Postopek : 2018/0012(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0326/2018

Predložena besedila :

A8-0326/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 19.4
CRE 13/03/2019 - 19.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0192

POROČILO     ***I
PDF 1278kWORD 147k
15.10.2018
PE 620.820v02-00 A8-0326/2018

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, razveljavitvi Direktive 2000/59/ES ter spremembi Direktive 2009/16/ES in Direktive 2010/65/EU

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalka: Gesine Meissner

Pripravljavec mnenja (*):

Bas Eickhout, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 MNENJE Odbora za ribištvo
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, razveljavitvi Direktive 2000/59/ES ter spremembi Direktive 2009/16/ES in Direktive 2010/65/EU

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0033),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0014/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 23. maja 2018(1),

–  po posvetovanju z Evropskim odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenj Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in Odbora za ribištvo (A8-0326/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, razveljavitvi Direktive 2000/59/ES ter spremembi Direktive 2009/16/ES in Direktive 2010/65/EU

o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, razveljavitvi Direktive 2000/59/ES ter spremembi Direktive 2005/35/ES, Direktive 2009/16/ES in Direktive 2010/65/EU

(Povezano s predlogom spremembe k členu 20a (novo) za spremembo opredelitve onesnaževalnih snovi v direktivi o onesnaženju morja z ladij.)

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)   V cilju trajnostnega razvoja št. 14 OZN se opozarja na nevarnosti morskega onesnaževanja in onesnaževanja hranil, izčrpavanja virov in podnebnih sprememb, ki jih povzročajo predvsem človekove dejavnosti. Te grožnje dodatno obremenjujejo okoljske sisteme, kot sta biotska raznovrstnost in naravna infrastruktura, in povzročajo socialno-ekonomske težave na svetovni ravni, tudi glede zdravja, varnosti in finančnih tveganj. Evropska unija si mora prizadevati za zaščito morskih vrst in pomagati ljudem, ki so odvisni od oceanov, pa naj gre za zaposlovanje, vire ali preživljanje prostega časa.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  V zadnjih dveh desetletjih so bile izvedene pomembne spremembe konvencije MARPOL in njenih prilog, s katerimi so bili uvedeni strožje norme in prepovedi za izpuste odpadkov z ladij v morje.

(4)  V zadnjih dveh desetletjih so bile izvedene pomembne spremembe konvencije MARPOL in njenih prilog, s katerimi so bili uvedeni strožje norme za oddajo odpadkov in prepovedi za izpuste odpadkov z ladij v morje.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Vendar bi morala Unija nadaljevati delo na ravni Mednarodne pomorske organizacije pri prepovedi izpusta odpadne vode iz odprtih pralnikov in nekaterih ostankov tovora, da bi vzpostavili pravila, ki bodo enako stroga za morska plovila kot za plovila, ki plujejo po celinskih plovnih poteh Unije.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Države članice bi bilo treba spodbujati k sprejetju prepovedi izpusta odpadne vode iz odprtih pralnikov in nekaterih ostankov tovora v njihovih teritorialnih vodah.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5c)  Glavni cilj te direktive je preprečevanje izpustov odpadkov v morje. Odpadki od popravil in usedline od čiščenja ali popravila cistern zato ne bi smeli spadati na področje uporabe te direktive, saj se vedno odlagajo na kopnem, ko je ladja privezana ali v suhem doku. Odpadke od popravil in usedline od čiščenja ali popravila cistern ureja zakonodaja EU o odpadkih oziroma konvencija Mednarodne pomorske organizacije o ravnanju z balastnimi vodami.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Kljub tem regulativnim spremembam se odpadki še vedno izpuščajo v morje. To je posledica več dejavnikov, in sicer, da v pristaniščih niso vedno na voljo primerne pristaniške sprejemne zmogljivosti, da je izvrševanje pogosto nezadostno in da primanjkuje spodbud za oddajo odpadkov na kopnem.

(7)  Kljub tem regulativnim spremembam se odpadki še vedno izpuščajo v morje, zaradi česar nastajajo ogromni okoljski, družbeni in gospodarski stroški. To je posledica več dejavnikov, in sicer, da v pristaniščih niso vedno na voljo primerne pristaniške sprejemne zmogljivosti, da je izvrševanje pogosto nezadostno in da primanjkuje spodbud za oddajo odpadkov na kopnem.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Kljub izboljšavam je količina živilskih odpadkov, zlasti na potniških ladjah za križarjenje, še vedno lahko velika. Prakse upravljanja živilskih odpadkov so še vedno področje, na katerem je treba razviti prakse ločenega zbiranja in ponovne uporabe.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b) Pozdraviti bi bilo treba pobude v ribiškem sektorju, katerih cilj je zmanjšanje ribiških odpadkov ali zbiranje plastičnih odpadkov.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Direktiva 2000/59/ES od začetka veljavnosti prispeva k povečevanju količine odpadkov, oddanih v pristaniške sprejemne zmogljivosti, zaradi česar ima ključno vlogo pri zmanjševanju izpustov odpadkov v morje, kot je pokazala ocena Direktive v okviru programa REFIT.

(8)  V skladu z Direktivo 2000/59/ES morajo vse ladje, ki se ustavijo v evropskih pristaniščih, prispevati k stroškom pristaniških sprejemnih zmogljivosti, ne glede na to, ali te zmogljivosti dejansko uporabljajo. Direktiva 2000/59/ES od začetka veljavnosti prispeva k povečevanju količine odpadkov, oddanih v pristaniške sprejemne zmogljivosti, zaradi česar ima ključno vlogo pri zmanjševanju izpustov odpadkov v morje, kot je pokazala ocena Direktive v okviru programa REFIT.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Ocena v okviru programa REFIT je tudi pokazala, da Direktiva 2000/59/ES ni v celoti učinkovita zaradi neskladnosti z okvirom konvencije MARPOL. Poleg tega so države članice pripravile različne razlage ključnih pojmov v Direktivi, kot so primernost zmogljivosti, vnaprejšnje sporočanje o odpadkih in obvezna oddaja odpadkov v pristaniške sprejemne zmogljivosti ter izjeme za ladje, ki opravljajo redne prevoze. Ocena vključuje poziv k večji usklajenosti navedenih pojmov in nadaljnjemu usklajevanju s konvencijo MARPOL za preprečitev nepotrebnega upravnega bremena za pristanišča in uporabnike pristanišč.

(9)  Ocena v okviru programa REFIT je tudi pokazala, da Direktiva 2000/59/ES ni v celoti učinkovita zaradi neskladnosti z okvirom konvencije MARPOL. Poleg tega so države članice pripravile različne razlage ključnih pojmov v Direktivi, kot so primernost zmogljivosti, vnaprejšnje sporočanje o odpadkih in obvezna oddaja odpadkov v pristaniške sprejemne zmogljivosti ter izjeme za ladje, ki opravljajo redne prevoze. Ocena vključuje poziv k večji usklajenosti navedenih pojmov in nadaljnjemu usklajevanju s konvencijo MARPOL za preprečitev nepotrebnega upravnega bremena za pristanišča in uporabnike pristanišč. Potrebna je popolna uskladitev obveznosti oddaje s pravili o izpustih iz konvencije MARPOL.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Direktiva 2008/98/ES določa glavna načela ravnanja z odpadki, vključno z načelom „onesnaževalec plača“, in hierarhijo ravnanja z odpadki, ki poziva k ponovni uporabi in recikliranju odpadkov, ki naj bi imela prednost pred drugimi oblikami predelave in odstranjevanja odpadkov, ter zahteva vzpostavitev sistemov za ločeno zbiranje odpadkov. Te obveznosti veljajo tudi za ravnanje z odpadki z ladij.

(11) Direktiva 2008/98/ES določa glavna načela ravnanja z odpadki, vključno z načelom „onesnaževalec plača“, in hierarhijo ravnanja z odpadki, ki poziva k ponovni uporabi in recikliranju odpadkov, ki naj bi imela prednost pred drugimi oblikami predelave in odstranjevanja odpadkov, ter zahteva vzpostavitev sistemov za ločeno zbiranje odpadkov. Poleg tega je v zakonodaji Unije, ki se nanaša na ravnanje z odpadki, vodilno načelo koncept razširjene odgovornosti proizvajalca, na podlagi katerega so proizvajalci odgovorni za vpliv njihovih proizvodov na okolje v celotnem življenjskem ciklu. Te obveznosti veljajo tudi za ravnanje z odpadki z ladij.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Ločeno zbiranje odpadkov z ladij, vključno z zavrženim ribolovnim orodjem, je potrebno za zagotovitev nadaljnje predelave v naslednjih členih verige ravnanja z odpadki. Smeti se pogosto ločujejo na krovu ladij v skladu z mednarodnimi normami in standardi, zakonodaja Unije pa bi morala zagotavljati, da ta prizadevanja za ločevanje odpadkov na krovu niso ogrožena zaradi pomanjkanja ureditev za ločeno zbiranje na obali.

(12)  Ločeno zbiranje odpadkov z ladij, vključno z zavrženim ribolovnim orodjem, je potrebno za zagotovitev nadaljnje predelave za ponovno uporabo ali recikliranje v naslednjih členih verige ravnanja z odpadki ter za preprečitev povzročitve škode za morske živali in morsko okolje. Smeti se pogosto ločujejo na krovu ladij v skladu z mednarodnimi normami in standardi, zakonodaja Unije pa bi morala zagotavljati, da ta prizadevanja za ločevanje odpadkov na krovu niso ogrožena zaradi pomanjkanja ureditev za ločeno zbiranje na obali. Države članice bi morale spodbujati uporabo sistemov za ločeno zbiranje odpadkov, ki so najbolj primerni za posamezna pristanišča glede na njihove značilnosti.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Ločeno zbiranje odpadkov, kot so živilski odpadki, maziva in kurilno olje, bi bilo treba nadalje razviti s posebnim namenom, da bi omogočili njihovo ponovno uporabo v skladu z načeli krožnega gospodarstva.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Čeprav večina morskih odpadkov izvira iz kopenskih dejavnosti, k njim veliko prispeva tudi sektor pomorskih prevozov, vključno z ribiškim sektorjem in sektorjem rekreacije, saj se v njih smeti, vključno s plastiko in zavrženim ribolovnim orodjem, izpuščajo neposredno v morje.

(13)  Vsako leto samo v Uniji v oceanih konča med 150 000 in 500 000 ton plastike. Čeprav večina morskih odpadkov izvira iz kopenskih dejavnosti, k njim veliko prispeva tudi sektor pomorskih prevozov, vključno z ribiškim sektorjem in sektorjem rekreacije, saj se v njih smeti, vključno s plastiko in zavrženim ribolovnim orodjem, izpuščajo neposredno v morje. Komisija ocenjuje, da plastika predstavlja več kot 80 % morskih odpadkov in da ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, predstavlja 27 % morskih odpadkov, najdenih na evropskih obalah, kar ustreza 11 000 tonam na leto.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Direktiva 2008/98/ES določa ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov, ki bi jih morale države članice sprejeti za preprečevanje nastajanja odpadkov. S temi ukrepi bi si morale prizadevati za ustavitev nastajanja morskih odpadkov kot prispevek k cilju Organizacije združenih narodov za trajnostni razvoj, da bi preprečili in znatno zmanjšali vse vrste onesnaževanja morja.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  8. septembra 2017 je začela veljati Mednarodna konvencija Mednarodne pomorske organizacije (IMO) z dne 13. februarja 2004 o nadzoru in ravnanju z ladijskimi balastnimi vodami in sedimenti. Vse ladje obvezuje, da izvajajo postopke za upravljanje balastnih voda v skladu s standardi IMO, od pristanišč in terminalov, določenih za čiščenje in popravilo balastnih tankov, pa zahteva, da imajo ustrezne zmogljivosti za sprejemanje sedimentov.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15b)  Če države članice uporabljajo storitve Evropske agencije za pomorsko varnost pri preiskavi prijavljenih primerov domnevnih neustreznosti pristaniških sprejemnih zmogljivosti, mora agencija voditi evidenco takšnih zahtevkov in Komisiji predložiti te podatke, da bi ta ocenila, ali agencija potrebuje dodatno podporo v naslednjem finančnem okviru.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Za zagotovitev primernosti pristaniških sprejemnih zmogljivosti je bistveno pripraviti in ponovno oceniti načrt za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi, in sicer na podlagi posvetovanja z vsemi ustreznimi uporabniki pristanišč. Sosednja pristanišča v isti regiji bodo iz praktičnih in organizacijskih razlogov morda želela pripraviti skupni načrt, ki bo zajemal razpoložljivost pristaniških sprejemnih zmogljivosti v vsakem pristanišču, zajetem v načrtu, ob zagotavljanju skupnega upravnega okvira.

(17)  Za zagotovitev primernosti pristaniških sprejemnih zmogljivosti je bistveno pripraviti in ponovno oceniti načrt za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi, in sicer na podlagi posvetovanja z vsemi ustreznimi uporabniki pristanišč. Sosednja pristanišča v isti geografski regiji bodo iz praktičnih in organizacijskih razlogov morda želela pripraviti skupni načrt, ki bo zajemal razpoložljivost pristaniških sprejemnih zmogljivosti v vsakem pristanišču, zajetem v načrtu, ob zagotavljanju skupnega upravnega okvira.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Sprejetje in spremljanje načrtov za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi lahko pomeni izziv za majhna pristanišča, kot so območja za privez in marine, v katerih je malo prometa, večinoma plovil za rekreacijo, ali pa se uporabljajo samo v delu leta. Odpadki iz teh majhnih pristanišč se običajno obdelajo v sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v skladu z načeli iz Direktive 2008/98/ES, revidirane z Direktivo (EU) 2018/851. Da se ne bi preobremenili lokalni organi in da bi se olajšalo ravnanje z odpadki v teh majhnih pristaniščih, bi moralo zadostovati, da so odpadki iz lokalnih območij za privez in marin vključeni v tok komunalnih odpadkov in se z njimi ravna ustrezno ter da pristanišče svojim uporabnikom daje na voljo informacije o sprejemu odpadkov.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Za učinkovito obravnavanje težave z morskimi odpadki je bistveno zagotoviti ustrezno raven spodbud za oddajo odpadkov v pristaniške sprejemne zmogljivosti, zlasti smeti. To je mogoče doseči s sistemom pokrivanja stroškov, ki zahteva uporabo posredne pristojbine, ki jo je treba plačati ne glede na oddajo odpadkov in ki bi morala zagotavljati pravico do oddaje odpadkov brez kakršnih koli dodatnih neposrednih pristojbin. Glede na njun prispevek k nastajanju morskih odpadkov bi morala biti v ta sistem vključena tudi ribiški sektor in sektor rekreacije.

(18)  Za učinkovito obravnavanje težave z morskimi odpadki je bistveno zagotoviti ustrezno raven spodbud za oddajo odpadkov v pristaniške sprejemne zmogljivosti, zlasti smeti. To je mogoče doseči s sistemom pokrivanja stroškov, ki zahteva uporabo posredne pristojbine, ki jo je treba plačati ne glede na oddajo odpadkov in ki bi morala zagotavljati pravico do oddaje odpadkov brez kakršnih koli dodatnih neposrednih pristojbin. Kljub temu bi si upravljavci ladij morali prizadevati tudi za zmanjšanje količine odpadkov, ustvarjenih na krovu. Glede na njegov prispevek k nastajanju morskih odpadkov bi moral biti v ta sistem vključen tudi sektor rekreacije. Ribolovna plovila z oddajo ulovljenih odpadkov ne bi smela imeti dodatnih stroškov.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  V nekaterih državah članicah so bile vzpostavljene sheme za zagotavljanje financiranja ribičev za kritje stroškov, ki bi lahko nastali pri oddaji odpadkov zaradi ribolovnega orodja ali aktivno in pasivno ulovljenih odpadkov na kopno. Te sheme bi lahko podprli s shemami razširjene odgovornosti povzročitelja, ki bi lahko dopolnile sisteme pokrivanja stroškov, vzpostavljene v skladu s to direktivo. Ti sistemi pokrivanja stroškov kot taki ne bi smeli odvračati ribiških plovil in pristaniških skupnosti od sodelovanja v obstoječih shemah za oddajo aktivno in pasivno ulovljenih odpadkov.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18b)  Da bi države članice spodbudile oddajo pasivno zbranih odpadkov, ki se med ribolovom ujamejo v mrežo, bi morale s prihodki iz drugih virov kriti stroške, povezane z njihovim zbiranjem v pristaniških sprejemnih obratih in nadaljnjim ravnanjem.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Koncept „okolju prijaznih ladij“ bi bilo treba nadalje razviti v zvezi z ravnanjem z odpadki, da bi se za plovila, ki zmanjšajo količino odpadkov na krovu, lahko izvajal učinkovit sistem nagrajevanja.

(19)  Koncept „okolju prijaznih ladij“ bi bilo treba nadalje razviti in v celoti izvajati v zvezi z ravnanjem z odpadki. Določiti bi bilo treba minimalne zahteve na ravni EU in jih uvesti na kar najbolj harmoniziran način, da bi se lahko za plovila, ki zmanjšajo količino odpadkov na krovu z okoljsko trajnim preprečevanjem nastajanja odpadkov in njihovim upravljanjem, izvajal učinkovit sistem nagrajevanja v skladu z dobro prakso. Države članice bi morale spodbujati prakse, ki presegajo zahtevane standarde. Poleg tega se zmanjšanje odpadkov doseže predvsem z učinkovitim ločevanjem na krovu v skladu s smernicami IMO za Prilogo V h konvenciji MARPOL in standardi, ki jih je oblikovala Mednarodna organizacija za standardizacijo. Komisija bi morala zato imenovati skupino strokovnjakov, ki bi določila merila, ki morajo biti izpolnjena, da je ladja razglašena za „okolju prijazno ladjo“, ter spodbujati tudi izmenjavo dobrih praks v zvezi z razvojem shem, ki temeljijo na pristopu od spodaj navzgor.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Ostanki tovora po raztovarjanju tovora na terminalu ostanejo v lasti lastnika tovora in imajo pogosto ekonomsko vrednost. Zato ostanki tovora ne bi smeli biti vključeni v sisteme pokrivanja stroškov in uporabo posredne pristojbine; pristojbino za oddajo ostankov tovora bi moral plačati uporabnik sprejemne zmogljivosti, kot je določeno v pogodbenih ureditvah med vključenimi stranmi ali v drugih lokalnih ureditvah.

(20)  Ostanki tovora po raztovarjanju tovora na terminalu ostanejo v lasti lastnika tovora in imajo pogosto ekonomsko vrednost. Zato ostanki tovora ne bi smeli biti vključeni v sisteme pokrivanja stroškov in uporabo posredne pristojbine; pristojbino za oddajo ostankov tovora bi moral plačati uporabnik sprejemne zmogljivosti, kot je določeno v pogodbenih ureditvah med vključenimi stranmi ali v drugih lokalnih ureditvah. Za spodbujanje usklajenega izvajanja izvajanje te direktive bi bilo treba tehnične smernice za ravnanje z ostanki tovora razviti v skladu s prilogama I in II h konvenciji MARPOL. Vendar to ne bi smelo veljati za ostanke tovora, ki jih ni mogoče enostavno predelati, na primer visokoviskozne obstojne plavajoče snovi, kot je parafin. Te snovi imajo lahko nizko ekonomsko vrednost, zato pri njih obstaja tveganje, da se odplaknejo v morje, če se ne izperejo ustrezno v pristaniških sprejemnih zmogljivostih brez dodatnih stroškov.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Plastično ribolovno orodje ima velik potencial za recikliranje, zlasti če je ustrezno zasnovano. Zato bi bilo treba v skladu z načelom odgovornosti povzročitelja uvesti sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, s katerimi bi financirali ustrezno ravnanje z odpadnim ribolovnim orodjem in njegovimi deli ter dosegli visoko stopnjo zbiranja teh odpadkov.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21b)  Države članice morajo finančno podpirati sheme lovljenja odpadkov, tako da bodo odpadki, ki so že v morju, lahko ustrezno reciklirani ali odvrženi brez vsakršnega obremenjevanja ribičev.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a)  Da bi izboljšali pomorsko varnost in okrepili varstvo morskega okolja, bi bilo treba spremeniti Direktivo 2005/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a tako, da bi v pravu Unije obravnavali tudi onesnaževanje z odpadki z ladij, kakor je opredeljeno v prilogah IV do VI h konvenciji MARPOL, in bi zagotovili, da bi bili tisti, ki so odgovorni za nezakonite izpuste, ustrezno kaznovani.

 

_________________

 

1a Direktiva 2005/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve v zvezi z onesnaževanjem, vključno s kazenskimi sankcijami (UL L 255, 30.9.2005, str. 11).

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  Obveznost oddaje bi bilo treba dopolniti z določbami, ki prepovedujejo izpuste odpadkov, da bi se dali jasni signali o obveznosti v zvezi s skladnostjo in da bi se zagotovila jasna podlaga za civilnopravne ali kazenskopravne kršitve.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Spremljanje in izvrševanje bi bilo treba olajšati s sistemom, ki bi temeljil na elektronskem poročanju in izmenjavi informacij. V ta namen bi bilo treba nadalje razviti obstoječi sistem obveščanja in spremljanja, vzpostavljen z Direktivo 2000/59/ES, ki bi moral še naprej delovati na podlagi obstoječih sistemov elektronske izmenjave podatkov, zlasti sistema Unije za izmenjavo pomorskih informacij (SafeSeaNet) in inšpekcijske zbirke podatkov (THETIS). Sistem bi moral vključevati tudi informacije o pristaniških sprejemnih zmogljivostih, ki so na voljo v različnih pristaniščih.

(24)  Spremljanje in izvrševanje bi bilo treba olajšati s sistemom, ki bi temeljil na elektronskem poročanju in izmenjavi informacij. V ta namen bi bilo treba nadalje razviti obstoječi sistem obveščanja in spremljanja, vzpostavljen z Direktivo 2000/59/ES, ki bi moral še naprej delovati na podlagi obstoječih sistemov elektronske izmenjave podatkov, zlasti sistema Unije za izmenjavo pomorskih informacij (SafeSeaNet) in inšpekcijske zbirke podatkov (THETIS). Sistem bi moral vključevati tudi informacije o pristaniških sprejemnih zmogljivostih, ki so na voljo v različnih pristaniščih, in izgubljenem ribolovnem orodju.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a)  V skladu s členom 48 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 je treba izgubo ribolovnega orodja prijaviti.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Uvodna izjava 24 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24b)  Direktiva 2010/65/EU, za katero poteka postopek revizije, poenostavlja in usklajuje upravne postopke, ki se uporabljajo pri pomorskem prevozu, s standardizacijo elektronskega sporočanja informacij in racionalizacijo formalnosti poročanja. Da bi preprečili nepotreben in protisloven razvoj informacijske tehnologije, bi bilo treba nove zahteve za poročanje o ladijskih odpadkih izvajati v skladu z revidirano Direktivo 2010/65/EU.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Za upoštevanje razvoja na mednarodni ravni in za spodbujanje okolju prijaznih praks ravnanja z odpadki na krovu bi bilo treba na Komisijo v skladu s členom 290 PDEU prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s spreminjanjem te direktive za posodobitev sklicevanj na mednarodne instrumente in priloge ter za spremembo sklicevanj na mednarodne instrumente, da se po potrebi prepreči uporaba sprememb teh mednarodnih instrumentov za namene te direktive in da se oblikujejo skupna merila za priznavanje „okolju prijaznih ladij“ za odobritev nižje pristojbine za odpadke za take ladje. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so primerni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(30)  Za upoštevanje razvoja na mednarodni ravni in za spodbujanje okolju prijaznih praks ravnanja z odpadki na krovu bi bilo treba na Komisijo v skladu s členom 290 PDEU prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s spreminjanjem te direktive za posodobitev sklicevanj na mednarodne instrumente in priloge ter za spremembo sklicevanj na mednarodne instrumente, da se po potrebi prepreči uporaba sprememb teh mednarodnih instrumentov za namene te direktive in da se prilagodijo. izvajajo in dodatno izboljšajo skupna merila za priznavanje „okolju prijaznih ladij“ ob upoštevanju obstoječe dobre prakse in shem, ki temeljijo na pristopu od spodaj navzgor, za odobritev nižje pristojbine za odpadke za take ladje. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so primerni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(31a)  Dobri delovni pogoji za pristaniško osebje, ki dela v pristaniških sprejemnih zmogljivostih, so izredno pomembni za vzpostavitev varnega, učinkovitega in družbeno odgovornega pomorskega sektorja, ki lahko privabi kvalificirane delavce in zagotavlja enake pogoje konkurence po vsej Evropi. Začetno in periodično usposabljanje osebja je bistveno za zagotovitev kakovosti storitev in varstva delavcev. Organi pristanišča in sprejemnih zmogljivosti zagotovijo, da je vse osebje deležno usposabljanja, ki je potrebno za pridobitev znanja, ki je bistveno za njihovo delo, s posebnim poudarkom na zdravstvenih in varnostnih vidikih, ki se nanašajo na ravnanje z nevarnimi snovmi, ter da se zahteve v zvezi z usposabljanjem redno posodabljajo zaradi odzivanja na izzive, ki jih prinašajo tehnološke inovacije.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32a)  Upoštevati je treba posebne značilnosti najbolj oddaljenih regij, priznanih na podlagi člena 349 PDEU, da bi državam članicam omogočili sprejetje posebnih ukrepov financiranja za te regije, da bodo lahko zagotovile razpoložljivost pristaniških sprejemnih zmogljivosti.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Namen Direktive je zaščititi morsko okolje pred negativni učinki izpustov odpadkov z ladij, ki uporabljajo pristanišča v Uniji, ob zagotavljanju nemotenega poteka pomorskega prometa, z izboljšanjem razpoložljivosti primernih pristaniških sprejemnih zmogljivosti in oddajo odpadkov v take zmogljivosti.

Namen Direktive je zaščititi morsko okolje pred negativni učinki izpustov odpadkov z ladij, ki uporabljajo pristanišča v Uniji, ob zagotavljanju nemotenega poteka pomorskega prometa, z izboljšanjem razpoložljivosti in uporabe primernih pristaniških sprejemnih zmogljivosti in oddajo odpadkov v take zmogljivosti.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  „pritrjena ali plavajoča ploščad“ pomeni pritrjeno ali plavajočo ploščad, vključno z vrtalno opremo, plavajočimi proizvodnimi, skladiščnimi in pretovornimi enotami za proizvodnjo in skladiščenje ogljikovodikov na morju in plavajočimi enotami za skladiščenje proizvedenih ogljikovodikov na morju;

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „odpadki z ladij“ pomenijo vse odpadke, vključno z ostanki tovora, ki nastanejo med plovbo ladje ali med natovarjanjem, raztovarjanjem in čiščenjem, ali odpadke, ki se med ribolovnimi operacijami ujamejo v mreže in spadajo na področje uporabe prilog I, II, IV, V in VI h konvenciji MARPOL;

(c)  „odpadki z ladij“ pomenijo vse odpadke, vključno z ostanki tovora, ki nastanejo med plovbo ladje, delovanjem pritrjene ali plavajoče ploščadi ali med natovarjanjem, raztovarjanjem, čiščenjem in popravilom ladij, vključno s sedimenti od čiščenja ali popravila balastnih tankov, in ki spadajo na področje uporabe prilog I, II, IV, V in VI h konvenciji MARPOL;

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  „odpadki z ribiških plovil“ pomenijo vse odpadke, ki nastanejo med dejavnostjo ribiškega plovila ali med natovarjanjem, raztovarjanjem in čiščenjem in spadajo neposredno in posamezno na področje uporabe prilog I, II, IV, V in VI h konvenciji MARPOL, razen svežih celih rib ali nesvežih rib iz ribolovnih dejavnosti med plovbo ali akvakulturnih dejavnosti.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  „pasivno ulovljeni odpadki“ pomenijo odpadke, ki se nenamenoma ujamejo v mreže med ribolovnimi operacijami;

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(c c)  „aktivno zbrani odpadki“ pomenijo odpadke, ki se zbirajo med neribolovnimi potovanji na žariščna območja z veliko odpadki na podlagi okoljske ocene, z izključnim namenom, da se morski odpadki odstranijo iz morja;

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka c d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cd)  „ribolovno potovanje“ pomeni potovanje ribiškega plovila, med katerim se opravljajo ribolovne dejavnosti in ki se začne v trenutku, ko ribiško plovilo zapusti pristanišče, in se konča ob prihodu v isto ali drugo pristanišče, kjer se opravi raztovarjanje;

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „ostanki tovora“ pomenijo preostanke kakršnega koli tovora na ladji, ki ostanejo na krovu ali v prostoru za tovor po natovarjanju in raztovarjanju, vključno z natovarjanjem ali raztovarjanjem preostankov in razlitij, v mokrem ali suhem stanju ali vsebovane v vodi za pranje, razen prahu na tovoru, ki ostane na krovu po čiščenju, ali prahu na zunanjih površinah ladje;

(d)  „ostanki tovora“ pomenijo preostanke kakršnega koli tovora na ladji, ki ostanejo na krovu ali v prostoru za tovor ali cisterni po natovarjanju in raztovarjanju, vključno z natovarjanjem ali raztovarjanjem preostankov in razlitij, v mokrem ali suhem stanju ali vsebovane v vodi za pranje, razen prahu na tovoru, ki ostane na krovu po čiščenju, ali prahu na zunanjih površinah ladje;

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  „ribolovno orodje“ pomeni kateri koli predmet ali del opreme, ki se uporablja v ribištvu in akvakulturi za iskanje ali lovljenje morskih bioloških virov ali ki plava na morski gladini in se uporablja za privabljanje in lovljenje takih morskih bioloških virov;

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  „plovilo za rekreacijo“ pomeni kakršno koli ladjo z dolžino trupa najmanj 2,5 metra, ne glede na pogonsko sredstvo, ki je namenjena za šport ali prosti čas in se ne uporablja v gospodarske namene;

(g)  „plovilo za rekreacijo“ pomeni kakršno koli ladjo z dolžino trupa od 2,5 metra do 24 metrov, ne glede na pogonsko sredstvo, ki je namenjena za šport ali prosti čas in se ne uporablja v gospodarske namene;

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  „okolju prijazna ladja“ pomeni ladjo, ki je bila okoljsko trajnostno zasnovana, je okoljsko trajnostno obratovala in bila na ta način tudi reciklirana, pri čemer so bili škodljivi industrijski odpadki in emisije na integrirani način odstranjeni; politike zasnove, opreme, obratovanja in javnih naročil ustvarjajo sinergijo, ki omogoča manjšo količino vrst odpadkov, za katere se uporabljajo pristojbine, in ravnanje z odpadki na trajnosten in okolju prijazen način;

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  „mednarodno potovanje“ pomeni opravljanje potovanj po morju v morskih območjih iz pristanišča zunaj Unije v pristanišče države članice;

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  „pristanišče“ pomeni prostor ali geografsko območje, pripravljeno na takšen način in opremljeno tako, da omogoča sprejem ladij, tudi na območju zasidranja, ki je v pristojnosti pristanišča;

(j)  „pristanišče“ pomeni prostor ali geografsko območje, pripravljeno na takšen način in opremljeno tako, da predvsem omogoča sprejem ladij, tudi na območju zasidranja, ki je v pristojnosti pristanišča;

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  „odpadki iz gostinskih dejavnosti“ pomenijo vso odpadno hrano, vključno z rabljenim jedilnim oljem, iz restavracij, gostinskih obratov in kuhinj;

(k)  „odpadki iz gostinskih dejavnosti“ pomenijo vso odpadno hrano, vključno z rabljenim jedilnim oljem, iz restavracij, gostinskih obratov in kuhinj ter steklo in plastiko;

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ka)  „odpadki iz mednarodnih gostinskih dejavnosti“ pomenijo vso odpadno hrano, ki nastane med mednarodnimi potovanji, vključno z rabljenim jedilnim oljem, iz restavracij, gostinskih obratov in kuhinj ter steklo in plastiko;

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  „zadostna zmogljivost za hrambo“ pomeni zadostno zmogljivost za hrambo odpadkov na krovu od trenutka izplutja do naslednjega pristanišča postanka, vključno z odpadki, ki bodo verjetno nastali med potovanjem;

(l)  „zadostna zmogljivost za hrambo“ pomeni zadostno namensko zmogljivost za vsako vrsto odpadkov, ki se v skladu s certifikati ladij ali načrti za ravnanje z odpadki hranijo na krovu od trenutka izplutja do naslednjega pristanišča postanka, vključno z odpadki, ki bodo verjetno nastali med potovanjem;

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m)  „redni prevozi“ pomenijo prevoze, ki temeljijo na objavljenem ali načrtovanem voznem redu odhodov in prihodov med določenimi pristanišči, oziroma pogoste vožnje s prepoznavnim voznim redom;

(m)  „redni prevozi“ pomenijo prevoze, ki temeljijo na objavljenem ali načrtovanem voznem redu odhodov in prihodov med dvema določenima pristaniščema, oziroma pogoste vožnje s prepoznavnim voznim redom; vozni red ladje bi moral biti določen vnaprej in ostati nespremenjen v obdobju vsaj štirih mesecev;

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(pa)  „obdelava“ pomeni postopke predelave ali odstranjevanja, ki vključujejo pripravo za predelavo ali odstranjevanje;

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  vse ladje ne glede na njihovo zastavo, ki pristajajo v pristanišču države članice ali delujejo znotraj njega, razen kakršne koli vojne ladje, pomožne ali druge ladje vojne mornarice, ki je v lasti ali upravljanju države in se začasno uporablja za negospodarske državne namene;

(a)  vse ladje ne glede na njihovo zastavo, ki pristajajo v pristanišču države članice ali delujejo znotraj njega, razen ladij, vključenih v pristaniške storitve v smislu člana 1(2) Uredbe (EU) 2017/352, ter kakršne koli vojne ladje, pomožne ali druge ladje vojne mornarice, ki so v lasti ali upravljanju države in se začasno uporabljajo za negospodarske državne namene;

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vsa pristanišča držav članic, ki jih običajno obiskujejo ladje, ki spadajo na področje uporabe točke (a).

(b)  vsa pristanišča držav članic, ki jih običajno obiskujejo ladje, ki spadajo na področje uporabe točke (a). Za namen te direktive, in za preprečitev nepotrebnega zadrževanja ladij, lahko države članice odločijo, da se območja pritrdišč v njihovih pristaniščih izključijo za namene uporabe členov 6, 7 in 8.

 

 

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vsako plovilo, ki pluje po celinskih plovnih poteh v Uniji.

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da ladje, ki ne spadajo na področje uporabe te direktive, če je to mogoče, oddajo odpadke na način, skladen s to direktivo.

Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da ladje, ki ne spadajo na področje uporabe te direktive, kadar je to smiselno in izvedljivo, oddajo odpadke na način, skladen s to direktivo.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pristaniške sprejemne zmogljivosti omogočajo okoljsko ustrezno ravnanje z odpadki z ladij v skladu z zahtevami Direktive 2008/98/ES in drugo upoštevno zakonodajo Unije o odpadkih. V ta namen države članice zagotovijo ločeno zbiranje odpadkov z ladij v pristaniščih, kot zahteva zakonodaja Unije o odpadkih, zlasti Direktiva 2008/98/ES, Direktiva 2012/19/EU in Direktiva 2006/66/ES. Točka (c) se uporablja brez poseganja v strožje zahteve, uvedene z Uredbo (ES) št. 1069/2009 za ravnanje z odpadki iz gostinskih dejavnosti s prevoznih sredstev v mednarodnem prometu.

(c)  pristaniške sprejemne zmogljivosti omogočajo okoljsko ustrezno ravnanje z odpadki z ladij v skladu z zahtevami Direktive 2008/98/ES in drugo upoštevno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo o odpadkih. Za namene točke (c) države članice zagotovijo ločeno zbiranje odpadkov z ladij za ponovno uporabo in recikliranje v pristaniščih, kot zahteva zakonodaja Unije o odpadkih, zlasti Direktiva 2008/98/ES, Direktiva 2012/19/EU in Direktiva 2006/66/ES. Ta točka se uporablja brez poseganja v strožje zahteve, uvedene z Uredbo (ES) št. 1069/2009 za ravnanje z odpadki iz gostinskih dejavnosti s prevoznih sredstev v mednarodnem prometu.

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice raziščejo vse prijavljene primere domnevnih neustreznosti in zagotovijo, da lahko vse strani, vključene v oddajo ali sprejem odpadkov z ladij, zahtevajo nadomestilo za škodo, nastalo zaradi čezmernih zamud.

4.  Države članice po potrebi v posvetovanju z Evropsko agencijo za pomorsko varnost raziščejo vse prijavljene primere domnevnih neustreznosti in zagotovijo, da lahko vse strani, vključene v oddajo ali sprejem odpadkov z ladij, zahtevajo nadomestilo za škodo, nastalo zaradi čezmernih zamud zaradi neupoštevanja načrta za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi.

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Ustrezni pristaniški organi ali, če jih ni, pristojni organi zagotovijo, da se oddaja in sprejem odpadkov izvajata ob zadostnih varnostnih ukrepih, da se v pristaniščih, za katera velja ta direktiva, preprečijo tveganja za ljudi in okolje.

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  Glede na razmere v najbolj oddaljenih regij, priznanih na podlagi člena 349 PDEU, lahko države članice sprejmejo posebne nacionalne ukrepe financiranja, da zagotovijo ustreznost in razpoložljivost pristaniških sprejemnih zmogljivosti.

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za vsako pristanišče se vzpostavi in izvaja ustrezen načrt za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi, in sicer na podlagi stalnih posvetovanj z ustreznimi stranmi, zlasti uporabniki pristanišč ali njihovimi predstavniki. Ta posvetovanja potekajo med začetno pripravo načrtov in po njihovem sprejetju, zlasti ob pomembnih spremembah v zvezi z zahtevami iz členov 4, 6 in 7. Podrobne zahteve za pripravo takih načrtov so določene v Prilogi 1.

1.  Za vsako pristanišče se vzpostavi in izvaja ustrezen načrt za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi, in sicer na podlagi stalnih posvetovanj z ustreznimi stranmi, vključno z uporabniki pristanišč ali njihovimi predstavniki in civilno družbo. Ta posvetovanja potekajo med začetno pripravo načrtov in po njihovem sprejetju, zlasti ob pomembnih spremembah v zvezi z zahtevami iz členov 4, 6 in 7. Podrobne zahteve za pripravo takih načrtov so določene v Prilogi 1.

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se naslednje informacije iz načrtov za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi o razpoložljivosti primernih sprejemnih zmogljivosti v njihovih pristaniščih in povezanih stroških jasno sporočijo upravljavcem ladij ter objavijo bodisi prek spletišča pristanišč bodisi v tiskani obliki:

Države članice zagotovijo, da se naslednje informacije iz načrtov za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi o razpoložljivosti primernih sprejemnih zmogljivosti v njihovih pristaniščih in strukturi stroškov jasno sporočijo upravljavcem ladij ter objavijo v preprosto dostopni obliki, tako v angleščini kot v uradnem jeziku države članice, v kateri je pristanišče:

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  lokacija pristaniških sprejemnih zmogljivosti za vsak privez;

(a)  lokacija pristaniških sprejemnih zmogljivosti za vsak privez, vključno z obratovalnim časom;

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  opis sistemov pokrivanja stroškov in

(e)  opis sistemov pokrivanja stroškov, vključno s pristojbinami in podlago za njihov izračun, in

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Načrti za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi iz odstavka 1 se lahko, kadar je to potrebno zaradi večje učinkovitosti, pripravijo v sodelovanju z dvema ali več sosednjimi pristanišči v isti regiji, z ustreznim sodelovanjem vsakega pristanišča, če sta za vsako pristanišče določeni potreba po sprejemnih zmogljivostih in njihova razpoložljivost.

3.  Načrti za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi iz odstavka 1 se lahko, kadar je to potrebno zaradi večje učinkovitosti, pripravijo v sodelovanju z dvema ali več sosednjimi pristanišči v isti geografski regiji, z ustreznim sodelovanjem vsakega pristanišča, če sta za vsako pristanišče določeni potreba po sprejemnih zmogljivostih in njihova razpoložljivost.

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice ocenijo in potrdijo načrt za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi, spremljajo njegovo izvajanje in zagotovijo njegovo ponovno potrditev najmanj vsaka tri leta po njegovi potrditvi ali ponovni potrditvi ter po večjih spremembah v delovanju pristanišča. Te spremembe vključujejo, vendar niso omejene na strukturne spremembe v prometu do pristanišča, razvoj nove infrastrukture, spremembe v povpraševanju po pristaniških sprejemnih zmogljivostih in njihovem zagotavljanju ter nove tehnike ravnanja z odpadki na krovu.

4.  Države članice ocenijo in potrdijo načrt za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi, spremljajo njegovo izvajanje in zagotovijo njegovo ponovno potrditev najmanj vsaka štiri leta po njegovi potrditvi ali ponovni potrditvi ter po večjih spremembah v delovanju pristanišča. Te spremembe vključujejo, vendar niso omejene na strukturne spremembe v prometu do pristanišča, razvoj nove infrastrukture, spremembe v povpraševanju po pristaniških sprejemnih zmogljivostih in njihovem zagotavljanju ter nove tehnike ravnanja z odpadki na krovu.

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Majhna nekomercialna pristanišča, za katere je značilen redek ali manj obsežen promet zgolj plovil za rekreacijo, so lahko izvzeta iz področja uporabe tega člena, če so njihove pristaniške sprejemne zmogljivosti vključene v sistem ravnanja z odpadki, ki ga upravlja občina ali se upravlja v njenem imenu, in države članice, v katerih so ta pristanišča, zagotovijo, da so uporabnikom teh pristanišč na voljo informacije v zvezi z sistemom ravnanja z odpadki.

 

Države članice, v katerih so ta pristanišča, elektronsko sporočijo njihovo lokacijo in imena v delu sistema obveščanja, spremljanja in izvrševanja iz člena 14.

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Informacije iz odstavka 1 se v skladu z Direktivo 2010/65/EU in Direktivo 2002/59/ES elektronsko sporočijo v delu sistema obveščanja, spremljanja in izvrševanja iz člena 14 te direktive.

2.  Informacije iz odstavka 1 se v skladu z Direktivo 2010/65/EU in Direktivo 2002/59/ES elektronsko sporočijo v delu sistema obveščanja, spremljanja in izvrševanja iz člena 14 te direktive in se dajo na voljo ustreznim deležnikom, vključno z upravljavci pristaniških sprejemnih zmogljivosti.

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Poveljnik ladje, ki se ustavi v pristanišču Unije, preden zapusti pristanišče, vse odpadke, ki se prevažajo na krovu ladje, odda v pristaniško sprejemno zmogljivost v skladu z ustreznimi normami za izpuste, določenimi v konvenciji MARRPOL.

1.  Poveljnik ladje, ki se ustavi v pristanišču Unije, preden zapusti pristanišče, vse odpadke, ki se prevažajo na krovu ladje, odda v pristaniško sprejemno zmogljivost in po tem, ko zapusti pristanišče, ne izpusti odpadkov v morje, v skladu z ustreznimi normami in predpisi za oddajo in izpuste, določenimi v konvenciji MARPOL.

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  V skladu s konvencijo MARPOL in obstoječo zakonodajo Unije, zlasti Direktivo 2005/35/ES, so izpusti plastike, vključno s sintetičnimi vrvmi, sintetičnimi ribiškimi mrežami, plastičnimi smetmi in pepelom plastičnih proizvodov iz sežigalnic, prepovedani, razen v teh oblikah:

 

(a)  izpusti plastike z ladje, nujni za zagotovitev varnosti ladje in oseb na krovu ali za reševanje življenja na morju;

 

(b)  nenamerna izguba plastike zaradi poškodbe ladje ali ladijske opreme, če so bili pred ali po nastanku škode sprejeti vsi razumni ukrepi, da bi se nenamerna izguba preprečila ali čimbolj zmanjšala;

 

(c)  nenamerna izguba ribolovnega orodja z ladje, če so bili sprejeti vsi razumni ukrepi, da bi se ta izguba preprečila;

 

(d)  izpusti ribolovnega orodja z ladje zaradi varstva morskega okolja ali zaradi varnosti te ladje ali njene posadke.

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 19 v zvezi z opredelitvijo vseh razumnih ukrepov za preprečitev nenamernih izgub ribolovnega orodja.

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ob oddaji odpadkov upravljavec odpadkov ali organ pristanišča, v katerem so bili odpadki oddani, pravilno izpolni obrazec iz Priloge 3 in ladji izda potrdilo.

Ob oddaji odpadkov upravljavec odpadkov ali organ pristanišča, v katerem so bili odpadki oddani, pravilno izpolni obrazec iz Priloge 3 in ladji nemudoma izda potrdilo o prejemu odpadkov.

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta zahteva ne velja za majhna pristanišča brez osebja ali pristanišča na oddaljenih lokacijah, če je država članica, v kateri je tako pristanišče, te informacije sporočila elektronsko v delu sistema obveščanja, spremljanja in izvrševanja iz člena 14 te direktive.

Ta zahteva ne velja za majhna pristanišča z zmogljivostmi brez osebja ali za pristanišča, ki so na oddaljenih lokacijah, če je država članica, v kateri je tako pristanišče, te informacije sporočila elektronsko v delu sistema obveščanja, spremljanja in izvrševanja iz člena 14 te direktive.

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Upravljavec, agent ali poveljnik ladje, ki spada na področje uporabe Direktive 2002/59/ES, pred izplutjem v skladu z Direktivo 2010/65/EU in Direktivo 2002/59/ES elektronsko sporoči informacije iz potrdila o prejemu odpadkov v delu sistema obveščanja, spremljanja in izvrševanja iz člena 14 te direktive.

3.  Upravljavec, agent ali poveljnik ladje, ki spada na področje uporabe Direktive 2002/59/ES, pred izplutjem ali čimprej po njihovem prejemu v skladu z Direktivo 2010/65/EU in Direktivo 2002/59/ES elektronsko sporoči informacije iz potrdila o prejemu odpadkov v delu sistema obveščanja, spremljanja in izvrševanja iz člena 14 te direktive.

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Kapitan ribiškega plovila, ki pristane v pristanišču Unije, v 24 urah poroča pristojnemu organu svoje države članice zastave o vsem izgubljenem ribolovnem orodju v skladu s členom 48 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 19 v zvezi z določitvijo oblike poročanja ribiških plovil.

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.   Če izgubljenega ribolovnega orodja ni mogoče najti, kapitan ladje informacije o tem vnese v ladijski dnevnik. Pristojni organ države članice zastave o tem obvesti pristojni organ obalne države članice.

 

Države članice zbirajo in beležijo informacije o izgubljenem ribolovnem orodju ter jih enkrat letno posredujejo Komisiji.

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ladja pristane v sidrišču za manj kot 24 ur ali v neugodnih vremenskih razmerah;

(a)  ladja pristane v sidrišču za manj kot 24 ur, ko čaka na najem ali v neugodnih vremenskih razmerah;

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Če je naslednje pristanišče postanka zunaj Unije ali se lahko utemeljeno pričakuje, da v naslednjem pristanišču postanka niso na voljo primerne zmogljivosti ali je to pristanišče neznano, država članica zahteva, da ladja pred izplutjem odda vse odpadke.

7.  Če na podlagi razpoložljivih informacij, vključno s tistimi, ki so elektronsko dostopne v sistemu obveščanja, spremljanja in izvrševanja iz člena 14 te direktive, ali informacijami iz sistema GISIS, ni mogoče ugotoviti, da so v naslednjem pristanišču postanka na voljo primerne zmogljivosti, ali je naslednje pristanišče postanka neznano, država članica zahteva, da ladja pred izplutjem odda vse odpadke, ki jih naslednje pristanišče postanka ne more ustrezno sprejeti in obdelati.

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Poveljnik ladje, ki pristane v pristanišču Unije, pred izplutjem iz pristanišča uporabi postopke predhodnega izpiranja za visokoviskozne obstojne plavajoče snovi, vključno s parafinom, v skladu s Prilogo II h konvenciji MARPOL, in izpusti morebitne ostanke ali mešanice vode v pristanišču raztovarjanja, dokler ni cisterna prazna in v odtočnih ceveh ni ostankov.

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Člen 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7b

 

Preprečevanje izgube ribolovnega orodja

 

1.  Poveljnik ladje, ki se ustavi v pristanišču države članice in izvaja ribolovno dejavnost, zagotovi, da so sprejeti vsi razumni ukrepi za preprečitev izgube ribolovnega orodja.

 

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 19 v zvezi z določitvijo vseh razumnih previdnostnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti, da se prepreči izguba ribolovnega orodja.

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Člen 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7c

 

Krožnost ribolovnega orodja

 

Komisija zaprosi evropske organizacije za standardizacijo, naj razvijejo harmonizirane standarde za zagotovitev krožne zasnove ribolovnega orodja, zlasti v zvezi s pripravo za ponovno uporabo in možnostjo recikliranja, brez poseganja v Uredbo Sveta (ES) št. 850/98.

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da se stroški upravljanja pristaniških sprejemnih zmogljivosti za sprejem in obdelavo odpadkov z ladij, razen ostankov tovora, krijejo z zbiranjem pristojbin, ki jih plačujejo ladje. Ti stroški vključujejo elemente, navedene v Prilogi 4.

1.  Države članice zagotovijo, da se stroški upravljanja pristaniških sprejemnih zmogljivosti za sprejem in obdelavo odpadkov z ladij, vključno z ostanki tovora, ki so visokoviskozne obstojne plavajoče snovi, ne pa tudi drugih ostankov tovora, krijejo z zbiranjem pristojbin, ki jih plačujejo ladje, v skladu z načelom „onesnaževalec plača“. Ti stroški vključujejo elemente, navedene v Prilogi 4.

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  posredna pristojbina vključuje posredne upravne stroške in velik del neposrednih operativnih stroškov, kot je določeno v Prilogi 4. Velik del neposrednih operativnih stroškov pomeni vsaj 30 % skupnih letnih neposrednih stroškov za dejansko oddajo odpadkov;

(b)  posredna pristojbina vključuje posredne upravne stroške in velik del neposrednih operativnih stroškov, kot je določeno v Prilogi 4, pri čemer velik del pomeni vsaj 30 % skupnih neposrednih stroškov za dejansko oddajo odpadkov v preteklem letu. Upoštevajo se lahko tudi stroški, povezani s pričakovanim obsegom prometa v prihodnjem letu;

Predlog spremembe    84

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  za zagotovitev največje možne spodbude za oddajo odpadkov, kot je opredeljena v Prilogi V h konvenciji MARPOL, vključno z odpadki, ki so se med ribolovnimi operacijami ujeli v mreže, posredna pristojbina, ki se zaračuna, pokriva vse stroške pristaniških sprejemnih zmogljivosti za te odpadke, da se zagotovi pravica do oddaje brez kakršnih koli dodatnih neposrednih pristojbin;

(c)  da bi čim bolj spodbujali oddajo odpadkov, kot je opredeljena v Prilogi V h konvenciji MARPOL, razen ostankov tovora, če ostanki tovora niso visokoviskozne obstojne plavajoče snovi, se za te odpadke ne zaračuna neposredna pristojbina, da se zagotovi pravica do oddaje brez kakršnih koli dodatnih stroškov na podlagi količine oddanih odpadkov, razen če ta količina presega največjo namensko zmogljivost za hrambo, kot je navedeno v Prilogi 2 k tej direktivi. Ta režim ureja tudi pasivno ulovljene odpadke, vključno s pravico do oddaje. Posredna pristojbina zajema količino, ki se običajno odda glede na kategorijo, vrsto in velikost ladje;

Predlog spremembe    85

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  da bi spodbudili sheme lovljenja odpadkov in da stroškov zbiranja ulovljenih odpadkov v pristaniških sprejemnih zmogljivosti in njihove nadaljnje obdelave ne bi krili uporabniki pristanišč, se ti stroški v celoti krijejo s prihodki iz drugih sistemov financiranja, vključno s shemami razširjene odgovornosti proizvajalca in shemami za recikliranje; za kritje teh stroškov se uporabijo tudi razpoložljivi regionalni, nacionalni in evropski viri financiranja;

Predlog spremembe    86

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  posredna pristojbina ne zajema odpadkov iz sistemov za čiščenje izpušnih plinov, katerih stroški se krijejo na podlagi vrst in količin oddanih odpadkov.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    87

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Del stroškov, ki se ne krijejo s pristojbine iz pododstavka (b), če obstajajo, se krije na podlagi vrst in količin odpadkov, ki jih je ladja dejansko oddala.

3.  Morebitni del stroškov, ki se ne krije s pristojbino iz točke (b) odstavka 2, se krije na podlagi vrst in količin odpadkov, ki jih je ladja dejansko oddala.

Predlog spremembe    88

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Pristojbine se lahko razlikujejo, med drugim glede na kategorijo, vrsto in velikost ladje ter vrsto prometa, v katerega je ladja vključena, pa tudi glede na storitve, ki se v pristanišču zagotavljajo zunaj običajnega delovnega časa.

4.  Pristojbine se lahko razlikujejo, med drugim glede na kategorijo, vrsto in velikost ladje ter vrsto trgovine, v katero je ladja vključena, nevarnost odpadkov, pa tudi glede na storitve, ki se v pristanišču zagotavljajo zunaj običajnega delovnega časa.

Predlog spremembe    89

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Pristojbine se znižajo, če je na podlagi zasnove, opreme in obratovanja ladje mogoče dokazati, da ladja ustvari manjšo količino odpadkov ter trajnostno in okolju prijazno ravna z odpadki. Na Komisijo se z delegiranimi akti v skladu s členom 19 prenese pooblastilo za opredelitev meril za ugotavljanje, ali ladja izpolnjuje zahteve iz tega odstavka v zvezi z ravnanjem z odpadki na krovu ladje.

5.  Pristojbine se znižajo, če je na podlagi zasnove, opreme, razpisnih politik in obratovanja ladje mogoče dokazati, da ladja ustvari manjšo količino odpadkov ter trajnostno in okolju prijazno ravna z odpadki. Komisija sprejeme delegirane akte v skladu s členom 19 za dopolnitev te direktive z določitvijo meril za ugotavljanje, ali ladja izpolnjuje zahteve iz tega odstavka glede ravnanja z odpadki na krovu ladje. To bi moralo biti v skladu z dobro prakso in smernicami IMO.

Predlog spremembe    90

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Za zagotovitev pravičnih, preglednih in nediskriminatornih pristojbin, ki bi odražale stroške razpoložljivih in po potrebi uporabljenih zmogljivosti in storitev, se vsem uporabnikom pristanišča dajo na voljo podatki o višini pristojbine in osnovi za njen izračun.

6.  Za zagotovitev pravičnih, preglednih, lahko prepoznavnih in nediskriminatornih pristojbin, ki bi odražale stroške razpoložljivih in po potrebi uporabljenih zmogljivosti in storitev, so vsem uporabnikom pristanišča v načrtih za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi na voljo podatki v angleškem jeziku o višini pristojbine in osnovi za njen izračun.

Predlog spremembe    91

Predlog direktive

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Pobude za lovljenje odpadkov in čiščenje obal

 

1.  Države članice vzpostavijo in vzdržujejo nacionalni sklad za podporo dejavnostim in projektom za zbiranje pasivno ulovljenih odpadkov z ribiških plovil in z obal v bližini pristanišč in vzdolž plovnih poti.

 

2.  Države članice zagotovijo, da se zbirajo podatki o spremljanju obsega, količine in vrst pasivno ulovljenih odpadkov in odpadkov z obal v bližini pristanišč in vzdolž plovnih poti, ter zagotovijo, da se taki podatki o spremljanju posredujejo v elektronsko zbirko podatkov, ki jo vzpostavi in vzdržuje Komisija.

 

3.  Države članice Komisijo do 31. decembra [dve leti po sprejetju] obvestijo o ustanovitvi nacionalnega sklada v skladu z odstavkom 1 in ji nato vsaki dve leti predložijo poročilo o dejavnostih in projektih, ki so prejeli finančna sredstva. Ta poročila se objavijo.

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 19 v zvezi z opredelitvijo metodologij za spremljanje podatkov in oblike poročanja.

Predlog spremembe    92

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  izvzetje ne vpliva negativno na pomorsko varnost, zdravje, življenjske ali delovne razmere na ladji ali morsko okolje;

Predlog spremembe    93

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  je ureditev iz točke (b) razvidna iz pogodbe, podpisane s pristaniščem ali pogodbenikom za ravnanje z odpadki, potrdil o prejemu odpadkov in potrditve, da so ureditev sprejela vsa pristanišča na poti ladje. Ureditev za oddajo in plačilo pristojbine se vzpostavi v pristanišču, ki se nahaja v Uniji, da tako zagotavlja zadostne dokaze v skladu s tem odstavkom.

(c)  je ureditev iz točke (b) razvidna iz pogodbe, podpisane s pristaniščem ali pogodbenikom za ravnanje z odpadki, potrdil o prejemu odpadkov in potrditve, da so bile z ureditvijo seznanjena vsa pristanišča na poti ladje. Ureditev za oddajo in plačilo pristojbine se vzpostavi v pristanišču, da tako zagotavlja zadostne dokaze v skladu s tem odstavkom, ali v drugem pristanišču, če je mogoče na podlagi elektronsko posredovanih podatkov v sistem obveščanja, spremljanja in izvrševanja iz člena 14 ter GISIS ugotoviti, da so v pristanišču, s katerim je bila sklenjena ureditev iz točke (b), na voljo ustrezne zmogljivosti.

Predlog spremembe    94

Predlog direktive

Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Razširjena odgovornost proizvajalca

 

Države članice uvedejo sheme razširjene odgovornosti proizvajalca za ribolovno orodje in njegove dele. Poleg minimalnih zahtev, določenih v členu 8a Direktive 2008/98/ES, bi bilo treba v te sheme vključiti naslednje elemente:

 

(a)  prilagojeno pristojbino, ki spodbuja, da se na trg daje ribolovno orodje, zasnovano za ponovno uporabo in recikliranje;

 

(b)  sistem kavcij, ki zagotavlja vračanje in zbiranje starega, zavrženega ali neuporabnega ribolovnega orodja.

Predlog spremembe    95

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se lahko v zvezi z vsako ladjo izvede inšpekcijski pregled, da se preveri, ali ladja izpolnjuje zahteve iz te direktive.

Države članice zagotovijo, da se lahko v zvezi z vsako ladjo izvedejo inšpekcijski pregledi, ki so lahko tudi naključni, da se preveri, ali ladja izpolnjuje zahteve iz te direktive.

Predlog spremembe    96

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kar zadeva inšpekcijske preglede ladij, ki ne spadajo na področje uporabe Direktive 2009/16/ES, države članice zagotovijo, da se inšpekcijski pregledi izvedejo na vsaj 20 % vseh ribiških plovil iz vsake od spodaj navedenih kategorij:

1.  Kar zadeva inšpekcijske preglede ladij, ki ne spadajo na področje uporabe Direktive 2009/16/ES, države članice zagotovijo, da se inšpekcijski pregledi izvedejo na vsaj 25 % vseh ribiških plovil na leto iz vsake od spodaj navedenih kategorij:

Predlog spremembe    97

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice vzpostavijo postopke za inšpekcijske preglede za ribiška plovila z več kot 100 bruto tonami in za plovila za rekreacijo z manj kot 100 bruto tonami, da zagotovijo skladnost z veljavnimi zahtevami iz te direktive, s katerimi zagotovijo, da se vsako leto izvedejo inšpekcijski pregledi vsaj 20 % vseh ribiških plovil ali plovil za rekreacijo, ki pristanejo v pristaniščih zadevne države članice.

Predlog spremembe    98

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Rezultati inšpekcijskih pregledov iz odstavka 1 se zabeležijo v delu sistema obveščanja, spremljanja in izvrševanja iz člena 15 te direktive.

2.  Rezultati inšpekcijskih pregledov iz odstavkov 1 in 1a se zabeležijo v delu sistema obveščanja, spremljanja in izvrševanja iz člena 15 te direktive.

Predlog spremembe    99

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice vzpostavijo postopke za inšpekcijske preglede za ribiška plovila z bruto tonažo manj kot 100 in za plovila za rekreacijo z bruto tonažo manj kot 100, da zagotovijo skladnost z veljavnimi zahtevami iz te direktive.

črtano

Predlog spremembe    100

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  v primeru izgubljenega ribolovnega orodja informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 48 Uredbe Sveta (ES) št. 12241a;

 

______________

 

1a Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

Predlog spremembe    101

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Informacije, sporočene za namene členov 4 in 5(2), Komisija pozneje posreduje v zbirko podatkov IMO o pristaniških sprejemnih zmogljivostih v okviru sistema GISIS.

4.  Informacije, sporočene za namene členov 4 in 5(2), Komisija pozneje posreduje v zbirko podatkov IMO o pristaniških sprejemnih zmogljivostih v okviru sistema GISIS, ki jo bo treba redno posodabljati.

Predlog spremembe    102

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija na podlagi podatkov, sporočenih v skladu s točko (da) odstavka 2 do 31. decembra 2022 in nato vsaki dve leti objavi zbirno poročilo o izgubljenem ribolovnem orodju.

Predlog spremembe    103

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija zagotovi, da inšpekcijska zbirka podatkov omogoča priklic kakršnih koli ustreznih podatkov, ki so jih sporočile države članice za namene spremljanja izvajanja Direktive.

4.  Komisija zagotovi, da inšpekcijska zbirka podatkov omogoča priklic kakršnih koli ustreznih podatkov, ki so jih sporočile države članice za namene spremljanja izvajanja Direktive. Komisija redno pregleduje zbirko podatkov, da spremlja izvajanje Direktive, in opozarja na morebitne pomisleke v zvezi s celovitim izvajanjem z namenom spodbujanja korektivnih ukrepov.

Predlog spremembe    104

Predlog direktive

Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15a

 

Usposabljanje osebja

 

Organi pristanišča in pristaniških sprejemnih zmogljivosti zagotovijo, da je vse osebje deležno usposabljanja, ki je potrebno za pridobitev osnovnega znanja o ravnanju z odpadki, s posebnim poudarkom na zdravstvenih in varnostnih vidikih, ki se nanašajo na ravnanje z nevarnimi snovmi, ter da se zahteve v zvezi z usposabljanjem redno posodabljajo zaradi odzivanja na izzive, ki jih prinašajo tehnološke inovacije.

Predlog spremembe    105

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo kazni za kršenje nacionalnih predpisov, sprejetih v skladu s to direktivo, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev izvajanja teh kazni. Te kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Države članice določijo kazni za kršenje nacionalnih predpisov, sprejetih v skladu s to direktivo, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev izvajanja teh kazni. Te kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter upoštevajo resnost kršitve in ali je podobno kršitev predhodno storil organ, upravljavec, agent, poveljnik ali druga zadevna stranka.

Predlog spremembe    106

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija poskrbi za izmenjave izkušenj med nacionalnimi organi držav članic in strokovnjaki, vključno s tistimi iz zasebnega sektorja, o uporabi Direktive v pristaniščih Unije.

Komisija poskrbi za izmenjave izkušenj med nacionalnimi organi držav članic in strokovnjaki, vključno s tistimi iz zasebnega sektorja, civilne družbe in sindikatov, o uporabi Direktive v pristaniščih Unije.

Predlog spremembe    107

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice najpozneje do ... [12 mesecev po sprejetju te direktive] in nato vsaki dve leti predložijo Komisiji poročilo o najboljši praksi, ki so jo uporabile na področju trajnostnega ravnanja z odpadki na krovu ladij in v pristaniščih. Komisija šest mesecev po vsakem roku za predložitev poročila pripravi poročilo o tej dobri praksi, da zagotovi smernice za doseganje napredka pri uresničevanju ciljev te direktive.

Predlog spremembe    108

Predlog direktive

Člen 20 a – odstavek 1 – točka 1 (novo)

Direktiva 2005/35/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 20 a

 

Spremembe Direktive 2005/35/ES

 

Direktiva 2005/35/ES se spremeni:

 

(1)  v členu 2 se točka 2 nadomesti z naslednjim:

2. „Onesnaževalne snovi“ so snovi, navedene v prilogah I (nafta) in II (zdravju škodljive tekočine) k Marpol 73/78.

„2.  „Onesnaževalne snovi“ so snovi, navedene v prilogah I (nafta), II (zdravju škodljive tekočine), IV (odplake), V (odpadki) in VI (ostanki, povezani z onesnaževanjem zraka) k najnovejši različici Marpol 73/78.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Povezano s predlogom spremembe k členu 20a (novo) za spremembo opredelitve onesnaževalnih snovi v direktivi o onesnaženju morja z ladij.)

Predlog spremembe    109

Predlog direktive

Člen 20 a – odstavek 1 – točka 2 (novo)

Direktiva 2005/35/ES

Člen 5 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2)   V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.   Izpust onesnaževalnih snovi na katerem koli območju iz člena 3(1) se ne obravnava kot kršitev, če izpolnjuje pogoje, navedene v pravilih 15, 34, 4.1 ali 4.3 iz Priloge I ali v pravilih 13, 3.1.1 ali 3.1.3 iz Priloge II k Marpol 73/78.

„1.   Izpust onesnaževalnih snovi na katerem koli območju iz člena 3(1) se ne obravnava kot kršitev, če izpolnjuje pogoje, navedene v pravilih 15, 34, 4.1 ali 4.3 iz Priloge I, v pravilih 13, 3.1.1 ali 3.1.3 iz Priloge II, v pravilih 3 in 11 iz Priloge IV, v pravilih 4, 5, 6 ali 7 iz Priloge V ali v pravilu 3 iz Priloge VI k najnovejši različici Marpol 73/78.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Povezano s predlogom spremembe k členu 20a (novo) za spremembo opredelitve onesnaževalnih snovi v direktivi o onesnaženju morja z ladij.)

Predlog spremembe    110

Predlog direktive

Člen 20 a – odstavek 1 – točka 3 (novo)

Direktiva 2005/35/ES

Člen 5 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3)   V členu 5 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.   Izpust onesnaževalnih snovi na katerem koli območju iz člena 3(1)(c), (d) in (e) se ne obravnava kot kršitev lastnika, poveljnika ali posadke, če je v skladu s pogoji, navedenimi v pravilu 4.2 iz Priloge I ali pravilu 3.1.2 iz Priloge II k Marpol 73/78.

„2.   Izpust onesnaževalnih snovi na katerem koli območju iz člena 3(1)(c), (d) in (e) se ne obravnava kot kršitev lastnika, poveljnika ali posadke, če je v skladu s pogoji, navedenimi v pravilu 4.2 iz Priloge I, pravilu 3.1.2 iz Priloge II, pravilih 3 in 11 iz Priloge IV, pravilih 4, 5, 6 ali 7 iz Priloge V ali pravilu 3 iz Priloge VI k najnovejši različici Marpol 73/78.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Povezano s predlogom spremembe k členu 20a (novo) za spremembo opredelitve onesnaževalnih snovi v direktivi o onesnaženju morja z ladij.)

Predlog spremembe    111

Predlog direktive

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija oceni to direktivo ter najpozneje sedem let po začetku njene veljavnosti predloži rezultate ocene Evropskemu parlamentu in Svetu.

Komisija oceni to direktivo ter najpozneje štiri leta po začetku njene veljavnosti predloži rezultate ocene Evropskemu parlamentu in Svetu. Komisija tudi oceni, ali bi bilo treba Evropski agenciji za pomorsko varnost (EMSA) dodeliti dodatne pristojnosti za izvrševanje te direktive. To bi lahko vključevalo pregled in preiskavo domnevnih neustreznosti pristaniških sprejemnih zmogljivosti v skladu s členom 4.

Predlog spremembe    112

Predlog direktive

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 2020. Komisiji takoj pošljejo besedilo teh predpisov.

Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 2020. Komisiji takoj pošljejo besedilo teh predpisov. Obveznosti iz člena 4(3), zadnjega pododstavka člena 5(2), člena 6(2), člena 7(3) in člena 9(3) se uporabljajo v skladu z Direktivo 2010/65/EU.

Predlog spremembe    113

Predlog direktive

Priloga 4 – podnaslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kategorije stroškov za delovanje in upravljanje pristaniških sprejemnih zmogljivosti

Kategorije stroškov in neto prihodkov, povezanih z delovanjem in upravljanjem pristaniških sprejemnih zmogljivosti

Predlog spremembe    114

Predlog direktive

Priloga 4 – preglednica – stolpec 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prihodki

 

Prihodki na podlagi sheme razširjene odgovornosti proizvajalca in razpoložljivih nacionalnih/regionalnih sredstev, vključno z elementi prihodkov, navedenih v nadaljevanju:

 

– zbiranje, prevoz in obdelava odpadkov, ki so bili zbrani brez ločevanja (odpadki, ki spadajo v shemo razširjene odgovornosti proizvajalca, ki niso del ločenega zbiranja, npr. odpadki, zbrani skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki);

 

– obveščanje in ozaveščanje javnosti;

 

– ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov;

 

– preprečevanje nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi;

 

– izvrševanje in nadziranje sistema razširjene odgovornosti proizvajalca (vključno z revizijo, ukrepi proti preračunljivcem itd.);

 

– upravljanje, komuniciranje, upravljanje podatkov in poročanje o delovanju shem zbiranja;

 

– financiranje v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo;

 

– druga sredstva ali subvencije, ki so na voljo pristaniščem za ravnanje z odpadki in ribištvo.

Predlog spremembe    115

Predlog direktive

Priloga 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Neto prihodki

 

Neto prihodki iz shem za ravnanje z odpadki in od nacionalnega in regionalnega financiranja, vključno z:

 

– neto finančnimi koristi iz shem razširjene odgovornosti proizvajalca,

 

– drugimi neto prihodki iz shem za ravnanje z odpadki, kot so sheme za recikliranje,

 

– financiranjem iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo,

 

– drugimi sredstvi ali subvencijami, ki so na voljo pristaniščem za ravnanje z odpadki in ribištvo.

Predlog spremembe    116

Predlog direktive

Priloga 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[vstavite ime ladje] [vstavite številko IMO] [vstavite ime države zastave]

[vstavite ime ladje] [vstavite številko IMO] [vstavite ime države zastave]

opravlja redne prevoze s pogostimi in rednimi postanki v naslednjem(-ih) pristanišču(-ih) v [vstavite ime države članice] v skladu z voznim redom ali vnaprej določeno potjo:

opravlja redne prevoze ali ribolovna potovanja s pogostimi in rednimi postanki v naslednjem(-ih) pristanišču(-ih) v [vstavite ime države članice] v skladu z voznim redom ali vnaprej določeno potjo:

(1)

UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Uvod

Zmanjšanje morskih odpadkov in onesnaženja postaja eden največjih okoljskih izzivov. V oceanih vsako leto konča med 4,8 in 12,7 milijona ton plastičnih odpadkov. Vse od globokomorskega dna oceanov pa do oddaljene Arktike je mogoče najti tako rekoč vse vrste plastičnih materialov in predmetov. Zaradi zelo razširjene uporabe in neprimernega odlaganja je ta lahek in obstojen material v obliki makro- in mikroplastike začel ogrožati morski ekosistem. Čeprav velik del morskih odpadkov izvira s kopnega, je mogoče ta izziv obravnavati le celostno. Tako ima odpravljanje namernih ali naključnih izpustov odpadkov in odplak z ladij pomembno vlogo pri skrbi za zdrave oceane brez plastike, s tem pa tudi pri ohranjanju njihove pomembne vloge pri človekovi blaginji v prihodnje.

Direktiva 2000/59/ES ureja oddajo odpadkov na kopnem z določbami, ki zagotavljajo razpoložljivost pristaniških sprejemnih zmogljivosti in oddajo odpadkov v take zmogljivosti. Uvaja ustrezne mednarodne norme, npr. iz Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij MARPOL. 17 let po začetku veljavnosti direktive je potreben njen temeljit pregled, saj se njeno področje uporabe in opredelitve ne skladajo več z mednarodnim okvirom, hkrati pa si države članice različno razlagajo glavne pojme, kar povzroča zmedo med zadevnimi stranmi (ladjami, pristanišči in upravljavci).

Ocena učinka Komisije

Komisija je v oceni učinka opredelila dve glavni težavi ter pet vzrokov zanje. Glavni težavi sta: odlaganje ladijskih odpadkov in ostankov tovora v morje ter upravno breme pri izvajanju direktive o pristaniških sprejemnih zmogljivostih. Pet glavnih vzrokov zanju je: neustrezen sprejem odpadkov in ravnanje z njimi v pristaniških sprejemnih zmogljivostih; nezadostne stroškovne spodbude za oddajo ladijskih odpadkov; neučinkovito in nezadostno izvrševanje obveznosti o obvezni oddaji; neusklajene in zastarele opredelitve in obrazci; nedosledna uporaba izjem za ladje, ki opravljajo redne prevoze.

Predlog Komisije

Komisija je v svojem predlogu za spremembo Direktive 2000/59/ES navedla dva glavna cilja: zmanjšanje izpustov ladijskih odpadkov v morje ter zmanjšanje upravnega bremena za pristanišča, njihove uporabnike in pristojne organe. Za uresničitev teh splošnih ciljev je zastavljenih pet posebnih ciljev: razpoložljivost primernih zmogljivosti; učinkovite (stroškovne) spodbude za oddajo odpadkov v pristaniških sprejemnih zmogljivostih, in sicer z uvedbo 100-odstotne posredne pristojbine za smeti in pasivno ulovljene odpadke; odprava ovir za izvrševanje; harmonizacija in posodobitev opredelitev pojmov in norm; harmonizacija pravil o izjemah.

Stališče poročevalke

•  Poročevalka pozdravlja predlog Komisije kot del strategije za krožno gospodarstvo.

•  Podpira bolj splošno opredelitev „odpadkov z ladij“ glede na ustrezne priloge h konvenciji MARPOL, tudi ostanke tovora in ostanke iz sistemov za čiščenje izpušnih plinov (ki vključujejo mulj in izcejeno vodo iz teh sistemov), s čimer bi zagotovili popolno skladnost z opredelitvami MARPOL in nadaljnjo uskladitev s standardnimi obrazci in potrdili Mednarodne pomorske organizacije. Vendar bi bilo treba po njenem mnenju uvesti več prepovedi izpustov za nekatere ostanke tovora in odpadne vode iz odprtih pralnikov. Države članice spodbuja k ukrepanju v njihovih teritorialnih vodah, EU pa na ravni Mednarodne pomorske organizacije.

•  Poročevalka tudi predlaga, naj se na področje uporabe direktive vključijo odpadki pri ladijskih popravilih ter ravnanje z balastno vodo v skladu s konvencijo Mednarodne pomorske organizacije za nadzor in ravnanje z ladijsko balastno vodo in usedlinami, ki je začela veljati septembra 2017.

•  Poudarja tudi, da je pomembno ustvariti manj odpadkov na ladjah ter da je treba pripraviti dejavnosti ozaveščanja in pozitivne spodbude na tem področju, kot je prilagoditev koncepta „okolju prijaznih ladij“ glede ravnanja z odpadki na ladjah.

•  Ker je o izgubljenem ribolovnem orodju, ki ogroža morsko okolje in varnost ladij, na voljo le malo številk, poročevalka določa obveznost poročanja za izgubljeno ribolovno orodje ob prihodu v pristanišče.

•  Opozarja tudi na pasivno ulovljene odpadke ter da je treba spodbujati projekte za zbiranje morskih odpadkov. Tako stroškov za ravnanje s pasivno ulovljenimi odpadki ne bi smeli kriti uporabniki pristanišč in ribiči, ampak alternativni sistemi financiranja, kot so sheme za ravnanje z odpadki ali javni skladi.

•  Poročevalka je zaskrbljena tudi zaradi položaja majhnih pristanišč, ki bi lahko imela precejšnje težave zaradi omejenih virov glede osebja, strukture, organizacije itd. Da zelo majhnim pristaniščem ne bi naložili nesorazmernega upravnega bremena, bi jih bilo treba izvzeti od uvedbe načrta za ravnanje z odpadki in izdajanja potrdil o prejemu odpadkov.

•  Poročevalka se tudi zaveda, da bi se plovila, ki opravljajo morski prevoz na kratkih razdaljah, soočila z velikim upravnim bremenom, če ne bi upoštevali njihovega posebnega statusa. Treba bi bilo predvideti možnost znižane pristojbine za to posebno vrsto plovil.

•  Poročevalka tudi omejuje obvezno oddajo odpadkov v pristaniščih EU pred izplutjem v tretje države na primere, kjer naslednje pristanišče postanka nima ustreznih zmogljivosti.

•  Veliko težavo predstavlja nadzor nad prepovedjo izpustov na morju, zato predlaga, naj Komisija pri pregledu preuči vlogo Evropske agencije za pomorsko varnost pri izvrševanju direktive.


PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti poročevalke. Pri pripravi poročila do sprejetja v odboru je prejel prispevke od naslednjih subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba

Organizacija Hazardous Waste Europe

Združenje EUROSHORE

Organizacija Seas at Risk

Organizacija evropskih morskih pristanišč (ESPO)

Zveza Union des Ports de France

Rotterdamsko pristanišče

Hanse-Office, zastopništvo hanzeatskega mesta Hamburg und Schleswig-Holsteina pri EU

Združenje ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA)

Združenje nemških ladjarjev (VdR)

Združenje grških ladjarjev

Mednarodno združenje družb za križarjenja (CLIA)

Združenje nacionalnih organizacij ribiških podjetij v EU (Europêche)

Predstavniki vlad različnih držav članic

Predstavniki Evropske komisije


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (18.9.2018)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, razveljavitvi Direktive 2000/59/ES ter spremembi Direktive 2009/16/ES in Direktive 2010/65/EU

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Pripravljavec mnenja (*): Bas Eickhout

(*)  Postopek s pridruženim odborom – člen 54 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Izpusti odpadkov z ladij vse bolj ogrožajo morsko okolje, hkrati pa imajo posledice za človekovo zdravje ter drage ekonomske posledice. Čeprav večina morskih odpadkov izvira s kopnega, pomemben delež predstavljajo tudi odpadki iz morskih virov, pri čemer povprečje EU znaša 32 %, v nekaterih morskih bazenih EU pa tudi do 50 %. Komisija je predstavila predlog za revizijo direktive o pristaniških sprejemnih zmogljivostih, da bi rešila težave z morskimi odpadki z ladij.

Na podlagi predloga Komisije bi morala vsa pristanišča Unije za odpadke vzpostaviti 100-odstotni sistem brez posebnih pristojbin in na ta način odpraviti ekonomsko spodbudo, da ladje svoje odpadke odvržejo v morje. Pripravljavec mnenja pozdravlja to pomembno spremembo, ki jo predlaga Komisija; ladje ne bi smele imeti ekonomskih spodbud za odlaganje odpadkov v morje.

Pozdravlja tudi vključitev ribiških plovil v sisteme pokrivanja stroškov, žal pa niso predlagani posebni ukrepi za samo ribolovno orodje. Izgubi se namreč velik del ribiških mrež (33 %), zaradi česar pride do „fantomskega ribolova“, ki prizadene ribje staleže in povzroča škodo morskemu življu. Pomeni tudi precejšnjo ekonomsko izgubo, saj mreže pogosto povzročajo škodo drugim ladjam. Po mnenju pripravljavca mnenja imajo pomembno vlogo pri reševanju tega problema obvezne sheme razširjene odgovornosti proizvajalca. Države članice bi morale uporabljati prilagojene pristojbine za spodbujanje zasnove orodja, ki bi omogočala enostavno recikliranje, ter kavcijo pri prodaji novega orodja, da bi spodbudili oddajo ob koncu življenjskega cikla.

Pripravljavec mnenja tudi meni, da bi moralo plovilo ob izgubi ribolovnega orodja pristojnemu organu države članice zastave posredovati vse ustrezne informacije. Te informacije bi bilo treba sistematično zbirati v osrednji zbirki podatkov (SafeSeaNet), da bi spremljali razmere, ugotavljali specifične težave in lajšali iskanje orodja. Poleg tega bi to pripomoglo k izvrševanju prepovedi o odmetavanju starega ribolovnega orodja. Ti podatki bodo podlaga za redno poročanje Komisije, kar bo omogočilo kartiranje izgubljenega ribolovnega orodja in bo s tem v pomoč programom za iskanje orodja in drugim ukrepom.

Ribiška plovila v svoje mreže pogosto ujamejo tudi odpadke. Po mnenju pripravljavca mnenja ne bi smelo biti ekonomskih ovir za prevoz teh odpadkov v pristaniščih. Komisija skuša z vključitvijo pasivno ulovljenih odpadkov v 100-odstotni sistem posrednih pristojbin spodbuditi njihovo oddajo. Pripravljavec mnenja pozdravlja to dopolnilo, ki pa bi še vedno lahko povzročilo višje splošne pristojbine za ribiška plovila. Zato uvaja zahtevo, da se stroški zbiranja pasivno ulovljenih odpadkov v pristaniških sprejemnih zmogljivostih in njihova nadaljnja obdelava krijejo iz alternativnih virov prihodkov na podlagi revidirane direktive o pristaniških sprejemnih zmogljivostih, na primer iz novih shem razširjene odgovornosti proizvajalca ali s subvencijami.

Komisija uvaja pojem „okolju prijaznih ladij“: plovila, ki zmanjšajo količino odpadkov na krovu, so lahko upravičena do znižane pristojbine. Po mnenju pripravljavca mnenja je treba pojasniti in uskladiti minimalne zahteve. V novi prilogi uvaja sveženj ukrepov v skladu z načeli krožnega gospodarstva in smernicami MARPOL o odpadkih. Ukrepi vključujejo vse od ločevanja in zbiranja pri viru do usposabljanja in izogibanja potrebščinam za enkratno uporabo.

Poleg tega pripravljavec mnenja predlaga, naj se izpusti odpadkov in ostankov, povezanih z onesnaževanjem zraka, če do njih pride namerno ali iz hude malomarnosti, obravnavajo kot kaznivo dejanje na podlagi prava EU, zaradi česar morajo države članice uvesti ustrezne kazni. Izjeme pri tem dopolnilu bi morale odražati tiste iz Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (MARPOL).

Nazadnje pa v predlog Komisije o reviziji direktive o pristaniških sprejemnih zmogljivostih trenutno niso vključene ne pritrjene ne plavajoče morske ploščadi za črpanje in skladiščenje nafte. Leta 2015 je bilo v EU 232 morskih ploščadi in na vsaki je bilo zaposlenih približno 100 do 200 oseb. Analitiki so ugotovili, da velik delež morskih odpadkov izvira prav s teh ploščadi. Pripravljavec mnenja predlaga, naj se tudi ti odpadki oddajo v pristaniških sprejemnih zmogljivostih.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, razveljavitvi Direktive 2000/59/ES ter spremembi Direktive 2009/16/ES in Direktive 2010/65/EU

o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, razveljavitvi Direktive 2000/59/ES ter spremembi Direktive 2005/35/ES, Direktive 2009/16/ES in Direktive 2010/65/EU

(Povezano s predlogom spremembe k členu 20a (novo) za spremembo opredelitve onesnaževalnih snovi v direktivi o onesnaženju morja z ladij.)

Obrazložitev

Direktiva 2005/35/ES določa pravila o uvedbi kazni za izpuste onesnaževalnih snovi z ladij. Trenutno zajema le odpadke iz prilog I (olje) in II (zdravju škodljive tekoče snovi v razsutem stanju) h konvenciji MARPOL in bi jo bilo treba spremeniti, da bi zajemala onesnaževanje z odpadki z ladij (Priloga V) in onesnaževanje zraka z ladij (Priloga VI).

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (v nadaljnjem besedilu: konvencija MARPOL) določa splošne prepovedi glede izpustov z ladij v morje, vendar tudi zakonsko ureja pogoje, pod katerimi se določene vrste odpadkov lahko izpuščajo v morsko okolje. Konvencija MARPOL od držav članic zahteva, da v pristaniščih zagotovijo primerne pristaniške sprejemne zmogljivosti.

(2)  Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (v nadaljnjem besedilu: konvencija MARPOL) določa splošne prepovedi glede izpustov z ladij in pritrjenih ali plavajočih ploščadi v morje, vendar tudi zakonsko ureja pogoje, pod katerimi se določene vrste odpadkov lahko izpuščajo v morsko okolje. Konvencija MARPOL od držav članic zahteva, da v pristaniščih zagotovijo primerne pristaniške sprejemne zmogljivosti.

Obrazložitev

Konvencija MARPOL ureja tudi izpuste iz pritrjenih ali plavajočih ploščadi, ki bi jih bilo treba dodati tudi tukaj.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  V zadnjih dveh desetletjih so bile izvedene pomembne spremembe konvencije MARPOL in njenih prilog, s katerimi so bili uvedeni strožje norme in prepovedi za izpuste odpadkov z ladij v morje.

(4)  V zadnjih dveh desetletjih so bile izvedene pomembne spremembe konvencije MARPOL in njenih prilog, s katerimi so bili uvedeni strožje norme za oddajo odpadkov in prepovedi za izpuste odpadkov z ladij v morje.

Obrazložitev

Konvencija Marpol obravnava tudi oddajo odpadkov v pristaniške sprejemne zmogljivosti.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Kljub tem regulativnim spremembam se odpadki še vedno izpuščajo v morje. To je posledica več dejavnikov, in sicer, da v pristaniščih niso vedno na voljo primerne pristaniške sprejemne zmogljivosti, da je izvrševanje pogosto nezadostno in da primanjkuje spodbud za oddajo odpadkov na kopnem.

(7)  Kljub tem regulativnim spremembam se odpadki še vedno izpuščajo v morje, zaradi česar nastajajo ogromni okoljski, družbeni in gospodarski stroški. To je posledica več dejavnikov, in sicer, da v pristaniščih niso vedno na voljo primerne pristaniške sprejemne zmogljivosti, da je izvrševanje pogosto nezadostno in da primanjkuje spodbud za oddajo odpadkov na kopnem.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Kljub izboljšavam je količina živilskih odpadkov, zlasti na potniških ladjah za križarjenje, še vedno lahko velika. Prakse upravljanja živilskih odpadkov so še vedno področje, na katerem je treba razviti prakse ločenega zbiranja in ponovne uporabe.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Ločeno zbiranje odpadkov z ladij, vključno z zavrženim ribolovnim orodjem, je potrebno za zagotovitev nadaljnje predelave v naslednjih členih verige ravnanja z odpadki. Smeti se pogosto ločujejo na krovu ladij v skladu z mednarodnimi normami in standardi, zakonodaja Unije pa bi morala zagotavljati, da ta prizadevanja za ločevanje odpadkov na krovu niso ogrožena zaradi pomanjkanja ureditev za ločeno zbiranje na obali.

(12)  Ločeno zbiranje odpadkov z ladij, vključno z zavrženim ribolovnim orodjem, je potrebno za zagotovitev nadaljnje predelave za ponovno uporabo ali recikliranje v naslednjih členih verige ravnanja z odpadki ter za preprečitev povzročitve škode za morske živali in morsko okolje. Smeti se pogosto ločujejo na krovu ladij v skladu z mednarodnimi normami in standardi, zakonodaja Unije pa bi morala zagotavljati, da ta prizadevanja za ločevanje odpadkov na krovu niso ogrožena zaradi pomanjkanja ureditev za ločeno zbiranje na obali. Države članice bi morale spodbujati uporabo sistemov za ločeno zbiranje odpadkov, ki so najbolj primerni za posamezna pristanišča glede na njihove značilnosti.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Ločeno zbiranje odpadkov, kot so živilski odpadki, maziva in kurilno olje, bi bilo treba nadalje razviti s posebnim namenom, da bi omogočili njihovo ponovno uporabo v skladu z načeli krožnega gospodarstva.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Čeprav večina morskih odpadkov izvira iz kopenskih dejavnosti, k njim veliko prispeva tudi sektor pomorskih prevozov, vključno z ribiškim sektorjem in sektorjem rekreacije, saj se v njih smeti, vključno s plastiko in zavrženim ribolovnim orodjem, izpuščajo neposredno v morje.

(13)  Čeprav večina morskih odpadkov izvira iz kopenskih dejavnosti, k njim veliko prispeva tudi sektor pomorskih prevozov, vključno z ribiškim sektorjem in sektorjem rekreacije, saj se v njih smeti, vključno s plastiko in zavrženim ribolovnim orodjem, izpuščajo neposredno v morje. Evropska komisija ocenjuje, da plastika predstavlja več kot 80 % morskih odpadkov in da ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, predstavlja 27 % morskih odpadkov, najdenih na evropskih obalah, kar ustreza 11.000 tonam na leto.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Direktiva 2008/98/ES določa ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov, ki bi jih morale države članice sprejeti za preprečevanje nastajanja odpadkov. S temi ukrepi bi si morale prizadevati za ustavitev nastajanja morskih odpadkov kot prispevek k cilju Organizacije združenih narodov za trajnostni razvoj, da bi preprečili in občutno zmanjšali vsakovrstno onesnaževanje morja.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b)  Pritrjene ali plavajoče ploščadi prav tako prispevajo k nastajanju morskih odpadkov in bi bilo treba od njih zahtevati, da morajo imeti načrt ravnanja z odpadki, odpadke zbirati ločeno in jih redno oddajati v pristanišča Unije.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  8. septembra 2017 je začela veljati Mednarodna konvencija Mednarodne pomorske organizacije (IMO) z dne 13. februarja 2004 o nadzoru in ravnanju z ladijskimi balastnimi vodami in sedimenti. Konvencija o ravnanju z balastnimi vodami obvezuje vse ladje, da izvajajo postopke za upravljanje balastnih voda v skladu s standardi IMO, od pristanišč in terminalov, določenih za čiščenje in popravilo balastnih tankov, pa zahteva, da imajo ustrezne zmogljivosti za sprejemanje sedimentov.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Za učinkovito obravnavanje težave z morskimi odpadki je bistveno zagotoviti ustrezno raven spodbud za oddajo odpadkov v pristaniške sprejemne zmogljivosti, zlasti smeti. To je mogoče doseči s sistemom pokrivanja stroškov, ki zahteva uporabo posredne pristojbine, ki jo je treba plačati ne glede na oddajo odpadkov in ki bi morala zagotavljati pravico do oddaje odpadkov brez kakršnih koli dodatnih neposrednih pristojbin. Glede na njun prispevek k nastajanju morskih odpadkov bi morala biti v ta sistem vključena tudi ribiški sektor in sektor rekreacije.

(18)  Za učinkovito obravnavanje težave z morskimi odpadki je bistveno zagotoviti ustrezno raven spodbud za oddajo odpadkov v pristaniške sprejemne zmogljivosti, zlasti smeti. To je mogoče doseči s sistemom pokrivanja stroškov, ki zahteva uporabo posredne pristojbine, ki jo je treba plačati ne glede na oddajo odpadkov in ki bi morala zagotavljati pravico do oddaje odpadkov brez kakršnih koli dodatnih neposrednih pristojbin. Glede na njun prispevek k nastajanju morskih odpadkov bi morala biti v ta sistem vključena tudi ribiški sektor in sektor rekreacije. Ribiška plovila z oddajo pasivno ulovljenih odpadkov ne bi smela imeti dodatnih stroškov.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Ribiči imajo lahko bistveno vlogo pri čiščenju morskih odpadkov z oddajanjem pasivno ulovljenih odpadkov v pristaniščih, tako da se jih lahko primerno obdela. Da bi države članice spodbudile oddajo pasivno ulovljenih odpadkov, ki se med normalnimi ribolovnimi dejavnostmi ujamejo v mrežo, bi morale stroške, povezane z njihovim zbiranjem v pristaniških sprejemnih zmogljivostih in nadaljnjo obdelavo, kriti s prihodki iz drugih virov.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18b)  Za učinkovito obravnavanje težav z morskimi odpadki bi si morale države članice prizadevati tudi za razvoj strategij in načrtov za omejevanje odlaganja ribolovne opreme v morje, v ta namen pa bi morali uporabljati npr. subvencije Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in podporo strukturnih skladov in evropskega teritorialnega sodelovanja ter z ustrezno dejavno udeležbo regij. Poleg tega je treba v okviru projektov, ki se sofinancirajo s sredstvi evropskega teritorialnega sodelovanja, spodbuditi nove instrumente za upravljanje in dobre prakse, kot so instrumenti, ki se proučujejo v zvezi z Jadranskim morjem, ali pa dodelitev nove vloge varuhov morja („Sea Sentinels“) ribiškim flotam.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Koncept „okolju prijaznih ladij“ bi bilo treba nadalje razviti v zvezi z ravnanjem z odpadki, da bi se za plovila, ki zmanjšajo količino odpadkov na krovu, lahko izvajal učinkovit sistem nagrajevanja.

(19)  V zvezi z ravnanjem odpadkov bi bilo treba izvajati koncept „okolju prijaznih ladij“. Določiti bi bilo treba minimalne zahteve za vso Unijo in jih uvesti na kar najbolj harmoniziran način, da bi se lahko za plovila, ki zmanjšajo količino odpadkov na krovu z okoljsko trajnim preprečevanjem nastajanja odpadkov in njihovim upravljanjem, izvajal učinkovit sistem nagrajevanja v skladu z najboljšo prakso in smernicami IMO iz leta 2017 za izvajanje Priloge V h konvenciji MARPOL. Države članice bi morale spodbujati prakse, ki presegajo zahtevane standarde.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Ostanki tovora po raztovarjanju tovora na terminalu ostanejo v lasti lastnika tovora in imajo pogosto ekonomsko vrednost. Zato ostanki tovora ne bi smeli biti vključeni v sisteme pokrivanja stroškov in uporabo posredne pristojbine; pristojbino za oddajo ostankov tovora bi moral plačati uporabnik sprejemne zmogljivosti, kot je določeno v pogodbenih ureditvah med vključenimi stranmi ali v drugih lokalnih ureditvah.

(20)  Ostanki tovora po raztovarjanju tovora na terminalu ostanejo v lasti lastnika tovora in imajo pogosto ekonomsko vrednost. Zato ostanki tovora ne bi smeli biti vključeni v sisteme pokrivanja stroškov in uporabo posredne pristojbine; pristojbino za oddajo ostankov tovora bi moral plačati uporabnik sprejemne zmogljivosti, kot je določeno v pogodbenih ureditvah med vključenimi stranmi ali v drugih lokalnih ureditvah. Vendar to ne bi smelo veljati za ostanke tovora, ki jih ni mogoče enostavno predelati, na primer visokoviskozne obstojne plavajoče snovi, kot je parafin. Te snovi imajo lahko nizko ekonomsko vrednost, zato pri njih obstaja tveganje, da se odplaknejo v morje, če se ne izperejo ustrezno v pristaniških sprejemnih zmogljivostih brez dodatnih stroškov.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a)  Da bi izboljšali pomorsko varnost in okrepili varstvo morskega okolja, bi bilo treba spremeniti Direktivo 2005/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a tako, da bi v pravu Unije obravnavali tudi onesnaževanje z odpadki z ladij, kakor je opredeljeno v prilogah IV do VI h konvenciji MARPOL, in bi zagotovili, da bi bili tisti, ki so odgovorni za nezakonite izpuste, ustrezno kaznovani.

 

_________________

 

1a Direktiva 2005/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve v zvezi z onesnaževanjem, vključno s kazenskimi sankcijami (UL L 255, 30.9.2005, str. 11).

Obrazložitev

Direktiva 2005/35/ES določa pravila o uvedbi kazni za izpuste onesnaževalnih snovi z ladij. Trenutno zajema le odpadke iz prilog I (nafta) in II (zdravju škodljive tekočine) h konvenciji MARPOL Treba bi jo bilo spremeniti, da bi zajemala tudi izpuste odplak (Priloga IV), smeti (Priloga V) in odpadkov, povezanih z onesnaževanjem zraka (Priloga VI).

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Spremljanje in izvrševanje bi bilo treba olajšati s sistemom, ki bi temeljil na elektronskem poročanju in izmenjavi informacij. V ta namen bi bilo treba nadalje razviti obstoječi sistem obveščanja in spremljanja, vzpostavljen z Direktivo 2000/59/ES, ki bi moral še naprej delovati na podlagi obstoječih sistemov elektronske izmenjave podatkov, zlasti sistema Unije za izmenjavo pomorskih informacij (SafeSeaNet) in inšpekcijske zbirke podatkov (THETIS). Sistem bi moral vključevati tudi informacije o pristaniških sprejemnih zmogljivostih, ki so na voljo v različnih pristaniščih.

(24)  Spremljanje in izvrševanje bi bilo treba olajšati s sistemom, ki bi temeljil na elektronskem poročanju in izmenjavi informacij. V ta namen bi bilo treba nadalje razviti obstoječi sistem obveščanja in spremljanja, vzpostavljen z Direktivo 2000/59/ES, ki bi moral še naprej delovati na podlagi obstoječih sistemov elektronske izmenjave podatkov, zlasti sistema Unije za izmenjavo pomorskih informacij (SafeSeaNet) in inšpekcijske zbirke podatkov (THETIS). Sistem bi moral vključevati tudi informacije o pristaniških sprejemnih zmogljivostih, ki so na voljo v različnih pristaniščih, in izgubljenem ribolovnem orodju.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Za upoštevanje razvoja na mednarodni ravni in za spodbujanje okolju prijaznih praks ravnanja z odpadki na krovu bi bilo treba na Komisijo v skladu s členom 290 PDEU prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s spreminjanjem te direktive za posodobitev sklicevanj na mednarodne instrumente in priloge ter za spremembo sklicevanj na mednarodne instrumente, da se po potrebi prepreči uporaba sprememb teh mednarodnih instrumentov za namene te direktive in da se oblikujejo skupna merila za priznavanje „okolju prijaznih ladij“ za odobritev nižje pristojbine za odpadke za take ladje. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so primerni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(30)  Za upoštevanje razvoja na mednarodni ravni in za spodbujanje okolju prijaznih praks ravnanja z odpadki na krovu bi bilo treba na Komisijo v skladu s členom 290 PDEU prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s spreminjanjem te direktive za posodobitev sklicevanj na mednarodne instrumente in priloge ter za spremembo sklicevanj na mednarodne instrumente, da se po potrebi prepreči uporaba sprememb teh mednarodnih instrumentov za namene te direktive in da se prilagodijo skupna merila za priznavanje „okolju prijaznih ladij“ ob upoštevanju obstoječe dobre prakse in shem, ki temeljijo na pristopu od spodaj navzgor, za odobritev nižje pristojbine za odpadke za take ladje. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so primerni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  „pritrjena ali plavajoča ploščad“ pomeni pritrjeno ali plavajočo ploščad na morju, vključno z vrtalno opremo, plavajočimi proizvodnimi in skladiščnimi enotami ter enotami za natovarjanje in raztovarjanje za proizvodnjo in skladiščenje katere koli snovi ali materiala v trdnem, tekočem ali plinastem stanju;

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „odpadki z ladij“ pomenijo vse odpadke, vključno z ostanki tovora, ki nastanejo med plovbo ladje ali med natovarjanjem, raztovarjanjem in čiščenjem, ali odpadke, ki se med ribolovnimi operacijami ujamejo v mreže in spadajo na področje uporabe prilog I, II, IV, V in VI h konvenciji MARPOL;

(c)  „odpadki z ladij“ pomenijo vse odpadke, vključno z ostanki tovora, ki nastanejo med plovbo ladje, delovanjem pritrjene ali plavajoče ploščadi ali med natovarjanjem, raztovarjanjem, čiščenjem in popravilom ladij, vključno s sedimenti od čiščenja ali popravila balastnih tankov, ali odpadke, ki se med ribolovnimi operacijami ujamejo v mreže in spadajo na področje uporabe prilog I, II, IV, V in VI h konvenciji MARPOL;

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  „pasivno ulovljeni odpadki“ pomenijo odpadke, ki se nenamenoma ujamejo v mreže med ribolovnimi operacijami;

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „ostanki tovora“ pomenijo preostanke kakršnega koli tovora na ladji, ki ostanejo na krovu ali v prostoru za tovor po natovarjanju in raztovarjanju, vključno z natovarjanjem ali raztovarjanjem preostankov in razlitij, v mokrem ali suhem stanju ali vsebovane v vodi za pranje, razen prahu na tovoru, ki ostane na krovu po čiščenju, ali prahu na zunanjih površinah ladje;

(d)  „ostanki tovora“ pomenijo preostanke kakršnega koli tovora na ladji, ki ostanejo na krovu ali v prostoru za tovor ali cisterni po natovarjanju in raztovarjanju, vključno z natovarjanjem ali raztovarjanjem preostankov in razlitij, v mokrem ali suhem stanju ali vsebovane v vodi za pranje, razen prahu na tovoru, ki ostane na krovu po čiščenju, ali prahu na zunanjih površinah ladje;

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  „ribolovno orodje“ pomeni kateri koli predmet ali del opreme, ki se uporablja v ribištvu in ribogojstvu za iskanje ali lovljenje morskih bioloških virov ali ki plava na morski gladini in se uporablja za privabljanje in lovljenje morskih bioloških virov;

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  „zadostna zmogljivost za hrambo“ pomeni zadostno zmogljivost za hrambo odpadkov na krovu od trenutka izplutja do naslednjega pristanišča postanka, vključno z odpadki, ki bodo verjetno nastali med potovanjem;

(l)  „zadostna zmogljivost za hrambo“ pomeni zadostno namensko zmogljivost za hrambo vsake vrste odpadkov, ki jih je treba hraniti na krovu od trenutka izplutja do naslednjega pristanišča postanka, vključno z odpadki, ki bodo verjetno nastali med potovanjem;

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  imajo pristanišča in terminali, kjer poteka čiščenje ali popravilo balastnih tankov, ustrezne pristaniške sprejemne zmogljivosti za sprejem sedimentov;

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pristaniške sprejemne zmogljivosti omogočajo okoljsko ustrezno ravnanje z odpadki z ladij v skladu z zahtevami Direktive 2008/98/ES in drugo upoštevno zakonodajo Unije o odpadkih. V ta namen države članice zagotovijo ločeno zbiranje odpadkov z ladij v pristaniščih, kot zahteva zakonodaja Unije o odpadkih, zlasti Direktiva 2008/98/ES, Direktiva 2012/19/EU in Direktiva 2006/66/ES. Točka (c) se uporablja brez poseganja v strožje zahteve, uvedene z Uredbo (ES) št. 1069/2009 za ravnanje z odpadki iz gostinskih dejavnosti s prevoznih sredstev v mednarodnem prometu.

(c)  pristaniške sprejemne zmogljivosti omogočajo okoljsko ustrezno ravnanje z odpadki z ladij v skladu z zahtevami Direktive 2008/98/ES in drugo upoštevno zakonodajo Unije o odpadkih. V ta namen države članice za lažjo ponovno uporabo in reciklažo zagotovijo ločeno zbiranje odpadkov z ladij v pristaniščih, kot zahteva zakonodaja Unije o odpadkih, zlasti Direktiva 2008/98/ES, Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES1a, Direktiva 2012/19/EU in Direktiva 2006/66/ES. Točka (c) se uporablja brez poseganja v strožje zahteve, uvedene z Uredbo (ES) št. 1069/2009 za ravnanje z odpadki iz gostinskih dejavnosti s prevoznih sredstev v mednarodnem prometu.

 

_________________

 

1a Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL L 365, 31.12.1994, str. 10).

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Ustrezni pristaniški organi ali, če jih ni, pristojni organi zagotovijo, da se oddaja in sprejem odpadkov izvajata ob zadostnih varnostnih ukrepih, da se v pristaniščih, za katera velja ta direktiva, preprečijo tveganja za ljudi in okolje.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za vsako pristanišče se vzpostavi in izvaja ustrezen načrt za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi, in sicer na podlagi stalnih posvetovanj z ustreznimi stranmi, zlasti uporabniki pristanišč ali njihovimi predstavniki. Ta posvetovanja potekajo med začetno pripravo načrtov in po njihovem sprejetju, zlasti ob pomembnih spremembah v zvezi z zahtevami iz členov 4, 6 in 7. Podrobne zahteve za pripravo takih načrtov so določene v Prilogi 1.

1.  Za vsako pristanišče se vzpostavi in izvaja ustrezen načrt za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi, in sicer na podlagi stalnih posvetovanj z ustreznimi stranmi, vključno z uporabniki pristanišč ali njihovimi predstavniki in civilno družbo. Ta posvetovanja potekajo med začetno pripravo načrtov in po njihovem sprejetju, zlasti ob pomembnih spremembah v zvezi z zahtevami iz členov 4, 6 in 7. Podrobne zahteve za pripravo takih načrtov so določene v Prilogi 1.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Zelo majhna pristanišča, za katere je značilen manj obsežen ali redek promet zgolj plovil za rekreacijo, so lahko izvzeta iz področja uporabe tega člena, če so njihove pristaniške sprejemne zmogljivosti vključene v sistem ravnanja z odpadki, ki ga upravlja občina ali se upravlja v njenem imenu, in države članice, v katerih so ta pristanišča, zagotovijo, da so informacije v zvezi z sistemom ravnanja z odpadki na voljo uporabnikom teh pristanišč.

 

Države članice, v katerih so ta pristanišča, pristanišča elektronsko obveščajo v delu sistema obveščanja, spremljanja in izvrševanja iz člena 14 te direktive.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Oddelek 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Oddaja odpadkov z ladij

Izpust in oddaja odpadkov z ladij

(Povezano s predlogom spremembe člena 7(1).)

Obrazložitev

Ta del bi moral obravnavati tudi prepovedi izpustov, ki se uporabljajo v skladu s konvencijo MARPOL.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Oddaja odpadkov z ladij

Izpust in oddaja odpadkov z ladij

(Povezano s predlogom spremembe člena 7(1).)

Obrazložitev

Ta člen bi moral obravnavati tudi prepovedi izpustov, ki se uporabljajo v skladu s konvencijo MARPOL.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Poveljnik ladje, ki se ustavi v pristanišču Unije, preden zapusti pristanišče, vse odpadke, ki se prevažajo na krovu ladje, odda v pristaniško sprejemno zmogljivost v skladu z ustreznimi normami za izpuste, določenimi v konvenciji MARRPOL.

1.  Poveljnik ladje, ki se ustavi v pristanišču Unije, preden zapusti pristanišče, vse odpadke, ki se prevažajo na krovu ladje, odda v pristaniško sprejemno zmogljivost in po tem, ko zapusti pristanišče, ne izpusti odpadkov v morje v skladu z ustreznimi normami in predpisi za oddajo in izpuste, določenimi v konvenciji MARPOL. Ta zahteva se uporablja tudi za sedimente od čiščenja in popravila balastnih tankov v skladu s konvencijo o ravnanju z balastnimi vodami.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Če je naslednje pristanišče postanka zunaj Unije ali se lahko utemeljeno pričakuje, da v naslednjem pristanišču postanka niso na voljo primerne zmogljivosti ali je to pristanišče neznano, država članica zahteva, da ladja pred izplutjem odda vse odpadke.

7.  Če na podlagi razpoložljivih informacij, vključno s tistimi, ki so elektronsko dostopne v sistemu obveščanja, spremljanja in izvrševanja iz člena 14 te direktive, ali informacijami iz sistema GISIS, ni mogoče ugotoviti, da so v naslednjem pristanišču postanka na voljo primerne zmogljivosti, ali je to pristanišče neznano, država članica zahteva, da ladja pred izplutjem odda vse odpadke.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Poveljnik pritrjene ali plavajoče ploščadi zagotovi, da se odpadki v rednih intervalih oddajajo v pristaniško sprejemno zmogljivost v skladu s konvencijo MARPOL.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Poveljnik ladje, ki pristane v pristanišču Unije, pred izplutjem iz pristanišča uporabi postopke predhodnega izpiranja za visokoviskozne obstojne plavajoče snovi, vključno s parafinom, v skladu s Prilogo II h konvenciji MARPOL, in izpusti morebitne ostanke ali mešanice vode v pristanišču raztovarjanja, dokler ni cisterna prazna in v odtočnih ceveh ni ostankov.

Obrazložitev

Ker je Pododbor za preprečevanje onesnaževanja in odzivanje nanj februarja 2018 sprejel osnutke predlogov sprememb, ki zahtevajo predhodno izpiranje cistern z visokoviskoznimi obstojnimi plavajočimi snovmi in se bodo na 73. zasedanju Odbora za varstvo morskega okolja obravnavali za vključitev v Prilogo II, bi morala EU vključiti te zahteve v revidirano direktivo o pristaniških sprejemnih zmogljivostih, da bi postale del prava Unije, pri čemer bi dodali obveznost zagotavljanja, da v odtočnih ceveh ni ostankov. Zlasti parafin se izpira na morju in prihaja na evropske obale ter s tem povzroča težave, med drugim za prostoživeče živali.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da se stroški upravljanja pristaniških sprejemnih zmogljivosti za sprejem in obdelavo odpadkov z ladij, razen ostankov tovora, krijejo z zbiranjem pristojbin, ki jih plačujejo ladje. Ti stroški vključujejo elemente, navedene v Prilogi 4.

1.  Države članice zagotovijo, da se stroški upravljanja pristaniških sprejemnih zmogljivosti za sprejem in obdelavo odpadkov z ladij, vključno z ostanki tovora, ki so visokoviskozne obstojne plavajoče snovi, ne pa tudi drugih ostankov tovora, krijejo z zbiranjem pristojbin, ki jih plačujejo ladje. Ti stroški vključujejo elemente, navedene v Prilogi 4.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  za zagotovitev največje možne spodbude za oddajo odpadkov, kot je opredeljena v Prilogi V h konvenciji MARPOL, vključno z odpadki, ki so se med ribolovnimi operacijami ujeli v mreže, posredna pristojbina, ki se zaračuna, pokriva vse stroške pristaniških sprejemnih zmogljivosti za te odpadke, da se zagotovi pravica do oddaje brez kakršnih koli dodatnih neposrednih pristojbin;

(c)  za zagotovitev največje možne spodbude za oddajo odpadkov, kot je opredeljena v Prilogi V h konvenciji MARPOL, vključno z odpadki, ki so se med ribolovnimi operacijami ujeli v mreže, in ostanki tovora, ki so visokoviskozne obstojne plavajoče snovi, posredna pristojbina, ki se zaračuna, pokriva vse stroške pristaniških sprejemnih zmogljivosti za te odpadke, da se zagotovi pravica do oddaje brez kakršnih koli dodatnih neposrednih pristojbin;

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  da stroškov zbiranja pasivno ulovljenih odpadkov v pristaniških sprejemnih zmogljivosti in njihove nadaljnje obdelave ne bi krili uporabniki pristanišč, države članice te stroške v celoti krijejo s prihodki iz drugih virov, kot je navedeno v Prilogi 4;

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Pristojbine se znižajo, če je na podlagi zasnove, opreme in obratovanja ladje mogoče dokazati, da ladja ustvari manjšo količino odpadkov ter trajnostno in okolju prijazno ravna z odpadki. Na Komisijo se z delegiranimi akti v skladu s členom 19 prenese pooblastilo za opredelitev meril za ugotavljanje, ali ladja izpolnjuje zahteve iz tega odstavka v zvezi z ravnanjem z odpadki na krovu ladje.

5.  Pristojbine se znižajo, če je na podlagi zasnove, opreme, razpisnih politik in obratovanja mogoče dokazati, da ladja ustvari manjšo količino vrsteodpadkov, za katere se uporablja pristojbina, ter trajnostno in okolju prijazno ravna z odpadki v skladu s Prilogo 4a za ladje, ki niso ribiška plovila, in v skladu s Prilogo 4b za ribiška plovila. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 19 o spremembi prilog 4a in 4b, da se spremenijo harmonizirane minimalne zahteve.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  izvzetje ne vpliva negativno na pomorsko varnost, zdravje, življenjske razmere na ladji ali delovne razmere ali morsko okolje;

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kar zadeva inšpekcijske preglede ladij, ki ne spadajo na področje uporabe Direktive 2009/16/ES, države članice zagotovijo, da se inšpekcijski pregledi izvedejo na vsaj 20 % vseh ribiških plovil iz vsake od spodaj navedenih kategorij:

1.  Kar zadeva inšpekcijske preglede ladij, ki ne spadajo na področje uporabe Direktive 2009/16/ES, države članice zagotovijo, da se inšpekcijski pregledi izvedejo na vsaj 20 % vseh ribiških plovil na leto iz vsake od spodaj navedenih kategorij:

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice vzpostavijo postopke za inšpekcijske preglede za ribiška plovila z več kot 100 bruto tonami in za plovila za rekreacijo z manj kot 100 bruto tonami, da zagotovijo skladnost z veljavnimi zahtevami iz te direktive, s katerimi zagotovijo, da se vsako leto izvedejo inšpekcijski pregledi vsaj 20 % vseh ribiških plovil ali plovil za rekreacijo, ki pristanejo v pristaniščih zadevne države članice.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Rezultati inšpekcijskih pregledov iz odstavka 1 se zabeležijo v delu sistema obveščanja, spremljanja in izvrševanja iz člena 15 te direktive.

2.  Rezultati inšpekcijskih pregledov iz odstavkov 1 in 1a se zabeležijo v delu sistema obveščanja, spremljanja in izvrševanja iz člena 15 te direktive.

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice vzpostavijo postopke za inšpekcijske preglede za ribiška plovila z bruto tonažo manj kot 100 in za plovila za rekreacijo z bruto tonažo manj kot 100, da zagotovijo skladnost z veljavnimi zahtevami iz te direktive.

črtano

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  v primeru izgubljenega ribolovnega orodja informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 48 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/20091a;

 

______________

 

1a Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Za zagotovitev enotnih pogojev za poročanje o izgubi ribolovnega orodja je treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za opredelitev oblike poročanja. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 20(2).

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija na podlagi podatkov, ki so ji sporočeni v skladu s točko (da) odstavka 2, do 31. decembra 2022 in nato vsaki dve leti objavi zbirno poročilo o izgubljenem ribolovnem orodju.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija zagotovi, da inšpekcijska zbirka podatkov omogoča priklic kakršnih koli ustreznih podatkov, ki so jih sporočile države članice za namene spremljanja izvajanja Direktive.

4.  Komisija zagotovi, da inšpekcijska zbirka podatkov omogoča priklic kakršnih koli ustreznih podatkov, ki so jih sporočile države članice za namene spremljanja izvajanja Direktive. Komisija redno pregleduje zbirko podatkov, da spremlja izvajanje Direktive, in opozarja na morebitne pomisleke v zvezi s celovitim izvajanjem z namenom spodbujanja korektivnih ukrepov.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija poskrbi za izmenjave izkušenj med nacionalnimi organi držav članic in strokovnjaki, vključno s tistimi iz zasebnega sektorja, o uporabi Direktive v pristaniščih Unije.

Komisija poskrbi za izmenjave izkušenj med nacionalnimi organi držav članic in strokovnjaki, vključno s tistimi iz zasebnega sektorja in civilne družbe, o uporabi Direktive v pristaniščih Unije.

Obrazložitev

Izmenjava izkušenj ne bi smela potekati samo med nacionalnimi organi in strokovnjaki iz zasebnega sektorja, temveč bi morali pri tem sodelovati tudi strokovnjaki iz civilne družbe.

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice najpozneje do ... [12 mesecev po sprejetju te direktive] in nato vsaki dve leti Komisiji predložijo poročilo o svojih dobrih praksah na področju trajnostnega ravnanja z odpadki na krovu ladij in v pristaniščih. Komisija šest mesecev po vsakem roku za predložitev poročila pripravi poročilo o teh dobrih praksah, da zagotovi smernice za doseganje napredka pri uresničevanju ciljev te direktive.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 20 a – odstavek 1 – točka 1 (novo)

Direktiva 2005/35/ES

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 20a

 

Spremembe Direktive 2005/35/ES

 

Direktiva 2005/35/ES se spremeni:

 

(1)  v členu 2 se točka 2 nadomesti z naslednjim:

2. „Onesnaževalne snovi“ so snovi, navedene v prilogah I (nafta) in II (zdravju škodljive tekočine) k Marpol 73/78.

2.  „Onesnaževalne snovi“ so snovi, navedene v prilogah I (nafta), II (zdravju škodljive tekočine), IV (odplake), V (odpadki) in VI (ostanki, povezani z onesnaževanjem zraka) k najnovejši različici Marpol 73/78.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Povezano s predlogom spremembe k členu 20a (novo) za spremembo opredelitve onesnaževalnih snovi v direktivi o onesnaženju morja z ladij.)

Obrazložitev

Direktiva 2005/35/ES določa pravila o uvedbi kazni za izpuste onesnaževalnih snovi z ladij. Trenutno zajema le odpadke iz prilog I (nafta) in II (zdravju škodljive tekočine) h konvenciji MARPOL in bi jo bilo treba spremeniti, da bi zajemala Prilogo IV (odplake), Prilogo V (odpadki) in Prilogo VI (ostanki, povezani z onesnaževanjem zraka). Če so bili ti izpusti storjeni namerno, zavestno ali iz hude malomarnosti, bi jih bilo treba tudi obravnavati kot kaznivo dejanje.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 20 a – odstavek 1 – točka 2 (novo)

Direktiva 2005/35/ES

Člen 5 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2)   V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1.   Izpust onesnaževalnih snovi na katerem koli območju iz člena 3(1) se ne obravnava kot kršitev, če izpolnjuje pogoje, navedene v pravilih 15, 34, 4.1 ali 4.3 iz Priloge I ali v pravilih 13, 3.1.1 ali 3.1.3 iz Priloge II k Marpol 73/78.

„1.   Izpust onesnaževalnih snovi na katerem koli območju iz člena 3(1) se ne obravnava kot kršitev, če izpolnjuje pogoje, navedene v pravilih 15, 34, 4.1 ali 4.3 iz Priloge I, v pravilih 13, 3.1.1 ali 3.1.3 iz Priloge II, v pravilih 3 in 11 iz Priloge IV, v pravilih 4, 5, 6 ali 7 iz Priloge V ali v pravilu 3 iz Priloge VI k najnovejši različici Marpol 73/78.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Povezano s predlogom spremembe k členu 20a (novo) za spremembo opredelitve onesnaževalnih snovi v direktivi o onesnaženju morja z ladij.)

Obrazložitev

V skladu s spremembo opredelitve onesnaževalnih snovi je treba ustrezno spremeniti izjeme. Izjeme bi morale odražati izjeme iz konvencije MARPOL.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 20 a – odstavek 1 – točka 3 (novo)

Direktiva 2005/35/ES

Člen 5 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3)   V členu 5 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.   Izpust onesnaževalnih snovi na katerem koli območju iz člena 3(1)(c), (d) in (e) se ne obravnava kot kršitev lastnika, poveljnika ali posadke, če je v skladu s pogoji, navedenimi v pravilu 4.2 iz Priloge I ali pravilu 3.1.2 iz Priloge II k Marpol 73/78.

2.   Izpust onesnaževalnih snovi na katerem koli območju iz člena 3(1)(c), (d) in (e) se ne obravnava kot kršitev lastnika, poveljnika ali posadke, če je v skladu s pogoji, navedenimi v pravilu 4.2 iz Priloge I, pravilu 3.1.2 iz Priloge II, pravilih 3 in 11 iz Priloge IV, pravilih 4, 5, 6 ali 7 iz Priloge V ali pravilu 3 iz Priloge VI k najnovejši različici Marpol 73/78.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Povezano s predlogom spremembe k členu 20a (novo) za spremembo opredelitve onesnaževalnih snovi v direktivi o onesnaženju morja z ladij.)

Obrazložitev

V skladu s spremembo opredelitve onesnaževalnih snovi je treba ustrezno spremeniti izjeme. Izjeme bi morale odražati izjeme iz konvencije MARPOL. Ni razloga, da bi se za onesnaževalne snovi iz prilog IV, V ali VI uporabljale različne izjeme za ožine, izključne ekonomske cone ali odprto morje.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Priloga 4 – podnaslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kategorije stroškov za delovanje in upravljanje pristaniških sprejemnih zmogljivosti

Kategorije stroškov in neto prihodkov, povezanih z delovanjem in upravljanjem pristaniških sprejemnih zmogljivosti

Obrazložitev

Navesti bi bilo treba tudi neto prihodke, ki bi jih bilo treba med drugim uporabiti za kritje stroškov za pasivno ulovljene odpadke.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Priloga 4 – stolpec 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Neto prihodki

 

Neto prihodki iz shem za ravnanje z odpadki in nacionalna/regionalna sredstva, vključno z elementi prihodkov, navedenimi v nadaljevanju.

 

  Neto finančne koristi iz shem razširjene odgovornosti proizvajalca;

 

  Drugi neto prihodki iz shem za ravnanje z odpadki, kot so sheme za recikliranje;

 

  Finančna sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo;

 

  Druga sredstva ali subvencije, ki so na voljo pristaniščem za ravnanje z odpadki in ribištvo.

Obrazložitev

Navesti bi bilo treba neto prihodke, ki bi jih bilo treba med drugim uporabiti za kritje stroškov za pasivno ulovljene odpadke.

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Priloga 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

PRILOGA 4a

 

ZAHTEVE, KI JIH MORAJO ZA ZNIŽANJE PRISTOJBINE IZ ČLENA 8(5) IZPOLNJEVATI LADJE, KI NISO RIBIŠKA PLOVILA

 

Vsaka ladja, ki ni ribiško plovilo, mora za znižanje pristojbine izpolnjevati naslednje zahteve:

 

a)  sprejeti načrt za zmanjševanje količine odpadkov z ukrepi in postopki, da se na krov prinese čim manj materiala, ki lahko postane odpadek;

 

b)  uvesti ukrepe in postopke za zmanjšanje količine nastalih odpadkov pri nabavi blaga in zalog, kar vključuje:

 

  uporabo blaga v razsutem stanju in v reciklirani embalaži ali embalaži in posodah za večkratno uporabo;

 

  izogibanje uporabi skodelic, pribora, posode, brisač, krp in drugih potrebščin za enkratno uporabo;

 

  izogibanje blagu iz plastike ali v plastični embalaži, razen če je posebej zasnovano za ponovno uporabo;

 

c)  uvesti ukrepe in postopke za zmanjšanje količine nastalih odpadkov pri izbiri materialov za nalaganje in pritrjevanje tovora ali njegovo zaščito pred vremenskimi pogoji, kar vključuje:

 

  uporabo trajnih ovojev za večkratno uporabo za zaščito tovora namesto plastičnih prevlek, ki so namenjene za enkratno uporabo ali primerne za recikliranje;

 

  uporabo sistemov in metod za nalaganje, pri katerih se materiali varovalnih oblog, opornikov, podlog in embalaže ponovno uporabijo;

 

d)  izvajati ločevanje in zbiranje pri viru, vključno z zagotavljanjem posebej označenih vsebnikov za smeti na krovu ladje, kjer se odpadki sprejemajo in ločujejo sproti;

 

e)  zagotavljati usposabljanje posadke in uvesti operativne postopke za omejevanje naključnega ali namernega izpusta morebitnih odpadkov;

 

f)  izvajati disciplinske postopke in sankcije za kršitve zaposlenih, posledica katerih so bili izpusti odpadkov v morje.

Obrazložitev

V prilogi bi bilo treba določiti zahteve, ki jih je treba izpolnjevati za znižanje pristojbine. Te zahteve temeljijo na smernicah MARPOL. Določbe o usposabljanju posadke in disciplinskih postopkih je dodal pripravljavec mnenja.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Priloga 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

PRILOGA 4b

 

ZAHTEVE, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI RIBIŠKA PLOVILA ZA ZNIŽANJE PRISTOJBINE IZ ČLENA 8(5)

 

Ribiška plovila morajo za znižanje pristojbine izpolnjevati naslednje zahteve.

 

1.  Vsa ribiška plovila morajo:

 

  naročati ribolovno orodje in njegove sestavne dele, ki so zasnovani tako, da se spodbujata ponovna uporaba in recikliranje ob koncu življenjske dobe;

 

  zagotavljati usposabljanje za preprečevanje izgube orodja in za njegov izvlek;

 

  oddajati pasivno ulovljene odpadke, ki se med ribolovom ujamejo v mreže, v pristaniške sprejemne zmogljivosti.

 

2.  Ribiška plovila, daljša od 12 metrov, morajo poleg zahtev iz točke 1 tudi:

 

a)  sprejeti načrt za zmanjševanje količine odpadkov z ukrepi in postopki, da se na krov prinese čim manj materiala, ki lahko postane odpadek;

 

b)  uvesti ukrepe in postopke za zmanjšanje količine nastalih odpadkov pri nabavi blaga in zalog, kar vključuje:

 

  uporabo blaga v razsutem stanju in v reciklirani embalaži ali embalaži in posodah za večkratno uporabo;

 

  izogibanje uporabi skodelic, pribora, posode, brisač, krp in drugih potrebščin za enkratno uporabo, kadar koli je to mogoče;

 

  izogibanje blagu iz plastike ali v plastični embalaži, razen če je posebej zasnovano za ponovno uporabo;

 

c)  uvesti ukrepe in postopke za zmanjšanje količine nastalih odpadkov pri izbiri materialov za nalaganje in pritrjevanje tovora ali njegovo zaščito pred vremenskimi pogoji, kar vključuje:

 

  uporabo trajnih ovojev za večkratno uporabo za zaščito tovora namesto plastičnih prevlek, ki so namenjene za enkratno uporabo ali primerne za recikliranje;

 

  uporabo sistemov in metod za nalaganje, pri katerih se materiali varovalnih oblog, opornikov, podlog in embalaže ponovno uporabijo;

 

d)  izvajati ločevanje in zbiranje pri viru, vključno z zagotavljanjem posebej označenih vsebnikov za smeti na krovu ladje, kjer se odpadki sprejemajo in ločujejo sproti;

 

e)  zagotavljati usposabljanje posadke in uvesti operativne postopke za omejevanje naključnega ali namernega izpusta vsakršnih odpadkov;

 

f)  izvajati disciplinske postopke in sankcije za kršitve zaposlenih, posledica katerih so bili izpusti odpadkov v morje.

 

3.  Ribiška plovila, krajša od 12 metrov, ki delujejo izključno znotraj svojega teritorialnega morja in nikoli ne preživijo več kot 24 ur na morju, morajo poleg zahtev iz točke 1:

 

  na krovu imeti opremo za izvlek izgubljenega orodja.

Obrazložitev

V prilogi bi bilo treba določiti zahteve, ki jih morajo za znižanje pristojbine izpolnjevati ribiška plovila. Nekatere zahteve bi morale veljati za vsa ribiška plovila, nekatere pa le za srednje velika oziroma velika plovila ali za mala plovila. Vsa ribiška plovila bi morala naročati mreže, ki so za večkratno uporabo in primerne za recikliranje, če želijo izpolnjevati zahteve za znižanje pristojbin. Srednje velika oziroma velika ribiška plovila bi morala na podlagi smernic MARPOL sprejeti ukrepe za zmanjšanje količine odpadkov. Mala ribiška plovila bi bilo treba spodbujati, da bi imela na krovu opremo za izvlek izgubljenega orodja.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Pristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladij

Referenčni dokumenti

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

5.2.2018

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

31.5.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Bas Eickhout

7.3.2018

Obravnava v odboru

20.6.2018

 

 

 

Datum sprejetja

13.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

1

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Linnéa Engström, Elena Gentile, Carolina Punset, Bart Staes, Tiemo Wölken

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Tonino Picula, Lieve Wierinck

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

35

+

ALDE

Catherine Bearder, Carolina Punset, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Santiago Fisas Ayxelà, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

José Blanco López, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

ECR

John Procter

6

0

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

ENF

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

PPE

Elisabetta Gardini

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za ribištvo (13.7.2018)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, razveljavitvi Direktive 2000/59/ES ter spremembi Direktive 2009/16/ES in Direktive 2010/65/EU

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Pripravljavka mnenja: Cláudia Monteiro de Aguiar

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ribištvo poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) V cilju trajnostnega razvoja št. 14 OZN se opozarja na nevarnosti morskega onesnaževanja in onesnaževanja hranil, izčrpavanja virov in podnebnih sprememb, ki jih povzročajo predvsem človekove dejavnosti. Te grožnje dodatno obremenjujejo okoljske sisteme, kot sta biotska raznovrstnost in naravna infrastruktura, in povzročajo socialno-ekonomske težave na svetovni ravni, tudi glede zdravja, varnosti in finančnih tveganj. Evropska unija si mora prizadevati za zaščito morskih vrst in pomagati ljudem, ki so odvisni od oceanov, pa naj gre za zaposlovanje, vire ali preživljanje prostega časa.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Pozdraviti bi bilo treba pobude v ribiškem sektorju, katerih cilj je zmanjšanje ribiških odpadkov ali zbiranje plastičnih odpadkov.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Direktiva 2008/98/ES določa glavna načela ravnanja z odpadki, vključno z načelom „onesnaževalec plača“, in hierarhijo ravnanja z odpadki, ki poziva k ponovni uporabi in recikliranju odpadkov, ki naj bi imela prednost pred drugimi oblikami predelave in odstranjevanja odpadkov, ter zahteva vzpostavitev sistemov za ločeno zbiranje odpadkov. Te obveznosti veljajo tudi za ravnanje z odpadki z ladij.

(11) Direktiva 2008/98/ES določa glavna načela ravnanja z odpadki, vključno z načelom „onesnaževalec plača“, in hierarhijo ravnanja z odpadki, ki poziva k ponovni uporabi in recikliranju odpadkov, ki naj bi imela prednost pred drugimi oblikami predelave in odstranjevanja odpadkov, ter zahteva vzpostavitev sistemov za ločeno zbiranje odpadkov. Poleg tega je v zakonodaji Unije, ki se nanaša na ravnanje z odpadki, vodilno načelo koncept razširjene odgovornosti proizvajalca, na podlagi katerega so proizvajalci odgovorni za vpliv njihovih proizvodov na okolje v celotnem življenjskem ciklu. Omenjene obveznosti veljajo tudi za ravnanje z odpadki z ladij.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18a) V nekaterih državah članicah so vzpostavili sheme za zagotavljanje financiranja ribičev za kritje stroškov, ki bi lahko nastali pri oddaji odpadkov od ribolovnega orodja ali aktivno in pasivno ulovljenih odpadkov na kopno. Te sheme bi se lahko podprle s shemami razširjene odgovornosti povzročitelja, ki bi lahko dopolnile sisteme kritja stroškov, vzpostavljene v skladu s to direktivo. Ti sistemi kritja stroškov ne bi smeli odvračati ribiških plovil in pristaniških skupnosti od sodelovanja v obstoječih shemah za aktivno in pasivno ulovljene odpadke.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18b) Da bi države članice spodbudile oddajo pasivno ulovljenih odpadkov, ki se med običajnim ribolovom ujamejo v mrežo, bi morale s prihodki iz drugih virov kriti stroške, povezane z njihovim zbiranjem v pristaniških sprejemnih zmogljivostih in nadaljnjim upravljanjem z njimi.

Obrazložitev

Pomembno je, da ta direktiva obravnava tudi pasivno ulovljene odpadke. Ribolovna plovila z oddajo pasivno ulovljenih odpadkov ne bi smela imeti dodatnih stroškov. Stroške zbiranja pasivno ulovljenih odpadkov v pristaniških sprejemnih zmogljivostih in nadaljnje obdelave teh odpadkov bi bilo treba kriti iz drugih virov prihodkov.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Koncept „okolju prijaznih ladij“ bi bilo treba nadalje razviti v zvezi z ravnanjem z odpadki, da bi se za plovila, ki zmanjšajo količino odpadkov na krovu, lahko izvajal učinkovit sistem nagrajevanja.

(19) V zvezi z ravnanjem z odpadki bi bilo treba izvajati koncept „okolju prijaznih ladij“. Določiti bi bilo treba minimalne zahteve v Uniji, da bi se za plovila, ki zmanjšajo količino odpadkov na krovu, lahko izvajal učinkovit sistem nagrajevanja, in sicer v skladu z najboljšo prakso in smernicami IMO iz leta 2017 za izvajanje Priloge V h konvenciji MARPOL. Poleg tega se zmanjšanje odpadkov doseže predvsem z učinkovitim ločevanjem na krovu v skladu s smernicami IMO za Prilogo V h konvenciji MARPOL in standardi, ki jih je oblikovala Mednarodna organizacija za standardizacijo.

Obrazložitev

Koncept „okolju prijaznih ladij“ bi bilo treba začeti izvajati takoj, zlasti ker že obstajajo jasne smernice za to.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a) Plastično ribolovno orodje ima velik potencial za recikliranje, zlasti če je ustrezno zasnovano. Zato bi bilo treba v skladu z načelom „onesnaževalec plača“ uvesti sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, s katerimi bi financirali ustrezno ravnanje z odpadnim ribolovnim orodjem in njegovimi deli ter dosegli visoko stopnjo zbiranja teh odpadkov.

Obrazložitev

Zahteve za razširjeno odgovornost proizvajalca bi bilo treba določiti tudi za ribolovno orodje.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32a)   Pri zagotavljanju ustreznosti pristaniških sprejemnih zmogljivosti v regijah, ki jih morda niso sposobne zagotoviti, je treba upoštevati posebne značilnosti najbolj oddaljenih regij, priznanih na podlagi člena 349 PDEU. Upoštevati je treba torej tudi njihov posebni status. Zato morajo imeti države članice možnost, da sprejmejo posebne ukrepe financiranja, da lahko zagotovijo razpoložljivost ustreznih sprejemnih zmogljivosti.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „odpadki z ladij“ pomenijo vse odpadke, vključno z ostanki tovora, ki nastanejo med plovbo ladje ali med natovarjanjem, raztovarjanjem in čiščenjem, ali odpadke, ki se med ribolovnimi operacijami ujamejo v mreže in spadajo na področje uporabe prilog I, II, IV, V in VI h konvenciji MARPOL;

(c)  „odpadki z ladij“ pomenijo vse odpadke, vključno z ostanki tovora, ki nastanejo med plovbo ladje ali med natovarjanjem, raztovarjanjem in čiščenjem in spadajo na področje uporabe prilog I, II, IV, V in VI h konvenciji MARPOL;

Obrazložitev

Opredeliti je treba vse vrste odpadkov, povezanih z ribolovom, da se zagotovi, da so vključene nepoštene obveznosti, kot so odpadki, povezani z delovanjem na krovu.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  „odpadki z ribiških plovil“ pomenijo vse odpadke, ki nastanejo med dejavnostjo ribiškega plovila ali med natovarjanjem, raztovarjanjem in čiščenjem in spadajo neposredno in posamezno na področje uporabe prilog I, II, IV, V in VI h konvenciji MARPOL, razen svežih celih rib ali nesvežih rib iz ribolovnih dejavnosti med plovbo ali akvakulturnih dejavnosti.

Obrazložitev

Opredeliti je treba vse vrste odpadkov, povezanih z ribolovom, da se zagotovi, da so vključene nepoštene obveznosti, kot so odpadki, povezani z delovanjem na krovu.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  „pasivno zbrani odpadki“ pomenijo odpadke, ki se zbirajo v mrežah med ribolovno dejavnostjo.

Obrazložitev

Opredeliti je treba vse vrste odpadkov, povezanih z ribolovom, da se zagotovi, da so vključene nepoštene obveznosti, kot so odpadki, povezani z delovanjem na krovu.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc)  „aktivno zbrani odpadki“ pomenijo odpadke, ki se zbirajo med neribolovnimi potovanji z izključnim namenom, da se morski odpadki odstranijo iz morja;

Obrazložitev

Opredeliti je treba vse vrste odpadkov, povezanih z ribolovom, da se zagotovi, da so vključene nepoštene obveznosti, kot so odpadki, povezani z delovanjem na krovu.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  „ribolovno potovanje“ pomeni potovanje ribiškega plovila, med katerim se opravljajo ribolovne dejavnosti in ki se začne v trenutku, ko ribiško plovilo zapusti pristanišče, in se konča ob prihodu v isto ali drugo pristanišče, kjer se opravi raztovarjanje;

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Države članice morajo vzpostaviti sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev za ribolovno orodje in komponente ribolovnega orodja, ki izpolnjujejo minimalne zahteve, določene v členu 8a Direktive 2008/98/ES, in vključujejo modulirane finančne prispevke, ki spodbujajo dajanje na trg ribolovnega orodja, oblikovanega z namenom spodbujanja recikliranja;

Obrazložitev

Države članice bi morale sprejeti in izvajati obvezne sheme razširjene odgovornosti proizvajalca v ribiških pristaniščih v skladu z minimalnimi pogoji delovanja iz revidirane okvirne direktive o odpadkih s poudarkom na prilagojenih pristojbinah, da se spodbudi zasnova orodja, ki omogoča enostavno recikliranje.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4a.  Glede na posebne značilnosti najbolj oddaljenih regij, priznanih na podlagi člena 349 PDEU, morajo imeti države članice možnost, da sprejmejo posebne ukrepe financiranja, da lahko zagotovijo razpoložljivost ustreznih sprejemnih zmogljivosti. Poleg tega morajo imeti države članice možnost, da se jim odobri dveletno odstopanje od zgoraj navedenih obveznosti za njihove najbolj oddaljene regije, če menijo, da le-te ne morejo zagotoviti primernosti pristaniških sprejemnih zmogljivosti.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta zahteva ne velja za majhna pristanišča brez osebja ali pristanišča na oddaljenih lokacijah, če je država članica, v kateri je tako pristanišče, te informacije sporočila elektronsko v delu sistema obveščanja, spremljanja in izvrševanja iz člena 14 te direktive.

Ta zahteva ne velja za pristanišča brez osebja, majhna pristanišča ali pristanišča na oddaljenih lokacijah, če je država članica, v kateri je tako pristanišče, te informacije sporočila elektronsko v delu sistema obveščanja, spremljanja in izvrševanja iz člena 14 te direktive.

Obrazložitev

Kadar ladja odda odpadke na dela proste dni ali zunaj običajnih delovnih ur v majhnih pristaniščih, imajo ta pristanišča najbrž premalo osebja in morda ne morejo izdati potrdila o prejemu odpadkov.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Če izgubljenega ribolovnega orodja ni mogoče najti, kapitan ladje informacije o tem vnese v ladijski dnevnik. Pristojni organ države članice zastave o tem obvesti pristojni organ obalne države članice.

 

Države članice zbirajo in beležijo informacije o izgubljenem ribolovnem orodju ter jih enkrat letno posredujejo Komisiji.

Obrazložitev

Osnutek poročila v odboru TRAN, ki je pristojni odbor, vsebuje podobne zahteve, vsebuje pa tudi prenos pooblastil na Komisijo v zvezi z obliko poročanja. S prilagoditvijo zahtev besedilu člena 1(42) predloga uredbe, kar zadeva nadzor ribištva (COM(2018)0368), se je tako mogoče izogniti morebitnim različnim zahtevam.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Če je naslednje pristanišče postanka zunaj Unije ali se lahko utemeljeno pričakuje, da v naslednjem pristanišču postanka niso na voljo primerne zmogljivosti ali je to pristanišče neznano, država članica zahteva, da ladja pred izplutjem odda vse odpadke.

7. Če je naslednje pristanišče postanka zunaj Unije in se lahko utemeljeno pričakuje, da v naslednjem pristanišču postanka niso na voljo primerne zmogljivosti ali je to pristanišče neznano, država članica zahteva, da ladja pred izplutjem odda vse odpadke.

Obrazložitev

Celo ko imajo ladje še zadostne skladiščne zmogljivosti za delovanje, ne da bi jim bilo treba delno oddati odpadke, predvsem pa zaradi brexita, je prestrogo zahtevati, da ladje pred odhodom vse odpadke oddajo v pristaniščih Evropske unije. Na primer, izjema ne bi veljala za ribiško plovilo, ki izpluje iz Francije, iztovori ribe v Združenem kraljestvu in se vrne. Enako velja za najbolj oddaljene regije.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se stroški upravljanja pristaniških sprejemnih zmogljivosti za sprejem in obdelavo odpadkov z ladij, razen ostankov tovora, krijejo z zbiranjem pristojbin, ki jih plačujejo ladje. Ti stroški vključujejo elemente, navedene v Prilogi 4.

1. Države članice zagotovijo, da se stroški upravljanja pristaniških sprejemnih zmogljivosti za sprejem in obdelavo odpadkov z ladij, razen ostankov tovora, krijejo s kombinacijo pristojbin, ki jih plačujejo ladje, prihodkov od shem za ravnanje z odpadki in drugih sredstev. Ti stroški vključujejo elemente, navedene v Prilogi 4.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  za zagotovitev največje možne spodbude za oddajo odpadkov, kot je opredeljena v Prilogi V h konvenciji MARPOL, vključno z odpadki, ki so se med ribolovnimi operacijami ujeli v mreže, posredna pristojbina, ki se zaračuna, pokriva vse stroške pristaniških sprejemnih zmogljivosti za te odpadke, da se zagotovi pravica do oddaje brez kakršnih koli dodatnih neposrednih pristojbin;

(c)  za zagotovitev največje možne spodbude za oddajo odpadkov, kot je opredeljena v Prilogi V h konvenciji MARPOL, za aktivno in pasivno zbrane odpadke ne velja ureditev neposrednih pristojbin iz te direktive. Posredna pristojbina, ki se zaračuna, pokriva vse stroške pristaniških sprejemnih zmogljivosti za te odpadke, da se zagotovi pravica do oddaje brez kakršnih koli dodatnih neposrednih pristojbin.

 

Lahko se uvedejo nadaljnji ukrepi, ki se financirajo na nacionalni in regionalni ravni, da se zmanjšajo stroški ter zagotovijo spodbude za ribiče, da aktivno in pasivno zbirajo odpadke.

 

Da stroškov zbiranja pasivno ulovljenih odpadkov v pristaniških sprejemnih zmogljivostih in njihove nadaljnje obdelave ne bi krili uporabniki pristanišč, morajo države članice te stroške v celoti kriti s prihodki iz drugih virov, navedenih v Prilogi 4;

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pristojbine se lahko razlikujejo, med drugim glede na kategorijo, vrsto in velikost ladje ter vrsto prometa, v katerega je ladja vključena, pa tudi glede na storitve, ki se v pristanišču zagotavljajo zunaj običajnega delovnega časa.

4. Pristojbine se lahko razlikujejo, med drugim glede na kategorijo, vrsto in velikost ladje, priznavanje statusa „okolju prijazne ladje“ ter vrsto prometa, v katerega je ladja vključena, glede na vrsto in kategorije odpadkov, kot so opredeljeni v Prilogi 3, in različne vrste prejema glede na vrsto pristanišča, pa tudi glede na storitve, ki se v pristanišču zagotavljajo zunaj običajnega delovnega časa.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Pristojbine se znižajo, če je na podlagi zasnove, opreme in obratovanja ladje mogoče dokazati, da ladja ustvari manjšo količino odpadkov ter trajnostno in okolju prijazno ravna z odpadki. Na Komisijo se z delegiranimi akti v skladu s členom 19 prenese pooblastilo za opredelitev meril za ugotavljanje, ali ladja izpolnjuje zahteve iz tega odstavka v zvezi z ravnanjem z odpadki na krovu ladje.

5. Pristojbine se znižajo, če je na podlagi zasnove, opreme in obratovanja ladje mogoče dokazati, da ladja ustvari manjšo količino odpadkov ali trajnostno in okolju prijazno ravna z odpadki s sistemom ločevanja na krovu v skladu s načrti za ravnanje, ki so jih določili nacionalni ali regionalni organi. Na Komisijo se z delegiranimi akti v skladu s členom 19 prenese pooblastilo za opredelitev meril za ugotavljanje, ali ladja izpolnjuje zahteve iz tega odstavka v zvezi z ravnanjem z odpadki na krovu ladje.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  je ureditev iz točke (b) razvidna iz pogodbe, podpisane s pristaniščem ali pogodbenikom za ravnanje z odpadki, potrdil o prejemu odpadkov in potrditve, da so ureditev sprejela vsa pristanišča na poti ladje. Ureditev za oddajo in plačilo pristojbine se vzpostavi v pristanišču, ki se nahaja v Uniji, da tako zagotavlja zadostne dokaze v skladu s tem odstavkom.

(c)  je ureditev iz točke (b) razvidna iz pogodbe, podpisane s pristaniščem ali pogodbenikom za ravnanje z odpadki, in potrdil o prejemu odpadkov. Ureditev za oddajo in plačilo pristojbine se vzpostavi v pristanišču, ki se nahaja v Uniji, da tako zagotavlja zadostne dokaze v skladu s tem odstavkom.

Obrazložitev

Obveznost, da morajo vsa pristanišča na ladijski poti sprejeti in izrecno potrditi, da je ladja sklenila oddati svoje odpadke na podlagi sheme odpadkov v določenem pristanišču, povzroča nepotrebno birokracijo in delo za ribiške ladje in pristaniške organe in ne prispeva k doseganju ciljev iz te direktive.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Določbe držav članic

 

1. Države članice morajo zagotoviti, da vsa pristanišča, ki zagotavljajo sprejem ribiških plovil, razen oddaljenih pristanišč ali pristanišč z majhnim številom ribiških plovil, vzpostavijo pobude za lovljenje odpadkov, da bi spodbudili zbiranje in merjenje pasivno ulovljenih odpadkov iz običajnih ribolovnih dejavnosti. 

 

2. Tovrstne sheme bi bilo treba vzpostaviti v skladu s smernicami iz Priporočila OSPAR 2016/1 o zmanjšanju količine morskih odpadkov z izvajanjem pobud za lovljenje odpadkov. 

 

3. Države članice lahko vzpostavijo in vzdržujejo nacionalni sklad za podporo pri zbiranju pasivno ulovljenih odpadkov z ribiških plovil. Sklad se lahko uporabi za zagotavljanje delovanja pobud za lovljenje odpadkov, vključno z zagotavljanjem namenskih zmogljivosti za skladiščenje odpadkov na krovu, spremljanjem pasivno ulovljenih odpadkov, izobraževanjem in spodbujanjem prostovoljnega sodelovanja v pobudi ter kritjem stroškov ravnanja z odpadki in stroškov osebja, potrebnega za delovanje takšnih shem. 

 

4. Države članice morajo zagotoviti, da se podatki o količini zbranih pasivno ulovljenih odpadkov zbirajo in hranijo v nacionalni ali regionalni zbirki podatkov za namene spremljanja in ocenjevanja. Države članice morajo Komisijo do 31. decembra [dve leti po sprejetju] obvestiti o ustanovitvi svojih nacionalnih skladov in ji potem vsaki dve leti predložiti poročilo o dejavnostih, ki se financirajo na podlagi tega člena.

Obrazložitev

Fishing for litter initiatives were first launched in 2002 in Sweden. Quantities of waste collected by such schemes can be substantial. The OSPAR Convention adopted guidelines on how to develop a fishing for litter project (OSPAR Agreement 2017-08). Such schemes are voluntary but require significant engagement to ensure that vessel crew participate in the scheme. Fishing vessels must be provided with a large, sturdy bag to separately collect waste that has been passively fished, and once back at port the waste should be weighed and the data collected before disposal. Due to the monetary cost involved in the establishment and running of such schemes, it is possible that the 100% indirect fee for garbage delivery fees in ports could be increased substantially to cover these costs. As most of the passively fished waste would not have originated from fishing activities, there is an argument that fishing vessels should not be obliged to pay for it. Indeed if they were this would provide an incentive to not participate in such activities. A national fund would spread the costs for fishing for litter across all maritime users in that area.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9b

 

Razširjena odgovornost proizvajalca

 

Države članice morajo uvesti sheme razširjene odgovornosti proizvajalca za ribolovno orodje in njegove sestavne dele. Poleg minimalnih zahtev, določenih v členu 8a Direktive 2008/98/ES, te sheme vključujejo prilagojeno pristojbino za spodbujanje dajanja na trg ribolovnega orodja, zasnovanega in pripravljenega na ponovno uporabo in recikliranje.

Obrazložitev

Države članice bi morale sprejeti in izvajati obvezne sheme razširjene odgovornosti proizvajalca v skladu z minimalnimi zahtevami iz revidirane okvirne direktive o odpadkih s poudarkom na prilagojenih pristojbinah, da se spodbudi zasnova orodja, ki omogoča enostavno recikliranje.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Priloga 4 – tabela – stolpec 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prihodki

 

Prihodki na podlagi sheme razširjene odgovornosti proizvajalca in razpoložljivih nacionalnih/regionalnih sredstev, vključno z elementi prihodkov, navedenih v nadaljevanju:

 

– zbiranje, prevoz in obdelava odpadkov, ki so bili zbrani brez ločevanja (odpadki, ki spadajo v shemo razširjene odgovornosti proizvajalca in ki niso del ločenega zbiranja, npr. odpadki, zbrani skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki);

 

– obveščanje in ozaveščanje javnosti;

 

– ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov;

 

– preprečevanje nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi;

 

– izvrševanje in nadziranje sistema razširjene odgovornosti proizvajalca (vključno z revizijo, ukrepi proti preračunljivcem itd.);

 

– upravljanje, komuniciranje, upravljanje podatkov in poročanje o delovanju shem zbiranja;

 

– financiranje v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo;

 

– druga sredstva ali subvencije, ki so na voljo pristaniščem za ravnanje z odpadki in ribištvo.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Priloga 4 – podnaslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kategorije stroškov za delovanje in upravljanje pristaniških sprejemnih zmogljivosti

Kategorije stroškov in neto prihodkov, povezanih z delovanjem in upravljanjem pristaniških sprejemnih zmogljivosti

Obrazložitev

Priporočljivo bi bilo tudi določiti neto prihodke, saj bi jih bilo treba med drugim uporabiti za kritje stroškov, nastalih zaradi pasivno ulovljenih odpadkov.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Priloga 4 – tabela – stolpec 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Neto prihodki

 

Neto prihodki iz shem za ravnanje z odpadki in nacionalna/regionalna sredstva, vključno z elementi prihodkov, navedenimi v nadaljevanju:

 

– neto finančne koristi iz shem razširjene odgovornosti proizvajalca;

 

– drugi neto prihodki iz shem za ravnanje z odpadki, kot so sheme za recikliranje;

 

– finančna sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo;

 

– druga sredstva ali subvencije, ki so na voljo pristaniščem za ravnanje z odpadki in ribištvo.

Obrazložitev

Priporočljivo bi bilo tudi določiti neto prihodke, saj bi jih bilo treba med drugim uporabiti za kritje stroškov, nastalih zaradi pasivno ulovljenih odpadkov.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Priloga 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[vstavite ime ladje] [vstavite številko IMO] [vstavite ime države zastave]

[vstavite ime ladje] [vstavite številko IMO] [vstavite ime države zastave]

opravlja redne prevoze s pogostimi in rednimi postanki v naslednjem(-ih) pristanišču(-ih) v [vstavite ime države članice] v skladu z voznim redom ali vnaprej določeno potjo:

opravlja redne prevoze ali ribolovna potovanja s pogostimi in rednimi postanki v naslednjem(-ih) pristanišču(-ih) v [vstavite ime države članice] v skladu z voznim redom ali vnaprej določeno potjo:

Obrazložitev

Jasno je, da se direktiva osredotoča predvsem na pomorski promet, vendar pa ribolov in rekreacijska plovila prav tako opravljajo načrtovana potovanja s pogostimi in rednimi postanki v pristaniščih, zato bi bilo treba omogočiti izjemo glede obvezne oddaje odpadkov z ladij, vnaprejšnjega obveščanja o odpadkih in plačila obvezne pristojbine v določenih pristaniščih vzdolž poti.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Pristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladij

Referenčni dokumenti

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

PECH

19.4.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Cláudia Monteiro de Aguiar

20.3.2018

Obravnava v odboru

21.3.2018

20.6.2018

 

 

Datum sprejetja

11.7.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

1

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, Giuseppe Ferrandino, Francisco José Millán Mon

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Fernando Ruas, Wim van de Camp

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

PPE

Alain Cadec, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Francisco José Millán Mon, Fernando Ruas, Annie Schreijer-Pierik

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

1

-

EFDD

Mike Hookem

3

0

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Pristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladij

Referenčni dokumenti

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Datum predložitve EP

16.1.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

5.2.2018

PECH

19.4.2018

 

 

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

31.5.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Gesine Meissner

19.2.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

10.7.2018

 

 

 

Datum sprejetja

9.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Francisco Assis, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), John Howarth, Clare Moody

Datum predložitve

15.10.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, John Howarth, Bogusław Liberadzki, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 6. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov