použití a recyklaci odpadů než k jiným formám využití a odstraňování odpadů a požaduje vytvoření systémů pro tříděný sběr odpadu. Navíc hlavní zásadou právních předpisů Unie v oblasti odpadů je koncepce rozšířené odpovědnosti výrobců, na jejímž základě za dopad výrobků na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu těchto výrobků odpovídají výrobci. Tyto povinnosti se vztahují i na nakládání s odpadem z lodí.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Tříděný sběr odpadu z lodí, včetně opuštěných lovných zařízení, je nezbytný pro zajištění jeho dalšího využití v řetězci následného nakládání s odpady. V souladu s mezinárodními normami a standardy se odpadky na palubě lodí často třídí a právní předpisy Unie by měly zajistit, aby toto úsilí spojené s tříděním odpadu na palubě nebylo znehodnoceno neexistencí opatření pro tříděný sběr odpadu na pevnině.

(12)  Tříděný sběr odpadu z lodí, včetně opuštěných lovných zařízení, je nezbytný pro zajištění jeho opětovného použití nebo recyklace v řetězci následného nakládání s odpady a pro zabránění škodám, které by způsobil mořským živočichům a mořskému prostředí. V souladu s mezinárodními normami a standardy se odpadky na palubě lodí často třídí a právní předpisy Unie by měly zajistit, aby toto úsilí spojené s tříděním odpadu na palubě nebylo znehodnoceno neexistencí opatření pro tříděný sběr odpadu na pevnině. Členské státy by měly podporovat takové systémy tříděného sběru, které budou nejvhodnější pro daný přístav.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Tříděný sběr odpadu, jako je potravinový odpad, maziva a palivová ropa, by měl být dále rozvíjen s konkrétním cílem umožnit jeho opětovné použití v souladu se zásadami oběhového hospodářství.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Ačkoli většina odpadu v moři pochází z činností na pevnině, významným přispěvatelem je rovněž námořní doprava včetně odvětví rybolovu a rekreace, kde jsou odpadky včetně plastů a opuštěných lovných zařízení vypouštěny přímo do moře.

(13)  Pouze v Unii skončí ve vodách oceánu každoročně 150 000 až 500 000 tun plastů. Ačkoli většina odpadu v moři pochází z činností na pevnině, významným přispěvatelem je rovněž námořní doprava včetně odvětví rybolovu a rekreace, kde jsou odpadky včetně plastů a opuštěných lovných zařízení vypouštěny přímo do moře. Komise odhaduje, že plasty představují více než 80 % odpadu v mořích a že lovná zařízení obsahující plasty představují 27 % odpadků v moři, které se nacházejí na evropských plážích, což odpovídá 11 000 tunám ročně.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Směrnice 2008/98/ES stanoví opatření pro předcházení vzniku odpadu, která by členské státy měly přijmout, aby předcházely vzniku odpadu. Tato opatření by měla zahrnovat úsilí o zastavení znečišťování moří odpadky, což přispěje k cíli udržitelného rozvoje Organizace spojených národů usilujícího o prevenci a významné snížení všech typů znečištění moří.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Mezinárodní úmluva o kontrole a řízení lodní zátěžové vody a usazenin, kterou vydala organizace IMO dne 13. února 2004 (úmluva o kontrole a řízení zátěžové vody) vstoupila v platnost dne 8. září 2017. Úmluva o kontrole a řízení lodní zátěžové vody ukládá všem lodím povinnost zacházet s lodní zátěžovou vodou podle norem IMO a vyžaduje, aby přístavy a terminály určené k čištění a opravě zátěžových nádrží měly k dispozici odpovídající zařízení pro příjem usazenin.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15b)  Pokud členské státy využívají služeb agentury EMSA pro vyšetření údajných nedostatků přístavních zařízení pro příjem odpadu, EMSA tyto žádosti sleduje a poskytuje Komisi údaje, aby bylo možné posoudit, zda v příštím finančním krytí bude nutné zajistit další podporu pro agenturu EMSA.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  K zajištění odpovídající úrovně přístavních zařízení pro příjem odpadu je nezbytné vypracování a přehodnocování plánu pro příjem a zpracování odpadu na základě konzultace se všemi příslušnými uživateli přístavů. Z praktických a organizačních důvodů mohou sousedící přístavy ve stejném regionu chtít vypracovat společný plán, který bude zahrnovat dostupnost přístavních zařízení pro příjem odpadu v každém z přístavů, na něž se plán bude vztahovat, a současně stanoví společný správní rámec.

(17)  K zajištění odpovídající úrovně přístavních zařízení pro příjem odpadu je nezbytné vypracování a přehodnocování plánu pro příjem a zpracování odpadu na základě konzultace se všemi příslušnými uživateli přístavů. Z praktických a organizačních důvodů mohou sousedící přístavy ve stejném zeměpisném regionu chtít vypracovat společný plán, který bude zahrnovat dostupnost přístavních zařízení pro příjem odpadu v každém z přístavů, na něž se plán bude vztahovat, a současně stanoví společný správní rámec.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Pro malé přístavy, jako jsou kotviště pro vyvazování a jachetní přístavy, ve kterých je malý provoz zejména rekreačních plavidel nebo se používají pouze během části roku, může být náročné přijmout a sledovat plány pro přijímání a zpracování odpadu. Odpad z těchto malých přístavů je běžně zpracováván v rámci systému pro nakládání s komunálním odpadem v souladu se zásadami směrnice 2008/98/ES ve znění směrnice (EU) 2018/851. Aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování místních orgánů a usnadnilo se nakládání s odpady v těchto malých přístavech, mělo by být dostatečné, aby odpad z místních kotvišť pro vyvazování a jachetních přístavů byl zahrnut do toku komunálního odpadu, aby s ním bylo odpovídajícím způsobem nakládáno a aby daný přístav uživatelům poskytoval informace o příjmu odpadu.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Pro účinné řešení problému odpadu v moři má zásadní význam stanovit správnou úroveň pobídek pro předávání odpadu, a zejména odpadků, do přístavních zařízení pro příjem odpadu. Toho lze dosáhnout prostřednictvím systému úhrady nákladů, jenž vyžaduje uložení nepřímého poplatku, který je splatný bez ohledu na to, zda k předání odpadu došlo, či nikoli, a který by měl poskytovat právo na předání odpadu bez dalších přímých poplatků. Do tohoto systému by vzhledem k tomu, že se podílejí na výskytu odpadu v moři, měla být zahrnuta i odvětví rybolovu a rekreace.

(18)  Pro účinné řešení problému odpadu v moři má zásadní význam stanovit správnou úroveň pobídek pro předávání odpadu, a zejména odpadků, do přístavních zařízení pro příjem odpadu. Toho lze dosáhnout prostřednictvím systému úhrady nákladů, jenž vyžaduje uložení nepřímého poplatku, který je splatný bez ohledu na to, zda k předání odpadu došlo, či nikoli, a který by měl poskytovat právo na předání odpadu bez dalších přímých poplatků. Správci lodí by nicméně měli rovněž pracovat na snižování množství odpadu vytvářeného na palubě. Do tohoto systému by vzhledem k tomu, že se podílí na výskytu odpadu v moři, mělo být zahrnuto i odvětví rekreace. Vykládání vyloveného odpadu by pro rybářská plavidla nemělo představovat další náklady.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  V některých členských státech byly zřízeny systémy pro poskytování finančních prostředků rybářům za náklady, které by jim mohly vzniknout v důsledku předávání odpadu z rybářského zařízení nebo aktivně a pasivně vyloveného odpadu na břeh. Tyto systémy by mohly být podpořeny prostřednictvím systémů rozšířené odpovědnosti výrobců, které by mohly doplňovat systémy úhrady nákladů vytvořené v souladu s touto směrnicí. Tyto systémy úhrady nákladů by však neměly odrazovat rybářská plavidla a přístavní komunity od účasti na stávajících programech předávání aktivně a pasivně vyloveného odpadu.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18b)  S cílem podpořit předávání pasivně vyloveného odpadu zachyceného v sítích během běžných rybolovných operací by měly členské státy uhradit náklady spojené s jeho sběrem v přístavních zařízeních pro příjem odpadu a následným nakládáním s ním prostřednictvím příjmů získaných z alternativních zdrojů příjmů.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  V souvislosti s nakládáním s odpadem by měla být dále rozpracována koncepce „ekologických lodí“, aby u lodí, jež omezí svůj odpad na palubě, bylo možné uplatňovat účinný systém odměn.

(19)  V souvislosti s nakládáním s odpadem by měla být dále rozpracována a plně provedena koncepce „ekologických lodí“. Na úrovni EU by měly být zavedeny minimální požadavky, které by měly být prováděny co nejvíce harmonizovaným způsobem, aby u lodí, jež omezí svůj odpad na palubě, bylo možné uplatňovat účinný systém odměn prostřednictvím environmentálně udržitelného předcházení vzniku odpadu a nakládání s ním v souladu s osvědčenými postupy. Členské státy by měly podporovat postupy nad rámec požadovaných norem. Ke snižování odpadu navíc primárně dochází prostřednictvím účinného třídění odpadu na palubě v souladu se zásadami IMO pro přílohu V úmluvy MARPOL a normami vypracovanými Mezinárodní organizací pro normalizaci. Komise by měla určit skupinu odborníků s cílem stanovit kritéria, která musí být splněna, aby mohla být loď prohlášena za „ekologickou“, a měla by rovněž vybízet k výměně osvědčených postupů týkajících se vypracování obrácených systémů.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Zbytky lodního nákladu po vykládce nákladu v terminálu zůstávají majetkem vlastníka nákladu a často mají hospodářskou hodnotu. Z tohoto důvodu by zbytky lodního nákladu neměly být zahrnuty do systémů úhrady nákladů a neměl by se na ně vztahovat nepřímý poplatek; poplatek za předání zbytků lodního nákladu by měl být hrazen uživatelem přijímacího zařízení, jak je upřesněno ve smluvním ujednání mezi zúčastněnými stranami nebo v jiných místních ujednáních.

(20)  Zbytky lodního nákladu po vykládce nákladu v terminálu zůstávají majetkem vlastníka nákladu a často mají hospodářskou hodnotu. Z tohoto důvodu by zbytky lodního nákladu neměly být zahrnuty do systémů úhrady nákladů a neměl by se na ně vztahovat nepřímý poplatek; poplatek za předání zbytků lodního nákladu by měl být hrazen uživatelem přijímacího zařízení, jak je upřesněno ve smluvním ujednání mezi zúčastněnými stranami nebo v jiných místních ujednáních. Za účelem podpory harmonizovaného provádění této směrnice by měly být vypracovány technické pokyny pro nakládání se zbytky lodního nákladu v souladu s přílohami I a II úmluvy MARPOL. To by se však nemělo vztahovat na zbytky nákladu, který nelze snadno znovu zpracovat, jako jsou plovoucí perzistentní látky s vysokou viskozitou, například parafin. Tyto látky mohou mít nízkou ekonomickou hodnotu, a proto hrozí, že budou splachovány do moře, pokud nebudou řádně opláchnuty v přístavních zařízeních pro příjem odpadu.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Lovné zařízení z plastu má vysoký recyklační potenciál, zejména pokud je správně navrženo. Proto je třeba v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ zavést systémy rozšířené odpovědnosti výrobce s cílem financovat řádné nakládání s odpady, pokud jde o lovné zařízení a jeho součásti, a dosáhnout vysoké úrovně sběru.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21b)  Členské státy by měly finančně podporovat mechanismy lovu odpadků tak, aby bylo možné odpad, který je již v moři, řádně recyklovat nebo odstraňovat bez jakékoli zátěže kladené na rybáře.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES1a by se v zájmu zlepšení námořní bezpečnosti a zvýšení ochrany mořského prostředí měla změnit, aby tak právo Unie řešilo i znečisťování odpadem z lodí, jak je stanoveno v přílohách IV až VI k úmluvě MARPOL, a aby se zabezpečilo, že osobám odpovědným za nezákonné vypouštění jsou uloženy přiměřené sankce.

 

_________________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí, včetně trestních sankcí, za protiprávní jednání v oblasti znečišťování (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 11).

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Povinné předávání odpadu by mělo být doplněno ustanoveními, která zakazují vypouštění odpadu, s cílem poskytnout jasné signály o povinnostech dodržovat předpisy a zajistit jasný základ pro porušení občanských nebo trestních předpisů.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Mělo by se usnadnit sledování a prosazování pravidel prostřednictvím systému založeného na elektronickém podávání zpráv a výměně informací. Za tímto účelem by měl být dále rozvinut stávající informační a kontrolní systém zřízený podle směrnice 2000/59/ES a měl by být dále provozován na základě stávajících elektronických datových systémů, zejména systému EU pro výměnu informací na moři (SafeSeaNet) a inspekční databáze (THETIS). Systém by měl rovněž obsahovat informace o přístavních zařízeních pro příjem odpadu, která jsou k dispozici v jednotlivých přístavech.

(24)  Mělo by se usnadnit sledování a prosazování pravidel prostřednictvím systému založeného na elektronickém podávání zpráv a výměně informací. Za tímto účelem by měl být dále rozvinut stávající informační a kontrolní systém zřízený podle směrnice 2000/59/ES a měl by být dále provozován na základě stávajících elektronických datových systémů, zejména systému EU pro výměnu informací na moři (SafeSeaNet) a inspekční databáze (THETIS). Systém by měl rovněž obsahovat informace o přístavních zařízeních pro příjem odpadu, která jsou k dispozici v jednotlivých přístavech a o ztrátách rybolovného zařízení.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  V souladu s článkem 48 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 je třeba ztrátu rybolovného zařízení oznámit.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24b)  Směrnice 2010/65/EU, která právě prochází revizí, zjednodušuje a harmonizuje správní postupy používané v námořní dopravě standardizací elektronického předávání informací a racionalizací ohlašovacích formalit. S cílem zabránit zbytečnému a spornému vývoji v oblasti IT by nové ohlašovací formality týkající se lodního odpadu měly být zaváděny v souladu s revidovanou směrnicí 2010/65/EU.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  K zohlednění vývoje na mezinárodní úrovni a na podporu ekologicky vhodných postupů nakládání s odpadem na lodích by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o změny této směrnice s cílem aktualizovat odkazy na mezinárodní nástroje a přílohy a měnit odkazy na mezinárodní nástroje, aby se v případě potřeby zabránilo uplatňování změn těchto mezinárodních nástrojů pro účely této směrnice, a vypracovat společná kritéria pro uznávání „ekologických lodí“, aby byl těmto lodím přiznán snížený poplatek za odpady. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(30)  K zohlednění vývoje na mezinárodní úrovni a na podporu ekologicky vhodných postupů nakládání s odpadem na lodích by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o změny této směrnice s cílem aktualizovat odkazy na mezinárodní nástroje a přílohy a měnit odkazy na mezinárodní nástroje, aby se v případě potřeby zabránilo uplatňování změn těchto mezinárodních nástrojů pro účely této směrnice, a měnit, uplatňovat a dále upřesňovat společná kritéria pro uznávání „ekologických lodí“, aby byl těmto lodím přiznán snížený poplatek za odpady, přičemž se zohlední stávající osvědčené postupy a obrácené systémy. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(31a)  Zásadní význam při vytváření bezpečného, účinného a společensky odpovědného námořního odvětví, jež je atraktivní pro kvalifikované pracovníky a zajišťuje rovné podmínky na úrovni celé Evropy, mají dobré pracovní podmínky pro zaměstnance přístavu pracující v přístavních zařízeních pro příjem odpadu. Pro zajištění kvality služeb a ochrany pracovníků je nezbytná počáteční a pravidelná odborná příprava zaměstnanců. Přístavy a orgány přístavních zařízení by měly zajistit, aby zaměstnanci dostali nezbytnou odbornou přípravu za účelem získání znalostí, které jsou pro jejich práci nezbytné, se zvláštním zaměřením na zdravotní a bezpečnostní aspekty týkající se nakládání s nebezpečnými materiály, a aby požadavky na odbornou přípravu byly pravidelně aktualizovány s cílem čelit výzvám technologické inovace.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(32a)  Měly by být zohledněny zvláštní charakteristiky nejvzdálenějších regionů uznané v článku 349 SFEU, neboť v důsledku těchto zvláštností mají členské státy možnost přijmout zvláštní vnitrostátní opatření pro financování těchto regionů, aby mohly zajistit přiměřenost a dostupnost zařízení pro příjem odpadu.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cílem této směrnice je chránit mořské prostředí před nepříznivými účinky vypouštění odpadu z lodí, jež používají přístavy v Unii, a současně zajistit hladký provoz námořní dopravy prostřednictvím zlepšování dostupnosti odpovídajících přístavních zařízení pro příjem odpadu a předávání odpadu do těchto zařízení.

Cílem této směrnice je chránit mořské prostředí před nepříznivými účinky vypouštění odpadu z lodí, jež používají přístavy v Unii, a současně zajistit hladký provoz námořní dopravy prostřednictvím zlepšování dostupnosti a využití odpovídajících přístavních zařízení pro příjem odpadu a předávání odpadu do těchto zařízení.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  „pevnou nebo plovoucí plošinou“: každá pevná nebo plovoucí plošina, včetně vrtných plošin, plovoucích výrobních, skladovacích a vykládacích zařízení používaných pro pobřežní těžbu a skladování ropy a plovoucí jednotky používané pro skladování vytěžené ropy na moři;

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „odpadem z lodí“ veškerý odpad včetně zbytků lodního nákladu, který se vytváří během provozu lodi nebo během nakládky, vykládky či čištění, nebo odpad zachycený v sítích během rybolovných činností, který spadá do oblasti působnosti příloh I, II, IV, V a VI úmluvy MARPOL;

c)  „odpadem z lodí“ veškerý odpad včetně zbytků lodního nákladu, který se vytváří během provozu lodi nebo pevné či plovoucí plošiny nebo během nakládky, vykládky či čištění a opravy lodi, včetně usazenin z čistění nebo opravy zátěžových nádrží,, který spadá do oblasti působnosti příloh I, II, IV, V a VI úmluvy MARPOL;

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  „odpadem z rybářských plavidel“ veškerý odpad, který se vytváří během provozu rybářského plavidla nebo během nakládky, vykládky či čištění a spadá přímo a individuálně do oblasti působnosti příloh I, II, IV, V a VI úmluvy MARPOL, avšak s výjimkou čerstvých celých nebo nečerstvých ryb z rybolovných činností prováděných během plavby nebo z akvakultury;

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  „pasivně vyloveným odpadem“ odpad neúmyslně zachycený v sítích během rybolovných činností;

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc)  „aktivně vyloveným odpadem“ odpad, který je zachycován během výjezdů do oblastí, v nichž je podle posouzení vlivů na životní prostředí koncentrován odpad, a to výjezdů, které nejsou zaměřeny na rybolovnou činnost, ale výlučně na odstranění odpadu z moře;

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cd)  „rybářským výjezdem“ jakákoli plavba rybářského plavidla, během které probíhá rybolovná činnost počínaje okamžikem, kdy rybářské plavidlo opustí přístav, a konče vplutím do přístavu, z něhož vyplulo, nebo do jiného přístavu, kde se provádí vykládka;

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „zbytky lodního nákladu“ zbytky jakéhokoli materiálu, které zůstanou na palubě nebo v podpalubí lodi po nakládce a vykládce, včetně přebytků z nakládky a vykládky či rozlití, ať již v suchém nebo mokrém stavu nebo nerozpuštěné v mycí vodě, s výjimkou prachu z nákladu, který zůstane na palubě po zametání, či prachu na vnějších plochách lodi;

d)  „zbytky lodního nákladu“ zbytky jakéhokoli materiálu, které zůstanou na palubě nebo v podpalubí lodi nebo v nádržích po nakládce a vykládce, včetně přebytků z nakládky a vykládky či rozlití, ať již v suchém nebo mokrém stavu nebo nerozpuštěné v mycí vodě, s výjimkou prachu z nákladu, který zůstane na palubě po zametání, či prachu na vnějších plochách lodi;

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  „rybolovným zařízením“ jakákoli položka nebo součást zařízení, která se používá při rybolovu a akvakultuře k cílenému lovu biologických mořských zdrojů nebo která pluje na mořské hladině a používá se s cílem přilákat a ulovit tyto biologické mořské zdroje;

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  „rekreačním plavidlem“ loď jakéhokoliv typu s délkou trupu 2,5 metru a větší, bez ohledu na způsob pohonu, určená pro sportovní nebo rekreační účely, která neslouží pro obchodní účely;

g)  „rekreačním plavidlem“ loď jakéhokoliv typu s délkou trupu od 2,5 metru do 24 metrů, bez ohledu na způsob pohonu, určená pro sportovní nebo rekreační účely, která neslouží pro obchodní účely;

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  „ekologickou lodí“ loď navržená, provozovaná a nakonec recyklovaná způsobem udržitelným z hlediska životního prostředí, při němž je integrovaným způsobem odstraněno škodlivé vypouštění provozních odpadů a emisí; politiky v oblasti konstrukce, vybavení, provozu a zadávání veřejných zakázek jsou v součinnosti umožňující snižovat množství takového typu odpadu, na nějž se poplatek vztahuje, a nakládat se svým odpadem udržitelným a ekologicky vhodným způsobem;

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  „mezinárodní plavbou“ plavba v námořních oblastech z přístavu mimo Unii do přístavu v členském státě;

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  „přístavem“ místo nebo zeměpisná oblast vybavená takovými úpravami nebo zařízeními, které umožňují přistání lodí, včetně oblasti kotviště spadající do jurisdikce přístavu;

j)  „přístavem“ místo nebo zeměpisná oblast vybavená takovými úpravami nebo zařízeními, které umožňují zejména přistání lodí, včetně oblasti kotviště spadající do jurisdikce přístavu;

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  „odpadem ze stravovacích zařízení“ veškerý potravinářský odpad včetně použitého kuchyňského oleje s původem v restauracích, stravovacích zařízeních a kuchyních;

k)  „odpadem ze stravovacích zařízení“ veškerý potravinářský odpad včetně použitého kuchyňského oleje s původem v restauracích, stravovacích zařízeních a kuchyních a včetně skla a plastů;

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka)  „mezinárodním odpadem ze stravovacích zařízení“ veškerý potravinářský odpad, jež vzniká při mezinárodních plavbách, a to včetně použitého kuchyňského oleje s původem v restauracích, stravovacích zařízeních a kuchyních a včetně skla a plastů;

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(l)  „dostatečnou skladovací kapacitou“ dostatek kapacity pro uchování odpadu na lodi od okamžiku vyplutí až do následujícího přístavu určení, včetně odpadu, který pravděpodobně vznikne během plavby;

(l)  „dostatečnou skladovací kapacitou“ dostatek vyhrazené kapacity pro všechny druhy odpadu, které mají být podle osvědčení lodí nebo plánů pro nakládání s odpady uchovány na palubě lodi od okamžiku vyplutí až do následujícího přístavu určení, včetně odpadu, který pravděpodobně vznikne během plavby;

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m)  „pravidelnou dopravou“ provoz na základě zveřejněného nebo plánovaného seznamu časů odplutí a připlutí mezi určenými přístavy nebo opakované přeplavby, jež představují uznaný časový plán;

m)  „pravidelnou dopravou“ provoz na základě zveřejněného nebo plánovaného seznamu časů odplutí a připlutí mezi dvěma určenými přístavy nebo opakované přeplavby, jež představují uznaný časový plán; časový plán lodi by měl být stanoven předem a zůstat stejný po dobu nejméně 4 měsíců;

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. p a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

pa)  „zpracováním“ využití nebo odstranění, zahrnující i přípravu před využitím nebo odstraněním;

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  všechny lodě bez ohledu na to, pod jakou vlajkou plují, směřující do přístavu členského státu nebo v něm provozované, s výjimkou veškerých válečných lodí, pomocných válečných plavidel či jiných lodí v majetku státu nebo jím provozovaných a využívaných dočasně pouze pro vládní neobchodní účely;

a)  všechny lodě bez ohledu na to, pod jakou vlajkou plují, směřující do přístavu členského státu nebo v něm provozované, s výjimkou lodí poskytujících přístavní služby ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 2017/352, veškerých válečných lodí, pomocných válečných plavidel či jiných lodí v majetku státu nebo jím provozovaných a využívaných dočasně pouze pro vládní neobchodní účely;

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  všechny přístavy členských států, které běžně využívají lodě spadající pod písmeno a).

b)  všechny přístavy členských států, které běžně využívají lodě spadající pod písmeno a). Pro účely této směrnice a s cílem zabránit nepřiměřenému zdržení lodí mohou členské státy rozhodnout, že pro účely uplatňování článků 6, 7 a 8 vyloučí ze svých přístavů kotviště.

 

 

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  všechna plavidla plující na vnitrozemských vodních cestách v Unii.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou taková opatření, která zajistí, aby lodě, jež nespadají do oblasti působnosti této směrnice, předávaly svůj odpad způsobem odpovídajícím této směrnici.

Členské státy přijmou taková opatření, která zajistí, aby v případech, kdy je to přiměřené a proveditelné, lodě, jež nespadají do oblasti působnosti této směrnice, předávaly svůj odpad způsobem odpovídajícím této směrnici.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  přístavní zařízení pro příjem odpadu umožňovala nakládat s lodním odpadem ekologicky vhodným způsobem v souladu s požadavky směrnice 2008/98/ES a dalších příslušných právních předpisů Unie o odpadech. Za tímto účelem členské státy stanoví tříděný sběr odpadu z lodí v přístavech, jak je požadováno v právních předpisech Unie týkajících se odpadu, zejména ve směrnici 2008/98/ES, směrnici 2012/19/EU a směrnici 2006/66/ES. Ustanovení písmene c) se použijí, aniž jsou dotčeny přísnější požadavky zavedené nařízením (ES) č. 1069/2009 pro nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení vzniklým v mezinárodní přepravě.

c)  přístavní zařízení pro příjem odpadu umožňovala nakládat s lodním odpadem ekologicky vhodným způsobem v souladu s požadavky směrnice 2008/98/ES a dalších příslušných právních předpisů Unie a členských států o odpadech. Za účelem souladu s písmenem c) stanoví členské státy tříděný sběr, který usnadní opětovné použití a recyklaci odpadu z lodí v přístavech, jak je požadováno v právních předpisech Unie týkajících se odpadu, zejména ve směrnici 2008/98/ES, směrnici 2012/19/EU a směrnici 2006/66/ES. Ustanovení tohoto písmeno se použijí, aniž jsou dotčeny přísnější požadavky zavedené nařízením (ES) č. 1069/2009 pro nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení vzniklým v mezinárodní přepravě.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy všechny nahlášené případy údajných nedostatků vyšetří a zajistí, aby všechny strany účastnící se předávání nebo příjmu odpadu z lodí mohly požadovat náhradu škody způsobené nepřiměřeným zdržením.

4.  Členské státy v případě potřeby po konzultaci s agenturou EMSA všechny nahlášené případy údajných nedostatků vyšetří a zajistí, aby všechny strany účastnící se předávání nebo příjmu odpadu z lodí mohly požadovat náhradu škody způsobené nepřiměřeným zdržením souvisejícím s nedodržením plánu pro příjem a zpracování odpadu.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Příslušné přístavní orgány, nebo pokud neexistují, příslušné orgány zajistí, aby předávání nebo příjem odpadů doprovázela dostatečná bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ohrožení lidí nebo životního prostředí v přístavech, na které se vztahuje tato směrnice.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  Vzhledem k situaci v nejvzdálenějších regionech, kterou uznává článek 349 SFEU, mohou členské státy přijímat zvláštní opatření v oblasti financování s cílem zajistit vhodnost a dostupnost přístavních zařízení pro příjem odpadu.

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Po průběžných konzultacích se zúčastněnými stranami, zejména s uživateli přístavu nebo jejich zástupci, je pro každý přístav zaveden a prováděn odpovídající plán pro příjem a zpracování odpadu. Tyto konzultace by měly probíhat jak během přípravy návrhu plánů, tak po jejich přijetí, zejména pokud došlo k významným změnám v souvislosti s požadavky článků 4, 6 a 7. Podrobné požadavky na vytvoření takových plánů jsou stanoveny v příloze 1.

1.  Po průběžných konzultacích se zúčastněnými stranami, včetně uživatelů přístavu nebo jejich zástupců a občanské společnosti, je pro každý přístav zaveden a prováděn odpovídající plán pro příjem a zpracování odpadu. Tyto konzultace by měly probíhat jak během přípravy návrhu plánů, tak po jejich přijetí, zejména pokud došlo k významným změnám v souvislosti s požadavky článků 4, 6 a 7. Podrobné požadavky na vytvoření takových plánů jsou stanoveny v příloze 1.

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby provozovatelům lodí byly jasně sděleny následující informace z plánů pro příjem a zpracování odpadu týkající se dostupnosti odpovídajících zařízení pro příjem odpadu v jejich přístavech a souvisejících nákladů, a aby tyto informace byly zpřístupněny buď prostřednictvím internetových stránek přístavů, nebo v tištěné formě:

Členské státy zajistí, aby provozovatelům lodí byly jasně sděleny následující informace z plánů pro příjem a zpracování odpadu týkající se dostupnosti odpovídajících zařízení pro příjem odpadu v jejich přístavech a struktury nákladů, a aby tyto informace byly snadno k dispozici v angličtině a v úředních jazycích členského státu, v němž se přístav nachází:

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  umístění přístavních zařízení pro příjem odpadu pro každé přístaviště;

a)  umístění přístavních zařízení pro příjem odpadu pro každé přístaviště, včetně otevírací doby;

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  popis systému úhrady nákladů; a

e)  popis systému úhrady nákladů; včetně poplatků a způsobu jejich výpočtu, a

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Plány pro příjem a zpracování odpadu podle odstavce 1 lze z důvodů efektivity vypracovat společně pro dva nebo více sousedících přístavů v témže regionu s vhodným zapojením každého přístavu, jsou-li určeny potřeby a dostupnost zařízení pro příjem odpadu pro každý přístav.

3.  Plány pro příjem a zpracování odpadu podle odstavce 1 lze z důvodů efektivity vypracovat společně pro dva nebo více sousedících přístavů v témže zeměpisném regionu s vhodným zapojením každého přístavu, jsou-li určeny potřeby a dostupnost zařízení pro příjem odpadu pro každý přístav.

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy vyhodnotí a schválí plán pro příjem a zpracování odpadu, sledují jeho provádění a podrobují jej opětovnému schválení nejméně každé tři roky po jeho schválení či opětovném schválení a vždy, když dojde k významnějším změnám v provozu přístavu. Tyto změny spočívají mimo jiné v strukturálních změnách provozu v přístavu, rozvoji nové infrastruktury, změnách v poptávce po přístavních zařízeních pro příjem odpadu a v jejich poskytování a nových technikách zpracování odpadu na palubě.

4.  Členské státy vyhodnotí a schválí plán pro příjem a zpracování odpadu, sledují jeho provádění a podrobují jej opětovnému schválení nejméně každé čtyři roky po jeho schválení či opětovném schválení a vždy, když dojde k významnějším změnám v provozu přístavu. Tyto změny spočívají mimo jiné v strukturálních změnách provozu v přístavu, rozvoji nové infrastruktury, změnách v poptávce po přístavních zařízeních pro příjem odpadu a v jejich poskytování a nových technikách zpracování odpadu na palubě.

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Malé nekomerční přístavy, které se vyznačují pouze řídkým nebo malým provozem rekreačních plavidel, mohou být z působnosti tohoto článku vyňaty, pokud jsou jejich zařízení pro příjem odpadu začleněna do systému nakládání s odpady spravovaného obcí nebo jejím jménem a pokud členské státy, v nichž se tyto přístavy nacházejí, zajistí, aby byly uživatelům těchto přístavů zpřístupněny informace týkající se systému nakládání s odpady.

 

Členské státy, v nichž se tyto přístavy nacházejí, nahlásí umístění a jména těchto přístavů elektronickou cestou v rámci systému pro informování, sledování a prosazování pravidel uvedeného v článku 14.

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Informace uvedené v odstavci 1 se elektronicky nahlásí do části systému pro informování, sledování a prosazování pravidel uvedené v článku 14 této směrnice v souladu se směrnicí 2010/65/EU a směrnicí 2002/59/ES.

2.  Informace uvedené v odstavci 1 se elektronicky nahlásí do části systému pro informování, sledování a prosazování pravidel uvedené v článku 14 této směrnice v souladu se směrnicí 2010/65/EU a směrnicí 2002/59/ES a zpřístupní příslušným zúčastněným stranám, včetně provozovatelů přístavních zařízení pro příjem odpadu.

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Velitel lodi využívající přístav Unie předá před opuštěním tohoto přístavu veškerý odpad na palubě lodi přístavnímu zařízení pro příjem odpadu v souladu s příslušnými normami úmluvy MARPOL pro vypouštění odpadu.

1.  Velitel lodi využívající přístav Unie předá v souladu s příslušnými normami a ustanoveními úmluvy MARPOL pro vypouštění a předávání odpadu před opuštěním tohoto přístavu veškerý odpad na palubě lodi přístavnímu zařízení pro příjem odpadu a po opuštění přístavu nesmí vypouštět odpad do moře.

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  V souladu s úmluvou MARPOL a stávajícími právními předpisy Unie, zejména směrnicí 2005/35/ES, je zakázáno vypouštět plasty, včetně lan a rybářských sítí ze syntetických vláken, plastových odpadků a popela ze spaloven z plastových výrobků, s výjimkou:

 

a)  vyhazování plastových předmětů z lodi nutného pro účely zajištění bezpečnosti lodi a osob na palubě nebo pro záchranu života na moři;

 

b)  náhodné ztráty plastů, která je výsledkem poškození lodi nebo jejího zařízení, jestliže všechna rozumná bezpečnostní opatření s cílem zabránit nebo minimalizovat takové náhodné vypouštění plastů byla provedena, a to již před poškozením i po něm;

 

c)  náhodné ztráty rybářského vybavení z lodi za předpokladu, že byla přijata veškerá přiměřená opatření k zabránění takové ztráty;

 

d)  vypouštění lovných zařízení z lodi pro účely ochrany mořského prostředí nebo bezpečnosti lodi nebo její posádky.

 

Komise je zmocněna prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19, aby vymezila všechna přiměřená opatření k zabránění náhodným ztrátám lovných zařízení do moře.

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po předání provozovatel zařízení pro příjem odpadu nebo orgán přístavu, ve kterém byl odpad předán, přesně vyplní formulář v příloze 3 a vydá lodi osvědčení o předání odpadu.

Po předání provozovatel zařízení pro příjem odpadu nebo orgán přístavu, ve kterém byl odpad předán, přesně vyplní formulář v příloze 3 a vydá lodi osvědčení o předání odpadu bez zbytečného odkladu.

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tento požadavek se nepoužije v malých přístavech bez obsluhy nebo v odlehlých přístavech pod podmínkou, že členský stát, ve kterém se takový přístav nachází, nahlásí tuto informaci elektronicky do části systému pro informování, sledování a prosazování pravidel uvedené v článku 14 této směrnice.

Tento požadavek se nepoužije v malých přístavech se zařízeními bez obsluhy nebo v odlehlých přístavech pod podmínkou, že členský stát, ve kterém se takový přístav nachází, nahlásí tuto informaci elektronicky do části systému pro informování, sledování a prosazování pravidel uvedené v článku 14 této směrnice.

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Provozovatel, zástupce nebo velitel lodi, jež spadá do oblasti působnosti směrnice 2002/59/ES, před vyplutím nahlásí elektronicky informace obsažené v potvrzení o předání odpadu do části systému pro informování, sledování a prosazování pravidel uvedené v článku 14 této směrnice v souladu se směrnicí 2010/65/EU a směrnicí 2002/59/ES.

3.  Provozovatel, zástupce nebo velitel lodi, jež spadá do oblasti působnosti směrnice 2002/59/ES, před vyplutím, nebo jakmile to bude po obdržení potvrzení o předání odpadu možné, nahlásí elektronicky informace obsažené v potvrzení o předání odpadu do části systému pro informování, sledování a prosazování pravidel uvedené v článku 14 této směrnice v souladu se směrnicí 2010/65/EU a směrnicí 2002/59/ES.

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Velitel rybářského plavidla využívající přístav Unie ohlásí příslušnému orgánu svého členského státu vlajky do 24 hodin jakoukoli ztrátu lovného zařízení v souladu s článkem 48 nařízení (ES) č. 1224/2009.

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 za účelem určení formy podávání zpráv rybářskými plavidly.

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.   Pokud nelze rybolovné zařízení získat zpět, kapitán lodě zapíše informace o něm do lodního deníku. Příslušný orgán členského státu vlajky informuje příslušný orgán pobřežního členského státu.

 

Informace o ztracených rybolovných zařízeních členské státy shromažďují a zaznamenávají a každoročně je předávají Komisi.

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  loď připlouvá do kotviště pouze na dobu kratší než 24 hodin nebo za nepříznivých povětrnostních podmínek;

a)  loď připlouvá do kotviště pouze na dobu kratší než 24 hodin, na dobu, než bude pronajata, nebo za nepříznivých povětrnostních podmínek;

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Pokud se následující přístav určení nachází mimo EU nebo existují-li důvody k domněnce, že v následujícím přístavu určení nejsou k dispozici odpovídající zařízení, nebo není-li tento přístav znám, členský stát požaduje, aby loď před vyplutím z přístavu předala veškerý svůj odpad.

7.  Pokud na základě dostupných informací, včetně informací elektronicky dostupných v části systému pro informování, sledování a prosazování pravidel uvedené v článku 14 této směrnice nebo informací v systému GISIS, nelze stanovit, že v následujícím přístavu určení jsou k dispozici odpovídající zařízení, nebo není-li tento přístav znám, členský stát požaduje, aby loď před vyplutím z přístavu předala veškerý odpad, který nemůže být odpovídajícím způsobem přijat a zpracován v následujícím přístavu určení.

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

 

Velitel lodi, která využívá přístavu Unie, před opuštěním přístavu použije v souladu s přílohou II úmluvy MARPOL postupy předběžného vymytí plovoucích perzistentních látek s vysokou viskozitou, včetně parafínu, a vypustí veškeré zbytky nebo vodní směsi v přístavu vykládky, dokud se nádrž nevyprázdní a dokud není výstupní potrubí prosté reziduí.

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7b

 

Zabránění ztrátám lovných zařízení

 

1.  Velitel lodi využívající přístav v členském státě, která provádí rybolovné operace, zajistí, aby byla přijata veškerá přiměřená opatření, aby se zabránilo ztrátě lovných zařízení.

 

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 za účelem doplnění této směrnice stanovením definice veškerých přiměřených opatření k zabránění ztrátě lovných zařízení.

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Článek 7 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7c

 

Oběhovost lovných zařízení

 

Aniž je dotčeno nařízení Rady (ES) č. 850/98, požádá Komise evropské normalizační organizace o vypracování harmonizovaných norem k zajištění oběhového designu lovných zařízení, zejména pokud jde o přípravu opětovného používání a recyklovatelnosti.

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí uhrazení nákladů na provoz přístavních zařízení pro příjem a zpracování odpadu z lodí, jiných než zbytků lodního nákladu, z poplatků vybíraných od lodí. Tyto náklady zahrnují položky uvedené v příloze 4.

1.  Členské státy zajistí uhrazení nákladů na provoz přístavních zařízení pro příjem a zpracování odpadu z lodí, včetně zbytků lodního nákladu s vysokou viskozitou, plovoucích perzistentních látek, avšak s vyloučením jiných zbytků nákladů, z poplatků vybíraných od lodí v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“. Tyto náklady zahrnují položky uvedené v příloze 4.

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  nepřímý poplatek pokrývá nepřímé administrativní náklady, jakož i významnou část přímých provozních nákladů určených v příloze 4. Tato významná část přímých provozních nákladů představuje nejméně 30 % celkových ročních přímých nákladů na skutečné předávání odpadu;

b)  nepřímý poplatek pokrývá nepřímé administrativní náklady, jakož i významnou část přímých provozních nákladů určených v příloze 4 a tato významná část představuje nejméně 30 % celkových ročních přímých nákladů na skutečné předávání odpadu za uplynulý rok. Rovněž lze vzít v úvahu náklady spojené s předpokládaným objemem dopravy pro nadcházející rok;

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  s cílem poskytnout co největší pobídku pro předávání odpadu podle definice v příloze V úmluvy MARPOL, včetně odpadu zachyceného v sítích během rybolovných operací, pokrývá účtovaný nepřímý poplatek veškeré náklady přístavních zařízení na příjem tohoto odpadu, aby bylo zajištěno právo na předání bez jakýchkoli dalších přímých poplatků;

c)  s cílem poskytnout co největší pobídku pro předávání odpadu podle definice v příloze V úmluvy MARPOL, jiného než odpadu ze zbytků lodního nákladu s výjimkou zbytku lodního nákladu s vysokou viskozitou a plovoucích perzistentních látek, není za tento odpad účtován přímý poplatek, aby bylo zajištěno právo na předání bez jakýchkoli dalších přímých poplatků za základě objemu předávaného odpadu, s výjimkou případů, kdy objem předávaného odpadu převyšuje maximální vyhrazenou skladovací kapacitu uvedenou ve formuláři podle přílohy 2 této směrnice. Tento režim, včetně práva na předání, se vztahuje na pasivně vylovený odpad; nepřímý poplatek pokrývá množství, která jsou běžně předávána, s ohledem na kategorii, typ a velikost plavidla;

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  aby byl podpořen systém výlovu odpadu z moře a zabránit tomu, aby náklady na výlov odpadu v přístavních zařízeních pro příjem odpadu a náklady následného zpracování vyloveného odpadu nesli výhradně uživatelé přístavu, jsou tyto náklady hrazeny v plné výši z příjmů z příjmů z alternativních systémů financování, včetně systémů rozšířené odpovědnosti výrobce a systémů recyklace odpadu; k pokrytí těchto nákladů se použijí také dostupné regionální, vnitrostátní a evropské zdroje;

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  nepřímý poplatek nepokrývá odpad ze systémů čištění spalin, u něhož jsou náklady hrazeny podle typu a množství předaného odpadu.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud existuje část nákladů neuhrazená z poplatku podle písmene b), je hrazena podle typu a množství odpadu, který loď skutečně předá.

3.  Pokud existuje část nákladů neuhrazená z poplatku podle odst. 2 písm. b), je hrazena podle typu a množství odpadu, který loď skutečně předá.

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Poplatky mohou být stanoveny diferencovaně, mimo jiné podle kategorie, typu a velikosti lodě a typu provozu, který loď zajišťuje, jakož i s ohledem na služby poskytované mimo běžnou pracovní dobu přístavu.

4.  Poplatky mohou být stanoveny diferencovaně, mimo jiné podle kategorie, typu a velikosti lodě a typu činnosti, kterou loď zajišťuje, nebezpečnosti odpadu, jakož i s ohledem na služby poskytované mimo běžnou pracovní dobu přístavu.

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Poplatky se sníží, jsou-li konstrukce, vybavení a provoz lodě takové, že lze prokázat, že loď vytváří menší množství odpadu a se svým odpadem nakládá udržitelným a ekologicky vhodným způsobem. Komise je zmocněna prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 stanovit kritéria pro určení toho, že loď splňuje požadavky stanovené v tomto odstavci, pokud jde o nakládání s odpadem na palubě.

5.  Poplatky se sníží, jsou-li konstrukce, vybavení, politika zadávání veřejných zakázek a provoz lodě takové, že lze prokázat, že loď vytváří menší množství odpadu a se svým odpadem nakládá udržitelným a ekologicky vhodným způsobem. Komise přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19, aby doplnila tuto směrnici stanovením kritérií pro určení toho, že loď splňuje požadavky stanovené v tomto odstavci, pokud jde o nakládání s odpadem na palubě. To by mělo být v souladu s osvědčenými postupy a pokyny IMO.

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Za účelem zajištění spravedlivých, transparentních a nediskriminačních poplatků odrážejících náklady na zařízení a nabízené, popřípadě využité služby, zpřístupní se všem uživatelům přístavu informace o výši poplatků a základu, podle kterého se vypočítávají.

6.  Za účelem zajištění spravedlivých, transparentních, snadno zjistitelných a nediskriminačních poplatků odrážejících náklady na zařízení a nabízené, popřípadě využité služby, zpřístupní se v plánu pro příjem a zpracování odpadu všem uživatelům přístavu informace v angličtině o výši poplatků a základu, podle kterého se vypočítávají .

Pozměňovací návrh    91

Návrh směrnice

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Iniciativy v oblasti lovu odpadu v moři a úklidu pláží

 

1.  Členské státy zřídí a udržují vnitrostátní fond na podporu činností a projektů pro sběr pasivně odloveného odpadu z rybářských plavidel a odpadu nacházejícího se v pobřežních vodách v blízkosti přístavů a na lodních trasách.

 

2.  Členské státy zajistí shromažďování údajů z monitorování objemu, množství a druhů pasivně odloveného odpadu a odpadu nacházejícího se v pobřežních vodách v blízkosti přístavů a na lodních trasách a zajistí, aby byly tyto údaje z monitorování předávány do elektronické databáze vytvořené a spravované Komisí.

 

3.  Členské státy do 31. prosince [dva roky po přijetí] informují Komisi o vnitrostátním fondu zřízeném podle odstavce 1 a poté jednou za dva roky předkládají zprávy o činnostech a projektech, které získaly finanční prostředky. Tyto zprávy budou veřejně dostupné.

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 za účelem stanovení metod monitorování údajů a formátu předávaných zpráv.

Pozměňovací návrh    92

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  toto osvobození nebude mít negativní vliv na námořní bezpečnost, zdraví, životní a pracovní podmínky na palubě lodi či na mořské prostředí;

Pozměňovací návrh    93

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  ujednání podle písmene b) je prokázáno podepsanou smlouvou s přístavem nebo smluvní stranou v odvětví odpadu, potvrzeními o předání odpadu a potvrzením, že toto ujednání bylo akceptováno všemi přístavy na trase lodi. Aby představovalo dostatečný důkaz v souladu s tímto odstavcem, uzavře se ujednání o předávání odpadu a placení poplatku v přístavu EU.

c)  ujednání podle písmene b) je prokázáno podepsanou smlouvou s přístavem nebo smluvní stranou v odvětví odpadu, potvrzeními o předání odpadu a potvrzením, že toto ujednání bylo oznámeno všem přístavům na trase lodi. Aby představovalo dostatečný důkaz v souladu s tímto odstavcem, uzavře se ujednání o předávání odpadu a placení poplatku v přístavu EU nebo v jiném přístavu, pokud lze na základě elektronicky nahlášených informací do systému pro informování, sledování a prosazování pravidel uvedeného v článku 14 a v systému GISIS konstatovat, že v přístavu, se kterým se toto ujednání podle písmene b) uzavřelo, jsou k dispozici odpovídající zařízení.

Pozměňovací návrh    94

Návrh směrnice

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Rozšířená odpovědnost výrobce

 

Členské státy zavedou systémy rozšířené odpovědnosti výrobce pro lovná zařízení a komponenty lovného zařízení. Kromě minimálních požadavků stanovených v článku 8a směrnice 2008/98/ES jsou do těchto systémů zahrnuty tyto prvky:

 

a)  modulovaný poplatek, který stimuluje k tomu, aby se na trh uváděla lovná zařízení určená k opětovnému použití a recyklaci;

 

b)  systémy zálohování, které zajišťují vrácení a sběr starého, opuštěného nebo nepoužitelného lovného zařízení.

Pozměňovací návrh    95

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby jakákoliv loď mohla být podrobena inspekci za účelem ověření, zda splňuje požadavky této směrnice.

Členské státy zajistí, aby jakákoliv loď mohla být podrobena inspekcím, včetně náhodných, za účelem ověření, zda splňuje požadavky této směrnice.

Pozměňovací návrh    96

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud jde o inspekce lodí, které nespadají do oblasti působnosti směrnice 2009/16/ES, členské státy zajistí, aby byly inspekce provedeny alespoň u 20 % z celkového počtu jednotlivých plavidel každé kategorie, jež jsou uvedeny níže:

1.  Pokud jde o inspekce lodí, které nespadají do oblasti působnosti směrnice 2009/16/ES, členské státy zajistí, aby byly inspekce každoročně provedeny alespoň u 25 % z celkového počtu jednotlivých plavidel každé kategorie, jež jsou uvedeny níže:

Pozměňovací návrh    97

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy stanoví postupy, kterými se řídí inspekce rybářských plavidel o hrubé prostornosti menší než 100 tun a rekreačních plavidel o hrubé prostornosti menší než 100 tun s cílem zajistit dodržování platných požadavků této směrnice, a zajistí přitom, aby se inspekce prováděly alespoň u 20 % z celkového počtu jednotlivých rybářských a rekreačních plavidel, které každoročně vplouvají do příslušného členského státu.

Pozměňovací návrh    98

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Výsledky inspekcí podle odstavce 1 se zaznamenají do části systému pro informování, sledování a prosazování pravidel uvedené v článku 15 této směrnice.

2.  Výsledky inspekcí podle odstavce 1 a 1a se zaznamenají do části systému pro informování, sledování a prosazování pravidel uvedené v článku 15 této směrnice.

Pozměňovací návrh    99

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy stanoví postupy pro inspekce rybářských plavidel o hrubé prostornosti menší než 100 tun, jakož i rekreačních plavidel o hrubé prostornosti menší než 100 tun s cílem zajistit dodržování použitelných požadavků této směrnice.

vypouští se

Pozměňovací návrh    100

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  v případě ztráty rybolovného zařízení informace požadované podle článku 48 nařízení Rady (ES) č. 1224/20091a.

 

______________

 

1a Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006, (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

Pozměňovací návrh    101

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Informace nahlášené pro účely článku 4 a čl. 5 odst. 2 následně Komise zašle do databáze přístavních zařízení pro příjem odpadu organizace IMO v rámci systému GISIS.

4.  Informace nahlášené pro účely článku 4 a čl. 5 odst. 2 následně Komise zašle do databáze přístavních zařízení pro příjem odpadu organizace IMO v rámci systému GISIS, což vyžaduje jeho pravidelnou aktualizaci.

Pozměňovací návrh    102

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise na základě údajů, které jí byly nahlášeny v souladu s odst. 2 písm. da), zveřejní do 31. prosince 2022 a poté každé dva roky souhrnnou zprávu o ztrátách rybolovného zařízení.

Pozměňovací návrh    103

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise zajistí, aby bylo možné získávat z inspekční databáze jakékoli příslušné údaje nahlášené členskými státy pro účely sledování provádění této směrnice.

4.  Komise zajistí, aby bylo možné získávat z inspekční databáze jakékoli příslušné údaje nahlášené členskými státy pro účely sledování provádění této směrnice. Komise za účelem sledování, jak je směrnice uplatňována, databázi pravidelně kontroluje a s cílem zjednat nápravu upozorňuje na veškeré pochybnosti ohledně jejího komplexního uplatňování.

Pozměňovací návrh    104

Návrh směrnice

Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15a

 

Odborná příprava zaměstnanců

 

Přístavní orgány a orgány přístavních zařízení pro příjem odpadu zajistí, aby zaměstnanci dostali nezbytnou odbornou přípravu za účelem získání znalostí, které jsou pro jejich práci při nakládání s odpadem podstatné, se zvláštním zaměřením na zdravotní a bezpečnostní aspekty týkající se nakládání s nebezpečnými materiály, a zajistí, aby požadavky na odbornou přípravu byly pravidelně aktualizovány s cílem čelit výzvám technologické inovace.

Pozměňovací návrh    105

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující a zohlední závažnost protiprávního jednání a to, zda již dříve došlo k podobnému porušení ze strany příslušného orgánu, provozovatele, zprostředkovatele, velitele lodi nebo jiné příslušné dotčené strany.

Pozměňovací návrh    106

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise organizuje výměnu informací mezi vnitrostátními orgány a odborníky z členských států, včetně odborníků ze soukromého sektoru, týkající se uplatňování této směrnice v přístavech Unie.

Komise organizuje výměnu informací mezi vnitrostátními orgány a odborníky z členských států, včetně odborníků ze soukromého sektoru, občanské společnosti a odborových organizací, týkající se uplatňování této směrnice v přístavech Unie.

Pozměňovací návrh    107

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy nejpozději do ... [12 měsíců po přijetí této směrnice] a poté každé dva roky informují Komisi o svých osvědčených postupech v oblasti nakládání s odpady na palubě plavidel a v jejich přístavech. Šest měsíců po uplynutí lhůty pro podání těchto informací vypracuje Komise zprávu o těchto osvědčených postupech s cílem poskytnout poradenství ohledně dosahování cílů této směrnice.

Pozměňovací návrh    108

Návrh směrnice

Čl. 20 a – odst. 1 – bod 1 (nový)

Směrnice 2005/35/ES

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 20a

 

Změny směrnice 2005/35/ES

 

Směrnice 2005/35/ES se mění takto:

 

(1)  V článku 2 se bod 2 nahrazuje tímto:

2. „znečišťujícími látkami“ rozumějí látky zahrnuté v přílohách I (ropné látky) a II (jedovaté kapalné látky volně ložené) úmluvy Marpol 73/78;

„2.  „znečišťujícími látkami“ rozumějí látky zahrnuté v přílohách I (ropné látky), II (jedovaté kapalné látky volně ložené), IV (odpadní vody), V (odpadky) a VI (znečištění ovzduší) úmluvy Marpol 73/78 v jejím platném znění;

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Souvisí s novým pozměňovacím návrhem k článku 20a (novému), v němž se navrhuje změna definice znečišťujících látek ve směrnici o znečištění z lodí.))

Pozměňovací návrh    109

Návrh směrnice

Čl. 20 a – odst. 1 – bod 2 (nový)

Směrnice 2005/35/ES

Čl. 5 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(2)   V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.   Vypouštění znečišťujících látek v jakékoli z oblastí uvedených v čl. 3 odst. 1 se nepovažuje za protiprávní jednání, pokud jsou splněny podmínky stanovené v příloze I pravidle 15, 34, pravidle 4 odst. 1 či pravidle 4 odst. 3 nebo v příloze II pravidle 13, pravidle 3 odst. 1 bodě 1 nebo pravidle 3 odst. 1 bodě 3 úmluvy Marpol 73/78.

„1.   Vypouštění znečišťujících látek v jakékoli z oblastí uvedených v čl. 3 odst. 1 se nepovažuje za protiprávní jednání, pokud jsou splněny podmínky stanovené v příloze I pravidle 15, 34, pravidle 4 odst. 1 či pravidle 4 odst. 3 nebo v příloze II pravidle 13, pravidle 3 odst. 1 bodě 1 nebo pravidle 3 odst. 1 bodě 3, v příloze IV pravidle 3 a 11, v příloze V pravidle 4, 5, 6 nebo 7 nebo v příloze VI pravidle 3 úmluvy Marpol 73/78 v jejím platném znění.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Souvisí s novým pozměňovacím návrhem k článku 20a (novému), v němž se navrhuje změna definice znečišťujících látek ve směrnici o znečištění z lodí.))

Pozměňovací návrh    110

Návrh směrnice

Čl. 20 a – odst. 1 – bod 3 (nový)

Směrnice 2005/35/ES

Čl. 5 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(3)   V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.   Vypouštění znečišťujících látek v oblastech uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. c), d) a e) se nepovažuje za protiprávní jednání majitele, velitele nebo posádky lodi, pokud jsou splněny podmínky stanovené v příloze I pravidle 4 odst. 2 nebo v příloze II pravidle 3 odst. 1 bodě 2 úmluvy Marpol 73/78.

„2.   Vypouštění znečišťujících látek v oblastech uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. c), d) a e) se nepovažuje za protiprávní jednání majitele, velitele nebo posádky lodi, pokud jsou splněny podmínky stanovené v příloze I pravidle 4 odst. 2, v příloze II pravidle 3 odst. 1 bodě 2, v příloze IV pravidle 3 a 11, v příloze V pravidle 4, 5, 6 nebo 7 nebo v příloze VI pravidle 3 úmluvy Marpol 73/78 v jejím platném znění.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 20a (novému), v němž se navrhuje změna definice znečišťujících látek ve směrnici o znečištění z lodí.))

Pozměňovací návrh    111

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise provede hodnocení této směrnice a výsledky hodnocení předá Evropskému parlamentu a Radě nejpozději sedm let po jejím vstupu v platnost.

Komise provede hodnocení této směrnice a výsledky hodnocení předá Evropskému parlamentu a Radě nejpozději čtyři roky po jejím vstupu v platnost. Komise rovněž zhodnotí, zda by Evropské agentuře pro námořní bezpečnost (EMSA) měly být pro vymáhání provedení této směrnice uděleny další pravomoci. Mohly by zahrnovat přezkoumání a vyšetřování údajných nedostatků přístavních zařízení pro příjem odpadu podle článku 4.

Pozměňovací návrh    112

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2020. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2020. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění. Povinnosti podle čl. 4 odst. 3, posledního pododstavce čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 2, čl. 7 (3) a čl. 9 odst. 3 se uplatní v souladu s se směrnicí 2010/65/EU.

Pozměňovací návrh    113

Návrh směrnice

Příloha 4 – nadpis 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kategorie nákladů na provoz a správu zařízení pro příjem odpadu

Kategorie nákladů a čistých příjmů souvisejících s provozem a správou zařízení pro příjem odpadu

Pozměňovací návrh    114

Návrh směrnice

Příloha 4 – tabulka – sloupec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příjmy

 

Příjmy plynoucí ze systému rozšířené odpovědnosti výrobce a dostupných vnitrostátních/regionálních finančních prostředků, včetně příjmových položek uvedených níže:

 

sběr, přeprava a zpracování odpadu, který není shromažďován odděleně (odpad, na nějž se vztahuje EPR, ale nespadá pod tříděný sběr, např. odpad shromažďovaný společně se směsným komunálním odpadem);

 

– informování a osvěta veřejnosti;

 

– opatření k předcházení vzniku odpadu;

 

– předcházení vzniku odpadu a nakládání s ním;

 

– vymáhání systému EPR (včetně auditu a opatření proti oportunisticky se chovajícím obchodníkům atd.) a dohled nad ním;

 

– správa, komunikace a správa dat a podávání zpráv týkajících se fungování kolektivních systémů;

 

– financování z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF);

 

– jiné finanční prostředky nebo dotace dostupné pro přístavy za účelem nakládání s odpady a provozování rybolovné činnosti.

Pozměňovací návrh    115

Návrh směrnice

Příloha 4 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Čisté příjmy

 

Čisté příjmy ze systémů pro nakládání s odpady a celostátních/regionálních finančních prostředků, včetně příjmových položek uvedených níže:

 

– čisté finanční výnosy ze systémů rozšířené odpovědnosti výrobce,

 

– jiné čisté příjmy ze systémů pro nakládání s odpady, jako je například recyklace,

 

– finanční prostředky z Evropského námořního a rybářského fondu,

 

– jiné finanční prostředky nebo dotace dostupné pro přístavy za účelem nakládání s odpady a provozování rybolovné činnosti.

Pozměňovací návrh    116

Návrh směrnice

Příloha 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[uveďte jméno lodi] [uveďte číslo IMO] [uveďte název státu vlajky]

[uveďte jméno lodi] [uveďte číslo IMO] [uveďte název státu vlajky]

provozuje pravidelnou dopravu s častými a pravidelnými zastávkami v následujícím přístavu (následujících přístavech), který (které) se nachází v [vložte název členského státu], podle plavebního řádu nebo předem stanovené trasy:

provozuje pravidelnou dopravu nebo rybářské výjezdy s častými a pravidelnými zastávkami v následujícím přístavu (následujících přístavech), který (které) se nachází v [vložte název členského státu], podle plavebního řádu nebo předem stanovené trasy:

(1)

Úř. věst. C 283, 10.8.2018, s. 61


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod:

Snížení odpadu v mořích a znečištění moří se stalo jedním z největších úkolů v oblasti životního prostředí. Do oceánů se každoročně dostane 4,8 až 12,7 milionu tun plastů. V oceánech, hlubokomořským dnem počínaje a vzdálenou Arktidou konče, lze nalézt prakticky všechny druhy plastových materiálů a předmětů. Vzhledem k rozsáhlému využívání a nevhodnému odstraňování plastu se tento lehký a trvanlivý materiál stal ve formě makro- či mikroplastů hrozbou pro mořský ekosystém. Ačkoli většina odpadu v moři pochází z činností na pevnině, tento problém lze řešit pouze tehdy, bude-li se k němu přistupovat komplexně. Řešení otázky odpadu či splašků úmyslně či neúmyslně vypouštěných z lodí hraje důležitou roli, chceme-li dosáhnout zdravých vod v oceánech zbavených plastů, a zachovat tak jejich klíčovou funkci, kterou plní v zájmu dobrých životních podmínek lidstva v budoucnosti. 

Směrnice 2000/59/ES upravuje stav na pobřeží prostřednictvím ustanovení, jež zajišťují dostupnost přístavních zařízení pro příjem odpadu a předávání odpadu do těchto zařízení. Zavádí příslušné mezinárodní normy, tj. normy uvedené v úmluvě MARPOL (Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí). 17 let po vstupu směrnice v platnost je nutný její důkladný přezkum, neboť oblast působnosti směrnice a definice v ní uvedené už neodpovídají mezinárodnímu rámci a členské státy si její klíčové pojmy vykládají různými způsoby, což způsobuje mezi dotčenými stranami (loděmi, přístavy a provozovateli) zmatek.

Studie pro posouzení dopadů předložená Komisí:

Studie pro posouzení dopadů, kterou předložila Komise, odhalila dva hlavní problémy a pět základních příčin problémů. Dva hlavní problémy jsou následující: vypouštění lodního odpadu a zbytků lodního nákladu do moře a administrativní zátěž spojená s prováděním směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu. K pěti základním příčinám těchto problémů patří: nedostačující příjem a zpracování odpadu v přístavních zařízeních; nedostatek finančních pobídek pro předávání lodního odpadu; neúčinné a nedostatečné prosazování povinnosti předávat odpad; nejednotné a zastaralé definice a formuláře; nejednotné uplatňování výjimek pro lodě zajišťující pravidelnou dopravu.

Návrh Komise

Dva hlavní cíle návrhu Komise, kterým se mění směrnice 2000/59/ES, byly formulovány následovně: snížení vypouštění lodního odpadu do moře a omezení administrativní zátěže přístavů, uživatelů přístavů a příslušných orgánů. Za účelem dosažení těchto obecných cílů bylo vytyčeno těchto pět konkrétních cílů: zajištění dostupnosti odpovídajících zařízení; poskytování účinných (nákladových) pobídek pro předávání odpadu přístavním zařízením zavedením 100% nepřímého poplatku za odpadky a pasivně ulovený odpad; odstranění překážek, které brání prosazování; harmonizace a aktualizace definic a norem; harmonizace pravidel pro výjimky.

Postoj zpravodajky

•  Zpravodajka vítá návrh Komise jako součást strategie přechodu k oběhovému hospodářství.

•  Zpravodajka je zastánkyní obecnější definice „odpadu z lodí“ v souvislosti s příslušnými přílohami k úmluvě MARPOL, včetně zbytků lodního nákladu, zbytků ze systémů čištění spalin (obsahujících kaly a prací vodu z těchto systémů), neboť tato obecnější definice zajišťuje plný soulad s definicemi úmluvy MARPOL a další sladění se standardními formuláři a osvědčeními organizace IMO. Domnívá se však, že je nutný rozsáhlejší zákaz vypouštění některých zbytků lodního nákladu a odpadních vod z „praček“ s otevřeným cyklem. Vybízí členské státy k přijetí opatření v jejich teritoriálních vodách a naléhavě vyzývá EU, aby v této oblasti vyvíjela činnost na úrovni IMO.

•  Zpravodajka rovněž navrhuje, aby oblast působnosti směrnice zahrnovala i odpad z oprav lodí a kontrolu a řízení zátěžové vody v souladu s úmluvou IMO o kontrole a řízení zátěžové vody, která vstoupila v platnost v září 2017.

•  Zpravodajka zdůrazňuje, že je důležité produkovat méně odpadu na palubě, a podtrhuje potřebu osvětové činnosti a pozitivních pobídek v této oblasti, například úpravy koncepce „ekologických lodí“ v souvislosti s nakládáním s odpadem na palubě.

•  Vzhledem k tomu, že o ztracených lovných zařízeních, která ohrožují mořské prostředí a bezpečnost lodí, je k dispozici jen málo údajů, zpravodajka konkretizuje povinnost podávat při návratu do přístavu zprávy o ztrátě lovného zařízení.

•  Zpravodajka upozorňuje na pasivně ulovený odpad a na nutnost podporovat projekty zaměřené na sběr odpadu znečišťujícího moře. Náklady související se zpracováním pasivně uloveného odpadu by tedy neměli nést uživatelé přístavu a rybáři, ale měly by být hrazeny z alternativních systémů financování, například ze systémů nakládání s odpady nebo z veřejných prostředků.

•  Zpravodajku znepokojuje situace v malých přístavech, které mohou čelit značným potížím kvůli nedostatku zdrojů, pokud jde o personál, strukturu, organizaci atd. Velmi malé přístavy by měly mít výjimku z požadavku zavádět plán pro nakládání s odpady a vydávat potvrzení o předání odpadu, aby nebyly zavaleny nepřiměřenou administrativní zátěží.

•  Zpravodajka konstatuje, že plavidla provozující pobřežní plavbu by čelila vysoké administrativní zátěži, pokud by nebyl zohledněn jejich zvláštní status. Mělo by se počítat s možností zavést pro tento konkrétní druh plavidel snížené poplatky.

•  Zpravodajka omezuje povinnost zanechat odpad v přístavech EU před plavbou do třetích zemí na případy, v nichž v následujícím přístavu nejsou k dispozici odpovídající zařízení.

•  Vzhledem k tomu, že kontrola dodržování zákazu vypouštění odpadu do moře je velkým problémem, jakmile bude Komise provádět přezkum směrnice, měla by posoudit úlohu agentury EMSA při prosazování této směrnice.


PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ NEBO OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA INFORMACE

Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně a na výlučnou odpovědnost zpravodajky. Při vypracovávání tohoto návrhu zprávy obdržela zpravodajka informace od těchto subjektů či osob:

Entity and/or person

Hazardous Waste Europe

EUROSHORE

Seas at Risk

European Sea Ports Organisation (ESPO)

Union des Ports de France

Port of Rotterdam

Hanse-Office, Vertretung der Hansestadt Hamburg und Schleswig-Holsteins bei der EU

European Community Shipowners’ Associations (ECSA)

Verband Deutscher Reeder (VdR)

Union of Greek Shipowners

Cruise Lines International Association (CLIA)

Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the EU (europêche)

Representatives from various Member States governments

Representatives from the European Commission


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (18.9.2018)

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se zrušuje směrnice 2000/59/ES a mění směrnice 2009/16/ES a směrnice 2010/65/EU

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Zpravodaj: Bas Eickhout

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Vypouštění odpadu z lodí představuje významnou hrozbu pro mořské prostředí s dopady na lidské zdraví a nákladnými hospodářskými důsledky. Ačkoli k tvorbě mořského odpadu přispívají v největší míře zdroje na pevnině, významný podíl má i odpad pocházející ze zdrojů na moři, a to s odhadovaným průměrem EU na úrovni 32 %, v některých mořských oblastech EU však tato hodnota může dosahovat až 50 %. S cílem řešit otázku znečišťování moří odpady z lodí předložila Komise návrh revize směrnice o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu.

Návrh Komise vyžaduje, aby všechny přístavy Unie zavedly 100% systém „bez zvláštního poplatku“ pro odpad s cílem odstranit motivaci lodí k tomu, aby vypouštěly odpad do moře. Zpravodaj vítá tuto důležitou změnu, kterou navrhla Komise. Lodě by neměly mít motivaci k tomu, aby vypouštěly odpad do moře.

Zpravodaj rovněž vítá začlenění rybářských plavidel do systému úhrady nákladů. Nebyly však zmíněny žádná konkrétní opatření týkající se lovných zařízení jako takových. Přitom velká část úlovku z rybářských sítí se ztratí (33 %), což vede k úmrtnosti způsobené ztrátou rybolovných zařízení (tzv. „ghost fishing“), a to má dopad na populace ryb a poškozuje volně žijící mořské druhy. Rovněž to vede k významným hospodářským ztrátám, a to vzhledem k tomu, že sítě často způsobují škodu jiným lodím. Zpravodaj se domnívá, že významnou úlohu při řešení této otázky mají povinné systémy rozšířené odpovědnosti výrobce. Členské státy by měly používat přizpůsobené poplatky na podporu návrhů zařízení umožňujících snadnou recyklaci a systémy zálohování a zpětného odběru na prodej nových lovných zařízení na podporu na konci životního cyklu.

Kromě toho se zpravodaj domnívá, že pokud plavidlo ztratí lovná zařízení, mělo by se vyžadovat, aby toto plavidlo poskytlo veškeré příslušné informace příslušnému orgánu členského státu vlajky. Tyto informace by měly být systematicky shromažďovány v centrální databázi (SafeSeaNet) s cílem monitorovat situaci, určit konkrétní problémy, a usnadnit vyhledání údajů. To by rovněž pomohlo při prosazování zákazu odhazování starého lovného zařízení. Tyto údaje poslouží jako základ pro pravidelné zprávy Komise, které by umožnily zmapovat ztracená lovná zařízení na pomoc při programech vyhledávání zařízení a dalších opatřeních.

Rybářská plavidla velmi často ve svých sítích zachytí odpad. Podle názoru zpravodaje by neměl existovat ekonomický důvod pro to, aby lodě nebyly motivovány přivážet svůj odpad do přístavu. Komise usiluje o to, aby byl přivážen pasivně vylovený odpad tím, že bude začleněn do systému nepřímých poplatků. Zpravodaj to považuje za vítaný doplněk, navzdory tomu by to však mohlo vést k vyššímu paušálnímu poplatku pro rybářská plavidla. Zpravodaj proto zavádí požadavek, aby náklady na sběr pasivně odloveného odpadu v přístavních zařízeních a jejich následné zpracování musely být financovány z alternativních zdrojů příjmů vyplývajících z revidované směrnice o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu, například prostřednictvím nových systémů rozšířené odpovědnosti výrobců, nebo prostřednictvím dotací.

Komise zavádí koncept ekologických lodí: plavidla, která sníží objem svého odpadu na palubě, získají nárok na snížený poplatek. Zpravodaj má za to, že je třeba vyjasnit a harmonizovat minimální požadavky. Zpravodaj v nové příloze zavádí soubor opatření v souladu se zásadami oběhového hospodářství a s pokyny úmluvy MARPOL o odpadu. Opatření sahají od třídění odpadu přímo u zdroje a sběru odpadu až po odbornou přípravu a vyhýbání se materiálu na jedno použití.

Zpravodaj dále navrhujem, že je třeba zajistit, že vypouštění odpadu a reziduí souvisejících se znečišťováním ovzduší v případě, že bylo spácháno úmyslně, z nepozornosti nebo hrubé nedbalosti, bude podle práva EU považováno za trestný čin, a proto vyžaduje, aby členské státy zavedly přiměřené sankce. Výjimky z tohoto doplnění by měly odpovídat výjimkám stanoveným v Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL).

V neposlední řadě těžební plošiny na moři, ať už se jedná o pevné či plovoucí, používané na výrobu a skladování ropy, nejsou v současnosti zahrnuty do návrhu na revizi směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu. V roce 2015 měla EU na moři 232 plošin, přičemž na každé z nich pracovalo přibližně 100 až 200 osob. Analytici dospěli k závěru, že tyto plošiny představují významný zdroj odpadu na moři. Zpravodaj navrhuje, aby se se zabezpečilo, že jejich odpad je rovněž převážen do přístavních zařízení pro příjem odpadu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Název 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se zrušuje směrnice 2000/59/ES a mění směrnice 2009/16/ES a směrnice 2010/65/EU

o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se zrušuje směrnice 2000/59/ES a mění směrnice 2005/35/ES2009/16/ES a směrnice 2010/65/EU

(souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 20a (nový), v němž navrhuje změnit definice znečišťující látky ve směrnici o znečištění z lodí.)

Odůvodnění

Směrnice 2005/35/ES vytváří pravidla pro ukládání sankcí v případě vypouštění znečišťujících látek z lodí. Směrnice 2005/35/ES pokrývá v současné době pouze odpady zahrnuté v přílohách I (ropné látky) a II (jedovaté kapalné látky volně ložené) úmluvy MARPOL. Měla by být změněna tak, aby zahrnovala vypuštění přílohy V (odpadky) a VI (znečišťování ovzduší spojené s rezidui).

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí (dále jen „úmluva MARPOL“) stanoví všeobecný zákaz vypouštění odpadu z lodí do moře, ale upravuje také podmínky, za nichž lze určité druhy odpadu do mořského životního prostředí vypouštět. Úmluva MARPOL požaduje, aby členské státy v přístavech zajistily odpovídající zařízení pro příjem odpadu.

(2)  Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí (dále jen „úmluva MARPOL“) stanoví všeobecný zákaz vypouštění odpadu z lodí a pevných nebo plovoucích plošin do moře, ale upravuje také podmínky, za nichž lze určité druhy odpadu do mořského životního prostředí vypouštět. Úmluva MARPOL požaduje, aby členské státy v přístavech zajistily odpovídající zařízení pro příjem odpadu.

Odůvodnění

Úmluva MARPOL rovněž reguluje vypouštění z pevných nebo plovoucích plošin. Měly by být doplněny zde.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  V posledních dvou desetiletích úmluva MARPOL a její přílohy prošly důležitými změnami, jež zavedly přísnější normy a zákazy pro vypouštění odpadu z lodí do moře.

(4)  V posledních dvou desetiletích úmluva MARPOL a její přílohy prošly důležitými změnami, jež zavedly přísnější normy pro příjem odpadu z lodí a zákazy pro vypouštění odpadu z lodí do moře.

Odůvodnění

Úmluva MARPOL rovněž řeší předání odpadu do přístavních zařízení pro příjem odpadu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Navzdory tomuto vývoji v oblasti regulace stále dochází k vypouštění odpadu do moře. Je tomu tak v důsledku souběhu několika faktorů: v přístavech nejsou vždy k dispozici odpovídající přístavní zařízení pro příjem odpadu, prosazování pravidel je často nedostatečné a neexistují dostatečné pobídky pro předávání odpadu na pevnině.

(7)  Navzdory tomuto vývoji v oblasti regulace stále dochází k vypouštění odpadu do moře za nesmírných ekologických, sociálních a hospodářských nákladů. Je tomu tak v důsledku souběhu několika faktorů: v přístavech nejsou vždy k dispozici odpovídající přístavní zařízení pro příjem odpadu, prosazování pravidel je často nedostatečné a neexistují dostatečné pobídky pro předávání odpadu na pevnině.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Přes dosažená zlepšení může být objem potravinového odpadu zvláště na výletních lodích vysoký. Postupy nakládání s potravinovým odpadem zůstávají oblastí, jež si žádá vývoj postupů sběru a opětovného použití;

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Tříděný sběr odpadu z lodí, včetně opuštěných lovných zařízení, je nezbytný pro zajištění jeho dalšího využití v řetězci následného nakládání s odpady. V souladu s mezinárodními normami a standardy se odpadky na palubě lodí často třídí a právní předpisy Unie by měly zajistit, aby toto úsilí spojené s tříděním odpadu na palubě nebylo znehodnoceno neexistencí opatření pro tříděný sběr odpadu na pevnině.

(12)  Tříděný sběr odpadu z lodí, včetně opuštěných lovných zařízení, je nezbytný pro zajištění jeho dalšího využití k opětovnému použití nebo recyklaci v řetězci následného nakládání s odpady a aby se předešlo tomu, že by způsobil škody mořským živočichům a mořskému prostředí. V souladu s mezinárodními normami a standardy se odpadky na palubě lodí často třídí a právní předpisy Unie by měly zajistit, aby toto úsilí spojené s tříděním odpadu na palubě nebylo znehodnoceno neexistencí opatření pro tříděný sběr odpadu na pevnině. Členské státy by měly podporovat to, aby byl v každém přístavu uplatňován nejlepší systém tříděného sběru odpovídající jeho povaze.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Tříděný sběr odpadu, jako je potravinový odpad, maziva a palivová ropa, by měl být dále rozvíjen s konkrétním cílem umožnit jeho opětovné použití v souladu se zásadami oběhového hospodářství.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Ačkoli většina odpadu v moři pochází z činností na pevnině, významným přispěvatelem je rovněž námořní doprava včetně odvětví rybolovu a rekreace, kde jsou odpadky včetně plastů a opuštěných lovných zařízení vypouštěny přímo do moře.

(13)  Ačkoli většina odpadu v moři pochází z činností na pevnině, významným přispěvatelem je rovněž námořní doprava včetně odvětví rybolovu a rekreace, kde jsou odpadky včetně plastů a opuštěných lovných zařízení vypouštěny přímo do moře. Komise odhaduje, že plasty představují více než 80 % odpadu v mořích a že lovná zařízení obsahující plasty představují 27 % množství odpadků v moři, které se nachází na evropských plážích, což odpovídá 11 000 tunám ročně.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Směrnice 2008/98/ES stanoví opatření pro předcházení vzniku odpadů, která by členské státy měly přijmout, aby předcházely vzniku odpadů. Tato opatření by měla zahrnovat úsilí o zastavení znečišťování moří odpadky, což přispěje k cíli udržitelného rozvoje Organizace spojených národů usilujícího o prevenci a významné snížení všech typů znečištění moří.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b)  K tvorbě mořského odpadu přispívají i pevné nebo plovoucí plošiny a mělo by od nich být vyžadováno, aby byl jejich odpad v pravidelných intervalech vykládán v přístavech Unie.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  mezinárodní úmluvou o kontrole a řízení zátěžové vody a usazenin, kterou vydala organizace IMO dne 13. února 2004 (úmluva o kontrole a řízení zátěžové vody). Úmluva o BWM ukládá všem lodím povinnost provádět postupy řízení balastní vody podle norem IMO a vyžaduje, aby přístavy a terminály určené k čištění a opravě zátěžových nádrží měly k dispozici odpovídající zařízení pro příjem sedimentů.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Pro účinné řešení problému odpadu v moři má zásadní význam stanovit správnou úroveň pobídek pro předávání odpadu, a zejména odpadků, do přístavních zařízení pro příjem odpadu. Toho lze dosáhnout prostřednictvím systému úhrady nákladů, jenž vyžaduje uložení nepřímého poplatku, který je splatný bez ohledu na to, zda k předání odpadu došlo, či nikoli, a který by měl poskytovat právo na předání odpadu bez dalších přímých poplatků. Do tohoto systému by vzhledem k tomu, že se podílejí na výskytu odpadu v moři, měla být zahrnuta i odvětví rybolovu a rekreace.

(18)  Pro účinné řešení problému odpadu v moři má zásadní význam stanovit správnou úroveň pobídek pro předávání odpadu, a zejména odpadků, do přístavních zařízení pro příjem odpadu. Toho lze dosáhnout prostřednictvím systému úhrady nákladů, jenž vyžaduje uložení nepřímého poplatku, který je splatný bez ohledu na to, zda k předání odpadu došlo, či nikoli, a který by měl poskytovat právo na předání odpadu bez dalších přímých poplatků. Do tohoto systému by vzhledem k tomu, že se podílejí na výskytu odpadu v moři, měla být zahrnuta i odvětví rybolovu a rekreace. Vykládání pasivně vyloveného odpadu by pro rybářská plavidla nemělo představovat další náklady.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Rybáři mohou hrát významnou úlohu při čištění odpadu v moři tím, že pasivně vrací odpad zpět do přístavu tak, aby se mohl podrobit řádnému nakládání s odpady. S cílem podpořit předávání pasivně vyloveného odpadu zachyceného v sítích během běžných rybolovných operací by měly členské státy uhradit náklady spojené s jeho sběrem v přístavních zařízeních pro příjem odpadu a následným nakládáním s ním prostřednictvím příjmů získaných z alternativních zdrojů příjmů.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18b)  Za účelem řešení problému odpadu v mořích by členské státy měly rovněž usilovat o vypracování strategií a plánů ke snížení rozptylu lovných zařízení v moři, mimo jiné prostřednictvím grantů Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF), jakož i s podporou strukturálních fondů a Evropské územní spolupráce (EÚS ) a s nezbytným aktivním zapojením regionů. Je rovněž vhodné podporovat nové nástroje správy věcí veřejných a osvědčené postupy, jako jsou ty, jež jsou zkoumány v Jaderském moři, v souvislosti s projekty spolufinancovanými z fondů EÚS, a to včetně uznání nové úlohy rybářských lodí jakožto strážců moře.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  V souvislosti s nakládáním s odpadem by měla být dále rozpracována koncepce „ekologických lodí“, aby u lodí, jež omezí svůj odpad na palubě, bylo možné uplatňovat účinný systém odměn.

(19)  V souvislosti s nakládáním s odpadem by měla být provedena koncepce „ekologických lodí“. V celé Unii by měly být zavedeny minimální požadavky, které by měly být prováděny co nejvíce harmonizovaným způsobem, aby u lodí, jež omezí svůj odpad na palubě, bylo možné uplatňovat účinný systém odměn prostřednictvím environmentálně udržitelného nakládání s odpadem a jeho prevence, v souladu s osvědčenými postupy a pokyny IMO z roku 2017 pro provádění přílohy V úmluvy MARPOL. Členské státy by měly podporovat postupy nad rámec požadovaných norem.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Zbytky lodního nákladu po vykládce nákladu v terminálu zůstávají majetkem vlastníka nákladu a často mají hospodářskou hodnotu. Z tohoto důvodu by zbytky lodního nákladu neměly být zahrnuty do systémů úhrady nákladů a neměl by se na ně vztahovat nepřímý poplatek; poplatek za předání zbytků lodního nákladu by měl být hrazen uživatelem přijímacího zařízení, jak je upřesněno ve smluvním ujednání mezi zúčastněnými stranami nebo v jiných místních ujednáních.

(20)  Zbytky lodního nákladu po vykládce nákladu v terminálu zůstávají majetkem vlastníka nákladu a často mají hospodářskou hodnotu. Z tohoto důvodu by zbytky lodního nákladu neměly být zahrnuty do systémů úhrady nákladů a neměl by se na ně vztahovat nepřímý poplatek; poplatek za předání zbytků lodního nákladu by měl být hrazen uživatelem přijímacího zařízení, jak je upřesněno ve smluvním ujednání mezi zúčastněnými stranami nebo v jiných místních ujednáních. To by se však nemělo vztahovat na zbytky nákladu, který nelze snadno znovu zpracovat, jako jsou plovoucí perzistentní látky s vysokou viskozitou, například parafin. Tyto látky mohou mít nízkou ekonomickou hodnotu, a proto hrozí, že budou splachovány do moře, pokud nebudou řádně opláchnuty v přístavních zařízeních pro příjem odpadu.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES1a by se v zájmu zlepšení námořní bezpečnosti a zvýšení ochrany mořského prostředí měla změnit, aby tak právo Unie řešilo i znečisťování odpadem z lodí, jak je stanoveno přílohách IV až VI k úmluvě MARPOL, a aby se zabezpečilo, že osobám odpovědným za nezákonné vypouštění jsou uloženy přiměřené sankce.

 

_________________

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí, včetně trestních sankcí, za protiprávní jednání v oblasti znečišťování (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 11).

Odůvodnění

Směrnice 2005/35/ES vytváří pravidla pro ukládání sankcí v případě vypouštění znečišťujících látek z lodí. Pokrývá v současné době pouze odpady zahrnuté v přílohách I (ropné látky) a II (jedovaté kapalné látky volně ložené) úmluvy MARPOL. Měla by být změněna tak, aby zahrnovala vypouštění odpadní vody (příloha IV), vyhazování odpadu (příloha V) a odpad související se znečišťováním ovzduší (příloha VI).

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Mělo by se usnadnit sledování a prosazování pravidel prostřednictvím systému založeného na elektronickém podávání zpráv a výměně informací. Za tímto účelem by měl být dále rozvinut stávající informační a kontrolní systém zřízený podle směrnice 2000/59/ES a měl by být dále provozován na základě stávajících elektronických datových systémů, zejména systému EU pro výměnu informací na moři (SafeSeaNet) a inspekční databáze (THETIS). Systém by měl rovněž obsahovat informace o přístavních zařízeních pro příjem odpadu, která jsou k dispozici v jednotlivých přístavech.

(24)  Mělo by se usnadnit sledování a prosazování pravidel prostřednictvím systému založeného na elektronickém podávání zpráv a výměně informací. Za tímto účelem by měl být dále rozvinut stávající informační a kontrolní systém zřízený podle směrnice 2000/59/ES a měl by být dále provozován na základě stávajících elektronických datových systémů, zejména systému EU pro výměnu informací na moři (SafeSeaNet) a inspekční databáze (THETIS). Systém by měl rovněž obsahovat informace o přístavních zařízeních pro příjem odpadu, která jsou k dispozici v jednotlivých přístavech a o ztrátách lovného vybavení.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Ke zohlednění vývoje na mezinárodní úrovni a na podporu ekologicky vhodných postupů nakládání s odpadem na lodích by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o změny této směrnice s cílem aktualizovat odkazy na mezinárodní nástroje a přílohy a měnit odkazy na mezinárodní nástroje, aby se v případě potřeby zabránilo uplatňování změn těchto mezinárodních nástrojů pro účely této směrnice, a vypracovat společná kritéria pro uznávání „ekologických lodí“, aby byl těmto lodím přiznán snížený poplatek za odpady. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(30)  Ke zohlednění vývoje na mezinárodní úrovni a na podporu ekologicky vhodných postupů nakládání s odpadem na lodích by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o změny této směrnice s cílem aktualizovat odkazy na mezinárodní nástroje a přílohy a měnit odkazy na mezinárodní nástroje, aby se v případě potřeby zabránilo uplatňování změn těchto mezinárodních nástrojů pro účely této směrnice, a změnit společná kritéria pro uznávání „ekologických lodí“, aby byl těmto lodím přiznán snížený poplatek za odpady, přičemž se zohlední stávající osvědčené postupy a systémy zdola nahoru. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  „pevnou nebo plovoucí plošinou“ jakákoli pevná nebo plovoucí plošina, včetně vrtných plošin, plovoucích výrobních, skladovacích, nakládacích a vykládacích zařízení používaných pro produkci a skladování jakékoli látky nebo materiálu v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, nacházející se na volném moři;

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „odpadem z lodí“ veškerý odpad včetně zbytků lodního nákladu, který se vytváří během provozu lodi nebo během nakládky, vykládky či čištění, nebo odpad zachycený v sítích během rybolovných činností, který spadá do oblasti působnosti příloh I, II, IV, V a VI úmluvy MARPOL;

c)  „odpadem z lodí“ veškerý odpad včetně zbytků lodního nákladu, který se vytváří během provozu lodi nebo pevné či plovoucí plošiny nebo během nakládky, vykládky či čištění a opravy lodi, včetně sedimentů z čistění nebo opravy zátěžových nádrží, nebo odpad zachycený v sítích během rybolovných činností, který spadá do oblasti působnosti příloh I, II, IV, V a VI úmluvy MARPOL;

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  „pasivně vyloveným odpadem“ odpad neúmyslně zachycený v sítích během rybolovných činností;

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „zbytky lodního nákladu“ zbytky jakéhokoli materiálu, které zůstanou na palubě nebo v podpalubí lodi po nakládce a vykládce, včetně přebytků z nakládky a vykládky či rozlití, ať již v suchém nebo mokrém stavu nebo nerozpuštěné v mycí vodě, s výjimkou prachu z nákladu, který zůstane na palubě po zametání, či prachu na vnějších plochách lodi;

d)  „zbytky lodního nákladu“ zbytky jakéhokoli materiálu, které zůstanou na palubě, v podpalubí lodi nebo v nádržích po nakládce a vykládce, včetně přebytků z nakládky a vykládky či rozlití, ať již v suchém nebo mokrém stavu nebo nerozpuštěné v mycí vodě, s výjimkou prachu z nákladu, který zůstane na palubě po zametání, či prachu na vnějších plochách lodi;

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  „lovným zařízením“ jakákoli položka nebo součást zařízení, která se používá při rybolovu nebo v akvakultuře k cílenému lovu biologických mořských zdrojů nebo která pluje na mořské hladině a používá se s cílem přilákat a ulovit tyto biologické mořské zdroje;

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l)  „dostatečnou skladovací kapacitou“ dostatek kapacity pro uchování odpadu na lodi od okamžiku vyplutí až do následujícího přístavu určení, včetně odpadu, který pravděpodobně vznikne během plavby;

l)  „dostatečnou skladovací kapacitou“ dostatek vyhrazené kapacity pro všechny druhy odpadu, které mají být uskladněny na palubě lodi od okamžiku vyplutí až do následujícího přístavu určení, včetně odpadu, který pravděpodobně vznikne během plavby;

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  přístavy a terminály, v nichž probíhají čištění či opravy nádrží na oddělenou zátěž, byly vybaveny přístavními zařízeními pro příjem usazenin;

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  přístavní zařízení pro příjem odpadu umožňovala nakládat s lodním odpadem ekologicky vhodným způsobem v souladu s požadavky směrnice 2008/98/ES a dalších příslušných právních předpisů Unie o odpadech. Za tímto účelem členské státy stanoví tříděný sběr odpadu z lodí v přístavech, jak je požadováno v právních předpisech Unie týkajících se odpadu, zejména ve směrnici 2008/98/ES, směrnici 2012/19/EU a směrnici 2006/66/ES. Ustanovení písmene c) se použijí, aniž jsou dotčeny přísnější požadavky zavedené nařízením (ES) č. 1069/2009 pro nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení vzniklým v mezinárodní přepravě.

c)  přístavní zařízení pro příjem odpadu umožňovala nakládat s lodním odpadem ekologicky vhodným způsobem v souladu s požadavky směrnice 2008/98/ES a dalších příslušných právních předpisů Unie o odpadech. Za tímto účelem členské státy stanoví tříděný sběr odpadu z lodí pro ulehčení opětovného využití a recyklace odpadu z lodí v přístavech, jak je požadováno v právních předpisech Unie týkajících se odpadu, zejména ve směrnici 2008/98/ES, směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES1a, směrnici 2012/19/EU a směrnici 2006/66/ES. Ustanovení písmene c) se použijí, aniž jsou dotčeny přísnější požadavky zavedené nařízením (ES) č. 1069/2009 pro nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení vzniklým v mezinárodní přepravě.

 

_________________

 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31. 12. 1994, s. 10);

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Příslušné přístavní orgány, nebo pokud neexistují, příslušné orgány zajistí, aby předávání nebo příjem odpadů doprovázela dostatečná bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ohrožení lidí nebo životního prostředí v přístavech, na které se vztahuje tato směrnice.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Po průběžných konzultacích se zúčastněnými stranami, zejména s uživateli přístavu nebo jejich zástupci, je pro každý přístav zaveden a prováděn odpovídající plán pro příjem a zpracování odpadu. Tyto konzultace by měly probíhat jak během přípravy návrhu plánů, tak po jejich přijetí, zejména pokud došlo k významným změnám v souvislosti s požadavky článků 4, 6 a 7. Podrobné požadavky na vytvoření takových plánů jsou stanoveny v příloze 1.

1.  Po průběžných konzultacích se zúčastněnými stranami, včetně uživatelů přístavu nebo jejich zástupců a občanské společnosti, je pro každý přístav zaveden a prováděn odpovídající plán pro příjem a zpracování odpadu. Tyto konzultace by měly probíhat jak během přípravy návrhu plánů, tak po jejich přijetí, zejména pokud došlo k významným změnám v souvislosti s požadavky článků 4, 6 a 7. Podrobné požadavky na vytvoření takových plánů jsou stanoveny v příloze 1.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

 

 

4a.  Velmi malé přístavy, které se vyznačují pouze řídkým nebo malým provozem rekreačních plavidel, mohou být z působnosti tohoto článku vyňaty, pokud jsou jejich zařízení pro příjem odpadu začleněna do systému nakládání s odpady spravovaného obcí nebo jejím jménem a pokud členské státy, v nichž se tyto přístavy nacházejí, zajistí, aby byly uživatelům těchto přístavů zpřístupněny informace týkající se systému nakládání s odpady.

 

Členské státy, v nichž se tyto přístavy nacházejí, tyto přístavy v rámci systému pro informování, sledování a prosazování pravidel uvedeného v článku 14 elektronicky nahlásí.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Oddíl 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předávání odpadu z lodí

Vypouštění a předávání odpadu z lodí

Pojí se s pozměňovacím návrhem k čl. 7 odst. 1.

Odůvodnění

Tento oddíl by se měl rovněž zabývat zákazy vypouštění, které jsou uplatnitelné v souladu s úmluvou MARPOL.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 7 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předávání odpadu z lodí

Vypouštění a předávání odpadu z lodí

Pojí se s pozměňovacím návrhem k čl. 7 odst. 1.

Odůvodnění

Tento článek by se měl rovněž zabývat zákazy vypouštění, které jsou uplatnitelné v souladu s úmluvou MARPOL.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Velitel lodi využívající přístav Unie předá před opuštěním tohoto přístavu veškerý odpad na palubě lodi přístavnímu zařízení pro příjem odpadu v souladu s příslušnými normami úmluvy MARPOL pro vypouštění odpadu.

1.  Velitel lodi využívající přístav Unie předá v souladu s příslušnými normami a ustanoveními úmluvy MARPOL pro vypouštění a předávání odpadu před opuštěním tohoto přístavu veškerý odpad na palubě lodi přístavnímu zařízení pro příjem odpadu a po opuštění přístavu nesmí vypouštět odpad do moře. Tento požadavek platí v souladu s úmluvou o nakládání s balastní vodou také pro usazeniny z čištění a opravy nádrží na oddělenou zátěž.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Pokud se následující přístav určení nachází mimo EU nebo existují-li důvody k domněnce, že v následujícím přístavu určení nejsou k dispozici odpovídající zařízení, nebo není-li tento přístav znám, členský stát požaduje, aby loď před vyplutím z přístavu předala veškerý svůj odpad.

7.  Pokud nelze na základě dostupných informací, včetně elektronických informací dostupných v systému pro informace, monitorování a prosazování pravidel uvedeném v článku 14 této směrnice nebo v systému GISIS zjistit, zda jsou v následujícím přístavu určení k dispozici odpovídající zařízení, nebo není-li tento přístav znám, členský stát požaduje, aby loď před vyplutím z přístavu předala veškerý svůj odpad.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Velitel pevné nebo plovoucí plošiny v souladu s úmluvou MARPOL zajistí, aby byl příslušný odpad v pravidelných intervalech předáván přístavnímu zařízení pro příjem odpadu.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

 

Velitel lodi, která využívá přístavu Unie, před opuštěním přístavu použije v souladu s přílohou II úmluvy MARPOL postupy předběžného vymytí plovoucích perzistentních látek s vysokou viskozitou, včetně parafínu, a vypustí veškeré zbytky nebo vodní směsi v přístavu vykládky, dokud se nádrž nevyprázdní a dokud není výstupní potrubí prosté reziduí.

Odůvodnění

Vzhledem k přijetí návrhů změn ze strany PPR v únoru 2018, které vyžadují předběžné vymývání nádrží s obsahem plovoucích perzistentních látek s vysokou viskozitou, jejichž zařazení do přílohy II bude projednáno na 73. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí, by EU měla tyto požadavky zahrnout do revidované směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu a začlenit je do práva Unie a zároveň doplnit povinnost zajistit, aby výpustní potrubí neobsahovalo rezidua. Konkrétně parafín je vymýván na moři a dostává se na evropské pláže, což způsobuje mimo jiné problémy pro planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichy.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí uhrazení nákladů na provoz přístavních zařízení pro příjem a zpracování odpadu z lodí, jiných než zbytků lodního nákladu, z poplatků vybíraných od lodí. Tyto náklady zahrnují položky uvedené v příloze 4.

1.  Členské státy zajistí uhrazení nákladů na provoz přístavních zařízení pro příjem a zpracování odpadu z lodí, včetně zbytků lodního nákladu s vysokou viskozitou, plovoucích perzistentních látek, avšak s vyloučením jiných zbytků nákladů, z poplatků vybíraných od lodí. Tyto náklady zahrnují položky uvedené v příloze 4.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  s cílem poskytnout co největší pobídku pro předávání odpadu podle definice v příloze V úmluvy MARPOL, včetně odpadu zachyceného v sítích během rybolovných operací, pokrývá účtovaný nepřímý poplatek veškeré náklady přístavních zařízení na příjem tohoto odpadu, aby bylo zajištěno právo na předání bez jakýchkoli dalších přímých poplatků;.

c)  s cílem poskytnout co největší pobídku pro předávání odpadu podle definice v příloze V úmluvy MARPOL, včetně odpadu zachyceného v sítích během rybolovných operací a zbytků nákladů o vysoké viskozitě, plovoucích perzistentních látek, pokrývá účtovaný nepřímý poplatek veškeré náklady přístavních zařízení na příjem tohoto odpadu, aby bylo zajištěno právo na jeho předání bez jakýchkoli dalších přímých poplatků;

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  s cílem zabránit tomu, aby náklady na sběr pasivně vyloveného odpadu v přístavních zařízeních pro příjem odpadu a jeho následné zpracování nesli uživatelé přístavu, uhradí tyto náklady členské státy zcela z příjmů získaných z alternativních zdrojů příjmu uvedených v příloze 4;

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Poplatky se sníží, jsou-li konstrukce, vybavení a provoz lodě takové, že lze prokázat, že loď vytváří menší množství odpadu a se svým odpadem nakládá udržitelným a ekologicky vhodným způsobem. Komise je zmocněna prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 stanovit kritéria pro určení toho, že loď splňuje požadavky stanovené v tomto odstavci, pokud jde o nakládání s odpadem na palubě.

5.  Poplatky se sníží, jsou-li konstrukce, vybavení, postupy při zajišťování dodávek a zásob a provoz lodě takové, že lze prokázat, že loď vytváří menší množství odpadu té kategorie, na kterou se vztahuje poplatek, a se svým odpadem nakládá udržitelným a ekologicky vhodným způsobem v souladu s přílohou 4a v případě jiných lodí, než jsou rybářská plavidla, a v souladu s přílohou 4b v případě rybářských plavidel. Komise je v souladu s článkem 19 zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými novelizuje přílohy 4a a 4b, tak aby došlo ke změně harmonizovaných minimálních požadavků.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  toto osvobození nebude mít negativní vliv na námořní bezpečnost, zdraví, životní a pracovní podmínky na palubě lodi či na mořské prostředí;

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud jde o inspekce lodí, které nespadají do oblasti působnosti směrnice 2009/16/ES, členské státy zajistí, aby byly inspekce provedeny alespoň u 20 % z celkového počtu jednotlivých plavidel každé kategorie, jež jsou uvedeny níže:

1.  Pokud jde o inspekce lodí, které nespadají do oblasti působnosti směrnice 2009/16/ES, členské státy zajistí, aby byly inspekce každoročně provedeny alespoň u 20 % z celkového počtu jednotlivých plavidel každé kategorie, jež jsou uvedeny níže:

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy stanoví postupy, kterými se řídí inspekce rybářských plavidel o hrubé prostornosti menší než 100 tun a rekreačních plavidel o hrubé prostornosti menší než 100 tun s cílem zajistit dodržování platných požadavků této směrnice, a zajistí přitom, aby se inspekce prováděly alespoň u 20 % z celkového počtu jednotlivých rybářských a rekreačních plavidel, které každoročně vplouvají do příslušného členského státu.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Výsledky inspekcí podle odstavce 1 se zaznamenají do části systému pro informování, sledování a prosazování pravidel uvedené v článku 15 této směrnice.

2.  Výsledky inspekcí podle odstavce 1 a 1a se zaznamenají do části systému pro informování, sledování a prosazování pravidel uvedené v článku 15 této směrnice.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy stanoví postupy pro inspekce rybářských plavidel o hrubé prostornosti menší než 100 tun, jakož i rekreačních plavidel o hrubé prostornosti menší než 100 tun s cílem zajistit dodržování použitelných požadavků této směrnice.

vypouští se

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  v případě ztráty rybolovného zařízení informace požadované podle článku 48 nařízení Rady (ES) č. 1224/20091a.

 

______________

 

1a Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006, (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Aby byly zajištěny jednotné podmínky nahlašování ztráty rybolovného zařízení, je na Komisi přenesena prováděcí pravomoc ke stanovení formátu těchto hlášení. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 20 odst. 2.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise na základě údajů, které jí byly nahlášeny v souladu s odst. 2 písm. da), zveřejní do 31. prosince 2022 a poté každé dva roky souhrnnou zprávu o ztrátách rybolovného zařízení.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise zajistí, aby bylo možné získávat z inspekční databáze jakékoli příslušné údaje nahlášené členskými státy pro účely sledování provádění této směrnice.

4.  Komise zajistí, aby bylo možné získávat z inspekční databáze jakékoli příslušné údaje nahlášené členskými státy pro účely sledování provádění této směrnice. Komise za účelem sledování, jak je směrnice uplatňována, databázi pravidelně kontroluje a s cílem zjednat nápravu upozorňuje na veškeré pochybnosti ohledně jejího komplexního uplatňování.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise organizuje výměnu informací mezi vnitrostátními orgány a odborníky z členských států, včetně odborníků ze soukromého sektoru, týkající se uplatňování této směrnice v přístavech Unie.

Komise organizuje výměnu informací mezi vnitrostátními orgány a odborníky z členských států, včetně odborníků ze soukromého sektoru a občanské společnosti, týkající se uplatňování této směrnice v přístavech Unie.

Odůvodnění

K výměně zkušeností by nemělo docházet pouze mezi orgány členských států a odborníky ze soukromého sektoru, ale měla by zahrnovat také odborníky z občanské společnosti.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy nejpozději do ... [12 měsíců po přijetí této směrnice] a poté každé dva roky informují Komisi o svých osvědčených postupech v oblasti nakládání s odpady na palubě plavidel a v jejich přístavech. Šest měsíců po uplynutí lhůty pro podání těchto informací vypracuje Komise zprávu o těchto osvědčených postupech s cílem poskytnout poradenství ohledně dosahování cílů této směrnice.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 20 a – odst. 1 – bod 1 (nový)

Směrnice 2005/35/ES

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 20 a

 

Změny směrnice 2005/35/ES

 

Směrnice 2005/35/ES se mění takto:

 

1)  V článku 2 se bod 2 nahrazuje tímto:

2. „znečišťujícími látkami“ rozumějí látky zahrnuté v přílohách I (ropné látky) a II (jedovaté kapalné látky volně ložené) úmluvy Marpol 73/78;

„2.  „znečišťujícími látkami“ rozumějí látky zahrnuté v přílohách I (ropné látky), II (jedovaté kapalné látky volně ložené), IV (odpadní vody), V (odpadky) a VI (znečištění ovzduší) úmluvy Marpol 73/78 v jejím platném znění;

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Souvisí s novým pozměňovacím návrhem k článku 20a (novému), v němž se navrhuje změna definice znečišťujících látek ve směrnici o znečištění z lodí.))

Odůvodnění

Směrnice 2005/35/ES vytváří pravidla pro ukládání sankcí v případě vypouštění znečišťujících látek z lodí. V současné době se vztahuje pouze na odpady uvedené v přílohách I (ropné látky) a II (jedovaté kapalné látky volně ložené) úmluvy MARPOL. Měla by být změněna tak, aby zahrnovala vypouštění odpadu uvedeného v příloze IV (odpadní vody), V (odpadky) a VI (znečišťování ovzduší). Takové vypouštění, pokud bylo provedeno úmyslně, z nepozornosti nebo v důsledku hrubé nedbalosti, by mělo být rovněž považováno za trestný čin.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 20 a – odst. 1 – bod 2 (nový)

Směrnice 2005/35/ES

Čl. 5 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

2)   V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.   Vypouštění znečišťujících látek v jakékoli z oblastí uvedených v čl. 3 odst. 1 se nepovažuje za protiprávní jednání, pokud jsou splněny podmínky stanovené v příloze I pravidle 15, 34, pravidle 4 odst. 1 či pravidle 4 odst. 3 nebo v příloze II pravidle 13, pravidle 3 odst. 1 bodě 1 nebo pravidle 3 odst. 1 bodě 3 úmluvy Marpol 73/78.

„1.   Vypouštění znečišťujících látek v jakékoli z oblastí uvedených v čl. 3 odst. 1 se nepovažuje za protiprávní jednání, pokud jsou splněny podmínky stanovené v příloze I pravidle 15, 34, pravidle 4 odst. 1 či pravidle 4 odst. 3 nebo v příloze II pravidle 13, pravidle 3 odst. 1 bodě 1 nebo pravidle 3 odst. 1 bodě 3, v příloze IV pravidle 3 a 11, v příloze V pravidle 4, 5, 6 nebo 7 nebo v příloze VI pravidle 3 úmluvy Marpol 73/78 v jejím platném znění.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Souvisí s novým pozměňovacím návrhem k článku 20a (novému), v němž se navrhuje změna definice znečišťujících látek ve směrnici o znečištění z lodí.))

Odůvodnění

Vzhledem ke změně definice pojmu „znečišťující látky“ je třeba odpovídajícím způsobem upravit výjimky. Výjimky by měly odpovídat výjimkám uvedeným v úmluvě MARPOL.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 20 a – odst. 1 – bod 3 (nový)

Směrnice 2005/35/ES

Čl. 5 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3)   V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.   Vypouštění znečišťujících látek v oblastech uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. c), d) a e) se nepovažuje za protiprávní jednání majitele, velitele nebo posádky lodi, pokud jsou splněny podmínky stanovené v příloze I pravidle 4 odst. 2 nebo v příloze II pravidle 3 odst. 1 bodě 2 úmluvy Marpol 73/78.

  Vypouštění znečišťujících látek v oblastech uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. c), d) a e) se nepovažuje za protiprávní jednání majitele, velitele nebo posádky lodi, pokud jsou splněny podmínky stanovené v příloze I pravidle 4 odst. 2, v příloze II pravidle 3 odst. 1 bodě 2, v příloze IV pravidle 3 a 11, v příloze V pravidle 4, 5, 6 nebo 7 nebo v příloze VI pravidle 3 úmluvy Marpol 73/78 v jejím platném znění.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 20a (novému), v němž se navrhuje změna definice znečišťujících látek ve směrnici o znečištění z lodí.))

Odůvodnění

Vzhledem ke změně definice pojmu „znečišťující látky“ je třeba odpovídajícím způsobem upravit výjimky. Výjimky by měly odpovídat výjimkám uvedeným v úmluvě MARPOL. U znečišťujících látek, které spadají do příloh IV a V nebo VI, není důvod uplatňovat odlišné výjimky pro úžiny, výhradní hospodářskou zónu nebo volné moře.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Příloha 4 – dílčí nadpis 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kategorie nákladů na provoz a správu zařízení pro příjem odpadu

Kategorie nákladů a čistých příjmů souvisejících s provozem správou zařízení pro příjem odpadu

Odůvodnění

Měly by být uvedeny rovněž čisté příjmy, které by se měly použít mimo jiné k pokrytí nákladů na pasivně odlovený odpad.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Příloha 4 – sloupec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Čisté příjmy

 

Čisté příjmy ze systémů pro nakládání s odpady a celostátních/regionálních finančních prostředků, včetně příjmových položek uvedených níže:

 

-  čisté finanční výnosy ze systémů rozšířené odpovědnosti výrobce,

 

-  jiné čisté příjmy ze systémů pro nakládání s odpady, jako je například recyklace,

 

-  finanční prostředky z Evropského námořního a rybářského fondu,

 

-  jiné finanční prostředky nebo dotace dostupné pro přístavy za účelem nakládání s odpady a provozování rybolovné činnosti.

Odůvodnění

Měly by být stanoveny čisté příjmy, které by se měly použít k pokrytí nákladů na pasivně odlovený odpad.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Příloha 4 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

PŘÍLOHA 4a

 

POŽADAVKY NA JINÉ LODĚ NEŽ RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA OPRAVŇUJÍCÍ KE SNÍŽENÍ POPLATKU PODLE ČL. 8 ODST. 5

 

Každá jiná loď než rybářské plavidlo musí splnit následující požadavky, aby měla nárok na snížení poplatku:

 

a)  přijmout plán snižování množství odpadků, který by obsahoval opatření a postupy k minimalizaci množství materiálu braného na palubu, který by se mohl stát odpadem,

 

b)  zavést opatření a postupy ke snížení množství odpadků vzniklých během zajišťování dodávek a zásob, včetně:

 

  používání zásob, které se dodávají v hromadném balení a recyklovaných obalech nebo opakovaně použitelných obalech a nádobách,

 

  vyhýbání se použití jednorázových šálků, nádobí, talířů, utěrek, hadrů a dalšího vybavení, kdykoli je to možné,

 

  vyhýbání se dodávkám, které jsou vyrobeny z plastů nebo jsou zabaleny do plastů, pokud nejsou speciálně určeny k opětovnému použití,

 

c)  zavést opatření a postupy ke snižování množství odpadků vznikajících při výběru materiálů pro uložení a zabezpečení nebo ochranu nákladu před povětrnostními podmínkami, včetně:

 

  používání trvanlivých opakovaně použitelných obalů na ochranu nákladu namísto jednorázových nebo recyklovatelných plastových fólií,

 

  používání takových systémů a způsobů ukládání, které opětovně využívají proklady, vzpěry, výstelkové a obalové materiály,

 

d)  provést separaci a shromažďování zdrojů, včetně zajištění výrazně označených nádob na odpadky na palubě lodi za účelem příjmu a separace odpadků při jejich vzniku,

 

e)  zajistit výcvik posádky a zavést provozní postupy s cílem omezit náhodné nebo úmyslné vypuštění jakéhokoli odpadu,

 

f)  zavést disciplinární řízení a ukládat pokuty za pochybení zaměstnance, které vedlo k vypuštění odpadu do moře.

Odůvodnění

Požadavky opravňující ke snížení poplatku by měly být stanoveny v příloze. Tyto požadavky vycházejí z pokynů uvedených v úmluvě MARPOL. Ustanovení o výcviku posádky a disciplinárních řízeních doplnil zpravodaj.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Příloha 4 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

PŘÍLOHA 4b

 

POŽADAVKY NA RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA OPRAVŇUJÍCÍ KE SNÍŽENÍ POPLATKU PODLE ČL. 8 ODST. 5

 

Rybářská plavidla musejí splňovat následující požadavky, aby měla nárok na snížení poplatku:

 

1.  Všechna rybářská plavidla:

 

  pořídit rybolovné zařízení a součástky určené k podpoře jejich opětovného použití a recyklace na konci životnosti,

 

  poskytovat školení o předcházení ztrátám zařízení a jeho získání zpět,

 

  předat pasivně odlovený odpad shromážděný v sítích během rybolovné činnosti do přístavních zařízení pro příjem odpadu.

 

2.  Navíc k bodu 1 musejí rybářská plavidla o délce přes 12 metrů:

 

a)  přijmout plán na snižování množství odpadků, který by obsahoval opatření a postupy k minimalizaci množství materiálu braného na palubu, který by se mohl stát odpadem,

 

b)  zavést opatření a postupy ke snížení množství odpadků vzniklých během zajišťování dodávek a zásob, včetně:

 

  používání zásob, které se dodávají v hromadném balení a recyklovaných obalech nebo opakovaně použitelných obalech a nádobách,

 

  vyhýbání se použití jednorázových šálků, nádobí, talířů, utěrek, hadrů a dalšího vybavení, kdykoli je to možné,

 

  vyhýbání se dodávkám, které jsou vyrobeny z plastů nebo jsou zabaleny do plastů, pokud nejsou speciálně určeny k opětovnému použití,

 

c)  zavést opatření a postupy ke snižování množství odpadků vznikajících při výběru materiálů pro uložení a zabezpečení nebo ochranu nákladu před povětrnostními podmínkami, včetně:

 

  používání trvanlivých opakovaně použitelných obalů na ochranu nákladu namísto jednorázových nebo recyklovatelných plastových fólií,

 

  používání takových systémů a způsobů ukládání, které opětovně využívají proklady, vzpěry, výstelkové a obalové materiály,

 

d)  provést separaci a shromažďování zdrojů, včetně zajištění výrazně označených nádob na odpadky na palubě lodi za účelem příjmu a separace odpadků při jejich vzniku,

 

e)  zajistit výcvik posádky a zavést provozní postupy s cílem omezit náhodné nebo úmyslné vypuštění jakéhokoli odpadu,

 

f)  zavést disciplinární řízení a ukládat pokuty za pochybení zaměstnance, které vedlo k vypuštění odpadu do moře.

 

3.  Navíc k bodu 1 musejí rybářská plavidla o délce pod 12 metrů, která působí výlučně ve svých pobřežních vodách nebo nejsou nikdy na moři déle než 24 hodin:

 

  mít na palubě vybavení k vytažení ztraceného zařízení.

Odůvodnění

Kritéria pro snížení poplatku za rybářská plavidla by měla být stanovena v příloze. Některé požadavky by se měly vztahovat na všechna rybářská plavidla, některé navíc pouze na středně velká/velká nebo malá plavidla. Za účelem snížení poplatku by si měla všechna rybářská plavidla pořídit opakovaně použitelné a recyklovatelné sítě. Středně velká/velká rybářská plavidla by měla přijmout opatření ke snížení množství odpadků na základě pokynů uvedených v úmluvě MARPOL. Malá rybářská plavidla by měla být motivována k tomu, aby měla na palubě vybavení k vytažení ztraceného zařízení.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Přístavní zařízení pro příjem odpadu vykládaného z lodí

Referenční údaje

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

5.2.2018

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

31.5.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Bas Eickhout

7.3.2018

Projednání ve výboru

20.6.2018

 

 

 

Datum přijetí

13.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

1

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Linnéa Engström, Elena Gentile, Carolina Punset, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Tonino Picula, Lieve Wierinck

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

35

+

ALDE

Catherine Bearder, Carolina Punset, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Santiago Fisas Ayxelà, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

José Blanco López, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

ECR

John Procter

6

0

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

ENF

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

PPE

Elisabetta Gardini

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro rybolov (13.7.2018)

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se zrušuje směrnice 2000/59/ES a mění směrnice 2009/16/ES a směrnice 2010/65/EU

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Zpravodajka: Cláudia Monteiro de Aguiar

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Cíl udržitelného rozvoje OSN č. 14 upozorňuje na hrozby znečištění moří a znečištění živinami, vyčerpávání zdrojů a změny klimatu, které jsou všechny způsobeny především lidskou činností. Tyto hrozby způsobují další tlak na environmentální systémy, jako je biologická rozmanitost a přírodní infrastruktura, a zároveň vytvářejí globální sociálně-ekonomické problémy, včetně zdravotních, bezpečnostních a finančních rizik. Evropská unie musí chránit mořské druhy a podporovat osoby, které jsou závislé na oceánech, ať už z hlediska zaměstnání, zdrojů nebo volnočasových aktivit.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Je třeba uvítat iniciativy v odvětví rybolovu zaměřené na snižování množství odpadu nebo vyhledávání plastového odpadu, včetně ztraceného rybolovného zařízení.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Směrnice 2008/98/ES stanoví hlavní zásady pro nakládání s odpadem včetně zásady „znečišťovatel platí“ a hierarchie způsobů nakládání s odpady, která vyzývá přednostně k opětovnému použití a recyklaci odpadů než k jiným formám využití a odstraňování odpadů a požaduje vytvoření systémů pro tříděný sběr odpadu. Tyto povinnosti se vztahují i na nakládání s odpadem z lodí.

(11) Směrnice 2008/98/ES stanoví hlavní zásady pro nakládání s odpadem včetně zásady „znečišťovatel platí“ a hierarchie způsobů nakládání s odpady, která vyzývá přednostně k opětovnému použití a recyklaci odpadů než k jiným formám využití a odstraňování odpadů a požaduje vytvoření systémů pro tříděný sběr odpadu. Navíc hlavní zásadou právních předpisů Unie v oblasti odpadů je koncepce rozšířené odpovědnosti výrobců, na jejímž základě za dopad výrobků na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu těchto výrobků odpovídají výrobci. Tyto povinnosti se vztahují i na nakládání s odpadem z lodí.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18a) V některých členských státech byly zřízeny systémy pro poskytování finančních prostředků rybářům za náklady, které by jim mohly vzniknout v důsledku předávání odpadu z rybářského zařízení nebo aktivně a pasivně vyloveného na břeh. Tyto systémy by mohly být podpořeny systémy rozšířené odpovědnosti výrobců, které by mohly doplňovat systémy úhrady nákladů vytvořené v souladu s touto směrnicí. Tyto systémy úhrady nákladů by však neměly odrazovat rybářská plavidla a přístavní komunity od účasti na stávajících programech předávání aktivně a pasivně vyloveného odpadu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18b) S cílem podpořit předávání pasivně vyloveného odpadu zachyceného v sítích během běžných rybolovných operací by měly členské státy uhradit náklady spojené s jeho sběrem v přístavních zařízeních pro příjem odpadu a následným nakládáním s ním prostřednictvím příjmů získaných z alternativních zdrojů příjmů.

Odůvodnění

Je důležité, aby se tato směrnice zabývala také pasivně vyloveným odpadem. Vykládání pasivně vyloveného odpadu by pro rybářská plavidla nemělo představovat další náklady. Náklady na sběr pasivně vyloveného odpadu v přístavních zařízeních pro příjem odpadu a jeho následné zpracování by mělo být financováno z alternativních zdrojů příjmu.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) V souvislosti s nakládáním s odpadem by měla být dále rozpracována koncepce „ekologických lodí“, aby u lodí, jež omezí svůj odpad na palubě, bylo možné uplatňovat účinný systém odměn.

(19) V souvislosti s nakládáním s odpadem by měla být provedena koncepce „ekologických lodí“. V celé Unii by měly být zavedeny minimální požadavky, aby u lodí, jež omezí svůj odpad na palubě, bylo možné uplatňovat účinný systém odměn, v souladu s osvědčenými postupy a pokyny IMO z roku 2017 pro provádění přílohy V úmluvy MARPOL. Ke snižování odpadu navíc primárně dochází prostřednictvím účinného třídění odpadu na palubě v souladu se zásadami IMO pro přílohu V úmluvy MARPOL a normami vypracovanými Mezinárodní organizací pro normalizaci.

Odůvodnění

Koncepce „ekologických lodí“ by měla být provedena okamžitě, zejména protože již existují jasné pokyny, které se na tuto koncepci vztahují.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a) Lovné zařízení z plastu má vysoký recyklační potenciál, zejména pokud je správně navrženo. Proto třeba v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ zavést systémy rozšířené odpovědnosti výrobce s cílem financovat řádné nakládání s odpadem, pokud jde o lovné zařízení a jeho součásti, a dosáhnout vysoké úrovně sběru.

Odůvodnění

Požadavky na „rozšířenou odpovědnost výrobce“ by měly být rovněž stanoveny pro lovné zařízení.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32a)   Zvláštní charakteristiky nejvzdálenějších regionů uznané podle článku 349 SFEU musí být brány v úvahu v případě, že tyto regiony nemohou zajistit odpovídající přístavní zařízení pro příjem odpadu. Musí se proto zohlednit jejich zvláštní postavení. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby členské státy mohly přijmout konkrétní opatření v oblasti financování, aby mohly zajistit dostupnost odpovídajících zařízení pro příjem odpadu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „odpadem z lodí“ veškerý odpad včetně zbytků lodního nákladu, který se vytváří během provozu lodi nebo během nakládky, vykládky či čištění, nebo odpad zachycený v sítích během rybolovných činností, který spadá do oblasti působnosti příloh I, II, IV, V a VI úmluvy MARPOL;

c)  „odpadem z lodí“ veškerý odpad včetně zbytků lodního nákladu, který se vytváří během provozu lodi nebo během nakládky, vykládky či čištění, který spadá do oblasti působnosti příloh I, II, IV, V a VI úmluvy MARPOL;

Odůvodnění

Měly by být definovány všechny druhy odpadu související s rybolovem, aby bylo zaručeno, že budou vyloučeny nespravedlivé povinnosti s ohledem na rybí odpad související s provozem na palubě.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  „odpadem z rybářských plavidel“ veškerý odpad, který se vytváří během provozu rybářského plavidla nebo během nakládky, vykládky či čištění a spadá přímo a individuálně do oblasti působnosti příloh I, II, IV, V a VI úmluvy MARPOL, avšak s výjimkou čerstvých celých nebo nečerstvých ryb z rybolovných činností prováděných během plavby nebo z akvakultury;

Odůvodnění

Měly by být definovány všechny druhy odpadu související s rybolovem, aby bylo zaručeno, že budou vyloučeny nespravedlivé povinnosti s ohledem na rybí odpad související s provozem na palubě.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  „pasivně vyloveným odpadem“ odpad, který se zachytí v sítích během rybolovných operací;

Odůvodnění

Měly by být definovány všechny druhy odpadu související s rybolovem, aby bylo zaručeno, že budou vyloučeny nespravedlivé povinnosti s ohledem na rybí odpad související s provozem na palubě.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc)  „aktivně vyloveným odpadem“ odpad, který je zachycován během výjezdů zaměřených ne na rybolovnou činnost, ale výlučně na odstranění odpadu z moře;

Odůvodnění

Měly by být definovány všechny druhy odpadu související s rybolovem, aby bylo zaručeno, že budou vyloučeny nespravedlivé povinnosti s ohledem na rybí odpad související s provozem na palubě.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  „rybářským výjezdem“ jakákoli plavba rybářského plavidla, během které probíhá rybolovná činnost počínaje okamžikem, kdy rybářské plavidlo opustí přístav, a konče vplutím do přístavu, z něhož vyplulo, nebo do jiného přístavu, kde se provádí vykládka;

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a) Členské státy zavedou systémy rozšířené odpovědnosti výrobců pro lovná zařízení a jejich součásti, které splňují minimální požadavky stanovené v článku 8a směrnice 2008/98/ES, a začlení do nich upravené finanční příspěvky na podporu uvádění na trh lovných zařízení navržených tak, aby propagovala recyklaci.

Odůvodnění

Členské státy by měly přijmout a zavést povinné systémy rozšířené odpovědnosti výrobce v rybářských přístavech v souladu s minimálními provozními požadavky stanovenými v revidované rámcové směrnici o odpadech, a to s důrazem na upravené poplatky s cílem podpořit konstrukci zařízení umožňující snadnou recyklaci.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4a.  S ohledem na zvláštní charakteristiky nejvzdálenějších regionů uznané v článku 349 SFEU mají členské státy možnost přijmout zvláštní opatření pro financování, aby mohly zajistit dostupnost odpovídajících zařízení pro příjem odpadu. Navíc mohou členské státy svým nejvzdálenějším regionům udělit dvouletou výjimku z výše uvedených povinností, pokud nejsou tyto regiony považovány za schopné zajistit odpovídající přístavní zařízení pro příjem odpadu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tento požadavek se nepoužije v malých přístavech bez obsluhy nebo v odlehlých přístavech pod podmínkou, že členský stát, ve kterém se takový přístav nachází, nahlásí tuto informaci elektronicky do části systému pro informování, sledování a prosazování pravidel uvedené v článku 14 této směrnice.

Tento požadavek se nepoužije v přístavech bez obsluhy, v malých přístavech nebo v odlehlých přístavech pod podmínkou, že členský stát, ve kterém se takový přístav nachází, nahlásí tuto informaci elektronicky do části systému pro informování, sledování a prosazování pravidel uvedené v článku 14 této směrnice.

Odůvodnění

Když loď předává svůj odpad mimo pracovní dny nebo mimo provozní dobu v malých přístavech, je pravděpodobné, že v těchto přístavech nebude dostatek personálu a loď nemusí dostat potvrzení o předání odpadu.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a) Pokud nelze rybolovné zařízení získat zpět, kapitán lodě zapíše informace o něm do lodního deníku. Příslušný orgán členského státu vlajky informuje příslušný orgán pobřežního členského státu.

 

Informace o ztracených rybolovných zařízeních členské státy shromažďují a zaznamenávají a každoročně je předávají Komisi.

Odůvodnění

Návrh zprávy ve výboru TRAN, který je příslušným výborem, obsahuje podobné požadavky, ale obsahuje i přenesení pravomocí na Komisi, pokud jde o formát podávání zpráv. Úprava požadavků podle znění čl. 1 odst. 42 návrhu nařízení, pokud jde o kontrolu rybolovu (COM (2018) 368 final), tak předchází vzniku potenciálně odlišných požadavků.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Pokud se následující přístav určení nachází mimo EU nebo existují-li důvody k domněnce, že v následujícím přístavu určení nejsou k dispozici odpovídající zařízení, nebo není-li tento přístav znám, členský stát požaduje, aby loď před vyplutím z přístavu předala veškerý svůj odpad.

7. Pokud se následující přístav určení nachází mimo EU a existují-li důvody k domněnce, že v následujícím přístavu určení nejsou k dispozici odpovídající zařízení, nebo není-li tento přístav znám, členský stát požaduje, aby loď před vyplutím z přístavu předala veškerý svůj odpad.

Odůvodnění

Mají-li lodě ještě dostatečnou skladovací kapacitu, aby mohly pokračovat ve své činnosti, aniž by musely předat část odpad, – zejména s ohledem na brexit –, je příliš přísné požadovat, aby lodě před vyplutím předaly veškerý odpad v přístavu Evropské unie. Výjimka by se například nevztahovala na rybářské plavidlo, které vyplulo z Francie, vyložilo ryby v přístavu Spojeného království a vrátilo se. Totéž platí pro nejvzdálenější regiony.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí uhrazení nákladů na provoz přístavních zařízení pro příjem a zpracování odpadu z lodí, jiných než zbytků lodního nákladu, z poplatků vybíraných od lodí. Tyto náklady zahrnují položky uvedené v příloze 4.

1. Členské státy zajistí uhrazení nákladů na provoz přístavních zařízení pro příjem a zpracování odpadu z lodí, jiných než zbytků lodního nákladu, z kombinace poplatků vybíraných od lodí, příjmů ze systémů pro nakládání s odpady a jiných finančních zdrojů. Tyto náklady a příjmy jsou uvedené v příloze 4.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  s cílem poskytnout co největší pobídku pro předávání odpadu podle definice v příloze V úmluvy MARPOL, včetně odpadu zachyceného v sítích během rybolovných operací, pokrývá účtovaný nepřímý poplatek veškeré náklady přístavních zařízení na příjem tohoto odpadu, aby bylo zajištěno právo na předání bez jakýchkoli dalších přímých poplatků;

c)  s cílem poskytnout co největší pobídku pro předávání odpadu podle definice v příloze V úmluvy MARPOL, je odpad pasivně a aktivně zachycený rybářskými plavidly osvobozen od uplatnění systému přímých poplatků stanoveného v této směrnici. Účtovaný nepřímý poplatek pokrývá veškeré náklady přístavních zařízení na příjem tohoto odpadu, aby bylo zajištěno právo na předání bez jakýchkoli dalších přímých poplatků.

 

Na vnitrostátní a regionální úrovni mohou být stanovena a financována další opatření s cílem snížit náklady a poskytnout pobídky rybářům, aby aktivně a pasivně sbírali odpad.

 

S cílem zabránit tomu, aby náklady na sběr v přístavních zařízeních pro příjem odpadu a následné zpracování pasivně vyloveného odpadu nesli uživatelé přístavu, uhradí tyto náklady členské státy zcela z příjmů získaných z alternativních zdrojů příjmu uvedených v příloze 4;

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Poplatky mohou být stanoveny diferencovaně, mimo jiné podle kategorie, typu a velikosti lodě a typu provozu, který loď zajišťuje, jakož i s ohledem na služby poskytované mimo běžnou pracovní dobu přístavu.

4. Poplatky mohou být stanoveny diferencovaně, mimo jiné podle kategorie, typu a velikosti lodě, uznání „zelené lodě“ a typu provozu, který loď zajišťuje, různých druhů a kategorií odpadu definovaných v příloze 3 a různých druhů příjmu v závislosti na typu přístavu, jakož i s ohledem na služby poskytované mimo běžnou pracovní dobu přístavu.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Poplatky se sníží, jsou-li konstrukce, vybavení a provoz lodě takové, že lze prokázat, že loď vytváří menší množství odpadu a se svým odpadem nakládá udržitelným a ekologicky vhodným způsobem. Komise je zmocněna prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 stanovit kritéria pro určení toho, že loď splňuje požadavky stanovené v tomto odstavci, pokud jde o nakládání s odpadem na palubě.

5. Poplatky se sníží, jsou-li konstrukce, vybavení a provoz lodě takové, že lze prokázat, že loď vytváří menší množství odpadu nebo se svým odpadem nakládá udržitelným a ekologicky vhodným způsobem prostřednictvím systému pro třídění odpadu na palubě v souladu s plány nakládání s odpadem stanovenými vnitrostátními nebo regionálními orgány. Komise je zmocněna prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 stanovit kritéria pro určení toho, že loď splňuje požadavky stanovené v tomto odstavci, pokud jde o nakládání s odpadem na palubě.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  ujednání podle písmene b) je prokázáno podepsanou smlouvou s přístavem nebo smluvní stranou v odvětví odpadu, potvrzeními o předání odpadu a potvrzením, že toto ujednání bylo akceptováno všemi přístavy na trase lodi. Aby představovalo dostatečný důkaz v souladu s tímto odstavcem, uzavře se ujednání o předávání odpadu a placení poplatku v přístavu EU.

c)  ujednání podle písmene b) je prokázáno podepsanou smlouvou s přístavem nebo smluvní stranou v odvětví odpadu a potvrzeními o předání odpadu. Aby představovalo dostatečný důkaz v souladu s tímto odstavcem, uzavře se ujednání o předávání odpadu a placení poplatku v přístavu EU.

Odůvodnění

Povinnost, aby všechny přístavy na trase lodi musely výslovně přijmout a potvrdit rozhodnutí plavidla předat svůj odpad podle režimu odpadů v určitém přístavu, zvyšuje zbytečnou byrokracii a pracovní zátěž jak pro rybářská plavidla, tak pro přístavní orgány, a nepřispívá k dosažení cílů stanovených v této směrnici.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Ustanovení členských států

 

1. Členské státy zajistí, aby všechny přístavy, které poskytují příjem pro rybářská plavidla s výjimkou odlehlých přístavů nebo přístavů, které mají pouze malý počet rybářských plavidel, zavedly iniciativy týkající se lovu odpadků s cílem podporovat sběr a měření pasivně vyloveného odpadu při běžné rybolovné činnosti. 

 

2. Tyto systémy by se měly zavést v souladu s pokyny stanovenými v doporučení OSPAR 2016/1 o snižování množství odpadků v moři prostřednictvím iniciativ v oblasti lovu odpadků. 

 

3. Členské státy mohou zřídit a spravovat fond na podporu sběru pasivně vyloveného odpadu z rybářských plavidel. Fond může být využíván k zajištění provozu iniciativ v oblasti lovu odpadků, včetně poskytování zvláštního zařízení pro ukládání odpadu na palubě, monitorování pasivně vyloveného odpadu, vzdělávání a propagace dobrovolné účasti na této iniciativě, nákladů na nakládání s odpady a k pokrytí nákladů na personál, který je nezbytný pro provoz těchto systémů. 

 

4. Členské státy musí zajistit, aby údaje o množství sesbíraného pasivně vyloveného odpadu byly shromažďovány a uchovávány ve vnitrostátní nebo regionální databázi pro účely monitorování a hodnocení. Členské státy informují Komisi o zřízení svých vnitrostátních fondů do 31. prosince [dva roky po přijetí] a následně každé dva roky předloží pololetní zprávy o činnostech financovaných podle tohoto článku.

Odůvodnění

Poprvé se iniciativy na výlov odpadu objevily v roce 2002 ve Švédsku. Množství odpadu sesbíraného v rámci takových systémů může být značné. V úmluvě OSPAR byly přijaty pokyny týkající se rozvoje projektu výlovu odpadu (dohoda OSPAR 2017–08). Tyto systémy jsou dobrovolné, ale vyžadují značné úsilí, aby se zajistila účast posádky plavidla v systému. Rybářská plavidla musí mít velký, robustní vak pro tříděný sběr odpadu, který byl vyloven pasivně, a po návratu do přístavu je potřebné odpad odvážit a údaje o něm shromáždit před jeho likvidací. Vzhledem k peněžním nákladům spojeným se zřízením a provozem takových systémů je možné, že by se 100% nepřímý poplatek za služby dodání odpadu v přístavech mohl podstatně zvýšit s cílem pokrýt tyto náklady. Jelikož by většina pasivně vyloveného odpadu nepocházela z rybolovné činnosti, je to argument pro to, že by rybářská plavidla neměla být povinna za něj platit. Pokud by takovou povinnost měla, bylo by to motivem k tomu, aby se takové činnosti neúčastnila. Vnitrostátní fond by rozdělil náklady spojené s výlovem odpadu na všechny uživatele námořního prostoru v dané oblasti.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Článek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9b

 

Rozšířená odpovědnost výrobce

 

Členské státy zavedou systémy rozšířené odpovědnosti výrobce pro lovná zařízení a součásti lovného zařízení. Kromě minimálních požadavků stanovených v článku 8a směrnice 2008/98/ES zahrnují tyto systémy upravený poplatek na podporu uvádění na trh lovného zařízení navrženého a připraveného k opětovnému použití a recyklaci.

Odůvodnění

Členské státy by měly přijmout a zavést povinné systémy rozšířené odpovědnosti výrobce v souladu s minimálními požadavky stanovenými v revidované rámcové směrnici o odpadech, a to s důrazem na upravené poplatky s cílem podpořit konstrukci zařízení umožňující snadnou recyklaci.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Příloha 4 – tabulka – sloupec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příjmy

 

Příjmy plynoucí ze systému rozšířené odpovědnosti výrobce a dostupných vnitrostátních/regionálních finančních prostředků, včetně příjmových položek uvedených níže:

 

– sběr, přeprava a zpracování odpadu, který není shromažďován odděleně (odpad, na nějž se vztahuje EPR, ale nespadá pod tříděný sběr, např. odpad shromažďovaný společně se směsným komunálním odpadem);

 

– informování a osvěta veřejnosti;

 

– opatření k předcházení vzniku odpadu;

 

– předcházení vzniku odpadu a nakládání s ním;

 

– vymáhání systému EPR (včetně auditu a opatření proti oportunisticky se chovajícím obchodníkům atd.) a dohled nad ním;

 

– správa, komunikace a správa dat a podávání zpráv týkajících se fungování kolektivních systémů;

 

– financování z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF);

 

– jiné finanční prostředky nebo dotace dostupné pro přístavy za účelem nakládání s odpady a provozování rybolovné činnosti.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Příloha 4 – dílčí nadpis 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kategorie nákladů na provoz a správu zařízení pro příjem odpadu

Kategorie nákladů a čistých příjmů souvisejících s provozem a správou zařízení pro příjem odpadu

Odůvodnění

Bylo by vhodné stanovit rovněž čisté příjmy, jelikož by měly být použity mimo jiné k pokrytí nákladů vynaložených na pasivně vylovený odpad.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Příloha 4 – tabulka – sloupec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Čisté příjmy

 

Čisté příjmy ze systémů pro nakládání s odpady a vnitrostátních/regionálních finančních prostředků, včetně příjmových položek uvedených níže:

 

– čisté finanční výnosy ze systémů rozšířené odpovědnosti výrobce;

 

– jiné čisté příjmy ze systémů pro nakládání s odpady, jako je například recyklace;

 

– financování z Evropského námořního a rybářského fondu;

 

– jiné finanční prostředky nebo dotace dostupné pro přístavy za účelem nakládání s odpady a provozování rybolovné činnosti.

Odůvodnění

Bylo by vhodné stanovit rovněž čisté příjmy, jelikož by měly být použity mimo jiné k pokrytí nákladů vynaložených na pasivně vylovený odpad.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Příloha 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

uveďte jméno lodi] [uveďte číslo [IMO] [uveďte název státu vlajky]

uveďte jméno lodi] [uveďte číslo [IMO] [uveďte název státu vlajky]

provozuje pravidelnou dopravu s častými a pravidelnými zastávkami v následujícím přístavu (následujících přístavech), který (které) se nachází v [vložte název členského státu], podle plavebního řádu nebo předem stanovené trasy:

provozuje pravidelnou dopravu nebo rybářské výjezdy s častými a pravidelnými zastávkami v následujícím přístavu (následujících přístavech), který (které) se nachází v [vložte název členského státu], podle plavebního řádu nebo předem stanovené trasy:

Odůvodnění

Je zřejmé, že je směrnice zaměřena především na námořní dopravu, nicméně rybářská a rekreační plavidla také zajišťují pravidelnou dopravu s častými a pravidelnými zastávkami v přístavech; v jejich případě by mělo být umožněno osvobození od požadavků na povinné předávání odpadu z lodí, předběžné oznámení odpadu a zaplacení povinného poplatku v některých přístavech na trase.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Přístavní zařízení pro příjem odpadu vykládaného z lodí

Referenční údaje

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

PECH

19.4.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Cláudia Monteiro de Aguiar

20.3.2018

Projednání ve výboru

21.3.2018

20.6.2018

 

 

Datum přijetí

11.7.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

1

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Izaskun Bilbao Barandica, Giuseppe Ferrandino, Francisco José Millán Mon

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Fernando Ruas, Wim van de Camp

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

PPE

Alain Cadec, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Francisco José Millán Mon, Fernando Ruas, Annie Schreijer-Pierik

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

1

-

EFDD

Mike Hookem

3

0

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Přístavní zařízení pro příjem odpadu vykládaného z lodí

Referenční údaje

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Datum předložení EP

16.1.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

5.2.2018

PECH

19.4.2018

 

 

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

31.5.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Gesine Meissner

19.2.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

10.7.2018

 

 

 

Datum přijetí

9.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Francisco Assis, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Datum předložení

15.10.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, John Howarth, Bogusław Liberadzki, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 6. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí