Förfarande : 2018/0012(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0326/2018

Ingivna texter :

A8-0326/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 19.4
CRE 13/03/2019 - 19.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0192

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1097kWORD 181k
15.10.2018
PE 620.820v02-00 A8-0326/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Gesine Meissner

Föredragande av yttrande (*):

Bas Eickhout, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 YTTRANDE från fiskeriutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0033),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0014/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande den 23 maj 2018(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och fiskeriutskottet (A8-0326/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU

om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2005/35/EG, direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU

(Hör samman med ändringen av artikel 20a (ny) där man föreslår att ändra definitionen av förorenande ämnen i direktivet om föroreningar förorsakade av fartyg.)

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)   I FN:s mål nummer 14 för hållbar utveckling fokuseras på hoten från havsföroreningar, övergödning, uttömning av resurser och klimatförändringar, som alla framför allt orsakas av människan. Genom dessa hot ökar trycket på miljösystemen, den biologiska mångfalden, och naturens infrastruktur, samtidigt som det uppstår globala socioekonomiska problem för bland annat hälsan, säkerheten och ekonomin. EU måste arbeta för att skydda marina arter och stödja de människor som är beroende av haven, oavsett om det är i form av arbete, resurser eller fritidsaktiviteter.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Under de senaste två årtiondena har Marpolkonventionen och dess bilagor genomgått betydande ändringar, och genom dessa ändringar har strängare normer samt förbud mot avfallsutsläpp från fartyg till havs införts.

(4)  Under de senaste två årtiondena har Marpolkonventionen och dess bilagor genomgått betydande ändringar, och genom dessa ändringar har strängare normer för avlämning av avfall samt förbud mot avfallsutsläpp från fartyg till havs införts.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Unionen bör dock verka inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) för att införa utsläppsförbud för avloppsvatten från öppna skrubbrar och vissa lastrester, i syfte att få fram lika strikta regler för havsgående fartyg som för fartyg som trafikerar unionens inre vattenvägar.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  Medlemsstaterna bör uppmuntras att införa utsläppsförbud för avloppsvatten från öppna skrubbar och för vissa lastrester på sina territorialvatten.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c)  Det övergripande målet med direktivet är att förhindra utsläpp av fartygsavfall i havet. Därför bör inte avfall från reparationer och bottensatser från rengöring och reparationer av barlasttankar omfattas av direktivet, eftersom dessa alltid lämnas på land eller när fartyget ligger i hamn eller i en torrdocka. Avfall från reparationer och bottensatser från rengöring och reparation av barlasttankar regleras genom EU:s avfallslagstiftning och IMO:s konvention om barlasthantering.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Trots denna utveckling av regelverket förekommer fortfarande utsläpp av avfall till havs. Detta beror på en kombination av olika faktorer, nämligen att adekvata mottagningsanordningar inte alltid är tillgängliga i hamnar, att genomdrivandet ofta är otillräckligt och att det finns en brist på incitament att avlämna avfall på land.

(7)  Trots denna utveckling av regelverket förekommer fortfarande utsläpp av avfall till havs till enorma miljömässiga, sociala och ekonomiska kostnader. Detta beror på en kombination av olika faktorer, nämligen att adekvata mottagningsanordningar inte alltid är tillgängliga i hamnar, att genomdrivandet ofta är otillräckligt och att det finns en brist på incitament att avlämna avfall på land.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Trots förbättringar kan mängden matavfall från i synnerhet kryssningsfartyg fortfarande vara stor. Praxis för hanteringen av matavfall är fortfarande ett område som kräver att metoder för separat insamling och återanvändning tas fram.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b) Man bör välkomna initiativ inom fiskesektorn som syftar till att minska avfallet från fiske eller att fiska upp plastavfall, inklusive förlorade fiskeredskap.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Direktiv 2000/59/EG har bidragit till att allt större avfallsvolymer har avlämnats till mottagningsanordningar i hamn sedan dess ikraftträdande, och har bidragit till att minska avfallsutsläppen till havs, vilket framkom i Refit-utvärderingen av direktivet.

(8)  Enligt direktiv 2000/59/EG måste alla fartyg som anlöper europeiska hamnar bidra till kostnaderna för mottagningsanordningar i hamn oberoende av om de faktiskt använder anläggningarna. Direktiv 2000/59/EG har bidragit till att allt större avfallsvolymer har avlämnats till mottagningsanordningar i hamn sedan dess ikraftträdande, och har bidragit till att minska avfallsutsläppen till havs, vilket framkom i Refit-utvärderingen av direktivet.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Refit-utvärderingen har också visat att direktiv 2000/59/EG inte har varit helt effektivt på grund av bristande överensstämmelse med Marpol-ramen. Dessutom har medlemsstaterna utvecklat olika tolkningar av de viktigaste begreppen i direktivet, t.ex. tillgång till adekvata anordningar, förhandsanmälan av avfall, obligatorisk avlämning av avfall till mottagningsanordningar i hamn och undantag för fartyg i tidtabellsbunden trafik. I utvärderingen efterlystes ytterligare harmonisering av dessa begrepp och ytterligare anpassning till Marpolkonventionen för att undvika onödiga administrativa bördor både för hamnarna och hamnanvändarna.

(9)  Refit-utvärderingen har också visat att direktiv 2000/59/EG inte har varit helt effektivt på grund av bristande överensstämmelse med Marpol-ramen. Dessutom har medlemsstaterna utvecklat olika tolkningar av de viktigaste begreppen i direktivet, t.ex. tillgång till adekvata anordningar, förhandsanmälan av avfall, obligatorisk avlämning av avfall till mottagningsanordningar i hamn och undantag för fartyg i tidtabellsbunden trafik. I utvärderingen efterlystes ytterligare harmonisering av dessa begrepp och ytterligare anpassning till Marpolkonventionen för att undvika onödiga administrativa bördor både för hamnarna och hamnanvändarna. Avlämningsskyldigheten måste fullt ut anpassas till utsläppsreglerna i Marpolkonventionen.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) I direktiv 2008/98/EG fastställs de viktigaste principerna för avfallshantering, inklusive principen om att förorenaren betalar och avfallshierarkin, som förespråkar återanvändning av avfall samt materialåtervinning framför andra former av återvinning och bortskaffande av avfall och kräver inrättande av system för separat insamling av avfall. Dessa skyldigheter gäller även för hanteringen av avfall från fartyg.

(11) I direktiv 2008/98/EG fastställs de viktigaste principerna för avfallshantering, inklusive principen om att förorenaren betalar och avfallshierarkin, som förespråkar återanvändning av avfall samt materialåtervinning framför andra former av återvinning och bortskaffande av avfall och kräver inrättande av system för separat insamling av avfall. Dessutom är begreppet utökat producentansvar en vägledande princip i unionens avfallslagstiftning, vilket innebär att producenterna är ansvariga för sina produkters inverkan på miljön under produkternas hela livscykel. Dessa skyldigheter gäller även för hanteringen av avfall från fartyg.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Separat insamling av avfall från fartyg, inklusive övergivna fiskeredskap, är nödvändig för att säkerställa fortsatt återvinning av detta avfall i senare led av avfallshanteringskedjan. Fast avfall sorteras ofta ombord på fartyg i enlighet med internationella normer och standarder, och unionslagstiftning bör säkerställa att dessa insatser för avfallssortering ombord inte undergrävs av att det saknas arrangemang för separat insamling på land.

(12)  Separat insamling av avfall från fartyg, inklusive övergivna fiskeredskap, är nödvändig för att säkerställa fortsatt återvinning för återanvändning och materialåtervinning av detta avfall i senare led av avfallshanteringskedjan och för att det inte ska skada havsdjur och havsmiljön. Fast avfall sorteras ofta ombord på fartyg i enlighet med internationella normer och standarder, och unionslagstiftning bör säkerställa att dessa insatser för avfallssortering ombord inte undergrävs av att det saknas arrangemang för separat insamling på land. Medlemsstaterna bör främja de separata insamlingssystem som är bäst anpassade till egenskaperna i respektive hamn.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Separat insamling av avfall såsom matavfall, smörjmedel och brännolja bör vidareutvecklas, framför allt så att de ska kunna återanvändas i enlighet med den cirkulära ekonomins principer.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Majoriteten av det marina skräpet kommer från landbaserad verksamhet, men sjöfartsbranschen, inbegripet fiske- och fritidssektorerna, är också en viktig bidragande aktör, med utsläpp av fast avfall, inbegripet plastavfall och övergivna fiskeredskap, som går direkt ut i havet.

(13)  Varje år släpps mellan 150 000–500 000 ton plast ut i haven, bara i unionen. Majoriteten av det marina skräpet kommer från landbaserad verksamhet, men sjöfartsbranschen, inbegripet fiske- och fritidssektorerna, är också en viktig bidragande aktör, med utsläpp av fast avfall, inbegripet plastavfall och övergivna fiskeredskap, som går direkt ut i havet. Kommissionen beräknar att plastavfall utgör över 80 % av avfallet till havs, och att fiskeutrustning som innehåller plast står för 27 % av det avfall till havs som finns på Europas stränder, vilket motsvarar 11 000 ton per år.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  I direktiv 2008/98/EG fastställs avfallsförebyggande åtgärder som medlemsstaterna bör vidta för att förebygga avfallsgenerering. Dessa åtgärder bör bland annat syfta till att stoppa genereringen av marint skräp för att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling att förhindra och avsevärt minska alla slags havsföroreningar.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  IMO:s internationella konvention av den 13 februari 2004 om kontroll och hantering av fartygens barlastvatten och sediment (barlastkonventionen) trädde i kraft den 8 september 2017. Genom barlastkonventionen åläggs alla fartyg att hantera barlastvatten i enlighet med IMO:s standarder, och hamnar och terminaler som rengör och reparerar barlasttankar måste ha tillräckliga anläggningar för att kunna ta emot avfall.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15b)  Om medlemsstaterna använder Emsas tjänster för att undersöka rapporterade fall av påstådda brister i mottagningsanordningar i hamn, bör Emsa registrera dessa begäranden och ge kommissionen tillgång till uppgifterna för att kunna utvärdera huruvida det behövs ytterligare stöd för Emsa i nästa finansieringsram.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För att säkerställa tillgång till adekvata mottagningsanordningar i hamn är utveckling och omprövning av planen för mottagande och hantering av avfall av grundläggande betydelse, på grundval av samråd med alla berörda hamnanvändare. Av praktiska och organisatoriska skäl kan närbelägna hamnar i samma region vilja utveckla en gemensam plan som omfattar tillgång till mottagningsanordningar i varje hamn som omfattas av planen och samtidigt erbjuder en gemensam administrativ ram.

(17)  För att säkerställa tillgång till adekvata mottagningsanordningar i hamn är utveckling och omprövning av planen för mottagande och hantering av avfall av grundläggande betydelse, på grundval av samråd med alla berörda hamnanvändare. Av praktiska och organisatoriska skäl kan närbelägna hamnar i samma geografiska region vilja utveckla en gemensam plan som omfattar tillgång till mottagningsanordningar i varje hamn som omfattas av planen och samtidigt erbjuder en gemensam administrativ ram.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Det kan vara svårt att anta och övervaka planer för mottagande och hantering av avfall för små hamnar, t.ex. förtöjningsområden och småbåtshamnar, som tar emot lite trafik, framför allt tar emot fritidsbåtar, eller endast används under delar av året. Avfallet från dessa små hamnar hanteras normalt av det kommunala avfallshanteringssystemet i enlighet med principerna i direktiv 2008/98/EG, ändrat genom direktiv (EU) 2018/851. För att inte överbelasta de lokala myndigheterna och för att underlätta avfallshanteringen i sådana små hamnar bör det räcka att avfallet från lokala förtöjningsplatser och småbåtshamnar inkluderas i den kommunala avfallshanteringen och hanteras med denna, samt att hamnen ger dess användare information om avfallsmottagningen.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att på ett effektivt sätt hantera problemet med marint skräp är det av grundläggande betydelse att vidta åtgärder för rätt incitamentsnivå för avlämning av avfall, särskilt fast avfall, till mottagningsanordningar i hamn. Detta kan uppnås genom ett kostnadstäckningssystem som kräver tillämpning av en indirekt avgift som ska betalas utan hänsyn till avlämningen av avfall och som bör ge rätt till avlämning av avfallet utan några ytterligare direkta avgifter. Fiske- och fritidssektorerna bör, med tanke på deras bidrag till uppkomsten av marint skräp, också ingå i detta system.

(18)  För att på ett effektivt sätt hantera problemet med marint skräp är det av grundläggande betydelse att vidta åtgärder för rätt incitamentsnivå för avlämning av avfall, särskilt fast avfall, till mottagningsanordningar i hamn. Detta kan uppnås genom ett kostnadstäckningssystem som kräver tillämpning av en indirekt avgift som ska betalas utan hänsyn till avlämningen av avfall och som bör ge rätt till avlämning av avfallet utan några ytterligare direkta avgifter. Redare bör dock också verka för att minska det avfall som genereras ombord. Fritidssektorn bör, med tanke på dess bidrag till uppkomsten av marint skräp, också ingå i detta system. Avlämningen av insamlat avfall bör inte leda till extra kostnader för fiskefartyg.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  I vissa medlemsstater har man inrättat finansieringsprogram för fiskare, som ska täcka de kostnader som kan uppstå för att ta iland uttjänta fiskeredskap samt aktivt och passivt fiskat avfall. Dessa program skulle kunna stödjas av utvidgade producentansvarssystem, vilka skulle kunna komplettera de kostnadstäckningssystem som upprättas i enlighet med detta direktiv. Kostnadstäckningssystemen som sådana bör inte skapa en anledning för fiskefartyg och hamnsamhällen att inte delta i befintliga system för att ta i land aktivt och passivt uppsamlat avfall.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18b)  För att främja avlämningen av passivt uppsamlat avfall som har samlats i nät under normala fiskeinsatser bör medlemsstaterna täcka kostnaderna för insamling i mottagningsanordningar i hamn och efterföljande hantering med hjälp av intäkter från alternativa inkomstkällor.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Begreppet ”gröna fartyg” bör vidareutvecklas med hänsyn till avfallshantering, så att ett effektivt belöningssystem kan genomföras för de fartyg som minskar sitt avfall ombord.

(19)  Begreppet ”gröna fartyg” bör utvecklas ytterligare och införas fullt ut med hänsyn till avfallshantering. Minimikrav bör fastställas på EU-nivå och förverkligas på ett harmoniserat sätt så mycket som möjligt, så att ett effektivt belöningssystem kan genomföras för de fartyg som minskar sitt avfall ombord genom att förebygga och förvalta sitt avfall på ett miljömässigt hållbart sätt, i enlighet med bästa praxis. Medlemsstaterna bör främja rutiner utöver de krav som finns. Dessutom uppnås minskning av avfall huvudsakligen genom effektiv avfallssortering ombord i enlighet med IMO:s riktlinjer för bilaga V till Marpolkonventionen och standarder som utarbetats av Internationella standardiseringsorganisationen. Kommissionen bör utse en expertgrupp för att fastställa kriterier för att ett fartyg ska kunna betecknas som ett ”grönt fartyg” och bör också uppmuntra utbyte av god praxis när det gäller utvecklingen av ”nedifrån-och-upp-system".

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Lastrester förblir lastägarens egendom efter lossning av lasten i terminalen, och har ofta ett ekonomiskt värde. Av denna anledning bör lastresterna inte ingå i kostnadstäckningssystemen och tillämpningen av den indirekta avgiften; avgiften för avlämning av lastrester bör betalas av användaren av mottagningsanordningen, såsom anges i avtalen mellan berörda parter eller i andra lokala överenskommelser.

(20)  Lastrester förblir lastägarens egendom efter lossning av lasten i terminalen, och har ofta ett ekonomiskt värde. Av denna anledning bör lastresterna inte ingå i kostnadstäckningssystemen och tillämpningen av den indirekta avgiften; avgiften för avlämning av lastrester bör betalas av användaren av mottagningsanordningen, såsom anges i avtalen mellan berörda parter eller i andra lokala överenskommelser. I syfte att främja ett harmoniserat genomförande av detta direktiv bör teknisk vägledning om hantering av lastrester utarbetas i enlighet med bilagorna I och II till Marpol. Detta bör emellertid inte gälla lastavfall som inte lätt kan återvinnas, t.ex. högviskosa, svårnedbrytbara flytande ämnen såsom paraffin. Sådana ämnen kan ha ett lågt ekonomiskt värde och det finns därför en risk att de spolas ut till havs om de inte spolas ut på lämpligt vis i hamnars mottagningsanordningar.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Det finns stora möjligheter att återvinna fiskeredskap av plast, i synnerhet om de har utformats på rätt sätt. I enlighet med principen att förorenaren betalar bör det därför inrättas system för utökat producentansvar för att finansiera en god hantering av avfall i form av fiskeredskap och delar av sådana och nå en hög insamlingsgrad.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21b)  Medlemsstaterna bör stödja system för insamling av avfall så att det avfall som redan finns i havet kan återvinnas eller kasseras på rätt sätt, utan att det blir en belastning för fiskare.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  För att förbättra säkerheten till havs och utöka skyddet av den marina miljön, bör Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG1a ändras för att även beakta föroreningar förorsakade av fartyg i enlighet med definitionen i bilaga IV och VI till Marpol-konventionen i unionslagstiftningen och se till att de personer som är ansvariga för olagliga utsläpp blir föremål för lämpliga sanktioner.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om föroreningar förorsakade av fartyg och om införande av sanktioner, inbegripet straffrättsliga sanktioner, för föroreningsbrott, (EUT L 255, 30.9.2005, s. 11).

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  Avlämningsskyldigheten bör kompletteras med bestämmelser som förbjuder utsläpp av avfall för att ge tydliga signaler om fullgörande av skyldigheter, samt för att säkerställa en tydlig bas för civil- eller straffrättsliga överträdelser.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Övervakning och genomdrivande bör underlättas genom ett system som bygger på elektronisk rapportering och elektroniskt informationsutbyte. I detta syfte bör det befintliga informations- och tillsynssystem som inrättats enligt direktiv 2000/59/EG vidareutvecklas och fortsätta att användas på grundval av befintliga elektroniska datasystem, i synnerhet unionens system för informationsutbyte inom sjöfarten (SafeSeaNet) och inspektionsdatabasen (Thetis). Systemet bör även omfatta information om tillgängliga mottagningsanordningar i de olika hamnarna.

(24)  Övervakning och genomdrivande bör underlättas genom ett system som bygger på elektronisk rapportering och elektroniskt informationsutbyte. I detta syfte bör det befintliga informations- och tillsynssystem som inrättats enligt direktiv 2000/59/EG vidareutvecklas och fortsätta att användas på grundval av befintliga elektroniska datasystem, i synnerhet unionens system för informationsutbyte inom sjöfarten (SafeSeaNet) och inspektionsdatabasen (Thetis). Systemet bör även omfatta information om tillgängliga mottagningsanordningar i de olika hamnarna och om förlust av fiskeredskap.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  I enlighet med artikel 48 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 ska förlorade fiskeredskap rapporteras.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Skäl 24b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24b)  Genom direktiv 2010/65/EU, som nu är föremål för revidering, förenklas och harmoniseras de administrativa förfaranden som gäller för sjöfarten genom en allmän övergång till elektronisk överföring av uppgifter och genom en förenkling av rapporteringsformaliteterna. För att undvika onödig och motsägelsefull IT-utveckling bör de nya rapporteringsformaliteterna rörande fartygsgenererat avfall införas i enlighet med det reviderade direktivet 2010/65/EU.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  I syfte att ta hänsyn till utvecklingen på internationell nivå, och för att främja miljövänliga metoder för avfallshantering ombord, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av detta direktiv för att uppdatera hänvisningarna till internationella instrument och bilagorna och för att ändra hänvisningar till internationella instrument, i syfte att förhindra, vid behov, att ändringar av dessa internationella instrument gäller vid tillämpningen av detta direktiv, och för att utarbeta gemensamma kriterier för erkännande av ”gröna fartyg” i syfte att bevilja en nedsatt avfallsavgift för dessa fartyg. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker i rätt tid och på lämpligt sätt.

(30)  I syfte att ta hänsyn till utvecklingen på internationell nivå, och för att främja miljövänliga metoder för avfallshantering ombord, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av detta direktiv för att uppdatera hänvisningarna till internationella instrument och bilagorna och för att ändra hänvisningar till internationella instrument, i syfte att förhindra, vid behov, att ändringar av dessa internationella instrument gäller vid tillämpningen av detta direktiv, och för att ändra, omsätta och ytterligare förbättra gemensamma kriterier för erkännande av ”gröna fartyg”, samtidigt som man tar hänsyn till befintlig bästa praxis och nedifrån-och-upp-strategier, i syfte att bevilja en nedsatt avfallsavgift för dessa fartyg. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker i rätt tid och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31a)  Goda arbetsvillkor för hamnpersonal som arbetar vid mottagningsanordningar i hamn är ytterst viktigt för att skapa en säker, effektiv och socialt ansvarstagande sjöfartssektor som kan locka kompetenta arbetstagare och säkerställa lika villkor över hela Europa. Grundläggande utbildning och fortbildning av personal är avgörande för att säkerställa tjänsternas kvalitet och för att skydda arbetstagarna. Myndigheter för hamnar och mottagningsanordningar ska säkerställa att all personal erhåller nödvändig utbildning för att förvärva den kunskap som krävs för deras arbete, med särskilt fokus på hälso- och säkerhetsaspekter i samband med hantering av farligt material, och att utbildningskraven uppdateras regelbundet för att möta de utmaningar som den tekniska innovationen medför.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a)  Den särskilda situationen i de yttersta randområdena, som erkänns i artikel 349 i EUF-fördraget, bör beaktas för att ge medlemsstaterna möjlighet att vidta specifika nationella finansieringsåtgärder i dessa regioner, så att de kan garantera tillgången till lämpliga mottagningsanordningar.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta direktiv syftar till att skydda den marina miljön mot de negativa effekterna av utsläpp av avfall från fartyg som anlöper hamnar i unionen, samtidigt som en smidigt fungerande sjöfart säkerställs, genom att förbättra tillgången till adekvata mottagningsanordningar i hamn och avlämningen av avfall till dessa anordningar.

Detta direktiv syftar till att skydda den marina miljön mot de negativa effekterna av utsläpp av avfall från fartyg som anlöper hamnar i unionen, samtidigt som en smidigt fungerande sjöfart säkerställs, genom att förbättra tillgången till och användningen av adekvata mottagningsanordningar i hamn och avlämningen av avfall till dessa anordningar.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  fast eller flytande plattform: alla typer av fasta eller flytande plattformar, däribland borriggar, flytande produktionsanläggningar, lagrings- och lossningsfunktioner som används för produktion och lagring av olja till havs, samt flytande nät som används för lagring av producerad olja till havs.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  avfall från fartyg: allt avfall, inbegripet lastrester, som uppstår under ett fartygs drift eller under lastning, lossning och rengöring, eller avfall som samlas i nät under fiskeinsatser, och som omfattas av bilagorna I, II, IV, V och VI till Marpol.

(c)  avfall från fartyg: allt avfall, inbegripet lastrester, som uppstår under ett fartygs eller en fast eller flytande plattforms drift eller under lastning, lossning, rengöring och fartygsreparation, däribland även sediment från rengöring eller reparation av barlasttankar, och som omfattas av bilagorna I, II, IV, V och VI till Marpol.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  avfall från fiskefartyg: allt avfall om uppstår under ett fiskefartygs drift eller under lastning, lossning och rengöring och som omfattas av bilagorna I, II, IV, V och VI till Marpol, undantaget färsk hel fisk och fisk som inte är färsk från fiske som har bedrivits under resan eller vattenbruket.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  passivt uppsamlat avfall: avfall som oavsiktligt samlats i nät under fiskeinsatser.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cc)  aktivt insamlat avfall: avfall som har samlats in vid andra resor än fiskeresor till platser där en miljöbedömning har visat att det finns mycket avfall, med det enda syftet att ta bort marint skräp från havet.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cd)  fiskeresa: alla resor som ett fiskefartyg gör där fiskeinsatser bedrivs, med start vid den tidpunkt då fiskefartyget lämnar hamn och slut när det anlöper utgångshamn eller någon annan hamn där lossningen sker.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  lastrester: sådana rester av lastmaterial ombord som finns kvar på däck eller i lastrum efter lastning och lossning, inbegripet överskott eller spill som uppkommer i samband med lastning och lossning, antingen under torra eller våta förhållanden eller ansamlade i spolvatten, exklusive lastdamm som finns kvar på däck efter sopning eller damm på fartygets externa ytor.

(d)  lastrester: sådana rester av lastmaterial ombord som finns kvar på däck eller i lastrum eller tankar efter lastning och lossning, inbegripet överskott eller spill som uppkommer i samband med lastning och lossning, antingen under torra eller våta förhållanden eller ansamlade i spolvatten, exklusive lastdamm som finns kvar på däck efter sopning eller damm på fartygets externa ytor.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  fiskeredskap: varje del av eller komponent i en utrustning som används inom fiske och vattenbruk för att locka till sig eller fånga marina biologiska resurser eller som flyter på havsytan och används i syfte att locka till sig och fånga marina biologiska resurser.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  fritidsbåt: alla typer av fartyg, med en skrovlängd på minst 2,5 meter, oavsett framdrivningssätt, som är avsedda för sport- eller fritidsändamål och som inte används yrkesmässigt.

(g)  fritidsbåt: alla typer av fartyg, med en skrovlängd på mellan 2,5 meter och 24 meter, oavsett framdrivningssätt, som är avsedda för sport- eller fritidsändamål och som inte används yrkesmässigt.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  grönt fartyg: ett fartyg som är utformat, drivs och slutligen återvinns på ett miljömässigt hållbart sätt och där det finns ett integrerat system för att ta bort skadliga utsläpp och föroreningar. Utformning, utrustning, drift och upphandlingsförfarande ska skapa synergieffekter som möjliggör minskade mängder av den typ av avfall som avgiften tillämpas för och avfallet ska hanteras på ett hållbart och miljöriktigt sätt.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ia)  internationell resa: en resa i havsområden från en hamn utanför unionen till en hamn i en medlemsstat.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  hamn: en plats eller ett geografiskt område som tillskapats genom sådana förbättringsarbeten och med sådan utrustning att mottagande av fartyg möjliggörs, inbegripet ankarplatsen inom hamnens jurisdiktion.

(j)  hamn: en plats eller ett geografiskt område som tillskapats genom sådana förbättringsarbeten och med sådan utrustning att mottagande av fartyg i princip möjliggörs, inbegripet ankarplatsen inom hamnens jurisdiktion.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  matavfall: allt livsmedelsavfall, inklusive använd matolja, från restauranger, cateringverksamhet och cateringkök.

(k)  matavfall: allt livsmedelsavfall, inklusive använd matolja, från restauranger, cateringverksamhet och cateringkök, liksom glas och plast.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ka)  internationellt matavfall: allt livsmedelsavfall som har genererats under internationella resor, inklusive använd matolja, från restauranger, cateringverksamhet och cateringkök, liksom glas och plast.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  tillräcklig lagringskapacitet: tillräcklig kapacitet för att lagra avfallet ombord från avgångstidpunkten till nästa anlöpshamn, inklusive det avfall som sannolikt kommer att genereras under resan.

(l)  tillräcklig lagringskapacitet: tillräcklig kapacitet enligt fartygscertifikatet eller avfallshanteringsplanerna för varje typ av avfall som ska lagras ombord från avgångstidpunkten till nästa anlöpshamn, inklusive det avfall som sannolikt kommer att genereras under resan.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led m

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m)  tidtabellsbunden trafik: trafik baserad på en offentliggjord eller planerad lista över avgångs- och ankomsttider mellan fastställda hamnar eller återkommande överfarter som utgör en erkänd tidtabell.

(m)  tidtabellsbunden trafik: trafik baserad på en offentliggjord eller planerad lista över avgångs- och ankomsttider mellan två fastställda hamnar eller återkommande överfarter som utgör en erkänd tidtabell. Fartygets tidtabell ska fastställas i förväg och gälla under minst fyra månader.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(pa)  behandling: återvinning eller bortskaffande, inklusive förberedelse för återvinning eller bortskaffande.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  alla fartyg, oberoende av deras flagg, som anlöper eller framförs i en medlemsstats hamn, med undantag för örlogsfartyg, militära hjälpfartyg eller andra fartyg som ägs eller drivs av en stat och som för närvarande endast används på statlig, icke-kommersiell basis,

(a)  alla fartyg, oberoende av deras flagg, som anlöper eller framförs i en medlemsstats hamn, med undantag för fartyg som används för hamnrelaterade tjänster i den mening som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/352, örlogsfartyg, militära hjälpfartyg eller andra fartyg som ägs eller drivs av en stat och som för närvarande endast används på statlig, icke-kommersiell basis,

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  alla hamnar i medlemsstaterna som normalt anlöps av fartyg som omfattas av punkt a.

(b)  alla hamnar i medlemsstaterna som normalt anlöps av fartyg som omfattas av punkt a. Vid tillämpningen av detta direktiv, och i syfte att undvika onödiga dröjsmål för fartyg, får medlemsstaterna besluta att undanta ankarplatserna i sina hamnar från tillämpningen av artiklarna 6, 7 och 8.

 

 

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 3 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  alla fartyg som framförs på unionens inre vattenvägar,

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa att, där det är möjligt, fartyg som inte omfattas av detta direktivs tillämpningsområde avlämnar sitt avfall på ett sätt som är förenligt med detta direktiv.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa att fartyg som inte omfattas av detta direktivs tillämpningsområde, där det är rimligt och praktiskt, avlämnar sitt avfall på ett sätt som är förenligt med detta direktiv.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Att mottagningsanordningarna i hamn möjliggör hantering av fartygsavfall på ett miljöriktigt sätt i enlighet med kraven i direktiv 2008/98/EG och annan relevant unionslagstiftning om avfall. För detta ändamål ska medlemsstaterna vidta åtgärder för separat insamling av avfall från fartyg i hamnar i enlighet med kraven i unionens lagstiftning om avfall, särskilt direktiv 2008/98/EG, direktiv 2012/19/EU och direktiv 2006/66/EG. Led c ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av de strängare krav som införts genom förordning (EG) nr 1069/2009 för hanteringen av matavfall från internationella transporter.

(c)  Att mottagningsanordningarna i hamn möjliggör hantering av fartygsavfall på ett miljöriktigt sätt i enlighet med kraven i direktiv 2008/98/EG och annan relevant unionslagstiftning och nationell lagstiftning om avfall. För syftet i led c ska medlemsstaterna vidta åtgärder för separat insamling för att underlätta återanvändning och materialåtervinning av avfall från fartyg i hamnar i enlighet med kraven i unionens lagstiftning om avfall, särskilt direktiv 2008/98/EG, direktiv 2012/19/EU och direktiv 2006/66/EG. Led c ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av de strängare krav som införts genom förordning (EG) nr 1069/2009 för hanteringen av matavfall från internationella transporter.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska utreda alla rapporterade fall av påstådda brister och säkerställa att alla parter som är involverade i avlämningen eller mottagandet av avfall från fartyg kan begära ersättning för skada som orsakats av onödigt dröjsmål.

4.  Medlemsstaterna ska, vid behov tillsammans med Emsa, utreda alla rapporterade fall av påstådda brister och säkerställa att alla parter som är involverade i avlämningen eller mottagandet av avfall från fartyg kan begära ersättning för skada som orsakats av onödigt dröjsmål, till följd av bristande efterlevnad av planerna för mottagande och hantering av avfall.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Vederbörande hamnmyndigheter eller, i deras frånvaro, de relevanta myndigheterna ska se till att avlämningen och mottagningen av avfall sker med tillräckliga säkerhetsåtgärder för att risker för såväl människor som miljö ska kunna undvikas i de hamnar som är föremål för detta direktiv.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Med tanke på situationen i de yttersta randområdena, som erkänns i artikel 349 i EUF-fördraget, får medlemsstaterna vidta särskilda nationella finansieringsåtgärder för att dessa ska kunna garantera tillgången till lämpliga mottagningsanordningar.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En lämplig plan för mottagande och hantering av avfall ska vara upprättad och genomförd för varje hamn efter fortlöpande samråd med de berörda parterna, särskilt hamnanvändare eller deras företrädare. Dessa samråd bör hållas både under det första upprättandet av planerna och efter det att de antagits, särskilt om betydande ändringar har gjorts, med avseende på kraven i artiklarna 4, 6 och 7. Utförliga krav för utarbetandet av sådana planer anges i bilaga 1.

1.  En lämplig plan för mottagande och hantering av avfall ska vara upprättad och genomförd för varje hamn efter fortlöpande samråd med de berörda parterna, inbegripet hamnanvändare eller deras företrädare och det civila samhället. Dessa samråd bör hållas både under det första upprättandet av planerna och efter det att de antagits, särskilt om betydande ändringar har gjorts, med avseende på kraven i artiklarna 4, 6 och 7. Utförliga krav för utarbetandet av sådana planer anges i bilaga 1.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att följande information, från planerna för mottagande och hantering av avfall, om tillgången till adekvata mottagningsanordningar i deras hamnar och om relaterade kostnader på ett tydligt sätt meddelas fartygsoperatörerna och görs tillgänglig för allmänheten antingen via hamnarnas webbplats eller i tryckt form:

Medlemsstaterna ska säkerställa att följande information, från planerna för mottagande och hantering av avfall, om tillgången till adekvata mottagningsanordningar i deras hamnar och om kostnadsstrukturen på ett tydligt sätt meddelas fartygsoperatörerna och görs tillgänglig för allmänheten samt är lätt att tillgå, på både engelska och de officiella språken i den medlemsstat där hamnen finns:

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Beskrivning av var de anordningar som hör till varje kaj-/ankarplats är belägna.

(a)  Beskrivning av var de anordningar som hör till varje kaj-/ankarplats är belägna, inklusive öppningstider.

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Beskrivning av kostnadstäckningssystemen.

(e)  Beskrivning av kostnadstäckningssystemen, inklusive de avgifter och det underlag som har legat till grund för beräkningen.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De planer för mottagande och hantering av avfall som avses i punkt 1 får, då så erfordras av effektivitetsskäl, utarbetas tillsammans av två eller flera närbelägna hamnar i samma region, med lämplig medverkan från varje hamn, under förutsättning att behovet av och tillgången på mottagningsanordningar specificeras för varje hamn.

3.  De planer för mottagande och hantering av avfall som avses i punkt 1 får, då så erfordras av effektivitetsskäl, utarbetas tillsammans av två eller flera närbelägna hamnar i samma geografiska region, med lämplig medverkan från varje hamn, under förutsättning att behovet av och tillgången på mottagningsanordningar specificeras för varje hamn.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska utvärdera och godkänna planen för mottagande och hantering av avfall, övervaka dess genomförande och säkerställa att den godkänns på nytt åtminstone vart tredje år efter det att den har godkänts eller godkänts på nytt, och efter det att hamnens verksamhet ändrats på ett betydande sätt. Dessa ändringar ska omfatta, men inte vara begränsade till, strukturella förändringar i trafik till hamnen, utveckling av ny infrastruktur, förändringar i efterfrågan och tillhandahållandet av mottagningsanordningar i hamn, och ny teknik för behandling ombord.

4.  Medlemsstaterna ska utvärdera och godkänna planen för mottagande och hantering av avfall, övervaka dess genomförande och säkerställa att den godkänns på nytt åtminstone vart fjärde år efter det att den har godkänts eller godkänts på nytt, och efter det att hamnens verksamhet ändrats på ett betydande sätt. Dessa ändringar ska omfatta, men inte vara begränsade till, strukturella förändringar i trafik till hamnen, utveckling av ny infrastruktur, förändringar i efterfrågan och tillhandahållandet av mottagningsanordningar i hamn, och ny teknik för behandling ombord.

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Små, icke-kommersiella hamnar som kännetecknas av ofrekvent eller låg trafik från endast fritidsbåtar ska undantas från tillämpningen av denna artikel om deras mottagningsanordningar för avfall har integrerats i det kommunala avfallshanteringssystemet och de medlemsstater där dessa hamnar finns ser till att information om avfallshanteringssystemet görs tillgänglig för hamnanvändarna.

 

De medlemsstater där dessa hamnar finns ska meddela plats och namn för hamnarna elektroniskt i den del av informations-, övervaknings- och tillsynssystemet som avses i artikel 14.

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den information som avses i punkt 1 ska rapporteras elektroniskt i den del av informations-, övervaknings- och tillsynssystemet som avses i artikel 14 i detta direktiv, i enlighet med direktiv 2010/65/EU och direktiv 2002/59/EG.

2.  Den information som avses i punkt 1 ska rapporteras elektroniskt i den del av informations-, övervaknings- och tillsynssystemet som avses i artikel 14 i detta direktiv, i enlighet med direktiv 2010/65/EU och direktiv 2002/59/EG, samt göras tillgänglig för berörda intressenter såsom operatörer av mottagningsanordningar i hamn.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Befälhavaren på ett fartyg som anlöper en unionshamn ska, innan fartyget lämnar hamnen, avlämna allt avfall som medförs ombord på fartyget till en mottagningsanordning i hamn i enlighet med relevanta utsläppsnormer som fastställs i Marpolkonventionen.

1.  Befälhavaren på ett fartyg som anlöper en unionshamn ska, innan fartyget lämnar hamnen, avlämna allt avfall som medförs ombord på fartyget till en mottagningsanordning i hamn och ska, efter att ha lämnat hamnen, inte släppa ut något avfall i havet i enlighet med relevanta normer och bestämmelser om inlämning och utsläpp som fastställs i Marpolkonventionen.

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  I linje med Marpolkonventionen och befintlig EU-lagstiftning, särskilt direktiv 2005/35/EG, är utsläpp av plast, inbegripet syntetiska rep, syntetiska fiskenät, plastavfall och förbränningsaska från plastprodukter förbjudna, med följande undantag:

 

(a)  plastutsläpp från fartyg, som är nödvändiga för att trygga säkerheten för ett fartyg och för dem som befinner sig ombord eller för att rädda liv till sjöss,

 

(b)  oavsiktlig förlust av plast till följd av skada på ett fartyg eller dess utrustning, under förutsättning att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits före och efter det att skadan uppstått, för att förhindra eller minimera den oavsiktliga förlusten,

 

(c)  oavsiktlig förlust av fiskeredskap från ett fartyg, förutsatt att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att förhindra sådan förlust,

 

(d)  dumpning av fiskeredskap från ett fartyg för att skydda den marina miljön eller för fartygets eller besättningens säkerhet.

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 19 i syfte att fastställa rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra oavsiktliga förluster av fiskeredskap.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid avlämning ska avfallsoperatören eller myndigheten i den hamn där avfallet har avlämnats noggrant fylla i formuläret i bilaga 3 och utfärda kvittot till fartyget.

Vid avlämning ska avfallsoperatören eller myndigheten i den hamn där avfallet har avlämnats noggrant fylla i formuläret i bilaga 3 och utfärda avfallskvittot till fartyget utan onödigt dröjsmål.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta krav ska inte gälla i små obemannade hamnar eller i avlägset belägna hamnar, förutsatt att den medlemsstat där en sådan hamn är belägen har rapporterat denna information elektroniskt i den del av informations-, övervaknings- och tillsynssystemet som avses i artikel 14 i detta direktiv.

Detta krav ska inte gälla i små hamnar med obemannade anordningar eller i hamnar som är avlägset belägna, förutsatt att den medlemsstat där en sådan hamn är belägen har rapporterat denna information elektroniskt i den del av informations-, övervaknings- och tillsynssystemet som avses i artikel 14 i detta direktiv.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Operatören av, agenten för eller befälhavaren på ett fartyg, som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2002/59/EG, ska före avgång på elektronisk väg rapportera informationen från avfallskvittot i den del av informations-, övervaknings- och tillsynsystemet som avses i artikel 14 i detta direktiv, i enlighet med direktiv 2010/65/EU och direktiv 2002/59/EG.

3.  Operatören av, agenten för eller befälhavaren på ett fartyg, som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2002/59/EG, ska före avgång, eller så snart som möjligt efter att ha fått den, på elektronisk väg rapportera informationen från avfallskvittot i den del av informations-, övervaknings- och tillsynssystemet som avses i artikel 14 i detta direktiv, i enlighet med direktiv 2010/65/EU och direktiv 2002/59/EG.

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Befälhavaren på ett fartyg som anlöper en hamn i unionen ska inom 24 timmar rapportera till den behöriga myndigheten i sin flaggmedlemsstat om alla eventuella förlorade fiskeredskap i enlighet med artikel 48 i förordning (EG) nr 1224/2009.

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 19 för att fastställa i vilket format fiskefartygen ska rapportera.

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.   Om ett förlorat fiskeredskap inte kan bärgas ska fartygets befälhavare föra in information om det förlorade redskapet i loggboken. Den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten ska informera den behöriga myndigheten i kustmedlemsstaten.

 

Medlemsstaterna ska samla in och registrera information om förlorade redskap och årligen lämna in denna information till kommissionen.

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  fartyget endast anlöper ankarplatser under mindre än 24 timmar eller under svåra väderförhållanden,

(a)  fartyget endast anlöper ankarplatser under mindre än 24 timmar, i väntan på befraktning eller under svåra väderförhållanden,

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om nästa anlöpshamn är belägen utanför unionen, eller om det finns goda skäl att tro att adekvata anordningar inte är tillgängliga i nästa anlöpshamn, eller om denna hamn är okänd, ska medlemsstaten ålägga fartyget att avlämna allt sitt avfall före avgång.

7.  Om det, på grundval av den tillgängliga informationen, inbegripet information som finns tillgänglig elektroniskt i det informations-, övervaknings- och tillsynssystem som avses i artikel 14 i detta direktiv eller i Gisis, inte kan fastställas att adekvata anordningar finns tillgängliga i nästa anlöpshamn, eller om nästa anlöpshamn är okänd, ska medlemsstaten ålägga fartyget att före avgång avlämna allt avfall som inte kan tas emot och behandlas på ett adekvat sätt i nästa anlöpshamn.

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Befälhavaren på ett fartyg som anlöper en unionshamn ska, innan fartyget lämnar hamn, tillämpa alla förfaranden för förspolning av högviskosa, svårnedbrytbara flytande ämnen, såsom paraffin, i enlighet med bilaga II till Marpolkonventionen, och släppa ut alla rester eller blandningar med vatten i lossningshamnen tills tanken är tom och inga rester finns kvar i avloppsrören.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7b

 

Förebyggande av förlust av fiskeredskap

 

1.  Befälhavaren på ett fartyg som bedriver fiske som anlöper en hamn i en medlemsstat ska säkerställa att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra förlust av fiskeredskap.

 

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 19 för att fastställa alla rimliga försiktighetsåtgärder som ska vidtas för att motverka förlust av fiskeredskap.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 7c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7c

 

Fiskeredskap med en cirkulär livscykel

 

Kommissionen ska begära att de europeiska standardiseringsorganisationerna utarbetar harmoniserade standarder för att säkerställa att fiskeredskap har en cirkulär livscykel, särskilt när det gäller förberedelse för återanvändning och återvinning, utan att det påverkar tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 850/98.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att kostnaderna för drift av mottagningsanordningar i hamn för mottagande och behandling av avfall från fartyg, förutom lastrester, täcks genom en avgift som tas ut från fartygen. Dessa kostnader inbegriper de komponenter som förtecknas i bilaga 4.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att kostnaderna för drift av mottagningsanordningar i hamn för mottagande och behandling av avfall från fartyg, däribland lastrester från högviskosa, svårnedbrytbara flytande ämnen men inte andra lastrester, täcks genom en avgift som tas ut från fartygen, så att man respekterar principen om att förorenaren betalar. Dessa kostnader ska inbegripa de komponenter som förtecknas i bilaga 4.

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Den indirekta avgiften ska täcka de indirekta administrativa kostnaderna, samt en betydande del av de direkta driftskostnaderna, i enlighet med bilaga 4. Den betydande delen av de direkta driftskostnaderna ska utgöra minst 30 % av de totala årliga direkta kostnaderna för faktisk avlämning av avfallet.

(b)  Den indirekta avgiften ska täcka de indirekta administrativa kostnaderna, samt en betydande del av de direkta driftskostnaderna, i enlighet med bilaga 4 och den betydande delen ska utgöra minst 30 % av de totala direkta kostnaderna för faktisk avlämning av avfallet under föregående år. Kostnader som gäller den förväntade mängden trafik för det kommande året kan också beaktas.

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  För att skapa ett maximalt incitament till avlämning av avfall enligt bilaga V till Marpolkonventionen, inbegripet det avfall som har samlats i nät under fiskeinsatser, ska den indirekta avgift som ska tas ut täcka alla kostnader för mottagningsanordningar i hamn för detta avfall, för att säkerställa rätt till avlämning utan några ytterligare direkta avgifter.

(c)  För att skapa ett maximalt incitament till avlämning av avfall enligt bilaga V till Marpolkonventionen, undantaget lastrester, förutom lastrester från högviskosa, svårnedbrytbara flytande ämnen, ska ingen direkt avgift tas ut för detta avfall, i syfte att säkerställa rätt till avlämning utan några ytterligare direkta avgifter baserade på de avfallsvolymer som avlämnats, undantaget om denna volym avlämnat avfall överstiger den maximala särskilda lagringskapacitet för avfall som nämns i formuläret i bilaga 2 till detta direktiv. Passivt uppsamlat avfall, inbegripet rätten till avlämning, ska omfattas av denna ordning. Den indirekta avgiften ska täcka de mängder som normalt avlämnas med avseende på fartygets kategori, typ och storlek.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  För att främja system för att samla in skräp och undvika att kostnaderna för mottagande i mottagningsanordningarna i hamn och efterföljande hantering av passivt uppsamlat avfall bärs av hamnanvändare ska samtliga dessa kostnader täckas med intäkterna från alternativa inkomstkällor, inklusive utvidgat producentansvar och återvinningssystem. Tillgänglig regional, nationell och europeisk finansiering ska också användas för att täcka dessa kostnader.

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Den indirekta avgiften ska inte täcka avfallet från avgasreningssystem, vars kostnader ska täckas på grundval av de typer och mängder av avfall som avlämnas.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den del av kostnaderna som inte täcks av den avgift som avses i punkt b ska i förekommande fall täckas på grundval av de typer och mängder av avfall som faktiskt avlämnas av fartyget.

3.  Den del av kostnaderna som inte täcks av den avgift som avses i led b i punkt 2 ska i förekommande fall täckas på grundval av de typer och mängder av avfall som faktiskt avlämnas av fartyget.

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Avgifterna får differentieras med hänsyn till, exempelvis, fartygets kategori, typ och storlek och den typ av trafik fartyget används i, samt med hänsyn till tjänster som utförs utanför normala öppettider i hamnen.

4.  Avgifterna får differentieras med hänsyn till, exempelvis, fartygets kategori, typ och storlek och den typ av handel fartyget används i, hur farligt avfallet är samt med hänsyn till tjänster som utförs utanför normala öppettider i hamnen.

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Avgifterna ska minskas om fartygets konstruktion, utrustning och drift är sådana att det kan visas att fartyget genererar mindre mängder avfall och hanterar sitt avfall på ett hållbart och miljövänligt sätt. Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artikel 19 ges befogenhet att bestämma kriterierna för att fastställa att ett fartyg uppfyller de krav som anges i denna punkt i fråga om fartygets avfallshantering ombord.

5.  Avgifterna ska minskas om fartygets konstruktion, utrustning, upphandlingspolicy och drift är sådana att det kan visas att fartyget genererar mindre mängder avfall och hanterar sitt avfall på ett hållbart och miljövänligt sätt. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 19 för att komplettera detta direktiv genom att bestämma kriterierna för att fastställa att ett fartyg uppfyller de krav som anges i denna punkt i fråga om fartygets avfallshantering ombord. Detta ska överensstämma med bästa praxis och IMO:s riktlinjer.

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  För att säkerställa att avgifterna är rättvisa, öppna och icke-diskriminerande samt att de speglar kostnaderna för de anordningar och tjänster som tillhandahålls och, i förekommande fall, används, ska hamnanvändarna informeras om avgifternas belopp och grunden för beräkningen av dem.

6.  För att säkerställa att avgifterna är rättvisa, öppna, lättidentifierade och icke-diskriminerande samt att de speglar kostnaderna för de anordningar och tjänster som tillhandahålls och, i förekommande fall, används, ska information om avgifternas belopp och grunden för beräkningen av dem finnas tillgänglig för hamnanvändarna på engelska vid mottagningen av avfall och i avfallshanteringsplanerna.

Ändringsförslag    91

Förslag till direktiv

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Initiativ om skräpfiske och kampanjer för strandstädning

 

1.  Medlemsstaterna ska inrätta och upprätthålla en nationell fond för att stödja verksamhet och projekt för insamling av passivt fiskat avfall från fiskefartyg och avfall som påträffats längs kusten i närheten av hamnar och längs farleder.

 

2.  Medlemsstaterna ska se till att det samlas in uppgifter om volym, kvantitet och typer av passivt fiskat avfall och avfall som påträffas längs kuster i närheten av hamnar och längs sjöfartsleder, och se till att dessa övervakningsuppgifter överförs till en elektronisk databas som inrättats och underhålls av kommissionen.

 

3.  Medlemsstaterna ska informera kommissionen om inrättandet av den nationella fonden enligt punkt 1 senast den 31 december [två år efter antagandet] och ska lämna in rapporter vartannat år därefter om de verksamheter och projekt som har fått finansiering. Dessa rapporter ska finnas tillgängliga för allmänheten.

 

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 19 för att fastställa metoder för övervakningsuppgifterna och formatet för rapporteringen.

Ändringsförslag    92

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Undantaget får inte leda till en negativ inverkan på sjösäkerhet, hälsa, boende- eller arbetsförhållanden ombord eller i den marina miljön.

Ändringsförslag    93

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  arrangemanget enligt led b styrks av ett undertecknat kontrakt med en hamn eller avfallshanterare, avfallsavlämningskvitton och en bekräftelse på att arrangemanget har godtagits av alla hamnar längs fartygets rutt. Arrangemanget för avlämning samt betalning av avgiften ska inrättas i en hamn som är belägen i unionen för att gälla som tillräckligt bevis i enlighet med denna punkt.

(c)  arrangemanget enligt led b styrks av ett undertecknat kontrakt med en hamn eller avfallshanterare, avfallsavlämningskvitton och en bekräftelse på att arrangemanget har meddelats till alla hamnar längs fartygets rutt. Arrangemanget för avlämning samt betalning av avgiften ska inrättas i en hamn för att gälla som tillräckligt bevis i enlighet med denna punkt eller i en annan hamn om det utifrån den information som förs över elektroniskt till det informations-, övervaknings- och tillsynssystem som avses i artikel 14 och i Gisis kan fastställas att lämpliga anordningar finns tillgängliga i den hamn med vilken man har kommit överens om arrangemangen enligt led b.

Ändringsförslag    94

Förslag till direktiv

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Utökat producentansvar

 

Medlemsstaterna ska upprätta system för utökat producentansvar för fiskeredskap och delar av fiskeredskap. Utöver de minimikrav som anges i artikel 8a i direktiv 2008/98/EG ska följande inkluderas i sådana system

 

(a)  en anpassad avgift som gynnar saluföring av fiskeredskap som är utformade för att kunna återanvändas och återvinnas,

 

(b)  pantsystem som säkerställer att gamla, uttjänta eller oanvändbara fiskeredskap återlämnas och samlas in.

Ändringsförslag    95

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla fartyg kan underkastas en inspektion för att kontrollera att de uppfyller kraven i detta direktiv.

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla fartyg kan underkastas inspektioner, även slumpmässiga, för att kontrollera att de uppfyller kraven i detta direktiv.

Ändringsförslag    96

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När det gäller inspektioner av fartyg som inte omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2009/16/EG ska medlemsstaterna säkerställa att minst 20 % av det totala antalet enskilda fartyg för varje kategori som förtecknas nedan inspekteras:

1.  När det gäller inspektioner av fartyg som inte omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2009/16/EG ska medlemsstaterna säkerställa att minst 25 % av det totala antalet enskilda fartyg per år för varje kategori som förtecknas nedan inspekteras:

Ändringsförslag    97

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska fastställa förfaranden för inspektioner av fiskefartyg med en bruttodräktighet under 100 ton samt av fritidsbåtar med en bruttodräktighet under 100 ton, för att säkerställa överensstämmelse med de tillämpliga kraven i detta direktiv, och säkerställa att minst 20 % av det totala antalet enskilda fiskefartyg och fritidsfartyg som anlöper den berörda medlemsstaten årligen inspekteras.

Ändringsförslag    98

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Resultaten av de inspektioner som avses i punkt 1 ska registreras i den del av informations-, övervaknings- och tillsynssystemet som avses i artikel 15 i detta direktiv.

2.  Resultaten av de inspektioner som avses i punkterna 1 och 1a ska registreras i den del av informations-, övervaknings- och tillsynssystemet som avses i artikel 15 i detta direktiv.

Ändringsförslag    99

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska fastställa förfaranden för inspektioner av fiskefartyg med en bruttodräktighet under 100 ton samt av fritidsbåtar med en bruttodräktighet under 100 ton, för att säkerställa överensstämmelse med de tillämpliga kraven i detta direktiv.

utgår

Ändringsförslag    100

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  informationen i enlighet med artikel 48 i rådets förordning (EG) nr 1224/20091a, om fiskeredskap går förlorade.

 

______________

 

1a Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009. s. 1).

Ändringsförslag    101

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den information som rapporterats i enlighet med artiklarna 4 och 5.2 ska därefter översändas av kommissionen till IMO: s databas med information om mottagningsanordningar i hamn inom Gisis.

4.  Den information som rapporterats i enlighet med artiklarna 4 och 5.2 ska därefter översändas av kommissionen till IMO:s databas med information om mottagningsanordningar i hamn inom Gisis, som kommer att kräva regelbunden uppdatering.

Ändringsförslag    102

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen ska, på grundval av den information som rapporteras in i enlighet med punkt 2 da, offentliggöra en sammanfattande rapport om förlust av fiskeredskap senast den 31 december 2022 och därefter vartannat år.

Ändringsförslag    103

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska säkerställa att inspektionsdatabasen gör det möjligt att ta fram alla relevanta data, som rapporterats av medlemsstaterna, i syfte att övervaka genomförandet av direktivet.

4.  Kommissionen ska säkerställa att inspektionsdatabasen gör det möjligt att ta fram alla relevanta data, som rapporterats av medlemsstaterna, i syfte att övervaka genomförandet av direktivet. Kommissionen ska regelbundet se över databasen för att kontrollera hur direktivet genomförs och fokusera på eventuella problem rörande genomförandet som helhet, i syfte att vidta korrigerande åtgärder.

Ändringsförslag    104

Förslag till direktiv

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Utbildning av personal

 

Hamnmyndigheter och myndigheter för mottagningsanordningar i hamn ska säkerställa att all personal erhåller nödvändig utbildning för att förvärva den kunskap som krävs för deras arbete med avfallshantering, med särskilt fokus på hälso- och säkerhetsaspekter i samband med hantering av farligt material, och att utbildningskraven uppdateras regelbundet för att möta de utmaningar som den tekniska innovationen medför.

Ändringsförslag    105

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och ska beakta hur allvarlig överträdelsen är och huruvida en liknande överträdelse tidigare har begåtts av myndigheten, operatören, agenten, befälhavaren eller någon annan relevant berörd part.

Ändringsförslag    106

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska vidta åtgärder för organisation av utbyten av erfarenheter mellan medlemsstaternas nationella myndigheter och experter, även från den privata sektorn, om tillämpningen av detta direktiv i unionshamnar.

Kommissionen ska vidta åtgärder för organisation av utbyten av erfarenheter mellan medlemsstaternas nationella myndigheter och experter, även från den privata sektorn, civilsamhället och fackföreningar, om tillämpningen av detta direktiv i unionshamnar.

Ändringsförslag    107

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska senast den… [tolv månader efter datumet för antagandet av detta direktiv], och därefter vartannat år, rapportera in sin bästa praxis för hållbar avfallsbehandling ombord på fartyg och i hamnarna till kommissionen. Sex månader efter att tidsfristen för varje rapport löpt ut ska kommissionen sammanställa en rapport om denna bästa praxis, som en vägledning mot uppfyllandet av målen med detta direktiv.

Ändringsförslag    108

Förslag till direktiv

Artikel 20a – punkt 1 – led 1 (nytt)

Direktiv 2005/35/EG

Artikel 2 – punkt 1 – led 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 20a

 

Ändringar av direktiv 2005/35/EG

 

Direktiv 2005/35/EG ska ändras på följande sätt:

 

(1)  Artikel 2.2 ska ersättas med följande:

2. förorenande ämnen: ämnen som omfattas av bilagorna I (olja) och II (skadliga flytande ämnen i bulk) till MARPOL 73/78,

2.  förorenande ämnen: ämnen som omfattas av bilagorna I (olja) och II (skadliga flytande ämnen i bulk), IV (toalettavfall), V (fast avfall) och VI (luftföroreningar) till MARPOL 73/78, i dess senaste version,

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Hör samman med ändringen av artikel 20a (ny) där man föreslår att ändra definitionen av förorenande ämnen i direktivet om föroreningar förorsakade av fartyg.)

Ändringsförslag    109

Förslag till direktiv

Artikel 20a – punkt 1 – led 2 (nytt)

Direktiv 2005/35/EG

Artikel 5 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2)   Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

1.   Utsläpp av förorenande ämnen i något av de områden som avses i artikel 3.1 ska inte betraktas som en överträdelse om utsläppet uppfyller villkoren i reglerna 15, 34, 4.1 eller 4.3 i bilaga I eller reglerna 13, 3.1.1 eller 3.1.3 i bilaga II till Marpol 73/78.

1.   Utsläpp av förorenande ämnen i något av de områden som avses i artikel 3.1 ska inte betraktas som en överträdelse om utsläppet uppfyller villkoren i reglerna 15, 34, 4.1 eller 4.3 i bilaga I, reglerna 13, 3.1.1 eller 3.1.3 i bilaga II, reglerna 3 och 11 i bilaga IV, reglerna 4, 5, 6 eller 7 i bilaga V eller regel 3 i bilaga VI till Marpol 73/78, i dess senaste version.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Hör samman med ändringen av artikel 20a (ny) där man föreslår att ändra definitionen av förorenande ämnen i direktivet om föroreningar förorsakade av fartyg.)

Ändringsförslag    110

Förslag till direktiv

Artikel 20a – punkt 1 – led 3 (nytt)

Direktiv 2005/35/EG

Artikel 5 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(3)   I artikel 5 ska punkt 2 ersättas med följande:

2.   Utsläpp av förorenande ämnen i något av de områden som avses i artikel 3.1 c, d och e ska inte betraktas som en överträdelse när det gäller redaren, fartygets befälhavare eller besättningen om utsläppet uppfyller villkoren i regel 4.2 i bilaga I eller regel 3.1.2 i bilaga II till Marpol 73/78.

2.   Utsläpp av förorenande ämnen i något av de områden som avses i artikel 3.1 c, d och e ska inte betraktas som en överträdelse när det gäller redaren, fartygets befälhavare eller besättningen om utsläppet uppfyller villkoren i regel 4.2 i bilaga I, regel 3.1.2 i bilaga II, reglerna 3 och 11 i bilaga IV, reglerna 4, 5, 6 eller 7 i bilaga V eller regel 3 i bilaga VI till Marpol 73/78, i dess senaste version.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Hör samman med ändringen av artikel 20a (ny) där man föreslår att ändra definitionen av förorenande ämnen i direktivet om föroreningar förorsakade av fartyg.)

Ändringsförslag    111

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska utvärdera detta direktiv och överlämna resultaten av utvärderingen till Europaparlamentet och rådet senast sju år efter direktivets ikraftträdande.

Kommissionen ska utvärdera detta direktiv och överlämna resultaten av utvärderingen till Europaparlamentet och rådet senast fyra år efter direktivets ikraftträdande. Kommissionen ska även utvärdera huruvida Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) bör ges ytterligare behörighet för efterlevnaden av detta direktiv. Detta kan inbegripa översyn och undersökning av påstådda brister i mottagningsanordningar i hamn enligt artikel 4.

Ändringsförslag    112

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2020 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2020 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen. Fullgörandet av skyldigheterna enligt artiklarna 4.3, 5.2 sista stycket, 6.2, 7.3 och 9.3 ska ske i enlighet med direktiv 2010/65/EU.

Ändringsförslag    113

Förslag till direktiv

Bilaga 4 – underrubrik 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kostnadskategorier för drift och administration av mottagningsanordningar i hamn

Kostnads- och nettointäktskategorier för drift och administration av mottagningsanordningar i hamn

Ändringsförslag    114

Förslag till direktiv

Bilaga 4 – tabellen – kolumn 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Intäkter

 

Inkomster som uppstår till följd av ett system för utökat producentansvar och tillgänglig nationell/regional finansiering, inklusive de inkomstposter som anges nedan.

 

– Insamling, transport och behandling av osorterat, insamlat avfall (avfall som omfattas av systemet för utökat producentansvar men som inte hamnar i en separat insamlingskanal, dvs. avfall som samlas in tillsammans med blandat kommunalt avfall).

 

– Information till allmänheten och medvetandehöjande åtgärder.

 

– Åtgärder för att förebygga avfall.

 

– Förebyggande och hantering av skräp.

 

– Efterlevnad och kontroll av systemet för utökat producentansvar (däribland granskningar och åtgärder mot de som utnyttjar systemet osv.).

 

– Administration, kommunikation samt databehandling och datarapportering i samband med genomförandet av de kollektiva systemen.

 

– Finansiering inom ramen för EHFF.

 

– Annan finansiering eller andra bidrag som är tillgängliga för hamnar för avfallshantering och fiske.

Ändringsförslag    115

Förslag till direktiv

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Nettointäkter

 

Nedan förtecknas nettointäkter från system för avfallshantering och nationell och regional finansiering:

 

– Ekonomiska nettoförmåner som uppstår genom system för utökat producentansvar.

 

– Andra nettointäkter från avfallshantering, såsom system för materialåtervinning.

 

– Finansiering från Europeiska havs- och fiskerifonden.

 

– Annan finansiering eller andra bidrag som är tillgängliga för hamnar för avfallshantering och fiske.

Ändringsförslag    116

Förslag till direktiv

Bilaga 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[ange fartygets namn] [ange IMO-nummer] [ange flaggstatens namn]

[ange fartygets namn] [ange IMO-nummer] [ange flaggstatens namn]

är i tidtabellsbunden trafik med täta och regelbundna hamnanlöp i följande hamn(ar) i [ange medlemsstatens namn] enligt en tidsplan eller förutbestämd färdväg:

är i tidtabellsbunden trafik eller fiskeresor med täta och regelbundna hamnanlöp i följande hamn(ar) i [ange medlemsstatens namn] enligt en tidsplan eller förutbestämd färdväg:

(1)

EUT C 283, 10.8.2018, s. 61.


MOTIVERING

Inledning:

Att minska skräpet och föroreningarna till havs har blivit en av de största miljöutmaningarna. Mellan 4,8 och 12,7 miljoner ton plast hamnar i havet varje år. I princip varje typ av plastmaterial och plastföremål förekommer i haven, från djuphavsområdena i oceanerna till det avlägsna Arktis. Utbredd användning och olämpligt bortskaffande har gjort att detta lätta och hållbara material har blivit ett hot mot det marina ekosystemet i form av makro- och mikroplast. Även om mycket av det marina avfallet kommer från källor på land, så kan detta problem endast bemötas genom ett helhetsgrepp. För att få plastfria och välmående hav som även i framtiden kan fortsätta att spela en stor roll för mänsklighetens välbefinnande, måste vi lösa problemen med avfall som avsiktligt eller oavsiktligt släpps ut från fartyg.

Direktiv 2000/59/EG reglerar landsidan genom bestämmelser som säkerställer tillgången till mottagningsanordningar i hamn och avlämningen av avfall till dessa anordningar. Genom detta direktiv genomförs relevanta internationella normer, dvs. de som ingår i Marpol (den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg). 17 år efter att det trädde i kraft behövs en ingående översyn av direktivet, eftersom omfattningen och definitionerna inte längre är konsekventa med den internationella ramen och medlemsstaterna har olika tolkningar av dess nyckelbegrepp, vilket skapar förvirring mellan berörda parter (fartyg, hamnar och operatörer).

Kommissionens konsekvensbedömning

I kommissionens konsekvensbedömning identifierades två huvudproblem och fem bakomliggande problemfaktorer. De två huvudproblem som identifierades var dels avfall från fartyg och lastrester som har släppts ut i havet, dels den administrativa börda som genomförandet av direktivet om mottagningsanordningar i hamn medför. De fem bakomliggande problemfaktorerna var otillräcklig mottagning och hantering av avfall i mottagningsanordningar i hamnar, otillräckliga kostnadsincitament för avlämning av fartygsgenererat avfall, ineffektiv och otillräcklig efterlevnad av den obligatoriska inlämningsskyldigheten, inkonsekventa och föråldrade definitioner och formulär, samt inkonsekventa undantag för fartyg i tidtabellsbunden trafik.

Kommissionens förslag

De två allmänna målen i kommissionens förslag om ändring av direktiv 2000/59/EG har fastställts enligt följande: minskning av utsläppen av fartygsgenererat avfall till havs och minskning av den administrativa bördan för hamnarna, hamnanvändarna och de behöriga myndigheterna. För att nå dessa allmänna mål har följande fem specifika mål utvecklats: säkerställande av tillgång till adekvata anläggningar, tillhandahållande av (kostnads)incitament för att lämna in avfallet till mottagningsanordningar i hamn genom en indirekt avgift på 100 % för avfall och passivt fiskat avfall, avskaffande av hinder mot efterlevnad, harmonisering och uppdatering av definitionerna och normerna samt harmonisering av reglerna för undantag.

Föredragandens ståndpunkt

•  Föredraganden välkomnar kommissionens förslag som en del av en strategi för en cirkulär ekonomi.

•  Föredraganden stöder den mer allmänna definitionen ”avfall från fartyg” i samband med de relevanta bilagorna till Marpol, inklusive lastrester och rester från avgasreningssystem (bestående av slam och avtappningsvatten från dessa system), vilket säkerställer fullständig efterlevnad av Marpol-definitionerna och ytterligare anpassning till de standardiserade IMO-formulären och IMO-certifikaten. Hon anser dock att det behövs fler utsläppsförbud mot vissa lastrester och avloppsvatten från öppna skrubbrar. Hon uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder i sina territorialvatten och uppmanar EU att arbeta på IMO-nivå.

•  Föredraganden föreslår att inkludera avfall från fartygsreparationer och barlastvattenshantering i tillämpningen av direktivet, i enlighet med IMO:s konvention om barlastvattenhantering som trädde i kraft i september 2017.

•  Föredraganden understryker betydelsen av att producera mindre avfall ombord och betonar att man behöver medvetandehöjande verksamhet och positiva incitament på detta område, till exempel genom att anta konceptet med ”gröna fartyg” i samband med avfallshanteringen.

•  Eftersom det endast finns begränsad information om förlust av fiskeredskap, vilket utgör en allvarlig fara för den marina miljön och säkerheten för fartyg, specificerar föredraganden rapporteringsskyldigheten för förlorade redskap när de återvänder till hamn.

•  Föredraganden fäster uppmärksamheten på passivt fiskat avfall och behovet av att främja projekt för att samla in marint skräp. Kostnaderna för att hantera passivt fiskat avfall bör därför inte betalas av hamnanvändare och fiskare utan täckas av alternativa finansieringssystem såsom avfallshanteringssystem eller offentliga medel.

•  Föredraganden är oroad över situationen i små hamnar som riskerar att få stora problem på grund av att de har begränsade resurser när det gäller personal, struktur, organisation osv. För att inte belastas med en oproportionerlig administrativ börda, bör mycket små hamnar undantas från att upprätta avfallshanteringsplaner och utfärda avfallskvitton.

•  Föredraganden konstaterar att fartyg som används inom närsjöfarten kan utsättas för en stor administrativ börda om deras särskilda status inte beaktas. Man bör överväga möjligheten att ha en sänkt avgift för denna specifika typ av fartyg.

•  Föredraganden begränsar skyldigheten att lämna avfall i EU-hamnar innan man lämnar för tredjeländer i de fall där det inte finns några lämpliga anläggningar i nästa anlöpshamn.

•  Eftersom det är mycket svårt att kontrollera förbudet mot utsläpp till sjöss föreslår föredragaren att Emsas roll i tillämpningen av direktivet utreds när kommissionen ser över direktivet.


BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas helt på frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att förslaget till betänkande utarbetades:

Enhet och/eller person

Hazardous Waste Europe

EUROSHORE

Seas at Risk

European Sea Ports Organisation (ESPO)

Union des Ports de France

Port of Rotterdam

Hanse-Office, Vertretung der Hansestadt Hamburg und Schleswig-Holsteins bei der EU

European Community Shipowners’ Associations (ECSA)

Verband Deutscher Reeder (VdR)

Union of Greek Shipowners

Cruise Lines International Association (CLIA)

Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the EU (europêche)

Företrädare för olika medlemsstaters regeringar

Företrädare för Europeiska kommissionen


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (18.9.2018)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Föredragande av yttrande (*): Bas Eickhout

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Utsläpp från fartyg utgör ett betydande hot mot den marina miljön, med effekter på människors hälsa och kostsamma ekonomiska konsekvenser. Även om landbaserade källor är den största orsaken till marint avfall, så kommer mycket även från havsbaserade källor, med ett EU-genomsnitt på 32 %, och upp till 50 % för vissa havsområden. För att motverka marint avfall från fartyg har kommissionen lagt fram ett förslag om att se över direktivet om mottagningsanordningar i hamn.

I kommissionens förslag åläggs alla hamnar i unionen att införa ett system med ”ingen särskild avgift” till 100 % för allt avfall, i syfte att få bort det ekonomiska incitamentet för fartyg att släppa ut sitt avfall i havet. Föredraganden välkomnar denna viktiga förändring som kommissionen föreslår. Fartyg bör inte ha ekonomiska incitament att släppa ut avfall i havet.

Föredraganden välkomnar även att fiskefartyg ska inkluderas i kostnadstäckningssystemen. Dock har inga specifika åtgärder lagts fram för själva fiskeredskapen. Detta trots att en stor andel (33 %) fiskenät går förlorade, vilket leder till spökfiske som påverkar fiskbestånd och skadar det marina djurlivet. Det orsakar också betydande ekonomisk skada, eftersom näten ofta leder till skada på andra fartyg. Föredraganden ser även en viktig roll för ett obligatoriskt utökat producentansvar för att ta itu med detta problem. Medlemsstaterna bör använda differentierade avgifter för att främja användning av redskap som kan återvinnas och införa ett pantsystem vid försäljning av nya redskap så att man främjar ett korrekt bortskaffande.

Dessutom anser föredraganden att när ett fartyg förlorar fiskeredskap bör det vara skyldigt att lämna all relevant information till den behöriga flaggmedlemsstaten. Denna information bör samlas in systematiskt i en central databas (SafeSeaNet) för att kontrollera situationen, identifiera specifika problem och underlätta insamling. På så sätt kan man även bidra till att genomföra förbudet mot dumpning av gamla fiskeredskap. Dessa uppgifter kommer att utgöra grunden för regelbunden rapportering från kommissionen, vilket skulle möjliggöra kartläggning av förlorade fiskeredskap för att hjälpa till med insamlingsprogram och andra åtgärder.

Fiskefartyg fångar ofta avfall i sina nät. Enligt föredraganden får det inte finnas något ekonomiskt incitament att inte föra detta avfall i hamn. Kommissionen vill uppmuntra inlämning av passivt fångat avfall genom att inkludera det i systemet med 100 % indirekta avgifter. Föredraganden anser att detta är en bra förändring, men påpekar att det ändå skulle kunna leda till generellt sett högre avgifter för fiskefartyg. Föredraganden inför därför kravet att kostnaderna för insamling av passivt fångat avfall i hamnanläggningar och efterföljande behandling ska komma från alternativa inkomstkällor enligt det reviderade direktivet om mottagningsanordningar, såsom nya system för ett utökat producentansvar, eller genom nya subventioner.

Kommissionen inför begreppet med gröna fartyg, vilket innebär att fartyg som minskar sitt avfall ombord kan få sänkt avgift. Enligt föredraganden behöver minimikraven förtydligas och harmoniseras. Föredraganden inför en rad åtgärder, i enlighet med principerna i den cirkulära ekonomin och Marpol-riktlinjerna om avfall i en ny bilaga. Åtgärderna sträcker sig från källsortering och insamling till utbildning och undvikande av engångsmaterial.

Föredraganden föreslår vidare att säkerställa att utsläpp av avfall och luftföroreningar, om de görs avsiktligt, genom vårdslöshet eller grov försummelse, ska betraktas som brottsliga handlingar i EU-lagstiftningen och därmed kräva att medlemsstaterna inför vederbörliga straff. Undantag från detta tillägg bör återspegla de som fastställs i den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (Marpol).

Slutligen omfattas inte havsplattformar för produktion och lagring, oavsett om de är fasta eller flytande, av kommissionens förslag att se över direktivet om mottagningsanordningar. 2015 hade EU 232 havsplattformar med cirka 100–200 anställda vardera. Analytiker har kommit fram till att en betydande andel av det marina avfallet kommer från dessa. Föredraganden föreslår att man ser till att även deras avfall transporteras till mottagningsanordningar i hamn.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Titel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU

om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2005/35/EG, direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU

(Hör samman med ändringen av artikel 20a (ny) där man föreslår att ändra definitionen av förorenande ämnen i direktivet om föroreningar förorsakade av fartyg.)

Motivering

I direktiv 2005/35/EG finns bestämmelser om bestraffningar vid utsläpp av förorenande ämnen från fartyg. Direktiv 2005/35/EG omfattar för närvarande endast avfall i bilagorna I (olja) och II (skadliga flytande ämnen i bulk) till Marpol. Detta bör ändras så att det inkluderar utsläpp från bilaga V (avfall) och VI (luftföroreningsrelaterade utsläpp).

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (nedan kallad Marpolkonventionen) föreskriver allmänna förbud mot utsläpp från fartyg till havs, men reglerar också villkoren för när vissa typer av avfall får släppas ut i den marina miljön. Enligt Marpolkonventionen ska medlemsstaterna säkerställa tillhandahållandet av adekvata mottagningsanordningar i hamn.

(2)  Den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (nedan kallad Marpolkonventionen) föreskriver allmänna förbud mot utsläpp från fartyg och fasta eller flytande plattformar till havs, men reglerar också villkoren för när vissa typer av avfall får släppas ut i den marina miljön. Enligt Marpolkonventionen ska medlemsstaterna säkerställa tillhandahållandet av adekvata mottagningsanordningar i hamn.

Motivering

Marpol-förordningen reglerar också utsläpp från fasta eller flytande plattformar. Dessa bör läggas till här.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Under de senaste två årtiondena har Marpolkonventionen och dess bilagor genomgått betydande ändringar, och genom dessa ändringar har strängare normer samt förbud mot avfallsutsläpp från fartyg till havs införts.

(4)  Under de senaste två årtiondena har Marpolkonventionen och dess bilagor genomgått betydande ändringar, och genom dessa ändringar har strängare normer för avlämning av avfall samt förbud mot avfallsutsläpp från fartyg till havs införts.

Motivering

Marpol omfattar även avlämning av avfall till mottagningsanordningar i hamn.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Trots denna utveckling av regelverket förekommer fortfarande utsläpp av avfall till havs. Detta beror på en kombination av olika faktorer, nämligen att adekvata mottagningsanordningar inte alltid är tillgängliga i hamnar, att genomdrivandet ofta är otillräckligt och att det finns en brist på incitament att avlämna avfall på land.

(7)  Trots denna utveckling av regelverket förekommer fortfarande utsläpp av avfall till havs till enorma miljömässiga, sociala och ekonomiska kostnader. Detta beror på en kombination av olika faktorer, nämligen att adekvata mottagningsanordningar inte alltid är tillgängliga i hamnar, att genomdrivandet ofta är otillräckligt och att det finns en brist på incitament att avlämna avfall på land.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Trots förbättringar kan mängden matavfall från i synnerhet kryssningsfartyg fortfarande vara stor. Praxis för hanteringen av matavfall är fortfarande ett område som kräver att metoder för separat insamling och återanvändning tas fram.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Separat insamling av avfall från fartyg, inklusive övergivna fiskeredskap, är nödvändig för att säkerställa fortsatt återvinning av detta avfall i senare led av avfallshanteringskedjan. Fast avfall sorteras ofta ombord på fartyg i enlighet med internationella normer och standarder, och unionslagstiftning bör säkerställa att dessa insatser för avfallssortering ombord inte undergrävs av att det saknas arrangemang för separat insamling på land.

(12)  Separat insamling av avfall från fartyg, inklusive övergivna fiskeredskap, är nödvändig för att säkerställa fortsatt återvinning för återanvändning och materialåtervinning av detta avfall i senare led av avfallshanteringskedjan och för att det inte ska skada havsdjur och havsmiljön. Fast avfall sorteras ofta ombord på fartyg i enlighet med internationella normer och standarder, och unionslagstiftning bör säkerställa att dessa insatser för avfallssortering ombord inte undergrävs av att det saknas arrangemang för separat insamling på land. Medlemsstaterna ska främja de separata insamlingssystem som är bäst anpassade till egenskaperna i respektive hamn.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Separat insamling av avfall såsom matavfall, smörjmedel och brännolja bör vidareutvecklas, framför allt för att de ska kunna återanvändas i enlighet med den cirkulära ekonomins principer.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Majoriteten av det marina skräpet kommer från landbaserad verksamhet, men sjöfartsbranschen, inbegripet fiske- och fritidssektorerna, är också en viktig bidragande aktör, med utsläpp av fast avfall, inbegripet plastavfall och övergivna fiskeredskap, som går direkt ut i havet.

(13)  Majoriteten av det marina skräpet kommer från landbaserad verksamhet, men sjöfartsbranschen, inbegripet fiske- och fritidssektorerna, är också en viktig bidragande aktör, med utsläpp av fast avfall, inbegripet plastavfall och övergivna fiskeredskap, som går direkt ut i havet. Kommissionen beräknar att plastavfall utgör över 80 % av avfallet till havs, och att fiskeutrustning som innehåller plast står för 27 % av det avfall till havs som finns på Europas stränder, vilket motsvarar 11 000 ton per år.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  I direktiv 2008/98/EG fastställs avfallsförebyggande åtgärder som medlemsstaterna bör vidta för att förebygga avfallsgenerering. Dessa åtgärder bör bland annat syfta till att stoppa genereringen av marint skräp för att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling att förhindra och avsevärt minska alla slags havsföroreningar.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b)  Fasta och flytande plattformar bidrar också till marint skräp och bör åläggas att ha en avfallshanteringsplan, samla in avfall separat och regelbundet avlämna sitt avfall i en hamn i EU.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  IMO:s internationella konvention av den 13 februari 2004 om kontroll och hantering av fartygens barlastvatten och sediment (barlastkonventionen) trädde i kraft den 8 september 2017. Genom barlastkonventionen åläggs alla fartyg att hantera barlastvatten i enlighet med IMO:s standarder, och hamnar och terminaler som rengör och reparerar barlasttankar måste ha tillräckliga anläggningar för att kunna ta emot avfall.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att på ett effektivt sätt hantera problemet med marint skräp är det av grundläggande betydelse att vidta åtgärder för rätt incitamentsnivå för avlämning av avfall, särskilt fast avfall, till mottagningsanordningar i hamn. Detta kan uppnås genom ett kostnadstäckningssystem som kräver tillämpning av en indirekt avgift som ska betalas utan hänsyn till avlämningen av avfall och som bör ge rätt till avlämning av avfallet utan några ytterligare direkta avgifter. Fiske- och fritidssektorerna bör, med tanke på deras bidrag till uppkomsten av marint skräp, också ingå i detta system.

(18)  För att på ett effektivt sätt hantera problemet med marint skräp är det av grundläggande betydelse att vidta åtgärder för rätt incitamentsnivå för avlämning av avfall, särskilt fast avfall, till mottagningsanordningar i hamn. Detta kan uppnås genom ett kostnadstäckningssystem som kräver tillämpning av en indirekt avgift som ska betalas utan hänsyn till avlämningen av avfall och som bör ge rätt till avlämning av avfallet utan några ytterligare direkta avgifter. Fiske- och fritidssektorerna bör, med tanke på deras bidrag till uppkomsten av marint skräp, också ingå i detta system. Avlämningen av passivt uppsamlat avfall bör inte medföra extrakostnader för fiskefartyg.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Fiskare kan också spela en viktig roll när det gäller att få bort marint avfall genom att ta passivt fiskat avfall i hamn så att det kan hanteras på rätt sätt. För att främja insamling av passivt fångat avfall som har fastnat i nät vid normalt fiske bör medlemsstaterna täcka de kostnader som uppstår för insamling i mottagningsanordningar i hamn och efterföljande bearbetning, och inkomsterna bör genereras av alternativa inkomstkällor.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18b)  För att ta itu med problemet med marint skräp på ett effektivt sätt bör medlemsstaterna dessutom anstränga sig för att inrätta strategier och planer för att minska spridningen av fiskeredskap i havet, genom till exempel subventioner från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) utöver stödet från strukturfonderna och från det europeiska territoriella samarbetet samt med det aktiva engagemang som krävs från regionerna. Det är också lämpligt att främja nya styrinstrument och god praxis, till exempel sådana som behandlas i studien om Adriatiska havet inom ramen för de projekt som samfinansierats med medel från det europeiska territoriella samarbetet, samt genom att ge fiskeflottan en ny roll som havets väktare.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Begreppet ”gröna fartyg” bör vidareutvecklas med hänsyn till avfallshantering, så att ett effektivt belöningssystem kan genomföras för de fartyg som minskar sitt avfall ombord.

(19)  Begreppet ”gröna fartyg” bör omsättas med hänsyn till avfallshantering. Minimikrav bör fastställas i hela unionen och förverkligas så mycket som möjligt, så att ett effektivt belöningssystem kan genomföras för de fartyg som minskar sitt avfall ombord, genom miljömässigt hållbart avfallsförebyggande och avfallsförvaltning, i enlighet med bästa praxis och 2017 års IMO-riktlinjer för genomförande av bilaga V i Marpolkonventionen. Medlemsstaterna bör främja rutiner utöver de krav som finns.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Lastrester förblir lastägarens egendom efter lossning av lasten i terminalen, och har ofta ett ekonomiskt värde. Av denna anledning bör lastresterna inte ingå i kostnadstäckningssystemen och tillämpningen av den indirekta avgiften; avgiften för avlämning av lastrester bör betalas av användaren av mottagningsanordningen, såsom anges i avtalen mellan berörda parter eller i andra lokala överenskommelser.

(20)  Lastrester förblir lastägarens egendom efter lossning av lasten i terminalen, och har ofta ett ekonomiskt värde. Av denna anledning bör lastresterna inte ingå i kostnadstäckningssystemen och tillämpningen av den indirekta avgiften; avgiften för avlämning av lastrester bör betalas av användaren av mottagningsanordningen, såsom anges i avtalen mellan berörda parter eller i andra lokala överenskommelser. Detta bör emellertid inte gälla lastavfall som inte lätt kan återvinnas, t.ex. högviskosa, svårnedbrytbara flytande ämnen såsom paraffin. Sådana ämnen kan ha ett lågt ekonomiskt värde och det finns därför en risk att de spolas ut till havs om de inte spolas ut på lämpligt vis i hamnars mottagningsanordningar.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  För att förbättra säkerheten till havs och utöka skyddet av den marina miljön, bör Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG1a ändras för att även beakta föroreningar förorsakade av fartyg i enlighet med definitionen i bilaga IV och VI till Marpol-konventionen i unionslagstiftningen och se till att de personer som är ansvariga för olagliga utsläpp blir föremål för lämpliga sanktioner.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om föroreningar förorsakade av fartyg och om införande av sanktioner, inbegripet straffrättsliga sanktioner, för föroreningsbrott, (EUT L 255, 30.9.2005, s. 11).

Motivering

I direktiv 2005/35/EG finns bestämmelser om bestraffningar vid utsläpp av förorenande ämnen från fartyg. Det omfattar för närvarande endast avfall i bilagorna I (olja) och II (skadliga flytande ämnen i bulk) till Marpol. Det bör ändras så att det även inkluderar utsläpp i form av toalettavfall (bilaga IV), fast avfall (bilaga V) och luftföroreningar (bilaga VI).

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Övervakning och genomdrivande bör underlättas genom ett system som bygger på elektronisk rapportering och elektroniskt informationsutbyte. I detta syfte bör det befintliga informations- och tillsynssystem som inrättats enligt direktiv 2000/59/EG vidareutvecklas och fortsätta att användas på grundval av befintliga elektroniska datasystem, i synnerhet unionens system för informationsutbyte inom sjöfarten (SafeSeaNet) och inspektionsdatabasen (Thetis). Systemet bör även omfatta information om tillgängliga mottagningsanordningar i de olika hamnarna.

(24)  Övervakning och genomdrivande bör underlättas genom ett system som bygger på elektronisk rapportering och elektroniskt informationsutbyte. I detta syfte bör det befintliga informations- och tillsynssystem som inrättats enligt direktiv 2000/59/EG vidareutvecklas och fortsätta att användas på grundval av befintliga elektroniska datasystem, i synnerhet unionens system för informationsutbyte inom sjöfarten (SafeSeaNet) och inspektionsdatabasen (Thetis). Systemet bör även omfatta information om tillgängliga mottagningsanordningar i de olika hamnarna och om förlust av fiskeredskap.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  I syfte att ta hänsyn till utvecklingen på internationell nivå, och för att främja miljövänliga metoder för avfallshantering ombord, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av detta direktiv för att uppdatera hänvisningarna till internationella instrument och bilagorna och för att ändra hänvisningar till internationella instrument, i syfte att förhindra, vid behov, att ändringar av dessa internationella instrument gäller vid tillämpningen av detta direktiv, och för att utarbeta gemensamma kriterier för erkännande av ”gröna fartyg” i syfte att bevilja en nedsatt avfallsavgift för dessa fartyg. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker i rätt tid och på lämpligt sätt.

(30)  I syfte att ta hänsyn till utvecklingen på internationell nivå, och för att främja miljövänliga metoder för avfallshantering ombord, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av detta direktiv för att uppdatera hänvisningarna till internationella instrument och bilagorna och för att ändra hänvisningar till internationella instrument, i syfte att förhindra, vid behov, att ändringar av dessa internationella instrument gäller vid tillämpningen av detta direktiv, och för att anpassa gemensamma kriterier för erkännande av ”gröna fartyg”, samtidigt som man tar hänsyn till befintlig bästa praxis och nedifrån-och-upp-strategier, i syfte att bevilja en nedsatt avfallsavgift för dessa fartyg. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker i rätt tid och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  fast eller flytande plattform: varje typ av fast eller flytande plattform, däribland borriggar och flytande anläggningar för produktion, lagring, lastning eller lossning, som används för produktion och lagring av någon substans eller något ämne i fast eller flytande form eller gasform och som är förlagd till havs.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  avfall från fartyg: allt avfall, inbegripet lastrester, som uppstår under ett fartygs drift eller under lastning, lossning och rengöring, eller avfall som samlas i nät under fiskeinsatser, och som omfattas av bilagorna I, II, IV, V och VI till Marpol.

(c)  avfall från fartyg: allt avfall, inbegripet lastrester, som uppstår under ett fartygs eller en fast eller flytande plattforms drift eller under lastning, lossning, rengöring och fartygsreparation, däribland även sediment från rengöring eller reparation av barlasttankar, eller avfall som samlas i nät under fiskeinsatser, och som omfattas av bilagorna I, II, IV, V och VI till Marpol.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  passivt uppsamlat avfall: avfall som oavsiktligt samlats i nät under fiskeinsatser.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  lastrester: sådana rester av lastmaterial ombord som finns kvar på däck eller i lastrum efter lastning och lossning, inbegripet överskott eller spill som uppkommer i samband med lastning och lossning, antingen under torra eller våta förhållanden eller ansamlade i spolvatten, exklusive lastdamm som finns kvar på däck efter sopning eller damm på fartygets externa ytor.

(d)  lastrester: sådana rester av lastmaterial ombord som finns kvar på däck eller i lastrum eller tankar efter lastning och lossning, inbegripet överskott eller spill som uppkommer i samband med lastning och lossning, antingen under torra eller våta förhållanden eller ansamlade i spolvatten, exklusive lastdamm som finns kvar på däck efter sopning eller damm på fartygets externa ytor.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  fiskeredskap: varje del av eller komponent i en utrustning som används inom fiske och vattenbruk för att locka till sig eller fånga marina biologiska resurser eller som flyter på havsytan och används i syfte att locka till sig och fånga marina biologiska resurser.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  tillräcklig lagringskapacitet: tillräcklig kapacitet för att lagra avfallet ombord från avgångstidpunkten till nästa anlöpshamn, inklusive det avfall som sannolikt kommer att genereras under resan.

(l)  tillräcklig lagringskapacitet: tillräcklig specifik kapacitet för att varje typ av avfall ska kunna lagras ombord från avgångstidpunkten till nästa anlöpshamn, inklusive det avfall som sannolikt kommer att genereras under resan.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Att hamnar och terminaler, där rengöring eller reparation av barlasttankar sker, har adekvata mottagningsanordningar i hamn för mottagning av sediment.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Att mottagningsanordningarna i hamn möjliggör hantering av fartygsavfall på ett miljöriktigt sätt i enlighet med kraven i direktiv 2008/98/EG och annan relevant unionslagstiftning om avfall. För detta ändamål ska medlemsstaterna vidta åtgärder för separat insamling av avfall från fartyg i hamnar i enlighet med kraven i unionens lagstiftning om avfall, särskilt direktiv 2008/98/EG, direktiv 2012/19/EU och direktiv 2006/66/EG. Led c ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av de strängare krav som införts genom förordning (EG) nr 1069/2009 för hanteringen av matavfall från internationella transporter.

(c)  Att mottagningsanordningarna i hamn möjliggör hantering av fartygsavfall på ett miljöriktigt sätt i enlighet med kraven i direktiv 2008/98/EG och annan relevant unionslagstiftning om avfall. För detta ändamål ska medlemsstaterna vidta åtgärder för separat insamling för att underlätta återanvändning och återvinning av avfall från fartyg i hamnar i enlighet med kraven i unionens lagstiftning om avfall, särskilt direktiv 2008/98/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG1a, direktiv 2012/19/EU och direktiv 2006/66/EG. Led c ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av de strängare krav som införts genom förordning (EG) nr 1069/2009 för hanteringen av matavfall från internationella transporter.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10).

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Vederbörande hamnmyndigheter eller, i deras frånvaro, de relevanta myndigheterna ska se till att avlämningen och mottagningen av avfall sker med tillräckliga säkerhetsåtgärder för att risker för såväl personer som miljön ska kunna undvikas i de hamnar som är föremål för detta direktiv.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En lämplig plan för mottagande och hantering av avfall ska vara upprättad och genomförd för varje hamn efter fortlöpande samråd med de berörda parterna, särskilt hamnanvändare eller deras företrädare. Dessa samråd bör hållas både under det första upprättandet av planerna och efter det att de antagits, särskilt om betydande ändringar har gjorts, med avseende på kraven i artiklarna 4, 6 och 7. Utförliga krav för utarbetandet av sådana planer anges i bilaga 1.

1.  En lämplig plan för mottagande och hantering av avfall ska vara upprättad och genomförd för varje hamn efter fortlöpande samråd med de berörda parterna, inbegripet hamnanvändare eller deras företrädare och det civila samhället. Dessa samråd bör hållas både under det första upprättandet av planerna och efter det att de antagits, särskilt om betydande ändringar har gjorts, med avseende på kraven i artiklarna 4, 6 och 7. Utförliga krav för utarbetandet av sådana planer anges i bilaga 1.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Mycket små hamnar som kännetecknas av sällsynt eller låg trafik från fritidsbåtar ska undantas från tillämpningen av denna artikel om deras mottagningsanordningar för avfall har integrerats i det kommunala avfallshanteringssystemet och de medlemsstater där dessa hamnar finns ser till att information om avfallshanteringssystemet görs tillgänglig för användarna i hamnarna.

 

De medlemsstater där dessa hamnar finns ska meddela hamnarna elektroniskt i den del av informations-, övervaknings- och tillsynssystemet som avses i artikel 14.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Avsnitt 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Avlämning av avfall från fartyg

Utsläpp och avlämning av avfall från fartyg

(Kopplat till ändringsförslaget till artikel 7.1)

Motivering

Detta avsnitt bör också behandla de avfallsbestämmelser som är tillämpliga i enlighet med Marpol-konventionen.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Avlämning av avfall från fartyg

Utsläpp och avlämning av avfall från fartyg

(Kopplat till ändringsförslaget till artikel 7.1)

Motivering

Detta avsnitt bör också behandla de avfallsbestämmelser som är tillämpliga i enlighet med Marpol-konventionen.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Befälhavaren på ett fartyg som anlöper en unionshamn ska, innan fartyget lämnar hamnen, avlämna allt avfall som medförs ombord på fartyget till en mottagningsanordning i hamn i enlighet med relevanta utsläppsnormer som fastställs i Marpolkonventionen.

1.  Befälhavaren på ett fartyg som anlöper en unionshamn ska, innan fartyget lämnar hamnen, avlämna allt avfall som medförs ombord på fartyget till en mottagningsanordning i hamn och ska, efter att ha lämnat hamnen, inte släppa ut något avfall i havet i enlighet med relevanta normer och bestämmelser om inlämning och utsläpp som fastställs i Marpolkonventionen. Detta krav ska även gälla sediment från rengöring och reparation av barlasttankar, i enlighet med barlastkonventionen.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om nästa anlöpshamn är belägen utanför unionen, eller om det finns goda skäl att tro att adekvata anordningar inte är tillgängliga i nästa anlöpshamn, eller om denna hamn är okänd, ska medlemsstaten ålägga fartyget att avlämna allt sitt avfall före avgång.

7.  Om det utifrån tillgänglig information, bland annat den elektroniska information som finns i det informations-, övervaknings- och tillsynssystem som avses i artikel 14 i detta direktiv eller i Gisis, inte går att fastställa att adekvata anordningar är tillgängliga i nästa anlöpshamn, eller om denna hamn är okänd, ska medlemsstaten ålägga fartyget att avlämna allt sitt avfall före avgång.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Befälhavaren på en fast eller flytande plattform ska se till att dess avfall regelbundet avlämnas i en mottagningsanordning i hamn i enlighet med Marpolkonventionen.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Befälhavaren på ett fartyg som anlöper en unionshamn ska, innan fartyget lämnar hamn, tillämpa alla förfaranden för förspolning av högviskosa, svårnedbrytbara flytande ämnen, såsom paraffin, i enlighet med bilaga II till Marpolkonventionen, och släppa ut alla rester eller blandningar med vatten i lossningshamnen tills tanken är tom och inga rester finns kvar i avloppsrören.

Motivering

Kommittén för att förebygga och reagera på föroreningar antog i februari 2018 det utkast till ändringsförslag som kräver att tankar med högviskosa, svårnedbrytbara flytande ämnen förspolas, ett förslag som eventuellt kommer att införlivas i bilaga II vid den 73:e sessionen i kommittén för skydd av den marina miljön. EU bör därför införliva dessa krav i det reviderade direktivet om mottagningsanordningar i hamn för att göra dem till unionsrätt, och dessutom lägga till skyldigheten att säkerställa att inga rester finns kvar i avloppsrören. I synnerhet paraffin spolas ut till havs och hamnar sedan på europeiska stränder, vilket leder till problem för bland annat vilda djur och växter.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att kostnaderna för drift av mottagningsanordningar i hamn för mottagande och behandling av avfall från fartyg, förutom lastrester, täcks genom en avgift som tas ut från fartygen. Dessa kostnader inbegriper de komponenter som förtecknas i bilaga 4.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att kostnaderna för drift av mottagningsanordningar i hamn för mottagande och behandling av avfall från fartyg, däribland lastrester från högviskosa, svårnedbrytbara flytande ämnen men inte andra lastrester, täcks genom en avgift som tas ut från fartygen. Dessa kostnader inbegriper de komponenter som förtecknas i bilaga 4.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  För att skapa ett maximalt incitament till avlämning av avfall enligt bilaga V till Marpolkonventionen, inbegripet det avfall som har samlats i nät under fiskeinsatser, ska den indirekta avgift som ska tas ut täcka alla kostnader för mottagningsanordningar i hamn för detta avfall, för att säkerställa rätt till avlämning utan några ytterligare direkta avgifter.

(c)  För att skapa ett maximalt incitament till avlämning av avfall enligt bilaga V till Marpolkonventionen, inbegripet det avfall som har samlats i nät under fiskeinsatser och lastrester bestående av högviskosa, svårnedbrytbara flytande ämnen, ska den indirekta avgift som ska tas ut täcka alla kostnader för mottagningsanordningar i hamn för detta avfall, för att säkerställa rätt till avlämning utan några ytterligare direkta avgifter.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  För att undvika att kostnaderna för mottagande i mottagningsanordningarna i hamn och efterföljande hantering av passivt uppsamlat avfall bärs av hamnanvändare ska medlemsstaterna täcka samtliga dessa kostnader med intäkterna från de alternativa inkomstkällor som förtecknas i bilaga 4.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Avgifterna ska minskas om fartygets konstruktion, utrustning och drift är sådana att det kan visas att fartyget genererar mindre mängder avfall och hanterar sitt avfall på ett hållbart och miljövänligt sätt. Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artikel 19 ges befogenhet att bestämma kriterierna för att fastställa att ett fartyg uppfyller de krav som anges i denna punkt i fråga om fartygets avfallshantering ombord.

5.  Avgifterna ska minskas om fartygets konstruktion, utrustning, upphandlingsprinciper och drift är sådana att det kan visas att fartyget genererar mindre mängder av den avfallskategori som avgiften gäller för och hanterar sitt avfall på ett hållbart och miljövänligt sätt, i enlighet med bilaga 4a för andra fartyg än fiskefartyg och i enlighet med bilaga 4b för fiskefartyg. Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 19 med avseende på ändring av bilagorna 4a och 4b för att ändra de harmoniserade minimikraven.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Undantaget får inte leda till en negativ inverkan på sjösäkerhet, hälsa, boende- eller arbetsförhållanden ombord eller i den marina miljön.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När det gäller inspektioner av fartyg som inte omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2009/16/EG ska medlemsstaterna säkerställa att minst 20 % av det totala antalet enskilda fartyg för varje kategori som förtecknas nedan inspekteras:

1.  När det gäller inspektioner av fartyg som inte omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2009/16/EG ska medlemsstaterna säkerställa att minst 20 % av det totala antalet enskilda fartyg per år för varje kategori som förtecknas nedan inspekteras:

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska fastställa förfaranden för inspektioner av fiskefartyg med en bruttodräktighet under 100 ton samt av fritidsbåtar med en bruttodräktighet under 100 ton, för att säkerställa överensstämmelse med de tillämpliga kraven i detta direktiv, och säkerställa att minst 20 % av det totala antalet enskilda fiskefartyg och fritidsfartyg som anlöper den berörda medlemsstaten årligen inspekteras.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Resultaten av de inspektioner som avses i punkt 1 ska registreras i den del av informations-, övervaknings- och tillsynssystemet som avses i artikel 15 i detta direktiv.

2.  Resultaten av de inspektioner som avses i punkterna 1 och 1a ska registreras i den del av informations-, övervaknings- och tillsynssystemet som avses i artikel 15 i detta direktiv.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska fastställa förfaranden för inspektioner av fiskefartyg med en bruttodräktighet under 100 ton samt av fritidsbåtar med en bruttodräktighet under 100 ton, för att säkerställa överensstämmelse med de tillämpliga kraven i detta direktiv.

utgår

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  informationen i enlighet med artikel 48 i rådets förordning (EG) nr 1224/20091a, om fiskeredskap går förlorade.

 

______________

 

1a Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009. s. 1).

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För att säkerställa enhetliga villkor för rapportering om förlorad fiskeutrustning ska genomförandebefogenheterna överföras till kommissionen för att fastställa formatet för rapporteringen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 20.2.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen ska, på grundval av den information som rapporteras in i enlighet med punkt 2 da, lägga fram en sammanfattande rapport om förlust av fiskeredskap senast den 31 december 2022 och därefter vartannat år.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska säkerställa att inspektionsdatabasen gör det möjligt att ta fram alla relevanta data, som rapporterats av medlemsstaterna, i syfte att övervaka genomförandet av direktivet.

4.  Kommissionen ska säkerställa att inspektionsdatabasen gör det möjligt att ta fram alla relevanta data, som rapporterats av medlemsstaterna, i syfte att övervaka genomförandet av direktivet. Kommissionen ska regelbundet se över databasen för att kontrollera hur direktivet genomförs och fokusera på eventuella problem rörande genomförandet som helhet, i syfte att vidta korrigerande åtgärder.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska vidta åtgärder för organisation av utbyten av erfarenheter mellan medlemsstaternas nationella myndigheter och experter, även från den privata sektorn, om tillämpningen av detta direktiv i unionshamnar.

Kommissionen ska vidta åtgärder för organisation av utbyten av erfarenheter mellan medlemsstaternas nationella myndigheter och experter, även från den privata sektorn och civilsamhället, om tillämpningen av detta direktiv i unionshamnar.

Motivering

Erfarenhetsutbytet ska inte bara vara mellan nationella myndigheter och experter från den privata sektorn, utan även inkludera experter från det civila samhället.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 17 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska senast den… [tolv månader efter datumet för antagandet av detta direktiv], och därefter vartannat år, till kommissionen rapportera in sin bästa praxis för hållbar avfallsbehandling ombord på fartyg och i hamnarna. Sex månader efter att tidsfristen för varje rapport löpt ut ska kommissionen ta fram en rapport om denna bästa praxis så att vägledning ges för att framsteg ska göras mot uppfyllandet av målen med detta direktiv.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 20a – led 1 (nytt)

Direktiv 2005/35/EG

Artikel 2 – punkt 1 – led 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 20a

 

Ändringar av direktiv 2005/35/EG

 

Direktiv 2005/35/EG ska ändras på följande sätt:

 

(1)  Artikel 2.2 ska ersättas med följande:

2. förorenande ämnen: ämnen som omfattas av bilagorna I (olja) och II (skadliga flytande ämnen i bulk) till MARPOL 73/78,

”2.  förorenande ämnen: ämnen som omfattas av bilagorna I (olja) och II (skadliga flytande ämnen i bulk), IV (toalettavfall), V (fast avfall) och VI (luftföroreningar) till MARPOL 73/78, i dess senaste version,

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Hör samman med ändringen av artikel 20a (ny) där man föreslår att ändra definitionen av förorenande ämnen i direktivet om föroreningar förorsakade av fartyg.)

Motivering

I direktiv 2005/35/EG finns bestämmelser om bestraffningar vid utsläpp av förorenande ämnen från fartyg. Det omfattar för närvarande endast avfall i bilagorna I (olja) och II (skadliga flytande ämnen i bulk) till Marpol. Detta bör ändras så att det inkluderar utsläpp från bilaga IV (toalettavfall), V (fast avfall) och VI (luftföroreningar). Sådana utsläpp, om de görs avsiktligt, genom vårdslöshet eller grov försummelse, bör även betraktas som en brottslig handling.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 20a – led 2 (nytt)

Direktiv 2005/35/EG

Artikel 5 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2)   Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

1.   Utsläpp av förorenande ämnen i något av de områden som avses i artikel 3.1 ska inte betraktas som en överträdelse om utsläppet uppfyller villkoren i reglerna 15, 34, 4.1 eller 4.3 i bilaga I eller reglerna 13, 3.1.1 eller 3.1.3 i bilaga II till Marpol 73/78.

1.   Utsläpp av förorenande ämnen i något av de områden som avses i artikel 3.1 ska inte betraktas som en överträdelse om utsläppet uppfyller villkoren i reglerna 15, 34, 4.1 eller 4.3 i bilaga I, reglerna 13, 3.1.1 eller 3.1.3 i bilaga II, reglerna 3 och 11 i bilaga IV, reglerna 4, 5, 6 eller 7 i bilaga V eller i regel 3 i bilaga VI till Marpol 73/78, i dess senaste version.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Hör samman med ändringen av artikel 20a (ny) där man föreslår att ändra definitionen av förorenande ämnen i direktivet om föroreningar förorsakade av fartyg.)

Motivering

Med tanke på ändringen av definitionen av förorenande ämnen, måste även undantagen ändras på motsvarande sätt. Undantagen bör återspegla de som finns i Marpol.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 20a – led 3 (nytt)

Direktiv 2005/35/EG

Artikel 5 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(3)   I artikel 5 ska punkt 2 ersättas med följande:

2.    Utsläpp av förorenande ämnen i något av de områden som avses i artikel 3.1 c, d och e ska inte betraktas som en överträdelse när det gäller redaren, fartygets befälhavare eller besättningen om utsläppet uppfyller villkoren i regel 4.2 i bilaga I eller regel 3.1.2 i bilaga II till Marpol 73/78.

2.   Utsläpp av förorenande ämnen i något av de områden som avses i artikel 3.1 c, d och e ska inte betraktas som en överträdelse när det gäller redaren, fartygets befälhavare eller besättningen om utsläppet uppfyller villkoren i regel 4.2 i bilaga I, regel 3.1.2 i bilaga II, reglerna 3 och 11 i bilaga IV, reglerna 4, 5, 6 eller 7 i bilaga V eller i regel 3 i bilaga VI till Marpol 73/78, i dess senaste version.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Hör samman med ändringen av artikel 20a (ny) där man föreslår att ändra definitionen av förorenande ämnen i direktivet om föroreningar förorsakade av fartyg.)

Motivering

Med tanke på ändringen av definitionen av förorenande ämnen, måste även undantagen ändras på motsvarande sätt. Undantagen bör återspegla de som finns i Marpol. För förorenade ämnen som upptas i bilaga IV, V eller VI finns det ingen anledning att ha andra undantag för sund, exklusiva ekonomiska zoner eller fritt hav.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Bilaga 4 – underrubrik 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kostnadskategorier för drift och administration av mottagningsanordningar i hamn

Kostnadskategorier för, och nettointäkter från, drift och administration av mottagningsanordningar i hamn

Motivering

Nettointäkterna bör också anges. De bör bland annat användas för att täcka kostnaderna för passivt fiskat avfall.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Bilaga 4 – kolumn 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Nettointäkter

 

Nedan förtecknas nettointäkter från system för avfallshantering och nationell/regional finansiering, inbegripet intäktsfaktorer.

 

  Ekonomiska nettoförmåner som tillhandahålls av system för utökat producentansvar.

 

  Andra nettointäkter från avfallshantering, såsom system för materialåtervinning.

 

  Finansiering från Europeiska havs- och fiskerifonden.

 

  Annan finansiering eller andra bidrag som är tillgängliga för hamnar för avfallshantering och fiske.

Motivering

Nettointäkterna bör också anges. Dessa bör användas för att täcka kostnaderna för passivt fiskat avfall.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Bilaga 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

BILAGA 4a

 

KRAV PÅ ANDRA FARTYG ÄN FISKEFARTYG FÖR ATT VARA BERÄTTIGADE TILL MINSKAD AVGIFT I ENLIGHET MED ARTIKEL 8.5

 

Följande krav ska uppfyllas för att andra fartyg än fiskefartyg ska ha rätt att få en minskad avgift:

 

a)  Antagande av en handlingsplan för att minska avfallet, med åtgärder och förfaranden för att minimera ombordtagning av material som kan bli avfall.

 

b)  Upprättande av åtgärder och förfaranden för att minska det avfall som kan genereras vid upphandling av varor och förnödenheter, däribland

 

  att använda varor som levereras i bulk och i återvunna eller återanvändbara förpackningar och behållare,

 

  att undvika koppar, bestick, tallrikar, handdukar, trasor och andra dagligvaror för engångsbruk närhelst möjligt,

 

  att undvika varor som är tillverkade av eller förpackade i plast, om de inte är specifikt utformade för återanvändning.

 

c)  Upprättande av åtgärder och förfaranden för att minska avfallet vid val av material för stuvning och säkring, eller för att skydda lasten från väderpåverkan, däribland

 

  att använda permanenta återanvändbara skydd för last istället för skydd av engångsmaterial eller återvinningsbar plast,

 

  att använda stuvningssystem och stuvningsmetoder som minskar mängden material för stuvningsgods, pallning, fodring och förpackning.

 

d)  Genomförande av källsortering och källinsamling, däribland tillhandahållande av tydligt markerade avfallsbehållare ombord på fartyg för att ta emot och separera avfall när det genereras.

 

e)  Tillhandahållande av utbildning av besättning och införande av operativa förfaranden för att minska oavsiktligt eller medvetet utsläpp av alla former av avfall.

 

f)  Införande av disciplinära åtgärder och bestraffningar för anställdas försummelse som leder till att avfall släpps ut i havet.

Motivering

Kraven för att beviljas en minskad avgift bör fastställas i en bilaga. Dessa krav bygger på riktlinjerna i Marpol. Bestämmelserna om utbildning av besättningen och disciplinära åtgärder har lagts till av föredraganden.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Bilaga 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

BILAGA 4b

 

KRAV PÅ FISKEFARTYG FÖR ATT VARA BERÄTTIGADE TILL MINSKAD AVGIFT I ENLIGHET MED ARTIKEL 8.5

 

Följande krav ska uppfyllas för att fiskefartyg ska ha rätt att få en minskad avgift:

 

1.  För alla fiskefartyg:

 

  Upphandling av fiskeredskap och delar av fiskeredskap som är utformade för att främja återanvändning och återvinning vid slutet av livscykeln.

 

  Utbildning för att förebygga och bärga förluster.

 

  Inlämning av passivt fiskat avfall som har fångats i näten vid fiskeverksamhet till mottagningsanordningar i hamn.

 

2.  Utöver punkt 1 gäller följande för fiskefartyg som är längre än 12 meter:

 

a)  Antagande av en handlingsplan för att minska avfallet, med åtgärder och förfaranden för att minimera ombordtagning av material som kan bli avfall.

 

b)  Upprättande av åtgärder och förfaranden för att minska det avfall som kan genereras vid upphandling av varor och förnödenheter, däribland

 

  att använda varor som levereras i bulk och i återvunna eller återanvändbara förpackningar och behållare,

 

  att undvika koppar, bestick, tallrikar, handdukar, trasor och andra dagligvaror för engångsbruk närhelst möjligt,

 

  att undvika varor som är tillverkade av eller förpackade i plast, om de inte är specifikt utformade för återanvändning.

 

c)  Upprättande av åtgärder och förfaranden för att minska avfallet vid val av material för stuvning och säkring, eller för att skydda lasten från väderpåverkan, däribland

 

  att använda permanenta återanvändbara skydd för last istället för skydd av engångsmaterial eller återvinningsbar plast,

 

  att använda stuvningssystem och stuvningsmetoder som minskar mängden material för stuvningsgods, pallning, fodring och förpackning.

 

d)  Genomförande av källsortering och källinsamling, däribland tillhandahållande av tydligt markerade avfallsbehållare ombord på fartyg för att ta emot och separera avfall när det genereras.

 

e)  Tillhandahållande av utbildning av besättning och införande av operativa förfaranden för att minska oavsiktligt eller medvetet utsläpp av alla former av avfall.

 

f)  Införande av disciplinära åtgärder och bestraffningar för anställdas försummelse som leder till att avfall släpps ut i havet.

 

3.  Utöver punkt 1 gäller följande för fiskefartyg som är mindre än 12 meter långa och som enbart fiskar inom sina territorialhav eller aldrig är ute till havs i mer än 24 timmar:

 

  Ombordutrustning för att bärga förlorade redskap.

Motivering

Kraven för att beviljas en minskad avgift för fiskefartyg bör fastställas i en bilaga. Vissa krav bör gälla för alla fiskefartyg, medan andra för endast medelstora/stora fartyg eller små fartyg. För att vara berättigad till minskad avgift ska alla fiskefartyg upphandla återanvändbara och återvinnbara nät. Medelstora/stora fiskefartyg bör anta åtgärder för att minska avfallet utifrån Marpol-riktlinjerna. Små fiskefartyg ska ha incitament att ha utrustning ombord för att bärga förlorad utrustning.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

Referensnummer

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

5.2.2018

Associerat/Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

31.5.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Bas Eickhout

7.3.2018

Behandling i utskott

20.6.2018

 

 

 

Antagande

13.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

1

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Linnéa Engström, Elena Gentile, Carolina Punset, Bart Staes, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Tonino Picula, Lieve Wierinck

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

35

+

ALDE

Catherine Bearder, Carolina Punset, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Santiago Fisas Ayxelà, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

José Blanco López, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

ECR

John Procter

6

0

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

ENF

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

PPE

Elisabetta Gardini

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från fiskeriutskottet (13.7.2018)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU

(COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

Föredragande av yttrande: Cláudia Monteiro de Aguiar

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I FN:s mål nummer 14 för hållbar utveckling fokuseras på hoten från havsföroreningar, övergödning, uttömning av resurser och klimatförändringar, som alla framför allt orsakas av människan. Genom dessa hot ökar trycket på miljösystemen, den biologiska mångfalden, och naturens infrastruktur, samtidigt som det uppstår globala socioekonomiska problem för bland annat hälsan, säkerheten och ekonomin. EU måste arbeta för att skydda marina arter och stödja de människor som är beroende av haven, oavsett om det är i form av arbete, resurser eller fritidsaktiviteter.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Man bör välkomna initiativ inom fiskesektorn som syftar till att minska avfallet från fiske eller att fiska upp plastavfall, inklusive förlorade fiskeredskap.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  I direktiv 2008/98/EG fastställs de viktigaste principerna för avfallshantering, inklusive principen om att förorenaren betalar och avfallshierarkin, som förespråkar återanvändning av avfall samt materialåtervinning framför andra former av återvinning och bortskaffande av avfall och kräver inrättande av system för separat insamling av avfall. Dessa skyldigheter gäller även för hanteringen av avfall från fartyg.

(11)  I direktiv 2008/98/EG fastställs de viktigaste principerna för avfallshantering, inklusive principen om att förorenaren betalar och avfallshierarkin, som förespråkar återanvändning av avfall samt materialåtervinning framför andra former av återvinning och bortskaffande av avfall och kräver inrättande av system för separat insamling av avfall. Dessutom är begreppet utökat producentansvar en vägledande princip i unionens avfallslagstiftning, vilket innebär att producenterna är ansvariga för sina produkters inverkan på miljön under produkternas hela livscykel. Dessa skyldigheter gäller även för hanteringen av avfall från fartyg.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18a)  I vissa medlemsstater har man inrättat finansieringsprogram för fiskare, som ska täcka de kostnader som kan uppstå för att ta iland uttjänta fiskeredskap samt aktivt och passivt fiskat avfall. Dessa program skulle kunna stödjas av utvidgade producentansvarssystem, vilka skulle kunna komplettera de kostnadstäckningssystem som upprättas i enlighet med detta direktiv. Kostnadstäckningssystemen som sådana bör inte skapa en anledning för fiskefartyg och hamnsamhällen att inte delta i befintliga system för att ta i land aktivt och passivt fiskat avfall.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18b)  För att främja avlämning av passivt fiskat avfall som samlas i nät under normala fiskeinsatser bör medlemsstaterna täcka de kostnader som uppstår för insamling i mottagningsanordningar i hamn och efterföljande hantering, och inkomsterna bör genereras av alternativa källor.

Motivering

Det är viktigt att detta direktiv även tar upp passivt fiskat avfall. Avlämningen av passivt fiskat avfall bör inte leda till extra kostnader för fiskefartyg. Kostnaderna för mottagande av passivt fiskat avfall i mottagningsanordningar och efterföljande hantering bör finansieras genom alternativa inkomstkällor.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Begreppet ”gröna fartyg” bör vidareutvecklas med hänsyn till avfallshantering, så att ett effektivt belöningssystem kan genomföras för de fartyg som minskar sitt avfall ombord.

(19)  Begreppet ”gröna fartyg” bör införas med hänsyn till avfallshantering. Minimikrav bör fastställas i hela unionen, så att ett effektivt belöningssystem kan genomföras för de fartyg som minskar sitt avfall ombord, i enlighet med bästa praxis och 2017 års IMO-riktlinjer för genomförande av bilaga V till Marpolkonventionen. Dessutom uppnås minskning av avfall huvudsakligen genom effektiv avfallssortering ombord i enlighet med IMO:s riktlinjer för bilaga V till Marpolkonventionen och standarder som utarbetats av Internationella standardiseringsorganisationen.

Motivering

Begreppet ”gröna fartyg” bör införas omedelbart, i synnerhet eftersom det redan finns tydliga riktlinjer för det.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Det finns stora möjligheter att återvinna fiskeredskap av plast, i synnerhet när de har utformats på rätt sätt. I enlighet med principen om att förorenaren betalar bör därför system för utökat producentansvar upprättas för att finansiera en god avfallshantering av fiskeredskap och delar av sådana för att nå en hög insamlingsgrad.

Motivering

Villkoren för ”utökat producentansvar” bör också fastställas för fiskeredskap.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32a)  Den särskilda situationen i de yttersta randområdena, som erkänns i artikel 349 i EUF-fördraget, måste beaktas när man kontrollerar att det finns tillräckliga mottagningsanordningar i hamnarna i regioner som kanske inte uppfyller kraven. Man måste därför ta hänsyn till dessa områdens särskilda status. Där måste medlemsstaterna kunna vidta särskilda finansieringsåtgärder för att kunna garantera tillgången till lämpliga mottagningsanordningar.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  avfall från fartyg: allt avfall, inbegripet lastrester, som uppstår under ett fartygs drift eller under lastning, lossning och rengöring, eller avfall som samlas i nät under fiskeinsatser, och som omfattas av bilagorna I, II, IV, V och VI till Marpol.

(c)  avfall från fartyg: allt avfall, inbegripet lastrester, som uppstår under ett fartygs drift eller under lastning, lossning och rengöring och som omfattas av bilagorna I, II, IV, V och VI till Marpol.

Motivering

Alla former av avfall i samband med fiske bör definieras så att kraven inte blir orättvisa, eftersom sådant fiskeavfall gäller verksamhet ombord.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  avfall från fiskefartyg: allt avfall om uppstår under ett fiskefartygs drift eller under lastning, lossning och rengöring och som omfattas av bilagorna I, II, IV, V och VI till Marpol, undantaget färsk hel fisk och fisk som inte är färsk från fiske som har bedrivits under resan eller vattenbruket.

Motivering

Alla former av avfall i samband med fiske bör definieras så att kraven inte blir orättvisa, eftersom sådant fiskeavfall gäller verksamhet ombord.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  passivt insamlat avfall: avfall som har samlats i näten vid fiske.

Motivering

Alla former av avfall i samband med fiske bör definieras så att kraven inte blir orättvisa, eftersom sådant fiskeavfall gäller verksamhet ombord.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cc)  aktivt insamlat avfall: avfall som har samlats in vid andra resor än fiskeresor med det enda syftet att ta bort marint skräp från havet.

Motivering

Alla former av avfall i samband med fiske bör definieras så att kraven inte blir orättvisa, eftersom sådant fiskeavfall gäller verksamhet ombord.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  fiskeresa: alla resor som ett fiskefartyg gör där fiskeinsatser bedrivs, med start vid den tidpunkt då fiskefartyget lämnar hamn och slut när det anlöper utgångshamnen eller någon annan hamn där lossningen sker.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska inrätta system för utökat producentansvar för fiskeredskap och delar av fiskredskap som uppfyller minimikraven enligt artikel 8a i direktiv 2008/98/EG och inkluderar anpassade ekonomiska bidrag som uppmuntrar utsläppande på marknaden av fiskeredskap som är utformade för att främja återvinning.

Motivering

Medlemsstaterna bör anta och tillämpa obligatoriska system för utökat producentansvar vid fiskehamnar i enlighet med de minimikrav som anges i det reviderade ramdirektivet om avfall, med betoning på anpassade avgifter för att främja att redskapen utformas så att återvinningen underlättas.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4a.  Med tanke på den särskilda situationen i de yttersta randområdena, som erkänns i artikel 349 i EUF-fördraget, ska medlemsstaterna kunna vidta särskilda finansieringsåtgärder för att dessa ska kunna garantera tillgången till lämpliga mottagningsanordningar. Dessutom ska medlemsstaterna kunna beviljas ett tvåårigt undantag från ovannämnda krav för de yttersta randområdena, om man anser att dessa inte kan säkerställa att det finns lämpliga mottagningsanordningar i hamn.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta krav ska inte gälla i små obemannade hamnar eller i avlägset belägna hamnar, förutsatt att den medlemsstat där en sådan hamn är belägen har rapporterat denna information elektroniskt i den del av informations-, övervaknings- och tillsynssystemet som avses i artikel 14 i detta direktiv.

Detta krav ska inte gälla i obemannade, små hamnar eller i avlägset belägna hamnar, förutsatt att den medlemsstat där en sådan hamn är belägen har rapporterat denna information elektroniskt i den del av informations-, övervaknings- och tillsynssystemet som avses i artikel 14 i detta direktiv.

Motivering

När ett fartyg lämnar sitt avfall på en arbetsfri dag eller utanför normal arbetstid i små hamnar är det troligt att dessa hamnar är dåligt bemannande och det är inte säkert att fartyget får något kvitto på inlämningen.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om ett förlorat fiskeredskap inte kan bärgas ska fartygets befälhavare föra in information om det förlorade redskapet i loggboken. Den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten ska informera den behöriga myndigheten i kustmedlemsstaten.

 

Medlemsstaterna ska samla in och registrera information om förlorade redskap och årligen lämna in denna information till kommissionen.

Motivering

Förslaget till betänkande i det ansvariga TRAN-utskottet innehåller liknande riktlinjer som dock skulle innehålla en behörighetsdelegering till kommissionen om betänkandets format. Genom en anpassning av riktlinjerna till lydelsen i artikel 1.42 i förslaget till förordning vad gäller fiskerikontroll (COM(2018)0368) undviker man således att skapa olika riktlinjer.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om nästa anlöpshamn är belägen utanför unionen, eller om det finns goda skäl att tro att adekvata anordningar inte är tillgängliga i nästa anlöpshamn, eller om denna hamn är okänd, ska medlemsstaten ålägga fartyget att avlämna allt sitt avfall före avgång.

7.  Om nästa anlöpshamn är belägen utanför unionen, och om det finns goda skäl att tro att adekvata anordningar inte är tillgängliga i nästa anlöpshamn, eller om denna hamn är okänd, ska medlemsstaten ålägga fartyget att avlämna allt sitt avfall före avgång.

Motivering

Det är för hårt att kräva att fartyg ska lämna allt sitt avfall i en EU-hamn innan avgång eftersom fartygen kan ha tillräckligt med lagringskapacitet för att fortsätta utan att lämna avfallet, men framför allt är det för hårt med tanke på brexit. Undantaget skulle till exempel inte gälla för ett fiskefartyg som lämnar Frankrike, landar fisken i en brittisk hamn och sedan återvänder. Detsamma gäller för de yttersta randområdena.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att kostnaderna för drift av mottagningsanordningar i hamn för mottagande och behandling av avfall från fartyg, förutom lastrester, täcks genom en avgift som tas ut från fartygen. Dessa kostnader inbegriper de komponenter som förtecknas i bilaga 4.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att kostnaderna för drift av mottagningsanordningar i hamn för mottagande och behandling av avfall från fartyg, förutom lastrester, täcks genom en kombination av avgifter som tas ut från fartygen, inkomster från avfallshanteringsprogram och andra medel. Dessa kostnader inbegriper de komponenter som förtecknas i bilaga 4.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  För att skapa ett maximalt incitament till avlämning av avfall enligt bilaga V till Marpolkonventionen, inbegripet det avfall som har samlats i nät under fiskeinsatser, ska den indirekta avgift som ska tas ut täcka alla kostnader för mottagningsanordningar i hamn för detta avfall, för att säkerställa rätt till avlämning utan några ytterligare direkta avgifter.

(c)  För att skapa ett maximalt incitament till avlämning av avfall enligt bilaga V till Marpolkonventionen, ska det avfall som aktivt och passivt har samlats in av fiskefartygen undantas från tillämpningen av det system för direkta avgifter som fastställs i detta direktiv. Den indirekta avgift som ska tas ut ska täcka alla kostnader för mottagningsanordningar i hamn för detta avfall, för att säkerställa rätt till avlämning utan några ytterligare direkta avgifter.

 

Ytterligare åtgärder får upprättas och finansieras på nationell och regional nivå för att minska kostnaderna och skapa incitament för fiskarna att aktivt och passivt samla in avfall.

 

För att undvika att kostnaderna för mottagande i anläggningar i hamn och efterföljande hantering av passivt fiskat avfall uteslutande bärs av hamnanvändare ska medlemsstaterna besluta att helt täcka dessa kostnader med intäkterna från de alternativa inkomstkällor som förtecknas i bilaga 4.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Avgifterna får differentieras med hänsyn till, exempelvis, fartygets kategori, typ och storlek och den typ av trafik fartyget används i, samt med hänsyn till tjänster som utförs utanför normala öppettider i hamnen.

4.  Avgifterna får differentieras med hänsyn till, exempelvis, fartygets kategori, typ och storlek, beteckning som ”grönt fartyg” och den typ av trafik fartyget används i, de olika typer och kategorier som fastställs i bilaga 3, de olika typer av mottagande som finns i olika hamntyper samt med hänsyn till tjänster som utförs utanför normala öppettider i hamnen.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Avgifterna ska minskas om fartygets konstruktion, utrustning och drift är sådana att det kan visas att fartyget genererar mindre mängder avfall och hanterar sitt avfall på ett hållbart och miljövänligt sätt. Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artikel 19 ges befogenhet att bestämma kriterierna för att fastställa att ett fartyg uppfyller de krav som anges i denna punkt i fråga om fartygets avfallshantering ombord.

5.  Avgifterna ska minskas om fartygets konstruktion, utrustning och drift är sådana att det kan visas att fartyget genererar mindre mängder avfall eller hanterar sitt avfall på ett hållbart och miljövänligt sätt, genom källsortering ombord i enlighet med de avfallshanteringsplaner som fastställs av nationella eller regionala myndigheter. Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artikel 19 ges befogenhet att bestämma kriterierna för att fastställa att ett fartyg uppfyller de krav som anges i denna punkt i fråga om fartygets avfallshantering ombord.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  arrangemanget enligt led b styrks av ett undertecknat kontrakt med en hamn eller avfallshanterare, avfallsavlämningskvitton och en bekräftelse på att arrangemanget har godtagits av alla hamnar längs fartygets rutt. Arrangemanget för avlämning samt betalning av avgiften ska inrättas i en hamn som är belägen i unionen för att gälla som tillräckligt bevis i enlighet med denna punkt.

(c)  arrangemanget enligt led b styrks av ett undertecknat kontrakt med en hamn eller avfallshanterare och avfallsavlämningskvitton. Arrangemanget för avlämning samt betalning av avgiften ska inrättas i en hamn som är belägen i unionen för att gälla som tillräckligt bevis i enlighet med denna punkt.

Motivering

Kravet att alla hamnar på ett fartygs väg, i enlighet med avfallssystemet, uttryckligen måste godta och bekräfta att fartyget har valt att lämna sitt avfall i en viss hamn medför onödig byråkrati och arbetsbelastning för såväl fiskefartyg som hamnmyndigheter och bidrar inte till att uppnå målen i detta direktiv.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Medlemsstaternas åtgärder:

 

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att alla hamnar som tar emot fiskefartyg, med undantag av avlägset belägna hamnar eller hamnar med bara ett litet antal fiskefartyg, inrättar initiativ som rör fiske efter skräp för att uppmuntra insamlingen och mätningen av passivt fiskat avfall från normal fiskeverksamhet.

 

2.  Sådana system bör inrättas i enlighet med riktlinjerna i Ospar-rekommendation 2016/1 om minskning av mängden marint skräp genom genomförande av initiativ som rör fiske efter skräp.

 

3.  Medlemsstaterna kan inrätta och upprätthålla en nationell fond för att stödja insamlingen av passivt fiskat avfall från fiskefartyg. Fonden kan användas för att säkerställa att initiativ som rör fiske efter skräp fungerar som de ska, vilket inbegriper tillhandahållande av anordningar för förvaring av avfall ombord, övervakning av passivt fiskat avfall, utbildning och främjande av frivilligt deltagande i initiativet, kostnaderna för avfallshanteringen samt för att täcka kostnaderna för den personal som krävs för att sådana system ska fungera.

 

4.  Medlemsstaterna måste säkerställa att uppgifterna om de mängder passivt fiskat avfall som samlas in aggregeras och lagras i en nationell eller regional databas för övervaknings- och utvärderingsändamål. Medlemsstaterna ska informera kommissionen om inrättandet av deras nationella fonder senast den 31 december [två år efter antagandet] och ska lämna in rapporter vartannat år därefter om de verksamheter som finansieras enligt denna artikel.

Motivering

Fishing for litter initiatives were first launched in 2002 in Sweden. Quantities of waste collected by such schemes can be substantial. The OSPAR Convention adopted guidelines on how to develop a fishing for litter project (OSPAR Agreement 2017-08). Such schemes are voluntary but require significant engagement to ensure that vessel crew participate in the scheme. Fishing vessels must be provided with a large, sturdy bag to separately collect waste that has been passively fished, and once back at port the waste should be weighed and the data collected before disposal. Due to the monetary cost involved in the establishment and running of such schemes, it is possible that the 100% indirect fee for garbage delivery fees in ports could be increased substantially to cover these costs. As most of the passively fished waste would not have originated from fishing activities, there is an argument that fishing vessels should not be obliged to pay for it. Indeed if they were this would provide an incentive to not participate in such activities. A national fund would spread the costs for fishing for litter across all maritime users in that area.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 9b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9b

 

Utökat producentansvar

 

Medlemsstaterna ska upprätta system för utökat producentansvar för fiskeredskap och delar av fiskeredskap. Utöver minimikraven i artikel 8a i direktiv 2008/98/EG ska sådana system omfatta en anpassad avgift som främjar utsläppande på marknaden av fiskeredskap som utformats för att främja återanvändning och återvinning.

Motivering

Medlemsstaterna bör anpassa och införa ett system för utökat producentansvar i enlighet med de minimikrav som anges i det reviderade avfallshanteringsdirektivet, med betoning på anpassade avgifter för att främja utformningen av utrustningen så att återvinning underlättas.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Bilaga 4 – tabellen – kolumn 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Intäkter

 

Inkomster som uppstår till följd av ett system för utökat producentansvar och tillgänglig nationell/regional finansiering, inklusive de inkomstposter som anges nedan.

 

  Insamling, transport och behandling av osorterat, insamlat avfall (avfall som omfattas av systemet för utökat producentansvar men som inte hamnar i en separat insamlingskanal, dvs. avfall som samlas in tillsammans med blandat kommunalt avfall).

 

  Information till allmänheten och medvetandehöjande åtgärder.

 

  Åtgärder för att förebygga avfall.

 

  Förebyggande och hantering av skräp.

 

  Efterlevnad och kontroll av systemet för utökat producentansvar (däribland granskningar och åtgärder mot de som utnyttjar systemet osv.).

 

  Administration, kommunikation samt databehandling och datarapportering i samband med genomförandet av de kollektiva systemen.

 

  Finansiering inom ramen för EHFF.

 

  Annan finansiering eller andra bidrag för avfallshantering och fiske som är tillgängliga för hamnar.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Bilaga 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kostnadskategorier för drift och administration av mottagningsanordningar i hamn

Kostnadskategorier och nettointäkter med koppling till drift och administration av mottagningsanordningar i hamn

Motivering

Det vore lämpligt att även ange nettointäkterna, som bland annat bör användas för att täcka kostnaderna för passivt fiskat avfall.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Bilaga 4 – tabellen – kolumn 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Nettointäkter

 

Nedan förtecknas nettointäkter från system för avfallshantering och nationell/regional finansiering, inbegripet intäktsfaktorer:

 

  Ekonomiska nettoförmåner som tillhandahålls av system för utökat producentansvar.

 

  Andra nettointäkter från avfallshantering, såsom system för materialåtervinning.

 

  Finansiering från Europeiska havs- och fiskerifonden.

 

  Annan finansiering eller andra bidrag för avfallshantering och fiske som är tillgängliga för hamnar.

Motivering

Det vore lämpligt att även ange nettointäkterna, som bland annat bör användas för att täcka kostnaderna för passivt fiskat avfall.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Bilaga 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[ange fartygets namn] [ange IMO-nummer] [ange flaggstatens namn]

[ange fartygets namn] [ange IMO-nummer] [ange flaggstatens namn]

är i tidtabellsbunden trafik med täta och regelbundna hamnanlöp i följande hamn(ar) i [ange medlemsstatens namn] enligt en tidsplan eller förutbestämd färdväg:

är i tidtabellsbunden trafik eller fiskeresor med täta och regelbundna hamnanlöp i följande hamn(ar) i [ange medlemsstatens namn] enligt en tidsplan eller förutbestämd färdväg:

Motivering

Det är uppenbart att direktivet i huvudsak fokuserar på maritim transport, men fiske- och fritidsbåtar används också för tidtabellslagda resor med täta och regelbundna hamnanlöp för vilka undantag bör göras från eventuella krav om obligatorisk inlämning av avfall från fartygen, förhandsanmälan om avfall och betalning av den obligatoriska avgiften vid vissa hamnar utmed resvägen.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

Referensnummer

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

19.4.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Cláudia Monteiro de Aguiar

20.3.2018

Behandling i utskott

21.3.2018

20.6.2018

 

 

Antagande

11.7.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Ian Hudghton, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Izaskun Bilbao Barandica, Giuseppe Ferrandino, Francisco José Millán Mon

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Fernando Ruas, Wim van de Camp

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

22

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

PPE

Alain Cadec, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Francisco José Millán Mon, Fernando Ruas, Annie Schreijer-Pierik

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

1

-

EFDD

Mike Hookem

3

0

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

Referensnummer

COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)

Framläggande för parlamentet

16.1.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

5.2.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

5.2.2018

PECH

19.4.2018

 

 

Associerat/Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

31.5.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Gesine Meissner

19.2.2018

 

 

 

Behandling i utskott

10.7.2018

 

 

 

Antagande

9.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Francisco Assis, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Angel Dzhambazki, John Howarth, Clare Moody

Ingivande

15.10.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Peter Lundgren, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, John Howarth, Bogusław Liberadzki, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 6 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy