Eljárás : 2018/0012(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0326/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0326/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 19.4
CRE 13/03/2019 - 19.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0192

JELENTÉS     ***I
PDF 1271kWORD 163k
15.10.2018
PE 620.820v02-00 A8-0326/2018

a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítményekről, a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv és a 2010/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Gesine Meissner

A vélemény előadója (*):

Bas Eickhout, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – (az eljárási szabályzat 54. cikke)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Halászati Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítményekről, a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv és a 2010/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0033),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0014/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018, május 23-i véleményére(1),

–  a Régiók Európai Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Halászati Bizottság véleményeire (A8-0326/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítményekről, a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv és a 2010/65/EU irányelv módosításáról

a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítményekről, a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2005/35/EK irányelv, a 2009/16/EK irányelv és a 2010/65/EU irányelv módosításáról

(Az új 20a. cikk módosítására irányuló javaslattal összefüggésben, amely módosítani javasolja a szennyező anyagok fogalmának meghatározását a hajók által okozott szennyezésről szóló irányelvben.)

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)   Az Egyesült Nemzetek 14. fenntartható fejlesztési célkitűzése felhívja a figyelmet a tengerszennyezés, a tápanyagszennyezés, az erőforrások kimerülése és az éghajlatváltozás veszélyeire, amelyeket elsősorban az emberi tevékenységek okoznak. Ezek a fenyegetések további nyomást gyakorolnak a környezeti rendszerekre, például a biológiai sokféleségre és a természeti infrastruktúrára, miközben globális társadalmi-gazdasági problémákat okoznak, többek között az egészség, a biztonság és a pénzügyi kockázatok terén. Az Európai Uniónak azon kell dolgoznia, hogy megvédje a tengeri fajokat és támogassa azokat az embereket, akik az óceánoktól függnek, akár a foglalkoztatás, az erőforrások vagy a szabadidős tevékenységek tekintetében.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az elmúlt két évtizedben a MARPOL-egyezmény és annak mellékletei jelentős módosításokon estek át, amelyek szigorúbb normákat és tiltásokat fogalmaztak meg a hajókról származó hulladékok tengerbe ürítésére vonatkozóan.

(4)  Az elmúlt két évtizedben a MARPOL-egyezmény és annak mellékletei jelentős módosításokon estek át, amelyek szigorúbb normákat és tiltásokat fogalmaztak meg a hulladékok leadására és a hajókról származó hulladékok tengerbe ürítésére vonatkozóan.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5 a)  A Uniónak azonban a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) szintjén tovább kell dolgoznia a nyílt rendszerű mosókból származó szennyvíz és bizonyos rakománymaradványok kibocsátásának tilalmán annak érdekében, hogy ugyanolyan szigorú szabályok vonatkozzanak a tengeri hajókra, mint az Unió belvizein közlekedő hajókra.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy felségvizeiken tiltsák meg a nyílt rendszerű mosókból származó szennyvíz és bizonyos rakománymaradványok kibocsátását.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c)  Az irányelv elsődleges célja a hajókon keletkező hulladék tengerbe ürítésének megelőzése. Következésképpen a javítási munkák során keletkezett hulladék, valamint a ballaszttartályok tisztításából és javításából származó üledék nem tartozik az irányelv hatálya alá, mivel azt mindig a szárazföldön kell kiüríteni, amikor a hajó kikötőben vagy szárazdokkban tartózkodik. A javítási munkák során keletkezett hulladékot, valamint a ballaszttartályok tisztításából és javításából származó üledéket a hulladékokról szóló uniós jogszabályok és az IMO ballasztvíz kezeléséről szóló egyezménye szabályozza.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A szabályozásokban bekövetkezett változások ellenére továbbra is tapasztalható a hulladékok tengerbe ürítésének gyakorlata. Ez különböző tényezők kombinációjának tudható be, konkrétan a kikötőkben nem mindig állnak rendelkezésre megfelelő kikötői fogadólétesítmények, a végrehajtás gyakran elégtelen, valamint hiányoznak a hulladékok parton való leadásának megfelelő ösztönzői.

(7)  A szabályozásokban bekövetkezett változások ellenére továbbra is tapasztalható a hulladékok tengerbe ürítésének gyakorlata, ami hatalmas környezeti, társadalmi és gazdasági költséggel jár. Ez különböző tényezők kombinációjának tudható be, konkrétan a kikötőkben nem mindig állnak rendelkezésre megfelelő kikötői fogadólétesítmények, a végrehajtás gyakran elégtelen, valamint hiányoznak a hulladékok parton való leadásának megfelelő ösztönzői.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A javulások ellenére különösen az üdülőhajókon még mindig sok élelmiszer-hulladék keletkezhet. Az élelmiszer-hulladék kezelésével kapcsolatos gyakorlatok területén továbbra is szükség van az elkülönített hulladékgyűjtési és újrafelhasználási gyakorlatok fejlesztésére.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b) Üdvözölni kell a halászati ágazat által a halászatból származó hulladékok mennyiségének csökkentése és a műanyaghulladékok, köztük az elveszített halászati eszközök kihalászása érdekében tett kezdeményezéseket.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A 2000/59/EK irányelv a hatálybalépése óta hozzájárult ahhoz, hogy növekedjen a kikötői fogadólétesítményekbe leadott hulladékok mennyisége, ily módon pedig alapvető szerepet töltött be a tengerbe ürített hulladék mennyiségének csökkentésében, ahogy arra az irányelv REFIT-értékelése rámutatott.

(8)  A 2000/59/EK irányelv értelmében az európai kikötőket igénybe vevő minden hajónak hozzá kell már járulnia a kikötői fogadólétesítmények költségeihez a létesítmények tényleges használatától függetlenül. A 2000/59/EK irányelv tehát a hatálybalépése óta hozzájárult ahhoz, hogy növekedjen a kikötői fogadólétesítményekbe leadott hulladékok mennyisége, ily módon pedig alapvető szerepet töltött be a tengerbe ürített hulladék mennyiségének csökkentésében, ahogy arra az irányelv REFIT-értékelése rámutatott.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A REFIT-értékelés azonban arra is rávilágított, hogy a MARPOL keret és a 2000/59/EK irányelv között fennálló következetlenségek miatt ez utóbbi nem volt teljes mértékben hatékony. Emellett a tagállamok eltérően értelmezték az irányelvben szereplő fő koncepciókat, mint a létesítmények megfelelését, a hulladékok előzetes bejelentését és a hulladékok kikötői fogadólétesítményekbe való kötelező leadását, illetve a menetrend szerint közlekedő hajókra vonatkozó mentességeket. Az értékelés ezeknek a koncepcióknak a fokozottabb harmonizációjára, illetve a MARPOL-egyezménnyel való további összhangra intézett felhívást, a kikötőket és a kikötőket használókat érő szükségtelen adminisztratív terhek elkerülése érdekében.

(9)  A REFIT-értékelés azonban arra is rávilágított, hogy a MARPOL keret és a 2000/59/EK irányelv között fennálló következetlenségek miatt ez utóbbi nem volt teljes mértékben hatékony. Emellett a tagállamok eltérően értelmezték az irányelvben szereplő fő koncepciókat, mint a létesítmények megfelelését, a hulladékok előzetes bejelentését és a hulladékok kikötői fogadólétesítményekbe való kötelező leadását, illetve a menetrend szerint közlekedő hajókra vonatkozó mentességeket. Az értékelés ezeknek a koncepcióknak a fokozottabb harmonizációjára, illetve a MARPOL-egyezménnyel való további összhangra intézett felhívást, a kikötőket és a kikötőket használókat érő szükségtelen adminisztratív terhek elkerülése érdekében. A leadási kötelezettséget teljes mértékben össze kell hangolni a MARPOL-egyezményben megállapított kibocsátási szabályokkal.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A 2008/98/EK irányelv meghatározza a fő hulladékgazdálkodási elveket, beleértve a „szennyező fizet” elvét és a hulladékhierarchiát, amely a hulladékhasznosítás- és ártalmatlanítás egyéb formáival szemben a hulladékok újrafelhasználására és újrafeldolgozására hív fel, valamint előírja a hulladékok külön gyűjtését lehető tevő rendszerek létrehozását. Ezek a kötelezettségek a hajókról származó hulladékok kezelésére is érvényesek.

(11) A 2008/98/EK irányelv meghatározza a fő hulladékgazdálkodási elveket, beleértve a „szennyező fizet” elvét és a hulladékhierarchiát, amely a hulladékhasznosítás- és ártalmatlanítás egyéb formáival szemben a hulladékok újrafelhasználására és újrafeldolgozására hív fel, valamint előírja a hulladékok külön gyűjtését lehető tevő rendszerek létrehozását. Ezenfelül a hulladékgazdálkodásra vonatkozó uniós jogszabályok egyik alapelve a kiterjesztett gyártói felelősség koncepciója, amelynek értelmében a gyártók az általuk gyártott termékek teljes életciklusa alatt felelnek a termékeik környezeti hatásaiért. Ezek a kötelezettségek a hajókról származó hulladékok kezelésére is érvényesek.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Szükség van a hajókról származó hulladékok (beleértve az elhagyott halászeszközöket) külön gyűjtésére annak érdekében, hogy a hulladékgazdálkodási lánc alsóbb szakaszaiban lehetővé váljon ezek további hasznosítása. A hajók fedélzetein a szemetet gyakran a nemzetközi normáknak és szabványoknak megfelelően külön gyűjtik, az uniós jogszabályoknak pedig biztosítaniuk kell, hogy a hulladékok fedélzeti elkülönítésére tett erőfeszítéseket nem ássa alá az, hogy a parton nincs megoldva a külön gyűjtés.

(12)  Szükség van a hajókról származó hulladékok (beleértve az elhagyott halászeszközöket) külön gyűjtésére annak érdekében, hogy a hulladékgazdálkodási lánc alsóbb szakaszaiban lehetővé váljon ezek újrafelhasználás vagy újrafeldolgozás céljából történő további hasznosítása, valamint annak megakadályozása érdekében, hogy kárt okozzanak a tengeri állatokban vagy a tengeri környezetben. A hajók fedélzetein a szemetet gyakran a nemzetközi normáknak és szabványoknak megfelelően külön gyűjtik, az uniós jogszabályoknak pedig biztosítaniuk kell, hogy a hulladékok fedélzeti elkülönítésére tett erőfeszítéseket nem ássa alá az, hogy a parton nincs megoldva a külön gyűjtés. A tagállamoknak célszerű ösztönözniük a kikötők viszonyainak leginkább megfelelő szelektív hulladékgazdálkodási rendszereket.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A hulladékok – például az élelmiszer-hulladékok, a kenőanyagok és a fűtőolaj – elkülönített gyűjtését tovább kell fejleszteni azzal a konkrét céllal, hogy lehetővé tegyék ezeknek a körforgásos gazdaság elveivel összhangban történő újrafelhasználását.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Bár a tengeri hulladék legnagyobb része szárazföldi tevékenységekből származik, a hajózási ágazat, beleértve a halászati és szabadidős ágazatot is, szintén jelentős mértékben hozzájárul a szennyezéshez azzal, hogy a szemetet, beleértve a műanyagokat és az elhagyott halászeszközöket közvetlenül a tengerbe ürítik.

(13)  Minden évben 150 000 és 500 000 tonna közötti mennyiségű műanyag kerül az óceánba csak az Unió területén. Bár a tengeri hulladék legnagyobb része szárazföldi tevékenységekből származik, a hajózási ágazat, beleértve a halászati és szabadidős ágazatot is, szintén jelentős mértékben hozzájárul a szennyezéshez azzal, hogy a szemetet, beleértve a műanyagokat és az elhagyott halászeszközöket közvetlenül a tengerbe ürítik. A Bizottság becslése szerint a műanyagok a tengeri hulladék 80%-át, a műanyagot tartalmazó halászeszközök pedig az európai strandokon talált tengeri hulladék 27%-át teszik ki, ami évi 11 000 tonnának felel meg.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  A 2008/98/EK irányelv hulladékmegelőző intézkedéseket határoz meg, amelyeket a tagállamoknak figyelembe kell venniük a hulladékképződés megelőzése érdekében. Ezen intézkedéseknek többek között arra kell irányulniuk, hogy az ENSZ-nek a mindenfajta tengeri hulladék megelőzésére és jelentős csökkentésére irányuló fenntartható fejlesztési céljához való hozzájárulás érdekében megállítsák a tengeri hulladék keletkezését.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  A hajók ballasztvizének és üledékének ellenőrzéséről és kezeléséről szóló, 2004. február 13-i nemzetközi IMO-egyezmény (a továbbiakban: ballasztvízkezelési egyezmény) 2017. szeptember 8-án hatályba lépett. A ballasztvízkezelési egyezmény minden hajót kötelez az IMO-normáknak megfelelő ballasztvízkezelési eljárások elvégzésére, és megköveteli, hogy a ballaszttartályok tisztítására és javítására kijelölt kikötők és terminálok megfelelő létesítményekkel rendelkezzenek az üledék befogadására.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15 b)  Amennyiben a tagállamok igénybe veszik az EMSA szolgáltatásait a kikötői fogadólétesítmények állítólagos hiányosságaival kapcsolatos jelentések vizsgálata céljából, az EMSA nyilvántartja ezeket a kérelmeket, és adatokat szolgáltat erről a Bizottságnak annak értékelése érdekében, hogy a következő pénzügyi keretben szüksége van-e az EMSA-nak további támogatásra.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A kikötői fogadólétesítmények megfelelésének biztosítása érdekében az összes érintett kikötőhasználóval egyetértésben szükség van a hulladékgazdálkodási terv kidolgozására és átértékelésére. Gyakorlati és szervezési okokból az egyazon régióban található szomszédos kikötők közös tervet dolgozhatnak ki, amely a terv által érintett kikötőkben rendelkezésre álló összes fogadólétesítményre kiterjed, miközben közös adminisztratív keretet biztosít.

(17)  A kikötői fogadólétesítmények megfelelésének biztosítása érdekében az összes érintett kikötőhasználóval egyetértésben szükség van a hulladékgazdálkodási terv kidolgozására és átértékelésére. Gyakorlati és szervezési okokból az egyazon földrajzi régióban található szomszédos kikötők közös tervet dolgozhatnak ki, amely a terv által érintett kikötőkben rendelkezésre álló összes fogadólétesítményre kiterjed, miközben közös adminisztratív keretet biztosít.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  Nagy kihívást jelenthet a hulladékgazdálkodási tervek elfogadása és nyomon követése a kis méretű kikötőkre, így például a horgonyzóterületekre és jachtkikötőkre vonatkozóan, amelyek elsősorban a kedvtelési célú vízi járművek alacsony forgalmát bonyolítják, illetve amelyek csak az év egy részében vannak használatban. Az ilyen kis méretű kikötőkből származó hulladékot általában a települési hulladékgazdálkodási rendszer kezeli az (EU) 2018/851 irányelvvel felülvizsgált 2008/98/EK irányelvben foglalt elvekkel összhangban. A helyi hatóságok túlterhelésének elkerülése és az ilyen kis méretű kikötők hulladékgazdálkodásának elősegítése érdekében elegendőnek kell lennie, ha a helyi horgonyzóterületekről és jachtkikötőkből származó hulladék bekerül a településihulladék-áramba, és ennek megfelelően kezelik, továbbá ha a kikötő a kikötőhasználók számára elérhetővé teszi a hulladék fogadására vonatkozó információkat.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A tengeri hulladék problémájának hatékony kezelése érdekében alapvető fontosságú a hulladékok, különösen a szemét kikötői fogadólétesítményekbe való leadását célzó megfelelő szintű ösztönzők megléte. Ez egy költségtérítési rendszerrel érhető el, amely egy olyan közvetett díj alkalmazását írja elő, amelyet attól függetlenül be kell fizetni, hogy sor kerül-e leadásra, és amely jogot biztosít a hulladék leadására bármilyen további közvetlen díj megfizetése nélkül. Tekintettel a tengeri hulladék problémájához való hozzájárulásukra, a halászati és a szabadidős ágazatokat szintén be kell vonni a rendszerbe.

(18)  A tengeri hulladék problémájának hatékony kezelése érdekében alapvető fontosságú a hulladékok, különösen a szemét kikötői fogadólétesítményekbe való leadását célzó megfelelő szintű ösztönzők megléte. Ez egy költségtérítési rendszerrel érhető el, amely egy olyan közvetett díj alkalmazását írja elő, amelyet attól függetlenül be kell fizetni, hogy sor kerül-e leadásra, és amely jogot biztosít a hulladék leadására bármilyen további közvetlen díj megfizetése nélkül. Mindazonáltal a hajóüzemeltetőknek is törekedniük kell a fedélzeten keletkező hulladék csökkentésére. Tekintettel a tengeri hulladék problémájához való hozzájárulására, a szabadidős ágazatot szintén be kell vonni a rendszerbe. A kihalászott hulladék leadása nem járhat többletkiadással a halászhajók számára.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18 a)  Bizonyos tagállamokban mechanizmusokat hoztak létre annak érdekében, hogy finanszírozást nyújtsanak a halászoknak a már nem használt halászeszközök és az aktívan vagy passzívan kihalászott hulladékok partra szállításából eredő költségek ellentételezésére. Ezeket a mechanizmusokat kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekkel kell támogatni, amelyek kiegészíthetik az ezen irányelvvel összhangban létrehozott költségtérítési rendszereket. A költségtérítési rendszereknek pedig nem szabad visszatartaniuk a halászhajókat és a kikötői közösségeket attól, hogy részt vegyenek az aktívan vagy passzívan kihalászott hulladékok partra szállítását biztosító meglévő rendszerekben.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18 b)  A halászhálókban a szokásos halászati műveletek során összegyűlt, passzív módon kihalászott hulladék leadásának elősegítése érdekében a tagállamoknak az alternatív jövedelemforrásokból származó bevételekből kell fedezniük az ilyen hulladék kikötői fogadólétesítményekben való gyűjtésével és azt követő kezelésével kapcsolatos költségeket.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A „zöld hajó” koncepciójának továbbfejlesztése szükséges a hulladékgazdálkodás vonatkozásában, hogy lehetővé váljon egy hatékony jutalmazási rendszer végrehajtása a fedélzeti hulladékukat csökkentő hajók számára.

(19)  A „zöld hajó” koncepciójának továbbfejlesztése és teljesvégrehajtása szükséges a hulladékgazdálkodás vonatkozásában. Uniós szinten érvényes minimumkövetelményeket kell bevezetni és a lehető legharmonizáltabb módon megvalósítani, hogy a környezetei szempontból fenntartható hulladékmegelőzés és -gazdálkodás révén lehetővé váljon egy hatékony jutalmazási rendszer alkalmazása a fedélzeti hulladékukat csökkentő hajók számára, összhangban a bevált gyakorlatokkal. A tagállamoknak célszerű ösztönözniük az előírt követelményeken túlmutató gyakorlatokat. Ezen kívül a hulladékmennyiség csökkentése elsősorban a fedélzeti hulladéknak az IMO iránymutatásaival és a MARPOL-egyezmény V. mellékletével összhangban történő hatékony elkülönítése és a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet által kidolgozott szabványok révén valósítható meg. A Bizottságnak szakértői csoportot kell kijelölnie azon kritériumok megállapítása érdekében, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy egy hajót „zöld hajóvá” lehessen nyilvánítani, továbbá ösztönözniük kell az alulról építkező rendszerek létrehozására vonatkozó legjobb gyakorlatok cseréjét.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A rakomány terminálba való kirakodását követően a gyakran gazdasági értékkel bíró rakománymaradványok a rakomány tulajdonosának birtokában maradnak. Ebből az okból a költségtérítési rendszerek és a közvetett díjak alkalmazása nem terjed ki a rakománymaradványokra; a rakománymaradványok leadásának költségeit a fogadólétesítmény használója fizeti, az érintett felek közötti szerződéses megállapodás vagy egy másik helyi megállapodás kikötései szerint.

(20)  A rakomány terminálba való kirakodását követően a gyakran gazdasági értékkel bíró rakománymaradványok a rakomány tulajdonosának birtokában maradnak. Ebből az okból a költségtérítési rendszerek és a közvetett díjak alkalmazása nem terjed ki a rakománymaradványokra; a rakománymaradványok leadásának költségeit a fogadólétesítmény használója fizeti, az érintett felek közötti szerződéses megállapodás vagy egy másik helyi megállapodás kikötései szerint. Ezen irányelv harmonizált végrehajtásának előmozdítása érdekében a rakománymaradványok kezelésére vonatkozó technikai útmutatót kell kidolgozni a MARPOL-egyezmény I. és II. mellékletével összhangban. Ez azonban nem alkalmazandó az olyan rakománymaradványokra, amelyek nem hasznosíthatók könnyen, mint amilyenek a magas viszkozitású, vízfelszínen lebegő perzisztens anyagok, például a paraffin. Az ilyen anyagok alacsony gazdasági értékkel bírhatnak, és ezért fennáll a tengerbe való bemosásuk kockázata, ha a kikötői fogadólétesítményekben nem történik meg a megfelelő tisztítás.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A műanyag halászeszközök nagy újrafeldolgozási potenciállal rendelkeznek, különösen megfelelő tervezés esetén. Ezért a „szennyező fizet” elvvel összhangban kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket kell létrehozni a halászeszközökkel és alkotórészeikkel való hatékony hulladékgazdálkodás finanszírozása és a magas begyűjtési arányok elérése érdekében.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21b)  A tagállamoknak pénzügyileg támogatniuk kell a hulladékhalászati rendszereket, hogy a már a tengerben lévő hulladékok számára utat nyissanak a feldolgozhatóvá válás vagy megfelelő eltávolítás felé, anélkül, hogy terhet rónának a halászokra.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a)  A tengerészeti biztonság és a tengeri környezet fokozottabb védelme érdekében a 2005/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet1a is módosítani kell, hogy az szintén foglalkozzon a MARPOL-egyezmény IV–VI. mellékletében meghatározott, hajókról származó hulladékok okozta szennyezéssel, valamint hogy biztosítsa a jogellenes kibocsátásokért felelős személyekkel szemben a megfelelő szankciók alkalmazását.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2005/35/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a hajók által okozott szennyezésről és a szennyezéssel elkövetett jogsértésekre alkalmazandó, büntetőjogi szankciókat is magukban foglaló szankciók bevezetéséről (HL L 255., 2005.9.30., 11. o.)

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a)  A leadási kötelezettséget ki kell egészíteni a hulladék kibocsátását tiltó rendelkezésekkel annak érdekében, hogy egyértelműen jelezzék a megfelelési kötelezettséget, és világos alapot teremtsenek a polgári vagy büntetőjogi jogsértések esetén.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A nyomon követés és a végrehajtás megkönnyítése érdekében az információk elektronikus továbbítására és cseréjére alapuló rendszerre van szükség. Ennek érdekében szükség van a 2000/59/EK irányelv szerint létrehozott tájékoztatási és ellenőrzési rendszer továbbfejlesztésére és üzemeltetésének folytatására a meglévő elektronikus adatrendszerek, különösen az uniós tengeri információcsere-rendszer (SafeSeaNet) és az ellenőrzési adatbázis (THETIS) alapján. A rendszernek tartalmaznia kell továbbá a különböző kikötőkben rendelkezésre álló kikötői fogadólétesítményekre vonatkozó információkat.

(24)  A nyomon követés és a végrehajtás megkönnyítése érdekében az információk elektronikus továbbítására és cseréjére alapuló rendszerre van szükség. Ennek érdekében szükség van a 2000/59/EK irányelv szerint létrehozott tájékoztatási és ellenőrzési rendszer továbbfejlesztésére és üzemeltetésének folytatására a meglévő elektronikus adatrendszerek, különösen az uniós tengeri információcsere-rendszer (SafeSeaNet) és az ellenőrzési adatbázis (THETIS) alapján. A rendszernek tartalmaznia kell továbbá a különböző kikötőkben rendelkezésre álló kikötői fogadólétesítményekre és az elveszített halászeszközökre vonatkozó információkat.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a)  A halászeszközök elvesztését az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 48. cikkével összhangban be kell jelenteni.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

24 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24 b)  A jelenleg felülvizsgálat alatt álló 2010/65/EU irányelv egyszerűsíti és harmonizálja a tengeri közlekedésre vonatkozó adminisztratív eljárásokat az információ elektronikus továbbításának standarddá tétele, valamint a nyilatkozattételi követelmények észszerűsítése révén. A szükségtelen és ellentmondásos informatikai fejlesztések elkerülése érdekében az új nyilatkozattételi követelményeket a felülvizsgált 2010/65/EU irányelvvel összhangban kell végrehajtani.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  A nemzetközi szinten beálló változások figyelembevétele, illetve a környezetbarát fedélzeti hulladékgazdálkodási gyakorlatok elősegítése érdekében a Bizottságot a jelen irányelv módosításának keretében az EUMSZ 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni jogi aktusok elfogadására a nemzetközi eszközökre való hivatkozások és a mellékletek aktualizálásának, illetve a nemzetközi eszközökre való hivatkozások módosításának tekintetében; erre annak érdekében kell sort keríteni, hogy szükség esetén megelőzhető legyen a nemzetközi eszközökben beálló változások alkalmazása a jelen irányelv alkalmazásában, valamint meghatározásra kerüljenek a „zöld hajók” elfogadásának kritériumai, amelyek alapján ezeknek a hajóknak kisebb hulladékdíjat kell fizetniük. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(30)  A nemzetközi szinten beálló változások figyelembevétele, illetve a környezetbarát fedélzeti hulladékgazdálkodási gyakorlatok elősegítése érdekében a Bizottságot a jelen irányelv módosításának keretében az EUMSZ 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni jogi aktusok elfogadására a nemzetközi eszközökre való hivatkozások és a mellékletek aktualizálásának, illetve a nemzetközi eszközökre való hivatkozások módosításának tekintetében; erre annak érdekében kell sort keríteni, hogy szükség esetén megelőzhető legyen a nemzetközi eszközökben beálló változások alkalmazása a jelen irányelv alkalmazásában, valamint a már bevált gyakorlatok és az alulról építkező rendszerek figyelembevételével módosításra, végrehajtásra és továbbfinomításra kerüljenek a „zöld hajóként” történő elismerés közös kritériumai, amelyek alapján ezeknek a hajóknak kisebb hulladékdíjat kell fizetniük. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(31a)  A kikötői fogadólétesítményekben dolgozó kikötői személyzet számára biztosított megfelelő munkakörülmények kiemelt fontossággal bírnak a biztonságos, hatékony és társadalmilag felelős tengerhajózási ágazat megteremtése szempontjából, amely képes szakképzett munkaerőt vonzani az ágazatba, és egész Európában egyenlő versenyfeltételeket biztosítani. A személyzet alap-, illetve rendszeres továbbképzése alapvető jelentőségű a szolgáltatások minőségének biztosításához és a dolgozók védelméhez. A kikötői és a fogadólétesítményekért felelős hatóságok gondoskodnak arról, hogy a személyzet minden tagja megkapja a munkájához lényeges ismeretek megszerzését lehetővé tevő képzést, különös tekintettel a veszélyes anyagok kezelésével kapcsolatos egészségügyi és biztonsági szempontokra, valamint hogy rendszeresen korszerűsítsék a képzési követelményeket a technológiai innovációkkal kapcsolatos kihívások megválaszolása érdekében.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(32 a)  Figyelembe kell venni a legkülső régióknak az EUMSZ 349. cikke által elismert sajátosságait, lehetőséget biztosítva a tagállamoknak arra, hogy célzott finanszírozási intézkedéseket fogadjanak el az ilyen régiókban annak biztosítása érdekében, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő fogadólétesítmények.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jelen irányelv célja a tengeri környezet megvédése az Unióban található kikötőket használó hajókról származó hulladékok tengerbe ürítésének negatív hatásaitól, miközben zavartalan tengeri forgalmat biztosít, a megfelelő kikötői fogadólétesítmények rendelkezésre állásának, illetve a hulladékok e létesítményekbe való leadásának javításával.

A jelen irányelv célja a tengeri környezet megvédése az Unióban található kikötőket használó hajókról származó hulladékok tengerbe ürítésének negatív hatásaitól, miközben zavartalan tengeri forgalmat biztosít, a megfelelő kikötői fogadólétesítmények rendelkezésre állásának és használatának, illetve a hulladékok e létesítményekbe való leadásának javításával.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  „rögzített vagy úszó platform”: bármely rögzített vagy úszó platform, beleértve a fúrótornyokat, az olaj tengeri kitermelésére és tárolására használt, úszó kitermelő-, tároló- és átfejtőegységeket, valamint a kitermelt olaj tengeri tárolására használt úszó egységeket;

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  „hajókról származó hulladék”: minden hulladék, beleértve a rakománymaradványokat, amelyek a hajó üzemelése, illetve a berakodási, kirakodási és tisztítási műveletek során keletkeznek, valamint a halászati művelet során a hálóba kerülő hulladékok, és amelyek a MARPOL-egyezmény I., II., IV., V. és VI. mellékletének hatálya alá tartoznak;

c)  „hajókról származó hulladék”: minden hulladék, beleértve a rakománymaradványokat, amelyek a hajó, vagy a rögzített vagy úszó platform üzemelése, illetve a berakodási, kirakodási, tisztítási és hajójavítási műveletek során keletkeznek, beleértve a ballaszttartályok tisztításából vagy javításából származó üledéket, és amelyek a MARPOL-egyezmény I., II., IV., V. és VI. mellékletének hatálya alá tartoznak;

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  „halászhajókról származó hulladék”: minden olyan hulladék, amely a halászhajó üzemelése, illetve a berakodási, kirakodási és tisztítási műveletek során keletkezik, és közvetlenül a MARPOL-egyezmény I., II., IV., V. és VI. mellékletének hatálya alá tartozik, kizárva ugyanakkor az út vagy az akvakultúra-tevékenységek folyamán végzett halászati tevékenységekből eredő friss vagy nem friss egész halat.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

c b)  „passzívan kihalászott hulladék”: olyan hulladék, amelyet a halászati tevékenységek folyamán a hálókban nem szándékosan gyűjtöttek össze;

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

c c)  „aktívan gyűjtött hulladék”: olyan hulladék, amelyet környezeti értékelés alapján nagy hulladékszennyezettségű területekre irányuló, nem halászati célú, hanem kizárólag a tengeri hulladék tengerből való eltávolítása céljából tett út folyamán gyűjtöttek össze;

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cd)  „halászati út”: a halászhajó bármely olyan útja, amelynek során halászati tevékenységet folytatnak, amely út akkor kezdődik, amikor a halászhajó elhagyja a kikötőt, és akkor végződik, amikor visszatér az indulási kikötőbe vagy egy másik kikötőbe, ahol megtörténik a kirakodás;

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  „rakománymaradványok”: a hajó fedélzetén lévő rakomány maradványa, amely a be- és kirakodást követően a fedélzeten vagy a raktérben marad, beleértve a be- és kirakodási többletet, valamint a kiömlő anyagokat is, függetlenül attól, hogy nedves vagy száraz állapotú, vagy a mosóvízben található, de nem ideértve a rakományból származó port, ami seprést követően a fedélzeten marad, illetve a hajó külső felületeire lerakódott port;

d)  „rakománymaradványok”: a hajó fedélzetén lévő rakomány maradványa, amely a be- és kirakodást követően a fedélzeten, a raktérben vagy a tartályban marad, beleértve a be- és kirakodási többletet, valamint a kiömlő anyagokat is, függetlenül attól, hogy nedves vagy száraz állapotúak, vagy a mosóvízben találhatók, de nem ideértve a rakományból származó port, ami seprést követően a fedélzeten marad, illetve a hajó külső felületeire lerakódott port;

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  „halászeszközök”: a halászatban vagy akvakultúrában használt felszerelések minden darabja vagy eleme, amelyeket a tengerek biológiai erőforrásainak célba vételére vagy kifogására használnak, vagy amelyek a tenger felszínén lebegnek, és azzal a céllal lettek telepítve, hogy a tengerek biológiai erőforrásait magukhoz vonzzák és kifogják;

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  „kedvtelési célú vízi jármű”: bármilyen típusú, 2,5 méteres vagy azt meghaladó teljes hosszúságú, sportolásra vagy szabadidős célokra használt és kereskedelmi tevékenységet nem folytató hajó, a meghajtási módjától függetlenül;

g)  „kedvtelési célú vízi jármű”: bármilyen típusú, 2,5–24 méter teljes hosszúságú, sportolásra vagy szabadidős célokra használt és kereskedelmi tevékenységet nem folytató hajó, a meghajtási módjától függetlenül;

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  „zöld hajó”: környezeti szempontból fenntartható módon tervezett, üzemeltetett és végül újrafeldolgozott hajó, amelyen a hajó működéséből eredő káros kibocsátásokat integrált módon küszöbölik ki; tervezési, felszerelési, üzemeltetési és beszerzési politikák szinergiákat hoznak létre annak érdekében, hogy lehetővé váljon azon hulladéktípusok mennyiségének a csökkentése, amelyekre a díj alkalmazandó, és a hajón keletkező hulladék fenntartható és környezetkímélő módon való kezelése;

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia)  „nemzetközi út”: olyan tengerszakaszon folytatott út, amely egy Unión kívüli kikötőből valamely tagállam területén lévő kikötőbe vezet;

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  „kikötő”: az a hely vagy földrajzi terület, amelyet kiépítettek és berendezésekkel szereltek fel, ezzel lehetővé téve a hajók fogadását, beleértve a kikötő joghatósága alá tartozó horgonyzási területet is;

j)  „kikötő”: az a hely vagy földrajzi terület, amelyet kiépítettek és berendezésekkel szereltek fel, ezzel lehetővé téve elsősorban a hajók fogadását, beleértve a kikötő joghatósága alá tartozó horgonyzási területet is;

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  „étkezési hulladék”: az éttermekből, vendéglátóipari egységekből és konyhákból származó minden élelmiszer-hulladék, beleértve a használt főzőolajat;

k)  „étkezési hulladék”: az éttermekből, vendéglátóipari egységekből és konyhákból származó minden élelmiszer-hulladék, beleértve a használt főzőolajat, valamint az üveg és a műanyag;

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ka)  „nemzetközi étkezési hulladék”: az éttermekből, vendéglátóipari egységekből és konyhákból származó, nemzetközi utak folyamán keletkezett minden élelmiszer-hulladék, beleértve a használt főzőolajat, valamint az üveg és a műanyag;

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l)  „elegendő tárolókapacitás”: akkora kapacitás, amely az indulás pillanatától a kikötés céljából igénybe veendő következő kikötőig lehetővé teszi a fedélzeti hulladék tárolását, beleértve az út során esetlegesen keletkező hulladékmennyiséget;

l)  „elegendő tárolókapacitás”: a fedélzeten tárolandó valamennyi hulladéktípusra vonatkozóan akkora célzott fedélzeti kapacitás, amely a hajó bizonyítványai vagy a hulladékgazdálkodási tervek szerint az indulás pillanatától a kikötés céljából igénybe veendő következő kikötőig elegendő, beleértve az út során esetlegesen keletkező hulladékmennyiséget;

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m)  „menetrend szerinti közlekedés”: az indulási és érkezési időpontok közzétett vagy megtervezett listájának alapján történő közlekedés meghatározott kikötők között vagy ismétlődő áthaladás, ami elismert menetrendnek tekinthető;

m)  „menetrend szerinti közlekedés”: az indulási és érkezési időpontok közzétett vagy megtervezett listájának alapján történő közlekedés két meghatározott kikötő között vagy ismétlődő áthaladás, ami elismert menetrendnek tekinthető; a hajó menetrendjét előre meg kell határozni, és legalább négy hónapig változatlannak kell maradnia;

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

pa)  „kezelés”: hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek, amelyek magukban foglalják a hasznosítást és az ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  valamennyi hajóra, amely valamely tagállam kikötőjében kiköt vagy ott üzemel, függetlenül attól, hogy milyen zászló alatt hajóznak, kivéve a hadihajókat, illetve az állam tulajdonában lévő, vagy az állam által üzemeltetett haditengerészeti kisegítő vagy bármilyen egyéb hajót, amely az adott időpontban kizárólag kormányzati, és nem kereskedelmi jellegű feladatot lát el;

a)  valamennyi hajóra, amely valamely tagállam kikötőjében kiköt vagy ott üzemel, függetlenül attól, hogy milyen zászló alatt hajóznak, kivéve az (EU) 2017/352 rendelet 1. cikkének (2) bekezdése értelmében kikötői szolgáltatások nyújtásában részt vevő hajókat, a hadihajókat, illetve az állam tulajdonában lévő, vagy az állam által üzemeltetett haditengerészeti kisegítő vagy bármilyen egyéb hajót, amely az adott időpontban kizárólag kormányzati, és nem kereskedelmi jellegű feladatot lát el;

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a tagállamok valamennyi kikötőjére, amelyet általában az a) pont hatálya alá tartozó hajók keresnek fel.

b)  a tagállamok valamennyi kikötőjére, amelyet általában az a) pont hatálya alá tartozó hajók keresnek fel. Ezen irányelv alkalmazásában, valamint a hajók szükségtelen feltartóztatásának elkerülése érdekében a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 6., a 7. és a 8. cikk alkalmazása tekintetében a horgonyzási területeket kizárják a kikötőikből.

 

 

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az Unió belvizein közlekedő bármely hajó.

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy azokban az esetekben, amikor ez lehetséges, a jelen irányelv hatályán kívül eső hajók szintén az irányelv előírásaival összhangban adják le a hulladékaikat.

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy azokban az esetekben, amikor ez észszerű és megvalósítható, a jelen irányelv hatályán kívül eső hajók szintén az irányelv előírásaival összhangban adják le a hulladékaikat.

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  A kikötői fogadólétesítmények lehetővé teszik a hajókról származó hulladék környezeti szempontból megfelelő kezelését, a 2008/98/EK irányelvvel és a hulladékokról szóló egyéb vonatkozó uniós jogszabályokkal összhangban. Ennek érdekében a tagállamok előírják a hajókról származó hulladékok külön gyűjtését a kikötőkben, ahogy azt a hulladékokról szóló uniós jogszabályok, különösen a 2008/98/EK irányelv, a 2012/19/EU irányelv és a 2006/66/EK irányelv megkövetelik. A c) pontot a nemzetközi közlekedésből származó étkezési hulladékok kezelését illetően az 1069/2009/EK rendeletben meghatározott szigorúbb követelmények sérelme nélkül kell alkalmazni.

c)  A kikötői fogadólétesítmények lehetővé teszik a hajókról származó hulladék környezeti szempontból megfelelő kezelését, a 2008/98/EK irányelvvel és a hulladékokról szóló egyéb vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályokkal összhangban. A c) pont alkalmazása érdekében a tagállamok előírják a hajókról származó hulladékok újrafelhasználás és újrafeldolgozás céljából történő külön gyűjtésének elősegítését a kikötőkben, ahogy azt a hulladékokról szóló uniós jogszabályok, különösen a 2008/98/EK irányelv, a 2012/19/EU irányelv és a 2006/66/EK irányelv megkövetelik. Ezt a pontot a nemzetközi közlekedésből származó étkezési hulladékok kezelését illetően az 1069/2009/EK rendeletben meghatározott szigorúbb követelmények sérelme nélkül kell alkalmazni.

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok megvizsgálnak minden bejelentett megfelelési hiányosságot, és biztosítják, hogy a hajókról származó hulladékok leadásában vagy fogadásában érintett minden fél kártérítést kérhet a szükségtelen késedelmek okozta károkért.

(4)  A tagállamok – szükség esetén az EMSA-val konzultálva – megvizsgálnak minden bejelentett megfelelési hiányosságot, és biztosítják, hogy a hajókról származó hulladékok leadásában vagy fogadásában érintett minden fél kártérítést kérhet a hulladékgazdálkodási tervek be nem tartásával kapcsolatos, szükségtelen késedelmek okozta károkért.

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A személyek és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében a kikötői hatóságok – vagy ezek hiányában az illetékes hatóságok – gondoskodnak arról, hogy a jelen irányelv hatálya alá tartozó kikötőkben a hulladékleadási és -befogadási műveletek a megfelelő biztonsági óvintézkedések mellett történjenek.

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Tekintettel a legkülső régióknak az EUMSZ 349. cikke által elismert helyzetére, a tagállamok célzott nemzeti finanszírozási intézkedéseket fogadhatnak el annak biztosítása érdekében, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő fogadólétesítmények.

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az érintett felekkel, különösen a kikötőket használókkal vagy azok képviselőivel folytatott folyamatos konzultáció után minden kikötőben megfelelő hulladékgazdálkodási terveket kell kidolgozni és végrehajtani. Ezekre a konzultációkra a tervek kezdeti megszövegezésekor és elfogadásukat követően egyaránt sor kell keríteni, különösen pedig akkor, amikor jelentős módosítások állnak be a 4., 6. és 7. cikkekben megfogalmazott követelményekkel kapcsolatban. Az ilyen tervek kidolgozására vonatkozó részletes követelményeket az 1. melléklet határozza meg.

(1)  Az érintett felekkel, többek között a kikötőket használókkal vagy azok képviselőivel és a civil társadalommal folytatott folyamatos konzultáció után minden kikötőben megfelelő hulladékgazdálkodási terveket kell kidolgozni és végrehajtani. Ezekre a konzultációkra a tervek kezdeti megszövegezésekor és elfogadásukat követően egyaránt sor kell keríteni, különösen pedig akkor, amikor jelentős módosítások állnak be a 4., 6. és 7. cikkekben megfogalmazott követelményekkel kapcsolatban. Az ilyen tervek kidolgozására vonatkozó részletes követelményeket az 1. melléklet határozza meg.

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hulladékgazdálkodási terveken szereplő és a megfelelő fogadólétesítmények kikötőkben való rendelkezésre állásáról, illetve a kapcsolódó költségekről szóló alábbi információk egyértelműen ismertetve vannak a hajók üzemeltetőivel és nyilvánosan elérhetők a kikötő weboldalán vagy nyomtatott formában:

A tagállamok biztosítják, hogy a hulladékgazdálkodási terveken szereplő és a megfelelő fogadólétesítmények kikötőkben való rendelkezésre állásáról, illetve a költségek szerkezetéről szóló alábbi információk egyértelműen ismertetve vannak a hajók üzemeltetőivel, valamint nyilvánosan elérhetők és könnyen hozzáférhetők angol nyelven és a kikötő helye szerinti tagállam hivatalos nyelvein is:

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a kikötői fogadólétesítmények elhelyezkedése az egyes kikötőhelyekhez képest;

a)  a kikötői fogadólétesítmények elhelyezkedése az egyes kikötőhelyekhez képest, ideértve a nyitvatartási időt is;

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a költségtérítési rendszerek leírása; valamint

e)  a költségtérítési rendszerek leírása; ideértve a díjak és kiszámítási módjuk ismertetését; valamint

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdésben említett hulladékgazdálkodási tervet ott, ahol azt a hatékonysági megfontolások megkövetelik, az ugyanabba a régióba tartozó két vagy több kikötő közösen is kidolgozhatja, valamennyi kikötő megfelelő szintű bevonásával, feltéve hogy a fogadólétesítmények iránti igény és ezek hozzáférhetősége minden egyes kikötő esetében meghatározott.

(3)  Az (1) bekezdésben említett hulladékgazdálkodási tervet ott, ahol azt a hatékonysági megfontolások megkövetelik, az ugyanabba a földrajzi régióba tartozó két vagy több kikötő közösen is kidolgozhatja, valamennyi kikötő megfelelő szintű bevonásával, feltéve hogy a fogadólétesítmények iránti igény és ezek hozzáférhetősége minden egyes kikötő esetében meghatározott.

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok értékelik és jóváhagyják a hulladékgazdálkodási tervet, ellenőrzik annak végrehajtását, és a jóváhagyás vagy az újbóli jóváhagyás után legalább háromévente, valamint a kikötő működésében bekövetkező jelentős változásokat követően biztosítják az újbóli jóváhagyását. Ezek a változások nem kimerítő jelleggel magukban foglalják a kikötő forgalmában beálló szerkezeti változásokat, az új infrastruktúrák létrehozását, a kikötői fogadólétesítmények iránti kérelemben és azok biztosításában beálló változásokat, illetve az új fedélzeti kezelési technikákat.

(4)  A tagállamok értékelik és jóváhagyják a hulladékgazdálkodási tervet, ellenőrzik annak végrehajtását, és a jóváhagyás vagy az újbóli jóváhagyás után legalább négyévente, valamint a kikötő működésében bekövetkező jelentős változásokat követően biztosítják az újbóli jóváhagyását. Ezek a változások nem kimerítő jelleggel magukban foglalják a kikötő forgalmában beálló szerkezeti változásokat, az új infrastruktúrák létrehozását, a kikötői fogadólétesítmények iránti kérelemben és azok biztosításában beálló változásokat, illetve az új fedélzeti kezelési technikákat.

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A kis méretű, nem kereskedelmi kikötők, amelyeket a kedvtelési célú vízi járművek alacsony vagy ritka forgalma jellemez, mentesíthetők e cikk hatálya alól, ha a kikötői fogadólétesítményeiket integrálják a település által vagy annak megbízásából működtetett hulladékgazdálkodási rendszerbe, és a kikötők elhelyezkedése szerinti tagállamok biztosítják a hulladékgazdálkodási rendszerre vonatkozó információk elérhetőségét az e kikötőket használók számára.

 

Azok a tagállamok, ahol e kikötők találhatók, az említett kikötők helyét és nevét elektronikus úton feltüntetik a tájékoztatási, nyomonkövetési és végrehajtási rendszernek a jelen irányelv 14. cikkében említett részében.

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott információkat a 2010/65/EU irányelvvel és a 2002/59/EK irányelvvel összhangban elektronikus úton továbbítani kell a jelen irányelv 14. cikkében említett tájékoztatási, nyomonkövetési és végrehajtási rendszerbe.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott információkat a 2010/65/EU irányelvvel és a 2002/59/EK irányelvvel összhangban elektronikus úton továbbítani kell a jelen irányelv 14. cikkében említett tájékoztatási, nyomonkövetési és végrehajtási rendszerbe, és elérhetővé kell tenni az érintett érdekelt felek, köztük a kikötői fogadólétesítmények üzemeltetői számára.

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió valamely kikötőjébe befutó hajó parancsnoka gondoskodik arról, hogy a kikötő elhagyása előtt a hajó fedélzetén található minden hulladék leadásra kerül egy kikötői fogadólétesítménybe, a MARPOL-egyezmény vonatkozó leadási normáinak megfelelően.

(1)  Az Unió valamely kikötőjébe befutó hajó parancsnoka gondoskodik arról, hogy a kikötő elhagyása előtt a hajó fedélzetén található minden hulladék leadásra kerül egy kikötői fogadólétesítménybe, és hogy a hajó a kikötő elhagyása után nem bocsát ki hulladékot a tengerbe, a MARPOL-egyezmény vonatkozó kibocsátási és leadási normáinak és szabályainak megfelelően.

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A MARPOL-egyezménnyel és a hatályos uniós szabályozással, nevezetesen a 2005/35/EK irányelvvel összhangban tilos a műanyagok, köztük a szintetikus kötelek, szintetikus halászhálók, műanyag szemetek és a műanyag termékekből származó égetőművi hamu tengerbe ürítése, a következők kivételével:

 

a)  hajóról származó műanyagoknak a hajó vagy a hajón lévők biztonságának megóvása, vagy a tengeren való életmentés érdekében szükséges tengerbe ürítése;

 

b)  műanyagok véletlen elvesztése a hajót vagy annak felszerelését ért károsodás következtében, ha minden észszerű óvintézkedést megtettek a kár bekövetkezte előtt és után a véletlen elvesztés megakadályozása vagy minimálisra csökkentése érdekében;

 

c)  halászeszközök véletlen elvesztése a hajóról, ha minden észszerű óvintézkedést megtettek az ilyen veszteség megakadályozása érdekében;

 

d)  a hajóról származó halászeszközök tengerbe ürítése a tengeri környezet megvédése vagy a hajó és személyzete biztonsága érdekében.

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 19. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghatározzon minden olyan észszerű óvintézkedést, amely megakadályozza a halászeszközök véletlen elvesztését.

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Leadáskor a hulladékok leadására használt kikötő hulladékgazdálkodója vagy hatósága pontosan kitölti a 3. mellékletben található űrlapot, és kiállítja az elismervényt a hajó számára.

Leadáskor a hulladékok leadására használt kikötő hulladékgazdálkodója vagy hatósága pontosan kitölti a 3. mellékletben található űrlapot, és indokolatlan késedelem nélkül kiállítja a hulladékátvételi elismervényt a hajó számára.

Módosítás    73

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a követelmény nem alkalmazandó a személyzet nélküli kis méretű kikötők vagy a félreeső kikötők esetében, feltéve hogy az adott kikötő szerinti tagállam elektronikus úton továbbította az erre vonatkozó információkat a jelen irányelv 14. cikkében említett tájékoztatási, nyomonkövetési és végrehajtási rendszerbe.

Ez a követelmény nem alkalmazandó a személyzet nélküli létesítményekkel rendelkező, kis méretű kikötők vagy a félreeső kikötők esetében, feltéve hogy az adott kikötő szerinti tagállam elektronikus úton továbbította az erre vonatkozó információkat a jelen irányelv 14. cikkében említett tájékoztatási, nyomonkövetési és végrehajtási rendszerbe.

Módosítás    74

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 2002/59/EK irányelv hatálya alá eső hajó üzemeltetője, ügynöke vagy parancsnoka a 2010/65/EU irányelvvel és a 2002/59/EK irányelvvel összhangban elektronikus úton továbbítja a hulladékátvételi elismervényben szereplő információkat a jelen irányelv 14. cikkében említett tájékoztatási, nyomonkövetési és végrehajtási rendszerbe.

(3)  A 2002/59/EK irányelv hatálya alá eső hajó üzemeltetője, ügynöke vagy parancsnoka indulás előtt vagy a kézhezvételt követően a lehető leghamarabb a 2010/65/EU irányelvvel és a 2002/59/EK irányelvvel összhangban elektronikus úton továbbítja a hulladékátvételi elismervényben szereplő információkat a jelen irányelv 14. cikkében említett tájékoztatási, nyomonkövetési és végrehajtási rendszerbe.

Módosítás    75

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az uniós kikötőbe befutó halászhajó parancsnoka 24 órán belül jelenti a lobogója szerinti tagállam illetékes hatóságának a halászeszközök esetleges elvesztését, az 1224/2009/EK rendelet 48. cikkének megfelelően.

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 19. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a halászhajók általi jelentéstétel formátumának meghatározása céljából.

Módosítás    76

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)   Amennyiben az elveszített halászeszközt nem lehet kiemelni, a hajó parancsnoka beviszi az ezzel kapcsolatos információt a fedélzeti naplóba. A lobogó szerinti tagállam illetékes hatósága értesíti a parti tagállam illetékes hatóságát.

 

Az elveszített halászeszközökkel kapcsolatos információkat a tagállamok összegyűjtik és rögzítik, valamint évente továbbítják a Bizottságnak.

Módosítás    77

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a hajó 24 óránál rövidebb ideig horgonyozik vagy zord időjárási körülmények következtében veszi igénybe a kikötőt;

a)  a hajó 24 óránál rövidebb ideig horgonyozik vagy a bérbevételre való várakozás ideje alatt, illetve a zord időjárási körülmények következtében veszi igénybe a kikötőt;

Módosítás    78

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Ha a kikötés céljából igénybe veendő következő kikötő az Unió területén kívül található, vagy amennyiben okkal lehet feltételezni, hogy a kikötés céljából igénybe veendő következő kikötőben nem állnak rendelkezésre megfelelő létesítmények, akkor a tagállam megköveteli a hajótól, hogy indulás előtt adja le az összes hulladékát.

(7)  Ha a rendelkezésre álló információk, így többek között a jelen irányelv 14. cikkében említett rendszer tájékoztatási, nyomonkövetési és végrehajtási rendszerben vagy a GSIS-ben elektronikusan elérhető információk alapján nem állapítható meg, hogy a kikötés céljából igénybe veendő következő kikötőben megfelelő létesítmények állnak rendelkezésre, vagy ha a kikötés céljából igénybe veendő következő kikötő nem ismert, akkor a tagállam megköveteli a hajótól, hogy indulás előtt adja le az összes olyan hulladékát, amelyet a következő igénybe veendő kikötőben nem lehet megfelelően leadni és kezelni.

Módosítás    79

Irányelvre irányuló javaslat

7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. cikk

 

A valamely uniós kikötőbe befutó hajó parancsnokának a kikötő elhagyása előtt a magas viszkozitású, vízfelszínen lebegő perzisztens anyagok, köztük a paraffin vonatkozásában előmosási eljárást kell alkalmaznia a MARPOL-egyezmény II. mellékletével összhangban, továbbá a maradékanyagokat vagy vizes elegyeket a kirakodási kikötőben ki kell ürítenie, amíg a tartály teljesen ki nem ürül és a kivezető csövek nem mentesek a maradékanyagoktól.

Módosítás    80

Irányelvre irányuló javaslat

7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7b. cikk

 

A halászeszközök elvesztésének megakadályozása

 

(1)  A valamely tagállami kikötőbe befutó, halászati műveleteket végző hajó parancsnoka biztosítja, hogy minden észszerű óvintézkedést megtesz a halászeszközök elvesztésének megakadályozása érdekében.

 

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 19. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a halászeszközök elvesztésének megakadályozása érdekében teendő valamennyi észszerű óvintézkedés meghatározása céljából.

Módosítás    81

Irányelvre irányuló javaslat

7 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7c. cikk

 

A halászeszközök körforgásossága

 

A Bizottság felkéri az európai szabványügyi szervezeteket, hogy dolgozzanak ki harmonizált szabványokat annak érdekében, hogy a 850/98/EK tanácsi rendelet sérelme nélkül biztosítsák a halászeszközök körforgásos tervezését, különös tekintettel az újrafelhasználásra és az újrafeldolgozhatóságra való előkészítésre.

Módosítás    82

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a hajókról származó, rakománymaradványoktól eltérő hulladékok fogadására és kezelésére alkalmas kikötői fogadólétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos költségeket fedezik a hajóktól beszedett díjak. Ezek a költségek a 4. mellékletben szereplő költségtételekből állnak.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a hajókról származó hulladékok – beleértve a magas viszkozitású, a vízfelszínen lebegő perzisztens anyagok rakománymaradványait, de kizárva az egyéb rakománymaradványokat – fogadására és kezelésére alkalmas kikötői fogadólétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos költségeket a hajóktól beszedett díjak révén kell fedezni, a „szennyező fizet” elvnek megfelelően. Ezek a költségek tartalmazzák a 4. mellékletben szereplő költségtételeket.

Módosítás    83

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a közvetett díjnak fedeznie kell a közvetett adminisztratív költségeket, valamint a 4. mellékletben meghatározott közvetlen üzemelési költségek jelentős részét. A közvetlen üzemelési költségek jelentős részének a hulladékok tényleges leadásához kapcsolódó éves közvetlen teljes költségek legalább 30 %-át kell kitennie;

b)  a közvetett díjnak fedeznie kell a közvetett adminisztratív költségeket, valamint a 4. mellékletben meghatározott közvetlen üzemelési költségek jelentős részét, ami az előző évben a hulladékok tényleges leadásához kapcsolódó éves közvetlen teljes költségek legalább 30%-át teszi ki. Emellett figyelembe lehet venni a következő évre várható forgalmi volumennel kapcsolatos költségeket is;

Módosítás    84

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a MARPOL-egyezmény V. mellékletében meghatározott hulladékok, beleértve a halászati műveletek során a hálókba kerülő hulladékok leadásának maximális ösztönzése érdekében a felszámított közvetett díjnak a kikötői fogadólétesítmények ilyen hulladékokkal kapcsolatos minden költségét fedeznie kell, hogy ezzel jogot biztosítson a leadás további díjak megfizetése nélküli elvégzésére;

c)  a MARPOL-egyezmény V. mellékletében meghatározott, a magas viszkozitású, vízfelszínen maradó perzisztens anyagok rakománymaradványai kivételével – a rakománymaradványoktól eltérő hulladékok leadásának maximális ösztönzése érdekében e hulladékért nem lehet közvetett díjat felszámítani, biztosítandó az ahhoz való jogot, hogy további díjak megfizetése nélkül, a leadott hulladék mennyisége alapján lehessen hulladékot leadni, kivéve amikor ezen leadott hulladékmennyiség meghaladja az ezen irányelv 2. mellékletében szereplő űrlapon említett, e célra kijelölt maximális tárolókapacitást. A rendszernek ki kell terjednie a passzívan kihalászott hulladékokra is, a leadás jogát is beleértve; A közvetett díj a hajó kategóriájától, típusától és méretétől függően általában leadott mennyiségekre vonatkozik;

Módosítás    85

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

c a)  a hulladékhalászati rendszerek ösztönzése céljából, továbbá annak elkerülése érdekében, hogy a kihalászott hulladékok kikötői fogadólétesítményekben való gyűjtésének és későbbi kezelésének költségeit a kikötőhasználók állják, a ezeket a költségeket teljes egészében alternatív finanszírozási rendszerekből, például kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekből és újrahasznosítási rendszerekből keletkezett bevételekből kell fedezni; ezen költségek fedezésére a rendelkezésre álló regionális, nemzeti és európai forrásokat is fel kell használni;

Módosítás    86

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  A közvetett díj nem fedezi a füstgáztisztító rendszerekből származó hulladékokhoz kapcsolódó költségeket; ezeket a leadott hulladék típusa és mennyisége alapján fizetendő díj fedezi.

d)  a közvetett díj nem fedezi a füstgáztisztító rendszerekből származó hulladékokhoz kapcsolódó költségeket; ezeket a leadott hulladék típusa és mennyisége alapján fizetendő díj fedezi.

Módosítás    87

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A költségeknek azt a részét – ha van ilyen –, amelyet a b) pontban említett díj nem fedez, a hajó által ténylegesen leadott, a hajókról származó hulladék típusai és mennyisége alapján fizetendő díj fedezi.

(3)  A költségeknek azt a részét – ha van ilyen –, amelyet a (2) bekezdés b) pontjában említett díj nem fedez, a hajó által ténylegesen leadott, a hajókról származó hulladék típusai és mennyisége alapján fizetendő díj fedezi.

Módosítás    88

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Eltérő díjak alkalmazhatók többek között a hajó kategóriájától, típusától, méretétől és a hajó által bonyolított forgalom típusától függően, valamint a kikötő rendes nyitvatartási idején kívül nyújtott szolgáltatásokért.

(4)  Eltérő díjak alkalmazhatók többek között a hajó kategóriájától, típusától, méretétől, a hajó által végzett tevékenység típusától és a hulladék veszélyességétől függően, valamint a kikötő rendes nyitvatartási idején kívül nyújtott szolgáltatásokért.

Módosítás    89

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Csökkentett díjak alkalmazandók, ha a hajó kialakításából, felszereléséből és működéséből adódóan bizonyítható módon kisebb mennyiségű hulladékot termel, illetve fenntartható és környezetbarát hulladékgazdálkodást végez. A Bizottságnak felhatalmazást kell adni, hogy a 19. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a hajók fedélzeti hulladékgazdálkodásának tekintetében egy hajó eleget tesz-e a jelen bekezdésben szereplő követelményeknek.

(5)  Csökkentett díjak alkalmazandók, ha a hajó kialakításából, beszerzési politikájából, felszereléséből és működéséből adódóan bizonyítható módon kisebb mennyiségű hulladékot termel, illetve fenntartható és környezetbarát hulladékgazdálkodást végez. A Bizottságnak a 19. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell elfogadnia el azzal a céllal, hogy kiegészítse ezt az irányelvet azon kritériumok meghatározásával, amelyek alapján megállapítható, hogy a hajók fedélzeti hulladékgazdálkodásának tekintetében egy hajó eleget tesz-e a jelen bekezdésben szereplő követelményeknek. Ennek összhangban kell lennie a legjobb gyakorlatokkal és az IMO iránymutatásokkal.

Módosítás    90

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Annak biztosítása érdekében, hogy a díjak méltányosak, átláthatóak és megkülönböztetéstől mentesek legyenek, valamint tükrözzék az igénybe vehető és – ha szükséges – a használt létesítmények és szolgáltatások tényleges költségeit, a kikötőt használók számára érthetővé kell tenni a díjak összegét és az eljárást, amely alapján kiszámításuk megtörtént.

(6)  Annak biztosítása érdekében, hogy a díjak méltányosak, átláthatóak, könnyen azonosíthatóak és megkülönböztetéstől mentesek legyenek, valamint tükrözzék az igénybe vehető és – ha szükséges – a használt létesítmények és szolgáltatások tényleges költségeit, a kikötőt használók számára a hulladékgazdálkodási tervekben angol nyelven elérhetővé kell tenni a díjak összegét és az eljárást, amely alapján kiszámításuk megtörtént.

Módosítás    91

Irányelvre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. cikk

 

Hulladékhalászati kezdeményezések és a tengerpartok hulladékmentesítése

 

(1)  A tagállamok létrehoznak és fenntartanak egy alapot a passzív módon kihalászott hulladék halászhajókról való összegyűjtésére, valamint a kikötők közelében és a hajózási útvonalak mentén lévő tengerpartokon talált hulladék összegyűjtésére irányuló tevékenységek és projektek támogatása érdekében.

 

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy összegyűjtik a passzív módon kihalászott hulladék, valamint a kikötők közelében és a hajózási útvonalak mentén lévő tengerpartokon talált hulladék térfogatával, mennyiségével és típusával kapcsolatos ellenőrző adatokat, továbbá biztosítják, hogy ezeket az ellenőrző adatokat egy, a Bizottság által létrehozott és fenntartott elektronikus adatbázisba továbbítják.

 

(3)  A tagállamok [az elfogadástól számított két év] december 31-ig tájékoztatják a Bizottságot az (1) bekezdés szerinti nemzeti alap létrehozásáról, majd ezt követően kétévente jelentést nyújtanak be a finanszírozott tevékenységekről és projektekről. E jelentéseknek nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lenniük.

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 19. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghatározza az ellenőrző adatokkal kapcsolatos módszertant és a jelentéstétel formátumát.

Módosítás    92

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a mentesség nem jár káros hatással a tengerészeti biztonságra, az egészségre, a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vagy a tengeri környezetre nézve;

Módosítás    93

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a b) pontban szereplő megállapodás meglétét bizonyítja egy kikötővel vagy hulladékgazdálkodással megbízott vállalkozóval megkötött szerződés, a hulladékátvételi elismervények és egy megerősítés, miszerint a megállapodást a hajó útvonalán található minden kikötő elfogadta. A leadásra és a díj megfizetésére vonatkozó megállapodásnak az Unió egyik kikötőjében kell létrejönnie ahhoz, hogy a jelen bekezdés szerint elegendő bizonyítéknak számítson.

c)  a b) pontban szereplő megállapodás meglétét bizonyítja egy kikötővel vagy hulladékgazdálkodással megbízott vállalkozóval megkötött szerződés, a hulladékátvételi elismervények és egy megerősítés, miszerint a megállapodásról a hajó útvonalán található minden kikötőt értesítettek. A leadásra és a díj megfizetésére vonatkozó megállapodásnak egy kikötőben kell létrejönnie ahhoz, hogy a jelen bekezdés szerint elegendő bizonyítéknak számítson, illetve valamely más kikötőben, ha a 14. cikkben említett tájékoztatási, nyomonkövetési és végrehajtási rendszerbe vagy a GISIS-be elektronikus úton bejelentett információk alapján megállapítható, hogy abban a kikötőben, amellyel a b) pontban szereplő megállapodás létrejött, megfelelő létesítmények állnak rendelkezésre.

Módosítás    94

Irányelvre irányuló javaslat

9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. cikk

 

Kiterjesztett gyártói felelősség

 

A tagállamok kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket hoznak létre a halászeszközökre és a halászeszközök alkotórészeire vonatkozóan. A 2008/98/EK irányelv 8a. cikkében meghatározott minimális követelmények mellett e rendszereknek a következő elemeket kell magukban foglalniuk:

 

a)  modulált díj, amely olyan halászeszközök piaci forgalomba hozatalára ösztönöz, amelyeket az újrahasználatot és az újrafeldolgozást szem előtt tartva terveztek meg;

 

b)  betétdíjas rendszerek, amelyek biztosítják a régi, az elhagyott vagy a használhatatlan halászeszközök visszavitelét és begyűjtését.

Módosítás    95

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy bármilyen hajó ellenőrzés alá vonható, annak megvizsgálása érdekében, hogy eleget tesz-e az irányelv követelményeinek.

A tagállamok biztosítják, hogy bármilyen hajó ellenőrzés alá vonható – beleértve a szúrópróbaszerű ellenőrzéseket is – annak megvizsgálása érdekében, hogy eleget tesz-e az irányelv követelményeinek.

Módosítás    96

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2009/16/EK irányelv hatályán kívül eső hajók ellenőrzését illetően a tagállamok biztosítják, hogy az ellenőrzések az alább felsorolt egyes kategóriákba tartozó egyéni hajók teljes számának legalább 20 %-án elvégzésre kerülnek:

(1)  A 2009/16/EK irányelv hatályán kívül eső hajók ellenőrzését illetően a tagállamok biztosítják, hogy az ellenőrzések évente az alább felsorolt egyes kategóriákba tartozó egyéni hajók teljes számának legalább 25%-án elvégzésre kerülnek:

Módosítás    97

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az ezen irányelv vonatkozó követelményeinek való megfelelés érdekében a tagállamok a 100 bruttó tonnatartalomnál kisebb halászhajókra és a 100 bruttó tonnatartalomnál kisebb kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozóan ellenőrzési eljárásokat dolgoznak ki, biztosítva, hogy az ellenőrzéseket az adott tagállam kikötőit évente igénybe vevő összes halászhajó és kedvtelési célú vízi jármű legalább 20%-án elvégezzék.

Módosítás    98

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett ellenőrzések eredményeit rögzíteni kell a jelen irányelv 15. cikkében említett tájékoztatási, nyomonkövetési és végrehajtási rendszerbe.

(2)  Az (1) és (1a) bekezdésben említett ellenőrzések eredményeit rögzíteni kell a jelen irányelv 15. cikkében említett tájékoztatási, nyomonkövetési és végrehajtási rendszerbe.

Módosítás    99

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A jelen irányelv vonatkozó követelményeinek teljesítése érdekében a tagállamok a 100 bruttó tonnatartalomnál kisebb halászhajókra és a 100 bruttó tonnatartalomnál kisebb kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozóan is kidolgozzák az ellenőrzési eljárásokat.

törölve

Módosítás    100

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a halászeszköz elveszítése esetén az 1224/2009/EK rendelet1a 48. cikke alapján előírt információk;

 

______________

 

1a A Tanács 1224/2009/EK rendelete (2009. november 20.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

Módosítás    101

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A 4. cikk és az 5. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában jelentett információkat a Bizottságnak továbbítania kell az IMO GISIS rendszerén belül a kikötői fogadólétesítmények számára kialakított adatbázisba.

(4)  A 4. cikk és az 5. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában jelentett információkat a Bizottságnak továbbítania kell az IMO GISIS rendszerén belül a kikötői fogadólétesítmények számára kialakított adatbázisba, amelyet rendszeresen naprakésszé kell tenni.

Módosítás    102

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság a (2) bekezdés da) pontja szerinti jelentések adatai alapján 2022. december 31-ig, majd azt követően kétévente összefoglaló jelentést tesz közzé az elveszített halászeszközökről.

Módosítás    103

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság gondoskodik róla, hogy az irányelv nyomon követésének és végrehajtásának céljából az ellenőrzési adatbázis lehetővé teszi a tagállamok által jelentett minden lényeges adat lekérését.

(4)  A Bizottság gondoskodik róla, hogy az irányelv nyomon követésének és végrehajtásának céljából az ellenőrzési adatbázis lehetővé teszi a tagállamok által jelentett minden lényeges adat lekérését. A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja az adatbázist az irányelv végrehajtásának nyomon követése érdekében, és korrekciós intézkedések bevezetése céljából felhívja a figyelmet az átfogó végrehajtással kapcsolatban felmerült esetleges kétségekre.

Módosítás    104

Irányelvre irányuló javaslat

15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a. cikk

 

A személyzet képzése

 

A kikötői és a kikötői fogadólétesítményekért felelős hatóságok gondoskodnak arról, hogy a személyzet minden tagja megkapja a hulladékok kezelésével kapcsolatos munkájához lényeges ismeretek megszerzését lehetővé tevő képzést, különös tekintettel a veszélyes anyagok kezelésével kapcsolatos egészségügyi és biztonsági szempontokra, valamint hogy rendszeresen korszerűsítsék a képzési követelményeket a technológiai innovációkkal kapcsolatos kihívások megválaszolása érdekében.

Módosítás    105

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést meghoznak azok végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést meghoznak azok végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük, valamint figyelembe kell venniük a jogsértés súlyosságát, és azt, hogy a hatóság, az üzemeltető, az ügynök, a parancsnok vagy más érintett fél korábban követett-e el hasonló jogsértést.

Módosítás    106

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság gondoskodik a tagállamok nemzeti hatóságai és a szakértők (beleértve a magánszektorból származókat is) közötti tapasztalatcserék megszervezéséről az irányelv uniós kikötőkben való alkalmazásával kapcsolatban.

A Bizottság gondoskodik a tagállamok nemzeti hatóságai és a szakértők (beleértve a magánszektorból, a civil társadalomból és a szakszervezetekből származókat is) közötti tapasztalatcserék megszervezéséről az irányelv uniós kikötőkben való alkalmazásával kapcsolatban.

Módosítás    107

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok legkésőbb ...-ig [ezen irányelv elfogadásától számított 12 hónap], majd azt követően kétévente jelentést tesznek a Bizottságnak a hajók fedélzetén és a tagállami kikötőkben megvalósuló fenntartható hulladékgazdálkodással kapcsolatos bevált gyakorlataikról. A jelentéstételi határidőtől számított hat hónap elteltével a Bizottság jelentést készít ezekről a bevált gyakorlatokról, hogy iránymutatással szolgáljon ezen irányelv célkitűzéseinek elérését illetően.

Módosítás    108

Irányelvre irányuló javaslat

20 a cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új)

2005/35/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

20 a. cikk

 

A 2005/35/EK irányelv módosításai

 

A 2005/35/EK irányelv a következőképpen módosul:

 

1.  A 2. cikk (2) pontja helyébe a következő szöveg lép:

2. „Szennyező anyagok”: a Marpol 73/78 nemzetközi egyezmény I. (olaj) és II. (ártalmas folyékony anyagok ömlesztve) mellékletének hatálya alá tartozó anyagok.

2.  „Szennyező anyagok”: a Marpol 73/78 nemzetközi egyezmény naprakész változata I. (olaj), II. (ártalmas folyékony anyagok ömlesztve), IV. (szennyvíz), V. (szemét) és VI. (levegőszennyezéssel kapcsolatos maradékanyagok) mellékletének hatálya alá tartozó anyagok.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116)(Az új 20a. cikk új módosítására irányuló javaslattal összefüggésben, amely módosítani javasolja a szennyező anyagok fogalmának meghatározását a hajók által okozott szennyezésről szóló irányelvben.))

Módosítás    109

Irányelvre irányuló javaslat

20 a cikk – 1 bekezdés – 2 pont (új)

2005/35/EK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2.   Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1)   Nem tekintendő jogsértésnek a szennyező anyagoknak a 3. cikk (1) bekezdésében említett valamely területen történő kibocsátása, amennyiben az megfelel a Marpol 73/78 I. mellékletének 15., 34., 4.1. vagy 4.3. szabályában vagy II. mellékletének 13., 3.1.1. vagy 3.1.3. szabályában meghatározott feltételeknek.

„(1)   Nem tekintendő jogsértésnek a szennyező anyagoknak a 3. cikk (1) bekezdésében említett valamely területen történő kibocsátása, amennyiben az megfelel a Marpol 73/78 naprakész változata I. mellékletének 15., 34., 4.1. vagy 4.3. szabályában, II. mellékletének 13., 3.1.1. vagy 3.1.3. szabályában, IV. mellékletének 3. és 11. szabályában, V. mellékletének 4., 5., 6. vagy 7. szabályában vagy VI. mellékletének 3. szabályában meghatározott feltételeknek.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116)(Az új 20a. cikk új módosítására irányuló javaslattal összefüggésben, amely módosítani javasolja a szennyező anyagok fogalmának meghatározását a hajók által okozott szennyezésről szóló irányelvben.))

Módosítás    110

Irányelvre irányuló javaslat

20 a cikk – 1 bekezdés – 3 pont (új)

2005/35/EK irányelv

5 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3.   Az 5. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(2)   Nem tekintendő a tulajdonos, a parancsnok vagy a személyzet részéről jogsértésnek a szennyező anyagoknak a 3. cikk (1) bekezdésének c), d) és e) pontjában említett valamely területen történő kibocsátása, amennyiben az megfelel a Marpol 73/78 I. mellékletének 4.2. szabályában vagy II. mellékletének 3.1.2. szabályában meghatározott feltételeknek.

(2)   Nem tekintendő a tulajdonos, a parancsnok vagy a személyzet részéről jogsértésnek a szennyező anyagoknak a 3. cikk (1) bekezdésének c), d) és e) pontjában említett valamely területen történő kibocsátása, amennyiben az megfelel a Marpol 73/78 naprakész változata I. mellékletének 4.2. szabályában, II. mellékletének 3.1.2. szabályában, IV. mellékletének 3. és 11. szabályában, V. mellékletének 4., 5., 6. vagy 7. szabályában vagy VI. mellékletének 3. szabályában meghatározott feltételeknek.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116)(Az új 20a. cikk módosítására irányuló javaslattal összefüggésben, amely módosítani javasolja a szennyező anyagok fogalmának meghatározását a hajók által okozott szennyezésről szóló irányelvben.))

Módosítás    111

Irányelvre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkésőbb hét évvel a hatálybalépést követően értékelést készít az irányelvről, és az értékelés eredményeit megküldi az Európai Parlament és a Tanács számára.

A Bizottság legkésőbb négy évvel a hatálybalépést követően értékelést készít az irányelvről, és az értékelés eredményeit megküldi az Európai Parlament és a Tanács számára. A Bizottság azt is értékeli, hogy kell-e további hatásköröket adni az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségnek (EMSA) ezen irányelv végrehajtásához kapcsolódóan. Ennek részét képezheti a 4. cikk szerinti kikötői fogadólétesítmények állítólagos hiányosságainak felülvizsgálata és ellenőrzése.

Módosítás    112

Irányelvre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok legkésőbb 2020. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok legkésőbb 2020. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára. A 4. cikk (3) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésének utolsó albekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében, a 7. cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (3) bekezdésében foglalt kötelezettségek a felülvizsgált 2010/65/EU irányelvnek megfelelően alkalmazandók.

Módosítás    113

Irányelvre irányuló javaslat

4 melléklet – 1 alcím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kikötői befogadólétesítményekhez kapcsolódó üzemeltetési és adminisztratív költségek kategóriái

A kikötői befogadólétesítmények üzemeltetésével és igazgatásával kapcsolatos költségek és nettó bevételek kategóriái

Módosítás    114

Irányelvre irányuló javaslat

4 melléklet – táblázat – 2 a oszlop (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Bevételek

 

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekből és a rendelkezésre álló nemzeti/regionális finanszírozásból származó bevételek, ideértve az alább felsorolt elemeket.

 

- A nem elkülönítve gyűjtött hulladék összegyűjtése, szállítása és kezelése (kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekbe tartozó, ám nem elkülönített gyűjtési csatornákba kerülő hulladék, például a vegyes települési hulladékkal együtt összegyűjtött hulladék);

 

- Nyilvános tájékoztatás és figyelemfelhívás;

 

- A hulladékmegelőzés érdekében hozott intézkedések;

 

- Hulladékmegelőzés és -kezelés;

 

- A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer végrehajtása és felügyelete (ideértve az ellenőrzéseket, a potyautasok elleni intézkedéseket, stb.);

 

- Adminisztráció, kommunikáció, adatkezelés és jelentéstétel a kollektív rendszerek működtetését illetően;

 

- Az ETHA keretében történő finanszírozás;

 

- Hulladékgazdálkodás vagy halászat céljából a kikötők rendelkezésére álló egyéb finanszírozás, illetve támogatások.

Módosítás    115

Irányelvre irányuló javaslat

4 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Nettó bevételek

 

A hulladékgazdálkodási rendszerekből származó nettó bevételek és nemzeti/regionális források, beleértve az alább felsorolt jövedelemtételeket.

 

- A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek által biztosított nettó pénzügyi előnyök.

 

- A hulladékgazdálkodásból, így például újrahasznosítási rendszerekből származó egyéb nettó jövedelmek.

 

- Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból nyújtott finanszírozás.

 

- Hulladékgazdálkodás vagy halászat céljából a kikötők rendelkezésére álló egyéb finanszírozás, illetve támogatások.

Módosítás    116

Irányelvre irányuló javaslat

5 melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[adja meg a hajó nevét] [adja meg az IMO-számot]  [adja meg a lobogó szerinti állam nevét]

[adja meg a hajó nevét] [adja meg az IMO-számot]  [adja meg a lobogó szerinti állam nevét]

menetrend szerint közlekedő hajó, amely egy menetrendnek vagy egy előre meghatározott útvonalnak megfelelően gyakran és rendszeresen felkeresi a [adja meg a tagállam nevét] területén található következő kikötő(ke)t:

menetrend szerint vagy halászati úton közlekedő hajó, amely egy menetrendnek vagy egy előre meghatározott útvonalnak megfelelően gyakran és rendszeresen felkeresi a [adja meg a tagállam nevét] területén található következő kikötő(ke)t:

(1)

HL C 283., 2018.8.10., 61. o.


INDOKOLÁS

Bevezetés:

A tengeri hulladék és szennyezés mennyiségének csökkentése az egyik legnagyobb környezeti kihívássá vált. Évente 4,8–12,7 millió tonna műanyaghulladék kerül a tengerekbe. A műanyagoknak gyakorlatilag minden típusa megtalálható az óceánban, a mélytengeri környezettől a távoli sarkvidékig. Ez a könnyű és tartós anyag a kiterjedt használata és a nem megfelelő ártalmatlanítás miatt makro- és mikroműanyagként egyaránt fenyegeti a tengeri ökoszisztémát. Annak ellenére, hogy a tengeri hulladék nagy része a szárazföldről származik, ez a probléma csak holisztikus megközelítés alkalmazásával orvosolható. A hajókról származó hulladék vagy szennyvíz szándékosan vagy véletlenül történő tengerbe juttatásának megakadályozása fontos szerepet játszik abban, hogy műanyagmentessé és egészségessé tehessük a tengereket, és ezáltal megőrizzük az emberi jóllét tekintetében játszott létfontosságú szerepüket. 

A 2000/59/EK irányelv a kikötői fogadólétesítmények (PRF) rendelkezésre bocsátásának és a hulladékok e létesítményekbe való leadásának biztosítását célzó rendelkezésekkel szabályozza a parton tapasztalható problémákat. Végrehajtja a vonatkozó, vagyis a MARPOL-ban (a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény) szereplő nemzetközi normákat. 17 évvel a hatálybalépését követően az irányelv alapos felülvizsgálatra szorul, mivel a hatálya és a fogalommeghatározásai már nem állnak összhangban a nemzetközi kerettel, és a tagállamok eltérően értelmezik az irányelv kulcsfontosságú fogalmait, ami zavart okoz az érintett felek között (hajók, kikötők, üzemeltetők).

A Bizottság hatásvizsgálati tanulmánya:

A Bizottság hatásvizsgálati tanulmánya két fő problémát és öt háttérben meghúzódó okot azonosított. A két azonosított probléma a következő: a hajókon keletkező és a tengerbe bocsátott hulladék és a rakománymaradványok, illetve a kikötői fogadólétesítményekről szóló irányelv végrehajtásához kapcsolódó adminisztratív terhek. A háttérben pedig a következő öt ok húzódik meg: a hulladék kikötői fogadólétesítmények általi nem megfelelő fogadása és kezelése; a hajókon keletkező hulladék leadását ösztönző pénzügyi tényezők elégtelensége, a kötelező leadás alacsony hatékonyságú és elégtelen végrehajtása; következetlen és elavult fogalommeghatározások és formanyomtatványok; a menetrend szerint közlekedő hajókra vonatkozó mentességi rendszer következetlen alkalmazása.

A Bizottság javaslata

A 2000/59/EK irányelv módosítására irányuló bizottsági javaslat két általános célkitűzése a következő: a hajókon keletkező hulladék tengerbe való kibocsátásának csökkentése, valamint a kikötőkre, a kikötőhasználókra és az illetékes hatóságokra háruló adminisztratív teher csökkentése; E két átfogó cél teljesítése érdekében öt konkrét célkitűzést dolgoztak ki: a megfelelő létesítmények rendelkezésre állásának biztosítása; hatékony (pénzügyi) ösztönzők biztosítása annak érdekében, hogy leadják a hulladékot a kikötői befogadólétesítményekben, a szemétre és a passzívan kihalászott hulladékra alkalmazott 100%-os közvetett díj bevezetésével; a végrehajtást akadályozó tényezők felszámolása; a fogalommeghatározások és a normák harmonizációja és aktualizálása; a mentességekkel kapcsolatos szabályok harmonizációja.

Az előadó álláspontja

•  Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, amely a körforgásos gazdaságra irányuló stratégia részét képezi.

•  Az előadó támogatja hajókról származó hulladék általánosabb meghatározását, összhangban a MARPOL vonatkozó mellékleteivel, ideértve a rakománymaradványok vagy a füstgáztisztító rendszerekből származó maradékok (benne az ilyen rendszerekből származó iszap és kondenzvíz) definícióját, ami biztosítja a MARPOL fogalommeghatározásaival való teljes összhangot és az IMO standard formanyomtatványaihoz és tanúsítványaihoz való további igazodást. Az előadó úgy véli azonban, hogy szigorúbb kibocsátási tilalmakra van szükség bizonyos rakománymaradványok és a nyílt rendszerű mosókból származó szennyvíz vonatkozásában. Ösztönzi a tagállamokat, hogy felségvizeiken hozzanak megfelelő intézkedéseket, és sürgeti az EU-t, hogy lépjen fel ennek érdekében az IMO szintjén.

•  Az előadó javasolja továbbá, hogy terjesszék ki az irányelv hatályát a hajójavítási tevékenységekből és a ballasztvízkezelésből származó hulladékokra, összhangban az IMO 2017 szeptemberétől hatályos, a ballasztvíz kezeléséről szóló egyezményével.

•  Az előadó hangsúlyozza annak fontosságát, hogy kevesebb hulladék keletkezzen a hajókon, és aláhúzza, hogy figyelemfelkeltő tevékenységekre és pozitív ösztönzőkre van szükség ezen a téren, például ki kell igazítani a „zöld hajó” koncepcióját a fedélzeti hulladékgazdálkodással összefüggésben.

•  Minthogy csak kevés adat áll rendelkezésre a tengeri környezetre és a hajók biztonságára nézve is veszélyt jelentő elveszített halászeszközökről, az előadó tisztázza, hogy a kikötőbe való visszatéréskor jelenteni kell az elveszített halászeszközöket.

•  Az előadó felhívja a figyelmet a passzív módon kihalászott hulladékra és arra, hogy ösztönözni kell a tengeri hulladék összegyűjtésére irányuló projekteket. A passzívan kihalászott hulladék kezeléséből eredő költségeket ezért nem szabad a kikötőhasználókra és a halászokra hárítani, hanem alternatív finanszírozási rendszerek révén, például hulladékgazdálkodási mechanizmusok vagy az állami források segítségével kell fedezni azokat.

•  Az előadó aggódik a kis kikötők helyzete miatt, amelyek súlyos nehézségekkel szembesülhetnek a rendelkezésükre álló korlátozott emberi, strukturális, szervezési, stb. erőforrások korlátozottsága miatt. Annak érdekében, hogy ne hárítsunk rájuk aránytalan adminisztratív terhet, a kis kikötőket mentesíteni kell a hulladékgazdálkodási terv kidolgozása és a hulladékátvételi elismervények kiállítása alól.

•  Az előadó megjegyzi, hogy a rövid távú tengeri szállítást folytató hajókra súlyos adminisztratív teher hárulna, ha nem vennék figyelembe a sajátos helyzetüket. Fontolóra kell venni egy csökkentett díj alkalmazásának lehetőségét az ilyen hajók esetében.

•  Az előadó szerint a harmadik országokba való elindulás előtti kikötői hulladékleadás kötelezettségét azokra az esetekre kell korlátozni, amikor a következő érintendő kikötőben nem állnak rendelkezésre megfelelő létesítmények.

•  Mivel a tengeren történő kibocsátás tilalmának érvényesítése jelentős probléma, az előadó szerint az irányelv Bizottság általi felülvizsgálata során meg kell vizsgálni, hogy milyen szerepet játszhat az EMSA az irányelv végrehajtásában.


MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

Az alábbi lista szigorúan önkéntes alapon készült az előadó kizárólagos felelőssége mellett. A jelentés elkészítése során a dokumentum bizottságban történő elfogadásáig az előadó az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott hozzájárulásokat:

Entity and/or person

Hazardous Waste Europe

EUROSHORE

Seas at Risk

European Sea Ports Organisation (ESPO)

Union des Ports de France

Port of Rotterdam

Hanse-Office, Vertretung der Hansestadt Hamburg und Schleswig-Holsteins bei der EU

European Community Shipowners’ Associations (ECSA)

Verband Deutscher Reeder (VdR)

Union of Greek Shipowners

Cruise Lines International Association (CLIA)

Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the EU (europêche)

Representatives from various Member States governments

Representatives from the European Commission


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (18.9.2018)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítményekről, a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv és a 2010/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

A vélemény előadója: Bas Eickhout

(*)  Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

A hajókról kibocsátott hulladékok jelentős veszélyt jelentenek a tengeri környezetre, kihatnak az emberi egészségre és költséges gazdasági következményekkel járnak. Bár a tengeri hulladék főként szárazföldi forrásokból származik, a tengeri eredetű források is jelentős hányadért, becslések szerint uniós átlagban a tengeri hulladék 32%-áért felelősek, de egyes uniós tengermedencék esetében ez az érték akár 50% is lehet. A hajókról származó tengeri hulladék problémájának megoldása érdekében a Bizottság javaslatot terjesztett elő a kikötői fogadólétesítményekről szóló irányelv felülvizsgálatára.

A Bizottság javaslata értelmében minden uniós kikötőnek egy 100%-ban „különleges díjak nélküli” rendszert kell bevezetnie annak érdekében, hogy meg lehessen szüntetni a hajók gazdasági érdekeltségét a hulladék tengerbe bocsátásában. Az előadó üdvözli ezt a Bizottság által javasolt jelentős változást. Nem szabad, hogy a hajók gazdaságilag abban legyenek érdekeltek, hogy a szemetet a tengerbe dobják.

Az előadó üdvözli a költségtérítési rendszerek halászhajókra történő kiterjesztését is. Magukra a halászeszközökre azonban semmilyen konkrét intézkedési javaslat nem szerepel. Ugyanakkor a halászhálók jelentős hányada veszik el (33%), és ez „fantomhalászathoz” vezet, ami kihat a halállományokra és kárt okoz a tengeri élővilágban. Jelentős gazdasági károkat is okoz, mivel a hálók gyakran tesznek kárt más hajókban. Az előadó úgy látja, hogy a kötelező kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereknek fontos szerepe lehet e probléma kezelésében. A tagállamoknak modulált díjakat kellene alkalmazniuk a könnyen újrahasznosítható halászeszközök tervezésének ösztönzésére, és betétdíjat kellene alkalmazniuk az új eszközök értékesítése során az életciklus végén történő leadás ösztönzése érdekében.

Emellett az előadó úgy véli, hogy abban az esetben, ha a hajó a halászeszközöket elveszíti, kötelezni kellene arra, hogy minden releváns információt megadjon a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságának. Ezeket az információkat rendszerezve kellene gyűjteni egy központi adatbázisban (SafeSeaNet) a helyzet nyomon követése, a konkrét problémák azonosítása és a kiemelés megkönnyítése érdekében. Ez elősegítené a régi halászeszközök tengerbe dobására vonatkozó tilalom érvényesítését. Ezen adatok alapján a Bizottság időszakonként jelentést tenne, ami lehetővé tenné az elveszített halászeszközök feltérképezését, elősegítve a kiemelést célzó programokat és egyéb intézkedéseket.

A halászhajók hálóiba gyakran akad bele hulladék. Az előadó szerint nem szabad, hogy a gazdasági ösztönzők a hulladék kikötőbe való visszaszállítása ellenében hassanak. A Bizottság arra törekszik, hogy a 100%-os közvetett díjak rendszere révén ösztönözze a passzív módon kihalászott hulladékok leadását is. Az előadó üdvözli, hogy a rendszert erre is kiterjesztették, azonban ez így is összességében magasabb díjakat eredményezhet a halászhajók számára. Az előadó ezért bevezeti azt a követelményt, hogy a passzív módon kihalászott hulladék kikötői fogadólétesítményekben történő begyűjtésének és azt követő kezelésének költségeit a kikötői fogadólétesítményekről szóló felülvizsgált irányelvből származó alternatív bevételi forrásokból, például az új kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek révén vagy támogatásokon keresztül finanszírozzák.

A Bizottság bevezeti a „zöld hajó” fogalmát: azok a hajók, amelyek csökkentik a fedélzeti hulladékukat, csökkentett díjra lehetnek jogosultak. Az előadó szerint tisztázni és harmonizálni kell a minimumkövetelményeket. Az előadó egy új mellékletbe foglalva bevezet egy sor intézkedést, összhangban a körforgásos gazdaság elveivel és a MARPOL-egyezmény hulladékokra vonatkozó iránymutatásaival. Az intézkedések sorában szerepel a hulladékoknak a keletkezés helyén történő szétválasztása és összegyűjtése, de a képzés és az eldobható anyagok használatának elkerülése is.

Az előadó javasolja továbbá annak biztosítását, hogy a hulladék- és légszennyezéssel kapcsolatos maradékanyagok kibocsátása, amennyiben ezt szándékosan, tudatos gondatlanságból vagy hanyagságból követték el, az uniós jog értelmében minősüljön bűncselekménynek, és ebből következően a tagállamoknak megfelelő szankciókat kelljen bevezetniük. Az e kiegészítés alóli kivételeknek tükrözniük kell a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezményben (MARPOL-egyezmény) foglalt kivételeket.

Végül az olaj előállításához és tárolásához használt – rögzített vagy úszó – tengeri platformokra jelenleg nem terjed ki a Bizottságnak a kikötői fogadólétesítményekről szóló irányelv felülvizsgálatára tett javaslata. 2015-ben az EU 232 tengeri platformmal rendelkezett, amelyeken egyenként körülbelül 100–200 fős személyzet dolgozott. Elemzők arra a következtetésre jutottak, hogy e platformokról származik a tengeri hulladék jelentős hányada. Az előadó javasolja annak biztosítását, hogy az e platformokról származó hulladékot szintén a kikötői fogadólétesítményekbe vigyék.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítményekről, a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv és a 2010/65/EU irányelv módosításáról

a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítményekről, a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2005/35/EK irányelv, a 2009/16/EK irányelv és a 2010/65/EU irányelv módosításáról

(Az új 20a. cikk módosítására irányuló javaslattal összefüggésben, amely módosítani javasolja a szennyező anyagok fogalmának meghatározását a hajók által okozott szennyezésről szóló irányelvben.)

Indokolás

A 2005/35/EK irányelv szabályokat állapít meg a hajókról származó szennyező anyagok kibocsátása esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozóan. A 2005/35/EK irányelv jelenleg csak a MARPOL-egyezmény I. (olaj) és II. (ártalmas folyékony anyagok ömlesztve) mellékletének hatálya alá tartozó anyagokra terjed ki. Ezért az irányelvet módosítani kell, hogy hatálya kiterjedjen az V. (szemét) és a VI. (légszennyezéssel kapcsolatos maradékanyagok) melléklet szerinti kibocsátásokra is.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény („MARPOL-egyezmény”) a hajókról történő kibocsátás általános tilalmát rendeli el, valamint szabályozza azokat a feltételeket, amelyek teljesülésének esetén bizonyos típusú hulladékok a tengeri környezetbe üríthetők. A MARPOL-egyezmény megköveteli a tagállamoktól a megfelelő kikötői fogadólétesítmények rendelkezésre bocsátását a kikötőkben.

(2)  A hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény („MARPOL-egyezmény”) a hajókról és a rögzített vagy úszó platformokról történő kibocsátás általános tilalmát rendeli el, valamint szabályozza azokat a feltételeket, amelyek teljesülésének esetén bizonyos típusú hulladékok a tengeri környezetbe üríthetők. A MARPOL-egyezmény megköveteli a tagállamoktól a megfelelő kikötői fogadólétesítmények rendelkezésre bocsátását a kikötőkben.

Indokolás

A MARPOL-egyezmény a rögzített vagy úszó platformokról való kibocsátásokat is szabályozza. Ezzel itt a szöveget ki kell egészíteni.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az elmúlt két évtizedben a MARPOL-egyezmény és annak mellékletei jelentős módosításokon estek át, amelyek szigorúbb normákat és tiltásokat fogalmaztak meg a hajókról származó hulladékok tengerbe ürítésére vonatkozóan.

(4)  Az elmúlt két évtizedben a MARPOL-egyezmény és annak mellékletei jelentős módosításokon estek át, amelyek szigorúbb normákat és tiltásokat fogalmaztak meg a hulladékok leadására és a hajókról származó hulladékok tengerbe ürítésére vonatkozóan.

Indokolás

A MARPOL-egyezmény a hulladék kikötői fogadólétesítménybe való leadásával is foglalkozik.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A szabályozásokban bekövetkezett változások ellenére továbbra is tapasztalható a hulladékok tengerbe ürítésének gyakorlata. Ez különböző tényezők kombinációjának tudható be, konkrétan a kikötőkben nem mindig állnak rendelkezésre megfelelő kikötői fogadólétesítmények, a végrehajtás gyakran elégtelen, valamint hiányoznak a hulladékok parton való leadásának megfelelő ösztönzői.

(7)  A szabályozásokban bekövetkezett változások ellenére továbbra is tapasztalható a hulladékok tengerbe ürítésének gyakorlata, ami hatalmas környezeti, társadalmi és gazdasági költséget von maga után. Ez különböző tényezők kombinációjának tudható be, konkrétan a kikötőkben nem mindig állnak rendelkezésre megfelelő kikötői fogadólétesítmények, a végrehajtás gyakran elégtelen, valamint hiányoznak a hulladékok parton való leadásának megfelelő ösztönzői.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A javulások ellenére különösen az üdülőhajókon még mindig sok élelmiszer-hulladék keletkezhet. Az élelmiszer-hulladék kezelésével kapcsolatos gyakorlatok területén továbbra is szükség van az elkülönített hulladékgyűjtési és újrafelhasználási gyakorlatok fejlesztésére.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Szükség van a hajókról származó hulladékok (beleértve az elhagyott halászeszközöket) külön gyűjtésére annak érdekében, hogy a hulladékgazdálkodási lánc alsóbb szakaszaiban lehetővé váljon ezek további hasznosítása. A hajók fedélzetein a szemetet gyakran a nemzetközi normáknak és szabványoknak megfelelően külön gyűjtik, az uniós jogszabályoknak pedig biztosítaniuk kell, hogy a hulladékok fedélzeti elkülönítésére tett erőfeszítéseket nem ássa alá az, hogy a parton nincs megoldva a külön gyűjtés.

(12)  Szükség van a hajókról származó hulladékok (beleértve az elhagyott halászeszközöket) külön gyűjtésére annak érdekében, hogy a hulladékgazdálkodási lánc alsóbb szakaszaiban lehetővé váljon ezek újrafelhasználás vagy újrafeldolgozás céljából történő további hasznosítása, valamint annak megakadályozása érdekében, hogy kárt okozzanak a tengeri állatokban vagy a tengeri környezetben. A hajók fedélzetein a szemetet gyakran a nemzetközi normáknak és szabványoknak megfelelően külön gyűjtik, az uniós jogszabályoknak pedig biztosítaniuk kell, hogy a hulladékok fedélzeti elkülönítésére tett erőfeszítéseket nem ássa alá az, hogy a parton nincs megoldva a külön gyűjtés. A tagállamoknak célszerű ösztönözniük a kikötők viszonyainak leginkább megfelelő szelektív hulladékgazdálkodási rendszereket.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A hulladékok – például az élelmiszer-hulladékok, a kenőanyagok és a fűtőolaj – elkülönített gyűjtését tovább kell fejleszteni azzal a konkrét céllal, hogy lehetővé tegyék ezeknek a körforgásos gazdaság elveivel összhangban történő újrafelhasználását.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Bár a tengeri hulladék legnagyobb része szárazföldi tevékenységekből származik, a hajózási ágazat, beleértve a halászati és szabadidős ágazatot is, szintén jelentős mértékben hozzájárul a szennyezéshez azzal, hogy a szemetet, beleértve a műanyagokat és az elhagyott halászeszközöket közvetlenül a tengerbe ürítik.

(13)  Bár a tengeri hulladék legnagyobb része szárazföldi tevékenységekből származik, a hajózási ágazat, beleértve a halászati és szabadidős ágazatot is, szintén jelentős mértékben hozzájárul a szennyezéshez azzal, hogy a szemetet, beleértve a műanyagokat és az elhagyott halászeszközöket közvetlenül a tengerbe ürítik. A Bizottság becslése szerint a műanyagok a tengeri hulladék 80%-át, a műanyagot tartalmazó halászeszközök pedig az európai strandokon talált tengeri hulladék 27%-át teszik ki, ami évi 11 000 tonnának felel meg.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  A 2008/98/EK irányelv hulladékmegelőző intézkedéseket határoz meg, amelyeket a tagállamoknak figyelembe kell venniük a hulladékképződés megelőzése érdekében. Ezen intézkedéseknek többek között arra kell irányulniuk, hogy az ENSZ-nek a mindenfajta tengeri hulladék megelőzésére és jelentős csökkentésére irányuló fenntartható fejlesztési céljához való hozzájárulás érdekében megállítsák a tengeri hulladék keletkezését.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b)  A rögzített vagy úszó platformok is hozzájárulnak a tengeri hulladékhoz, ezért elő kell írni számukra, hogy rendelkezzenek hulladékgazdálkodási tervvel, hulladékukat elkülönítetten gyűjtsék, továbbá hogy hulladékukat rendszeres időközönként adják le az uniós kikötőkbe.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  A hajók ballasztvizének és üledékének ellenőrzéséről és kezeléséről szóló, 2004. február 13-i nemzetközi IMO-egyezmény (a továbbiakban: ballasztvízkezelési egyezmény) 2017. szeptember 8-án hatályba lépett. A ballasztvízkezelési egyezmény minden hajót kötelez az IMO-normáknak megfelelő ballasztvízkezelési eljárások elvégzésére, és megköveteli, hogy a ballaszttartályok tisztítására és javítására kijelölt kikötők és terminálok megfelelő létesítményekkel rendelkezzenek az üledék befogadására.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A tengeri hulladék problémájának hatékony kezelése érdekében alapvető fontosságú a hulladékok, különösen a szemét kikötői fogadólétesítményekbe való leadását célzó megfelelő szintű ösztönzők megléte. Ez egy költségtérítési rendszerrel érhető el, amely egy olyan közvetett díj alkalmazását írja elő, amelyet attól függetlenül be kell fizetni, hogy sor kerül-e leadásra, és amely jogot biztosít a hulladék leadására bármilyen további közvetlen díj megfizetése nélkül. Tekintettel a tengeri hulladék problémájához való hozzájárulásukra, a halászati és a szabadidős ágazatokat szintén be kell vonni a rendszerbe.

(18)  A tengeri hulladék problémájának hatékony kezelése érdekében alapvető fontosságú a hulladékok, különösen a szemét kikötői fogadólétesítményekbe való leadását célzó megfelelő szintű ösztönzők megléte. Ez egy költségtérítési rendszerrel érhető el, amely egy olyan közvetett díj alkalmazását írja elő, amelyet attól függetlenül be kell fizetni, hogy sor kerül-e leadásra, és amely jogot biztosít a hulladék leadására bármilyen további közvetlen díj megfizetése nélkül. Tekintettel a tengeri hulladék problémájához való hozzájárulásukra, a halászati és a szabadidős ágazatokat szintén be kell vonni a rendszerbe. A passzív módon kihalászott hulladék leadásának nem szabad többletkiadással járnia a halászhajók számára.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  A halászok jelentős szerepet játszhatnak a tengerek hulladéktól való megtisztításában azáltal, hogy a passzívan kihalászott hulladékot visszahozzák a kikötőbe, hogy megtörténhessen a hulladék megfelelő kezelése. A halászhálókban a szokásos halászati műveletek során összegyűlt, passzív módon kihalászott hulladék leadásának elősegítése érdekében a tagállamoknak az alternatív jövedelemforrásokból származó bevételekből lenne célszerű fedezniük az ilyen hulladék kikötői fogadólétesítményekben való begyűjtésével és azt követő kezelésével kapcsolatos költségeket.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18b)  A tengeri hulladék problémájának hatékony kezelése érdekében a tagállamoknak emellett törekedniük kell arra, hogy stratégiákat és terveket dolgozzanak ki azzal a céllal, hogy kevesebb halászeszköz kerüljön eldobásra a tengerbe, és ennek érdekében fel kell használniuk többek között az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA), valamint támaszkodniuk kell a strukturális alapok és az európai területi együttműködés keretében elérhető támogatásokra és a régiók szükségszerű aktív közreműködésére. Célszerű továbbá ösztönözni az új irányítási eszközöket és jó gyakorlatokat, mint például az Adriai-tenger térségében vizsgált, az európai területi együttműködés keretében társfinanszírozott projekteket, vagy másik lehetőségként a halászflották új, „tengeri őrszem” szerepkörrel való felruházását.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A „zöld hajó” koncepciójának továbbfejlesztése szükséges a hulladékgazdálkodás vonatkozásában, hogy lehetővé váljon egy hatékony jutalmazási rendszer végrehajtása a fedélzeti hulladékukat csökkentő hajók számára.

(19)  A „zöld hajó” koncepcióját kell alkalmazni a hulladékgazdálkodás vonatkozásában. Az Unió egész területén érvényes minimumkövetelményeket kell bevezetni és a lehető legharmonizáltabb módon megvalósítani, hogy a környezetei szempontból fenntartható hulladékmegelőzés és -gazdálkodás révén lehetővé váljon egy hatékony jutalmazási rendszer alkalmazása a fedélzeti hulladékukat csökkentő hajók számára, összhangban a bevált gyakorlatokkal és a MARPOL-egyezmény V. mellékletétének végrehajtására vonatkozó 2017-es IMO-iránymutatásokkal. A tagállamoknak célszerű ösztönözniük az előírt követelményeken túlmutató gyakorlatokat.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A rakomány terminálba való kirakodását követően a gyakran gazdasági értékkel bíró rakománymaradványok a rakomány tulajdonosának birtokában maradnak. Ebből az okból a költségtérítési rendszerek és a közvetett díjak alkalmazása nem terjed ki a rakománymaradványokra; a rakománymaradványok leadásának költségeit a fogadólétesítmény használója fizeti, az érintett felek közötti szerződéses megállapodás vagy egy másik helyi megállapodás kikötései szerint.

(20)  A rakomány terminálba való kirakodását követően a gyakran gazdasági értékkel bíró rakománymaradványok a rakomány tulajdonosának birtokában maradnak. Ebből az okból a költségtérítési rendszerek és a közvetett díjak alkalmazása nem terjed ki a rakománymaradványokra; a rakománymaradványok leadásának költségeit a fogadólétesítmény használója fizeti, az érintett felek közötti szerződéses megállapodás vagy egy másik helyi megállapodás kikötései szerint. Ez azonban nem alkalmazandó az olyan rakománymaradványokra, amelyek nem hasznosíthatók könnyen, mint amilyenek a magas viszkozitású, vízfelszínen lebegő perzisztens anyagok, például a paraffin. Az ilyen anyagok alacsony gazdasági értékkel bírhatnak, és ezért fennáll a tengerbe való bemosásuk kockázata, ha a kikötői fogadólétesítményekben nem történik meg a megfelelő tisztítás.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a)  A tengerészeti biztonság és a tengeri környezet fokozottabb védelme érdekében a 2005/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet1a is módosítani kell, hogy az szintén foglalkozzon a MARPOL-egyezmény IV–VI. mellékletében meghatározott, hajókról származó hulladékok okozta szennyezéssel, valamint hogy biztosítsa a jogellenes kibocsátásokért felelős személyekkel szemben a megfelelő szankciók alkalmazását.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2005/35/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a hajók által okozott szennyezésről és a szennyezéssel elkövetett jogsértésekre alkalmazandó, büntetőjogi szankciókat is magukban foglaló szankciók bevezetéséről (HL L 255., 2005.9.30., 11. o.)

Indokolás

A 2005/35/EK irányelv szabályokat állapít meg a hajókról származó szennyező anyagok kibocsátása esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozóan. Az irányelv jelenleg csak a MARPOL-egyezmény I. (olaj) és II. (ártalmas folyékony anyagok ömlesztve) mellékletének hatálya alá tartozó anyagokra terjed ki. Ezért az irányelvet célszerű lenne úgy módosítani, hogy hatálya kiterjedjen a szennyvíz (IV. melléklet), a szemét (V. melléklet) és a légszennyezéssel kapcsolatos maradékanyagok (VI. melléklet) kibocsátásaira is.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A nyomon követés és a végrehajtás megkönnyítése érdekében az információk elektronikus továbbítására és cseréjére alapuló rendszerre van szükség. Ennek érdekében szükség van a 2000/59/EK irányelv szerint létrehozott tájékoztatási és ellenőrzési rendszer továbbfejlesztésére és üzemeltetésének folytatására a meglévő elektronikus adatrendszerek, különösen az uniós tengeri információcsere-rendszer (SafeSeaNet) és az ellenőrzési adatbázis (THETIS) alapján. A rendszernek tartalmaznia kell továbbá a különböző kikötőkben rendelkezésre álló kikötői fogadólétesítményekre vonatkozó információkat.

(24)  A nyomon követés és a végrehajtás megkönnyítése érdekében az információk elektronikus továbbítására és cseréjére alapuló rendszerre van szükség. Ennek érdekében szükség van a 2000/59/EK irányelv szerint létrehozott tájékoztatási és ellenőrzési rendszer továbbfejlesztésére és üzemeltetésének folytatására a meglévő elektronikus adatrendszerek, különösen az uniós tengeri információcsere-rendszer (SafeSeaNet) és az ellenőrzési adatbázis (THETIS) alapján. A rendszernek tartalmaznia kell továbbá a különböző kikötőkben rendelkezésre álló kikötői fogadólétesítményekre és az elveszített halászeszközökre vonatkozó információkat.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  A nemzetközi szinten beálló változások figyelembevétele, illetve a környezetbarát fedélzeti hulladékgazdálkodási gyakorlatok elősegítése érdekében a Bizottságot a jelen irányelv módosításának keretében az EUMSZ 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni jogi aktusok elfogadására a nemzetközi eszközökre való hivatkozások és a mellékletek aktualizálásának, illetve a nemzetközi eszközökre való hivatkozások módosításának tekintetében; erre annak érdekében kell sort keríteni, hogy szükség esetén megelőzhető legyen a nemzetközi eszközökben beálló változások alkalmazása a jelen irányelv alkalmazásában, valamint meghatározásra kerüljenek a „zöld hajók” elfogadásának kritériumai, amelyek alapján ezeknek a hajóknak kisebb hulladékdíjat kell fizetniük. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(30)  A nemzetközi szinten beálló változások figyelembevétele, illetve a környezetbarát fedélzeti hulladékgazdálkodási gyakorlatok elősegítése érdekében a Bizottságot a jelen irányelv módosításának keretében az EUMSZ 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni jogi aktusok elfogadására a nemzetközi eszközökre való hivatkozások és a mellékletek aktualizálásának, illetve a nemzetközi eszközökre való hivatkozások módosításának tekintetében; erre annak érdekében kell sort keríteni, hogy szükség esetén megelőzhető legyen a nemzetközi eszközökben beálló változások alkalmazása a jelen irányelv alkalmazásában, valamint a már bevált gyakorlatok és az alulról építkező rendszerek figyelembevételével módosításra kerüljenek a „zöld hajóként” történő elismerés kritériumai, amelyek alapján ezeknek a hajóknak kisebb hulladékdíjat kell fizetniük. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  „rögzített vagy úszó platform”: bármely tengerfenékhez rögzített vagy úszó platform, beleértve a tengeri fúrótornyokat és az úszó termelő-, tároló- és átfejtőegységeket, amelyek bármely szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú anyag kitermelésére vagy tárolására szolgálnak;

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  „hajókról származó hulladék”: minden hulladék, beleértve a rakománymaradványokat, amelyek a hajó üzemelése, illetve a berakodási, kirakodási és tisztítási műveletek során keletkeznek, valamint a halászati művelet során a hálóba kerülő hulladékok, és amelyek a MARPOL-egyezmény I., II., IV., V. és VI. mellékletének hatálya alá tartoznak;

c)  „hajókról származó hulladék”: minden hulladék, beleértve a rakománymaradványokat, amelyek a hajó, vagy a rögzített vagy úszó platform üzemelése, illetve a berakodási, kirakodási, tisztítási és hajójavítási műveletek során keletkeznek– beleértve a ballaszttartályok tisztításából vagy javításából származó üledéket –, valamint a halászati művelet során a hálóba kerülő hulladékok, és amelyek a MARPOL-egyezmény I., II., IV., V. és VI. mellékletének hatálya alá tartoznak;

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  „passzívan kihalászott hulladék”: olyan hulladék, amelyet a halászati tevékenységek folyamán a hálókban nem szándékosan gyűjtöttek össze;

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  „rakománymaradványok”: a hajó fedélzetén lévő rakomány maradványa, amely a be- és kirakodást követően a fedélzeten vagy a raktérben marad, beleértve a be- és kirakodási többletet, valamint a kiömlő anyagokat is, függetlenül attól, hogy nedves vagy száraz állapotú, vagy a mosóvízben található, de nem ideértve a rakományból származó port, ami seprést követően a fedélzeten marad, illetve a hajó külső felületeire lerakódott port;

d)  „rakománymaradványok”: a hajó fedélzetén lévő rakomány maradványa, amely a be- és kirakodást követően a fedélzeten, a raktérben vagy a tartályban marad, beleértve a be- és kirakodási többletet, valamint a kiömlő anyagokat is, függetlenül attól, hogy nedves vagy száraz állapotú, vagy a mosóvízben található, de nem ideértve a rakományból származó port, ami seprést követően a fedélzeten marad, illetve a hajó külső felületeire lerakódott port;

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  „halászeszközök”: a halászatban vagy akvakultúrában használt felszerelések minden darabja vagy eleme, amelyeket a tengerek biológiai erőforrásainak célba vételére vagy kifogására használnak, vagy amelyek a tenger felszínén lebegnek, és azzal a céllal lettek telepítve, hogy a tengerek biológiai erőforrásait magukhoz vonzzák és kifogják;

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l)  „elegendő tárolókapacitás”: akkora kapacitás, amely az indulás pillanatától a kikötés céljából igénybe veendő következő kikötőig lehetővé teszi a fedélzeti hulladék tárolását, beleértve az út során esetlegesen keletkező hulladékmennyiséget;

l)  „elegendő tárolókapacitás”: akkora célzott kapacitás, amely az indulás pillanatától a kikötés céljából igénybe veendő következő kikötőig lehetővé teszi a fedélzeti hulladék valamennyi típusának tárolását, beleértve az út során esetlegesen keletkező hulladékmennyiséget;

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  Azok a kikötők és terminálok, ahol a ballaszttartályok tisztítása és javítása zajlik, rendelkeznek az üledék fogadására alkalmas megfelelő kikötők fogadólétesítményekkel;

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  A kikötői fogadólétesítmények lehetővé teszik a hajókról származó hulladék környezeti szempontból megfelelő kezelését, a 2008/98/EK irányelvvel és a hulladékokról szóló egyéb vonatkozó uniós jogszabályokkal összhangban. Ennek érdekében a tagállamok előírják a hajókról származó hulladékok külön gyűjtését a kikötőkben, ahogy azt a hulladékokról szóló uniós jogszabályok, különösen a 2008/98/EK irányelv, a 2012/19/EU irányelv és a 2006/66/EK irányelv megkövetelik. A c) pontot a nemzetközi közlekedésből származó étkezési hulladékok kezelését illetően az 1069/2009/EK rendeletben meghatározott szigorúbb követelmények sérelme nélkül kell alkalmazni.

c)  A kikötői fogadólétesítmények lehetővé teszik a hajókról származó hulladék környezeti szempontból megfelelő kezelését, a 2008/98/EK irányelvvel és a hulladékokról szóló egyéb vonatkozó uniós jogszabályokkal összhangban. Ennek érdekében az újrahasználat és az újrafeldolgozás elősegítése céljából a tagállamok előírják a hajókról származó hulladékok külön gyűjtését a kikötőkben, ahogy azt a hulladékokról szóló uniós jogszabályok, különösen a 2008/98/EK irányelv, a 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a, a 2012/19/EU irányelv és a 2006/66/EK irányelv megkövetelik. A c) pontot a nemzetközi közlekedésből származó étkezési hulladékok kezelését illetően az 1069/2009/EK rendeletben meghatározott szigorúbb követelmények sérelme nélkül kell alkalmazni.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10. o.).

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A személyek és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében a kikötői hatóságok – vagy ezek hiányában az illetékes hatóságok – gondoskodnak arról, hogy a jelen irányelv hatálya alá tartozó kikötőkben a hulladékleadási és -befogadási műveletek a megfelelő biztonsági óvintézkedések mellett történjenek.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az érintett felekkel, különösen a kikötőket használókkal vagy azok képviselőivel folytatott folyamatos konzultáció után minden kikötőben megfelelő hulladékgazdálkodási terveket kell kidolgozni és végrehajtani. Ezekre a konzultációkra a tervek kezdeti megszövegezésekor és elfogadásukat követően egyaránt sor kell keríteni, különösen pedig akkor, amikor jelentős módosítások állnak be a 4., 6. és 7. cikkekben megfogalmazott követelményekkel kapcsolatban. Az ilyen tervek kidolgozására vonatkozó részletes követelményeket az 1. melléklet határozza meg.

(1)  Az érintett felekkel, többek között a kikötőket használókkal vagy azok képviselőivel és a civil társadalommal folytatott folyamatos konzultáció után minden kikötőben megfelelő hulladékgazdálkodási terveket kell kidolgozni és végrehajtani. Ezekre a konzultációkra a tervek kezdeti megszövegezésekor és elfogadásukat követően egyaránt sor kell keríteni, különösen pedig akkor, amikor jelentős módosítások állnak be a 4., 6. és 7. cikkekben megfogalmazott követelményekkel kapcsolatban. Az ilyen tervek kidolgozására vonatkozó részletes követelményeket az 1. melléklet határozza meg.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A nagyon kicsi kikötők, amelyeket a kedvtelési célú vízi járművek alacsony vagy ritka forgalma jellemez, mentesíthetők e cikk hatálya alól, ha a kikötői fogadólétesítményeiket integrálják a település által vagy annak megbízásából működtetett hulladékgazdálkodási rendszerbe, és a kikötők elhelyezkedése szerinti tagállamok biztosítják a hulladékgazdálkodási rendszerre vonatkozó információk elérhetőségét az e kikötőket használók számára.

 

Azok a tagállamok, ahol e kikötők találhatók, az említett kikötőket elektronikus úton értesítik a tájékoztatási, nyomonkövetési és végrehajtási rendszernek a jelen irányelv 14. cikkében említett részében.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

3 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hajókról származó hulladék leadása

A hajókról származó hulladék kibocsátása és leadása

(A 7. cikk (1) bekezdésének módosításához kapcsolódik.)

Indokolás

E szakasznak a MARPOL-egyezmény értelmében alkalmazandó kibocsátási tilalmakkal is foglalkoznia kell.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hajókról származó hulladék leadása

A hajókról származó hulladék kibocsátása és leadása

(A 7. cikk (1) bekezdésének módosításához kapcsolódik.)

Indokolás

E cikknek a MARPOL-egyezmény értelmében alkalmazandó kibocsátási tilalmakkal is foglalkoznia kell.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió valamely kikötőjébe befutó hajó parancsnoka gondoskodik arról, hogy a kikötő elhagyása előtt a hajó fedélzetén található minden hulladék leadásra kerül egy kikötői fogadólétesítménybe, a MARPOL-egyezmény vonatkozó leadási normáinak megfelelően.

(1)  Az Unió valamely kikötőjébe befutó hajó parancsnoka gondoskodik arról, hogy a kikötő elhagyása előtt a hajó fedélzetén található minden hulladék leadásra kerül egy kikötői fogadólétesítménybe, és hogy a hajó a kikötő elhagyása után nem bocsát ki hulladékot a tengerbe, a MARPOL-egyezmény vonatkozó kibocsátási és leadási normáinak és szabályainak megfelelően. Ez a követelmény a ballasztvízkezelési egyezménnyel összhangban a ballaszttartályok tisztításából és javításából származó üledékekre is vonatkozik.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Ha a kikötés céljából igénybe veendő következő kikötő az Unió területén kívül található, vagy amennyiben okkal lehet feltételezni, hogy a kikötés céljából igénybe veendő következő kikötőben nem állnak rendelkezésre megfelelő létesítmények, akkor a tagállam megköveteli a hajótól, hogy indulás előtt adja le az összes hulladékát.

(7)  Ha a rendelkezésre álló információk, többek között az ezen irányelv 14. cikkében említett tájékoztatási, nyomonkövetési és végrehajtási rendszerben vagy a GISIS-ben elektronikusan elérhető információk alapján nem állapítható meg, hogy a kikötés céljából igénybe veendő következő kikötőben megfelelő létesítmények állnak-e rendelkezésre, akkor a tagállam megköveteli a hajótól, hogy indulás előtt adja le az összes hulladékát.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A rögzített vagy úszó platform parancsnoka biztosítja, hogy a MARPOL-egyezménnyel összhangban a platform hulladékát rendszeres időközönként leadják a kikötői fogadólétesítménynek.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. cikk

 

A valamely uniós kikötőbe befutó hajó parancsnokának a kikötő elhagyása előtt a magas viszkozitású, vízfelszínen lebegő perzisztens anyagok, köztük a paraffin esetében előmosási eljárást kell alkalmaznia a MARPOL-egyezmény II. mellékletével összhangban, továbbá a maradékanyagokat vagy vizes elegyeket a kirakodási kikötőben ki kell ürítenie, amíg a tartály teljesen ki nem ürül és a kivezető csövekben nem marad maradékanyag.

Indokolás

A magas viszkozitású, vízfelszínen lebegő perzisztens anyagokat tartalmazó tartályok előmosását előíró módosítástervezeteknek a növényvédelmi termékek és szermaradványaik tudományos testülete (PPR) általi 2018. februárjában való elfogadására tekintettel – amelynek a II. mellékletbe való beillesztését a Tengerikörnyezet-védelmi Bizottság (MEPC) 73. ülésén fogják mérlegelni –, az EU e követelményeket bele fogja foglalni a kikötői fogadólétesítményekről szóló felülvizsgált irányelvbe, ezáltal azok az uniós jog részévé fognak válni, kiegészítve az annak biztosítására irányuló kötelezettséggel, hogy a kivezető csövekben nem maradhatnak maradékanyagok. Különösen a paraffin kimosását végzik a tengeren, és ez a paraffin eléri Európa partjait, problémákat okozva többek között a vadon élő állatok számára.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a hajókról származó, rakománymaradványoktól eltérő hulladékok fogadására és kezelésére alkalmas kikötői fogadólétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos költségeket fedezik a hajóktól beszedett díjak. Ezek a költségek a 4. mellékletben szereplő költségtételekből állnak.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a hajókról származó hulladékok – beleértve a magas viszkozitású, a vízfelszínen lebegő perzisztens anyagok rakománymaradványait, de kizárva az egyéb rakománymaradványokat – fogadására és kezelésére alkalmas kikötői fogadólétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos költségeket a hajóktól beszedett díjak révén kell fedezni. Ezek a költségek a 4. mellékletben szereplő költségtételekből állnak.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a MARPOL-egyezmény V. mellékletében meghatározott hulladékok, beleértve a halászati műveletek során a hálókba kerülő hulladékok leadásának maximális ösztönzése érdekében a felszámított közvetett díjnak a kikötői fogadólétesítmények ilyen hulladékokkal kapcsolatos minden költségét fedeznie kell, hogy ezzel jogot biztosítson a leadás további díjak megfizetése nélküli elvégzésére;.

c)  a MARPOL-egyezmény V. mellékletében meghatározott hulladékok, beleértve a halászati műveletek során a hálókba kerülő hulladékok és a magas viszkozitású, vízfelszínen lebegő perzisztens anyagok rakománymaradványai leadásának maximális ösztönzése érdekében a felszámított közvetett díjnak a kikötői fogadólétesítmények ilyen hulladékokkal kapcsolatos minden költségét fedeznie kell, hogy ezzel jogot biztosítson a leadás további díjak megfizetése nélküli elvégzésére;

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  annak elkerülése érdekében, hogy a passzív módon kihalászott hulladékok kikötői fogadólétesítményekben való gyűjtésének és későbbi kezelésének költségeit a kikötőhasználók állják, a tagállamok ezeket a költségeket teljes egészében a 4. mellékletben felsorolt alternatív bevételi forrásokból keletkezett bevételekből fedezik;

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Csökkentett díjak alkalmazandók, ha a hajó kialakításából, felszereléséből és működéséből adódóan bizonyítható módon kisebb mennyiségű hulladékot termel, illetve fenntartható és környezetbarát hulladékgazdálkodást végez. A Bizottságnak felhatalmazást kell adni, hogy a 19. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a hajók fedélzeti hulladékgazdálkodásának tekintetében egy hajó eleget tesz-e a jelen bekezdésben szereplő követelményeknek.

(5)  Csökkentett díjak alkalmazandók, ha a hajó kialakításából, felszereléséből, beszerzési politikáiból és működéséből adódóan bizonyítható módon kisebb mennyiségű olyan kategóriába tartozó hulladékot termel, amelyre díj vonatkozik, valamint fenntartható és környezetbarát hulladékgazdálkodást folytat, összhangban a halászhajókon kívüli hajókra vonatkozó 4a. melléklettel és összhangban a halászhajókra vonatkozó 4b. melléklettel. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 19. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 4a. és a 4b. mellékletet a harmonizált minimumkövetelmények módosítása érdekében módosítsa.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a mentesség nem jár káros hatással a tengerészeti biztonságra, az egészségre, a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vagy a tengeri környezetre nézve;

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2009/16/EK irányelv hatályán kívül eső hajók ellenőrzését illetően a tagállamok biztosítják, hogy az ellenőrzések az alább felsorolt egyes kategóriákba tartozó egyéni hajók teljes számának legalább 20 %-án elvégzésre kerülnek:

(1)  A 2009/16/EK irányelv hatályán kívül eső hajók ellenőrzését illetően a tagállamok biztosítják, hogy az ellenőrzések évente az alább felsorolt egyes kategóriákba tartozó egyéni hajók teljes számának legalább 20 %-án elvégzésre kerülnek:

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az ezen irányelv vonatkozó követelményeinek való megfelelés érdekében a tagállamok a 100 bruttó tonnatartalomnál kisebb halászhajókra és a 100 bruttó tonnatartalomnál kisebb kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozóan ellenőrzési eljárásokat dolgoznak ki, biztosítva, hogy az ellenőrzéseket az adott tagállam kikötőit évente igénybe vevő összes halászhajó és kedvtelési célú vízi jármű legalább 20 %-án elvégezzék.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett ellenőrzések eredményeit rögzíteni kell a jelen irányelv 15. cikkében említett tájékoztatási, nyomonkövetési és végrehajtási rendszerbe.

(2)  Az (1) és (1a) bekezdésben említett ellenőrzések eredményeit rögzíteni kell a jelen irányelv 15. cikkében említett tájékoztatási, nyomonkövetési és végrehajtási rendszerbe.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A jelen irányelv vonatkozó követelményeinek teljesítése érdekében a tagállamok a 100 bruttó tonnatartalomnál kisebb halászhajókra és a 100 bruttó tonnatartalomnál kisebb kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozóan is kidolgozzák az ellenőrzési eljárásokat.

törölve

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a halászeszköz elveszítése esetén az 1224/2009/EK rendelet1a 48. cikke alapján előírt információk;

 

______________

 

1a A Tanács 1224/2009/EK rendelete (2009. november 20.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A halászeszközök elvesztésének bejelentésére vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a bejelentés formájának meghatározása tekintetében. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 20. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság a (2) bekezdés da) pontja szerinti jelentések adatai alapján 2022. december 31-ig, majd azt követően kétévente összefoglaló jelentést tesz közzé az elveszített halászeszközökről.

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság gondoskodik róla, hogy az irányelv nyomon követésének és végrehajtásának céljából az ellenőrzési adatbázis lehetővé teszi a tagállamok által jelentett minden lényeges adat lekérését.

(4)  A Bizottság gondoskodik róla, hogy az irányelv nyomon követésének és végrehajtásának céljából az ellenőrzési adatbázis lehetővé teszi a tagállamok által jelentett minden lényeges adat lekérését. A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja az adatbázist az irányelv végrehajtásának nyomon követése érdekében, és korrekciós intézkedések bevezetése céljából felhívja a figyelmet az átfogó végrehajtással kapcsolatban felmerült esetleges kétségekre.

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság gondoskodik a tagállamok nemzeti hatóságai és a szakértők (beleértve a magánszektorból származókat is) közötti tapasztalatcserék megszervezéséről az irányelv uniós kikötőkben való alkalmazásával kapcsolatban.

A Bizottság gondoskodik a tagállamok nemzeti hatóságai és a szakértők (beleértve a magánszektorból és a civil társadalomból származókat is) közötti tapasztalatcserék megszervezéséről az irányelv uniós kikötőkben való alkalmazásával kapcsolatban.

Indokolás

A tapasztalatcserébe nem csak a nemzeti hatóságokat és a magánszektor szakértőit, hanem a civil társadalom szakértőit is be kell vonni.

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok legkésőbb ...-ig [ezen irányelv elfogadásától számított 12 hónap], majd azt követően kétévente jelentést tesznek a Bizottságnak a hajók fedélzetén és a tagállami kikötőkben megvalósuló fenntartható hulladékgazdálkodással kapcsolatos bevált gyakorlataikról. A jelentéstételi határidőtől számított hat hónap elteltével a Bizottság jelentést készít ezekről a bevált gyakorlatokról, hogy iránymutatással szolgáljon ezen irányelv célkitűzéseinek elérését illetően.

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

20 a cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új)

2005/35/EK irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

20a. cikk

 

A 2005/35/EK irányelv módosítása

 

A 2005/35/EK irányelv a következőképpen módosul:

 

1.  A 2. cikk (2) pontja helyébe a következő szöveg lép:

2. „Szennyező anyagok”: a Marpol 73/78 nemzetközi egyezmény I. (olaj) és II. (ártalmas folyékony anyagok ömlesztve) mellékletének hatálya alá tartozó anyagok.

„2.  „Szennyező anyagok”: a Marpol 73/78 nemzetközi egyezmény naprakész változata I. (olaj), II. (ártalmas folyékony anyagok ömlesztve), IV. (szennyvíz), V. (szemét) és VI. (levegőszennyezéssel kapcsolatos maradékanyagok) mellékletének hatálya alá tartozó anyagok.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116)(Az új 20a. cikk új módosítására irányuló javaslattal összefüggésben, amely módosítani javasolja a szennyező anyagok fogalmának meghatározását a hajók által okozott szennyezésről szóló irányelvben.))

Indokolás

A 2005/35/EK irányelv szabályokat állapít meg a hajókról származó szennyező anyagok kibocsátása esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozóan. Az irányelv jelenleg csak a MARPOL-egyezmény I. (olaj) és II. (ártalmas folyékony anyagok ömlesztve) mellékletének hatálya alá tartozó anyagokra terjed ki. Ezért az irányelvet célszerű lenne úgy módosítani, hogy hatálya kiterjedjen a IV. (szennyvíz), az V. (szemét) és a VI. (légszennyezéssel kapcsolatos maradékanyagok) melléklet szerinti kibocsátásokra is. Az ilyen kibocsátásokat továbbá, ha azokat szándékosan, hanyagságból vagy súlyos gondatlanságból követik el, bűncselekménynek kellene tekinteni.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

20 a cikk – 1 bekezdés – 2 pont (új)

2005/35/EK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2.   Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1)   Nem tekintendő jogsértésnek a szennyező anyagoknak valamely, a 3. cikk (1) bekezdésében említett területen történő kibocsátása, amennyiben az megfelel a Marpol 73/78 I. melléklete 9., 10. szabályában, 11. szabályának a) vagy c) pontjában, illetve a II. melléklete 5. szabályában, vagy 6. szabályának a) vagy c) pontjában meghatározott feltételeknek.

(1)   Nem tekintendő jogsértésnek a szennyező anyagoknak a 3. cikk (1) bekezdésében említett valamely területen történő kibocsátása, amennyiben az megfelel a Marpol 73/78 naprakész változata I. mellékletének 15., 34., 4.1. vagy 4.3. szabályában, II. mellékletének 13., 3.1.1. vagy 3.1.3. szabályában, IV. mellékletének 3. és 11. szabályában, V. mellékletének 4., 5., 6. vagy 7. szabályában vagy VI. mellékletének 3. szabályában meghatározott feltételeknek.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116)(Az új 20a. cikk új módosítására irányuló javaslattal összefüggésben, amely módosítani javasolja a szennyező anyagok fogalmának meghatározását a hajók által okozott szennyezésről szóló irányelvben.))

Indokolás

A szennyező anyagok fogalommeghatározásának módosítására tekintettel szükséges a kivételek megfelelő módosítása. A kivételeknek tükrözniük kell a MARPOL-egyezmény szerinti kivételeket.

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

20 a cikk – 1 bekezdés – 3 pont (új)

2005/35/EK irányelv

5 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3.   Az 5. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(2)   Nem tekintendő a tulajdonos, a parancsnok vagy a személyzet részéről jogsértésnek a szennyező anyagoknak a 3. cikk (1) bekezdésének c), d) és e) pontjában említett valamely területen történő kibocsátása, amennyiben az megfelel a Marpol 73/78 I. mellékletének 4.2. szabályában vagy II. mellékletének 3.1.2. szabályában meghatározott feltételeknek.

2.   Nem tekintendő a tulajdonos, a parancsnok vagy a személyzet részéről jogsértésnek a szennyező anyagoknak a 3. cikk (1) bekezdésének c), d) és e) pontjában említett valamely területen történő kibocsátása, amennyiben az megfelel a Marpol 73/78 naprakész változata I. mellékletének 4.2. szabályában, II. mellékletének 3.1.2. szabályában, IV. mellékletének 3. és 11. szabályában, V. mellékletének 4., 5., 6. vagy 7. szabályában vagy VI. mellékletének 3. szabályában meghatározott feltételeknek.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116)(Az új 20a. cikk módosítására irányuló javaslattal összefüggésben, amely módosítani javasolja a szennyező anyagok fogalmának meghatározását a hajók által okozott szennyezésről szóló irányelvben.))

Indokolás

A szennyező anyagok fogalommeghatározásának módosítására tekintettel szükséges a kivételek megfelelő módosítása. A kivételeknek tükrözniük kell a MARPOL-egyezmény szerinti kivételeket. Nincs ok arra, hogy a IV., V. vagy VI. melléklet hatálya alá tartozó szennyező anyagok tekintetében más kivételek legyenek alkalmazandók a szorosokra, a kizárólagos gazdasági övezetekre vagy a nyílt tengerre.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

4 melléklet – 1 alcím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kikötői befogadólétesítményekhez kapcsolódó üzemeltetési és adminisztratív költségek kategóriái

A kikötői fogadólétesítmények üzemeltetésével és igazgatásával kapcsolatos költségek és nettó bevételek kategóriái

Indokolás

A nettó bevételeket is fel kell tüntetni. Ezeket többek között a passzív módon kihalászott hulladékokkal kapcsolatos költségek fedezésére lenne célszerű fordítani.

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

4 melléklet – 2 a oszlop (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Nettó bevételek

 

A hulladékgazdálkodási rendszerekből származó nettó bevételek és nemzeti/regionális források, beleértve az alább felsorolt jövedelemtételeket.

 

  A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek által biztosított nettó pénzügyi előnyök;

 

  A hulladékgazdálkodásból, így például újrahasznosítási rendszerekből származó egyéb nettó jövedelmek;

 

  Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból nyújtott finanszírozás;

 

  Hulladékgazdálkodás vagy halászat céljából a kikötők rendelkezésére álló egyéb finanszírozás, illetve támogatások.

Indokolás

A nettó bevételeket is fel kell tüntetni. Ezeket többek között a passzív módon kihalászott hulladékokkal kapcsolatos költségek fedezésére lenne célszerű fordítani.

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

4 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. MELLÉKLET

 

A 8. CIKK (5) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT CSÖKKENTETT DÍJAK ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI A HALÁSZHAJÓKON KÍVÜLI HAJÓK ESETÉBEN

 

A halászhajókon kívüli hajókra a csökkentett díjak az alábbi követelmények teljesítése esetén alkalmazhatók:

 

a)  a szemét mennyiségének csökkentésére irányuló, olyan intézkedéseket és eljárásokat tartalmazó gazdálkodási terv elfogadása, amelynek célja minimálisra csökkenteni azoknak az anyagoknak a fedélzetre vitelét, amelyekből hulladék keletkezhet;

 

b)  intézkedések és eljárások megállapítása a készletek és az ellátmányok beszerzése során keletkező hulladék csökkentésére, többek között:

 

  olyan készletek felhasználása, amelyek ömlesztett formában és újrafeldolgozott vagy újrafelhasználható csomagolásban és tárolóedényben érkeznek;

 

  az eldobható poharak, eszközök, edények, törülközők, rongyok és más használati cikkek felhasználásának elkerülése, amikor csak lehetséges;

 

  az olyan készletek használatának mellőzése, amelyek műanyagból készülnek vagy műanyagba vannak csomagolva, kivéve, ha ezeket kifejezetten újrahasználatra tervezték;

 

c)  intézkedések és eljárások megállapítása a raktározáshoz és a rakomány rögzítéséhez vagy az időjárási körülményekkel szembeni védelméhez használt anyagok kiválasztása során keletkező hulladék csökkentésére, többek között:

 

  állandó jelleggel újrahasználható ponyvák használata a rakomány védelmére eldobható vagy újrafeldolgozható műanyag helyett;

 

  olyan raktározási rendszerek és módszerek használata, amelyek keretében az alátétfák, az alátámasztások, a bélelő- és csomagolóanyagok újrafelhasználásra kerülnek;

 

d)  a hulladékoknak a keletkezés helyén történő szétválasztása és gyűjtése, beleértve egyértelmű jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő edények biztosítását a hajó fedélzetén a keletkező szemét azonnali begyűjtésére és szétválasztására;

 

e)  a személyzet képzése és olyan operatív eljárások bevezetése, amelyek korlátozzák a hulladék véletlen vagy szándékos kibocsátását;

 

f)  fegyelmi eljárások alkalmazása és szankciók kiszabása az alkalmazottak olyan kötelességszegéseiért, amelyek eredményeként hulladékot bocsátanak a tengerbe.

Indokolás

A díjcsökkentésre való jogosultság feltételeit egy mellékletben célszerű rögzíteni. Ezek a követelmények a MARPOL-egyezményre vonatkozó iránymutatásokon alapulnak. A személyzet képzésére és a fegyelmi eljárásra vonatkozó rendelkezéseket az előadó adta hozzá a követelményekhez.

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

4 b melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b. MELLÉKLET

 

A 8. CIKK (5) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT CSÖKKENTETT DÍJAK ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI HALÁSZHAJÓK ESETÉBEN

 

A halászhajókra a csökkentett díjak az alábbi követelmények teljesítése esetén alkalmazhatók:

 

(1)  Minden halászhajóra vonatkozó feltételek:

 

  olyan halászeszközök és alkotórészek beszerzése, amelyeket úgy terveztek, hogy elősegítsék az életciklusuk végén történő újrahasználatot vagy újrafeldolgozást;

 

  az elvesztés megelőzésére és a kiemelésre vonatkozó képzés;

 

  a halászati műveletek során a hálókban összegyűlt, passzív módon kihalászott hulladék leadása a kikötői fogadólétesítményekben;

 

(2)  Az 1. pontban foglaltakon felül a 12 méternél hosszabb halászhajókra vonatkozó további feltételek:

 

a)  a szemét mennyiségének csökkentésére irányuló, olyan intézkedéseket és eljárásokat tartalmazó gazdálkodási terv elfogadása, amelynek célja minimálisra csökkenteni azoknak az anyagoknak a fedélzetre vitelét, amelyekből hulladék keletkezhet;

 

b)  intézkedések és eljárások megállapítása a készletek és az ellátmányok beszerzése során keletkező hulladék csökkentésére, többek között:

 

  olyan készletek felhasználása, amelyek ömlesztett formában és újrafeldolgozott vagy újrafelhasználható csomagolásban és tárolóedényben érkeznek;

 

  az eldobható poharak, eszközök, edények, törülközők, rongyok és más használati cikkek felhasználásának elkerülése, amikor csak lehetséges;

 

  az olyan készletek használatának mellőzése, amelyek műanyagból készülnek vagy műanyagba vannak csomagolva, kivéve, ha ezeket kifejezetten újrahasználatra tervezték;

 

c)  intézkedések és eljárások megállapítása a raktározáshoz és a rakomány rögzítéséhez vagy az időjárási körülményekkel szembeni védelméhez használt anyagok kiválasztása során keletkező hulladék csökkentésére, többek között:

 

  állandó jelleggel újrahasználható ponyvák használata a rakomány védelmére eldobható vagy újrafeldolgozható műanyag helyett;

 

  olyan raktározási rendszerek és módszerek használata, amelyek keretében az alátétfák, az alátámasztások, a bélelő- és csomagolóanyagok újrafelhasználásra kerülnek;

 

d)  a hulladékoknak a keletkezés helyén történő szétválasztása és gyűjtése, beleértve egyértelmű jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő edények biztosítását a hajó fedélzetén a keletkező szemét azonnali begyűjtésére és szétválasztására;

 

e)  a személyzet képzése és olyan operatív eljárások bevezetése, amelyek korlátozzák a hulladék véletlen vagy szándékos kibocsátását;

 

f)  fegyelmi eljárások alkalmazása és szankciók kiszabása az alkalmazottak olyan kötelességszegéseiért, amelyek eredményeként hulladékot bocsátanak a tengerbe.

 

(3)  Az 1. pontban foglaltakon felül a 12 méternél rövidebb, kizárólag saját parti tengereiken működő vagy a tengeren 24 óránál hosszabb ideig sosem tartózkodó halászhajókra vonatkozó további feltételek:

 

  az elveszített eszközök kiemeléséhez szükséges felszerelés megléte a fedélzeten.

Indokolás

A halászhajók díjcsökkentésre való jogosultságának feltételeit mellékletben célszerű rögzíteni. Egyes követelményeket minden halászhajóra alkalmazni kell, más további követelmények csak a közepes/nagyméretű vagy a kisméretű halászhajókra vonatkoznak. A díjcsökkentésnek minden halászhajó esetében feltétele az újrahasználható és újrafeldolgozható hálók beszerzése. A közepes/ nagyméretű halászhajóknak a MARPOL-egyezményre vonatkozó iránymutatások alapján hulladékcsökkentési intézkedéseket kell elfogadniuk. A kisméretű halászhajókat ösztönözni kell arra, hogy rendelkezzenek az elveszített eszközök kiemeléséhez szükséges felszerelésekkel a fedélzeten.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

A hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítmények

Hivatkozások

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

5.2.2018

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

31.5.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Bas Eickhout

7.3.2018

Vizsgálat a bizottságban

20.6.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

13.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

1

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Linnéa Engström, Elena Gentile, Carolina Punset, Bart Staes, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Tonino Picula, Lieve Wierinck

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

35

+

ALDE

Catherine Bearder, Carolina Punset, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Santiago Fisas Ayxelà, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

José Blanco López, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

ECR

John Procter

6

0

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

ENF

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

PPE

Elisabetta Gardini

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Halászati Bizottság részéről (13.7.2018)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítményekről, a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv és a 2010/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

A vélemény előadója: Cláudia Monteiro de Aguiar

MÓDOSÍTÁSOK

A Halászati Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az Egyesült Nemzetek 14. fenntartható fejlesztési célkitűzése felhívja a figyelmet a tengerszennyezés, a tápanyagszennyezés, az erőforrások kimerülése és az éghajlatváltozás veszélyeire, amelyeket elsősorban az emberi tevékenységek okoznak. Ezek a fenyegetések további nyomást gyakorolnak a környezeti rendszerekre, például a biológiai sokféleségre és a természeti infrastruktúrára, miközben globális társadalmi-gazdasági problémákat okoznak, többek között az egészség, a biztonság és a pénzügyi kockázatok terén. Az Európai Uniónak azon kell dolgoznia, hogy megvédje a tengeri fajokat és támogassa azokat az embereket, akik az óceánoktól függnek, akár a foglalkoztatás, az erőforrások vagy a szabadidős tevékenységek tekintetében.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Üdvözölni kell a halászati ágazat által a halászatból származó hulladékok mennyiségének csökkentése és a műanyaghulladékok, köztük az elveszített halászati eszközök kihalászása érdekében tett kezdeményezéseket.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A 2008/98/EK irányelv meghatározza a fő hulladékgazdálkodási elveket, beleértve a „szennyező fizet” elvét és a hulladékhierarchiát, amely a hulladékhasznosítás- és ártalmatlanítás egyéb formáival szemben a hulladékok újrafelhasználására és újrafeldolgozására hív fel, valamint előírja a hulladékok külön gyűjtését lehető tevő rendszerek létrehozását. Ezek a kötelezettségek a hajókról származó hulladékok kezelésére is érvényesek.

(11) A 2008/98/EK irányelv meghatározza a fő hulladékgazdálkodási elveket, beleértve a „szennyező fizet” elvét és a hulladékhierarchiát, amely a hulladékhasznosítás- és ártalmatlanítás egyéb formáival szemben a hulladékok újrafelhasználására és újrafeldolgozására hív fel, valamint előírja a hulladékok külön gyűjtését lehető tevő rendszerek létrehozását. Ezenfelül a hulladékgazdálkodásra vonatkozó uniós jogszabályok egyik alapelve a kiterjesztett gyártói felelősség koncepciója, amelynek értelmében a gyártók az általuk gyártott termékek teljes életciklusa alatt felelnek a termékeik környezeti hatásaiért. Ezek a kötelezettségek a hajókról származó hulladékok kezelésére is érvényesek.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18a) Bizonyos tagállamokban mechanizmusokat hoztak létre annak érdekében, hogy finanszírozást nyújtsanak a halászoknak a már nem használt halászeszközök és az aktívan vagy passzívan kihalászott hulladékok partra szállításából eredő költségek ellentételezésére. Ezeket a mechanizmusokat kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekkel kell támogatni, amelyek kiegészíthetik az ezen irányelvvel összhangban létrehozott költségtérítési rendszereket. A költségtérítési rendszereknek pedig nem szabad visszatartaniuk a halászhajókat és a kikötői közösségeket attól, hogy részt vegyenek az aktívan vagy passzívan kihalászott hulladékok partra szállítását biztosító meglévő rendszerekben.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18b) A halászhálókban a szokásos halászati műveletek során összegyűlt, passzív módon kihalászott hulladék leadásának elősegítése érdekében a tagállamoknak az alternatív jövedelemforrásokból származó bevételekből lenne célszerű fedezniük az ilyen hulladék kikötői fogadólétesítményekben való begyűjtésével és azt követő kezelésével kapcsolatos költségeket.

Indokolás

Fontos, hogy az irányelv a passzív módon kihalászott hulladékokkal is foglalkozzon. A passzív módon kihalászott hulladék leadása nem járhat többletkiadással a halászhajók számára. A passzív módon kihalászott hulladékok kikötői fogadólétesítményekben való begyűjtésének és későbbi kezelésének költségeit alternatív bevételi forrásokból kellene finanszírozni.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A „zöld hajó” koncepciójának továbbfejlesztése szükséges a hulladékgazdálkodás vonatkozásában, hogy lehetővé váljon egy hatékony jutalmazási rendszer végrehajtása a fedélzeti hulladékukat csökkentő hajók számára.

(19) A „zöld hajó” koncepcióját kell alkalmazni a hulladékgazdálkodás vonatkozásában. Az Unió egész területén érvényes minimumkövetelményeket kell bevezetni, hogy lehetővé váljon egy hatékony jutalmazási rendszer alkalmazása a fedélzeti hulladékukat csökkentő hajókra, összhangban a legjobb gyakorlatokkal és a MARPOL-egyezmény V. mellékletétének végrehajtására vonatkozó 2017-es IMO iránymutatásokkal. Ezen kívül a hulladékmennyiség csökkentése elsősorban a fedélzeti hulladéknak az IMO iránymutatásaival és a MARPOL-egyezmény V. mellékletével összhangban történő hatékony elkülönítése és a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet által kidolgozott szabványok révén valósítható meg.

Indokolás

A „zöld hajó” koncepcióját azonnal alkalmazni kellene, különösen mivel már léteznek az erre vonatkozó egyértelmű iránymutatások.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a) A műanyag halászeszközök nagy újrafeldolgozási potenciállal rendelkeznek, különösen megfelelő tervezés esetén. Ezért a „szennyező fizet” elvvel összhangban kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket kell létrehozni a halászeszközökkel és alkotórészeikkel való hatékony hulladékgazdálkodás finanszírozása és a magas begyűjtési arányok elérése érdekében.

Indokolás

A kiterjesztett gyártói felelősség előírásait a halászeszközökre is alkalmazni kell.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32a)   A legkülső régióknak az EUMSZ 349. cikkében elismert sajátosságait szem előtt kell tartani a kikötői befogadólétesítmények megfelelőségének biztosítása tekintetében azon régiókban, amelyek nem képesek eleget tenni az előírásoknak. Figyelembe kell venni e régiók sajátos helyzetét. Ezért a tagállamoknak egyedi finanszírozási intézkedéseket kell elfogadniuk annak érdekében, hogy biztosíthassák a megfelelő befogadólétesítmények rendelkezésre állását.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  „hajókról származó hulladék”: minden hulladék, beleértve a rakománymaradványokat, amelyek a hajó üzemelése, illetve a berakodási, kirakodási és tisztítási műveletek során keletkeznek, valamint a halászati művelet során a hálóba kerülő hulladékok, és amelyek a MARPOL-egyezmény I., II., IV., V. és VI. mellékletének hatálya alá tartoznak;

c)  „hajókról származó hulladék”: minden olyan hulladék, beleértve a rakománymaradványokat is, amely a hajó üzemelése, illetve a berakodási, kirakodási és tisztítási műveletek során keletkezik, és a MARPOL-egyezmény I., II., IV., V. és VI. mellékletének hatálya alá tartozik.

Indokolás

A halászathoz kapcsolódó hulladék valamennyi formáját definiálni kell annak biztosítása érdekében, hogy a fogalommeghatározások kiterjedjenek a méltánytalan kötelezettségekre is, például a fedélzeten végzett tevékenységekhez kapcsolódó halhulladékra.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  „halászhajókról származó hulladék”: minden olyan hulladék, amely a halászhajó üzemelése, illetve a berakodási, kirakodási és tisztítási műveletek során keletkezik, és közvetlenül a MARPOL-egyezmény I., II., IV., V. és VI. mellékletének hatálya alá tartozik, kizárva ugyanakkor az út vagy az akvakultúra-tevékenységek folyamán végzett halászati tevékenységekből eredő friss vagy nem friss egész halat.

Indokolás

A halászathoz kapcsolódó hulladék valamennyi formáját definiálni kell annak biztosítása érdekében, hogy a fogalommeghatározások kiterjedjenek a méltánytalan kötelezettségekre is, például a fedélzeten végzett tevékenységekhez kapcsolódó halhulladékra.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  „passzívan gyűjtött hulladék”: olyan hulladék, amely a halászati tevékenységek folyamán a hálókban gyűlt össze.

Indokolás

A halászathoz kapcsolódó hulladék valamennyi formáját definiálni kell annak biztosítása érdekében, hogy a fogalommeghatározások kiterjedjenek a méltánytalan kötelezettségekre is, például a fedélzeten végzett tevékenységekhez kapcsolódó halhulladékra.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc)  „aktívan gyűjtött hulladék”: olyan hulladék, amelyet nem halászati út folyamán, hanem kizárólag a tengeri hulladék tengerből való eltávolítása céljából tett út folyamán gyűjtöttek össze;

Indokolás

A halászathoz kapcsolódó hulladék valamennyi formáját definiálni kell annak biztosítása érdekében, hogy a fogalommeghatározások kiterjedjenek a méltánytalan kötelezettségekre is, például a fedélzeten végzett tevékenységekhez kapcsolódó halhulladékra.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  „halászati út”: a halászhajó bármely olyan útja, amelynek során halászati tevékenységet folytatnak, amely út akkor kezdődik, amikor a halászhajó elhagyja a kikötőt, és akkor végződik, amikor visszatér az indulási kikötőbe vagy egy másik kikötőbe, ahol megtörténik a kirakodás;

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A tagállamok kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket hoznak létre a 2008/98/EK irányelv 8a. cikkében meghatározott minimumkövetelményeknek megfelelő halászeszközök és halászeszközök alkotórészei tekintetében, amelyek olyan modulált pénzügyi hozzájárulásokat tartalmaznak, amelyek ösztönzik az újrahasznosítás előmozdítására tervezett halászeszközök forgalomba hozatalát.

Indokolás

A tagállamoknak a hulladékokról szóló felülvizsgált keretirányelvben meghatározott minimális működési feltételekkel összhangban kötelező kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket kellene létrehozniuk és érvényesíteniük a halászkikötőkben, hangsúlyt fektetve a könnyen újrahasznosítható halászeszközök tervezésére ösztönző modulált díjakra.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a)  Tekintettel a legkülső régióknak az EUMSZ 349. cikke által elismert sajátosságaira, a tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy célzott finanszírozási intézkedéseket fogadjanak el annak biztosítása érdekében, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő fogadólétesítmények. Ezen kívül lehetővé kell tenni azt is, hogy a tagállamok a legkülső régióik vonatkozásában kétéves mentességet kapjanak a fenti kötelezettségek alól, amennyiben ezeket nem tartják alkalmasnak arra, hogy biztosítsák a kikötői befogadólétesítmények megfelelőségét.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a követelmény nem alkalmazandó a személyzet nélküli kis méretű kikötők vagy a félreeső kikötők esetében, feltéve hogy az adott kikötő szerinti tagállam elektronikus úton továbbította az erre vonatkozó információkat a jelen irányelv 14. cikkében említett tájékoztatási, nyomonkövetési és végrehajtási rendszerbe.

Ez a követelmény nem alkalmazandó a személyzet nélküli, kis méretű kikötők vagy a félreeső kikötők esetében, feltéve hogy az adott kikötő szerinti tagállam elektronikus úton továbbította az erre vonatkozó információkat a jelen irányelv 14. cikkében említett tájékoztatási, nyomonkövetési és végrehajtási rendszerbe.

Indokolás

Amennyiben a hajó munkaszüneti napon vagy a kis méretű kikötő rendes üzemidején kívül üríti ki a hulladékát, a kikötőben valószínűleg a szükségesnél kevesebb alkalmazott lesz, ezért elképzelhető, hogy a hajó nem kapja meg a hulladékátvételi elismervényt.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Amennyiben az elveszített halászeszközt nem lehet kiemelni, a hajó parancsnoka beviszi az ezzel kapcsolatos információt a fedélzeti naplóba. A lobogó szerinti tagállam illetékes hatósága értesíti a parti tagállam illetékes hatóságát.

 

Az elveszített halászeszközökkel kapcsolatos információkat a tagállamok összegyűjtik és rögzítik, valamint évente továbbítják a Bizottságnak.

Indokolás

Az ügyben illetékes TRAN bizottság jelentéstervezete hasonló követelményeket tartalmaz, és a Bizottságot hatalmazná fel a jelentéstétel formátumának meghatározására. A követelményeknek a halászat ellenőrzésével kapcsolatos bizottsági rendeletjavaslat (COM(2018)368) 1. cikke (42) bekezdéséhez való hozzáigazítása révén elkerülhető az egymástól potenciálisan eltérő követelmények bevezetése.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Ha a kikötés céljából igénybe veendő következő kikötő az Unió területén kívül található, vagy amennyiben okkal lehet feltételezni, hogy a kikötés céljából igénybe veendő következő kikötőben nem állnak rendelkezésre megfelelő létesítmények, akkor a tagállam megköveteli a hajótól, hogy indulás előtt adja le az összes hulladékát.

(7) Ha a kikötés céljából igénybe veendő következő kikötő az Unió területén kívül található, és amennyiben okkal lehet feltételezni, hogy a kikötés céljából igénybe veendő következő kikötőben nem állnak rendelkezésre megfelelő létesítmények, akkor a tagállam megköveteli a hajótól, hogy indulás előtt adja le az összes hulladékát.

Indokolás

Abban az esetben, ha a hajók elegendő tárolási kapacitással rendelkeznek a tevékenység anélkül történő folytatásához, hogy részben le kellene adniuk a hulladékot, illetve különösen a brexit fényében túlságosan szigorú lenne megkövetelni, hogy a hajók indulás előtt minden hulladékot adjanak le egy európai uniós kikötőben. A mentesség például nem lenne alkalmazandó egy olyan halászhajóra, amely Franciaországból indul, egy brit kikötőben teszi partra a halat, majd visszatér Franciaországba. Ugyanez igaz a legkülső régiókra.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a hajókról származó, rakománymaradványoktól eltérő hulladékok fogadására és kezelésére alkalmas kikötői fogadólétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos költségeket fedezik a hajóktól beszedett díjak. Ezek a költségek a 4. mellékletben szereplő költségtételekből állnak.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a hajókról származó, rakománymaradványoktól eltérő hulladékok fogadására és kezelésére alkalmas kikötői fogadólétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos költségeket fedezi a hajóktól beszedett díjak, illetve a hulladékgazdálkodási rendszerekből és egyéb alapokból származó bevételek kombinációja. Ezeket a költségeket és bevételeket a 4. melléklet sorolja fel.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a MARPOL-egyezmény V. mellékletében meghatározott hulladékok, beleértve a halászati műveletek során a hálókba kerülő hulladékok leadásának maximális ösztönzése érdekében a felszámított közvetett díjnak a kikötői fogadólétesítmények ilyen hulladékokkal kapcsolatos minden költségét fedeznie kell, hogy ezzel jogot biztosítson a leadás további díjak megfizetése nélküli elvégzésére;

c)  a MARPOL-egyezmény V. mellékletében meghatározott hulladékok leadásának maximális ösztönzése érdekében a halászhajók által aktívan és passzívan gyűjtött hulladékot mentesíteni kell az ezen irányelvben rögzített közvetlen díjrendszer alkalmazása alól. A felszámított közvetett díjnak a kikötői fogadólétesítmények ilyen hulladékokkal kapcsolatos minden költségét fedeznie kell, hogy ezzel jogot biztosítson a leadás további díjak megfizetése nélküli elvégzésére.

 

Nemzeti és regionális szinten további intézkedéseket lehet hozni és finanszírozni a költségek csökkentése érdekében, valamint annak ösztönzése céljából, hogy a halászok aktívan és passzívan gyűjtsék a hulladékot.

 

Annak elkerülése érdekében, hogy a passzívan kihalászott hulladékok kikötői fogadólétesítményekben való gyűjtésének és későbbi kezelésének költségeit a kikötőhasználók állják, a tagállamok ezeket a költségeket teljes egészében a 4. mellékletben felsorolt alternatív bevételi forrásokból keletkezett bevételekből fedezik;

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Eltérő díjak alkalmazhatók többek között a hajó kategóriájától, típusától, méretétől és a hajó által bonyolított forgalom típusától függően, valamint a kikötő rendes nyitvatartási idején kívül nyújtott szolgáltatásokért.

(4) Eltérő díjak alkalmazhatók többek között a hajó kategóriájától, típusától, méretétől, „zöld hajóként” való elismerésétől, a hajó által bonyolított forgalom típusától, a 3. mellékletben meghatározott hulladéktípusoktól és -kategóriáktól, illetve a kikötő típusától függő különféle átvételi módoktólfüggően, valamint a kikötő rendes nyitvatartási idején kívül nyújtott szolgáltatásokért.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Csökkentett díjak alkalmazandók, ha a hajó kialakításából, felszereléséből és működéséből adódóan bizonyítható módon kisebb mennyiségű hulladékot termel, illetve fenntartható és környezetbarát hulladékgazdálkodást végez. A Bizottságnak felhatalmazást kell adni, hogy a 19. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a hajók fedélzeti hulladékgazdálkodásának tekintetében egy hajó eleget tesz-e a jelen bekezdésben szereplő követelményeknek.

(5) Csökkentett díjak alkalmazandók, ha a hajó kialakításából, felszereléséből és működéséből adódóan bizonyítható módon kisebb mennyiségű hulladékot termel, vagy fenntartható és környezetbarát hulladékgazdálkodást végez a hulladékok fedélzeti elkülönítésére szolgáló rendszer révén, a nemzeti vagy regionális hatóságok által előírt gazdálkodási tervekkel összhangban. A Bizottságnak felhatalmazást kell adni, hogy a 19. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a hajók fedélzeti hulladékgazdálkodásának tekintetében egy hajó eleget tesz-e a jelen bekezdésben szereplő követelményeknek.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a b) pontban szereplő megállapodás meglétét bizonyítja egy kikötővel vagy hulladékgazdálkodással megbízott vállalkozóval megkötött szerződés, a hulladékátvételi elismervények és egy megerősítés, miszerint a megállapodást a hajó útvonalán található minden kikötő elfogadta. A leadásra és a díj megfizetésére vonatkozó megállapodásnak az Unió egyik kikötőjében kell létrejönnie ahhoz, hogy a jelen bekezdés szerint elegendő bizonyítéknak számítson.

c)  a b) pontban szereplő megállapodás meglétét bizonyítja egy kikötővel vagy hulladékgazdálkodással megbízott vállalkozóval megkötött szerződés és a hulladékátvételi elismervények. A leadásra és a díj megfizetésére vonatkozó megállapodásnak az Unió egyik kikötőjében kell létrejönnie ahhoz, hogy a jelen bekezdés szerint elegendő bizonyítéknak számítson.

Indokolás

Az a kötelezettség, amely szerint a hajó útján valamennyi kikötőnek kimondottan el kell fogadnia és meg kell erősítenie, hogy a hajó a hulladék egy meghatározott kikötőben és egy meghatározott hulladékkezelési rendszer szerint történő leadása mellett döntött, szükségtelen bürokratikus terhet és munkát jelent a halászhajók és a kikötői hatóságok számára egyaránt, és nem járul hozzá az irányelv céljainak eléréséhez.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. cikk

 

Tagállami rendelkezések

 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a távoli vagy csupán kevés halászhajót fogadó kikötők kivételével a halászhajókat fogadó valamennyi kikötő indítson a hulladék kihalászását célzó kezdeményezéseket, amelyek ösztönzik a rendes halászati tevékenységek folyamán passzívan kihalászott hulladék összegyűjtését és mérését. 

 

(2) Ezeket a rendszereket a tengeri szemét mennyiségének a hulladék kihalászását célzó kezdeményezések révén történő csökkentéséről szóló 2016/1. számú OSPAR-ajánlásban szereplő iránymutatásoknak megfelelően kell kialakítani. 

 

(3) A tagállamok létrehozhatnak és fenntarthatnak a halászhajók által passzívan kihalászott hulladék összegyűjtésének támogatására szolgáló nemzeti alapokat. Az alap felhasználható a hulladék kihalászását célzó kezdeményezések működésének biztosítására, beleértve a célzott fedélzeti hulladéktároló létesítmények biztosítását, a passzívan kihalászott hulladék nyomon követését, az oktatást és a kezdeményezésben való önkéntes részvétel ösztönzését, a hulladékkezelés költségeit, valamint az ilyen rendszerek működéséhez szükséges személyzet költségeinek fedezését. 

 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az összegyűjtött passzívan kihalászott hulladék mennyiségével kapcsolatos adatokat nemzeti és regionális adatbázisokban gyűjtik össze és tárolják nyomon követés és értékelés céljából. A tagállamok legkésőbb [két évvel az elfogadás után] december 31-ig tájékoztatják a Bizottságot nemzeti alapjaik létrehozásáról, majd ezt követően kétévente jelentést tesznek az e cikknek megfelelően finanszírozott tevékenységekről.

Indokolás

Fishing for litter initiatives were first launched in 2002 in Sweden. Quantities of waste collected by such schemes can be substantial. The OSPAR Convention adopted guidelines on how to develop a fishing for litter project (OSPAR Agreement 2017-08). Such schemes are voluntary but require significant engagement to ensure that vessel crew participate in the scheme. Fishing vessels must be provided with a large, sturdy bag to separately collect waste that has been passively fished, and once back at port the waste should be weighed and the data collected before disposal. Due to the monetary cost involved in the establishment and running of such schemes, it is possible that the 100% indirect fee for garbage delivery fees in ports could be increased substantially to cover these costs. As most of the passively fished waste would not have originated from fishing activities, there is an argument that fishing vessels should not be obliged to pay for it. Indeed if they were this would provide an incentive to not participate in such activities. A national fund would spread the costs for fishing for litter across all maritime users in that area.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

9 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9b. cikk

 

Kiterjesztett gyártói felelősség

 

A tagállamok kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket hoznak létre a halászeszközökre és a halászeszközök alkotórészeire vonatkozóan. Ezeknek a rendszereknek a 2008/98/EK irányelv 8a. cikkében rögzített minimumkövetelmények mellett tartalmazniuk kell egy modulált díjat, amely ösztönzi az újrahasználatra és az újrafeldolgozásra tervezett és előkészített halászeszközök forgalomba hozatalát.

Indokolás

A tagállamoknak a hulladékokról szóló felülvizsgált keretirányelvben meghatározott minimumkövetelményekkel összhangban kötelező kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket kellene létrehozniuk és érvényesíteniük, hangsúlyt fektetve a könnyen újrahasznosítható halászeszközök tervezésére ösztönző modulált díjakra.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

4 melléklet – táblázat – 2 a oszlop (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Bevételek

 

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekből és a rendelkezésre álló nemzeti/regionális finanszírozásból származó bevételek, ideértve az alább felsorolt elemeket.

 

– A nem elkülönítve gyűjtött hulladék összegyűjtése, szállítása és kezelése (kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekbe tartozó, ám nem elkülönített gyűjtési csatornákba kerülő hulladék, például a vegyes települési hulladékkal együtt összegyűjtött hulladék);

 

– Nyilvános tájékoztatás és figyelemfelhívás;

 

– A hulladékmegelőzés érdekében hozott intézkedések;

 

– Hulladékmegelőzés és -kezelés;

 

– A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer végrehajtása és felügyelete (ideértve az ellenőrzéseket, a potyautasok elleni intézkedéseket, stb.);

 

– Adminisztráció, kommunikáció, adatkezelés és jelentéstétel a kollektív rendszerek működtetését illetően;

 

– az ETHA keretében történő finanszírozás;

 

– Hulladékgazdálkodás vagy halászat céljából a kikötők rendelkezésére álló egyéb finanszírozás vagy támogatások.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

4 melléklet – 1 alcím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kikötői befogadólétesítményekhez kapcsolódó üzemeltetési és adminisztratív költségek kategóriái

A kikötői befogadólétesítmények üzemeltetésével és igazgatásával kapcsolatos költségek és nettó bevételek kategóriái

Indokolás

Célszerű lenne pontosítani a nettó bevételeket, mivel többek között ezeket kellene felhasználni a passzívan kihalászott hulladék által előidézett költségek fedezésére.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

4 melléklet – táblázat – 2 b oszlop (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Nettó bevételek

 

A hulladékgazdálkodási rendszerekből származó nettó bevételek és nemzeti/regionális források, beleértve az alább felsorolt jövedelemtételeket.

 

– A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek által biztosított nettó pénzügyi előnyök;

 

– A hulladékgazdálkodásból, így például újrahasznosítási rendszerekből származó egyéb nettó jövedelmek;

 

– Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból nyújtott finanszírozás;

 

– Hulladékgazdálkodás vagy halászat céljából a kikötők rendelkezésére álló egyéb finanszírozás, illetve támogatások.

Indokolás

Célszerű lenne pontosítani a nettó bevételeket, mivel többek között ezeket kellene felhasználni a passzívan kihalászott hulladék által előidézett költségek fedezésére.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

5 melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[adja meg a hajó nevét] [adja meg az IMO-számot] [adja meg a lobogó szerinti állam nevét]

[adja meg a hajó nevét] [adja meg az IMO-számot] [adja meg a lobogó szerinti állam nevét]

menetrend szerint közlekedő hajó, amely egy menetrendnek vagy egy előre meghatározott útvonalnak megfelelően gyakran és rendszeresen felkeresi a [adja meg a tagállam nevét] területén található következő kikötő(ke)t:

menetrend szerint vagy halászati úton közlekedő hajó, amely egy menetrendnek vagy egy előre meghatározott útvonalnak megfelelően gyakran és rendszeresen felkeresi a [adja meg a tagállam nevét] területén található következő kikötő(ke)t:

Indokolás

Nyilvánvaló, hogy az irányelv elsősorban a tengeri szállításra összpontosít, azonban a halászhajók és a kedvtelési célú hajók is menetrend szerint közlekednek, gyakran és rendszeresen felkeresve kikötőket, ezért lehetővé kell tenni számukra a mentességet a hajókról származó hulladékok kötelező leadására, a hulladékok előzetes bejelentésére és a kötelező díj befizetésére vonatkozó kötelezettségek alól.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítmények

Hivatkozások

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

19.4.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Cláudia Monteiro de Aguiar

20.3.2018

Vizsgálat a bizottságban

21.3.2018

20.6.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

11.7.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

1

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Izaskun Bilbao Barandica, Giuseppe Ferrandino, Francisco José Millán Mon

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Fernando Ruas, Wim van de Camp

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EPP

Alain Cadec, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Francisco José Millán Mon, Fernando Ruas, Annie Schreijer-Pierik

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

1

-

EFDD

Mike Hookem

3

0

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítmények

Hivatkozások

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

16.1.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

5.2.2018

PECH

19.4.2018

 

 

Társbizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

31.5.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Gesine Meissner

19.2.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.7.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

9.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Francisco Assis, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Benyújtás dátuma

15.10.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, John Howarth, Bogusław Liberadzki, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. november 5.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat