Postopek : 2018/0101(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0330/2018

Predložena besedila :

A8-0330/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/01/2019 - 8.7

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0007

POROČILO     ***I
PDF 766kWORD 86k
16.10.2018
PE 626.666v02-00 A8-0330/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitnih klavzul in drugih mehanizmov, ki omogočajo začasno opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med Evropsko unijo in nekaterimi tretjimi državami

(COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Christofer Fjellner

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitnih klavzul in drugih mehanizmov, ki omogočajo začasno opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med Evropsko unijo in nekaterimi tretjimi državami

(COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0206),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0158/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0330/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Unija redno sklepa trgovinske sporazume (v nadaljnjem besedilu: sporazumi) s tretjimi državami, ki lahko vključujejo dvostranske zaščitne klavzule. Treba je določiti postopke za zagotovitev učinkovite uporabe zaščitnih klavzul, dogovorjenih z zadevnimi državami.

(1)  Unija redno sklepa trgovinske sporazume (v nadaljnjem besedilu: sporazumi) s tretjimi državami, s katerimi lahko odobri preferencialno obravnavo, ki lahko vključuje dvostranske zaščitne klavzule. Treba je določiti postopke za zagotovitev učinkovite uporabe zaščitnih klavzul, dogovorjenih z zadevnimi državami.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Sporazumi lahko vključujejo tudi druge mehanizme za začasno opustitev tarife ali druge preferencialne obravnave. Prav tako je treba določiti postopke za uporabo takih mehanizmov, če so zajeti v sporazumih.

(2)  Sporazumi bi lahko vključevali tudi druge mehanizme, vključno s stabilizacijskimi mehanizmi za nekatere občutljive izdelke, za začasno opustitev tarif ali druge preferencialne obravnave. Prav tako je treba določiti postopke za uporabo takih mehanizmov, če so zajeti v sporazumih.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Spremljanje in pregledovanje sporazumov, izvajanje preiskav in po potrebi uvedba zaščitnih ukrepov bi se morali izvajati na pregleden način.

(4)  Spremljanje in pregledovanje sporazumov, izvajanje preiskav in po potrebi uvedba zaščitnih ukrepov bi se morali izvajati na kar najbolj pregleden način. Evropski parlament bi moral biti obveščen o postopku in vključen v vse njegove faze, še zlasti pa pred sprejetjem kakršnih koli zaščitnih.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Pozorno spremljanje morebitnih občutljivih izdelkov bi moralo olajšati pravočasne odločitve glede morebitnega začetka preiskave in poznejše uvedbe ukrepov. Zato bi morala Komisija redno spremljati morebitni uvoz občutljivih izdelkov, in sicer od datuma začasne uporabe ali pa začetka veljavnosti sporazumov, če začasna uporaba ni predvidena. Spremljanje bi se moralo na podlagi ustrezno utemeljene zahteve zadevnega industrijskega sektorja razširiti na druge sektorje.

(7)  Pozorno spremljanje morebitnih občutljivih izdelkov, tudi izdelkov, ki se v velikih količinah izdelujejo v kateri od najbolj oddaljenih regij ali v več takih regijah, bi moralo olajšati pravočasne odločitve glede morebitnega začetka preiskave in poznejše uvedbe ukrepov. Zato bi morala Komisija redno spremljati morebitni uvoz občutljivih izdelkov, in sicer od datuma začasne uporabe ali pa začetka veljavnosti sporazumov, če začasna uporaba ni predvidena. Spremljanje bi se moralo na podlagi ustrezno utemeljene zahteve zadevnega industrijskega sektorja ali ustrezno utemeljene skupne zahteve industrijskega sektorja in sindikata razširiti na druge sektorje.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  V skladu s členom 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) bi bilo treba posebno pozornost posvetiti najbolj oddaljenim regijam Unije, saj so nekateri sektorji v teh regijah še posebej ranljivi. Zato prejšnji sporazumi o prosti trgovini med Unijo in tretjimi državami ali regijami že vsebujejo posebne mehanizme za te regije. Ti mehanizmi v nekaterih primerih dopuščajo odstranitev preferencialov, če se izdelek uvaža v tako velikih količinah in pod takimi pogoji, da to povzroča ali grozi, da bo povzročilo, resno poslabšanje gospodarskega položaja katere koli od teh regij. V primeru povečanja uvoza, ki bi utegnilo povzročiti resno poslabšanje gospodarskega položaja katere koli od teh regij ali bi grozilo s takšnim poslabšanjem, bi morala imeti Komisija možnost, da uvede predhodne nadzorne ukrepe. Če sporazum o prosti trgovini med Unijo in tretjo državo ali regijo predpisuje posebno obravnavo teh regij, bi se morali ti posebni ukrepi uporabljati v skladu z določbami te uredbe.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Nekateri izdelki, tudi kmetijski, ki se v velikih količinah proizvajajo v kateri od najbolj oddaljenih regijah ali v več takih regijah, so lahko občutljivi izdelki, katerim bi bilo treba posvetiti posebno pozornost pri uporabi te uredbe. Zato bi se morale uporabiti ustrezne določbe v primerih, ko se izdelek uvaža v tako velikih količinah ali pod takimi pogoji, da to povzroča ali utegne povzročiti resno poslabšanje gospodarskega položaja ene ali več teh regij.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Izvajanje zaščitnih klavzul ali drugih mehanizmov in meril za začasno opustitev tarifnih ali drugih preferencialov iz sporazumov zahteva enotne pogoje za sprejetje začasnih in dokončnih zaščitnih ukrepov, uvedbo predhodnih nadzornih ukrepov, zaključek preiskave brez ukrepov ter začasno opustitev tarifnih preferencialov ali druge preferencialne obravnave.

(14)  Izvajanje zaščitnih klavzul ali drugih mehanizmov in preglednih meril za začasno opustitev tarifnih ali drugih preferencialov iz sporazumov zahteva enotne pogoje za sprejetje začasnih in dokončnih zaščitnih ukrepov, uvedbo predhodnih nadzornih ukrepov, zaključek preiskave brez ukrepov ter začasno opustitev tarifnih preferencialov ali druge preferencialne obravnave. Kjer je to primerno, bi bilo treba pregledati merila za začasno opustitev tarifnih ali drugih preferencialov.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Stabilizacijski mehanizem za banane je eden od mehanizmov za začasno opustitev tarifnih preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med Unijo in nekaterimi tretjimi državami.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V tej uredbi:

1.  V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov, brez poseganja v opredelitve pojmov, predvidene v sporazumu:

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „tveganje za nastanek resne škode“ za položaj industrije Unije pomeni resno škodo, ki je nedvomno neizogibna;

(e)  „tveganje za nastanek resne škode“ za položaj industrije Unije pomeni resno škodo, ki je nedvomno neizogibna; ugotovitev, da obstaja grožnje resne škode, temelji na preverljivih informacijah;

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  „občutljiv izdelek“ pomeni izdelek, ki je v posameznem sporazumu opredeljen kot sorazmerno bolj ranljiv zaradi nenadnega povečanja uvoza kot drugi izdelki;

(f)  „občutljiv izdelek“ pomeni izdelek, ki je v posameznem sporazumu opredeljen kot sorazmerno bolj ranljiv zaradi nenadnega povečanja uvoza kot drugi izdelki; pri ugotavljanju te ranljivosti se posebej upošteva, ali se ta izdelek v velikih količinah proizvaja v kateri od najbolj oddaljenih regiji Unije iz člena 349 PDEU;

 

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija za vsak sporazum spremlja gibanje statističnih podatkov o uvozu morebitnih občutljivih izdelkov, navedenih v Prilogi. V ta namen Komisija sodeluje z državami članicami in industrijo Unije ter si z njimi redno izmenjuje podatke.

1.  Komisija za vsak sporazum tedensko spremlja gibanje statističnih podatkov o uvozu morebitnih občutljivih izdelkov, navedenih v Prilogi. V ta namen Komisija sodeluje z državami članicami in industrijo Unije ter si z njimi redno izmenjuje podatke.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Kadar sporazum vsebuje poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju, Komisija spremlja, ali tretje države spoštujejo socialne in okoljske standarde, določene v sporazumu. Na zahtevo pristojnega odbora Evropskega parlamenta mu Komisija poroča o kakršnih koli posebnih pomislekih glede izvajanja zavez o trgovini in trajnostnem razvoju v zadevnih tretjih državah.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Na podlagi ustrezno utemeljene zahteve zadevne industrije Unije lahko Komisija razširi obseg spremljanja na druge morebitne sektorje, ki niso navedeni v Prilogi.

2.  Na podlagi ustrezno utemeljene zahteve zadevne industrije Unije lahko Komisija razširi obseg spremljanja na druge morebitne izdelke ali sektorje, ki niso navedeni v Prilogi.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Na zahtevo pristojnega odbora Evropskega parlamenta mu Komisija poroča o kakršnih koli posebnih pomislekih glede izvajanja zavez o trgovini in trajnostnem razvoju v zadevnih tretjih državah. Zahtevo lahko skupaj podajo tudi industrija Unije ali vsaka fizična ali pravna oseba ali združenje, ki ni pravna oseba, ki deluje v imenu industrije Unije, in sindikati oziroma sindikati lahko zahtevo podprejo.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letno poročilo o spremljanju statističnih podatkov o uvozu občutljivih izdelkov in tistih morebitnih sektorjih, na katere je bilo spremljanje razširjeno.

3.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letno poročilo o spremljanju statističnih podatkov o uvozu občutljivih izdelkov in tistih morebitnih izdelkih ali sektorjih, na katere je bilo spremljanje razširjeno, pa tudi o izpolnjevanju obveznosti zadevnih držav v okviru poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju, če je bilo to poglavje vključeno v sporazum.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Zahtevo za začetek preiskave lahko skupaj podajo tudi industrija Unije ali vsaka fizična ali pravna oseba ali združenje, ki ni pravna oseba, ki deluje v imenu industrije Unije, in sindikati oziroma sindikati lahko zahtevo podprejo.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Preiskava se lahko začne tudi v primeru nenadnega povečanja uvoza zadevnega izdelka v eni ali več državah članicah pod pogojem, da je dovolj dokazov prima facie, opredeljenih na podlagi dejavnikov iz člena 6(5).

4.  Preiskava se lahko začne tudi v primeru nenadnega povečanja uvoza zadevnega izdelka v eni ali več državah članicah ali najbolj oddaljenih regijah, pod pogojem, da je dovolj dokazov prima facie, opredeljenih na podlagi dejavnikov iz člena 6(5).

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija obvesti vse države članice, kadar na podlagi odstavka 1 prejme zahtevo za začetek preiskave ali kadar meni, da je primeren začetek preiskave na lastno pobudo.

5.  Komisija obvesti Evropski parlament in vse države članice, kadar na podlagi odstavka 1 prejme zahtevo za začetek preiskave ali kadar meni, da je primeren začetek preiskave na lastno pobudo.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Če Evropski parlament sprejme priporočilo za začetek zaščitne preiskave, Komisija skrbno preuči, ali so izpolnjeni pogoji za začetek preiskave, in v primeru, da so pogoji izpolnjeni, ukrepa, kakor je določeno v tej uredbi. Če Komisija meni, da pogoji niso izpolnjeni, pristojnemu odboru Evropskega parlamenta predloži poročilo, ki vključuje obrazložitev vseh dejavnikov, povezanih z zavrnitvijo takšne preiskave.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Preiskava se konča v šestih mesecih po njenem začetku, kadar je to mogoče. Ta rok se lahko podaljša za dodatne tri mesece v izjemnih okoliščinah, kot na primer ob vključitvi nenavadno visokega števila zainteresiranih strani ali v primeru zapletenih tržnih razmer. Komisija uradno obvesti vse zainteresirane strani o vsakršnem tovrstnem podaljšanju in pojasni razloge za podaljšanje.

3.  Preiskava se konča v petih mesecih po njenem začetku, kadar je to mogoče. Ta rok se lahko podaljša za dodatne tri mesece v izjemnih okoliščinah, kot na primer ob vključitvi nenavadno visokega števila zainteresiranih strani ali v primeru zapletenih tržnih razmer. Komisija uradno obvesti vse zainteresirane strani o vsakršnem tovrstnem podaljšanju in pojasni razloge za podaljšanje.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9a.  Komisija omogoča lažji dostop do preiskave za raznolike in razdrobljene industrijske sektorje, sestavljene predvsem iz malih in srednjih podjetij (MSP), s pomočjo temu namenjene službe za podporo MSP, na primer z ozaveščanjem, zagotavljanjem splošnih informacij in pojasnil o postopkih ter o tem, kako se predloži zahteva, pripravo standardnih vprašalnikov v vseh uradnih jezikih Unije in z odgovarjanjem na splošna, nekonkretna vprašanja. Služba za podporo MSP da na voljo standardizirane obrazce za predložitev statističnih podatkov za običajne namene in vprašalnike.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Kadar informacije niso podane v rokih, ki jih določi Komisija, ali kadar je preiskava znatno ovirana, lahko Komisija sprejme sklep na podlagi razpoložljivih dejstev. Če Komisija ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran ali tretja oseba predložila napačne ali zavajajoče informacije, navedenih informacij ne upošteva in lahko uporabi razpoložljiva dejstva.

10.  Kadar informacije niso podane v rokih, ki jih določi Komisija, ali kadar je preiskava znatno ovirana, lahko Komisija sprejme sklep na podlagi razpoložljivih dejstev. Če Komisija ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran ali tretja oseba predložila napačne ali zavajajoče informacije, navedenih informacij ne upošteva in lahko uporabi razpoložljiva dejstva ter oceni, katere ukrepe bi lahko sprejela zoper to stran.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

10a.  Komisija ima vzpostavljen urad pooblaščenca za zaslišanje, katerega pristojnosti in odgovornosti se določijo v mandatu, ki ga sprejme Komisija, in ki zagotavlja dejansko izvajanje procesnih pravic zainteresiranih strani.

Obrazložitev

Določbe o pooblaščencu za zaslišanje iz Uredbe 2018/825 se uporabijo tudi pri teh ukrepih.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11.  Komisija zadevno državo pisno uradno obvesti o začetku preiskave.

11.  Komisija v skladu z določbami iz sporazuma zadevno državo ali države pisno uradno obvesti o začetku preiskave.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija sprejme začasne zaščitne ukrepe v kritičnih okoliščinah, kadar bi zamuda lahko povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, in sicer v skladu s predhodno ugotovitvijo Komisije na podlagi dejavnikov iz člena 6(5), da obstajajo dovolj dokazov prima facie, da se izdelek s poreklom iz zadevne države uvaža:

Komisija sprejme začasne zaščitne ukrepe v kritičnih okoliščinah, kadar bi zamuda verjetno povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, zaradi česar je nujno takojšnje ukrepanje, in sicer v skladu s predhodno ugotovitvijo Komisije na podlagi dejavnikov iz člena 6(5), da obstajajo dovolj dokazov prima facie, da se izdelek s poreklom iz zadevne države uvaža:

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija obvesti Evropski parlament o vsakem sklepu o uvedbi začasnih zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Začasni zaščitni ukrepi se ne uporabljajo več kot 200 koledarskih dni.

3.  Začasni zaščitni ukrepi se ne uporabljajo več kot 200 koledarskih dni, brez poseganja v morebitna druga obdobja, dogovorjena v zadevnem sporazumu.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Zaščitni ukrep velja samo za obdobje, ki je potrebno za preprečitev ali odpravo resne škode za industrijo Unije in olajšanje prilagoditve. To obdobje ne presega dveh let, razen če se podaljša v skladu z odstavkom 3.

1.  Zaščitni ukrep velja samo za obdobje, ki je potrebno za preprečitev ali odpravo resne škode za industrijo Unije in olajšanje prilagoditve. To obdobje ne presega dveh let, razen če se podaljša v skladu z odstavkom 3, brez poseganja v morebitna druga obdobja, dogovorjena v zadevnem sporazumu.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Začetno obdobje trajanja zaščitnega ukrepa iz odstavka 1 se lahko podaljša za največ dve leti, pod pogojem da je zaščitni ukrep še vedno potreben za preprečevanje ali odpravo resne škode za industrijo Unije ter da obstajajo dokazi o prilagajanju industrije Unije.

3.  Začetno obdobje trajanja zaščitnega ukrepa iz odstavka 1 se lahko podaljša za največ dve leti, brez poseganja v morebitna druga obdobja, dogovorjena v zadevnem sporazumu, pod pogojem, da je zaščitni ukrep še vedno potreben za preprečevanje ali odpravo resne škode za industrijo Unije ter da obstajajo dokazi o prilagajanju industrije Unije.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Skupno trajanje zaščitnega ukrepa ne presega štirih let, vključno z obdobjem uporabe vseh začasnih zaščitnih ukrepov, začetnim obdobjem uporabe in njegovim podaljšanjem.

7.  Skupno trajanje zaščitnega ukrepa ne presega štirih let, brez poseganja v morebitna druga obdobja, dogovorjena v zadevnem sporazumu, vključno z obdobjem uporabe vseh začasnih zaščitnih ukrepov, začetnim obdobjem uporabe in njegovim podaljšanjem.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11a

 

Najbolj oddaljene regije Unije

 

Če se kakršen koli izdelek uvaža v tako povečanih količinah in pod takimi pogoji, da lahko povzroči ali grozi, da bo povzročil, resno poslabšanje gospodarskega položaja ene ali več najbolj oddaljenih regij Unije iz člena 349 PDEU, se lahko v skladu s postopkom iz te uredbe uvede zaščitni ukrep, če je bilo to predvideno z določbo v zadevnem sporazumu.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Poročilo med drugim vsebuje informacije o uporabi začasnih in dokončnih ukrepov, predhodnih nadzornih ukrepov, regionalnih nadzornih in zaščitnih ukrepov, o zaključku preiskav in o uporabi postopkov brez ukrepov.

2.  Poročilo med drugim vsebuje informacije o uporabi začasnih in dokončnih ukrepov, predhodnih nadzornih ukrepov, regionalnih nadzornih in zaščitnih ukrepov, o zaključku preiskav in o uporabi postopkov brez ukrepov ter utemelji ustreznost informacij, na podlagi katerih so bili sprejeti zaključki.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Poročilo vključuje informacije o dejavnostih različnih organov, odgovornih za spremljanje izvajanja sporazuma, pa tudi informacije o izpolnjevanju obveznosti iz poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju, če je takšno poglavje vključeno v sporazum, in o dejavnostih s svetovalnimi skupinami civilne družbe.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila Komisije povabi Komisijo na ad hoc sejo svojega pristojnega odbora, da predstavi in pojasni morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem te uredbe.

4.  Komisija po predložitvi svojega poročila in na zahtevo Evropskega parlamenta predstavi in pojasni morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem te uredbe, na ad hoc seji njegovega pristojnega odbora.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar sporazum določa druge mehanizme in merila, ki omogočajo začasno opustitev preferencialov za nekatere izdelke, Komisija, kadar so izpolnjeni pogoji iz zadevnega sporazuma, sprejme izvedbene akte o:

Kadar sporazum določa druge mehanizme in merila, ki omogočajo začasno opustitev preferencialov za nekatere izdelke, na primer stabilizacijski mehanizem, Komisija, kadar so izpolnjeni pogoji iz zadevnega sporazuma, sprejme izvedbene akte o:

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  začasni prekinitvi preferencialov za zadevne izdelke;

(a)  začasni prekinitvi preferencialov za zadevne izdelke ali o potrditvi, da ta prekinitev ni uvedena;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar bi v ustrezno utemeljenih nujnih primerih zamuda pri uvajanju začasnih zaščitnih ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, ali za preprečitev negativnih učinkov na razmere na trgu Unije, zlasti zaradi povečanja uvoza ali drugih primerov, določenih v sporazumu, Komisija nemudoma sprejme ustrezne izvedbene akte v skladu s postopkom iz člena 17(4).

2.  Kadar bi v ustrezno utemeljenih nujnih primerih zamuda pri ukrepanju iz odstavka 1 povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, ali za preprečitev negativnih učinkov na razmere na trgu Unije, zlasti zaradi povečanja uvoza ali drugih primerov, določenih v sporazumu, Komisija nemudoma sprejme ustrezne izvedbene akte v skladu s postopkom iz člena 17(4).

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek - 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.   Na Komisijo se v skladu s členom 16 prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov, s katerimi sprejme predpise glede spremljanja, rokov za preiskave, poročanja in meril za preverjanje postopkov za mehanizme iz člena 14. Za izvajanje takšnih mehanizmov se smiselno uporabljajo druge določbe te uredbe.


OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je 18. aprila 2018 predstavila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitnih klavzul in drugih mehanizmov, ki omogočajo začasno opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med Evropsko unijo in nekaterimi tretjimi državami.

Večina trgovinskih sporazumov EU vsebuje dvostranske zaščitne mehanizme, ki pogodbenicam omogočajo, da se odzivajo na bistveno povečanje uvoza zaradi liberalizacije tarif v skladu s prostotrgovinskimi sporazumi, kar povzroča resno škodo domači industriji. Poleg tega lahko nekateri trgovinski sporazumi EU vključujejo posebne mehanizme, ki prav tako v posebnih okoliščinah omogočajo ponovno uvedbo carinske stopnje za MFN. Uporaba teh zaščitnih in posebnih mehanizmov zahteva izvajanje na ravni EU. Namesto uredbe, vezane na posamezen prostotrgovinski sporazum in sprejete po rednem zakonodajnem postopku, kot pri prejšnjih sporazumih (npr. z Južno Korejo, Kolumbijo, Perujem in Ekvadorjem), Komisija predlaga horizontalno uredbo, ki bi se lahko uporabila za več prostotrgovinskih sporazumov. Prvi prostotrgovinski sporazumi EU, zajeti s to horizontalno uredbo, bodo sporazumi z Japonsko, Singapurjem in Vietnamom. Vendar pa se uredba ne bi nanašala samo na trgovinske sporazume, ki so tik pred sklenitvijo, temveč tudi na prihodnje, in sicer tako, da bi se priloga spreminjala z delegiranimi akti.

Namen zaščitnega instrumenta je zagotoviti varnostno mrežo z opustitvijo nadaljnje liberalizacije tarif ali povišanjem carinske stopnje na stopnjo za države z največjimi tarifnimi ugodnostmi (MFN), kadar se zaradi zavez v prostotrgovinskem sporazumu in nepredvidenih dogodkov uvoz poveča v takem obsegu in pod takimi pogoji, da domačim proizvajalcem, ki proizvajajo podoben ali neposredno konkurenčen izdelek, povzroča resno škodo oziroma grozi, da jo bo povzročil.

Določbe, ki jih za horizontalno zaščitno klavzulo predlaga Evropska komisija, so zelo podobne vzorcu uredb o izvajanju dvostranskih zaščitnih klavzul sporazumov s Kolumbijo, Perujem, Ekvadorjem, srednjeameriškimi državami, Moldavijo in Gruzijo.

Vendar pa obstaja nekaj razlik, ki bi se lahko izkazale za pomembne ob upoštevanju trenutnih trgovinskih pogajanj in predvidenih sporazumov, npr. z MERCOSURJEM. Treba je omeniti, da predlog ne vsebuje podrobnih določb o morebitnem posebnem mehanizmu za občutljive izdelke, kot so banane (stabilizacijski mehanizem za banane). Stabilizacijski mehanizem za banane, ki je del zaščitne uredbe s Kolumbijo, Perujem in Ekvadorjem, je sistem, ki (do leta 2019) omogoča opustitev preferencialov, ko je v posameznem koledarskem letu dosežena določena stopnja uvoza, t.i. sprožitvena količina.

Stališča poročevalca

Horizontalna uporaba

Poročevalec podpira pristop Komisije, da se za prihodnje prostotrgovinske sporazume uporabi horizontalna uredba, da bi zagotovili pravno varnost in skladno uporabo postopkov za vse zainteresirane strani. Poročevalec se prav tako strinja s Komisijo, da uredba ne bi smela nadomestiti trenutnih že veljavnih dvostranskih zaščitnih uredb, da ne pride do nejasnosti v zvezi s preiskovanjem ali spremljanjem pri teh sporazumih. Poročevalec želi poudariti, da je zaščitna določba orodje za liberalizacijo trgovine in za sprejemanje nadaljnjih zavez pri pogajanjih v zvezi s prostotrgovinskimi sporazumi in zagotavljanje, da različni deležniki podpirajo in sprejmejo te zaveze. Zaščitni ukrepi se ne smejo zlorabiti za protekcionistične namene. Zato je treba vključiti potrebne določbe, ki bodo zagotovile, da se ukrepi uvajajo le v pravih okoliščinah v skladu s sodno prakso na področju zaščitnih ukrepov.

Preglednost in predvidljivost

Kot pri drugih instrumentih trgovinske zaščite poročevalec meni, da je treba preiskave izvajati na kar se da pregleden in predvidljiv način. Prav tako je pomembno, da imajo mala in srednje velika podjetja kot zainteresirane strani dober dostop do instrumentov in da se varujejo njihove postopkovne pravice. V to uredbo bi bilo zato treba vključiti določbe o službi za podporo MSP in pooblaščencu za zaslišanje iz temeljnih protidampinških in protisubvencijskih uredb. Evropski parlament bi bilo tudi treba ustrezno obveščati o uporabi uredbe.

Prožna uredba, ki bo kos izzivom prihodnosti

Čeprav imajo zaščitne klavzule v prostotrgovinskih sporazumih pogosto podobno obliko, nobena določba v tej uredbi ne bi smela vnaprej omejevati, o čem se lahko Komisija pogaja pri prihodnjih prostotrgovinskih sporazumih. Zato morajo biti določene določbe prožne, če bi v prihodnjih sporazumih dosegli drugačne dogovore. Prav tako je treba določiti, da so podrobne določbe za morebitne posebne mehanizme opredeljene v zadevnih delegiranih aktih za ta sporazum.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Izvajanje zaščitnih klavzul in drugih mehanizmov, ki omogočajo začasno opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med Evropsko unijo in nekaterimi tretjimi državami

Referenčni dokumenti

COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)

Datum predložitve EP

17.4.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

19.4.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Christofer Fjellner

23.4.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

10.7.2018

29.8.2018

 

 

Datum sprejetja

11.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

1

9

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (earl) Dartmouthski, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

Datum predložitve

16.10.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

27

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, Jozo Radoš

ECR

Czesław Hoc, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Adam Szejnfeld

S&D

Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

1

-

EFDD

William (earl) Dartmouthski

9

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 30. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov