Postupak : 2018/0012(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0326/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0326/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 19.4
CRE 13/03/2019 - 19.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0192

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1228kWORD 156k
15.10.2018
PE 620.820v02-00 A8-0326/2018

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestiteljica: Gesine Meissner

Izvjestitelj za mišljenje (*):

Bas Eickhout, Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA RIBARSTVO
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0033),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0014/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 23. svibnja 2018.1,

–  nakon savjetovanja s Europskim odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenja Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i Odbora za ribarstvo (A8-0326/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

————————————————

1. SL C 283, 10.8.2018., str. 61.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Glava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU

o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2005/35/EZ, Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU

(Izmjena je povezana s izmjenom članka 20.a (novog) u kojemu se predlaže izmjena definicije onečišćujućih tvari u Direktivi o onečišćenju s brodova.)

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)   U okviru cilja održivog razvoja Ujedinjenih naroda br. 14 pozornost se usmjerava na opasnosti morskog onečišćenja i onečišćenja hranjivim tvarima, iscrpljivanje resursa i klimatske promjene, do kojih dolazi prije svega ljudskim djelovanjem. Te prijetnje stavljaju dodatni pritisak na ekološke sustave, kao što su biološka raznolikost i prirodna infrastruktura, te istovremeno stvaraju socijalno-ekonomske probleme na globalnoj razini, uključujući zdravstvene, sigurnosne i financijske rizike. Europska unija treba djelovati kako bi se morske vrste zaštitile i pružila potpora osobama koje ovise o oceanima za zapošljavanje, resurse ili razonodu.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  U zadnja dva desetljeća konvencija MARPOL i njezini prilozi doživjeli su važne izmjene, što je dovelo do strožih normi i zabrana za ispuštanje brodskog otpada u more.

(4)  U zadnja dva desetljeća konvencija MARPOL i njezini prilozi doživjeli su važne izmjene, što je dovelo do strožih normi za isporuku otpada i zabrana za ispuštanje brodskog otpada u more.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Međutim, Unija treba na razini Međunarodne pomorske organizacije (IMO) nastaviti raditi na zabranama ispuštanja u more otpadnih voda iz praonika otvorenog tipa i određenih ostataka tereta kako bi se uvela pravila koja su jednako stroga za pomorska plovila kao i za plovila na unutarnjim plovnim putovima Unije.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b)  Države članice trebale bi se potaknuti da uvedu zabrane ispuštanja u more otpadnih voda iz praonika otvorenog tipa i određenih ostataka tereta u svojim teritorijalnim vodama.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.c)  Glavni cilj Direktive je sprečavanje ispuštanja otpada s brodova u more. Stoga, otpad nastao uslijed popravaka ili sedimenti nastali uslijed čišćenja ili popravka balastnih tankova ne bi trebali ulaziti u područje primjene Direktive jer se uvijek ispuštaju na kopnu, kada je brod na vezu ili u suhome doku. Rukovanje otpadom nastalim uslijed popravaka i sedimentima nastalim uslijed čišćenja ili popravka balastnih tankova uređeno je zakonodavstvom EU-a o otpadu i Konvencijom o upravljanju balastnim vodama Međunarodne pomorske organizacije.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Usprkos ovim regulatornim kretanjima, još uvijek dolazi do ispuštanja otpada u more. Razlog leži u kombinaciji čimbenika, posebno jer primjereni lučki uređaji za prihvat nisu uvijek raspoloživi u lukama, izvršenje je često nedostatno te postoji manjak poticaja za isporuku otpada na obalu.

(7)  Usprkos ovim regulatornim kretanjima, još uvijek dolazi do ispuštanja otpada u more, uz ogromne ekološke, socijalne i gospodarske troškove. Razlog leži u kombinaciji čimbenika, posebno jer primjereni lučki uređaji za prihvat nisu uvijek raspoloživi u lukama, izvršenje je često nedostatno te postoji manjak poticaja za isporuku otpada na obalu.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Unatoč poboljšanjima i dalje nastaje velika količina otpadaka od hrane, posebno na brodovima za kružna putovanja. Upravljanje otpacima od hrane područje je koje i danas zahtijeva razvoj prakse odvojenog sakupljanja i ponovne uporabe.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.b) Treba pozdraviti inicijative u ribolovnom sektoru kojima se želi smanjiti otpad od ribarstva ili hvatati plastični otpad, uključujući ribolovnu opremu.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Direktivom 2000/59/EZ postiglo se da se od njezina stupanja na snagu sve veća količina otpada isporučuje u lučke uređaje za prihvat i kao takva je bila ključna za smanjenje ispuštanja otpada u more, kao što je otkriveno u evaluaciji Direktive u okviru programa REFIT.

(8)  U skladu s Direktivom 2000/59/EZ svi brodovi koji pristaju u europskim lukama već moraju doprinositi troškovima lučkih uređaja za prihvat otpada bez obzira na stvarno korištenje tim uređajima. Na taj se način Direktivom 2000/59/EZ postiglo da se od njezina stupanja na snagu sve veća količina otpada isporučuje u lučke uređaje za prihvat te je ona bila ključna za smanjenje ispuštanja otpada u more, kao što je otkriveno u evaluaciji Direktive u okviru programa REFIT.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Evaluacija u okviru programa REFIT također je pokazala da Direktiva 2000/59/EZ nije u potpunosti učinkovita zbog nedosljednosti s okvirom konvencije MARPOL. Osim toga, u državama članicama razvila su se različita tumačenja ključnih koncepata Direktive, kao što su primjerenost lučkih uređaja, prethodna obavijest o isporuci otpada i obvezna isporuka otpada u lučke uređaje za prihvat, kao i izuzeća za brodove u linijskom prometu. Evaluacijom se pozvalo na pojačano usuglašavanje koncepata i daljnje usklađivanje s konvencijom MARPOL kako bi se izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje za luke i korisnike luka.

(9)  Evaluacija u okviru programa REFIT također je pokazala da Direktiva 2000/59/EZ nije u potpunosti učinkovita zbog nedosljednosti s okvirom konvencije MARPOL. Osim toga, u državama članicama razvila su se različita tumačenja ključnih koncepata Direktive, kao što su primjerenost lučkih uređaja, prethodna obavijest o isporuci otpada i obvezna isporuka otpada u lučke uređaje za prihvat, kao i izuzeća za brodove u linijskom prometu. Evaluacijom se pozvalo na pojačano usuglašavanje koncepata i daljnje usklađivanje s konvencijom MARPOL kako bi se izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje za luke i korisnike luka. Potrebno je potpuno uskladiti obvezu isporuke s pravilima o ispuštanju utvrđenima u Konvenciji MARPOL.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Direktivom 2008/98/EZ utvrđuju se glavna načela za upravljanje otpadom, uključujući načelo „onečišćivač plaća” i hijerarhiju otpada, kojima se ponovnoj upotrebi i recikliranju otpada daje prednost pred ostalim oblicima oporabe i zbrinjavanja otpada te se propisuje uspostava sustava za odvojeno prikupljanje otpada. Obveze se također primjenjuju na upravljanje otpadom s brodova.

(11) Direktivom 2008/98/EZ utvrđuju se glavna načela za upravljanje otpadom, uključujući načelo „onečišćivač plaća” i hijerarhiju otpada, kojima se ponovnoj upotrebi i recikliranju otpada daje prednost pred ostalim oblicima oporabe i zbrinjavanja otpada te se propisuje uspostava sustava za odvojeno prikupljanje otpada. Nadalje, pojam proširene odgovornosti proizvođača vodeće je načelo prava Unije u području otpada, na temelju kojeg su proizvođači odgovorni za učinak svojih proizvoda na okoliš tijekom cijelog njihovog životnog ciklusa. Te se obveze također primjenjuju na upravljanje brodskim otpadom.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Odvojeno prikupljanje otpada s brodova, uključujući stari ribolovni alat, potrebno je kako bi se osigurala njegova daljnja oporaba nizvodno u lancu upravljanja otpadom. Smeće se često odvaja na brodu u skladu s međunarodnim normama i standardima, a zakonodavstvom Unije trebalo bi osigurati da nastojanja za odvajanje otpada na brodu ne budu onemogućena zbog nedostatka mehanizama za odvojeno sakupljanje na obali.

(12)  Odvojeno prikupljanje otpada s brodova, uključujući stari ribolovni alat, potrebno je kako bi se osigurala njegova daljnja oporaba radi ponovne upotrebe ili recikliranja nizvodno u lancu upravljanja otpadom te kako bi se spriječio njegov negativan utjecaj na morske životinje i okoliš. Smeće se često odvaja na brodu u skladu s međunarodnim normama i standardima, a zakonodavstvom Unije trebalo bi osigurati da nastojanja za odvajanje otpada na brodu ne budu onemogućena zbog nedostatka mehanizama za odvojeno sakupljanje na obali. Države članice moraju poticati one sustave za odvojeno skupljanja otpada koji najbolje odgovaraju značajkama luka.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a)  Odvojeno sakupljanje otpada kao što su otpaci od hrane, maziva i loživo ulje trebalo bi dalje razvijati kako bi se konkretno omogućila njihova ponovna upotreba u skladu s načelima kružnog gospodarstva.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Iako veći dio morskog otpada potječe iz djelatnosti koje se odvijaju na kopnu, plovidbena industrija, što uključuje ribolovni sektor i sektor za razonodu, također u velikoj mjeri doprinose problemu ispuštanjem smeća, uključujući plastiku i stari ribolovni alat, izravno u more.

(13)  Svake godine samo u Uniji u oceanu završi između 150 000 i 500 000 tona plastike. Iako veći dio morskog otpada potječe iz djelatnosti koje se odvijaju na kopnu, plovidbena industrija, što uključuje ribolovni sektor i sektor za razonodu, također u velikoj mjeri doprinose problemu ispuštanjem smeća, uključujući plastiku i stari ribolovni alat, izravno u more. Europska komisija procjenjuje da plastika čini više od 80 % morskog otpada, a da je 27 % smeća iz mora koje završi na europskim plažama od ribolovnog alata koji sadrži plastiku, što je 11 000 tona godišnje.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Direktivom 2008/98/EZ utvrđuju se mjere sprečavanja nastanka otpada koje bi države članice trebale poduzeti da bi spriječile stvaranje otpada. Svrha tih mjera trebala bi biti i zaustaviti stvaranje morskog otpada kako bi se podupro cilj Ujedinjenih naroda o održivom razvoju usmjeren na sprečavanje i znatno smanjenje svih oblika onečišćenja mora.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  Međunarodna konvencija Međunarodne pomorske organizacije od 13. veljače 2004. o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima (Konvencija o upravljanju balastnim vodama) stupila je na snagu 8. rujna 2017. Konvencija o upravljanju balastnim vodama obvezuje sve brodove na to da postupke upravljanja balastnim vodama provode u skladu s normama MPO-a, a luke i terminale određene za čišćenje i popravak balastnih tankova da raspolažu odgovarajućim uređajima za prihvat taloga.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.b)  U slučaju da se države članice koriste uslugama EMSA-e u istraživanju prijavljenih slučajeva navodnih neprimjerenosti lučkih uređaja za prihvat, EMSA bi trebala pratiti te zahtjeve i dostaviti Komisiji te podatke kako bi procijenila je li potrebna dodatna potpora za EMSA-u u sljedećoj financijskoj omotnici.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kako bi se osigurala primjerenost lučkih uređaja za prihvat, neophodni su razvoj i ponovna procjena plana prihvata otpada i rukovanja otpadom na temelju savjetovanja sa svim relevantnim korisnicima luka. Iz praktičnih i organizacijskih razloga, susjedne luke u istoj regiji možda požele razviti zajednički plan koji uključuje dostupnost lučkih uređaja za prihvat u svakoj od luka koje su obuhvaćene planom, uz zajednički administrativni okvir.

(17)  Kako bi se osigurala primjerenost lučkih uređaja za prihvat, neophodni su razvoj i ponovna procjena plana prihvata otpada i rukovanja otpadom na temelju savjetovanja sa svim relevantnim korisnicima luka. Iz praktičnih i organizacijskih razloga, susjedne luke u istoj geografskoj regiji možda požele razviti zajednički plan koji uključuje dostupnost lučkih uređaja za prihvat u svakoj od luka koje su obuhvaćene planom, uz zajednički administrativni okvir.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  Moglo bi biti teže donijeti i nadgledati planove za prihvat otpada i rukovanje njime u malim lukama, kao što su privezišta i sportske luke, u kojima je promet slab, i uključuje uglavnom rekreativna plovila, ili koje su u upotrebi samo tijekom jednog dijela godine. Otpadom iz tih malih luka uglavnom se upravlja u okviru sustava gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima iz Direktive 2008/98/EZ izmijenjene Direktivom (EU) 2018/851. Kako se ne bi preopteretilo lokalne vlasti te kako bi se olakšalo gospodarenje otpadom u tako malim lukama, dovoljno je da se otpad iz lokalnih privezišta i sportskih luka uključi u tokove komunalnog otpada i da se s njim upravlja na odgovarajući način te da luka svojim korisnicima dostavi informacije o prihvatu otpada.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Za učinkovito rješavanje problema morskog otpada, ključno je osigurati pravu razinu poticaja za isporuku otpada u lučke uređaje za prihvat, osobito smeća. To je moguće postići sustavom pokrivanja troškova koji propisuje primjenu neizravne naknade koja dospijeva neovisno o isporuci otpada i kojom bi se trebalo ostvarivati pravo na isporuku otpada bez dodatnih izravnih naknada. Ribolovni sektor i sektor razonode, s obzirom na njihov doprinos nastanku morskog otpada, također bi trebali biti uključeni u ovaj sustav.

(18)  Za učinkovito rješavanje problema morskog otpada, ključno je osigurati pravu razinu poticaja za isporuku otpada u lučke uređaje za prihvat, osobito smeća. To je moguće postići sustavom pokrivanja troškova koji propisuje primjenu neizravne naknade koja dospijeva neovisno o isporuci otpada i kojom bi se trebalo ostvarivati pravo na isporuku otpada bez dodatnih izravnih naknada. Ipak, upravitelji brodova bi također trebali raditi na smanjenju otpada na plovilu. Sektor razonode, s obzirom na njegov doprinos nastanku morskog otpada, također bi trebao biti uključen u taj sustav. Isporuka ulovljenog otpada ne bi trebala značiti dodatne troškove za ribarske brodove.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.a)  U određenim državama članicama uspostavljeni su planovi kojima se ribarima pruža financijska pomoć za troškove s kojima se mogu suočiti kao rezultat isporuke na obalu otpada od ribolovne opreme i pasivno ulovljenog otpada. Ti programi mogli bi se poduprijeti sustavima proširene odgovornosti proizvođača, čime bi se mogli nadopuniti sustavi pokrivanja troškova uspostavljeni u skladu s ovom Direktivom. Sustavi pokrivanja troškova kao takvi ne trebaju odvraćati ribarske brodove i lučke zajednice od sudjelovanja u postojećim programima za isporuku aktivno i pasivno ulovljenog otpada.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.b)  Kako bi se poticala isporuka pasivno ulovljenog otpada koji završi u mrežama tijekom uobičajenog ribolova, države članice trebale bi prihodima iz alternativnih izvora pokriti troškove u vezi s njegovim prikupljanjem u lučkim uređajima za prihvat te potom troškove u vezi s gospodarenjem tim otpadom.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Koncept „zelenog broda” treba i dalje razvijati u odnosu na upravljanje otpadom na način da se za ona plovila koja smanjuju otpad na brodu može provoditi učinkovit sustav nagrađivanja.

(19)  Koncept „zelenog broda” treba nadalje razraditi i u potpunosti primijeniti u odnosu na upravljanje otpadom. Trebalo bi utvrditi i što je moguće ujednačenije primijeniti na razini EU-a minimalne uvjete kako bi se na ona plovila koja smanje svoj otpad na brodu mogao primijeniti učinkovit sustav nagrađivanja putem ekološki održivog sprečavanja nastanka i tretiranja otpada u skladu s najboljim praksama. Države članice trebale bi poticati prakse koje su iznad propisanih normi. Osim toga, smanjenje otpada ponajprije se postiže djelotvornim odvajanjem otpada na brodu u skladu sa smjernicama IMO-a za provedbu Priloga V. konvenciji MARPOL i standardima koje je razvila Međunarodna organizacija za normizaciju. Komisija bi trebala odrediti skupinu stručnjaka koji bi utvrdili kriterije koje je potrebno zadovoljiti kako bi se brod klasificirao kao „zeleni brod” i poticati razmjenu dobrih praksi u pogledu razvoja programa s djelovanjem odozdo prema gore.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Ostaci tereta ostaju vlasništvo vlasnika tereta nakon istovara na terminalu i često imaju ekonomsku vrijednost. Iz tog razloga ostaci tereta ne bi trebali biti uključeni u sustave pokrivanja troškova i primjenu neizravne naknade; naknadu za isporuku ostataka tereta plaća korisnik uređaja za prihvat, na način kako je određeno ugovornim aranžmanima između uključenih strana ili drugim lokalnim aranžmanima.

(20)  Ostaci tereta ostaju vlasništvo vlasnika tereta nakon istovara na terminalu i često imaju ekonomsku vrijednost. Iz tog razloga ostaci tereta ne bi trebali biti uključeni u sustave pokrivanja troškova i primjenu neizravne naknade; naknadu za isporuku ostataka tereta plaća korisnik uređaja za prihvat, na način kako je određeno ugovornim aranžmanima između uključenih strana ili drugim lokalnim aranžmanima. U cilju promicanja harmonizirane provedbe ove Direktive, trebalo bi razraditi tehničke smjernice o rukovanju ostacima tereta u skladu s Prilozima I. i II. konvencije MARPOL. To se ne bi trebalo primjenjivati na ostatke tereta koji se ne mogu lako oporabiti, kao što su postojane plutajuće tvari visoke viskoznosti, npr. parafin. Ekonomska vrijednost takvih tvari može biti niska pa postoji rizik od toga da ostanu plutati po moru umjesto da ih se na odgovarajući način tretira u lučkim uređajima za prihvat.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21.a)  Plastični ribolovni alat ima veliki potencijal za recikliranje, posebno ako je propisno osmišljen. Stoga bi u skladu s načelom „onečišćivač plaća” trebalo ustanoviti program proširene odgovornosti proizvođača kojim bi se financiralo dobro upravljanje otpadnim ribolovnim alatom i njegovim dijelovima te se ostvarile visoke stope prikupljanja.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21.b)  Države članice trebale bi financijski podupirati programe sakupljanja otpada na moru kako bi se otpad koji je već u moru uspio pravilno reciklirati ili zbrinuti bez istodobnog opterećivanja ribara.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22.a)  Kako bi se poboljšala pomorska sigurnost i povećala zaštita morskog okoliša, Direktivu 2005/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a trebalo bi izmijeniti na način da se pravom Unije obuhvati i onečišćenje s brodova prouzročeno otpadom, kako je utvrđeno u prilozima IV. i VI. konvenciji MARPOL, te osigura da se za osobe odgovorne za nezakonito ispuštanje predvide odgovarajuće sankcije.

 

_________________

 

1a Direktiva 2005/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o onečišćenju s brodova i uvođenju sankcija, uključujući i kaznene sankcije, za kažnjiva djela onečišćenja (SL L 255, 30.9.2005., str. 11.).

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23.a)  Obveza o isporuci trebala bi biti dopunjena odredbama kojima se zabranjuje ispuštanje otpada kako bi se dao jasan znak u vezi s obvezama usklađenosti te zajamčila jasna osnova za civilne ili kaznene povrede zakona.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Praćenje i izvršenje trebalo bi olakšati sustavom koji se zasniva na elektroničkom izvješćivanju i razmjeni informacija. Postojeći sustav obavješćivanja i praćenja koji je uspostavljen na temelju Direktive 2000/59/EZ u tu bi svrhu trebalo dodatno razvijati i nastavljati upotrebljavati na temelju postojećih sustava elektroničkih podataka, osobito informacijskog sustava Unije za elektroničku razmjenu podataka u pomorskom prometu (SafeSeaNet) i inspekcijske baze podataka (THETIS). Sustav bi također trebao uključivati informacije o lučkim uređajima za prihvat koji su dostupni u različitim lukama.

(24)  Praćenje i izvršenje trebalo bi olakšati sustavom koji se zasniva na elektroničkom izvješćivanju i razmjeni informacija. Postojeći sustav obavješćivanja i praćenja koji je uspostavljen na temelju Direktive 2000/59/EZ u tu bi svrhu trebalo dodatno razvijati i nastavljati upotrebljavati na temelju postojećih sustava elektroničkih podataka, osobito informacijskog sustava Unije za elektroničku razmjenu podataka u pomorskom prometu (SafeSeaNet) i inspekcijske baze podataka (THETIS). Sustav bi također trebao uključivati informacije o lučkim uređajima za prihvat koji su dostupni u različitim lukama kao i gubitak ribolovnog alata.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24.a)  Gubitak ribolovnog alata potrebno je prijaviti u skladu s člankom 48. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24.b)  Direktivom 2010/65/EU, koja je trenutno u postupku revizije, pojednostavljuju se i usklađuju administrativni postupci koji se primjenjuju u pomorskom prijevozu standardiziranjem elektroničkog izvješćivanja i racionaliziranjem službenog postupka prijave. Kako bi se izbjegli nepotrebni i proturječni razvoji događaja u području informatike, potrebno je provesti nove službene postupke prijave u pogledu brodskog otpada u skladu s revidiranom Direktivom 2010/65/EU.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Kako bi se uzela u obzir događanja na međunarodnoj razini te u svrhu promicanja prakse upravljanja otpadom na brodu koje je u skladu s okolišem, ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebalo bi delegirati Komisiji s obzirom na izmjene ove Direktive radi ažuriranja upućivanja na međunarodne instrumente i priloge i promjene upućivanja na međunarodne instrumente, a kako bi se spriječilo, ako je potrebno, da se promjene tih međunarodnih instrumenata primjenjuju za potrebe ove Direktive i kako bi se razvili zajednički kriteriji za prepoznavanje „zelenih brodova” u svrhu odobravanja niže naknade za otpad tim brodovima. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka. Pri pripremi i izradi delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti šalju Europskom parlamentu i Vijeću istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(30)  Kako bi se uzela u obzir događanja na međunarodnoj razini te u svrhu promicanja prakse upravljanja otpadom na brodu koje je u skladu s okolišem, ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebalo bi delegirati Komisiji s obzirom na izmjene ove Direktive radi ažuriranja upućivanja na međunarodne instrumente i priloge i promjene upućivanja na međunarodne instrumente, a kako bi se spriječilo, ako je potrebno, da se promjene tih međunarodnih instrumenata primijene za potrebe ove Direktive i kako bi se modificirali. primijenili i nadalje usavršili zajednički kriteriji za prepoznavanje „zelenih brodova” u svrhu odobravanja niže naknade za otpad tim brodovima, a pritom uzele u obzir postojeće dobre prakse i programi s djelovanjem odozdo prema gore. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka. Pri pripremi i izradi delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti šalju Europskom parlamentu i Vijeću istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 31.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(31.a)  Dobri uvjeti rada za lučko osoblje koje radi u lučkim uređajima za prihvat od ključne su važnosti za stvaranje sigurnog, učinkovitog i društveno odgovornog pomorskog sektora koji može privući kvalificirane radnike i osigurati jednake uvjete tržišnog natjecanja diljem Europe. Početno i periodično osposobljavanje osoblja neophodno je kako bi se osigurala kvaliteta usluga i zaštita radnika. Lučke vlasti i vlasti koje rukovode uređajima za prihvat osiguravaju da svi zaposlenici dobiju potrebno osposobljavanje kako bi stekli znanje neophodno za njihov posao, pridajući posebnu pozornost zdravstvenim i sigurnosnim aspektima koji se odnose na rukovanje opasnim materijalom, te da se zahtjevi osposobljavanja redovito ažuriraju kako bi odgovorili na izazove tehnoloških inovacija.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 32.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(32.a)  Potrebno je uzeti u obzir posebne značajke najudaljenijih regija, koje su priznate u članku 349. UFEU-a, koje će državama članicama omogućiti da usvoje posebne mjere nacionalnog financiranja u tim regijama kako bi im se mogla zajamčiti prikladnost i dostupnost uređaja za prihvat.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svrha je ove Direktive zaštita morskog okoliša od negativnih učinaka ispuštanja otpada s brodova koji se koriste lukama u Uniji te istodobno osiguravanje urednog funkcioniranja pomorskog prometa na način da se poboljša dostupnost primjerenih lučkih uređaja za prihvat i isporuka otpada u te uređaje.

Svrha je ove Direktive zaštita morskog okoliša od negativnih učinaka ispuštanja otpada s brodova koji se koriste lukama u Uniji te istodobno osiguravanje urednog funkcioniranja pomorskog prometa na način da se poboljša dostupnost i uporaba primjerenih lučkih uređaja za prihvat i isporuka otpada u te uređaje.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  „fiksna ili plutajuća platforma” znači svaka fiksna ili plutajuća platforma, uključujući bušaće tornjeve i plutajuće objekte za proizvodnju, skladištenje i istovar koji se koriste za odobalnu proizvodnju i skladištenje nafte, te plutajuće mreže za odobalno skladištenje proizvedene nafte;

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „brodski otpad” znači sav otpad, uključujući ostatke tereta, koji se stvara tijekom rada broda ili tijekom djelatnosti utovara, istovara i čišćenja, ili otpad koji je sakupljen u mrežama tijekom ribolova i koji je obuhvaćen područjem primjene priloga I., II., IV., V. i VI. konvenciji MARPOL;

(c)  „brodski otpad” znači sav otpad, uključujući ostatke tereta, koji se stvara tijekom rada broda, fiksne ili plutajuće platforme ili tijekom djelatnosti utovara, istovara, čišćenja i popravka brodova, uključujući talog od čišćenja ili popravka balastnih tankova, a koji je obuhvaćen područjem primjene priloga I., II., IV., V. i VI. konvenciji MARPOL;

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  „otpad s ribarskog broda” znači sav otpad koji se stvori tijekom rada ribarskog broda ili tijekom aktivnosti utovara, istovara i čišćenja, i koji je izravno i pojedinačno obuhvaćen područjem primjene priloga I., II., IV., V. i VI. konvenciji MARPOL, međutim, koji isključuje svježu cijelu ribu i ribu koja nije svježa dobivenu iz ribolovnih aktivnosti provedenih tijekom izlaska u ribolov ili aktivnosti u području akvakulture;

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c b)  „pasivno ulovljen otpad” znači otpad koji je nenamjerno sakupljen u mrežama tijekom ribolovnih aktivnosti;

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c c)  „aktivno sakupljeni otpad” znači otpad koji je sakupljen tijekom neribolovnih izlazaka u područja s mnogo otpada, na temelju ekološke procjene i u isključivom cilju uklanjanja morskog otpada iz mora;

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka cd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cd)  „izlazak u ribolov” znači plovidba ribarskog plovila tijekom koje se obavljaju ribolovne aktivnosti i koja počinje u trenutku isplovljavanja plovila iz luke i završava njegovim povratkom u luku izlaska ili drugu luku u kojoj obavlja istovar;

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „ostaci tereta” znači ostaci bilo kojeg tereta na brodu, na palubi ili u tankovima, koji ostanu nakon djelatnosti ukrcaja i iskrcaja, uključujući višak ili prosuti teret tijekom ukrcajnih i iskrcajnih djelatnosti, bez obzira nalazi li se u mokrom ili suhom stanju ili je sadržan u vodi od ispiranja, isključujući teretnu prašinu koja ostaje na palubi nakon metenja ili prašinu na vanjskim površinama broda;

(d)  „ostaci tereta” znači ostaci bilo kojeg tereta na brodu, na palubi ili u spremištima ili tankovima, koji ostanu nakon djelatnosti ukrcaja i iskrcaja, uključujući višak ili prosuti teret tijekom ukrcajnih i iskrcajnih djelatnosti, bez obzira nalazi li se u mokrom ili suhom stanju ili je sadržan u vodi od ispiranja, isključujući teretnu prašinu koja ostaje na palubi nakon metenja ili prašinu na vanjskim površinama broda;

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  „ribolovni alat” znači svaki predmet ili komad opreme koji se upotrebljava u ribolovu i akvakulturi za traženje ili hvatanje morskih bioloških resursa ili koji pluta na površini mora i upotrebljava se za privlačenje i hvatanje takvih morskih bioloških resursa;

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  „plovilo za razonodu” znači brod bilo koje vrste dužine trupa od 2,5 metara ili više, neovisno o pogonu, namijenjen sportu i razonodi i koji se ne koristi u komercijalne svrhe;

(g)  „plovilo za razonodu” znači brod bilo koje vrste dužine trupa od 2,5 metara do 24 metra, neovisno o pogonu, namijenjen sportu i razonodi i koji se ne koristi u komercijalne svrhe;

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  „zeleni brod” znači brod osmišljen, upotrebljavan i u konačnici recikliran na ekološki održiv način, na kojem se na integrirani način otklanja mogućnost štetnog ispuštanja otpada i emisija nastalih uslijed operativnog djelovanja; dizajn, oprema, rad broda i politike nabave sudjeluju u stvaranju sinergija kojima se omogućava smanjena količina vrste otpada na koju se naknada primjenjuje te svojim otpadom upravlja na održiv način kojim se poštuje okoliš;

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 2. – točka 1. – podtočka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  „međunarodna plovidba” znači plovidba morem iz luke izvan Unije u luku u državi članici;

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  „luka” znači mjesto ili geografsko područje na kojemu su izvršeni radovi poboljšanja i ugrađena oprema koji omogućavaju prihvat brodova, uključujući sidrište u jurisdikciji luke;

(j)  „luka” znači mjesto ili geografsko područje na kojemu su izvršeni radovi poboljšanja i ugrađena oprema koji prvenstveno omogućavaju prihvat brodova, uključujući sidrište u jurisdikciji luke;

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 12 – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  „ugostiteljski otpad” znači sav otpad od hrane, uključujući korišteno ulje za kuhanje koje potječe iz restorana, ugostiteljskih objekata i kuhinja;

(k)  „ugostiteljski otpad” znači sav otpad od hrane, uključujući korišteno ulje za kuhanje koje potječe iz restorana, ugostiteljskih objekata i kuhinja, te staklo i plastika;

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 12 – stavak 1. – točka ka (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ka)  „međunarodni ugostiteljski otpad” znači sav otpad od hrane stvoren tijekom međunarodne plovidbe, uključujući korišteno ulje za kuhanje koje potječe iz restorana, ugostiteljskih objekata i kuhinja, te staklo i plastika;

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka I

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)  „dostatni kapacitet za skladištenje” znači dovoljan kapacitet za skladištenje otpada na brodu od trenutka isplovljavanja do sljedeće luke pristajanja, uključujući otpad koji će vjerojatno nastati tijekom plovidbe;

(l)  „dostatni kapacitet za skladištenje” znači dovoljan namjenski kapacitet broda za skladištenje na brodu svakog vrsta otpada, u skladu s brodskim svjedodžbama ili planovima gospodarenja otpadom, od trenutka isplovljavanja do sljedeće luke pristajanja, uključujući otpad koji će vjerojatno nastati tijekom plovidbe;

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka m

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(m)  „linijski promet” znači promet koji se zasniva na objavljenom ili planiranom rasporedu isplovljavanja i uplovljavanja između utvrđenih luka ili opetovani prijelazi koji predstavljaju prihvaćeni raspored;

(m)  „linijski promet” znači promet koji se zasniva na objavljenom ili planiranom rasporedu isplovljavanja i uplovljavanja između dvije utvrđene luke ili opetovanih prijelaza koji predstavljaju prihvaćeni raspored; raspored broda trebalo bi odrediti unaprijed i trebao bi ostati stabilan tijekom najmanje 4 mjeseca;

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka pa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(pa)  „obrada” znači postupci oporabe ili zbrinjavanja, uključujući i postupke pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja;

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sve brodove, neovisno o zastavi pod kojom plove, koji pristaju u luci države članice ili plove unutar luke države članice, uz iznimku vojnog broda, pomoćnog mornaričkog ili drugog broda koji je u vlasništvu države ili kojim upravlja država, a koji se trenutačno koristi u državne, nekomercijalne svrhe;

(a)  sve brodove, neovisno o zastavi pod kojom plove, koji pristaju u luci države članice ili plove unutar luke države članice, uz iznimku brodova koji obavljaju lučke usluge u skladu sa značenjem članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/352, vojnih brodova, pomoćnih mornaričkih ili drugih brodova u vlasništvu države ili kojima upravlja država, a koji se trenutačno upotrebljavaju u državne, nekomercijalne svrhe;

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  sve luke država članica koje posjećuju brodovi koji su obuhvaćeni točkom (a).

(b)  sve luke država članica koje posjećuju brodovi koji su obuhvaćeni točkom (a). Za potrebe ove Direktive i radi izbjegavanja nepotrebnog kašnjenja brodova države članice mogu odlučiti izuzeti područja sidrišta iz svojih luka za potrebe primjene članaka 6., 7. i 8.

 

 

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  sve brodove koji plove unutarnjim plovnim putovima Unije.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju mjere kojima se osigurava da, ako je to moguće, brodovi koji nisu obuhvaćeni područjem primjene ove Direktive, isporučuju svoj otpad na način koji je u skladu s ovom Direktivom.

Države članice poduzimaju mjere kojima se osigurava da, kada je to razumno i praktično, brodovi koji nisu obuhvaćeni područjem primjene ove Direktive, isporučuju svoj otpad na način koji je u skladu s ovom Direktivom.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  lučki uređaji za prihvat omogućuju upravljanje brodskim otpadom na način koji je primjeren s obzirom na okoliš, u skladu sa zahtjevima Direktive 2008/98/EZ i ostalog relevantnog zakonodavstva Unije o otpadu. U tu svrhu države članice omogućuju odvojeno prikupljanje brodskog otpada u lukama na način kako je propisano zakonodavstvom Unije o otpadu, posebno Direktivom 2008/98/EZ, Direktivom 2012/19/EU i Direktivom 2006/66/EZ. Točka (c) primjenjuje se ne dovodeći u pitanje strože zahtjeve koje predviđa Uredba (EZ) 1069/2009 za upravljanje ugostiteljskim otpadom iz međunarodnog prometa.

(c)  Lučki uređaji za prihvat omogućuju upravljanje brodskim otpadom na način koji je primjeren s obzirom na okoliš, u skladu sa zahtjevima Direktive 2008/98/EZ i ostalog relevantnog zakonodavstva Unije i nacionalnog zakonodavstva o otpadu. U svrhu točke (c) države članice omogućuju odvojeno prikupljanje brodskog otpada radi olakšavanja njegove ponovne upotrebe i recikliranja u lukama na način kako je propisano zakonodavstvom Unije o otpadu, posebno Direktivom 2008/98/EZ, Direktivom 2012/19/EU i Direktivom 2006/66/EZ. Ta točka primjenjuje se ne dovodeći u pitanje strože zahtjeve predviđene Uredbom (EZ) 1069/2009 za upravljanje ugostiteljskim otpadom iz međunarodnog prometa.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice ispituju sve prijavljene slučajeve navodnih neprimjerenosti i osiguravaju da svaka stranka uključena u isporuku ili prihvat brodskog otpada može zatražiti naknadu štete koja je nastala uslijed nepotrebnog kašnjenja.

4.  Države članice, ako je to potrebno i uz savjetovanje s Europskom agencijom za pomorsku sigurnost (EMSA), ispituju sve prijavljene slučajeve navodnih neprimjerenosti i osiguravaju da svaka stranka uključena u isporuku ili prihvat brodskog otpada može zatražiti naknadu štete koja je nastala uslijed nepotrebnog kašnjenja zbog neusklađenosti s planovima prihvata otpada i rukovanja otpadom.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Tijela lučke uprave ili, ako ona ne postoje, nadležna tijela osiguravaju da se operacije isporuke ili prihvata otpada provode uz zadovoljavajuće sigurnosne mjere kako bi se izbjegli rizici za sigurnost ljudi i okoliša u lukama obuhvaćenima ovom Direktivom.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.b  S obzirom na stanje u najudaljenijim regijama, koje su priznate u članku 349. UFEU-a, države članice mogu usvojiti posebne mjere nacionalnog financiranja kako bi se mogla zajamčiti prikladnosti i dostupnost lučkih uređaja za prihvat.

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za svaku luku potrebno je izraditi odgovarajući plan prihvata otpada i rukovanja otpadom te ga provoditi, nakon tekućeg savjetovanja s odgovarajućim stranama, naročito s korisnicima luka ili njihovim predstavnicima. Savjetovanja bi se trebala održavati tijekom izrade početnih planova i nakon njihova donošenja, osobito kada se radi o znatnim promjenama s obzirom na zahtjeve iz članaka 4., 6. i 7. Detaljni zahtjevi za izradu takvih planova utvrđeni su u Prilogu 1.

1.  Za svaku luku potrebno je izraditi odgovarajući plan prihvata otpada i rukovanja otpadom te ga provoditi, nakon tekućeg savjetovanja s odgovarajućim stranama, uključujući s korisnicima luka ili njihovim predstavnicima te s predstavnicima civilnog društva. Savjetovanja bi se trebala održavati tijekom izrade početnih planova i nakon njihova donošenja, osobito kada se radi o znatnim promjenama s obzirom na zahtjeve iz članaka 4., 6. i 7. Detaljni zahtjevi za izradu takvih planova utvrđeni su u Prilogu 1.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da su sljedeće informacije iz planova prihvata otpada i rukovanja otpadom o dostupnosti primjerenih uređaja za prihvat u njihovim lukama i pripadajući troškovi jasno priopćeni operaterima brodova i javno dostupni na internetskoj stranici luke ili u tiskanom obliku:

Države članice osiguravaju da su sljedeće informacije iz planova prihvata otpada i rukovanja otpadom o dostupnosti primjerenih uređaja za prihvat u njihovim lukama i struktura troškova jasno priopćeni operaterima brodova te javno i lako dostupni na engleskom jeziku i na službenim jezicima države članice koja je domaćin luke:

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  lokacija lučkog uređaja za prihvat koja se može primijeniti na svaki vez;

(a)  lokacija lučkog uređaja za prihvat koja se može primijeniti na svaki vez, uključujući radno vrijeme;

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  opis sustavâ pokrivanja troškova; i

(e)  opis sustavâ pokrivanja troškova; uključujući naknade i osnovu s pomoću koje su izračunate i

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Planove prihvata otpada i rukovanja otpadom iz stavka 1. mogu, kad je to potrebno radi učinkovitosti, izraditi dvije ili više susjednih luka u istoj regiji, uz odgovarajući angažman svake luke, pod uvjetom da su potreba i dostupnost uređaja za prihvat utvrđeni za svaku luku zasebno.

3.  Planove prihvata otpada i rukovanja otpadom iz stavka 1. mogu, kad je to potrebno radi učinkovitosti, izraditi dvije ili više susjednih luka u istoj geografskoj regiji, uz odgovarajući angažman svake luke, pod uvjetom da su potreba i dostupnost uređaja za prihvat utvrđeni za svaku luku zasebno.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice ocjenjuju i odobravaju plan prihvata otpada i rukovanja otpadom, prate njegovu provedbu i osiguravaju njegovo ponovno odobrenje najmanje svake tri godine nakon odobrenja ili ponovnog odobrenja te nakon što nastupi znatnija promjena u radu luke. Promjene će uključivati, ali neće biti ograničene na, strukturne promjene u prometu do luke, razvoj nove infrastrukture, promjene u potražnji i stavljanju na raspolaganje lučkih uređaja za prihvat te nove tehnike za postupanje s otpadom na brodu.

4.  Države članice ocjenjuju i odobravaju plan prihvata otpada i rukovanja otpadom, prate njegovu provedbu i osiguravaju njegovo ponovno odobrenje najmanje svake četiri godine nakon odobrenja ili ponovnog odobrenja te nakon što nastupi znatnija promjena u radu luke. Promjene će uključivati, ali neće biti ograničene na, strukturne promjene u prometu do luke, razvoj nove infrastrukture, promjene u potražnji i stavljanju na raspolaganje lučkih uređaja za prihvat te nove tehnike za postupanje s otpadom na brodu.

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Male nekomercijalne luke koje karakterizira neredovit ili slab promet rekreativnih plovila mogu biti izuzete iz područja primjene ovog članka ako su njihovi uređaji za prihvat otpada integrirani u sustav upravljanja otpadom koji provodi općina ili netko u njezino ime, a države članice u kojima su smještene takve luke pobrinut će se za to da informacije o sustavu upravljanja otpadom budu dostupne korisnicima takvih luka.

 

Države članice u kojima su smještene takve luke dostavljaju obavijesti o lokaciji i imenima tih luka elektroničkim putem u dijelu koji se odnosi na sustav obavješćivanja, praćenja i izvršenja iz članka 14.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Podaci iz stavka 1. podnose se elektronički u dio sustava obavješćivanja, praćenja i izvršenja iz članka 14. ove Direktive, u skladu s Direktivom 2010/65/EU i Direktivom 2002/59/EZ.

2.  Podaci iz stavka 1. podnose se elektronički u dio sustava obavješćivanja, praćenja i izvršenja iz članka 14. ove Direktive, u skladu s Direktivom 2010/65/EU i Direktivom 2002/59/EZ te se stavljaju na raspolaganje relevantnim dionicima, uključujući operatere lučkih uređaja za prihvat.

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zapovjednik broda koji pristaje u luku u Uniji prije isplovljavanja isporučuje sav otpad s broda u lučki uređaj za prihvat u skladu s relevantnim normama za ispuštanje koje su propisane u konvenciji MARPOL.

1.  Zapovjednik broda koji pristaje u luku u Uniji prije isplovljavanja isporučuje sav otpad s broda u lučki uređaj za prihvat te nakon napuštanja luke ne smije ispustiti otpad u more, u skladu s relevantnim normama i pravilima za isporuku i ispuštanje koja su propisana u konvenciji MARPOL.

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  U skladu s konvencijom MARPOL i postojećim zakonodavstvom EU-a, posebno Direktivom 2005/35/EZ, zabranjuje se ispuštanje plastike, uključujući sintetičku užad, sintetičke ribarske mreže, plastično smeće i pepeo spaljenih plastičnih proizvoda, osim sljedećeg:

 

(a)  ispuštanja plastike s broda potrebno radi jamčenja sigurnosti broda i osoba na brodu ili spašavanja života na moru;

 

(b)  slučajnog gubitka plastike zbog štete na brodu ili njegovoj opremi, pod uvjetom da su poduzete sve razumne mjere opreza prije i nakon pojave štete kako bi se spriječio ili umanjio slučajni gubitak;

 

(c)  slučajnog gubitka ribolovnog alata s broda pod uvjetom da su poduzete sve razumne mjere opreza za sprečavanje takva gubitka;

 

(d)  ispuštanja ribolovnog alata s broda radi zaštite morskog okoliša ili sigurnosti tog broda i njegove posade.

 

Komisija ima ovlasti donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 19. u cilju utvrđivanja svih razumnih mjera opreza za sprečavanje slučajnog gubitka ribolovnog alata.

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon isporuke operater lučkog uređaja za prihvat brodskog otpada ili nadležno tijelo luke u kojoj je otpad isporučen točno ispunjava obrazac iz Priloga 3. i brodu izdaje obavijest o prihvatu otpada.

Nakon isporuke operater lučkog uređaja za prihvat brodskog otpada ili nadležno tijelo luke u kojoj je otpad isporučen točno ispunjava obrazac iz Priloga 3. i brodu bez odgode izdaje obavijest o prihvatu otpada.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovaj zahtjev se ne primjenjuje u malim lukama bez osoblja ili u udaljenim lukama, pod uvjetom da država članica u kojoj se takva luka nalazi elektronički podnese podatke u dio sustava obavješćivanja, praćenja i izvršenja iz članka 14. ove Direktive.

Ovaj zahtjev se ne primjenjuje u malim lukama sa strukturama bez osoblja ili u udaljenim lukama, pod uvjetom da država članica u kojoj se takva luka nalazi elektronički podnese podatke u dio sustava obavješćivanja, praćenja i izvršenja iz članka 14. ove Direktive.

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Operater, agent ili zapovjednik broda koji je obuhvaćen područjem primjene Direktive 2002/59/EZ prije isplovljavanja elektronički podnosi podatke iz obavijesti o prihvatu otpada u dio sustava obavješćivanja, praćenja i izvršenja iz članka 14. ove Direktive, u skladu s Direktivom 2010/65/EU i Direktivom 2002/59/EZ.

3.  Operater, agent ili zapovjednik broda koji je obuhvaćen područjem primjene Direktive 2002/59/EZ prije isplovljavanja ili što je prije moguće nakon prihvata otpada elektronički podnosi podatke iz obavijesti o prihvatu otpada u dio sustava obavješćivanja, praćenja i izvršenja iz članka 14. ove Direktive, u skladu s Direktivom 2010/65/EU i Direktivom 2002/59/EZ.

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Zapovjednik ribarskog broda koji pristaje u luku u Uniji prijavljuje unutar 24 sata nadležnom tijelu države članice zastave izgubljeni ribolovni alat u skladu s člankom 48. Uredbe (EZ) br. 1124/2009.

 

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 19. kako bi se utvrdio način prijavljivanja za ribarske brodove.

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b   Ako se izgubljeni alat ne može pronaći i izvući, zapovjednik plovila unosi informacije o izgubljenom alatu u očevidnik. Nadležno tijelo države članice koja je država zastave o tom obavješćuje nadležno tijelo obalne države članice.

 

Države članice prikupljaju i evidentiraju informacije o izgubljenim alatima i jednom godišnje dostavljaju te informacije Komisiji.

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 5. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  brod se nalazi na sidrištu kraće od 24 sata ili tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta;

(a)  brod se nalazi na sidrištu kraće od 24 sata, dok čeka na zakup ili tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta;

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ako se sljedeća luka pristajanja nalazi izvan Unije ili ako postoje dobri razlozi za vjerovati da u sljedećoj luci pristajanja nisu dostupni primjereni uređaji, ili ako je luka nepoznata, država članica zahtijeva da brod isporuči sav svoj otpad prije isplovljavanja.

7.  Ako se na temelju raspoloživih informacija, uključujući informacije koje su elektronički dostupne u sustavu obavješćivanja, praćenja i izvršenja iz članka 14. ove Direktive ili u GISIS-u, ne može utvrditi da su u sljedećoj luci pristajanja dostupni odgovarajući uređaji, ili ako je sljedeća luka pristajanja nepoznata, država članica zahtijeva da brod, prije isplovljavanja, isporuči sav svoj otpad koji se ne može na odgovarajući način primiti i obraditi u sljedećoj luci pristajanja.

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Zapovjednik broda koji pristaje u luci Unije mora prije napuštanja luke primijeniti postupak prethodnog pranja postojanih plutajućih tvari visoke viskoznosti, uključujući parafin, u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i ispustiti sve ostatke ili smjese vode u luci istovara sve dok se tank ne isprazni i dok u cijevima za ispuštanje više ne bude ostataka.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 7.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.b

 

Sprečavanje gubitka ribolovnog alata

 

1.  Zapovjednik broda koji pristaje u luci u državi članici koja obavlja ribolovne operacije osigurava da se poduzimaju sve razumne mjere opreza kako bi se spriječio gubitak ribolovnog alata.

 

2.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 19. u cilju utvrđivanja svih razumnih mjera opreza koje treba poduzeti da bi se spriječio gubitak ribolovnog alata.

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 7.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.c

 

Cirkularna priroda ribolovnog alata

 

Komisija od europskih organizacija za normizaciju zahtijeva da razviju usklađene norme kako bi se osiguralo postojanje kružnog modela ribolovnog alata, posebno s obzirom na pripremu za ponovnu uporabu i mogućnost recikliranja, ne dovodeći u pitanje Uredbu Vijeća (EZ) br. 850/98.

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da se troškovi rada lučkih uređaja za prihvat i rukovanje brodskim otpadom, osim ostataka tereta, pokriju naknadama prikupljenima od brodova. Ti troškovi uključuju elemente iz Priloga 4.

1.  Države članice osiguravaju da se troškovi rada lučkih uređaja za prihvat i rukovanje brodskim otpadom, uključujući ostatke tereta visoke viskoznosti i postojane plutajuće tvari, ali isključujući ostale ostatke tereta, pokrivaju naknadama prikupljenima od brodova, uz poštovanje načela „onečišćivač plaća”. Ti troškovi uključuju elemente iz Priloga 4.

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  neizravna naknada pokriva neizravne administrativne troškove, kao i znatan dio izravnih pogonskih troškova, na način kako je predviđeno Prilogom 4. Znatan dio izravnih pogonskih troškova predstavlja najmanje 30 % ukupnih godišnjih izravnih troškova za stvarnu isporuku otpada;

(b)  neizravna naknada pokriva neizravne administrativne troškove, kao i znatan dio izravnih pogonskih troškova, na način kako je predviđeno Prilogom 4., te da znatan dio izravnih pogonskih troškova predstavlja najmanje 30 % ukupnih izravnih troškova za stvarnu isporuku otpada tijekom prethodne godine. Troškovi povezani s očekivanim obujmom prometa za nadolazeću godinu također se mogu uzeti u obzir;

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  kako bi se osigurao najveći mogući poticaj za isporuku otpada na način kako je utvrđeno u Prilogu V. konvenciji MARPOL, uključujući otpad sakupljen u mrežama tijekom ribolova, neizravna naknada koja se naplaćuje pokriva sve troškove lučkih uređaja za prihvat za taj otpad, a kako bi se osiguralo pravo na isporuku bez dodatnih izravnih naknada;

(c)  kako bi se osigurao najveći mogući poticaj za isporuku otpada kako je utvrđena u Prilogu V. konvenciji MARPOL, osim ostataka tereta, uz izuzetak ostataka tereta postojane plutajuće tvari visoke viskoznosti, za taj otpad ne naplaćuje se izravna naknada kako bi se osiguralo pravo na isporuku bez bilo kakvih dodatnih naknada na temelju količine isporučenog otpada, osim ako je ta količina isporučenog otpada veća od maksimalnog namjenskog skladišnog kapaciteta, kao što je navedeno u obrascu iz Priloga 2. ovoj Direktivi. Tim sustavom obuhvaćen je pasivno ulovljeni otpad, uključujući pravo na isporuku; neizravna naknada pokriva količine koje se uobičajeno isporučuju uzimajući u obzir kategoriju, vrstu i veličinu plovila;

Amandman    85

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  kako bi se potaknuli programi prikupljanja morskog otpada i izbjeglo da troškove prikupljanja ulovljenog otpada u lučkim uređajima za prihvat i njegove obrade snose korisnici luka, ti se troškovi u potpunosti pokrivaju od prihoda ostvarenih iz alternativnih izvora financiranja, uključujući proširenu odgovornost proizvođača i programe recikliranja; također se za pokrivanje tih troškova koriste dostupna regionalna, nacionalna i europska sredstva;

Amandman    86

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  neizravna naknada ne pokriva otpad iz sustava za pročišćavanje ispušnih plinova, čiji se troškovi pokrivaju na temelju vrste i količine isporučenog otpada.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    87

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Dio troškova koji nije pokriven naknadom iz podstavka (b), ako postoji, mora se pokriti na temelju vrsta i količina otpada koji je brod stvarno isporučio.

3.  Dio troškova koji nije pokriven naknadom iz točke (b) stavka 2., ako postoji, mora se pokriti na temelju vrsta i količina otpada koji je brod stvarno isporučio.

Amandman    88

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Naknade se mogu razlikovati, između ostalog, u odnosu na kategoriju, vrstu i veličinu broda i vrstu prometa koju brod obavlja, kao i u odnosu na usluge koje se pružaju izvan redovnog radnog vremena luke.

4.  Naknade se mogu razlikovati, između ostalog, u odnosu na kategoriju, vrstu i veličinu broda i vrstu trgovine koju brod obavlja, opasnu prirodu otpada, kao i u odnosu na usluge koje se pružaju izvan redovnog radnog vremena luke.

Amandman    89

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Naknade se smanjuju ako su dizajn, oprema i rad broda takvi da se može dokazati kako brod proizvodi smanjene količine otpada i da svojim otpadom upravlja na održiv način koji je u skladu s okolišem. Komisija delegiranim aktima u skladu s člankom 19. dobiva ovlasti za utvrđivanje kriterija kojima se određuje ispunjava li brod zahtjeve iz ovog stavka u odnosu na upravljanje otpadom na brodu.

5.  Naknade se smanjuju ako su dizajn, oprema, politike nabave i rad broda takvi da se može dokazati kako brod proizvodi smanjene količine otpada i da svojim otpadom upravlja na održiv način koji je u skladu s okolišem. Komisija u skladu s člankom 19. donosi delegirane akte kao nadopunu ovoj Direktivi utvrđivanjem kriterija kojima se određuje ispunjava li brod zahtjeve iz ovog stavka u odnosu na upravljanje otpadom na brodu. To bi trebalo biti u skladu s najboljom praksom i smjernicama Međunarodne pomorske organizacije.

Amandman    90

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Kako bi se osigurale pravične, transparentne i nediskriminirajuće naknade te kako bi one odražavale troškove uređaja i usluga koji su stavljeni na raspolaganje i, ako je to primjereno, koji se upotrebljavaju, iznos naknada i osnova na kojoj su one izračunane stavljaju se na raspolaganje korisnicima luka.

6.  Kako bi se osigurale pravične, transparentne, jednostavno utvrdive i nediskriminirajuće naknade te kako bi one odražavale troškove uređaja i usluga koji su stavljeni na raspolaganje i, ako je to primjereno, koji se upotrebljavaju, iznos naknada i osnova na kojoj su one izračunane stavljaju se na raspolaganje korisnicima luka na engleskom jeziku u planovima prihvata otpada i rukovanja otpadom.

Amandman    91

Prijedlog direktive

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Inicijative prikupljanja morskog otpada i čišćenje plaža

 

1.  Države članice uspostavljaju nacionalni fond za potporu aktivnostima i projektima prikupljanja pasivno ulovljenog otpada s ribarskih plovila i otpada nađenog na obali u blizini luka i uzduž plovnih ruta te upravljanju njime.

 

2.  Države članice osiguravaju da se podaci o praćenju obujma, količine i vrsta pasivno ulovljenog otpada i otpada nađenog na obali u blizini luka i uzduž plovnih ruta prikupljaju te osiguravaju da se ti podaci o praćenju prenose u elektroničku bazu podataka koju uspostavlja i održava Komisija.

 

3.  Države članice obavješćuju Komisiju o nacionalnom fondu osnovanom u skladu sa stavkom 1. do 31. prosinca [dvije godine od donošenja] te svake dvije godine nakon toga podnose izvješća o financiranim aktivnostima i projektima. Ta se izvješća javno objavljuju.

 

Komisiji ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 19. za utvrđivanje metodologije za prikupljanje podataka o praćenju i oblika izvještavanja.

Amandman    92

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  izuzeće ne predstavlja negativan učinak za pomorsku sigurnost, zdravlje, uvjete života ili rada na brodu ili morski okoliš;

Amandman    93

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  dokaz za mehanizam iz točke (b) je potpisani ugovor s lukom ili izvođačem za zbrinjavanje otpada, obavijest o prihvatu opada i potvrda da su sve luke na plovidbenoj ruti broda prihvatile mehanizam. Mehanizam za isporuku i plaćanje naknade provodi se u luci koja se nalazi u Uniji kako bi predstavljao dostatan dokaz u skladu s ovim stavkom.

(c)  dokaz za mehanizam iz točke (b) je potpisani ugovor s lukom ili izvođačem za zbrinjavanje otpada, obavijest o prihvatu opada i potvrda da su sve luke na plovidbenoj ruti broda primile obavijest o mehanizmu. Mehanizam za isporuku i plaćanje naknade provodi se u luci kako bi predstavljao dostatan dokaz u skladu s ovim stavkom ili u drugoj luci ako se na temelju informacija unesenih elektronički u sustav za obavješćivanje, praćenje i izvršenje iz članka 14. i u globalni integrirani informacijski sustav o brodovima GISIS može ustanoviti da su u luci s kojom je pogođen način provedbe mehanizma iz točke (b) dostupni adekvatni uređaji za prihvat otpada.

Amandman    94

Prijedlog direktive

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Proširena odgovornost proizvođača

 

Države članice uspostavljaju programe proširene odgovornosti proizvođača za ribolovni alat i njegove dijelove. Osim minimalnih zahtjeva utvrđenih u članku 8.a Direktive 2008/98/EZ, ti programi moraju sadržavati sljedeće elemente:

 

(a)  moduliranu naknadu kojom se potiče stavljanje na tržište ribolovnog alata osmišljenog za ponovnu uporabu i recikliranje;

 

(b)  sustave povrata pologa kojima se osiguravaju vraćanje i prikupljanje starog, odbačenog ili neupotrebljivog ribolovnog alata.

Amandman    95

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da svaki brod može biti podvrgnut inspekcijskim pregledima u svrhu provjere sukladnosti sa zahtjevima ove Direktive.

Države članice osiguravaju da svaki brod može biti podvrgnut inspekcijskim pregledima, uključujući nasumične preglede, u svrhu provjere sukladnosti sa zahtjevima ove Direktive.

Amandman    96

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U pogledu inspekcijskih pregleda brodova koji nisu obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2009/16/EZ, države članice osiguravaju da se inspekcijski pregledi vrše na najmanje 20 % od ukupnog broja plovila za svaku od kategorija navedenih u nastavku:

1.  U pogledu inspekcijskih pregleda brodova koji nisu obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2009/16/EZ, države članice osiguravaju da se inspekcijski pregledi vrše na najmanje 25 % od ukupnog broja plovila svake godine i za svaku od kategorija navedenih u nastavku:

Amandman    97

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Države članice uspostavljaju inspekcijske postupke za ribarske brodove s bruto tonažom manjom od 100 tona, kao i za rekreacijska plovila s bruto tonažom manjom od 100 tona kako bi se osigurala sukladnost s primjenjivim zahtjevima ove Direktive te će se pobrinuti za to da se inspekcije provode na najmanje 20 % ukupnog broja pojedinačnih ribarskih brodova i rekreacijskih plovila koja godišnje pristaju u luke relevantne države članice.

Amandman    98

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Rezultati inspekcijskih pregleda iz stavka 1. bilježe se u dio sustava za obavješćivanje, praćenje i izvršenje iz članka 15. ove Direktive.

2.  Rezultati inspekcijskih pregleda iz stavaka 1. i 1a. bilježe se u dio sustava za obavješćivanje, praćenje i izvršenje iz članka 15. ove Direktive.

Amandman    99

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice uspostavljaju inspekcijske postupke za ribarske brodove s bruto tonažom manjom od 100 tona, kao i za plovila za razonodu s bruto tonažom manjom od 100 tona kako bi se osigurala sukladnost s primjenjivim zahtjevima ove Direktive.

Briše se.

Amandman    100

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  u slučaju gubitka ribolovnog alata, informacije potrebne u skladu s člankom 48. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/20091a;

 

______________

 

1a Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

Amandman    101

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak .

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Informacije koje se podnose za potrebe članka 4. i članka 5. stavka 2. Komisija naknadno prosljeđuje u bazu podataka IMO-a o lučkim uređajima za prihvat u okviru sustava GISIS.

4.  Informacije koje se podnose za potrebe članka 4. i članka 5. stavka 2. Komisija naknadno prosljeđuje u bazu podataka IMO-a o lučkim uređajima za prihvat u okviru sustava GISIS koju je potrebno redovno ažurirati.

Amandman    102

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Komisija na temelju podataka koji su joj prijavljeni u skladu s točkom (da) stavka 2. do 31. prosinca 2022. i svake dvije godine nakon toga objavljuje objedinjeno izvješće o gubitku ribolovnog alata.

Amandman    103

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija osigurava da inspekcijska baza podataka omogućuje izvlačenje relevantnih podataka koje su podnijele države članice u svrhu praćenja provedbe Direktive.

4.  Komisija osigurava da inspekcijska baza podataka omogućuje izvlačenje relevantnih podataka koje su podnijele države članice u svrhu praćenja provedbe Direktive. Komisija redovito revidira bazu podataka u cilju praćenja provedbe Direktive i skreće pozornost na sve slučajeve gdje postoji sumnja u pogledu potpune provedbe kako bi se mogle provesti korektivne mjere.

Amandman    104

Prijedlog direktive

Članak 16.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.a

 

Osposobljavanje osoblja

 

Lučke vlasti i vlasti koje rukovode lučkim uređajima za prihvat osiguravaju da svi zaposlenici dobiju potrebno osposobljavanje kako bi stekli znanje o rukovanju otpadom neophodno za njihov posao, pridajući posebnu pozornost zdravstvenim i sigurnosnim aspektima koji se odnose na rukovanje opasnim materijalom, te da se zahtjevi osposobljavanja redovito ažuriraju kako bi odgovorili na izazove tehnoloških inovacija.

Amandman    105

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na povrede nacionalnih odredaba donesenih na temelju ove Direktive i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguravanja njihove provedbe. Predviđene kazne su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja nacionalnih odredaba donesenih na temelju ove Direktive i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe. Predviđene sankcije su učinkovite, razmjerne i odvraćajuće i uzimaju u obzir težinu kršenja i činjenicu je li nadležna vlast, operater, subjekt, zapovjednik ili druga dotična relevantna stranka prethodno počinila sličan prekršaj.

Amandman    106

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija omogućuje organizaciju razmjene iskustava nadležnih tijela država članica i stručnjaka, uključujući one iz privatnog sektora, o primjeni ove Direktive u lukama Unije.

Komisija omogućuje organizaciju razmjene iskustava nadležnih tijela država članica i stručnjaka, uključujući one iz privatnog sektora, civilnog društva i sindikata, o primjeni ove Direktive u lukama Unije.

Amandman    107

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice najkasnije do... [12 mjeseci nakon donošenja ove Direktive] i svake dvije godine nakon toga podnose izvješće Komisiji o svojim najboljim praksama u pogledu održivog gospodarenja otpadom na brodu i u lukama. Šest mjeseci nakon svakog roka za podnošenje izvješća, Komisija sastavlja izvješće o tim najboljim praksama u cilju pružanja smjernica za ostvarenje ciljeva ove Direktive.

Amandman    108

Prijedlog direktive

Članak 20.a – stavak 1. – točka 1. (nova)

Direktiva 2005/35/EZ

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 20.a

 

Izmjene Direktive 2005/35/EZ

 

Direktiva 2005/35/EZ mijenja se kako slijedi:

 

(1)  u članku 2., točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

2. „onečišćujuće tvari” znači sve tvari koje obuhvaćaju prilozi I. (ulja) i II. (štetne tekuće tvari u razlivenom stanju) Konvenciji Marpol 73/78;

„2.  „onečišćujuće tvari” znači sve tvari koje obuhvaćaju prilozi I. (ulja), II. (štetne tekuće tvari u razlivenom stanju), IV. (otpadne vode), V. (smeće) i VI. (ostaci povezani s onečišćenjem zraka) ažuriranoj verziji konvencije MARPOL 73/78;

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Izmjena je povezana s izmjenom članka 20.a (novog) u kojemu se predlaže da se promijeni definicija onečišćujućih tvari u Direktivi o onečišćenju s brodova.)

Amandman    109

Prijedlog direktive

Članak 20.a – stavak 1. – točka 2. (nova)

Direktiva 2005/35/EZ

Članak 5. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2)   U članku 5. stavak 1. zamjenjuje se kako slijedi:

1.   Ispuštanje onečišćujućih tvari u bilo koje od područja iz članka 3. stavka 1. ne smatra se kršenjem ako zadovoljava uvjete predviđene u Prilogu I. – odredbe 15., 34., 4.1. ili 4.3. ili u Prilogu II. – odredbe 13., 3.1.1. ili 3.1.3. Marpol-a 73/78.

„1.   Ispuštanje onečišćujućih tvari u bilo koje od područja iz članka 3. stavka 1. ne smatra se kršenjem ako zadovoljava uvjete predviđene u pravilima 15., 34., 4.1. i 4.3. Priloga I., u pravilima 13., 3.1.1 i 3.1.3 Priloga II., u pravilima 3. i 11. Priloga IV., u pravilima 4., 5., 6. i 7. Priloga V. te u pravilu 3. Priloga VI. ažurirane verzije konvencije MARPOL 73/78.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Izmjena je povezana s izmjenom članka 20.a (novog) u kojemu se predlaže da se promijeni definicija onečišćujućih tvari u Direktivi o onečišćenju s brodova.)

Amandman    110

Prijedlog direktive

Članak 20.a – stavak 1. – točka 3. (nova)

Direktiva 2005/35/EZ

Članak 5. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(3)   u članku 5. stavak 2. zamjenjuje se kako slijedi:

2.   Ispuštanje onečišćujućih tvari u bilo koje od područja iz članka 3. stavka 1. točaka (c), (d) i (e) ne smatra se kršenjem za vlasnika, kapetana ili posadu ako zadovoljava uvjete predviđene u Prilogu I. – odredba 4.2. ili u Prilogu II. – odredba 3.1.2. Marpol-a 73/78.

„2.   Ispuštanje onečišćujućih tvari u bilo koje od područja iz članka 3. stavka 1. točaka (c), (d) i (e) ne smatra se kršenjem za vlasnika, zapovjednika ili posadu ako zadovoljava uvjete predviđene u pravilu 4.2. Priloga I., pravilu 3.1.2. Priloga II., u pravilima 3. i 11. Priloga IV., u pravilima 4., 5., 6. ili 7. Priloga V. ili u pravilu 3. Priloga VI. ažurirane verzije konvencije MARPOL 73/78.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Izmjena je povezana s izmjenom članka 20.a (novi) u kojemu se predlaže da se promijeni definicija onečišćujućih tvari u Direktivi o onečišćenju s brodova.)

Amandman    111

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija evaluira ovu Direktivu i podnosi rezultate evaluacije Europskom parlamentu i Vijeću najkasnije sedam godina nakon njezina stupanja na snagu.

Komisija evaluira ovu Direktivu i podnosi rezultate evaluacije Europskom parlamentu i Vijeću najkasnije četiri godine nakon njezina stupanja na snagu. Komisija također ocjenjuje trebaju li se Europskoj agenciji za pomorsku sigurnost (EMSA) dodijeliti dodatne nadležnosti za provedbu ove Direktive. To bi moglo podrazumijevati reviziju i istragu o navodnoj neadekvatnosti lučkih uređaja za prihvat u skladu s člankom 4.

Amandman    112

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31 prosinca 2020. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 2020. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba. Obveze koje proizlaze iz članka 4. stavka 3., članka 5. stavka 2. posljednjeg podstavka, članka 6. stavka 2., članka 7. stavka 3. i članka 9. stavka 3. primjenjuju se u skladu s Direktivom 2010/65/EU.

Amandman    113

Prijedlog direktive

Prilog 4. – podnaslov 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kategorije operativnih i administrativnih troškova uređaja za prihvat

Kategorije operativnih i administrativnih troškova uređaja za prihvat i s njima povezanih neto prihoda

Amandman    114

Prijedlog direktive

Prilog 4. – tablica – stupac 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prihodi

 

Prihodi od programa proširene odgovornosti proizvođača i dostupnog nacionalnog/regionalnog financiranja, uključujući elemente prihoda navedene u nastavku:

 

– prikupljanje, prijevoz i obrada otpada koji se ne prikuplja odvojeno (otpad koji je obuhvaćen programom proširene odgovornosti proizvođača, ali koji ne ulazi u zasebne kanale prikupljanja, primjerice otpad koji se prikuplja zajedno s miješanim komunalnim otpadom);

 

– informiranje i podizanje razine osviještenosti javnosti;

 

– mjere za sprečavanje nastanka otpada;

 

– sprečavanje nastanka otpada i gospodarenje otpadom;

 

– provedba programa proširene odgovornosti proizvođača i nadzor nad njim (uključujući reviziju, mjere protiv onih koji ne ispunjavaju svoje obveze, itd.);

 

– administracija, komunikacija te upravljanje podacima o radu kolektivnih programa i njihovo objavljivanje;

 

– financiranje u okviru EFPR-a;

 

– drugi oblici financiranja ili subvencije koji su na raspolaganju lukama za gospodarenje otpadom i ribarstvo.

Amandman    115

Prijedlog direktive

Prilog 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Neto prihodi

 

Neto prihodi od programa gospodarenja otpadom i nacionalnog/regionalnog financiranja, uključujući elemente prihoda navedene u nastavku:

 

– neto financijsku korist programa proširene odgovornosti proizvođača;

 

– ostale neto prihode od gospodarenja otpadom, poput programa za recikliranje;

 

– financiranje u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo;

 

– druge oblike financiranja ili subvencije koji su lukama na raspolaganju za gospodarenje otpadom i ribarstvo.

Amandman    116

Prijedlog direktive

Prilog 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[navesti ime broda] [navesti identifikacijski broj IMO-a] [navesti ime države zastave broda]

[navesti ime broda] [navesti identifikacijski broj IMO-a] [navesti ime države zastave broda]

nalazi se u linijskom prometu s učestalim i redovnim pristajanjima u luku (luke) koja/koje se nalazi/nalaze u [navesti ime države članice] u skladu s rasporedom ili unaprijed određenom rutom:

nalazi se u linijskom prometu ili ribolovnim izlascima s učestalim i redovnim pristajanjima u luku (luke) koja/koje se nalazi/nalaze u [navesti ime države članice] u skladu s rasporedom ili unaprijed određenom rutom:


OBRAZLOŽENJE

Uvod:

Smanjenje morskog otpada i onečišćenja postalo je jedan od najvećih ekoloških izazova. Svake godine između 4,8 i 12,7 milijuna tona plastičnog otpada ulazi u ocean. Gotovo svaka vrsta plastičnog materijala i predmeta može se naći u oceanu, od dubokog dna oceana do dalekog Arktika. Zbog svoje široke uporabe i neprikladnog odlaganja, ovaj lagani i dugotrajni materijal u obliku makroplastike i mikroplastike prijeti morskom ekosustavu. Iako veliki udio morskog otpada dolazi iz kopnenih izvora, ovaj izazov može se rješavati samo primjenom sveobuhvatnog pristupa. Stoga je borba protiv namjerno ili slučajno ispuštenog brodskog otpada i otpadnih voda važna kako bi se oceani očistili od plastike i poboljšalo njihovo zdravlje, čime bi se očuvala njihova važna uloga za dobrobit ljudi u budućnosti.

Direktivom 2000/59/EZ uređuje se postupak na obali odredbama kojima se osigurava dostupnost lučkih uređaja za prihvat i isporuka otpada u uređaje. Njome se provode relevantne međunarodne norme, npr. one sadržane u Konvenciji MARPOL (Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova). S obzirom da je ova Direktiva stupila na snagu prije 17 godina, potrebno ju je temeljito revidirati jer područje primjene i definicije nisu više u skladu s međunarodnim okvirom, a države članice različito tumače njezine glavne koncepte, što među obuhvaćenim stranama (brodovi, luke i operateri) stvara zbrku.

Studija Komisije o procjeni učinka:

Studijom Komisije o procjeni učinka utvrđeni su dva glavna problema i pet temeljnih uzroka problema. Dva glavna utvrđena problema su: brodski otpad i ostaci tereta ispušteni u more te administrativno opterećenje povezano s provedbom Direktive o lučkim uređajima za prihvat. Pet temeljnih uzroka problema su: neprikladni prihvat otpada i rukovanje otpadom u lučkim uređajima za prihvat; nedostatni troškovni poticaji za isporuku brodskog otpada; neučinkovita i nedostatna provedba obvezne isporuke: nedosljedne i zastarjele definicije i obrasci; nedosljedna primjena izuzeća za brodove u linijskom prometu.

Prijedlog Komisije

Dva glavna cilja Prijedloga Komisije o izmjeni Direktive 2000/59/EZ su sljedeća: smanjenje ispuštanja brodskog otpada u more te administrativnog opterećenja za luke, korisnike luka i nadležna tijela. Kako bi se ostvarili ti opći ciljevi, razvijeno je sljedećih pet posebnih ciljeva: jamčenje dostupnosti odgovarajućih uređaja; pružanje učinkovitih (troškovnih) poticaja za isporuku otpada u lučke uređaje za prihvat uvođenjem neizravne naknade u iznosu od 100 % za smeće i pasivno ulovljeni otpad; uklanjanje prepreka za provedbu; usklađivanje i ažuriranje definicija i normi; usklađivanje pravila za izuzeća.

Stajalište izvjestiteljice

•  Izvjestiteljica pozdravlja prijedlog Komisije kao dio strategije prema kružnom gospodarstvu.

•  Izvjestiteljica podržava općenitiju definiciju „brodskog otpada” u odnosu na relevantne Priloge Konvenciji MARPOL, koja uključuje ostatke tereta, ostatke iz sustava za pročišćavanje ispušnih plinova (koji se sastoje od mulja i vode koja otječe iz tih sustava), čime se jamči potpuna usklađenost s definicijama iz Konvencije MARPOL i daljnje usklađivanje sa standardnim obrascima i certifikatima Međunarodne pomorske organizacije. Međutim, smatra da je potrebno uvesti više zabrana ispuštanja u more određenih ostataka tereta i otpadnih voda iz praonika otvorenog tipa. Potiče države članice da djeluju u svojim teritorijalnim vodama te zahtjeva od EU-a da na tome radi na razini IMO-a.

•  Izvjestiteljica također predlaže da se u područje primjene Direktive uvrsti otpad koji je rezultat aktivnosti popravka broda i upravljanje balastnim vodama u skladu s Konvencijom IMO-a o upravljanju balastnim vodama, koja je stupila na snagu u rujnu 2017.

•  Izvjestiteljica ističe važnost smanjenja količine otpada koji se stvara na brodu i naglašava da su potrebne aktivnosti za podizanje razine osviještenosti i pozitivni poticaji u tom području, kao što je prilagodba koncepta „zelenih brodova” u odnosu na upravljanje otpadom na brodu.

•  S obzirom na to da je dostupno vrlo malo podataka o izgubljenom ribolovnom alatu koji predstavlja opasnost za morski okoliš i sigurnost brodova, izvjestiteljica navodi obvezu prijavljivanja izbuljenog ribolovnog alata pri povratku u luku.

•  Izvjestiteljica skreće pozornost na pasivno ulovljeni otpad i potrebu za poticanjem projekata za prikupljanje morskog otpada. Stoga troškove rukovanja pasivno ulovljenim otpadom ne bi trebali snositi korisnici luka i ribari već bi se trebali pokriti alternativnim sustavima financiranja poput programa gospodarenja otpadom i javnih sredstava.

•  Izvjestiteljica je zabrinuta zbog stanja u malim lukama, koje se mogu potencijalno suočiti sa znatnim poteškoćama s obzirom na njihove ograničene resurse u pogledu osoblja, strukture, organizacije, itd. Kako im se ne bi nametnulo neproporcionalno administrativno opterećenje, vrlo male luke trebaju se izuzeti iz uvođenja plana gospodarenja otpadom i izdavanja potvrda o prihvatu otpada.

•  Izvjestiteljica napominje da bi se plovila koja obavljaju pomorski prijevoz na kraćim relacijama suočila s teškim administrativnim opterećenjem u slučaju da se njihov poseban status ne uzme u obzir. Potrebno je predvidjeti mogućnost smanjene naknade za tu posebnu vrstu plovila.

•  Izvjestiteljica ograničava obvezu isporuke otpada u lukama EU-a prije odlaska prema trećim zemljama na slučajeve u kojima ne postoje prikladni uređaji u sljedećoj luci pristajanja.

•  S obzirom na to da je kontroliranje zabrane ispuštanja u more veliki problem, izvjestiteljica predlaže da se razmotri uloga EMSA-e u provedbi Direktive u trenutku kada Komisija bude revidirala Direktivu.


PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je na isključivo dobrovoljnoj osnovi pod izričitom odgovornošću izvjestitelja. Izvjestitelj je primio informacije od sljedećih subjekata ili osoba tijekom pripreme izvješća, do njegova usvajanja u odboru:

Subjekt i/ili osoba

Hazardous Waste Europe

EUROSHORE

Seas at Risk

Europska udruga morskih luka (ESPO)

Union des Ports de France

Luka Rotterdam

Hanse-Office, Vertretung der Hansestadt Hamburg und Schleswig-Holsteins bei der EU

Udruženje brodovlasnika Europske zajednice (ECSA)

Verband Deutscher Reeder (VdR)

Udruženje grčkih brodovlasnika

Cruise Lines International Association (CLIA)

Udruženje nacionalnih organizacija ribolovnih poduzeća u Europskoj uniji (Europêche)

Predstavnici vlada različitih država članica

Predstavnici Europske komisije


MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE (18.9.2018)

upućeno Odboru za promet i turizam

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Izvjestitelj za mišljenje (*): Bas Eickhout

(*)  Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Ispuštanje brodskog otpada predstavlja znatnu prijetnju za morski okoliš, utječe na ljudsko zdravlje i ostavlja skupe posljedice na gospodarstvo. Iako su za najveći dio morskog otpada odgovorni kopneni izvori, znatan dio predstavljaju i morski izvori onečišćenja te se procjenjuje da je njihov prosječni udio u EU-u 32 %, odnosno da se u slučaju nekih morskih bazena taj udio penje do 50 %. Kako bi se pokušalo riješiti pitanje morskog otpada s brodova, Komisija je podnijela prijedlog revizije Direktive o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada.

U prijedlogu Komisije zahtijeva se da sve luke Unije primjenjuju sustav „bez posebne naknade” za smeće kako brodovi više ne bi imali ekonomski poticaj da svoj otpad ispuštaju u more. Izvjestitelj pozdravlja tu važnu izmjenu koju je predložila Komisija. Brodovi ne bi smjeli imati ekonomski poticaj za ispuštanje otpada u more.

Izvjestitelj pozdravlja i uvrštavanje ribarskih brodova u sustav pokrivanja troškova. Međutim, nisu predložene nikakve posebne mjere koje se odnose na sam ribolovni alat, unatoč tomu što se veliki dio ribarskih mreža izgubi (33 %), što rezultira „fantomskim ribolovom” koji utječe na riblje stokove i nanosi štetu divljim morskim vrstama. To dovodi i do znatnih gospodarskih gubitaka jer mreže često uzrokuju štetu na drugim brodovima. Izvjestitelj smatra da u rješavanju tog problema važnu ulogu imaju obvezni programi proširene odgovornosti proizvođača. Države članice trebale bi koristiti i modulirane naknade kojima bi potaknule dizajniranje alata koji se može lako reciklirati, kao i sustav povrata pologa kod prodaje novog alata kako bi se potaknulo njegovo vraćanje po isteku vijeka upotrebe.

Štoviše, izvjestitelj smatra da bi se od broda koji izgubi ribolovni alat moralo zahtijevati da pruži sve relevantne informacije nadležnom tijelu države članice zastave. Te informacije trebale bi se prikupljati sustavno preko središnje baze podataka (SafeSeaNet) radi praćenja situacije, utvrđivanja konkretnih problema i lakšeg pronalaženja i izvlačenja alata. To bi olakšalo i provođenje zabrane bacanja starog ribolovnog alata. Ti će podaci činiti osnovu za periodično izvješćivanje Komisije te će omogućiti da se evidentiranjem izgubljenog ribolovnog alata pomogne u provedbi programa pronalaženja i izvlačenja i ostalih mjera.

Otpad vrlo često završi u mrežama ribolovnih brodova. Izvjestitelj smatra da ne bi smjela postojati ekonomska destimulacija za dovoženje otpada u luke. Komisija nastoji potaknuti isporuku pasivno ulovljenog otpada tako što će ga obuhvatiti sustavom neizravnih naknada. Izvjestitelj smatra da je to dobrodošao dodatak koji bi, međutim, mogao rezultirati višom paušalnom naknadom za ribarske brodove. Izvjestitelj stoga uvodi zahtjev da se troškovi prikupljanja pasivno ulovljenog otpada u lučkim uređajima za prihvat i troškovi njegove obrade financiraju iz alternativnih izvora prihoda utvrđenih u revidiranoj Direktivi o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada, poput novih obveznih programa proširene odgovornosti proizvođača ili putem subvencija.

Komisija uvodi koncept „zelenih brodova”: plovila koja smanjuju otpad na brodu mogu ostvariti pravo na sniženu naknadu. Izvjestitelj smatra da je minimalne zahtjeve nužno objasniti i uskladiti. U novom Prilogu predlaže niz mjera u skladu s načelima kružnog gospodarstva i smjernicama konvencije MARPOL o smeću. Te mjere obuhvaćaju faze od odvajanja sortiranja na izvoru i prikupljanja do izbjegavanja materijala za jednokratnu upotrebu i edukacije.

Izvjestitelj osim toga predlaže da se ispuštanje smeća i ostataka povezanih s onečišćenjem zraka, ako je počinjeno s namjerom, svjesnim ili nesvjesnim nehajem, smatra kaznenim djelom u skladu s pravom EU-a, zbog čega bi države članice trebale uvesti odgovarajuće sankcije. Iznimke od primjene tog dodatka trebale bi biti jednake iznimkama utvrđenima u Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju onečišćenja s brodova (MARPOL).

Naposljetku, Komisijinim prijedlogom revizije Direktive o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada trenutačno nisu obuhvaćene odobalne platforme koje se koriste za proizvodnju i skladištenje nafte, bilo fiksne bilo plutajuće. U EU-u je 2015. bilo 232 odobalnih platformi, a na svakoj je bilo zaposleno otprilike 100 – 200 osoba. Analitičari su došli do zaključka da te platforme predstavljaju veliki izvor morskog otpada. Izvjestitelj predlaže da se i otpad s platformi dovozi do lučkih uređaja za prihvat.

AMANDMANi

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Glava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU

o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2005/35/EZ, Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU

(Izmjena je povezana s izmjenom članka 20.a (novog) u kojemu se predlaže izmjena definicije onečišćujućih tvari u Direktivi o onečišćenju s brodova.)

Obrazloženje

U Direktivi 2005/35/EZ uvode se pravila o izricanju sankcija za ispuštanje onečišćujućih tvari s brodova. Direktivom 2005/35/EZ trenutno je obuhvaćen samo otpad iz Priloga I. (ulja) i Priloga II. (štetne tekuće tvari u razlivenom stanju) konvenciji MARPOL. Trebalo bi je izmijeniti kako bi obuhvaćala i ispuštanja iz Priloga V. (smeće) i Priloga VI. (ostaci povezani s onečišćenjem zraka).

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja mora s brodova (konvencija MARPOL) predviđa opće zabrane ispuštanja s brodova u more, ali također uređuje uvjete u skladu s kojima određene vrste otpada mogu biti ispuštene u morski okoliš. Konvencijom MARPOL propisuje se da države članice trebaju osigurati primjerene uređaje za prihvat u lukama.

(2)  Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja mora s brodova (konvencija MARPOL) predviđa opće zabrane ispuštanja s brodova te s fiksnih ili plutajućih platformi u more, ali također uređuje uvjete u skladu s kojima određene vrste otpada mogu biti ispuštene u morski okoliš. Konvencijom MARPOL propisuje se da države članice trebaju osigurati primjerene uređaje za prihvat u lukama.

Obrazloženje

Konvencija MARPOL sadrži i propise o ispuštanju otpada s fiksnih i plutajućih platformi te bi ih stoga trebalo ovdje dodati.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  U zadnja dva desetljeća konvencija MARPOL i njezini prilozi doživjeli su važne izmjene, što je dovelo do strožih normi i zabrana za ispuštanje brodskog otpada u more.

(4)  U zadnja dva desetljeća konvencija MARPOL i njezini prilozi doživjeli su važne izmjene, što je dovelo do strožih normi za isporuku otpada i zabrana za ispuštanje brodskog otpada u more.

Obrazloženje

Konvencija MARPOL bavi se i isporukom otpada u lučke uređaje za prihvat.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Usprkos ovim regulatornim kretanjima, još uvijek dolazi do ispuštanja otpada u more. Razlog leži u kombinaciji čimbenika, posebno jer primjereni lučki uređaji za prihvat nisu uvijek raspoloživi u lukama, izvršenje je često nedostatno te postoji manjak poticaja za isporuku otpada na obalu.

(7)  Usprkos tom regulatornom razvoju, još uvijek dolazi do ispuštanja otpada u more, uz ogromne ekološke, socijalne i gospodarske troškove. Razlog leži u kombinaciji čimbenika, posebno jer primjereni lučki uređaji za prihvat nisu uvijek raspoloživi u lukama, a izvršenje je često nedostatno te postoji manjak poticaja za isporuku otpada na obalu.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Unatoč poboljšanjima i dalje nastaje velika količina otpadaka od hrane, posebno na brodovima za kružna putovanja. Upravljanje otpacima od hrane područje je koje i danas zahtijeva razvoj prakse odvojenog sakupljanja i ponovne uporabe;

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Odvojeno prikupljanje otpada s brodova, uključujući stari ribolovni alat, potrebno je kako bi se osigurala njegova daljnja oporaba nizvodno u lancu upravljanja otpadom. Smeće se često odvaja na brodu u skladu s međunarodnim normama i standardima, a zakonodavstvom Unije trebalo bi osigurati da nastojanja za odvajanje otpada na brodu ne budu onemogućena zbog nedostatka mehanizama za odvojeno sakupljanje na obali.

(12)  Odvojeno prikupljanje otpada s brodova, uključujući stari ribolovni alat, potrebno je kako bi se osigurala njegova daljnja oporaba radi ponovne upotrebe ili recikliranja nizvodno u lancu upravljanja otpadom te kako bi se spriječio njegov negativan utjecaj na morske životinje i okoliš. Smeće se često odvaja na brodu u skladu s međunarodnim normama i standardima, a zakonodavstvom Unije trebalo bi osigurati da nastojanja za odvajanje otpada na brodu ne budu onemogućena zbog nedostatka mehanizama za odvojeno sakupljanje na obali. Države članice moraju poticati one sustave za odvojeno skupljanje otpada koji najbolje odgovaraju značajkama luka.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Odvojeno sakupljanje otpada kao što su otpaci od hrane, maziva i loživo ulje trebalo bi dalje razvijati kako bi se konkretno omogućila njihova ponovna upotreba u skladu s načelima kružnog gospodarstva.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Iako veći dio morskog otpada potječe iz djelatnosti koje se odvijaju na kopnu, plovidbena industrija, što uključuje ribolovni sektor i sektor za razonodu, također u velikoj mjeri doprinose problemu ispuštanjem smeća, uključujući plastiku i stari ribolovni alat, izravno u more.

(13)  Iako veći dio morskog otpada potječe iz djelatnosti koje se odvijaju na kopnu, plovidbena industrija, što uključuje ribolovni sektor i sektor za razonodu, također u velikoj mjeri doprinose problemu ispuštanjem smeća, uključujući plastiku i stari ribolovni alat, izravno u more. Europska komisija procjenjuje da plastika čini više od 80 % morskog otpada, a da je 27 % smeća iz mora koje završi na europskim plažama od ribolovnog alata koji sadrži plastiku, što je 11 000 tona godišnje.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  Direktivom 2008/98/EZ utvrđuju se mjere sprečavanja nastanka otpada koje bi države članice trebale poduzeti da bi spriječile stvaranje otpada. Svrha tih mjera trebala bi biti i zaustaviti stvaranje morskog otpada kako bi se podupro cilj Ujedinjenih naroda o održivom razvoju usmjeren na sprečavanje i znatno smanjenje svih oblika onečišćenja mora.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13b)  Fiksne ili plutajuće platforme također doprinose stvaranju morskog otpada te bi od njih trebalo zahtijevati da imaju plan upravljanja otpadom, primjenjuju odvojeno prikupljanje i svoj otpad redovito isporučuju u luke Unije.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  Međunarodna konvencija Međunarodne pomorske organizacije (MPO) od 13. veljače 2004. o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima (Konvencija o upravljanju balastnim vodama) stupila je na snagu 8. rujna 2017. Konvencija o upravljanju balastnim vodama obvezuje sve brodove na to da postupke upravljanja balastnim vodama provode u skladu s normama MPO-a, a luke i terminale određene za čišćenje i popravak balastnih tankova da raspolažu odgovarajućim uređajima za prihvat taloga.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Za učinkovito rješavanje problema morskog otpada, ključno je osigurati pravu razinu poticaja za isporuku otpada u lučke uređaje za prihvat, osobito smeća. To je moguće postići sustavom pokrivanja troškova koji propisuje primjenu neizravne naknade koja dospijeva neovisno o isporuci otpada i kojom bi se trebalo ostvarivati pravo na isporuku otpada bez dodatnih izravnih naknada. Ribolovni sektor i sektor razonode, s obzirom na njihov doprinos nastanku morskog otpada, također bi trebali biti uključeni u ovaj sustav.

(18)  Za učinkovito rješavanje problema morskog otpada, ključno je osigurati pravu razinu poticaja za isporuku otpada, osobito smeća, u lučke uređaje za prihvat To je moguće postići sustavom pokrivanja troškova koji propisuje primjenu neizravne naknade koja dospijeva neovisno o isporuci otpada i kojom bi se trebalo ostvarivati pravo na isporuku otpada bez dodatnih izravnih naknada. Ribolovni sektor i sektor razonode, s obzirom na njihov doprinos nastanku morskog otpada, također bi trebali biti uključeni u ovaj sustav. Isporuka pasivno ulovljenog otpada ne bi trebala rezultirati dodatnim troškovima za ribarska plovila.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  Ribari mogu imati važnu ulogu u čišćenju morskog otpada ako pasivno ulovljeni otpad dovezu u luku kako bi se na njega mogao primijeniti sustav ispravnog upravljanja otpadom. Kako bi se poticala isporuka pasivno ulovljenog otpada koji završi u mrežama prilikom uobičajenog ribolova, države članice trebale bi pokriti troškove povezane s njegovim prikupljanjem u lučkim uređajima za prihvat te troškove njegove obrade, pri čemu bi prihodi trebali dolaziti iz alternativnih izvora prihoda.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18b)  Kako bi se učinkovito riješio problem morskog otpada, države članice trebale bi raditi na uvođenju strategija i planova za smanjenje ispuštanja ribolovnog alata u more, među ostalim subvencijama iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), potporom iz strukturnih fondova i sredstava u okviru europske teritorijalne suradnje te aktivnim sudjelovanjem regija. Potrebno je poticati uvođenje novih načina upravljanja i dobrih praksi, kao što su oni koji se razmatraju u okviru jadranskih projekata sufinanciranih sredstvima europske teritorijalne suradnje ili pak omogućiti i novu ulogu ribarskim flotama: ulogu morske straže.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Koncept „zelenog broda” treba i dalje razvijati u odnosu na upravljanje otpadom na način da se za ona plovila koja smanjuju otpad na brodu može provoditi učinkovit sustav nagrađivanja.

(19)  Koncept „zelenog broda” treba provesti u odnosu na upravljanje otpadom. Trebalo bi utvrditi i što je moguće ujednačenije primijeniti u cijeloj Uniji minimalne uvjete kako bi se na ona plovila koja smanje svoj otpad na brodu mogao primijeniti učinkovit sustav nagrađivanja putem ekološki održivog sprečavanja nastanka i tretiranja otpada u skladu s najboljim praksama i smjernicama MPO-a za provedbu Priloga V. konvenciji MARPOL iz 2017. Države članice trebale bi poticati prakse koje su iznad propisanih normi.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Ostaci tereta ostaju vlasništvo vlasnika tereta nakon istovara na terminalu i često imaju ekonomsku vrijednost. Iz tog razloga ostaci tereta ne bi trebali biti uključeni u sustave pokrivanja troškova i primjenu neizravne naknade; naknadu za isporuku ostataka tereta plaća korisnik uređaja za prihvat, na način kako je određeno ugovornim aranžmanima između uključenih strana ili drugim lokalnim aranžmanima.

(20)  Ostaci tereta ostaju vlasništvo vlasnika tereta nakon istovara na terminalu i često imaju ekonomsku vrijednost. Iz tog razloga ostaci tereta ne bi trebali biti uključeni u sustave pokrivanja troškova i primjenu neizravne naknade; naknadu za isporuku ostataka tereta plaća korisnik uređaja za prihvat, na način kako je određeno ugovornim aranžmanima između uključenih strana ili drugim lokalnim aranžmanima. To se ne bi trebalo primjenjivati na ostatke tereta koji se ne mogu lako oporabiti, kao što su postojane plutajuće tvari visoke viskoznosti, npr. parafin. Ekonomska vrijednost takvih tvari može biti niska pa postoji rizik od toga da ostanu plutati po moru umjesto da ih se na odgovarajući način tretira u lučkim uređajima za prihvat.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a)  Kako bi se poboljšala pomorska sigurnost i povećala zaštita morskog okoliša, Direktivu 2005/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a trebalo bi izmijeniti na način da se pravom Unije obuhvati i onečišćenje s brodova prouzročeno otpadom, kako je utvrđeno u prilozima IV. i VI. konvenciji MARPOL, te osigura da se za osobe odgovorne za nezakonito ispuštanje predvide odgovarajuće sankcije.

 

_________________

 

Direktiva 2005/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o onečišćenju s brodova i uvođenju sankcija, uključujući i kaznene sankcije, za kažnjiva djela onečišćenja (SL L 255, 30.9.2005., str. 11.).

Obrazloženje

U Direktivi 2005/35/EZ uvode se pravila o izricanju sankcija za ispuštanje onečišćujućih tvari s brodova. Trenutno je njome obuhvaćen samo otpad iz Priloga I. (ulja) i Priloga II. (štetne tekuće tvari u razlivenom stanju) konvenciji MARPOL. Trebalo bi je izmijeniti kako bi obuhvatilo i ispuštanje otpadnih voda (Prilog IV.), smeća (Prilog V.) te ostataka povezanih s onečišćenjem zraka (Prilog VI.).

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Praćenje i izvršenje trebalo bi olakšati sustavom koji se zasniva na elektroničkom izvješćivanju i razmjeni informacija. Postojeći sustav obavješćivanja i praćenja koji je uspostavljen na temelju Direktive 2000/59/EZ u tu bi svrhu trebalo dodatno razvijati i nastavljati upotrebljavati na temelju postojećih sustava elektroničkih podataka, osobito informacijskog sustava Unije za elektroničku razmjenu podataka u pomorskom prometu (SafeSeaNet) i inspekcijske baze podataka (THETIS). Sustav bi također trebao uključivati informacije o lučkim uređajima za prihvat koji su dostupni u različitim lukama.

(24)  Praćenje i izvršenje trebalo bi olakšati sustavom koji se zasniva na elektroničkom izvješćivanju i razmjeni informacija. Postojeći sustav obavješćivanja i praćenja koji je uspostavljen na temelju Direktive 2000/59/EZ u tu bi svrhu trebalo dodatno razvijati i nastavljati upotrebljavati na temelju postojećih sustava elektroničkih podataka, osobito informacijskog sustava Unije za elektroničku razmjenu podataka u pomorskom prometu (SafeSeaNet) i inspekcijske baze podataka (THETIS). Sustav bi također trebao uključivati informacije o lučkim uređajima za prihvat koji su dostupni u različitim lukama kao i gubitak ribolovnog alata.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Kako bi se uzela u obzir događanja na međunarodnoj razini te u svrhu promicanja prakse upravljanja otpadom na brodu koje je u skladu s okolišem, ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebalo bi delegirati Komisiji s obzirom na izmjene ove Direktive radi ažuriranja upućivanja na međunarodne instrumente i priloge i promjene upućivanja na međunarodne instrumente, a kako bi se spriječilo, ako je potrebno, da se promjene tih međunarodnih instrumenata primjenjuju za potrebe ove Direktive i kako bi se razvili zajednički kriteriji za prepoznavanje „zelenih brodova” u svrhu odobravanja niže naknade za otpad tim brodovima. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka. Pri pripremi i izradi delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti šalju Europskom parlamentu i Vijeću istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(30)  Kako bi se uzela u obzir događanja na međunarodnoj razini te u svrhu promicanja prakse upravljanja otpadom na brodu koje je u skladu s okolišem, ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebalo bi delegirati Komisiji s obzirom na izmjene ove Direktive radi ažuriranja upućivanja na međunarodne instrumente i priloge i promjene upućivanja na međunarodne instrumente, a kako bi se spriječilo, ako je potrebno, da se promjene tih međunarodnih instrumenata primijene za potrebe ove Direktive i kako bi se modificirali zajednički kriteriji za prepoznavanje „zelenih brodova” u svrhu odobravanja niže naknade za otpad tim brodovima, a pritom uzele u obzir postojeće dobre prakse i „bottom-up” modeli postupanja. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka. Pri pripremi i izradi delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti šalju Europskom parlamentu i Vijeću istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  „fiksna ili plutajuća platforma” znači svaka fiksna ili plutajuća platforma, uključujući bušaće platforme, plutajuće objekte za proizvodnju, skladištenje, utovar i istovar koji se koriste za odobalnu proizvodnju i skladištenje bilo koje tvari ili materijala u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju;

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „brodski otpad” znači sav otpad, uključujući ostatke tereta, koji se stvara tijekom rada broda ili tijekom djelatnosti utovara, istovara i čišćenja, ili otpad koji je sakupljen u mrežama tijekom ribolova i koji je obuhvaćen područjem primjene priloga I., II., IV., V. i VI. konvenciji MARPOL;

(c)  „brodski otpad” znači sav otpad, uključujući ostatke tereta, koji se stvara tijekom rada broda, fiksne ili plutajuće platforme ili tijekom djelatnosti utovara, istovara, čišćenja i popravka brodova, uključujući talog od čišćenja ili popravka balastnih tankova, ili otpad koji je sakupljen u mrežama tijekom ribolova i koji je obuhvaćen područjem primjene priloga I., II., IV., V. i VI. konvenciji MARPOL;

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  „pasivno ulovljen otpad” znači otpad koji je nenamjerno sakupljen u mrežama tijekom ribolovnih aktivnosti;

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „ostaci tereta” znači ostaci bilo kojeg tereta na brodu, na palubi ili u tankovima, koji ostanu nakon djelatnosti ukrcaja i iskrcaja, uključujući višak ili prosuti teret tijekom ukrcajnih i iskrcajnih djelatnosti, bez obzira nalazi li se u mokrom ili suhom stanju ili je sadržan u vodi od ispiranja, isključujući teretnu prašinu koja ostaje na palubi nakon metenja ili prašinu na vanjskim površinama broda;

(d)  „ostaci tereta” znači ostaci bilo kojeg tereta na brodu, na palubi ili u spremištima ili tankovima, koji ostanu nakon djelatnosti ukrcaja i iskrcaja, uključujući višak ili prosuti teret tijekom ukrcajnih i iskrcajnih djelatnosti, bilo da su u mokrom bilo u suhom stanju ili su sadržani u vodi od ispiranja, isključujući teretnu prašinu koja ostaje na palubi nakon metenja ili prašinu na vanjskim površinama broda;

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  „ribolovni alat” znači svaki predmet ili komad opreme koji se upotrebljava u ribolovu i akvakulturi za traženje ili hvatanje morskih bioloških resursa ili koji pluta na površini mora i upotrebljava se za privlačenje i hvatanje takvih morskih bioloških resursa;

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka l

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)  „dostatni kapacitet za skladištenje” znači dovoljan kapacitet za skladištenje otpada na brodu od trenutka isplovljavanja do sljedeće luke pristajanja, uključujući otpad koji će vjerojatno nastati tijekom plovidbe;

(l)  „dostatni kapacitet za skladištenje” znači dostatan kapacitet namijenjen isključivo za skladištenje svake pojedine vrste otpada na brodu od trenutka isplovljavanja do sljedeće luke pristajanja, uključujući otpad koji će vjerojatno nastati tijekom plovidbe;

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  Luke i terminali u kojima se obavlja čišćenje ili popravak balastnih tankova imaju prikladne uređaje za prihvat taloga;

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  lučki uređaji za prihvat omogućuju upravljanje brodskim otpadom na način koji je primjeren s obzirom na okoliš, u skladu sa zahtjevima Direktive 2008/98/EZ i ostalog relevantnog zakonodavstva Unije o otpadu. U tu svrhu države članice omogućuju odvojeno prikupljanje brodskog otpada u lukama na način kako je propisano zakonodavstvom Unije o otpadu, posebno Direktivom 2008/98/EZ, Direktivom 2012/19/EU i Direktivom 2006/66/EZ. Točka (c) primjenjuje se ne dovodeći u pitanje strože zahtjeve koje predviđa Uredba (EZ) 1069/2009 za upravljanje ugostiteljskim otpadom iz međunarodnog prometa.

(c)  lučki uređaji za prihvat omogućuju upravljanje brodskim otpadom na način koji je primjeren s obzirom na okoliš, u skladu sa zahtjevima Direktive 2008/98/EZ i ostalog relevantnog zakonodavstva Unije o otpadu. U tu svrhu države članice osigurat će odvojeno prikupljanje brodskog otpada kako bi ga se moglo lakše ponovno upotrijebiti ili reciklirati u lukama na način kako je propisano zakonodavstvom Unije o otpadu, posebno Direktivom 2008/98/EZ, Direktivom 94/62/EZ, Direktivom 2012/19/EU i Direktivom 2006/66/EZ. Točka (c) primjenjuje se ne dovodeći u pitanje strože zahtjeve koje predviđa Uredba (EZ) 1069/2009 za upravljanje ugostiteljskim otpadom iz međunarodnog prometa.

 

_________________

 

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31.12.1994., str. 10.).

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Tijela lučke uprave ili, ako ona ne postoje, nadležna tijela osiguravaju da se operacije isporuke ili prihvata otpada provode uz zadovoljavajuće sigurnosne mjere kako bi se izbjegli rizici za sigurnost ljudi i okoliša u lukama obuhvaćenima ovom Direktivom;

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za svaku luku potrebno je izraditi odgovarajući plan prihvata otpada i rukovanja otpadom te ga provoditi, nakon tekućeg savjetovanja s odgovarajućim stranama, naročito s korisnicima luka ili njihovim predstavnicima. Savjetovanja bi se trebala održavati tijekom izrade početnih planova i nakon njihova donošenja, osobito kada se radi o znatnim promjenama s obzirom na zahtjeve iz članaka 4., 6. i 7. Detaljni zahtjevi za izradu takvih planova utvrđeni su u Prilogu 1.

1.  Za svaku luku potrebno je izraditi odgovarajući plan prihvata otpada i rukovanja otpadom te ga provoditi, nakon tekućeg savjetovanja s odgovarajućim stranama, uključujući s korisnicima luka ili njihovim predstavnicima te s predstavnicima civilnog društva. Savjetovanja bi se trebala održavati tijekom izrade početnih planova i nakon njihova donošenja, osobito kada se radi o znatnim promjenama s obzirom na zahtjeve iz članaka 4., 6. i 7. Detaljni zahtjevi za izradu takvih planova utvrđeni su u Prilogu 1.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Vrlo male luke koje karakterizira rijedak ili slab promet rekreativnih plovila mogu biti izuzete iz područja primjene ovog članka ako su njihovi uređaji za prihvat otpada integrirani u sustav upravljanja otpadom koji provodi općina ili netko u njezino ime, a države članice u kojima su smještene takve luke pobrinut će se za to da informacije o sustavu upravljanja otpadom budu dostupne korisnicima takvih luka.

 

Države članice u kojima su smještene takve luke obavijesti će im dostavljati elektroničkim putem u dijelu koji se odnosi na sustav obavješćivanja, praćenja i izvršenja iz članka 14.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Odjeljak 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Isporuka brodskog otpada

Ispuštanje i isporuka brodskog otpada

(Povezano s izmjenom članka 7. stavka 1.)

Obrazloženje

U ovom odjeljku trebalo bi uzeti u obzir i zabranu ispuštanja primjenjivu u skladu s konvencijom MARPOL.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 7. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Isporuka brodskog otpada

Ispuštanje i isporuka brodskog otpada

(Povezano s izmjenom članka 7. stavka 1.)

Obrazloženje

U ovom članku trebalo bi uzeti u obzir i zabranu ispuštanja primjenjivu u skladu s konvencijom MARPOL.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zapovjednik broda koji pristaje u luku u Uniji prije isplovljavanja isporučuje sav otpad s broda u lučki uređaj za prihvat u skladu s relevantnim normama za ispuštanje koje su propisane u konvenciji MARPOL.

1.  Zapovjednik broda koji pristaje u luku u Uniji prije isplovljavanja isporučuje sav otpad s broda u lučki uređaj za prihvat te nakon napuštanja luke ne smije ispustiti otpad u more, u skladu s relevantnim normama i pravilima za isporuku i ispuštanje koja su propisana u konvenciji MARPOL. Taj zahtjev primjenjuje se i na taloge koji su posljedica čišćenja i popravka balastnih tankova, u skladu s Konvencijom o upravljanju balastnim vodama.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ako se sljedeća luka pristajanja nalazi izvan Unije ili ako postoje dobri razlozi za vjerovati da u sljedećoj luci pristajanja nisu dostupni primjereni uređaji, ili ako je luka nepoznata, država članica zahtijeva da brod isporuči sav svoj otpad prije isplovljavanja.

7.  Ako se na temelju raspoloživih informacija, uključujući informacije koje su elektronički dostupne u sustavu obavješćivanja, praćenja i izvršenja iz članka 14. ove Direktive ili u GISIS-u, ne može utvrditi da su u sljedećoj luci pristajanja dostupni primjereni uređaji, ili ako je luka nepoznata, država članica zahtijeva da brod isporuči sav svoj otpad prije isplovljavanja.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8a.  Zapovjednik fiksne ili plutajuće platforme osigurava da se otpad s platforme isporučuje u lučki uređaj za prihvat u redovitim vremenskim razmacima u skladu s Konvencijom MARPOL.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Zapovjednik broda koji pristaje u luci Unije mora prije napuštanja luke primijeniti postupak prethodnog pranja postojanih plutajućih tvari visoke viskoznosti, uključujući parafin, u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i ispustiti sve ostatke ili smjese vode u luci istovara sve dok se tank ne isprazni i dok u cijevima za ispuštanje više ne bude ostataka.

Obrazloženje

S obzirom na to da je u veljači 2018. godine Pododbor IMO-a za sprečavanje onečišćenja i reagiranje na onečišćenje (PPR) prihvatio nacrte amandmana u kojima se zahtijeva prethodno pranje tankova s postojanim plutajućim tvarima visoke viskoznosti i koji će se razmatrati za uvrštavanje u Prilog II. Rezoluciji MEPC.73, EU bi te zahtjeve trebala uključiti u revidiranu Direktivu o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta te ih tako unijeti u zakonodavstvo Unije, dodajući obvezu prema kojoj cijevi za ispuštanje ne smiju sadržavati nikakve ostatke. Upravo je parafin taj koji nakon što je ispušten na moru stiže do europskih plaža te prouzročuje probleme i za divlju floru i faunu.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da se troškovi rada lučkih uređaja za prihvat i rukovanje brodskim otpadom, osim ostataka tereta, pokriju naknadama prikupljenima od brodova. Ti troškovi uključuju elemente iz Priloga 4.

1.  Države članice osiguravaju da se troškovi rada lučkih uređaja za prihvat i rukovanje brodskim otpadom, uključujući ostatke tereta visoke viskoznosti i postojane plutajuće tvari, ali isključujući ostale ostatke tereta, pokrivaju naknadama prikupljenima od brodova. Ti troškovi uključuju elemente iz Priloga 4.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  kako bi se osigurao najveći mogući poticaj za isporuku otpada na način kako je utvrđeno u Prilogu V. konvenciji MARPOL, uključujući otpad sakupljen u mrežama tijekom ribolova, neizravna naknada koja se naplaćuje pokriva sve troškove lučkih uređaja za prihvat za taj otpad, a kako bi se osiguralo pravo na isporuku bez dodatnih izravnih naknada;

(c)  kako bi se osigurao najveći mogući poticaj za isporuku otpada na način kako je utvrđeno u Prilogu V. konvenciji MARPOL, uključujući otpad sakupljen u mrežama tijekom ribolova i ostatke tereta visoke viskoznosti i trajne plutajuće tvari, neizravna naknada koja se naplaćuje pokriva sve troškove lučkih uređaja za prihvat za taj otpad, a kako bi se osiguralo pravo na isporuku bez dodatnih izravnih naknada;

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  kako bi se izbjeglo da troškove prikupljanja pasivno ulovljenog otpada u lučkim uređajima za prihvat i njegove obrade snose korisnici luka, države članice u potpunosti pokrivaju te troškove od prihoda ostvarenih iz alternativnih izvora prihoda navedenih u Prilogu 4.;

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Naknade se smanjuju ako su dizajn, oprema i rad broda takvi da se može dokazati kako brod proizvodi smanjene količine otpada i da svojim otpadom upravlja na održiv način koji je u skladu s okolišem. Komisija delegiranim aktima u skladu s člankom 19. dobiva ovlasti za utvrđivanje kriterija kojima se određuje ispunjava li brod zahtjeve iz ovog stavka u odnosu na upravljanje otpadom na brodu.

5.  Naknade se smanjuju ako su dizajn, oprema, politika nabave i rad broda takvi da se može dokazati kako brod proizvodi smanjene količine one kategorije otpada na koju se odnose naknade i da svojim otpadom upravlja na održiv način kojim se poštuje okoliš u skladu s Prilogom 4.a za brodove koji nisu ribarski brodovi te u skladu s Prilogom 4.b za ribarske brodove. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 19. kako bi izmijenila priloge 4.a i 4.b radi modificiranja usklađenih minimalnih zahtjeva.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  izuzeće ne predstavlja negativan učinak za pomorsku sigurnost, zdravlje, uvjete života ili rada na brodu ili morski okoliš;

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U pogledu inspekcijskih pregleda brodova koji nisu obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2009/16/EZ, države članice osiguravaju da se inspekcijski pregledi vrše na najmanje 20 % od ukupnog broja plovila za svaku od kategorija navedenih u nastavku:

1.  U pogledu inspekcijskih pregleda brodova koji nisu obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2009/16/EZ, države članice osiguravaju da se inspekcijski pregledi vrše na najmanje 20 % od ukupnog broja plovila svake godine i za svaku od kategorija navedenih u nastavku:

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Države članice uspostavljaju inspekcijske postupke za ribarske brodove s bruto tonažom manjom od 100 tona, kao i za rekreacijska plovila s bruto tonažom manjom od 100 tona kako bi se osigurala sukladnost s primjenjivim zahtjevima ove Direktive te će se pobrinuti za to da se inspekcije provode na najmanje 20 % ukupnog broja pojedinačnih ribarskih brodova i rekreacijskih plovila koja godišnje pristaju u luke relevantne države članice.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Rezultati inspekcijskih pregleda iz stavka 1. bilježe se u dio sustava za obavješćivanje, praćenje i izvršenje iz članka 15. ove Direktive.

2.  Rezultati inspekcijskih pregleda iz stavaka 1. i 1a. bilježe se u dio sustava za obavješćivanje, praćenje i izvršenje iz članka 15. ove Direktive.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice uspostavljaju inspekcijske postupke za ribarske brodove s bruto tonažom manjom od 100 tona, kao i za plovila za razonodu s bruto tonažom manjom od 100 tona kako bi se osigurala sukladnost s primjenjivim zahtjevima ove Direktive.

Briše se.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  u slučaju gubitka ribolovnog alata, informacije potrebne u skladu s člankom 48. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/20091a;

 

______________

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Radi osiguranja ujednačenih uvjeta za prijavu izgubljenog ribolovnog alata provedbene ovlasti treba dodijeliti Komisiji koja će odrediti format prijavljivanja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 20. stavka 2.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Komisija na temelju podataka koji su joj prijavljeni u skladu s točkom (da) stavka 2. do 31. prosinca 2022. i svake dvije godine nakon toga objavljuje objedinjeno izvješće o gubitku ribolovnog alata.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija osigurava da inspekcijska baza podataka omogućuje izvlačenje relevantnih podataka koje su podnijele države članice u svrhu praćenja provedbe Direktive.

4.  Komisija osigurava da inspekcijska baza podataka omogućuje izvlačenje relevantnih podataka koje su podnijele države članice u svrhu praćenja provedbe Direktive. Komisija redovito revidira bazu podataka u cilju praćenja provedbe Direktive i skreće pozornost na sve slučajeve gdje postoji sumnja u pogledu potpune provedbe kako bi se mogle provesti korektivne mjere.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija omogućuje organizaciju razmjene iskustava nadležnih tijela država članica i stručnjaka, uključujući one iz privatnog sektora, o primjeni ove Direktive u lukama Unije.

Komisija omogućuje organizaciju razmjene iskustava nadležnih tijela država članica i stručnjaka, uključujući one iz privatnog sektora i civilnog društva, o primjeni ove Direktive u lukama Unije.

Obrazloženje

Razmjena iskustava ne bi trebala ostati između nacionalnih tijela i stručnjaka iz privatnog sektora već bi trebala uključivati i stručnjake iz civilnog društva.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice najkasnije do... [12 mjeseci nakon donošenja ove Direktive] i svake dvije godine nakon toga podnose izvješće Komisiji o svojim najboljim praksama u pogledu održivog gospodarenja otpadom na brodu i u lukama. Šest mjeseci nakon svakog roka za podnošenje izvješća, Komisija sastavlja izvješće o tim najboljim praksama u cilju pružanja smjernica za ostvarenje ciljeva ove Direktive.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 20.a – stavak 1. – točka 1. (nova)

Direktiva 2005/35/EZ

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 20.a

 

Izmjene Direktive 2005/35/EZ

 

Direktiva 2005/35/EZ mijenja se kako slijedi:

 

(1)  u članku 2., točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

2. „onečišćujuće tvari” znači sve tvari koje obuhvaćaju prilozi I. (ulja) i II. (štetne tekuće tvari u razlivenom stanju) Konvenciji Marpol 73/78;

2.  „onečišćujuće tvari” znači sve tvari koje obuhvaćaju prilozi I. (ulja), II. (štetne tekuće tvari u razlivenom stanju), IV. (otpadne vode), V. (smeće) i VI. (ostaci povezani s onečišćenjem zraka) ažuriranoj verziji konvencije MARPOL 73/78;

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Izmjena je povezana s izmjenom članka 20.a (novog) u kojemu se predlaže da se promijeni definicija onečišćujućih tvari u Direktivi o onečišćenju s brodova.)

Obrazloženje

U Direktivi 2005/35/EZ uvode se pravila o izricanju sankcija za ispuštanje onečišćujućih tvari s brodova. Trenutno je njome obuhvaćen samo otpad iz Priloga I. (ulja) i Priloga II. (štetne tekuće tvari u razlivenom stanju) konvenciji MARPOL. Direktivu bi trebalo izmijeniti kako bi obuhvaćala i ispuštanja iz Priloga IV: (otpadne vode), Priloga V. (smeće) i Priloga VI. (ostaci povezani s onečišćenjem zraka). Takva ispuštanja, ako su počinjena s namjerom, svjesnim ili nesvjesnim nehajem, trebala bi se smatrati kaznenim djelom.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 20.a – stavak 1. – točka 2. (nova)

Direktiva 2005/35/EZ

Članak 5. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2)   U članku 5. stavak 1. zamjenjuje se kako slijedi:

1.   Ispuštanje onečišćujućih tvari u bilo koje od područja iz članka 3. stavka 1. ne smatra se kršenjem ako zadovoljava uvjete predviđene u Prilogu I. – odredbe 15., 34., 4.1. ili 4.3. ili u Prilogu II. – odredbe 13., 3.1.1. ili 3.1.3. Marpol-a 73/78.

“1.   Ispuštanje onečišćujućih tvari u bilo koje od područja iz članka 3. stavka 1. ne smatra se kršenjem ako zadovoljava uvjete predviđene u pravilima 15., 34., 4.1. i 4.3. Priloga I., u pravilima 13., 3.1.1 i 3.1.3 Priloga II., u pravilima 3. i 11. Priloga IV., u pravilima 4., 5., 6. i 7. Priloga V. te u pravilu 3. Priloga VI. ažurirane verzije konvencije MARPOL 73/78.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Izmjena je povezana s izmjenom članka 20.a (novi) u kojemu se predlaže da se promijeni definicija onečišćujućih tvari u Direktivi o onečišćenju s brodova.)

Obrazloženje

U svjetlu izmjene definicije onečišćujućih tvari, treba u skladu s njome izmijeniti i iznimke. Iznimke trebaju odražavati izmjene u konvenciji MARPOL.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 20.a – stavak 1. – točka 3. (nova)

Direktiva 2005/35/EZ

Članak 5. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(3)   u članku 5. stavak 2. zamjenjuje se kako slijedi:

2.   Ispuštanje onečišćujućih tvari u bilo koje od područja iz članka 3. stavka 1. točaka (c), (d) i (e) ne smatra se kršenjem za vlasnika, kapetana ili posadu ako zadovoljava uvjete predviđene u Prilogu I. – odredba 4.2. ili u Prilogu II. – odredba 3.1.2. Marpol-a 73/78.

2.   Ispuštanje onečišćujućih tvari u bilo koje od područja iz članka 3. stavka 1. točaka (c), (d) i (e) ne smatra se kršenjem za vlasnika, zapovjednika ili posadu ako zadovoljava uvjete predviđene u pravilu 4.2. Priloga I., pravilu 3.1.2. Priloga II., u pravilima 3. i 11. Priloga IV., u pravilima 4., 5., 6. ili 7. Priloga V. ili u pravilu 3. Priloga VI. ažurirane verzije konvencije MARPOL 73/78.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Izmjena je povezana s izmjenom članka 20.a (novi) u kojemu se predlaže da se promijeni definicija onečišćujućih tvari u Direktivi o onečišćenju s brodova.)

Obrazloženje

U svjetlu izmjene definicije onečišćujućih tvari, treba u skladu s njome izmijeniti i iznimke. Iznimke trebaju odražavati izmjene u konvenciji MARPOL. Nema razloga da se za onečišćujuće tvari iz priloga IV., V. ili VI. primjenjuju različite iznimke za tjesnace, isključivi gospodarski pojas ili otvoreno more.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Prilog 4. – podnaslov 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kategorije operativnih i administrativnih troškova uređaja za prihvat

Kategorije operativnih i administrativnih troškova uređaja za prihvat i s njima povezanih neto prihoda

Obrazloženje

Trebalo bi navesti i neto prihode. Oni bi se, između ostaloga, trebali upotrijebiti za pokrivanje troškova pasivno ulovljenog otpada.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Prilog 4. – stupac 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Neto prihodi

 

Neto prihodi od programa gospodarenja otpadom i nacionalnog/regionalnog financiranja, uključujući elemente prihoda navedene u nastavku:

 

-  neto financijsku korist programa proširene odgovornosti proizvođača;

 

-  ostale neto prihode od gospodarenja otpadom, poput programa za recikliranje;

 

-  financiranje u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo;

 

-  druge oblike financiranja ili subvencije dostupne lukama za gospodarenje otpadom i ribarstvo.

Obrazloženje

Trebalo bi navesti neto prihode. Oni bi se trebali upotrijebiti za pokrivanje troškova pasivno ulovljenog otpada.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Prilog 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

PRILOG 4.a

 

UVJETI KOJE BRODOVI KOJI NISU RIBARSKI BRODOVI MORAJU ISPUNITI DA BI OSTVARILI PRAVO NA SMANJENJE NAKNADE IZ ČLANKA 8. STAVKA 5.

 

Kako bi ostvario pravo na smanjenje naknade, svaki brod koji nije ribarski brod mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 

a)  donošenje plana upravljanja za smanjenje otpada s mjerama i postupcima za minimizaciju ukrcavanja materijala koji može postati otpad;

 

b)  utvrđivanje mjera i postupaka za smanjenje količine otpada koji nastaje tijekom nabave robe i zaliha, uključujući:

 

-  uporabu robe u rasutom stanju i reciklirane ambalaže ili ponovno upotrebljive ambalaže i spremnika;

 

-  izbjegavanje uporabe čaša, pribora, posuđa, ručnika, krpa i ostalih potrošnih materijala za jednokratnu uporabu kad god je to moguće;

 

-  izbjegavanje plastičnih ili u plastiku pakiranih proizvoda osim ako nisu posebno dizajnirani za ponovnu uporabu;

 

c)  utvrđivanje mjera i postupaka za smanjenje količine otpada koji nastaje tijekom odabira materijala za slaganje tereta i njegovo osiguranje ili zaštitu od vremenskih uvjeta, uključujući:

 

-  korištenjem trajnog, ponovno upotrebljivog pokrova za zaštitu tereta (umjesto jednokratnog pokrova) ili pokrova od plastike koja se može reciklirati;

 

-  korištenjem sustava i metoda slaganja tereta zahvaljujući kojima se materijali za oblaganje, podupiranje, presvlačenje i pakiranje ponovno koriste;

 

d)  provođenje razdvajanja i prikupljanja na izvoru, uključujući opremanje brodova prepoznatljivo označenim kontejnerima za zaprimanje i razdvajanje otpada čim nastane;

 

e)  osposobljavanje posade i uspostavljanje operativnih procedura kako bi se ograničilo slučajno ili namjerno ispuštanje bilo kakvog otpada;

 

f)  provođenje disciplinskih postupaka i uspostavljanje sankcija za povrede dužnosti zaposlenika koje su dovele do ispuštanja otpada u more.

Obrazloženje

Uvjeti za smanjenje naknade trebali bi biti navedeni u prilogu. Ti se uvjeti temelje na smjernicama iz konvencije MARPOL. Odredbe koje se odnose na osposobljavanje posade i disciplinske postupke dodao je izvjestitelj.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Prilog 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

PRILOG 4.b

 

UVJETI KOJE RIBARSKI BRODOVI MORAJU ISPUNITI DA BI OSTVARILI PRAVO NA SMANJENJE NAKNADE IZ ČLANKA 8. STAVKA 5.

 

Ribarski brodovi moraju ispunjavati sljedeće uvjete da bi ostvarili pravo na smanjenje naknade:

 

1.  Za sve ribarske brodove:

 

-  nabava ribolovnih alata i njegovih dijelova čijim se dizajnom promiče ponovna uporaba i reciklaža na kraju životnog vijeka;

 

-  osposobljavanje u svrhu sprečavanja gubitaka te pronalaženja i izvlačenja izgubljenih alata;

 

-  isporuka otpada pasivno ulovljenog u mreže tijekom ribolovnih aktivnosti u lučke uređaje za prihvat;

 

2.  Uza sve što je navedeno u točki 1., za ribarske brodove duže od 12 metara:

 

a)  donošenje plana upravljanja za smanjenje otpada s mjerama i postupcima za minimizaciju ukrcavanja materijala koji može postati otpad;

 

b)  utvrđivanje mjera i postupaka za smanjenje količine otpada koji nastaje tijekom nabave robe i zaliha, uključujući:

 

-  uporabu robe u rasutom stanju i reciklirane ambalaže ili ponovno upotrebljive ambalaže i spremnika;

 

-  izbjegavanje uporabe čaša, pribora, posuđa, ručnika, krpa i ostalih potrošnih materijala za jednokratnu uporabu kad god je to moguće;

 

-  izbjegavanje plastičnih ili u plastiku pakiranih proizvoda osim ako nisu posebno dizajnirani za ponovnu uporabu;

 

c)  utvrđivanje mjera i postupaka za smanjenje količine otpada koji nastaje tijekom odabira materijala za slaganje tereta i njegovo osiguranje ili zaštitu od vremenskih uvjeta, uključujući:

 

-  korištenjem trajnog, ponovno upotrebljivog pokrova za zaštitu tereta (umjesto jednokratnog pokrova) ili pokrova od plastike koja se može reciklirati;

 

-  korištenjem sustava i metoda slaganja tereta zahvaljujući kojima se materijali za oblaganje, podupiranje, presvlačenje i pakiranje ponovno koriste;

 

d)  provođenje razdvajanja i prikupljanja na izvoru, uključujući opremanje brodova prepoznatljivo označenim kontejnerima za zaprimanje i razdvajanje otpada čim nastane;

 

e)  osposobljavanje posade i uspostavljanje operativnih procedura kako bi se ograničilo slučajno ili namjerno ispuštanje bilo kakvog otpada;

 

f)  provedbu disciplinskih postupaka i uspostavu sankcija za povrede dužnosti zaposlenika koje su dovele do ispuštanja otpada u more;

 

3.  Uza sve što je navedeno u točki 1., za ribarske brodove kraće od 12 metara koji plove isključivo u teritorijalnim vodama svoje države ili nikada ne provode više od 24 sata na moru:

 

-  posjedovanje opreme za pronalaženje i izvlačenje izgubljenog ribolovnog alata na brodu.

Obrazloženje

Kriteriji za smanjenje naknade za ribarske brodove trebaju biti utvrđeni u prilogu. Neki zahtjevi trebali bi se primjenjivati na sve ribarske brodove, dok bi se drugi, dodatni zahtjevi trebali primjenjivati samo na srednje/velike brodove ili samo na male brodove. Kako bi ispunili uvjete za smanjenje naknade, svi bi ribarski brodovi trebali nabaviti ponovno upotrebljive mreže koje se mogu reciklirati. Srednji/veliki ribarski brodovi trebali bi usvojiti mjere za smanjenje otpada na temelju smjernica konvencije MARPOL. Male ribarske brodove trebalo bi potaknuti da imaju opremu za pronalaženje i izvlačenje izgubljenog ribolovnog alata.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Lučki uređaji za prihvat isporuke brodskog otpada

Referentni dokumenti

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

5.2.2018

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

31.5.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Bas Eickhout

7.3.2018

Razmatranje u odboru

20.6.2018

 

 

 

Datum usvajanja

13.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

1

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Linnéa Engström, Elena Gentile, Carolina Punset, Bart Staes, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Tonino Picula, Lieve Wierinck

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

35

+

ALDE

Catherine Bearder, Carolina Punset, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Santiago Fisas Ayxelà, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

José Blanco López, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

ECR

John Procter

6

0

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

ENF

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

PPE

Elisabetta Gardini

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE ODBORA ZA RIBARSTVO (13.7.2018)

upućen Odboru za promet i turizam

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Cláudia Monteiro de Aguiar

AMANDMANI

Odbor za ribarstvo poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a) U okviru cilja održivog razvoja Ujedinjenih naroda br. 14 pozornost se usmjerava na opasnosti morskog onečišćenja i onečišćenja hranjivim tvarima, iscrpljivanje resursa i klimatske promjene, do kojih dolazi prije svega ljudskim djelovanjem. Te prijetnje stavljaju dodatni pritisak na ekološke sustave, kao što su biološka raznolikost i prirodna infrastruktura, te istovremeno stvaraju socijalno-ekonomske probleme na globalnoj razini, uključujući zdravstvene, sigurnosne i financijske rizike. Europska unija treba djelovati kako bi se morske vrste zaštitile i pružila potpora osobama koje ovise o oceanima za zapošljavanje, resurse ili razonodu.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a) treba pozdraviti inicijative u ribolovnom sektoru kojima se želi smanjiti otpad od ribarstva ili hvatati plastični otpad, uključujući ribolovnu opremu.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Direktivom 2008/98/EZ utvrđuju se glavna načela za upravljanje otpadom, uključujući načelo „onečišćivač plaća” i hijerarhiju otpada, kojima se ponovnoj upotrebi i recikliranju otpada daje prednost pred ostalim oblicima oporabe i zbrinjavanja otpada te se propisuje uspostava sustava za odvojeno prikupljanje otpada. Obveze se također primjenjuju na upravljanje otpadom s brodova.

(11) Direktivom 2008/98/EZ utvrđuju se glavna načela za upravljanje otpadom, uključujući načelo „onečišćivač plaća” i hijerarhiju otpada, kojima se ponovnoj upotrebi i recikliranju otpada daje prednost pred ostalim oblicima oporabe i zbrinjavanja otpada te se propisuje uspostava sustava za odvojeno prikupljanje otpada. Nadalje, pojam proširene odgovornosti proizvođača vodeće je načelo prava Unije u području otpada, na temelju kojeg su proizvođači odgovorni za učinak svojih proizvoda na okoliš tijekom cijelog njihovog životnog ciklusa. Te se obveze također primjenjuju na upravljanje brodskim otpadom.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18.a) U određenim državama članicama uspostavljeni su planovi kojima se ribarima pruža financijska pomoć za troškove s kojima se mogu suočiti kao rezultat isporuke na obalu otpada od ribolovne opreme i pasivno ulovljenog otpada. Ti planovi mogu se podržati mjerama proširene odgovornosti proizvođača, čime bi se mogli nadopuniti sustavi pokrivanja troškova uspostavljeni u skladu s ovom Direktivom. Sustavi pokrivanja troškova kao takvi ne trebaju odvraćati ribarske brodove i lučke zajednice od sudjelovanja u postojećim planovima isporuke za aktivno i pasivno ulovljeni otpad.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.b) Kako bi se poticala isporuka pasivno ulovljenog otpada koji završi u mrežama prilikom uobičajenog ribolova, države članice trebale bi pokriti troškove povezane s njegovim prikupljanjem u lučkim uređajima za prihvat te troškove njegove obrade, pri čemu bi prihodi trebali dolaziti iz alternativnih izvora prihoda.

Obrazloženje

Važno je da se u Direktivi vodi računa i o pasivno ulovljenom otpadu. Isporuka pasivno ulovljenog otpada ne bi trebala značiti dodatne troškove za ribarske brodove. Troškovi prikupljanja pasivno ulovljenog otpada u lučkim uređajima za prihvat i troškovi njegove obrade trebali bi se financirati iz alternativnih izvora prihoda.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Koncept „zelenog broda” treba i dalje razvijati u odnosu na upravljanje otpadom na način da se za ona plovila koja smanjuju otpad na brodu može provoditi učinkovit sustav nagrađivanja.

(19) Koncept „zelenog broda” treba provesti u odnosu na upravljanje otpadom. Trebalo bi uvesti minimalne zahtjeve na razini Unije tako da se za ona plovila koja smanjuju otpad na brodu može provoditi učinkovit sustav nagrađivanja, u skladu s najboljim praksama i smjernicama Međunarodne pomorske organizacije za provedbu Priloga V. konvenciji MARPOL iz 2017. Osim toga, smanjenje otpada ponajprije se postiže djelotvornim odvajanjem otpada na brodu u skladu sa smjernicama IMO-a za provedbu Priloga V. konvenciji MARPOL i standardima koje je razvila Međunarodna organizacija za normizaciju.

Obrazloženje

Koncept „zelenog broda” trebalo bi odmah provesti, tim više što već postoje jasne smjernice za njega.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21.a) Plastični ribolovni alat ima veliki potencijal za recikliranje, posebno ako je propisno osmišljen. Stoga bi u skladu s načelom „onečišćivač plaća” trebalo ustanoviti program proširene odgovornosti proizvođača kojim bi se financiralo dobro upravljanje otpadnim ribolovnim alatom i njegovim dijelovima te se ostvarile visoke stope prikupljanja.

Obrazloženje

Zahtjeve u pogledu programa „proširene odgovornosti proizvođača” trebalo bi uvesti i za ribolovni alat.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 32.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32.a)   Posebne značajke najudaljenijih regija, koje su priznate u članku 349. UFEU-a, trebaju se uzeti u obzir pri jamčenju prikladnosti lučkih uređaja za prihvat u regijama koje se možda neće moći uskladiti sa zahtjevima. Stoga je potrebno uzeti u obzir njihov poseban status. Zato je potrebno da države članice mogu usvojiti posebne mjere financiranja kako bi se njima mogla zajamčiti dostupnost uređaja za prihvat.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „brodski otpad” znači sav otpad, uključujući ostatke tereta, koji se stvara tijekom rada broda ili tijekom djelatnosti utovara, istovara i čišćenja, ili otpad koji je sakupljen u mrežama tijekom ribolova i koji je obuhvaćen područjem primjene priloga I., II., IV., V. i VI. konvenciji MARPOL;

(c)  „brodski otpad” znači sav otpad, uključujući ostatke tereta, koji se stvara tijekom rada broda ili tijekom djelatnosti utovara, istovara i čišćenja, i koji je obuhvaćen područjem primjene priloga I., II., IV., V. i VI. konvenciji MARPOL;

Obrazloženje

Potrebno je definirati sve oblike otpada povezane s ribolovom kako bi se osiguralo da obuhvaćaju nepravedne obveze, kao što je riblji otpad povezan s radom na brodu.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  „otpad s ribarskog broda” znači sav otpad koji se stvori tijekom rada ribarskog broda ili tijekom aktivnosti utovara, istovara i čišćenja, i koji je izravno i pojedinačno obuhvaćen područjem primjene priloga I., II., IV., V. i VI. konvenciji MARPOL, međutim, koji isključuje svježu cijelu ribu i ribu koja nije svježa dobivenu iz ribolovnih aktivnosti provedenih tijekom izlaska u ribolov ili aktivnosti u području akvakulture;

Obrazloženje

Potrebno je definirati sve oblike otpada povezane s ribolovom kako bi se osiguralo da obuhvaćaju nepravedne obveze, kao što je riblji otpad povezan s radom na brodu.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  „pasivno sakupljeni otpad” znači otpad koji je sakupljen u mrežama tijekom ribolova;

Obrazloženje

Potrebno je definirati sve oblike otpada povezane s ribolovom kako bi se osiguralo da obuhvaćaju nepravedne obveze, kao što je riblji otpad povezan s radom na brodu.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cc)  „aktivno sakupljeni otpad” znači otpad koji je sakupljen tijekom neribolovnih izlazaka u isključivom cilju uklanjanja morskog otpada iz mora;

Obrazloženje

Potrebno je definirati sve oblike otpada povezane s ribolovom kako bi se osiguralo da obuhvaćaju nepravedne obveze, kao što je riblji otpad povezan s radom na brodu.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  „izlazak u ribolov” znači plovidba ribarskog plovila tijekom koje se obavljaju ribolovne aktivnosti i koja počinje u trenutku isplovljavanja plovila iz luke i završava njegovim povratkom u luku izlaska ili drugu luku u kojoj obavlja istovar;

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a) Države članice uspostavljaju obvezne programe proširene odgovornosti proizvođača za ribolovni alat i njegove dijelove u skladu s minimalnim zahtjevima utvrđenima člankom 8.a Direktive 2008/98/EZ, a ti programi obuhvaćaju modulirane financijske doprinose kojima se potiče stavljanje na tržište ribolovnog alata osmišljenog kako bi se promicalo recikliranje;

Obrazloženje

Države članice trebale bi donijeti i provesti obvezne programe proširene odgovornosti proizvođača u ribarskim lukama u skladu s minimalnim operativnim uvjetima utvrđenima u revidiranoj Okvirnoj direktivi o otpadu, s naglaskom na moduliranim naknadama kako bi se potaknulo osmišljavanje alata kojime se omogućava lakše recikliranje.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.a  S obzirom posebne značajke najudaljenijih regija, koje su priznate u članku 349. UFEU-a, države članice moći će usvojiti posebne mjere financiranja kako bi se njima mogla zajamčiti dostupnost uređaja za prihvat. Osim toga, države članice moći će se dobiti dvogodišnje odstupanje od navedenih obveza za njihove najudaljenije regije ako se smatra da se neće moći zajamčiti prikladnost njihovih lučkih uređaja za prihvat.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovaj zahtjev se ne primjenjuje u malim lukama bez osoblja ili u udaljenim lukama, pod uvjetom da država članica u kojoj se takva luka nalazi elektronički podnese podatke u dio sustava obavješćivanja, praćenja i izvršenja iz članka 14. ove Direktive.

Ovaj zahtjev se ne primjenjuje u lukama bez osoblja, malim lukama ili u udaljenim lukama, pod uvjetom da država članica u kojoj se takva luka nalazi elektronički podnese podatke u dio sustava obavješćivanja, praćenja i izvršenja iz članka 14. ove Direktive.

Obrazloženje

Kada plovilo isporučuje otpad na neradne dane ili izvan uobičajenog radnog vremena u malim lukama, te luke vjerojatno neće imati dovoljno osoblja i plovilo možda neće dobiti obavijest o prihvatu otpada.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a) Ako se izgubljeni alat ne može pronaći i izvući, zapovjednik plovila unosi informacije o izgubljenom alatu u očevidnik. Nadležno tijelo države članice koja je država zastave o tom obavješćuje nadležno tijelo obalne države članice.

 

Države članice prikupljaju i evidentiraju informacije o izgubljenim alatima i jednom godišnje dostavljaju te informacije Komisiji.

Obrazloženje

Nacrt izvješća Odbora za promet i turizam, koji djeluje kao nadležni odbor, sadržava slične odredbe, no njima bi se Komisiji dodijelila ovlast u pogledu formata izvješća. Prilagođavanjem odredaba tekstu članka 1. točke 42. Prijedloga uredbe u pogledu kontrole ribarstva (COM(2018) 368 final) izbjegava se donošenje potencijalno različitih odredaba.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Ako se sljedeća luka pristajanja nalazi izvan Unije ili ako postoje dobri razlozi za vjerovati da u sljedećoj luci pristajanja nisu dostupni primjereni uređaji, ili ako je luka nepoznata, država članica zahtijeva da brod isporuči sav svoj otpad prije isplovljavanja.

7. Ako se sljedeća luka pristajanja nalazi izvan Unije i ako postoje dobri razlozi za vjerovati da u sljedećoj luci pristajanja nisu dostupni primjereni uređaji, ili ako je luka nepoznata, država članica zahtijeva da brod isporuči sav svoj otpad prije isplovljavanja.

Obrazloženje

Čak i kada plovila imaju dovoljno kapaciteta za skladištenje kako bi nastavila s radom bez potrebe za djelomičnom isporukom otpada, ali ponajviše u svjetlu Brexita, prestrogo je očekivati od plovila da sav otpad isporuče u luku Europske unije prije isplovljavanja. Primjerice, izuzeće se ne bi primjenjivalo na ribarsko plovilo koje isplovljava iz Francuske, iskrcava ribu u luci Ujedinjene Kraljevine i vraća se. Isto vrijedi i za najudaljenije regije.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice osiguravaju da se troškovi rada lučkih uređaja za prihvat i rukovanje brodskim otpadom, osim ostataka tereta, pokriju naknadama prikupljenima od brodova. Ti troškovi uključuju elemente iz Priloga 4.

1. Države članice osiguravaju da se troškovi rada lučkih uređaja za prihvat i obrade brodskog otpada, osim ostataka tereta, pokriju kombinacijom naknada prikupljenih od brodova, prihoda od planova za gospodarenje otpadom i drugih sredstava. Ti troškovi i prihodi navedeni su u Prilogu 4.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  kako bi se osigurao najveći mogući poticaj za isporuku otpada na način kako je utvrđeno u Prilogu V. konvenciji MARPOL, uključujući otpad sakupljen u mrežama tijekom ribolova, neizravna naknada koja se naplaćuje pokriva sve troškove lučkih uređaja za prihvat za taj otpad, a kako bi se osiguralo pravo na isporuku bez dodatnih izravnih naknada;

(c)  kako bi se osigurao najveći mogući poticaj za isporuku otpada na način kako je utvrđeno u Prilogu V. konvenciji MARPOL, otpad koji su ribarska plovila aktivno i pasivno sakupila izuzima se od primjene režima izravne naknade iz ove Direktive. Neizravna naknada koja se naplaćuje pokriva sve troškove lučkih uređaja za prihvat za taj otpad, a kako bi se osiguralo pravo na isporuku bez dodatnih izravnih naknada.

 

Daljnje mjere mogu se utvrditi i financirati na nacionalnoj razini kako bi se smanjili troškovi i pružali poticaji za ribare da aktivno i pasivno prikupljaju otpad;

 

kako bi se izbjeglo da troškove prikupljanja pasivno ulovljenog otpada u lučkim uređajima za prihvat i njegove obrade snose korisnici luka, države članice u potpunosti pokrivaju te troškove od prihoda ostvarenih iz alternativnih izvora prihoda navedenih u Prilogu 4.;

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Naknade se mogu razlikovati, između ostalog, u odnosu na kategoriju, vrstu i veličinu broda i vrstu prometa koju brod obavlja, kao i u odnosu na usluge koje se pružaju izvan redovnog radnog vremena luke.

4. Naknade se mogu razlikovati, između ostalog, u odnosu na kategoriju, vrstu i veličinu broda, priznavanje statusa „zelenog broda”, vrstu prometa koju brod obavlja, različite vrste otpada i kategorije definirane u Prilogu 3. i na različite vrste prihvata ovisno o vrsti luke, kao i u odnosu na usluge koje se pružaju izvan redovnog radnog vremena luke.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Naknade se smanjuju ako su dizajn, oprema i rad broda takvi da se može dokazati kako brod proizvodi smanjene količine otpada i da svojim otpadom upravlja na održiv način koji je u skladu s okolišem. Komisija delegiranim aktima u skladu s člankom 19. dobiva ovlasti za utvrđivanje kriterija kojima se određuje ispunjava li brod zahtjeve iz ovog stavka u odnosu na upravljanje otpadom na brodu.

5. Naknade se smanjuju ako su dizajn, oprema i rad broda takvi da se može dokazati kako brod proizvodi smanjene količine otpada ili da svojim otpadom upravlja na održiv način koji je u skladu s okolišem, korištenjem sustava odvajanja otpada na brodu u skladu s planovima za upravljanje koje donose nacionalna ili regionalna tijela. Komisija delegiranim aktima u skladu s člankom 19. dobiva ovlasti za utvrđivanje kriterija kojima se određuje ispunjava li brod zahtjeve iz ovog stavka u odnosu na upravljanje otpadom na brodu.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  dokaz za mehanizam iz točke (b) je potpisani ugovor s lukom ili izvođačem za zbrinjavanje otpada, obavijest o prihvatu opada i potvrda da su sve luke na plovidbenoj ruti broda prihvatile mehanizam. Mehanizam za isporuku i plaćanje naknade provodi se u luci koja se nalazi u Uniji kako bi predstavljao dostatan dokaz u skladu s ovim stavkom.

(c)  dokaz za mehanizam iz točke (b) su potpisani ugovor s lukom ili izvođačem za zbrinjavanje otpada i obavijest o prihvatu otpada. Mehanizam za isporuku i plaćanje naknade provodi se u luci koja se nalazi u Uniji kako bi predstavljao dostatan dokaz u skladu s ovim stavkom.

Obrazloženje

Obvezom da sve luke na ruti broda trebaju izričito prihvatiti i potvrditi da je brod odlučio isporučiti svoj otpad u određenoj luci u skladu s planom zbrinjavanja otpada dovodi se do nepotrebne birokracije i radnog opterećenja za ribarske brodove i lučke vlasti, čime se ne doprinosi ostvarenju ciljeva iz ove Direktive.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Obveze država članica

 

1. Države članice jamče da će sve luke koje pružaju prihvat ribarskih plovila, osim udaljenih luka ili luka s malim brojem ribarskih plovila, pokrenuti inicijative kojima se ribari potiču na prikupljanje otpada kako bi se potaknulo prikupljanje i mjerenje pasivno ulovljenog otpada tijekom uobičajenih ribolovnih aktivnosti. 

 

2. Takvi programi trebaju se uspostaviti u skladu sa smjernicama iz Preporuke OSPAR-a br. 2016/1 o smanjenju morskog otpada provedbom inicijativa prikupljanja morskog otpada. 

 

3. Države članice uspostavljaju i održavaju nacionalni fond za potporu prikupljanju pasivno ulovljenog otpada ribarskih brodova. Fond se koristi kako bi se zajamčilo funkcioniranje inicijativa prikupljanja morskog otpada, uključujući uvođenje namjenskih prostora za skladištenje na brodu, praćenje pasivno ulovljenog otpada, obrazovanje u pogledu dobrovoljnog sudjelovanja u inicijativama i promicanje takvog sudjelovanja te pokrivanje troškova obrade otpada i osoblja potrebnog za funkcioniranje takvih programa. 

 

4. Države članice moraju zajamčiti da se podaci o količini prikupljenog pasivno ulovljenog otpada prikupljaju i pohranjuju u nacionalnoj ili regionalnoj bazi podataka u svrhu praćenja i evaluacije. Države članice obavješćuju Komisiju o uspostavi nacionalnih fondova do 31. prosinca [dvije godine od donošenja] te svake dvije godine nakon toga podnose dvogodišnja izvješća o financiranim aktivnostima iz ovog članka.

Obrazloženje

Inicijative za prikupljanje morskog otpada prvi su puta pokrenute 2002. u Švedskoj. Količine otpada prikupljenog na taj način mogu biti vrlo velike. U okviru Konvencije o zaštiti morskog okoliša sjeveroistočnog Atlantika usvojene su smjernice o načinu razvoja prikupljanja morskog otpada (Konvencija OSPAR, kolovoz 2017.). Takvi programi su dobrovoljni, ali zahtijevaju značajan angažman kako bi se osiguralo da posada plovila sudjeluje u prikupljanju. Plovila za ribolov moraju imati veliku čvrstu vreću za odvojeno skupljanje otpada koji se pasivno lovi i, kada se vrate u luku, otpad treba izvagati, a podatke prikupiti prije odlaganja. Zbog troškova uspostave i provedbe takvih programa, moguće je da bi se neizravna naknada u iznosu od 100 % za usluge dostave otpada u luke mogla znatno povećati kako bi se pokrili ti troškovi. S obzirom na to da najviše pasivno prikupljenog otpada ne bi poteklo od ribolovnih aktivnosti, postoji argument da ribarska plovila za njega ne bi trebala plaćati. U suprotnome, to bi ih moglo potaći da ne sudjeluju u takvim aktivnostima. Nacionalni fond raspodijelio bi troškove prikupljanja otpada na sve korisnike pomorskog prometa u tom području.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 9.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.b

 

Proširena odgovornost proizvođača

 

Države članice uspostavljaju programe proširene odgovornosti proizvođača za ribolovni alat i njegove dijelove. Osim minimalnih zahtjeva iz članka 8.a Direktive 2008/98/EZ, takvim je programima obuhvaćena modulirana naknada kojom se potiče stavljanje na tržište ribolovnog alata osmišljenog za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje;

Obrazloženje

Države članice trebale bi donijeti i provesti obvezne programe proširene odgovornosti proizvođača u skladu s minimalnim zahtjevima utvrđenim u revidiranoj Okvirnoj direktivi o otpadu, s naglaskom na moduliranim naknadama kako bi se potaknuo dizajn alata kojim se omogućava lakše recikliranje.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Prilog 4. – tablica – stupac 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prihodi

 

Prihodi od programa proširene odgovornosti proizvođača i dostupnog nacionalnog/regionalnog financiranja, uključujući elemente prihoda navedene u nastavku:

 

– prikupljanje, prijevoz i obrada otpada koji se ne prikuplja odvojeno (otpad koji je obuhvaćen programom proširene odgovornosti proizvođača, ali koji ne ulazi u zasebne kanale prikupljanja, primjerice otpad koji se prikuplja zajedno s miješanim komunalnim otpadom);

 

– informiranje i podizanje razine osviještenosti javnosti;

 

– mjere za sprečavanje nastanka otpada;

 

– sprečavanje nastanka otpada i gospodarenje otpadom;

 

– provedba programa proširene odgovornosti proizvođača i nadzor nad njim (uključujući reviziju, mjere protiv onih koji ne ispunjavaju svoje obveze, itd.);

 

– administracija, komunikacija te upravljanje podacima o radu kolektivnih programa i njihovo objavljivanje;

 

– financiranje u okviru EFPR-a;

 

– drugi oblici financiranja ili subvencije koji su na raspolaganju lukama za gospodarenje otpadom i ribarstvo.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Prilog 4. – podnaslov 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kategorije operativnih i administrativnih troškova uređaja za prihvat

Kategorije operativnih i administrativnih troškova uređaja za prihvat i s njima povezanih neto prihoda

Obrazloženje

Trebalo bi navesti i neto prihode koji bi se, između ostaloga, trebali upotrijebiti za pokrivanje troškova „pasivno” ulovljenog otpada.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Prilog 4. – tablica – stupac 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Neto prihodi

 

Neto prihodi od programa gospodarenja otpadom i nacionalnog/regionalnog financiranja, uključujući elemente prihoda navedene u nastavku:

 

– neto financijsku korist programa proširene odgovornosti proizvođača;

 

– ostale neto prihode od gospodarenja otpadom, poput programa za recikliranje;

 

– financiranje u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo;

 

– druge oblike financiranja ili subvencije koji su na raspolaganju lukama za gospodarenje otpadom i ribarstvo.

Obrazloženje

Trebalo bi navesti i neto prihode koji bi se, između ostaloga, trebali upotrijebiti za pokrivanje troškova „pasivno” ulovljenog otpada.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Prilog 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[navesti ime broda] [navesti identifikacijski broj IMO-a] [navesti ime države zastave broda]

[navesti ime broda] [navesti identifikacijski broj IMO-a] [navesti ime države zastave broda]

nalazi se u linijskom prometu s učestalim i redovnim pristajanjima u luku (luke) koja/koje se nalazi/nalaze u [navesti ime države članice] u skladu s rasporedom ili unaprijed određenom rutom:

nalazi se u linijskom prometu ili ribolovnim izlascima s učestalim i redovnim pristajanjima u luku (luke) koja/koje se nalazi/nalaze u [navesti ime države članice] u skladu s rasporedom ili unaprijed određenom rutom:

Obrazloženje

Očito je da je Direktiva većinom usmjerena na pomorski promet, međutim, ribarski i rekreativni brodovi također provode planirana putovanja s čestim i redovitim pristajanjima u luku te je potrebno za njih napraviti izuzeće od zahtjeva za obaveznu isporuku brodskog otpada, prethodnu obavijest o isporuci otpada i plaćanje obvezne naknade u određenim lukama na ruti.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Lučki uređaji za prihvat isporuke brodskog otpada

Referentni dokumenti

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

  Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

19.4.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

  Datum imenovanja

Cláudia Monteiro de Aguiar

20.3.2018

Razmatranje u odboru

21.3.2018

20.6.2018

 

 

Datum usvajanja

11.7.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, Giuseppe Ferrandino, Francisco José Millán Mon

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Fernando Ruas, Wim van de Camp

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM

U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

PPE

Alain Cadec, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Francisco José Millán Mon, Fernando Ruas, Annie Schreijer-Pierik

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

1

-

EFDD

Mike Hookem

3

0

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Lučki uređaji za prihvat isporuke brodskog otpada

Referentni dokumenti

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Datum podnošenja EP-u

16.1.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

5.2.2018

PECH

19.4.2018

 

 

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

31.5.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Gesine Meissner

19.2.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

10.7.2018

 

 

 

Datum usvajanja

9.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

46

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Francisco Assis, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Datum podnošenja

15.10.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, John Howarth, Bogusław Liberadzki, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 5. studenog 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti