Postup : 2018/0012(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0326/2018

Predkladané texty :

A8-0326/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 19.4
CRE 13/03/2019 - 19.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0192

SPRÁVA     ***I
PDF 1334kWORD 190k
15.10.2018
PE 620.820v02-00 A8-0326/2018

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa zrušuje smernica 2000/59/ES a mení smernica 2009/16/ES a smernica 2010/65/EÚ

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajkyňa: Gesine Meissner

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):

Bas Eickhout, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

(*) Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre rybárstvo
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa zrušuje smernica 2000/59/ES a mení smernica 2009/16/ES a smernica 2010/65/EÚ

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0033),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C8-0014/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 2018(1),

–  po porade s Európskym výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre rybárstvo (A8-0326/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Názov 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa zrušuje smernica 2000/59/ES a mení smernica 2009/16/ES a smernica 2010/65/EÚ

o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa zrušuje smernica 2000/59/ES a mení smernica 2005/35/ES, smernica 2009/16/ES a smernica 2010/65/EÚ

(Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim návrhom k článku 20a (nový), v ktorom sa navrhuje upraviť vymedzenie pojmu „znečisťujúce látky“ v smernici o znečisťovaní mora z lodí.)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)   Cieľ č. 14 trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov upozorňuje na hrozby znečistenia mora a znečistenia živinami, vyčerpávanie zdrojov a zmenu klímy, z ktorých všetky spôsobuje predovšetkým ľudská činnosť. Tieto hrozby spôsobujú ďalší tlak na environmentálne systémy ako biodiverzita a prírodná infraštruktúra a zároveň vytvárajú globálne sociálno-ekonomické problémy vrátane zdravotných, bezpečnostných a finančných rizík. Európska únia musí chrániť morské druhy a podporovať ľudí, ktorí sú od oceánov závislí z dôvodu svojho zamestnania, zdrojov alebo voľnočasových aktivít.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Za posledné dve desaťročia prešiel dohovor MARPOL a jeho prílohy významnými zmenami, na základe ktorých sa zaviedli prísnejšie normy a zákazy vypúšťania odpadu z lodí do mora.

(4)  Za posledné dve desaťročia prešiel dohovor MARPOL a jeho prílohy významnými zmenami, na základe ktorých sa zaviedli prísnejšie normy pre vykladanie odpadu z lodí a zákazy vypúšťania odpadu z lodí do mora.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Únia by však mala ďalej pracovať na úrovni Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) na zákazoch vypúšťania pre odpadové vody z otvorených čističiek a určité zvyšky nákladu s cieľom vytvoriť predpisy, ktoré sú rovnako prísne pre námorné plavidlá ako pre plavidlá, ktoré sa plavia na vnútrozemských vodných cestách Únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Členské štáty by mali byť nabádané k tomu, aby prijali zákazy vypúšťania pre odpadové vody z otvorených čističiek a určité zvyšky nákladu v ich územných vodách.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5c)  Celkovým cieľom smernice je zabrániť vypúšťaniu odpadu z lodí do mora. Preto by odpady z opravárenských prác a sedimenty z čistenia alebo opráv balastových nádrží nemali patriť do pôsobnosti tejto smernice, keďže sa vždy vypúšťajú na súši, keď je loď v kotvisku alebo v suchom doku. Odpady z opravárenských prác a sedimenty z čistenia alebo opráv balastových nádrží regulujú právne predpisy EÚ o odpadoch, respektíve Dohovor IMO o nakladaní s balastovou vodou.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Napriek týmto regulačným zmenám sa stále vyskytuje vypúšťanie odpadu do mora. Je to tak v dôsledku kombinácie faktorov, konkrétne v prístavoch nie sú vždy k dispozícii dostatočné prístavné zberné zariadenia, presadzovanie je často nedostatočné a neexistujú dostatočné stimuly na vykladanie odpadu na brehu.

(7)  Napriek týmto regulačným zmenám sa stále vyskytuje vypúšťanie odpadu do mora za obrovské environmentálne, sociálne a hospodárske náklady. Je to tak v dôsledku kombinácie faktorov, konkrétne v prístavoch nie sú vždy k dispozícii dostatočné prístavné zberné zariadenia, presadzovanie je často nedostatočné a neexistujú dostatočné stimuly na vykladanie odpadu na brehu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Napriek zlepšeniam môže byť potravinový odpad najmä z výletných lodí stále vysoký. Postupy pre nakladanie s potravinovým odpadom sú aj naďalej oblasťou, ktorá si vyžaduje rozvoj postupov separovaného zberu a opätovného použitia.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b) Iniciatívy v sektore rybárstva zamerané na zníženie odpadu z rybolovu alebo vyhľadávanie plastového odpadu vrátane strateného rybárskeho výstroja by mali byť vítané.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Od nadobudnutia účinnosti smernica 2000/59/ES prispieva k zvyšovaniu objemu vykladaného odpadu v prístavných zberných zariadeniach a ako taká je užitočná pri znižovaní vypúšťania odpadu do mora, ako vyplynulo z hodnotenia REFIT smernice.

(8)  Podľa smernice 2000/59/ES už musia všetky lode, ktoré sa plavia do európskych prístavov, prispievať na pokrytie nákladov na prístavné zberné zariadenia bez ohľadu na skutočné využitie týchto zariadení. Od nadobudnutia účinnosti teda smernica 2000/59/ES prispieva k zvyšovaniu objemu vykladaného odpadu v prístavných zberných zariadeniach a je užitočná pri znižovaní vypúšťania odpadu do mora, ako vyplynulo z hodnotenia REFIT smernice.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Z hodnotenia REFIT vyplynulo aj to, že smernica 2000/59/ES nebola v plnej miere efektívna z dôvodu nesúladu s rámcom dohovoru MARPOL. Členské štáty okrem toho dospeli k odlišnému výkladu základných koncepcií smernice, ktoré sa týkajú primeranosti zariadení, predbežného oznamovania odpadu a povinného vykladania odpadu v prístavných zberných zariadeniach, ako aj výnimiek pre lode zapojené do pravidelnej dopravy. V hodnotení sa vyzýva na lepšiu harmonizáciu týchto koncepcií a ďalšie zosúladenie s dohovorom MARPOL s cieľom zabrániť zbytočnému administratívnemu zaťaženiu prístavov a používateľov prístavov.

(9)  Z hodnotenia REFIT vyplynulo aj to, že smernica 2000/59/ES nebola v plnej miere efektívna z dôvodu nesúladu s rámcom dohovoru MARPOL. Členské štáty okrem toho dospeli k odlišnému výkladu základných koncepcií smernice, ktoré sa týkajú primeranosti zariadení, predbežného oznamovania odpadu a povinného vykladania odpadu v prístavných zberných zariadeniach, ako aj výnimiek pre lode zapojené do pravidelnej dopravy. V hodnotení sa vyzýva na lepšiu harmonizáciu týchto koncepcií a ďalšie zosúladenie s dohovorom MARPOL s cieľom zabrániť zbytočnému administratívnemu zaťaženiu prístavov a používateľov prístavov. Je nevyhnutné úplné zosúladenie tejto povinnosti vykladania odpadu s pravidlami jeho vypúšťania stanovenými v dohovore MARPOL.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) V smernici 2008/98/ES sa stanovujú hlavné zásady nakladania s odpadom vrátane zásady „znečisťovateľ platí“ a hierarchie odpadového hospodárstva, v ktorých sa vyzýva na uprednostňovanie opätovného využívania a recyklácie odpadu pred inými formami zhodnocovania a zneškodňovania odpadu a vyžaduje sa zavedenie systémov separovaného zberu odpadu. Tieto povinnosti sa týkajú aj nakladania s odpadom z lodí.

(11) V smernici 2008/98/ES sa stanovujú hlavné zásady nakladania s odpadom vrátane zásady „znečisťovateľ platí“ a hierarchie odpadového hospodárstva, v ktorých sa vyzýva na uprednostňovanie opätovného využívania a recyklácie odpadu pred inými formami zhodnocovania a zneškodňovania odpadu a vyžaduje sa zavedenie systémov separovaného zberu odpadu. Navyše hlavnou zásadou právnych predpisov Únie o odpade je koncepcia rozšírenej zodpovednosti výrobcu, na základe ktorej sú za vplyv výrobkov na životné prostredie počas ich celého životného cyklu zodpovední výrobcovia. Tieto povinnosti sa týkajú aj nakladania s odpadom z lodí.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Separovaný zber odpadu z lodí vrátane opusteného rybárskeho výstroja je nevyhnutný na zabezpečenie jeho ďalšieho zhodnocovania v následnom reťazci nakladania s odpadom. Odpadky sa často triedia na palube lodí v súlade s medzinárodnými normami a štandardmi a právne predpisy Únie by mali zabezpečiť, aby toto úsilie v oblasti triedenia odpadu na palube neohrozili nedostatočné opatrenia separovaného zberu na brehu.

(12)  Separovaný zber odpadu z lodí vrátane opusteného rybárskeho výstroja je nevyhnutný na zabezpečenie jeho ďalšieho zhodnocovania v záujme opätovného použitia alebo recyklácie v následnom reťazci nakladania s odpadom a na zabránenie tomu, aby poškodzoval morské živočíchy a životné prostredie. Odpadky sa často triedia na palube lodí v súlade s medzinárodnými normami a štandardmi a právne predpisy Únie by mali zabezpečiť, aby toto úsilie v oblasti triedenia odpadu na palube neohrozili nedostatočné opatrenia separovaného zberu na brehu. Členské štáty by mali podporovať uplatňovanie takých systémov separovaného zberu, ktoré najviac vyhovujú charakteristikám konkrétnych prístavov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Mal by sa ďalej rozvíjať separovaný zver odpadu, ako je napríklad potravinový odpad, mazacie a palivové oleje, s konkrétnym účelom umožniť ich opätovné použitie v súlade so zásadami obehového hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Napriek tomu, že väčšina morského odpadu pochádza z činností na pevnine, významne k nemu prispieva aj odvetvie lodnej prepravy vrátane odvetvia rybolovu a rekreačného odvetvia, keďže odpadky vrátane plastov a opusteného rybárskeho výstroja sa vypúšťajú priamo do mora.

(13)  Len v Únii sa každoročne dostane do oceánu 150 000 až 500 000 ton plastu. Napriek tomu, že väčšina morského odpadu pochádza z činností na pevnine, významne k nemu prispieva aj odvetvie lodnej prepravy vrátane odvetvia rybolovu a rekreačného odvetvia, keďže odpadky vrátane plastov a opusteného rybárskeho výstroja sa vypúšťajú priamo do mora. Komisia odhaduje, že plasty tvoria viac ako 80 % morského odpadu a že rybársky výstroj obsahujúci plasty tvorí 27 % morského odpadu, ktorý sa nachádza na európskych plážach, čo zodpovedá 11 000 tonám ročne.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  V smernici 2008/98/ES sa stanovujú opatrenia na prevenciu odpadu, ktoré by mali prijať všetky členské štáty s cieľom predchádzať tvorbe odpadu. Tieto opatrenia by mali zahŕňať cieľ zabrániť tvorbe morského odpadu, aby prispeli k cieľu udržateľného rozvoja OSN zabrániť všetkým druhom morského znečistenia a výrazne ich znížiť.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Medzinárodný dohovor IMO z 13. februára 2004 o kontrole balastovej vody a sedimentov z lodí a nakladaní s nimi (ďalej len „dohovor o balastovej vode“) nadobudol platnosť 8. septembra 2017. Na základe dohovoru o balastovej vode sú všetky lode povinné vykonávať postupy nakladania s balastovou vodou podľa noriem IMO a prístavy a terminály určené na čistenie a opravu balastových nádrží musia mať vhodné zariadenia na prijímanie sedimentov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15b)  V prípade, že členské štáty pri vyšetrovaní nahlásených prípadov podozrení z nedostatkov prístavných zberných zariadení využívajú služby agentúry EMSA, agentúra by mala tieto žiadosti evidovať a poskytnúť Komisii predmetné údaje s cieľom posúdiť, či bude EMSA v rámci ďalšieho finančného krytia potrebovať dodatočnú podporu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Na zabezpečenie primeranosti prístavných zberných zariadení je najdôležitejšie vypracovať a pravidelne posudzovať plán zberu a spracovania odpadu na základe konzultácií so všetkými príslušnými užívateľmi prístavu. Z praktických a organizačných dôvodov môžu susedné prístavy v rovnakom regióne vypracovať spoločný plán, ktorý sa bude týkať dostupnosti prístavných zberných zariadení v každom z prístavov uvedených v pláne a bude poskytovať spoločný administratívny rámec.

(17)  Na zabezpečenie primeranosti prístavných zberných zariadení je najdôležitejšie vypracovať a pravidelne posudzovať plán zberu a spracovania odpadu na základe konzultácií so všetkými príslušnými užívateľmi prístavu. Z praktických a organizačných dôvodov môžu susedné prístavy v rovnakom geografickom regióne vypracovať spoločný plán, ktorý sa bude týkať dostupnosti prístavných zberných zariadení v každom z prístavov uvedených v pláne a bude poskytovať spoločný administratívny rámec.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Môže byť problémom prijať a monitorovať plány zberu a spracovania odpadu pre malé prístavy, napríklad miesta kotvenia a prístaviská, s nízkou premávkou najmä rekreačných plavidiel, alebo ktoré sa nepoužívajú po celý rok. O odpad z týchto malých prístavov sa bežne stará systém nakladania s komunálnym odpadom podľa zásad smernice 2008/98/ES revidovanej smernicou (EÚ) 2018/851. S cieľom vyhnúť sa nadmernému zaťažovaniu miestnych orgánov a uľahčiť nakladanie s odpadom v takýchto malých prístavoch by malo stačiť, aby sa odpad z miestnych miest kotvenia a prístavísk zaradil do toku komunálneho odpadu a nakladalo sa s ním v tomto režime a aby prístav sprístupnil informácie o zbere odpadu používateľom prístavu.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Na účinné riešenie problému morského odpadu je najdôležitejšie poskytnúť správnu úroveň stimulov na vykladanie odpadu v prístavných zberných zariadeniach, a to najmä odpadkov. Možno to dosiahnuť systémom náhrady nákladov, v ktorom sa vyžaduje uplatňovanie nepriameho poplatku splatného bez ohľadu na vyloženie odpadu a oprávňujúceho na vyloženie odpadu bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Do tohto systému by sa mali vzhľadom na to, že prispievajú k vytváraniu morského odpadu, začleniť aj odvetvie rybolovu a rekreačné odvetvie.

(18)  Na účinné riešenie problému morského odpadu je najdôležitejšie poskytnúť správnu úroveň stimulov na vykladanie odpadu v prístavných zberných zariadeniach, a to najmä odpadkov. Možno to dosiahnuť systémom náhrady nákladov, v ktorom sa vyžaduje uplatňovanie nepriameho poplatku splatného bez ohľadu na vyloženie odpadu a oprávňujúceho na vyloženie odpadu bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Správcovia lodí by sa však takisto mali snažiť o zníženie objemu odpadu vytvoreného na palube. Do tohto systému by sa malo vzhľadom na to, že prispieva k vytváraniu morského odpadu, začleniť aj rekreačné odvetvie. Vykladanie vyloveného odpadu by nemalo rybárskym plavidlám spôsobovať dodatočné náklady.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  V niektorých členských štátoch boli zriadené systémy na poskytovanie financovania rybárom ako kompenzácia za náklady, ktoré by im mohli vzniknúť v dôsledku vykladania odpadu z rybárskeho výstroja alebo aktívne a pasívne vyloveného odpadu na pobreží. Tieto systémy by mohli byť podporené systémami rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktoré by mohli dopĺňať systémy náhrady nákladov stanovené v súlade s touto smernicou. Systémy náhrady nákladov ako také by nemali odrádzať rybárske plavidlá a prístavné komunity od účasti na existujúcich systémoch vykladania aktívne a pasívne uloveného odpadu.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18b)  S cieľom podporiť vykladanie pasívne vyloveného odpadu zozbieraného v sieťach počas bežných rybolovných činností by mali členské štáty pokrývať náklady spojené s jeho zberom v prístavných zberných zariadeniach a následné nakladanie s ním prostredníctvom príjmov získaných z alternatívnych zdrojov príjmov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Koncepcia „ekologických lodí“ by sa mala ďalej rozvíjať vo vzťahu k nakladaniu s odpadom, aby sa mohol v prípade lodí, ktoré znižujú objem odpadu na palube, uplatňovať efektívny systém odmien.

(19)  V súvislosti s nakladaním s odpadom by sa mala ďalej rozvíjať a plne vykonávať koncepcia „ekologických lodí“. Na úrovni EÚ by sa mali zaviesť minimálne požiadavky, ktoré by sa mali uskutočňovať čo možno najviac harmonizovaným spôsobom, aby sa mohol v prípade lodí, ktoré znižujú objem odpadu na palube, uplatňovať efektívny systém odmien prostredníctvom environmentálne udržateľného nakladania s odpadom a jeho prevencie, v súlade s najlepšími postupmi. Členské štáty by mali podporovať postupy nad rámec požadovaných noriem. Znižovanie objemu odpadu sa okrem toho dosahuje predovšetkým efektívnym triedením odpadu na palube v súlade s usmerneniami IMO pre prílohu V k dohovoru MARPOL a normami vypracovanými Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu. Komisia by mala určiť expertnú skupinu s cieľom vytvoriť kritériá, ktoré je nutné splniť na to, aby bolo možné označiť loď za „ekologickú loď“, a mala by tiež podporovať výmenu osvedčených postupov v oblasti vývoja systémov zdola nahor.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Zvyšky nákladu zostávajú vlastníctvom vlastníkov nákladu aj po vyložení nákladu v termináli a často majú ekonomickú hodnotu. Preto by zvyšky nákladu nemali byť začlenené do systémov náhrady nákladov a uplatňovania nepriameho poplatku; poplatok za vyloženie zvyškov nákladu by mal platiť používateľ zberného zariadenia, ako sa to stanovuje v zmluvných dohodách medzi zainteresovanými stranami alebo v iných miestnych dojednaniach.

(20)  Zvyšky nákladu zostávajú vlastníctvom vlastníkov nákladu aj po vyložení nákladu v termináli a často majú ekonomickú hodnotu. Preto by zvyšky nákladu nemali byť začlenené do systémov náhrady nákladov a uplatňovania nepriameho poplatku; poplatok za vyloženie zvyškov nákladu by mal platiť používateľ zberného zariadenia, ako sa to stanovuje v zmluvných dohodách medzi zainteresovanými stranami alebo v iných miestnych dojednaniach. V záujme podpory harmonizovaného vykonávania tejto smernice by sa mali v súlade s prílohami I a II k dohovoru MARPOL vytvoriť technické usmernenia o nakladaní so zvyškami nákladu. Tento poplatok by sa však nemal uplatňovať na zvyšky nákladu, ktoré sa ťažko zhodnocujú, napríklad perzistentné plávajúce látky s vysokou viskozitou, ako je parafín. Tieto látky môžu mať nízku hospodársku hodnotu, a preto existuje riziko ich vypustenia do mora, ak sa primerane nevypustia v prístavných zberných zariadeniach.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Plastový rybársky výstroj má vysoký recyklačný potenciál, najmä ak je správne navrhnutý. Preto treba v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ zaviesť systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu s cieľom financovať správne nakladanie s odpadom, pokiaľ ide o rybársky výstroj a jeho súčasti, a dosiahnuť vysokú mieru zberu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21b)  Členské štáty by mali finančne podporovať systémy lovenia odpadu, aby odpad, ktorý sa už nachádza v mori, mohol byť riadne recyklovaný alebo zlikvidovaný bez akéhokoľvek zaťaženia rybárov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a)  V záujme zlepšenia námornej bezpečnosti a zintenzívnenia ochrany morského prostredia by sa mala zmeniť smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES1a, aby riešila aj znečistenie odpadom pochádzajúcim z lodí, ako sa vymedzuje v prílohách IV až VI dohovoru MARPOL v práve Únie, a zabezpečila, aby osoby zodpovedné za nezákonné vypúšťanie podliehali primeraným sankciám.

 

_________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 11).

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  Povinnosť vykladania odpadu v prístave by mali dopĺňať ustanovenia zakazujúce vypúšťanie odpadu, aby jednoznačne signalizovali povinnosti v oblasti dodržiavania predpisov a zaistili jednoznačný základ pre občianske alebo trestnoprávne delikty.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Monitorovanie a presadzovanie by sa malo uľahčiť prostredníctvom systému, ktorý je založený na elektronickom nahlasovaní a výmene informácií. Na tento účel by sa mal existujúci informačný a monitorovací systém zavedený smernicou 2000/59/ES ďalej zdokonaliť a naďalej prevádzkovať na základe existujúcich elektronických dátových systémov, najmä systému Únie na výmenu námorných informácií (SafeSeaNet) a inšpekčnej databázy (THETIS). Systém by mal obsahovať aj informácie o prístavných zberných zariadeniach dostupných v rôznych prístavoch.

(24)  Monitorovanie a presadzovanie by sa malo uľahčiť prostredníctvom systému, ktorý je založený na elektronickom nahlasovaní a výmene informácií. Na tento účel by sa mal existujúci informačný a monitorovací systém zavedený smernicou 2000/59/ES ďalej zdokonaliť a naďalej prevádzkovať na základe existujúcich elektronických dátových systémov, najmä systému Únie na výmenu námorných informácií (SafeSeaNet) a inšpekčnej databázy (THETIS). Systém by mal obsahovať aj informácie o prístavných zberných zariadeniach dostupných v rôznych prístavoch a o stratách rybárskeho výstroja.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a)  V súlade s článkom 48 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 je nevyhnutné stratu rybárskeho výstroja oznámiť.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 24 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24b)  Smernicou 2010/65/EÚ, ktorá sa v súčasnosti reviduje, sa zjednodušujú a harmonizujú administratívne postupy uplatňované na námornú dopravu normalizáciou elektronického podávania informácií a racionalizáciou ohlasovacích formalít. S cieľom vyhnúť sa zbytočnému a rozporuplnému vývoju IT by sa mali nové ohlasovacie formality týkajúce sa odpadu z lodí vykonávať v súlade s revidovanou smernicou 2010/65/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  S cieľom zohľadniť vývoj na medzinárodnej úrovni a podporiť postupy nakladania s odpadom na palube, ktoré neškodia životnému prostrediu, by sa mala právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ delegovať na Komisiu, aby sa táto smernica zmenila tak, že sa aktualizujú odkazy na medzinárodné nástroje a prílohy, ako aj zmenia odkazy na medzinárodné nástroje, s cieľom predísť tomu, aby sa prípadné zmeny týchto medzinárodných nástrojov uplatňovali na účely tejto smernice, a vypracovať spoločné kritériá na uznávanie „ekologických lodí“ na účely uplatnenia zníženého poplatku za odpad pre tieto lode. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočňovala príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(30)  S cieľom zohľadniť vývoj na medzinárodnej úrovni a podporiť postupy nakladania s odpadom na palube, ktoré neškodia životnému prostrediu, by sa mala právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ delegovať na Komisiu, aby sa táto smernica zmenila tak, že sa aktualizujú odkazy na medzinárodné nástroje a prílohy, ako aj zmenia odkazy na medzinárodné nástroje, s cieľom predísť tomu, aby sa prípadné zmeny týchto medzinárodných nástrojov uplatňovali na účely tejto smernice, a upraviť, vykonávať a ďalej zlepšovať spoločné kritériá na uznávanie „ekologických lodí“ na účely uplatnenia zníženého poplatku za odpad pre tieto lode, pričom sa zohľadnia existujúce osvedčené postupy a systémy zdola nahor. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočňovala príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(31a)  Dobré pracovné podmienky pre prístavný personál pracujúci v prístavných zberných zariadeniach majú mimoriadny význam pre vytvorenie bezpečného, efektívneho a sociálne zodpovedného námorného odvetvia schopného priťahovať kvalifikovaných pracovníkov a zaistiť rovnosť podmienok v celej Európe. Počiatočné a pravidelné školenie pracovníkov je zásadne dôležité na zaistenie kvality služieb a ochrany pracovníkov. Riadiace orgány prístavov a zberných zariadení by mali zaistiť, aby všetci pracovníci dostali odbornú prípravu potrebnú na získanie znalostí, ktoré sú nevyhnutné na ich prácu, s osobitnou pozornosťou venovanou aspektom bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré sa týkajú nakladania s nebezpečnými materiálmi, a aby sa požiadavky v oblasti odbornej prípravy pravidelne aktualizovali tak, aby zodpovedali výzvam technologickej inovácie.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32a)  Mali by sa zohľadniť špecifiká najvzdialenejších regiónov uznané v článku 349 ZFEÚ, aby tak členské štáty mali možnosť prijať v týchto regiónoch osobitné vnútroštátne opatrenia na financovanie s cieľom zabezpečiť primeranosť a dostupnosť zberných zariadení.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cieľom tejto smernice je chrániť morské prostredie pred negatívnymi účinkami vypúšťania odpadu z lodí využívajúcich prístavy v Únii a zároveň zabezpečiť bezproblémovú prevádzku námornej dopravy zlepšením dostupnosti primeraných prístavných zberných zariadení a vykladaním odpadu do týchto zariadení.

Cieľom tejto smernice je chrániť morské prostredie pred negatívnymi účinkami vypúšťania odpadu z lodí využívajúcich prístavy v Únii a zároveň zabezpečiť bezproblémovú prevádzku námornej dopravy zlepšením dostupnosti a využívania primeraných prístavných zberných zariadení a vykladaním odpadu do týchto zariadení.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  „pevná alebo plávajúca plošina“ je akákoľvek pevná alebo plávajúca plošina vrátane vrtných plošín, plávajúcich výrobných, skladovacích a vykladacích zariadení používaných na pobrežnú ťažbu a skladovanie ropy a plávajúcich jednotiek využívaných na skladovanie vyťaženej ropy na mori;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  „odpad z lodí“ je každý odpad vrátane zvyškov nákladu, ktorý vzniká počas prevádzky lode alebo počas činností nakladania, vykladania a čistenia, alebo odpad, ktorý sa zozbiera v sieťach počas rybolovných operácií, a ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti príloh I, II, IV, V a VI k dohovoru MARPOL;

(c)  „odpad z lodí“ je každý odpad vrátane zvyškov nákladu, ktorý vzniká počas prevádzky lode alebo pevnej či plávajúcej plošiny, alebo počas činností nakladania, vykladania, čistenia a opravy lode, vrátane sedimentov z čistenia alebo opravy balastových nádrží, a ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti príloh I, II, IV, V a VI k dohovoru MARPOL;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  „odpad z rybárskych plavidiel“ je každý odpad, ktorý vzniká počas prevádzky rybárskeho plavidla alebo počas činností nakladania, vykladania a čistenia a ktorý patrí priamo a jednotlivo do rozsahu pôsobnosti príloh I, II, IV, V a VI k dohovoru MARPOL, s výnimkou čerstvých celých rýb alebo rýb, ktoré nie sú čerstvé, z rybolovných činností vykonávaných počas plavby alebo z akvakultúrnych činností;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  „pasívne vylovený odpad“ je odpad neúmyselne zozbieraný v sieti počas rybolovných operácií;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  „aktívne zozbieraný odpad“ je odpad zozbieraný počas nerybolovných výjazdov do oblastí s najväčším výskytom odpadu, určených na základe environmentálneho posúdenia, ktorých jediným účelom je odstraňovanie morského odpadu z mora;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cd)  „rybársky výjazd“ je akákoľvek plavba rybárskeho plavidla, počas ktorej sa vykonávajú rybolovné činnosti, pričom sa začína odchodom rybárskeho plavidla z prístavu a končí sa jeho príchodom do prístavu vyplávania alebo do iného prístavu, v ktorom sa uskutočňuje vykládka;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  „zvyšky nákladu“ sú materiálové pozostatky každého nákladu, ktoré ostávajú na palube lode alebo v nákladových priestoroch po dokončení nakladacích a vykladacích činností, a to vrátane zvyškov a rozliatych látok, ktoré vzniknú pri nakládke alebo vykládke, či už v mokrom alebo suchom stave alebo zachytených v preplachovacej vode, okrem prachu z nákladu, ktorý zostane na palube po pozametaní, alebo prachu z vonkajších povrchov lode;

d)  „zvyšky nákladu“ sú materiálové pozostatky každého nákladu, ktoré ostávajú na palube lode alebo v nákladových priestoroch, alebo v nádržiach, po dokončení nakladacích a vykladacích činností, a to vrátane zvyškov a rozliatych látok, ktoré vzniknú pri nakládke alebo vykládke, či už v mokrom alebo suchom stave, alebo zachytených v preplachovacej vode, okrem prachu z nákladu, ktorý zostane na palube po pozametaní, alebo prachu z vonkajších povrchov lode;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  „rybársky výstroj“ je každý kus alebo zložka vybavenia, ktoré sa používa v odvetví rybolovu a akvakultúry na prilákanie alebo lov morských biologických zdrojov, alebo ktoré pláva na hladine mora a je nasadené s cieľom prilákať ich a uloviť;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  „rekreačné plavidlo“ je akýkoľvek typ lode s dĺžkou trupu 2,5 metra a viac, bez ohľadu na druh pohonu, ktorá sa používa na športové alebo rekreačné účely a na neobchodné činnosti;

g)  „rekreačné plavidlo“ je akýkoľvek typ lode s dĺžkou trupu od 2,5 metra do 24 metrov, bez ohľadu na druh pohonu, ktorá sa používa na športové alebo rekreačné účely a na neobchodné činnosti;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  „ekologická loď“ je loď navrhnutá, prevádzkovaná a napokon recyklovaná environmentálne udržateľným spôsobom, pri ktorom sa integrovaným spôsobom eliminuje vypúšťanie škodlivých látok a škodlivých emisií; dizajn, vybavenie, prevádzka a politiky obstarávania vytvárajú synergie umožňujúce zníženie množstiev toho typu odpadu, na ktoré sa poplatok uplatňuje, a so svojím odpadom nakladá udržateľne a z environmentálneho hľadiska správne;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  „medzinárodná plavba“ je plavba v morských oblastiach z prístavu, ktorý sa nachádza mimo Únie, do prístavu v členskom štáte;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  „prístav“ je miesto alebo zemepisná oblasť vybudované a vybavené na prijímanie lodí, a to aj oblasť kotviska v rámci právomoci prístavu;

j)  „prístav“ je miesto alebo zemepisná oblasť vybudované a vybavené v prvom rade na prijímanie lodí, a to aj oblasť kotviska v rámci právomoci prístavu;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  „kuchynský odpad“ je všetok potravinový odpad vrátane použitého oleja na varenie, ktorý vznikol v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach;

k)  „kuchynský odpad“ je všetok potravinový odpad vrátane použitého oleja na varenie, ktorý vznikol v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach, ako aj skla a plastov;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ka)  „medzinárodný kuchynský odpad“ je všetok potravinový odpad, ktorý vznikol počas medzinárodných plavieb, vrátane použitého oleja na varenie, ktorý vznikol v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach, ako aj skla a plastov;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l)  „dostatočná skladovacia kapacita“ je dostatok kapacity na uskladnenie odpadu na palube od okamihu odchodu až do príchodu do nasledujúceho prístavu, do ktorého loď pláva, vrátane odpadu, ktorý môže vzniknúť počas plavby;

l)  „dostatočná skladovacia kapacita“ je dostatok vyhradenej kapacity na všetky typy odpadu, ktoré sa majú uskladniť na palube podľa lodných osvedčení alebo plánov nakladania s odpadom od okamihu odchodu až do príchodu do nasledujúceho prístavu, do ktorého loď pláva, vrátane odpadu, ktorý môže vzniknúť počas plavby;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

m)  „pravidelná doprava“ je doprava vykonávaná na základe zverejneného alebo plánovaného zoznamu časov odchodov a príchodov medzi určenými prístavmi alebo opakované plavby po určitej trase, ktoré predstavujú uznaný harmonogram;

m)  „pravidelná doprava“ je doprava vykonávaná na základe zverejneného alebo plánovaného zoznamu časov odchodov a príchodov medzi dvomi určenými prístavmi alebo opakované plavby po určitej trase, ktoré predstavujú uznaný harmonogram; harmonogram lode by sa mal stanoviť vopred a mal by byť stabilný aspoň počas obdobia 4 mesiacov;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno p a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

pa)  „spracovanie“ sú činnosti na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu vrátane prípravy pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  všetky lode bez ohľadu na ich vlajku, ktoré plávajú do prístavu členského štátu alebo sú v ňom prevádzkované, s výnimkou vojnových lodí, pomocných lodných zariadení alebo iných lodí, ktoré vlastní alebo prevádzkuje štát a v danom čase sa používajú len na štátne neobchodné účely;

a)  všetky lode bez ohľadu na ich vlajku, ktoré plávajú do prístavu členského štátu alebo sú v ňom prevádzkované, s výnimkou lodí podieľajúcich sa na prístavných službách v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/352, vojnových lodí, pomocných lodných zariadení alebo iných lodí, ktoré vlastní alebo prevádzkuje štát a v danom čase sa používajú len na štátne neobchodné účely;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  všetky prístavy členských štátov, do ktorých zvyčajne plávajú lode patriace do rozsahu pôsobnosti písmena a).

b)  všetky prístavy členských štátov, do ktorých zvyčajne plávajú lode patriace do rozsahu pôsobnosti písmena a). Na účely tejto smernice a s cieľom predísť neprimeranému meškaniu lodí môžu členské štáty rozhodnúť o vyňatí oblasti kotviska zo svojich prístavov na účely uplatňovania článkov 6, 7 a 8.

 

 

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  všetky lode plaviace sa po vnútrozemských vodných cestách v Únii.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú opatrenia zabezpečujúce, aby vždy, keď je to možné, lode mimo rozsahu pôsobnosti tejto smernice vyložili svoj odpad v súlade s touto smernicou.

Členské štáty prijmú opatrenia zabezpečujúce, aby vždy, keď je to opodstatnené a uskutočniteľné, lode mimo rozsahu pôsobnosti tejto smernice vyložili svoj odpad v súlade s touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prístavné zberné zariadenia umožňovali nakladanie s odpadom z lodí environmentálne vhodným spôsobom v súlade s požiadavkami smernice 2008/98/ES a ostatnými právnymi predpismi Únie o odpade. Na tento účel zabezpečujú členské štáty separovaný zber odpadu z lodí v prístavoch podľa požiadaviek právnych predpisov Únie o odpade, najmä smernice 2008/98/ES, smernice 2012/19/EÚ a smernice 2006/66/ES. Písmeno c) sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie požiadavky uložené nariadením (ES) č. 1069/2009 na nakladanie s kuchynským odpadom z medzinárodnej dopravy.

c)  prístavné zberné zariadenia umožňovali nakladanie s odpadom z lodí environmentálne vhodným spôsobom v súlade s požiadavkami smernice 2008/98/ES a ostatnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi o odpade. Na účel písmena c) zabezpečujú členské štáty separovaný zber s cieľom uľahčiť opätovné použitie a recykláciu odpadu z lodí v prístavoch podľa požiadaviek právnych predpisov Únie o odpade, najmä smernice 2008/98/ES, smernice 2012/19/EÚ a smernice 2006/66/ES. Toto písmeno sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie požiadavky uložené nariadením (ES) č. 1069/2009 na nakladanie s kuchynským odpadom z medzinárodnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty vyšetria všetky nahlásené prípady údajných nedostatkov a zabezpečia, aby mohla každá strana zapojená do vykladania alebo prijímania odpadu z lodí požadovať náhradu škody spôsobenej neprimeraným meškaním.

4.  Členské štáty, v prípade potreby po konzultácii s agentúrou EMSA, vyšetria všetky nahlásené prípady údajných nedostatkov a zabezpečia, aby mohla každá strana zapojená do vykladania alebo prijímania odpadu z lodí požadovať náhradu škody spôsobenej neprimeraným meškaním súvisiacim s nedodržaním plánu zberu a spracovania odpadu.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Príslušné prístavné orgány (alebo v prípade, že neexistujú, iné vhodné orgány) zabezpečia, aby sa činnosti pri vykladaní alebo zbere odpadu vykonávali s dostatočnými bezpečnostnými opatreniami, aby sa zabránilo tak osobným, ako aj environmentálnym rizikám v prístavoch, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Vzhľadom na situáciu v najvzdialenejších regiónoch, uznanú podľa článku 349 ZFEÚ, môžu členské štáty prijať osobitné vnútroštátne opatrenia na financovanie s cieľom zabezpečiť primeranosť a dostupnosť prístavných zberných zariadení.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pre každý prístav sa po konzultáciách s príslušnými stranami, a najmä s používateľmi prístavu alebo ich zástupcami, vypracujú a zavedú plány zberu a spracovania odpadu. Tieto konzultácie by sa mali na základe požiadaviek z článkov 4, 6 a 7 konať vo fáze počiatočného vypracúvania plánov a po ich prijatí, a to najmä vtedy, ak sa prijali závažné zmeny. Podrobné požiadavky na vypracovanie takýchto plánov sú uvedené v prílohe 1.

1.  Pre každý prístav sa po konzultáciách s príslušnými stranami vrátane používateľov prístavu alebo ich zástupcov a občianskej spoločnosti vypracujú a zavedú plány zberu a spracovania odpadu. Tieto konzultácie by sa mali na základe požiadaviek z článkov 4, 6 a 7 konať vo fáze počiatočného vypracúvania plánov a po ich prijatí, a to najmä vtedy, ak sa prijali závažné zmeny. Podrobné požiadavky na vypracovanie takýchto plánov sú uvedené v prílohe 1.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa prevádzkovateľom lodí jasne oznámili tieto informácie z plánov zberu a spracovania odpadu o dostupnosti primeraných zberných zariadení v ich prístavoch, ako aj o súvisiacich nákladoch, a zverejnili buď prostredníctvom webového sídla prístavov alebo v tlačenej podobe:

Členské štáty zabezpečia, aby sa prevádzkovateľom lodí jasne oznámili tieto informácie z plánov zberu a spracovania odpadu o dostupnosti primeraných zberných zariadení v ich prístavoch, ako aj o štruktúre nákladov, a zverejnili sa a ľahko sprístupnili v anglickom jazyku aj v úradných jazykoch členského štátu, v ktorom sa nachádza prístav:

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  umiestnenie prístavných zberných zariadení pre každé kotvisko;

a)  umiestnenie prístavných zberných zariadení pre každé kotvisko vrátane prevádzkového času;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  opis systému náhrady nákladov; a

e)  opis systému náhrady nákladov vrátane poplatkov a základu pre ich výpočet; a

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Plány zberu a spracovania odpadu uvedené v odseku 1 sa môžu, ak sa to vyžaduje z dôvodu efektívnosti, vypracovať v spojení s dvomi alebo viacerými susediacimi prístavmi v rovnakom regióne za primeranej účasti každého prístavu za predpokladu, že potreba zberných zariadení a ich dostupnosť budú špecifikované za každý jednotlivý prístav.

3.  Plány zberu a spracovania odpadu uvedené v odseku 1 sa môžu, ak sa to vyžaduje z dôvodu efektívnosti, vypracovať spoločne dvomi alebo viacerými susediacimi prístavmi v rovnakom geografickom regióne za primeranej účasti každého prístavu za predpokladu, že potreba zberných zariadení a ich dostupnosť budú špecifikované za každý jednotlivý prístav.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty vyhodnocujú a schvaľujú plán zberu a spracovania odpadu, monitorujú jeho vykonávanie a zabezpečia jeho opätovné schválenie minimálne každé tri roky po jeho schválení alebo opätovnom schválení a po významných zmenách v prevádzke prístavu. Takéto zmeny sú okrem iného zmeny v štruktúre dopravy smerujúcej do prístavu, vývoj novej infraštruktúry, zmeny v dopyte a poskytovaní prístavných zberných zariadení a nové techniky spracovania odpadu na palube.

4.  Členské štáty vyhodnocujú a schvaľujú plán zberu a spracovania odpadu, monitorujú jeho vykonávanie a zabezpečia jeho opätovné schválenie minimálne každé štyri roky po jeho schválení alebo opätovnom schválení a po významných zmenách v prevádzke prístavu. Takéto zmeny sú okrem iného zmeny v štruktúre dopravy smerujúcej do prístavu, vývoj novej infraštruktúry, zmeny v dopyte a poskytovaní prístavných zberných zariadení a nové techniky spracovania odpadu na palube.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Pre malé nekomerčné prístavy, pre ktoré je charakteristická zriedkavá alebo nízka premávka rekreačných plavidiel, môže platiť výnimka z pôsobnosti tohto článku, ak sú ich prístavné zberné zariadenia začlenené do systému spracovania odpadu riadeného obcou alebo v mene obce, a členské štáty, v ktorom sa tieto prístavy nachádzajú, zabezpečia, aby mali používatelia týchto prístavov k dispozícii informácie o systéme nakladania s odpadom.

 

Členské štáty, v ktorých sa takéto prístavy nachádzajú, elektronicky nahlásia polohu a názov týchto prístavov v rámci systému informovania, monitorovania a presadzovania uvedeného v článku 14.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa nahlasujú elektronicky do časti systému informovania, monitorovania a presadzovania uvedeného v článku 14 tejto smernice v súlade so smernicou 2010/65/EÚ a smernicou 2002/59/ES.

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa nahlasujú elektronicky do časti systému informovania, monitorovania a presadzovania uvedeného v článku 14 tejto smernice v súlade so smernicou 2010/65/EÚ a smernicou 2002/59/ES a sprístupňujú sa relevantným zainteresovaným stranám vrátane prevádzkovateľov prístavných zberných zariadení.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Kapitán lode, ktorá priplávala do prístavu Únie, pred opustením prístavu vyloží všetok odpad na palube lode v prístavnom zbernom zariadení v súlade s príslušnými normami pre vypúšťanie odpadu stanovenými v dohovore MARPOL.

1.  Kapitán lode, ktorá priplávala do prístavu Únie, pred opustením prístavu vyloží všetok odpad na palube lode v prístavnom zbernom zariadení a po opustení prístavu odpad nevypustí do mora, v súlade s príslušnými normami pre vykladanie a vypúšťanie odpadu a pravidlami stanovenými v dohovore MARPOL.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V súlade s dohovorom MARPOL a existujúcimi právnymi predpismi Únie, najmä so smernicou 2005/35/ES, je vypúšťanie plastov vrátane syntetických lán, syntetických rybárskych sietí, plastového odpadu a popola zo spaľovania plastových výrobkov zakázané s výnimkou týchto prípadov:

 

a)  vypúšťanie plastov z lode, ktoré je potrebné na účely zaistenia bezpečnosti lode a osôb na palube alebo na účely záchrany života na mori;

 

b)  náhodná strata plastov vyplývajúca z poškodenia lode alebo jej vybavenia, ak boli pred vznikom škody a po jej vzniku prijaté všetky potrebné preventívne opatrenia na zabránenie náhodnej strate alebo jej minimalizáciu;

 

c)  náhodná strata rybárskeho výstroja z lode, ak boli prijaté všetky primerané preventívne opatrenia na zabránenie takejto strate;

 

d)  vypustenie rybárskeho výstroja z lode na účely ochrany morského prostredia alebo kvôli bezpečnosti tejto lode alebo jej posádky.

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 19 s cieľom vymedziť všetky primerané preventívne opatrenia na zabránenie náhodným stratám rybárskeho výstroja.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po vyložení prevádzkovateľ v oblasti nakladania s odpadom alebo orgán prístavu, v ktorom sa odpad vyložil, presnými údajmi vyplní formulár v prílohe 3 a vydá lodi potvrdenie.

Po vyložení prevádzkovateľ v oblasti nakladania s odpadom alebo orgán prístavu, v ktorom sa odpad vyložil, presnými údajmi vyplní formulár v prílohe 3 a bez zbytočného odkladu vydá lodi potvrdenie o prijatí odpadu.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto požiadavka sa nevzťahuje na malé prístavy bez obsluhy, ani na vzdialené prístavy za predpokladu, že členské štáty, v ktorých sa takýto prístav nachádza, nahlasujú tieto informácie elektronicky do časti systému informovania, monitorovania a presadzovania uvedeného v článku 14 tejto smernice.

Táto požiadavka sa nevzťahuje na malé prístavy so zariadeniami bez obsluhy, ani na odľahlé prístavy za predpokladu, že členské štáty, v ktorých sa takýto prístav nachádza, nahlasujú tieto informácie elektronicky do časti systému informovania, monitorovania a presadzovania uvedeného v článku 14 tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Prevádzkovateľ, zástupca alebo kapitán lode, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/59/ES, pred odchodom elektronicky nahlási informácie z potvrdenia o prijatí odpadu do časti systému informovania, monitorovania a presadzovania uvedeného v článku 14 tejto smernice v súlade so smernicou 2010/65/EÚ a smernicou 2002/59/ES.

3.  Prevádzkovateľ, zástupca alebo kapitán lode, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/59/ES, pred odchodom alebo hneď, ako je to prakticky možné po získaní potvrdenia o prijatí odpadu, elektronicky nahlási informácie z tohto potvrdenia do časti systému informovania, monitorovania a presadzovania uvedeného v článku 14 tejto smernice v súlade so smernicou 2010/65/EÚ a smernicou 2002/59/ES.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Kapitán rybárskeho plavidla, ktoré priplávalo do prístavu Únie, do 24 hodín nahlási príslušnému orgánu jeho vlajkového členského štátu všetky straty rybárskeho výstroja v súlade s článkom 48 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 19 s cieľom určiť formát nahlasovania rybárskymi plavidlami.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.   Ak nie je možné vytiahnuť stratený rybársky výstroj, kapitán lode zapíše informácie o ňom do lodného denníka. Príslušný orgán vlajkového členského štátu informuje príslušný orgán pobrežného členského štátu.

 

Členské štáty zbierajú a zaznamenávajú informácie o stratenom rybárskom výstroji a každoročne ich zasielajú Komisii.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pripláva do kotviska na menej než 24 hodín alebo za nepriaznivých poveternostných podmienok;

a)  pripláva do kotviska na menej než 24 hodín, v rámci čakania na prenájom alebo za nepriaznivých poveternostných podmienok;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Ak sa nasledujúci prístav, do ktorého loď pripláva, nachádza mimo Únie alebo ak existujú dostatočné dôvody domnievať sa, že primerané zariadenia nie sú v nasledujúcom prístave, do ktorého loď pripláva, k dispozícii, alebo ak je tento prístav neznámy, členský štát vyžaduje, aby loď pred odchodom vyložila všetok odpad.

7.  Ak na základe dostupných informácií vrátane elektronicky dostupných informácií v systéme informovania, monitorovania a presadzovania, ktorý je uvedený v článku 14 tejto smernice alebo v GISIS, nie je možné stanoviť, že v nasledujúcom prístave, do ktorého loď pláva, k dispozícii primerané zariadenia, alebo ak je tento prístav neznámy, členský štát vyžaduje, aby loď pred odchodom vyložila všetok odpad, ktorý nemožno primerane vyložiť a spracovať v nasledujúcom prístave, do ktorého pláva.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Kapitán lode, ktorá priplávala do prístavu Únie, pred opustením prístavu uplatní postupy predbežného čistenia pre perzistentné plávajúce látky s vysokou viskozitou vrátane parafínu, v súlade s prílohou II k dohovoru MARPOL, a vypustí všetky zvyšky alebo vodné zmesi v prístave vykladania až do vyprázdnenia nádrže a zbavenia odtokového potrubia zvyškov.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 7 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7b

 

Zabránenie strate rybárskeho výstroja

 

1.  Kapitán lode zapojenej do rybárskej činnosti, ktorá priplávala do prístavu v členskom štáte, zabezpečí, aby boli prijaté všetky primerané preventívne opatrenia s cieľom zabrániť strate rybárskeho výstroja.

 

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 19 s cieľom stanoviť všetky primerané opatrenia, ktoré sa majú prijať, aby sa zabránilo strate rybárskeho výstroja.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 7 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7c

 

Obehovosť rybárskeho výstroja

 

Komisia požiada európske organizácie pre normalizáciu o vytvorenie harmonizovaných noriem s cieľom zabezpečiť obehovosť rybárskeho výstroja, najmä pokiaľ ide o prípravu na opätovné použitie a recyklovateľnosť, a to bez toho, aby tým bolo dotknuté nariadenie Rady (ES) č. 850/98.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby boli náklady na prevádzku prístavných zberných zariadení na zber a spracovanie odpadu z lodí iného ako zvyšky nákladu uhrádzané z poplatkov vyberaných od lodí. Do týchto nákladov patria aj prvky uvedené v prílohe 4.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby boli náklady na prevádzku prístavných zberných zariadení na zber a spracovanie odpadu z lodí vrátane zvyškov lodného nákladu tvorených perzistentnými plávajúcimi látkami s vysokou viskozitou, ale s vylúčením iných zvyškov nákladu uhrádzané z poplatkov vyberaných od lodí, v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“. Do týchto nákladov patria aj prvky uvedené v prílohe 4.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  z nepriameho poplatku sa hradia nepriame administratívne náklady, ako aj podstatná časť priamych prevádzkových nákladov, ako sa stanovuje v prílohe 4; podstatná časť priamych prevádzkových nákladov predstavuje minimálne 30 % celkových priamych ročných nákladov za skutočné vyloženie odpadu;

b)  z nepriameho poplatku sa hradia nepriame administratívne náklady, ako aj podstatná časť priamych prevádzkových nákladov, ako sa stanovuje v prílohe 4, a táto podstatná časť predstavuje minimálne 30 % celkových priamych ročných nákladov za skutočné vyloženie odpadu počas predchádzajúceho roka; možno zohľadniť aj náklady súvisiace s očakávaným objemom premávky v nadchádzajúcom roku;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  s cieľom poskytovať čo najväčší stimul na vykladanie odpadu, ako je to vymedzené v prílohe V k dohovoru MARPOL, vrátane odpadu zozbieraného v sieťach počas rybolovných operácií, sa z nepriameho poplatku, ktorý sa má zaplatiť, hradia všetky náklady prístavných zberných zariadení na tento odpad s cieľom zabezpečiť právo na vyloženie bez akýchkoľvek ďalších priamych poplatkov;

c)  s cieľom poskytovať čo najväčší stimul na vykladanie odpadu, ako sa vymedzuje v prílohe V k dohovoru MARPOL, okrem zvyškov nákladu, s výnimkou zvyškov lodného nákladu tvorených perzistentnými plávajúcimi látkami s vysokou viskozitou, sa za tento odpad nebudú účtovať žiadne priame poplatky s cieľom zabezpečiť právo na vyloženie bez akýchkoľvek ďalších poplatkov na základe objemu vyloženého odpadu okrem prípadov, keď objem vyloženého odpadu presahuje maximálnu vyhradenú skladovaciu kapacitu uvedenú vo formulári v prílohe 2 k tejto smernici. Tento systém sa vzťahuje na pasívne vylovený odpad vrátane práva vyloženia; nepriamy poplatok pokrýva množstvá normálne vykladané so zreteľom na kategóriu, typ a veľkosť lode;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  s cieľom podporovať systémy lovenia odpadu a predísť tomu, aby náklady na zber v prístavných zberných zariadeniach a následné spracovanie vyloveného odpadu znášali výlučne používatelia prístavu, uhradia tieto náklady členské štáty plne z príjmov získaných z alternatívnych systémov financovania vrátane systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu a recyklácie. na krytie týchto nákladov sa využije aj dostupné regionálne, vnútroštátne a európske financovanie;

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  z nepriameho poplatku sa nehradí odpad zo systémov čistenia výfukových plynov, ktorého náklady sa hradia na základe druhov a množstva vyloženého odpadu.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Časť nákladov, ktorá sa neuhrádza poplatkom uvedeným v pododseku b), ak existuje, sa uhrádza na základe typov a množstva odpadu, ktorý loď skutočne vyložila.

3.  Ak existuje časť nákladov, ktorá sa neuhrádza poplatkom uvedeným v odseku 2 písm. b), uhrádza sa na základe typov a množstva odpadu, ktorý loď skutočne vyložila.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Poplatky sa môžu líšiť okrem iného podľa kategórie, typu a veľkosti lode, typu dopravy, do ktorej je loď zapojená, ako aj podľa služieb poskytovaných mimo bežných prevádzkových hodín prístavu.

4.  Poplatky sa môžu líšiť okrem iného podľa kategórie, typu a veľkosti lode, typu obchodu, do ktorého je loď zapojená, nebezpečnej povahy odpadu, ako aj podľa služieb poskytovaných mimo bežných prevádzkových hodín prístavu.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Poplatky sa môžu znížiť, ak sa na základe konštrukcie, vybavenia a prevádzky lode preukáže, že loď produkuje znížené množstvo odpadu a svoj odpad spracúva udržateľne a environmentálne vhodným spôsobom. Komisia je splnomocnená prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 19 vymedzovať kritériá na určovanie toho, či loď spĺňa požiadavky stanovené v tomto odseku v súvislosti s nakladaním s odpadom na palube lode.

5.  Poplatky sa môžu znížiť, ak sa na základe konštrukcie, vybavenia, politík obstarávania a prevádzky lode preukáže, že loď produkuje znížené množstvo odpadu a svoj odpad spracúva udržateľne a environmentálne vhodným spôsobom. Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 19 s cieľom doplniť túto smernicu vymedzením kritérií na určovanie toho, či loď spĺňa požiadavky stanovené v tomto odseku v súvislosti s nakladaním s odpadom na palube lode. Malo by to byť v súlade s najlepšími postupmi a s usmerneniami IMO.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  S cieľom zabezpečiť, aby poplatky boli spravodlivé, transparentné a nediskriminačné a aby odrážali náklady na dostupné a v prípade potreby využívané zariadenia a služby, používateľom prístavu sa poskytne výška poplatkov a základ, z ktorého sú vypočítané.

6.  S cieľom zabezpečiť, aby poplatky boli spravodlivé, transparentné, ľahko zistiteľné a nediskriminačné a aby odrážali náklady na dostupné a v prípade potreby využívané zariadenia a služby, používateľom prístavu sa v plánoch zberu a spracovania odpadu v angličtine sprístupní výška poplatkov a základ, z ktorého sú vypočítané.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Iniciatívy v oblasti výlovu odpadu a čistenie pláží

 

1.  Členské štáty vytvoria a udržiavajú národný fond na podporu aktivít a projektov v oblasti zberu pasívne vyloveného odpadu z rybárskych plavidiel a odpadu z pobrežia v blízkosti prístavov a pozdĺž trás nákladnej námornej dopravy.

 

2.  Členské štáty zaistia, aby sa zbierali monitorovacie údaje o objeme, množstve a druhoch pasívne vyloveného odpadu a odpadu z pobrežia v blízkosti prístavov a pozdĺž trás nákladnej námornej dopravy, a zaistia tiež, aby tieto monitorovacie údaje boli prenášané do elektronickej databázy vytvorenej a spravovanej Komisiou.

 

3.  Členské štáty informujú Komisiu o národných fondoch vytvorených podľa odseku 1 do 31. decembra [dva roky po prijatí], a následne predložia každé dva roky správy o činnostiach a projektoch, ktoré získali financovanie. Tieto správy sa verejne sprístupnia.

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 19 s cieľom vymedziť metodiky monitorovania údajov a formát podávania správ.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  oslobodenie nepredstavuje negatívny vplyv na námornú bezpečnosť, zdravie, život na palube, pracovné prostriedky alebo morské prostredie;

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  dôkazom dohody podľa písmena b) je podpísaná zmluva s prístavom alebo podnikom spracúvajúcim odpad, potvrdenia o vyložení odpadu a potvrdenie o tom, že dohodu prijali všetky prístavy na trase lode; Dohoda o vyložení odpadu a platbe poplatku sa uskutoční v prístave Únie, aby predstavovala dostatočný dôkaz v súlade s týmto odsekom.

c)  dôkazom dohody podľa písmena b) je podpísaná zmluva s prístavom alebo podnikom spracúvajúcim odpad, potvrdenia o vyložení odpadu a potvrdenie o tom, že dohoda bola oznámená všetkým prístavom na trase lode; dohoda o vyložení odpadu a platbe poplatku sa uskutoční v prístave, aby predstavovala dostatočný dôkaz v súlade s týmto odsekom, alebo v inom prístave, ak na základe informácií elektronicky oznamovaných do informačného, monitorovacieho a presadzovacieho systému uvedeného v článku 14 a do systému GISIS možno konštatovať, že v prístave, s ktorým sa uskutočnila dohoda podľa písmena b), sú k dispozícii primerané zariadenia.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Rozšírená zodpovednosť výrobcu

 

Členské štáty zavedú systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu pre rybársky výstroj a súčasti rybárskeho výstroja. Okrem minimálnych požiadaviek stanovených v článku 8a smernice 2008/98/ES sa do takýchto systémov zahrnú tieto prvky:

 

a)  prispôsobený poplatok, ktorý podporuje uvádzanie na trh rybárskeho výstroja určeného na opätovné použitie a recykláciu;

 

b)  systémy vratných záloh zabezpečujúce vracanie a zber starého, opusteného alebo nepoužiteľného rybárskeho výstroja.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby inšpekcii mohla byť podrobená akákoľvek loď s cieľom overiť súlad s požiadavkami tejto smernice.

Členské štáty zabezpečia, aby inšpekciám, a to aj náhodným, na overenie súladu s požiadavkami tejto smernice mohla byť podrobená akákoľvek loď.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pokiaľ ide o inšpekcie lodí, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice 2009/16/ES, členské štáty zabezpečia, aby sa tieto inšpekcie vykonali minimálne na 20 % z celkového počtu jednotlivých plavidiel za každú nižšie uvedenú kategóriu:

1.  Pokiaľ ide o inšpekcie lodí, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice 2009/16/ES, členské štáty zabezpečia, aby sa tieto inšpekcie vykonali minimálne na 25 % z celkového počtu jednotlivých plavidiel ročne za každú nižšie uvedenú kategóriu:

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty stanovia postupy inšpekcií rybárskych plavidiel s hrubou priestornosťou pod 100 ton, ako aj pre rekreačné plavidlá s hrubou priestornosťou pod 100 ton, s cieľom zabezpečiť súlad s platnými požiadavkami tejto smernice a zabezpečiť vykonanie inšpekcií na aspoň 20 % celkového počtu jednotlivých rybárskych plavidiel a rekreačných plavidiel, ktoré ročne priplávajú do príslušného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Výsledky inšpekcií uvedených v odseku 1 sa zaznamenajú v časti systému informovania, monitorovania a presadzovania uvedeného v článku 15 tejto smernice.

2.  Výsledky inšpekcií uvedených v odsekoch 1 a 1a sa zaznamenajú v časti systému informovania, monitorovania a presadzovania uvedeného v článku 15 tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zavedú postupy inšpekcií rybárskych plavidiel s hrubou priestornosťou pod 100 ton, ako aj rekreačných plavidiel s hrubou priestornosťou pod 100 ton, s cieľom zabezpečiť súlad s platnými požiadavkami tejto smernice.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  v prípade straty rybárskeho výstroja informácie požadované podľa článku 48 nariadenia Rady (ES) č. 1224/20091a;

 

______________

 

1a Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Informácie nahlásené na účely článku 4 a 5 ods. 2 následne Komisia prenesie do databázy prístavných zberných zariadení organizácie IMO v rámci systému GISIS.

4.  Informácie nahlásené na účely článku 4 a 5 ods. 2 následne Komisia prenesie do databázy prístavných zberných zariadení organizácie IMO v rámci systému GISIS, ktorá si vyžaduje pravidelnú aktualizáciu.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia na základe údajov nahlásených podľa odseku 2 písm. da) najneskôr do 31. decembra 2022 a následne každé dva roky zverejní súhrnnú správu o strate rybárskeho výstroja.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia zabezpečí, aby bolo možné na účely monitorovania vykonávania smernice získať z inšpekčnej databázy všetky príslušné údaje nahlásené členskými štátmi.

4.  Komisia zabezpečí, aby bolo možné na účely monitorovania vykonávania smernice získať z inšpekčnej databázy všetky príslušné údaje nahlásené členskými štátmi. Komisia pravidelne preskúma databázu s cieľom monitorovať vykonávanie smernice a upriami pozornosť na všetky pochybnosti týkajúce sa komplexného vykonávania s cieľom podnietiť nápravné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh smernice

Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15a

 

Školenie personálu

 

Riadiace orgány prístavov a prístavných zberných zariadení zaistia, aby všetci pracovníci absolvovali potrebné školenia na získanie znalostí, ktoré sú potrebné pre ich prácu v oblasti nakladania s odpadom, s osobitnou pozornosťou venovanou zdravotným a bezpečnostným aspektom súvisiacim s nakladaním s nebezpečnými materiálmi, a aby sa požiadavky na odbornú prípravu pravidelne aktualizovali tak, aby zodpovedali výzvam technologickej inovácie.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá o pokutách uplatniteľných pri porušeniach vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa uložili. Tieto sankcie budú účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty stanovia pravidlá o pokutách uplatniteľných pri porušeniach vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa vykonávali. Stanovené pokuty musia byť účinné, primerané a odrádzajúce a musia zohľadňovať závažnosť porušenia a to, či orgán, prevádzkovateľ, zástupca, kapitán alebo iný relevantný dotknutý subjekt sa už v minulosti podobného porušenia dopustil.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia umožní organizáciu výmeny skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov a expertmi, a to aj zo súkromného sektora, ktorá sa týka uplatňovania tejto smernice v prístavoch Únie.

Komisia umožní organizáciu výmeny skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov a expertmi, a to aj zo súkromného sektora, občianskej spoločnosti a odborových zväzov, ktorá sa týka uplatňovania tejto smernice v prístavoch Únie.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty najneskôr do ... [12 mesiacov po dátume prijatia tejto smernice] a následne každé dva roky podajú Komisii správu o svojich najlepších postupoch týkajúcich sa udržateľného nakladania s odpadmi na palube lodí a v ich prístavoch. Šesť mesiacov po každej lehote na podanie správy Komisia pripraví správu o týchto najlepších postupoch s cieľom poskytnúť usmernenia pre dosiahnutie cieľov tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 (nový)

Smernica 2005/35/ES

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 20a

 

Zmeny smernice 2005/35/ES

 

Smernica 2005/35/ES sa mení takto:

 

(1)  V článku 2 sa bod 2 nahrádza takto:

2. „Znečisťujúce látky“ znamenajú látky, ktoré sú uvedené v prílohách I (ropné látky) II (škodlivé kvapalné látky vo veľkom množstve) dohovoru Marpol 73/78.

„2.  „Znečisťujúce látky“ znamenajú látky, ktoré sú uvedené v prílohách I (ropné látky), II (škodlivé kvapalné látky vo veľkom množstve), IV (odpadové vody), V (odpadky) a VI (odpad spojený so znečistením ovzdušia) dohovoru Marpol 73/78 v jeho aktualizovanej verzii.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim návrhom k článku 20a (nový), v ktorom sa navrhuje upraviť vymedzenie pojmu „znečisťujúce látky“ v smernici o znečisťovaní mora z lodí.)

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh smernice

Článok 20 a – odsek 1 – bod 2 (nový)

Smernica 2005/35/ES

Článok 5 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2)   V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.   Vypúšťanie znečisťujúcich látok do ktorejkoľvek z oblastí uvedených v článku 3 ods. 1 sa nepovažuje za porušenie, ak spĺňa podmienky ustanovené v pravidle 15, 34, 4.1. alebo 4.3. prílohy I alebo v pravidle 13, 3.1.1. alebo 3.1.3. prílohy II dohovoru Marpol 73/78.

„1.   Vypúšťanie znečisťujúcich látok do ktorejkoľvek z oblastí uvedených v článku 3 ods. 1 sa nepovažuje za porušenie, ak spĺňa podmienky ustanovené v pravidle 15, 34, 4.1. alebo 4.3. prílohy I alebo v pravidle 13, 3.1.1. alebo 3.1.3. prílohy II, alebo v pravidlách 3 a 11 v prílohe IV, pravidle 4, 5, 6 alebo 7 prílohy V, alebo pravidle 3 prílohy VI dohovoru Marpol 73/78 v jeho aktualizovanej verzii.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim návrhom k článku 20a (nový), v ktorom sa navrhuje upraviť vymedzenie pojmu „znečisťujúce látky“ v smernici o znečisťovaní mora z lodí.)

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh smernice

Článok 20 a – odsek 1 – bod 3 (nový)

Smernica 2005/35/ES

Článok 5 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(3)   V článku 5 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.   Vypúšťanie znečisťujúcich látok do oblastí uvedených v článku 3 ods. 1 písm. c), d) a e) sa nepovažuje za porušenie zo strany vlastníka lode, veliteľa lode alebo posádky, ak spĺňa podmienky stanovené v pravidle 4.2 prílohy I alebo v pravidle 3.1.2 prílohy II dohovoru Marpol 73/78.

„2.   Vypúšťanie znečisťujúcich látok do oblastí uvedených v článku 3 ods. 1 písm. c), d) a e) sa nepovažuje za porušenie zo strany vlastníka lode, veliteľa lode alebo posádky, ak spĺňa podmienky stanovené v pravidle 4.2 prílohy I, v pravidle 3.1.2 prílohy II, v pravidlách 3 a 11 v prílohe IV, pravidle 4, 5, 6 alebo 7 prílohy V, alebo pravidle 3 prílohy VI dohovoru Marpol 73/78 v jeho aktualizovanej verzii.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim návrhom k článku 20a (nový), v ktorom sa navrhuje upraviť vymedzenie pojmu „znečisťujúce látky“ v smernici o znečisťovaní mora z lodí.)

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia túto smernicu vyhodnotí a výsledky hodnotenia predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr sedem rokov po nadobudnutí jej účinnosti.

Komisia túto smernicu vyhodnotí a výsledky hodnotenia predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr štyri roky po nadobudnutí jej účinnosti. Komisia takisto vyhodnotí, či by Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) mala získať ďalšie právomoci na presadzovanie tejto smernice. To by mohlo zahŕňať kontrolu a vyšetrovanie podozrení z nedostatkov prístavných zberných zariadení podľa článku 4.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2020 zákony, iné právne predpisy a správne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2020 zákony, iné právne predpisy a správne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení. Vykonávanie povinností vyplývajúcich z článku 4 ods. 3, článku 5 ods. 2 posledný pododsek, článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 3 a článku 9 ods. 3 musí byť v súlade so smernicou 2010/65/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh smernice

Príloha 4 – podnadpis 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kategórie nákladov na prevádzku a správu PRF

Kategórie nákladov a čistých príjmov súvisiacich s prevádzkou a správou prístavných zberných zariadení

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh smernice

Príloha 4 – tabuľka – stĺpec 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príjmy

 

Výnosy zo systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu a vnútroštátne/regionálne finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii, vrátane nasledujúcich príjmových položiek.

 

Zber, preprava a spracovanie netriedeného odpadu (odpadu, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu, ale ktorý neprechádza kanálom separovaného zberu, napríklad odpad zozbieraný spolu so zmiešaným komunálnym odpadom).

 

Informovanie a zvyšovanie povedomia verejnosti.

 

Činnosti na prevenciu vzniku odpadu.

 

Prevencia a riadenie znečistenia.

 

Presadzovanie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu a dohľad nad jeho dodržiavaním (vrátane auditu, opatrení proti zneužívateľom atď.).

 

Administratíva, komunikácia, podávanie správ a správa údajov týkajúcich sa fungovania kolektívnych systémov.

 

Financovanie v rámci ENRF.

 

Ďalšie finančné prostriedky alebo dotácie, ktoré majú prístavy k dispozícii na nakladanie s odpadom a rybársku činnosť.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh smernice

Príloha 4 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Čisté príjmy

 

Čisté výnosy zo systémov nakladania s odpadom a vnútroštátne/regionálne finančné prostriedky vrátane nižšie uvedených príjmových položiek.

 

Čisté finančné prínosy zo systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

 

Ďalšie čisté príjmy zo systémov nakladania s odpadom, napríklad recyklačných systémov.

 

Financovanie z Európskeho námorného a rybárskeho fondu.

 

Ďalšie finančné prostriedky alebo dotácie, ktoré majú prístavy k dispozícii na nakladanie s odpadom a rybársku činnosť.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh smernice

Príloha 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[uveďte názov lode] [uveďte číslo IMO] [uveďte názov vlajkového štátu]

[uveďte názov lode] [uveďte číslo IMO] [uveďte názov vlajkového štátu]

je plavidlo pravidelnej dopravy s častými a pravidelnými zastávkami v nasledujúcich prístavoch nachádzajúcich sa v [uveďte názov členského štátu] podľa harmonogramu alebo vopred stanovenej trasy:

je plavidlo pravidelnej dopravy alebo rybárskych výjazdov s častými a pravidelnými zastávkami v nasledujúcich prístavoch nachádzajúcich sa v [uveďte názov členského štátu] podľa harmonogramu alebo vopred stanovenej trasy:

(1)

Ú. v. EÚ C 283, 28.6.2018, s. 61.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod:

Zníženie množstva morského odpadu a znečistenia sa stalo jednou z najväčších environmentálnych výziev. Každý rok sa do oceánu dostane 4,8 až 12,7 milióna ton plastového odpadu. V oceáne od hlbokého oceánskeho dna až po odľahlú Arktídu je možné nájsť prakticky každý typ plastového materiálu a predmetu. V dôsledku jeho širokého využitia a nevhodnej likvidácie sa tento ľahký a trvanlivý materiál stal vo forme makroplastov a mikroplastov hrozbou pre morský ekosystém. Aj keď veľký podiel morského odpadu pochádza zo zdrojov na pevnine, túto výzvu je možné riešiť len s využitím celostného prístupu. Preto riešenie úmyselne alebo náhodne vypusteného odpadu a splaškov z lodí zohráva dôležitú úlohu pri dosahovaní zdravých oceánov bez plastu a tým pri zachovaní jeho mimoriadne dôležitej úlohy pre ľudský blahobyt v budúcnosti.

V smernici 2000/59/ES sa upravujú postupy na brehu prostredníctvom ustanovení, ktorými sa zabezpečuje dostupnosť prístavných zberných zariadení (PRF) a vykladanie odpadu do týchto zariadení. Vykonávajú sa ňou príslušné medzinárodné normy, t. j. normy obsiahnuté v dohovore MARPOL (Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí). Sedemnásť rokov po nadobudnutí účinnosti si táto smernica vyžaduje dôkladné preskúmanie, pretože jej rozsah a vymedzenia už nie sú v súlade s medzinárodným rámcom a členské štáty majú odlišný výklad jej kľúčových konceptov, čo vytvára zmätok medzi zainteresovanými stranami (lode, prístavy a prevádzkovatelia).

Štúdia posúdenia vplyvu vypracovaná Komisiou

Štúdia posúdenia vplyvu vypracovaná Komisiou určila dva hlavné problémy a päť základných príčin problémov. Dva hlavné problémy sú: odpad z lodí a zvyšky nákladov vypustené do mora a administratívna záťaž spojená s vykonávaním smernice o PRF. Medzi päť základných príčin problému patrí: neprimeraný zber odpadu a manipulácia s ním v prístavných zberných zariadeniach; nedostatočné nákladové stimuly pre vyloženie odpadu z lodí; neúčinné a nedostatočné presadzovanie povinného vyloženia; nejednotné a neaktuálne vymedzenia a formy; nejednotné uplatňovanie oslobodení pre lode zapojené do pravidelnej dopravy.

Návrh Komisie

Dva hlavné ciele návrhu Komisie, ktorým sa mení smernica 2000/59/ES boli vymedzené takto: zníženie vypúšťania odpadu z lodí do mora a zníženie administratívnej záťaže pre prístavy, používateľov prístavu a príslušné orgány. V záujme dosiahnutia týchto všeobecných cieľov bolo vypracovaných týchto päť konkrétnych cieľov: zabezpečenie dostupnosti primeraných zariadení; poskytnutie účinných (nákladových) stimulov pre vyloženie odpadu v prístavných zberných zariadeniach zavedením nepriameho poplatku vo výške 100 % za odpad a pasívne vylovený odpad; odstránenie prekážok presadzovania; harmonizácia a aktualizácia vymedzení a noriem; harmonizácia predpisov týkajúcich sa oslobodenia.

Stanovisko spravodajkyne

•  Spravodajkyňa víta návrh Komisie ako súčasť stratégie prechodu na obehové hospodárstvo.

•  Spravodajkyňa podporuje všeobecnejšie vymedzenie „odpadu z lodí“ v súvislosti s príslušnými prílohami k dohovoru MARPOL vrátane zvyškov nákladov, zvyškov zo systémov čistenia výfukových plynov (ktoré tvorí kal a odvádzaná voda z týchto systémov), čím sa zabezpečí úplné zosúladenie s vymedzeniami v dohovore MARPOL a ďalšie zosúladenie so štandardnými formulármi a certifikátmi IMO. Domnieva sa však, že je potrebných viac zákazov vypúšťania pre niektoré zvyšky nákladov a odpadové vody z otvorených čističiek. Podporuje členské štáty, aby prijali opatrenia v ich územných vodách, a naliehavo vyzýva EÚ, aby na tom pracovala na úrovni IMO.

•  Spravodajkyňa takisto navrhuje zahrnúť do rozsahu smernice odpad z činností súvisiacich s opravou lode a nakladanie s balastovou vodou podľa Dohovoru IMO o nakladaní s balastovou vodou, ktorý nadobudol platnosť v septembri 2017.

•  Spravodajkyňa zdôrazňuje význam vytvárania menšieho množstva odpadu na palube a zdôrazňuje potrebu aktivít na zvýšenie informovanosti a pozitívnych stimulov v tejto oblasti, ako je prispôsobenie konceptu „ekologickej lode“ v súvislosti s riadením odpadu na palube.

•  Keďže existuje len pár číselných údajov, pokiaľ ide o stratený rybársky výstroj, ktorý predstavuje nebezpečenstvo pre morské prostredie a bezpečnosť lodí, spravodajkyňa upresňuje povinnosť nahlasovania strateného rybárskeho výstroja pri návrate do prístavu.

•  Spravodajkyňa upriamuje pozornosť na pasívne vylovený odpad a na potrebu podpory projektov zberu morského odpadu. Náklady spojené s manipuláciou pasívne vyloveného odpadu by preto nemali znášať používatelia prístavu a rybári, ale mali by byť pokryté zo systémov alternatívneho financovania, ako sú systémy nakladania s odpadom alebo verejné fondy.

•  Spravodajkyňu znepokojuje situácia v malých prístavoch, ktorým hrozia značné ťažkosti z dôvodu obmedzených zdrojov dostupných z hľadiska personálu, štruktúry, organizácie, atď. S cieľom neukladať neprimeranú administratívnu záťaž by mali byť veľmi malé prístavy oslobodené od vytvárania plánov riadenia odpadu a vydávania potvrdení o prijatí odpadu.

•  Spravodajkyňa konštatuje, že plavidlá zapojené do príbrežnej námornej dopravy by čelili veľkej administratívnej záťaži, ak by sa nezohľadnilo ich osobitné postavenie. Mala by existovať možnosť uplatnenia zníženého poplatku na tento osobitný typ plavidiel.

•  Spravodajkyňa obmedzuje povinnosť vyloženia odpadu v prístavoch EÚ pred odchodom do tretích krajín na prípady, kedy v nasledujúcom prístave, do ktorého loď pripláva, nie sú k dispozícii žiadne primerané zariadenia.

•  Keďže kontrola zákazu vypúšťania do mora je hlavný problém, spravodajkyňa navrhuje, aby Komisia pri preskúmaní smernice preskúmala úlohu EMSA pri presadzovaní smernice.


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajkyne. Spravodajkyňa pri príprave správy až po jej prijatie vo výbore získala podnety od týchto subjektov alebo osôb:

Subjekt a/alebo osoba

Hazardous Waste Europe

EUROSHORE

Seas at Risk

Európska organizácia námorných prístavov (ESPO)

Union des Ports de France

Prístav Rotterdam

Hanse-Office, Vertretung der Hansestadt Hamburg und Schleswig-Holsteins bei der EU

Združenie vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA)

Verband Deutscher Reeder (VdR)

Združenie gréckych vlastníkov lodí

Medzinárodné združenie spoločností zabezpečujúcich okružné plavby (CLIA)

Združenie národných organizácií rybárskych podnikov v EÚ (Europêche)

Zástupcovia vlád rôznych členských štátov

Zástupcovia Európskej komisie


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (18.9.2018)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa zrušuje smernica 2000/59/ES a mení smernica 2009/16/ES a smernica 2010/65/EÚ

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bas Eickhout

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Vypúšťanie odpadu z lodí predstavuje závažnú hrozbu pre morské prostredie, pričom má vplyv aj na ľudské zdravie a je spojené s nákladnými ekonomickými dôsledkami. Hoci k tvorbe morského odpadu prispievajú v najväčšej miere zdroje na pevnine, významne sa na nej podieľajú aj zdroje na mori, a to s odhadovaným priemerom EÚ na úrovni 32 %, v prípade niektorých morských oblastí EÚ však táto hodnota môže dosahovať až 50 %. S cieľom vyriešiť otázku morského odpadu z lodí Komisia predložila návrh na revíziu smernice o prístavných zberných zariadeniach (PRF).

Návrh Komisie vyžaduje, aby všetky prístavy Únie zaviedli systém, ktorý by bol na 100 % bez osobitného poplatku („100 % No-Special-Fee“) za odpadky, aby tak lode prestali byť z ekonomického hľadiska motivované k vypúšťaniu svojich odpadkov do mora. Spravodajca víta túto dôležitú zmenu, ktorú navrhuje Komisia. Pre lode by nemali existovať žiadne ekonomické stimuly na to, aby vysýpali odpadky do mora.

Spravodajca víta tiež začlenenie rybárskych plavidiel do systémov náhrady nákladov. Pokiaľ však ide o samotný rybársky výstroj, neboli predložené žiadne konkrétne opatrenia, hoci veľká časť rybárskych sietí sa stráca (33 %), čo vedie k neúmyselnému zachytávaniu rýb („ghost fishing“), ktoré má dosah na populácie rýb a škodí morským druhom voľne žijúcich živočíchov. Takisto to má za následok značné hospodárske straty, keďže siete často spôsobujú škody iným lodiam. Spravodajca sa domnieva, že dôležitú úlohu pri riešení tejto problematiky by mohli mať povinné systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Členské štáty by mali používať prispôsobené poplatky na podporu návrhu výstroja umožňujúceho ľahkú recykláciu a poplatok vo forme vratnej zálohy pri predaji nového výstroja s cieľom podporiť navracanie výstroja po skončení životnosti.

Spravodajca okrem toho zastáva názor, že ak plavidlo stratí rybársky výstroj, malo by byť povinné poskytnúť všetky relevantné informácie príslušnému orgánu vlajkového členského štátu. Tieto informácie by sa mali systematicky zhromažďovať v centrálnej databáze (SafeSeaNet) s cieľom monitorovať situáciu, identifikovať konkrétne problémy a uľahčiť vyťahovanie. Pomohlo by to aj pri presadzovaní zákazu odhadzovania starého rybárskeho výstroja do mora. Komisia bude na základe týchto údajov v pravidelných intervaloch nahlasovať informácie, ktoré umožnia zmapovanie strateného rybárskeho výstroja s cieľom podporiť programy vyťahovania výstroja a iné opatrenia.

Rybárske plavidlá vo svojich sieťach často zachytia odpad. Podľa spravodajcu by nemali existovať také ekonomické stimuly, ktoré by odrádzali od privážania tohto odpadu do prístavu. Komisia sa snaží podporiť vykladanie pasívne vyloveného odpadu tým, že ho zahrnie do systému 100 % nepriamych poplatkov. Spravodajca to považuje za vítaný doplnok, napriek tomu by to však mohlo viesť k vyšším celkovým poplatkom pre rybárske plavidlá. Spravodajca preto zavádza požiadavku, aby sa náklady na zber pasívne vyloveného odpadu v prístavných zberných zariadeniach a jeho následné spracovanie financovali z alternatívnych zdrojov príjmov vyplývajúcich zo zrevidovanej smernice o PRF, napríklad prostredníctvom nových systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu alebo prostredníctvom dotácií.

Komisia zavádza koncepciu ekologických lodí: plavidlá, ktoré znížia objem svojho odpadu na palube, budú oprávnené na zníženie poplatku. Podľa spravodajcu treba objasniť a zosúladiť minimálne požiadavky. Spravodajca v novej prílohe zavádza súbor opatrení v súlade so zásadami obehového hospodárstva a usmerneniami MARPOL o odpadkoch. Tieto opatrenia siahajú od triedenia odpadu priamo pri zdroji a zberu odpadu až po odbornú prípravu a vyhýbanie sa jednorazovému materiálu.

Spravodajca ďalej navrhuje, aby sa zabezpečilo, že vypúšťanie odpadkov a zvyškov súvisiacich so znečistením ovzdušia sa v prípade, že bolo spáchané úmyselne, z nepozornosti alebo zo závažnej nedbanlivosti, bude podľa práva EÚ považovať za trestný čin, čo si bude vyžadovať zavedenie primeraných sankcií zo strany členských štátov. Výnimky z tohto doplnenia by mali zodpovedať výnimkám stanoveným v Medzinárodnom dohovore o zabránení znečisťovaniu z lodí (MARPOL).

Nakoniec, na morské plošiny – či už pevné, alebo plávajúce, používané na výrobu a skladovanie ropy sa návrh Komisie na revíziu smernice o PRF v súčasnosti nevzťahuje. V roku 2015 mala EÚ 232 morských plošín, pričom na každej z nich pracovalo približne 100 až 200 osôb. Analytici dospeli k záveru, že práve tieto plošiny sú významným zdrojom odpadu v moriach. Spravodajca navrhuje, aby sa zabezpečilo, že aj ich odpad sa bude privážať do prístavných zberných zariadení.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Hlava 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa zrušuje smernica 2000/59/ES a mení smernica 2009/16/ES a smernica 2010/65/EÚ

o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa zrušuje smernica 2000/59/ES a mení smernica 2005/35/ES, smernica 2009/16/ES a smernica 2010/65/EÚ

(Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim návrhom k článku 20a (nový), v ktorom sa navrhuje upraviť vymedzenie pojmu „znečisťujúce látky“ v smernici o znečisťovaní mora z lodí.)

Odôvodnenie

Smernica 2005/35/ES vytvára predpisy o ukladaní sankcií v prípade vypúšťania znečisťujúcich látok z lodí. Smernica 2005/35/ES sa v súčasnosti vzťahuje len na odpad uvedený v prílohách I (ropné látky) a II (škodlivé kvapalné látky vo veľkom množstve) dohovoru MARPOL. Mala by sa zmeniť tak, aby zahŕňala vypúšťanie odpadkov uvedených v prílohách V (odpadky) a VI (znečistenie ovzdušia spojené so zvyškami).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V Medzinárodnom dohovore o zabránení znečisťovaniu z lodí (ďalej len „dohovor MARPOL“) sa stanovuje všeobecný zákaz vypúšťania odpadu z lodí do mora, ale upravujú sa aj podmienky, za ktorých sa určité typy odpadu môžu vypúšťať do morského prostredia. V dohovore MARPOL sa od členských štátov vyžaduje, aby v prístavoch zabezpečili poskytovanie primeraných zberných zariadení.

(2)  V Medzinárodnom dohovore o zabránení znečisťovaniu z lodí (ďalej len „dohovor MARPOL“) sa stanovuje všeobecný zákaz vypúšťania odpadu z lodí a pevných alebo plávajúcich plošín do mora, ale upravujú sa aj podmienky, za ktorých sa určité typy odpadu môžu vypúšťať do morského prostredia. V dohovore MARPOL sa od členských štátov vyžaduje, aby v prístavoch zabezpečili poskytovanie primeraných zberných zariadení.

Odôvodnenie

Dohovor MARPOL upravuje aj vypúšťanie odpadu z pevných alebo plávajúcich plošín. Tie by sa tu mali doplniť.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Za posledné dve desaťročia prešiel dohovor MARPOL a jeho prílohy významnými zmenami, na základe ktorých sa zaviedli prísnejšie normy a zákazy vypúšťania odpadu z lodí do mora.

(4)  Za posledné dve desaťročia prešiel dohovor MARPOL a jeho prílohy významnými zmenami, na základe ktorých sa zaviedli prísnejšie normy pre vykladanie odpadu z lodí a zákazy vypúšťania odpadu z lodí do mora.

Odôvodnenie

Dohovor MARPOL sa zaoberá aj vykladaním odpadu v prístavných zberných zariadeniach.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Napriek týmto regulačným zmenám sa stále vyskytuje vypúšťanie odpadu do mora. Je to tak v dôsledku kombinácie faktorov, konkrétne v prístavoch nie sú vždy k dispozícii dostatočné prístavné zberné zariadenia, presadzovanie je často nedostatočné a neexistujú dostatočné stimuly na vykladanie odpadu na brehu.

(7)  Napriek týmto regulačným zmenám sa stále vyskytuje vypúšťanie odpadu do mora za obrovské environmentálne, sociálne a hospodárske náklady. Je to tak v dôsledku kombinácie faktorov, konkrétne v prístavoch nie sú vždy k dispozícii dostatočné prístavné zberné zariadenia, presadzovanie je často nedostatočné a neexistujú dostatočné stimuly na vykladanie odpadu na brehu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Napriek zlepšeniam môže byť potravinový odpad konkrétne z výletných lodí stále vysoký. Postupy pre správu potravinového odpadu sú aj naďalej oblasťou, ktorá si vyžaduje rozvoj postupov separovaného zberu a opätovného použitia.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Separovaný zber odpadu z lodí vrátane opusteného rybárskeho výstroja je nevyhnutný na zabezpečenie jeho ďalšieho zhodnocovania v následnom reťazci nakladania s odpadom. Odpadky sa často triedia na palube lodí v súlade s medzinárodnými normami a štandardmi a právne predpisy Únie by mali zabezpečiť, aby toto úsilie v oblasti triedenia odpadu na palube neohrozili nedostatočné opatrenia separovaného zberu na brehu.

(12)  Separovaný zber odpadu z lodí vrátane opusteného rybárskeho výstroja je nevyhnutný na zabezpečenie jeho ďalšieho zhodnocovania na opätovné použitie alebo recykláciu v následnom reťazci nakladania s odpadom a na zabránenie tomu, aby poškodzoval morské živočíchy a životné prostredie. Odpadky sa často triedia na palube lodí v súlade s medzinárodnými normami a štandardmi a právne predpisy Únie by mali zabezpečiť, aby toto úsilie v oblasti triedenia odpadu na palube neohrozili nedostatočné opatrenia separovaného zberu na brehu. Členské štáty by mali povzbudzovať uplatňovanie najlepšieho systému separovaného zberu, ktorý najviac vyhovuje charakteristikám každého prístavu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Mal by sa ďalej rozvíjať separovaný zver odpadu ako je napríklad potravinový odpad, mazacie a palivové oleje, s konkrétnym účelom umožniť ich opätovné použitie v súlade so zásadami obehového hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Napriek tomu, že väčšina morského odpadu pochádza z činností na pevnine, významne k nemu prispieva aj odvetvie lodnej prepravy vrátane odvetvia rybolovu a rekreačného odvetvia, keďže odpadky vrátane plastov a opusteného rybárskeho výstroja sa vypúšťajú priamo do mora.

(13)  Napriek tomu, že väčšina morského odpadu pochádza z činností na pevnine, významne k nemu prispieva aj odvetvie lodnej prepravy vrátane odvetvia rybolovu a rekreačného odvetvia, keďže odpadky vrátane plastov a opusteného rybárskeho výstroja sa vypúšťajú priamo do mora. Komisia odhaduje, že plasty tvoria viac ako 80 % morského odpadu a že rybársky výstroj obsahujúci plasty tvorí 27 % morského odpadu, ktorý sa nachádza na európskych plážach, čo zodpovedá 11 000 tonám ročne.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  V smernici 2008/98/ES sa stanovujú opatrenia na prevenciu odpadu, ktoré by mali prijať všetky členské štáty s cieľom predchádzať tvorbe odpadu. Tieto opatrenia by mali zahŕňať cieľ zabrániť tvorbe morského odpadu, aby prispeli k cieľu udržateľného rozvoja OSN zabrániť všetkým druhom morského znečistenia a výrazne ich znížiť.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b)  K tvorbe morského odpadu prispievajú aj pevné alebo plávajúce plošiny a malo by sa od nich požadovať, aby mali plán nakladania s odpadom, aby svoj odpad separovali a v pravidelných intervaloch ho vykladali v prístavoch Únie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Medzinárodný dohovor IMO z 13. februára 2004 o kontrole a riadení záťažovej vody a sedimentov lodí (ďalej len „dohovor o záťažovej vode“) nadobudol platnosť 8. septembra 2017. Na základe dohovoru o záťažovej vode sú všetky lode povinné vykonávať postupy riadenia záťažovej vody podľa noriem IMO a prístavy a terminály určené na čistenie a opravu zaťažovacích nádrží musia mať vhodné zariadenia na prijímanie sedimentov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Na účinné riešenie problému morského odpadu je najdôležitejšie poskytnúť správnu úroveň stimulov na vykladanie odpadu v prístavných zberných zariadeniach, a to najmä odpadkov. Možno to dosiahnuť systémom náhrady nákladov, v ktorom sa vyžaduje uplatňovanie nepriameho poplatku splatného bez ohľadu na vyloženie odpadu a oprávňujúceho na vyloženie odpadu bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Do tohto systému by sa mali vzhľadom na to, že prispievajú k vytváraniu morského odpadu, začleniť aj odvetvie rybolovu a rekreačné odvetvie.

(18)  Na účinné riešenie problému morského odpadu je najdôležitejšie poskytnúť správnu úroveň stimulov na vykladanie odpadu v prístavných zberných zariadeniach, a to najmä odpadkov. Možno to dosiahnuť systémom náhrady nákladov, v ktorom sa vyžaduje uplatňovanie nepriameho poplatku splatného bez ohľadu na vyloženie odpadu a oprávňujúceho na vyloženie odpadu bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Do tohto systému by sa mali vzhľadom na to, že prispievajú k vytváraniu morského odpadu, začleniť aj odvetvie rybolovu a rekreačné odvetvie. Vykladanie pasívne vyloveného odpadu by pre rybárske plavidlá nemalo predstavovať dodatočné náklady.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Rybári môžu zohrávať významnú úlohu pri čistení morského odpadu tým, že privezú pasívne vylovený odpad späť do prístavu, aby sa mohol riadne spracovať. S cieľom podporiť vykladanie pasívne vyloveného odpadu zozbieraného v sieťach počas bežných rybolovných operácií by mali členské štáty pokrývať náklady spojené s jeho zberom v prístavných zberných zariadeniach a následné nakladanie s ním prostredníctvom príjmov získaných z alternatívnych zdrojov príjmov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18b)  Členské štáty by mali s cieľom účinne čeliť problémom morského odpadu usilovať aj o vytvorenie stratégií a plánov na zníženie vyhadzovania rybárskeho výstroja do mora, aj prostredníctvom subvencií z Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj prostredníctvom podpory štrukturálnych fondov a Európskej územnej spolupráce a s potrebným aktívnym zapojením regiónov. Takisto je potrebné podporiť nové nástroje riadenia a osvedčené postupy, ako napríklad tie, ktoré sa týkajú štúdie v Jadranskom mori, v oblasti projektov spolufinancovaných z fondov Európskej územnej spolupráce, aj uznaním novej úlohy Sea Sentinels rybárskym flotilám.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Koncepcia „ekologických lodí“ by sa mala ďalej rozvíjať vo vzťahu k nakladaniu s odpadom, aby sa mohol v prípade lodí, ktoré znižujú objem odpadu na palube, uplatňovať efektívny systém odmien.

(19)  Koncepcia „ekologických lodí“ by sa mala implementovať v oblasti nakladania s odpadom. V celej Únii by sa mali zaviesť minimálne požiadavky, ktoré by sa mali uskutočňovať čo možno najviac harmonizovaným spôsobom, aby sa mohol v prípade lodí, ktoré znižujú objem odpadu na palube, uplatňovať efektívny systém odmien prostredníctvom environmentálne udržateľného nakladania s odpadom a jeho prevencie, v súlade s najlepšími postupmi a usmerneniami IMO z roku 2017 pre vykonávanie prílohy V k dohovoru MARPOL. Členské štáty by mali podporovať postupy nad rámec požadovaných noriem.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Zvyšky nákladu zostávajú vlastníctvom vlastníkov nákladu aj po vyložení nákladu v termináli a často majú ekonomickú hodnotu. Preto by zvyšky nákladu nemali byť začlenené do systémov náhrady nákladov a uplatňovania nepriameho poplatku; poplatok za vyloženie zvyškov nákladu by mal platiť používateľ zberného zariadenia, ako sa to stanovuje v zmluvných dohodách medzi zainteresovanými stranami alebo v iných miestnych dojednaniach.

(20)  Zvyšky nákladu zostávajú vlastníctvom vlastníkov nákladu aj po vyložení nákladu v termináli a často majú ekonomickú hodnotu. Preto by zvyšky nákladu nemali byť začlenené do systémov náhrady nákladov a uplatňovania nepriameho poplatku; poplatok za vyloženie zvyškov nákladu by mal platiť používateľ zberného zariadenia, ako sa to stanovuje v zmluvných dohodách medzi zainteresovanými stranami alebo v iných miestnych dojednaniach. Tento poplatok by sa však nemal uplatňovať na zvyšky nákladu, ktoré sa ťažko získavajú, napríklad perzistentné plávajúce látky s vysokou viskozitou ako je parafín. Tieto látky môžu mať nízku hospodársku hodnotu a preto existuje riziko ich vypustenia do mora, ak sa primerane nevypustia v prístavných zberných zariadeniach.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a)  V záujme zlepšenia námornej bezpečnosti a zintenzívnenia ochrany morského prostredia by sa mala zmeniť smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES1a, aby riešila aj znečistenie odpadom pochádzajúcim z lodí, ako sa vymedzuje v prílohách IV až VI dohovoru MARPOL v práve Únie a zabezpečila, aby osoby zodpovedné za nezákonné vypúšťanie podliehali primeraným sankciám.

 

_________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 11).

Odôvodnenie

Smernica 2005/35/ES vytvára predpisy o ukladaní sankcií v prípade vypúšťania znečisťujúcich látok z lodí. V súčasnosti sa vzťahuje len na odpad v prílohách I (ropné látky) a II (škodlivé kvapalné látky vo veľkom množstve) dohovoru MARPOL. Mal by sa zmeniť, aby zahrnul aj vypúšťanie odpadových vôd (príloha IV) a odpadkov (príloha V) a odpadu spojeného so znečistením ovzdušia (príloha VI).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Monitorovanie a presadzovanie by sa malo uľahčiť prostredníctvom systému, ktorý je založený na elektronickom nahlasovaní a výmene informácií. Na tento účel by sa mal existujúci informačný a monitorovací systém zavedený smernicou 2000/59/ES ďalej zdokonaliť a naďalej prevádzkovať na základe existujúcich elektronických dátových systémov, najmä systému Únie na výmenu námorných informácií (SafeSeaNet) a inšpekčnej databázy (THETIS). Systém by mal obsahovať aj informácie o prístavných zberných zariadeniach dostupných v rôznych prístavoch.

(24)  Monitorovanie a presadzovanie by sa malo uľahčiť prostredníctvom systému, ktorý je založený na elektronickom nahlasovaní a výmene informácií. Na tento účel by sa mal existujúci informačný a monitorovací systém zavedený smernicou 2000/59/ES ďalej zdokonaliť a naďalej prevádzkovať na základe existujúcich elektronických dátových systémov, najmä systému Únie na výmenu námorných informácií (SafeSeaNet) a inšpekčnej databázy (THETIS). Systém by mal obsahovať aj informácie o prístavných zberných zariadeniach dostupných v rôznych prístavoch a o stratách rybárskeho výstroja.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  S cieľom zohľadniť vývoj na medzinárodnej úrovni a podporiť postupy nakladania s odpadom na palube, ktoré neškodia životnému prostrediu, by sa mala právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ delegovať na Komisiu, aby sa táto smernica zmenila tak, že sa aktualizujú odkazy na medzinárodné nástroje a prílohy, ako aj zmenia odkazy na medzinárodné nástroje, s cieľom predísť tomu, aby sa prípadné zmeny týchto medzinárodných nástrojov uplatňovali na účely tejto smernice, a vypracovať spoločné kritériá na uznávanie „ekologických lodí“ na účely uplatnenia zníženého poplatku za odpad pre tieto lode. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(30)  S cieľom zohľadniť vývoj na medzinárodnej úrovni a podporiť postupy nakladania s odpadom na palube, ktoré neškodia životnému prostrediu, by sa mala právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ delegovať na Komisiu, aby sa táto smernica zmenila tak, že sa aktualizujú odkazy na medzinárodné nástroje a prílohy, ako aj zmenia odkazy na medzinárodné nástroje, s cieľom predísť tomu, aby sa prípadné zmeny týchto medzinárodných nástrojov uplatňovali na účely tejto smernice, a upraviť spoločné kritériá na uznávanie „ekologických lodí“ na účely uplatnenia zníženého poplatku za odpad pre tieto lode, pričom sa zohľadnia existujúce osvedčené postupy a systémy zdola nahor. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  „pevná alebo plávajúca plošina“ je akákoľvek pevná alebo plávajúca plošina vrátane vrtných plošín, plávajúcich výrobných, skladovacích, nakladacích a vykladacích zariadení používaných na pobrežnú ťažbu a skladovanie akejkoľvek látky alebo hmoty, ktorá sa nachádza na mori v tuhom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „odpad z lodí“ je každý odpad vrátane zvyškov nákladu, ktorý vzniká počas prevádzky lode alebo počas činností nakladania, vykladania a čistenia, alebo odpad, ktorý sa zozbiera v sieťach počas rybolovných operácií, a ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti príloh I, II, IV, V a VI k dohovoru MARPOL;

c)  „odpad z lodí“ je každý odpad vrátane zvyškov nákladu, ktorý vzniká počas prevádzky lode alebo pevnej alebo plávajúcej plošiny alebo počas činností nakladania, vykladania, čistenia a opravy lode, vrátane sedimentov z čistenia alebo opravy zaťažovacích nádrží, alebo odpad, ktorý sa zozbiera v sieťach počas rybolovných operácií, a ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti príloh I, II, IV, V a VI k dohovoru MARPOL;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  pasívne vylovený odpad: odpad neúmyselne zozbieraný v sieti počas rybolovných operácií;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „zvyšky nákladu“ sú materiálové pozostatky každého nákladu, ktoré ostávajú na palube lode alebo v nákladových priestoroch po dokončení nakladacích a vykladacích činností, a to vrátane zvyškov a rozliatych látok, ktoré vzniknú pri nakládke alebo vykládke, či už v mokrom alebo suchom stave alebo zachytených v preplachovacej vode, okrem prachu z nákladu, ktorý zostane na palube po pozametaní, alebo prachu z vonkajších povrchov lode;

d)  „zvyšky nákladu“ sú materiálové pozostatky každého nákladu, ktoré ostávajú na palube lode, v nákladových priestoroch alebo nádržiach po dokončení nakladacích a vykladacích činností, a to vrátane zvyškov a rozliatych látok, ktoré vzniknú pri nakládke alebo vykládke, či už v mokrom alebo suchom stave alebo zachytených v preplachovacej vode, okrem prachu z nákladu, ktorý zostane na palube po pozametaní, alebo prachu z vonkajších povrchov lode;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 2 – pododsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  „rybársky výstroj“ je každý kus alebo zložka vybavenia, ktoré sa používa v odvetví rybolovu a akvakultúry na prilákanie alebo lov morských biologických zdrojov alebo ktoré pláva na hladine mora a je nasadené s cieľom prilákať ich a uloviť;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l)  „dostatočná skladovacia kapacita“ je dostatok kapacity na uskladnenie odpadu na palube od okamihu odchodu až do príchodu do nasledujúceho prístavu, do ktorého loď pláva, vrátane odpadu, ktorý môže vzniknúť počas plavby;

l)  „dostatočná skladovacia kapacita“ je dostatok vyhradenej kapacity na všetky typy odpadu, ktoré sa majú uskladniť na palube od okamihu odchodu až do príchodu do nasledujúceho prístavu, do ktorého loď pláva, vrátane odpadu, ktorý môže vzniknúť počas plavby;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Prístavy a terminály, v ktorých prebieha čistenie alebo oprava záťažových nádrží, majú primerané prístavné zberné zariadenia na zber sedimentov;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prístavné zberné zariadenia umožňovali nakladanie s odpadom z lodí environmentálne vhodným spôsobom v súlade s požiadavkami smernice 2008/98/ES a ostatnými právnymi predpismi Únie o odpade. Na tento účel zabezpečujú členské štáty separovaný zber odpadu z lodí v prístavoch podľa požiadaviek právnych predpisov Únie o odpade, najmä smernice 2008/98/ES, smernice 2012/19/EÚ a smernice 2006/66/ES. Písmeno c) sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie požiadavky uložené nariadením (ES) č. 1069/2009 na nakladanie s kuchynským odpadom z medzinárodnej dopravy.

c)  prístavné zberné zariadenia umožňovali nakladanie s odpadom z lodí environmentálne vhodným spôsobom v súlade s požiadavkami smernice 2008/98/ES a ostatnými právnymi predpismi Únie o odpade. Na tento účel zabezpečujú členské štáty separovaný zber na uľahčenie opätovného využitia a recyklácie odpadu z lodí v prístavoch podľa požiadaviek právnych predpisov Únie o odpade, najmä smernice 2008/98/ES, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES1a, smernice 2012/19/EÚ a smernice 2006/66/ES. Písmeno c) sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie požiadavky uložené nariadením (ES) č. 1069/2009 na nakladanie s kuchynským odpadom z medzinárodnej dopravy.

 

_________________

 

1a Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Príslušné prístavné orgány (alebo v prípade, že neexistujú, iné vhodné orgány) zabezpečia, aby sa činnosti pri vykladaní alebo zbere odpadu vykonávali s dostatočnými bezpečnostnými opatreniami, aby sa zabránilo tak osobným, ako aj environmentálnym rizikám v prístavoch, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pre každý prístav sa po konzultáciách s príslušnými stranami, a najmä s používateľmi prístavu alebo ich zástupcami, vypracujú a zavedú plány zberu a spracovania odpadu. Tieto konzultácie by sa mali na základe požiadaviek z článkov 4, 6 a 7 konať vo fáze počiatočného vypracúvania plánov a po ich prijatí, a to najmä vtedy, ak sa prijali závažné zmeny. Podrobné požiadavky na vypracovanie takýchto plánov sú uvedené v prílohe 1.

1.  Pre každý prístav sa po konzultáciách s príslušnými stranami vrátane používateľov prístavu alebo ich zástupcov a občianskej spoločnosti vypracujú a zavedú plány zberu a spracovania odpadu. Tieto konzultácie by sa mali na základe požiadaviek z článkov 4, 6 a 7 konať vo fáze počiatočného vypracúvania plánov a po ich prijatí, a to najmä vtedy, ak sa prijali závažné zmeny. Podrobné požiadavky na vypracovanie takýchto plánov sú uvedené v prílohe 1.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Pre veľmi malé prístavy, pre ktoré je charakteristická zriedkavá alebo nízka premávka rekreačných plavidiel, môže platiť výnimka z pôsobnosti tohto článku, ak sú ich prístavné zariadenia na zber začlenené do systému spracovania odpadu riadeného obcou alebo v mene obce, a členské štáty, v ktorom sa tieto prístavy nachádzajú, zabezpečia, aby mali používatelia týchto prístavov k dispozícii informácie o systéme nakladania s odpadom.

 

Členské štáty, v ktorých sa tieto prístavy nachádzajú, tieto prístavy v rámci systému informovania, monitorovania a presadzovania uvedeného v článku 14 elektronicky nahlásia.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Oddiel 3 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vykladanie odpadu z lodí

Vypúšťanie a vykladanie odpadu z lodí

(Súvisí s PN k článku 7 ods. 1.)

Odôvodnenie

Tento oddiel by sa mal zaoberať aj zákazmi vypúšťania uplatniteľnými podľa dohovoru MARPOL.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 7 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vykladanie odpadu z lodí

Vypúšťanie a vykladanie odpadu z lodí

(Súvisí s PN k článku 7 ods. 1.)

Odôvodnenie

Tento článok by sa mal zaoberať aj zákazmi vypúšťania uplatniteľnými podľa dohovoru MARPOL.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Kapitán lode, ktorá priplávala do prístavu Únie, pred opustením prístavu vyloží všetok odpad na palube lode v prístavnom zbernom zariadení v súlade s príslušnými normami pre vypúšťanie odpadu stanovenými v dohovore MARPOL.

1.  Kapitán lode, ktorá priplávala do prístavu Únie, pred opustením prístavu vyloží všetok odpad na palube lode v prístavnom zbernom zariadení a po opustení prístavu odpad nevypustí do mora, v súlade s príslušnými normami pre vykladanie a vypúšťanie odpadu a pravidlami stanovenými v dohovore MARPOL. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na sedimenty z čistenia a opravy zaťažovacích nádrží v súlade s dohovorom o záťažovej vode.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Ak sa nasledujúci prístav, do ktorého loď pripláva, nachádza mimo Únie alebo ak existujú dostatočné dôvody domnievať sa, že primerané zariadenia nie sú v nasledujúcom prístave, do ktorého loď pripláva, k dispozícii, alebo ak je tento prístav neznámy, členský štát vyžaduje, aby loď pred odchodom vyložila všetok odpad.

7.  Ak na základe dostupných informácií vrátane elektronicky dostupných informácií v systéme informovania, monitorovania a presadzovania, ktorý je uvedený v článku 14 tejto smernice alebo v GISIS, nie je možné stanoviť, že primerané zariadenia nie sú v nasledujúcom prístave, do ktorého loď pripláva, k dispozícii, alebo ak je tento prístav neznámy, členský štát vyžaduje, aby loď pred odchodom vyložila všetok odpad.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Kapitán pevnej alebo plávajúcej plošiny zabezpečí, aby sa odpad privážal do prístavných zberných zariadení v pravidelných intervaloch v súlade s dohovorom MARPOL.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7 a

 

Kapitán lode, ktorá priplávala do prístavu Únie, pred opustením prístavu uplatní postupy predbežného čistenia pre perzistentné plávajúce látky s vysokou viskozitou vrátane parafínu, v súlade s prílohou II k dohovoru MARPOL a vypustí všetky zvyšky alebo vodné zmesi v prístave vykladania až do vyprázdnenia nádrže a zbavenia odtokového potrubia zvyškov.

Odôvodnenie

Vzhľadom na prijatie pozmeňujúcich návrhov PPR vo februári 2018, ktoré vyžadujú predbežné čistenie nádrží s perzistentnými plávajúcimi látkami s vysokou viskozitou, ktoré sa zvážia pre prijatie do prílohy II MEPC 73, by mala EÚ zahrnúť tieto požiadavky do revidovanej smernice o PRF, a vytvoriť z nich tak zákon Únie, pričom pridá povinnosť zabezpečiť, aby bolo odtokové potrubie zbavené zvyškov. Najmä parafín sa vypúšťa do mora a dostáva sa na európske pláže, a spôsobuje tak problémy okrem iného voľne žijúcim druhom.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby boli náklady na prevádzku prístavných zberných zariadení na zber a spracovanie odpadu z lodí iného ako zvyšky nákladu uhrádzané z poplatkov vyberaných od lodí. Do týchto nákladov patria aj prvky uvedené v prílohe 4.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby boli náklady na prevádzku prístavných zberných zariadení na zber a spracovanie odpadu z lodí vrátane zvyškov lodného nákladu tvorených perzistentnými plávajúcimi látkami s vysokou viskozitou, ale s vylúčením iných zvyškov nákladu uhrádzané z poplatkov vyberaných od lodí. Do týchto nákladov patria aj prvky uvedené v prílohe 4.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  s cieľom poskytovať čo najväčší stimul na vykladanie odpadu, ako je to vymedzené v prílohe V k dohovoru MARPOL, vrátane odpadu zozbieraného v sieťach počas rybolovných operácií, sa z nepriameho poplatku, ktorý sa má zaplatiť, hradia všetky náklady prístavných zberných zariadení na tento odpad s cieľom zabezpečiť právo na vyloženie bez akýchkoľvek ďalších priamych poplatkov;

c)  s cieľom poskytovať čo najväčší stimul na vykladanie odpadu, ako je to vymedzené v prílohe V k dohovoru MARPOL, vrátane odpadu zozbieraného v sieťach počas rybolovných operácií a zvyškov nákladu tvorených perzistentnými plávajúcimi látkami s vysokou viskozitou, sa z nepriameho poplatku, ktorý sa má zaplatiť, hradia všetky náklady prístavných zberných zariadení na tento odpad s cieľom zabezpečiť právo na vyloženie bez akýchkoľvek ďalších priamych poplatkov;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  S cieľom predísť tomu, aby náklady na zber v prístavných zberných zariadeniach a následné spracovanie pasívne vyloveného odpadu znášali výlučne používatelia prístavu, uhradia tieto náklady členské štáty plne z príjmov získaných z alternatívnych zdrojov príjmov uvedených v prílohe 4.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Poplatky sa znížia, ak sa na základe konštrukcie, vybavenia a prevádzky lode preukáže, že loď produkuje znížené množstvo odpadu a so svojím odpadom nakladá udržateľne a environmentálne vhodným spôsobom. Komisia je splnomocnená prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 19 vymedzovať kritériá na určovanie toho, či loď spĺňa požiadavky stanovené v tomto odseku v súvislosti s nakladaním s odpadom na palube lode.

5.  Poplatky sa znížia, ak sa na základe konštrukcie, vybavenia, politiky verejného obstarávania a prevádzky lode preukáže, že loď produkuje znížené množstvo odpadu kategórie, na ktorú sa vzťahuje poplatok, a svoj odpad spracúva udržateľne a environmentálne vhodným spôsobom v súlade s prílohou 4a pre lode iné ako rybárske plavidlá, a v súlade s prílohou 4b pre rybárske plavidlá. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 19 prijímať delegované akty s cieľom meniť prílohy 4a a 4b na účely úpravy harmonizovaných minimálnych požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  oslobodenie nepredstavuje negatívny vplyv na námornú bezpečnosť, zdravie, život na palube, pracovné prostriedky alebo morské prostredie;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 12– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pokiaľ ide o inšpekcie lodí, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice 2009/16/ES, členské štáty zabezpečia, aby sa tieto inšpekcie vykonali minimálne na 20 % z celkového počtu jednotlivých plavidiel za každú nižšie uvedenú kategóriu:

1.  Pokiaľ ide o inšpekcie lodí, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice 2009/16/ES, členské štáty zabezpečia, aby sa tieto inšpekcie vykonali minimálne na 20 % z celkového počtu jednotlivých plavidiel ročne za každú nižšie uvedenú kategóriu:

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty stanovia postupy inšpekcií rybárskych plavidiel s hrubou priestornosťou pod 100 ton, ako aj pre rekreačné plavidlá s hrubou priestornosťou pod 100 ton, s cieľom zabezpečiť súlad s platnými požiadavkami tejto smernice a zabezpečiť vykonanie inšpekcií aspoň 20 % celkového počtu jednotlivých rybárskych plavidiel a rekreačných plavidiel, ktoré ročne priplávajú do príslušného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Výsledky inšpekcií uvedených v odseku 1 sa zaznamenajú v časti systému informovania, monitorovania a presadzovania uvedeného v článku 15 tejto smernice.

2.  Výsledky inšpekcií uvedených v odsekoch 1 a 1a sa zaznamenajú v časti systému informovania, monitorovania a presadzovania uvedeného v článku 15 tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zavedú postupy inšpekcií rybárskych plavidiel s hrubou priestornosťou pod 100 ton, ako aj rekreačných plavidiel s hrubou priestornosťou pod 100 ton, s cieľom zabezpečiť súlad s platnými požiadavkami tejto smernice.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  v prípade straty rybárskeho výstroja informácie požadované podľa článku 48 nariadenia Rady (ES) č. 1224/20091a;

 

______________

 

1a Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky nahlasovania straty rybárskeho výstroja sa Komisii udeľujú vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o formát nahlasovania. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 20 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia na základe údajov nahlásených v súlade s odsekom 2 písm. da) do 31. decembra 2022, a následne každé dva roky, zverejní súhrnnú správu o strate rybárskeho výstroja.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia zabezpečí, aby bolo možné na účely monitorovania vykonávania smernice získať z inšpekčnej databázy všetky príslušné údaje nahlásené členskými štátmi.

4.  Komisia zabezpečí, aby bolo možné na účely monitorovania vykonávania smernice získať z inšpekčnej databázy všetky príslušné údaje nahlásené členskými štátmi. Komisia pravidelne preskúma databázu s cieľom monitorovať vykonávanie smernice a upriami pozornosť na všetky pochybnosti týkajúce sa komplexného vykonávania s cieľom podnietiť nápravné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia umožní organizáciu výmeny skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov a expertmi, a to aj zo súkromného sektora, ktorá sa týka uplatňovania tejto smernice v prístavoch Únie.

Komisia umožní organizáciu výmeny skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov a expertmi, a to aj zo súkromného sektora a občianskej spoločnosti, ktorá sa týka uplatňovania tejto smernice v prístavoch Únie.

Odôvodnenie

Výmena skúseností by sa nemala uskutočňovať len medzi vnútroštátnymi orgánmi a expertmi zo súkromného sektora, ale mala by zahŕňať aj expertov z občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty najneskôr do ... [12 mesiacov po dátume prijatia tejto smernice] a následne každé dva roky podajú Komisii správu o ich najlepších postupoch týkajúcich sa udržateľného riadenia odpadov na palube lodí a v ich prístavoch. Šesť mesiacov po každej lehote pre podanie správy Komisia pripraví správu o týchto najlepších postupoch s cieľom poskytnúť usmernenia týkajúce sa spracovania pre dosiahnutie cieľov tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 20 a – odsek 1 – bod 1 (nový)

Smernica 2005/35/ES

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 20 a

 

Zmeny smernice 2005/35/ES

 

Smernica 2005/35/ES sa mení takto:

 

(1)  v článku 2 sa bod 2 nahrádza takto:

2. „Znečisťujúce látky“ znamenajú látky, ktoré sú uvedené v prílohách I (ropné látky) II (škodlivé kvapalné látky vo veľkom množstve) dohovoru Marpol 73/78.

2.  „Znečisťujúce látky“ znamenajú látky, ktoré sú uvedené v prílohách I (ropné látky), II (škodlivé kvapalné látky vo veľkom množstve), IV (odpadové vody), V (odpadky) a VI (odpad spojený so znečistením ovzdušia) dohovoru Marpol 73/78 v jeho aktualizovanej verzii.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim návrhom k článku 20a (nový), v ktorom sa navrhuje upraviť vymedzenie pojmu „znečisťujúce látky“ v smernici o znečisťovaní mora z lodí.)

Odôvodnenie

Smernica 2005/35/ES vytvára predpisy o ukladaní sankcií v prípade vypúšťania znečisťujúcich látok z lodí. V súčasnosti sa vzťahuje len na odpad v prílohách I (ropné látky) a II (škodlivé kvapalné látky vo veľkom množstve) dohovoru MARPOL. Mala by sa zmeniť s cieľom zahrnúť aj vypúšťanie uvedené v prílohe IV (odpadové vody), prílohe V (odpadky) a VI (znečistenie ovzdušia). Takéto vypúšťanie, ak k nemu došlo úmyselne, z nepozornosti alebo závažnej nedbalosti, by sa malo takisto vnímať ako trestný čin.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 20 a – odsek 1 – bod 2 (nový)

Smernica 2005/35/ES

Článok 5 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2)   V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.   Vypúšťanie znečisťujúcich látok do ktorejkoľvek z oblastí uvedených v článku 3 ods. 1 sa nepovažuje za porušenie, ak spĺňa podmienky ustanovené v pravidle 15, 34, 4.1. alebo 4.3. prílohy I alebo v pravidle 13, 3.1.1. alebo 3.1.3. prílohy II dohovoru Marpol 73/78.

“1.   Vypúšťanie znečisťujúcich látok do ktorejkoľvek z oblastí uvedených v článku 3 ods. 1 sa nepovažuje za porušenie, ak spĺňa podmienky ustanovené v pravidle 15, 34, 4.1. alebo 4.3. prílohy I alebo v pravidle 13, 3.1.1. alebo 3.1.3. prílohy II, alebo v pravidlách 3 a 11 v prílohe IV, pravidle 4, 5, 6 alebo 7 prílohy V, alebo pravidle 3 prílohy VI dohovoru Marpol 73/78 v jeho aktualizovanej verzii.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim návrhom k článku 20a (nový), v ktorom sa navrhuje upraviť vymedzenie pojmu „znečisťujúce látky“ v smernici o znečisťovaní mora z lodí.)

Odôvodnenie

Vzhľadom na zmenu vymedzenia znečisťujúcich látok je potrebné príslušne upraviť výnimky. Výnimky by mali zohľadniť výnimky v dohovore MARPOL.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 20 a – odsek 1 – bod 3 (nový)

Smernica 2005/35/ES

Článok 5 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(3)   V článku 5 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.   Vypúšťanie znečisťujúcich látok do oblastí uvedených v článku 3 ods. 1 písm. c), d) a e) sa nepovažuje za porušenie zo strany vlastníka lode, veliteľa lode alebo posádky, ak spĺňa podmienky stanovené v pravidle 4.2 prílohy I alebo v pravidle 3.1.2 prílohy II dohovoru Marpol 73/78.

2.   Vypúšťanie znečisťujúcich látok do oblastí uvedených v článku 3 ods. 1 písm. c), d) a e) sa nepovažuje za porušenie zo strany vlastníka lode, veliteľa lode alebo posádky, ak spĺňa podmienky stanovené v pravidle 4.2 prílohy I, v pravidle 3.1.2 prílohy II, v pravidlách 3 a 11 v prílohe IV, pravidle 4, 5, 6 alebo 7 prílohy V, alebo pravidle 3 prílohy VI, dohovoru Marpol 73/78 v jeho aktualizovanej verzii.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim návrhom k článku 20a (nový), v ktorom sa navrhuje upraviť vymedzenie pojmu „znečisťujúce látky“ v smernici o znečisťovaní mora z lodí.)

Odôvodnenie

Vzhľadom na zmenu vymedzenia znečisťujúcich látok je potrebné príslušne upraviť výnimky. Výnimky by mali zohľadniť výnimky v dohovore MARPOL. Pre znečisťujúce látky, ktoré patria do rozsahu príloh IV, V alebo VI, neexistuje dôvod na uplatňovanie odlišných výnimiek v prípade prielivov, výlučných hospodárskych zón alebo otvoreného mora.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Príloha 4 – podnadpis 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kategórie nákladov na prevádzku a správu PRF

Kategórie nákladov a čistých príjmov súvisiacich s prevádzkou a správou PRF

Odôvodnenie

Mali by sa uvádzať aj čisté príjmy, ktoré by sa mali použiť o. i. na pokrytie nákladov súvisiacich s pasívne vyloveným odpadom.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Príloha 4 – stĺpec 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Čisté príjmy

 

Čisté výnosy zo systémov nakladania s odpadom a vnútroštátne/regionálne finančné prostriedky vrátane nižšie uvedených príjmových položiek:

 

-  čisté finančné výhody zo systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu,

 

-  ďalšie čisté príjmy zo systémov nakladania s odpadom, ako napríklad systému recyklácie,

 

-  financovanie z Európskeho námorného a rybárskeho fondu,

 

-  ďalšie finančné prostriedky alebo dotácie, ktoré majú prístavy k dispozícii na nakladanie s odpadom a rybársku činnosť.

Odôvodnenie

Mali by sa uvádzať čisté príjmy, ktoré by sa mali použiť na pokrytie nákladov súvisiacich s pasívne vyloveným odpadom.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Príloha 4 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

PRÍLOHA 4a

 

POŽIADAVKY NA LODE INÉ AKO RYBÁRSKE PLAVIDLÁ OPRÁVŇUJÚCE NA ZNÍŽENIE POPLATKU, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 8 ODS. 5

 

Požiadavky, ktoré musia spĺňať všetky lode iné ako rybárske plavidlá, aby boli oprávnené na zníženie poplatku:

 

a)  prijatie plánu riadenia znižovania množstva odpadkov s opatreniami a postupmi zameranými na minimalizovanie množstva materiálu braného na palubu, ktorý by sa mohol stať odpadom;

 

b)  zavedenie opatrení a postupov na zníženie množstva odpadkov vyprodukovaných počas zaobstarávania dodávok a zásob vrátane:

 

-  používania zásob, ktoré sú dodávané vo voľne loženej forme a v recyklovaných či opätovne použiteľných obaloch a kontajneroch;

 

-  vyhýbania sa používaniu jednorazových pohárov, náčinia, riadu, uterákov, handier a iných úžitkových predmetov vždy, keď je to možné;

 

-  vyhýbania sa zásobám vyrobeným z plastov alebo zabaleným v plastoch, pokiaľ nie sú špeciálne určené na opätovné použitie;

 

c)  zavedenie opatrení a postupov na zníženie množstva odpadkov vyprodukovaných počas výberu materiálov na uloženie a zabezpečenie alebo ochranu nákladu pred poveternostnými podmienkami vrátane:

 

-  používanie trvalých, opätovne použiteľných pokrývok na ochranu tovaru namiesto jednorazových alebo recyklovateľných plastových plachiet;

 

-  používanie systémov a metód ukladania, ktoré využívajú materiál na ochranné obklady, podpery, lemovanie a balenie;

 

d)  vykonávanie triedenia odpadkov priamo pri zdroji a jeho zberu vrátane zabezpečenia zreteľne označených odpadkových košov na palube lode na účely príjmu a triedenia odpadkov pri ich vzniku;

 

e)  poskytovanie výcviku posádky a zavedenie prevádzkových postupov s cieľom obmedziť náhodné alebo úmyselné vypúšťanie akéhokoľvek odpadu;

 

f)  vykonávanie disciplinárnych konaní a ukladanie sankcií za pochybenie zamestnanca, ktorého dôsledkom bolo vypustenie odpadu do mora.

Odôvodnenie

Požiadavky na získanie nároku na zníženie poplatku by mali byť stanovené v prílohe. Základom týchto požiadaviek sú usmernenia dohovoru MARPOL. Spravodajca doplnil ustanovenia týkajúce sa výcviku posádky a disciplinárnych konaní.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Príloha 4 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

PRÍLOHA 4b

 

POŽIADAVKY NA RYBÁRSKE PLAVIDLÁ OPRÁVŇUJÚCE NA ZNÍŽENIE POPLATKU, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 8 ODS. 5

 

Požiadavky, ktoré musia spĺňať rybárske plavidlá, aby boli oprávnené na zníženie poplatku:

 

1.  Požiadavky vzťahujúce sa na všetky rybárske plavidlá:

 

-  zaobstaranie rybárskeho výstroja a súčastí navrhnutých s cieľom podporiť opätovné použitie a recykláciu na konci životnosti;

 

-  odborná príprava zameraná na prevenciu a nápravu strát;

 

-  vyloženie pasívne vyloveného odpadu zozbieraného v sieťach počas rybolovných operácií v prístavných zberných zariadeniach;

 

2.  Okrem bodu 1 sa na rybárske plavidlá dlhšie ako 12 metrov vzťahujú tieto požiadavky:

 

a)  prijatie plánu riadenia znižovania množstva odpadu s opatreniami a postupmi na minimalizáciu naloďovania materiálu, ktorý by sa mohol stať odpadom;

 

b)  zavedenie opatrení a postupov na zníženie množstva odpadkov vyprodukovaných počas zaobstarávania dodávok a zásob vrátane:

 

-  používania zásob, ktoré sú dodávané vo voľne loženej forme a v recyklovaných či opätovne použiteľných obaloch a kontajneroch;

 

-  vyhýbania sa používaniu jednorazových pohárov, náčinia, riadu, uterákov, handier a iných úžitkových predmetov vždy, keď je to možné;

 

-  vyhýbania sa zásobám vyrobeným z plastov alebo zabaleným v plastoch, pokiaľ nie sú špeciálne určené na opätovné použitie;

 

c)  zavedenie opatrení a postupov na zníženie množstva odpadkov vyprodukovaných počas výberu materiálov na uloženie a zabezpečenie alebo ochranu nákladu pred poveternostnými podmienkami vrátane:

 

-  používanie trvalých, opätovne použiteľných pokrývok na ochranu tovaru namiesto jednorazových alebo recyklovateľných plastových plachiet;

 

-  používanie systémov a metód ukladania, ktoré využívajú materiál na ochranné obklady, podpery, lemovanie a balenie;

 

d)  vykonávanie triedenia odpadkov priamo pri zdroji a jeho zberu vrátane zabezpečenia zreteľne označených odpadkových košov na palube lode na účely príjmu a triedenia odpadkov pri ich vzniku;

 

e)  poskytovanie výcviku posádky a zavedenie prevádzkových postupov s cieľom obmedziť náhodné alebo úmyselné vypúšťanie akéhokoľvek odpadu;

 

f)  vykonávanie disciplinárnych konaní a ukladanie sankcií za pochybenie zamestnanca, ktorého dôsledkom bolo vypustenie odpadu do mora.

 

3.  Okrem bodu 1 sa na rybárske plavidlá kratšie ako 12 metrov, ktoré pôsobia výlučne vo svojich pobrežných vodách alebo nikdy nestrávia na mori viac ako 24 hodín, vzťahuje táto požiadavka:

 

-  dostupnosť zariadenia na vytiahnutie strateného výstroja na palube.

Odôvodnenie

Kritériá na priznanie zníženého poplatku pre rybárske plavidlá by sa mali stanoviť v prílohe. Niektoré požiadavky by sa mali uplatňovať na všetky rybárske plavidlá, niektoré navyše len na stredne veľké/veľké alebo malé rybárske plavidlá. Všetky rybárske plavidlá by si mali zaobstarať opätovne použiteľné a recyklovateľné siete, aby boli oprávnené na zníženie poplatku. Stredné veľké/veľké rybárske plavidlá by mali prijať opatrenia na zníženie množstva odpadkov na základe usmernení uvedených v dohovore MARPOL. Malé rybárske plavidlá by mali byť motivované k tomu, aby na palube mali zariadenia na vytiahnutie strateného výstroja.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Prístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí

Referenčné čísla

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

5.2.2018

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

31.5.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Bas Eickhout

7.3.2018

Prerokovanie vo výbore

20.6.2018

 

 

 

Dátum prijatia

13.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

1

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Linnéa Engström, Elena Gentile, Carolina Punset, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Tonino Picula, Lieve Wierinck

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

35

+

ALDE

Catherine Bearder, Carolina Punset, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Santiago Fisas Ayxelà, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

José Blanco López, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

ECR

John Procter

6

0

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

ENF

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

PPE

Elisabetta Gardini

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre rybárstvo (13.7.2018)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa zrušuje smernica 2000/59/ES a mení smernica 2009/16/ES a smernica 2010/65/EÚ

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Cláudia Monteiro de Aguiar

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Cieľ č. 14 trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov upozorňuje na hrozby znečistenia mora a znečistenia živinami, vyčerpávanie zdrojov a zmenu klímy, z ktorých všetky spôsobuje predovšetkým ľudská činnosť. Tieto hrozby spôsobujú ďalší tlak na environmentálne systémy ako biodiverzita a prírodná infraštruktúra a zároveň vytvárajú globálne sociálno-ekonomické problémy vrátane zdravotných, bezpečnostných a finančných rizík. Európska únia musí chrániť morské druhy a podporovať ľudí, ktorí sú od oceánov závislí z dôvodu svojho zamestnania, zdrojov alebo voľnočasových aktivít.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Iniciatívy v sektore rybárstva zamerané na zníženie odpadu z rybolovu alebo vyhľadávanie plastového odpadu vrátane strateného rybárskeho výstroja by mali byť vítané.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) V smernici 2008/98/ES sa stanovujú hlavné zásady nakladania s odpadom vrátane zásady „znečisťovateľ platí“ a hierarchie odpadového hospodárstva, v ktorých sa vyzýva na uprednostňovanie opätovného využívania a recyklácie odpadu pred inými formami zhodnocovania a zneškodňovania odpadu a vyžaduje sa zavedenie systémov separovaného zberu odpadu. Tieto povinnosti sa týkajú aj nakladania s odpadom z lodí.

(11) V smernici 2008/98/ES sa stanovujú hlavné zásady nakladania s odpadom vrátane zásady „znečisťovateľ platí“ a hierarchie odpadového hospodárstva, v ktorých sa vyzýva na uprednostňovanie opätovného využívania a recyklácie odpadu pred inými formami zhodnocovania a zneškodňovania odpadu a vyžaduje sa zavedenie systémov separovaného zberu odpadu. Navyše hlavnou zásadou právnych predpisov Únie o odpade je koncepcia rozšírenej zodpovednosti výrobcu, na základe ktorej sú za vplyv výrobkov na životné prostredie počas ich celého životného cyklu zodpovední výrobcovia. Tieto povinnosti sa týkajú aj nakladania s odpadom z lodí.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18a) V niektorých členských štátoch boli zriadené systémy na poskytovanie financovania rybárom ako kompenzáciu za náklady, ktoré by im mohli vzniknúť v dôsledku vykladania odpadu z rybárskeho výstroja alebo aktívne a pasívne vyloveného odpadu na pobreží. Tieto systémy by sa mohli podporovať systémami rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktoré by dopĺňali systémy náhrady nákladov vytvorené v súlade s touto smernicou. Tieto systémy náhrady nákladov by však nemali odrádzať rybárske plavidlá a prístavné komunity od účasti na existujúcich systémoch vykladania aktívne a pasívne vyloveného odpadu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18b) S cieľom podporiť vykladanie pasívne vyloveného odpadu zozbieraného v sieťach počas bežných rybolovných operácií by mali členské štáty pokrývať náklady spojené s jeho zberom v prístavných zberných zariadeniach a následné nakladanie s ním prostredníctvom príjmov získaných z alternatívnych zdrojov príjmov.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa táto smernica zaoberala aj pasívne vyloveným odpadom. Vykladanie pasívne vyloveného odpadu by pre rybárske plavidlá nemalo predstavovať dodatočné náklady. Náklady na zber pasívne vyloveného odpadu v prístavných zberných zariadeniach a jeho následné spracovanie by sa malo financovať z alternatívnych zdrojov príjmov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Koncepcia „ekologických lodí“ by sa mala ďalej rozvíjať vo vzťahu k nakladaniu s odpadom, aby sa mohol v prípade lodí, ktoré znižujú objem odpadu na palube, uplatňovať efektívny systém odmien.

(19) Koncepcia „ekologických lodí“ by sa mala implementovať v oblasti nakladania s odpadom. V celej Únii by sa mali zaviesť minimálne požiadavky, aby sa mohol v prípade lodí, ktoré znižujú objem odpadu na palube, uplatňovať efektívny systém odmien v súlade s najlepšími postupmi a usmerneniami Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) z roku 2017 pre vykonávanie prílohy V k dohovoru MARPOL. Znižovanie objemu odpadu sa okrem toho dosahuje predovšetkým efektívnym triedením odpadu na palube v súlade s usmerneniami IMO pre prílohu V k dohovoru MARPOL a normami vypracovanými Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu.

Odôvodnenie

Koncepcia „ekologických lodí“ by sa mala implementovať okamžite, najmä vzhľadom na skutočnosť, že už existujú jasné usmernenia, ktoré sa na túto koncepciu vzťahujú.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a) Plastový rybársky výstroj má vysoký recyklačný potenciál, najmä ak je správne navrhnutý. Preto treba v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ zaviesť systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu s cieľom financovať správne nakladanie s odpadom, pokiaľ ide o rybársky výstroj a jeho súčasti, a dosiahnuť vysokú mieru zberu.

Odôvodnenie

Požiadavky na „rozšírenú zodpovednosť výrobcov“ by sa mali stanoviť aj pre rybársky výstroj.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32a)   V prípade regiónov, ktoré nie sú schopné splniť stanovené podmienky pri zabezpečovaní primeranosti prístavných zberných zariadení, sa musia vziať do úvahy špecifiká najvzdialenejších regiónov uznané v súlade s článkom 349 ZFEÚ. Musí sa preto zohľadniť ich osobitné postavenie. Z tohto dôvodu je potrebné, aby členské štáty mohli prijať osobitné opatrenia na financovanie s cieľom zabezpečiť dostupnosť primeraných zberných zariadení.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „odpad z lodí“ je každý odpad vrátane zvyškov nákladu, ktorý vzniká počas prevádzky lode alebo počas činností nakladania, vykladania a čistenia, alebo odpad, ktorý sa zozbiera v sieťach počas rybolovných operácií, a ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti príloh I, II, IV, V a VI k dohovoru MARPOL;

c)  „odpad z lodí“ je každý odpad vrátane zvyškov nákladu, ktorý vzniká počas prevádzky lode alebo počas činností nakladania, vykladania a čistenia a ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti príloh I, II, IV, V a VI k dohovoru MARPOL;

Odôvodnenie

Mali by sa vymedziť všetky formy odpadu súvisiace s rybolovom, aby sa zaručilo zahrnutie nespravodlivých povinností, ako napríklad odpad z rýb súvisiaci s činnosťou na palube.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  „odpad z rybárskych plavidiel“ je každý odpad, ktorý vzniká počas prevádzky rybárskeho plavidla alebo počas činností nakladania, vykladania a čistenia a ktorý patrí priamo a jednotlivo do rozsahu pôsobnosti príloh I, II, IV, V a VI k dohovoru MARPOL, s výnimkou čerstvých celých rýb alebo rýb, ktoré nie sú čerstvé, z rybolovných činností vykonávaných počas plavby alebo z akvakultúrnych činností;

Odôvodnenie

Mali by sa vymedziť všetky formy odpadu súvisiace s rybolovom, aby sa zaručilo zahrnutie nespravodlivých povinností, ako napríklad odpad z rýb súvisiaci s činnosťou na palube.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  „pasívne zozbieraný odpad“ je odpad zozbieraný v sieťach počas rybolovných operácií;

Odôvodnenie

Mali by sa vymedziť všetky formy odpadu súvisiace s rybolovom, aby sa zaručilo zahrnutie nespravodlivých povinností, ako napríklad odpad z rýb súvisiaci s činnosťou na palube.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  „aktívne zozbieraný odpad“ je odpad zozbieraný počas nerybolovných výjazdov, ktorých jediným účelom je odstraňovanie morského odpadu z mora;

Odôvodnenie

Mali by sa vymedziť všetky formy odpadu súvisiace s rybolovom, aby sa zaručilo zahrnutie nespravodlivých povinností, ako napríklad odpad z rýb súvisiaci s činnosťou na palube.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  „rybársky výjazd“ je akákoľvek plavba rybárskeho plavidla, počas ktorej sa vykonávajú rybolovné činnosti, pričom sa začína odchodom rybárskeho plavidla z prístavu a končí sa jeho príchodom do prístavu vyplávania alebo do iného prístavu, v ktorom sa uskutočňuje vykládka;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Členské štáty zavedú systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu týkajúce sa rybárskeho výstroja a súčastí rybárskeho výstroja, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky stanovené v článku 8a smernice 2008/98/ES a zahŕňajú prispôsobené finančné príspevky, ktoré podporujú uvádzanie na trh rybárskeho výstroja navrhnutého tak, aby podporoval recykláciu;

Odôvodnenie

Členské štáty by mali prijať a uplatňovať povinné systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu v rybárskych prístavoch v súlade s minimálnymi prevádzkovými požiadavkami stanovenými v revidovanej rámcovej smernici o odpade, a to s dôrazom na prispôsobené poplatky s cieľom podporiť návrh výstroja, ktorý sa dá ľahko recyklovať.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4a.  Vzhľadom na špecifiká najvzdialenejších regiónov uznané v súlade s článkom 349 ZFEÚ majú členské štáty možnosť prijať osobitné opatrenia na financovanie s cieľom zabezpečiť dostupnosť primeraných zberných zariadení. Okrem toho je možné udeliť členským štátom dvojročnú výnimku z povinností uvedených vyššie pre najvzdialenejšie regióny, ak sa tieto regióny nepovažujú za schopné zabezpečiť primeranosť prístavných zberných zariadení.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto požiadavka sa nevzťahuje na malé prístavy bez obsluhy, ani na vzdialené prístavy za predpokladu, že členské štáty, v ktorých sa takýto prístav nachádza, nahlasujú tieto informácie elektronicky do časti systému informovania, monitorovania a presadzovania uvedeného v článku 14 tejto smernice.

Táto požiadavka sa nevzťahuje na malé prístavy, prístavy bez obsluhy, ani na vzdialené prístavy za predpokladu, že členské štáty, v ktorých sa takýto prístav nachádza, nahlasujú tieto informácie elektronicky do časti systému informovania, monitorovania a presadzovania uvedeného v článku 14 tejto smernice.

Odôvodnenie

Keď loď vykladá odpad v malých prístavoch počas dní pracovného pokoja alebo mimo bežných pracovných hodín, je veľmi pravdepodobné, že v týchto prístavoch nie je dostatok zamestnancov a loď nedostane potvrdenie o prijatí odpadu.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Ak nie je možné vytiahnuť stratený rybársky výstroj, kapitán lode zapíše informácie o ňom do lodného denníka. Príslušný orgán vlajkového členského štátu informuje príslušný orgán pobrežného členského štátu.

 

Členské štáty zbierajú a zaznamenávajú informácie o stratenom rybárskom výstroji a každoročne ich zasielajú Komisii.

Odôvodnenie

Návrh správy výboru TRAN, ktorý je gestorským výborom, obsahuje podobné požiadavky, ale zahŕňa delegovanie právomocí na Komisiu, pokiaľ ide o formát oznamovania informácií. Úpravou požiadaviek podľa znenia článku 1 ods. 42 návrhu nariadenia týkajúceho sa kontroly rybného hospodárstva [COM (2018) 368] sa tak predchádza vytváraniu potenciálne rozdielnych požiadaviek

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Ak sa nasledujúci prístav, do ktorého loď pripláva, nachádza mimo Únie alebo ak existujú dostatočné dôvody domnievať sa, že v nasledujúcom prístave, do ktorého loď pripláva, nie sú primerané zariadenia k dispozícii, alebo ak je tento prístav neznámy, členský štát vyžaduje, aby loď vyložila všetok odpad pred odchodom.

7. Ak sa nasledujúci prístav, do ktorého loď pripláva, nachádza mimo Únie a ak existujú dostatočné dôvody domnievať sa, že v nasledujúcom prístave, do ktorého loď pripláva, nie sú primerané zariadenia k dispozícii, alebo ak je tento prístav neznámy, členský štát vyžaduje, aby loď vyložila všetok odpad pred odchodom.

Odôvodnenie

Ak majú lode dostatočnú kapacitu na uskladnenie, aby mohli pokračovať v činnosti bez toho, aby museli čiastočne vyložiť odpad, ale predovšetkým vzhľadom na brexit je príliš prísne žiadať, aby lode vyložili všetok odpad v prístave Európskej únie pred odchodom. Výnimka by sa napríklad nevzťahovala na rybárske plavidlo, ktoré vypláva z Francúzska, ryby vyloží v prístave Spojeného kráľovstva a potom sa vráti. To isté platí pre najvzdialenejšie regióny.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli náklady na prevádzku prístavných zberných zariadení na zber a spracovanie odpadu z lodí iného ako zvyšky nákladu uhrádzané z poplatkov vyberaných od lodí. Do týchto nákladov patria aj prvky uvedené v prílohe 4.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa náklady na prevádzku prístavných zberných zariadení na zber a spracovanie odpadu z lodí iného ako zvyšky nákladu hradili kombináciou poplatkov vyberaných od lodí, príjmov zo systémov nakladania s odpadom a iných zdrojov. Tieto náklady a zisky sú uvedené v prílohe 4.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  s cieľom poskytovať čo najväčší stimul na vykladanie odpadu tak, ako je vymedzené v prílohe V k dohovoru MARPOL, vrátane odpadu zozbieraného v sieťach počas rybolovných operácií, sa z nepriameho poplatku, ktorý sa má zaplatiť, hradia všetky náklady prístavných zberných zariadení na tento odpad s cieľom zabezpečiť právo na vyloženie bez akýchkoľvek ďalších priamych poplatkov;

c)  s cieľom poskytovať čo najväčší stimul na vykladanie odpadu tak, ako je vymedzené v prílohe V k dohovoru MARPOL, je odpad, ktorý aktívne a pasívne zozbierajú rybolovné plavidlá, vyňatý z uplatnenia systému priameho poplatku stanoveného touto smernicou. Z nepriameho poplatku, ktorý sa má účtovať, sa hradia všetky náklady prístavných zberných zariadení na tento odpad s cieľom zabezpečiť právo na vyloženie bez akýchkoľvek ďalších priamych poplatkov.

 

Na vnútroštátnej a regionálnej úrovni možno zaviesť a financovať ďalšie opatrenia na zníženie nákladov a poskytnutie stimulov pre rybárov, aby aktívne a pasívne zbierali odpad.

 

S cieľom predísť tomu, aby náklady na zber v prístavných zberných zariadeniach a následné spracovanie pasívne vyloveného odpadu znášali výlučne používatelia prístavu, uhradia tieto náklady členské štáty plne z príjmov získaných z alternatívnych zdrojov príjmov uvedených v prílohe 4.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Poplatky sa môžu líšiť okrem iného podľa kategórie, typu a veľkosti lode, typu dopravy, do ktorej je loď zapojená, ako aj podľa služieb poskytovaných mimo bežných prevádzkových hodín prístavu.

4. Poplatky sa môžu líšiť okrem iného podľa kategórie, typu a veľkosti lode, označenia „ekologických lodí“ a typu dopravy, do ktorej je loď zapojená, rozličných druhov a kategórií odpadu vymedzených v prílohe 3 a rozličných typov zberu odpadu v závislosti od typu prístavu, ako aj podľa služieb poskytovaných mimo bežných prevádzkových hodín prístavu.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Poplatky sa môžu znížiť, ak sa na základe konštrukcie, vybavenia a prevádzky lode preukáže, že loď produkuje znížené množstvo odpadu a svoj odpad spracúva udržateľne a environmentálne vhodným spôsobom. Komisia je splnomocnená prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 19 vymedziť kritériá na určovanie toho, či loď spĺňa požiadavky stanovené v tomto odseku týkajúce sa nakladania s odpadom na palube lode.

5. Poplatky sa znížia, ak sa na základe konštrukcie, vybavenia a prevádzky lode preukáže, že loď produkuje znížené množstvo odpadu alebo svoj odpad spracúva udržateľne a environmentálne vhodným spôsobom formou triedenia odpadu na palube v súlade s plánmi riadenia stanovenými vnútroštátnymi alebo regionálnymi orgánmi. Komisia je splnomocnená prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 19 vymedziť kritériá na určovanie toho, či loď spĺňa požiadavky stanovené v tomto odseku v súvislosti s nakladaním s odpadom na palube lode.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  Dôkazom dohody podľa písmena b) je podpísaná zmluva s prístavom alebo podnikom spracúvajúcim odpad, potvrdenia o vyložení odpadu a potvrdenie o tom, že dohodu prijali všetky prístavy na trase lode. Dohoda o vyložení odpadu a platbe poplatku sa uskutoční v prístave Únie, aby predstavovala dostatočný dôkaz v súlade s týmto odsekom.

c)  Dôkazom dohody podľa písmena b) je podpísaná zmluva s prístavom alebo podnikom spracúvajúcim odpad a potvrdenia o vyložení odpadu. Dohoda o vyložení odpadu a platbe poplatku sa uzatvorí v prístave Únie, aby predstavovala dostatočný dôkaz v súlade s týmto odsekom.

Odôvodnenie

Povinnosť, aby všetky prístavy na trase lode výslovne schválili a potvrdili, že plavidlo sa rozhodlo vyložiť odpad v súlade so systémom nakladania s odpadom v určitom prístave, pridáva zbytočné byrokratické povinnosti rybárskym plavidlám aj prístavným orgánom a neprispieva k dosiahnutiu cieľov stanovených v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Ustanovenia členských štátov

 

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetky prístavy prijímajúce rybárske plavidlá s výnimkou vzdialených prístavov alebo prístavov, ktoré majú len malý počet rybárskych plavidiel, zaviedli iniciatívy zamerané na výlov odpadu s cieľom podporiť zber a meranie pasívne vyloveného odpadu pri bežných činnostiach rybolovu. 

 

2. Takéto systémy by mali byť zriadené v súlade s usmerneniami stanovenými v odporúčaní dohovoru OSPAR 2016/1 o znížení morského odpadu prostredníctvom iniciatív zameraných na výlov odpadu. 

 

3. Členské štáty môžu zriadiť a viesť vnútroštátny fond na podporu zberu pasívne vyloveného odpadu z rybárskych plavidiel. Fond je možné použiť na zabezpečenie fungovania iniciatív zameraných na výlov odpadu vrátane poskytnutia zariadení určených na skladovanie odpadu na palube, monitorovania pasívne vyloveného odpadu, vzdelávania a podpory dobrovoľnej účasti na iniciatíve, nákladov na spracovanie odpadu a na pokrytie nákladov na zamestnancov potrebných na zabezpečenie fungovania týchto systémov. 

 

4. Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa vo vnútroštátnej alebo regionálnej databáze zhromažďovali a ukladali údaje o množstve pasívne vyloveného odpadu na účely monitorovania a hodnotenia. Členské štáty informujú Komisiu do 31. decembra o zriadení vnútroštátnych fondov [dva roky po prijatí] a následne poskytnú každé dva roky dvojročné správy o činnostiach financovaných podľa tohto článku.

Odôvodnenie

Iniciatívy zamerané na výlov odpadu sa po prvýkrát objavili v roku 2002 vo Švédsku. Množstvo odpadu, ktorý sa vyzbiera v rámci týchto systémov, môže byť významné. Dohovorom OSPAR boli prijaté usmernenia o tom, ako rozvíjať projekt výlovu odpadu (Dohoda OSPAR 2017-08). Takéto systémy sú dobrovoľné, ale vyžadujú si významné zapojenie s cieľom zabezpečiť účasť posádky plavidla na systéme. Rybárske plavidlá musia mať veľké, pevné vrece na separovaný zber odpadu, ktorý bol vylovený pasívne, a po návrate do prístavu je potrebné odpad odvážiť a pred jeho zneškodnením zozbierať údaje. Vzhľadom na peňažné náklady spojené so zriadením a prevádzkou takýchto systémov je možné, že by sa stopercentný nepriamy poplatok za poplatky spojené s vyložením odpadu v prístave mohol výrazne zvýšiť s cieľom pokryť tieto náklady. Keďže väčšina pasívne vyloveného odpadu nepochádza z rybolovných činností, existujú dôvody na to, aby rybárske plavidlá nemali povinnosť zaň platiť. Ak by takúto povinnosť mali, bolo by to motívom na to, aby sa do takýchto činností nezapájali. Vnútroštátny fond by rozdelil náklady na výlov odpadu medzi všetkých užívateľov námorného priestoru v danej oblasti.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 9 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9b

 

Rozšírená zodpovednosť výrobcu

 

Členské štáty zavedú systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu pre rybársky výstroj a súčasti rybárskeho výstroja. Okrem minimálnych požiadaviek stanovených v článku 8a smernice 2008/98/ES musia tieto systémy zahŕňať aj prispôsobený poplatok s cieľom podporiť uvádzanie na trh rybárskeho výstroja navrhnutého tak, aby podporoval recykláciu.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali prijať a uplatňovať povinné systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu v súlade s minimálnymi požiadavkami stanovenými v revidovanej rámcovej smernici o odpade, a to s dôrazom na prispôsobené poplatky s cieľom podporiť návrh výstroja, ktorý sa dá ľahko recyklovať.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Príloha 4 – tabuľka – stĺpec 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príjmy

 

Výnosy zo systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu a vnútroštátne/regionálne finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii, vrátane nasledujúcich príjmových položiek:

 

– zber, preprava a spracovanie netriedeného odpadu (odpadu, na ktorý sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu, ale ktorý neprechádza kanálom separovaného zberu, napríklad odpad zozbieraný spolu so zmiešaným komunálnym odpadom);

 

– informovanie a zvyšovanie povedomia verejnosti;

 

– činnosti na prevenciu vzniku odpadu;

 

– prevencia a riadenie znečistenia;

 

– presadzovanie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu a dohľad nad jeho dodržiavaním (vrátane auditu, opatrení proti zneužívateľom atď.);

 

– administratíva, komunikácia, podávanie správ a správa údajov týkajúcich sa fungovania kolektívnych systémov;

 

– financovanie v rámci ENRF;

 

– ďalšie finančné prostriedky alebo dotácie, ktoré majú prístavy k dispozícii na nakladanie s odpadom a rybársku činnosť;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Príloha 4 – podnadpis 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kategórie nákladov na prevádzku a správu PRF

Kategórie nákladov a čistých príjmov súvisiacich s prevádzkou a správou PRF

Odôvodnenie

Odporúča sa tiež špecifikovať čisté príjmy, keďže by sa mali použiť okrem iného na pokrytie nákladov vynaložených na pasívny výlov odpadu.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Príloha 4 – tabuľka – stĺpec 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Čisté príjmy

 

Čisté výnosy zo systémov nakladania s odpadom a vnútroštátne/regionálne finančné prostriedky vrátane nižšie uvedených príjmových položiek:

 

– čisté finančné príspevky zo systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu;

 

– ďalšie čisté príjmy zo systémov nakladania s odpadom, ako sú napríklad systémy recyklácie;

 

– financovanie z Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

 

– ďalšie finančné prostriedky alebo dotácie, ktoré majú prístavy k dispozícii na nakladanie s odpadom a rybársku činnosť;

Odôvodnenie

Odporúča sa tiež špecifikovať čisté príjmy, keďže by sa mali použiť okrem iného na pokrytie nákladov vynaložených na pasívny výlov odpadu.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Príloha 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[uveďte názov lode] [uveďte číslo IMO]   [uveďte názov vlajkového štátu]

[uveďte názov lode] [uveďte číslo IMO]   [uveďte názov vlajkového štátu]

je plavidlo pravidelnej dopravy s častými a pravidelnými zastávkami v nasledujúcich prístavoch nachádzajúcich sa v [uveďte názov členského štátu] podľa harmonogramu alebo vopred stanovenej trasy:

je plavidlo pravidelnej dopravy alebo rybárskych výjazdov s častými a pravidelnými zastávkami v nasledujúcich prístavoch nachádzajúcich sa v [uveďte názov členského štátu] podľa harmonogramu alebo vopred stanovenej trasy:

Odôvodnenie

Je zrejmé, že sa smernica zameriava najmä na námornú dopravu. Aj rybárske a rekreačné plavidlá však vykonávajú pravidelné cesty s častými a pravidelnými zastávkami v prístavoch, pre ktoré by sa mali umožniť výnimky z povinnosti povinného vykladania odpadu z lodí, predbežného oznámenia o odpade a platby povinného poplatku v určitých prístavok na trase.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Prístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí

Referenčné čísla

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

19.4.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Cláudia Monteiro de Aguiar

20.3.2018

Prerokovanie vo výbore

21.3.2018

20.6.2018

 

 

Dátum prijatia

11.7.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, Giuseppe Ferrandino, Francisco José Millán Mon

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Fernando Ruas, Wim van de Camp

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

PPE

Alain Cadec, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Francisco José Millán Mon, Fernando Ruas, Annie Schreijer-Pierik

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

1

-

EFDD

Mike Hookem

3

0

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Prístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí

Referenčné čísla

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Dátum predloženia v EP

16.1.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

5.2.2018

PECH

19.4.2018

 

 

Postup pridružených výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

31.5.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Gesine Meissner

19.2.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.7.2018

 

 

 

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Dátum predloženia

15.10.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, John Howarth, Bogusław Liberadzki, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 6. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia