Procedūra : 2018/0012(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0326/2018

Pateikti tekstai :

A8-0326/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 19.4
CRE 13/03/2019 - 19.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0192

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1310kWORD 150k
15.10.2018
PE 620.820v02-00 A8-0326/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, kuria panaikinama Direktyva 2000/59/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB ir Direktyva 2010/65/ES

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Gesine Meissner

Nuomonės referentas (*):

Bas Eickhout, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

(*) Susijusių komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. PRANEŠĖJAIINFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 Žuvininkystės komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, kuria panaikinama Direktyva 2000/59/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB ir Direktyva 2010/65/ES

(COM(2018)0033 – C8 0014/2018 – 2018/0012(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0033),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0014/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

–  pasikonsultavęs su Europos regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos bei Žuvininkystės komitetų nuomones (A8–0326/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, kuria panaikinama Direktyva 2000/59/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB ir Direktyva 2010/65/ES

dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, kuria panaikinama Direktyva 2000/59/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2005/35/EB, Direktyva 2009/16/EB ir Direktyva 2010/65/ES

(Šis pakeitimas susijęs su pakeitimu, kuriuo įtraukiamas 20a straipsnis (naujas) ir siūloma pakeisti taršių medžiagų apibrėžtį Direktyvoje dėl taršos iš laivų.)

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)   Jungtinių Tautų 14-uoju darnaus vystymosi tikslu atkreipiamas dėmesys į grėsmes, kurias kelia jūrų tarša ir maisto produktų tarša, išteklių išeikvojimas ir klimato kaita – visa tai daugiausia lemia žmogaus veikla. Šios grėsmės daro papildomą ardomąjį poveikį aplinkos sistemoms, pvz., biologinei įvairovei ir gamtinei infrastruktūrai, ir sykiu kelia pasaulinių socialinių ir ekonominių problemų, be kita ko, susijusių su sveikata, saugumu ir finansine rizika. Europos Sąjunga privalo dėti pastangas, kad apsaugotų jūrų gyvūnų rūšis ir suteiktų paramą žmonėms, kurie priklauso nuo vandenynų įvairiais aspektais – užimtumo, išteklių ar laisvalaikio;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  per pastaruosius du dešimtmečius padaryta svarbių MARPOL konvencijos ir jos priedų pakeitimų, kuriais nustatytos griežtesnės laivų atliekų išmetimo į jūrą normos ir draudimai;

(4)  per pastaruosius du dešimtmečius padaryta svarbių MARPOL konvencijos ir jos priedų pakeitimų, kuriais nustatytos griežtesnės laivų atliekų pristatymo į priėmimo įrenginius normos ir laivų atliekų išmetimo į jūrą draudimai;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  vis dėlto Sąjunga turėtų toliau dėti pastangas Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) lygmeniu, kad būtų uždrausta išmesti į jūrą panaudotą vandenį iš atvirojo kontūro skruberių ir tam tikrus krovinio likučius, siekiant užtikrinti, kad jūrose plaukiojantiems laivams taikomos taisyklės būtų tokios pat griežtos, kaip Sąjungos vidaus vandenyse plaukiojantiems laivams;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  valstybės narės turėtų būti raginamos savo teritoriniuose vandenyse uždrausti išmesti į jūrą panaudotą vandenį iš atvirojo kontūro skruberių ir tam tikrus krovinio likučius;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5c)  svarbiausias direktyvos tikslas – laivų atliekų išmetimo į jūrą prevencija.  Todėl remonto darbų atliekos ir valomų ar remontuojamų balasto talpyklų nuosėdos turėtų būti neįtrauktos į šios direktyvos taikymo sritį, nes jos visada išmetamos sausumoje, kai laivas stovi prisišvartavęs arba sausajame doke. Remonto darbų atliekų ir valomų ar remontuojamų balasto talpyklų nuosėdų tvarkymą reglamentuoja atitinkamai ES teisės aktai dėl atliekų ir IMO Balastinio vandens tvarkymo konvencija;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  nepaisant šių reglamentavimo sistemos pokyčių, atliekos tebėra išmetamos į jūrą. Tokią padėtį lemia keli veiksniai: uostai ne visuomet turi tinkamų uosto priėmimo įrenginių, reikalavimų vykdymo užtikrinimas dažnai yra nepakankamas ir trūksta paskatų pristatyti atliekas į krantą;

(7)  nepaisant šių reglamentavimo sistemos pokyčių, atliekos tebėra išmetamos į jūrą, sukeliant itin brangiai kainuojančių padarinių aplinkai, visuomenei ir ekonomikai. Tokią padėtį lemia keli veiksniai: uostai ne visuomet turi tinkamų uosto priėmimo įrenginių, reikalavimų vykdymo užtikrinimas dažnai yra nepakankamas ir trūksta paskatų pristatyti atliekas į krantą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  nepaisant patobulinimų, maisto atliekų laivuose, o ypač kruiziniuose, vis dar gali būti daug. Maisto atliekų tvarkymo praktika tebėra tokia sritis, kurioje reikia plėtoti atskiro atliekų surinkimo ir jų panaudojimo praktiką;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b) reikėtų pritarti žuvininkystės sektoriaus iniciatyvoms, kuriomis siekiama mažinti žvejybos atliekų kiekį arba sužvejoti plastiko atliekas, įskaitant pamestus žvejybos įrankius;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  atlikus Direktyvos 2000/59/EB REFIT vertinimą nustatyta, kad įsigaliojusi ši direktyva padėjo padidinti į uosto priėmimo įrenginius pristatomų atliekų kiekį ir taip prisidėjo prie atliekų išmetimo į jūrą mažinimo;

(8)  pagal Direktyvą 2000/59/EB visi į Europos uostus įplaukiantys laivai jau turi prisidėti prie uosto priėmimo įrenginių išlaidų padengimo, neatsižvelgiant į tai, ar jie faktiškai naudojasi tais įrenginiais. Atlikus Direktyvos 2000/59/EB REFIT vertinimą nustatyta, kad įsigaliojusi ši direktyva padėjo padidinti į uosto priėmimo įrenginius pristatomų atliekų kiekį ir taip prisidėjo prie atliekų išmetimo į jūrą mažinimo;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  atlikus REFIT vertinimą taip pat nustatyta, kad Direktyva 2000/59/EB nėra visiškai veiksminga dėl neatitikimų MARPOL konvencijoje nustatytai sistemai. Be to, valstybės narės skirtingai aiškina pagrindines direktyvos sąvokas (pavyzdžiui, įrenginių tinkamumo, išankstinio pranešimo apie atliekas ir privalomo atliekų pristatymo į uosto priėmimo įrenginius sąvokas) ir pagal tvarkaraštį plaukiojantiems laivams taikomas išimtis. Vertinimo išvadose raginama šias sąvokas ir kitas nuostatas labiau suvienodinti su MARPOL konvencija, siekiant išvengti nereikalingos administracinės naštos uostams ir uostų naudotojams;

(9)  atlikus REFIT vertinimą taip pat nustatyta, kad Direktyva 2000/59/EB nėra visiškai veiksminga dėl neatitikimų MARPOL konvencijoje nustatytai sistemai. Be to, valstybės narės skirtingai aiškina pagrindines direktyvos sąvokas (pavyzdžiui, įrenginių tinkamumo, išankstinio pranešimo apie atliekas ir privalomo atliekų pristatymo į uosto priėmimo įrenginius sąvokas) ir pagal tvarkaraštį plaukiojantiems laivams taikomas išimtis. Vertinimo išvadose raginama šias sąvokas ir kitas nuostatas labiau suvienodinti su MARPOL konvencija, siekiant išvengti nereikalingos administracinės naštos uostams ir uostų naudotojams. Būtina visapusiškai suderinti pristatymo įpareigojimus su MARPOL konvencijoje nustatytomis atliekų išmetimo taisyklėmis;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Direktyvoje 2008/98/EB nustatyti pagrindiniai atliekų tvarkymo principai, be kita ko, principas „teršėjas moka“ ir atliekų hierarchija, kurioje pirmenybė teikiama pakartotiniam atliekų naudojimui ir perdirbimui, palyginti su kitais atliekų naudojimo ir šalinimo būdais, ir reikalaujama sukurti atskiro atliekų surinkimo sistemas. Šie reikalavimai taip pat taikomi laivų atliekų tvarkymui;

(11) Direktyvoje 2008/98/EB nustatyti pagrindiniai atliekų tvarkymo principai, be kita ko, principas „teršėjas moka“ ir atliekų hierarchija, kurioje pirmenybė teikiama pakartotiniam atliekų naudojimui ir perdirbimui, palyginti su kitais atliekų naudojimo ir šalinimo būdais, ir reikalaujama sukurti atskiro atliekų surinkimo sistemas. Be to, vienas iš pagrindinių Sąjungos atliekų teisės principų yra didesnės gamintojo atsakomybės koncepcija, pagal kurią gamintojai atsako už savo gaminių poveikį aplinkai per visą tų gaminių gyvavimo ciklą. Tie reikalavimai taip pat taikomi laivų atliekų tvarkymui;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  renkamas laivų atliekas, įskaitant paliktus žvejybos įrankius, būtina atskirti, kad jas būtų galima toliau panaudoti vėlesniais atliekų tvarkymo proceso etapais. Pagal tarptautines normas ir standartus šiukšlės laivuose dažnai rūšiuojamos, todėl Sąjungos teisės aktais reikėtų užtikrinti, kad tokiam atliekų rūšiavimui laive nepakenktų atskiro atliekų surinkimo krante priemonių nebuvimas;

(12)  renkamas laivų atliekas, įskaitant paliktus žvejybos įrankius, būtina atskirti, kad jas būtų galima toliau panaudoti pakartotiniam naudojimui arba perdirbimui vėlesniais atliekų tvarkymo proceso etapais, ir užkirsti kelią tam, kad atliekos darytų žalą jūrų gyvūnams ir aplinkai. Pagal tarptautines normas ir standartus šiukšlės laivuose dažnai rūšiuojamos, todėl Sąjungos teisės aktais reikėtų užtikrinti, kad tokiam atliekų rūšiavimui laive nepakenktų atskiro atliekų surinkimo krante priemonių nebuvimas. Valstybės narės turėtų skatinti diegti geriausiai konkrečių uostų ypatumus atitinkančias atskiro surinkimo sistemas;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  turėtų būti toliau plėtojamas atskiras atliekų, tokių kaip maisto atliekos, alyvos ir kuras, surinkimas konkrečiu tikslu sudaryti sąlygas pakartotinai jas naudoti pagal žiedinės ekonomikos principus;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  nors didžiosios dalies į jūrą išmetamų šiukšlių šaltinis yra sausumoje vykdoma veikla, laivybos sektoriaus, įskaitant žvejybos ir pramoginės laivybos sektorių, indėlis į taršą taip pat didelis, nes šiukšlės, įskaitant plastiką ir paliktus žvejybos įrankius, išmetamos tiesiai į jūrą;

(13)  kasmet vien tik Sąjungoje į vandenyną patenka 150 000–500 000 tonų plastiko. nors didžiosios dalies į jūrą išmetamų šiukšlių šaltinis yra sausumoje vykdoma veikla, laivybos sektoriaus, įskaitant žvejybos ir pramoginės laivybos sektorių, indėlis į taršą taip pat didelis, nes šiukšlės, įskaitant plastiką ir paliktus žvejybos įrankius, išmetamos tiesiai į jūrą. Remiantis Komisijos vertinimu, plastiko atliekos sudaro daugiau kaip 80 % jūrų šiukšlių, o žvejybos įrankiai, kuriuose yra plastiko, sudaro 27 % Europos pakrantėse randamų jūrų šiukšlių – tai yra 11 000 tonų per metus;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  Direktyva 2008/98/EB nustatytos atliekų prevencijos priemonės, kurias valstybės narės turėtų taikyti, siekdamos užkirsti kelią atliekų susidarymui. Šiomis priemonėmis, be kita ko, turėtų būti siekiama užtikrinti, kad nebesusidarytų į jūrą išmetamos šiukšlės, siekiant prisidėti prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslo vykdyti visų rūšių jūrų taršos prevenciją ir gerokai ją sumažinti;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  2004 m. vasario 13 d. IMO Tarptautinė konvencija dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo (toliau – Balastinio vandens tvarkymo konvencija) įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 8 dieną. Balastinio vandens tvarkymo konvencija įpareigoja visus laivus laikytis balastinio vandens tvarkymo procedūrų pagal IMO standartus ir reikalauja, kad balasto talpykloms valyti ir remontuoti paskirtieji uostai ir terminalai turėtų reikiamus įrenginius nuosėdoms priimti;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15b)  jeigu valstybės narės naudojasi EMSA paslaugomis, siekdamos ištirti praneštus įtariamo uosto priėmimo įrenginių netinkamumo atvejus, EMSA turėtų registruoti tokius prašymus ir pateikti Komisijai šiuos duomenis, kad būtų galima įvertinti, ar tvirtinant kitą finansinį paketą reikia EMSA numatyti papildomą paramą;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  siekiant užtikrinti uosto priėmimo įrenginių tinkamumą, pasikonsultavus su visais atitinkamais uosto naudotojais svarbu parengti atliekų priėmimo ir tvarkymo planą ir atlikti pakartotinį jo vertinimą. Dėl praktinių ir organizacinių priežasčių tame pačiame regione esantys kaimyniniai uostai gali pageidauti parengti bendrą planą, kuriame nurodomi kiekvieno planą rengiančio uosto turimi priėmimo įrenginiai ir nustatoma bendra administracinė sistema;

(17)  siekiant užtikrinti uosto priėmimo įrenginių tinkamumą, pasikonsultavus su visais atitinkamais uosto naudotojais svarbu parengti atliekų priėmimo ir tvarkymo planą ir atlikti pakartotinį jo vertinimą. Dėl praktinių ir organizacinių priežasčių tame pačiame geografiniame regione esantys kaimyniniai uostai gali pageidauti parengti bendrą planą, kuriame nurodomi kiekvieno planą rengiančio uosto turimi priėmimo įrenginiai ir nustatoma bendra administracinė sistema;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  gali būti problematiška priimti mažų uostų, pvz., švartavimosi krantinių ir prieplaukų, kuriais naudojasi nedaug laivų (dažniausiai pramoginių) arba kurie naudojami tik kelis mėnesius per metus, atliekų priėmimo ir tvarkymo planus ir stebėti, kaip jie vykdomi. Šių mažų uostų atliekos paprastai tvarkomos pagal komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, laikantis Direktyvos 2008/98/EB, pakeistos Direktyva (ES) 2018/851, principų. Siekiant neužkrauti vietos institucijoms pernelyg didelės naštos ir palengvinti atliekų tvarkymą tokiuose mažuose uostuose, turėtų pakakti, kad vietinių švartavimosi krantinių ir prieplaukų atliekos būtų įtrauktos į komunalinių atliekų srautą ir atitinkamai tvarkomos ir kad uostas pateiktų uosto naudotojams prieinamą informaciją apie atliekų priėmimą;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant veiksmingai spręsti jūrų šiukšlinimo problemą, labai svarbu užtikrinti, kad paskatų pristatyti atliekas, visų pirma šiukšles, į uosto priėmimo įrenginius lygis būtų tinkamas. Tai galima pasiekti taikant išlaidų padengimo sistemą, pagal kurią turi būti taikomas netiesioginis mokestis, mokamas nepriklausomai nuo to, ar pristatomos atliekos, ir tas mokestis turėtų suteikti teisę pristatyti atliekas be jokių papildomų tiesioginių mokesčių. Ši sistema turėtų būti taip pat taikoma žvejybos ir pramoginės laivybos sektoriui, atsižvelgiant į tai, kad jie prisideda prie jūrų šiukšlinimo;

(18)  siekiant veiksmingai spręsti jūrų šiukšlinimo problemą, labai svarbu užtikrinti, kad paskatų pristatyti atliekas, visų pirma šiukšles, į uosto priėmimo įrenginius lygis būtų tinkamas. Tai galima pasiekti taikant išlaidų padengimo sistemą, pagal kurią turi būti taikomas netiesioginis mokestis, mokamas nepriklausomai nuo to, ar pristatomos atliekos, ir tas mokestis turėtų suteikti teisę pristatyti atliekas be jokių papildomų tiesioginių mokesčių. Vis dėlto laivo vadovybė taip pat turėtų stengtis mažinti laive susidarančių atliekų kiekį. Ši sistema turėtų būti taip pat taikoma pramoginės laivybos sektoriui, atsižvelgiant į tai, kad jis prisideda prie jūrų šiukšlinimo. Žvejybos laivai neturėtų patirti papildomų išlaidų dėl sužvejotų atliekų pristatymo;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  kai kuriose valstybėse narėse įdiegtos sistemos, kurių paskirtis – žvejams teikti finansavimą, kuriuo padengiamos išlaidos, jeigu tokių yra, patiriamos dėl to, kad žvejybos įrankių atliekos arba specialiai ar atsitiktinai sužvejojamos atliekos pristatomos į krantą. Tos sistemos galėtų būti remiamos pagal didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, kurios galėtų papildyti pagal šią direktyvą sukurtas išlaidų padengimo sistemas. Tokios išlaidų padengimo sistemos neturėtų atgrasyti žvejybos laivų ir uosto bendrijų nuo dalyvavimo esamose specialiai ar atsitiktinai sužvejotų atliekų pristatymo sistemose;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18b)  siekdamos skatinti pristatyti atsitiktinai sužvejotas atliekas, surinktas tinklais per įprastas žvejybos operacijas, valstybės narės turėtų padengti su tokių atliekų surinkimu uosto priėmimo įrenginiuose ir tolesniu jų tvarkymu susijusias išlaidas iš pajamų, kurias teikia alternatyvūs pajamų šaltiniai;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  reikėtų toliau plėtoti su atliekų tvarkymu susijusį ekologiško laivo koncepcijos komponentą, kad laivams, kuriuose mažinama atliekų, būtų taikoma veiksminga atlygio sistema;

(19)  reikėtų toliau plėtoti ir visapusiškai įgyvendinti su atliekų tvarkymu susijusią ekologiško laivo koncepciją. ES lygmeniu turėtų būti nustatyti ir kuo darniau įgyvendinami būtinieji reikalavimai, kad laivams, kuriuose mažinamas susidarančių atliekų kiekis, būtų taikoma veiksminga atlygio sistema, kai jie vykdo aplinką tausojančią atliekų prevenciją ir tvarkymą, atitinkančius geriausios praktikos pavyzdžius. Valstybės narės turėtų skatinti praktiką, viršijančią reikalaujamus standartus. Be to, atliekų kiekio mažinimas visų pirma užtikrinamas taikant veiksmingas atliekų atskyrimo priemones laive pagal IMO gaires dėl MARPOL konvencijos V priedo ir Tarptautinės standartizacijos organizacijos parengtus standartus. Komisija turėtų paskirti ekspertų grupę, kuri nustatytų kriterijus, kuriuos reikia atitikti, kad laivas būtų pripažintas ekologišku laivu, ir skatinti gerosios praktikos, susijusios su principu „iš apačios į viršų“ grindžiamų programų plėtojimu, mainus;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  terminale iškrautų krovinių likučiai lieka krovinių savininkų nuosavybė ir dažnai turi ekonominę vertę. Dėl šios priežasties krovinių likučiai neturėtų būti įtraukti į išlaidų padengimo sistemas ir jiems netiesioginis mokestis neturėtų būti taikomas; krovinių likučių pristatymo mokestį turėtų sumokėti priėmimo įrenginio naudotojas, kaip nurodyta suinteresuotųjų šalių sudarytuose sutartimi įformintuose susitarimuose arba kituose vietos susitarimuose;

(20)  terminale iškrautų krovinių likučiai lieka krovinių savininkų nuosavybė ir dažnai turi ekonominę vertę. Dėl šios priežasties krovinių likučiai neturėtų būti įtraukti į išlaidų padengimo sistemas ir jiems netiesioginis mokestis neturėtų būti taikomas; krovinių likučių pristatymo mokestį turėtų sumokėti priėmimo įrenginio naudotojas, kaip nurodyta suinteresuotųjų šalių sudarytuose sutartimi įformintuose susitarimuose arba kituose vietos susitarimuose. Siekiant skatinti darnų šios direktyvos įgyvendinimą, turėtų būti parengtos krovinių likučių tvarkymo techninės gairės pagal MARPOL konvencijos I ir II priedus. Vis dėlto tai neturėtų būti taikoma krovinio likučiams, kuriuos nėra lengva panaudoti, tokiems kaip didelio klampumo patvarios plūduriuojančiosios medžiagos, pvz., parafinui. Tokios medžiagos gali būti mažos ekonominės vertės ir todėl yra pavojus, kad plaunant jos bus išmestos į jūrą, jei plaunant nebus tinkamai pašalintos ir tvarkomos uosto priėmimo įrenginiuose;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  žvejybos įrankius iš plastiko dažnai galima perdirbti, ypač tais atvejais, kai jie tinkamai suprojektuoti. Todėl, laikantis principo „teršėjas moka“, reikėtų įvesti didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, siekiant finansuoti patikimą žvejybos įrankių ir jų komponentų atliekų tvarkymą ir užtikrinti aukštus surinkimo rodiklius;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21b)  valstybės narės turėtų finansiškai remti šiukšlių žvejybos programas, kad būtų galima užtikrinti, kad jūroje esančios šiukšlės būtų perdirbamos arba tinkamai pašalintos neužkraunant žvejams jokios naštos;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  siekiant gerinti jūrų saugą ir didinti jūros aplinkos apsaugą, reikėtų iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/35/EB1a, kad tarša iš laivų būtų reglamentuojama Sąjungoje teisėje pagal atliekų rūšį, kaip apibrėžta MARPOL konvencijos IV–VI prieduose, ir būtų užtikrinta, kad asmenims, atsakingiems už neteisėtą atliekų išmetimą į jūrą, būtų taikomos atitinkamos sankcijos;

 

_________________

 

1a 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už taršos pažeidimus, įskaitant baudžiamąsias, įvedimo (OL L 255, 2005 9 30, p. 11).

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  pristatymo įpareigojimas turėtų būti papildytas nuostatomis, draudžiančiomis išmesti atliekas, siekiant aiškiai parodyti, kad įpareigojimų turi būti laikomasi, ir užtikrinti aiškų civilinių arba baudžiamųjų pažeidimų nustatymo pagrindą;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  stebėsenai ir vykdymo užtikrinimui palengvinti reikėtų taikyti elektroniniais pranešimais ir informacijos keitimusi grindžiamą sistemą. Šiuo tikslu reikėtų labiau išplėtoti pagal Direktyvą 2000/59/EB sukurtą informavimo ir stebėsenos sistemą, kurios veikimas ir toliau turėtų būti grindžiamas esamomis elektroninėmis duomenų sistemomis, visų pirma Sąjungos keitimosi laivybos informacija sistema (SafeSeaNet) ir inspektavimo duomenų baze (THETIS). Į tą sistemą taip pat turėtų būti įtraukiama informacija apie skirtinguose uostuose esančius uosto priėmimo įrenginius;

(24)  stebėsenai ir vykdymo užtikrinimui palengvinti reikėtų taikyti elektroniniais pranešimais ir informacijos keitimusi grindžiamą sistemą. Šiuo tikslu reikėtų labiau išplėtoti pagal Direktyvą 2000/59/EB sukurtą informavimo ir stebėsenos sistemą, kurios veikimas ir toliau turėtų būti grindžiamas esamomis elektroninėmis duomenų sistemomis, visų pirma Sąjungos keitimosi laivybos informacija sistema (SafeSeaNet) ir inspektavimo duomenų baze (THETIS). Į tą sistemą taip pat turėtų būti įtraukiama informacija apie skirtinguose uostuose esančius uosto priėmimo įrenginius ir prarastus žvejybos įrankius;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a)  pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 48 straipsnį reikia pranešti apie prarastus žvejybos įrankius;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24b)  persvarstomoji Direktyva 2010/65/ES supaprastina ir suderina administracines procedūras, taikomas jūrų transportui, standartizuodama informacijos perdavimą elektroninėmis priemonėmis ir racionalizuodama pranešimo formalumus. Siekiant išvengti nereikalingų ir nederančių IT priemonių, reikėtų įgyvendinti naujus informacijos apie laive susidariusias atliekas teikimo formalumus pagal persvarstytą Direktyvą 2010/54/ES;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  siekiant atsižvelgti į tarptautinio lygmens pokyčius ir skatinti laivuose taikyti aplinkai nekenkiančią atliekų tvarkymo praktiką, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais ši direktyva būtų iš dalies keičiama siekiant atnaujinti nuorodas į tarptautinius dokumentus bei priedus ir pakeisti nuorodas į tarptautinius dokumentus, kad tais atvejais, kai tai būtina, tų tarptautinių dokumentų pakeitimai nebūtų taikomi šios direktyvos tikslais ir kad būtų parengti bendri ekologiškų laivų pripažinimo, siekiant jiems taikyti sumažintą atliekų mokestį, kriterijai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(30)  siekiant atsižvelgti į tarptautinio lygmens pokyčius ir skatinti laivuose taikyti aplinkai nekenkiančią atliekų tvarkymo praktiką, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais ši direktyva būtų iš dalies keičiama siekiant atnaujinti nuorodas į tarptautinius dokumentus bei priedus ir pakeisti nuorodas į tarptautinius dokumentus, kad tais atvejais, kai tai būtina, tų tarptautinių dokumentų pakeitimai nebūtų taikomi šios direktyvos tikslais ir kad būtų pakoreguoti, įgyvendinti ir patobulinti bendri ekologiškų laivų pripažinimo, siekiant jiems taikyti sumažintą atliekų mokestį, kriterijai, atsižvelgiant į esamas geras praktikas ir principu „iš apačios į viršų“ grindžiamas programas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(31a)  norint sukurti saugų, efektyvų ir socialiniu požiūriu atsakingą jūrų sektorių, gebantį pritraukti kvalifikuotų darbuotojų ir užtikrinti vienodas veiklos sąlygas visoje Europoje, itin svarbu užtikrinti geras uosto priėmimo įrenginiuose dirbančio uosto personalo darbo sąlygas. Siekiant užtikrinti paslaugų kokybę ir darbuotojų apsaugą, labai svarbu rengti pradinius ir periodinius darbuotojų mokymus. Uosto ir priėmimo įrenginių paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad visi darbuotojai dalyvautų reikiamuose mokymuose, kuriuose įgytų jų darbui būtinų žinių, ypač daug dėmesio skiriant sveikatos ir saugos aspektams, susijusiems su pavojingųjų medžiagų tvarkymu, ir kad mokymo reikalavimai būtų reguliariai atnaujinami atsižvelgiant į technologinių inovacijų uždavinius;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32a)  turėtų būti atsižvelgiama į atokiausių regionų ypatumus, pripažįstamus pagal SESV 349 straipsnį, ir valstybėms narėms suteikiama galimybė patvirtinti specialias nacionalines finansavimo priemones tuos regionuose, kad jie galėtų užtikrinti galimybę naudotis tinkamais priėmimo įrenginiais;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šia direktyva siekiama apsaugoti jūros aplinką nuo laivų, kurie naudojasi Sąjungos uostais, atliekų neigiamo poveikio ir kartu užtikrinti sklandžią jūrų laivybą, sudarant geresnes sąlygas naudotis tinkamais uosto priėmimo įrenginiais ir į tuos įrenginius pristatyti atliekas.

Šia direktyva siekiama apsaugoti jūros aplinką nuo laivų, kurie naudojasi Sąjungos uostais, atliekų neigiamo poveikio ir kartu užtikrinti sklandžią jūrų laivybą, užtikrinant geresnį tinkamų uosto priėmimo įrenginių prieinamumą, sudarant geresnes sąlygas naudotis tinkamais uosto priėmimo įrenginiais ir į tuos įrenginius pristatyti atliekas.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  stacionarioji arba plūduriuojančioji platforma – bet kokia stacionarioji ar plūduriuojančioji platforma, įskaitant gręžimo platformas, plūduriuojančiąsias gavybos platformas, sandėliavimo ir krovimo įrenginius, naudojamus naftos gavybai ir sandėliavimui jūroje, ir plūduriuojančiuosius objektus, naudojamus išgautai naftai sandėliuoti jūroje;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  laivų atliekos – visos į MARPOL konvencijos I, II, IV, V ir VI priedų taikymo sritį patenkančios atliekos, įskaitant krovinių likučius, susidarančios eksploatuojant laivą arba atliekant pakrovimo, iškrovimo ir valymo operacijas, arba per žvejybos operacijas tinklais surenkamos atliekos;

c)  laivų atliekos – visos į MARPOL konvencijos I, II, IV, V ir VI priedų taikymo sritį patenkančios atliekos, įskaitant krovinių likučius, susidarančios eksploatuojant laivą, stacionariąją ar plūduriuojančiąją platformą arba atliekant pakrovimo, iškrovimo, valymo ir laivo remonto operacijas, įskaitant valomų ar remontuojamų balasto talpyklų nuosėdas;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  žvejybos laivų atliekos – visos tiesiogiai ir konkrečiai į MARPOL konvencijos I, II, IV, V ir VI priedų taikymo sritį patenkančios atliekos, susidarančios eksploatuojant žvejybos laivą arba atliekant pakrovimo, iškrovimo ir valymo operacijas, išskyrus šviežias neapdorotas žuvis arba nešviežias žuvis, sugautas vykdant žvejybos veiklą žvejybos reiso metu arba akvakultūros veiklą;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  atsitiktinai sužvejotos atliekos – atliekos, netyčia patenkančios į tinklus vykdant žvejybos operacijas;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cc)  specialiai sužvejotos atliekos – atliekos, surinktos vykdant ne žvejybos reisus, kurių vienintelis tikslas – išvalyti jūrą nuo šiukšlių, į šiukšlių santalkų vietas, nustatytas remiantis aplinkosauginiu vertinimu;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cd)  žvejybos reisas – bet kokia žvejybos laivo kelionė, per kurią vykdoma žvejybos veikla; jis prasideda laivui išplaukus iš uosto ir baigiasi laivui atvykus į išvykimo uostą arba į kitą uostą, kuriame iškraunamas laimikis;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  krovinių likučiai – bet kokių laive laikomų krovinių medžiagų liekanos, likusios laive arba laivo triume po pakrovimo ir iškrovimo, įskaitant pakraunant ir iškraunant krovinius atsiradusį perviršį ar įvykusį išsiliejimą; gali būti šlapios, sausos ar išmirkusios plovimo nuotekose ir neapima laivą iššlavus likusių krovinio dulkių arba dulkių ant laivo išorės paviršių;

d)  krovinių likučiai – bet kokių laive laikomų krovinių medžiagų liekanos, likusios laive arba laivo triume ar talpyklose po pakrovimo ir iškrovimo, įskaitant pakraunant ir iškraunant krovinius atsiradusį perviršį ar įvykusį išsiliejimą; gali būti šlapios, sausos ar išmirkusios plovimo nuotekose ir neapima laivą iššlavus likusių krovinio dulkių arba dulkių ant laivo išorės paviršių;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  žvejybos įrankis – bet koks žvejyboje ir akvakultūroje naudojamas įrankis ar įrenginys, skirtas jūrų biologiniams ištekliams žvejoti ar gaudyti, arba statomas jūros paviršiuje plūduriuojantis įrenginys, skirtas tokiems jūrų biologiniams ištekliams privilioti ir sugauti;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  pramoginis laivas – bet kokio tipo ir bet kokiu būdu varomas sportui ar laisvalaikiui skirtas laivas, kurio korpusas yra bent 2,5 m ilgio ir kuris eksploatuojamas ne komerciniais tikslais;

g)  pramoginis laivas – bet kokio tipo ir bet kokiu būdu varomas sportui ar laisvalaikiui skirtas laivas, kurio korpusas yra 2,5–24 m ilgio ir kuris eksploatuojamas ne verslinės veiklos tikslais;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  ekologinis laivas – tai laivas, suprojektuotas, eksploatuojamas ir galiausiai perdirbamas aplinkosaugos požiūriu darniais būdais, kuriuos naudojant pašalinamos kenksmingos eksploatavimo atliekos ir išmetamieji teršalai; projektavimo, įrangos, eksploatavimo ir apsirūpinimo politika užtikrina sinergiją, kad būtų galima sumažinti atliekų, už kurias taikomas mokestis, kiekį ir užtikrinti darnų ir aplinkai nekenksmingą atliekų valdymą;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  tarptautinis reisas – jūros zonose iš uosto, esančio už Sąjungos ribų, į valstybės narės uostą vykdomas reisas;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  uostas – vieta arba geografinė teritorija, tvarkomaisiais darbais ir įranga paruošta taip, kad galėtų priimti laivus, įskaitant uosto jurisdikcijai priklausančią inkaravimo vietą;

j)  uostas – vieta arba geografinė teritorija, tvarkomaisiais darbais ir įranga paruošta taip, kad iš esmės galėtų priimti laivus, įskaitant uosto jurisdikcijai priklausančią inkaravimo vietą;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  viešojo maitinimo atliekos – visos maisto atliekos, įskaitant restoranuose, maitinimo įstaigose ir virtuvėse naudojamą kepimo aliejų;

k)  viešojo maitinimo atliekos – visos maisto atliekos, įskaitant restoranuose, maitinimo įstaigose ir virtuvėse naudojamą kepimo aliejų, taip pat stiklą ir plastikus;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ka)  tarptautinių reisų viešojo maitinimo atliekos – visos per tarptautinius reisus susidarančios maisto atliekos, įskaitant restoranuose, maitinimo įstaigose ir virtuvėse naudojamą kepimo aliejų, taip pat stiklą ir plastikus;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  pakankama atliekoms skirta talpa – pakankama talpa atliekoms laikyti laive nuo jo išvykimo iš uosto iki atvykimo į kitą uostą momento, įskaitant atliekas, kurios veikiausiai susidarys reiso metu;

l)  pakankama atliekoms skirta talpa – pakankama speciali talpa kiekvienos rūšies atliekoms laikyti laive nuo jo išvykimo iš uosto iki atvykimo į kitą uostą momento, įskaitant atliekas, kurios veikiausiai susidarys reiso metu, kaip nurodyta laivų liudijimuose arba atliekų tvarkymo planuose;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m)  plaukiojimas pagal tvarkaraštį – pagal skelbiamą arba suplanuotą išvykimo į nustatytus uostus ir atvykimo į juos laiko sąrašą vykdomas reisas arba periodiniai reisai, sudarantys pripažįstamą tvarkaraštį;

m)  plaukiojimas pagal tvarkaraštį – pagal skelbiamą arba suplanuotą išvykimo iš nustatyto uosto ir atvykimo į nustatytą uostą laiko sąrašą vykdomas reisas arba periodiniai reisai, sudarantys pripažįstamą tvarkaraštį; laivo tvarkaraštis turėtų būti iš anksto nustatytas ir bent keturis mėnesius nesikeisti;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies p a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

pa)  tvarkymas – naudojimo ar šalinimo operacijos, įskaitant paruošimo veiksmus prieš naudojimą ar šalinimą;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  visiems laivams, nepriklausomai nuo jų vėliavos, įplaukiantiems į valstybės narės uostą arba jame eksploatuojamiems, išskyrus visus karo, karinio laivyno pagalbinius laivus ar kitus valstybei priklausančius ar valstybės eksploatuojamus laivus, kurie tuo metu naudojami tik nekomercinėms valstybės reikmėms;

a)  visiems laivams, nepriklausomai nuo jų vėliavos, įplaukiantiems į valstybės narės uostą arba jame eksploatuojamiems, išskyrus laivus, teikiančius uosto paslaugas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/352 1 straipsnio 2 dalyje, visus karo, karinio laivyno pagalbinius laivus ar kitus valstybei priklausančius ar valstybės eksploatuojamus laivus, kurie tuo metu naudojami tik nekomercinėms valstybės reikmėms;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  visiems valstybių narių uostams, kuriuose paprastai lankosi laivai, kuriems taikomas a punktas.

b)  visiems valstybių narių uostams, kuriuose paprastai lankosi laivai, kuriems taikomas a punktas. Šios direktyvos tikslais ir siekiant pernelyg negaišinti laivų, valstybės narės gali nuspręsti inkaravimo vietos nepriskirti prie savo uostų 6, 7 ir 8 straipsnių taikymo tikslais.

 

 

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  visiems laivams, plaukiojantiems Sąjungos vidaus vandenų keliais.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių, skirtų užtikrinti, kad, kai įmanoma, į šios direktyvos taikymo sritį nepatenkantys laivai savo atliekas pristatytų šios direktyvos nuostatas atitinkančiu būdu.

Valstybės narės imasi priemonių, skirtų užtikrinti, kad, kai pagrįsta ir racionalu, į šios direktyvos taikymo sritį nepatenkantys laivai savo atliekas pristatytų šios direktyvos nuostatas atitinkančiu būdu.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  naudojant uosto priėmimo įrenginius laivų atliekas būtų galima tvarkyti taip, kad nebūtų kenkiama aplinkai ir būtų laikomasi Direktyvoje 2008/98/EB ir kituose atitinkamuose Sąjungos atliekų srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Šiuo tikslu valstybės narės nustato, kad uostuose taikoma atskiro atliekų surinkimo tvarka, kaip reikalaujama Sąjungos atliekų srities teisės aktuose, visų pirma Direktyvoje 2008/98/EB, Direktyvoje 2012/19/ES ir Direktyvoje 2006/66/EB. C punktas taikomas nedarant poveikio Reglamentu (EB) Nr. 1069/2009 nustatytų griežtesnių reikalavimų dėl tarptautinėse transporto priemonėse susidarančių viešojo maitinimo atliekų tvarkymo taikymui.

c)  naudojant uosto priėmimo įrenginius laivų atliekas būtų galima tvarkyti taip, kad nebūtų kenkiama aplinkai ir būtų laikomasi Direktyvoje 2008/98/EB ir kituose atitinkamuose Sąjungos ir nacionalinės atliekų srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Taikant c punktą, valstybės narės nustato, kad uostuose taikoma atskiro atliekų surinkimo tvarka, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, kaip reikalaujama Sąjungos atliekų srities teisės aktuose, visų pirma Direktyvoje 2008/98/EB, Direktyvoje 2012/19/ES ir Direktyvoje 2006/66/EB. Šis punktas taikomas nedarant poveikio Reglamentu (EB) Nr. 1069/2009 nustatytų griežtesnių reikalavimų dėl tarptautinėse transporto priemonėse susidarančių viešojo maitinimo atliekų tvarkymo taikymui.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės tiria visus praneštus įtariamo netinkamumo atvejus ir užtikrina, kad visi su laivų atliekų pristatymu ar priėmimu susiję subjektai galėtų reikalauti atlyginti dėl didelės gaišaties patirtą žalą.

4.  Valstybės narės, prireikus pasikonsultuodamos su EMSA, tiria visus praneštus įtariamo netinkamumo atvejus ir užtikrina, kad visi su laivų atliekų pristatymu ar priėmimu susiję subjektai galėtų reikalauti atlyginti dėl didelės gaišaties patirtą žalą, susijusią su atliekų priėmimo ir tvarkymo planų nesilaikymu.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Atitinkamos uostų institucijos arba, jeigu tokių nėra, atitinkamos institucijos užtikrina, kad atliekų pristatymo ar priėmimo veikla būtų vykdoma taikant pakankamas saugos priemones, siekiant išvengti tiek asmenims, tiek aplinkai kylančio pavojaus uostuose, kuriems taikoma ši direktyva.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Atsižvelgdamos į atokiausių regionų ypatumus, pripažįstamus pagal SESV 349 straipsnį, valstybės narės gali patvirtinti specialias nacionalines finansavimo priemones, kad būtų užtikrinta galimybė naudotis tinkamais uosto priėmimo įrenginiais.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Po tęstinių konsultacijų su atitinkamais subjektais, visų pirma su uosto naudotojais ar jų atstovais, kiekviename uoste parengiamas ir įgyvendinamas tinkamas atliekų priėmimo ir tvarkymo planas. Tos konsultacijos turėtų būti rengiamos pirminio planų rengimo etapu ir po jų priėmimo, visų pirma, įvykus reikšmingiems pokyčiams, laikantis 4, 6 ir 7 straipsniuose nustatytų reikalavimų. Išsamūs tokių planų rengimo reikalavimai nustatyti 1 priede.

1.  Po tęstinių konsultacijų su atitinkamais subjektais, įskaitant uosto naudotojus ar jų atstovus ir pilietinę visuomenę, kiekviename uoste parengiamas ir įgyvendinamas tinkamas atliekų priėmimo ir tvarkymo planas. Tos konsultacijos turėtų būti rengiamos pirminio planų rengimo etapu ir po jų priėmimo, visų pirma, įvykus reikšmingiems pokyčiams, laikantis 4, 6 ir 7 straipsniuose nustatytų reikalavimų. Išsamūs tokių planų rengimo reikalavimai nustatyti 1 priede.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad atliekų priėmimo ir tvarkymo planuose pateikta toliau nurodyta informacija apie tinkamų priėmimo įrenginių prieinamumą jų uostuose ir susijusias išlaidas būtų aiškiai pateikta laivų operatoriams ir paviešinta uostų interneto svetainėse arba spausdintine forma:

Valstybės narės užtikrina, kad atliekų priėmimo ir tvarkymo planuose pateikta toliau nurodyta informacija apie tinkamų priėmimo įrenginių prieinamumą jų uostuose ir išlaidų struktūrą būtų aiškiai pateikta laivų operatoriams ir paviešinta bei lengvai prieinama tiek anglų kalba, tiek oficialiomis valstybės narės, kurioje yra uostas, kalbomis:

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kiekvienai prieplaukai priskirtų uosto priėmimo įrenginių vieta;

a)  kiekvienai prieplaukai priskirtų uosto priėmimo įrenginių vieta, įskaitant darbo laiką;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  išlaidų padengimo sistemų, taip pat

e)  išlaidų padengimo sistemų, įskaitant mokesčius ir jų apskaičiavimo metodiką, aprašas, taip pat

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Tais atvejais, kai tai būtina efektyvumui užtikrinti, 1 dalyje nurodytus atliekų priėmimo ir tvarkymo planus du ar daugiau kaimyninių to paties regiono uostų, kai kiekvienas dalyvauja tinkamai, gali rengti kartu su sąlyga, kad nurodomi su priėmimo įrenginiais susiję kiekvieno uosto poreikiai ir informacija apie tų įrenginių prieinamumą.

3.  Tais atvejais, kai tai būtina efektyvumui užtikrinti, 1 dalyje nurodytus atliekų priėmimo ir tvarkymo planus du ar daugiau kaimyninių to paties geografinio regiono uostų, kai kiekvienas dalyvauja tinkamai, gali rengti kartu su sąlyga, kad nurodomi su priėmimo įrenginiais susiję kiekvieno uosto poreikiai ir informacija apie tų įrenginių prieinamumą.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės vertina ir tvirtina atliekų priėmimo ir tvarkymo planus, atlieka jų įgyvendinimo stebėseną ir užtikrina, kad bent kas trejus metus po tų planų patvirtinimo ar pakartotinio patvirtinimo ir įvykus reikšmingiems uosto veiklos pokyčiams tie planai būtų tvirtinami iš naujo. Šie pokyčiai, be kitų, apima struktūrinius susisiekimo su uostu pokyčius, naujos infrastruktūros kūrimą, uosto priėmimo įrenginių poreikio, tų įrenginių paslaugų teikimo pokyčius ir naujus atliekų apdorojimo laive metodus.

4.  Valstybės narės vertina ir tvirtina atliekų priėmimo ir tvarkymo planus, atlieka jų įgyvendinimo stebėseną ir užtikrina, kad bent kas ketverius metus po tų planų patvirtinimo ar pakartotinio patvirtinimo ir įvykus reikšmingiems uosto veiklos pokyčiams tie planai būtų tvirtinami iš naujo. Šie pokyčiai, be kitų, apima struktūrinius susisiekimo su uostu pokyčius, naujos infrastruktūros kūrimą, uosto priėmimo įrenginių poreikio, tų įrenginių paslaugų teikimo pokyčius ir naujus atliekų apdorojimo laive metodus.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Maži neversliniai uostai, į kuriuos pramoginiai laivai užsuka retai arba kuriuose tokių laivų mažai, gali būti atleidžiami nuo šiame straipsnyje nustatytų įpareigojimų, jei jų atliekų priėmimo įrenginiai integruoti į savivaldybės ar jos vardu administruojamą atliekų tvarkymo sistemą ir valstybės narės, kuriose yra tie uostai, užtikrina, kad tų uostų naudotojams būtų pateikiama prieinama informacija apie atliekų tvarkymo sistemą.

 

Valstybės narės, kuriose yra tokie uostai, elektroninėmis priemonėmis praneša apie tokių uostų vietą ir pavadinimą tam tikroje informavimo, stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemos dalyje, nurodytoje 14 straipsnyje.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyta informacija elektroniniu būdu pateikiama šios direktyvos 14 straipsnyje nurodytos informavimo, stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemos dalyje, laikantis Direktyvos 2010/65/ES ir Direktyvos 2002/59/EB.

2.  1 dalyje nurodyta informacija elektroniniu būdu pateikiama šios direktyvos 14 straipsnyje nurodytos informavimo, stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemos dalyje, laikantis Direktyvos 2010/65/ES ir Direktyvos 2002/59/EB, ir gali būti teikiama atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant uosto priėmimo įrenginių operatorius.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Į Sąjungos uostą įplaukiančio laivo kapitonas, laikydamasis MARPOL konvencijoje nustatytų atitinkamų išmetimo normų, prieš laivui išplaukiant iš uosto pristato visas laive esančias atliekas į uosto priėmimo įrenginį.

1.  Į Sąjungos uostą įplaukiančio laivo kapitonas, laikydamasis MARPOL konvencijoje nustatytų atitinkamų pristatymo ir išmetimo normų ir taisyklių, prieš laivui išplaukiant iš uosto pristato visas laive esančias atliekas į uosto priėmimo įrenginį ir, laivui išplaukus iš uosto, neišmeta atliekų į jūrą.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Pagal MARPOL konvenciją ir galiojančius Sąjungos teisės aktus, visų pirma Direktyvą 2005/35/EB, draudžiama išmesti į jūrą plastiką, įskaitant sintetinius lynus, sintetinius žvejybos tinklus, plastikines šiukšles ir po plastiko gaminių deginimo likusius pelenus, išskyrus šiuos atvejus:

 

a)  išmesti plastikus iš laivo būtina tam, kad būtų užtikrintas laivo ir laive esančių asmenų saugumas arba vykdoma gelbėjimo operacija jūroje;

 

b)  plastikai atsitiktinai išmetami dėl to, kad laivas ar jo įranga buvo apgadinti, jeigu iš anksto ir po apgadinimo įvykio buvo imtasi visų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta atsitiktinio išmetimo arba kad būtų atsitiktinai išmesta kuo mažiau;

 

c)  atsitiktinai prarastas laivo žvejybos įrankis, jeigu buvo imtasi visų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta tokio praradimo;

 

d)  žvejybos įrankis išmetamas iš laivo, siekiant apsaugoti jūros aplinką arba užtikrinti laivo ar jo įgulos saugumą.

 

Komisijai pagal 19 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais apibrėžiamos visos pagrįsto atsargumo priemonės, kuriomis siekiama išvengti atsitiktinio žvejybos įrankių praradimo.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atliekas pristačius, atliekų tvarkytojas arba uosto, į kurį atliekos pristatytos, institucija tiksliai užpildo 3 priede pateiktą formą ir išduoda laivui atliekų pristatymo patvirtinimą.

Atliekas pristačius, atliekų tvarkytojas arba uosto, į kurį atliekos pristatytos, institucija tiksliai užpildo 3 priede pateiktą formą ir nepagrįstai nedelsdama išduoda laivui atliekų pristatymo patvirtinimą.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reikalavimas netaikomas mažiems personalo neaptarnaujamiems uostams arba atokiose vietose esantiems uostams, jei valstybė narė, kurioje yra toks uostas, šią informaciją elektroniniu būdu pateikė šios direktyvos 14 straipsnyje nurodytos informavimo, stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemos dalyje.

Šis reikalavimas netaikomas mažiems uostams, turintiems personalo neaptarnaujamus įrenginius, arba atokiose vietose esantiems uostams, jei valstybė narė, kurioje yra toks uostas, šią informaciją elektroniniu būdu pateikė šios direktyvos 14 straipsnyje nurodytos informavimo, stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemos dalyje.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Laivo, kuriam taikoma Direktyva 2002/59/EB, operatorius, agentas ar kapitonas, laikydamasis Direktyvos 2010/65/ES ir Direktyvos 2002/59/EB reikalavimų, atliekų pristatymo patvirtinime nurodytą informaciją elektroniniu būdu iki išvykimo pateikia šios direktyvos 14 straipsnyje nurodytos informavimo, stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemos dalyje.

3.  Laivo, kuriam taikoma Direktyva 2002/59/EB, operatorius, agentas ar kapitonas, laikydamasis Direktyvos 2010/65/ES ir Direktyvos 2002/59/EB reikalavimų, atliekų pristatymo patvirtinime nurodytą informaciją elektroniniu būdu iki išvykimo arba kuo greičiau, kai tik ją gauna, pateikia šios direktyvos 14 straipsnyje nurodytos informavimo, stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemos dalyje.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Į Sąjungos uostą įplaukiančio žvejybos laivo kapitonas privalo per 24 valandas pranešti savo vėliavos valstybės narės kompetentingai institucijai apie visus prarastus žvejybos įrankius pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 48 straipsnį.

 

Komisijai pagal 19 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma žvejybos laivų teikiamų pranešimų forma.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.   Jei prarasto žvejybos įrankio neįmanoma susigrąžinti, laivo kapitonas informaciją apie prarastą įrankį įtraukia į žurnalą. Vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija apie tai praneša pakrantės valstybės narės kompetentingai institucijai.

 

Valstybės narės renka ir registruoja informaciją apie prarastus įrankius ir kasmet pateikia ją Komisijai.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  laivas įplaukia į inkaravimo vietą trumpesniam nei 24 valandų laikui arba nepalankiomis oro sąlygomis;

a)  laivas įplaukia į inkaravimo vietą trumpesniam nei 24 valandų laikui, laukia frachtavimo arba įplaukia nepalankiomis oro sąlygomis;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Jei kitas įplaukimo uostas yra ne Sąjungoje arba jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad kitame įplaukimo uoste nėra tinkamų įrenginių, arba šis uostas nežinomas, valstybės narės turi reikalauti, kad laivas visas savo atliekas pristatytų iki išvykimo.

7.  Jei, remiantis turima informacija, įskaitant elektroniniu būdu prieinamą informaciją informavimo, stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemoje, nurodytoje šios direktyvos 14 straipsnyje, arba GSIS, negalima nustatyti, ar kitame įplaukimo uoste yra tinkamų įrenginių, arba kitas įplaukimo uostas yra nežinomas, valstybė narė reikalauja, kad laivas prieš išplaukdamas pristatytų visas atliekas, kurios negalės būti tinkamai priimtos ir tvarkomos kitame įplaukimo uoste.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Į Sąjungos uostą įplaukiančio laivo kapitonas prieš išvykdamas iš uosto pagal MARPOL konvencijos II priedą atlieka didelio klampumo patvarių plūduriuojančiųjų medžiagų, įskaitant parafiną, pirminio plovimo procedūras ir visus likučius ar vandens mišinius išleidžia iškrovimo uoste, visiškai ištuštindamas talpyklą ir pašalindamas visus likučius iš išleidimo vamzdžių.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b straipsnis

 

Žvejybos įrankių praradimo prevencija

 

1.  Į valstybės narės uostą įplaukiančio laivo, kuris vykdo žvejybos operacijas, kapitonas užtikrina, kad būtų imtasi visų pagrįsto atsargumo priemonių, kad būtų išvengta žvejybos įrankio praradimo.

 

2.  Komisijai pagal 19 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos visos pagrįstos atsargumo priemonės, kurių turi būti imamasi siekiant užkirsti kelią žvejybos įrankių praradimui.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7c straipsnis

 

Žvejybos įrankių žiediškumas

 

Nedarant poveikio Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/98 nuostatoms, Komisija prašo Europos standartizacijos organizacijų parengti suderintus standartus, siekiant užtikrinti žvejybos įrankių žiediškumą, visų pirma susijusį su galimybėmis parengti pakartotiniam naudojimui ir perdirbti.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad uosto priėmimo įrenginių, kurie skirti laivų atliekoms, išskyrus krovinių likučius, priimti ir tvarkyti, eksploatavimo išlaidos būtų padengiamos iš laivų surenkamais mokesčiais. Šias išlaidas sudaro 4 priede nurodyti elementai.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad uosto priėmimo įrenginių, kurie skirti laivų atliekoms, įskaitant didelio klampumo patvarių plūduriuojančių medžiagų krovinių likučius, išskyrus kitokius krovinių likučius, priimti ir tvarkyti, eksploatavimo išlaidos būtų padengiamos iš laivų surenkamais mokesčiais, laikantis principo „teršėjas moka“. Šias išlaidas sudaro 4 priede nurodyti elementai.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  netiesioginiu mokesčiu padengiamos netiesioginės administracinės išlaidos, taip pat reikšminga 4 priede nurodytų tiesioginių eksploatacinių išlaidų dalis. Reikšminga tiesioginių eksploatacinių išlaidų dalis turi sudaryti bent 30 % visų metinių tiesioginių faktinio atliekų pristatymo išlaidų;

b)  netiesioginiu mokesčiu padengiamos netiesioginės administracinės išlaidos, taip pat reikšminga 4 priede nurodytų tiesioginių eksploatacinių išlaidų dalis, jeigu ji sudaro bent 30 % visų tiesioginių faktinio atliekų pristatymo išlaidų per praėjusius metus. Galima atsižvelgti ir į išlaidas, susijusias su numatomais ateinančių metų kiekiais;

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  siekiant suteikti kuo daugiau paskatų pristatyti MARPOL konvencijos V priede apibrėžtas atliekas, įskaitant per žvejybos operacijas tinklais surinktas atliekas, taikytinas netiesioginis mokestis turi padengti visas dėl tų atliekų patiriamas uosto priėmimo įrenginių išlaidas, kad būtų garantuota teisė pristatyti atliekas be jokių papildomų tiesioginių mokesčių;

c)  siekiant suteikti kuo daugiau paskatų pristatyti MARPOL konvencijos V priede apibrėžtas atliekas, išskyrus krovinių likučius, bet įskaitant didelio klampumo patvarių plūduriuojančiųjų medžiagų krovinių likučius, už šias atliekas neimama jokio tiesioginio mokesčio, kad būtų užtikrinta teisė pristatyti atliekas be jokių papildomų mokesčių, remiantis pristatytų atliekų kiekiu, išskyrus atvejus, kai šis pristatytų atliekų kiekis viršija didžiausią atliekoms saugoti skirtą talpą, nurodytą šios direktyvos 2 priede pateiktoje formoje. Ši tvarka taikoma atsitiktinai sužvejojamoms atliekoms, įskaitant teisę jas pristatyti. Netiesioginis mokestis turi padengti išlaidas, susijusias su įprastais atliekų kiekiais pagal laivo kategoriją, tipą ir dydį;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  siekiant paskatinti šiukšlių žvejybą ir užtikrinti, kad sužvejotų atliekų atliekų surinkimo uosto priėmimo įrenginiuose ir tolesnio tvarkymo išlaidų patirtų ne tik uosto naudotojai, visos šios išlaidos padengiamos iš pajamų, gautų iš alternatyvių finansavimo sistemų, įskaitant didesnės gamintojo atsakomybės ir perdirbimo sistemas. Šioms išlaidoms padengti taip pat naudojamas turimas regioninis, nacionalinis ir europinis finansavimas;

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  netiesioginis mokestis neturi būti taikomas išmetamųjų dujų valymo sistemų atliekoms, nes su jomis susijusios išlaidos padengiamos atsižvelgiant į pristatytų atliekų rūšis ir kiekius.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Išlaidų dalis, kurios b punkte nurodytas mokestis nepadengia (jei tokia dalis yra), padengiama atsižvelgiant į faktiškai laivo pristatytų atliekų rūšis ir kiekį.

3.  Išlaidų dalis, kurios 2 dalies b punkte nurodytas mokestis nepadengia (jei tokia dalis yra), padengiama atsižvelgiant į faktiškai laivo pristatytų atliekų rūšis ir kiekį.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Mokesčius galima skirstyti, inter alia, pagal laivo kategoriją, tipą bei dydį ir laivo vykdomo susisiekimo rūšį, taip pat pagal paslaugas, teikiamas pasibaigus įprastoms uosto darbo valandoms.

4.  Mokesčius galima skirstyti, inter alia, pagal laivo kategoriją, tipą bei dydį ir laivo vykdomos verslinės veiklos rūšį, atliekų pavojingumą, taip pat pagal paslaugas, teikiamas pasibaigus įprastoms uosto darbo valandoms.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Mokesčiai sumažinami, jeigu, atsižvelgus į laivo konstrukciją, įrangą ir eksploatavimą, galima įrodyti, jog laive susidaro mažiau atliekų ir jos jame tvarkomos laikantis tvarumo principų ir tausojant aplinką. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 19 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais apibrėžti kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, ar laivas atitinka šioje dalyje nustatytus su laive taikoma atliekų tvarkymo sistema susijusius reikalavimus.

5.  Mokesčiai sumažinami, jeigu, atsižvelgus į laivo konstrukciją, įrangą, apsirūpinimo atsargomis politiką ir eksploatavimą, galima įrodyti, jog laive susidaro mažiau atliekų ir jos jame tvarkomos laikantis tvarumo principų ir tausojant aplinką. Komisija pagal 19 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildo šią direktyvą ir apibrėžia kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, ar laivas atitinka šioje dalyje nustatytus su laive taikoma atliekų tvarkymo sistema susijusius reikalavimus. Jie turėtų atitikti geriausią praktiką ir IMO gaires.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Siekiant užtikrinti, kad mokesčiai būtų sąžiningi, skaidrūs ir nediskriminaciniai bei atitiktų suteiktų ir, tam tikrais atvejais, panaudotų įrenginių ir paslaugų išlaidas, uosto naudotojai informuojami apie mokesčių dydį ir jų apskaičiavimo pagrindą.

6.  Siekiant užtikrinti, kad mokesčiai būtų sąžiningi, skaidrūs, lengvai suprantami ir nediskriminaciniai bei atitiktų suteiktų ir, tam tikrais atvejais, panaudotų įrenginių ir paslaugų išlaidas, uosto naudotojai informuojami anglų kalba apie atliekų priėmimo ir tvarkymo planuose nustatytų mokesčių dydį ir jų apskaičiavimo pagrindą.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a straipsnis

 

Šiukšlių žvejybos iniciatyvos ir pajūrio valymo programos

 

1.  Valstybės narės įsteigia ir naudoja nacionalinį fondą, iš kurio remiama žvejybos laivų atsitiktinai sužvejotų atliekų surinkimo ir atliekų uostų pakrantėse ir pakrantėse palei laivybos maršrutus surinkimo veikla ir projektai.

 

2.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų renkami žvejybos laivų atsitiktinai sužvejotų atliekų ir atliekų uostų pakrantėse ir pakrantėse palei laivybos maršrutus kiekių ir rūšių stebėjimo duomenys, ir užtikrina, kad tokie stebėjimo duomenys būtų perduoti į Komisijos sukurtą ir tvarkomą elektroninę duomenų bazę.

 

3.  Valstybės narės ne vėliau kaip ... [dveji metai po priėmimo dienos] gruodžio 31 d. praneša Komisijai apie savo nacionalinio fondo įsteigimą pagal 1 dalį ir po to kas dvejus metus teikia ataskaitas dėl veiklos ir projektų, kuriems skirtas finansavimas. Šios ataskaitos skelbiamos viešai.

 

Komisijai pagal 19 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos stebėjimo duomenų rinkimo metodikos ir ataskaitų teikimo forma.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  išimtis nedaro neigiamo poveikio jūrų saugai, sveikatai, gyvenimo ar darbo laive sąlygoms arba jūros aplinkai;

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  turima b punkte numatyto susitarimo įrodymų – pasirašyta sutartis su uostu ar atliekų tvarkymo paslaugų teikėju, turimi atliekų pristatymo patvirtinimai ir patvirtinimas, kad tam susitarimui pritaria visi laivo maršruto uostai. Siekiant pagal šią dalį sukaupti pakankamai įrodymų, susitarimas dėl pristatymo ir mokesčio mokėjimo sudaromas Sąjungoje esančiame uoste.

c)  turima b punkte numatyto susitarimo įrodymų – pasirašyta sutartis su uostu ar atliekų tvarkymo paslaugų teikėju, turimi atliekų pristatymo patvirtinimai ir patvirtinimas, kad tas susitarimas perduotas visiems laivo maršruto uostams. Siekiant pagal šią dalį sukaupti pakankamai įrodymų, susitarimas dėl pristatymo ir mokesčio mokėjimo sudaromas tame uoste arba kitame uoste, jeigu, remiantis informacija, elektroniniu būdu perduodama 14 straipsnyje nurodytai informavimo, stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemai ir GSIS, galima nustatyti, kad uoste, su kuriuo sudaromas susitarimas pagal b punktą, galima naudotis tinkamais įrenginiais.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

Didesnė gamintojo atsakomybė

 

Valstybės narės įdiegia didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, taikomas žvejybos įrankiams ir žvejybos įrankių komponentams. Neskaitant Direktyvos 2008/98/EB 8a straipsnyje nustatytų būtinųjų reikalavimų, į tokias sistemas papildomai įtraukiami šie elementai:

 

a)  diferencijuojamas mokestis, kurį taikant skatinama pateikti rinkai žvejybos įrankius, suprojektuotus taip, kad juos būtų galima pakartotinai naudoti ir perdirbti;

 

b)  užstato grąžinimo sistemos, kurias taikant užtikrinama, kad būtų grąžinami ir surenkami seni, nebenaudojami ar nebetinkami naudoti žvejybos įrankiai.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų galima atlikti kiekvieno laivo inspektavimą ir taip patikrinti, ar jis atitinka šios direktyvos reikalavimus.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų galima atlikti kiekvieno laivo inspektavimą, įskaitant atsitiktine tvarka atliekamas patikras, ir taip patikrinti, ar jis atitinka šios direktyvos reikalavimus.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų inspektuojama bent 20 % visų kiekvienos toliau nurodytos kategorijos atskirų laivų, kuriems netaikoma Direktyva 2009/16/EB:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad per metus būtų inspektuojama bent 25 % visų kiekvienos toliau nurodytos kategorijos atskirų laivų, kuriems netaikoma Direktyva 2009/16/EB:

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Kad užtikrintų atitiktį taikytiniems šios direktyvos reikalavimams, valstybės narės nustato mažesnės nei 100 bendrosios talpos žvejybos laivų ir mažesnės nei 100 bendrosios talpos pramoginių laivų inspektavimo tvarką, pagal kurią užtikrinama, kad per metus būtų inspektuojama bent 20 % visų žvejybos ir pramoginių laivų, įplaukiančių į atitinkamos valstybės narės uostus.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyto inspektavimo rezultatai registruojami šios direktyvos 15 straipsnyje nurodytos informavimo, stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemos dalyje.

2.  1 ir 1a dalyse nurodyto inspektavimo rezultatai registruojami šios direktyvos 15 straipsnyje nurodytos informavimo, stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemos dalyje.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kad užtikrintų atitiktį taikytiniems šios direktyvos reikalavimams, valstybės narės nustato mažesnės nei 100 bendrosios talpos žvejybos laivų ir mažesnės nei 100 bendrosios talpos pramoginių laivų inspektavimo tvarką.

Išbraukta.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/20091a 48 straipsnį, kai prarandamas žvejybos įrankis;

 

______________

 

1a 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Sąjungos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Informaciją, kuri pateikta taikant 4 straipsnį ir 5 straipsnio 2 dalį, Komisija vėliau perduoda IMO GISIS uosto priėmimo įrenginių duomenų bazei.

4.  Informaciją, kuri pateikta taikant 4 straipsnį ir 5 straipsnio 2 dalį, Komisija vėliau perduoda IMO GISIS uosto priėmimo įrenginių duomenų bazei – ją reikia reguliariai atnaujinti.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisija, remdamasi pagal 2 dalies da punktą pateikiamais duomenimis, iki 2022 m. gruodžio 31 d. ir po to kas dvejus metus paskelbia apibendrinamąją ataskaitą dėl prarastų žvejybos įrankių.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija užtikrina, kad direktyvos įgyvendinimo stebėsenos tikslais iš inspektavimo duomenų bazės būtų įmanoma atsisiųsti valstybių narių pateiktus atitinkamus duomenis.

4.  Komisija užtikrina, kad direktyvos įgyvendinimo stebėsenos tikslais iš inspektavimo duomenų bazės būtų įmanoma atsisiųsti valstybių narių pateiktus atitinkamus duomenis. Direktyvos įgyvendinimo stebėjimo tikslais Komisija reguliariai peržiūri duomenų bazę ir atkreipia dėmesį į visas abejones dėl to, ar direktyva visapusiškai įgyvendinama, siekdama paraginti imtis taisomųjų veiksmų.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15a straipsnis

 

Darbuotojų mokymai

 

Uosto ir uosto priėmimo įrenginių institucijos užtikrina, kad visi darbuotojai dalyvautų reikiamuose mokymuose, kuriuose įgytų jų darbui, susijusiam su atliekų tvarkymu, būtinų žinių, ypač daug dėmesio skiriant sveikatos ir saugos aspektams, susijusiems su pavojingų medžiagų tvarkymu, ir kad mokymo reikalavimai būtų reguliariai atnaujinami atsižvelgiant į technologinių inovacijų uždavinius.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas taikytinų nuobaudų taisykles ir imasi visų būtinų priemonių šių nuobaudų taikymui užtikrinti. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Valstybės narės nustato pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas taikytinų nuobaudų taisykles ir imasi visų būtinų priemonių šių nuobaudų taikymui užtikrinti. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos ir jos skiriamos atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą ir į tai, ar institucija, operatorius, agentas, kapitonas ar kitas atitinkamas asmuo jau yra anksčiau padarę panašų pažeidimą.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija pasirūpina, kad valstybių narių nacionalinės institucijos ir ekspertai, įskaitant privačiojo sektoriaus ekspertus, galėtų dalytis šios direktyvos taikymo Sąjungos uostuose patirtimi.

Komisija pasirūpina, kad valstybių narių nacionalinės institucijos ir ekspertai, įskaitant privačiojo sektoriaus, pilietinės visuomenės ir profesinių sąjungų ekspertus, galėtų dalytis šios direktyvos taikymo Sąjungos uostuose patirtimi.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šios direktyvos priėmimo dienos] ir po to kas dvejus metus valstybės narės pateikia Komisijai informaciją apie jose taikomą geriausią praktiką, susijusią su tausiu atliekų tvarkymu laivuose ir jų uostuose. Praėjus šešiems mėnesiams po kiekvieno informacijos pateikimo termino, Komisija parengia ataskaitą dėl šių geriausios praktikos pavyzdžių, kad pateiktų gaires, kaip daryti pažangą siekiant šios direktyvos tikslų.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Direktyva 2005/35/EB

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

20a straipsnis

 

Direktyvos 2005/35/EB daliniai pakeitimai

 

Direktyva 2005/35/EB iš dalies keičiama taip:

 

1)  2 straipsnio 2 punktas pakeičiamas taip:

2. „Teršiančios medžiagos“ – tai medžiagos, kurioms taikomas Marpol 73/78 I priedas (nafta) ir II priedas (nuodingos skystos urmu gabenamos medžiagos).

„2.  „Teršiančios medžiagos“ – tai medžiagos, kurioms taikomas Marpol 73/78 I priedas (nafta), II priedas (nuodingos skystos urmu gabenamos medžiagos), IV priedas (nuotekos), V priedas (šiukšlės) ir VI priedas (atmosferos teršalai), išdėstyti naujausia versija.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116)(Šis pakeitimas susijęs su nauju pakeitimu, kuriuo įtraukiamas 20a straipsnis (naujas) ir siūloma pakeisti taršių medžiagų apibrėžtį Direktyvoje dėl taršos iš laivų.)

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a straipsnio 1 dalies 2 punktas (naujas)

Direktyva 2005/35/EB

5 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2)   5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.   Teršalų išmetimas bet kurioje iš 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų teritorijų nelaikomas pažeidimu, jei juo įvykdomos Marpol 73/78 I priedo 15, 34, 4.1 ar 4.3 taisyklėse arba II priedo 13, 3.1.1 ar 3.1.3 taisyklėse nustatytos sąlygos.

1.   Teršalų išmetimas bet kurioje iš 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų teritorijų nelaikomas pažeidimu, jei juo įvykdomos Marpol 73/78 I priedo 15, 34, 4.1 ar 4.3 taisyklėse, II priedo 13, 3.1.1 ar 3.1.3 taisyklėse, IV priedo 3 ir 11 taisyklėse, V priedo 4, 5, 6 ar 7 taisyklėse arba VI priedo 3 taisyklėje, išdėstytose naujausia versija, nustatytos sąlygos.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116)(Šis pakeitimas susijęs su nauju pakeitimu, kuriuo įtraukiamas 20a straipsnis (naujas) ir siūloma pakeisti taršių medžiagų apibrėžtį Direktyvoje dėl taršos iš laivų.)

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 1 dalies 3 punktas (naujas)

Direktyva 2005/35/EB

5 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3)   5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.   Teršalų išmetimas 3 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose nurodytose teritorijose nelaikomas savininko, kapitono ar įgulos padarytu pažeidimu, jei juo įvykdomos Marpol 73/78 I priedo 4.2 taisyklėje arba II priedo 3.1.2 taisyklėje nustatytos sąlygos.

„2.   Teršalų išmetimas 3 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose nurodytose teritorijose nelaikomas savininko, kapitono ar įgulos padarytu pažeidimu, jei juo įvykdomos Marpol 73/78 I priedo 4.2 taisyklėje, II priedo 3.1.2 taisyklėje, IV priedo 3 ir 11 taisyklėse, V priedo 4, 5, 6 ar 7 taisyklėse arba VI priedo 3 taisyklėje, išdėstytose naujausia versija, nustatytos sąlygos.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116)(Šis pakeitimas susijęs su pakeitimu, kuriuo įtraukiamas 20a straipsnis (naujas) ir siūloma pakeisti taršių medžiagų apibrėžtį Direktyvoje dėl taršos iš laivų.)

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija šią direktyvą įvertina ir ne vėliau kaip per septynerius metus nuo jos įsigaliojimo to vertinimo rezultatus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Komisija šią direktyvą įvertina ir ne vėliau kaip per ketverius metus nuo jos įsigaliojimo to vertinimo rezultatus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Komisija taip pat įvertina, ar Europos jūrų saugumo agentūrai (EMSA) reikėtų suteikti papildomą šios direktyvos laikymosi užtikrinimo kompetenciją. Tai galėtų apimti įtariamo uosto priėmimo įrenginių netinkamumo patikrą ir tyrimą pagal 4 straipsnį.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. birželio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. birželio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą. 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 2 dalies paskutinėje pastraipoje, 6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 3 dalyje nustatyti įpareigojimai vykdomi pagal Direktyvą 2010/65/ES.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 priedo 1 paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Uosto priėmimo įrenginių eksploatavimo ir administravimo išlaidų kategorijos

Su uosto priėmimo įrenginių eksploatavimu ir administravimu susijusių išlaidų ir grynųjų pajamų kategorijos

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 priedo lentelės 2 a stulpelis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pajamos

 

Pajamos, gaunamos pagal didesnės gamintojo atsakomybės sistemą ir nacionalinio ar regioninio finansavimo programas, be kita ko, toliau nurodyti pajamų elementai:

 

– ne atskirai surinktų atliekų (t. y. atliekų, kurioms taikoma didesnės gamintojo atsakomybės sistema, tačiau kurios nepatenka į atskiro atliekų surinkimo kanalą, pvz., atliekų, surinktų kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis) rinkimas, gabenimas ir tvarkymas;

 

– visuomenės informavimas ir sąmoningumo didinimas;

 

– atliekų prevencijos veiksmai;

 

– šiukšlinimo prevencija ir valdymas;

 

– didesnės gamintojo atsakomybės sistemos taikymo užtikrinimas ir priežiūra (įskaitant auditą, kovos su piktnaudžiautojais priemones ir t. t.);

 

– administravimas, komunikacija, duomenų tvarkymas ir ataskaitų teikimas, susiję su kolektyvinių sistemų veikimu;

 

– finansavimas Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšomis;

 

– kitas finansavimas ar subsidijos, kuriuos uostai gali gauti atliekų tvarkymo ir žuvininkystės tikslais.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Grynosios pajamos

 

Grynosios pajamos, gaunamos pagal atliekų tvarkymo sistemas ir nacionalinio ar regioninio finansavimo programas, įskaitant toliau nurodytas pajamas:

 

– grynąją finansinę naudą, kurią teikia didesnės gamintojo atsakomybės sistemos;

 

– kitas grynąsias pajamas, gaunamas iš atliekų tvarkymo, pavyzdžiui, perdirbimo sistemų;

 

– finansavimą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo;

 

– kitą finansavimą ar subsidijas, kuriuos uostai gali gauti atliekų tvarkymo ir žuvininkystės tikslais.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[įrašyti laivo pavadinimą] [įrašyti IMO numerį]  [įrašyti vėliavos valstybės pavadinimą]

[įrašyti laivo pavadinimą] [įrašyti IMO numerį]  [įrašyti vėliavos valstybės pavadinimą]

plaukioja pagal tvarkaraštį ir pagal arba iš anksto nustatytą maršrutą dažnai bei reguliariai įplaukia į šį (šiuos) [įrašyti valstybės narės pavadinimą] uostą (-us):

plaukioja pagal tvarkaraštį arba vykdo žvejybos reisus ir pagal nustatytą grafiką arba iš anksto nustatytą maršrutą dažnai bei reguliariai įplaukia į šį (šiuos) [įrašyti valstybės narės pavadinimą] uostą (-us):


AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas.

Vienas didžiausių aplinkosaugos iššūkių – jūrų šiukšlių kiekio ir taršos mažinimas. Kasmet į vandenyną išmetama 4,8–12,7 mln. tonų plastiko atliekų. Vandenyne, pradedant giliųjų įdubų dugnu ir baigiant atokia Arktimi, galima rasti beveik visų rūšių plastiko medžiagų ir produktų. Kadangi ši lengva ir patvari medžiaga labai plačiai naudojama ir netinkamai šalinama, makroplastikas ir mikroplastikas pradėjo kelti pavojų jūrų ekosistemai. Nors labai didelę jūrų šiukšlių dalį į jūrą išmeta sausumoje esantys šaltiniai, šią problemą galima išspręsti tik taikant holistinį požiūrį. Taigi, tyčia ar atsitiktinai išmetamų laivų atliekų ir nuotekų tvarkymo reglamentavimas atlieka svarbų vaidmenį siekiant, kad vandenyne nebebūtų plastiko ir kad jis būtų sveikas – tik taip galima išsaugoti jo funkcijas, gyvybiškai svarbias žmogaus gerovei ateityje. 

Direktyva 2000/59/EB reglamentuojamas atliekų tvarkymas krante, t. y. jos nuostatomis užtikrinama, kad uostuose būtų įrengti priėmimo įrenginiai ir kad atliekos būtų pristatomos į tuos įrenginius. Ja įgyvendinamos atitinkamos tarptautinės normos, t. y. normos, nustatytos MARPOL konvencijoje (Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos). Praėjus 17 metų po direktyvos įsigaliojimo dienos, reikalinga nuodugni peržiūra, nes taikymo sritis ir apibrėžtys nebedera su tarptautine sistema ir valstybės narės skirtingai interpretuoja pagrindines jos sąvokas, o tai trikdo atitinkamus subjektus (laivų operatorius, uostų administracijas ir veiklos vykdytojus).

Komisijos atliktas poveikio vertinimas

Komisijos atliktame poveikio vertinime nustatytos dvi pagrindinės problemos ir penki su jomis susiję veiksniai. Nustatytosios dvi problemos yra šios: į jūrą išmetamos laivuose susidariusios atliekos ir krovinio likučiai ir administracinė našta, susijusi su Uosto priėmimo įrenginių direktyvos įgyvendinimu. Penki su šiomis problemomis susiję veiksniai yra šie: netinkamas atliekų priėmimas į uosto priėmimo įrenginius ir netinkamas jų tvarkymas, nepakankamos piniginės paskatos pristatyti laivuose susidariusias atliekas, neveiksmingas ir nepakankamas privalomo pristatymo įpareigojimo laikymosi užtikrinimas, nederančios ir pasenusios apibrėžtys ir formos, nenuoseklus išimčių taikymas pagal tvarkaraštį plaukiojantiems laivams.

Komisijos pasiūlymas

Du pagrindiniai Komisijos pasiūlymo dėl Direktyvos 2000/59/EB keitimo tikslai įvardyti taip: į jūrą išmetamų laivuose susidariusių atliekų kiekio mažinimas ir administracinės naštos uostams, uostų naudotojams ir kompetentingoms institucijoms mažinimas. Kad būtų pasiekti šie bendrieji tikslai, nustatyti penki konkretūs uždaviniai: užtikrinti, kad būtų tinkami įrenginiai, suteikti veiksmingas (pinigines) paskatas pristatyti atliekas į uosto priėmimo įrenginius, t. y. įvesti 100 proc. netiesioginį mokestį už šiukšles ir atsitiktinai sužvejotas atliekas, pašalinti kliūtis, kurios trukdo užtikrinti, kad įpareigojimų būtų laikomasi, suderinti ir atnaujinti apibrėžtis ir normas, suderinti išimčių taikymo taisykles.

Pranešėjos pozicija

•  Pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą kaip žiedinės ekonomikos įgyvendinimo strategijos dalį.

•  Pranešėja pritaria bendresnei laivų atliekų apibrėžčiai, atsižvelgiant į atitinkamus MARPOL konvencijos priedus, įskaitant krovinio likučius, išmetamųjų dujų valymo sistemų likučius (įskaitant tokių sistemų nuosėdas ir nuotekas), nes tai užtikrina visapusišką atitiktį MARPOL konvencijos apibrėžtims ir didesnį derėjimą su standartinėmis IMO formomis ir pažymėjimais. Vis dėlto ji mano, kad reikia daugiau draudimų išmesti į jūrą – turi būti draudžiama į jūrą išmesti tam tikrus krovinio likučius ir panaudotą vandenį iš atvirojo kontūro skruberių. Pranešėja ragina valstybes nares imtis veiksmų jų teritoriniuose vandenyse ir primygtinai ragina ES siekti to paties IMO lygmeniu.

•  Pranešėja taip pat siūlo į direktyvos taikymo sritį įtraukti laivų remonto atliekas ir balastinio vandens tvarkymą pagal IMO Balastinio vandens tvarkymo konvenciją, įsigaliojusią 2017 m. rugsėjo mėn.

•  Ji pabrėžia, jog labai svarbu, kad laivuose susidarytų mažiau atliekų, ir kad reikia sąmoningumo didinimo priemonių ir teigiamų paskatų šioje srityje, pvz., įvesti žaliojo laivo sąvoką, kalbant apie atliekų tvarkymą laive.

•  Kadangi turima mažai duomenų apie prarastus žvejybos įrankius, kurie kelia pavojų jūrų aplinkai ir laivų saugumui, pranešėja konkrečiai įtraukia pranešimo apie prarastą žvejybos įrankį, kai grįžtama į uostą, įpareigojimą.

•  Pranešėja atkreipia dėmesį į atsitiktinai sužvejotas atliekas ir poreikį skatinti projektus, kuriuos vykdant būtų surenkamos jūrų šiukšlės. Todėl atsitiktinai sužvejotų atliekų tvarkymo išlaidas turėtų padengti ne uostų naudotojai ir žvejai, bet jos turėtų būti padengiamos iš pajamų, kurias teikia alternatyvios finansavimo sistemos, pvz., atliekų tvarkymo sistemos arba viešosios lėšos.

•  Pranešėjai kelia susirūpinimą padėtis mažuose uostuose, kuriems gresia susidurti su dideliais sunkumais, nes jų turimi ištekliai (darbuotojai, struktūra, organizacija ir kt.) riboti. Siekiant neužkrauti neproporcingos administracinės naštos, labai mažiems uostams turėtų būti netaikomas įpareigojimas parengti atliekų tvarkymo planą ir išduoti atliekų pristatymo patvirtinimo dokumentus.

•  Pranešėja pažymi, kad laivai, vykdantys jūrų netolimojo vežimo veiklą, patirtų labai didelę administracinę naštą, jeigu nebus atsižvelgta į ypatingą jų statusą. Reikėtų numatyti galimybę šio konkretaus tipo laivams taikyti sumažintą mokestį.

•  Pranešėja nurodo, kad įpareigojimas iškrauti atliekas ES uostuose prieš išplaukiant į trečiąsias šalis turėtų būti taikomas tais atvejais, kai kitame uoste, į kurį bus įplaukiama, nėra tinkamų priėmimo įrenginių.

•  Kadangi didžiausia problema – užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo išmesti atliekas į jūrą, pranešėja siūlo, Komisijai persvarstant direktyvą, išnagrinėti, kokį vaidmenį užtikrinant, kad šios direktyvos būtų laikomasi, galėtų atlikti EMSA.


PRIEDAS. PRANEŠĖJAIINFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS

Šį sąrašą pranešėjas (-a) rengia savo noru ir tik savo atsakomybe. Pranešėjas (-a), rengdamas (-a) šį pranešimą, gavo informacijos iš šių subjektų ar asmenų prieš jį priimant komitete:

Subjektas ir (arba) asmuo

Hazardous Waste Europe

EUROSHORE

Seas at Risk

European Sea Ports Organisation (ESPO)

Union des Ports de France

Port of Rotterdam

Hanse-Office, Vertretung der Hansestadt Hamburg und Schleswig-Holsteins bei der EU

European Community Shipowners’ Associations (ECSA)

Verband Deutscher Reeder (VdR)

Union of Greek Shipowners

Cruise Lines International Association (CLIA)

Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the EU (europêche)

Representatives from various Member States governments

Representatives from the European Commission


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ  (18.9.2018)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laivų atliekoms skirtų uosto priėmimo įrenginių, kuria panaikinama Direktyva 2000/59/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB ir Direktyva 2010/65/ES

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Nuomonės referentas: Bas Eickhout

(*)  Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Į jūrą išmetamos laivų atliekos kelia didelę grėsmę jūros aplinkai, daro poveikį žmonių sveikatai ir turi daug kainuojančių ekonominių padarinių. Nors atliekų šaltiniai sausumoje yra daugiausiai šiukšlių į jūrą išmetantys subjektai, šaltiniams jūroje taip pat tenka nemaža dalis atsakomybės už taršą: jų atliekos ES vidutiniškai sudaro 32 proc., o kai kuriuose ES jūrų baseinuose iki 50 proc., visų šiukšlių. Siekdama spręsti jūrų šiukšlių iš laivų problemą, Komisija pateikė pasiūlymą dėl Uosto priėmimo įrenginių direktyvos peržiūros. s

Komisijos pasiūlyme reikalaujama, kad visi Sąjungos uostai įdiegtų 100 proc. šiukšlių priėmimo sistemą be jokių specialių mokesčių, siekiant pašalinti ekonominę paskatą laivams išmesti šiukšles į jūrą. Nuomonės referentas palankiai vertina šį svarbų Komisijos siūlomą pakeitimą. Turėtų nebūti ekonominių paskatų laivams išmesti šiukšles į jūrą.

Nuomonės referentas taip pat palankiai vertina tai, kad žvejybos laivai įtraukiami į išlaidų padengimo sistemą. Tačiau nepasiūlyta jokių konkrečių priemonių dėl paties žvejybos įrankio, nors didelė dalis žvejybos tinklų (33 proc.) prarandami ir dėl to atsiranda vadinamoji vaiduoklinė žvejyba, nuo kurios kenčia žuvų ištekliai ir kuri daro žalą laukinei jūrų gyvūnijai ir augalijai. Ji taip pat sukelia nemažų ekonominių nuostolių, nes tinklai dažnai padaro žalos kitiems laivams. Nuomonės referentas mano, kad, siekiant spręsti šią problemą, svarbus vaidmuo tenka privalomoms didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms. Valstybės narės turėtų taikyti diferencijuotus mokesčius, siekdamos skatinti taip projektuoti įrankius, kad būtų lengviau juos perdirbti, ir grąžinamo užstato sistemos mokestį, kai parduodamas naujas įrankis, kad paskatintų atiduoti įrankį pasibaigus jo eksploatacijai.

Be to, nuomonės referentas mano, kad tais atvejais, kai laivas praranda žvejybos įrankį, turėtų būti reikalaujama, kad jis pateiktų visą atitinkamą informaciją vėliavos valstybės narės kompetentingai institucijai. Informacija turėtų būti sistemingai kaupiama centrinėje duomenų bazėje (SafeSeaNet), siekiant stebėti padėtį, nustatyti konkrečias problemas ir palengvinti prarastų įrankių paiešką. Tai taip pat padėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo išmesti seną žvejybos įrankį. Šie duomenys pagrįs reguliarias Komisijos ataskaitas, bus galima sudaryti prarastų žvejybos įrankių žemėlapius, kad būtų lengviau vykdyti paieškos programas ir kitas priemones.

Į žvejybos laivų tinklus dažnai pakliūva atliekos. Nuomonės referento nuomone, turėtų nebūti ekonominių paskatų negabenti šių atliekų į uostą. Komisija siekia paskatinti pristatyti į priėmimo įrenginius į tinklus pakliuvusias atliekas – jos įtraukiamos į 100 proc. netiesioginių mokesčių sistemą. Nuomonės referentas mano, kad tokia papildoma priemonė gera, tačiau vis tiek dėl jos gali padidėti visuotinis mokestis žvejybos laivams. Todėl nuomonės referentas įtraukia reikalavimą, kad į tinklus pakliuvusių atliekų surinkimo uosto priėmimo įrenginiuose ir tolesnio jų tvarkymo išlaidos būtų finansuojamos iš alternatyvių pajamų šaltinių, nustatytų persvarstytoje Uosto priėmimo įrenginių direktyvoje, pvz., pasinaudojant naujomis didesnės gamintojo atsakomybės sistemomis, arba subsidijomis.

Komisija įveda sąvoką „ekologiškas laivas“: laivai, kurie mažina laive susidarančių atliekų kiekį, gali pretenduoti į sumažintą mokestį. Nuomonės referento nuomone, reikia paaiškinti ir suderinti būtinuosius reikalavimus. Nuomonės referentas į naują priedą įtraukia veiksmus, atitinkančius žiedinės ekonomikos principus ir MARPOL konvencijos gaires dėl šiukšlių. Priemonės įvairios, pradedant nuo šaltinių atskyrimo ir atliekų surinkimo, baigiant mokymais ir vienkartinių medžiagų vengimu.

Be to, nuomonės referentas siūlo užtikrinti, kad šiukšlių ir atmosferos teršalų išmetimas, tyčia, dėl neapdairumo ar didelio aplaidumo, būtų laikomas baudžiamąja veika pagal ES teisę, taigi, būtų reikalaujama, kad valstybės narės taikytų atitinkamas sankcijas. Šios papildomos nuostatos taikymo išimtys turėtų būti panašios į Tarptautinėje konvencijoje dėl teršimo iš laivų prevencijos (toliau – MARPOL konvencija) nustatytas išimtis.

Į Komisijos pasiūlymą dėl Uosto priėmimo įrenginių direktyvos peržiūros šiuo metu neįtrauktos stacionariosios ir plūduriuojančiosios jūrinės platformos, naudojamos naftos gavybai ir sandėliavimui. 2015 m. ES turėjo 232 jūrines platformas, kuriose dirbo maždaug po 100–200 žmonių. Analitikai priėjo prie išvados, kad platformos yra gana didelės dalies į jūrą išmetamų šiukšlių šaltinis. Nuomonės referentas siūlo užtikrinti, kad platformų šiukšlės taip pat būtų pristatomos į uosto priėmimo įrenginius.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, kuria panaikinama Direktyva 2000/59/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB ir Direktyva 2010/65/ES

dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, kuria panaikinama Direktyva 2000/59/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2005/35/EB, Direktyva 2009/16/EB ir Direktyva 2010/65/ES

(Šis pakeitimas susijęs su pakeitimu, kuriuo įtraukiamas 20a straipsnis (naujas) ir siūloma pakeisti taršių medžiagų apibrėžtį Direktyvoje dėl taršos iš laivų.)

Pagrindimas

Direktyvoje 2005/35/EB išdėstytos taisyklės, pagal kurias nustatomos sankcijos už teršiančių medžiagų išmetimą iš laivo. Šiuo metu Direktyva 2005/35/EB apima tik atliekas, kurioms taikomas MARPOL I priedas (nafta) ir II priedas (nuodingos skystos urmu gabenamos medžiagos). Ją reikėtų iš dalies pakeisti, kad būtų įtrauktos išmetamos atliekos, kurioms taikomas V priedas (šiukšlės) ir VI priedas (atmosferos teršalai).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Tarptautinėje konvencijoje dėl teršimo iš laivų prevencijos (toliau – MARPOL konvencija) nustatyta bendrųjų draudimų išmesti laivų atliekas į jūrą, tačiau taip pat reglamentuojamos sąlygos, kuriomis tam tikrų rūšių atliekos gali būti išmetamos į jūros aplinką. MARPOL konvencijoje reikalaujama, kad prie konvencijos prisijungusios valstybės užtikrintų, kad uostuose būtų įrengti tinkami priėmimo įrenginiai;

(2)  Tarptautinėje konvencijoje dėl teršimo iš laivų prevencijos (toliau – MARPOL konvencija) nustatyta bendrųjų draudimų išmesti laivų ir stacionariųjų ar plūduriuojančiųjų platformų atliekas į jūrą, tačiau taip pat reglamentuojamos sąlygos, kuriomis tam tikrų rūšių atliekos gali būti išmetamos į jūros aplinką. MARPOL konvencijoje reikalaujama, kad prie konvencijos prisijungusios valstybės užtikrintų, kad uostuose būtų įrengti tinkami priėmimo įrenginiai;

Pagrindimas

MARPOL konvencija taip pat reglamentuojamos stacionariųjų ir plūduriuojančiųjų platformų išmetamos atliekos. Platformos turėtų būti įtrauktos į šias nuostatas.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  per pastaruosius du dešimtmečius padaryta svarbių MARPOL konvencijos ir jos priedų pakeitimų, kuriais nustatytos griežtesnės laivų atliekų išmetimo į jūrą normos ir draudimai;

(4)  per pastaruosius du dešimtmečius padaryta svarbių MARPOL konvencijos ir jos priedų pakeitimų, kuriais nustatytos griežtesnės laivų atliekų pristatymo į priėmimo įrenginius normos ir laivų atliekų išmetimo į jūrą draudimai;

Pagrindimas

MARPOL konvencijoje taip pat aptariamas atliekų pristatymo į uosto priėmimo įrenginius klausimas.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  nepaisant šių reglamentavimo sistemos pokyčių, atliekos tebėra išmetamos į jūrą. Tokią padėtį lemia keli veiksniai: uostai ne visuomet turi tinkamų uosto priėmimo įrenginių, reikalavimų vykdymo užtikrinimas dažnai yra nepakankamas ir trūksta paskatų pristatyti atliekas į krantą;

(7)  nepaisant šių reglamentavimo sistemos pokyčių, atliekos tebėra išmetamos į jūrą, sukeliant itin brangiai kainuojančių padarinių aplinkai, visuomenei ir ekonomikai. Tokią padėtį lemia keli veiksniai: uostai ne visuomet turi tinkamų uosto priėmimo įrenginių, reikalavimų vykdymo užtikrinimas dažnai yra nepakankamas ir trūksta paskatų pristatyti atliekas į krantą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  nepaisant patobulinimų, maisto atliekų būtent kruiziniuose laivuose vis dar gali būti daug. Maisto atliekų tvarkymo praktika tebėra sritis, kurioje reikia plėtoti rūšiuojamojo atliekų rinkimo ir pakartotinio jų naudojimo praktiką.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  renkamas laivų atliekas, įskaitant paliktus žvejybos įrankius, būtina atskirti, kad jas būtų galima toliau panaudoti vėlesniais atliekų tvarkymo proceso etapais. Pagal tarptautines normas ir standartus šiukšlės laivuose dažnai rūšiuojamos, todėl Sąjungos teisės aktais reikėtų užtikrinti, kad tokiam atliekų rūšiavimui laive nepakenktų atskiro atliekų surinkimo krante priemonių nebuvimas;

(12)  renkamas laivų atliekas, įskaitant paliktus žvejybos įrankius, būtina atskirti, kad jas būtų galima toliau pakartotinai panaudoti arba perdirbti vėlesniais atliekų tvarkymo proceso etapais, ir užkirsti kelią tam, kad atliekos darytų žalą jūros gyvūnams ir aplinkai. Pagal tarptautines normas ir standartus šiukšlės laivuose dažnai rūšiuojamos, todėl Sąjungos teisės aktais reikėtų užtikrinti, kad tokiam atliekų rūšiavimui laive nepakenktų atskiro atliekų surinkimo krante priemonių nebuvimas; Valstybės narės turi skatinti, kad būtų taikoma geresnė atskiro surinkimo sistema, atsižvelgdamos į uostų ypatumus;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  turėtų būti toliau plėtojamas rūšiuojamasis atliekų, tokių kaip maisto atliekos, tepalai ir nafta, rinkimas konkrečiu tikslu sudaryti sąlygas pakartotinai jas naudoti pagal žiedinės ekonomikos principus;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  nors didžiosios dalies į jūrą išmetamų šiukšlių šaltinis yra sausumoje vykdoma veikla, laivybos sektoriaus, įskaitant žvejybos ir pramoginės laivybos sektorių, indėlis į taršą taip pat didelis, nes šiukšlės, įskaitant plastiką ir paliktus žvejybos įrankius, išmetamos tiesiai į jūrą;

(13)  nors didžiosios dalies į jūrą išmetamų šiukšlių šaltinis yra sausumoje vykdoma veikla, laivybos sektoriaus, įskaitant žvejybos ir pramoginės laivybos sektorių, indėlis į taršą taip pat didelis, nes šiukšlės, įskaitant plastiką ir paliktus žvejybos įrankius, išmetamos tiesiai į jūrą; Remiantis Europos Komisijos vertinimu, plastiko atliekos sudaro daugiau kaip 80 proc. jūrų šiukšlių, o žvejybos įrankiai, kuriuose yra plastiko, sudaro 27 proc. Europos paplūdimiuose randamų į jūrą išmetamų šiukšlių ir per metus tai sudaro 11 tūkstančių tonų;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  Direktyva 2008/98/EB nustatytos atliekų prevencijos priemonės, kurias valstybės narės turėtų taikyti, siekdamos užkirsti kelią atliekų susidarymui. Šiomis priemonėmis, be kita ko, turėtų būti siekiama nutraukti į jūrą išmetamų šiukšlių susidarymą, siekiant prisidėti prie JT darnaus vystymosi tikslo vykdyti visų rūšių jūrų taršos prevenciją ir gerokai ją sumažinti;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b)  Stacionariosios ir plūduriuojančiosios platformos išmeta nemažą dalį jūrų šiukšlių ir turėtų būti reikalaujama, kad jos parengtų atliekų tvarkymo planą, pagal kurį būtų privaloma atliekas rinkti atskirai ir reguliariais intervalais pristatyti savo atliekas į Sąjungos uostus;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  2004 m. vasario 13 d. IMO Tarptautinė konvencija dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo (toliau – Balastinio vandens tvarkymo konvencija) įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 8 dieną. Balastinio vandens tvarkymo konvencija įpareigoja visus laivus pagal Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) standartus vykdyti balastinio vandens valdymo procedūras, ir reikalaujama, kad balasto cisternoms valyti ir taisyti paskirtieji uostai ir terminalai turėtų turėti reikiamus įrenginius nuosėdoms surinkti.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant veiksmingai spręsti jūrų šiukšlinimo problemą, labai svarbu užtikrinti, kad paskatų pristatyti atliekas, visų pirma šiukšles, į uosto priėmimo įrenginius lygis būtų tinkamas. Tai galima pasiekti taikant išlaidų padengimo sistemą, pagal kurią turi būti taikomas netiesioginis mokestis, mokamas nepriklausomai nuo to, ar pristatomos atliekos, ir tas mokestis turėtų suteikti teisę pristatyti atliekas be jokių papildomų tiesioginių mokesčių. Ši sistema turėtų būti taip pat taikoma žvejybos ir pramoginės laivybos sektoriui, atsižvelgiant į tai, kad jie prisideda prie jūrų šiukšlinimo;

(18)  siekiant veiksmingai spręsti jūrų šiukšlinimo problemą, labai svarbu užtikrinti, kad paskatų pristatyti atliekas, visų pirma šiukšles, į uosto priėmimo įrenginius lygis būtų tinkamas. Tai galima pasiekti taikant išlaidų padengimo sistemą, pagal kurią turi būti taikomas netiesioginis mokestis, mokamas nepriklausomai nuo to, ar pristatomos atliekos, ir tas mokestis turėtų suteikti teisę pristatyti atliekas be jokių papildomų tiesioginių mokesčių. Ši sistema turėtų būti taip pat taikoma žvejybos ir pramoginės laivybos sektoriui, atsižvelgiant į tai, kad jie prisideda prie jūrų šiukšlinimo; Žvejybos laivai neturėtų patirti papildomų išlaidų dėl į tinklus pakliuvusių atliekų pristatymo.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  Žvejai gali atlikti svarbų vaidmenį išvalydami jūrą nuo šiukšlių, jei jie pasyviai surinktas atliekas grąžintų į uostą, kur jas būtų galima tinkamai tvarkyti. Siekdamos skatinti pristatyti pasyviai sužvejotas atliekas, surinktas tinklais per įprastas žvejybos operacijas, valstybės narės turėtų padengti su tokių atliekų surinkimu uosto priėmimo įrenginiuose ir tolesniu jų tvarkymu susijusias išlaidas iš pajamų, kurias teikia alternatyvūs įplaukų šaltiniai;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18b)  siekdamos veiksmingai spręsti į jūrą išmetamų šiukšlių problemą, valstybės narės taip pat turėtų aktyviau kurti jūroje pamestų žvejybos įrankių kiekio mažinimo strategijas ir planus, taip pat panaudodamos Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) dotacijas ir struktūrinių bei Europos teritorinio bendradarbiavimo fondų paramą, aktyviai dalyvaujant regionams. Taip pat reikėtų skatinti naujas valdymo priemones ir gerąją praktiką, pvz., susijusias su tyrimais Adrijos jūroje, įgyvendinant bendrai Europos teritorinio bendradarbiavimo fondų lėšomis finansuojamus projektus, taip pat pripažįstant naują žvejybos laivynų kaip jūrų prižiūrėtojų vaidmenį;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  reikėtų toliau plėtoti su atliekų tvarkymu susijusį ekologiško laivo koncepcijos komponentą, kad laivams, kuriuose mažinama atliekų, būtų taikoma veiksminga atlygio sistema;

(19)  reikėtų įgyvendinti su atliekų tvarkymu susijusį ekologiško laivo koncepcijos komponentą. Turėtų būti nustatyti visoje Sąjungoje taikomi būtinieji reikalavimai ir kuriuos reikėtų įgyvendinti kaip galima nuosekliau, kad laivams, kuriuose mažinamas susidarančių atliekų kiekis, būtų taikoma veiksminga atlygio sistema, taikant aplinkos atžvilgiu tvarią atliekų prevenciją ir tvarkymą, vadovaujantis gerosios patirties pavyzdžiais ir 2017 m. IMO paskelbtomis MARPOL konvencijos V priedo įgyvendinimo gairėmis; Valstybės narės turėtų skatinti naudoti praktiką, neapsiribojančią reikalaujamais standartais.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  terminale iškrautų krovinių likučiai lieka krovinių savininkų nuosavybė ir dažnai turi ekonominę vertę. Dėl šios priežasties krovinių likučiai neturėtų būti įtraukti į išlaidų padengimo sistemas ir jiems netiesioginis mokestis neturėtų būti taikomas; krovinių likučių pristatymo mokestį turėtų sumokėti priėmimo įrenginio naudotojas, kaip nurodyta suinteresuotųjų šalių sudarytuose sutartimi įformintuose susitarimuose arba kituose vietos susitarimuose;

(20)  terminale iškrautų krovinių likučiai lieka krovinių savininkų nuosavybė ir dažnai turi ekonominę vertę. Dėl šios priežasties krovinių likučiai neturėtų būti įtraukti į išlaidų padengimo sistemas ir jiems netiesioginis mokestis neturėtų būti taikomas; krovinių likučių pristatymo mokestį turėtų sumokėti priėmimo įrenginio naudotojas, kaip nurodyta suinteresuotųjų šalių sudarytuose sutartimi įformintuose susitarimuose arba kituose vietos susitarimuose; vis dėlto tai neturėtų būti taikoma krovinio nuosėdoms, kurias nėra lengva susigrąžinti, kaip antai, didelio klampumo patvarios plūduriuojančiosios medžiagos, pvz., parafinas. Tokios medžiagos gali turėti mažą ekonominę vertę ir todėl yra pavojus, kad jos bus nuplaunamos į jūrą, jei nebus nuplaunamos uosto priėmimo įrenginiuose;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  siekiant gerinti jūrų saugą ir didinti jūros aplinkos apsaugą, reikėtų iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/35/EB1a, kad tarša iš laivų būtų reglamentuojama Sąjungoje teisėje pagal atliekų rūšį, kaip apibrėžta MARPOL konvencijos IV ir VI prieduose, ir būtų užtikrinta, kad asmenims, atsakingiems už neteisėtą atliekų išmetimą į jūrą, būtų taikomos atitinkamos sankcijos;

 

_________________

 

1a2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už taršos pažeidimus, įskaitant baudžiamąsias, įvedimo (OL L 255, 2005 9 30, p. 11).

Pagrindimas

Direktyvoje 2005/35/EB išdėstytos taisyklės, pagal kurias nustatomos sankcijos už teršiančių medžiagų išmetimą iš laivo. Šiuo metu ji apima tik atliekas, kurioms taikomas MARPOL konvencijos I priedas (nafta) ir II priedas (nuodingos skystos urmu gabenamos medžiagos). Ją reikėtų iš dalies pakeisti, į jos taikymo sritį taip pat įtraukiant išleidžiamas nuotekas (IV priedas), išmetamas šiukšles (V priedas) ir su atliekomis susijusią oro taršą (VI priedas).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  stebėsenai ir vykdymo užtikrinimui palengvinti reikėtų taikyti elektroniniais pranešimais ir informacijos keitimusi grindžiamą sistemą. Šiuo tikslu reikėtų labiau išplėtoti pagal Direktyvą 2000/59/EB sukurtą informavimo ir stebėsenos sistemą, kurios veikimas ir toliau turėtų būti grindžiamas esamomis elektroninėmis duomenų sistemomis, visų pirma Sąjungos keitimosi laivybos informacija sistema (SafeSeaNet) ir inspektavimo duomenų baze (THETIS). Į tą sistemą taip pat turėtų būti įtraukiama informacija apie skirtinguose uostuose esančius uosto priėmimo įrenginius;

(24)  stebėsenai ir vykdymo užtikrinimui palengvinti reikėtų taikyti elektroniniais pranešimais ir informacijos keitimusi grindžiamą sistemą. Šiuo tikslu reikėtų labiau išplėtoti pagal Direktyvą 2000/59/EB sukurtą informavimo ir stebėsenos sistemą, kurios veikimas ir toliau turėtų būti grindžiamas esamomis elektroninėmis duomenų sistemomis, visų pirma Sąjungos keitimosi laivybos informacija sistema (SafeSeaNet) ir inspektavimo duomenų baze (THETIS). Į tą sistemą taip pat turėtų būti įtraukiama informacija apie skirtinguose uostuose esančius uosto priėmimo įrenginius ir prarastus žvejybos įrankius;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  siekiant atsižvelgti į tarptautinio lygmens pokyčius ir skatinti laivuose taikyti aplinkai nekenkiančią atliekų tvarkymo praktiką, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais ši direktyva būtų iš dalies keičiama siekiant atnaujinti nuorodas į tarptautinius dokumentus bei priedus ir pakeisti nuorodas į tarptautinius dokumentus, kad tais atvejais, kai tai būtina, tų tarptautinių dokumentų pakeitimai nebūtų taikomi šios direktyvos tikslais ir kad būtų parengti bendri ekologiškų laivų pripažinimo, siekiant jiems taikyti sumažintą atliekų mokestį, kriterijai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(30)  siekiant atsižvelgti į tarptautinio lygmens pokyčius ir skatinti laivuose taikyti aplinkai nekenkiančią atliekų tvarkymo praktiką, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais ši direktyva būtų iš dalies keičiama siekiant atnaujinti nuorodas į tarptautinius dokumentus bei priedus ir pakeisti nuorodas į tarptautinius dokumentus, kad tais atvejais, kai tai būtina, tų tarptautinių dokumentų pakeitimai nebūtų taikomi šios direktyvos tikslais ir kad būtų pakeisti bendri ekologiškų laivų pripažinimo, atsižvelgiant į naudojamą gerąją praktiką ir principu „iš apačios į viršų“ grindžiamas programas, siekiant jiems taikyti sumažintą atliekų mokestį, kriterijai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  stacionarioji arba plūduriuojančioji platforma – bet kokia stacionarioji ar plūduriuojančioji platforma, įskaitant gręžimo platformas, plūduriuojančiąsias gavybos platformas, sandėliavimo, krovimo ar iškrovimo įrenginius, naudojamus bet kokiai skystajai, kietajai ar dujų pavidalo medžiagai išgauti ir sandėliuoti; jūroje;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  laivų atliekos – visos į MARPOL konvencijos I, II, IV, V ir VI priedų taikymo sritį patenkančios atliekos, įskaitant krovinių likučius, susidarančios eksploatuojant laivą arba atliekant pakrovimo, iškrovimo ir valymo operacijas, arba per žvejybos operacijas tinklais surenkamos atliekos;

c)  laivų atliekos – visos į MARPOL konvencijos I, II, IV, V ir VI priedų taikymo sritį patenkančios atliekos, įskaitant krovinių likučius, atsiradusius valant ar taisant balasto cisternas, susidarančios eksploatuojant laivą ar stacionariąją ar plūduriuojančiąją platformą arba atliekant pakrovimo, iškrovimo ir valymo ir laivo taisymo operacijas, arba per žvejybos operacijas tinklais surenkamos atliekos;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  pasyviai sužvejotos atliekos – atliekos, netyčia patenkančios į tinklus vykdant žvejybos operacijas;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  krovinių likučiai – bet kokių laive laikomų krovinių medžiagų liekanos, likusios laive arba laivo triume po pakrovimo ir iškrovimo, įskaitant pakraunant ir iškraunant krovinius atsiradusį perviršį ar įvykusį išsiliejimą; gali būti šlapios, sausos ar išmirkusios plovimo nuotekose ir neapima laivą iššlavus likusių krovinio dulkių arba dulkių ant laivo išorės paviršių;

d)  krovinių likučiai – bet kokių laive laikomų krovinių medžiagų liekanos, likusios laive, laivo triume arba cisternose po pakrovimo ir iškrovimo, įskaitant pakraunant ir iškraunant krovinius atsiradusį perviršį ar įvykusį išsiliejimą; gali būti šlapios, sausos ar išmirkusios plovimo nuotekose ir neapima laivą iššlavus likusių krovinio dulkių arba dulkių ant laivo išorės paviršių;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  žvejybos įrankis – bet koks žvejyboje ir akvakultūroje naudojamas įrankis ar įrenginys, skirtas jūrų biologiniams ištekliams žvejoti ar gaudyti, arba jūros paviršiuje plūduriuojantis įrenginys, skirtas tokiems jūrų biologiniams ištekliams privilioti ir sugauti;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  pakankama atliekoms skirta talpa – pakankama talpa atliekoms laikyti laive nuo jo išvykimo iš uosto iki atvykimo į kitą uostą momento, įskaitant atliekas, kurios veikiausiai susidarys reiso metu;

l)  pakankama atliekoms skirta talpa – pakankama speciali talpa kiekvienos rūšies atliekoms atskirai laikyti laive nuo jo išvykimo iš uosto iki atvykimo į kitą uostą momento, įskaitant atliekas, kurios veikiausiai susidarys reiso metu;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  uostai ir terminalai, kuriuose valomos arba remontuojamos balasto talpyklos, turėtų nuosėdoms priimti tinkamus uosto priėmimo įrenginius;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  naudojant uosto priėmimo įrenginius laivų atliekas būtų galima tvarkyti taip, kad nebūtų kenkiama aplinkai ir būtų laikomasi Direktyvoje 2008/98/EB ir kituose atitinkamuose Sąjungos atliekų srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Šiuo tikslu valstybės narės nustato, kad uostuose taikoma atskiro atliekų surinkimo tvarka, kaip reikalaujama Sąjungos atliekų srities teisės aktuose, visų pirma Direktyvoje 2008/98/EB, Direktyvoje 2012/19/ES ir Direktyvoje 2006/66/EB. C punktas taikomas nedarant poveikio Reglamentu (EB) Nr. 1069/2009 nustatytų griežtesnių reikalavimų dėl tarptautinėse transporto priemonėse susidarančių viešojo maitinimo atliekų tvarkymo taikymui.

c)  naudojant uosto priėmimo įrenginius laivų atliekas būtų galima tvarkyti taip, kad nebūtų kenkiama aplinkai ir būtų laikomasi Direktyvoje 2008/98/EB ir kituose atitinkamuose Sąjungos atliekų srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Šiuo tikslu valstybės narės nustato, kad uostuose taikoma atskiro atliekų surinkimo tvarka, kuria sukuriamos palankios sąlygos pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, kaip reikalaujama Sąjungos atliekų srities teisės aktuose, visų pirma Direktyvoje 2008/98/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB1a, Direktyvoje 2012/19/ES ir Direktyvoje 2006/66/EB. C punktas taikomas nedarant poveikio Reglamentu (EB) Nr. 1069/2009 nustatytų griežtesnių reikalavimų dėl tarptautinėse transporto priemonėse susidarančių viešojo maitinimo atliekų tvarkymo taikymui.

 

_________________

 

1a 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 365, 1994 12 31, p. 10).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Atitinkamos uostų institucijos arba, jeigu jų nėra, atitinkamos institucijos užtikrina, kad atliekų pristatymo ar priėmimo veikla būtų vykdoma taikant pakankamas saugumo priemones, siekiant išvengti tiek asmenims, tiek aplinkai kylančio pavojaus uostuose, kuriems taikoma ši direktyva.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Po tęstinių konsultacijų su atitinkamais subjektais, visų pirma su uosto naudotojais ar jų atstovais, kiekviename uoste parengiamas ir įgyvendinamas tinkamas atliekų priėmimo ir tvarkymo planas. Tos konsultacijos turėtų būti rengiamos pirminio planų rengimo etapu ir po jų priėmimo, visų pirma, įvykus reikšmingiems pokyčiams, laikantis 4, 6 ir 7 straipsniuose nustatytų reikalavimų. Išsamūs tokių planų rengimo reikalavimai nustatyti 1 priede.

1.  Po tęstinių konsultacijų su atitinkamais subjektais, įskaitant uosto naudotojus ar jų atstovus ir pilietinę visuomenę, kiekviename uoste parengiamas ir įgyvendinamas tinkamas atliekų priėmimo ir tvarkymo planas. Tos konsultacijos turėtų būti rengiamos pirminio planų rengimo etapu ir po jų priėmimo, visų pirma, įvykus reikšmingiems pokyčiams, laikantis 4, 6 ir 7 straipsniuose nustatytų reikalavimų. Išsamūs tokių planų rengimo reikalavimai nustatyti 1 priede.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Labai maži uostai, į kuriuos pramoginiai laivai užsuka retai arba kuriuose tokių laivų mažai, gali būti atleidžiami nuo šiame straipsnyje nustatytų įpareigojimų, jei jų atliekų priėmimo įrenginiai integruoti į savivaldybės ar jos vardu administruojamą atliekų tvarkymo sistemą pagal Direktyvos 2008/98/EB, pakeistos Direktyva (ES) 2018/851, principus ir valstybės narės, kuriose yra tie uostai, užtikrina, kad jų naudotojams pateikiama prieinama informacija apie atliekų tvarkymo sistemą.

 

Valstybės narės, kuriose yra tokie uostai, juos elektroniniu būdu informuoja, taikant informavimo, stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemą, nurodytą 14 straipsnyje.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 skirsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laivų atliekų pristatymas

Laivų atliekų išmetimas ir pristatymas

(Pakeitimas susijęs su 7 straipsnio 1 dalies pakeitimu)

Pagrindimas

Skirsnyje taip pat turėtų būti reglamentuojamas draudimas išmesti atliekas, taikytinas pagal MARPOL konvenciją.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laivų atliekų pristatymas

Laivų atliekų išmetimas ir pristatymas

(Pakeitimas susijęs su 7 straipsnio 1 dalies pakeitimu)

Pagrindimas

Straipsnyje taip pat turėtų būti reglamentuojamas draudimas išmesti atliekas, taikytinas pagal MARPOL konvenciją.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Į Sąjungos uostą įplaukiančio laivo kapitonas, laikydamasis MARPOL konvencijoje nustatytų atitinkamų išmetimo normų, prieš laivui išplaukiant iš uosto pristato visas laive esančias atliekas į uosto priėmimo įrenginį.

1.  Į Sąjungos uostą įplaukiančio laivo kapitonas, laikydamasis MARPOL konvencijoje nustatytų atitinkamų pristatymo ir išmetimo normų ir taisyklių arba tų reikalavimų, prieš laivui išplaukiant iš uosto pristato visas laive esančias atliekas į uosto priėmimo įrenginį ir, laivui išplaukus iš uosto, neišmeta atliekų į jūrą. Šis reikalavimas taip pat taikomas nuosėdoms, atsiradusioms valant ir taisant balasto cistenas, vadovaujantis Balastinio vandens tvarkymo konvencija.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Jei kitas įplaukimo uostas yra ne Sąjungoje arba jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad kitame įplaukimo uoste nėra tinkamų įrenginių, arba šis uostas nežinomas, valstybės narės turi reikalauti, kad laivas visas savo atliekas pristatytų iki išvykimo.

7.  Jei, remiantis turima informacija, įskaitant elektroniniu būdu prieinamą informaciją informavimo, stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemoje, nurodytoje šios direktyvos 14 straipsnyje, arba GSIS, negalima nustatyti, ar kitame įplaukimo uoste yra tinkamų įrenginių, arba šis uostas nežinomas, valstybės narės turi reikalauti, kad laivas visas savo atliekas pristatytų iki išvykimo.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Stacionariosios arba plūduriuojančiosios platformos kapitonas užtikrina, kad platformos atliekos būtų reguliariai pristatomos į uosto priėmimo įrenginius pagal MARPOL konvenciją.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Į Sąjungos uostą įplaukiančio laivo kapitonas prieš išvykdamas iš uosto pagal MARPOL konvencijos II priedą atlieka didelio klampumo patvarių plūduriuojančiųjų medžiagų, įskaitant parafiną, išankstinio plovimo procedūras ir visus likučius ar vandens mišinius išleidžia iškrovimo uoste, visiškai ištuštindamas cisterną ir pašalindamas visus likučius iš išleidimo vamzdžių.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. vasario mėn. PPR patvirtino dalinių pakeitimų projektus, pagal kuriuos reikalaujamas išankstinis cisternų su didelio klampumo patvariomis plūduriuojančiomis medžiagomis plovimas, kurių įtraukimo į II priedą klausimas bus svarstomas MEPC 73, ES turėtų įtraukti šiuos reikalavimus į persvarstytą Uosto priėmimo įrenginių direktyvą, taip paversdama juos Sąjungos teise, ir papildyti direktyvą prievole užtikrinti, kad išleidimo vamzdžiuose nebūtų jokių likučių. Ypač parafinas išplaunamas į jūrą ir atsiduria Europos paplūdimiuose, sukeldamas problemų, be kita ko, augalijai ir gyvūnijai.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad uosto priėmimo įrenginių, kurie skirti laivų atliekoms, išskyrus krovinių likučius, priimti ir tvarkyti, eksploatavimo išlaidos būtų padengiamos iš laivų surenkamais mokesčiais. Šias išlaidas sudaro 4 priede nurodyti elementai.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad uosto priėmimo įrenginių, kurie skirti laivų atliekoms, įskaitant didelio klampumo patvarių plūduriuojančių medžiagų krovinių likučius, išskyrus krovinių likučius, priimti ir tvarkyti, eksploatavimo išlaidos būtų padengiamos iš laivų surenkamais mokesčiais. Šias išlaidas sudaro 4 priede nurodyti elementai.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  siekiant suteikti kuo daugiau paskatų pristatyti MARPOL konvencijos V priede apibrėžtas atliekas, įskaitant per žvejybos operacijas tinklais surinktas atliekas, taikytinas netiesioginis mokestis turi padengti visas dėl tų atliekų patiriamas uosto priėmimo įrenginių išlaidas, kad būtų garantuota teisė pristatyti atliekas be jokių papildomų tiesioginių mokesčių;

c)  siekiant suteikti kuo daugiau paskatų pristatyti MARPOL konvencijos V priede apibrėžtas atliekas, įskaitant per žvejybos operacijas tinklais surinktas atliekas ir didelio klampumo patvarių plūduriuojančiųjų medžiagų krovinių likučius, taikytinas netiesioginis mokestis turi padengti visas dėl tų atliekų patiriamas uosto priėmimo įrenginių išlaidas, kad būtų garantuota teisė pristatyti atliekas be jokių papildomų tiesioginių mokesčių;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  siekdamos išvengti, kad į tinklus pakliuvusių atliekų surinkimo uosto priėmimo įrenginiuose ir tolesnio tvarkymo išlaidų patirtų tik uosto naudotojai, valstybės narės visas šias išlaidas padengia iš pajamų, gautų iš 4 priede išvardytų alternatyvių įplaukų šaltinių;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Mokesčiai sumažinami, jeigu, atsižvelgus į laivo konstrukciją, įrangą ir eksploatavimą, galima įrodyti, jog laive susidaro mažiau atliekų ir jos jame tvarkomos laikantis tvarumo principų ir tausojant aplinką. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 19 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais apibrėžti kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, ar laivas atitinka šioje dalyje nustatytus su laive taikoma atliekų tvarkymo sistema susijusius reikalavimus.

5.  Mokesčiai sumažinami, jeigu, atsižvelgus į laivo konstrukciją, įrangą, aprūpinimo priemones ir eksploatavimą, galima įrodyti, jog laive susidaro mažiau tokių kategorijų atliekų, už kurias taikomas mokestis, ir jos jame tvarkomos laikantis tvarumo principų ir tausojant aplinką pagal 4a priedą, jeigu laivas nėra žvejybos laivas, arba pagal 4b priedą, jeigu laivas yra žvejybos laivas. Komisijai pagal 19 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami 4a ir 4b priedai, kad būtų pakeisti minimalūs suderinti reikalavimai.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  išimtis nedaro neigiamo poveikio jūrų saugumui, sveikatai, gyvenimo ar darbo laive sąlygoms arba jūsų aplinkai;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų inspektuojama bent 20 % visų kiekvienos toliau nurodytos kategorijos atskirų laivų, kuriems netaikoma Direktyva 2009/16/EB:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad per metus būtų inspektuojama bent 20 proc. visų kiekvienos toliau nurodytos kategorijos atskirų laivų, kuriems netaikoma Direktyva 2009/16/EB:

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Kad užtikrintų atitiktį taikytiniems šios direktyvos reikalavimams, valstybės narės nustato mažesnės nei 100 bendrosios talpos žvejybos laivų ir mažesnės nei 100 bendrosios talpos pramoginių laivų inspektavimo tvarką, kuria užtikrinama, kad kasmet būtų inspektuojama bent 20 proc. visų žvejybos ir pramoginių laivų, įplaukiančių į atitinkamos valstybės narės uostus.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyto inspektavimo rezultatai registruojami šios direktyvos 15 straipsnyje nurodytos informavimo, stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemos dalyje.

2.  1 ir 1a dalyse nurodyto inspektavimo rezultatai registruojami šios direktyvos 15 straipsnyje nurodytos informavimo, stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemos dalyje.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kad užtikrintų atitiktį taikytiniems šios direktyvos reikalavimams, valstybės narės nustato mažesnės nei 100 bendrosios talpos žvejybos laivų ir mažesnės nei 100 bendrosios talpos pramoginių laivų inspektavimo tvarką.

Išbraukta.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/20091a 48 straipsnį, kai prarandamas žvejybos įrankis;

 

______________

 

1a 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Sąjungos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  siekiant užtikrinti vienodas pranešimo apie prarastus žvejybos įrankius sąlygas, Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su pranešimo formos nustatymu. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 20 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisija, remdamasi pagal 2 dalies da punktą pateikiamais duomenimis, iki 2022 m. gruodžio 31 d., o vėliau kas dvejus metus paskelbia apibendrinamąją ataskaitą dėl prarastų žvejybos įrankių.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija užtikrina, kad direktyvos įgyvendinimo stebėsenos tikslais iš inspektavimo duomenų bazės būtų įmanoma atsisiųsti valstybių narių pateiktus atitinkamus duomenis.

4.  Komisija užtikrina, kad direktyvos įgyvendinimo stebėsenos tikslais iš inspektavimo duomenų bazės būtų įmanoma atsisiųsti valstybių narių pateiktus atitinkamus duomenis. Siekdama stebėti direktyvos įgyvendinimą, Komisija reguliariai peržiūri duomenų bazę ir atkreipia dėmesį į visas abejones dėl to, ar direktyva visapusiškai įgyvendinama, siekdama paraginti imtis taisomųjų veiksmų.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija pasirūpina, kad valstybių narių nacionalinės institucijos ir ekspertai, įskaitant privačiojo sektoriaus ekspertus, galėtų dalytis šios direktyvos taikymo Sąjungos uostuose patirtimi.

Komisija pasirūpina, kad valstybių narių nacionalinės institucijos ir ekspertai, įskaitant privačiojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės ekspertus, galėtų dalytis šios direktyvos taikymo Sąjungos uostuose patirtimi.

Pagrindimas

Patirties mainai turėtų vykti ne tik tarp nacionalinių institucijų ir privačiojo sektoriaus ekspertų, bet turėtų būti įtraukti ir ekspertai iš pilietinės visuomenės organizacijų.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ne vėliau nei iki ... [12 mėnesių po šios direktyvos priėmimo], o vėliau kas dvejus metus valstybės narės pateikia Komisijai informaciją apie jose taikomą geriausią praktiką, susijusią su tvariu atliekų tvarkymu laivuose ir jų uostuose. Praėjus šešiems mėnesiams po kiekvieno informacijos pateikimo termino Komisija parengia ataskaitą dėl šių geriausios praktikos pavyzdžių, kad pateiktų gaires, kaip daryti pažangą įgyvendinant šios direktyvos tikslus.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a straipsnio 1 dalies 1 punktas (naujas)

Direktyva 2005/35/EB

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

20a straipsnis

 

Direktyvos 2005/35/EB pakeitimai

 

Direktyva 2005/35/EB iš dalies keičiama taip:

 

(1)  2 straipsnio 2 punktas pakeičiamas taip:

2. „Teršiančios medžiagos“ – tai medžiagos, kurioms taikomas Marpol 73/78 I priedas (nafta) ir II priedas (nuodingos skystos urmu gabenamos medžiagos).

„2.  „Teršiančios medžiagos“ – tai medžiagos, kurioms taikomas Marpol 73/78 I priedas (nafta), II priedas (nuodingos skystos urmu gabenamos medžiagos), IV priedas (nuotekos), V priedas (šiukšlės) ir VI priedas (su atmosferos tarša susijusios liekanos), išdėstyti naujausia versija.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116)(Šis pakeitimas susijęs su nauju pakeitimu, kuriuo įtraukiamas 20a straipsnis (naujas) ir siūloma pakeisti taršių medžiagų apibrėžtį Direktyvoje dėl taršos iš laivų.)

Pagrindimas

Direktyvoje 2005/35/EB išdėstytos taisyklės, pagal kurias nustatomos sankcijos už teršiančių medžiagų išmetimą iš laivo. Šiuo metu ji apima tik atliekas, kurioms taikomas MARPOL konvencijos I priedas (nafta) ir II priedas (nuodingos skystos urmu gabenamos medžiagos). Ją reikėtų iš dalies pakeisti, kad būtų įtrauktos išmetamos atliekos, kurioms taikomas IV priedas (nuotekos), V priedas (šiukšlės) ir VI priedas (atmosferos teršalai). Jeigu tokios atliekos išmetamos tyčia, dėl neapdairumo ar didelio aplaidumo, reikėtų tai vertinti kaip baudžiamąją veiką.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a straipsnio 1 dalies 2 punktas (naujas)

Direktyva 2005/35/EB

5 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(2)   5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.   Teršalų išmetimas bet kurioje iš 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų teritorijų nelaikomas pažeidimu, jei juo įvykdomos Marpol 73/78 I priedo 15, 34, 4.1 ar 4.3 taisyklėse arba II priedo 13, 3.1.1 ar 3.1.3 taisyklėse nustatytos sąlygos.

„1.   Teršalų išmetimas bet kurioje iš 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų teritorijų nelaikomas pažeidimu, jei juo įvykdomos Marpol 73/78 I priedo 15, 34, 4.1 ar 4.3 taisyklėse, II priedo 13, 3.1.1 ar 3.1.3 taisyklėse, IV priedo 3 ir 11 taisyklėse, V priedo 4, 5, 6 ar 7 taisyklėse arba VI priedo 3 taisyklėje, išdėstytose naujausia versija, nustatytos sąlygos.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116)(Šis pakeitimas susijęs su nauju pakeitimu, kuriuo įtraukiamas 20a straipsnis (naujas) ir siūloma pakeisti taršių medžiagų apibrėžtį Direktyvoje dėl taršos iš laivų.)

Pagrindimas

Atsižvelgiant į teršalų apibrėžties pakeitimą, reikia atitinkamai pakoreguoti išimčių nuostatas. Išimtys turėtų būti panašios į MARPOL konvencijoje nustatytas išimtis.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a straipsnio 1 dalies 3 punktas (naujas)

Direktyva 2005/35/EB

5 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(3)   5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.   Teršalų išmetimas 3 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose nurodytose teritorijose nelaikomas savininko, kapitono ar įgulos padarytu pažeidimu, jei juo įvykdomos Marpol 73/78 I priedo 4.2 taisyklėje arba II priedo 3.1.2 taisyklėje nustatytos sąlygos.

„2.   Teršalų išmetimas 3 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose nurodytose teritorijose nelaikomas savininko, kapitono ar įgulos padarytu pažeidimu, jei juo įvykdomos Marpol 73/78 I priedo 4.2 taisyklėje, II priedo 3.1.2 taisyklėje, IV priedo 3 ir 11 taisyklės, V priedo 4, 5, 6 ar 7 taisyklėse arba VI priedo 3 taisyklėje, išdėstytose naujausia versija, nustatytos sąlygos.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116)(Šis pakeitimas susijęs su pakeitimu, kuriuo įtraukiamas 20a straipsnis (naujas) ir siūloma pakeisti taršių medžiagų apibrėžtį Direktyvoje dėl taršos iš laivų.)

Pagrindimas

Atsižvelgiant į teršalų apibrėžties pakeitimą, reikia atitinkamai pakoreguoti išimčių nuostatas. Išimtys turėtų būti panašios į MARPOL konvencijoje nustatytas išimtis. Į IV, V ar VI priedą įtrauktų teršalų atveju nėra pagrindo taikyti skirtingų išimčių sąsiauriams, išskirtinėms ekonominėms zonoms ar atvirajai jūrai.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 priedo 1 paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Uosto priėmimo įrenginių eksploatavimo ir administravimo išlaidų kategorijos

Su uosto priėmimo įrenginių eksploatavimu ir administravimu susijusių išlaidų ir grynųjų pajamų kategorijos

Pagrindimas

Grynosios pajamos taip pat turėtų būti nurodytos. Jas derėtų panaudoti, be kita ko, su į žvejybos įrankius pakliuvusiomis atliekomis susijusioms išlaidoms padengti.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 priedo 2 a stulpelis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Grynosios pajamos

 

Grynosios pajamos, gaunamos pagal atliekų tvarkymo sistemas ir nacionalinio ar regioninio finansavimo programas, įskaitant toliau nurodytas pajamas:

 

  grynąją finansinę naudą, kurią teikia didesnės gamintojo atsakomybės sistemos;

 

  kitas grynąsias pajamas, gaunamas iš atliekų tvarkymo, pavyzdžiui, perdirbimo sistemų;

 

  finansavimą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo;

 

  kitą finansavimą ar subsidijas, kuriuos uostai gali gauti atliekų tvarkymo ir žuvininkystės tikslais.

Pagrindimas

Grynosios pajamos turėtų būti nurodytos. Jas derėtų panaudoti su į žvejybos įrankius pakliuvusiomis atliekomis susijusioms išlaidoms padengti.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a PRIEDAS

 

REIKALAVIMAI, KURIUOS LAIVAI, KURIE NĖRA ŽVEJYBOS LAIVAI, TURI ATITIKTI, KAD JIEMS BŪTŲ TAIKOMAS SUMAŽINTAS MOKESTIS, KAIP NURODYTA 8 STRAIPSNIO 5 DALYJE

 

Bet kuris laivas, kuris nėra žvejybos laivas, norint, kad jam būtų taikomas sumažintas mokestis, privalo atitikti šiuos reikalavimus:

 

a)  turi būti patvirtintas šiukšlių kiekio mažinimo planas, įskaitant priemones ir procedūras, kuriuo siekiama užtikrinti, kad į laivą patektų kuo mažiau medžiagų, kurios gali tapti atliekomis;

 

b)  turi būti nustatytos priemonės ir procedūros, kurias taikant mažinamas apsirūpinant atsargomis ir reikmenimis susidarančių šiukšlių kiekis, be kita ko:

 

  naudojamos tokios atsargos, kurios tiekiamos nesupakuotos, perdirbtose pakuotėse ar perdirbamose pakuotėse arba talpose;

 

  vengiama naudoti vienkartinius puodelius, stalo įrankius, indus, rankšluosčius, šluostes ir kitas vienkartines priemones, kai įmanoma;

 

  vengiama atsargų, kurios pagamintos arba kurių pakuotės pagamintos iš plastiko, nebent jos būtų specialiai numatytos pakartotiniam naudojimui;

 

c)  nustatytos priemonės ir procedūros, kurias taikant mažinamas naudojant pasirinktas sandėliavimo ir krovinio saugumo užtikrinimo arba apsaugos nuo oro sąlygų medžiagas susidarantis šiukšlių kiekis, be kita ko:

 

  naudojama ta pati daugkartinio naudojimo dengiamoji medžiaga, o ne vienkartinės ar perdirbamos plastiko medžiagos;

 

  naudojamos sandėliavimo sistemos ir metodai, kuriuos taikant pakartotinai naudojamos krovinio įtvirtinimo, pakločių ir įpakavimo medžiagos;

 

d)  taikomi šaltinių atskyrimo ir atliekų surinkimo principai, įskaitant laive įrengtas aiškiai paženklintas šiukšlių talpyklas, į kurias patenka atskirtos šiukšlės, kai tik jos susidaro;

 

e)  įgula apmokoma ir taikomos veiklos procedūros, siekiant kuo labiau sumažinti netyčia ar tyčia išmetamų atliekų kiekį;

 

f)  įgyvendintos drausmės procedūros ir taikomos sankcijos darbuotojams už netinkamą elgesį, dėl kurio atliekos išmetamos į jūrą.

Pagrindimas

Priede turėtų būti išdėstyti reikalavimai, kuriuos privaloma atitikti norint, kad būtų taikomas sumažintas mokestis. Šie reikalavimai grindžiami MARPOL gairėmis. Nuostatas dėl įgulos mokymo ir drausmės procedūrų įtraukė nuomonės referentas.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b PRIEDAS

 

REIKALAVIMAI, KURIUOS ŽVEJYBOS LAIVAI TURI ATITIKTI, KAD JIEMS BŪTŲ TAIKOMAS SUMAŽINTAS MOKESTIS, KAIP NURODYTA 8 STRAIPSNIO 5 DALYJE

 

Žvejybos laivas, norint, kad jam būtų taikomas sumažintas mokestis, privalo atitikti šiuos reikalavimus:

 

1.  Visuose žvejybos laivuose:

 

  turi būti apsirūpinta žvejybos įrankiu ir komponentais, suprojektuotais taip, kad būtų skatinama naudoti pakartotinai ir perdirbti pasibaigus eksploatacijai;

 

  turi būti vykdomi mokymai, kaip išvengti žvejybos įrankių praradimo ir kaip susigrąžinti prarastus įrankius;

 

  pasyviai sužvejotos atliekos, surinktos tinklais per žvejybos operacijas, turi būti pristatomos į uosto priėmimo įrenginius;

 

2.  Papildomai, neskaitant 1 punkto reikalavimų, ilgesniuose nei 12 metrų laivuose:

 

a)  turi būti patvirtintas šiukšlių kiekio mažinimo planas, įskaitant priemones ir procedūras, kuriuo siekiama užtikrinti, kad į laivą patektų kuo mažiau medžiagų, kurios gali tapti atliekomis;

 

b)  turi būti nustatytos priemonės ir procedūros, kurias taikant mažinamas apsirūpinant atsargomis ir reikmenimis susidarančių šiukšlių kiekis, be kita ko:

 

  naudojamos tokios atsargos, kurios tiekiamos nesupakuotos, perdirbtose pakuotėse ar perdirbamose pakuotėse arba talpose;

 

  vengiama naudoti vienkartinius puodelius, stalo įrankius, indus, rankšluosčius, šluostes ir kitas vienkartines priemones, kai įmanoma;

 

  vengiama atsargų, kurios pagamintos arba kurių pakuotės pagamintos iš plastiko, nebent jos būtų specialiai numatytos pakartotiniam naudojimui;

 

c)  nustatytos priemonės ir procedūros, kurias taikant mažinamas naudojant pasirinktas sandėliavimo ir krovinio saugumo užtikrinimo arba apsaugos nuo oro sąlygų medžiagas susidarantis šiukšlių kiekis, be kita ko:

 

  naudojama ta pati daugkartinio naudojimo dengiamoji medžiaga, o ne vienkartinės ar perdirbamos plastiko medžiagos;

 

  naudojamos sandėliavimo sistemos ir metodai, kuriuos taikant pakartotinai naudojamos krovinio įtvirtinimo, pakločių ir įpakavimo medžiagos;

 

d)  taikomi šaltinių atskyrimo ir atliekų surinkimo principai, įskaitant laive įrengtas aiškiai paženklintas šiukšlių talpyklas, į kurias patenka atskirtos šiukšlės, kai tik jos susidaro;

 

e)  įgula apmokoma ir taikomos veiklos procedūros, siekiant kuo labiau sumažinti netyčia ar tyčia išmetamų atliekų kiekį;

 

f)  įgyvendintos drausmės procedūros ir taikomos sankcijos darbuotojams už netinkamą elgesį, dėl kurio atliekos išmetamos į jūrą.

 

3.  Papildomai, neskaitant 1 punkto reikalavimų, trumpesniuose nei 12 metrų laivuose, kurie vykdo veiklą vien tik jų vėliavos valstybės teritorinėje jūroje arba niekada neišbūna jūroje daugiau kaip 24 valandų:

 

  turi būti laikoma įranga prarastam įrankiui susigrąžinti.

Pagrindimas

Priede turėtų būti išdėstyti kriterijai, kuriuos žvejybos laivams privaloma atitikti norint, kad būtų taikomas sumažintas mokestis. Kai kurie reikalavimai turėtų būti taikomi visiems žvejybos laivams, kai kurie papildomi reikalavimai turėtų būti taikomi tik vidutinio dydžio ar dideliems arba tik mažiems laivams. Kad atitiktų sumažinto mokesčio taikymo kriterijus, visi žvejybos laivai turėtų apsirūpinti pakartotinai naudojamais ir perdirbamais tinklais. Vidutinio dydžio ir dideli žvejybos laivai turėtų patvirtinti šiukšlių kiekio mažinimo priemones, remdamiesi MARPOL gairėmis. Maži žvejybos laivai turėtų turėti paskatą turėti laive įrangą prarastam įrankiui susigrąžinti.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Laivų atliekoms skirti uosto priėmimo įrenginiai

Nuorodos

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

5.2.2018

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

31.5.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Bas Eickhout

7.3.2018

Svarstymas komitete

20.6.2018

 

 

 

Priėmimo data

13.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

1

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Linnéa Engström, Elena Gentile, Carolina Punset, Bart Staes, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Tonino Picula, Lieve Wierinck

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

35

+

ALDE

Catherine Bearder, Carolina Punset, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Santiago Fisas Ayxelà, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

José Blanco López, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

ECR

John Procter

6

0

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

ENF

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

PPE

Elisabetta Gardini

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Žuvininkystės komiteto NUOMONĖ  (13.7.2018)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, kuria panaikinama Direktyva 2000/59/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB ir Direktyva 2010/65/ES

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Nuomonės referentė: Cláudia Monteiro de Aguiar

PAKEITIMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) Jungtinių Tautų 14-uoju darnaus vystymosi tikslu atkreipiamas dėmesys į grėsmes, kurias kelia jūrų tarša ir maisto produktų tarša, išteklių išeikvojimas ir klimato kaita – visa tai daugiausia lemia žmogaus veikla. Šios grėsmės daro papildomą ardomąjį poveikį aplinkos sistemoms, pvz., biologinei įvairovei ir gamtinei infrastruktūrai, ir sykiu kelia pasaulinių socialinių ir ekonominių problemų, be kita ko, susijusių su sveikata, saugumu ir finansine rizika. Europos Sąjunga privalo dėti pastangas, kad apsaugotų jūrų gyvūnų rūšis ir suteiktų paramą žmonėms, kurie priklauso nuo vandenynų įvairiais aspektais – užimtumo, išteklių ar laisvalaikio;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) reikėtų pritarti žuvininkystės sektoriaus iniciatyvoms, kurias vykdant siekiama mažinti žvejybos atliekų kiekį arba sužvejoti plastiko atliekas, įskaitant prarastus žvejybos įrankius;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Direktyvoje 2008/98/EB nustatyti pagrindiniai atliekų tvarkymo principai, be kita ko, principas „teršėjas moka“ ir atliekų hierarchija, kurioje pirmenybė teikiama pakartotiniam atliekų naudojimui ir perdirbimui, palyginti su kitais atliekų naudojimo ir šalinimo būdais, ir reikalaujama sukurti atskiro atliekų surinkimo sistemas. Šie reikalavimai taip pat taikomi laivų atliekų tvarkymui;

(11) Direktyvoje 2008/98/EB nustatyti pagrindiniai atliekų tvarkymo principai, be kita ko, principas „teršėjas moka“ ir atliekų hierarchija, kurioje pirmenybė teikiama pakartotiniam atliekų naudojimui ir perdirbimui, palyginti su kitais atliekų naudojimo ir šalinimo būdais, ir reikalaujama sukurti atskiro atliekų surinkimo sistemas. Be to, vienas iš pagrindinių Sąjungos atliekų teisės principų yra didesnės gamintojų atsakomybės koncepcija, pagal kurią gamintojai atsako už savo gaminių poveikį aplinkai per visą tų gaminių gyvavimo ciklą. Šie reikalavimai taip pat taikomi laivų atliekų tvarkymui;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18a) kai kuriose valstybėse narėse įdiegtos sistemos, kurių paskirtis – žvejams teikti finansavimą, kuriuo padengiamos žvejybos įrankių atliekų arba specialiai ar atsitiktinai sužvejojamų atliekų surinkimo ir pristatymo į krantą išlaidos. Prie tų sistemų galėtų prisidėti didesnės gamintojo atsakomybės sistemos, kurios galėtų papildyti išlaidų kompensavimo sistemas, įdiegtas pagal šią direktyvą. Tokios išlaidų kompensavimo sistemos turėtų neatgrasyti žvejybos laivų ir uosto bendrijų nuo dalyvavimo esamose specialiai ar atsitiktinai sužvejotų atliekų pristatymo sistemose;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18b) siekdamos skatinti pristatyti atsitiktinai sužvejotas atliekas, surinktas tinklais per įprastas žvejybos operacijas, valstybės narės turėtų padengti su tokių atliekų surinkimu uosto priėmimo įrenginiuose ir tolesniu jų tvarkymu susijusias išlaidas iš pajamų, kurias teikia alternatyvūs įplaukų šaltiniai;

Pagrindimas

Svarbu, kad direktyva taip pat apimtų į tinklus atsitiktinai pakliuvusias atliekas. Žvejybos laivai neturėtų patirti papildomų išlaidų dėl į tinklus pakliuvusių atliekų pristatymo. Į tinklus pakliuvusių atliekų surinkimo uosto priėmimo įrenginiuose ir tolesnio jų tvarkymo išlaidos turėtų būti padengiamos iš alternatyvių įplaukų šaltinių.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) reikėtų toliau plėtoti su atliekų tvarkymu susijusį ekologiško laivo koncepcijos komponentą, kad laivams, kuriuose mažinama atliekų, būtų taikoma veiksminga atlygio sistema;

(19) reikėtų įgyvendinti su atliekų tvarkymu susijusį ekologiško laivo koncepcijos komponentą. Turėtų būti nustatyti visoje Sąjungoje taikomi būtinieji reikalavimai, kad laivams, kuriuose mažinama atliekų, būtų taikoma veiksminga atlygio sistema, vadovaujantis gerosios patirties pavyzdžiais ir 2017 m. IMO paskelbtomis MARPOL konvencijos V priedo įgyvendinimo gairėmis. Be to, atliekų kiekio mažinimas visų pirma užtikrinamas taikant veiksmingas atliekų atskyrimo priemones laive pagal IMO gaires dėl MARPOL konvencijos V priedo ir Tarptautinės standartizacijos organizacijos parengtus standartus;

Pagrindimas

Ekologiško laivo koncepciją reikėtų įgyvendinti būtent dabar, juo labiau, kad jau esama aiškių gairių, kaip tą padaryti.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a) žvejybos įrankius iš plastiko dažnai galima perdirbti, ypač tais atvejais, kai jie tinkamai suprojektuoti. Todėl, laikantis principo „teršėjas moka“, reikėtų įvesti didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, siekiant finansuoti patikimą žvejybos įrankių ir jų komponentų atliekų tvarkymą ir užtikrinti aukštus surinkimo rodiklius;

Pagrindimas

Didesnės gamintojo atsakomybės reikalavimai taip pat turėtų būti taikomi ir žvejybos įrankių atveju.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32a)   būtina atsižvelgti į atokiausių regionų ypatumus, pripažintus pagal SESV 349 straipsnį, kai siekiama užtikrinti uosto priėmimo įrenginių tinkamumą regionuose, kuriems gali nepavykti išpildyti nustatytų reikalavimų. Todėl turi būti atsižvelgta į ypatingą jų statusą. Taigi, valstybėms narėms turi būti suteikiama galimybė patvirtinti specialias finansavimo priemones, kad šie regionai galėtų užtikrinti galimybę naudotis tinkamais priėmimo įrenginiais;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  laivų atliekos – visos į MARPOL konvencijos I, II, IV, V ir VI priedų taikymo sritį patenkančios atliekos, įskaitant krovinių likučius, susidarančios eksploatuojant laivą arba atliekant pakrovimo, iškrovimo ir valymo operacijas, arba per žvejybos operacijas tinklais surenkamos atliekos;

c)  laivų atliekos – visos į MARPOL konvencijos I, II, IV, V ir VI priedų taikymo sritį patenkančios atliekos, įskaitant krovinių likučius, susidarančios eksploatuojant laivą arba atliekant pakrovimo, iškrovimo ir valymo operacijas;

Pagrindimas

Turėtų būti apibrėžtos visų rūšių atliekos, susijusios su žvejyba, siekiant užtikrinti, kad būtų įtrauktos neteisingos prievolės, pvz., žvejybos atliekos, susijusios su laive vykdoma veikla.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  žvejybos laivų atliekos – visos tiesiogiai ir konkrečiai į MARPOL konvencijos I, II, IV, V ir VI priedų taikymo sritį patenkančios atliekos, susidarančios eksploatuojant žvejybos laivą arba atliekant pakrovimo, iškrovimo ir valymo operacijas, išskyrus šviežias neapdorotas žuvis arba nešviežias žuvis, sugautas vykdant žvejybos veiklą žvejybos reiso metu arba akvakultūros veiklą;

Pagrindimas

Turėtų būti apibrėžtos visų rūšių atliekos, susijusios su žvejyba, siekiant užtikrinti, kad būtų įtrauktos neteisingos prievolės, pvz., žvejybos atliekos, susijusios su laive vykdoma veikla.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  atsitiktinai surinktos atliekos – atliekos, patenkančios į tinklus vykdant žvejybos operacijas;

Pagrindimas

Turėtų būti apibrėžtos visų rūšių atliekos, susijusios su žvejyba, siekiant užtikrinti, kad būtų įtrauktos neteisingos prievolės, pvz., žvejybos atliekos, susijusios su laive vykdoma veikla.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cc)  specialiai surinktos atliekos – atliekos, surinktos vykdant ne žvejybos reisus, kurių vienintelis tikslas – išvalyti jūrą nuo šiukšlių;

Pagrindimas

Turėtų būti apibrėžtos visų rūšių atliekos, susijusios su žvejyba, siekiant užtikrinti, kad būtų įtrauktos neteisingos prievolės, pvz., žvejybos atliekos, susijusios su laive vykdoma veikla.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  žvejybos reisas – bet kokia žvejybos laivo kelionė, per kurią vykdoma žvejybos veikla; jis prasideda laivui išplaukus iš uosto ir baigiasi laivui atvykus į išvykimo uostą arba į kitą uostą, kuriame iškraunamas laimikis;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Valstybės narės diegia didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, taikomas žvejybos įrankiams ir žvejybos įrankių komponentams. Šios sistemos atitinka Direktyvos 2008/98/EB 8a straipsnyje nustatytus būtinuosius reikalavimus ir apima diferencijuojamus finansinius įnašus, kuriais skatinama pateikti rinkai žvejybos įrankius, suprojektuotus taip, kad būtų skatinamas perdirbimas.

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų patvirtinti ir žvejybos uostuose įgyvendinti privalomas didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, atitinkančias persvarstytoje Atliekų pagrindų direktyvoje nustatytas būtinąsias veikimo sąlygas, ir pabrėžti diferencijuojamus mokesčius, kuriais skatinama projektuoti įrankius taip, kad juos būtų galima lengvai perdirbti.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4a.  Atsižvelgdamos į atokiausių regionų ypatumus, pripažįstamus pagal SESV 349 straipsnį, valstybės narės gali patvirtinti specialias finansavimo priemones, kad šie regionai galėtų užtikrinti galimybę naudotis tinkamais priėmimo įrenginiais. Be to, galima leisti valstybėms narėms dvejus metus nukrypti nuo minėtų įpareigojimų nuostatų atokiausių regionų atveju, jei manoma, kad tie regionai negalės užtikrinti uosto priėmimo įrenginių tinkamumo.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reikalavimas netaikomas mažiems personalo neaptarnaujamiems uostams arba atokiose vietose esantiems uostams, jei valstybė narė, kurioje yra toks uostas, šią informaciją elektroniniu būdu pateikė šios direktyvos 14 straipsnyje nurodytos informavimo, stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemos dalyje.

Šis reikalavimas netaikomas personalo neaptarnaujamiems, mažiems uostams arba atokiose vietose esantiems uostams, jei valstybė narė, kurioje yra toks uostas, šią informaciją elektroniniu būdu pateikė šios direktyvos 14 straipsnyje nurodytos informavimo, stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemos dalyje.

Pagrindimas

Kai laivas pristato atliekas mažuose uostuose ne darbo dienomis arba ne darbo valandomis, tikėtina, kad tuose uostuose trūks darbuotojų ir laivas negalės gauti atliekų pristatymo patvirtinimo.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Jei prarasto žvejybos įrankio neįmanoma susigrąžinti, laivo kapitonas informaciją apie prarastą įrankį įtraukia į žvejybos žurnalą. Vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija apie tai praneša pakrantės valstybės narės kompetentingai institucijai.

 

Valstybės narės renka ir registruoja informaciją apie prarastus žvejybos įrankius ir kasmet pateikia ją Komisijai.

Pagrindimas

Atsakingo Transporto ir turizmo komiteto pranešimo projekte numatyti panašūs reikalavimai, tik dar būtų suteikti įgaliojimai Komisijai nustatyti pranešimo formą. Pakoregavus reikalavimus pagal Pasiūlymo dėl reglamento dėl žuvininkystės kontrolės (COM(2018)368 final) pirmos pastraipos 42 punkto formuluotę bus išvengta galimų reikalavimų skirtumų.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Jei kitas įplaukimo uostas yra ne Sąjungoje arba jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad kitame įplaukimo uoste nėra tinkamų įrenginių, arba šis uostas nežinomas, valstybės narės turi reikalauti, kad laivas visas savo atliekas pristatytų iki išvykimo.

7. Jei kitas įplaukimo uostas yra ne Sąjungoje ir jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad kitame įplaukimo uoste nėra tinkamų įrenginių, arba šis uostas nežinomas, valstybės narės turi reikalauti, kad laivas visas savo atliekas pristatytų iki išvykimo.

Pagrindimas

Nekalbant apie atvejį, kai laivai dar turi pakankamai vietos, kad tęstų veiklą neturėdami poreikio pristatyti dalies atliekų, atsižvelgiant į „Brexit“, svarbiausia yra tai, kad per griežta reikalauti, kad laivai prieš išvykdami pristatytų visas atliekas į Europos Sąjungos uostą. Pavyzdžiui, išimtis nebūtų taikoma žvejybos laivui, išvykstančiam iš Prancūzijos, iškraunančiam žuvis Jungtinės Karalystės uoste ir grįžtančiam atgal. Tas pats taikytina atokiausiems regionams.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad uosto priėmimo įrenginių, kurie skirti laivų atliekoms, išskyrus krovinių likučius, priimti ir tvarkyti, eksploatavimo išlaidos būtų padengiamos iš laivų surenkamais mokesčiais. Šias išlaidas sudaro 4 priede nurodyti elementai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad uosto priėmimo įrenginių, kurie skirti laivų atliekoms, išskyrus krovinių likučius, priimti ir tvarkyti, eksploatavimo išlaidos būtų padengiamos derinant iš laivų surenkamus mokesčius, iš atliekų tvarkymo sistemų gaunamas pajamas ir įplaukas iš kitų finansavimo šaltinių. Šias išlaidas ir pajamas sudaro 4 priede nurodyti elementai.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  siekiant suteikti kuo daugiau paskatų pristatyti MARPOL konvencijos V priede apibrėžtas atliekas, įskaitant per žvejybos operacijas tinklais surinktas atliekas, taikytinas netiesioginis mokestis turi padengti visas dėl tų atliekų patiriamas uosto priėmimo įrenginių išlaidas, kad būtų garantuota teisė pristatyti atliekas be jokių papildomų tiesioginių mokesčių;

c)  siekiant suteikti kuo daugiau paskatų pristatyti MARPOL konvencijos V priede apibrėžtas atliekas, specialiai ar atsitiktinai žvejybos laivų surinktoms atliekoms netaikoma tiesioginių mokesčių tvarka, nustatyta šioje direktyvoje. Taikomas netiesioginis mokestis, kuriuo padengiamos visos su šiomis atliekomis susijusios uosto priėmimo įrenginių išlaidos, kad būtų garantuota teisė pristatyti atliekas be jokių papildomų tiesioginių mokesčių.

 

Gali būti nustatytos papildomos priemonės, finansuojamos nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, siekiant sumažinti išlaidas ir suteikti žvejams paskatų specialiai ir atsitiktinai rinkti atliekas.

 

Siekdamos išvengti, kad nebūtų taip, jog atsitiktinai sužvejotų atliekų surinkimo uosto priėmimo įrenginiuose ir tolesnio tvarkymo išlaidų patirs tik uosto naudotojai, valstybės narės visas šias išlaidas padengia iš pajamų, gautų iš 4 priede išvardytų alternatyvių įplaukų šaltinių;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Mokesčius galima skirstyti, inter alia, pagal laivo kategoriją, tipą bei dydį ir laivo vykdomo susisiekimo rūšį, taip pat pagal paslaugas, teikiamas pasibaigus įprastoms uosto darbo valandoms.

4. Mokesčius galima skirstyti, inter alia, pagal laivo kategoriją, tipą bei dydį, pagal tai, ar jis pripažintas ekologišku laivu, ir pagal laivo vykdomo susisiekimo rūšį, skirtingas atliekų rūšis ir kategorijas, apibrėžtas 3 priede, pagal skirtingas priėmimo procedūras, priklausomai nuo uosto tipo, taip pat pagal paslaugas, teikiamas pasibaigus įprastoms uosto darbo valandoms.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Mokesčiai sumažinami, jeigu, atsižvelgus į laivo konstrukciją, įrangą ir eksploatavimą, galima įrodyti, jog laive susidaro mažiau atliekų ir jos jame tvarkomos laikantis tvarumo principų ir tausojant aplinką. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 19 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais apibrėžti kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, ar laivas atitinka šioje dalyje nustatytus su laive taikoma atliekų tvarkymo sistema susijusius reikalavimus.

5. Mokesčiai sumažinami, jeigu, atsižvelgus į laivo konstrukciją, įrangą ir eksploatavimą, galima įrodyti, jog laive susidaro mažiau atliekų ar jos jame tvarkomos laikantis tvarumo principų ir tausojant aplinką pagal atliekų atskyrimo laive sistemą, laikantis nacionalinės ar regioninės valdžios institucijų nustatytų tvarkymo planų. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 19 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais apibrėžti kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, ar laivas atitinka šioje dalyje nustatytus su laive taikoma atliekų tvarkymo sistema susijusius reikalavimus.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  turima b punkte numatyto susitarimo įrodymų – pasirašyta sutartis su uostu ar atliekų tvarkymo paslaugų teikėju, turimi atliekų pristatymo patvirtinimai ir patvirtinimas, kad tam susitarimui pritaria visi laivo maršruto uostai. Siekiant pagal šią dalį sukaupti pakankamai įrodymų, susitarimas dėl pristatymo ir mokesčio mokėjimo sudaromas Sąjungoje esančiame uoste.

c)  turima b punkte numatyto susitarimo įrodymų – pasirašyta sutartis su uostu ar atliekų tvarkymo paslaugų teikėju ir turimi atliekų pristatymo patvirtinimai. Siekiant pagal šią dalį sukaupti pakankamai įrodymų, susitarimas dėl pristatymo ir mokesčio mokėjimo sudaromas Sąjungoje esančiame uoste.

Pagrindimas

Reikalavimas, kad visi laivo maršrute esantys uostai turi aiškiai „priimti ir patvirtinti, kad laivas nusprendė pristatyti savo atliekas pagal atliekų tvarkymo sistemą į tam tikrą uostą“, sukuria papildomų nereikalingų biurokratinių kliūčių ir padidina žvejybos laivų ir uostų administracijos darbo krūvį, tačiau neprisideda prie šioje direktyvoje nustatytų tikslų siekimo.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

Valstybių narių priemonės

 

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi žvejybos laivus priimantys uostai, išskyrus atokius uostus ar uostus, priimančius tik labai mažai žvejybos laivų, vykdytų šiukšlių žvejybos iniciatyvas, siekdamos skatinti rinkti vykdant įprastą žvejybos veiklą atsitiktinai sužvejotas atliekas ir įvertinti jų kiekį. 

 

2. Tokios sistemos turėtų būti parengtos remiantis OSPAR rekomendacijoje 2016/1 pateiktomis gairėmis dėl jūrų šiukšlių kiekio mažinimo įgyvendinant šiukšlių žvejybos iniciatyvas. 

 

3. Valstybės narės gali įsteigti ir išlaikyti nacionalinį fondą, skirtą atsitiktinai sužvejotų atliekų rinkimui iš žvejybos laivų remti. Fondas gali būti naudojamas siekiant užtikrinti šiukšlių žvejybos iniciatyvų veikimą, įskaitant specialiai atliekų laikymui laive skirtų talpų tiekimą, atsitiktinai sužvejotų atliekų stebėseną, švietimą ir savanoriško dalyvavimo iniciatyvoje skatinimą, taip pat atliekų tvarkymo išlaidas, ir padengti išlaidas darbuotojams, kurių reikia, kad tokios sistemos veiktų. 

 

4. Valstybės narės turi užtikrinti, kad duomenys apie surinktą atsitiktinai sužvejotų atliekų kiekį stebėsenos ir vertinimo tikslais būtų pateikti ir saugomi nacionalinėje arba regioninėje duomenų bazėje. Valstybės narės ne vėliau kaip ... [dveji metai po priėmimo dienos] gruodžio 31 d. praneša Komisijai apie savo nacionalinių fondų įsteigimą, o po to kas dvejus metus teikia ataskaitas dėl veiklos, finansuojamos pagal šį straipsnį.

Pagrindimas

Fishing for litter initiatives were first launched in 2002 in Sweden. Quantities of waste collected by such schemes can be substantial. The OSPAR Convention adopted guidelines on how to develop a fishing for litter project (OSPAR Agreement 2017-08). Such schemes are voluntary but require significant engagement to ensure that vessel crew participate in the scheme. Fishing vessels must be provided with a large, sturdy bag to separately collect waste that has been passively fished, and once back at port the waste should be weighed and the data collected before disposal. Due to the monetary cost involved in the establishment and running of such schemes, it is possible that the 100% indirect fee for garbage delivery fees in ports could be increased substantially to cover these costs. As most of the passively fished waste would not have originated from fishing activities, there is an argument that fishing vessels should not be obliged to pay for it. Indeed if they were this would provide an incentive to not participate in such activities. A national fund would spread the costs for fishing for litter across all maritime users in that area.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9b straipsnis

 

Didesnė gamintojo atsakomybė

 

Valstybės narės įdiegia didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, taikomas žvejybos įrankiams ir žvejybos įrankių komponentams. Neskaitant Direktyvos 2008/98/EB 8a straipsnyje nurodytų būtinųjų reikalavimų, šios sistemos papildomai apima diferencijuotą mokestį, kuriuo skatinama pateikti rinkai žvejybos įrankius, suprojektuotus taip, kad juos būtų galima paruošti pakartotiniam naudojimui ir perdirbti.

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų nustatyti ir įgyvendinti privalomas didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, atitinkančias būtinuosius reikalavimus, nustatytus persvarstytoje Atliekų pagrindų direktyvoje, pabrėždamos, kad taikomas diferencijuojamas mokestis, siekiant skatinti projektuoti įrankius taip, kad būtų galima juos lengvai perdirbti.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 priedo lentelės 2 a stulpelis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pajamos

 

Pajamos, gaunamos pagal didesnės gamintojo atsakomybės sistemą ir nacionalinio ar regioninio finansavimo programas, be kita ko, toliau nurodyti pajamų elementai:

 

– ne atskirai surinktų atliekų (t. y. atliekų, kurioms taikoma didesnės gamintojo atsakomybės sistema, tačiau kurios nepatenka į atskiro atliekų surinkimo kanalą, pvz., atliekų, surinktų kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis) rinkimas, gabenimas ir apdorojimas;

 

– visuomenės informavimas ir sąmoningumo didinimas;

 

– atliekų prevencijos veiksmai;

 

– šiukšlinimo prevencija ir valdymas;

 

– didesnės gamintojo atsakomybės sistemos taikymo užtikrinimas ir priežiūra (įskaitant auditą, kovos su piktnaudžiautojais priemones ir t. t.);

 

– administravimas, komunikacija, duomenų tvarkymas ir ataskaitų teikimas, susiję su kolektyvinių sistemų veikimu;

 

– finansavimas Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšomis;

 

– kitas finansavimas ar subsidijos, kuriuos uostai gali gauti atliekų tvarkymo ir žuvininkystės tikslais.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 priedo 1 paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Uosto priėmimo įrenginių eksploatavimo ir administravimo išlaidų kategorijos

Su uosto priėmimo įrenginių eksploatavimu ir administravimu susijusių išlaidų ir grynųjų pajamų kategorijos

Pagrindimas

Pageidautina nurodyti ir grynąsias pajamas, nes jos turėtų būti panaudotos išlaidoms, susijusioms su atsitiktinai sužvejotomis atliekomis, padengti.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 priedo lentelės 2 b stulpelis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Grynosios pajamos

 

Grynosios pajamos, gaunamos pagal atliekų tvarkymo sistemas ir nacionalinio ar regioninio finansavimo programas, be kita ko, toliau nurodyti pajamų elementai:

 

– grynoji finansinė nauda, kurią teikia didesnės gamintojo atsakomybės sistemos;

 

– kitos grynosios pajamos, gaunamos iš atliekų tvarkymo, pavyzdžiui, perdirbimo sistemų;

 

– finansavimas iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo;

 

–kitas finansavimas ar subsidijos, kuriuos uostai gali gauti atliekų tvarkymo ir žuvininkystės tikslais.

Pagrindimas

Pageidautina nurodyti ir grynąsias pajamas, nes jos turėtų būti panaudotos išlaidoms, susijusioms su atsitiktinai sužvejotomis atliekomis, padengti.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[įrašyti laivo pavadinimą] [įrašyti IMO numerį] [įrašyti vėliavos valstybės pavadinimą]

[įrašyti laivo pavadinimą] [įrašyti IMO numerį] [įrašyti vėliavos valstybės pavadinimą]

plaukioja pagal tvarkaraštį ir pagal arba iš anksto nustatytą maršrutą dažnai bei reguliariai įplaukia į šį (šiuos) [įrašyti valstybės narės pavadinimą] uostą (-us):

plaukioja pagal tvarkaraštį arba vykdo žvejybos reisus ir pagal nustatytą grafiką arba iš anksto nustatytą maršrutą dažnai bei reguliariai įplaukia į šį (šiuos) [įrašyti valstybės narės pavadinimą] uostą (-us):

Pagrindimas

Akivaizdu, kad direktyvoje daugiausia dėmesio skiriama jūrų transportui, tačiau žvejybos ir pramoginiai laivai taip pat vykdo planinius reisus, dažnai ir reguliariai įplaukia į uostus, todėl reikėtų numatyti galimybę netaikyti jiems reikalavimų privalomai pristatyti atliekas iš laivų, iš anksto pranešti apie atliekas ir atleisti juos nuo privalomų mokesčių tam tikruose uostuose, esančiuose jų maršrute.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Laivų atliekoms skirti uosto priėmimo įrenginiai

Nuorodos

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

19.4.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Cláudia Monteiro de Aguiar

20.3.2018

Svarstymas komitete

21.3.2018

20.6.2018

 

 

Priėmimo data

11.7.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

1

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Izaskun Bilbao Barandica, Giuseppe Ferrandino, Francisco José Millán Mon

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Fernando Ruas, Wim van de Camp

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

PPE

Alain Cadec, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Francisco José Millán Mon, Fernando Ruas, Annie Schreijer-Pierik

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

1

-

EFDD

Mike Hookem

3

0

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Laivų atliekoms skirti uosto priėmimo įrenginiai

Nuorodos

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

16.1.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

5.2.2018

PECH

19.4.2018

 

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

31.5.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Gesine Meissner

19.2.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

10.7.2018

 

 

 

Priėmimo data

9.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Francisco Assis, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Pateikimo data

15.10.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, John Howarth, Bogusław Liberadzki, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika