Procedură : 2018/0012(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0326/2018

Texte depuse :

A8-0326/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2019 - 19.4
CRE 13/03/2019 - 19.4

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0192

RAPORT     ***I
PDF 1362kWORD 205k
15.10.2018
PE 620.820v02-00 A8-0326/2018

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE și de modificare a Directivei 2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportoare: Gesine Meissner

Raportor pentru aviz (*):

Bas Eickhout, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELORDE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 AVIZ al Comisiei pentru pescuit
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE și de modificare a Directivei 2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0033),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C8-0014/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 20181,

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, precum și cel al Comisiei pentru pescuit (A8-0326/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

————————————————

1 JO C 283, 10.8.2018, p. 61.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Titlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE și de modificare a Directivei 2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE

privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE și de modificare a Directivei 2005/35/CE, a Directivei 2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE

[Legat de amendamentul la articolul 20a (nou) care propune modificarea definiției substanțelor poluante din Directiva privind poluarea cauzată de nave.]

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)   Obiectivul de dezvoltare durabilă 14 al Organizației Națiunilor Unite atrage atenția asupra amenințării reprezentate de poluarea marină și poluarea cu nutrienți, de epuizarea resurselor și de schimbările climatice, toate acestea fiind provocate, în principal, de acțiuni ale omului. Aceste amenințări pun o presiune suplimentară asupra sistemelor mediului, cum ar fi biodiversitatea și infrastructura naturală, creând, totodată, probleme socioeconomice la nivel mondial, inclusiv riscuri pentru sănătatea și siguranța oamenilor și riscuri financiare. Uniunea Europeană trebuie să acționeze pentru a proteja speciile marine și a-i sprijini pe cei care depind de mări și oceane, fie că le asigură un loc de muncă, resurse sau un cadru pentru petrecerea timpului liber.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În ultimele două decenii, Convenția MARPOL și anexele sale au suferit modificări importante, care au pus în aplicare norme mai stricte și interdicții pentru deversările de deșeuri în mare de către nave.

(4)  În ultimele două decenii, Convenția MARPOL și anexele sale au suferit modificări importante, care au pus în aplicare norme mai stricte pentru predarea de deșeuri și interdicții pentru deversările de deșeuri în mare de către nave.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Cu toate acestea, Uniunea ar trebui să depună în continuare eforturi la nivelul Organizației Maritime Internaționale (OMI) pentru a impune o interdicție de eliminare a apelor reziduale de la instalațiile de epurare în buclă deschisă și a anumitor reziduuri ale cargourilor astfel încât să se ajungă pentru navele maritime la norme la fel de stricte ca și pentru navele care circulă pe căile navigabile interioare ale Uniunii.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Statele membre ar trebui încurajate să adopte interdicții de eliminare a apelor reziduale de la instalațiile de epurare în buclă deschisă și a anumitor reziduuri de încărcătură în apele lor teritoriale.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5c)  Obiectivul general al directivei este prevenirea deversării în mare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor. Prin urmare, deșeurile provenite din lucrări de reparații și sedimentele rezultate în urma curățării sau a reparării tancurilor de balast nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al directivei, întrucât acestea sunt întotdeauna descărcate pe uscat, atunci când nava este în dană sau în docul uscat. Deșeurile provenite din lucrări de reparații și sedimentele rezultate în urma curățării sau a reparării tancurilor de balast sunt reglementate de legislația UE în domeniul deșeurilor, respectiv de Convenția OMI privind gestionarea apei de balast.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  În ciuda acestor evoluții în materie de reglementare, evacuările de deșeuri în mare au loc în continuare. Acest lucru se datorează unei combinații de factori, și anume instalațiile portuare de preluare adecvate în porturi nu sunt întotdeauna disponibile, asigurarea punerii în aplicare este adesea insuficientă și există o lipsă de stimulente pentru descărcarea deșeurilor pe uscat.

(7)  În ciuda acestor evoluții în materie de reglementare, evacuările de deșeuri în mare au loc în continuare, generând costuri de mediu, sociale și economice uriașe. Acest lucru se datorează unei combinații de factori, și anume instalațiile portuare de preluare adecvate în porturi nu sunt întotdeauna disponibile, asigurarea punerii în aplicare este adesea insuficientă și există o lipsă de stimulente pentru descărcarea deșeurilor pe uscat.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  În pofida îmbunătățirilor, cantitatea de deșeuri alimentare, mai ales de pe navele de croazieră, poate fi în continuare ridicată. Practicile de gestionare a deșeurilor alimentare rămân un domeniu în care este nevoie să se instaureze obiceiuri de colectare separată și reutilizare.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) Trebuie salutate inițiativele din sectorul pescuitului care vizează reducerea deșeurilor provenite din activitățile de pescuit sau recuperarea deșeurilor de plastic, inclusiv a uneltelor de pescuit pierdute.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Directiva 2000/59/CE a contribuit la creșterea volumului de deșeuri descărcate în instalațiile portuare de preluare de la intrarea sa în vigoare și, astfel, a avut un rol esențial în reducerea deversărilor în mare a deșeurilor, astfel cum s-a arătat în evaluarea REFIT a directivei.

(8)  În temeiul Directivei 2000/59/CE, toate navele care fac escală în porturile Uniunii au deja obligația de a contribui la costurile instalațiilor portuare de preluare, indiferent de utilizarea efectivă a acestor instalații. Astfel, Directiva 2000/59/CE a contribuit la creșterea volumului de deșeuri descărcate în instalațiile portuare de preluare de la intrarea sa în vigoare și, astfel, a avut un rol esențial în reducerea deversărilor în mare a deșeurilor, astfel cum s-a arătat în evaluarea REFIT a directivei.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Evaluarea REFIT a demonstrat, de asemenea, că Directiva 2000/59/CE nu a fost pe deplin eficace din cauza neconcordanțelor cu cadrul MARPOL. În plus, statele membre au elaborat diferite interpretări ale conceptelor-cheie în directivă, cum ar fi caracterul adecvat al instalațiilor, notificarea în avans a deșeurilor și descărcarea obligatorie a deșeurilor în instalațiile portuare de preluare, precum și exceptări pentru navele maritime în trafic programat. Evaluarea a solicitat un grad mai mare de armonizare a conceptelor respective și continuarea alinierii la Convenția MARPOL, în scopul de a evita sarcinile administrative inutile atât pentru porturi, cât și pentru utilizatorii portuari.

(9)  Evaluarea REFIT a demonstrat, de asemenea, că Directiva 2000/59/CE nu a fost pe deplin eficace din cauza neconcordanțelor cu cadrul MARPOL. În plus, statele membre au elaborat diferite interpretări ale conceptelor-cheie în directivă, cum ar fi caracterul adecvat al instalațiilor, notificarea în avans a deșeurilor și descărcarea obligatorie a deșeurilor în instalațiile portuare de preluare, precum și exceptări pentru navele maritime în trafic programat. Evaluarea a solicitat un grad mai mare de armonizare a conceptelor respective și continuarea alinierii la Convenția MARPOL, în scopul de a evita sarcinile administrative inutile atât pentru porturi, cât și pentru utilizatorii portuari. Este necesară alinierea deplină a obligației de descărcare la normele privind deversarea prevăzute în Convenția MARPOL.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Directiva 2008/98/CE stabilește principalele principii de gestionare a deșeurilor, inclusiv principiul „poluatorul plătește” și ierarhia deșeurilor, care pledează pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor față de alte forme de recuperare și eliminare a deșeurilor și necesită stabilirea de sisteme pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste obligații se aplică, de asemenea, pentru gestionarea deșeurilor provenite de la nave.

(11) Directiva 2008/98/CE stabilește principalele principii de gestionare a deșeurilor, inclusiv principiul „poluatorul plătește” și ierarhia deșeurilor, care pledează pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor față de alte forme de recuperare și eliminare a deșeurilor și necesită stabilirea de sisteme pentru colectarea separată a deșeurilor. În plus, conceptul răspunderii extinse a producătorilor este un principiu călăuzitor al legislației Uniunii despre deșeuri, în baza căruia producătorii sunt răspunzători de impactul propriilor produse asupra mediului, pe parcursul întregului ciclu de viață al acestora. Aceste obligații se aplică, de asemenea, în ceea ce privește gestionarea deșeurilor provenite de la nave.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Colectarea separată a deșeurilor provenite de la nave, inclusiv a uneltelor de pescuit abandonate, este necesară pentru a asigura recuperarea lor ulterioară în lanțul de gestionare a deșeurilor din aval. Gunoiul este adesea triat la bordul navelor în conformitate cu normele și standardele internaționale, iar legislația Uniunii ar trebui să se asigure că aceste eforturi de triere a deșeurilor de la bord nu sunt subminate de lipsa de măsuri pentru colectarea separată a deșeurilor pe uscat.

(12)  Colectarea separată a deșeurilor provenite de la nave, inclusiv a uneltelor de pescuit abandonate, este necesară pentru a asigura recuperarea lor ulterioară în scopul reutilizării sau al reciclării în lanțul de gestionare a deșeurilor din aval și în scopul prevenirii daunelor cauzate de acestea animalelor și mediilor marine. Gunoiul este adesea triat la bordul navelor în conformitate cu normele și standardele internaționale, iar legislația Uniunii ar trebui să se asigure că aceste eforturi de triere a deșeurilor de la bord nu sunt subminate de lipsa de măsuri pentru colectarea separată a deșeurilor pe uscat. Statele membre ar trebui să încurajeze sistemele de colectare separată care se potrivesc cel mai bine cu caracteristicile porturilor.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Colectarea separată a deșeurilor, cum ar fi deșeurile alimentare, lubrifianții și păcura, ar trebui dezvoltată în continuare, cu scopul specific de a permite reutilizarea acestora în conformitate cu principiile economiei circulare.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Deși cea mai mare parte a deșeurilor marine provine de la activități de pe uscat, industria transportului maritim, inclusiv sectoarele pescuitului și al activităților de agrement, contribuie, de asemenea, în mod semnificativ, prin evacuarea deșeurilor, inclusiv a celor din plastic și a uneltelor de pescuit abandonate, care sunt evacuate direct în mare.

(13)  În fiecare an, între 150 000 și 500 000 de tone de plastic ajung în ocean doar în Uniune. Deși cea mai mare parte a deșeurilor marine provine de la activități de pe uscat, industria transportului maritim, inclusiv sectoarele pescuitului și al activităților de agrement, contribuie, de asemenea, în mod semnificativ, prin evacuarea deșeurilor, inclusiv a celor din plastic și a uneltelor de pescuit abandonate, care sunt evacuate direct în mare. Comisia estimează că materialele plastice reprezintă mai mult de 80 % din deșeurile marine și că echipamentele de pescuit care conțin plastic reprezintă 27 % din deșeurile marine găsite pe plajele europene, echivalentul a 11 000 de tone pe an.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Directiva 2008/98/CE stabilește măsurile de prevenire a generării de deșeuri pe care statele membre ar trebui să le ia pentru a preveni generarea de deșeuri. Aceste măsuri ar trebui să includă obiectivul de a stopa generarea deșeurilor marine pentru a contribui la realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă al ONU de prevenire și de reducere semnificativă a tuturor tipurilor de poluare marină.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Convenția internațională a OMI din 13 februarie 2004 privind controlul și gestionarea apei de balast și a sedimentelor navelor (denumită în continuare „Convenția BWM”) a intrat în vigoare la 8 septembrie 2017. Convenția BWM obligă toate navele să aplice proceduri de gestionare a apei de balast conform standardelor OMI și le impune porturilor și terminalelor desemnate pentru curățarea și repararea rezervoarelor de balast să dispună de instalații adecvate care să asigure recepția sedimentelor.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15b)  În cazul în care statele membre utilizează serviciile EMSA în investigarea cazurilor suspectate de deficiențe ale instalațiilor portuare de preluare, EMSA ar trebui să țină evidența cererilor respective și să îi furnizeze Comisiei aceste date pentru a evalua dacă este necesar un sprijin suplimentar pentru EMSA în următorul pachet financiar.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a se asigura caracterul adecvat al instalațiilor portuare de preluare, dezvoltarea și reevaluarea planului de preluare și tratare a deșeurilor sunt esențiale, pe baza unei consultări a tuturor utilizatorilor portului relevanți. Din motive practice și de organizare, porturile învecinate din aceeași regiune ar putea dori să elaboreze un plan comun, care să vizeze disponibilitatea instalațiilor portuare de preluare în fiecare dintre porturile vizate de plan, oferind totodată un cadru administrativ comun.

(17)  Pentru a se asigura caracterul adecvat al instalațiilor portuare de preluare, dezvoltarea și reevaluarea planului de preluare și tratare a deșeurilor sunt esențiale, pe baza unei consultări a tuturor utilizatorilor portului relevanți. Din motive practice și de organizare, porturile învecinate din aceeași regiune geografică ar putea dori să elaboreze un plan comun, care să vizeze disponibilitatea instalațiilor portuare de preluare în fiecare dintre porturile vizate de plan, oferind totodată un cadru administrativ comun.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Poate fi problematică adoptarea și monitorizarea planurilor de preluare și tratare a deșeurilor în porturile mici, de exemplu în instalațiile de acostare și în porturile de agrement, în care traficul maritim este redus, fiind reprezentat în mare parte de ambarcațiuni de agrement, sau care sunt utilizate doar într-o anumită perioadă a anului. Deșeurile provenite din aceste porturi mici sunt tratate în general prin sistemele municipale de gestionare a deșeurilor, în acord cu principiile Directivei 2008/98/CE, revizuite prin Directiva (UE) 2018/851. Pentru a nu se crea o sarcină excesivă pentru autoritățile locale și pentru a se facilita gestionarea deșeurilor în astfel de porturi mici, ar trebui să fie suficient ca deșeurile provenite din zonele de acostare și porturile de agrement locale să fie incluse în fluxul municipal de deșeuri și să fie gestionate în consecință și ca portul să își informeze utilizatorii cu privire la preluarea deșeurilor.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Recital 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a aborda problema deșeurilor marine în mod eficient, este fundamental să se asigure nivelul adecvat de stimulente pentru descărcarea deșeurilor în instalațiile portuare de preluare, în special a gunoaielor. Acest lucru se poate realiza prin intermediul unui sistem de recuperare a costurilor, care necesită aplicarea unei taxe indirecte, care este datorată indiferent dacă sunt descărcate sau nu deșeuri și care ar trebui să ofere un drept de descărcare a deșeurilor fără taxe directe suplimentare. Sectoarele pescuitului și al activităților de agrement, dată fiind contribuția lor la producerea deșeurilor marine, ar trebui, de asemenea, să fie incluse în acest sistem.

(18)  Pentru a aborda problema deșeurilor marine în mod eficient, este fundamental să se asigure nivelul adecvat de stimulente pentru descărcarea deșeurilor în instalațiile portuare de preluare, în special a gunoaielor. Acest lucru se poate realiza prin intermediul unui sistem de recuperare a costurilor, care necesită aplicarea unei taxe indirecte, care este datorată indiferent dacă sunt descărcate sau nu deșeuri și care ar trebui să ofere un drept de descărcare a deșeurilor fără taxe directe suplimentare. Cu toate acestea, administratorii navelor ar trebui, de asemenea, să depună eforturi pentru reducerea cantității de deșeuri generate la bord. Sectorul activităților de agrement, dată fiind contribuția sa la producerea deșeurilor marine, ar trebui, de asemenea, să fie inclus în acest sistem. Descărcarea deșeurilor pescuite nu ar trebui să genereze costuri suplimentare pentru navele de pescuit.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  În anumite state membre, au fost create sisteme pentru a oferi finanțare pescarilor pentru costurile pe care le-ar putea avea cu descărcarea pe uscat a resturilor de unelte de pescuit sau a deșeurilor pescuite în mod activ și pasiv. Aceste sisteme ar putea fi susținute prin sisteme de răspundere extinsă a producătorilor, care ar putea completa sistemele de recuperare a costurilor instituite în conformitate cu prezenta directivă. Ca atare, aceste sisteme de recuperare a costurilor nu ar trebui să creeze un factor de descurajare a participării navelor de pescuit și a comunităților portuare la sistemele existente de descărcare a deșeurilor pescuite în mod activ și pasiv.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18b)  Pentru a promova predarea deșeurilor pescuite în mod pasiv care sunt prinse în plase în timpul operațiunilor normale de pescuit, statele membre ar trebui să suporte costurile asociate cu colectarea în instalații portuare de preluare și gestionarea ulterioară, din fonduri generate de surse de venit alternative.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Ar trebui dezvoltat în continuare conceptul de „navă ecologică” în legătură cu gestionarea deșeurilor, astfel încât un sistem eficient de recompensare să poată fi pus în aplicare pentru navele care își reduc cantitățile de deșeuri la bord.

(19)  Ar trebui dezvoltat în continuare și implementat integral conceptul de „navă ecologică” în legătură cu gestionarea deșeurilor. Ar trebui instituite cerințe minime la nivelul UE, într-un mod cât mai armonizat cu putință, astfel încât să poată fi pus în aplicare un sistem eficient de recompensare pentru navele care își reduc cantitățile de deșeuri la bord, prin prevenirea generării și gestionarea ecologică durabilă a deșeurilor, în conformitate cu cele mai bune practici. Statele membre ar trebui să încurajeze practicile mai stricte decât standardele obligatorii. În plus, reducerea cantităților de deșeuri se obține în primul rând prin trierea temeinică a deșeurilor la bordul navei, în conformitate cu orientările OMI pentru punerea în aplicare a anexei V la Convenția MARPOL și cu standardele elaborate de Organizația Internațională de Standardizare. Comisia ar trebui să desemneze un grup de experți pentru a stabili criteriile care trebuie îndeplinite pentru ca o navă să fie declarată „navă ecologică” și ar trebui, totodată, să încurajeze schimbul de bune practici privind elaborarea de sisteme de la bază la vârf.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Reziduurile de încărcătură rămân în proprietatea proprietarului încărcăturii după descărcarea mărfii la terminal și, adesea, au o valoare economică. Din acest motiv, reziduurile de încărcătură nu ar trebui să fie incluse în sistemele de recuperare a costurilor și de aplicare a taxei indirecte; taxa percepută pentru descărcarea de reziduuri de încărcătură ar trebui să fie achitată de utilizatorul instalației de preluare, astfel cum se specifică în aranjamentele contractuale între părțile în cauză sau în alte aranjamente locale.

(20)  Reziduurile de încărcătură rămân în proprietatea proprietarului încărcăturii după descărcarea mărfii la terminal și, adesea, au o valoare economică. Din acest motiv, reziduurile de încărcătură nu ar trebui să fie incluse în sistemele de recuperare a costurilor și de aplicare a taxei indirecte; taxa percepută pentru descărcarea de reziduuri de încărcătură ar trebui să fie achitată de utilizatorul instalației de preluare, astfel cum se specifică în aranjamentele contractuale între părțile în cauză sau în alte aranjamente locale. Pentru a promova punerea în aplicare armonizată a prezentei directive, ar trebui elaborate orientări tehnice privind gestionarea reziduurilor de încărcătură în conformitate cu anexele I și II la Convenția MARPOL. Totuși, acest lucru nu ar trebui să se aplice deșeurilor de încărcătură care nu sunt ușor de recuperat, cum ar fi substanțele plutitoare persistente cu vâscozitate ridicată, precum parafina. Astfel de substanțe pot avea o valoare economică mică și, prin urmare, riscă să fie eliminate în mare dacă nu sunt eliminate în mod corespunzător în instalațiile portuare de preluare.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Uneltele de pescuit au un mare potențial de reciclare, mai ales dacă sunt concepute corespunzător. Prin urmare, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, ar trebui stabilite scheme de răspundere extinsă a producătorilor pentru a finanța o bună gestionare a deșeurilor generate de uneltele de pescuit și de componentele respective și pentru a obține rate de colectare ridicate.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b)  Sistemele de pescuire a deșeurilor ar trebui să fie finanțate de statele membre, astfel încât deșeurile deja prezente în mare să ajungă într-un flux de reciclare sau de eliminare adecvată, fără crearea unei sarcini pentru pescari.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Pentru a crește nivelul de siguranța maritimă și a consolida protecția mediului marin, Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului 1a ar trebui modificată pentru a trata în dreptul Uniunii și poluarea generată de deșeurile provenite de la nave, astfel cum este definită în anexele IV-VI la Convenția MARPOL, și garanta că persoanelor care se fac vinovate de descărcări ilegale de deșeuri li se aplică sancțiuni adecvate.

 

_________________

 

1a Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni, inclusiv sancțiuni penale, pentru infracțiunile de poluare (JO L 255, 30.9.2005, p. 11).

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  Obligația de predare ar trebui să fie completată de dispoziții care interzic deversarea deșeurilor, pentru a se transmite semnale clare privind obligația de conformare și pentru a se asigura un temei clar pentru încălcările de natură civilă sau penală.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Monitorizarea și asigurarea punerii în aplicare ar trebui facilitate prin intermediul unui sistem bazat pe raportarea electronică și schimbul de informații. În acest scop, actualul sistem de informare și monitorizare instituit în conformitate cu Directiva 2000/59/CE ar trebui să fie dezvoltat în continuare și să continue să fie exploatat pe baza sistemelor electronice de date existente, în special sistemul de schimb de informații maritime al Uniunii (SafeSeaNet) și baza de date privind inspecțiile (THETIS). Sistemul ar trebui, de asemenea, să includă informații privind instalațiile portuare de preluare în diferitele porturi.

(24)  Monitorizarea și asigurarea punerii în aplicare ar trebui facilitate prin intermediul unui sistem bazat pe raportarea electronică și schimbul de informații. În acest scop, actualul sistem de informare și monitorizare instituit în conformitate cu Directiva 2000/59/CE ar trebui să fie dezvoltat în continuare și să continue să fie exploatat pe baza sistemelor electronice de date existente, în special sistemul de schimb de informații maritime al Uniunii (SafeSeaNet) și baza de date privind inspecțiile (THETIS). Sistemul ar trebui, de asemenea, să includă informații privind instalațiile portuare de preluare în diferitele porturi și uneltele de pescuit pierdute.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  Pierderea uneltelor de pescuit în mare trebuie să fie notificată, în conformitate cu articolul 48 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1224/2009.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Considerentul 24 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24b)  Directiva 2010/65/UE, care este în curs de a fi revizuită, simplifică și armonizează procedurile administrative aplicate în sectorul transportului maritim prin standardizarea raportării electronice a informațiilor și raționalizarea formalităților de raportare. Pentru a evita dezvoltările informatice inutile și contradictorii, noile formalități de raportare privind deșeurile generate de nave ar trebui să fie puse în aplicare în conformitate cu Directiva 2010/65/UE revizuită.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Pentru a ține seama de evoluțiile la nivel internațional și pentru a promova practici de gestionare rațională din punct de vedere ecologic a deșeurilor la bordul navelor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea prezentei directive pentru a se actualiza trimiterile la instrumentele internaționale și anexele și pentru a modifica trimiterile la instrumente internaționale, cu scopul de a împiedica, în cazul în care este necesar, ca modificările aduse acestor instrumente internaționale să se aplice în sensul prezentei directive și pentru a elabora criterii comune privind recunoașterea statutului de „nave ecologice” în scopul acordării unui nivel redus al taxei pentru deșeuri pentru aceste nave. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(30)  Pentru a ține seama de evoluțiile la nivel internațional și pentru a promova practici de gestionare rațională din punct de vedere ecologic a deșeurilor la bordul navelor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea prezentei directive pentru a se actualiza trimiterile la instrumentele internaționale și anexele și pentru a modifica trimiterile la instrumente internaționale, cu scopul de a împiedica, în cazul în care este necesar, ca modificările aduse acestor instrumente internaționale să se aplice în sensul prezentei directive și pentru a modifica, implementa și a perfecționa în continuare criterii comune privind recunoașterea statutului de „nave ecologice”, ținând seama totodată de bunele practici existente și de schemele de la bază la vârf, în scopul acordării unui nivel redus al taxei pentru deșeuri pentru aceste nave. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(31a)  Existența unor condiții bune de muncă pentru personalul portuar care lucrează în instalațiile portuare de preluare are o importanță fundamentală pentru crearea unui sector maritim sigur, eficient și responsabil din punct de vedere social, care poate atrage lucrători calificați și poate asigura condiții de concurență echitabile pe întreg teritoriul Europei. Formarea inițială și periodică a personalului este esențială pentru asigurarea calității serviciilor și pentru protejarea lucrătorilor. Autoritățile portuare și cele responsabile de instalațiile portuare de preluare se asigură că întregul personal beneficiază de formarea necesară pentru a dobândi cunoștințele esențiale pentru activitatea sa, cu o atenție deosebită pentru aspectele legate de securitate și sănătate în contextul manipulării materialelor periculoase, și că cerințele de formare sunt actualizate periodic, pentru a răspunde provocărilor generate de inovarea tehnologică.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32a)  Ar trebui ținut seama de caracteristicile specifice ale regiunilor ultraperiferice, recunoscute în articolul 349 din TFUE, pentru a le oferi statelor membre opțiunea de a adopta măsuri naționale de finanțare specifice pentru regiunile respective, astfel încât să asigure disponibilitatea unor instalații de preluare adecvate.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă are ca obiect protejarea mediului marin împotriva efectelor negative ale deversărilor de deșeuri provenite de la navele care utilizează porturi din Uniune, asigurându-se, în același timp, buna funcționare a traficului maritim, îmbunătățind disponibilitatea instalațiilor portuare adecvate de preluare și descărcarea deșeurilor în instalațiile respective.

Prezenta directivă are ca obiect protejarea mediului marin împotriva efectelor negative ale deversărilor de deșeuri provenite de la navele care utilizează porturi din Uniune, asigurându-se, în același timp, buna funcționare a traficului maritim, îmbunătățind disponibilitatea și utilizarea instalațiilor portuare adecvate de preluare și descărcarea deșeurilor în instalațiile respective.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  „platformă fixă sau plutitoare” înseamnă orice platformă fixă sau plutitoare, inclusiv platforme de foraj, sisteme plutitoare de producție, stocare și descărcare utilizate pentru stocarea și producția offshore a petrolului și gazelor, precum și plasele plutitoare utilizate pentru stocarea offshore a petrolului și gazelor produse;

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „deșeurile provenite de la nave” înseamnă toate deșeurile, inclusiv reziduurile de încărcătură, care sunt generate în timpul operațiunilor unei nave sau în cursul încărcării, descărcării și operațiunilor de curățare, sau deșeurile care sunt prinse în plase în timpul operațiunilor de pescuit și intră sub incidența anexelor I, II, IV, V și VI la MARPOL;

(c)  „deșeurile provenite de la nave” înseamnă toate deșeurile, inclusiv reziduurile de încărcătură, care sunt generate în timpul operațiunilor unei nave sau ale unei platforme fixe sau plutitoare sau în cursul încărcării, descărcării, al operațiunilor de curățare și de reparare a navelor, inclusiv sedimentele rezultate în urma curățării sau a reparării tancurilor de balast și intră sub incidența anexelor I, II, IV, V și VI la MARPOL;

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  „deșeuri provenite de la navele de pescuit” înseamnă toate deșeurile care sunt generate în timpul operațiunilor unei nave sau în cursul încărcării, descărcării și operațiunilor de curățare și intră, în mod direct și individual, sub incidența anexelor I, II, IV, V și VI la MARPOL, excluzând peștele proaspăt întreg sau peștele care nu este proaspăt provenit din activitățile de pescuit realizate în timpul campaniei de pescuit sau din activitățile de acvacultură;

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  „deșeuri pescuite pasiv” înseamnă deșeurile care au fost colectate neintenționat în plase în timpul operațiunilor de pescuit;

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc)  „deșeuri colectate în mod activ” înseamnă deșeurile care sunt colectate în timpul călătoriilor care nu au ca obiectiv pescuitul, în centre de colectare a deșeurilor, pe za unei evaluări de mediu, cu unicul scop de a elimina deșeurile marine din mare;

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cd)  „voiaj” înseamnă orice deplasare a unei nave de pescuit în timpul căreia sunt întreprinse activități de pescuit, care începe în momentul în care nava de pescuit părăsește un port și se încheie când aceasta ajunge în portul de plecare sau în alt port în care efectuează descărcarea;

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „reziduuri de încărcătură” înseamnă resturile din încărcătura de la bord care rămân pe punte sau în cale după încărcare și descărcare, inclusiv excedentul sau scurgerile la încărcare și descărcare, în stare umedă sau uscată sau antrenate în apa de epurare, cu excepția prafului de marfă rămas pe punte după curățare sau a prafului de pe suprafețele exterioare ale navei;

(d)  „reziduuri de încărcătură” înseamnă resturile din încărcătura de la bord care rămân pe punte sau în cale sau în tancuri după încărcare și descărcare, inclusiv excedentul sau scurgerile la încărcare și descărcare, în stare umedă sau uscată sau antrenate în apa de epurare, cu excepția prafului de marfă rămas pe punte după curățare sau a prafului de pe suprafețele exterioare ale navei;

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  „unelte de pescuit” înseamnă orice articole sau componente ale unui echipament care sunt utilizate în activitatea de pescuit și acvacultură pentru a atrage sau a captura resurse biologice marine sau care plutesc la suprafața mării și care sunt utilizate cu scopul de a atrage și de a captura astfel de resurse biologice marine;

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  „ambarcațiune de agrement” înseamnă orice navă de orice tip, cu o lungime a corpului de minimum 2,5 metri, indiferent de tipul de propulsie, care este destinată folosirii în scopuri sportive și de agrement și care nu este implicată în activități comerciale;

(g)  „ambarcațiune de agrement” înseamnă orice navă de orice tip, cu o lungime a corpului între 2,5 metri și 24 de metri, indiferent de tipul de propulsie, care este destinată folosirii în scopuri sportive și de agrement și care nu este implicată în activități comerciale;

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  „navă ecologică” înseamnă o navă proiectată, utilizată și, în cele din urmă, reciclată într-un mod sustenabil din punct de vedere ecologic, cu eliminarea integrată a deversărilor și a emisiilor nocive din exploatare; politicile de proiectare, echipare, exploatare și achiziții creează sinergii care să permită reducerea cantităților de deșeuri de tipul pentru care se aplică taxa și gestionarea deșeurilor în mod sustenabil și rațional din punct de vedere ecologic;

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  „cursă internațională” înseamnă o cursă pe mare de la un port situat în afara Uniunii spre un port al unui stat membru;

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  „port” înseamnă un loc sau o zonă geografică constituită din lucrări și echipamente care permit recepția navelor, inclusiv zona de ancoraj aflată sub jurisdicția portului;

(j)  „port” înseamnă un loc sau o zonă geografică constituită din lucrări și echipamente care permit, în principal, recepția navelor, inclusiv zona de ancoraj aflată sub jurisdicția portului;

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  „deșeuri de catering” înseamnă orice deșeuri alimentare, inclusiv uleiurile de gătit uzate provenite din restaurante, unități de catering și bucătării;

(k)  „deșeuri de catering” înseamnă orice deșeuri alimentare, inclusiv uleiurile de gătit uzate provenite din restaurante, unități de catering și bucătării, precum și sticla și materialele plastice;

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka)  „deșeuri de catering internaționale” înseamnă orice deșeuri alimentare generate în timpul curselor internaționale, inclusiv uleiurile de gătit uzate, provenite din restaurante, unități de catering și bucătării, precum și sticla și materialele plastice;

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  „capacitate suficientă de stocare” înseamnă o capacitate suficientă pentru a depozita deșeurile la bord din momentul plecării până la portul de escală următor, inclusiv deșeurile care sunt susceptibile a fi generate în timpul călătoriei;

(l)  „capacitate suficientă de stocare” înseamnă o capacitate suficientă pentru a depozita fiecare tip de deșeuri la bord, în conformitate cu certificatele navei sau cu planurile de gestionare a deșeurilor, din momentul plecării până la portul de escală următor, inclusiv deșeurile care sunt susceptibile a fi generate în timpul călătoriei;

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m)  „trafic programat” înseamnă traficul bazat pe o listă publicată sau planificată cu orare de plecare și sosire între porturi identificate sau traversări recurente care constituie un calendar recunoscut;

(m)  „trafic programat” înseamnă traficul bazat pe o listă publicată sau planificată cu orare de plecare și sosire între două porturi identificate sau traversări recurente care constituie un calendar recunoscut; programul navei ar trebui să fie stabilit în avans și să rămână stabil timp de cel puțin patru luni;

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(pa)  „tratare” înseamnă operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  tuturor navelor, indiferent de pavilionul lor, care fac escală sau funcționează într-un port al unui stat membru, cu excepția navelor de război și a navelor de război auxiliare sau a altor nave care aparțin sau sunt exploatate de un stat și sunt folosite momentan exclusiv în scopuri guvernamentale necomerciale, și

(a)  tuturor navelor, indiferent de pavilionul lor, care fac escală sau operează într-un port al unui stat membru, cu excepția navelor angajate în servicii portuare în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/352, a navelor de război și a navelor de război auxiliare sau a altor nave care aparțin sau sunt exploatate de un stat și sunt folosite momentan exclusiv în scopuri guvernamentale necomerciale;

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  tuturor porturilor din statele membre în care navele prevăzute la litera (a) fac în mod obișnuit escală.

(b)  tuturor porturilor din statele membre în care navele prevăzute la litera (a) fac în mod obișnuit escală. În sensul prezentei directive și pentru a evita întârzierile inutile provocate navelor, statele membre pot decide să excludă zona de ancoraj din porturile lor în contextul aplicării articolelor 6, 7 și 8.

 

 

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  tuturor navelor care circulă pe căile navigabile interioare ale Uniunii.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că, în cazurile în care este posibil, navele care nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive descarcă deșeurile în concordanță cu prezenta directivă.

Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că, în cazurile în care este rezonabil și fezabil, navele care nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive descarcă deșeurile în concordanță cu prezenta directivă.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Instalațiile portuare de preluare permit gestionarea deșeurilor provenite de la nave în mod corespunzător din punct de vedere ecologic, în conformitate cu cerințele Directivei 2008/98/CE și cu alte acte legislative relevante ale Uniunii privind deșeurile. În acest scop, statele membre asigură colectarea separată a deșeurilor provenite de la nave în porturi, astfel cum se prevede în legislația Uniunii privind deșeurile, în special în Directiva 2008/98/CE, Directiva 2012/19/UE și Directiva 2006/66/CE. Litera (c) se aplică fără a aduce atingere cerințelor mai stricte impuse de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 pentru gestionarea deșeurilor de catering din transporturile internaționale.

(c)  Instalațiile portuare de preluare permit gestionarea deșeurilor provenite de la nave în mod corespunzător din punct de vedere ecologic, în conformitate cu cerințele Directivei 2008/98/CE și cu alte acte legislative relevante ale Uniunii și naționale privind deșeurile. În scopurile menționate la litera (c), statele membre asigură colectarea separată pentru a facilita reutilizarea și reciclarea deșeurilor provenite de la nave în porturi, astfel cum se prevede în legislația Uniunii privind deșeurile, în special în Directiva 2008/98/CE, Directiva 2012/19/UE și Directiva 2006/66/CE. Această literă se aplică fără a aduce atingere cerințelor mai stricte impuse de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 pentru gestionarea deșeurilor de catering din transporturile internaționale.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre investighează toate cazurile raportate de deficiențe constatate și se asigură de posibilitatea oricărei părți implicate în acțiunea de descărcare sau preluare a deșeurilor provenite de la nave de a solicita despăgubire pentru prejudiciul cauzat prin întârzieri nejustificate.

4.  Statele membre investighează – dacă este necesar, prin consultare cu EMSA – toate cazurile raportate de deficiențe constatate și se asigură de posibilitatea oricărei părți implicate în acțiunea de descărcare sau preluare a deșeurilor provenite de la nave de a solicita despăgubire pentru prejudiciul cauzat prin întârzieri nejustificate cauzate de nerespectarea planurilor de preluare și tratare a deșeurilor.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Autoritățile portuare corespunzătoare sau, în absența acestora, autoritățile competente veghează la luarea de măsuri de securitate suficiente pentru ca operațiunile de livrare sau de preluare a deșeurilor să fie efectuate astfel încât să se evite riscurile, atât pentru oameni, cât și pentru mediu, în porturile care fac obiectul prezentei directive.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  Având în vedere situația regiunilor ultraperiferice, recunoscută în articolul 349 din TFUE, statele membre pot adopta măsuri naționale de finanțare specifice, care să asigure disponibilitatea unor instalații de preluare adecvate.

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un plan adecvat de preluare și tratare a deșeurilor este instituit și pus în aplicare pentru fiecare port după consultarea părților interesate, în special a utilizatorilor porturilor sau a reprezentanților lor. Aceste consultări trebuie să aibă loc atât în etapa inițială de elaborare a planurilor, cât și după adoptarea lor, în special în cazul în care au avut loc modificări semnificative cu privire la cerințele prevăzute la articolele 4, 6 și 7. Cerințele detailate cu privire la dezvoltarea acestor planuri sunt stabilite în anexa 1.

1.  Un plan adecvat de preluare și tratare a deșeurilor este instituit și pus în aplicare pentru fiecare port după consultarea părților interesate, inclusiv a utilizatorilor porturilor sau a reprezentanților lor și a societății civile. Aceste consultări trebuie să aibă loc atât în etapa inițială de elaborare a planurilor, cât și după adoptarea lor, în special în cazul în care au avut loc modificări semnificative cu privire la cerințele prevăzute la articolele 4, 6 și 7. Cerințele detailate cu privire la dezvoltarea acestor planuri sunt stabilite în anexa 1.

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că următoarele informații din planurile de preluare și tratare a deșeurilor privind disponibilitatea unor instalații de preluare adecvate în porturile lor și costurile asociate sunt comunicate în mod clar operatorilor navelor și puse la dispoziția publicului, fie prin intermediul siturilor internet ale porturilor, fie în formă tipărită:

Statele membre se asigură că următoarele informații din planurile de preluare și tratare a deșeurilor privind disponibilitatea unor instalații de preluare adecvate în porturile lor și structura costurilor sunt comunicate în mod clar operatorilor navelor și puse la dispoziția publicului și sunt ușor accesibile, de asemenea, atât în limba engleză, cât și în limbile oficiale ale statului membru în care se află portul:

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  amplasarea instalațiilor portuare de preluare corespunzătoare fiecărei dane;

(a)  amplasarea instalațiilor portuare de preluare corespunzătoare fiecărei dane, inclusiv programul de funcționare;

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  o descriere a sistemului de recuperare a costurilor; și

(e)  o descriere a sistemului de recuperare a costurilor; inclusiv a taxelor și a bazei lor de calcul; și

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Planurile de preluare și tratare a deșeurilor prevăzute la alineatul (1) pot, dacă este necesar din motive de eficiență, să fie elaborate împreună de două sau mai multe porturi din aceeași regiune, cu implicarea adecvată a fiecărui port, cu condiția de a se stabili pentru fiecare port instalațiile de preluare necesare și disponibile.

3.  Planurile de preluare și tratare a deșeurilor prevăzute la alineatul (1) pot, dacă este necesar din motive de eficiență, să fie elaborate împreună de două sau mai multe porturi din aceeași regiune geografică, cu implicarea adecvată a fiecărui port, cu condiția de a se stabili pentru fiecare port instalațiile de preluare necesare și disponibile.

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre evaluează și aprobă planul de preluare și tratare a deșeurilor, controlează punerea sa în aplicare și se asigură că este reaprobat cel puțin la fiecare trei ani de la aprobare sau reaprobare și după ce au avut loc modificări importante în exploatarea portului. Aceste modificări includ, dar nu se limitează la, modificările structurale ale traficului către port, dezvoltarea de noi infrastructuri, schimbările în ceea ce privește cererea și furnizarea de instalații portuare de preluare, precum și noile tehnici de tratare la bord.

4.  Statele membre evaluează și aprobă planul de preluare și tratare a deșeurilor, controlează punerea sa în aplicare și se asigură că este reaprobat cel puțin la fiecare patru ani de la aprobare sau reaprobare și după ce au avut loc modificări importante în exploatarea portului. Aceste modificări includ, dar nu se limitează la, modificările structurale ale traficului către port, dezvoltarea de noi infrastructuri, schimbările în ceea ce privește cererea și furnizarea de instalații portuare de preluare, precum și noile tehnici de tratare la bord.

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Porturile mici necomerciale, care sunt caracterizate exclusiv de traficul scăzut sau cu frecvență redusă al ambarcațiunilor de agrement, pot fi exceptate de la aplicarea prezentului articol, în cazul în care instalațiile lor portuare de preluare sunt integrate în sistemul de gestionare a deșeurilor administrat de către sau în numele municipalității, iar statele membre în care se află aceste porturi asigură punerea la dispoziția utilizatorilor acestor porturi a informațiilor privind sistemul de gestionare a deșeurilor.

 

Statele membre în care sunt situate astfel de porturi notifică localizarea și numele respectivelor porturi prin mijloace electronice în cadrul sistemului de informare, monitorizare și aplicare menționat la articolul 14.

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Informațiile menționate la alineatul (1) sunt raportate pe cale electronică, în cadrul sistemului de informare, monitorizare și aplicare menționat la articolul 14 din prezenta directivă, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2010/65/CE și ale Directivei 2002/59/CE.

2.  Informațiile menționate la alineatul (1) sunt raportate pe cale electronică, în cadrul sistemului de informare, monitorizare și aplicare menționat la articolul 14 din prezenta directivă, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2010/65/CE și ale Directivei 2002/59/CE, și sunt puse la dispoziția părților interesate relevante, inclusiv a operatorilor instalațiilor portuare de preluare.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comandantul unei nave care face escală într-un port al Uniunii trebuie, înainte de a părăsi portul, să descarce toate deșeurile transportate la bordul navei într-o instalație portuară de preluare în conformitate cu normele relevante privind deversarea prevăzute în Convenția MARPOL.

1.  Comandantul unei nave care face escală într-un port al Uniunii trebuie, înainte de a părăsi portul, să descarce toate deșeurile transportate la bordul navei într-o instalație portuară de preluare și după ce iese din port nu trebuie să deverseze deșeuri în mare, în conformitate cu reglementările și normele relevante privind predarea și deversarea prevăzute în Convenția MARPOL.

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În conformitate cu Convenția MARPOL și cu legislația existentă a Uniunii, în special cu Directiva 2005/35/CE, se interzice deversarea materialelor plastice, inclusiv a parâmelor sintetice, a năvoadelor sintetice, a deșeurilor din plastic și a cenușii rezultate din incinerarea produselor din plastic, cu excepția următoarelor situații:

 

(a)  deversarea de mase plastice de pe o navă dacă aceasta este necesară pentru a asigura siguranța navei și a celor de la bordul acesteia sau în scopul salvării de vieți omenești pe mare;

 

(b)  pierderea accidentală de materiale plastice care rezultă din avarierea navei sau a echipamentelor acesteia, cu condiția să se fi luat, înainte și după producerea avariei, toate măsurile de precauție rezonabile pentru a preveni sau reduce la minimum această pierdere accidentală;

 

(c)  pierderea accidentală de unelte de pescuit de pe o navă, cu condiția să se fi luat toate măsurile de precauție rezonabile pentru a preveni o astfel de pierdere;

 

(d)  aruncarea de unelte de pescuit de pe o navă în scopul protejării mediului marin sau a siguranței navei în cauză ori a echipajului acesteia.

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 19, pentru a defini toate măsurile de precauție rezonabile pentru prevenirea pierderilor accidentale de unelte de pescuit.

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La descărcare, operatorul sau autoritatea din portul în care au fost descărcate deșeurile completează cu precizie formularul din anexa 3 și eliberează confirmarea de primire a deșeurilor navei.

La descărcare, operatorul sau autoritatea din portul în care au fost descărcate deșeurile completează cu precizie formularul din anexa 3 și eliberează fără întârzieri nejustificate confirmarea de primire a deșeurilor navei.

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Această cerință nu se aplică porturilor mici fără personal sau porturilor îndepărtate, cu condiția ca statul membru în care este situat acest port să raporteze aceste informații pe cale electronică în cadrul sistemului de informare, monitorizare și aplicare la care se face referire la articolul 14 din prezenta directivă.

Această cerință nu se aplică porturilor mici, cu instalații fără personal, sau porturilor îndepărtate, cu condiția ca statul membru în care este situat acest port să raporteze aceste informații pe cale electronică în cadrul sistemului de informare, monitorizare și aplicare la care se face referire la articolul 14 din prezenta directivă.

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Operatorul, agentul sau comandantul unei nave care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2002/59/CE raportează înainte de plecare, pe cale electronică, informațiile din confirmarea de primire a deșeurilor în cadrul sistemului de informare, monitorizare și aplicare la care se face referire în articolul 14 din prezenta directivă, în conformitate cu Directiva 2010/65/UE și cu Directiva 2002/59/CE.

3.  Operatorul, agentul sau comandantul unei nave care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2002/59/CE raportează pe cale electronică, înainte de plecare sau cât de repede posibil după primirea acestora, informațiile din confirmarea de primire a deșeurilor în cadrul sistemului de informare, monitorizare și aplicare la care se face referire în articolul 14 din prezenta directivă, în conformitate cu Directiva 2010/65/UE și cu Directiva 2002/59/CE.

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comandantul unei nave de pescuit care face escală într-un port al Uniunii raportează în termen de 24 de ore autorității competente din statul său membru de pavilion pierderea oricăror unelte de pescuit, în conformitate cu articolul 48 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 19 pentru a stabili formatul în care se face raportarea de către navele de pescuit.

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.   Dacă o unealtă de pescuit pierdută nu poate fi recuperată, căpitanul navei consemnează acest fapt în jurnalul de bord. Autoritatea competentă a statului membru de pavilion informează autoritatea competentă din statul membru de coastă.

 

Informațiile privind uneltele de pescuit pierdute sunt colectate și înregistrate de statele membre și sunt transmise anual Comisiei.

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  nava face o escală în zona de ancoraj de mai puțin de 24 de ore sau în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile;

(a)  nava face o escală în zona de ancoraj de mai puțin de 24 de ore, în cazul în care urmează a fi navlosită sau în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile;

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În cazul în care următorul port de escală se află în afara Uniunii sau în cazul în care există motive întemeiate să se creadă că în următorul port de escală nu sunt disponibile instalații adecvate sau dacă acest port nu este cunoscut, statul membru solicită navei să descarce întreaga cantitate de deșeuri înainte de plecare.

7.  Dacă, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a informațiilor disponibile în format electronic în sistemul de informare, monitorizare și aplicare menționat la articolul 14 din prezenta directivă sau în GISIS, nu se poate stabili că în următorul port de escală sunt disponibile instalații adecvate sau dacă următorul port de escală nu este cunoscut, statul membru solicită navei să descarce, înainte de plecare, întreaga cantitate de deșeuri care nu pot fi preluate și tratate în mod adecvat în următorul port de escală.

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Comandantul unei nave care face escală într-un port al Uniunii, înainte a părăsi portul, aplică proceduri de spălare prealabilă a substanțelor plutitoare persistente cu vâscozitate ridicată, inclusiv a parafinei, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL, și deversează orice reziduuri sau amestecuri de apă în portul de descărcare până când tancul este gol, iar în conductele de evacuare nu mai sunt reziduuri.

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7b

 

Prevenirea pierderii uneltelor de pescuit

 

1.  Comandantul unei nave de pescuit care face escală într-un port dintr-un stat membru se asigură că s-au luat toate măsurile de precauție rezonabile pentru a preveni pierderea uneltelor de pescuit.

 

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 19 pentru a stabili toate măsurile de precauție rezonabile care trebuie luate pentru a preveni pierderea uneltelor de pescuit.

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7c

 

Caracterul circular al uneltelor de pescuit

 

Comisia solicită organismelor europene de standardizare să elaboreze standarde armonizate care să asigure proiectarea circulară a uneltelor de pescuit, în special în ceea ce privește pregătirea pentru reutilizare și posibilitatea de reciclare, fără a se aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului.

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că toate costurile de exploatare a instalațiilor portuare de preluare pentru primirea și tratarea deșeurilor provenite de la nave, altele decât reziduurile de încărcătură, sunt acoperite prin colectarea unei taxe de la nave. Aceste costuri cuprind elementele enumerate în anexa 4.

1.  Statele membre se asigură că toate costurile de exploatare a instalațiilor portuare de preluare pentru primirea și tratarea deșeurilor provenite de la nave, inclusiv a reziduurilor de încărcătură care conțin substanțe plutitoare persistente cu vâscozitate ridicată, cu excepția altor reziduuri de încărcătură, sunt acoperite prin colectarea unei taxe de la nave, respectând principiul „poluatorul plătește”. Aceste costuri cuprind elementele enumerate în anexa 4.

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  taxa indirectă acoperă costurile administrative indirecte, precum și o parte semnificativă din costurile operaționale directe, astfel cum este stabilit în anexa 4. O parte semnificativă din costurile operaționale directe trebuie să reprezinte cel puțin 30 % din costurile directe totale anuale pentru descărcarea efectivă a deșeurilor;

(b)  taxa indirectă acoperă costurile administrative indirecte, precum și o parte semnificativă din costurile operaționale directe, astfel cum este stabilit în anexa 4, și respectiva parte semnificativă reprezintă cel puțin 30 % din costurile directe totale pentru descărcarea efectivă a deșeurilor pe parcursul anului precedent. Se pot lua în considerare și costurile legate de volumul estimat de trafic pentru anul următor;

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  pentru a oferi un stimulent maxim pentru descărcarea deșeurilor, astfel cum se menționează în anexa V la Convenția MARPOL, inclusiv a deșeurilor care au fost colectate în plase în timpul operațiunilor de pescuit, taxa indirectă care urmează să fie percepută trebuie să acopere toate costurile instalațiilor portuare de preluare pentru aceste deșeuri, pentru a se asigura un drept de descărcare fără taxe directe suplimentare;

(c)  pentru a oferi un stimulent maxim pentru descărcarea deșeurilor astfel cum sunt definite în anexa V la Convenția MARPOL, altele decât reziduurile de încărcătură, cu excepția reziduurilor de încărcătură care conțin substanțe plutitoare persistente cu vâscozitate ridicată, nu se percepe nicio taxă directă pentru aceste deșeuri, pentru a se asigura un drept de descărcare fără taxe suplimentare bazate pe volumul de deșeuri descărcate, cu excepția cazului în care acest volum de deșeuri descărcate depășește capacitatea maximă de stocare specializată menționată în formularul care figurează în anexa 2 la prezenta directivă. Deșeurile pescuite în mod pasiv intră sub incidența acestui regim, inclusiv a dreptului de descărcare. Taxa indirectă acoperă cantitățile descărcate în mod obișnuit pentru categoria, tipul și mărimea navei în cauză;

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  pentru a încuraja programele de pescuire a deșeurilor și pentru evita ca utilizatorii portuari să suporte costurile de colectare la instalațiile portuare de preluare a deșeurilor pescuite și costurile cu prelucrarea ulterioară a acestora, respectivele costuri sunt acoperite integral din veniturile generate de sistemele alternative de finanțare, inclusiv sistemele de răspundere extinsă a producătorilor și sistemele de reciclare; de asemenea, se va recurge la finanțarea disponibilă la nivel regional, național și european pentru a acoperi aceste costuri;

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Taxa indirectă nu trebuie să acopere deșeurile provenite de la sistemele de curățare a gazelor de eșapament, ale căror costuri sunt acoperite pe baza tipurilor și cantităților de deșeuri descărcate.

(d)  taxa indirectă nu trebuie să acopere deșeurile provenite de la sistemele de curățare a gazelor de eșapament, ale căror costuri sunt acoperite pe baza tipurilor și cantităților de deșeuri descărcate.

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Partea din costuri care nu este acoperită de taxa prevăzută la litera (b), dacă este cazul, este acoperită pe baza tipurilor și cantităților de deșeuri efectiv deversate de navă.

3.  Partea din costuri care nu este acoperită de taxa prevăzută la alineatul (2) litera (b), dacă este cazul, este acoperită pe baza tipurilor și cantităților de deșeuri efectiv deversate de navă.

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Astfel, taxele pot fi diferențiate în ceea ce privește, printre altele, categoria, tipul și mărimea navei și tipul de trafic în care este angajată nava, precum și în ceea ce privește serviciile furnizate în afara programului normal de lucru în port.

4.  Taxele pot fi diferențiate în ceea ce privește, printre altele, categoria, tipul și mărimea navei și tipul de comerț în care este angajată nava, caracterul periculos al deșeurilor, precum și în ceea ce privește serviciile furnizate în afara programului normal de lucru în port.

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Taxele trebuie să fie reduse în cazul în care proiectarea, echipamentul și exploatarea navei sunt de așa natură încât se poate demonstra că nava produce cantități reduse de deșeuri și își gestionează deșeurile în mod durabil și rațional din punct de vedere ecologic. Comisia este împuternicită, prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 19, să definească criteriile pe baza cărora se stabilește că o navă respectă cerințele menționate la prezentul alineat în ceea ce privește gestionarea deșeurilor la bordul navei.

5.  Taxele trebuie să fie reduse în cazul în care proiectarea, echipamentul, politicile de achiziții și exploatarea navei sunt de așa natură încât se poate demonstra că nava produce cantități reduse de deșeuri și își gestionează deșeurile în mod durabil și rațional din punct de vedere ecologic. Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 19 pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea criteriilor pe baza cărora se stabilește că o navă respectă cerințele menționate la prezentul alineat în ceea ce privește gestionarea deșeurilor la bordul navei. Acest lucru ar trebui să se facă în concordanță cu cele mai bune practici și cu orientările OMI.

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Pentru a asigura faptul că taxele sunt echitabile, transparente și nediscriminatorii, precum și faptul că acestea reflectă costurile instalațiilor și ale serviciilor furnizate și, acolo unde este cazul, utilizate, valoarea acestor taxe și modul de calcul trebuie să fie disponibile pentru utilizatorii portului.

6.  Pentru a asigura faptul că taxele sunt echitabile, transparente, ușor de identificat și nediscriminatorii, precum și faptul că acestea reflectă costurile instalațiilor și ale serviciilor furnizate și, acolo unde este cazul, utilizate, valoarea acestor taxe și modul de calcul trebuie să fie disponibile pentru utilizatorii portului în limba engleză, în planurile de preluare și tratare a deșeurilor.

Amendamentul    91

Propunere de directivă

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Inițiativele de pescuit deșeuri și de curățare a plajelor

 

1.  Statele membre instituie și mențin un fond național de sprijinire a activităților și proiectelor de colectare a deșeurilor pescuite pasiv de către navele de pescuit și a deșeurilor găsite pe țărm în apropierea porturilor și de-a lungul rutelor de transport maritim.

 

2.  Statele membre asigură colectarea datelor de monitorizare privind volumul, cantitatea și tipul de deșeuri pescuite pasiv și de deșeuri găsite pe țărm în apropierea porturilor și de-a lungul rutelor de transport maritim și se asigură că aceste date de monitorizare sunt transmise către o bază de date electronică instituită și menținută de Comisie.

 

3.  Statele membre informează Comisia cu privire la fondul național instituit în temeiul alineatului (1) până la 31 decembrie [doi ani de la adoptare] și, ulterior, prezintă rapoarte o dată la doi ani cu privire la activitățile și proiectele finanțate din acest fond. Rapoartele respective se pun la dispoziția publicului.

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 19, pentru a defini metodologiile de lucru cu datele de monitorizare și formatul de raportare.

Amendamentul    92

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  exceptarea nu are un impact negativ asupra siguranței maritime, sănătății, condițiilor de viață sau de muncă la bordul navelor și nici asupra mediului marin;

Amendamentul    93

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  acordul prevăzut la litera (b) este dovedit printr-un contract semnat cu un port sau cu un contractant de deșeuri, printr-o confirmare de primire a deșeurilor și confirmarea faptului că acordul a fost acceptat de toate porturile de pe ruta navei. Acordul privind descărcarea și plata taxei se efectuează într-un port situat pe teritoriul Uniunii pentru a constitui o dovadă suficientă în conformitate cu prezentul alineat.

(c)  acordul prevăzut la litera (b) este dovedit printr-un contract semnat cu un port sau cu un contractant de deșeuri, printr-o confirmare de primire a deșeurilor și confirmarea faptului că acordul a fost comunicat tuturor porturilor de pe ruta navei. Acordul privind descărcarea și plata taxei se încheie într-un port pentru a constitui o dovadă suficientă în conformitate cu prezentul alineat sau într-un alt port dacă se poate stabili pe baza informațiilor raportate sub formă electronică în sistemul de informare, monitorizare și aplicare menționat la articolul 14 sau în GISIS că sunt disponibile instalații adecvate în portul cu care s-a încheiat acordul prevăzut la litera (b).

Amendamentul    94

Propunere de directivă

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Răspunderea extinsă a producătorilor

 

Statele membre stabilesc sisteme de răspundere extinsă a producătorilor pentru uneltele de pescuit și componentele uneltelor de pescuit. În plus față de cerințele minime prevăzute la articolul 8a din Directiva 2008/98/CE, se includ în aceste sisteme următoarele elemente:

 

(a)  o taxă modulată care încurajează introducerea pe piață a uneltelor de pescuit concepute în vederea reutilizării și reciclării;

 

(b)  sisteme de returnare a garanției care asigură returnarea și colectarea uneltelor de pescuit vechi, abandonate sau inutilizabile.

Amendamentul    95

Propunere de directivă

Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că orice navă poate fi supusă unei inspecții destinate să verifice respectarea cerințelor din prezenta directivă.

Statele membre se asigură că orice navă poate fi supusă inspecțiilor, inclusiv unor inspecții aleatorii, destinate să verifice respectarea cerințelor din prezenta directivă.

Amendamentul    96

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În ceea ce privește inspecția navelor care nu intră în domeniul de aplicare al Directivei 2009/16/CE, statele membre se asigură că sunt inspectate cel puțin 20 % din numărul total de nave individuale pentru fiecare dintre categoriile enumerate mai jos:

1.  În ceea ce privește inspecția navelor care nu intră în domeniul de aplicare al Directivei 2009/16/CE, statele membre se asigură că sunt inspectate cel puțin 25 % din numărul total de nave individuale pe an pentru fiecare dintre categoriile enumerate mai jos:

Amendamentul    97

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre stabilesc proceduri pentru inspectarea navelor de pescuit cu un tonaj brut mai mic de 100 de tone, precum și a ambarcațiunilor de agrement cu un tonaj brut mai mic de 100 de tone, pentru a asigura conformitatea cu cerințele aplicabile din prezenta directivă, asigurând faptul că inspecțiile sunt efectuate anual pentru cel puțin 20 % din totalul navelor de pescuit și de agrement individuale care fac escală în statul membru în cauză.

Amendamentul    98

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Rezultatele inspecțiilor menționate la alineatul (1) sunt înregistrate în sistemul de informare, monitorizare și aplicare prevăzut la articolul 15 din prezenta directivă.

2.  Rezultatele inspecțiilor menționate la alineatele (1) și (1a) sunt înregistrate în sistemul de informare, monitorizare și aplicare prevăzut la articolul 15 din prezenta directivă.

Amendamentul    99

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre stabilesc proceduri pentru inspectarea navelor de pescuit cu un tonaj brut mai mic de 100 de tone, precum și a ambarcațiunilor de agrement cu un tonaj brut mai mic de 100 de tone, pentru a asigura conformitatea cu cerințele aplicabile din prezenta directivă.

eliminat

Amendamentul    100

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  în cazul pierderii uneltelor de pescuit, informațiile solicitate în temeiul articolului 48 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului1a;

 

______________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

Amendamentul    101

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Informațiile raportate în sensul articolelor 4 și 5 alineatul (2) sunt ulterior transmise de Comisie în baza de date a OMI privind instalațiile portuare de preluare din cadrul GISIS.

4.  Informațiile raportate în sensul articolelor 4 și 5 alineatul (2) sunt ulterior transmise de Comisie în baza de date a OMI privind instalațiile portuare de preluare din cadrul GISIS, care necesită o actualizare periodică.

Amendamentul    102

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Pe baza datelor raportate în conformitate cu alineatul (2) litera (da), Comisia publică, până la 31 decembrie 2022 și, ulterior, din doi în doi ani, un raport de sinteză referitor la pierderea uneltelor de pescuit.

Amendamentul    103

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia se asigură că baza de date privind inspecțiile face posibilă recuperarea oricăror date relevante raportate de statele membre pentru monitorizarea punerii în aplicare a directivei.

4.  Comisia se asigură că baza de date privind inspecțiile face posibilă recuperarea oricăror date relevante raportate de statele membre pentru monitorizarea punerii în aplicare a directivei. Comisia revizuiește în mod regulat baza de date pentru a monitoriza punerea în aplicare a directivei și atrage atenția asupra oricăror îndoieli legate de punerea în aplicare cuprinzătoare în vederea inițierii măsurilor corective.

Amendamentul    104

Propunere de directivă

Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15a

 

Instruirea personalului

 

Autoritățile portuare și cele responsabile pentru instalațiile portuare de preluare se asigură că întregul personal beneficiază de formarea necesară pentru a dobândi cunoștințele esențiale pentru activitatea sa de gestionare a deșeurilor, cu o atenție deosebită pentru aspectele legate de sănătate și siguranță în contextul manipulării materialelor periculoase, și că cerințele de formare sunt actualizate periodic pentru a răspunde provocărilor legate de inovarea tehnologică.

Amendamentul    105

Propunere de directivă

Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile aplicabile încălcărilor dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că sancțiunile sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile aplicabile încălcărilor dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că sancțiunile sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare și țin seama de gravitatea încălcării și dacă s-a comis anterior o încălcare similară de către autoritatea, operatorul, agentul, comandantul sau altă parte interesată relevantă.

Amendamentul    106

Propunere de directivă

Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia prevede organizarea schimbului de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre și experți, inclusiv cei din sectorul privat, cu privire la aplicarea prezentei directive în porturile Uniunii.

Comisia prevede organizarea schimbului de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre și experți, inclusiv cei din sectorul privat, societatea civilă și organizații sindicale, cu privire la aplicarea prezentei directive în porturile Uniunii.

Amendamentul    107

Propunere de directivă

Articolul 17 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Cel târziu până la ... [12 luni de la data adoptării prezentei directive] și, ulterior, la fiecare doi ani, statele membre raportează Comisiei cu privire la cele mai bune practici privind gestionarea sustenabilă a deșeurilor la bordul navelor și în porturile lor. La șase luni după fiecare termen de raportare, Comisia elaborează un raport cu privire la aceste bune practici pentru a oferi orientări cu privire la realizarea obiectivelor prezentei directive.

Amendamentul    108

Propunere de directivă

Articolul 20 a – paragraful 1 – punctul 1 (nou)

Directiva 2005/35/CE

Articolul 2 – paragraful 1– punctul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 20a

 

Modificări ale Directivei 2005/35/CE

 

Directiva 2005/35/CE se modifică după cum urmează:

 

(1)  La articolul 2, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

2. „substanțe poluante” înseamnă substanțele prevăzute la anexele I (hidrocarburi) și II (substanțe lichide nocive în vrac) la Marpol 73/78;

„2.  „substanțe poluante” înseamnă substanțele prevăzute la anexele I (hidrocarburi), II (substanțe lichide nocive în vrac), IV (ape uzate de la nave), V (gunoi) și VI (reziduuri responsabile de poluarea aerului) la Marpol 73/78, în versiunea sa actualizată;

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116)[Legat de amendamentul la articolul 20a (nou) care propune modificarea definiției substanțelor poluante din Directiva privind poluarea cauzată de nave.]

Amendamentul    109

Propunere de directivă

Articolul 20 a – paragraful 1 – punctul 2 (nou)

Directiva 2005/35/CE

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2)   La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.   O deversare de substanțe poluante într-una dintre zonele menționate la articolul 3 alineatul (1) nu se consideră încălcare în cazul în care îndeplinește condițiile menționate în anexa I Regulile 15, 34, 4.1 sau 4.3 sau în anexa II Regulile 13, 3.1.1 sau 3.1.3 la Convenția Marpol 73/78.

„1.   O deversare de substanțe poluante într-una dintre zonele menționate la articolul 3 alineatul (1) nu se consideră încălcare în cazul în care îndeplinește condițiile menționate în anexa I Regulile 15, 34, 4.1 sau 4.3 sau în anexa II Regulile 13, 3.1.1 sau 3.1.3, în anexa IV Regulile 3 și 11, în anexa V Regulile 4, 5, 6 sau 7 ori în anexa VI Regula 3 la Convenția Marpol 73/78, în versiunea sa actualizată.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116)[Legat de amendamentul la articolul 20a (nou) care propune modificarea definiției substanțelor poluante din Directiva privind poluarea cauzată de nave.]

Amendamentul    110

Propunere de directivă

Articolul 20 a – paragraful 1 – punctul 3 (nou)

Directiva 2005/35/CE

Articolul 5 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3)   La articolul 5, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.   O deversare de substanțe poluante în zonele menționate la articolul 3 alineatul (1) literele (c), (d) și (e) nu se consideră încălcare săvârșită de proprietar, de comandant sau de echipajul navei în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în anexa I Regula 4.2 sau în anexa II Regula 3.1.2 la Convenția Marpol 73/78.

„2.   O deversare de substanțe poluante în zonele menționate la articolul 3 alineatul (1) literele (c), (d) și (e) nu se consideră încălcare săvârșită de proprietar, de comandant sau de echipajul navei în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în anexa I Regula 4.2, în anexa II Regula 3.1.2, în anexa IV Regulile 3 și 11, în anexa V Regulile 4, 5, 6 sau 7 ori în anexa VI Regula 3 la Convenția Marpol 73/78, în versiunea sa actualizată.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116)[Legat de amendamentul la articolul 20a (nou) care propune modificarea definiției substanțelor poluante din Directiva privind poluarea cauzată de nave.]

Amendamentul    111

Propunere de directivă

Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia evaluează prezenta directivă și prezintă rezultatele evaluării Parlamentului European și Consiliului cel târziu la șapte ani de la data intrării sale în vigoare.

Comisia evaluează prezenta directivă și prezintă rezultatele evaluării Parlamentului European și Consiliului cel târziu la patru ani de la data intrării sale în vigoare. Comisia evaluează, de asemenea, dacă Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) ar trebui să i se confere competențe suplimentare pentru asigurarea respectării prezentei directive. Aceste competențe ar putea include revizuirea și investigarea presupuselor deficiențe ale instalațiilor portuare de preluare în temeiul articolului 4.

Amendamentul    112

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă și publică, cel târziu până la 31 decembrie 2020, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre adoptă și publică, cel târziu până la 31 decembrie 2020, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte. Obligațiile prevăzute la articolul 4 alineatul (3), la articolul 5 alineatul (2) ultimul paragraf, la articolul 6 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (3) se aplică în conformitate cu Directiva 2010/65/UE.

Amendamentul    113

Propunere de directivă

Anexa 4 – subtitlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Categorii de costuri operaționale și pentru administrarea IPP

Categorii de costuri și venituri nete legate de exploatarea și administrarea instalațiilor portuare de preluare

Amendamentul    114

Propunere de directivă

Anexa 4 – tabel – coloana 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Venituri

 

Încasări din sistemul de răspundere extinsă a producătorilor (REP) și din finanțările naționale/regionale disponibile, inclusiv elementele de venit enumerate mai jos:

 

- colectarea, transportul și tratarea deșeurilor care nu au fost colectate separat (deșeuri care fac obiectul REP, dar nu intră în canalul de colectare separată, de exemplu deșeuri colectate împreună cu deșeurile municipale mixte);

 

- informarea și sensibilizarea publicului;

 

- acțiuni de prevenire a producerii deșeurilor;

 

- prevenirea și gestionarea deșeurilor;

 

- asigurarea respectării și supravegherea sistemului REP (inclusiv audituri, măsuri împotriva celor care au un comportament oportunist etc.);

 

- administrare, comunicare și gestionarea și raportarea datelor referitoare la funcționarea schemelor colective;

 

- finanțarea în cadrul FEPAM;

 

- alte finanțări sau subvenții disponibile pentru porturi pentru gestionarea deșeurilor și pescuit.

Amendamentul    115

Propunere de directivă

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Venituri nete

 

Încasările nete obținute din sistemele de gestionare a deșeurilor și din finanțările naționale/regionale, inclusiv elementele de venit enumerate mai jos:

 

- beneficii financiare nete provenind din sistemele de răspundere extinsă a producătorilor;

 

- alte venituri nete obținute din gestionarea deșeurilor, cum ar fi sistemele de reciclare;

 

- sprijin în cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime;

 

- alte finanțări sau subvenții disponibile pentru porturi pentru gestionarea deșeurilor și pescuit.

Amendamentul    116

Propunere de directivă

Anexa 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[a se introduce numele navei] [a se introduce numărul OMI]  [a se introduce numele statului de pavilion]

[a se introduce numele navei] [a se introduce numărul OMI]  [a se introduce numele statului de pavilion]

este în trafic programat, cu escale frecvente și regulate la următorul (următoarele) port(uri) situat(e) în [a se introduce numele statului membru] în conformitate cu un calendar sau rută prestabilite:

este în trafic programat sau într-o campanie de pescuit, cu escale frecvente și regulate la următorul (următoarele) port(uri) situat(e) în [a se introduce numele statului membru] în conformitate cu un calendar sau rută prestabilită:


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere:

Reducerea poluării și a deșeurilor marine a devenit una dintre cele mai mari provocări ecologice. În fiecare an, între 4,8 și 12,7 milioane de tone de deșeuri de plastic ajung în oceane. Practic, fiecare tip de material și obiect din plastic poate fi găsit în ocean, de la fundul oceanului situat la mari adâncimi până în îndepărtata Arctica. Din cauza utilizării sale la scară largă și a eliminării sale inadecvate, acest material ușor și durabil a devenit o amenințare pentru ecosistemul marin, sub formă de macro- și micro-plastic. Cu toate că deșeurile marine provin în mare parte din surse terestre, această provocare poate fi depășită numai printr-o abordare holistică. Prin urmare, abordarea problemei deșeurilor și apelor reziduale eliminate voit sau accidental de pe nave joacă un rol important pentru a obține un ocean fără materiale plastice și sănătos, ceea ce va permite să se mențină rolul esențial al acestuia pentru starea de bine a oamenilor în viitor.

Directiva 2000/59/CE reglementează gestionarea deșeurilor la țărm prin dispoziții care asigură disponibilitatea unor instalații portuare de preluare (IPP) și descărcarea deșeurilor în instalațiile respective. Aceasta pune în aplicare normele internaționale relevante, adică cele din MARPOL (Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave). La 17 ani de la intrarea sa în vigoare, directiva necesită o revizuire temeinică, deoarece domeniul de aplicare și definițiile nu mai sunt coerente cu cadrul internațional și statele membre au interpretări diferite ale conceptelor-cheie din directivă, lucru care creează confuzie în rândul părților vizate (nave, porturi și operatori).

Studiul Comisiei de evaluare a impactului:

Studiul Comisiei de evaluare a impactului a identificat două probleme principale și cinci factori care stau la baza acestor probleme. Cele două probleme principale sunt: deșeurile generate de nave și reziduurile de încărcătură deversate în mare și sarcina administrativă asociată cu punerea în aplicare a Directivei IPP. Cei cinci factori care stau la baza acestor probleme sunt: preluarea și prelucrarea inadecvată a deșeurilor în instalațiile portuare de preluare; stimulente insuficiente la nivelul costurilor pentru descărcarea deșeurilor generate de nave; respectarea obligației de descărcare nu este asigurată în mod eficace și în măsură suficientă; definiții și formulare incoerente și învechite; aplicarea incoerentă a regimului exceptărilor pentru navele maritime în trafic programat.

Propunerea Comisiei

Cele două obiective generale ale propunerii Comisiei de modificare a Directivei 2000/59/CE au fost definite după cum urmează: reducerea deversării în mare a deșeurilor generate de nave și reducerea sarcinii administrative asupra porturilor, utilizatorilor portuari și a autorităților competente. În vederea atingerii acestor obiective generale, au fost elaborate următoarele cinci obiective specifice: asigurarea disponibilității unor instalații adecvate; furnizarea unor stimulente eficace (la nivelul costurilor) pentru descărcarea deșeurilor în instalațiile portuare de preluare prin introducerea unei taxe indirecte de 100 % pentru gunoaie și deșeuri pescuite pasiv; eliminarea barierelor din calea asigurării respectării prevederilor; armonizarea și actualizarea definițiilor și standardelor; armonizarea regulilor pentru excepții.

Poziția raportoarei

•  Raportoarea salută propunerea Comisiei care face parte din strategia privind economia circulară.

•  Raportoarea sprijină definiția mai generică a „deșeurilor provenite de la nave”, raportată la anexele relevante la MARPOL, care include reziduurile de încărcătură, reziduurile de la sistemele de curățare a gazelor de eșapament (cuprinzând nămolul și apa de scurgere din aceste sisteme), ceea ce asigură o conformitate deplină cu definițiile MARPOL și o aliniere suplimentară la formularele și certificatele standard ale OMI. Cu toate acestea, raportoarea este de opinie că sunt necesare mai multe interdicții de deversare pentru anumite reziduuri de încărcătură și ape reziduale de la instalațiile de epurare în buclă deschisă. Ea încurajează statele membre să întreprindă acțiuni în apele lor teritoriale și îndeamnă UE să depună eforturi în acest sens la nivelul OMI.

•  Raportoarea propune, de asemenea, includerea în domeniul de aplicare al directivei a deșeurilor rezultate în urma activităților de reparare a navelor și gestionarea apei de balast, în conformitate cu Convenția OMI de gestionare a apei de balast intrată în vigoare în septembrie 2017.

•  Raportoarea scoate în evidență cât este de important să se producă mai puține deșeuri la bord și subliniază necesitatea activităților de sensibilizare și a stimulentelor pozitive în acest domeniu, cum ar fi adaptarea conceptului de „navă ecologică” în raport cu gestionarea deșeurilor la bord.

•  Deoarece sunt disponibile doar puține cifre despre uneltele de pescuit pierdute, care constituie un pericol pentru mediul marin și pentru siguranța navelor, raportoarea specifică obligația de raportare a uneltelor de pescuit pierdute la întoarcerea în port.

•  Raportoarea atrage atenția asupra deșeurilor pescuite pasiv și asupra necesității de a încuraja proiectele de colectare a deșeurilor marine. Așadar, costurile care rezultă din manipularea deșeurilor pescuite activ nu ar trebui să fie suportate de utilizatorii portuari, ci să fie acoperite de sisteme de finanțare alternative, precum sistemele de gestionare a deșeurilor sau fondurile publice.

•  Raportoarea este îngrijorată din cauza situației din porturile mici, care riscă să se confrunte cu dificultăți majore din cauza resurselor limitate de care dispun în ceea ce privește personalul, structura, organizarea etc. Pentru a nu impune o sarcină administrativă disproporționată, porturile foarte mici ar trebui să fie exceptate de la afișarea unui plan de gestionare a deșeurilor și de la emiterea unor confirmări de primire a deșeurilor.

•  Raportoarea remarcă faptul că navele angajate în transportul maritim pe distanțe scurte s-ar confrunta cu o sarcină administrativă substanțială dacă nu s-ar ține seama de situația lor specifică. Ar trebui să se aibă în vedere posibilitatea unei taxe reduse care să se aplice acestui tip specific de nave.

•  Raportoarea limitează obligația de descărcare a deșeurilor în porturile UE înainte de a porni către țări terțe la cazurile în care nu sunt disponibile instalații adecvate în următorul port de escală.

•  Întrucât controlarea interdicției de deversare a apelor reziduale în mare constituie o problemă majoră, la revizuirea directivei de către Comisie ar trebui să se examineze rolul EMSA în asigurarea respectării directivei.


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELORDE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportoarei. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în pregătirea raportului, până la adoptarea acestuia în comisie:

Entitatea și/sau persoana

Hazardous Waste Europe

EUROSHORE

Seas at Risk

European Sea Ports Organisation (ESPO)

Union des Ports de France

Port of Rotterdam

Hanse-Office, Vertretung der Hansestadt Hamburg und Schleswig-Holsteins bei der EU

European Community Shipowners’ Associations (ECSA)

Verband Deutscher Reeder (VdR)

Uniunea Armatorilor Greci

Cruise Lines International Association (CLIA)

Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the EU (europêche)

Reprezentanți ai guvernelor din diferite state membre

Reprezentanți ai Comisiei Europene


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (18.9.2018)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE și de modificare a Directivei 2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Raportor pentru aviz (*): Bas Eickhout

(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Deșeurile descărcate de pe nave constituie o amenințare tot mai mare pentru mediul marin, cu efecte asupra sănătății umane și consecințe economice costisitoare. Cu toate că activitățile terestre sunt principalele surse de deșeuri marine, sursele marine contribuie și ele cu o parte însemnată, în medie cu 32 % și valori putând ajunge la 50 % în anumite bazine maritime din UE. Pentru a soluționa problema deșeurilor marine generate de nave, Comisia a prezentat o propunere de revizuire a Directivei privind instalațiile portuare de preluare (Directiva IPP).

Propunerea Comisiei le cere tuturor porturilor din Uniune să introducă un sistem fără taxe speciale pentru gunoaie pentru ca navele să nu mai aibă stimulentul economic să își descarce gunoaiele în mare. Raportorul salută călduros această modificare importantă propusă de Comisie. Navele nu ar trebui să aibă stimulente economice să arunce gunoaiele în mare.

Raportorul apreciază, de asemenea, includerea navelor de pescuit în sistemele de recuperare a costurilor. Totuși, nu s-au propus măsuri specifice în privința uneltelor de pescuit, aceasta în condițiile în care o mare parte din plasele de pescuit se pierde (33 %), având ca efect „pescuitul fantomă”, afectând efectivele de pești și provocând daune vieții marine sălbatice. Aceasta mai duce la pierderi economice serioase, pentru că de multe ori plasele pierdute provoacă daune altor nave. După părerea raportorului, o contribuție importantă la rezolvarea acestei probleme ar putea-o avea sistemele obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor (REP). Statele membre ar trebui să aplice taxe modulate pentru a încuraja conceperea unor unelte ușor de reciclat și un sistem de rambursare a garanției la cumpărarea de unelte noi pentru a încuraja predarea spre reciclare a uneltelor ieșite din uz.

Mai mult, raportorul crede că atunci când o navă pierde o unealtă de pescuit, ar trebui să aibă obligația de a furniza toate informațiile relevante autorității competente a statului membru de pavilion. Aceste informații ar trebui colectate sistematic într-o bază de date centrală (SafeSeaNet) pentru a monitoriza situația, a identifica probleme specifice și a facilita recuperarea. Acest lucru va fi de ajutor și pentru a impune interdicția asupra aruncării în mare a uneltelor de pescuit vechi. Aceste date vor sta la baza unor rapoarte periodice ale Comisiei, permițând inventarierea uneltelor de pescuit pierdute pentru a veni în sprijinul programelor de recuperare și a altor măsuri.

De foarte multe ori în plasele navelor de pescuit se prind deșeuri. După părerea raportorului, nu ar trebui să existe nici un factor descurajant în calea aducerii acestor deșeuri în port. Comisia încearcă să încurajeze predarea deșeurilor pescuite pasiv incluzându-le în sistemul 100 % taxe indirecte. Raportorul o consideră ca fiind o adăugire binevenită, dar care poate totuși să ducă la o creștere a nivelului global al taxelor plătite de navele de pescuit. De aceea, raportorul introduce cerința ca costurile pentru colectarea deșeurilor pescuite pasiv în instalațiile portuare de preluare din port și tratarea lor ulterioară să fie finanțate din surse de venit alternative provenite din revizuirea Directivei IPP, precum noile scheme REP sau prin subvenții.

Comisia introduce conceptul de nave ecologice: navele care își reduc cantitatea de deșeuri de la bord pot fi eligibile pentru o taxă mai mică. În opinia raportorului, trebuie clarificate și armonizate cerințele minime. El introduce un set de acțiuni, în concordanță cu principiile economiei circulare și orientările MARPOL privind deșeurile, într-o nouă anexă. Gama de măsuri se întinde de la separarea și colectarea la sursă, la formare și la evitarea materialelor de unică folosință.

Raportorul merge mai departe și propune să se ia măsurile necesare pentru ca descărcarea gunoaielor și a reziduurilor care poluează aerul, dacă se face deliberat, nechibzuit sau din neglijență gravă, să fie tratată ca infracțiune penală în dreptul Uniunii și să li se ceară statelor membre să introducă sancțiuni corespunzătoare. Excepțiile de la această nouă normă ar trebui să reflecte excepțiile prevăzute în Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave („Convenția MARPOL”).

În sfârșit, platformele offshore utilizate pentru extragerea și stocarea petrolului, indiferent dacă sunt fixe sau plutitoare, deocamdată nu sunt vizate de propunerea Comisiei de revizuire a Directivei IPP. În 2015, UE avea 232 de platforme în larg, fiecare dintre acestea dispunând de un personal compus din aproximativ100-200 de persoane. Analiștii au ajuns la concluzia că ele au o pondere însemnată în rândul surselor de deșeuri marine. Raportorul propune să se facă tot posibilul pentru ca și deșeurile lor să fie aduse în instalațiile portuare de preluare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Titlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE și de modificare a Directivei 2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE

privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE și de modificare a Directivei 2005/35/CE, a Directivei 2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE

[Legat de amendamentul la articolul 20a (nou) care propune modificarea definiției substanțelor poluante din Directiva privind poluarea cauzată de nave.]

Justificare

Directiva 2005/35/CE instituie norme privind impunerea de sancțiuni în cazul deversărilor de substanțe poluante provenite de la nave. Directiva 2005/35/CE vizează în prezent numai deșeurile prevăzute la anexele la MARPOL I (hidrocarburi) și II (substanțe lichide nocive în vrac). Directiva ar trebui modificată pentru a include deversările de substanțe prevăzute în anexa V (gunoi) și VI (reziduuri care poluează aerul).

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave („Convenția MARPOL”) prevede interdicțiile generale privind deversările de pe nave în mare și reglementează, de asemenea, condițiile în care anumite tipuri de deșeuri pot fi deversate în mediul marin. Convenția MARPOL prevede obligația statelor membre de a asigura instalații portuare de preluare adecvate.

(2)  Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave („Convenția MARPOL”) prevede interdicțiile generale privind deversările în mare de pe nave și platforme fixe și plutitoare și reglementează, de asemenea, condițiile în care anumite tipuri de deșeuri pot fi deversate în mediul marin. Convenția MARPOL prevede obligația statelor membre de a asigura instalații portuare de preluare adecvate.

Justificare

MARPOL reglementează și deversările de pe platforme fixe și plutitoare. Ele ar trebui adăugate la prezenta.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În ultimele două decenii, Convenția MARPOL și anexele sale au suferit modificări importante, care au pus în aplicare norme mai stricte și interdicții pentru deversările de deșeuri în mare de către nave.

(4)  În ultimele două decenii, Convenția MARPOL și anexele sale au suferit modificări importante, care au pus în aplicare norme mai stricte pentru predarea de deșeuri și interdicții pentru deversările de deșeuri în mare de către nave.

Justificare

MARPOL tratează, de asemenea, predarea deșeurilor în instalațiile portuare de preluare.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  În ciuda acestor evoluții în materie de reglementare, evacuările de deșeuri în mare au loc în continuare. Acest lucru se datorează unei combinații de factori, și anume instalațiile portuare de preluare adecvate în porturi nu sunt întotdeauna disponibile, asigurarea punerii în aplicare este adesea insuficientă și există o lipsă de stimulente pentru descărcarea deșeurilor pe uscat.

(7)  În ciuda acestor evoluții în materie de reglementare, evacuările de deșeuri în mare au loc în continuare, generând costuri de mediu, sociale și economice uriașe. Acest lucru se datorează unei combinații de factori, și anume instalațiile portuare de preluare adecvate în porturi nu sunt întotdeauna disponibile, asigurarea punerii în aplicare este adesea insuficientă și există o lipsă de stimulente pentru descărcarea deșeurilor pe uscat.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  În pofida îmbunătățirilor, cantitatea de deșeuri alimentare, mai ales de pe navele de croazieră, poate fi în continuare ridicată. Practicile de gestionare a deșeurilor alimentare rămân un domeniu în care este nevoie de dezvoltarea unor practici de colectare separată și reutilizare.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Colectarea separată a deșeurilor provenite de la nave, inclusiv a uneltelor de pescuit abandonate, este necesară pentru a asigura recuperarea lor ulterioară în lanțul de gestionare a deșeurilor din aval. Gunoiul este adesea triat la bordul navelor în conformitate cu normele și standardele internaționale, iar legislația Uniunii ar trebui să se asigure că aceste eforturi de triere a deșeurilor de la bord nu sunt subminate de lipsa de măsuri pentru colectarea separată a deșeurilor pe uscat.

(12)  Colectarea separată a deșeurilor provenite de la nave, inclusiv a uneltelor de pescuit abandonate, este necesară pentru a asigura recuperarea lor ulterioară în scopul reutilizării sau al reciclării în lanțul de gestionare a deșeurilor din aval și în scopul prevenirii daunelor cauzate de acestea animalelor și mediilor marine. Gunoiul este adesea triat la bordul navelor în conformitate cu normele și standardele internaționale, iar legislația Uniunii ar trebui să se asigure că aceste eforturi de triere a deșeurilor de la bord nu sunt subminate de lipsa de măsuri pentru colectarea separată a deșeurilor pe uscat. Statele membre ar trebui să încurajeze sistemele de colectare separată care sunt cele mai adecvate caracteristicilor porturilor.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Colectarea separată a deșeurilor, cum ar fi deșeurile alimentare, lubrifianții și păcura, ar trebui dezvoltată în continuare, cu scopul specific de a permite reutilizarea acestora în conformitate cu principiile economiei circulare.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Deși cea mai mare parte a deșeurilor marine provine de la activități de pe uscat, industria transportului maritim, inclusiv sectoarele pescuitului și al activităților de agrement, contribuie, de asemenea, în mod semnificativ, prin evacuarea deșeurilor, inclusiv a celor din plastic și a uneltelor de pescuit abandonate, care sunt evacuate direct în mare.

(13)  Deși cea mai mare parte a deșeurilor marine provine de la activități de pe uscat, industria transportului maritim, inclusiv sectoarele pescuitului și al activităților de agrement, contribuie, de asemenea, în mod semnificativ, prin evacuarea deșeurilor, inclusiv a celor din plastic și a uneltelor de pescuit abandonate, care sunt evacuate direct în mare. Comisia estimează că materialele plastice reprezintă mai mult de 80 % din deșeurile marine și că echipamentele de pescuit care conțin materiale plastice reprezintă 27 % din deșeurile marine găsite pe plajele europene, echivalentul a 11 000 de tone pe an.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Directiva 2008/98/CE stabilește măsurile de prevenire a generării de deșeuri pe care statele membre ar trebui să le ia pentru a preveni generarea de deșeuri. Aceste măsuri ar trebui să includă obiectivul de a stopa generarea deșeurilor marine pentru a contribui la realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă al ONU de prevenire și de reducere semnificativă a tuturor tipurilor de poluare marină.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b)  Platformele fixe sau plutitoare contribuie și ele la generarea de deșeuri marine și ar trebui să aibă obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor și de a-și descărca deșeurile în porturile Uniunii la intervale regulate.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Convenția internațională a OMI din 13 februarie 2004 privind controlul și gestionarea apei de balast și a sedimentelor navelor (denumită în continuare „Convenția BWM”) a intrat în vigoare la 8 septembrie 2017. Convenția BWM obligă toate navele să aplice proceduri de gestionare a apei de balast conform standardelor OMI și impune ca porturile și terminalele desemnate pentru curățarea și repararea rezervoarelor de balast să dispună de instalații adecvate care să asigure recepția sedimentelor.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a aborda problema deșeurilor marine în mod eficient, este fundamental să se asigure nivelul adecvat de stimulente pentru descărcarea deșeurilor în instalațiile portuare de preluare, în special a gunoaielor. Acest lucru se poate realiza prin intermediul unui sistem de recuperare a costurilor, care necesită aplicarea unei taxe indirecte, care este datorată indiferent dacă sunt descărcate sau nu deșeuri și care ar trebui să ofere un drept de descărcare a deșeurilor fără taxe directe suplimentare. Sectoarele pescuitului și al activităților de agrement, dată fiind contribuția lor la producerea deșeurilor marine, ar trebui, de asemenea, să fie incluse în acest sistem.

(18)  Pentru a aborda problema deșeurilor marine în mod eficient, este fundamental să se asigure nivelul adecvat de stimulente pentru descărcarea deșeurilor în instalațiile portuare de preluare, în special a gunoaielor. Acest lucru se poate realiza prin intermediul unui sistem de recuperare a costurilor, care necesită aplicarea unei taxe indirecte, care este datorată indiferent dacă sunt descărcate sau nu deșeuri și care ar trebui să ofere un drept de descărcare a deșeurilor fără taxe directe suplimentare. Sectoarele pescuitului și al activităților de agrement, dată fiind contribuția lor la producerea deșeurilor marine, ar trebui, de asemenea, să fie incluse în acest sistem. Descărcarea deșeurilor pescuite în mod pasiv nu ar trebui să genereze costuri suplimentare pentru navele de pescuit.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Pescarii pot juca un rol important în curățarea deșeurilor marine prin aducerea deșeurilor pescuite în mod pasiv înapoi în port, astfel încât să poată fi gestionate în mod corespunzător. Pentru a promova predarea deșeurilor pescuite pasiv prinse în plase în timpul operațiunilor normale de pescuit, statele membre ar trebui să suporte costurile asociate cu colectarea în instalații portuare și cu preluarea și gestionarea ulterioară, din venituri generate de surse de venit alternative.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18b)  Pentru a aborda problema deșeurilor marine în mod eficient, statele membre ar trebui, de asemenea, să depună eforturi pentru a elabora strategii și planuri pentru a reduce numărul cazurilor de abandonare a uneltelor de pescuit în mare, folosind, de exemplu, granturi din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), precum și cu sprijinul fondurilor structurale aferente obiectivului de cooperare teritorială europeană și cu implicarea activă necesară a regiunilor. De asemenea, ar trebui încurajate noile instrumente de guvernanță și bunele practici, cum ar fi cele studiate în Marea Adriatică, în contextul proiectelor cofinanțate din fonduri aferente obiectivului cooperării teritoriale europene, recunoscând, de asemenea, un nou rol pentru flotele de pescuit, și anume acela de santinele ale mării.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Ar trebui dezvoltat în continuare conceptul de „navă ecologică” în legătură cu gestionarea deșeurilor, astfel încât un sistem eficient de recompensare să poată fi pus în aplicare pentru navele care își reduc cantitățile de deșeuri la bord.

(19)  Ar trebui implementat conceptul de „navă ecologică” în legătură cu gestionarea deșeurilor În întreaga Uniune ar trebui instituite cerințe minime și cât mai armonizate, astfel încât un sistem eficient de recompensare să poată fi pus în aplicare pentru navele care își reduc cantitățile de deșeuri la bord, prin prevenirea generării și gestionarea ecologică durabilă a deșeurilor, în conformitate cu cele mai bune practici și cu orientările OMI din 2017 pentru punerea în aplicare a anexei V la Convenția MARPOL. Statele membre ar trebui să încurajeze practicile dincolo de standardele obligatorii.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Reziduurile de încărcătură rămân în proprietatea proprietarului încărcăturii după descărcarea mărfii la terminal și, adesea, au o valoare economică. Din acest motiv, reziduurile de încărcătură nu ar trebui să fie incluse în sistemele de recuperare a costurilor și de aplicare a taxei indirecte; taxa percepută pentru descărcarea de reziduuri de încărcătură ar trebui să fie achitată de utilizatorul instalației de preluare, astfel cum se specifică în aranjamentele contractuale între părțile în cauză sau în alte aranjamente locale.

(20)  Reziduurile de încărcătură rămân în proprietatea proprietarului încărcăturii după descărcarea mărfii la terminal și, adesea, au o valoare economică. Din acest motiv, reziduurile de încărcătură nu ar trebui să fie incluse în sistemele de recuperare a costurilor și de aplicare a taxei indirecte; taxa percepută pentru descărcarea de reziduuri de încărcătură ar trebui să fie achitată de utilizatorul instalației de preluare, astfel cum se specifică în aranjamentele contractuale între părțile în cauză sau în alte aranjamente locale. Totuși, acest lucru nu ar trebui să se aplice deșeurilor de încărcături care nu sunt ușor de recuperat, cum ar fi substanțele plutitoare persistente cu vâscozitate ridicată, precum parafina. Astfel de substanțe pot avea o valoare economică mică și, prin urmare, riscă să fie eliminate pe mare dacă nu sunt eliminate în mod corespunzător în instalațiile portuare de preluare.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Pentru a crește nivelul de siguranța maritimă și a consolida protecția mediului marin, Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a ar trebui modificată pentru a trata în dreptul Uniunii și poluarea generată de deșeurile provenite de la nave, astfel cum este definită în anexele IV-VI la Convenția MARPOL, și a asigura faptul că persoanelor care se fac vinovate de descărcări ilegale de deșeuri li se aplică sancțiuni adecvate.

 

_________________

 

1a Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni, inclusiv sancțiuni penale, pentru infracțiunile de poluare (JO L 255, 30.9.2005, p. 11).

Justificare

Directiva 2005/35/CE instituie norme privind impunerea de sancțiuni în cazul deversărilor de substanțe poluante provenite de la nave. Aceasta vizează în prezent numai deșeurile prevăzute în anexele I (hidrocarburi) și II (substanțe lichide nocive în vrac) la Marpol. Aceasta ar trebui modificată pentru a include, de asemenea, poluarea cu ape uzate de la nave (anexa IV), poluarea cu gunoi provenit de la nave (anexa V) și poluarea atmosferei (anexa VI).

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Monitorizarea și asigurarea punerii în aplicare ar trebui facilitate prin intermediul unui sistem bazat pe raportarea electronică și schimbul de informații. În acest scop, actualul sistem de informare și monitorizare instituit în conformitate cu Directiva 2000/59/CE ar trebui să fie dezvoltat în continuare și să continue să fie exploatat pe baza sistemelor electronice de date existente, în special sistemul de schimb de informații maritime al Uniunii (SafeSeaNet) și baza de date privind inspecțiile (THETIS). Sistemul ar trebui, de asemenea, să includă informații privind instalațiile portuare de preluare în diferitele porturi.

(24)  Monitorizarea și asigurarea punerii în aplicare ar trebui facilitate prin intermediul unui sistem bazat pe raportarea electronică și schimbul de informații. În acest scop, actualul sistem de informare și monitorizare instituit în conformitate cu Directiva 2000/59/CE ar trebui să fie dezvoltat în continuare și să continue să fie exploatat pe baza sistemelor electronice de date existente, în special sistemul de schimb de informații maritime al Uniunii (SafeSeaNet) și baza de date privind inspecțiile (THETIS). Sistemul ar trebui, de asemenea, să includă informații privind instalațiile portuare de preluare în diferitele porturi și uneltele de pescuit pierdute.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Pentru a ține seama de evoluțiile la nivel internațional și pentru a promova practici de gestionare rațională din punct de vedere ecologic a deșeurilor la bordul navelor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea prezentei directive pentru a se actualiza trimiterile la instrumentele internaționale și anexele și pentru a modifica trimiterile la instrumente internaționale, cu scopul de a împiedica, în cazul în care este necesar, ca modificările aduse acestor instrumente internaționale să se aplice în sensul prezentei directive și pentru a elabora criterii comune privind recunoașterea statutului de „nave ecologice” în scopul acordării unui nivel redus al taxei pentru deșeuri pentru aceste nave. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(30)  Pentru a ține seama de evoluțiile la nivel internațional și pentru a promova practici de gestionare rațională din punct de vedere ecologic a deșeurilor la bordul navelor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea prezentei directive pentru a se actualiza trimiterile la instrumentele internaționale și anexele și pentru a modifica trimiterile la instrumente internaționale, cu scopul de a împiedica, în cazul în care este necesar, ca modificările aduse acestor instrumente internaționale să se aplice în sensul prezentei directive și pentru a modifica criterii comune privind recunoașterea statutului de „nave ecologice”, ținând seama totodată de bunele practici existente și de schemele ascendente, în scopul acordării unui nivel redus al taxei pentru deșeuri pentru aceste nave. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  „platformă fixă sau plutitoare” înseamnă orice platformă fixă sau plutitoare, inclusiv platforme de foraj, instalații plutitoare de producție, stocare, încărcare sau descărcare, folosite pentru producerea și stocarea oricărei substanțe sau a oricărei materii, în stare solidă, lichidă sau gazoasă, situată în larg;

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „deșeurile provenite de la nave” înseamnă toate deșeurile, inclusiv reziduurile de încărcătură, care sunt generate în timpul operațiunilor unei nave sau în cursul încărcării, descărcării și operațiunilor de curățare, sau deșeurile care sunt prinse în plase în timpul operațiunilor de pescuit și intră sub incidența anexelor I, II, IV, V și VI la MARPOL;

(c)  „deșeurile provenite de la nave” înseamnă toate deșeurile, inclusiv reziduurile de încărcătură, care sunt generate în timpul operațiunilor unei nave sau ale unei platforme fixe sau plutitoare sau în cursul încărcării, descărcării, al operațiunilor de curățare și de reparare a navelor, inclusiv sedimentele rezultate în urma curățării sau a reparării tancurilor de balast sau deșeurile care sunt prinse în plase în timpul operațiunilor de pescuit și intră sub incidența anexelor I, II, IV, V și VI la MARPOL;

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  „deșeuri pescuite pasiv” înseamnă deșeurile care au fost colectate neintenționat în plase în timpul operațiunilor de pescuit;

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „reziduuri de încărcătură” înseamnă resturile din încărcătura de la bord care rămân pe punte sau în cale după încărcare și descărcare, inclusiv excedentul sau scurgerile la încărcare și descărcare, în stare umedă sau uscată sau antrenate în apa de epurare, cu excepția prafului de marfă rămas pe punte după curățare sau a prafului de pe suprafețele exterioare ale navei;

(d)  „reziduuri de încărcătură” înseamnă resturile din încărcătura de la bord care rămân pe punte, în cale sau în tancuri după încărcare și descărcare, inclusiv excedentul sau scurgerile la încărcare și descărcare, în stare umedă sau uscată sau antrenate în apa de epurare, cu excepția prafului de marfă rămas pe punte după curățare sau a prafului de pe suprafețele exterioare ale navei;

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  „unelte de pescuit” înseamnă orice articole sau componente ale unui echipament care sunt utilizate în activitatea de pescuit și acvacultură pentru a atrage sau a captura resurse biologice marine sau care plutesc la suprafața mării și care sunt utilizate cu scopul de a atrage și de a captura astfel de resurse biologice marine;

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  „capacitate suficientă de stocare” înseamnă o capacitate suficientă pentru a depozita deșeurile la bord din momentul plecării până la portul de escală următor, inclusiv deșeurile care sunt susceptibile a fi generate în timpul călătoriei;

(l)  „capacitate suficientă de stocare” înseamnă o capacitate dedicată suficientă pentru fiecare tip de deșeu care urmează să fie depozitat la bord din momentul plecării până la portul de escală următor, inclusiv deșeurile care sunt susceptibile a fi generate în timpul călătoriei;

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  porturile și terminalele unde are loc curățarea sau repararea tancurilor de balast dispun de instalații portuare de preluare adecvate pentru preluarea sedimentelor;

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Instalațiile portuare de preluare permit gestionarea deșeurilor provenite de la nave în mod corespunzător din punct de vedere ecologic, în conformitate cu cerințele Directivei 2008/98/CE și cu alte acte legislative relevante ale Uniunii privind deșeurile. În acest scop, statele membre asigură colectarea separată a deșeurilor provenite de la nave în porturi, astfel cum se prevede în legislația Uniunii privind deșeurile, în special în Directiva 2008/98/CE, Directiva 2012/19/UE și Directiva 2006/66/CE. Litera (c) se aplică fără a aduce atingere cerințelor mai stricte impuse de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 pentru gestionarea deșeurilor de catering din transporturile internaționale.

(c)  Instalațiile portuare de preluare permit gestionarea deșeurilor provenite de la nave în mod corespunzător din punct de vedere ecologic, în conformitate cu cerințele Directivei 2008/98/CE și cu alte acte legislative relevante ale Uniunii privind deșeurile. În acest scop, statele membre asigură colectarea separată a deșeurilor provenite de la nave în porturi, pentru a facilita reutilizarea și reciclarea, astfel cum se prevede în legislația Uniunii privind deșeurile, în special în Directiva 2008/98/CE, Directiva 94/62/CE1aa Parlamentului European și a Consiliului, Directiva 2012/19/UE și Directiva 2006/66/CE. Litera (c) se aplică fără a aduce atingere cerințelor mai stricte impuse de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 pentru gestionarea deșeurilor de catering din transporturile internaționale.

 

_________________

 

1a Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 365, 31.12.1994, p. 10)

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Autoritățile portuare corespunzătoare sau, în absența acestora, autoritățile competente se asigură că se iau măsuri de securitate suficiente pentru ca operațiunile de livrare sau de preluare a deșeurilor să fie efectuate astfel încât să se evite riscurile, atât la nivel personal, cât și la nivelul mediului, în porturile vizate de prezenta directivă.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un plan adecvat de preluare și tratare a deșeurilor este instituit și pus în aplicare pentru fiecare port după consultarea părților interesate, în special a utilizatorilor porturilor sau a reprezentanților lor. Aceste consultări trebuie să aibă loc atât în etapa inițială de elaborare a planurilor, cât și după adoptarea lor, în special în cazul în care au avut loc modificări semnificative cu privire la cerințele prevăzute la articolele 4, 6 și 7. Cerințele detailate cu privire la dezvoltarea acestor planuri sunt stabilite în anexa 1.

1.  Un plan adecvat de preluare și tratare a deșeurilor este instituit și pus în aplicare pentru fiecare port după consultarea părților interesate, inclusiv a utilizatorilor porturilor sau a reprezentanților lor și a societății civile. Aceste consultări trebuie să aibă loc atât în etapa inițială de elaborare a planurilor, cât și după adoptarea lor, în special în cazul în care au avut loc modificări semnificative cu privire la cerințele prevăzute la articolele 4, 6 și 7. Cerințele detailate cu privire la dezvoltarea acestor planuri sunt stabilite în anexa 1.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Porturile foarte mici, care sunt caracterizate exclusiv de traficul redus sau rar al ambarcațiunilor de agrement, pot fi exceptate de la aplicarea prezentului articol, în cazul în care instalațiile lor portuare de preluare sunt integrate în sistemul de gestionare a deșeurilor administrat de către sau în numele municipalității, iar statele membre în care se află aceste porturi asigură punerea la dispoziția utilizatorilor acestor porturi a informațiilor privind sistemul de gestionare a deșeurilor.

 

Statele membre în care sunt situate astfel de porturi notifică respectivele porturi prin mijloace electronice în partea sistemului de informații, monitorizare și executare menționat la articolul 14.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Secțiunea 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Descărcarea de deșeuri provenite de la nave

Deversarea și descărcarea de deșeuri provenite de la nave

[Amendamentul este corelat cu amendamentul la articolul 7 alineatul (1).]

Justificare

Secțiunea ar trebui să se ocupe și de interdicțiile de descărcare aplicabile conform Convenției MARPOL.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Descărcarea de deșeuri provenite de la nave

Deversarea și descărcarea de deșeuri provenite de la nave

[Amendamentul este corelat cu amendamentul la articolul 7 alineatul (1).]

Justificare

Articolul ar trebui să se ocupe și de interdicțiile de descărcare aplicabile conform Convenției MARPOL.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comandantul unei nave care face escală într-un port al Uniunii trebuie, înainte de a părăsi portul, să descarce toate deșeurile transportate la bordul navei într-o instalație portuară de preluare în conformitate cu normele relevante privind deversarea prevăzute în Convenția MARPOL.

1.  Comandantul unei nave care face escală într-un port al Uniunii trebuie, înainte de a părăsi portul, să descarce toate deșeurile transportate la bordul navei într-o instalație portuară de preluare și după ce iese din port nu trebuie să deverseze deșeuri în mare, în conformitate cu reglementările și normele relevante privind predarea și deversarea prevăzute în Convenția MARPOL. Această cerință se aplică, de asemenea, sedimentelor de la curățarea și repararea tancurilor de balast, în conformitate cu Convenția BWM.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În cazul în care următorul port de escală se află în afara Uniunii sau în cazul în care există motive întemeiate să se creadă că în următorul port de escală nu sunt disponibile instalații adecvate sau dacă acest port nu este cunoscut, statul membru solicită navei să descarce întreaga cantitate de deșeuri înainte de plecare.

7.  În cazul în care, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a informațiilor disponibile în format electronic în sistemul de informare, monitorizare și aplicare menționat la articolul 14 din prezenta directivă sau în GISIS, nu se poate stabili că în următorul port de escală sunt disponibile instalații adecvate sau dacă acest port nu este cunoscut, statul membru solicită navei să descarce întreaga cantitate de deșeuri înainte de plecare.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  Comandantul unei platforme fixe sau plutitoare se asigură că deșeurile de pe platforma respectivă sunt descărcate într-o instalație portuară de preluare, la intervale regulate, în conformitate cu Convenția MARPOL.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Comandantul unei nave care face escală într-un port al Uniunii, înainte a părăsi portul, aplică proceduri de spălare prealabilă a substanțelor plutitoare persistente cu vâscozitate ridicată, inclusiv a parafinei, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL, și evacuează orice reziduuri sau amestecuri de apă în portul de descărcare până când tancul este gol, iar în conductele de evacuare nu mai sunt reziduuri.

Justificare

Având în vedere adoptarea de către PPR, în februarie 2018, a unor proiecte de amendamente care prevăd spălarea prealabilă a tancurilor care transportă substanțe plutitoare persistente cu vâscozitate ridicată, care vor fi examinate în vederea adoptării în anexa II la Rezoluția MEPC 73, UE ar trebui să includă aceste cerințe în Directiva IPP revizuită, integrându-le astfel în dreptul Uniunii, adăugând obligația de a se asigura că conductele de evacuare nu prezintă reziduuri. În mod specific, parafina este deversată pe mare și ajunge pe plajele europene, provocând, printre altele, daune faunei sălbatice.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că toate costurile de exploatare a instalațiilor portuare de preluare pentru primirea și tratarea deșeurilor provenite de la nave, altele decât reziduurile de încărcătură, sunt acoperite prin colectarea unei taxe de la nave. Aceste costuri cuprind elementele enumerate în anexa 4.

1.  Statele membre se asigură că toate costurile de exploatare a instalațiilor portuare de preluare pentru primirea și tratarea deșeurilor provenite de la nave, inclusiv reziduurilor de încărcătură care conțin substanțe plutitoare persistente cu vâscozitate ridicată, cu excepția altor reziduuri de încărcătură, sunt acoperite prin colectarea unei taxe de la nave. Aceste costuri cuprind elementele enumerate în anexa 4.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  pentru a oferi un stimulent maxim pentru descărcarea deșeurilor, astfel cum se menționează în anexa V la Convenția MARPOL, inclusiv a deșeurilor care au fost colectate în plase în timpul operațiunilor de pescuit, taxa indirectă care urmează să fie percepută trebuie să acopere toate costurile instalațiilor portuare de preluare pentru aceste deșeuri, pentru a se asigura un drept de descărcare fără taxe directe suplimentare;.

(c)  pentru a oferi un stimulent maxim pentru descărcarea deșeurilor, astfel cum se menționează în anexa V la Convenția MARPOL, inclusiv a deșeurilor care au fost colectate în plase în timpul operațiunilor de pescuit și a reziduurilor de încărcătură care conțin substanțe plutitoare persistente cu vâscozitate ridicată, taxa indirectă care urmează să fie percepută trebuie să acopere toate costurile instalațiilor portuare de preluare pentru aceste deșeuri, pentru a se asigura un drept de descărcare fără taxe directe suplimentare;

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  pentru a evita ca utilizatorii portuari să suporte costurile de colectare la instalațiile portuare de preluare a deșeurilor pescuite în mod pasiv și costurile cu prelucrarea ulterioară a acestora, statele membre acoperă respectivele costuri integral din fondurile generate de sursele alternative de venituri enumerate în anexa 4;

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Taxele trebuie să fie reduse în cazul în care proiectarea, echipamentul și exploatarea navei sunt de așa natură încât se poate demonstra că nava produce cantități reduse de deșeuri și își gestionează deșeurile în mod durabil și rațional din punct de vedere ecologic. Comisia este împuternicită, prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 19, să definească criteriile pe baza cărora se stabilește că o navă respectă cerințele menționate la prezentul alineat în ceea ce privește gestionarea deșeurilor la bordul navei.

5.  Taxele trebuie să fie reduse în cazul în care proiectarea, echipamentul, politicile în domeniul achizițiilor publice și exploatarea navei sunt de așa natură încât se poate demonstra că nava produce cantități reduse de deșeuri din categoria de deșeuri pentru care se aplică taxe și își gestionează deșeurile în mod durabil și rațional din punct de vedere ecologic, în conformitate cu anexa 4a pentru alte nave decât navele de pescuit și în conformitate cu anexa 4b pentru navele de pescuit. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 19 pentru a modifica anexele 4a și 4b, pentru a modifica cerințele minime armonizate.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  exceptarea nu are un impact negativ asupra siguranței maritime, sănătății, condițiilor de viață sau de muncă la bordul navelor și nici asupra mediului marin;

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În ceea ce privește inspecția navelor care nu intră în domeniul de aplicare al Directivei 2009/16/CE, statele membre se asigură că sunt inspectate cel puțin 20 % din numărul total de nave individuale pentru fiecare dintre categoriile enumerate mai jos:

1.  În ceea ce privește inspecția navelor care nu intră în domeniul de aplicare al Directivei 2009/16/CE, statele membre se asigură că sunt inspectate cel puțin 20 % din numărul total de nave individuale pe an pentru fiecare dintre categoriile enumerate mai jos:

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre stabilesc proceduri pentru inspectarea navelor de pescuit cu un tonaj brut mai mic de 100 de tone, precum și a ambarcațiunilor de agrement cu un tonaj brut mai mic de 100 de tone, pentru a asigura conformitatea cu cerințele aplicabile din prezenta directivă, asigurând faptul că inspecțiile sunt efectuate anual pentru cel puțin 20 % din totalul navelor de pescuit și de agrement individuale care fac escală în statul membru în cauză.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Rezultatele inspecțiilor menționate la alineatul (1) sunt înregistrate în sistemul de informare, monitorizare și aplicare prevăzut la articolul 15 din prezenta directivă.

2.  Rezultatele inspecțiilor menționate la alineatele (1) și (1a) sunt înregistrate în sistemul de informare, monitorizare și aplicare prevăzut la articolul 15 din prezenta directivă.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre stabilesc proceduri pentru inspectarea navelor de pescuit cu un tonaj brut mai mic de 100 de tone, precum și a ambarcațiunilor de agrement cu un tonaj brut mai mic de 100 de tone, pentru a asigura conformitatea cu cerințele aplicabile din prezenta directivă.

eliminat

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  în cazul pierderii uneltelor de pescuit, informațiile solicitate în temeiul articolului 48 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului1a;

 

______________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru raportarea pierderii uneltelor de pescuit, se conferă Comisiei competențe de executare pentru a defini formatul raportării. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 20 alineatul (2).

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Pe baza datelor care îi sunt raportate în conformitate cu alineatul (2) litera (da), Comisia publică, până la 31 decembrie 2022 și, ulterior, din doi în doi ani, un raport de sinteză referitor la pierderea uneltelor de pescuit.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia se asigură că baza de date privind inspecțiile face posibilă recuperarea oricăror date relevante raportate de statele membre pentru monitorizarea punerii în aplicare a directivei.

4.  Comisia se asigură că baza de date privind inspecțiile face posibilă recuperarea oricăror date relevante raportate de statele membre pentru monitorizarea punerii în aplicare a directivei. Comisia revizuiește în mod regulat baza de date pentru a monitoriza punerea în aplicare a directivei și atrage atenția asupra oricăror îndoieli legate de punerea în aplicare generală, în vederea inițierii măsurilor corective.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia prevede organizarea schimbului de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre și experți, inclusiv cei din sectorul privat, cu privire la aplicarea prezentei directive în porturile Uniunii.

Comisia prevede organizarea schimbului de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre și experți, inclusiv cei din sectorul privat și societatea civilă, cu privire la aplicarea prezentei directive în porturile Uniunii.

Justificare

Schimbul de experiență nu ar trebui să se desfășoare numai între autoritățile naționale și experții din sectorul privat, ci ar trebui să includă experții care provin din societatea civilă.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 17 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre, cel mai târziu în termen de ... [12 luni de la data adoptării prezentei directive] și, ulterior, la fiecare doi ani, raportează Comisiei cu privire la cele mai bune practici privind gestionarea durabilă a deșeurilor la bordul navelor și în porturile lor. La șase luni după fiecare termen de raportare, Comisia elaborează un raport cu privire la aceste bune practici pentru a oferi orientări cu privire la realizarea obiectivelor prezentei directive.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 20 a – paragraful 1 – punctul 1 (nou)

Directiva 2005/35/CE

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 20a

 

Modificări ale Directivei 2005/35/CE

 

Directiva 2005/35/CE se modifică după cum urmează:

 

(1)  La articolul 2, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

2. „substanțe poluante” înseamnă substanțele prevăzute la anexele I (hidrocarburi) și II (substanțe lichide nocive în vrac) la Marpol 73/78;

„2.  „substanțe poluante” înseamnă substanțele prevăzute la anexele I (hidrocarburi), II (substanțe lichide nocive în vrac), IV (ape uzate de la nave), V (gunoi) și VI (reziduuri responsabile de poluarea aerului) la Marpol 73/78, în versiunea sa actualizată;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0035-20091116&from=EN)[Legat de amendamentul la articolul 20a (nou) care propune modificarea definiției substanțelor poluante din Directiva privind poluarea cauzată de nave.]

Justificare

Directiva 2005/35/CE instituie norme privind impunerea de sancțiuni în cazul deversărilor de substanțe poluante provenite de la nave. Aceasta vizează în prezent numai deșeurile prevăzute în anexele I (hidrocarburi) și II (substanțe lichide nocive în vrac) la Marpol. Directiva ar trebui modificată pentru a include deversările prevăzute în anexa IV (ape uzate de la nave), anexa V (gunoi) și VI (poluarea atmosferei). Astfel de deversări, dacă au fost săvârșite cu intenție, prin imprudență sau prin neglijență gravă, ar trebui considerate, de asemenea, infracțiuni.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 20 a – paragraful 1 – punctul 2 (nou)

Directiva 2005/35/CE

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2)   La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.   O deversare de substanțe poluante într-una dintre zonele menționate la articolul 3 alineatul (1) nu se consideră încălcare în cazul în care îndeplinește condițiile menționate în anexa I Regulile 15, 34, 4.1 sau 4.3 sau în anexa II Regulile 13, 3.1.1 sau 3.1.3 la Convenția Marpol 73/78.

„1.   O deversare de substanțe poluante într-una dintre zonele menționate la articolul 3 alineatul (1) nu se consideră încălcare în cazul în care îndeplinește condițiile menționate în anexa I Regulile 15, 34, 4.1 sau 4.3 sau în anexa II Regulile 13, 3.1.1 sau 3.1.3, în anexa IV Regulile 3 și 11, în anexa V Regulile 4, 5, 6 sau 7 ori în anexa VI Regula 3 la Convenția Marpol 73/78, în versiunea sa actualizată.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0035-20091116&from=EN)[Legat de amendamentul la articolul 20a (nou) care propune modificarea definiției substanțelor poluante din Directiva privind poluarea cauzată de nave.]

Justificare

Având în vedere modificarea definiției substanțelor poluante, excepțiile trebuie modificate în consecință. Excepțiile ar trebui să le reflecte pe cele din Convenția MARPOL.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 20 a – paragraful 1 – punctul 3 (nou)

Directiva 2005/35/CE

Articolul 5 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3)   La articolul 5, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.   O deversare de substanțe poluante în zonele menționate la articolul 3 alineatul (1) literele (c), (d) și (e) nu se consideră încălcare săvârșită de proprietar, de comandant sau de echipajul navei în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în anexa I Regula 4.2 sau în anexa II Regula 3.1.2 la Convenția Marpol 73/78.

„2.   O deversare de substanțe poluante în zonele menționate la articolul 3 alineatul (1) literele (c), (d) și (e) nu se consideră încălcare săvârșită de proprietar, de comandant sau de echipajul navei în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în anexa I Regula 4.2, în anexa II Regula 3.1.2, în anexa IV Regulile 3 și 11, în anexa V Regulile 4, 5, 6 sau 7 ori în anexa VI Regula 3 la Convenția Marpol 73/78, în versiunea sa actualizată.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005L0035-20091116&from=EN)[Legat de amendamentul la articolul 20a (nou) care propune modificarea definiției substanțelor poluante din Directiva privind poluarea cauzată de nave.]

Justificare

Având în vedere modificarea definiției substanțelor poluante, excepțiile trebuie modificate în consecință. Excepțiile ar trebui să le reflecte pe cele din Convenția MARPOL. Nu există niciun motiv să se aplice excepții diferite în strâmtori, în zonele economice exclusive sau în marea liberă pentru substanțele poluante vizate în anexele IV, V sau VI.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Anexa 4 – subtitlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Categorii de costuri operaționale și pentru administrarea IPP

Categorii de costuri și venituri nete legate de exploatarea și administrarea instalațiilor portuare de preluare (IPP)

Justificare

Ar trebui indicate și veniturile nete. Ele ar trebui să fie folosite, printre altele, pentru a acoperi costurile deșeurilor pescuite în mod pasiv.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Anexa 4 – coloana 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Venituri nete

 

Încasările nete obținute din sistemele de gestionare a deșeurilor și din finanțările naționale/regionale, inclusiv elementele de venit enumerate mai jos:

 

-  beneficii financiare nete provenind din sistemele de răspundere extinsă a producătorilor;

 

-  alte venituri nete obținute din gestionarea deșeurilor, cum ar fi sistemele de reciclare;

 

-  sprijin în cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime;

 

-  alte finanțări sau subvenții disponibile pentru porturi pentru gestionarea deșeurilor și pescuit.

Justificare

Ar trebui să fie stabilite veniturile nete. Ele ar trebui să fie folosite pentru a acoperi costurile deșeurilor pescuite în mod pasiv.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Anexa 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ANEXA 4a

 

CERINȚE PENTRU NAVE, ALTELE DECÂT NAVELE DE PESCUIT, PENTRU A BENEFICIA DE REDUCEREA TAXEI MENȚIONATE LA ARTICOLUL 8 ALINEATUL (5)

 

Pentru a putea beneficia de o reducere a taxei, navele, altele decât navele de pescuit, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 

a)  adoptarea unui plan de gestionare a reducerii gunoiului cu măsuri și proceduri pentru reducerea la minim a îmbarcării materialelor care ar putea deveni deșeuri;

 

b)  instituirea unor măsuri și proceduri pentru reducerea gunoiului produs în timpul achiziției rezervelor și proviziilor, inclusiv:

 

-  utilizarea rezervelor în vrac și în ambalaje reciclate sau în ambalaje reutilizabile și containere;

 

-  evitarea utilizării paharelor, ustensilelor, vaselor, prosoapelor, cârpelor și a altor elemente de unică folosință ori de câte ori este posibil;

 

-  evitarea rezervelor care sunt fabricate din plastic sau sunt ambalate în plastic, cu excepția cazului proiectate în mod specific pentru reutilizare;

 

c)  instituirea unor măsuri și proceduri de reducere a gunoiului generat în timpul selecției materialelor pentru arimare și securizare sau protejare a încărcăturii de condițiile meteorologice, inclusiv:

 

-  utilizarea unor huse permanente și reutilizabile pentru protejarea încărcăturii în loc de protecția din material plastic de unică folosință sau reciclabilă;

 

-  utilizarea unor sisteme și metode de arimare care reutilizează materiale de dunaj, proptire, căptușire și ambalare;

 

d)  implementarea separării și colectării la sursă, inclusiv furnizarea de recipiente de gunoi cu marcaj distinctiv la bordul navei pentru primirea și separarea gunoiului așa cum este produs;

 

e)  acordarea de cursuri de formare a echipajului și implementarea procedurilor operaționale pentru a limita deversarea accidentală sau deliberată a deșeurilor;

 

f)  punerea în aplicare a procedurilor disciplinare și existența sancțiunilor pentru abaterile angajaților care duc la deversarea deșeurilor în mare.

Justificare

Cerințele pentru a beneficia de o reducere a taxei ar trebui stabilite într-o anexă. Aceste cerințe se bazează pe orientările MARPOL. Dispozițiile privind formarea echipajului și procedurile disciplinare au fost adăugate de către raportor.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Anexa 4 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ANEXA 4b

 

CERINȚE PENTRU NAVELE DE PESCUIT PENTRU A BENEFICIA DE REDUCEREA TAXEI MENȚIONATE LA ARTICOLUL 8 ALINEATUL (5)

 

Pentru a putea beneficia de o reducere a taxei, navele de pescuit trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 

1.  Pentru toate navele de pescuit:

 

-  achizițiile de unelte de pescuit și componente concepute pentru a promova reutilizarea și reciclarea la sfârșitul ciclului de viață;

 

-  formare pentru prevenirea și recuperarea pierderilor;

 

-  predarea deșeurilor pescuite pasiv prinse în plase în timpul operațiunilor de pescuit în instalațiile portuare de preluare;

 

2.  În plus față de cerințele de la punctul 1, pentru navele de pescuit cu o lungime de peste 12 metri în lungime:

 

a)  adoptarea unui plan de gestionare a reducerii gunoiului cu măsuri și proceduri pentru reducerea la minim a îmbarcării materialelor care ar putea deveni deșeuri;

 

b)  instituirea unor măsuri și proceduri pentru reducerea gunoiului produs în timpul achiziției rezervelor și proviziilor, inclusiv:

 

-  utilizarea rezervelor în vrac și în ambalaje reciclate sau în ambalaje reutilizabile și containere;

 

-  evitarea utilizării paharelor, ustensilelor, vaselor, prosoapelor, cârpelor și a altor elemente de unică folosință ori de câte ori este posibil;

 

-  evitarea rezervelor care sunt fabricate din plastic sau sunt ambalate în plastic, cu excepția cazului proiectate în mod specific pentru reutilizare;

 

c)  instituirea unor măsuri și proceduri de reducere a gunoiului generat în timpul selecției materialelor pentru arimare și securizare sau protejare a încărcăturii de condițiile meteorologice, inclusiv:

 

-  utilizarea unor huse permanente și reutilizabile pentru protejarea încărcăturii în loc de protecția din material plastic de unică folosință sau reciclabilă;

 

-  utilizarea unor sisteme și metode de arimare care reutilizează materiale de dunaj, proptire, căptușire și ambalare;

 

d)  implementarea separării și colectării la sursă, inclusiv furnizarea de recipiente de gunoi cu marcaj distinctiv la bordul navei pentru primirea și separarea gunoiului așa cum este produs;

 

e)  acordarea de cursuri de formare a echipajului și implementarea procedurilor operaționale pentru a limita deversarea accidentală sau deliberată a deșeurilor;

 

f)  punerea în aplicare a procedurilor disciplinare și existența sancțiunilor pentru abaterile angajaților care duc la deversarea deșeurilor în mare;

 

3.  În plus față de cerințele de la punctul 1, pentru navele de pescuit cu o lungime mai mică de 12 metri care operează exclusiv în apele lor teritoriale sau care nu petrec niciodată mai mult de 24 de ore pe mare:

 

-  dispunerea la bord de echipamente pentru recuperarea uneltelor pierdute.

Justificare

Criteriile pentru o reducere a taxei pentru navele de pescuit ar trebui să fie stabilite în cadrul unei anexe. Unele cerințe ar trebui să se aplice tuturor navelor de pescuit, iar unele, suplimentare, doar anumitor nave mijlocii/mari sau mici. Pentru a putea beneficia de reducerea taxei, toate navele de pescuit ar trebui să achiziționeze plase reutilizabile și reciclabile. Navele de pescuit mijlocii/mari ar trebui să adopte măsuri de reducere a gunoaielor, bazate pe orientările MARPOL. Navele de pescuit mici ar trebui să fie stimulate să aibă la bord echipamente pentru recuperarea uneltelor pierdute.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instalații portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave

Referințe

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

5.2.2018

Comisii asociate - data anunțului în plen

31.5.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Bas Eickhout

7.3.2018

Examinare în comisie

20.6.2018

 

 

 

Data adoptării

13.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

1

6

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Linnéa Engström, Elena Gentile, Carolina Punset, Bart Staes, Tiemo Wölken

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Tonino Picula, Lieve Wierinck

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

35

+

ALDE

Catherine Bearder, Carolina Punset, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Santiago Fisas Ayxelà, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

José Blanco López, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

ECR

John Procter

6

0

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

ENF

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

PPE

Elisabetta Gardini

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru pescuit (13.7.2018)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE și de modificare a Directivei 2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Raportor pentru aviz: Cláudia Monteiro de Aguiar

AMENDAMENTE

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Obiectivul de dezvoltare durabilă 14 al Organizației Națiunilor Unite atrage atenția asupra amenințării poluării marine și a poluării cu nutrienți, a epuizării resurselor și a schimbărilor climatice, toate acestea fiind provocate, în principal, de acțiuni ale omului. Aceste amenințări pun o presiune suplimentară asupra sistemelor mediului, cum ar fi biodiversitatea și infrastructura naturală, creând, totodată, probleme socioeconomice la nivel mondial, inclusiv riscuri în ceea ce privește sănătatea și siguranța și riscuri financiare. Uniunea Europeană trebuie să acționeze pentru a proteja speciile marine și a-i sprijini pe cei care depind de mări și oceane, fie că este vorba de ocuparea forței de muncă, de resurse sau de petrecerea timpului liber.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Ar trebui salutate inițiativele din sectorul pescuitului care vizează reducerea deșeurilor provenite din activitățile de pescuit sau recuperarea deșeurilor de plastic, inclusiv a uneltelor de pescuit pierdute.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Directiva 2008/98/CE stabilește principalele principii de gestionare a deșeurilor, inclusiv principiul „poluatorul plătește” și ierarhia deșeurilor, care pledează pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor față de alte forme de recuperare și eliminare a deșeurilor și necesită stabilirea de sisteme pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste obligații se aplică, de asemenea, pentru gestionarea deșeurilor provenite de la nave.

(11) Directiva 2008/98/CE stabilește principalele principii de gestionare a deșeurilor, inclusiv principiul „poluatorul plătește” și ierarhia deșeurilor, care pledează pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor față de alte forme de recuperare și eliminare a deșeurilor și necesită stabilirea de sisteme pentru colectarea separată a deșeurilor. În plus, conceptul legat de răspunderea extinsă a producătorilor este un principiu călăuzitor al legislației Uniunii în materie de deșeuri, în baza căruia producătorii sunt răspunzători, pe parcursul întregului ciclu de viață al produselor lor, de impactul pe care acestea îl au asupra mediului. Aceste obligații se aplică, de asemenea, în ceea ce privește gestionarea deșeurilor provenite de la nave.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18a) În anumite state membre, au fost create sisteme pentru a oferi finanțare pescarilor pentru costurile pe care le-ar putea avea cu descărcarea pe uscat a deșeurilor de unelte de pescuit sau a deșeurilor pescuite în mod activ și pasiv. Aceste sisteme ar putea fi susținute prin scheme de răspundere extinsă a producătorilor, care ar putea completa sistemele de recuperare a costurilor instituite în conformitate cu prezenta directivă. Ca atare, aceste sisteme de recuperare a costurilor nu ar trebui să creeze un factor de descurajare a participării navelor de pescuit și a comunităților portuare la sistemele existente de descărcare a deșeurilor pescuite în mod activ și pasiv.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18b) Pentru a promova predarea deșeurilor pescuite pasiv prinse în plase în timpul operațiunilor normale de pescuit, statele membre ar trebui să suporte costurile asociate colectării în instalații portuare de preluare și gestionarea ulterioară, din venituri generate de surse de venit alternative.

Justificare

Este important ca această directivă să trateze și deșeurile pescuite pasiv. Predarea deșeurilor pescuite pasiv nu ar trebui să genereze costuri suplimentare pentru navele de pescuit. Costurile pentru colectarea deșeurilor pescuite pasiv în instalațiile portuare de preluare din port și tratarea lor ulterioară ar trebui să fie finanțate din surse de venit alternative.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Ar trebui dezvoltat în continuare conceptul de „navă ecologică” în legătură cu gestionarea deșeurilor, astfel încât un sistem eficient de recompensare să poată fi pus în aplicare pentru navele care își reduc cantitățile de deșeuri la bord.

(19) Ar trebui implementat conceptul de „navă ecologică” în legătură cu gestionarea deșeurilor. Ar trebui introduse cerințe minime în întreaga Uniune, astfel încât să poată fi implementat un sistem eficient de recompensare pentru navele care își reduc cantitățile de deșeuri la bord, în conformitate cu cele mai bune practici și cu orientările OMI pe 2017 pentru punerea în aplicare a anexei V la Convenția MARPOL. În plus, reducerea cantităților de deșeuri se obține în primul rând prin trierea eficace a deșeurilor la bordul navei, în conformitate cu orientările OMI pentru punerea în aplicare a anexei V la Convenția MARPOL și cu standardele elaborate de Organizația Internațională de Standardizare.

Justificare

Conceptul de „navă ecologică” ar trebui implementat chiar acum, cu atât mai mult cu cât există deja orientări clare pentru el.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a) Uneltele de pescuit din plastic au un mare potențial de reciclare, mai ales dacă sunt concepute corespunzător. De aceea, în concordanță cu principiul „poluatorul plătește”, ar trebui stabilite scheme de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru a finanța gestionarea temeinică a uneltelor de pescuit și a componentelor acestora și a obține rate de colectare ridicate.

Justificare

Ar trebui prevăzute cerințe privind „răspunderea extinsă a producătorilor” (REP) și pentru uneltele de pescuit.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32a)   Caracteristicile specifice ale regiunilor ultraperiferice, recunoscute în articolul 349 din TFUE, trebuie luate în considerare în ceea ce privește asigurarea caracterului adecvat al instalațiilor portuare de preluare în regiunile care nu ar putea să se conformeze. Prin urmare, statutul lor special trebuie să fie luat în considerare. Din acest motiv, este necesar ca statele membre să poată adopta măsuri specifice de finanțare pentru a putea asigura disponibilitatea unor instalații de primire adecvate.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „deșeurile provenite de la nave” înseamnă toate deșeurile, inclusiv reziduurile de încărcătură, care sunt generate în timpul operațiunilor unei nave sau în cursul încărcării, descărcării și operațiunilor de curățare, sau deșeurile care sunt prinse în plase în timpul operațiunilor de pescuit și intră sub incidența anexelor I, II, IV, V și VI la MARPOL;

(c)  „deșeurile provenite de la nave” înseamnă toate deșeurile, inclusiv reziduurile de încărcătură, care sunt generate în timpul operațiunilor unei nave sau în cursul încărcării, descărcării și operațiunilor de curățare și intră sub incidența anexelor I, II, IV, V și VI la MARPOL;

Justificare

Toate tipurile de deșeuri aferente pescuitului ar trebui să fie definite, pentru a garanta că obligațiile inechitabile sunt abordate, cum ar fi deșeurile de pește legate de operațiunile efectuate la bord.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  „deșeuri provenite de la navele de pescuit” înseamnă toate deșeurile care sunt generate în timpul operațiunilor unei nave sau în cursul încărcării, descărcării și operațiunilor de curățare și intră, în mod direct și individual, sub incidența anexelor I, II, IV, V și VI la MARPOL, excluzând peștele proaspăt întreg sau peștele care nu este proaspăt provenit din activitățile de pescuit realizate în timpul campaniei de pescuit sau din activitățile de acvacultură;

Justificare

Toate tipurile de deșeuri aferente pescuitului ar trebui să fie definite, pentru a garanta că obligațiile inechitabile sunt abordate, cum ar fi deșeurile de pește legate de operațiunile efectuate la bord.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  „deșeuri colectate în mod pasiv” înseamnă deșeurile care sunt prinse în plase în timpul operațiunilor de pescuit;

Justificare

Toate tipurile de deșeuri aferente pescuitului ar trebui să fie definite, pentru a garanta că obligațiile inechitabile sunt abordate, cum ar fi deșeurile de pește legate de operațiunile efectuate la bord.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc)  „deșeuri colectate în mod activ” înseamnă deșeurile care sunt colectate în timpul voiajelor care nu au ca obiectiv pescuitul, cu unicul scop de elimina deșeurile marine din mare;

Justificare

Toate tipurile de deșeuri aferente pescuitului ar trebui să fie definite, pentru a garanta că obligațiile inechitabile sunt abordate, cum ar fi deșeurile de pește legate de operațiunile efectuate la bord.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  „campanie de pescuit” înseamnă orice deplasare a unei nave de pescuit în timpul căreia sunt întreprinse activități de pescuit, care începe în momentul în care nava de pescuit părăsește un port și se încheie când aceasta ajunge în portul de plecare sau în alt port în care efectuează descărcarea;

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Statele membre stabilesc scheme de răspundere extinsă a producătorilor pentru uneltele de pescuit și componentele uneltelor de pescuit care îndeplinesc cerințele minime prevăzute la articolul 8a din Directiva 2008/98/CE și includ contribuții financiare modulate care încurajează introducerea pe piață a uneltelor de pescuit concepute pentru a promova reciclarea.

Justificare

Statele membre ar trebui să adopte și să pună în aplicare scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor (REP) în porturile de pescuit în conformitate cu condițiile minime de funcționare stabilite în Directiva-cadru revizuită privind deșeurile, punându-se accentul pe taxele modulate pentru a încuraja conceperea de unelte care permit reciclarea cu ușurință.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4a)  Având în vedere caracteristicile specifice ale regiunilor ultraperiferice, recunoscute în articolul 349 din TFUE, statele membre pot adopta măsuri de finanțare specifice, care să asigure disponibilitatea unor instalații de preluare adecvate. În plus, se poate acorda statelor membre o derogare de doi ani de la obligațiile enunțate mai sus pentru regiunile lor ultraperiferice, dacă se consideră că acestea nu sunt în măsură să asigure caracterul adecvat al instalațiilor portuare de preluare.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Această cerință nu se aplică porturilor mici fără personal sau porturilor îndepărtate, cu condiția ca statul membru în care este situat acest port să raporteze aceste informații pe cale electronică în cadrul sistemului de informare, monitorizare și aplicare la care se face referire la articolul 14 din prezenta directivă.

Această cerință nu se aplică porturilor fără personal, porturilor mici sau porturilor îndepărtate, cu condiția ca statul membru în care este situat acest port să raporteze aceste informații pe cale electronică în cadrul sistemului de informare, monitorizare și aplicare la care se face referire la articolul 14 din prezenta directivă.

Justificare

Atunci când o navă descarcă deșeuri în zilele nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru în porturi mici, este probabil ca aceste porturi să nu aibă suficient personal, iar nava să nu poată obține confirmarea descărcării deșeurilor.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Dacă unealta de pescuit pierdută nu poate fi recuperată, comandantul navei consemnează acest fapt în jurnalul de bord. Autoritatea competentă a statului de pavilion informează autoritatea competentă din statul membru costier.

 

Informațiile privind uneltele de pescuit pierdute sunt colectate și înregistrate de statele membre și sunt transmise anual Comisiei.

Justificare

Proiectul de raport elaborat de Comisia TRAN, care este comisie competentă, conține cerințe asemănătoare, dar ar include și o delegare a autorității către Comisie în ceea ce privește formatul de raportare. Adaptarea cerințelor la formularea articolului 1 punctul 42 din propunerea de regulament în ceea ce privește controlul pescuitului (COM(2018) 368) evită astfel crearea unor cerințe care pot fi divergente.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. În cazul în care următorul port de escală se află în afara Uniunii sau în cazul în care există motive întemeiate să se creadă că în următorul port de escală nu sunt disponibile instalații adecvate sau dacă acest port nu este cunoscut, statul membru solicită navei să descarce întreaga cantitate de deșeuri înainte de plecare.

7. În cazul în care următorul port de escală se află în afara Uniunii și în cazul în care există motive întemeiate să se creadă că în următorul port de escală nu sunt disponibile instalații adecvate sau dacă acest port nu este cunoscut, statul membru solicită navei să descarce întreaga cantitate de deșeuri înainte de plecare.

Justificare

Atunci când navele au suficientă capacitate de stocare pentru a-și continua activitatea, fără a fi nevoite să descarce parțial deșeurile, dar mai ales în vederea Brexitului, este prea strictă dispoziția care impune navelor să descarce toate deșeurile într-un port al Uniunii Europene înainte de plecare. De exemplu, derogarea nu ar fi aplicabilă unei nave de pescuit care pleacă din Franța, debarcă peștele într-un port din Regatul Unit și se întoarce. Același lucru este valabil pentru regiunile ultraperiferice.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre se asigură că toate costurile de exploatare a instalațiilor portuare de preluare pentru primirea și tratarea deșeurilor provenite de la nave, altele decât reziduurile de încărcătură, sunt acoperite prin colectarea unei taxe de la nave. Aceste costuri cuprind elementele enumerate în anexa 4.

1. Statele membre se asigură că toate costurile de exploatare a instalațiilor portuare de preluare pentru primirea și tratarea deșeurilor provenite de la nave, altele decât reziduurile de încărcătură, sunt acoperite printr-o combinație de taxe percepute navelor, venituri obținute din sistemele de gestionare a deșeurilor și alte fonduri. Aceste costuri și venituri sunt enumerate în anexa 4.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  pentru a oferi un stimulent maxim pentru descărcarea deșeurilor, astfel cum se menționează în anexa V la Convenția MARPOL, inclusiv a deșeurilor care au fost colectate în plase în timpul operațiunilor de pescuit, taxa indirectă care urmează să fie percepută trebuie să acopere toate costurile instalațiilor portuare de preluare pentru aceste deșeuri, pentru a se asigura un drept de descărcare fără taxe directe suplimentare;

(c)  pentru a oferi un stimulent maxim pentru descărcarea deșeurilor, astfel cum se menționează în anexa V la Convenția MARPOL, deșeurile colectate în mod activ și pasiv de navele de pescuit sunt scutite de aplicarea regimului taxei directe, prevăzut în prezenta directivă. Taxa indirectă care urmează să fie percepută trebuie să acopere toate costurile instalațiilor portuare de preluare pentru aceste deșeuri, pentru a se asigura un drept de descărcare fără taxe directe suplimentare.

 

Se pot stabili și finanța măsuri suplimentare la nivel național și regional pentru a reduce costurile și a stimula pescarii să colecteze deșeurile în mod activ și pasiv.

 

Pentru a evita ca utilizatorii portuari să suporte costurile de colectare și de prelucrare a deșeurilor pescuite în mod pasiv, statele membre acoperă respectivele costuri integral din veniturile generate de sursele alternative de venituri enumerate în anexa 4.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Astfel, taxele pot fi diferențiate în ceea ce privește, printre altele, categoria, tipul și mărimea navei și tipul de trafic în care este angajată nava, precum și în ceea ce privește serviciile furnizate în afara programului normal de lucru în port.

4. Astfel, taxele pot fi diferențiate în ceea ce privește, printre altele, categoria, tipul și mărimea navei, recunoașterea de „navă ecologică” și tipul de trafic în care este angajată nava, diferitele tipuri și categorii de deșeuri definite în anexa 3, diferitele tipuri de preluare în funcție de tipul portului, precum și în ceea ce privește serviciile furnizate în afara programului normal de lucru în port.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Taxele trebuie să fie reduse în cazul în care proiectarea, echipamentul și exploatarea navei sunt de așa natură încât se poate demonstra că nava produce cantități reduse de deșeuri și își gestionează deșeurile în mod durabil și rațional din punct de vedere ecologic. Comisia este împuternicită, prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 19, să definească criteriile pe baza cărora se stabilește că o navă respectă cerințele menționate la prezentul alineat în ceea ce privește gestionarea deșeurilor la bordul navei.

5. Taxele trebuie să fie reduse în cazul în care proiectarea, echipamentul și exploatarea navei sunt de așa natură încât se poate demonstra că nava produce cantități reduse de deșeuri sau își gestionează deșeurile în mod durabil și rațional din punct de vedere ecologic, prin intermediul unui sistem de triere a deșeurilor la bordul navei, în conformitate cu planurile de gestionare stabilite de autoritățile naționale sau regionale. Comisia este împuternicită, prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 19, să definească criteriile pe baza cărora se stabilește că o navă respectă cerințele menționate la prezentul alineat în ceea ce privește gestionarea deșeurilor la bordul navei.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  acordul prevăzut la litera (b) este dovedit printr-un contract semnat cu un port sau cu un contractant de deșeuri, printr-o confirmare de primire a deșeurilor și confirmarea faptului că acordul a fost acceptat de toate porturile de pe ruta navei. Acordul privind descărcarea și plata taxei se efectuează într-un port situat pe teritoriul Uniunii pentru a constitui o dovadă suficientă în conformitate cu prezentul alineat.

(c)  acordul prevăzut la litera (b) este dovedit printr-un contract semnat cu un port sau cu un contractant de deșeuri și printr-o confirmare de primire a deșeurilor. Acordul privind descărcarea și plata taxei se efectuează într-un port situat pe teritoriul Uniunii pentru a constitui o dovadă suficientă în conformitate cu prezentul alineat.

Justificare

Obligația ca toate porturile de pe ruta unei nave să accepte și să confirme în mod expres faptul că o navă a decis să-și descarce deșeurile, conform unui sistem privind deșeurile, într-un anumit port, duce la creșterea inutilă a birocrației și a sarcinii de lucru atât pentru navele de pescuit, cât și pentru autorităților portuare și nu contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a (nou)

 

Dispozițiile statelor membre

 

(1) Statele membre garantează că toate porturile care asigură recepția navelor de pescuit, cu excepția porturilor îndepărtate sau a celor care au doar un număr mic de nave de pescuit, stabilesc inițiative de recuperare a deșeurilor marine pentru a încuraja colectarea și evaluarea deșeurilor pescuite pasiv prin activități normale de pescuit. 

 

(2) Aceste sisteme ar trebui instituite în conformitate cu orientările stabilite în Recomandarea 2016/1 a OSPAR privind reducerea deșeurilor marine prin punerea în aplicare a inițiativelor de recuperare a deșeurilor marine. 

 

(3) Statele membre pot înființa și pot menține un fond național care să sprijine colectarea deșeurilor pescuite pasiv provenite de la navele de pescuit. Fondul poate fi utilizat pentru a asigura funcționarea inițiativelor de recuperare a deșeurilor marine, inclusiv crearea de instalații specifice de depozitare a deșeurilor la bord, monitorizarea deșeurilor pescuite pasiv, educația și promovarea participării voluntare la inițiativă, costurile tratării deșeurilor și, de asemenea, pentru a acoperi costurile cu personalul necesar pentru funcționarea acestor sisteme. 

 

(4) Statele membre trebuie să asigure faptul că datele colectate privind cantitățile de deșeuri pescuite pasiv sunt agregate și stocate într-o bază de date națională sau regională în scopul monitorizării și al evaluării. Statele membre informează Comisia cu privire la înființarea fondurilor lor naționale până la 31 decembrie [doi ani de la adoptare] și, ulterior, prezintă rapoarte semestriale o dată la doi ani cu privire la activitățile finanțate în temeiul prezentului articol.

Justificare

Fishing for litter initiatives were first launched in 2002 in Sweden. Quantities of waste collected by such schemes can be substantial. The OSPAR Convention adopted guidelines on how to develop a fishing for litter project (OSPAR Agreement 2017-08). Such schemes are voluntary but require significant engagement to ensure that vessel crew participate in the scheme. Fishing vessels must be provided with a large, sturdy bag to separately collect waste that has been passively fished, and once back at port the waste should be weighed and the data collected before disposal. Due to the monetary cost involved in the establishment and running of such schemes, it is possible that the 100% indirect fee for garbage delivery fees in ports could be increased substantially to cover these costs. As most of the passively fished waste would not have originated from fishing activities, there is an argument that fishing vessels should not be obliged to pay for it. Indeed if they were this would provide an incentive to not participate in such activities. A national fund would spread the costs for fishing for litter across all maritime users in that area.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9b (nou)

 

Răspunderea extinsă a producătorilor

 

Statele membre stabilesc scheme de răspundere extinsă a producătorilor pentru uneltele de pescuit și componentele uneltelor de pescuit. În plus față de cerințele minime stabilite la articolul 8a din Directiva 2008/98/CE, aceste scheme includ o taxă modulată care încurajează introducerea pe piață a uneltelor de pescuit concepute și pregătite pentru reutilizare și reciclare.

Justificare

Statele membre ar trebui să adopte și să pună în aplicare scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor (REP) în conformitate cu cerințele minime stabilite în Directiva-cadru revizuită privind deșeurile, punându-se accentul pe taxele modulate pentru a încuraja conceperea de unelte care permit reciclarea cu ușurință.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Anexa 4 – tabel – coloana 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Venituri

 

Încasări din schema de răspundere extinsă a producătorilor (REP) și din finanțările naționale/regionale disponibile, inclusiv elementele de venit enumerate mai jos:

 

- colectarea, transportul și tratarea deșeurilor care nu au fost colectate separat (deșeuri care fac obiectul REP, dar nu intră în canalul de colectare separată, de exemplu deșeuri colectate împreună cu deșeurile municipale mixte);

 

- informarea și sensibilizarea publicului;

 

- acțiuni de prevenire a producerii deșeurilor;

 

- prevenirea și gestionarea deșeurilor;

 

- asigurarea respectării și supravegherea schemei REP (inclusiv audituri, măsuri împotriva celor care au un comportament oportunist, etc.);

 

- administrare, comunicare și gestionarea și raportarea datelor referitoare la funcționarea schemelor colective;

 

- finanțarea în cadrul FEPAM;

 

- alte finanțări sau subvenții disponibile pentru porturi pentru gestionarea deșeurilor și pescuit.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Anexa 4 – subtitlu 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Categorii de costuri operaționale și pentru administrarea IPP

Categorii de costuri și venituri nete legate de exploatarea și administrarea IPP

Justificare

Ar trebui indicate și veniturile nete, având în vedere că acestea ar trebui utilizate, printre altele, pentru a acoperi costurile deșeurilor pescuite pasiv.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Anexa 4 – tabel – coloana 2 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Venituri nete

 

Încasările nete obținute din sistemele de gestionare a deșeurilor și din finanțările naționale/regionale, inclusiv elementele de venit enumerate mai jos:

 

- beneficii financiare nete provenind din schemele de răspundere extinsă a producătorilor;

 

- alte venituri nete obținute din gestionarea deșeurilor, cum ar fi sistemele de reciclare;

 

- fonduri din cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime;

 

- alte finanțări sau subvenții disponibile pentru porturi pentru gestionarea deșeurilor și pescuit.

Justificare

Ar trebui indicate și veniturile nete, având în vedere că acestea ar trebui utilizate, printre altele, pentru a acoperi costurile deșeurilor pescuite pasiv.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Anexa 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[a se introduce numele navei] [a se introduce numărul OMI] [a se introduce numele statului de pavilion]

[a se introduce numele navei] [a se introduce numărul OMI] [a se introduce numele statului de pavilion]

este în trafic programat, cu escale frecvente și regulate la următorul (următoarele) port(uri) situat(e) în [a se introduce numele statului membru] în conformitate cu un calendar sau rută prestabilite:

este în trafic programat sau într-o campanie de pescuit, cu escale frecvente și regulate la următorul (următoarele) port(uri) situat(e) în [a se introduce numele statului membru] în conformitate cu un calendar sau rută prestabilită:

Justificare

Este evident că directiva se axează în principal pe transportul maritim; totuși navele de pescuit și de agrement fac voiaje programate cu escale frecvente și regulate pentru care ar trebui să fie posibile derogări de la cerințele privind descărcarea obligatorie a deșeurilor provenite de la nave, notificarea prealabilă a deșeurilor și plata taxei obligatorii în anumite porturi situate de-a lungul rutei.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instalații portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave

Referințe

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

PECH

19.4.2018

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Cláudia Monteiro de Aguiar

20.3.2018

Examinare în comisie

21.3.2018

20.6.2018

 

 

Data adoptării

11.7.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

1

3

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Membri supleanți prezenți la votul final

Izaskun Bilbao Barandica, Giuseppe Ferrandino, Francisco José Millán Mon

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Fernando Ruas, Wim van de Camp

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

PPE

Alain Cadec, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Francisco José Millán Mon, Fernando Ruas, Annie Schreijer-Pierik

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

1

-

EFDD

Mike Hookem

3

0

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Instalații portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave

Referințe

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Data prezentării la PE

16.1.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ENVI

5.2.2018

PECH

19.4.2018

 

 

Comisii asociate

Data anunțului în plen

ENVI

31.5.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Gesine Meissner

19.2.2018

 

 

 

Examinare în comisie

10.7.2018

 

 

 

Data adoptării

9.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Francisco Assis, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Data depunerii

15.10.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, John Howarth, Bogusław Liberadzki, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 6 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate