Διαδικασία : 2018/0012(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0326/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0326/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 19.4
CRE 13/03/2019 - 19.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0192

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1439kWORD 207k
15.10.2018
PE 620.820v02-00 A8-0326/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ και της οδηγίας 2010/65/ΕΕ

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγήτρια: Gesine Meissner

Συντάκτης γνωμοδότησης (*):

Bas Eickhout, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ και της οδηγίας 2010/65/ΕΕ

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0033),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0014/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, και της Επιτροπής Αλιείας (A8-0326/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ και της οδηγίας 2010/65/ΕΕ

σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ, της οδηγίας 2009/16/ΕΚ και της οδηγίας 2010/65/ΕΕ

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 20α (νέο) που προτείνει να τροποποιηθεί ο ορισμός των ρυπογόνων ουσιών στην οδηγία για τη ρύπανση από τα πλοία.)

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)   Ο στόχος 14 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη εφιστά την προσοχή στις απειλές της θαλάσσιας ρύπανσης και της ρύπανσης από θρεπτικές ουσίες, της εξάντλησης των πόρων και της κλιματικής αλλαγής, φαινόμενα τα οποία οφείλονται όλα πρωτίστως σε ανθρώπινες ενέργειες. Οι απειλές αυτές ασκούν περαιτέρω πίεση στα περιβαλλοντικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας και της φυσικής υποδομής, ενώ παράλληλα δημιουργούν παγκόσμια κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων κινδύνων για την υγεία, την ασφάλεια και χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εργαστεί για την προστασία των θαλάσσιων ειδών και να στηρίξει τα άτομα που εξαρτώνται από τους ωκεανούς, είτε για λόγους απασχόλησης ή πόρων είτε για λόγους αναψυχής.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Την τελευταία εικοσαετία, η σύμβαση MARPOL και τα παραρτήματά της έχουν υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις, με τις οποίες καθορίσθηκαν αυστηρότεροι κανόνες και απαγορεύσεις για τις απορρίψεις αποβλήτων από τα πλοία στη θάλασσα.

(4)  Την τελευταία εικοσαετία, η σύμβαση MARPOL και τα παραρτήματά της έχουν υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις, με τις οποίες καθορίσθηκαν αυστηρότεροι κανόνες για την παράδοση αποβλήτων και απαγορεύσεις για τις απορρίψεις αποβλήτων από τα πλοία στη θάλασσα.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Ωστόσο, η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται στο επίπεδο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) σχετικά με τις απαγορεύσεις απαλλαγής από λύματα από πλυντρίδες ανοικτού βρόχου και από ορισμένα υπολείμματα φορτίου, προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες για τα ποντοπόρα πλοία εξίσου αυστηροί με αυτούς που ισχύουν για τα πλοία που πλέουν στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να εγκρίνουν απαγορεύσεις απαλλαγής για απόβλητα από πλυντρίδες ανοιχτού βρόχου και ορισμένα κατάλοιπα φορτίου στα χωρικά τους ύδατα.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5γ)  Πρωταρχικός στόχος της οδηγίας είναι η πρόληψη των απορρίψεων αποβλήτων από πλοία στη θάλασσα. Ως εκ τούτου, τα απόβλητα από εργασίες επισκευής και τα ιζήματα από εργασίες καθαρισμού ή επισκευής δεξαμενών έρματος δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, δεδομένου ότι απορρίπτονται πάντα στην ξηρά όταν το πλοίο βρίσκεται σε θέση αγκυροβολίας ή στη ναυπηγική δεξαμενή. Τα απόβλητα από εργασίες επισκευής και τα ιζήματα από εργασίες καθαρισμού ή επισκευής δεξαμενών έρματος ρυθμίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα και από τη σύμβαση του ΔΝΟ για τη διαχείριση του ερματικού ύδατος αντίστοιχα.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Παρά τις κανονιστικές αυτές εξελίξεις, οι απορρίψεις αποβλήτων στη θάλασσα συνεχίζονται. Αυτό οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων: στους λιμένες δεν διατίθενται πάντοτε επαρκείς λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, η επιβολή είναι συχνά ανεπαρκής και παρατηρείται έλλειψη κινήτρων για την παράδοση των αποβλήτων στην ξηρά.

(7)  Παρά τις κανονιστικές αυτές εξελίξεις, οι απορρίψεις αποβλήτων στη θάλασσα συνεχίζονται με τεράστιο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Αυτό οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων: στους λιμένες δεν διατίθενται πάντοτε επαρκείς λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, η επιβολή είναι συχνά ανεπαρκής και παρατηρείται έλλειψη κινήτρων για την παράδοση των αποβλήτων στην ξηρά.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Παρά τις βελτιώσεις, τα απόβλητα τροφίμων που παράγουν τα πλοία και, ιδίως, τα κρουαζιερόπλοια, μπορεί ακόμα να είναι πολλά. Οι πρακτικές για τη διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων εξακολουθούν να αποτελούν έναν τομέα για τον οποίο είναι απαραίτητη η ανάπτυξη τακτικών χωριστής συλλογής και επαναχρησιμοποίησης.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β) Οι πρωτοβουλίες στον τομέα της αλιείας που αποσκοπούν στη μείωση των αποβλήτων από την αλιεία ή την ανάκτηση πλαστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των απολεσθέντων αλιευτικών εργαλείων, θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτες.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Από την έναρξη ισχύος της, η οδηγία 2000/59/ΕΚ έχει συμβάλει στην αύξηση των όγκων αποβλήτων που παραδίδονται σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και, ως εκ τούτου, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μείωση των απορρίψεων αποβλήτων στη θάλασσα, όπως προέκυψε από την αξιολόγηση REFIT της οδηγίας.

(8)  Βάσει της οδηγίας 2000/59/ΕΚ, όλα τα πλοία που καταπλέουν σε ευρωπαϊκούς λιμένες υποχρεούνται ήδη να συνεισφέρουν στο κόστος των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, ανεξαρτήτως του εάν χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις ή όχι. Ως εκ τούτου, από την έναρξη ισχύος της, η οδηγία 2000/59/ΕΚ έχει συμβάλει στην αύξηση των όγκων αποβλήτων που παραδίδονται σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μείωση των απορρίψεων αποβλήτων στη θάλασσα, όπως προέκυψε από την αξιολόγηση REFIT της οδηγίας.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η αξιολόγηση REFIT κατέδειξε επίσης ότι η οδηγία 2000/59/ΕΚ δεν υπήρξε πλήρως αποτελεσματική λόγω έλλειψη συνοχής με το πλαίσιο της σύμβασης MARPOL. Επιπλέον, τα κράτη μέλη ανέπτυξαν διαφορετικές ερμηνείες των βασικών εννοιών της οδηγίας, όπως είναι η επάρκεια των εγκαταστάσεων, η εκ των προτέρων κοινοποίηση αποβλήτων και η υποχρεωτική παράδοση αποβλήτων σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, και των εξαιρέσεων για τα πλοία τακτικών γραμμών. Από την αξιολόγηση προέκυψε η ανάγκη μεγαλύτερης εναρμόνισης των εννοιών αυτών και περαιτέρω ευθυγράμμισης με τη σύμβαση MARPOL, για την αποφυγή περιττού διοικητικού φόρτου τόσο για τους λιμένες όσο και για τους χρήστες των λιμένων.

(9)  Η αξιολόγηση REFIT κατέδειξε επίσης ότι η οδηγία 2000/59/ΕΚ δεν υπήρξε πλήρως αποτελεσματική λόγω έλλειψη συνοχής με το πλαίσιο της σύμβασης MARPOL. Επιπλέον, τα κράτη μέλη ανέπτυξαν διαφορετικές ερμηνείες των βασικών εννοιών της οδηγίας, όπως είναι η επάρκεια των εγκαταστάσεων, η εκ των προτέρων κοινοποίηση αποβλήτων και η υποχρεωτική παράδοση αποβλήτων σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, και των εξαιρέσεων για τα πλοία τακτικών γραμμών. Από την αξιολόγηση προέκυψε η ανάγκη μεγαλύτερης εναρμόνισης των εννοιών αυτών και περαιτέρω ευθυγράμμισης με τη σύμβαση MARPOL, για την αποφυγή περιττού διοικητικού φόρτου τόσο για τους λιμένες όσο και για τους χρήστες των λιμένων. Είναι αναγκαία η πλήρης εναρμόνιση της υποχρέωσης παράδοσης με τους κανόνες της σύμβασης MARPOL για τις απορρίψεις.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Η οδηγία 2008/98/ΕΚ θέτει τις κύριες αρχές διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της ιεράρχησης των αποβλήτων, με την οποία δίνεται προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση των αποβλήτων ως προς άλλες μορφές ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων και απαιτείται η καθιέρωση συστημάτων χωριστής συλλογής των αποβλήτων. Οι υποχρεώσεις αυτές εφαρμόζονται επίσης στη διαχείριση των αποβλήτων από τα πλοία.

(11) Η οδηγία 2008/98/ΕΚ θέτει τις κύριες αρχές διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της ιεράρχησης των αποβλήτων, με την οποία δίνεται προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση των αποβλήτων ως προς άλλες μορφές ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων και απαιτείται η καθιέρωση συστημάτων χωριστής συλλογής των αποβλήτων. Επιπλέον, η έννοια της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού αποτελεί κατευθυντήρια αρχή της ενωσιακής νομοθεσίας για τα απόβλητα, βάσει της οποίας οι παραγωγοί είναι υπεύθυνοι για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων τους καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Οι εν λόγω υποχρεώσεις εφαρμόζονται επίσης στη διαχείριση των αποβλήτων από τα πλοία.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η χωριστή συλλογή των αποβλήτων από τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων, είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλίζεται η περαιτέρω ανάκτησή τους στα επόμενα στάδια της αλυσίδας διαχείρισης των αποβλήτων. Τα απορρίμματα διαχωρίζονται συχνά επί του πλοίου σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τα διεθνή πρότυπα, η δε νομοθεσία της Ένωσης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτές οι προσπάθειες διαχωρισμού των αποβλήτων επί του πλοίου δεν υπονομεύονται από την έλλειψη ρυθμίσεων για χωριστή συλλογή στην ξηρά.

(12)  Η χωριστή συλλογή των αποβλήτων από τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων, είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλίζεται η περαιτέρω ανάκτησή τους για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση στα επόμενα στάδια της αλυσίδας διαχείρισης των αποβλήτων και προκειμένου να αποτρέπεται η πρόκληση ζημίας στα θαλάσσια ζώα και περιβάλλοντα. Τα απορρίμματα διαχωρίζονται συχνά επί του πλοίου σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τα διεθνή πρότυπα, η δε νομοθεσία της Ένωσης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτές οι προσπάθειες διαχωρισμού των αποβλήτων επί του πλοίου δεν υπονομεύονται από την έλλειψη ρυθμίσεων για χωριστή συλλογή στην ξηρά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα συστήματα χωριστής συλλογής για κάθε λιμένα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Η χωριστή συλλογή αποβλήτων, όπως τα απορρίμματα τροφίμων, τα λιπαντικά και το καύσιμο πετρελαίου, θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, έχοντας ως συγκεκριμένο σκοπό να καταστεί δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Παρότι τα θαλάσσια απορρίμματα προέρχονται στην πλειονότητά τους από δραστηριότητες στην ξηρά, ο κλάδος της ναυτιλίας, καθώς και οι κλάδοι της αλιείας και της αναψυχής, συμβάλλουν επίσης σημαντικά στις απορρίψεις απορριμμάτων, όπως και πλαστικών υλών και εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων, που καταλήγουν απευθείας στη θάλασσα.

(13)  Κάθε χρόνο, μεταξύ 150 000 και 500 000 τόνων πλαστικών εισέρχονται στον ωκεανό μόνο στην Ένωση. Παρότι τα θαλάσσια απορρίμματα προέρχονται στην πλειονότητά τους από δραστηριότητες στην ξηρά, ο κλάδος της ναυτιλίας, καθώς και οι κλάδοι της αλιείας και της αναψυχής, συμβάλλουν επίσης σημαντικά στις απορρίψεις απορριμμάτων, όπως και πλαστικών υλών και εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων, που καταλήγουν απευθείας στη θάλασσα. Η Επιτροπή εκτιμά ότι τα πλαστικά αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% των απορριμμάτων και ότι τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστικά αντιπροσωπεύουν το 27% των θαλάσσιων απορριμμάτων που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές παραλίες, όγκος που ισοδυναμεί με 11 000 τόνους ετησίως.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Η οδηγία 2008/98/ΕΚ προβλέπει μέτρα για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων που θα πρέπει να λαμβάνουν τα κράτη μέλη για να προλαμβάνουν τη δημιουργία αποβλήτων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον στόχο της ανάσχεσης της παραγωγής θαλάσσιων απορριμμάτων, ως συνεισφορά στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για την πρόληψη και τη σημαντική μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης κάθε είδους.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Η διεθνής σύμβαση του ΔΝΟ της 13ης Φεβρουαρίου 2004 για τον έλεγχο και τη διαχείριση του ερματικού ύδατος πλοίων και των ιζημάτων (σύμβαση διαχείρισης του ερματικού ύδατος (BWM )) που ετέθη σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου 2017. Η Σύμβαση BWM υποχρεώνει όλα τα πλοία να διεξάγουν διαδικασίες διαχείρισης υδάτων έρματος σύμφωνα με τα πρότυπα του ΔΝΟ και απαιτεί οι λιμένες και οι τερματικοί σταθμοί που προορίζονται για τον καθαρισμό και την επισκευή των δεξαμενών έρματος να διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις για την υποδοχή των ιζημάτων.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15β)  Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του EMSA κατά την έρευνα για τις καταγγελλόμενες ανεπάρκειες των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, ο EMSA θα πρέπει να παρακολουθεί τις εν λόγω αιτήσεις και να παρέχει στην Επιτροπή τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον απαιτείται πρόσθετη στήριξη για τον EMSA στο επόμενο χρηματοδοτικό κονδύλιο.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Για να διασφαλισθεί η επάρκεια λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη και η εκ νέου αξιολόγηση του προγράμματος παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, βάσει διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες των λιμένων. Για πρακτικούς και οργανωτικούς λόγους, ενδέχεται ορισμένοι γειτονικοί λιμένες που βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια να θελήσουν να καταρτίσουν κοινό πρόγραμμα, το οποίο θα καλύπτει τη διάθεση λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής σε κάθε λιμένα που καλύπτει το πρόγραμμα και, παράλληλα, θα προβλέπει κοινό διοικητικό πλαίσιο.

(17)  Για να διασφαλισθεί η επάρκεια λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη και η εκ νέου αξιολόγηση του προγράμματος παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, βάσει διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες των λιμένων. Για πρακτικούς και οργανωτικούς λόγους, ενδέχεται ορισμένοι γειτονικοί λιμένες που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια να θελήσουν να καταρτίσουν κοινό πρόγραμμα, το οποίο θα καλύπτει τη διάθεση λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής σε κάθε λιμένα που καλύπτει το πρόγραμμα και, παράλληλα, θα προβλέπει κοινό διοικητικό πλαίσιο.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Είναι πρόκληση η έγκριση και η παρακολούθηση προγραμμάτων παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων για τους μικρούς λιμένες, όπως τα αγκυροβόλια και οι μαρίνες, που έχουν μικρή κυκλοφορία, ως επί το πλείστον σκάφη αναψυχής, ή χρησιμοποιούνται μόνο στη διάρκεια μέρους του έτους. Τα απόβλητα από αυτούς τους μικρούς λιμένες αποτελούν κατά κανόνα αντικείμενο διαχείρισης του συστήματος διαχείρισης αστικών αποβλήτων σύμφωνα με τις αρχές της οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως αναθεωρήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2018/851. Προκειμένου να μην επιβαρυνθούν υπερβολικά οι τοπικές αρχές και να διευκολυνθεί η διαχείριση των αποβλήτων σε αυτούς τους μικρούς λιμένες, θα πρέπει να αρκούν η ενσωμάτωση των αποβλήτων από τοπικά αγκυροβόλια και μαρίνες στη ροή αστικών αποβλήτων και η ανάλογη διαχείρισή τους, καθώς και η παροχή πληροφοριών σχετικά με την παραλαβή των αποβλήτων από τον λιμένα στους χρήστες του λιμένα.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων, έχει θεμελιώδη σημασία η πρόβλεψη κατάλληλου επιπέδου κινήτρων για την παράδοση των αποβλήτων, και ειδικότερα των απορριμμάτων, στις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ένα σύστημα ανάκτησης του κόστους που επιβάλλει την εφαρμογή έμμεσου τέλους, το οποίο πρέπει να καταβάλλεται ανεξάρτητα από την παράδοση αποβλήτων και το οποίο θα πρέπει να παρέχει δικαίωμα παράδοσης αποβλήτων χωρίς πρόσθετη άμεση επιβάρυνση. Λαμβανομένης υπόψη της συμβολής τους στη θαλάσσια ρύπανση από απορρίμματα, οι κλάδοι της αλιείας και της αναψυχής θα πρέπει επίσης να περιληφθούν στο εν λόγω σύστημα.

(18)  Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων, έχει θεμελιώδη σημασία η πρόβλεψη κατάλληλου επιπέδου κινήτρων για την παράδοση των αποβλήτων, και ειδικότερα των απορριμμάτων, στις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ένα σύστημα ανάκτησης του κόστους που επιβάλλει την εφαρμογή έμμεσου τέλους, το οποίο πρέπει να καταβάλλεται ανεξάρτητα από την παράδοση αποβλήτων και το οποίο θα πρέπει να παρέχει δικαίωμα παράδοσης αποβλήτων χωρίς πρόσθετη άμεση επιβάρυνση. Ωστόσο, οι διαχειριστές πλοίων θα πρέπει επίσης να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους στη μείωση των αποβλήτων που παράγονται επί του πλοίου. Λαμβανομένης υπόψη της συμβολής του στη θαλάσσια ρύπανση από απορρίμματα, ο κλάδος της αναψυχής θα πρέπει επίσης να περιληφθεί στο εν λόγω σύστημα. Η παράδοση των αποβλήτων που αλιεύθηκαν δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετα έξοδα για τα αλιευτικά σκάφη.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Σε ορισμένα κράτη μέλη, έχουν καταρτιστεί προγράμματα για την παροχή χρηματοδότησης για αλιείς όσον αφορά το κόστος που ενδέχεται να αναλάβουν εξαιτίας της παράδοσης αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων ή της εναπόθεσης στην ξηρά αποβλήτων που αλιεύονται ενεργητικά ή παθητικά. Τα εν λόγω συστήματα θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, τα οποία θα μπορούσαν να συμπληρώνουν τα συστήματα κάλυψης του κόστους που δημιουργούνται βάσει της παρούσας οδηγίας. Ως εκ τούτου, αυτά τα συστήματα κάλυψης του κόστους δεν θα πρέπει να αποτελέσουν αντικίνητρο για τη συμμετοχή αλιευτικών σκαφών και λιμενικών κοινοτήτων στα υφιστάμενα συστήματα παράδοσης αποβλήτων από ενεργητικές και παθητικές αλιεύσεις.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18β)  Προκειμένου να προωθηθεί η παράδοση παθητικά αλιευθέντων αποβλήτων που συλλέγονται σε δίχτυα κατά τη διάρκεια συνήθων αλιευτικών δραστηριοτήτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες που συνδέονται με τη συλλογή τους σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και τη μετέπειτα διαχείριση, με έσοδα από εναλλακτικές πηγές εισοδήματος.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η έννοια του «πράσινου πλοίου» θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος επιβράβευσης των σκαφών που μειώνουν τα επί του πλοίου απόβλητα.

(19)  Η έννοια του «πράσινου πλοίου» θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να εφαρμοστεί πλήρως όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων. Θα πρέπει να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ και να πραγματοποιούνται με εναρμονισμένο τρόπο όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος επιβράβευσης των σκαφών που μειώνουν τα επί του πλοίου απόβλητα, μέσω της περιβαλλοντικά βιώσιμης πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν πρακτικές πέραν των απαιτούμενων προτύπων. Επιπλέον, η μείωση των αποβλήτων επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, με τον ουσιαστικό διαχωρισμό των αποβλήτων επί του σκάφους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΔΝΟ για το παράρτημα V της MARPOL και τα πρότυπα που έχει αναπτύξει ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. Η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να καθορίσει τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να χαρακτηριστεί ένα πλοίο «πράσινο πλοίο» και πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων «από τη βάση προς τα πάνω».

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Τα κατάλοιπα φορτίου παραμένουν ιδιοκτησία του κυρίου του φορτίου μετά την εκφόρτωση του φορτίου στον τερματικό σταθμό και συχνά έχουν οικονομική αξία. Για τον λόγο αυτό, τα κατάλοιπα φορτίου δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα συστήματα κάλυψης του κόστους και στην εφαρμογή του έμμεσου τέλους· το τέλος παράδοσης καταλοίπων φορτίου θα πρέπει να καταβάλλεται από τον χρήστη της εγκατάστασης παραλαβής, όπως καθορίζεται στους συμβατικούς διακανονισμούς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ή σε άλλους τοπικούς διακανονισμούς.

(20)  Τα κατάλοιπα φορτίου παραμένουν ιδιοκτησία του κυρίου του φορτίου μετά την εκφόρτωση του φορτίου στον τερματικό σταθμό και συχνά έχουν οικονομική αξία. Για τον λόγο αυτό, τα κατάλοιπα φορτίου δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα συστήματα κάλυψης του κόστους και στην εφαρμογή του έμμεσου τέλους· το τέλος παράδοσης καταλοίπων φορτίου θα πρέπει να καταβάλλεται από τον χρήστη της εγκατάστασης παραλαβής, όπως καθορίζεται στους συμβατικούς διακανονισμούς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ή σε άλλους τοπικούς διακανονισμούς. Με στόχο την προώθηση της εναρμονισμένης εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να αναπτυχθούν, σύμφωνα με τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της σύμβασης MARPOL, τεχνικές οδηγίες για τη διαχείριση των καταλοίπων φορτίου. Αυτό δεν θα πρέπει, ωστόσο, να εφαρμόζεται σε φορτία απορριμμάτων που δεν ανακτώνται εύκολα, όπως οι υψηλού ιξώδους εμμένουσες πλέουσες ουσίες όπως η παραφίνη. Τέτοιου είδους ουσίες μπορεί να έχουν μικρή οικονομική αξία και, ως εκ τούτου, διατρέχουν τον κίνδυνο να καταλήξουν στη θάλασσα, εάν δεν είναι εναποτεθούν κατάλληλα σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Τα πλαστικά αλιευτικά εργαλεία έχουν υψηλό δυναμικό ανακύκλωσης, ιδίως όταν έχουν σχεδιαστεί σωστά. Συνεπώς, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», θα πρέπει να θεσπιστούν εκτεταμένα συστήματα ευθύνης παραγωγού για τη χρηματοδότηση της υγιούς διαχείρισης των αποβλήτων των αλιευτικών εργαλείων και εξαρτημάτων και για την επίτευξη υψηλών ποσοστών συλλογής.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίζουν οικονομικά τα συστήματα «αλίευσης απορριμμάτων», ώστε τα απόβλητα που έχουν ήδη απορριφθεί στη θάλασσα να κατευθύνονται προς ανακύκλωση ή κατάλληλη απόρριψη χωρίς επιβάρυνση των αλιέων.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια στη θάλασσα και να ενισχυθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, θα πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ώστε να αντιμετωπίζει και τη ρύπανση από απόβλητα πλοίων, όπως ορίζεται στα παραρτήματα IV έως VI της σύμβασης MARPOL στο δίκαιο της Ένωσης και να εξασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι για τις παράνομες απορρίψεις θα υπόκεινται σε επαρκείς κυρώσεις.

 

_________________

 

Οδηγία 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήματα ρύπανσης (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 11).

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  Η υποχρέωση παράδοσης θα πρέπει να συμπληρωθεί με διατάξεις που απαγορεύουν την απόρριψη αποβλήτων, προκειμένου να δοθεί σαφές μήνυμα για τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης και να διασφαλιστεί σαφής βάση για τις αστικές ή ποινικές παραβάσεις.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Η παρακολούθηση και η επιβολή θα πρέπει να διευκολύνονται με ένα σύστημα βασιζόμενο στην ηλεκτρονική υποβολή αναφορών και ανταλλαγή πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό, το υφιστάμενο σύστημα πληροφοριών και παρακολούθησης που δημιουργήθηκε βάσει της οδηγίας 2000/59/ΕΚ θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να συνεχίσει να λειτουργεί με βάση υφιστάμενα ηλεκτρονικά συστήματα δεδομένων, και ειδικότερα το σύστημα ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών της ΕΕ (SafeSeaNet) και τη βάση δεδομένων επιθεωρήσεων (THETIS). Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής στους διαφόρους λιμένες.

(24)  Η παρακολούθηση και η επιβολή θα πρέπει να διευκολύνονται με ένα σύστημα βασιζόμενο στην ηλεκτρονική υποβολή αναφορών και ανταλλαγή πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό, το υφιστάμενο σύστημα πληροφοριών και παρακολούθησης που δημιουργήθηκε βάσει της οδηγίας 2000/59/ΕΚ θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να συνεχίσει να λειτουργεί με βάση υφιστάμενα ηλεκτρονικά συστήματα δεδομένων, και ειδικότερα το σύστημα ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών της ΕΕ (SafeSeaNet) και τη βάση δεδομένων επιθεωρήσεων (THETIS). Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής στους διαφόρους λιμένες και τις απώλειες αλιευτικών εργαλείων.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α)  Σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, η απώλεια αλιευτικών εργαλείων πρέπει να κοινοποιείται.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24β)  Η οδηγία 2010/65/ΕΕ, η οποία βρίσκεται υπό αναθεώρηση, απλουστεύει και εναρμονίζει τις διοικητικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στις θαλάσσιες μεταφορές με την τυποποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις πληροφορίες και τον εξορθολογισμό των διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων. Προκειμένου να αποφευχθούν περιττές και αντιφατικές εξελίξεις στον τομέα των ΤΠ, οι νέες διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων σχετικά με τα απόβλητα πλοίων θα πρέπει να εφαρμοστούν σύμφωνα με την αναθεωρημένη οδηγία 2010/65/ΕΕ.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και να προαχθούν περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων επί του πλοίου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ σχετικά με την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας, για την επικαιροποίηση των παραπομπών σε διεθνείς πράξεις και των παραρτημάτων και για την αλλαγή των παραπομπών σε διεθνείς πράξεις, ώστε να αποφευχθεί, εάν είναι αναγκαίο, η εφαρμογή τροποποιήσεων των εν λόγω διεθνών πράξεων για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, καθώς και για την ανάπτυξη κοινών κριτηρίων με σκοπό την αναγνώριση των «οικολογικών πλοίων» με σκοπό την επιβολή μειωμένου τέλους αποβλήτων στα συγκεκριμένα πλοία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την εκπόνηση και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίσει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(30)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και να προαχθούν περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων επί του πλοίου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ σχετικά με την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας, για την επικαιροποίηση των παραπομπών σε διεθνείς πράξεις και των παραρτημάτων και για την αλλαγή των παραπομπών σε διεθνείς πράξεις, ώστε να αποφευχθεί, εάν είναι αναγκαίο, η εφαρμογή τροποποιήσεων των εν λόγω διεθνών πράξεων για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, καθώς και για την τροποποίηση, εφαρμογή και περαιτέρω βελτίωση κοινών κριτηρίων με σκοπό την αναγνώριση των «οικολογικών πλοίων», λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες καλές πρακτικές και τα συστήματα εκ των κάτω προς τα άνω με σκοπό την επιβολή μειωμένου τέλους αποβλήτων στα συγκεκριμένα πλοία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την εκπόνηση και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίσει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(31α)  Η ύπαρξη καλών συνθηκών εργασίας για το λιμενικό προσωπικό που απασχολείται σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής είναι πρωταρχικής σημασίας για τη δημιουργία ενός ασφαλούς, αποτελεσματικού και κοινωνικά υπεύθυνου ναυτιλιακού κλάδου ο οποίος μπορεί να προσελκύει εξειδικευμένους εργαζομένους και να διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού σε όλη την Ευρώπη. Η αρχική και περιοδική κατάρτιση του προσωπικού είναι ουσιώδης για να διασφαλιστούν η ποιότητα των υπηρεσιών και η προστασία των εργαζομένων. Οι λιμενικές αρχές εγκαταστάσεων παραλαβής διασφαλίζουν ότι όλο το προσωπικό λαμβάνει την απαραίτητη κατάρτιση για να αποκτήσει τις γνώσεις που είναι ουσιώδεις για την εργασία του, με ιδιαίτερη προσοχή στις πτυχές υγείας και ασφάλειας που αφορούν τον χειρισμό επικίνδυνων υλικών, και ότι οι απαιτήσεις κατάρτισης επικαιροποιούνται τακτικά ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της τεχνολογικής καινοτομίας.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32α)  Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, που αναγνωρίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εγκρίνουν ειδικά εθνικά μέτρα χρηματοδότησης στις περιφέρειες αυτές, ώστε να εξασφαλίσουν την επάρκεια και τη διαθεσιμότητα των λιμενικών εγκαταστάσεων υποδοχής.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις αρνητικές συνέπειες των απορρίψεων αποβλήτων από πλοία που χρησιμοποιούν λιμένες της Ένωσης και, παράλληλα, η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της θαλάσσιας κυκλοφορίας, με τη βελτίωση της διάθεσης επαρκών λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και της παράδοσης αποβλήτων στις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις αρνητικές συνέπειες των απορρίψεων αποβλήτων από πλοία που χρησιμοποιούν λιμένες της Ένωσης και, παράλληλα, η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της θαλάσσιας κυκλοφορίας, με τη βελτίωση της διάθεσης και της χρήσης επαρκών λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και της παράδοσης αποβλήτων στις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  «σταθερή ή πλωτή εξέδρα»: οποιαδήποτε σταθερή ή πλωτή εξέδρα, συμπεριλαμβανομένων των γεφυρών γεώτρησης, των πλωτών εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και αποθήκευση πετρελαίου στην ανοικτή θάλασσα και των πλωτών σχισμών που χρησιμοποιούνται για την υπεράκτια αποθήκευση παραγόμενου πετρελαίου·

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «απόβλητα από πλοία»: όλα τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των καταλοίπων φορτίου, τα οποία παράγονται κατά το δρομολόγιο πλοίου ή κατά τις εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης και καθαρισμού, ή τα απόβλητα που συλλέγονται σε δίχτυα κατά τη διάρκεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραρτημάτων I, II, IV, V και VI της σύμβασης MARPOL·

γ)  «απόβλητα από πλοία»: όλα τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των καταλοίπων φορτίου, τα οποία παράγονται κατά το δρομολόγιο πλοίου ή σταθερής ή πλωτής αποβάθρας κατά τις εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, καθαρισμού, και επισκευών, συμπεριλαμβανομένων των ιζημάτων από τον καθαρισμό ή την επισκευή δεξαμενών έρματος και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραρτημάτων I, II, IV, V και VI της σύμβασης MARPOL·

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  «απόβλητα αλιευτικών σκαφών»: όλα τα απόβλητα που παράγονται κατά τη λειτουργία ενός αλιευτικού σκάφους ή κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση και καθαρισμό, και εμπίπτουν άμεσα και ατομικά στο πεδίο εφαρμογής των παραρτημάτων Ι, ΙΙ, IV, V και VI της Σύμβασης MARPOL, με εξαίρεση τα νωπά ολόκληρα ή τα μη νωπά ψάρια που προέρχονται από αλιευτικές δραστηριότητες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια του δρομολογίου ή δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  απόβλητα που αλιεύονται παθητικά: τα απόβλητα που συλλέγονται ακουσίως στα δίχτυα κατά την άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ γ)  «ενεργός συλλογή αποβλήτων»: τα απόβλητα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια μη αλιευτικών ταξιδιών σε σημεία συγκέντυρωσης αποβλήτων, βάσει περιβαλλοντικής εκτίμησης, και με αποκλειστικό σκοπό την απομάκρυνση θαλάσσιων απορριμμάτων από τη θάλασσα·

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ δ)  «αλιευτικό ταξίδι»: κάθε ταξίδι αλιευτικού σκάφους κατά τη διάρκεια του οποίου διεξάγονται αλιευτικές δραστηριότητες, το οποίο αρχίζει τη στιγμή που το αλιευτικό σκάφος αποπλέει από έναν λιμένα και λήγει με την άφιξή του στον λιμένα απόπλου ή σε άλλο λιμένα όπου διενεργείται εκφόρτωση·

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «κατάλοιπα φορτίου»: τα υπολείμματα οποιουδήποτε υλικού του φορτίου τα οποία παραμένουν επί του πλοίου στο κατάστρωμα ή στους χώρους φορτίου μετά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, συμπεριλαμβανομένων υπερχειλίσεων και διαρροών κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση, σε υγρή ή ξηρά κατάσταση ή συμπαρασυρόμενα σε νερό πλύσης, εξαιρουμένης της σκόνης φορτίου που παραμένει στο κατάστρωμα μετά τη σάρωση ή της σκόνης στις εξωτερικές επιφάνειες του πλοίου·

δ)  «κατάλοιπα φορτίου»: τα υπολείμματα οποιουδήποτε υλικού του φορτίου τα οποία παραμένουν επί του πλοίου στο κατάστρωμα ή στους χώρους φορτίου ή σε δεξαμενές μετά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, συμπεριλαμβανομένων υπερχειλίσεων και διαρροών κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση, σε υγρή ή ξηρά κατάσταση ή συμπαρασυρόμενα σε νερό πλύσης, εξαιρουμένης της σκόνης φορτίου που παραμένει στο κατάστρωμα μετά τη σάρωση ή της σκόνης στις εξωτερικές επιφάνειες του πλοίου·

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  «αλιευτικό εργαλείο»: κάθε εξάρτημα ή κατασκευαστικό στοιχείο που χρησιμοποιείται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για την προσέλκυση ή την αλίευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων ή επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας και αναπτύσσεται με στόχο την προσέλκυση ή την αλίευση ψαριών και θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  «σκάφος αναψυχής»: κάθε τύπος πλοίου, με μήκος κύτους τουλάχιστον 2,5 μέτρων, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής του, το οποίο χρησιμοποιείται για αθλητικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς και δεν χρησιμοποιείται για εμπορική δραστηριότητα·

ζ)  «σκάφος αναψυχής»: κάθε τύπος πλοίου, με μήκος κύτους μεταξύ 2,5 και 24 μέτρων, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής του, το οποίο χρησιμοποιείται για αθλητικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς και δεν χρησιμοποιείται για εμπορική δραστηριότητα·

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  «πράσινο πλοίο»: πλοίο το οποίο σχεδιάστηκε, λειτουργεί και τελικά ανακυκλώνεται με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο, στο οποίο οι επιβλαβείς απορρίψεις λειτουργίας και οι εκπομπές εξαλείφονται με ολοκληρωμένο τρόπο· ο σχεδιασμός, ο εξοπλισμός, η λειτουργία και οι πολιτικές για τις προμήθειες δημιουργούν συνέργειες ώστε να καθίσταται δυνατή η μείωση των ποσοτήτων του τύπου αποβλήτων στα οποία επιβάλλεται το τέλος και να πραγματοποιείται η διαχείριση των αποβλήτων του με βιώσιμο και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο·

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

θ α)  «διεθνές δρομολόγιο»: δρομολόγιο σε θαλάσσιες περιοχές από λιμένα που βρίσκεται εκτός της Ένωσης σε λιμένα κράτους μέλους·

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  «λιμένας»: θέση ή γεωγραφική περιοχή διαμορφωμένη από βελτιωτικά έργα και εγκαταστάσεις, ώστε να επιτρέπει την υποδοχή πλοίων, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής αγκυροβολίου εντός της δικαιοδοσίας του λιμένα·

ι)  «λιμένας»: θέση ή γεωγραφική περιοχή διαμορφωμένη από βελτιωτικά έργα και εγκαταστάσεις, ώστε να επιτρέπει, κυρίως, την υποδοχή πλοίων, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής αγκυροβολίου εντός της δικαιοδοσίας του λιμένα·

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  «υπολείμματα τροφίμων»: όλα τα απορρίμματα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων από εστιατόρια, εγκαταστάσεις τροφοδοσίας και μαγειρεία·

ια)  «υπολείμματα τροφίμων»: όλα τα απορρίμματα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων από εστιατόρια, εγκαταστάσεις τροφοδοσίας και μαγειρεία, καθώς και το γυαλί και το πλαστικό·

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια α)  «υπολείμματα τροφίμων διεθνών μεταφορών»: όλα τα απορρίμματα τροφίμων που παράγονται κατά τη διάρκεια διεθνών δρομολογίων, συμπεριλαμβανομένων των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων από εστιατόρια, εγκαταστάσεις τροφοδοσίας και μαγειρεία, καθώς και το γυαλί και το πλαστικό·

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  «επαρκής ικανότητα αποθήκευσης»: επαρκής ικανότητα αποθήκευσης των αποβλήτων επί του πλοίου από τη στιγμή του απόπλου έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων που είναι πιθανό να παραχθούν κατά τη διάρκεια του δρομολογίου·

ιβ)  «επαρκής ικανότητα αποθήκευσης»: επαρκής καθορισμένη ικανότητα για κάθε τύπο αποβλήτων επί του πλοίου, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά πλοίων ή τα σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων από τη στιγμή του απόπλου έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων που είναι πιθανό να παραχθούν κατά τη διάρκεια του δρομολογίου·

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιγ)  «τακτική γραμμή»: γραμμή βάσει δημοσιευμένου ή προγραμματισμένου πίνακα αναχωρήσεων και αφίξεων μεταξύ συγκεκριμένων λιμένων ή επαναλαμβανόμενες διελεύσεις που συνιστούν αναγνωρίσιμο χρονοδιάγραμμα·

ιγ)  «τακτική γραμμή»: γραμμή βάσει δημοσιευμένου ή προγραμματισμένου πίνακα αναχωρήσεων και αφίξεων μεταξύ δύο συγκεκριμένων λιμένων ή επαναλαμβανόμενες διελεύσεις που συνιστούν αναγνωρίσιμο χρονοδιάγραμμα· το δρομολόγιο του πλοίου θα πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων και να παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 4 μήνες·

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιστ α)  «επεξεργασία»: οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η προετοιμασία πριν από την ανάκτηση ή τη διάθεση·

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  σε όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, τα οποία καταπλέουν ή λειτουργούν σε λιμένα κράτους μέλους, πλην των πολεμικών πλοίων ή βοηθητικών σκαφών ή άλλων πλοίων που ανήκουν στο κράτος ή που τα εκμεταλλεύεται το κράτος και χρησιμοποιούνται προς το παρόν αποκλειστικά σε κυβερνητική μη εμπορική βάση·

α)  σε όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, τα οποία καταπλέουν ή λειτουργούν σε λιμένα κράτους μέλους, πλην των πλοίων που εκτελούν λιμενικές υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/352, των πολεμικών πλοίων ή βοηθητικών σκαφών ή άλλων πλοίων που ανήκουν στο κράτος ή που τα εκμεταλλεύεται το κράτος και χρησιμοποιούνται προς το παρόν αποκλειστικά σε κυβερνητική μη εμπορική βάση·

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  σε όλους τους λιμένες των κρατών μελών στους οποίους συνήθως καταπλέουν πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του στοιχείου α).

β)  σε όλους τους λιμένες των κρατών μελών στους οποίους συνήθως καταπλέουν πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του στοιχείου α). Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και για να αποφεύγεται άσκοπη καθυστέρηση των πλοίων, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να εξαιρούν την περιοχή αγκυροβολίου από τους λιμένες τους για τους σκοπούς της εφαρμογής των άρθρων 6, 7 και 8.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  σε όλα τα πλοία που πλέουν στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, ότι, πλοία τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας παραδίδουν τα απόβλητά τους κατά τρόπο σύμφωνο με την παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται, όπου αυτό είναι εύλογο και πρακτικά εφικτό, ότι, πλοία τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας παραδίδουν τα απόβλητά τους κατά τρόπο σύμφωνο με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  οι λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής καθιστούν εφικτή τη διαχείριση των αποβλήτων του πλοίου με περιβαλλοντικά κατάλληλο τρόπο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και άλλων σχετικών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ για τα απόβλητα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη προβλέπουν χωριστή συλλογή των αποβλήτων από τα πλοία στους λιμένες όπως προβλέπεται στη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα, και ειδικότερα στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, στην οδηγία 2012/19/ΕΕ και στην οδηγία 2006/66/ΕΚ. Τα προβλεπόμενα στο παρόν στοιχείο γ) εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των αυστηρότερων απαιτήσεων που επιβάλλονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1069/2009 για τη διαχείριση υπολειμμάτων τροφίμων από τις διεθνείς μεταφορές.

γ)  οι λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής καθιστούν εφικτή τη διαχείριση των αποβλήτων του πλοίου με περιβαλλοντικά κατάλληλο τρόπο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και άλλων σχετικών ενωσιακών και εθνικών νομοθετικών πράξεων για τα απόβλητα. Για τους σκοπούς του σημείου (γ), τα κράτη μέλη προβλέπουν χωριστή συλλογή για τη διευκόλυνση της επανάχρησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση από τα πλοία στους λιμένες όπως προβλέπεται στη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα, και ειδικότερα στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, στην οδηγία 2012/19/ΕΕ και στην οδηγία 2006/66/ΕΚ. Τα προβλεπόμενα στο παρόν σημείο εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των αυστηρότερων απαιτήσεων που επιβάλλονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1069/2009 για τη διαχείριση υπολειμμάτων τροφίμων από τις διεθνείς μεταφορές.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη διερευνούν όλες τις περιπτώσεις αναφορών καταγγελλόμενων ανεπαρκειών και διασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο εμπλεκόμενο στην παράδοση ή στην παραλαβή αποβλήτων από πλοία μπορεί να προβάλει αξίωση αποζημίωσης λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης.

4.  Τα κράτη μέλη, εάν κριθεί αναγκαίο σε διαβούλευση με τον EMSA, διερευνούν όλες τις περιπτώσεις αναφορών καταγγελλόμενων ανεπαρκειών και διασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο εμπλεκόμενο στην παράδοση ή στην παραλαβή αποβλήτων από πλοία μπορεί να προβάλει αξίωση αποζημίωσης λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης, η οποία σχετίζεται με μη συμμόρφωση με το πρόγραμμα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι οικείες λιμενικές αρχές ή, ελλείψει αυτών, οι αρμόδιες αρχές, διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις παράδοσης ή παραλαβής αποβλήτων διενεργούνται με επαρκή μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη κινδύνων ενάντια ατόμων ή του περιβάλλοντος στους λιμένες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, η οποία αναγνωρίζεται βάσει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ειδικά εθνικά μέτρα χρηματοδότησης, ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια και η διαθεσιμότητα των λιμενικών εγκαταστάσεων υποδοχής.

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για κάθε λιμένα καταρτίζεται και εφαρμόζεται κατάλληλο πρόγραμμα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως με τους χρήστες του λιμένα ή τους εκπροσώπους αυτών. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις θα πρέπει να διενεργούνται τόσο κατά τη διάρκεια της αρχικής κατάρτισης των προγραμμάτων όσο και μετά την έγκρισή τους, ιδιαίτερα όταν έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τις προβλεπόμενες στα άρθρα 4, 6 και 7 απαιτήσεις. Οι λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με την κατάρτιση των προγραμμάτων αυτών καθορίζονται στο παράρτημα 1.

1.  Για κάθε λιμένα καταρτίζεται και εφαρμόζεται κατάλληλο πρόγραμμα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών του λιμένα ή των εκπροσώπων αυτών και της κοινωνίας των πολιτών. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις θα πρέπει να διενεργούνται τόσο κατά τη διάρκεια της αρχικής κατάρτισης των προγραμμάτων όσο και μετά την έγκρισή τους, ιδιαίτερα όταν έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τις προβλεπόμενες στα άρθρα 4, 6 και 7 απαιτήσεις. Οι λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με την κατάρτιση των προγραμμάτων αυτών καθορίζονται στο παράρτημα 1.

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πληροφορίες από τα προγράμματα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων που αφορούν τη διάθεση επαρκών εγκαταστάσεων παραλαβής στους λιμένες τους και το σχετικό κόστος κοινοποιούνται με σαφήνεια στους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων και δημοσιοποιούνται μέσω του δικτυακού τόπου των λιμένων ή σε έντυπη μορφή:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πληροφορίες από τα προγράμματα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων που αφορούν τη διάθεση επαρκών εγκαταστάσεων παραλαβής στους λιμένες τους και τη δομή του κόστους κοινοποιούνται με σαφήνεια στους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων και δημοσιοποιούνται και καθίστανται εύκολα προσβάσιμες, στα αγγλικά και στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους του λιμένα :

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  θέση των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για κάθε θέση πρόσδεσης·

α)  θέση των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για κάθε θέση πρόσδεσης, συμπεριλαμβανομένου του ωραρίου λειτουργίας·

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  περιγραφή των συστημάτων ανάκτησης του κόστους· και

ε)  περιγραφή των συστημάτων ανάκτησης του κόστους· συμπεριλαμβανομένων των τελών και της βάσης υπολογισμού τους· και

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα προγράμματα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν, εφόσον απαιτείται για λόγους αποτελεσματικότητας, να καταρτίζονται συνδυαστικά από δύο ή περισσότερους γειτονικούς λιμένες της ίδιας περιφέρειας, με δέουσα συμμετοχή κάθε λιμένα, υπό τον όρο ότι προσδιορίζεται για κάθε λιμένα ποιες εγκαταστάσεις παραλαβής είναι απαραίτητες και ποιες είναι διαθέσιμες.

3.  Τα προγράμματα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν, εφόσον απαιτείται για λόγους αποτελεσματικότητας, να καταρτίζονται συνδυαστικά από δύο ή περισσότερους γειτονικούς λιμένες της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας, με δέουσα συμμετοχή κάθε λιμένα, υπό τον όρο ότι προσδιορίζεται για κάθε λιμένα ποιες εγκαταστάσεις παραλαβής είναι απαραίτητες και ποιες είναι διαθέσιμες.

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη αξιολογούν και εγκρίνουν το πρόγραμμα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, παρακολουθούν την εφαρμογή του και εξασφαλίζουν την επανέγκρισή του τουλάχιστον ανά τριετία μετά την έγκριση ή επανέγκρισή του, καθώς και έπειτα από σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του λιμένα. Στις αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, διαρθρωτικές αλλαγές της κυκλοφορίας στον λιμένα, κατασκευή νέων υποδομών, αλλαγές στη ζήτηση και στην παροχή λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και νέες τεχνικές επεξεργασίας επί του πλοίου.

4.  Τα κράτη μέλη αξιολογούν και εγκρίνουν το πρόγραμμα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, παρακολουθούν την εφαρμογή του και εξασφαλίζουν την επανέγκρισή του τουλάχιστον ανά τετραετία μετά την έγκριση ή επανέγκρισή του, καθώς και έπειτα από σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του λιμένα. Στις αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, διαρθρωτικές αλλαγές της κυκλοφορίας στον λιμένα, κατασκευή νέων υποδομών, αλλαγές στη ζήτηση και στην παροχή λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και νέες τεχνικές επεξεργασίας επί του πλοίου.

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι μικροί μη εμπορικοί λιμένες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από χαμηλή ή σπάνια κυκλοφορία μόνο σκαφών αναψυχής, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εάν οι οικείες λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής εντάσσονται στο σύστημα διακίνησης αποβλήτων του οποίου η διαχείριση ασκείται από τον δήμο ή για λογαριασμό του και τα κράτη μέλη στα οποία βρίσκονται οι εν λόγω λιμένες εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων τίθενται στη διάθεση των χρηστών των εν λόγω λιμένων..

 

Τα κράτη μέλη στα οποία βρίσκονται οι εν λόγω λιμένες κοινοποιούν ηλεκτρονικά τη θέση και το όνιομά των εν λόγω λιμένων στο τμήμα του συστήματος ενημέρωσης, παρακολούθησης και εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 14.

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο μέρος του συστήματος πληροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής που αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με την οδηγία 2010/65/ΕΕ και την οδηγία 2002/59/ΕΚ.

2.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο μέρος του συστήματος πληροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής που αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με την οδηγία 2010/65/ΕΕ και την οδηγία 2002/59/ΕΚ, και τίθενται στη διάθεση των σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των φορέων εκμετάλλευσης των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής.

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο πλοίαρχος πλοίου που καταπλέει σε λιμένα της Ένωσης παραδίδει, προτού αποπλεύσει από τον λιμένα, όλα τα απόβλητα που μεταφέρονται επί του πλοίου σε λιμενική εγκατάσταση παραλαβής σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες απόρριψης που προβλέπονται στη σύμβαση MARPOL.

1.  Ο πλοίαρχος πλοίου που καταπλέει σε λιμένα της Ένωσης παραδίδει, προτού αποπλεύσει από τον λιμένα, όλα τα απόβλητα που μεταφέρονται επί του πλοίου σε λιμενική εγκατάσταση παραλαβής και αφού αποπλεύσει από το λιμάνι δεν απορρίπτει απόβλητα στη θάλασσα σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες παραλαβής και απόρριψης και τους κανόνες που προβλέπονται στη σύμβαση MARPOL.

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Σύμφωνα με τη σύμβαση MARPOL και την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης, κυρίως την οδηγία 2005/35/ΕΚ, η απόρριψη πλαστικών υλών, συμπεριλαμβανομένων συνθετικών σχοινιών, συνθετικών αλιευτικών διχτυών, πλαστικών σκουπιδιών και τέφρας από αποτεφρωτήρα πλαστικών προϊόντων, απαγορεύεται, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α)  την απόρριψη πλαστικών υλών από πλοίο όταν είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων ή να διασωθούν ζωές στη θάλασσα·

 

β)  την τυχαία απώλεια πλαστικών υλών ως αποτέλεσμα ζημίας σε πλοίο ή στον εξοπλισμό του, εφόσον ελήφθησαν όλες οι εύλογες προφυλάξεις πριν και μετά την πρόκληση της ζημίας, ώστε να προληφθεί ή να ελαχιστοποιηθεί η τυχαία απώλεια·

 

γ)  την τυχαία απώλεια αλιευτικών εργαλείων από πλοίο εφόσον ελήφθησαν όλες οι εύλογες προφυλάξεις για την πρόληψη αυτής της απώλειας·

 

δ)  την απόρριψη αλιευτικών εργαλείων από πλοίο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή για την ασφάλεια του πλοίου ή του πληρώματός του.

 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19, να καθορίσει όλες τις εύλογες προφυλάξεις για την πρόληψη των τυχαίων απωλειών αλιευτικών εργαλείων.

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την παράδοση, ο φορέας διαχείρισης αποβλήτων ή η αρχή του λιμένα στον οποίο παραδόθηκαν τα απόβλητα συμπληρώνουν με ακρίβεια το έντυπο του παραρτήματος 3 και χορηγούν στο πλοίο την απόδειξη παραλαβής.

Με την παράδοση, ο φορέας διαχείρισης αποβλήτων ή η αρχή του λιμένα στον οποίο παραδόθηκαν τα απόβλητα συμπληρώνουν με ακρίβεια το έντυπο του παραρτήματος 3 και χορηγούν στο πλοίο την απόδειξη παραλαβής αποβλήτων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση μικρών μη στελεχωμένων λιμένων ή απομακρυσμένων λιμένων, εφόσον το κράτος μέρος στο οποίο βρίσκεται τέτοιος λιμένας έχει υποβάλει την πληροφορία αυτή ηλεκτρονικά στο μέρος του συστήματος πληροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής που προβλέπεται στο άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας.

Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση μικρών λιμένων με μη στελεχωμένες εγκαταστάσεις ή απομακρυσμένων λιμένων, εφόσον το κράτος μέρος στο οποίο βρίσκεται τέτοιος λιμένας έχει υποβάλει την πληροφορία αυτή ηλεκτρονικά στο μέρος του συστήματος πληροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής που προβλέπεται στο άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο φορέας εκμετάλλευσης πλοίου, ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος πλοίου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/59/ΕΚ υποβάλλει ηλεκτρονικά, πριν από τον απόπλου, τις πληροφορίες της απόδειξης παραλαβής αποβλήτων στο μέρος του συστήματος πληροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής που προβλέπεται στο άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με την οδηγία 2010/65/ΕΕ και την οδηγία 2002/59/ΕΚ.

3.  Ο φορέας εκμετάλλευσης πλοίου, ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος πλοίου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/59/ΕΚ υποβάλλει ηλεκτρονικά, πριν από τον απόπλου ή το συντομότερο δυνατόν μετά την παραλαβή της, τις πληροφορίες της απόδειξης παραλαβής αποβλήτων στο μέρος του συστήματος πληροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής που προβλέπεται στο άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με την οδηγία 2010/65/ΕΕ και την οδηγία 2002/59/ΕΚ.

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους που καταπλέει σε λιμένα της Ένωσης υποβάλλει έκθεση εντός 24 ωρών στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας του σχετικά με τυχόν απώλειες αλιευτικών εργαλείων σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19 για τον καθορισμό του μορφότυπου υποβολής εκθέσεων από τα αλιευτικά σκάφη.

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.   Αν τα απολεσθέντα αλιευτικά εργαλεία δεν είναι δυνατόν να ανακτηθούν, ο πλοίαρχος εισάγει τη σχετική πληροφορία στο ημερολόγιο του πλοίου. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας ενημερώνει την αρμόδια αρχή του παράκτιου κράτους μέλους.

 

Οι πληροφορίες για τα απολεσθέντα αλιευτικά εργαλεία συλλέγονται και καταγράφονται από τα κράτη μέλη και διαβιβάζονται ετησίως στην Επιτροπή.

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το πλοίο καταπλέει σε αγκυροβόλιο μόνο για λιγότερο από 24 ώρες ή υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες·

α)  το πλοίο καταπλέει σε αγκυροβόλιο μόνο για λιγότερο από 24 ώρες, σε αναμονή μίσθωσης ή υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες·

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Εάν ο επόμενος λιμένας κατάπλου βρίσκεται εκτός της Ένωσης ή εάν τα κράτη μέλη έχουν σοβαρούς λόγους να πιστεύουν ότι δεν διατίθενται επαρκείς εγκαταστάσεις στον επόμενο λιμένα κατάπλου ή εάν ο εν λόγω λιμένας είναι άγνωστος, τα κράτη μέλη απαιτούν από το πλοίο να παραδώσει όλα τα απόβλητά του πριν από τον απόπλου.

7.  Εάν δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται ηλεκτρονικά στο σύστημα πληροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής που αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας ή στο GISIS, ότι διατίθενται επαρκείς εγκαταστάσεις στον επόμενο λιμένα κατάπλου ή εάν ο εν λόγω λιμένας κατάπλου είναι άγνωστος, τα κράτη μέλη απαιτούν από το πλοίο να παραδώσει, πριν από τον απόπλου, όλα τα απόβλητά του που δεν μπορούν να παραληφθούν και να διακινηθούν καταλλήλως στον επόμενο λιμένα κατάπλου.

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Ο πλοίαρχος πλοίου που καταπλέει σε λιμένα της Ένωσης, πριν από την αναχώρηση από τον λιμένα, εφαρμόζει διαδικασίες πρόπλυσης για τις υψηλού ιξώδους εμμένουσες πλέουσες ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της παραφίνης, σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL, και απορρίπτει τυχόν κατάλοιπα ή μίγματα υδάτων στον λιμένα εκφόρτωσης έως ότου η δεξαμενή είναι κενή και οι σωλήνες εκκένωσης απαλλαγμένοι από υπολείμματα.

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7β

 

Πρόληψη της απώλειας αλιευτικών εργαλείων

 

1.  Ο πλοίαρχος πλοίου που καταπλέει σε λιμένα κράτους μέλους και το οποίο ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες διασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλες οι εύλογες προφυλάξεις για την πρόληψη της απώλειας αλιευτικών εργαλείων.

 

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19 με τον καθορισμό όλων των εύλογων προφυλάξεων που πρέπει να λαμβάνονται για να αποφεύγεται η απώλεια αλιευτικών εργαλείων.

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7γ

 

Κυκλικότητα των αλιευτικών εργαλείων

 

Η Επιτροπή ζητεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν εναρμονισμένα πρότυπα προκειμένου να διασφαλιστεί ο κυκλικός σχεδιασμός των αλιευτικών εργαλείων, ιδίως όσον αφορά την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακυκλωσιμότητα, με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου.

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το κόστος της λειτουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για την παραλαβή και την επεξεργασία αποβλήτων από πλοία, πλην των καταλοίπων φορτίου, καλύπτεται με την είσπραξη τέλους από τα πλοία. Το εν λόγω κόστος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα 4.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το κόστος της λειτουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για την παραλαβή και την επεξεργασία αποβλήτων από πλοία, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων φορτίου των επιφανειοδραστικών ουσιών υψηλού ιξώδους, αλλά εξαιρουμένων των άλλων καταλοίπων φορτίου, καλύπτεται με την είσπραξη τέλους από τα πλοία, με σεβασμό στην αρχή «ο ρυπαίνω πληρώνει». Το εν λόγω κόστος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα 4.

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  το έμμεσο τέλος καλύπτει το έμμεσο διοικητικό κόστος, καθώς και σημαντικό μέρος των άμεσων λειτουργικών δαπανών, όπως καθορίζονται στον παράρτημα 4. Το σημαντικό μέρος των άμεσων λειτουργικών δαπανών αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 30 % του συνολικού ετήσιου κόστους για την πραγματική παράδοση αποβλήτων·

β)  το έμμεσο τέλος καλύπτει το έμμεσο διοικητικό κόστος, καθώς και σημαντικό μέρος των άμεσων λειτουργικών δαπανών, όπως καθορίζονται στον παράρτημα 4 και το σημαντικό μέρος που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 30 % του συνολικού κόστους για την πραγματική παράδοση αποβλήτων κατά το προηγούμενο έτος. Μπορεί επίσης να λαμβάνεται υπόψη το κόστος που συνδέεται με τον αναμενόμενο όγκο κυκλοφορίας για το επόμενο έτος·

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  προκειμένου να παρασχεθεί μέγιστο κίνητρο για την παράδοση αποβλήτων όπως ορίζεται στο παράρτημα V της σύμβασης MARPOL, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων που συλλέγονται στα δίχτυα κατά τη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων, το έμμεσο τέλος που επιβάλλεται καλύπτει το σύνολο του κόστους των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για τα συγκεκριμένα απόβλητα, προκειμένου να διασφαλίζεται δικαίωμα παράδοσης χωρίς πρόσθετη άμεση χρέωση·

γ)  προκειμένου να παρασχεθεί μέγιστο κίνητρο για την παράδοση αποβλήτων όπως ορίζονται στο παράρτημα V της σύμβασης MARPOL πλην των καταλοίπων φορτίου, με εξαίρεση τα υπολείμματα φορτίου των επιπλεύσιμων υλικών υψηλού ιξώδους, δεν επιβάλλεται άμεσο τέλος για τα απόβλητα αυτά, προκειμένου να διασφαλίζεται δικαίωμα παράδοσης χωρίς πρόσθετες χρεώσεις βάσει του όγκου των παραδιδόμενων αποβλήτων, εκτός εάν αυτός ο όγκος παραδιδόμενων αποβλήτων υπερβαίνει την μέγιστη ικανότητα αποθήκευσης αποβλήτων όπως αναφέρεται στο έντυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 2 της παρούσας οδηγίας. Τα απόβλητα που αλιεύονται παθητικά καλύπτονται από αυτό το καθεστώς, περιλαμβανομένου δε και του δικαιώματος παράδοσης· Το έμμεσο τέλος καλύπτει τις ποσότητες που παραδίδονται υπό κανονικές συνθήκες σε σχέση με την κατηγορία, τον τύπο και το μέγεθος του πλοίου·

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  προκειμένου να ενθαρρυνθούν τα προγράμματα για τα αλιευτικά απόβλητα και να αποφευχθεί το κόστος συλλογής σε λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής και η μεταγενέστερη επεξεργασία των αποβλήτων αλιείας που βαρύνει τους χρήστες του λιμένα, οι δαπάνες αυτές καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τα έσοδα που παράγονται από εναλλακτικά συστήματα χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και των συστημάτων ανακύκλωσης· η διαθέσιμη περιφερειακή, εθνική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα χρησιμοποιείται επίσης για την κάλυψη αυτών των δαπανών·

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  το έμμεσο τέλος δεν καλύπτει τα απόβλητα από συστήματα καθαρισμού καυσαερίων, των οποίων το κόστος καλύπτεται με βάση τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων που παραδίδονται.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το μέρος του κόστους που δεν καλύπτεται, ενδεχομένως, από το τέλος που αναφέρεται στο στοιχείο β), καλύπτεται με βάση τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων που παραδίδονται πραγματικά από το πλοίο.

3.  Το μέρος του κόστους που δεν καλύπτεται, ενδεχομένως, από το τέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 2, στοιχείο β), καλύπτεται με βάση τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων που παραδίδονται πραγματικά από το πλοίο.

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα τέλη μπορούν να διαφοροποιούνται λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, της κατηγορίας, του τύπου και του μεγέθους του πλοίου και του είδους των δρομολογίων που εκτελεί το πλοίο, καθώς και λαμβανομένων υπόψη υπηρεσιών που παρέχονται εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας στον λιμένα.

4.  Τα τέλη μπορούν να διαφοροποιούνται λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, της κατηγορίας, του τύπου και του μεγέθους του πλοίου και του είδους των εμπορικών δραστηριοτήτων που εκτελεί το πλοίο, την επικίνδυνη φύση των αποβλήτων καθώς και λαμβανομένων υπόψη υπηρεσιών που παρέχονται εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας στον λιμένα.

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα τέλη μειώνονται εάν βάσει του σχεδιασμού, του εξοπλισμού και της λειτουργίας του πλοίου μπορεί να αποδειχθεί ότι το πλοίο παράγει μειωμένες ποσότητες αποβλήτων και διαχειρίζεται τα απόβλητά του με βιώσιμο και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να καθορίσει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19, τα κριτήρια για να προσδιορίζεται ότι το πλοίο πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων επί του πλοίου.

5.  Τα τέλη μειώνονται εάν βάσει του σχεδιασμού, του εξοπλισμού, των πολιτικών προμηθειών και της λειτουργίας του πλοίου μπορεί να αποδειχθεί ότι το πλοίο παράγει μειωμένες ποσότητες αποβλήτων και διαχειρίζεται τα απόβλητά του με βιώσιμο και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19, για τη συμπλήρωση της οδηγίας προκειμένου να καθορίσει τα κριτήρια για να προσδιορίζεται ότι το πλοίο πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων επί του πλοίου. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να συνάδουν με τις βέλτιστες πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΔΝΟ.

Τροπολογία    90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα επιβαλλόμενα τέλη είναι δίκαια, καθορίζονται με διαφάνεια, δεν εισάγουν διακρίσεις και αντιστοιχούν στο κόστος των διατιθέμενων εγκαταστάσεων και, αναλόγως, των χρησιμοποιούμενων υπηρεσιών, το ύψος των τελών και η βάση υπολογισμού τους κοινοποιούνται στους χρήστες των λιμένων.

6.  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα επιβαλλόμενα τέλη είναι δίκαια, καθορίζονται με διαφάνεια, είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, δεν εισάγουν διακρίσεις και αντιστοιχούν στο κόστος των διατιθέμενων εγκαταστάσεων και, αναλόγως, των χρησιμοποιούμενων υπηρεσιών, το ύψος των τελών και η βάση υπολογισμού τους κοινοποιούνται στους χρήστες των λιμένων στην αγγλική γλώσσα στα προγράμματα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων.

Τροπολογία    91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Πρωτοβουλίες αλίευσης απορριμμάτων και καθαρισμός παραλιών

 

1.  Τα κράτη μέλη συστήνουν και διατηρούν εθνικό ταμείο για τη στήριξη δραστηριοτήτων και έργων συλλογής αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά από αλιευτικά σκάφη και αποβλήτων που εντοπίζονται σε ακτογραμμές κοντά σε λιμένες και κατά μήκος θαλάσσιων οδών.

 

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι συλλέγονται δεδομένα παρακολούθησης για τον όγκο, την ποσότητα και τους τύπους αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά και αποβλήτων που εντοπίζονται σε ακτογραμμές κοντά σε λιμένες και κατά μήκος θαλάσσιων οδών και διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω δεδομένα παρακολούθησης διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων που δημιουργείται και διατηρείται από την Επιτροπή.

 

3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου [δύο έτη μετά την έκδοση] σχετικά με το εθνικό ταμείο που συστήνεται δυνάμει της παραγράφου 1 και στη συνέχεια υποβάλλουν ανά διετία εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες και τα έργα που έλαβαν χρηματοδότηση. Οι εν λόγω εκθέσεις είναι διαθέσιμες στο κοινό.

 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19, να καθορίζει τις μεθοδολογίες για τα δεδομένα παρακολούθησης και τον μορφότυπο υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία    92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  η απαλλαγή δεν επιφέρει αρνητικό αντίκτυπο στη θαλάσσια ασφάλεια, την υγεία, τη διαβίωση στο πλοίο ή τις συνθήκες εργασίας ή στο θαλάσσιο περιβάλλον·

Τροπολογία    93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ο διακανονισμός που αναφέρεται στο στοιχείο β) αποδεικνύεται από υπογεγραμμένη σύμβαση με λιμένα ή ανάδοχο στον τομέα των αποβλήτων, αποδείξεις παράδοσης αποβλήτων και επιβεβαίωση ότι ο διακανονισμός έχει γίνει δεκτός από όλους τους λιμένες που βρίσκονται στη διαδρομή του πλοίου. Ο διακανονισμός για την παράδοση και την καταβολή του τέλους πραγματοποιείται σε λιμένα της Ένωσης προκειμένου να αποτελεί επαρκή απόδειξη σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

γ)  ο διακανονισμός που αναφέρεται στο στοιχείο β) αποδεικνύεται από υπογεγραμμένη σύμβαση με λιμένα ή ανάδοχο στον τομέα των αποβλήτων, αποδείξεις παράδοσης αποβλήτων και επιβεβαίωση ότι ο διακανονισμός έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους λιμένες που βρίσκονται στη διαδρομή του πλοίου. Ο διακανονισμός για την παράδοση και την καταβολή του τέλους πραγματοποιείται σε λιμένα προκειμένου να αποτελεί επαρκή απόδειξη σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ή σε άλλο λιμένα εάν μπορεί να αποδειχθεί βάσει των πληροφοριών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύστημα πληροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής που αναφέρεται στο άρθρο 14 και στο GISIS ότι διατίθενται επαρκείς εγκαταστάσεις στον λιμένα με τον οποίο πραγματοποιήθηκε ο διακανονισμός του στοιχείου β).

Τροπολογία    94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού

 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία και τα εξαρτήματα των αλιευτικών εργαλείων. Εκτός από τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 8α της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, στα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α)  διαμορφωμένο τέλος που ενθαρρύνει τη διάθεση στην αγορά αλιευτικών εργαλείων σχεδιασμένων για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση·

 

β)  συστήματα καταβολής εγγύησης-επιστροφής που εξασφαλίζουν την επιστροφή και τη συλλογή παλαιών, εγκαταλελειμμένων ή μη χρησιμοποιήσιμων αλιευτικών εργαλείων.

Τροπολογία    95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα πλοία να είναι δυνατόν να υπόκεινται σε επιθεώρηση για την επαλήθευση της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα πλοία να είναι δυνατόν να υπόκεινται σε επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων αιφνίδιων επιθεωρήσεων, για την επαλήθευση της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όσον αφορά τις επιθεωρήσεις πλοίων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διενεργούνται επιθεωρήσεις τουλάχιστον στο 20 % του συνολικού αριθμού μεμονωμένων σκαφών για καθεμία από τις κατηγορίες που απαριθμούνται κατωτέρω:

1.  Όσον αφορά τις επιθεωρήσεις πλοίων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διενεργούνται επιθεωρήσεις τουλάχιστον στο 25 % του συνολικού αριθμού μεμονωμένων σκαφών ανά έτος για καθεμία από τις κατηγορίες που απαριθμούνται κατωτέρω:

Τροπολογία    97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διαδικασίες για τις επιθεωρήσεις σε αλιευτικά σκάφη ολικής χωρητικότητας κάτω των 100 τόνων, καθώς και για τα σκάφη αναψυχής ολικής χωρητικότητας κάτω των 100 τόνων, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, εξασφαλίζοντας ότι οι επιθεωρήσεις διενεργούνται σε τουλάχιστον το 20 % του συνολικού αριθμού των μεμονωμένων αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής που καταπλέουν στο σχετικό κράτος μέλος ετησίως.

Τροπολογία    98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταχωρίζονται στο μέρος του συστήματος πληροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής που αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας οδηγίας.

2.  Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 καταχωρίζονται στο μέρος του συστήματος πληροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής που αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν διαδικασίες για τις επιθεωρήσεις αλιευτικών σκαφών ολικής χωρητικότητας κάτω των 100 τόνων, καθώς και σκαφών αναψυχής ολικής χωρητικότητας κάτω των 100 τόνων, ώστε να διασφαλίζεται συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Τροπολογία    100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  σε περίπτωση απώλειας αλιευτικών εργαλείων, τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου·

 

______________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

Τροπολογία    101

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι πληροφορίες που υποβάλλονται για τους σκοπούς του άρθρου 4 και του άρθρου 5 παράγραφος 2 διαβιβάζονται στη συνέχεια από την Επιτροπή στη βάση δεδομένων λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής του ΔΝΟ στο GISIS.

4.  Οι πληροφορίες που υποβάλλονται για τους σκοπούς του άρθρου 4 και του άρθρου 5 παράγραφος 2 διαβιβάζονται στη συνέχεια από την Επιτροπή στη βάση δεδομένων λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής του ΔΝΟ στο GISIS η οποία θα πρέπει να επικαιροποιείται τακτικά.

Τροπολογία    102

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η Επιτροπή, βάσει των εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ α), δημοσιεύει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και στη συνέχεια ανά διετία, συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με την απώλεια αλιευτικών εργαλείων.

Τροπολογία    103

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων καθιστά εφικτή την ανάκτηση όλων των σχετικών δεδομένων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη για τον σκοπό της παρακολούθησης της εφαρμογής της οδηγίας.

4.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων καθιστά εφικτή την ανάκτηση όλων των σχετικών δεδομένων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη για τον σκοπό της παρακολούθησης της εφαρμογής της οδηγίας. Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά τη βάση δεδομένων για να παρακολουθεί την εφαρμογή της οδηγίας και να επισύρει την προσοχή σε τυχόν αμφιβολίες σχετικά με την ολοκληρωμένη εφαρμογή με στόχο τη θέση σε ισχύ διορθωτικών μέτρων.

Τροπολογία    104

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15α

 

Κατάρτιση προσωπικού

 

Οι λιμενικές αρχές και οι αρμόδιες αρχές για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής διασφαλίζουν ότι το προσωπικό στο σύνολό του λαμβάνει την αναγκαία κατάρτιση για να αποκτήσει τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για την εργασία του όταν διαχειρίζεται απόβλητα, με ιδιαίτερη προσοχή στις πτυχές υγείας και ασφάλειας που αφορούν τον χειρισμό επικίνδυνων υλικών, και ότι οι απαιτήσεις κατάρτισης επικαιροποιούνται τακτικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της τεχνολογικής καινοτομίας.

Τροπολογία    105

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που εγκρίνονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που εγκρίνονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και συνδέονται με τη σοβαρότητα της παράβασης και το κατά πόσον παρόμοια παράβαση διαπράχθηκε στο παρελθόν από την αρχή, τον φορέα εκμετάλλευσης, τον πράκτορα, τον πλοίαρχο ή άλλο σχετικό ενδιαφερόμενο μέρος.

Τροπολογία    106

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μεριμνά για την οργάνωση ανταλλαγών πείρας μεταξύ των εθνικών αρχών και των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων από τον ιδιωτικό τομέα, σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στους λιμένες της Ένωσης.

Η Επιτροπή μεριμνά για την οργάνωση ανταλλαγών πείρας μεταξύ των εθνικών αρχών και των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων από τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών και συνδικαλιστικές οργανώσεις, σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στους λιμένες της Ένωσης.

Τροπολογία    107

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη, το αργότερο … [12 μήνες μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας] και στη συνέχεια ανά διετία υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές τους όσον αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων επί των πλοίων και στους λιμένες τους. Έξι μήνες μετά από κάθε προθεσμία υποβολής εκθέσεων, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις εν λόγω βέλτιστες πρακτικές με στόχο την παροχή καθοδήγησης ώστε να σημειωθεί πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    108

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 α – παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)

Οδηγία 2005/35/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 20α

 

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2005/35/ΕΚ

 

Η οδηγία 2005/35/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

 

(1)  Στο άρθρο 2, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. ως «ρυπογόνες ουσίες» νοούνται οι ουσίες που ορίζονται στα παραρτήματα I (πετρέλαιο) και II (επιβλαβείς υγρές ουσίες που μεταφέρονται χύδην) της Marpol 73/78·

«2.  ως «ρυπογόνες ουσίες» νοούνται οι ουσίες που ορίζονται στα παραρτήματα I (πετρέλαιο), II (επιβλαβείς υγρές ουσίες που μεταφέρονται χύδην), IV (λύματα), V (απορρίμματα) και VI (υπολείμματα που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση) της Marpol 73/78, στην ενημερωμένη έκδοση.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Συνδέεται με τη νέα τροπολογία επί του άρθρο 20α (νέο) που προτείνει να τροποποιηθεί ο ορισμός των ρυπογόνων ουσιών στην οδηγία για τη ρύπανση από τα πλοία.))

Τροπολογία    109

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 α – παράγραφος 1 – σημείο 2 (νέο)

Οδηγία 2005/35/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2)   Το άρθρο 5 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.   Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών σε οιαδήποτε από τις περιοχές του άρθρου 3, παράγραφος 1, δεν θεωρείται παράβαση εφόσον πληροί τους όρους των κανονισμών 15, 34, 4.1 ή 4.3 του παραρτήματος I, ή των κανονισμών 13, 3.1.1 ή 3.1.3 του παραρτήματος II της Marpol 73/78.

«1.   Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών σε οιαδήποτε από τις περιοχές του άρθρου 3, παράγραφος 1, δεν θεωρείται παράβαση εφόσον πληροί τους όρους των κανονισμών 15, 34, 4.1 ή 4.3 του παραρτήματος I, ή των κανονισμών 13, 3.1.1 ή 3.1.3 του παραρτήματος II, των κανονισμών 3 και 11 του παραρτήματος IV, των κανονισμών 4, 5, 6 ή 7 του παραρτήματος V ή του κανονισμού 3 του παραρτήματος VI της Marpol 73/78, στην ενημερωμένη έκδοση.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Συνδέεται με τη νέα τροπολογία επί του άρθρο 20α (νέο) που προτείνει να τροποποιηθεί ο ορισμός των ρυπογόνων ουσιών στην οδηγία για τη ρύπανση από τα πλοία.)

Τροπολογία    110

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 α – παράγραφος 1 – σημείο 3 (νέο)

Οδηγία 2005/35/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3)   Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.   Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών στις περιοχές του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία γ), δ) και ε) δεν θεωρείται παράβαση του πλοιοκτήτη, του πλοιάρχου ή του πληρώματος, εφόσον πληροί τους όρους του κανονισμού 4.2 του παραρτήματος I ή του κανονισμού 3.1.2 του παραρτήματος II της Marpol 73/78.

«2.   Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών στις περιοχές του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία γ), δ) και ε) δεν θεωρείται παράβαση του πλοιοκτήτη, του πλοιάρχου ή του πληρώματος, εφόσον πληροί τους όρους του κανονισμού 4.2 του παραρτήματος I, του κανονισμού 3.1.2 του παραρτήματος II, των κανονισμών 3 και 11 του παραρτήματος IV, των κανονισμών 4, 5, 6 ή 7 του παραρτήματος V, του κανονισμού 3 του παραρτήματος VI της Marpol 73/78, στην ενημερωμένη έκδοση.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 20α (νέο) που προτείνει να τροποποιηθεί ο ορισμός των ρυπογόνων ουσιών στην οδηγία για τη ρύπανση από τα πλοία.)

Τροπολογία    111

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί την παρούσα οδηγία και υποβάλλει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το αργότερο επτά έτη από την έναρξη ισχύος της.

Η Επιτροπή αξιολογεί την παρούσα οδηγία και υποβάλλει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το αργότερο επτά έτη από την έναρξη ισχύος της. Η Επιτροπή αξιολογεί επίσης κατά πόσον ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) πρέπει να αναλάβει πρόσθετες αρμοδιότητες για την επιβολή της παρούσας οδηγίας. Στις αρμοδιότητες αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται η εξέταση και η διερεύνηση καταγγελλόμενων ανεπαρκειών των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 4.

Τροπολογία    112

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2020 τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωσή τους προς την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2020 τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωσή τους προς την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. Η εφαρμογή των υποχρεώσεων του άρθρου 4 παράγραφος 3, του άρθρου 5 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο, του άρθρου 6 παράγραφος 2, του άρθρου 7 παράγραφος 3 και του άρθρου 9 παράγραφος 3 συνάδει με την αναθεωρημένη οδηγία 2010/65/ΕΕ.

Τροπολογία    113

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 4 – επιμέρους τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατηγορίες δαπανών της λειτουργίας και της διοίκησης του συνταξιοδοτικού ταμείου

Κατηγορίες δαπανών και καθαρά έσοδα που αφορούν τη λειτουργία και διοίκηση του συνταξιοδοτικού ταμείου

Τροπολογία    114

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 4 – πίνακας – στήλη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έσοδα

 

Έσοδα που προκύπτουν από το σύστημα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (ΔΕΠ) και τη διαθέσιμη εθνική / περιφερειακή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που αναφέρονται κατωτέρω.

 

– Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων (απόβλητα που καλύπτονται από το ΔΕΠ αλλά δεν εισέρχονται στο χωριστό κανάλι συλλογής, π.χ. απόβλητα που συλλέγονται μαζί με μικτά αστικά απόβλητα)·

 

– Ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού·

 

– Δράσεις πρόληψης αποβλήτων·

 

– Πρόληψη και διαχείριση απορριμμάτων·

 

– Εφαρμογή και επίβλεψη των καθεστώτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου, των μέτρων κατά των λάθρα επωφελούμενων, κ.λπ.)·

 

– Διοίκηση, επικοινωνία και διαχείριση δεδομένων και υποβολή εκθέσεων σε σχέση με τη λειτουργία των συλλογικών συστημάτων·

 

– Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ·

 

– Άλλη χρηματοδότηση ή επιδοτήσεις που διατίθενται στους λιμένες για τη διαχείριση αποβλήτων και την αλιεία.

Τροπολογία    115

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Καθαρά έσοδα

 

Καθαρά έσοδα από συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και εθνική/περιφερειακή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που αναφέρονται κατωτέρω.

 

– Καθαρά οικονομικά οφέλη που παρέχονται από συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.

 

– Άλλα καθαρά έσοδα από τη διαχείριση αποβλήτων, όπως συστήματα ανακύκλωσης.

 

– Χρηματοδότηση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.

 

– Άλλη χρηματοδότηση ή επιδοτήσεις που διατίθενται στους λιμένες για τη διαχείριση αποβλήτων και την αλιεία.

Τροπολογία    116

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[όνομα του πλοίου] [αριθμός IMO] [όνομα του κράτους σημαίας]

[όνομα του πλοίου] [αριθμός IMO] [όνομα του κράτους σημαίας]

εκτελεί προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς στον/στους ακόλουθο/-ους λιμένα/-ες που βρίσκεται/-ονται στο [όνομα του κράτους σημαίας] σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα ή προκαθορισμένη διαδρομή:

εκτελεί προγραμματισμένα δρομολόγια ή αλιευτικά ταξίδια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς στον/στους ακόλουθο/-ους λιμένα/-ες που βρίσκεται/-ονται στο [όνομα του κράτους σημαίας] σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα ή προκαθορισμένη διαδρομή:

(1)

ΕΕ C 283 της 10.8.2018, σ. 61.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή:

Η μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και η ρύπανση έχουν καταστεί μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Μεταξύ 4,8 και 12,7 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων εισέρχονται στον ωκεανό κάθε χρόνο. Πρακτικά κάθε είδος πλαστικού υλικού και αντικειμένου μπορεί να βρεθεί στον ωκεανό, από το βαθύ ωκεάνιο βυθό μέχρι την απομακρυσμένη Αρκτική. Λόγω της εκτεταμένης χρήσης και της ακατάλληλης διάθεσής του, αυτό το ελαφρύ και ανθεκτικό υλικό έχει γίνει με τη μορφή μακρο-και μικροπλακιδίων απειλή για το θαλάσσιο οικοσύστημα. Παρόλο που μεγάλο μέρος των απορριμμάτων από θαλάσσιες πηγές προέρχεται από χερσαίες πηγές, η πρόκληση αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μια ολιστική προσέγγιση. Ως εκ τούτου, η αντιμετώπιση σκόπιμων ή τυχαία απελευθερωμένων αποβλήτων και λυμάτων από πλοία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη ενός απαλλαγμένου από πλαστικά και υγιούς ωκεανού διατηρώντας έτσι τον ζωτικό ρόλο του για την ανθρώπινη ευημερία στο μέλλον.

Η οδηγία 2000/59/ΕΚ ρυθμίζει το ζήτημα από την πλευρά της ξηράς, με διατάξεις που διασφαλίζουν τη διάθεση λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής (ΛΕΠ) και την παράδοση των αποβλήτων στις εν λόγω εγκαταστάσεις. Εφαρμόζει τα σχετικά διεθνή πρότυπα, δηλαδή αυτά που περιέχονται στη σύμβαση MARPOL (Διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία). 17 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της, η οδηγία απαιτεί διεξοδική επανεξέταση, διότι το πεδίο εφαρμογής και οι ορισμοί δεν συνάδουν πλέον με το διεθνές πλαίσιο και τα κράτη μέλη έχουν διαφορετική ερμηνεία των βασικών εννοιών, γεγονός που προκαλεί σύγχυση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών (πλοία, και φορείς εκμετάλλευσης).

Μελέτη εκτίμησης αντικτύπου της Επιτροπής:

Η μελέτη της Επιτροπής για την εκτίμηση των επιπτώσεων εντόπισε δύο βασικά προβλήματα και πέντε βασικούς οδηγούς προβλημάτων. Τα δύο κύρια προβλήματα εντοπίζονται ως εξής: τα απορρίμματα πλοίων και τα κατάλοιπα φορτίου που απορρίπτονται στη θάλασσα και το διοικητικό φόρτο που συνδέεται με την εφαρμογή της οδηγίας PRF. Οι πέντε βασικοί οδηγοί προβλημάτων είναι: ανεπαρκής υποδοχή και διαχείριση των αποβλήτων από τις λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής· ανεπαρκή κίνητρα κόστους για την παράδοση αποβλήτων πλοίων· αναποτελεσματική και ανεπαρκής επιβολή της υποχρεωτικής υποχρέωσης παράδοσης· ασυνεπείς και ξεπερασμένοι ορισμοί και μορφές· ασυμβίβαστη εφαρμογή των εξαιρέσεων για τα πλοία σε προγραμματισμένη κυκλοφορία.

Η πρόταση της Επιτροπής

Οι δύο γενικοί στόχοι της πρότασης της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ έχουν καθοριστεί ως εξής: Μείωση των απορρίψεων αποβλήτων πλοίων στη θάλασσα και μείωση του διοικητικού φόρτου για τους λιμένες, τους χρήστες λιμένων και τις αρμόδιες αρχές. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι γενικοί στόχοι, έχουν αναπτυχθεί οι ακόλουθοι πέντε ειδικοί στόχοι: εξασφάλιση της διαθεσιμότητας κατάλληλων εγκαταστάσεων· παροχή αποτελεσματικών κινήτρων (κόστους) για την παράδοση αποβλήτων σε λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής με την εισαγωγή 100% έμμεσου τέλους για τα απορρίμματα και τα παθητικά αλιευθέντα απόβλητα· άρση των εμποδίων στην επιβολή της νομοθεσίας· εναρμόνιση και επικαιροποίηση των ορισμών και των κανόνων· εναρμόνιση των κανόνων για τις εξαιρέσεις.

Η θέση της εισηγήτριας

•  Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής ως μέρος μιας στρατηγικής για μια κυκλική οικονομία.

•  Η εισηγήτρια υποστηρίζει τον γενικότερο ορισμό των «αποβλήτων από πλοία», σε σχέση με τα σχετικά παραρτήματα της MARPOL, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων φορτίου, των υπολειμμάτων από συστήματα καθαρισμού καυσαερίων (που περιλαμβάνουν ιλύ και υγρά αποχέτευσης από τα συστήματα αυτά) που διασφαλίζουν πλήρη συμμόρφωση με τους ορισμούς MARPOL και την περαιτέρω ευθυγράμμιση με τα τυποποιημένα έντυπα και πιστοποιητικά του ΔΝΟ. Ωστόσο, πιστεύει ότι απαιτούνται περισσότερες απαγορεύσεις απαλλαγής για ορισμένα υπολείμματα φορτίου και λύματα από πλυντρίδες ανοιχτού βρόχου. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση στα χωρικά τους ύδατα και προτρέπει την ΕΕ να εργαστεί σε αυτό στο επίπεδο του ΔΝΟ.

•  Η εισηγήτρια προτείνει επίσης να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας τα απόβλητα από τις δραστηριότητες επισκευής πλοίων και τη διαχείριση των υδάτων έρματος σύμφωνα με τη σύμβαση διαχείρισης του ερματικού ύδατος του ΙΜΟ που τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2017.

•  Η εισηγήτρια τονίζει τη σημασία που έχει η παραγωγή λιγότερων αποβλήτων και τονίζει την ανάγκη για δράσεις ευαισθητοποίησης και θετικά κίνητρα σε αυτόν τον τομέα, όπως η προσαρμογή της έννοιας «πράσινο πλοίο» σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων.

•  Δεδομένου ότι υπάρχουν λίγα μόνο στοιχεία σχετικά με τα χαμένα αλιευτικά εργαλεία που συνιστούν κίνδυνο για το θαλάσσιο περιβάλλον και την ασφάλεια των πλοίων, η εισηγήτρια καθορίζει την υποχρέωση υποβολής στοιχείων για τα χαμένα αλιευτικά εργαλεία κατά τον κατάπλου στο λιμάνι.

•  Η εισηγήτρια εφιστά την προσοχή στα παθητικά αλιευθέντα απόβλητα και στην ανάγκη ενθάρρυνσης των σχεδίων για τη συλλογή απορριμμάτων. Συνεπώς, οι δαπάνες που προκύπτουν από τη διαχείριση αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά δεν θα πρέπει να βαρύνουν τους χρήστες λιμένων και τους αλιείς, αλλά να καλύπτονται από εναλλακτικά συστήματα χρηματοδότησης, όπως τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων ή δημόσια κονδύλια.

•  Η εισηγήτρια ανησυχεί για την κατάσταση των μικρών λιμένων, που κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες, λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων όσον αφορά το προσωπικό, τη διάρθρωση, την οργάνωση κλπ. Για να μην επιβληθεί δυσανάλογο διοικητικό βάρος, θα πρέπει να απαλλαγούν οι πολύ μικροί λιμένες από την εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων και την έκδοση αποδείξεων αποβλήτων.

•  Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι τα σκάφη που ασχολούνται με τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων θα αντιμετωπίσουν μεγάλο διοικητικό φόρτο εάν δεν ληφθεί υπόψη το ιδιαίτερο καθεστώς τους. Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα μειωμένου τέλους για τον συγκεκριμένο τύπο σκαφών.

•  Η εισηγήτρια περιορίζει την υποχρέωση απόρριψης αποβλήτων στους λιμένες της ΕΕ πριν από τον απόπλου για τρίτες χώρες, στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις στον επόμενο λιμένα.

•  Δεδομένου ότι ο έλεγχος της απαγόρευσης απόρριψης στη θάλασσα αποτελεί μείζον πρόβλημα, η εισηγήτρια προτείνει να εξεταστεί ο ρόλος του EMSA στην επιβολή της οδηγίας κατά την αναθεώρηση της οδηγίας από την Επιτροπή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση, υπό την αποκλειστική ευθύνη της εισηγήτριας. Στον εισηγητή κατατέθηκαν κατά την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης μέχρι την έγκρισή του στην επιτροπή απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα ακόλουθα πρόσωπα:

Οντότητα και/ή πρόσωπο

Hazardous Waste Europe

EUROSHORE

Seas at Risk

European Sea Ports Organisation (ESPO)

Union des Ports de France

Port of Rotterdam

Hanse-Office, Vertretung der Hansestadt Hamburg und Schleswig-Holsteins bei der EU

European Community Shipowners’ Associations (ECSA)

Verband Deutscher Reeder (VdR)

Union of Greek Shipowners

Cruise Lines International Association (CLIA)

Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the EU (europêche)

Representatives from various Member States governments

Representatives from the European Commission


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (18.9.2018)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ και της οδηγίας 2010/65/ΕΕ

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Bas Eickhout (*) (Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι απορρίψεις αποβλήτων από πλοία συνιστούν ολοένα μεγαλύτερη απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον και έχουν δαπανηρές περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες. Μολονότι οι χερσαίες πηγές είναι οι κύριοι συντελεστές των θαλάσσιων απορριμμάτων, οι θαλάσσιες πηγές είναι υπεύθυνες για σημαντικό μερίδιο, με εκτιμώμενο μέσο όρο της ΕΕ 32 % που φθάνουν μέχρι το 50 % για ορισμένες θαλάσσιες λεκάνες της ΕΕ. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των θαλάσσιων απορριμμάτων από τα πλοία, η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής (ΛΕΠ).

Η πρόταση της Επιτροπής απαιτεί από όλους τους λιμένες της Ένωσης να θεσπίσουν ένα σύστημα 100 % μη ειδικών τελών για τα απορρίμματα προκειμένου να αφαιρεθεί το οικονομικό κίνητρο στα πλοία να απορρίπτουν στη θάλασσα τα σκουπίδια τους. Ο εισηγητής επιδοκιμάζει τη σημαντική αυτή αλλαγή που προτείνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Τα πλοία δεν πρέπει να έχουν οικονομικά κίνητρα για την απόρριψη απορριμμάτων στη θάλασσα.

Επίσης, ο εισηγητής επικροτεί την ένταξη των αλιευτικών σκαφών στα συστήματα κάλυψης του κόστους. Ωστόσο, δεν έχουν προταθεί ειδικά μέτρα για τα αλιευτικά εργαλεία καθαυτά. Και αυτό, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των διχτυών αλιείας χάνεται (33 %), γεγονός που οδηγεί σε «άδηλη αλιεία», που πλήττει τα ιχθυαποθέματα και βλάπτει τη θαλάσσια άγρια πανίδα. Αυτό οδηγεί επίσης σε σημαντικές οικονομικές απώλειες, καθώς τα δίχτυα συχνά προκαλούν φθορά σε άλλα πλοία. Ο εισηγητής θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της υποχρεωτικής διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (ΔΕΠ) για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα ρυθμιζόμενα τέλη για να ενθαρρύνουν τον σχεδιασμό των εργαλείων που τους επιτρέπουν ευκολία ανακύκλωσης, και να επιβάλλουν τέλος παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής για τα νέα εργαλεία, για την ενθάρρυνση της παράδοσης στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Επιπλέον, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι, όταν αλιευτικά εργαλεία χάνονται από ένα σκάφος, αυτό θα πρέπει να υποχρεούται να παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να συλλέγονται συστηματικά σε μια κεντρική βάση δεδομένων (SafeSeaNet), να παρακολουθείται η κατάσταση, να εντοπίζονται συγκεκριμένα προβλήματα και να διευκολύνεται η ανάκτηση. Αυτό θα συνέβαλε επίσης στην επιβολή της απαγόρευσης της απόρριψης παλαιών αλιευτικών εργαλείων. Αυτά τα δεδομένα θα αποτελέσουν τη βάση της περιοδικής υποβολής εκθέσεων από την Επιτροπή, η οποία θα επέτρεπε τη χαρτογράφηση των χαμένων αλιευτικών εργαλείων για να παρασχεθεί βοήθεια στα προγράμματα ανάκτησης και άλλα μέτρα.

Τα αλιευτικά σκάφη παγιδεύουν πολύ συχνά απορρίμματα στα δίχτυα τους. Σύμφωνα με τον εισηγητή, δεν πρέπει να υπάρξει κανένα οικονομικό αντικίνητρο για τη μεταφορά αυτών των αποβλήτων στο λιμάνι. Η Επιτροπή επιδιώκει να ενθαρρύνει την παράδοση αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά, ενσωματώνοντάς την στο σύστημα έμμεσων τελών 100%. Ο εισηγητής θεωρεί ότι αυτό είναι μια ευπρόσδεκτη προσθήκη, ωστόσο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερο τέλος για τα αλιευτικά σκάφη. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής εισάγει την απαίτηση να χρηματοδοτηθεί το κόστος συλλογής παθητικά αλιευθέντων αποβλήτων στις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και μεταγενέστερης επεξεργασίας από εναλλακτικές πηγές εισοδήματος που απορρέουν από την αναθεωρημένη οδηγία PRF, όπως μέσω των νέων καθεστώτων EPR ή μέσω επιδοτήσεων.

Η Επιτροπή εισάγει την έννοια των «πράσινων πλοίων»: τα σκάφη που μειώνουν τα απόβλητά τους επί του σκάφους μπορούν να τύχουν μειωμένων τελών. Σύμφωνα με τον εισηγητή, είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν και να εναρμονιστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις. Ο εισηγητής εισάγει ένα σύνολο ενεργειών, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και τις κατευθυντήριες γραμμές της MARPOL για τα απορρίμματα σε ένα νέο παράρτημα. Τα μέτρα κυμαίνονται από τον διαχωρισμό στην πηγή και τη συλλογή έως την κατάρτιση και την αποφυγή υλικών μιας χρήσης.

Ο εισηγητής προτείνει επίσης να διασφαλιστεί ότι οι απορρίψεις σκουπιδιών σχετικών με τα απορρίμματα και την ατμοσφαιρική ρύπανση, εάν διαπράττονται με πρόθεση, από αμέλεια ή από βαρεία αμέλεια, να θεωρούνται ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και, συνεπώς, να απαιτείται από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν επαρκείς κυρώσεις. Οι εξαιρέσεις από την προσθήκη αυτή πρέπει να αντικατοπτρίζουν εκείνες που προβλέπονται στη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία (MARPOL).

Τέλος, οι πλατφόρμες ανοικτής θαλάσσης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και αποθήκευση πετρελαίου, σταθερές ή πλωτές, δεν καλύπτονται επί του παρόντος από την πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας PRF. Το 2015, η ΕΕ είχε 232 υπεράκτιες εξέδρες που απασχολούσαν περίπου 100-200 άτομα η καθεμία. Οι αναλυτές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αποτελούν σημαντικό ποσοστό των πηγών θαλάσσιας ρύπανσης. Ο εισηγητής προτείνει να διασφαλιστεί ότι τα απόβλητά τους θα μεταφέρονται επίσης σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ και της οδηγίας 2010/65/ΕΕ

σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ, της οδηγίας 2009/16/ΕΚ και της οδηγίας 2010/65/ΕΕ,

(Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρο 20α (νέο) που προτείνει να τροποποιηθεί ο ορισμός των ρυπογόνων ουσιών στην οδηγία για τη ρύπανση από τα πλοία.)

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2005/35/ΕΚ θεσπίζει κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση απορρίψεων ρυπογόνων ουσιών από πλοία. Η οδηγία 2005/35/ΕΚ καλύπτει σήμερα μόνο τα απόβλητα της MARPOL στα παραρτήματα I (πετρέλαιο) και II (επιβλαβείς υγρές ουσίες χύδην). Πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριληφθούν οι απορρίψεις των παραρτημάτων V (σκουπίδια) και VI (υπολείμματα που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση).

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία («σύμβαση MARPOL») προβλέπει γενικές απαγορεύσεις των απορρίψεων από πλοία στη θάλασσα, αλλά ρυθμίζει επίσης τους όρους υπό τους οποίους ορισμένοι τύποι αποβλήτων επιτρέπεται να απορρίπτονται στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η σύμβαση MARPOL υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την ύπαρξη επαρκών εγκαταστάσεων παραλαβής στους λιμένες.

(2)  Η διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία («σύμβαση MARPOL») προβλέπει γενικές απαγορεύσεις των απορρίψεων από πλοία και σταθερές ή πλωτές εξέδρες στη θάλασσα, αλλά ρυθμίζει επίσης τους όρους υπό τους οποίους ορισμένοι τύποι αποβλήτων επιτρέπεται να απορρίπτονται στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η σύμβαση MARPOL υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την ύπαρξη επαρκών εγκαταστάσεων παραλαβής στους λιμένες.

Αιτιολόγηση

Η MARPOL θεσπίζει επίσης κανόνες για τις απορρίψεις των σταθερών ή πλωτών εξεδρών. Αυτές θα πρέπει να προστεθούν εδώ.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Την τελευταία εικοσαετία, η σύμβαση MARPOL και τα παραρτήματά της έχουν υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις, με τις οποίες καθορίσθηκαν αυστηρότεροι κανόνες και απαγορεύσεις για τις απορρίψεις αποβλήτων από τα πλοία στη θάλασσα.

(4)  Την τελευταία εικοσαετία, η σύμβαση MARPOL και τα παραρτήματά της έχουν υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις, με τις οποίες καθορίσθηκαν αυστηρότεροι κανόνες για την παράδοση αποβλήτων και απαγορεύσεις για τις απορρίψεις αποβλήτων από τα πλοία στη θάλασσα.

Αιτιολόγηση

Η MARPOL καλύπτει επίσης την παράδοση αποβλήτων σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Παρά τις κανονιστικές αυτές εξελίξεις, οι απορρίψεις αποβλήτων στη θάλασσα συνεχίζονται. Αυτό οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων: στους λιμένες δεν διατίθενται πάντοτε επαρκείς λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, η επιβολή είναι συχνά ανεπαρκής και παρατηρείται έλλειψη κινήτρων για την παράδοση των αποβλήτων στην ξηρά.

(7)  Παρά τις κανονιστικές αυτές εξελίξεις, οι απορρίψεις αποβλήτων στη θάλασσα συνεχίζονται με τεράστιο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Αυτό οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων: στους λιμένες δεν διατίθενται πάντοτε επαρκείς λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, η επιβολή είναι συχνά ανεπαρκής και παρατηρείται έλλειψη κινήτρων για την παράδοση των αποβλήτων στην ξηρά.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Παρά τις βελτιώσεις, τα απόβλητα τροφίμων που παράγουν τα πλοία και, ιδίως, τα κρουαζιερόπλοια, μπορεί ακόμα να είναι πολλά. Οι πρακτικές για τη διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων εξακολουθούν να αποτελούν έναν τομέα για τον οποίο είναι απαραίτητη η ανάπτυξη τακτικών χωριστής συλλογής και επαναχρησιμοποίησης·

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η χωριστή συλλογή των αποβλήτων από τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων, είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλίζεται η περαιτέρω ανάκτησή τους στα επόμενα στάδια της αλυσίδας διαχείρισης των αποβλήτων. Τα απορρίμματα διαχωρίζονται συχνά επί του πλοίου σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τα διεθνή πρότυπα, η δε νομοθεσία της Ένωσης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτές οι προσπάθειες διαχωρισμού των αποβλήτων επί του πλοίου δεν υπονομεύονται από την έλλειψη ρυθμίσεων για χωριστή συλλογή στην ξηρά.

(12)  Η χωριστή συλλογή των αποβλήτων από τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων, είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλίζεται η περαιτέρω ανάκτησή τους για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση στα επόμενα στάδια της αλυσίδας διαχείρισης των αποβλήτων και προκειμένου να αποτρέπεται η πρόκληση ζημίας στα θαλάσσια ζώα και περιβάλλοντα. Τα απορρίμματα διαχωρίζονται συχνά επί του πλοίου σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τα διεθνή πρότυπα, η δε νομοθεσία της Ένωσης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτές οι προσπάθειες διαχωρισμού των αποβλήτων επί του πλοίου δεν υπονομεύονται από την έλλειψη ρυθμίσεων για χωριστή συλλογή στην ξηρά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα συστήματα χωριστής συλλογής για κάθε λιμένα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Η χωριστή συλλογή αποβλήτων, όπως τα απορρίμματα τροφίμων, τα λιπαντικά και το καύσιμο πετρελαίου, θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, έχοντας ως συγκεκριμένο σκοπό να καταστεί δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Παρότι τα θαλάσσια απορρίμματα προέρχονται στην πλειονότητά τους από δραστηριότητες στην ξηρά, ο κλάδος της ναυτιλίας, καθώς και οι κλάδοι της αλιείας και της αναψυχής, συμβάλλουν επίσης σημαντικά στις απορρίψεις απορριμμάτων, όπως και πλαστικών υλών και εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων, που καταλήγουν απευθείας στη θάλασσα.

(13)  Παρότι τα θαλάσσια απορρίμματα προέρχονται στην πλειονότητά τους από δραστηριότητες στην ξηρά, ο κλάδος της ναυτιλίας, καθώς και οι κλάδοι της αλιείας και της αναψυχής, συμβάλλουν επίσης σημαντικά στις απορρίψεις απορριμμάτων, όπως και πλαστικών υλών και εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων, που καταλήγουν απευθείας στη θάλασσα. Η Επιτροπή εκτιμά ότι τα πλαστικά αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% των απορριμμάτων και ότι τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστικά αντιπροσωπεύουν το 27% των θαλάσσιων απορριμμάτων που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές παραλίες, όγκος που ισοδυναμεί με 11 000 τόνους ετησίως.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Η οδηγία 2008/98/ΕΚ προβλέπει μέτρα για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων που θα πρέπει να λαμβάνουν τα κράτη μέλη για να προλαμβάνουν τη δημιουργία αποβλήτων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον στόχο της ανάσχεσης της παραγωγής θαλάσσιων απορριμμάτων, ως συνεισφορά στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για την πρόληψη και τη σημαντική μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης κάθε είδους.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β)  Οι σταθερές ή πλωτές εξέδρες συμβάλλουν επίσης στην απόρριψη αποβλήτων στη θάλασσα και θα πρέπει να υποχρεούνται να διαθέτουν σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και να παραδίδουν τα απόβλητά τους στους λιμένες της Ένωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Η διεθνής σύμβαση του ΔΝΟ της 13ης Φεβρουαρίου 2004 για τον έλεγχο και τη διαχείριση του ερματικού ύδατος πλοίων και των ιζημάτων (σύμβαση διαχείρισης του ερματικού ύδατος (BWM )) που ετέθη σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου 2017. Η Σύμβαση BWM υποχρεώνει όλα τα πλοία να διεξάγουν διαδικασίες διαχείρισης υδάτων έρματος σύμφωνα με τα πρότυπα του ΔΝΟ και απαιτεί οι λιμένες και οι τερματικοί σταθμοί που προορίζονται για τον καθαρισμό και την επισκευή των δεξαμενών έρματος να διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις για την υποδοχή των ιζημάτων.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων, έχει θεμελιώδη σημασία η πρόβλεψη κατάλληλου επιπέδου κινήτρων για την παράδοση των αποβλήτων, και ειδικότερα των απορριμμάτων, στις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ένα σύστημα ανάκτησης του κόστους που επιβάλλει την εφαρμογή έμμεσου τέλους, το οποίο πρέπει να καταβάλλεται ανεξάρτητα από την παράδοση αποβλήτων και το οποίο θα πρέπει να παρέχει δικαίωμα παράδοσης αποβλήτων χωρίς πρόσθετη άμεση επιβάρυνση. Λαμβανομένης υπόψη της συμβολής τους στη θαλάσσια ρύπανση από απορρίμματα, οι κλάδοι της αλιείας και της αναψυχής θα πρέπει επίσης να περιληφθούν στο εν λόγω σύστημα.

(18)  Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων, έχει θεμελιώδη σημασία η πρόβλεψη κατάλληλου επιπέδου κινήτρων για την παράδοση των αποβλήτων, και ειδικότερα των απορριμμάτων, στις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ένα σύστημα ανάκτησης του κόστους που επιβάλλει την εφαρμογή έμμεσου τέλους, το οποίο πρέπει να καταβάλλεται ανεξάρτητα από την παράδοση αποβλήτων και το οποίο θα πρέπει να παρέχει δικαίωμα παράδοσης αποβλήτων χωρίς πρόσθετη άμεση επιβάρυνση. Λαμβανομένης υπόψη της συμβολής τους στη θαλάσσια ρύπανση από απορρίμματα, οι κλάδοι της αλιείας και της αναψυχής θα πρέπει επίσης να περιληφθούν στο εν λόγω σύστημα. Η παράδοση των αποβλήτων που αλιεύθηκαν «παθητικά» δεν πρέπει να συνεπάγεται πρόσθετα έξοδα για τα αλιευτικά σκάφη.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Οι αλιείς μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην απομάκρυνση των απορριμμάτων από τα θαλάσσια ύδατα, μεταφέροντας παθητικά τα αποψιλωμένα απόβλητα στον λιμένα έτσι ώστε να μπορούν να υποβληθούν σε σωστή διαχείριση αποβλήτων. Προκειμένου να προαχθεί η παράδοση αποβλήτων που συλλέγονται παθητικά σε δίχτυα κατά τη διάρκεια συνήθων αλιευτικών δραστηριοτήτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες που συνδέονται με τη συλλογή τους σε λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής και την επακόλουθη διαχείριση, με έσοδα από εναλλακτικές πηγές εισοδήματος.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18β)  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουν να αναπτύξουν στρατηγικές και σχέδια για τη μείωση της απόρριψης αλιευτικών εργαλείων στη θάλασσα, μεταξύ άλλων μέσω επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), καθώς και με την υποστήριξη των διαρθρωτικών ταμείων και της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) και με την απαιτούμενη ενεργό συμμετοχή των περιφερειών. Είναι επίσης σκόπιμο να ενθαρρυνθούν νέα μέσα διακυβέρνησης και νέες ορθές πρακτικές, όπως αυτά που βρίσκονται υπό μελέτη στην Αδριατική Θάλασσα, στο πλαίσιο των έργων που συγχρηματοδοτούνται από κεφάλαια της ΕΕΣ, αποδίδοντας επίσης στους αλιευτικούς στόλους έναν νέο ρόλο θαλάσσιων φρουρών (Sea Sentinels).

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η έννοια του «πράσινου πλοίου» θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος επιβράβευσης των σκαφών που μειώνουν τα επί του πλοίου απόβλητα.

(19)  Η έννοια του «πράσινου πλοίου» θα πρέπει να εφαρμοστεί όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων. Θα πρέπει να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις σε ολόκληρη την Ένωση και να πραγματοποιούνται με εναρμονισμένο τρόπο όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος επιβράβευσης των σκαφών που μειώνουν τα επί του πλοίου απόβλητα, μέσω της περιβαλλοντικά βιώσιμης πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΔΝΟ του 2017 για την εφαρμογή του παραρτήματος V της Σύμβασης MARPOL. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν πρακτικές πέραν των απαιτούμενων προτύπων.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Τα κατάλοιπα φορτίου παραμένουν ιδιοκτησία του κυρίου του φορτίου μετά την εκφόρτωση του φορτίου στον τερματικό σταθμό και συχνά έχουν οικονομική αξία. Για τον λόγο αυτό, τα κατάλοιπα φορτίου δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα συστήματα κάλυψης του κόστους και στην εφαρμογή του έμμεσου τέλους· το τέλος παράδοσης καταλοίπων φορτίου θα πρέπει να καταβάλλεται από τον χρήστη της εγκατάστασης παραλαβής, όπως καθορίζεται στους συμβατικούς διακανονισμούς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ή σε άλλους τοπικούς διακανονισμούς.

(20)  Τα κατάλοιπα φορτίου παραμένουν ιδιοκτησία του κυρίου του φορτίου μετά την εκφόρτωση του φορτίου στον τερματικό σταθμό και συχνά έχουν οικονομική αξία. Για τον λόγο αυτό, τα κατάλοιπα φορτίου δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα συστήματα κάλυψης του κόστους και στην εφαρμογή του έμμεσου τέλους· το τέλος παράδοσης καταλοίπων φορτίου θα πρέπει να καταβάλλεται από τον χρήστη της εγκατάστασης παραλαβής, όπως καθορίζεται στους συμβατικούς διακανονισμούς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ή σε άλλους τοπικούς διακανονισμούς. Αυτό δεν θα πρέπει, ωστόσο, να εφαρμόζεται σε φορτία απορριμμάτων που δεν ανακτώνται εύκολα, όπως οι υψηλού ιξώδους εμμένουσες πλέουσες ουσίες όπως η παραφίνη. Τέτοιου είδους ουσίες μπορεί να έχουν μικρή οικονομική αξία και, ως εκ τούτου, διατρέχουν τον κίνδυνο να καταλήξουν στη θάλασσα, εάν δεν είναι εναποτεθούν κατάλληλα σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια στη θάλασσα και να ενισχυθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, θα πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ώστε να αντιμετωπίζει και τη ρύπανση από απόβλητα πλοίων, όπως ορίζεται στα παραρτήματα IV έως VI της σύμβασης MARPOL στο δίκαιο της Ένωσης και να εξασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι για τις παράνομες απορρίψεις θα υπόκεινται σε επαρκείς κυρώσεις.

 

_________________

 

Οδηγία 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήματα ρύπανσης, ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 11.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2005/35/ΕΚ θεσπίζει κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση απορρίψεων ρυπογόνων ουσιών από πλοία. Επί του παρόντος, καλύπτει μόνο τα απόβλητα που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι (πετρέλαιο) και II (επιβλαβείς υγρές ουσίες χύδην) της MARPOL. Πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει επίσης τις απορρίψεις λυμάτων (παράρτημα IV), σκουπιδιών (παράρτημα V) και αποβλήτων σχετιζόμενων με την ατμοσφαιρική ρύπανση (παράρτημα VI).

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Η παρακολούθηση και η επιβολή θα πρέπει να διευκολύνονται με ένα σύστημα βασιζόμενο στην ηλεκτρονική υποβολή αναφορών και ανταλλαγή πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό, το υφιστάμενο σύστημα πληροφοριών και παρακολούθησης που δημιουργήθηκε βάσει της οδηγίας 2000/59/ΕΚ θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να συνεχίσει να λειτουργεί με βάση υφιστάμενα ηλεκτρονικά συστήματα δεδομένων, και ειδικότερα το σύστημα ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών της ΕΕ (SafeSeaNet) και τη βάση δεδομένων επιθεωρήσεων (THETIS). Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής στους διαφόρους λιμένες.

(24)  Η παρακολούθηση και η επιβολή θα πρέπει να διευκολύνονται με ένα σύστημα βασιζόμενο στην ηλεκτρονική υποβολή αναφορών και ανταλλαγή πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό, το υφιστάμενο σύστημα πληροφοριών και παρακολούθησης που δημιουργήθηκε βάσει της οδηγίας 2000/59/ΕΚ θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να συνεχίσει να λειτουργεί με βάση υφιστάμενα ηλεκτρονικά συστήματα δεδομένων, και ειδικότερα το σύστημα ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών της ΕΕ (SafeSeaNet) και τη βάση δεδομένων επιθεωρήσεων (THETIS). Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής στους διαφόρους λιμένες και τις απώλειες αλιευτικών εργαλείων.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και να προαχθούν περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων επί του πλοίου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ σχετικά με την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας, για την επικαιροποίηση των παραπομπών σε διεθνείς πράξεις και των παραρτημάτων και για την αλλαγή των παραπομπών σε διεθνείς πράξεις, ώστε να αποφευχθεί, εάν είναι αναγκαίο, η εφαρμογή τροποποιήσεων των εν λόγω διεθνών πράξεων για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, καθώς και για την ανάπτυξη κοινών κριτηρίων με σκοπό την αναγνώριση των «οικολογικών πλοίων» με σκοπό την επιβολή μειωμένου τέλους αποβλήτων στα συγκεκριμένα πλοία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την εκπόνηση και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίσει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(30)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και να προαχθούν περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων επί του πλοίου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ σχετικά με την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας, για την επικαιροποίηση των παραπομπών σε διεθνείς πράξεις και των παραρτημάτων και για την αλλαγή των παραπομπών σε διεθνείς πράξεις, ώστε να αποφευχθεί, εάν είναι αναγκαίο, η εφαρμογή τροποποιήσεων των εν λόγω διεθνών πράξεων για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, καθώς και για την τροποποίηση κοινών κριτηρίων με σκοπό την αναγνώριση των «οικολογικών πλοίων», λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες καλές πρακτικές και τα συστήματα εκ των κάτω προς τα άνω με σκοπό την επιβολή μειωμένου τέλους αποβλήτων στα συγκεκριμένα πλοία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την εκπόνηση και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίσει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  «σταθερή ή πλωτή πλατφόρμα»: οποιαδήποτε σταθερή ή πλωτή πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των γεφυρών γεώτρησης, των πλωτών εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης, φόρτωσης και εκφόρτωσης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και αποθήκευση οποιασδήποτε ουσίας ή υλικού σε στερεή, υγρή ή αέρια μορφή στην ανοικτή θάλασσα.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «απόβλητα από πλοία»: όλα τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των καταλοίπων φορτίου, τα οποία παράγονται κατά το δρομολόγιο πλοίου ή κατά τις εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης και καθαρισμού, ή τα απόβλητα που συλλέγονται σε δίχτυα κατά τη διάρκεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραρτημάτων I, II, IV, V και VI της σύμβασης MARPOL·

γ)  «απόβλητα από πλοία»: όλα τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των καταλοίπων φορτίου, τα οποία παράγονται κατά το δρομολόγιο πλοίου, ή σταθερής ή πλωτής εξέδρας ή κατά τις εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης και καθαρισμού και εργασίες επισκευής πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των ιζημάτων από τον καθαρισμό ή την επισκευή δεξαμενών έρματος, ή τα απόβλητα που συλλέγονται σε δίχτυα κατά τη διάρκεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραρτημάτων I, II, IV, V και VI της σύμβασης MARPOL·

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  απόβλητα που αλιεύονται παθητικά: τα απόβλητα που συλλέγονται ακουσίως στα δίχτυα κατά την άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «κατάλοιπα φορτίου»: τα υπολείμματα οποιουδήποτε υλικού του φορτίου τα οποία παραμένουν επί του πλοίου στο κατάστρωμα ή στους χώρους φορτίου μετά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, συμπεριλαμβανομένων υπερχειλίσεων και διαρροών κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση, σε υγρή ή ξηρά κατάσταση ή συμπαρασυρόμενα σε νερό πλύσης, εξαιρουμένης της σκόνης φορτίου που παραμένει στο κατάστρωμα μετά τη σάρωση ή της σκόνης στις εξωτερικές επιφάνειες του πλοίου·

δ)  «κατάλοιπα φορτίου»: τα υπολείμματα οποιουδήποτε υλικού του φορτίου τα οποία παραμένουν επί του πλοίου στο κατάστρωμα, στους χώρους φορτίου ή σε δεξαμενές μετά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, συμπεριλαμβανομένων υπερχειλίσεων και διαρροών κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση, σε υγρή ή ξηρά κατάσταση ή συμπαρασυρόμενα σε νερό πλύσης, εξαιρουμένης της σκόνης φορτίου που παραμένει στο κατάστρωμα μετά τη σάρωση ή της σκόνης στις εξωτερικές επιφάνειες του πλοίου·

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  «αλιευτικό εργαλείο»: κάθε εξάρτημα ή κατασκευαστικό στοιχείο που χρησιμοποιείται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για την προσέλκυση ή την αλίευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων ή επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας και αναπτύσσεται με στόχο την προσέλκυση ή την αλίευση ψαριών και θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  «επαρκής ικανότητα αποθήκευσης»: επαρκής ικανότητα αποθήκευσης των αποβλήτων επί του πλοίου από τη στιγμή του απόπλου έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων που είναι πιθανό να παραχθούν κατά τη διάρκεια του δρομολογίου·

ιβ)  «επαρκής ικανότητα αποθήκευσης»: επαρκής αποκλειστική ικανότητα για κάθε τύπο αποβλήτων να αποθηκεύεται επί του πλοίου από τη στιγμή του απόπλου έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων που είναι πιθανό να παραχθούν κατά τη διάρκεια του δρομολογίου·

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  Οι λιμένες και οι τερματικοί σταθμοί όπου πραγματοποιείται ο καθαρισμός ή η επισκευή δεξαμενών έρματος διαθέτουν κατάλληλες λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παραλαβή ιζημάτων·

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  οι λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής καθιστούν εφικτή τη διαχείριση των αποβλήτων του πλοίου με περιβαλλοντικά κατάλληλο τρόπο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και άλλων σχετικών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ για τα απόβλητα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη προβλέπουν χωριστή συλλογή των αποβλήτων από τα πλοία στους λιμένες όπως προβλέπεται στη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα, και ειδικότερα στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, στην οδηγία 2012/19/ΕΕ και στην οδηγία 2006/66/ΕΚ. Τα προβλεπόμενα στο παρόν στοιχείο γ) εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των αυστηρότερων απαιτήσεων που επιβάλλονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1069/2009 για τη διαχείριση υπολειμμάτων τροφίμων από τις διεθνείς μεταφορές.

γ)  οι λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής καθιστούν εφικτή τη διαχείριση των αποβλήτων του πλοίου με περιβαλλοντικά κατάλληλο τρόπο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και άλλων σχετικών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ για τα απόβλητα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη προβλέπουν χωριστή συλλογή για τη διευκόλυνση της χρήσης και ανακύκλωσης των αποβλήτων από τα πλοία στους λιμένες όπως προβλέπεται στη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα, και ειδικότερα στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην οδηγία 94/62/ΕΚ, στην οδηγία 2012/19/ΕΕ και στην οδηγία 2006/66/ΕΚ. Τα προβλεπόμενα στο παρόν στοιχείο γ) εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των αυστηρότερων απαιτήσεων που επιβάλλονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1069/2009 για τη διαχείριση υπολειμμάτων τροφίμων από τις διεθνείς μεταφορές.

 

_________________

 

Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10)·

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι οικείες λιμενικές αρχές ή, ελλείψει αυτών, οι αρμόδιες αρχές, διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις παράδοσης ή παραλαβής αποβλήτων διενεργούνται με επαρκή μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη κινδύνων ενάντια ατόμων ή του περιβάλλοντος στους λιμένες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για κάθε λιμένα καταρτίζεται και εφαρμόζεται κατάλληλο πρόγραμμα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως με τους χρήστες του λιμένα ή τους εκπροσώπους αυτών. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις θα πρέπει να διενεργούνται τόσο κατά τη διάρκεια της αρχικής κατάρτισης των προγραμμάτων όσο και μετά την έγκρισή τους, ιδιαίτερα όταν έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τις προβλεπόμενες στα άρθρα 4, 6 και 7 απαιτήσεις. Οι λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με την κατάρτιση των προγραμμάτων αυτών καθορίζονται στο παράρτημα 1.

1.  Για κάθε λιμένα καταρτίζεται και εφαρμόζεται κατάλληλο πρόγραμμα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών του λιμένα ή των εκπροσώπων αυτών και της κοινωνίας των πολιτών. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις θα πρέπει να διενεργούνται τόσο κατά τη διάρκεια της αρχικής κατάρτισης των προγραμμάτων όσο και μετά την έγκρισή τους, ιδιαίτερα όταν έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τις προβλεπόμενες στα άρθρα 4, 6 και 7 απαιτήσεις. Οι λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με την κατάρτιση των προγραμμάτων αυτών καθορίζονται στο παράρτημα 1.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι πολύ μικροί λιμένες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από χαμηλή ή σπάνια κυκλοφορία μόνο σκαφών αναψυχής, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εάν οι οικείες λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής εντάσσονται στο σύστημα διακίνησης αποβλήτων του οποίου η διαχείριση ασκείται από τον δήμο ή για λογαριασμό του και τα κράτη μέλη στα οποία βρίσκονται οι εν λόγω λιμένες εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων τίθενται στη διάθεση των χρηστών των εν λόγω λιμένων..

 

Τα κράτη μέλη στα οποία βρίσκονται οι εν λόγω λιμένες κοινοποιούν ηλεκτρονικά στους εν λόγω λιμένες το τμήμα του συστήματος ενημέρωσης, παρακολούθησης και εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 14.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Τμήμα 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράδοση αποβλήτων από πλοία

Απόρριψη και παράδοση αποβλήτων από πλοία

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 7, παράγραφος 1)

Αιτιολόγηση

Το τμήμα θα πρέπει επίσης να εξετάζει τις απαγορεύσεις απόρριψης που ισχύουν σύμφωνα με τη σύμβαση MARPOL.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράδοση αποβλήτων από πλοία

Απόρριψη και παράδοση αποβλήτων από πλοία

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 7, παράγραφος 1)

Αιτιολόγηση

Το άρθρο θα πρέπει επίσης να εξετάζει τις απαγορεύσεις απόρριψης που ισχύουν σύμφωνα με τη σύμβαση MARPOL.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο πλοίαρχος πλοίου που καταπλέει σε λιμένα της Ένωσης παραδίδει, προτού αποπλεύσει από τον λιμένα, όλα τα απόβλητα που μεταφέρονται επί του πλοίου σε λιμενική εγκατάσταση παραλαβής σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες απόρριψης που προβλέπονται στη σύμβαση MARPOL.

1.  Ο πλοίαρχος πλοίου που καταπλέει σε λιμένα της Ένωσης παραδίδει, προτού αποπλεύσει από τον λιμένα, όλα τα απόβλητα που μεταφέρονται επί του πλοίου σε λιμενική εγκατάσταση παραλαβής και αφού αποπλεύσει από το λιμάνι δεν απορρίπτει απόβλητα στη θάλασσα σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες παραλαβής και απόρριψης και τους κανόνες που προβλέπονται στη σύμβαση MARPOL. Η απαίτηση αυτή ισχύει επίσης για τα ιζήματα από τον καθαρισμό και την επισκευή των δεξαμενών έρματος, σύμφωνα με τη σύμβαση BWM.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Εάν ο επόμενος λιμένας κατάπλου βρίσκεται εκτός της Ένωσης ή εάν τα κράτη μέλη έχουν σοβαρούς λόγους να πιστεύουν ότι δεν διατίθενται επαρκείς εγκαταστάσεις στον επόμενο λιμένα κατάπλου ή εάν ο εν λόγω λιμένας είναι άγνωστος, τα κράτη μέλη απαιτούν από το πλοίο να παραδώσει όλα τα απόβλητά του πριν από τον απόπλου.

7.  Εάν δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται ηλεκτρονικά στο σύστημα πληροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής που αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας ή στο GISIS, ότι διατίθενται επαρκείς εγκαταστάσεις στον επόμενο λιμένα κατάπλου ή εάν ο εν λόγω λιμένας είναι άγνωστος, τα κράτη μέλη απαιτούν από το πλοίο να παραδώσει όλα τα απόβλητά του πριν από τον απόπλου.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Ο πλοίαρχος μόνιμης ή πλωτής εξέδρας διασφαλίζει ότι τα απόβλητα παραδίδονται σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής κατά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τη σύμβαση MARPOL.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7 α

 

Ο πλοίαρχος πλοίου που καταπλέει σε λιμένα της Ένωσης, πριν από την αναχώρηση από τον λιμένα, εφαρμόζει διαδικασίες πρόπλυσης για τις υψηλού ιξώδους εμμένουσες πλέουσες ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της παραφίνης, σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL, και απορρίπτει τυχόν κατάλοιπα ή μίγματα υδάτων στον λιμένα εκφόρτωσης έως ότου η δεξαμενή είναι κενή και οι σωλήνες εκκένωσης απαλλαγμένοι από υπολείμματα.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η PPR, τον Φεβρουάριο του 2018, ενέκρινε το σχέδιο τροποποιήσεων που απαιτούν την πρόπλυση των δεξαμενών με υψηλού ιξώδους εμμένουσες πλέουσες ουσίες, οι οποίες θα εξεταστούν προς έγκριση στο παράρτημα ΙΙ στην 73η σύνοδο της MEPC, η ΕΕ θα πρέπει να συμπεριλάβει τις εν λόγω απαιτήσεις στην αναθεωρημένη οδηγία PRF, εισάγοντάς τις έτσι στο δίκαιο της Ένωσης, προσθέτοντας την υποχρέωση να διασφαλίζεται ότι οι σωλήνες εκκένωσης είναι απαλλαγμένοι από υπολείμματα. Συγκεκριμένα, η παραφίνη ξεπλένεται στις θάλασσες και καταλήγει στις ευρωπαϊκές παραλίες, προκαλώντας προβλήματα, μεταξύ άλλων, στην άγρια πανίδα και χλωρίδα.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το κόστος της λειτουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για την παραλαβή και την επεξεργασία αποβλήτων από πλοία, πλην των καταλοίπων φορτίου, καλύπτεται με την είσπραξη τέλους από τα πλοία. Το εν λόγω κόστος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα 4.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το κόστος της λειτουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για την παραλαβή και την επεξεργασία αποβλήτων από πλοία, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων φορτίου των επιφανειοδραστικών ουσιών υψηλού ιξώδους, αλλά εξαιρουμένων των άλλων καταλοίπων φορτίου, καλύπτεται με την είσπραξη τέλους από τα πλοία. Το εν λόγω κόστος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα 4.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  προκειμένου να παρασχεθεί μέγιστο κίνητρο για την παράδοση αποβλήτων όπως ορίζεται στο παράρτημα V της σύμβασης MARPOL, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων που συλλέγονται στα δίχτυα κατά τη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων, το έμμεσο τέλος που επιβάλλεται καλύπτει το σύνολο του κόστους των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για τα συγκεκριμένα απόβλητα, προκειμένου να διασφαλίζεται δικαίωμα παράδοσης χωρίς πρόσθετη άμεση χρέωση·

γ)  προκειμένου να παρασχεθεί μέγιστο κίνητρο για την παράδοση αποβλήτων όπως ορίζεται στο παράρτημα V της σύμβασης MARPOL, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων που συλλέγονται στα δίχτυα κατά τη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων, και των καταλοίπων φορτίου υψηλού ιξώδους εμμενουσών πλεουσών ουσιών, το έμμεσο τέλος που επιβάλλεται καλύπτει το σύνολο του κόστους των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για τα συγκεκριμένα απόβλητα, προκειμένου να διασφαλίζεται δικαίωμα παράδοσης χωρίς πρόσθετη άμεση χρέωση·

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  προκειμένου οι δαπάνες συλλογής σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και συνεπακόλουθης επεξεργασίας των αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά να μη βαρύνουν τους χρήστες του λιμένα, τα κράτη μέλη αποφασίζουν να καλύπτουν τις εν λόγω δαπάνες εξ ολοκλήρου με τα έσοδα από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που αναφέρονται στο παράρτημα 4·

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα τέλη μειώνονται εάν βάσει του σχεδιασμού, του εξοπλισμού και της λειτουργίας του πλοίου μπορεί να αποδειχθεί ότι το πλοίο παράγει μειωμένες ποσότητες αποβλήτων και διαχειρίζεται τα απόβλητά του με βιώσιμο και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να καθορίσει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19, τα κριτήρια για να προσδιορίζεται ότι το πλοίο πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων επί του πλοίου.

5.  Τα τέλη μειώνονται εάν βάσει του σχεδιασμού, του εξοπλισμού, των πολιτικών προμήθειας και της λειτουργίας του πλοίου μπορεί να αποδειχθεί ότι το πλοίο παράγει μειωμένες ποσότητες κατηγορίας αποβλήτων στα οποία επιβάλλεται τέλος και διαχειρίζεται τα απόβλητά του με βιώσιμο και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, σύμφωνα με το παράρτημα 4α για πλοία πλην των αλιευτικών σκαφών και σύμφωνα με το παράρτημα 4β για τα αλιευτικά σκάφη.. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19 για την τροποποίηση των παραρτημάτων 4α και 4β προκειμένου να εναρμονιστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  η απαλλαγή δεν επιφέρει αρνητικό αντίκτυπο στη θαλάσσια ασφάλεια, την υγεία, τη διαβίωση στο πλοίο ή τις συνθήκες εργασίας ή στο θαλάσσιο περιβάλλον·

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όσον αφορά τις επιθεωρήσεις πλοίων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διενεργούνται επιθεωρήσεις τουλάχιστον στο 20 % του συνολικού αριθμού μεμονωμένων σκαφών για καθεμία από τις κατηγορίες που απαριθμούνται κατωτέρω:

1.  Όσον αφορά τις επιθεωρήσεις πλοίων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διενεργούνται επιθεωρήσεις τουλάχιστον στο 20 % του συνολικού αριθμού μεμονωμένων σκαφών ανά έτος για καθεμία από τις κατηγορίες που απαριθμούνται κατωτέρω:

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διαδικασίες για τις επιθεωρήσεις σε αλιευτικά σκάφη ολικής χωρητικότητας κάτω των 100 τόνων, καθώς και για τα σκάφη αναψυχής ολικής χωρητικότητας κάτω των 100 τόνων, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, εξασφαλίζοντας ότι οι επιθεωρήσεις διενεργούνται σε τουλάχιστον το 20 % του συνολικού αριθμού των μεμονωμένων αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής που καταπλέουν στο σχετικό κράτος μέλος ετησίως.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταχωρίζονται στο μέρος του συστήματος πληροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής που αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας οδηγίας.

2.  Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 καταχωρίζονται στο μέρος του συστήματος πληροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής που αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν διαδικασίες για τις επιθεωρήσεις αλιευτικών σκαφών ολικής χωρητικότητας κάτω των 100 τόνων, καθώς και σκαφών αναψυχής ολικής χωρητικότητας κάτω των 100 τόνων, ώστε να διασφαλίζεται συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  σε περίπτωση απώλειας αλιευτικών εργαλείων, τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου·

 

______________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες για την αναφορά της απώλειας αλιευτικών εργαλείων, ανατίθενται στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον καθορισμό της μορφής υποβολής εκθέσεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η Επιτροπή, βάσει των εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ α), δημοσιεύει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και στη συνέχεια ανά διετία, συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με την απώλεια αλιευτικών εργαλείων.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων καθιστά εφικτή την ανάκτηση όλων των σχετικών δεδομένων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη για τον σκοπό της παρακολούθησης της εφαρμογής της οδηγίας.

4.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων καθιστά εφικτή την ανάκτηση όλων των σχετικών δεδομένων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη για τον σκοπό της παρακολούθησης της εφαρμογής της οδηγίας. Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά τη βάση δεδομένων για να παρακολουθεί την εφαρμογή της οδηγίας και να επισύρει την προσοχή σε τυχόν αμφιβολίες σχετικά με την ολοκληρωμένη εφαρμογή με στόχο τη θέση σε ισχύ διορθωτικών μέτρων.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μεριμνά για την οργάνωση ανταλλαγών πείρας μεταξύ των εθνικών αρχών και των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων από τον ιδιωτικό τομέα, σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στους λιμένες της Ένωσης.

Η Επιτροπή μεριμνά για την οργάνωση ανταλλαγών πείρας μεταξύ των εθνικών αρχών και των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων από τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών, σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στους λιμένες της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή εμπειριών δεν πρέπει να γίνεται μόνο μεταξύ των εθνικών αρχών και των εμπειρογνωμόνων του ιδιωτικού τομέα, αλλά να περιλαμβάνει και εμπειρογνώμονες από την κοινωνία των πολιτών.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη το αργότερο ... [12 μήνες μετά από την έγκριση της παρούσας οδηγίας] και στη συνέχεια ανά διετία υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές τους όσον αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων επί των πλοίων και στους λιμένες τους. Έξι μήνες μετά από κάθε προθεσμία υποβολής εκθέσεων, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις εν λόγω βέλτιστες πρακτικές με στόχο την παροχή καθοδήγησης ώστε να σημειωθεί πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 α – παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)

Οδηγία 2005/35/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 20 α

 

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2005/35/ΕΚ

 

Η οδηγία 2005/35/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

 

(1)  Στο άρθρο 2, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. ως «ρυπογόνες ουσίες» νοούνται οι ουσίες που ορίζονται στα παραρτήματα I (πετρέλαιο) και II (επιβλαβείς υγρές ουσίες που μεταφέρονται χύδην) της Marpol 73/78,

«2.  ως «ρυπογόνες ουσίες» νοούνται οι ουσίες που ορίζονται στα παραρτήματα I (πετρέλαιο), II (επιβλαβείς υγρές ουσίες που μεταφέρονται χύδην), IV (λύματα), V (απορρίμματα) και VI (υπολείμματα που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση) της Marpol 73/78, στην επικαιροποιημένη έκδοση·»

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116)(Συνδέεται με τη νέα τροπολογία επί του άρθρο 20α (νέο) που προτείνει να τροποποιηθεί ο ορισμός των ρυπογόνων ουσιών στην οδηγία για τη ρύπανση από τα πλοία.)

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2005/35/ΕΚ θεσπίζει κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση απορρίψεων ρυπογόνων ουσιών από πλοία. Επί του παρόντος, καλύπτει μόνο τα απόβλητα που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι (πετρέλαιο) και II (επιβλαβείς υγρές ουσίες χύδην) της MARPOL. Πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει και τις απορρίψεις των παραρτημάτων IV (λύματα), V (απορρίμματα) και VI (υπολείμματα που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση). Τέτοιες απορρίψεις, εφόσον διαπράττονται με πρόθεση, από αμέλεια ή από σοβαρή αμέλεια, θα πρέπει επίσης να θεωρούνται ποινικό αδίκημα.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 α – παράγραφος 2 – σημείο 2 (νέο)

Οδηγία 2005/35/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2)   Το άρθρο 5 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.   Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών σε οιαδήποτε από τις περιοχές του άρθρου 3, παράγραφος 1, δεν θεωρείται παράβαση εφόσον πληροί τους όρους των κανονισμών 15, 34, 4.1 ή 4.3 του παραρτήματος I, ή των κανονισμών 13, 3.1.1 ή 3.1.3 του παραρτήματος II της Marpol 73/78.

«1.   Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών σε οιαδήποτε από τις περιοχές του άρθρου 3, παράγραφος 1, δεν θεωρείται παράβαση εφόσον πληροί τους όρους των κανονισμών 15, 34, 4.1 ή 4.3 του παραρτήματος I, ή των κανονισμών 13, 3.1.1 ή 3.1.3 του παραρτήματος II, της Marpol 73/78, στην επικαιροποιημένη έκδοση.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116)(Συνδέεται με τη νέα τροπολογία επί του άρθρο 20α (νέο) που προτείνει να τροποποιηθεί ο ορισμός των ρυπογόνων ουσιών στην οδηγία για τη ρύπανση από τα πλοία.)

Αιτιολόγηση

Υπό το πρίσμα της τροποποίησης του ορισμού των ρυπογόνων ουσιών, οι εξαιρέσεις πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως. Οι εξαιρέσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτές στη σύμβαση MARPOL.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20α – παράγραφος 1 – σημείο 3 (νέο)

Οδηγία 2005/35/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3)   Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.   Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών στις περιοχές του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία γ), δ) και ε) δεν θεωρείται παράβαση του πλοιοκτήτη, του πλοιάρχου ή του πληρώματος, εφόσον πληροί τους όρους του κανονισμού 4.2 του παραρτήματος I ή του κανονισμού 3.1.2 του παραρτήματος II της Marpol 73/78.·

«2.   Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών στις περιοχές του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία γ), δ) και ε) δεν θεωρείται παράβαση του πλοιοκτήτη, του πλοιάρχου ή του πληρώματος, εφόσον πληροί τους όρους του κανονισμού 4.2 του παραρτήματος I, του κανονισμού 3.1.2 του παραρτήματος II, των κανονισμών 3 και 11 του παραρτήματος IV, των κανονισμών 4, 5, 6 ή 7 του παραρτήματος V, του κανονισμού 3 του παραρτήματος VI της Marpol 73/78, στην επικαιροποιημένη έκδοση.»

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116)(Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 20α (νέο) που προτείνει να τροποποιηθεί ο ορισμός των ρυπογόνων ουσιών στην οδηγία για τη ρύπανση από τα πλοία.)

Αιτιολόγηση

Υπό το πρίσμα της τροποποίησης του ορισμού των ρυπογόνων ουσιών, οι εξαιρέσεις πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως. Οι εξαιρέσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτές στη σύμβαση MARPOL. Για ρυπαντικές ουσίες που εμπίπτουν στα παρατήματα IV, V ή VI, δεν υπάρχει λόγος να εφαρμοστεί διαφορετική εξαίρεση για τα στενά, την αποκλειστική οικονομική ζώνη ή την ανοικτή θάλασσα.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 4 – υπότιτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατηγορίες δαπανών της λειτουργίας και της διοίκησης του συνταξιοδοτικού ταμείου

Κατηγορίες δαπανών και καθαρά έσοδα που αφορούν τη λειτουργία και διοίκηση του συνταξιοδοτικού ταμείου

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να αναγράφονται τα καθαρά έσοδα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την κάλυψη του κόστους των αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 4 – στήλη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Καθαρά έσοδα

 

Καθαρά έσοδα από συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και εθνική/περιφερειακή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που αναφέρονται κατωτέρω.

 

-  Καθαρά οικονομικά οφέλη που παρέχονται από συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού·

 

-  Άλλα καθαρά έσοδα από τη διαχείριση αποβλήτων όπως συστήματα ανακύκλωσης·

 

-  Χρηματοδότηση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας·

 

-  Άλλη χρηματοδότηση ή επιδοτήσεις που διατίθενται στους λιμένες για τη διαχείριση αποβλήτων και την αλιεία.

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να αναγράφονται τα καθαρά έσοδα. Αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δαπανών για παθητικά αλιευθέντα απόβλητα.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 4α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4α

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΕΛΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

 

Για να τύχει μειώσεως των τελών κάθε πλοίο εκτός των αλιευτικών σκαφών, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

 

α)  έγκριση σχεδίου διαχείρισης μείωσης των απορριμμάτων με μέτρα και διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση της παραλαβής επί του σκάφους υλικού που θα μπορούσε να καταστεί απόβλητο·

 

β)  θέσπιση μέτρων και διαδικασιών για τη μείωση των απορριμμάτων που δημιουργούνται κατά την προμήθεια τροφοδοσίας και παροχών, μεταξύ των οποίων:

 

-  χρησιμοποίηση προμηθειών που παραδίδονται χύδην και σε ανακυκλωμένες συσκευασίες ή επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες και εμπορευματοκιβώτια·

 

-  αποφυγή της χρήσης κυπέλλων, σκευών, πιάτων, πετσετών, χαλιών και άλλων ειδών ευκολίας μιας χρήσης, όπου είναι δυνατόν·

 

-  αποφυγή προμηθειών που κατασκευάζονται ή συσκευάζονται σε πλαστικά, εκτός εάν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για επαναχρησιμοποίηση·

 

γ)  θέσπιση μέτρων και διαδικασιών για τη μείωση των απορριμμάτων που δημιουργούνται κατά την επιλογή των υλικών αποθήκευσης και τη διασφάλιση ή προστασία του φορτίου από τις καιρικές συνθήκες, μεταξύ των οποίων:

 

-  χρήση μόνιμων επαναχρησιμοποιήσιμων επενδύσεων για την προστασία του φορτίου αντί για πλαστικά φύλλα μιας χρήσης ή ανακυκλώσιμων υλικών·

 

-  χρησιμοποίηση συστημάτων αποθήκευσης και μεθόδων που επαναχρησιμοποιούν τα απορρίμματα, τα υλικά συγκράτησης, την επένδυση και τα υλικά συσκευασίας·

 

δ)  εφαρμογή διαχωρισμού και συλλογής στην πηγή, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης σαφώς επισημασμένων δοχείων απορριμμάτων στο πλοίο για την παραλαβή και διαχωρισμό των απορριμμάτων κατά την παραγωγή τους·

 

ε)  παροχή εκπαίδευσης σε πληρώματα και θέσπιση επιχειρησιακών διαδικασιών για τον περιορισμό της τυχαίας ή σκόπιμης απόρριψης αποβλήτων·

 

στ)  εφαρμογή πειθαρχικών διαδικασιών και επιβολή κυρώσεων για παραπτώματα των εργαζομένων που έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη αποβλήτων στη θάλασσα.

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για τη μείωση των τελών θα πρέπει να καθοριστούν σε παράρτημα. Αυτές οι απαιτήσεις βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της MARPOL. Οι εισηγητές πρόσθεσαν τις διατάξεις σχετικά με την εκπαίδευση του πληρώματος και τις πειθαρχικές διαδικασίες.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4β

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ, 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

 

Για την επιλεξιμότητα όσον αφορά τη μείωση των τελών, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

 

1.  Για όλα τα αλιευτικά σκάφη:

 

-  προμήθεια αλιευτικών εργαλείων και εξαρτημάτων σχεδιασμένων για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης στο τέλος του κύκλου ζωής·

 

-  κατάρτιση για την πρόληψη και την ανάκτηση ζημιών·

 

-  παράδοση παθητικά αλιευθέντων αποβλήτων που συλλέγονται σε δίχτυα κατά τη διάρκεια συνήθων αλιευτικών δραστηριοτήτων στις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής·

 

2.  Συμπληρωματικά προς το σημείο 1, για αλιευτικά σκάφη άνω των 12 μέτρων:

 

α)  έγκριση σχεδίου διαχείρισης μείωσης των απορριμμάτων με μέτρα και διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση της παραλαβής επί του σκάφους υλικού που θα μπορούσε να καταστεί απόβλητο·

 

β)  θέσπιση μέτρων και διαδικασιών για τη μείωση των απορριμμάτων που δημιουργούνται κατά την προμήθεια τροφοδοσίας και παροχών, μεταξύ των οποίων:

 

-  χρησιμοποίηση προμηθειών που παραδίδονται χύδην και σε ανακυκλωμένες συσκευασίες ή επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες και εμπορευματοκιβώτια·

 

-  αποφυγή της χρήσης κυπέλλων, σκευών, πιάτων, πετσετών, χαλιών και άλλων ειδών ευκολίας μιας χρήσης, όπου είναι δυνατόν·

 

-  αποφυγή προμηθειών που κατασκευάζονται ή συσκευάζονται σε πλαστικά, εκτός εάν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για επαναχρησιμοποίηση·

 

γ)  θέσπιση μέτρων και διαδικασιών για τη μείωση των απορριμμάτων που δημιουργούνται κατά την επιλογή των υλικών αποθήκευσης και τη διασφάλιση ή προστασία του φορτίου από τις καιρικές συνθήκες, μεταξύ των οποίων:

 

-  χρήση μόνιμων επαναχρησιμοποιήσιμων επενδύσεων για την προστασία του φορτίου αντί για πλαστικά φύλλα μιας χρήσης ή ανακυκλώσιμων υλικών·

 

-  χρησιμοποίηση συστημάτων αποθήκευσης και μεθόδων που επαναχρησιμοποιούν τα απορρίμματα, τα υλικά συγκράτησης, την επένδυση και τα υλικά συσκευασίας·

 

δ)  εφαρμογή διαχωρισμού και συλλογής στην πηγή, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης σαφώς επισημασμένων δοχείων απορριμμάτων στο πλοίο για την παραλαβή και διαχωρισμό των απορριμμάτων κατά την παραγωγή τους·

 

ε)  παροχή εκπαίδευσης σε πληρώματα και θέσπιση επιχειρησιακών διαδικασιών για τον περιορισμό της τυχαίας ή σκόπιμης απόρριψης αποβλήτων·

 

στ)  εφαρμογή πειθαρχικών διαδικασιών και επιβολή κυρώσεων για παραπτώματα των εργαζομένων που έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη αποβλήτων στη θάλασσα.

 

3.  Συμπληρωματικά προς το σημείο 1, για αλιευτικά σκάφη μήκους κάτω των 12 μέτρων που αλιεύουν αποκλειστικά εντός των χωρικών υδάτων τους ή δεν παραμένουν ποτέ για χρονικό διάστημα άνω των 24 ωρών στη θάλασσα:

 

-  διάθεση εξοπλισμού επί του σκάφους για την ανάκτηση απωλεσθέντων εργαλείων.

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια για τη μείωση των τελών για τα αλιευτικά σκάφη θα πρέπει να καθοριστούν σε παράρτημα. Ορισμένες απαιτήσεις θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα αλιευτικά σκάφη, ορισμένες επιπλέον εκτός από τα μεσαία / μεγάλα ή μικρά. Για να είναι επιλέξιμα για τη μείωση των τελών, όλα τα αλιευτικά σκάφη θα πρέπει να προμηθεύονται επαναχρησιμοποιήσιμα και ανακυκλώσιμα δίχτυα. Τα μεσαία/μεγάλα αλιευτικά σκάφη πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα μείωσης των απορριμμάτων βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της MARPOL. Τα μικρά αλιευτικά σκάφη πρέπει να έχουν κίνητρο να διαθέτουν εξοπλισμό επί του σκάφους για να ανακτούν τα χαμένα εργαλεία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

5.2.2018

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

31.5.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Bas Eickhout

7.3.2018

Εξέταση στην επιτροπή

20.6.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

1

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Linnéa Engström, Elena Gentile, Carolina Punset, Bart Staes, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Tonino Picula, Lieve Wierinck

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

ALDE

Catherine Bearder, Carolina Punset, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Santiago Fisas Ayxelà, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

José Blanco López, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

ECR

John Procter

6

0

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

ENF

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

PPE

Elisabetta Gardini

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας (13.7.2018)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ και της οδηγίας 2010/65/ΕΕ

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Cláudia Monteiro de Aguiar

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Ο στόχος 14 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη εφιστά την προσοχή στις απειλές της θαλάσσιας ρύπανσης και της ρύπανσης από θρεπτικές ουσίες, της εξάντλησης των πόρων και της κλιματικής αλλαγής, φαινόμενα τα οποία οφείλονται όλα πρωτίστως σε ανθρώπινες ενέργειες. Οι απειλές αυτές ασκούν περαιτέρω πίεση στα περιβαλλοντικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας και της φυσικής υποδομής, ενώ παράλληλα δημιουργούν παγκόσμια κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων κινδύνων για την υγεία, την ασφάλεια και χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εργαστεί για την προστασία των θαλάσσιων ειδών και να στηρίξει τα άτομα που εξαρτώνται από τους ωκεανούς, είτε για λόγους απασχόλησης ή πόρων είτε για λόγους αναψυχής.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Οι πρωτοβουλίες στον τομέα της αλιείας που αποσκοπούν στη μείωση των αποβλήτων από την αλιεία ή την ανάκτηση πλαστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των απολεσθέντων αλιευτικών εργαλείων, θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτες.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Η οδηγία 2008/98/ΕΚ θέτει τις κύριες αρχές διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της ιεράρχησης των αποβλήτων, με την οποία δίνεται προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση των αποβλήτων ως προς άλλες μορφές ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων και απαιτείται η καθιέρωση συστημάτων χωριστής συλλογής των αποβλήτων. Οι υποχρεώσεις αυτές εφαρμόζονται επίσης στη διαχείριση των αποβλήτων από τα πλοία.

(11) Η οδηγία 2008/98/ΕΚ θέτει τις κύριες αρχές διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της ιεράρχησης των αποβλήτων, με την οποία δίνεται προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση των αποβλήτων ως προς άλλες μορφές ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων και απαιτείται η καθιέρωση συστημάτων χωριστής συλλογής των αποβλήτων. Επιπλέον, η έννοια της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού αποτελεί κατευθυντήρια αρχή της ενωσιακής νομοθεσίας για τα απόβλητα, βάσει της οποίας οι παραγωγοί είναι υπεύθυνοι για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων τους καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Οι εν λόγω υποχρεώσεις εφαρμόζονται επίσης στη διαχείριση των αποβλήτων από τα πλοία.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18α) Σε ορισμένα κράτη μέλη, έχουν καταρτιστεί προγράμματα για την παροχή χρηματοδότησης για αλιείς όσον αφορά το κόστος που ενδέχεται να αναλάβουν εξαιτίας της παράδοσης αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων ή της εναπόθεσης στην ξηρά αποβλήτων που αλιεύονται ενεργητικά ή παθητικά. Τα εν λόγω συστήματα θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από καθεστώτα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, τα οποία θα μπορούσαν να συμπληρώνουν τα συστήματα κάλυψης του κόστους που δημιουργούνται βάσει της παρούσας οδηγίας. Ως εκ τούτου, αυτά τα συστήματα κάλυψης του κόστους δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικίνητρο για τη συμμετοχή αλιευτικών σκαφών και λιμενικών κοινοτήτων στα υφιστάμενα συστήματα παράδοσης αποβλήτων που αλιεύονται ενεργητικά και παθητικά.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β) Προκειμένου να προαχθεί η παράδοση αποβλήτων που συλλέγονται παθητικά σε δίχτυα κατά τη διάρκεια συνήθων αλιευτικών δραστηριοτήτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες που συνδέονται με τη συλλογή τους σε λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής και την επακόλουθη διαχείριση, με έσοδα από εναλλακτικές πηγές εισοδήματος.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η παρούσα οδηγία να καλύπτει επίσης και τα απόβλητα που αλιεύονται παθητικά. Η παράδοση αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετα έξοδα για τα αλιευτικά σκάφη. Το κόστος της συλλογής αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά στις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και της επακόλουθης επεξεργασίας θα πρέπει να χρηματοδοτείται από εναλλακτικές πηγές εσόδων.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Η έννοια του «πράσινου πλοίου» θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος επιβράβευσης των σκαφών που μειώνουν τα επί του πλοίου απόβλητα.

(19) Η έννοια του «πράσινου πλοίου» θα πρέπει να εφαρμοστεί όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων. Θα πρέπει να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις σε ολόκληρη την Ένωση, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος επιβράβευσης των σκαφών που μειώνουν τα επί του πλοίου απόβλητα, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΔΝΟ του 2017 για την εφαρμογή του παραρτήματος V της Σύμβασης MARPOL. Επιπλέον, η μείωση των αποβλήτων επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, με τον ουσιαστικό διαχωρισμό των αποβλήτων επί του σκάφους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΔΝΟ για το παράρτημα V της MARPOL και τα πρότυπα που έχει αναπτύξει ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης.

Αιτιολόγηση

Η έννοια «πράσινο πλοίο» θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή τη στιγμή, και μάλιστα δεδομένου ότι υπάρχουν ήδη σαφείς κατευθυντήριες γραμμές.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α) Τα πλαστικά αλιευτικά εργαλεία έχουν υψηλό δυναμικό ανακύκλωσης, ιδίως όταν έχουν σχεδιαστεί σωστά. Συνεπώς, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», θα πρέπει να θεσπιστούν καθεστώτα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού για τη χρηματοδότηση της υγιούς διαχείρισης αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων και εξαρτημάτων και για την επίτευξη υψηλών ποσοστών συλλογής.

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για τη «διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού» (EPR) θα πρέπει επίσης να καθοριστούν για τα αλιευτικά εργαλεία.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32α)   Τα ειδικά χαρακτηριστικά των εξόχως απόκεντρων περιοχών, τα οποία αναγνωρίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διασφάλιση της καταλληλότητας των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής σε περιοχές οι οποίες ενδέχεται να μην είναι σε θέση να συμμορφωθούν με αυτά. Ως εκ τούτου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ιδιαίτερο καθεστώς τους. Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν ειδικά μέτρα χρηματοδότησης, ώστε να μπορούν να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα κατάλληλων εγκαταστάσεων υποδοχής.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «απόβλητα από πλοία»: όλα τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των καταλοίπων φορτίου, τα οποία παράγονται κατά το δρομολόγιο πλοίου ή κατά τις εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης και καθαρισμού, ή τα απόβλητα που συλλέγονται σε δίχτυα κατά τη διάρκεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραρτημάτων I, II, IV, V και VI της σύμβασης MARPOL·

γ)  «απόβλητα από πλοία»: όλα τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των καταλοίπων φορτίου, τα οποία παράγονται κατά το δρομολόγιο πλοίου ή κατά τις εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης και καθαρισμού, και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραρτημάτων I, II, IV, V και VI της σύμβασης MARPOL και τα απόβλητα που αλιεύονται παθητικά·

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να οριστούν όλες οι μορφές αποβλήτων που σχετίζονται με την αλιεία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμπεριληφθούν αθέμιτες υποχρεώσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με τα απόβλητα ιχθύων επί του σκάφους.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  «απόβλητα αλιευτικών σκαφών»: όλα τα απόβλητα που παράγονται κατά τη λειτουργία ενός αλιευτικού σκάφους ή κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση και καθαρισμό, και εμπίπτουν άμεσα και ατομικά στο πεδίο εφαρμογής των παραρτημάτων Ι, ΙΙ, IV, V και VI της Σύμβασης MARPOL, με εξαίρεση τα νωπά ολόκληρα ή τα μη νωπά ψάρια που προέρχονται από αλιευτικές δραστηριότητες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια του δρομολογίου ή δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να οριστούν όλες οι μορφές αποβλήτων που σχετίζονται με την αλιεία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμπεριληφθούν αθέμιτες υποχρεώσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με τα απόβλητα ιχθύων επί του σκάφους.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  «απόβλητα που συλλέγονται παθητικά»: τα απόβλητα που συλλέγονται στα δίχτυα κατά την άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να οριστούν όλες οι μορφές αποβλήτων που σχετίζονται με την αλιεία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμπεριληφθούν αθέμιτες υποχρεώσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με τα απόβλητα ιχθύων επί του σκάφους.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ γ)  «ενεργός συλλογή αποβλήτων»: τα απόβλητα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια μη αλιευτικών ταξιδιών με αποκλειστικό σκοπό την απομάκρυνση θαλάσσιων απορριμμάτων από τη θάλασσα·

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να οριστούν όλες οι μορφές αποβλήτων που σχετίζονται με την αλιεία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμπεριληφθούν αθέμιτες υποχρεώσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με τα απόβλητα ιχθύων επί του σκάφους.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  «αλιευτικό ταξίδι»: κάθε ταξίδι αλιευτικού σκάφους κατά τη διάρκεια του οποίου διεξάγονται αλιευτικές δραστηριότητες, το οποίο αρχίζει τη στιγμή που το αλιευτικό σκάφος αποπλέει από έναν λιμένα και λήγει με την άφιξή του στον λιμένα απόπλου ή σε άλλο λιμένα όπου διενεργείται εκφόρτωση·

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν καθεστώτα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία και τα κατασκευαστικά στοιχεία που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 8α της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και θεσπίζουν διαφοροποιημένες χρηματοδοτικές συνεισφορές που προωθούν τη διάθεση στην αγορά αλιευτικών εργαλείων τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της ανακύκλωσης·

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν υποχρεωτικά καθεστώτα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στους λιμένες αλιείας σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην αναθεωρημένη οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, με έμφαση στα διαφοροποιημένα τέλη για την ενθάρρυνση του σχεδιασμού εργαλείων για τη διευκόλυνση της ανακύκλωσης.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4α.  Δεδομένων των ειδικών χαρακτηριστικών των εξόχως απόκεντρων περιοχών, που αναγνωρίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι σε θέση να λαμβάνουν ειδικά μέτρα χρηματοδότησης ώστε να μπορούν να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα κατάλληλων εγκαταστάσεων υποδοχής. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης διετούς παρέκκλισης στα κράτη μέλη όσον αφορά τις υποχρεώσεις που αναφέρονται ανωτέρω για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές τους, εάν οι περιοχές αυτές θεωρείται ότι δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την καταλληλότητα των λιμενικών εγκαταστάσεων υποδοχής.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση μικρών μη στελεχωμένων λιμένων ή απομακρυσμένων λιμένων, εφόσον το κράτος μέρος στο οποίο βρίσκεται τέτοιος λιμένας έχει υποβάλει την πληροφορία αυτή ηλεκτρονικά στο μέρος του συστήματος πληροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής που προβλέπεται στο άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας.

Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση μη στελεχωμένων, μικρών λιμένων ή απομακρυσμένων λιμένων, εφόσον το κράτος μέρος στο οποίο βρίσκεται τέτοιος λιμένας έχει υποβάλει την πληροφορία αυτή ηλεκτρονικά στο μέρος του συστήματος πληροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής που προβλέπεται στο άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Όταν πρόκειται για πλοίο που παραδίδει απόβλητα σε μη εργάσιμες ημέρες ή εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας σε μικρούς λιμένες, οι λιμένες αυτοί είναι πιθανό να είναι υποστελεχωμένοι και το πλοίο να μην μπορεί να παραλάβει την απόδειξη παραλαβής αποβλήτων.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Αν τα απολεσθέντα αλιευτικά εργαλεία δεν είναι δυνατόν να ανακτηθούν, ο πλοίαρχος εισάγει τη σχετική πληροφορία στο ημερολόγιο του πλοίου. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας ενημερώνει την αρμόδια αρχή του παράκτιου κράτους μέλους.

 

Οι πληροφορίες για τα απολεσθέντα αλιευτικά εργαλεία συλλέγονται και καταγράφονται από τα κράτη μέλη και διαβιβάζονται ετησίως στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο έκθεσης της επιτροπής TRAN, αρμόδιας επιτροπής, περιλαμβάνει παρόμοιες απαιτήσεις, αλλά θα μπορούσε να περιλαμβάνει εκχώρηση εξουσίας στην Επιτροπή όσον αφορά τον μορφότυπο υποβολής εκθέσεων. Η προσαρμογή των απαιτήσεων στη διατύπωση του άρθρου 1 παράγραφος 42 της πρότασης κανονισμού όσον αφορά τους αλιευτικούς ελέγχους (COM (2018) 368 final) αποτρέπει συνεπώς τη δημιουργία δυνητικά διαφορετικών απαιτήσεων.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Εάν ο επόμενος λιμένας κατάπλου βρίσκεται εκτός της Ένωσης ή εάν τα κράτη μέλη έχουν σοβαρούς λόγους να πιστεύουν ότι δεν διατίθενται επαρκείς εγκαταστάσεις στον επόμενο λιμένα κατάπλου ή εάν ο εν λόγω λιμένας είναι άγνωστος, τα κράτη μέλη απαιτούν από το πλοίο να παραδώσει όλα τα απόβλητά του πριν από τον απόπλου.

7. Εάν ο επόμενος λιμένας κατάπλου βρίσκεται εκτός της Ένωσης και εάν τα κράτη μέλη έχουν σοβαρούς λόγους να πιστεύουν ότι δεν διατίθενται επαρκείς εγκαταστάσεις στον επόμενο λιμένα κατάπλου ή εάν ο εν λόγω λιμένας είναι άγνωστος, τα κράτη μέλη απαιτούν από το πλοίο να παραδώσει όλα τα απόβλητά του πριν από τον απόπλου.

Αιτιολόγηση

Ας μην ξεχνάμε ότι τα πλοία εξακολουθούν να έχουν επαρκή αποθηκευτική ικανότητα για να συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς να χρειάζεται να παραδώσουν εν μέρει τα απόβλητα, αλλά - το πιο σημαντικό υπό το φως του Brexit - ότι είναι υπερβολικά αυστηρό να απαιτούμε από τα πλοία να παραδίδουν όλα τα απόβλητα σε λιμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τον απόπλου. Για παράδειγμα, η εξαίρεση δεν θα ισχύει για αλιευτικό σκάφος που εξέρχεται από τη Γαλλία, εκφορτώνει τα ψάρια σε λιμένα του Ηνωμένου Βασιλείου και επιστρέφει. Το ίδιο ισχύει και για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το κόστος της λειτουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για την παραλαβή και την επεξεργασία αποβλήτων από πλοία, πλην των καταλοίπων φορτίου, καλύπτεται με την είσπραξη τέλους από τα πλοία. Το εν λόγω κόστος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα 4.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το κόστος της λειτουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για την παραλαβή και την επεξεργασία αποβλήτων από πλοία, πλην των καταλοίπων φορτίου, καλύπτεται από συνδυασμό τελών που εισπράττονται από τα πλοία, εσόδων από τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και άλλα κονδύλια. Το εν λόγω κόστος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα 4.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  προκειμένου να παρασχεθεί μέγιστο κίνητρο για την παράδοση αποβλήτων όπως ορίζεται στο παράρτημα V της σύμβασης MARPOL, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων που συλλέγονται στα δίχτυα κατά τη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων, το έμμεσο τέλος που επιβάλλεται καλύπτει το σύνολο του κόστους των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για τα συγκεκριμένα απόβλητα, προκειμένου να διασφαλίζεται δικαίωμα παράδοσης χωρίς πρόσθετη άμεση χρέωση·

γ)  προκειμένου να παρασχεθεί μέγιστο κίνητρο για την παράδοση αποβλήτων όπως ορίζεται στο παράρτημα V της σύμβασης MARPOL, τα απόβλητα που συλλέγονται ενεργά και παθητικά από αλιευτικά σκάφη απαλλάσσονται από την εφαρμογή του καθεστώτος άμεσων τελών που καθορίζεται στην παρούσα οδηγία. Το έμμεσο τέλος που επιβάλλεται καλύπτει το σύνολο του κόστους των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για τα συγκεκριμένα απόβλητα, προκειμένου να διασφαλίζεται δικαίωμα παράδοσης χωρίς πρόσθετη άμεση χρέωση.

 

Μπορούν να θεσπιστούν και να χρηματοδοτηθούν περαιτέρω μέτρα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για τη μείωση του κόστους και την παροχή κινήτρων στους αλιείς να συλλέγουν ενεργά και παθητικά τα απόβλητα·

 

προκειμένου οι δαπάνες συλλογής σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και επακόλουθης επεξεργασίας των αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά να μη βαρύνουν τους χρήστες του λιμένα, τα κράτη μέλη αποφασίζουν να καλύπτουν τις εν λόγω δαπάνες εξ ολοκλήρου με τα έσοδα από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που αναφέρονται στο παράρτημα 4·

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα τέλη μπορούν να διαφοροποιούνται λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, της κατηγορίας, του τύπου και του μεγέθους του πλοίου και του είδους των δρομολογίων που εκτελεί το πλοίο, καθώς και λαμβανομένων υπόψη υπηρεσιών που παρέχονται εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας στον λιμένα.

4. Τα τέλη μπορούν να διαφοροποιούνται λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, της κατηγορίας, του τύπου και του μεγέθους του πλοίου, της αναγνώρισης του πράσινου πλοίου και του τύπου και του μεγέθους του πλοίου, και του είδους των δρομολογίων που εκτελεί το πλοίο, των διαφόρων ειδών και κατηγοριών αποβλήτων που ορίζονται στο παράρτημα 3 και των διαφόρων τύπων παραλαβής ανάλογα με τον τύπο του λιμένα, καθώς και λαμβανομένων υπόψη υπηρεσιών που παρέχονται εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας στον λιμένα.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα τέλη μειώνονται εάν βάσει του σχεδιασμού, του εξοπλισμού και της λειτουργίας του πλοίου μπορεί να αποδειχθεί ότι το πλοίο παράγει μειωμένες ποσότητες αποβλήτων και διαχειρίζεται τα απόβλητά του με βιώσιμο και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να καθορίσει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19, τα κριτήρια για να προσδιορίζεται ότι το πλοίο πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων επί του πλοίου.

5. Τα τέλη μειώνονται εάν βάσει του σχεδιασμού, του εξοπλισμού και της λειτουργίας του πλοίου μπορεί να αποδειχθεί ότι το πλοίο παράγει μειωμένες ποσότητες αποβλήτων ή διαχειρίζεται τα απόβλητά του με βιώσιμο και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, μέσω του διαχωρισμού των αποβλήτων επί του σκάφους σύμφωνα με τα σχέδια διαχείρισης που ορίζουν οι εθνικές ή περιφερειακές αρχές. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να καθορίσει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19, τα κριτήρια για να προσδιορίζεται ότι το πλοίο πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων επί του πλοίου.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ο διακανονισμός που αναφέρεται στο στοιχείο β) αποδεικνύεται από υπογεγραμμένη σύμβαση με λιμένα ή ανάδοχο στον τομέα των αποβλήτων, αποδείξεις παράδοσης αποβλήτων και επιβεβαίωση ότι ο διακανονισμός έχει γίνει δεκτός από όλους τους λιμένες που βρίσκονται στη διαδρομή του πλοίου. Ο διακανονισμός για την παράδοση και την καταβολή του τέλους πραγματοποιείται σε λιμένα της Ένωσης προκειμένου να αποτελεί επαρκή απόδειξη σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

γ)  ο διακανονισμός που αναφέρεται στο στοιχείο β) αποδεικνύεται από υπογεγραμμένη σύμβαση με λιμένα ή ανάδοχο στον τομέα των αποβλήτων και αποδείξεις παράδοσης αποβλήτων. Ο διακανονισμός για την παράδοση και την καταβολή του τέλους πραγματοποιείται σε λιμένα της Ένωσης προκειμένου να αποτελεί επαρκή απόδειξη σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση όλοι οι λιμένες του δρομολογίου του πλοίου να αποδέχονται ρητώς και να επιβεβαιώνουν ότι ένα σκάφος έχει αποφασίσει να παραδώσει τα απόβλητά του σύμφωνα με ένα καθεστώς αποβλήτων σε έναν ορισμένο λιμένα, προσθέτει περιττή γραφειοκρατία και φόρτο εργασίας τόσο στα αλιευτικά σκάφη όσο και στις λιμενικές αρχές, που δεν συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Διατάξεις των κρατών μελών

 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι λιμένες που παρέχουν υποδοχή για τα αλιευτικά σκάφη, με την εξαίρεση των απομακρυσμένων λιμένων ή εκείνων με μικρό μόνο αριθμό αλιευτικών σκαφών, θεσπίζουν πρωτοβουλίες αλίευσης απορριμμάτων με σκοπό την ενθάρρυνση της συλλογής και μέτρησης των αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά με τις συνήθεις αλιευτικές δραστηριότητες. 

 

2. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται στη σύσταση OSPAR 2016/1 σχετικά με τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων μέσω της εφαρμογής πρωτοβουλιών αλίευσης απορριμμάτων.

 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν και να διατηρούν ένα εθνικό ταμείο για τη στήριξη της συλλογής αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά από αλιευτικά σκάφη. Το ταμείο μπορεί να χρησιμοποιείται για να διασφαλίζεται η λειτουργία των πρωτοβουλιών αλίευσης απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ειδικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης αποβλήτων επί του πλοίου, της παρακολούθησης των αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά, της εκπαίδευσης και της προώθησης της εθελοντικής συμμετοχής στην πρωτοβουλία, του κόστους επεξεργασίας των αποβλήτων, και για να καλύπτει τις δαπάνες του προσωπικού που απαιτείται για τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων. 

 

4. Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τις ποσότητες των αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά και αποθηκεύονται σε εθνική ή περιφερειακή βάση δεδομένων για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση των εθνικών ταμείων τους έως τις 31 Δεκεμβρίου [δύο έτη μετά την έγκριση] και, στη συνέχεια, υποβάλλουν εκθέσεις ανά διετία σχετικά με τις δραστηριότητες και τα έργα που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Fishing for litter initiatives were first launched in 2002 in Sweden. Quantities of waste collected by such schemes can be substantial. The OSPAR Convention adopted guidelines on how to develop a fishing for litter project (OSPAR Agreement 2017-08). Such schemes are voluntary but require significant engagement to ensure that vessel crew participate in the scheme. Fishing vessels must be provided with a large, sturdy bag to separately collect waste that has been passively fished, and once back at port the waste should be weighed and the data collected before disposal. Due to the monetary cost involved in the establishment and running of such schemes, it is possible that the 100% indirect fee for garbage delivery fees in ports could be increased substantially to cover these costs. As most of the passively fished waste would not have originated from fishing activities, there is an argument that fishing vessels should not be obliged to pay for it. Indeed if they were this would provide an incentive to not participate in such activities. A national fund would spread the costs for fishing for litter across all maritime users in that area.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9β

 

Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού

 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν καθεστώτα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία και τα εξαρτήματα αλιευτικών εργαλείων. Εκτός από τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 8α της οδηγία 2008/98/ΕΚ, τα εν λόγω καθεστώτα περιλαμβάνουν διαφοροποιημένα τέλη για την ενθάρρυνση της διάθεσης στην αγορά αλιευτικών εργαλείων που σχεδιάζονται και προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν τα υποχρεωτικά συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στους λιμένες αλιείας σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην αναθεωρημένη οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, με έμφαση στα διαφοροποιημένα τέλη για την ενθάρρυνση του σχεδιασμού εργαλείων για τη διευκόλυνση της ανακύκλωσης.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 4 – πίνακας – στήλη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έσοδα

 

Έσοδα που προκύπτουν από το σύστημα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (ΔΕΠ) και τη διαθέσιμη εθνική / περιφερειακή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που αναφέρονται κατωτέρω.

 

- Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων (απόβλητα που καλύπτονται από το ΔΕΠ αλλά δεν εισέρχονται στο χωριστό κανάλι συλλογής, π.χ. απόβλητα που συλλέγονται μαζί με μικτά αστικά απόβλητα)·

 

- Ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού·

 

- Δράσεις πρόληψης αποβλήτων·

 

- Πρόληψη και διαχείριση απορριμμάτων·

 

- Εφαρμογή και επίβλεψη των καθεστώτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου, των μέτρων κατά των λάθρα επωφελούμενων, κλπ.)·

 

- Διοίκηση, επικοινωνία και διαχείριση δεδομένων και υποβολή εκθέσεων σε σχέση με τη λειτουργία των συλλογικών συστημάτων·

 

- Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ·

 

- Άλλη χρηματοδότηση ή επιδοτήσεις που διατίθενται στους λιμένες για τη διαχείριση αποβλήτων και την αλιεία.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 4 – υπότιτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατηγορίες δαπανών της λειτουργίας και της διοίκησης του συνταξιοδοτικού ταμείου

Κατηγορίες δαπανών και καθαρά έσοδα που αφορούν τη λειτουργία και διοίκηση των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής

Αιτιολόγηση

Επίσης, θα ήταν σκόπιμο να καθοριστούν τα καθαρά έσοδα, δεδομένου ότι αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν από τα απόβλητα που αλιεύονται παθητικά.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 4 – πίνακας – στήλη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Καθαρά έσοδα

 

Καθαρά έσοδα από συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και εθνική/περιφερειακή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων εσόδων που αναφέρονται κατωτέρω.

 

- Καθαρά οικονομικά οφέλη που παρέχονται από καθεστώτα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού·

 

- Άλλα καθαρά έσοδα από τη διαχείριση αποβλήτων όπως συστήματα ανακύκλωσης·

 

- Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας·

 

- Άλλη χρηματοδότηση ή επιδοτήσεις που διατίθενται στους λιμένες για τη διαχείριση αποβλήτων και την αλιεία.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν επίσης σκόπιμο να καθοριστούν τα καθαρά έσοδα, δεδομένου ότι αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν από τα απόβλητα που αλιεύονται παθητικά.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[όνομα του πλοίου] [αριθμός IMO] [όνομα του κράτους σημαίας]

[όνομα του πλοίου] [αριθμός IMO] [όνομα του κράτους σημαίας]

εκτελεί προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς στον/στους ακόλουθο/-ους λιμένα/-ες που βρίσκεται/-ονται στο [όνομα του κράτους σημαίας] σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα ή προκαθορισμένη διαδρομή:

εκτελεί προγραμματισμένα δρομολόγια ή αλιευτικά ταξίδια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς στον/στους ακόλουθο/-ους λιμένα/-ες που βρίσκεται/-ονται στο [όνομα του κράτους σημαίας] σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα ή προκαθορισμένη διαδρομή:

Αιτιολόγηση

Είναι προφανές ότι η οδηγία επικεντρώνεται κυρίως στις θαλάσσιες μεταφορές· εντούτοις τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής συμμετέχουν επίσης σε προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς για τους οποίους θα πρέπει να καταστεί δυνατή η εξαίρεση από τις απαιτήσεις όσον αφορά την υποχρεωτική παράδοση αποβλήτων από πλοία, την εκ των προτέρων κοινοποίηση αποβλήτων και την καταβολή του υποχρεωτικού τέλους σε ορισμένους λιμένες κατά μήκος της διαδρομής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

19.4.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Cláudia Monteiro de Aguiar

20.3.2018

Εξέταση στην επιτροπή

21.3.2018

20.6.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.7.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, Giuseppe Ferrandino, Francisco José Millán Mon

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Fernando Ruas, Wim van de Camp

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

PPE

Alain Cadec, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Francisco José Millán Mon, Fernando Ruas, Annie Schreijer-Pierik

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

1

-

EFDD

Mike Hookem

3

0

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

16.1.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

5.2.2018

PECH

19.4.2018

 

 

Συνδεδεμένες επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

31.5.2018

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Gesine Meissner

19.2.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.7.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisco Assis, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Ημερομηνία κατάθεσης

15.10.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, John Howarth, Bogusław Liberadzki, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 5 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου