Förfarande : 2018/0101(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0330/2018

Ingivna texter :

A8-0330/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2019 - 8.7

Antagna texter :

P8_TA(2019)0007

BETÄNKANDE     ***I
PDF 444kWORD 87k
16.10.2018
PE 626.666v02-00 A8-0330/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och vissa tredjeländer

(COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Christofer Fjellner

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och vissa tredjeländer

(COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0206),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8 0158/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A8-0330/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Unionen sluter regelbundet handelsavtal (nedan kallade avtal) med tredjeländer som kan innehålla bilaterala skyddsklausuler. Det är nödvändigt att fastställa förfarandena för att garantera en effektiv tillämpning av de skyddsklausuler som avtalats med de berörda länderna.

(1)  Unionen sluter regelbundet handelsavtal (nedan kallade avtal) med tredjeländer, genom vilka den beviljar förmånsbehandling, som kan innehålla bilaterala skyddsklausuler. Det är nödvändigt att fastställa förfarandena för att garantera en effektiv tillämpning av de skyddsklausuler som avtalats med de berörda länderna.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Avtalen kan också innehålla andra mekanismer för att tillfälligt häva tullförmåner eller annan förmånsbehandling. Det är också nödvändigt att fastställa förfaranden för tillämpningen av sådana mekanismer om de ingår i avtalen.

(2)  Avtalen kan också innehålla andra mekanismer, däribland stabiliseringsmekanismen för vissa känsliga produkter, för att tillfälligt häva tullförmåner eller annan förmånsbehandling. Det är också nödvändigt att fastställa förfaranden för tillämpningen av sådana mekanismer om de ingår i avtalen.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Uppföljningen och översynen av avtalen, genomförandet av undersökningar och, i tillämpliga fall, införandet av skyddsåtgärder bör ske med största möjliga transparens.

(4)  Uppföljningen och översynen av avtalen, genomförandet av undersökningar och, i tillämpliga fall, införandet av skyddsåtgärder bör ske med största möjliga transparens. Europaparlamentet bör informeras och involveras i alla skeden av förfarandet, och särskilt innan eventuella säkerhetsåtgärder vidtas.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  En noggrann övervakning av eventuella känsliga produkter bör göra det lättare att fatta beslut i tid om att inleda en undersökning och om att därpå vidta åtgärder. Kommissionen bör därför regelbundet övervaka importen av eventuella känsliga produkter från den dag då avtalen börjar tillämpas provisoriskt eller träder i kraft, om de inte tillämpas provisoriskt. På en vederbörligen motiverad begäran från den berörda industrin bör övervakningen utvidgas till andra sektorer.

(7)  En noggrann övervakning av eventuella känsliga produkter, däribland produkter som har tillverkats i betydande mängder i ett eller flera av unionens yttersta randområden bör göra det lättare att fatta beslut i tid om att inleda en undersökning och om att därpå vidta åtgärder. Kommissionen bör därför regelbundet övervaka importen av eventuella känsliga produkter från den dag då avtalen börjar tillämpas provisoriskt eller träder i kraft, om de inte tillämpas provisoriskt. På en vederbörligen motiverad begäran från den berörda industrin, eller en vederbörligen motiverad gemensam begäran från industrin och en fackförening, bör övervakningen utvidgas till andra sektorer.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  I enlighet med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) bör särskild uppmärksamhet ägnas unionens yttersta randområden, eftersom vissa sektorer i dessa regioner är särskilt sårbara. Därför innehåller de frihandelsavtal som unionen tidigare ingått med dessa regioner eller tredjeländer redan nu särskilda mekanismer för dessa regioner. Dessa mekanismer gör det möjligt att i vissa fall dra in förmåner om en produkt importeras i sådan ökande mängd och till sådana villkor att den orsakar eller hotar att orsaka en allvarlig försämring av den ekonomiska situationen för någon av dessa regioner. I händelse av ökande import som slutligen skulle kunna orsaka eller hota att orsaka en allvarlig försämring av den ekonomiska situationen för någon av dessa regioner, borde kommissionen kunna införa åtgärder för förhandsövervakning. När ett frihandelsavtal mellan unionen och ett tredjeland eller en region i ett tredjeland medger särskild behandling för dessa regioner bör dessa särskilda åtgärder tillämpas i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Vissa produkter, däribland jordbruksprodukter, som produceras i betydande mängder i ett eller flera av unionens yttersta randområden kan vara känsliga produkter och bör särskilt uppmärksammas vid tillämpningen av denna förordning. Lämpliga bestämmelser bör därför tillämpas om en produkt importeras i sådana betydande mängder eller under sådana förhållanden att den orsakar, eller hotar att orsaka, allvarlig skada för den ekonomiska situationen för ett eller flera av de yttersta randområdena.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Genomförandet av de skyddsklausuler eller andra mekanismer och kriterier för att tillfälligt häva tullförmåner eller andra förmåner som föreskrivs i avtalen kräver att enhetliga villkor gäller för antagande av provisoriska och slutgiltiga skyddsåtgärder, för införande av åtgärder för förhandsövervakning, för slutförandet av en undersökning utan åtgärder samt för tillfälligt hävande av förmånstullarna eller annan förmånsbehandling.

(14)  Genomförandet av de skyddsklausuler eller andra mekanismer och transparenta kriterier för att tillfälligt häva tullförmåner eller andra förmåner som föreskrivs i avtalen kräver att enhetliga villkor gäller för antagande av provisoriska och slutgiltiga skyddsåtgärder, för införande av åtgärder för förhandsövervakning, för slutförandet av en undersökning utan åtgärder samt för tillfälligt hävande av förmånstullarna eller annan förmånsbehandling. Kriterierna för att tillfälligt häva tullförmåner eller andra förmåner bör ses över, där så är lämpligt.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Stabiliseringsmekanismen för bananer är en av mekanismerna för att upphäva tullförmåner i vissa avtal som ingåtts mellan unionen och vissa tredjeländer

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I denna förordning gäller följande definitioner:

1.  I denna förordning gäller följande definitioner, utan att det påverkar någon annan definition som föreskrivs i avtalet:

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  hot om allvarlig skada: allvarlig skada som är tydligt förestående för unionsindustrin.

(e)  hot om allvarlig skada: allvarlig skada som är tydligt förestående för unionsindustrin. Fastställande av att det föreligger ett hot om allvarlig skada ska grundas på kontrollerbara uppgifter.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  känslig produkt: en produkt som i ett särskilt avtal anges som mer sårbar för kraftigt ökad import än andra produkter.

(f)  känslig produkt: en produkt som i ett särskilt avtal anges som mer sårbar för kraftigt ökad import än andra produkter, fastställande av denna sårbarhet ska göras med särskilt beaktande av huruvida produkten har tillverkats i betydande mängder i något av unionens yttersta randområden i enlighet med artikel 349 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska övervaka utvecklingen av importstatistiken för eventuella känsliga produkter som för varje avtal anges i bilagan. Kommissionen ska för detta ändamål samarbeta och regelbundet utbyta data med medlemsstaterna och unionsindustrin.

1.  Kommissionen ska övervaka på veckobasis utvecklingen av importstatistiken för eventuella känsliga produkter som för varje avtal anges i bilagan. Kommissionen ska för detta ändamål samarbeta och regelbundet utbyta data med medlemsstaterna och unionsindustrin.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  När ett avtal innehåller kapitel om handel och hållbar utveckling ska kommissionen övervaka att tredjeländer iakttar de sociala och miljömässiga standarderna som fastställs i avtalet. Kommissionen ska på begäran från Europaparlamentets ansvariga utskott rapportera till utskottet om alla särskilda farhågor som rör de berörda tredjeländernas uppfyllande av sina åtaganden om handel och hållbar utveckling.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  På en vederbörligen motiverad begäran från den berörda unionsindustrin kan kommissionen utvidga övervakningen till eventuella andra sektorer än de som nämns i bilagan.

2.  På en vederbörligen motiverad begäran från den berörda unionsindustrin kan kommissionen utvidga övervakningen till eventuella andra produkter eller sektorer än de som nämns i bilagan.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska på begäran från Europaparlamentets ansvariga utskott rapportera till utskottet om alla särskilda farhågor som rör ländernas uppfyllande av sina åtaganden om handel och hållbar utveckling. En begäran får också lämnas in gemensamt av unionsindustrin, eller av en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning utan rättskapacitet som företräder unionsindustrin, och av fackföreningar, eller stödjas av fackföreningar.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska lägga fram en årlig övervakningsrapport för Europaparlamentet och rådet om importstatistiken för känsliga produkter samt om de eventuella sektorer till vilka övervakningen utvidgats.

3.  Kommissionen ska lägga fram en årlig övervakningsrapport för Europaparlamentet och rådet om importstatistiken för känsliga produkter samt om de eventuella produkter eller sektorer till vilka övervakningen utvidgats, samt om de berörda ländernas uppfyllande av skyldigheterna enligt kapitlet om handel och hållbar utveckling, om avtalet inbegriper ett sådant kapitel.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  En begäran om att inleda en undersökning får också lämnas in gemensamt av unionsindustrin, eller av en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning utan rättskapacitet som företräder unionsindustrin, och av fackföreningar, eller stödjas av fackföreningar.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  En undersökning kan även inledas vid en kraftig importökning som är koncentrerad till en eller flera medlemsstater, om det, på grundval av de faktorer som avses i artikel 6.5 i denna förordning, föreligger tillräcklig prima facie-bevisning.

4.  En undersökning kan även inledas vid en kraftig importökning som är koncentrerad till en eller flera medlemsstater eller till yttersta randområden, om det, på grundval av de faktorer som avses i artikel 6.5 i denna förordning, föreligger tillräcklig prima facie-bevisning.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna när den tar emot en begäran om att inleda en undersökning eller när den anser att det är lämpligt att inleda en undersökning på eget initiativ i enlighet med punkt 1.

5.  Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och medlemsstaterna när den tar emot en begäran om att inleda en undersökning eller när den anser att det är lämpligt att inleda en undersökning på eget initiativ i enlighet med punkt 1.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Om Europaparlamentet utfärdar en rekommendation om inledande av en skyddsundersökning ska kommissionen noggrant undersöka om villkoren för att inleda en undersökning uppfylls, och om så är fallet, går därefter vidare i enlighet med vad som föreskrivs i denna förordning. Om kommissionen anser att villkoren inte är uppfyllda ska den lägga fram en rapport för Europaparlamentets ansvariga utskott med en förklaring av de omständigheter som är relevanta för förkastandet av en sådan undersökning.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Undersökningen ska när så är möjligt slutföras inom sex månader efter det att den inleddes. Den tidsfristen får förlängas med ytterligare en period på tre månader till följd av exceptionella omständigheter, såsom ett ovanligt högt antal berörda parter eller komplexa marknadsförhållanden. Kommissionen ska meddela alla berörda parter om en sådan förlängning och förklara anledningen till den.

3.  Undersökningen ska när så är möjligt slutföras inom fem månader efter det att den inleddes. Den tidsfristen får förlängas med ytterligare en period på tre månader till följd av exceptionella omständigheter, såsom ett ovanligt högt antal berörda parter eller komplexa marknadsförhållanden. Kommissionen ska meddela alla berörda parter om en sådan förlängning och förklara anledningen till den.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  Kommissionen ska underlätta tillgången till undersökningen av diversifierade och fragmenterade industrier, som till stor del består av små och medelstora företag, med hjälp av en särskild hjälpcentral för små och medelstora företag, till exempel genom att öka kunskapen, genom att lämna allmän information och förklaringar om förfaranden och om hur ett klagomål inges, genom att ge ut standardiserade frågeformulär på alla av unionens officiella språk och genom att svara på allmänna, ej ärendespecifika, förfrågningar. Hjälpcentralen för små och medelstora företag ska tillhandahålla standardformulär för statistik som kan lämnas permanent och frågeformulär.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Om uppgifterna inte lämnas inom de tidsfrister som kommissionen fastställt eller om undersökningen i väsentlig grad hindras, får kommissionen presentera sina slutsatser på grundval av tillgängliga uppgifter. Om kommissionen finner att en berörd part eller en tredje part har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter, ska den inte beakta dessa uppgifter, utan får använda tillgängliga fakta.

10.  Om uppgifterna inte lämnas inom de tidsfrister som kommissionen fastställt eller om undersökningen i väsentlig grad hindras, får kommissionen presentera sina slutsatser på grundval av tillgängliga uppgifter. Om kommissionen finner att en berörd part eller en tredje part har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter, ska den inte beakta dessa uppgifter, använda tillgängliga fakta och utvärdera de eventuella åtgärder som ska vidtas mot denna part.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10a.  Kommissionen ska ha ett förhörsombud, vars befogenheter och ansvarsområden är fastställda i ett mandat som antagits av kommissionen, som ska säkerställa att de berörda parterna effektivt kan utöva sina processuella rättigheter.

Motivering

Bestämmelserna om förhörsombudet i förordning 2018/825 ska även gälla för dessa åtgärder.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  Kommissionen ska skriftligen underrätta det berörda landet om att en undersökning har inletts.

11.  Kommissionen ska, i enlighet med bestämmelserna i avtalet, skriftligen underrätta det berörda landet eller de berörda länderna om att en undersökning har inletts.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska anta provisoriska skyddsåtgärder under kritiska omständigheter om en försening skulle orsaka skada som är svår att avhjälpa, om kommissionen på grundval av de faktorer som avses i artikel 6.5 preliminärt har fastställt att det finns tillräcklig prima facie-bevisning för att en produkt med ursprung i det berörda landet importerats

Kommissionen ska anta provisoriska skyddsåtgärder under kritiska omständigheter om en försening sannolikt kommer att orsaka skada som är svår att avhjälpa, och omedelbara åtgärder är nödvändiga, om kommissionen på grundval av de faktorer som avses i artikel 6.5 preliminärt har fastställt att det finns tillräcklig prima facie-bevisning för att en produkt med ursprung i det berörda landet importerats

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska informera Europaparlamentet om eventuella beslut att införa provisoriska skyddsåtgärder.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Provisoriska skyddsåtgärder får gälla i högst 200 kalenderdagar.

3.  Provisoriska skyddsåtgärder får gälla i högst 200 kalenderdagar, utan att det påverkar andra tidsperioder som man kommit överens om i det berörda avtalet.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En skyddsåtgärd ska vara i kraft endast så länge som det krävs för att förhindra eller avhjälpa den allvarliga skadan för unionsindustrin och underlätta anpassningen. Perioden får inte överstiga två år, såvida den inte förlängs enligt punkt 3.

1.  En skyddsåtgärd ska vara i kraft endast så länge som det krävs för att förhindra eller avhjälpa den allvarliga skadan för unionsindustrin och underlätta anpassningen. Perioden får inte överstiga två år, såvida den inte förlängs enligt punkt 3, utan att det påverkar andra tidsperioder som man kommit överens om i det berörda avtalet.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den ursprungliga giltighetsperioden för en skyddsåtgärd som avses i punkt 1 får förlängas med högst två år om skyddsåtgärden även fortsättningsvis behövs för att förhindra eller avhjälpa allvarlig skada för unionsindustrin och om det finns bevis för att unionsindustrin håller på att anpassa sig.

3.  Den ursprungliga giltighetsperioden för en skyddsåtgärd som avses i punkt 1 får förlängas med högst två år, utan att det påverkar andra tidsperioder som man kommit överens om i det berörda avtalet, om skyddsåtgärden även fortsättningsvis behövs för att förhindra eller avhjälpa allvarlig skada för unionsindustrin och om det finns bevis för att unionsindustrin håller på att anpassa sig.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  En skyddsåtgärds totala varaktighet får inte överstiga fyra år, inbegripet den tid som en provisorisk skyddsåtgärd tillämpas, den ursprungliga giltighetsperioden och förlängningar av denna.

7.  En skyddsåtgärds totala varaktighet får inte överstiga fyra år, utan att det påverkar andra tidsperioder som man kommit överens om i det berörda avtalet, inbegripet den tid som en provisorisk skyddsåtgärd tillämpas, den ursprungliga giltighetsperioden och förlängningar av denna.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Unionens yttersta randområden

 

Om en produkt importeras i sådan ökad mängd och till sådana villkor att den orsakar eller hotar att orsaka en sådan allvarlig försämring av det ekonomiska läget för ett eller flera av unionens yttersta randområden som avses i artikel 349 i EUF-fördraget, får skyddsåtgärder införas i enlighet med det förfarande som anges i denna förordning, om det berörda avtalet innehåller en sådan bestämmelse.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Rapporten ska innehålla information om tillämpningen av provisoriska och slutgiltiga åtgärder, åtgärder för förhandsövervakning, regionala övervakningsåtgärder och skyddsåtgärder och slutförandet av undersökningar och förfaranden utan åtgärder.

2.  Rapporten ska innehålla information om tillämpningen av provisoriska och slutgiltiga åtgärder, åtgärder för förhandsövervakning, regionala övervakningsåtgärder och skyddsåtgärder och slutförandet av undersökningar och förfaranden utan åtgärder, och den ska motivera relevansen av den information som slutsatserna baserar sig på.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Rapporten ska innehålla information om verksamheten i de olika organ som ansvarar för övervakningen av avtalets genomförande, samt uppgifter om uppfyllandet av skyldigheterna enligt kapitlet om handel och hållbar utveckling, om avtalet innehåller ett sådant kapitel, och om verksamheten i det civila samhällets olika rådgivande grupper.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Europaparlamentet får inom en månad efter det att kommissionen lagt fram rapporten kalla kommissionen till ett extra sammanträde med parlamentets ansvariga utskott för att lägga fram och förklara eventuella frågor om genomförandet av denna förordning.

4.  Efter att kommissionen lagt fram rapporten och på Europaparlamentets begäran, ska kommissionen lägga fram och förklara eventuella frågor om genomförandet av denna förordning vid ett extra sammanträde med parlamentets ansvariga utskott.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om ett avtal innehåller andra mekanismer och kriterier som medger ett tillfälligt upphävande av tullförmåner för vissa produkter ska kommissionen, om villkoren i det berörda avtalet är uppfyllda, anta genomförandeakter

Om ett avtal innehåller andra mekanismer och kriterier som medger ett tillfälligt upphävande av tullförmåner för vissa produkter, såsom en stabiliseringsmekanism, ska kommissionen, om villkoren i det berörda avtalet är uppfyllda, anta genomförandeakter

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  som tillfälligt upphäver förmånstullen för den berörda produkten,

(a)  som tillfälligt upphäver eller föreskriver att inte tillfälligt upphäva förmånstullen för den berörda produkten,

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det föreligger vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet, då en försening av införandet av provisoriska skyddsåtgärder skulle orsaka skada som skulle vara svår att avhjälpa, eller för att förhindra negativa effekter på unionsmarknaden, särskilt till följd av en ökad import, eller i andra fall som fastställs i avtalet, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 17.4.

2.  När det föreligger vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet, då en försening i vidtagandet av sådana åtgärder som avses i artikel 1 skulle orsaka skada som skulle vara svår att avhjälpa, eller för att förhindra negativa effekter på unionsmarknaden, särskilt till följd av en ökad import, eller i andra fall som fastställs i avtalet, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 17.4.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 16 för att fastställa bestämmelser om övervakning, tidsfrister för utredningar, rapportering och kriterier för granskning av förfaranden som gäller mekanismer enligt artikel 14. De övriga bestämmelserna i denna förordning ska i tillämpliga delar tillämpas på genomförandet av sådana mekanismer.


MOTIVERING

Den 18 april 2018 lade kommissionen fram förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och vissa tredjeländer.

De flesta av EU:s handelsavtal innehåller bilaterala skyddsmekanismer som gör det möjligt för parterna att reagera om det finns en risk för att betydande ökningar av importen till följd av liberaliseringen av tullar enligt frihandelsavtalen skulle leda till allvarlig skada för den inhemska industrin. Dessutom kan en del av EU:s handelsavtal innehålla särskilda mekanismer som ger möjlighet att under vissa omständigheter återinföra MGN-tullsatsen. Tillämpningen av dessa skyddsmekanismer och särskilda mekanismer kräver ett genomförande på EU-nivå. I stället för att föreslå ett specifikt frihandelsavtal som antas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet såsom tidigare avtal (t.ex. med Sydkorea, Colombia, Peru och Ecuador), föreslår kommissionen en övergripande förordning som kan användas för flera frihandelsavtal. De första frihandelsavtalen för EU som omfattas av denna övergripande förordning kommer att vara de som ingås med Japan, Singapore och Vietnam. Förordningen kommer dock inte bara att gälla kommande avtal, utan också framtida handelsavtal genom en ändring av bilagan genom delegerade akter.

Ett skyddsinstrument ska utformas för att tillhandahålla ett skyddsnät genom ett tillfälligt upphävande av ytterligare liberalisering av tullar eller återinförande av tullsatsen för mest gynnad nation när importen, till följd av åtaganden i ett frihandelsavtal eller oförutsedda händelser, ökar i sådan mängd och under sådana förhållanden att detta vållar (eller riskerar att vålla) allvarlig skada för inhemska tillverkare som tillverkar likadana eller direkt konkurrerande produkter.

De bestämmelser som kommissionen föreslår för den övergripande skyddsklausulen påminner mycket om modellen i förordningarna som genomför de bilaterala skyddsklausulerna i avtalen med Colombia, Peru, Ecuador, de centralamerikanska länderna, Republiken Moldavien och Georgien.

Det finns dock vissa skillnader som kan vara viktiga med tanke på pågående handelsförhandlingar och planerade avtal med t.ex. Mercosur, och det måste noteras att förslaget saknar detaljerade bestämmelser om en eventuell särskild mekanism för känsliga produkter som bananer (en stabiliseringsmekanism för bananer). Stabiliseringsmekanismen för bananer, som är en del av förordningen om skyddsåtgärder med Colombia, Peru och Ecuador, är ett system som (fram till 2019) gör det möjligt att upphäva förmåner när en specifik importnivå, dvs. en utlösande volym, uppnås under ett visst kalenderår.

Föredragandens överväganden

Den övergripande tillämpningen

Föredraganden stöder kommissionens strategi för en övergripande förordning som ska tillämpas på kommande frihandelsavtal, för att skapa rättslig klarhet och en enhetlig tillämpning av förfarandena för alla berörda parter. Föredraganden instämmer också i kommissionens åsikt att förordningen inte bör ersätta de nuvarande bilaterala skyddsförordningarna som redan är i kraft, för att förhindra att det uppstår osäkerhet i fråga om undersökningar eller övervakningen av dessa avtal. Föredraganden vill understryka att en skyddsåtgärd är ett verktyg för liberaliseringen av handeln, som gör det möjligt att ingå ytterligare åtaganden i förhandlingarna om frihandelsavtal och skapa stöd och acceptans för dessa åtaganden mellan olika berörda parter. Skyddsåtgärder får inte missbrukas i protektionistiskt syfte. Nödvändiga bestämmelser måste därför byggas in för att garantera att åtgärder införs endast under de rätta omständigheterna enligt rättspraxis som tillämpas på skyddsåtgärder.

Öppenhet och förutsägbarhet

Såsom i fråga om andra handelspolitiska skyddsinstrument anser föredraganden att undersökningarna måste genomföras på ett så öppet och förutsägbart sätt som möjligt. Det är också viktigt att små och medelstora företag har god tillgång till instrumenten som berörda parter och att deras processuella rättigheter skyddas. Bestämmelserna om en helpdesk för små och medelstora företag och förhörsombudet i de grundläggande antidumpnings- och antisubventionsförordningarna bör därför införlivas med denna förordning. Europaparlamentet bör också vederbörligen informeras om tillämpningen av förordningen.

En flexibel och framtidssäkrad förordning

Även om skyddsklausulerna i frihandelsavtalen ofta har en liknande utformning bör ingen bestämmelse i denna förordning tjäna som en fast gräns för vad kommissionen kan förhandla om i framtida frihandelsavtal. Vissa bestämmelser behöver därför vara flexibla i händelse av att något annat avtalas i framtida avtal. Det är också nödvändigt att föreskriva att detaljerade bestämmelser om eventuella särskilda mekanismer fastställs i den berörda delegerade akten för det avtalet.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Genomförande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och vissa tredjeländer

Referensnummer

COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)

Framläggande för parlamentet

17.4.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

19.4.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Christofer Fjellner

23.4.2018

 

 

 

Behandling i utskott

10.7.2018

29.8.2018

 

 

Antagande

11.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

1

9

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

Ingivande

16.10.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

27

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, Jozo Radoš

ECR

Czesław Hoc, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Adam Szejnfeld

S&D

Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

1

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

9

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 30 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy