ДОКЛАД относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Сърбия

  16.10.2018 - (2018/2146(INI))

  Комисия по външни работи
  Докладчик: Дейвид Макалистър


  Процедура : 2018/2146(INI)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0331/2018
  Внесени текстове :
  A8-0331/2018
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Сърбия

  (2018/2146(INI))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид заключенията на председателството от заседанието на Европейския съвет в Солун на 19 и 20 юни 2003 г.,

  –  като взе предвид декларацията от срещата на високо равнище ЕС – Западни Балкани от 17 май 2018 г. и „приоритетната програма от София“,

  –  като взе предвид Решение 2008/213/EО на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно принципите, приоритетите и условията, които се съдържат в Европейското партньорство със Сърбия, и за отмяна на Решение 2006/56/EО,

  –  като взе предвид становището на Комисията от 12 октомври 2011 г. относно кандидатурата на Сърбия за членство в Европейския съюз (SEC(2011)1208), решението на Европейския съвет от 2 март 2012 г. да предостави на Сърбия статут на страна кандидатка, както и решението на Европейския съвет от 27 – 28 юни 2013 г. да започне със Сърбия преговори за присъединяване на страната към ЕС,

  –  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки и Република Сърбия, което влезе в сила на 1 септември 2013 г.,

  –  като взе предвид Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, консултативното становище на Международния съд от 22 юли 2010 г. относно съответствието с международното право на едностранното обявяване на независимост по отношение на Косово и Резолюция 64/298 на Общото събрание на ООН от 9 септември 2010 г., в която се признава съдържанието на становището на Международния съд и се приветства готовността на ЕС да улесни диалога между Сърбия и Косово,

  –  като взе предвид Берлинския процес, стартиран на 28 август 2014 г.,

  –  като взе предвид декларацията и препоръките, приети на осмото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия (ПКСА) от 13 – 14 юни 2018 г., и осмото заседание на ПКСА от 13 – 14 юни 2018 г.,

  –  като взе предвид окончателния доклад на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) относно неговата ограничена мисия за наблюдение на избори във връзка с предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 29 юли 2016 г.,

  –  като взе предвид доклада на мисията за оценка на избори на ОССЕ/БДИПЧ относно президентските избори в Сърбия на 2 април 2017 г.,

  –  като взе предвид доклада на Комисията относно Сърбия за 2018 г., от 17 април 2018 г. (SWD(2018)0152),

  –  като взе предвид съобщението на Комисията относно надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани, от 6 февруари 2018 г. (COM(2018)0065),

  –  като взе предвид съвместните заключения от Диалога по икономическите и финансовите въпроси между ЕС и Западните Балкани и Турция от 23 май 2017 г. (9655/17),

  –  като взе предвид четвъртото заседание на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия, проведено на 16 ноември 2017 г.,

  –  като взе предвид осмото заседание на Конференцията за присъединяване със Сърбия на равнище министри, което се проведе на 25 юни 2018 г.,

  –  като взе предвид доклада относно Сърбия от юли 2015 г. на органа на Съвета на Европа за борба с корупцията GRECO и доклада от четвъртия кръг за оценка на GRECO от 20 октомври 2017 г. относно „Предотвратяване на корупцията по отношение на членове на парламента, съдии и прокурори“,

  –  като взе предвид оценката на Комисията от 17 април 2018 г. относно програмата на Сърбия за икономически реформи за периода 2018 – 2020 г. (SWD(2018)0132) и съвместните заключения от Диалога по икономическите и финансовите въпроси между ЕС и Западните Балкани, приети от Съвета на 25 май 2018 г.,

  –  като взе предвид становището на Венецианската комисия от 25 юни 2018 г. относно проекта за изменения на конституционните разпоредби относно съдебната система,

  –  като взе предвид резултатите от проучването от 2017 г. относно маргинализацията на ромите в Западните Балкани, подкрепено от Комисията и проведено от Световната банка и Програмата за развитие на ООН,

  –  като взе предвид съвместния работен документ на службите, озаглавен „Равенството между половете и овластяването на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС за периода 2016 – 2020 г.“,

  –  като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2017 г. относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Сърбия[1],

  –  като взе предвид член 52 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0331/2018),

  А.  като има предвид, че Сърбия, както всяка държава, стремяща се към членство в ЕС, трябва да бъде оценявана според собствените си заслуги по отношение на изпълнението, прилагането и спазването на същия набор от критерии, и като има предвид, че ангажираността за извършване на необходимите реформи и тяхното качество са определящи за графика за присъединяване; като има предвид, че присъединяването е и ще продължи да бъде процес, основан на постигнатите резултати, който зависи изцяло от обективния напредък, постигнат от всяка държава, включително и Сърбия;

  Б.  като има предвид, че от започването на преговорите със Сърбия са отворени 14 глави, две от които са временно затворени;

  В.  като има предвид, че Сърбия пое траен ангажимент за нормализиране на отношенията с Косово, което доведе до Първото споразумение относно принципите за нормализиране на отношенията от 19 април 2013 г. и до споразуменията от август 2015 г.; като има предвид, че Сърбия продължава да участва в диалога;

  Г.  като има предвид, че Сърбия допринася за укрепване на регионалното сътрудничество и добросъседските отношения, за мира и стабилността, както и за помирението и създаването на климат, благоприятстващ решаването на нерешени двустранни въпроси от миналото;

  Д.  като има предвид, че Сърбия запазва ангажимента си за създаване на функционираща пазарна икономика и продължава да постига резултати във връзка с изпълнението на задълженията по Споразумението за стабилизиране и асоцииране;

  Е.  като има предвид, че върховенството на закона е основна ценност, на която се базира ЕС и която заема централно място както в процеса на разширяване, така и в процеса на стабилизиране и асоцииране; като има предвид, че са необходими реформи за справяне с важните предизвикателства, които продължават да съществуват в тази област, и по-специално по отношение на осигуряването на независима, безпристрастна, отговорна и ефективна съдебна власт, в борбата с корупцията и организираната престъпност, както и в областта на защитата на основните права;

  Ж.  като има предвид, че Сърбия е ратифицирала всички основни конвенции на Международната организация на труда (МОТ), в това число по-специално Конвенцията за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране от 1948 г. (№ 87), Конвенцията за правото на организиране и на колективно договаряне от 1949 г. (№ 98) и Конвенцията относно премахването на принудителния труд от 1930 г. (№ 29);

  З.  като има предвид, че положението във връзка със свободата на изразяване и независимостта на медиите продължава да е особено сериозен въпрос, който трябва да бъде разрешен по решителен и ефективен начин, като приоритетна задача;

  И.  като има предвид, че Сърбия ползва предприсъединителна помощ в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), с общ индикативен бюджет от 1,5 милиарда евро за периода 2014 – 2020 г.; като има предвид, че преразгледаното индикативно разпределение на средствата по линия на ИПП II за Сърбия за периода 2018 – 2020 г. възлиза на сумата от 728 милиона евро; като има предвид, че Сърбия получи междинно възнаграждение за постигнатите резултати;

  1.  приветства продължаващата ангажираност на Сърбия по нейния път на интеграция към Европейския съюз; призовава Сърбия, с подкрепата на Комисията, да популяризира активно това стратегическо решение сред сръбската общественост и да засили допълнително своевременното и прозрачно информиране и гарантиране на видимостта на ЕС и финансираните от него проекти и програми;

  2.  подчертава, че цялостното прилагане на реформите и политиките е основен показател за успеха на процеса на интеграция; призовава Сърбия да подобри планирането, координирането и наблюдението във връзка с прилагането на новото законодателство и новите политики; приветства приемането на трето преразглеждане на националната програма за приемане на достиженията на правото на ЕС и предупреждава за последиците от неправилното транспониране на важни законодателни актове на ЕС във връзка с постигането на съответствие с достиженията на правото на ЕС; приветства оценката на Комисията от нейното съобщение, озаглавено „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“, според която чрез демонстриране на силна политическа воля, провеждане на реални и трайни реформи и окончателно решаване на споровете със съседите Сърбия би могла да стане член на ЕС; призовава Съвета и Комисията да подкрепят отварянето на технически подготвените глави и да ускорят целия процес на преговори за присъединяване, ако е постигнат необходимият напредък, особено по отношение на принципите на правовата държава като основна област;

  3.  приветства успешното приключване на процеса на програмиране на ИПП за 2018 г. и подписването на споразумението за финансиране на Инструмента за предприсъединителна помощ за развитието на селските райони (IPARD II); призовава Комисията, при изготвянето на новия Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III), да включи подходящи разпоредби за подкрепа на евентуалното присъединяване на Сърбия към ЕС;

  4.  приветства напредъка, постигнат от Сърбия във връзка с развитието на функционираща пазарна икономика, която да гарантира икономически растеж и запазване на макроикономическата и паричната стабилност; подчертава, че Сърбия е постигнала добър напредък при преодоляването на някои слабости в политиката, които бяха проблем в миналото, по-специално чрез консолидация на бюджета; подчертава обаче, че все още е налице високо равнище на безработица, изтичане на мозъци и трудова неактивност; призовава Сърбия да разработи устойчив план за бъдещето на държавните предприятия; подчертава първостепенното значение на малките и средните предприятия (МСП) за икономиката на Сърбия и призовава за по-прозрачна и по-облекчена бизнес среда; подкрепя присъединяването на Сърбия към Световната търговска организация (СТО);

  5.  изразява загриженост относно трайната безработица и подчертава значението на обучението и развитието на предприемачески умения сред младите хора; призовава Сърбия да подобри положението на жените на пазара на труда; призовава Сърбия да засили тристранния диалог; призовава за изменение на Закона за вноските за задължително социално осигуряване и на Закона за здравно осигуряване с цел предотвратяване на дискриминацията спрямо дребните земеделски производители;

  6.  отбелязва президентските избори, проведени на 2 април 2017 г.; приветства общото провеждане на изборите и призовава органите да гарантират прилагането на международните стандарти; призовава органите на управление да изпълнят и приложат изцяло препоръките на мисията за наблюдение на избори на ОССЕ/БДИПЧ, и по-специално да осигурят равнопоставеност при провеждането на предизборната кампания, както и да започнат диалог с местните независими мисии за наблюдение на изборите; призовава органите на управление да разследват надлежно сигналите за нередности, насилие и сплашване, подадени при предходни изборни процеси; отбелязва със загриженост липсата на прозрачност при финансирането на политическите партии и предизборните кампании; изтъква, че финансирането на политическите партии трябва да бъде прозрачно и в съответствие с международните стандарти;

  7.  призовава Сърбия да постигне по-голямо съответствие с външната политика и политиката на сигурност на ЕС, включително политиката ѝ по отношение на Русия, също така в рамките на ООН; приветства значителния принос на Сърбия и продължаващото ѝ участие в редица мисии и операции на ЕС по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) (EUTM Мали, EUTM Сомалия, EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA), като страната участва в 4 от 6-те военни мисии или операции, провеждани в момента от Съюза; все пак изразява загриженост относно продължаващото военно сътрудничество на Сърбия с Русия и Беларус;

  8.  поздравява Сърбия за нейния конструктивен подход при управлението на последиците от миграционната и бежанска криза, както и значителните усилия, които страната положи за осигуряване на подслон и хуманитарна помощ, главно с подкрепата на ЕС; приветства приемането от Сърбия на нов Закон за убежището, Закон за чужденците и Закон за граничния контрол; настоятелно призовава Сърбия постепенно да приведе визовата си политика в съответствие с тази на ЕС; отбелязва със загриженост, че нехармонизираната визова политика на Сърбия създава възможности за незаконна миграция и контрабанда към държави от ЕС, както и към съседни държави извън ЕС; настоятелно призовава Сърбия да въведе механизъм за връщане на незаконните мигранти, който да бъде в съответствие с достиженията на правото на ЕС, и да подобри още повече капацитета си за удовлетворяване на потребностите на непридружените непълнолетни лица; призовава Сърбия да намери приемливо решение за бежанците от съседните държави, включително във връзка с техните нужди от жилищно настаняване и достъпа им до работа и образование;

  Принципи на правовата държава

  9.  настоятелно призовава Сърбия да активизира усилията си за провеждане на реформи в областта на правовата държава, и по-специално за гарантиране на независимостта и цялостната ефективност на съдебната система; подчертава, че следва да се отдели специално внимание на прилагането на ефективни реформи в тази област; отбелязва, че макар да е постигнат известен напредък за намаляване на натрупването на стари изпълнителни дела и за въвеждане на мерки за хармонизиране на съдебната практика, независимостта на съдебната система в Сърбия не е напълно гарантирана и възможността за оказване на политическо влияние върху съдебната система продължава да буди безпокойство; призовава Сърбия да увеличи отчетността, безпристрастността, професионализма и цялостната ефективност на съдебната система и да създаде система за предоставяне на безплатна правна помощ, която да осигури широк кръг от лица, предоставящи безплатна правна помощ; призовава да бъдат изпълнени решенията на Европейския съд по правата на човека;

  10.  отново посочва, че е важно да се засили борбата срещу корупцията и настоятелно призовава Сърбия да покаже ясен ангажимент за справяне с този проблем; приветства прилагането на Закона за организацията и правомощията на националните органи с цел предотвратяване на организираната престъпност, тероризма и корупцията; приветства приемането на измененията по раздела за икономическите престъпления от Наказателния кодекс на страната и насърчава Сърбия да ги прилага изцяло, включително и изменението относно злоупотребата със служебно положение, с цел предотвратяване на възможни злоупотреби; призовава за продължаване на изпълнението на националната стратегия за борба с корупцията, както и на плана за действие; подновява призива си към Сърбия да приеме бързо нов закон за своята Агенция за борба с корупцията, за да подобри планирането, координирането и наблюдението във връзка с прилагането на новото и действащото законодателство и политики; подчертава важността на факта, че Агенцията успява да си осигури и запази човешките и финансовите ресурси, от които се нуждае, за да може да изпълнява мандата си по независим начин; подчертава, че членовете на Агенцията за борба с корупцията трябва да бъдат избирани съгласно принципите за прозрачност и липса на конфликт на интереси или политическа принадлежност; призовава органите да запълнят всички незаети работни места в Агенцията; призовава Сърбия да продължи да подобрява своите резултати по отношение на провеждането на разследвания, повдигането на обвинения и издаването на окончателни присъди по дела за корупция на високо равнище, и да публикува редовно статистика за резултатите от разследванията на всички случаи на предполагаема корупция на държавни служители;

  11.  призовава сръбските органи да изпълнят препоръките на Групата държави срещу корупцията (GRECO); призовава сръбския парламент да изпълни по-специално препоръките по отношение на предотвратяването на корупцията и конфликтите на интереси и да приеме кодекса за поведение;

  12.  признава, че е постигнат известен напредък в борбата срещу корупцията и организираната престъпност и приветства активната роля на Сърбия в международното и регионалното полицейско и съдебно сътрудничество; призовава Сърбия да демонстрира засилена ангажираност и да гарантира осезаеми резултати в тази борба, по-специално чрез постигане на убедителни резултати при разследванията, наказателните преследвания и присъдите по дела за организирана престъпност, включително незаконен трафик и контрабанда на мигранти от Сърбия към ЕС и към държави извън ЕС, убийства, свързани с организираната престъпност, киберпрестъпност, финансови потоци за подкрепа на терористични дейности и изпиране на пари; призовава Сърбия да продължи с цялостното прилагане на плана за действие, договорен със Специалната група за финансови действия (FATF); обръща внимание на нарастващия брой престъпни нападения и призовава за решаването на този проблем чрез пълно сътрудничество със съдебните органи;

  Демокрация, социален диалог, синдикални права и трудови правоотношения

  13.  подчертава, че Сърбия все още не упражнява ефективен контрол върху изпълнителната власт и че прозрачността, приобщаващият характер и качеството на законодателния процес трябва да бъдат допълнително подобрени; приветства все по-малкото използване на ускорени процедури при приемането на законодателство; подчертава обаче, че все още честото използване на ускорени процедури подкопава парламентарния и публичния контрол; подчертава, че следва да се избягват действия, които ограничават способността на сръбския парламент да провежда ефективен дебат и да осъществява контрол по отношение на законодателството; подчертава значението на работата на опозицията в условията на демокрация и подчертава, че нейните политици не следва да бъдат обект на злословия и клевети; изразява загриженост за това, че някои политици злоупотребяват с обществения дебат, за да насърчават засилването на радикализма; призовава за въвеждането на допълнителни мерки за гарантиране на междупартиен диалог и ефективно участие на гражданското общество; призовава сръбския парламент да разгледа практиката за блокиране на законодателния процес и дали тя задушава демократичния дебат; приветства непрекъснатите усилия на сръбския парламент за подобряване на прозрачността чрез дебати относно преговорните позиции на Сърбия по главите за присъединяване към ЕС, както и посредством обмен с основния преговарящ екип и с Националния конвент за Европейския съюз; подчертава, че ролята на независимите регулаторни органи, включително омбудсмана, Агенцията за борба с корупцията, Държавната сметна палата и комисаря по въпросите на информацията от обществено значение и защитата на личните данни, трябва да бъде напълно призната и подкрепяна; призовава сръбския парламент да започне да изпълнява констатациите и препоръките на независимите регулаторни органи, и по-специално тези на омбудсмана; припомня, че един от стълбовете на европейския социален модел е социалният диалог и че редовните консултации между правителството и социалните партньори са от голямо значение за предотвратяването на социалното напрежение и конфликти; подчертава, че е от съществено значение социалният диалог да надхвърли обмена на информация и че със заинтересованите страни следва да се провеждат консултации относно важните закони преди подлагането им на парламентарна процедура;

  14.  приветства представянето на проекта за конституционна реформа на съдебната система на страната, внесен във Венецианската комисия за становище; подчертава значението на пълното прилагане на препоръките на Венецианската комисия; насърчава сръбските органи да започнат приобщаващ и смислен обществен дебат, който да се провежда по конструктивен начин, с цел повишаване на осведомеността относно процеса на конституционна реформа в страната; призовава за провеждането на всеобхватни обществени консултации, преди окончателният проект да бъде предаден на сръбския парламент;

  15.  приветства отбелязания от Сърбия напредък за реформа на публичната администрация на страната, по-конкретно чрез приемането на няколко нови закона за заплатите в обществения сектор и трудовите правоотношения, за местното управление и заплатите в автономните провинции, както и за националната академия за обучение; подчертава, че упражняването на политическо влияние при назначаването на лица на висши ръководни длъжности продължава да бъде въпрос, който поражда загриженост; призовава Сърбия да измени Закона за държавните служители, за да гарантира неутралността на публичната администрация; отбелязва, че укрепването на административния капацитет на всички равнища е важно за успешното провеждане на ключови реформи; приветства създаването на Министерство на европейската интеграция, което включва структурите на предишната Сръбска служба за европейска интеграция, която продължава да предоставя политически насоки за европейската интеграция;

  Права на човека

  16.  подчертава, че е създадена законодателната и институционална рамка за зачитане на правата на човека; подчертава, че е необходимо последователно и ефикасно прилагане на тази рамка на територията на цялата страна; призовава Сърбия да приеме новия Закон за защита на данните и да гарантира пълното му съответствие със стандартите и най-добрите практики на ЕС; отбелязва, че са необходими по-нататъшни непрекъснати усилия за подобряване на положението на лицата, принадлежащи към уязвими групи, включително децата, хората с увреждания, хората с ХИВ/СПИН и ЛГБТИ лицата; осъжда продължаващите престъпления от омраза, извършвани срещу роми и ЛГБТИ лица; призовава Сърбия да провежда активно разследвания и наказателни преследвания и да издава присъди за подбудени от омраза престъпления; призовава сръбските органи да насърчават климат на толерантност и да осъждат всички форми на изказвания, подбуждащи към омраза, общественото одобрение и отричане на геноцида, както и престъпленията срещу човечеството и военните престъпления;

  17.  настоятелно призовава Сърбия да засили ролята и капацитета на своите органи с цел защита на уязвимите групи, включително жени, деца и хора с увреждания, както и да осигури по-добро сътрудничество между полицията, прокуратурата и социалните служби в тази връзка; приветства ратифицирането от Сърбия на Конвенцията от Истанбул и неотдавнашните промени във връзка с мерките за закрила на децата от насилие, включително съобщението на правителството за създаването на длъжност „омбудсман за децата“, и призовава органите да наблюдават въздействието от прилагането на законодателството и другите мерки; подчертава, че все още съществуват проблеми със защитата на човешките права на хората с увреждания, и настоятелно призовава правителството да приеме национална стратегия за хората с увреждания;

  18.  настойчиво приканва сръбските органи да увеличат усилията си за подобряване на положението със свободата на словото и свободата на медиите; приветства създаването на новата работна група, която да се заеме с разработването на проекта за стратегия за медиите; подчертава, че заплахите, сплашването и насилието срещу журналисти и медии, включително административният тормоз и сплашването чрез съдебни процедури, продължават да будят безпокойство; призовава държавните служители да бъдат последователни във връзка с публичното осъждане на всяка форма на сплашване на журналисти и да се въздържат от намеса в дейността на медиите и журналистите, включително при провеждането на избори; отбелязва във връзка с това, че въпреки разрешаването на няколко случая и повдигането на някои наказателни обвинения, присъдите продължават да бъдат рядкост; приветства усилията на постоянната работна група, която беше създадена чрез споразумението за сътрудничество и мерки за повишаване на безопасността на журналистите, и призовава органите на управление да демонстрират пълна ангажираност за разследването и преследването по съдебен ред на всички случаи на нападения срещу журналисти и медии; призовава за пълно прилагане на законите за медиите и за укрепване на независимостта на регулаторния орган за електронните медии на страната; приветства подновените усилия за приемане на медийна стратегия, с цел създаване на плуралистична медийна среда, и подчертава във връзка с това значението на провеждането на прозрачни и приобщаващи консултации със заинтересованите страни; подчертава необходимостта от пълна прозрачност по отношение на собствеността върху медиите и тяхното финансиране; призовава за приемането на политики, които да защитават медиите и програмите, излъчвани на езиците на националните малцинства, живеещи в Сърбия;

  19.  призовава сръбските органи да засилят сътрудничеството с организациите на гражданското общество, в т.ч. с организациите на жените и групите за правата на човека, чиято роля е от ключово значение за добре функциониращата демокрация; осъжда негативните кампании и ограниченията срещу някои организации на гражданското общество; призовава за приемане на национална стратегия и свързан с нея план за действие за регулиране на средата, в която действат организациите на гражданското общество; счита, че са необходими допълнителни усилия за осигуряване на системно сътрудничество между правителството и гражданското общество и призовава за повишено внимание при изготвянето и прилагането на законодателство в области, засягащи гражданското общество;

  Зачитане и защита на малцинствата

  20.  приветства приемането на план за действие за прилагане на правата на националните малцинства, както и приемането на наредба за създаване на фонд за националните малцинства; приканва сръбското правителство да прилага изцяло всички международни договори, отнасящи се до правата на малцинствата; все пак подчертава, че напредъкът в областта на гарантирането на правата на националните малцинства е незадоволителен, и призовава за пълно прилагане на плана за действие, както и за подобряване на координацията и участието на заинтересованите страни, включително и на съседните държави, във връзка с нуждите на транспорта и комуникациите; отбелязва, че фондът за националните малцинства функционира и че неговото финансиране е увеличено; приветства приемането на някои много важни закони относно рамката за правата на малцинствата; подновява призива си към Сърбия да гарантира последователно прилагане на законодателството за защита на малцинствата, включително по отношение на образованието и културата, използването на малцинствените езици, представителството в публичната администрация и съдебната система, както и непрекъснатия достъп до медийни и религиозни услуги, на езиците на малцинствата; признава активното участие на националните малцинства на страната в изборните цикли и призовава за приемането на политики, които да гарантират тяхното справедливо политическо представителство в сръбския национален парламент; призовава за пълно прилагане на правото за своевременно вписване на новородените в регистъра за ражданията; подчертава, че насърчаването и защитата на правата на човека, включително правата на националните малцинства, е предпоставка за присъединяването към ЕС;

  21.  отбелязва, че културното многообразие на Войводина допринася за идентичността на Сърбия; подчертава, че автономията на Войводина следва да бъде запазена и че Законът за финансовите ресурси на Войводина следва да бъде приет без по-нататъшно отлагане, както е записано в конституцията;

  22.  приветства приемането на новата стратегия за социално приобщаване на ромите за периода 2016 – 2025 г., заедно с план за действие, който включва образованието, здравеопазването, жилищното настаняване и заетостта; приветства факта, че в стратегията се признава, че ромските жени са подложени на особена дискриминация; настоятелно призовава Сърбия да определи ясни цели и показатели за наблюдение на изпълнението на новата стратегия; изразява загриженост във връзка с високия процент на момичетата от ромски произход, които отпадат от училище; отбелязва, че по-голямата част от ромите са засегнати от социално изключване и се сблъскват със системни нарушения на техните права; призовава за пълно прилагане на новата стратегия за приобщаване на ромите, както и на плана за действие; изтъква, че е важно да се разработят политики, които да допринасят за борбата с дискриминацията срещу ромите и антиромските настроения; призовава за осигуряването на възможности на всички равнища за пълноценно публично и политическо участие на ромите;

  Регионално сътрудничество и добросъседски отношения

  23.  приветства факта, че Сърбия продължава да се ангажира за поддържане на конструктивни двустранни отношения с другите държави, обхванати от процеса на разширяване, както и със съседните държави членки; приветства факта, че Сърбия запази ангажимента си по редица инициативи за регионално сътрудничество, като например Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, Съвета за регионално сътрудничество, Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА), Адриатическо-йонийската инициатива, макрорегионалните стратегии на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR), стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR), процеса Бърдо-Бриюни, инициативата на Шестте относно Западните Балкани и нейната програма за свързаност, както и Берлинския процес; приветства постигнатите досега резултати по инициативата на Шестте относно Западните Балкани и призовава за по-нататъшното развитие на регионалното икономическо пространство; подновява призива си към Сърбия да приложи мерките за реформа на свързаността, обвързани с програмата за свързаност; приветства усилията на Сърбия за отдаване на приоритет на инфраструктурните инвестиции и подчертава значението на по-голямата свързаност в региона; отбелязва, че трябва да се положат повече усилия за икономическото и социалното развитие на граничните региони, за да се предотврати тяхното обезлюдяване; подкрепя предложението за намаляване на таксите за роуминг в Западните Балкани; подчертава, че неразрешените двустранни спорове не следва да оказват отрицателно въздействие върху процеса на присъединяване; категорично подкрепя ангажимента на партньорите от Западните Балкани да продължат да укрепват добросъседските отношения, регионалната стабилност и взаимното сътрудничество; припомня, че ЕС е решен да засили и активизира своята ангажираност за подкрепа на промените в региона;

  24.  приветства приемането на национална стратегия за разследването и наказателното преследване на военни престъпления; отбелязва приемането на стратегия на прокуратурата за разследване и наказателно преследване на военни престъпления и настоятелно призовава Сърбия да изпълни всички предвидени дейности; приветства назначаването през май 2017 г. на нов прокурор за военните престъпления; повтаря призива си за изпълнението на тази стратегия, по-специално чрез повдигането на обвинения, и за приемането на оперативна стратегия за наказателно преследване; призовава Сърбия да разследва ефективно всички дела за военни престъпления, и по-специално знаковите дела, и да си сътрудничи със своите регионални партньори по тези дела; призовава Комисията и държавите членки да положат допълнителни усилия за решаването на тези въпроси в процеса на преговори между ЕС и Сърбия; настоятелно призовава органите да продължат да разглеждат проблема с изчезналите лица по време на войните от 90-те години на миналия век; отново призовава Сърбия за пълно сътрудничество с действащия Международен остатъчен механизъм за наказателните трибунали; настоятелно призовава сръбските органи да продължат да работят по въпроса за съдбата на изчезналите лица, включително да отворят държавните архиви, свързани с периода на войната; настоятелно призовава Сърбия да изготви схема за обезщетяване на жертвите и техните семейства; потвърждава подкрепата си за инициативата за създаване на регионалната комисия за установяване на фактите за военните престъпления и другите тежки нарушения на правата на човека, извършени на територията на бивша Югославия; подчертава значението на работата, извършвана от Регионалната служба за младежко сътрудничество и нейните местни клонове, с цел насърчаване на помирение сред младите хора; призовава за допълнителни изменения на Закона за реституцията и подчертава значението на недискриминационното третиране на лицата с реституционни претенции спрямо другите бенефициенти, по-специално във връзка с регистрацията на публична собственост;

  25.  приветства продължаващата ангажираност на Сърбия в процеса на нормализиране на отношенията с Косово и ангажимента ѝ за прилагане на споразуменията, постигнати в рамките на диалога с посредничеството на ЕС; приветства факта, че сръбският президент започна вътрешен диалог относно Косово; отново призовава за продължаване на действията за добросъвестно, своевременно и пълно прилагане на всички постигнати до момента договорености, включително и тези за енергетиката, и насърчава двете страни да продължат решително процеса на нормализиране; подчертава значението на създаването на асоциация/общност на общините със сръбско мнозинство; подчертава, че трябва да се ускори работата по започване на нов етап от диалога с оглед на пълно нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово, като това ще бъде определено в правно обвързващо споразумение; подновява призива си към Европейската служба за външна дейност да извърши оценка на резултатите, постигнати от страните при изпълнението на техните задължения; недвусмислено осъжда убийството на политика Оливер Иванович, принадлежащ към косовското сръбско малцинство, и подчертава необходимостта от реално сътрудничество между косовските и сръбските следователи, както и от международна подкрепа, за да може извършителите да бъдат изправени пред съда;

  26.  отбелязва текущия дебат и публичните изявления относно възможни корекции на границата между Сърбия и Косово, включително размяната на територии; подчертава мултиетническия характер на Косово и на Сърбия и че целта в региона не следва да бъде постигането на етнически хомогенни държави; подкрепя диалога, провеждан със съдействието на ЕС, като рамка за постигане на споразумение за пълно нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово; счита, че споразумението ще бъде приемливо единствено ако двете страни постигнат взаимно съгласие по него, като вземат предвид общата стабилност в региона и международното право;

  27.  изразява загриженост относно многократните изявления на високопоставени политици, които поставят под съмнение териториалната цялост на Босна и Херцеговина, и осъжда всяка форма на националистическа реторика, насочена към насърчаване на разпадането на тази страна;

  Енергетика и транспорт

  28.  призовава Сърбия да приложи напълно мерките за реформа на свързаността в сектора на енергетиката; насърчава Сърбия да развива конкуренцията на пазара на газ и да изпълнява съответните задължения по отношение на отделянето на собствеността, както е предвидено в третия енергиен пакет; призовава Сърбия да развие енергийната си политика, за да намали зависимостта от вноса на руски газ; приветства усилията на страната за насърчаване на инвестициите в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници; припомня, че законодателството относно ефективното използване на енергията не съответства напълно на съответните директиви на ЕС; призовава Сърбия да диверсифицира енергийните си източници, като добави други възобновяеми енергийни източници;

  29.  приветства съвместния ангажимент, подписан от Сърбия и България на 17 май 2018 г., по повод на срещата на високо равнище на лидерите на държавите от Западните Балкани в София, за изграждането на газопреносна връзка между двете държави и приемането на пакета ИПП за 2018 г., включващ стратегически важния инфраструктурен проект за магистралата на мира „Ниш – Мердаре – Прищина“, който ще позволи по-добра транспортна връзка между Централна Сърбия и Косово и който има символично значение за отношенията в региона;

  30.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с обезпокоителното равнище на замърсяване на въздуха в Сърбия, заради което, по данни на Световната здравна организация, през 2016 г. около 6 500 души са починали от респираторни заболявания; във връзка с това призовава сръбските органи да приемат необходимите краткосрочни мерки за справяне с тази ситуация и да реформират ефективно средносрочните и дългосрочните политики за транспорт и мобилност в големите градове;

  °

  °  °

  31.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителството и парламента на Сърбия.

  • [1]  ОВ C 331, 18.9.2018 г., стр. 71.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  9.10.2018

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  49

  3

  6

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Gilles Pargneaux, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Andor Deli, Ivan Štefanec

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  49

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

  ECR

  Amjad Bashir, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo

  PPE

  Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andor Deli, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, László Tőkés

  S&D

  Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero

  3

  -

  ENF

  Jean-Luc Schaffhauser

  NI

  Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

  6

  0

  ENF

  Mario Borghezio

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  Последно осъвременяване: 7 ноември 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност