ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης και άλλων μηχανισμών που καθιστούν δυνατή την προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και ορισμένων τρίτων χωρών, αφετέρου

16.10.2018 - (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)) - ***I

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Christofer Fjellner
PR_COD_1amCom


Διαδικασία : 2018/0101(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0330/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0330/2018
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης και άλλων μηχανισμών που καθιστούν δυνατή την προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και ορισμένων τρίτων χωρών, αφετέρου

(COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0206),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0158/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0330/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η Ένωση συνάπτει τακτικά εμπορικές συμφωνίες («συμφωνίες») με τρίτες χώρες, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται διμερείς ρήτρες διασφάλισης. Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν οι διαδικασίες οι οποίες θα εγγυώνται την αποτελεσματική εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης που θα έχουν συμφωνηθεί με τις οικείες χώρες.

(1)  Η Ένωση συνάπτει τακτικά εμπορικές συμφωνίες («συμφωνίες») με τρίτες χώρες, μέσω των οποίων χορηγεί προτιμησιακή μεταχείριση όπου ενδεχομένως περιλαμβάνονται διμερείς ρήτρες διασφάλισης. Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν οι διαδικασίες οι οποίες θα εγγυώνται την αποτελεσματική εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης που θα έχουν συμφωνηθεί με τις οικείες χώρες.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Οι εν λόγω συμφωνίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν και άλλους μηχανισμούς για προσωρινή ανάκληση των δασμολογικών ή άλλων προτιμησιακών μεταχειρίσεων. Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή των εν λόγω μηχανισμών, εφόσον περιλαμβάνονται στις συμφωνίες.

(2)  Οι εν λόγω συμφωνίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν και άλλους μηχανισμούς, όπως μηχανισμούς σταθεροποίησης για ορισμένα ευαίσθητα προϊόντα, για την προσωρινή ανάκληση των δασμολογικών ή άλλων προτιμησιακών μεταχειρίσεων. Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή των εν λόγω μηχανισμών, εφόσον περιλαμβάνονται στις συμφωνίες.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η παρακολούθηση και η επανεξέταση των συμφωνιών, η διεξαγωγή ερευνών και, εάν χρειάζεται, η επιβολή μέτρων διασφάλισης θα πρέπει να επιτελούνται με διαφάνεια.

(4)  Η παρακολούθηση και η επανεξέταση των συμφωνιών, η διεξαγωγή ερευνών και, εάν χρειάζεται, η επιβολή μέτρων διασφάλισης θα πρέπει να επιτελούνται με τον διαφανέστερο δυνατό τρόπο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να τηρείται ενήμερο και να συμμετέχει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, και ιδίως πριν από την έγκριση ενδεχόμενων μέτρων διασφάλισης.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η προσεκτική παρακολούθηση ευαίσθητων προϊόντων, αν υπάρχουν, διευκολύνει την έγκαιρη λήψη οποιασδήποτε απόφασης όσον αφορά την πιθανή έναρξη έρευνας και την επακόλουθη εφαρμογή μέτρων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά τις εισαγωγές ευαίσθητων προϊόντων, αν υπάρχουν, από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής ή από την έναρξη ισχύος των συμφωνιών, εάν δεν υπάρχει προσωρινή εφαρμογή. Η παρακολούθηση θα πρέπει να επεκτείνεται και σε άλλους τομείς κατόπιν υποβολής δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος από τον αντίστοιχο κλάδο.

(7)  Η προσεκτική παρακολούθηση ευαίσθητων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που παράγονται σε σημαντικές ποσότητες σε μία ή περισσότερες εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, αν υπάρχουν, διευκολύνει την έγκαιρη λήψη οποιασδήποτε απόφασης όσον αφορά την πιθανή έναρξη έρευνας και την επακόλουθη εφαρμογή μέτρων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά τις εισαγωγές ευαίσθητων προϊόντων, αν υπάρχουν, από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής ή από την έναρξη ισχύος των συμφωνιών, εάν δεν υπάρχει προσωρινή εφαρμογή. Η παρακολούθηση θα πρέπει να επεκτείνεται και σε άλλους τομείς κατόπιν υποβολής δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος από τον αντίστοιχο κλάδο ή δεόντως αιτιολογημένου κοινού αιτήματος του κλάδου και μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Σύμφωνα με το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης, διότι ορισμένοι κλάδοι στις εν λόγω περιφέρειες είναι ιδιαίτερα ευπαθείς. Κατά συνέπεια, οι προηγούμενες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών ή περιφερειών περιέχουν ήδη ειδικούς μηχανισμούς για τις περιφέρειες αυτές. Οι εν λόγω μηχανισμοί επιτρέπουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, την κατάργηση των προτιμήσεων εάν ένα προϊόν εισάγεται σε τόσο αυξημένες ποσότητες και υπό τέτοιες συνθήκες ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιφέρειες. Σε περίπτωση αύξησης των εισαγωγών που θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει, ή να απειλήσει να προκαλέσει, σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιφέρειες, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να θεσπίζει μέτρα προηγούμενης εποπτείας. Όταν μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ένωσης και τρίτης χώρας ή περιφέρειας προβλέπει ειδική μεταχείριση για τις εν λόγω περιφέρειες, τα ειδικά μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Ορισμένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων, τα οποία παράγονται σε σημαντικές ποσότητες σε μία ή περισσότερες εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ενδέχεται να είναι ευαίσθητα προϊόντα και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Επομένως, θα πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλες διατάξεις όταν ένα προϊόν εισάγεται σε τόσο μεγάλες ποσότητες ή υπό τέτοιες συνθήκες ώστε να προκαλείται ή να ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ζημία στην οικονομική κατάσταση μίας ή περισσοτέρων εξόχως απόκεντρων περιφερειών.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης ή άλλων μηχανισμών και κριτηρίων για την προσωρινή αναστολή των δασμολογικών ή άλλων προτιμήσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες απαιτεί ενιαίες προϋποθέσεις για την έγκριση προσωρινών και οριστικών μέτρων διασφάλισης, για την επιβολή μέτρων προηγούμενης εποπτείας, για την περάτωση των ερευνών χωρίς τη λήψη μέτρων και για την προσωρινή αναστολή των προτιμησιακών δασμών ή άλλων ειδών προτιμησιακής μεταχείρισης.

(14)  Η εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης ή άλλων μηχανισμών και διαφανών κριτηρίων για την προσωρινή αναστολή των δασμολογικών ή άλλων προτιμήσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες απαιτεί ενιαίες προϋποθέσεις για την έγκριση προσωρινών και οριστικών μέτρων διασφάλισης, για την επιβολή μέτρων προηγούμενης εποπτείας, για την περάτωση των ερευνών χωρίς τη λήψη μέτρων και για την προσωρινή αναστολή των προτιμησιακών δασμών ή άλλων ειδών προτιμησιακής μεταχείρισης. Τα κριτήρια για την προσωρινή αναστολή των δασμολογικών ή άλλων προτιμήσεων θα πρέπει να υπόκεινται σε επανεξέταση, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Ο μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες είναι ένας από τους μηχανισμούς που προβλέπουν προσωρινή ανάκληση των δασμολογικών προτιμήσεων οι οποίες περιλαμβάνονται σε ορισμένες συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης, αφενός, και ορισμένων τρίτων χωρών, αφετέρου.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, με την επιφύλαξη τυχόν ορισμών που προβλέπονται στη συμφωνία:

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας» της θέσης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής: η σοβαρή ζημία η οποία είναι πέραν πάσης αμφιβολίας επικείμενη·

ε)  «κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας» της θέσης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής: η σοβαρή ζημία η οποία είναι πέραν πάσης αμφιβολίας επικείμενη· ο προσδιορισμός της ύπαρξης κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας βασίζεται σε επαληθεύσιμες πληροφορίες·

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  «ευαίσθητο προϊόν»: προϊόν το οποίο σε συγκεκριμένη συμφωνία χαρακτηρίζεται ως σχετικά πιο ευάλωτο στην αύξηση των εισαγωγών, σε σχέση με άλλα προϊόντα·

στ)  «ευαίσθητο προϊόν»: προϊόν το οποίο σε συγκεκριμένη συμφωνία χαρακτηρίζεται ως σχετικά πιο ευάλωτο στην αύξηση των εισαγωγών, σε σχέση με άλλα προϊόντα· για τον προσδιορισμό της εν λόγω ευπάθειας δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο κατά πόσον το προϊόν παράγεται σε σημαντικές ποσότητες σε οποιαδήποτε από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη των στατιστικών για τις εισαγωγές ευαίσθητων προϊόντων, αν υπάρχουν, που αναφέρονται στο παράρτημα σχετικά με κάθε συμφωνία. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή συνεργάζεται και ανταλλάσσει στοιχεία σε τακτική βάση με τα κράτη μέλη και τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί σε εβδομαδιαία βάση την εξέλιξη των στατιστικών για τις εισαγωγές ευαίσθητων προϊόντων, αν υπάρχουν, που αναφέρονται στο παράρτημα σχετικά με κάθε συμφωνία. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή συνεργάζεται και ανταλλάσσει στοιχεία σε τακτική βάση με τα κράτη μέλη και τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Όταν μια συμφωνία περιέχει κεφάλαια σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Επιτροπή παρακολουθεί την τήρηση από τις τρίτες χώρες των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων που ορίζει η συμφωνία. Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή την ενημερώνει σχετικά με ενδεχόμενους συγκεκριμένους προβληματισμούς που αφορούν την εκπλήρωση από τις οικείες τρίτες χώρες των υποχρεώσεών τους σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος από τον οικείο κλάδο παραγωγής της Ένωσης, η Επιτροπή δύναται να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της παρακολούθησης και σε άλλους τομείς, εάν υπάρχουν, πέραν εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα.

2.  Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος από τον οικείο κλάδο παραγωγής της Ένωσης, η Επιτροπή δύναται να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της παρακολούθησης και σε άλλα προϊόντα ή άλλους τομείς, εάν υπάρχουν, πέραν εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή την ενημερώνει σχετικά με ενδεχόμενους συγκεκριμένους προβληματισμούς που αφορούν την εκπλήρωση από τις οικείες τρίτες χώρες των υποχρεώσεών τους σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι επίσης δυνατή η υποβολή αιτήματος από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, ή από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση χωρίς νομική προσωπικότητα που ενεργεί εξ ονόματος του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, από κοινού με συνδικαλιστικές οργανώσεις ή με τη στήριξή τους.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση παρακολούθησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις στατιστικές για τις εισαγωγές ευαίσθητων προϊόντων, και σχετικά με τους τομείς, εάν υπάρχουν, στους οποίους έχει επεκταθεί η παρακολούθηση.

3.  Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση παρακολούθησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις στατιστικές για τις εισαγωγές ευαίσθητων προϊόντων, και σχετικά με τα προϊόντα ή τους τομείς, εάν υπάρχουν, στους οποίους έχει επεκταθεί η παρακολούθηση, καθώς και σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των οικείων χωρών στο πλαίσιο του κεφαλαίου για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, εάν συμπεριλαμβάνεται τέτοιο κεφάλαιο στη συμφωνία.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Είναι επίσης δυνατή η υποβολή αιτήματος για έναρξη έρευνας από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, ή από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση χωρίς νομική προσωπικότητα που ενεργεί εξ ονόματος του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, από κοινού με συνδικαλιστικές οργανώσεις ή με τη στήριξή τους.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Έρευνα μπορεί επίσης να κινηθεί στην περίπτωση που υπάρχει κύμα εισαγωγών επικεντρωμένο σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, υπό τον όρο ότι υπάρχουν επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία, όπως ορίζεται βάσει των παραγόντων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5.

4.  Έρευνα μπορεί επίσης να κινηθεί στην περίπτωση που υπάρχει κύμα εισαγωγών επικεντρωμένο σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, υπό τον όρο ότι υπάρχουν επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία, όπως ορίζεται βάσει των παραγόντων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή ενημερώνει όλα τα κράτη μέλη όταν παραλαμβάνει αίτημα για έναρξη έρευνας ή όταν θεωρεί σκόπιμο να κινήσει έρευνα με δική της πρωτοβουλία, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1.

5.  Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα κράτη μέλη όταν παραλαμβάνει αίτημα για έναρξη έρευνας ή όταν θεωρεί σκόπιμο να κινήσει έρευνα με δική της πρωτοβουλία, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει σύσταση για να κινηθεί έρευνα διασφάλισης, η Επιτροπή εξετάζει προσεκτικά κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη έρευνας και, εάν πράγματι πληρούνται, ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό. Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία περιλαμβάνεται επεξήγηση όλων των σχετικών με την απόρριψη της έρευνας παραγόντων.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η έρευνα, όποτε είναι εφικτό, περατώνεται εντός έξι μηνών από την έναρξή της. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για περαιτέρω χρονική περίοδο τριών μηνών σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι η συμμετοχή ασυνήθιστα υψηλού αριθμού ενδιαφερόμενων μερών ή οι περίπλοκες καταστάσεις στην αγορά. Η Επιτροπή κοινοποιεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη οποιαδήποτε παράταση και εξηγεί τους σχετικούς λόγους.

3.  Η έρευνα, όποτε είναι εφικτό, περατώνεται εντός πέντε μηνών από την έναρξή της. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για περαιτέρω χρονική περίοδο τριών μηνών σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι η συμμετοχή ασυνήθιστα υψηλού αριθμού ενδιαφερόμενων μερών ή οι περίπλοκες καταστάσεις στην αγορά. Η Επιτροπή κοινοποιεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη οποιαδήποτε παράταση και εξηγεί τους σχετικούς λόγους.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α.  Η Επιτροπή διευκολύνει την πρόσβαση στην έρευνα για ανομοιογενείς και κατακερματισμένους κλάδους παραγωγής, οι οποίοι αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μέσω ειδικού γραφείου υποστήριξης για τις ΜΜΕ, προωθώντας για παράδειγμα την ευαισθητοποίηση, παρέχοντας γενικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες και τον τρόπο υποβολής των αιτημάτων, δημοσιεύοντας τυποποιημένα ερωτηματολόγια σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και απαντώντας σε γενικές απορίες που δεν αφορούν συγκεκριμένες υποθέσεις. Το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ διαθέτει τυποποιημένα έντυπα για στατιστικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται για τον καθορισμό της νομιμοποίησης και για ερωτηματολόγια.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Όταν οι πληροφορίες δεν παρέχονται εντός της προθεσμίας που έθεσε η Επιτροπή, ή όταν παρεμποδίζεται σημαντικά η έρευνα, η Επιτροπή δύναται να λάβει απόφαση βάσει των διαθέσιμων στοιχείων. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος ή οποιοσδήποτε τρίτος τής έχει παράσχει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, αγνοεί τις πληροφορίες αυτές και μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της.

10.  Όταν οι πληροφορίες δεν παρέχονται εντός της προθεσμίας που έθεσε η Επιτροπή, ή όταν παρεμποδίζεται σημαντικά η έρευνα, η Επιτροπή δύναται να λάβει απόφαση βάσει των διαθέσιμων στοιχείων. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος ή οποιοσδήποτε τρίτος τής έχει παράσχει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, αγνοεί τις πληροφορίες αυτές και μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και να αξιολογήσει τα μέτρα που θα πρέπει ενδεχομένως να ληφθούν κατά του εν λόγω μέρους.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

10α.  Η Επιτροπή διορίζει Σύμβουλο Ακροάσεων οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του οποίου καθορίζονται σε εντολή που εκδίδεται από την Επιτροπή και ο οποίος διασφαλίζει την ουσιαστική άσκηση των δικονομικών δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων μερών.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για τον Σύμβουλο Ακροάσεων στον κανονισμό 2018/825 εφαρμόζονται επίσης στα μέτρα αυτά.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11.  Η Επιτροπή ενημερώνει εγγράφως την οικεία χώρα για την έναρξη της έρευνας.

11.  Η Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στη συμφωνία, ενημερώνει εγγράφως την οικεία χώρα ή τις οικείες χώρες για την έναρξη της έρευνας.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει προσωρινά μέτρα διασφάλισης σε κρίσιμες περιστάσεις όπου μια καθυστέρηση θα μπορούσε να προκαλέσει ζημία που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθεί, και εφόσον έχει προηγουμένως διαπιστώσει, με βάση τους παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, ότι υπάρχουν επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ένα προϊόν καταγωγής από την οικεία χώρα εισάγεται:

Η Επιτροπή θεσπίζει προσωρινά μέτρα διασφάλισης σε κρίσιμες περιστάσεις όπου μια καθυστέρηση είναι πιθανό να προκαλέσει ζημία που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθεί, καθιστώντας αναγκαία την ανάληψη άμεσης δράσης, και εφόσον έχει προηγουμένως διαπιστώσει, με βάση τους παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, ότι υπάρχουν επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ένα προϊόν καταγωγής από την οικεία χώρα εισάγεται:

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση για την επιβολή προσωρινών μέτρων διασφάλισης.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών μέτρων διασφάλισης δεν υπερβαίνει τις 200 ημερολογιακές ημέρες.

3.  Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών μέτρων διασφάλισης δεν υπερβαίνει τις 200 ημερολογιακές ημέρες, με την επιφύλαξη τυχόν άλλης περιόδου που ορίζει η σχετική συμφωνία.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ένα μέτρο διασφάλισης παραμένει σε ισχύ μόνο για τη χρονική περίοδο που είναι αναγκαία για την αποτροπή ή την αποκατάσταση σοβαρής ζημίας στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης και για τη διευκόλυνση της προσαρμογής. Η εν λόγω χρονική περίοδος δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, εκτός από τις περιπτώσεις παράτασής της βάσει της παραγράφου 3.

1.  Ένα μέτρο διασφάλισης παραμένει σε ισχύ μόνο για τη χρονική περίοδο που είναι αναγκαία για την αποτροπή ή την αποκατάσταση σοβαρής ζημίας στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης και για τη διευκόλυνση της προσαρμογής. Η εν λόγω χρονική περίοδος δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, εκτός από τις περιπτώσεις παράτασής της βάσει της παραγράφου 3, με την επιφύλαξη τυχόν άλλης περιόδου που ορίζει η σχετική συμφωνία.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η αρχική διάρκεια ισχύος ενός μέτρου διασφάλισης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, μπορεί να παρατείνεται έως και κατά δύο έτη, με την προϋπόθεση ότι το μέτρο διασφάλισης εξακολουθεί να είναι αναγκαίο για την αποτροπή ή την αποκατάσταση σοβαρής ζημίας στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης και ότι αποδεικνύεται βάσει στοιχείων ότι ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης διέρχεται φάση προσαρμογής.

3.  Η αρχική διάρκεια ισχύος ενός μέτρου διασφάλισης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, μπορεί να παρατείνεται έως και κατά δύο έτη, με την επιφύλαξη τυχόν άλλης περιόδου που ορίζει η σχετική συμφωνία, με την προϋπόθεση ότι το μέτρο διασφάλισης εξακολουθεί να είναι αναγκαίο για την αποτροπή ή την αποκατάσταση σοβαρής ζημίας στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης και ότι αποδεικνύεται βάσει στοιχείων ότι ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης διέρχεται φάση προσαρμογής.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η συνολική διάρκεια ισχύος ενός μέτρου διασφάλισης δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου εφαρμογής κάθε προσωρινού μέτρου διασφάλισης, της αρχικής περιόδου εφαρμογής και της παράτασής της.

7.  Η συνολική διάρκεια ισχύος ενός μέτρου διασφάλισης δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, με την επιφύλαξη τυχόν άλλης περιόδου που ορίζει η σχετική συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου εφαρμογής κάθε προσωρινού μέτρου διασφάλισης, της αρχικής περιόδου εφαρμογής και της παράτασής της.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης

 

Όταν οποιοδήποτε προϊόν εισάγεται σε τόσο αυξημένες ποσότητες και υπό τέτοιες συνθήκες ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μίας ή περισσότερων εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ, μπορεί να επιβάλλεται μέτρο διασφάλισης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, εάν προβλέπεται τέτοια διάταξη στη σχετική συμφωνία.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η έκθεση περιέχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών και οριστικών μέτρων, μέτρων προηγούμενης εποπτείας, μέτρων περιφερειακής επιτήρησης και μέτρων διασφάλισης, καθώς και την περάτωση των ερευνών και των διαδικασιών χωρίς τη λήψη μέτρων.

2.  Η έκθεση περιέχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών και οριστικών μέτρων, μέτρων προηγούμενης εποπτείας, μέτρων περιφερειακής επιτήρησης και μέτρων διασφάλισης, καθώς και την περάτωση των ερευνών και των διαδικασιών χωρίς τη λήψη μέτρων και αιτιολογεί τη συνάφεια των πληροφοριών βάσει των οποίων συνάγονται τα κατά περίπτωση συμπεράσματα.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των διαφόρων φορέων που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, εάν συμπεριλαμβάνεται τέτοιο κεφάλαιο στη συμφωνία, και σχετικά με τις δραστηριότητες με συμβουλευτικές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, εντός ενός μηνός από την υποβολή της έκθεσης από την Επιτροπή, να καλέσει την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του, προκειμένου αυτή να παρουσιάσει και να διευκρινίσει οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

4.  Μετά την υποβολή της έκθεσης από την Επιτροπή και κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή παρουσιάζει και διευκρινίζει οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε ειδική συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν μια συμφωνία προβλέπει τη θέσπιση άλλων μηχανισμών και κριτηρίων που επιτρέπουν την προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων όσον αφορά ορισμένα προϊόντα, η Επιτροπή μπορεί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική συμφωνία, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, με τις οποίες:

Όταν μια συμφωνία προβλέπει τη θέσπιση άλλων μηχανισμών και κριτηρίων που επιτρέπουν την προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων όσον αφορά ορισμένα προϊόντα, όπως μηχανισμού σταθερότητας, η Επιτροπή μπορεί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική συμφωνία, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, με τις οποίες:

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  αναστέλλονται οι προτιμήσεις για τα οικεία προϊόντα·

α)  αναστέλλονται οι προτιμήσεις ή επιβεβαιώνεται η μη αναστολή τους για τα οικεία προϊόντα·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένης και επιτακτικής επείγουσας ανάγκης, αν καθυστέρηση στην επιβολή προσωρινών μέτρων διασφάλισης ενδέχεται να προκαλέσει ζημία η οποία θα είναι δύσκολο να αποκατασταθεί ή αν πρέπει να αποτραπούν αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά της Ένωσης, ιδίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των εισαγωγών, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο προβλέπεται στη συμφωνία, η Επιτροπή εκδίδει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 4.

2.  Σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένης και επιτακτικής επείγουσας ανάγκης, αν καθυστέρηση στην ανάληψη δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ενδέχεται να προκαλέσει ζημία η οποία θα είναι δύσκολο να αποκατασταθεί ή αν πρέπει να αποτραπούν αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά της Ένωσης, ιδίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των εισαγωγών, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο προβλέπεται στη συμφωνία, η Επιτροπή εκδίδει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 4.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.   Στην Επιτροπή ανατίθεται η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16, για τον καθορισμό διατάξεων που αφορούν την παρακολούθηση, τις προθεσμίες των ερευνών, την υποβολή εκθέσεων και τα κριτήρια εξέτασης των διαδικασιών για τους μηχανισμούς δυνάμει του άρθρου 14. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν κατ’ αναλογία για την εφαρμογή των εν λόγω μηχανισμών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 18 Απριλίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης και άλλων μηχανισμών που καθιστούν δυνατή την προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και ορισμένων τρίτων χωρών, αφετέρου.

Οι περισσότερες από τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ περιέχουν διμερείς μηχανισμούς διασφάλισης οι οποίοι επιτρέπουν στα μέρη να αντιμετωπίζουν σημαντικές αυξήσεις των εισαγωγών που προκύπτουν από την ελευθέρωση των δασμών στο πλαίσιο των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), οι οποίες οδηγούν σε σοβαρή ζημία εις βάρος του εγχώριου κλάδου παραγωγής. Επιπλέον, ορισμένες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ μπορεί να περιλαμβάνουν ειδικούς μηχανισμούς που παρέχουν επίσης τη δυνατότητα επαναφοράς του δασμολογικού συντελεστή ΜΕΚ υπό ειδικές περιστάσεις. Η εφαρμογή αυτών των μέτρων διασφάλισης και των ειδικών μηχανισμών απαιτείται σε επίπεδο ΕΕ. Αντί να προτείνει έναν ειδικό κανονισμό για κάθε ΣΕΣ που εγκρίνεται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία όπως για τις προηγούμενες συμφωνίες (π.χ. με τη Νότια Κορέα, την Κολομβία, το Περού, τον Ισημερινό), η Επιτροπή προτείνει έναν οριζόντιο κανονισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για διάφορες ΣΕΣ. Οι πρώτες ΣΕΣ της ΕΕ που θα καλύπτονται από τον εν λόγω οριζόντιο κανονισμό θα είναι αυτές με την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ. Ωστόσο, ο κανονισμός δεν θα ισχύει μόνο για τις προσεχείς, αλλά και για τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες μέσω της τροποποίησης του παραρτήματος με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Έχει σχεδιαστεί μέσο διασφάλισης ώστε να παρέχει δίχτυ προστασίας, αναστέλλοντας την περαιτέρω ελευθέρωση των δασμών ή αυξάνοντας τον δασμολογικό συντελεστή έως το ποσοστό του μάλλον ευνοούμενου κράτους όταν, λόγω δεσμεύσεων σε ΣΕΣ και απρόβλεπτων εξελίξεων, οι εισαγωγές πραγματοποιούνται σε τόσο αυξημένες ποσότητες και υπό τέτοιες συνθήκες, ώστε να προκαλείται (ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί) σοβαρή ζημία στους εγχώριους παραγωγούς που παράγουν το ομοειδές ή το ευθέως ανταγωνιστικό προϊόν.

Οι διατάξεις που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οριζόντια ρήτρα διασφάλισης είναι εξαιρετικά όμοιες με τη μορφή των κανονισμών για την εφαρμογή των διμερών ρητρών διασφάλισης των συμφωνιών με την Κολομβία, το Περού, τον Ισημερινό, τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και τη Γεωργία.

Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες διαφορές οι οποίες ενδέχεται να είναι σημαντικές ενόψει των τρεχουσών εμπορικών διαπραγματεύσεων και των προβλεπόμενων συμφωνιών, όπως για παράδειγμα με τη MERCOSUR. Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει λεπτομερείς διατάξεις για έναν πιθανό ειδικό μηχανισμό για ευαίσθητα προϊόντα όπως οι μπανάνες (μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες). Ο μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες, ο οποίος αποτελεί μέρος του κανονισμού περί διασφάλισης με την Κολομβία, το Περού και τον Ισημερινό, είναι ένα σύστημα που επιτρέπει (έως το 2019) να αναστέλλονται οι προτιμήσεις όταν καλύπτεται ένα συγκεκριμένο επίπεδο εισαγωγών, ο όγκος ενεργοποίησης, κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου ημερολογιακού έτους.

Σχόλια του εισηγητή

Οριζόντια εφαρμογή

Ο εισηγητής στηρίζει την προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά έναν οριζόντιο κανονισμό που θα εφαρμόζεται στις επικείμενες ΣΕΣ, ώστε να υπάρξει νομική σαφήνεια και συνεκτική εφαρμογή των διαδικασιών για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο εισηγητής συμφωνεί επίσης με την Επιτροπή ότι ο κανονισμός δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει τυχόν ήδη ισχύοντες διμερείς κανονισμούς περί διασφάλισης, ώστε να μην δημιουργηθεί αβεβαιότητα ως προς τις έρευνες ή την παρακολούθηση των συμφωνιών αυτών. Ο εισηγητής επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι μια διάταξη περί διασφάλισης αποτελεί εργαλείο για την ελευθέρωση του εμπορίου και την ανάληψη περαιτέρω δεσμεύσεων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη ΣΕΣ, καθώς και για τη δημιουργία υποστήριξης και αποδοχής για τις δεσμεύσεις αυτές μεταξύ των διάφορων ενδιαφερόμενων μερών. Δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση των μέτρων διασφάλισης για σκοπούς προστατευτισμού. Ως εκ τούτου, πρέπει να ενσωματωθούν οι αναγκαίες διατάξεις ώστε να διασφαλίζεται ότι τα μέτρα θεσπίζονται μόνο υπό τις σωστές συνθήκες, σύμφωνα με τη νομολογία για τα μέτρα διασφάλισης.

Διαφάνεια και προβλεψιμότητα

Όπως και με άλλα μέσα εμπορικής άμυνας, ο εισηγητής θεωρεί ότι οι έρευνες πρέπει να πραγματοποιούνται με όσο το δυνατόν πιο διαφανή και προβλέψιμο τρόπο. Είναι επίσης σημαντικό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν καλή πρόσβαση στα μέσα ως ενδιαφερόμενα μέρη και να διασφαλίζονται τα δικονομικά τους δικαιώματα. Θα πρέπει συνεπώς να ενσωματωθούν στον παρόντα κανονισμό οι διατάξεις σχετικά με το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ και τον Σύμβουλο Ακροάσεων που βρίσκονται στους βασικούς κανονισμούς αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται δεόντως σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού.

Ευέλικτος και διαχρονικός κανονισμός

Μολονότι οι ρήτρες διασφάλισης στις ΣΕΣ συχνά έχουν παρόμοια μορφή, καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να αποτελέσει εκ των προτέρων περιορισμό σχετικά με τα θέματα που θα μπορεί να διαπραγματεύεται η Επιτροπή σε μελλοντικές ΣΕΣ. Ως εκ τούτου, κάποιες διατάξεις πρέπει να είναι ευέλικτες σε περίπτωση που οριστεί κάτι άλλο σε μελλοντικές συμφωνίες. Είναι επίσης αναγκαίο να προβλεφθεί ότι οι λεπτομερείς διατάξεις για ενδεχόμενους ειδικούς μηχανισμούς θα καθορίζονται στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την εν λόγω συμφωνία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Eφαρμογή των ρητρών διασφάλισης και άλλων μηχανισμών που καθιστούν δυνατή την προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και ορισμένων τρίτων χωρών, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.4.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

19.4.2018

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Christofer Fjellner

23.4.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.7.2018

29.8.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

1

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

Ημερομηνία κατάθεσης

16.10.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, Jozo Radoš

ECR

Czesław Hoc, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Adam Szejnfeld

S&D

Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

1

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

9

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 30 Οκτωβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου