Postup : 2018/2146(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0331/2018

Předložené texty :

A8-0331/2018

Rozpravy :

PV 28/11/2018 - 22
CRE 28/11/2018 - 22

Hlasování :

PV 29/11/2018 - 8.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0478

ZPRÁVA     
PDF 567kWORD 63k
16.10.2018
PE 623.683v03-00 A8-0331/2018

o zprávě Komise o Srbsku za rok 2018

(2018/2146(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: David McAllister

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zprávě Komise o Srbsku za rok 2018

(2018/2146(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Soluni ve dnech 19.–20. června 2003,

–  s ohledem na prohlášení summitu EU a zemí západního Balkánu ze dne 17. května 2018 konaného v Sofii a na jeho „sofijský program priorit“,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/213/ES ze dne 18. února 2008 o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství se Srbskem a o zrušení rozhodnutí 2006/56/ES,

–  s ohledem na stanovisko Komise ze dne 12. října 2011 k žádosti Srbska o členství v Evropské unii (SEC(2011)1208), na rozhodnutí Evropské rady ze dne 2. března 2012 o udělení statusu kandidátské země Srbsku a na rozhodnutí Evropské rady přijaté ve dnech 27. a 28. června 2013 o zahájení přístupových jednání se Srbskem,

–  s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Srbskou republikou na straně druhé, jež vstoupila v platnost dne 1. září 2013,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999), na poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora ze dne 22. července 2010 o otázce souladu jednostranného vyhlášení nezávislosti Kosova s mezinárodním právem a na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 64/298 ze dne 9. září 2010, jež vzala na vědomí obsah stanoviska Mezinárodního soudního dvora a uvítala ochotu EU zprostředkovat dialog mezi Srbskem a Kosovem,

–  s ohledem na berlínský proces zahájený dne 28. srpna 2014,

–  s ohledem na prohlášení a doporučení přijatá na osmé schůzi Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení mezi EU a Srbskem (SAPC) konané ve dnech 13.–14. června 2018,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE/ODIHR) o jeho omezené misi vyslané k pozorování předčasných parlamentních voleb v Srbsku, které se konaly dne 29. července 2016,

–  s ohledem na zprávu mise, kterou za účelem vyhodnocení prezidentských voleb v Srbsku konaných dne 2. dubna 2017 vyslala Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE/ODIHR),

–  s ohledem na zprávu Komise o Srbsku za rok 2018 ze dne 17. dubna 2018 (SWD(2018)0152),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. února 2018 s názvem „Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu“, COM(2018)0065,

–  s ohledem na společné závěry hospodářského a finančního dialogu mezi EU a zeměmi západního Balkánu a Tureckem ze dne 23. května 2017 (9655/17),

–  s ohledem na čtvrté zasedání Rady pro stabilizaci a přidružení mezi EU a Srbskem, které se konalo dne 16. listopadu 2017,

–  s ohledem na osmé zasedání na ministerské úrovni v rámci konference o přistoupení Srbska k EU, které se konalo dne 25. června 2018,

–  s ohledem na zprávu antikorupčního orgánu Rady Evropy GRECO o Srbsku z července 2015 a na zprávu čtvrtého hodnotícího kola skupiny států GRECO ze dne 20. října 2017 s názvem „Prevence korupce mezi poslanci, soudci a státními zástupci“,

–  s ohledem na hodnocení Komise ze dne 17. dubna 2018 týkající se programu Srbska v oblasti hospodářských reforem na období 2018–2020 (SWD(2018)0132) a na společné závěry Rady ze zasedání v rámci hospodářského a finančního dialogu mezi EU a zeměmi západního Balkánu ze dne 25. května 2018,

–  s ohledem na stanovisko Benátské komise ze dne 25. června 2018 k návrhům změn ústavních ustanovení o soudnictví,

–  s ohledem na výsledek průzkumu Světové banky a Rozvojového programu OSN z roku 2017 o marginalizovaných Romech na západním Balkáně, který podpořila Evropská Komise,

–  s ohledem na společný pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020)“,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2017 o zprávě Komise o Srbsku za rok 2016(1),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0331/2018),

A.  vzhledem k tomu, že jako všechny země aspirující na členství v EU musí být také Srbsko hodnoceno podle toho, do jaké míry splňuje, uplatňuje a dodržuje stejný soubor kritérií, a vzhledem k tomu, že časový plán pro přistoupení se odvíjí od kvality nezbytných reforem a odhodlání je provést; vzhledem k tomu, že přistoupení k EU je a vždy bude procesem založeným na zásluhách, který je zcela závislý na objektivním pokroku, jehož každá země včetně Srbska dosáhla;

B.  vzhledem k tomu, že od zahájení jednání se Srbskem bylo otevřeno 14 kapitol, z nichž dvě byly prozatímně uzavřeny;

C.  vzhledem k tomu, že v návaznosti na První dohodu o zásadách normalizace vztahů s Kosovem ze dne 19. dubna 2013 a na dohody ze srpna 2015 se Srbsko neustále snaží o normalizaci vztahů s touto zemí; vzhledem k tomu, že Srbsko je do tohoto dialogu zapojeno i nadále;

D.  vzhledem k tomu, že Srbsko přispívá k prohloubení regionální spolupráce a upevnění dobrých sousedských vztahů a také k míru a stabilitě, usmíření a atmosféře napomáhající řešení otevřených dvoustranných otázek z minulosti;

E.  vzhledem k tomu, že Srbsko se neustále zasazuje o vytvoření fungujícího tržního hospodářství a snaží se o dosažení pozitivních výsledků při plnění povinností uvedených v Dohodě o stabilizaci a přidružení;

F.  vzhledem k tomu, že právní stát je jednou ze základních hodnot, na nichž je EU založena, a že je tato hodnota ústředním prvkem procesu rozšíření i procesu stabilizace a přidružení; vzhledem k tomu, že k řešení zbývajících důležitých úkolů v této oblasti, v rámci boje proti korupci a organizovanému zločinu a při ochraně základních práv jsou nezbytné reformy, zejména zajištění nezávislého, nestranného, odpovědného a účinného soudnictví;

G.  vzhledem k tomu, že Srbsko ratifikovalo všechny základní úmluvy Mezinárodní organizace práce, zejména Úmluvu o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se z roku 1948 (č. 87), Úmluvu o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat z roku 1949 (č. 98) a Úmluvu o nucené práci z roku 1930 (č. 29);

H.  vzhledem k tomu, že zvlášť závažné znepokojení nadále vyvolává situace týkající se svobody projevu a nezávislosti sdělovacích prostředků, kterou je třeba prioritně řešit rozhodným a účinným způsobem;

I.  vzhledem k tomu, že Srbsko využívá Nástroj pro předvstupní pomoc (NPP II), v jehož rámci bylo pro tuto zemi na období 2014–2020 vyčleněno orientačně 1,5 mld. EUR; vzhledem k tomu, že zrevidovaná orientační výše prostředků vyčleněných z nástroje NPP II pro Srbsko na období 2018–2020 činí 728 milionů EUR; vzhledem k tomu, že na základě dosažených výsledků byly Srbsku v polovině období přiděleny další mimořádné prostředky;

1.  vítá trvalou angažovanou snahu Srbska o další integraci s Evropskou unií; vyzývá Srbsko, aby s podporou ze strany Komise aktivně podporovala toto strategické rozhodnutí mezi srbskou veřejností a včas poskytovalo transparentní informace a zajistilo větší viditelnost EU a projektů a programů, které financuje;

2.  zdůrazňuje, že klíčovým ukazatelem úspěšnosti procesu integrace je řádné uplatňování reforem a příslušných opatření; vyzývá Srbsko ke zlepšení plánování, koordinace a kontroly uplatňování nových právních předpisů a opatření; vítá přijetí třetí revize národního programu pro přijetí právních předpisů EU a varuje před důsledky nedostatečného provedení důležitých právních předpisů EU v právu Srbska na sladění s právními předpisy Unie; vítá posouzení Komise, které je předmětem jejího sdělení s názvem „Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu“, v němž se uvádí, že Srbsko by se mohlo stát členem EU, pokud bude mít silnou politickou vůli, zajistí skutečné a trvalé reformy a nabídne konečné řešení sousedských sporů; vyzývá Radu a Komisi, aby pokud to bude umožněno dosažením nezbytného pokroku, zejména v zásadní oblasti, kterou je dodržování zásad právního státu, podpořily otevření technicky připravených kapitol a urychlily celkový postup jednání o přistoupení k EU;

3.  vítá úspěšné dokončení plánování programů v rámci nástroje NPP za rok 2018 a podepsání finanční dohody ohledně nástroje IPARD II; vyzývá Komisi, aby při koncipování nového nástroje pro předvstupní pomoc (NPP III) zajistila, že bude obsahovat vhodná ustanovení pro případné přistoupení Srbska k EU;

4.  vítá pokrok, kterého Srbsko dosáhlo při budování fungujícího tržního hospodářství, zajišťování ekonomického růstu a zachování makroekonomické a měnové stability; zdůrazňuje, že Srbsko dosáhlo při řešení některých politických nedostatků, které byly v minulosti problémem, významného pokroku, zejména na základě konsolidace rozpočtu; poukazuje však na stále vysokou nezaměstnanost, významný odliv mozků a absenci hospodářské činnosti; vyzývá Srbsko, aby vypracovalo udržitelný plán pro budoucnost státních podniků; zdůrazňuje, že pro Srbsko mají zásadní význam malé a střední podniky, a vyzývá k vytvoření transparentnějšího a méně náročného podnikatelského prostředí; podporuje vstup Srbska do Světové obchodní organizace (WTO);

5.  vyjadřuje znepokojení nad přetrvávající nezaměstnaností a poukazuje na význam odborného vzdělávání mladých lidí a rozvíjení jejich podnikatelských dovedností; vyzývá Srbsko, aby zlepšilo postavení žen na pracovním trhu; vyzývá Srbsko, aby posílilo třístranný dialog; vyzývá k novelizaci zákona o příspěvcích do povinného systému sociálního zabezpečení a zákona o zdravotním pojištění, aby se zabránilo diskriminaci malých zemědělských podniků;

6.  bere na vědomí prezidentské volby konané dne 2. dubna 2017; vítá obecný průběh voleb a vyzývá orgány, aby zajistily uplatňování mezinárodních norem; vyzývá příslušné orgány, aby se v plném rozsahu zabývaly a řídily doporučeními, která vydala volební pozorovatelská mise OBSE/ODIHR, zejména aby zajistily v období volební kampaně rovné podmínky pro všechny, a aby se zapojily do dialogu s domácími nezávislými volebními pozorovatelskými misemi; vyzývá příslušné orgány, aby řádně vyšetřily stížnosti týkající se případů nesrovnalostí, násilí a zastrašování, k nimž došlo během posledních voleb; se znepokojením si všímá nedostatečné transparentnosti při financování politických stran a volebních kampaní; zdůrazňuje, že financování politických stran musí být transparentní a v souladu s mezinárodními normami;

7.  vyzývá Srbsko, aby urychlilo slaďování své zahraniční a bezpečnostní politiky s EU, včetně politiky týkající se Ruska, a to i v rámci OSN; vítá důležitý příspěvek Srbska a jeho trvalé zapojení do celé řady misí a operací společné bezpečnostní a obranné politiky EU (SBOP) (EUTM Mali, EUTM Somálsko, EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA), kdy se zapojilo do čtyř ze šesti misí nebo operací, které Unie v současnosti vede; je však znepokojen pokračující vojenskou spoluprací Srbska s Ruskem a Běloruskem;

8 .  pochvalně se vyjadřuje o konstruktivním přístupu Srbska ke zvládání důsledků migrační a uprchlické krize a o rozsáhlých snahách, které tato země vynaložila při zajišťování útočiště a humanitárních dodávek uprchlíkům, především s podporou ze strany EU; vítá přijetí nového azylového zákona, zákona o cizích státních příslušnících a zákona o ochraně hranic ze strany Srbska; naléhavě vyzývá Srbsko, aby postupně sladilo svou vízovou politiku s politikou EU; se znepokojením konstatuje, že odlišná vízová politika Srbska otevřela možnost nelegální migrace a pašování do zemí EU i sousedních třetích zemí; naléhavě vyzývá Srbsko, aby zavedlo stabilní mechanismus pro navracení nelegálních migrantů, který by byl v souladu s právními předpisy EU, a aby dále rozšířilo své kapacity při zajišťování potřeb nezletilých osob bez doprovodu; vyzývá Srbsko, aby nalezlo realizovatelné řešení problému uprchlíků ze sousedních zemí, mj. pokud jde o jejich bydlení a přístup k práci a vzdělávání;

Právní stát

9.  naléhavě vyzývá Srbsko, aby zintenzivnilo své snahy o reformu v oblasti právního státu, a zejména aby zajistilo nezávislost a celkově účinné fungování soudního systému; zdůrazňuje, že je nutné se zaměřit zejména na provádění účinné reformy v této oblasti; poukazuje na to, že zatímco se do určité míry podařilo omezit počet nevyřízených starých případů v oblasti prosazování práva a zavést opatření na sjednocení soudní praxe, nezávislost soudů stále není v Srbsku plně zajištěna, přičemž prostor pro politický vliv na soudnictví vyvolává i nadále znepokojení; vyzývá Srbsko, aby rozšířilo odpovědnost, nestrannost, profesionalitu a celkovou účinnost soudnictví a zavedlo systém bezplatně poskytované právní pomoci zajišťující široké spektrum poskytovatelů bezplatné právní pomoci; vyzývá k provedení rozsudků Evropského soudu pro lidská práva;

10.  znovu opakuje, že je důležité zintenzivnit boj proti korupci, a naléhavě vyzývá Srbsko, aby při řešení tohoto problému prokázalo jasné odhodlání; vítá uplatňování zákona o organizaci a pravomocech státních orgánů při potlačování organizované trestné činnosti, terorismu a korupce; vítá přijetí novely toho oddílu srbského trestního zákoníku, který se věnuje hospodářským trestným činům, a vyzývá Srbsko, aby tuto novelu, včetně novelizovaných ustanovení o zneužití pravomoci, plně uplatňovalo, tak aby zabránilo jakémukoli jejímu zneužívání; vyzývá k dalšímu uplatňování národní protikorupční strategie a akčního plánu; znovu vyzývá Srbsko, aby urychleně přijalo nový zákon o zřízení protikorupčního úřadu s cílem zlepšit plánování, koordinaci a kontrolu uplatňování nových i stávajících právních předpisů a opatření; zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné, aby tento úřad získal lidské a finanční zdroje, které potřebuje k nezávislému plnění svých úkolů, a aby si je byl schopen zachovat; zdůrazňuje, že členové protikorupčního úřadu musejí být voleni podle zásad transparentnosti a neexistence střetu zájmů či stávající politické příslušnosti; vyzývá srbské orgány, aby obsadily veškerá volná místa v tomto úřadě; vyzývá Srbsko, aby dále zlepšovalo své výsledky v oblasti vyšetřování, obvinění a odsouzení v korupčních případech na nejvyšší úrovni a aby pravidelně zveřejňovalo statistické údaje o výsledcích vyšetřování ve všech případech údajné korupce veřejných činitelů;

11.  vyzývá srbské orgány, aby se řídily doporučeními skupiny států proti korupci (GRECO); vyzývá srbský parlament, aby se zabýval zejména doporučeními týkajícími se předcházení korupci a střetům zájmů a aby přijal kodex chování;

12.  je si vědom určitého pokroku, jehož bylo dosaženo v boji proti korupci a organizovanému zločinu, a vítá aktivní úlohu Srbska v rámci mezinárodní a regionální policejní a justiční spolupráce; vyzývá Srbsko, aby se dále zasazovalo o boj proti korupci a dosálo hmatatelných výsledků, zejména na základě přesvědčivých výsledků při vyšetřování, stíhání a vynášení odsuzujících rozsudků v případech organizovaného zločinu, mj. pokud jde o nezákonné obchodování s migranty a jejich pašování ze Srbska do EU a třetích zemí, o vraždy spojené s organizovaným zločinem, počítačovou kriminalitu, finanční toky na podporu teroristické činnosti a praní špinavých peněz; vyzývá Srbsko, aby pokračovalo v uplatňování celého akčního plánu dohodnutého s Finančním akčním výborem; poukazuje na zvyšující se počet zločinných útoků a vyzývá k jejich řešení na základě neomezené spolupráce se soudními orgány;

Demokracie, sociální dialog, práva odborů a pracovněprávní vztahy

13.  zdůrazňuje, že srbský parlament stále nemá skutečnou kontrolu nad výkonnou mocí a že je nutné zvýšit transparentnost, inkluzivní charakter a kvalitu legislativního procesu; vítá stále omezenější využívání urychleného postupu při schvalování právních předpisů; zdůrazňuje však, že stále časté využívání tohoto postupu podkopává kontrolu ze strany parlamentu a veřejnosti; zdůrazňuje, že je nutné vyhýbat se veškerým krokům, které omezují schopnost srbského parlamentu vést účinnou diskuzi o právních předpisech a provádět jejich kontrolu; poukazuje na význam činnosti opozice v demokratickém státě a zdůrazňuje, že politici by neměli být předmětem očerňování a pomluv; vyjadřuje znepokojení nad tím, že někteří politici zneužívají veřejný diskurz k podpoře radikalismu; vyzývá k přijetí dalších opatření, která by zajistila dialog mezi stranami a účinné zapojení občanské společnosti; vyzývá srbský parlament, aby přehodnotil praxi, kdy dochází k obstrukcím v parlamentu, a zjistil, zda tyto obstrukce nebrání demokratické diskuzi; vítá pokračující snahu srbského parlamentu o zvýšení transparentnosti na základě diskuze o vyjednávacím postoji Srbska, pokud jde o jednotlivé kapitoly v rámci přístupového procesu k EU, a na základě výměny názorů s hlavním vyjednávacím týmem a Národním konventem o Evropské unii; zdůrazňuje, že je nutné plně uznat úlohu nezávislých regulačních orgánů, včetně role veřejného ochránce práv v této zemi, protikorupčního úřadu, státního kontrolního úřadu, komisaře pro informace veřejného významu a ochranu osobních údajů, a podporovat ji; požaduje, aby se srbský parlament podílel na uplatňování závěrů a doporučení nezávislých regulačních orgánů, zejména veřejného ochránce práv; připomíná, že jeden z pilířů evropského sociálního modelu je sociální dialog a že pravidelné konzultace mezi vládou a sociálními partnery mají zásadní význam z hlediska předcházení sociálnímu napětí a konfliktům; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby sociální dialog probíhal nad rámec výměny informací a aby před zahájením parlamentního procesu byly důležité právní předpisy předkládány ke konzultaci zúčastněným stranám;

14.  vítá prezentaci návrhu ústavní reformy srbského soudnictví, která byla Benátské komisi předložena k vyjádření; poukazuje na význam uplatňování všech doporučení této komise; vybízí srbské orgány k zahájení široké inkluzivní smysluplné a konstruktivně vedené veřejné diskuze s cílem zvýšit informovanost o procesu ústavní reformy v zemi; vyzývá k rozsáhlým veřejným konzultacím, které by měly proběhnout před předložením konečného návrhu srbskému parlamentu;

15.  vítá pokrok, kterého Srbsko dosáhlo při reformě veřejné správy, zejména na základě přijetí několika nových zákonů o platech ve veřejné službě a pracovněprávních vztazích, o místní samosprávě a platech jejích zaměstnanců v autonomních provinciích a o národní vzdělávací akademii; zdůrazňuje, že politické ovlivňování při jmenování osob do vedoucích funkcí je i nadále problémem vyvolávajícím znepokojení; vyzývá Srbsko, aby pozměnilo stávající zákon o veřejné službě tak, aby zaručoval neutrální veřejnou správu; konstatuje, že pro úspěšné provádění klíčových reforem je důležité rozšířit administrativní kapacity na všech úrovních; vítá vytvoření Ministerstva pro evropskou integraci, jehož součástí se staly struktury bývalého srbského úřadu pro evropskou integraci a které i nadále zajišťuje politické vedení v oblasti evropské integrace;

Lidská práva

16.  poukazuje na to, že byl zaveden legislativní a institucionální rámec pro dodržování lidských práv; zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit jeho důsledné a účinné uplatňování v celé zemi; vyzývá Srbsko, aby přijalo nový zákon o ochraně osobních údajů a zajistilo, aby byl zcela v souladu s normami a zavedenou praxí v EU; konstatuje, že je třeba nadále vytrvat v úsilí o zlepšení situace osob patřících k ohroženým skupinám, včetně dětí, osob se zdravotním postižením, osob trpících HIV/AIDS a osob z komunity LGBTI; odsuzuje pokračující výskyt trestných činů z nenávisti vůči Romům a osobám z komunity LGBTI; vyzývá Srbsko, aby aktivně vyšetřovalo, stíhalo a odsuzovalo trestné činy z nenávisti; vyzývá srbské orgány, aby podporovaly vytváření atmosféry tolerance a odsoudily všechny formy nenávistných projevů, veřejného schvalování a popírání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů;

17.  naléhavě vyzývá Srbsko, aby posílilo úlohu svých orgánů zabývajících se ochranou ohrožených skupin, včetně žen, dětí a osob se zdravotním postižením, a rozšířilo jejich kapacitu a aby zajistilo v tomto ohledu lepší koordinaci mezi policií, státními zástupci a sociálními službami; vítá ratifikaci Istanbulské úmluvy ze strany Srbska a nedávný vývoj, pokud jde o opatření na ochranu dětí před násilím, mj. prohlášení vlády, že vytvoří úřad veřejného ochránce práv dětí, a vyzývá srbské orgány, aby sledovaly účinek příslušných právních předpisů a dalších opatření; poukazuje na to, že stále existují nedostatky, pokud jde o dodržování práv osob se zdravotním postižením, a naléhavě vyzývá srbskou vládu, aby přijala národní strategii zabývající se touto problematikou;

18.  důrazně vyzývá srbské orgány, aby zvýšily své úsilí o zlepšení situace v oblasti svobody projevu a sdělovacích prostředků; vítá zřízení nové pracovní skupiny, která se věnuje vypracování návrhu strategie pro oblast sdělovacích prostředků; zdůrazňuje, že vyhrožování a násilí vůči novinářům a sdělovacím prostředkům a jejich zastrašování, včetně administrativního obtěžování a zastrašování prostřednictvím soudních řízení, je nadále problémem vyvolávajícím znepokojení; vyzývá úředníky, aby důsledně veřejně odsuzovali veškeré formy zastrašování novinářů a zdrželi se zasahování do činnosti sdělovacích prostředků a novinářů, mj. v souvislosti s volbami; v této souvislosti konstatuje, že zatímco se podařilo vyřešit několik případů a bylo podáno několik obvinění, k odsouzení pachatelů stále dochází jen velmi zřídka; vítá úsilí stálé pracovní skupiny zřízené na základě dohody o spolupráci a opatřeních ke zvýšení bezpečnosti novinářů a vyzývá srbské orgány, aby prokázaly jasné odhodlání k vyšetření všech případů útoků na novináře a sdělovací prostředky a stíhaly je; vyzývá k neomezenému uplatňování zákonů v oblasti sdělovacích prostředků a k posílení nezávislosti srbského Regulačního orgánu pro elektronická média; vítá novou snahu o přijetí strategie pro oblast sdělovacích prostředků, aby bylo možné vytvořit pluralistické mediální prostředí, a poukazuje v této souvislosti na význam transparentních konzultací se všemi zúčastněnými stranami; zdůrazňuje, že je nutné zajistit naprostou transparentnost, pokud jde o vlastnictví sdělovacích prostředků a jejich financování; vyzývá k přijetí politických opatření, která by ochránila sdělovací prostředky a vysílání v jazycích národnostních menšin žijících v Srbsku;

19.  vyzývá srbské orgány, aby prohloubily spolupráci s organizacemi občanské společnosti, včetně organizací bojujících za práva žen a skupin na obranu lidských práv, jejichž úloha má pro dobře fungující demokracii klíčový význam; odsuzuje negativní kampaně a omezení určitých organizací občanské společnosti; požaduje, aby byla přijata národní strategie a příslušný akční plán na regulaci prostředí, v němž tyto organizace působí; domnívá se, že k zajištění systematické spolupráce mezi vládou a občanskou společností je zapotřebí vyvinout další úsilí, a vyzývá k větší pozornosti při vypracovávání a uplatňování právních předpisů v oblastech, které mají vliv na občanskou společnost;

Respektování menšin a jejich ochrana

20.  vítá přijetí akčního plánu pro uplatňování práv národnostních menšin a přijetí výnosu o zřízení fondu pro národnostní menšiny; vyzývá srbskou vládu, aby v plné míře uplatňovala všechny mezinárodní smlouvy týkající se práv menšin; poukazuje na neuspokojivý pokrok v oblasti zajištění práv národnostních menšin a vyzývá k neomezenému uplatňování tohoto akčního plánu a k lepší koordinaci činnosti a zapojení zúčastněných stran, včetně sousedních zemí, pokud jde o potřeby dopravy a komunikací; konstatuje, že fond pro národnostní menšiny už funguje a že došlo k navýšení jeho financování; vítá přijetí zásadních právních předpisů týkajících se práv menšin; znovu žádá Srbsko, aby zajistilo důsledné uplatňování právních předpisů na ochranu menšin, mj. v souvislosti se vzděláváním a kulturou, s používáním menšinových jazyků, s jejich zastoupením ve veřejné správě a v soudnictví a s nepřetržitým přístupem ke sdělovacím prostředkům a bohoslužbám v menšinových jazycích; oceňuje aktivní účast národnostních menšin této země ve volebních cyklech a vyzývá k přijetí politických opatření, která by zajistila jejich spravedlivé politické zastoupení v srbském národním shromáždění; požaduje úplné uplatňování práva na včasnou registraci novorozených dětí; zdůrazňuje, že prosazování a ochrana lidských práv, včetně práv národnostních menšin, je zásadní podmínkou přistoupení k EU;

21.  konstatuje, že k identitě Srbska přispívá i kulturní rozmanitost Vojvodiny; zdůrazňuje, že autonomie Vojvodiny by měla být zachována a že by měl být bezodkladně přijat zákon o finančních zdrojích Vojvodiny, jak je stanoveno v ústavě;

22.  vítá přijetí nové strategie na zapojení Romů do společnosti na období 2016–2025 a akčního plánu pro oblast vzdělávání, zdravotnictví, bydlení a zaměstnání; vítá, že se v této strategii uznává, že romské ženy čelí zvláštní diskriminaci; naléhavě vyzývá Srbsko, aby pro účely sledování provádění této nové strategie stanovilo jednoznačné cíle a ukazatele; je znepokojen vysokou mírou nedokončené základní školní docházky u romských dívek; konstatuje, že většina Romů trpí sociálním vyloučením a čelí systematickému porušováním svých práv: vyzývá k neomezenému uplatňování této nové strategie a akčního plánu; upozorňuje na význam vytvoření opatření k boji proti diskriminaci Romů a protiromskému smýšlení; požaduje, aby byla umožněna smysluplná účast Romů na všech úrovních veřejného a politického života;

Regionální spolupráce a dobré sousedské vztahy

23.  vítá, že Srbsko neustále usiluje o konstruktivní dvoustranné vztahy s dalšími přistupujícími zeměmi a se sousedními členskými státy EU; s potěšením konstatuje, že se Srbsko i nadále angažuje v celé řadě regionálních iniciativ zaměřených na spolupráci, jako je proces spolupráce v jihovýchodní Evropě, Rada pro regionální spolupráci, Středoevropská dohoda o volném obchodu (CEFTA), Jadransko-jónská iniciativa, makroregionální strategie EU pro Podunají (EUSDR), strategie EU pro jadransko-jónský region (EUSAIR), Brdsko-brijunsky proces, iniciativa Západní Balkán šest a jeho program v oblasti propojení a Berlínský proces; vítá dosavadní výsledky iniciativy Západní Balkán šest a vyzývá k dalšímu rozvoji regionálního hospodářského prostoru; znovu vyzývá Srbsko, aby uplatňovalo reformní opatření v oblasti propojení související s agendou propojenosti; vítá snahy Srbska upřednostňovat investice do infrastruktury a poukazuje na význam zvýšeného propojení v daném regionu; konstatuje, že je třeba věnovat větší úsilí hospodářskému a sociálnímu rozvoji příhraničních regionů, aby se zabránilo jejich vylidňování; podporuje návrh na snížení poplatků za roaming na západním Balkánu; zdůrazňuje, že neuzavřené dvoustranné spory by neměly mít nepříznivý vliv na proces přistoupení k EU; rozhodně podporuje příslib partnerů ze západního Balkánu i nadále upevňovat dobré sousedské vztahy, regionální stabilitu a vzájemnou spolupráci; připomíná, že EU je v zájmu podpory transformace daného regionu odhodlána posílit a zintenzivnit svou angažovanost;

24.  vítá přijetí národní strategie pro vyšetřování a trestní stíhání válečných zločinů; bere na vědomí přijetí strategie státního zastupitelství pro vyšetřování a trestní stíhání válečných zločinů a naléhavě vyzývá Srbsko, aby vykonalo veškerou činnost, která se ve strategii uvádí; vítá jmenování nového státního zástupce pro válečné zločiny, k němuž došlo v květnu 2017; znovu opakuje svou výzvu k uplatňování této strategie, zejména na základě předkládání obvinění, a k přijetí operační strategie v oblasti stíhání těchto zločinů; vyzývá Srbsko, aby účinně stíhalo všechny případy válečných zločinů, zejména těch, které se těší velké pozornosti, a aby spolupracovalo na těchto případech se svými regionálními partnery; vyzývá Komisi a členské státy, aby vynaložily další úsilí na vyřešení těchto otázek v rámci procesu vyjednávání mezi EU a Srbskem; naléhavě vyzývá srbské orgány, aby se i nadále zabývaly problémem osob, které zmizely během války v 90. letech 20. století; vyzývá Srbsko, aby se znovu zapojilo do neomezené spolupráce v rámci stávajícího mezinárodního reziduálního mechanismu pro trestní tribunály; naléhavě vyzývá srbské orgány, aby se i nadále zabývaly osudem nezvěstných osob, což zahrnuje i otevření státních archivů souvisejících s obdobím války; naléhavě vyzývá Srbsko, aby vytvořilo systém odškodnění obětí a jejich rodin; znovu vyjadřuje svou podporu iniciativě na vytvoření regionální komise pro hledání pravdy o válečných zločinech a dalším hrubém porušování lidských práv na území bývalé Jugoslávie; poukazuje na význam činnosti Regionální kanceláře pro spolupráci mládeže (RYCO) a jejích místních poboček při propagování usmíření mezi mladými lidmi; požaduje další změny zákona o restitucích a poukazuje na význam rovného zacházení s žadateli o restituce v porovnání s ostatními příjemci, zejména v oblasti registrace veřejného majetku;

25.  vítá trvalý aktivní přístup Srbska k procesu normalizace vztahů s Kosovem a jeho odhodlání naplnit dohody, jichž bylo dosaženo v rámci dialogu vedeném pod záštitou EU; vítá, že srbský prezident zahájil domácí dialog o Kosovu; znovu opakuje svou výzvu, aby obě země usilovaly o plnění veškerých již dosažených dohod, včetně dohod v oblasti energetiky, v dobře víře a bez prodlev, a vybízí obě strany, aby odhodlaně pokračovaly v normalizaci svých vztahů; poukazuje na význam vytvoření sdružení/komunity obcí se srbskou většinou; zdůrazňuje, že je nutné urychlit práci na nové fázi dialogu s cílem dosáhnout celkové normalizace vztahů mezi Srbskem a Kosovem, které mají být definovány v právně závazném dokumentu; opakuje svou výzvu adresovanou ESVČ, aby zhodnotila, jak příslušné strany plní své závazky; jednoznačně odsuzuje zavraždění srbského politika z Kosova Olivera Ivanoviće a poukazuje na naléhavou potřebu dosáhnout skutečné spolupráce mezi kosovskými a srbskými vyšetřovateli a zajistit mezinárodní podporu, aby byli pachatelé postaveni před soud;

26.  bere na vědomí probíhající diskuzi a veřejná prohlášení týkající se možné úpravy hranice mezi Srbskem a Kosovem, včetně výměny území; poukazuje na multietnickou povahu Kosova a Srbska a na to, že cílem by nemělo být vytvoření etnicky homogenních států v tomto regionu; podporuje dialog zprostředkovaný Evropskou unií jakožto rámec pro dosažení komplexní dohody o normalizaci vztahů mezi Srbskem a Kosovem; domnívá se, že jakákoli dohoda bude přijatelná pouze v případě, že se bude zakládat na vzájemné dohodě, přičemž je nutné brát v potaz celkovou stabilitu regionu a mezinárodní právo;

27.  vyjadřuje své znepokojení nad opakovanými prohlášeními vysoce postavených politiků, kteří zpochybňují územní celistvost Bosny a Hercegoviny, a odsuzuje jakoukoli formu nacionalistické rétoriky zaměřené na podporu jejího rozpadu;

Energetika a doprava

28.  vyzývá Srbsko, aby v odvětví energetiky zavedlo veškerá reformní opatření v oblasti propojení; vybízí Srbsko, aby na trhu s plynem vytvořilo konkurenční prostředí a splnilo příslušné povinnosti týkající se oddělení těžby plynu od jeho dodávek, jak předpokládá třetí energetický balíček; vyzývá Srbsko, aby vypracovalo svou energetickou politiku, tak aby došlo ke snížení závislosti na ruském dovozu plynu; vítá jeho snahu o podporu investic v oblasti energetické účinnosti a zdrojů obnovitelné energie; připomíná, že právní předpisy týkající se účinného využívání energie nejsou plně v souladu s příslušnými směrnicemi EU; vyzývá Srbsko, aby diverzifikovalo své energetické zdroje, tak aby zahrnovaly další zdroje obnovitelné energie;

29.  vítá společný závazek týkající se výstavby propojovacího vedení mezi Srbskem a Bulharskem, který dne 17. května 2018 podepsaly tyto dvě země při příležitosti summitu západobalkánských vedoucích představitelů v Sofii, a přijetí balíčku nástroje předvstupní pomoci 2018, který zahrnuje strategicky významný infrastrukturní projekt dálnice míru Niš-Merdare-Priština, jež zajistí lepší dopravní spojení mezi středním Srbskem a Kosovem a má symbolický význam pro vztahy v regionu;

30.  vyjadřuje hluboké obavy nad znepokojivou úrovní znečištění ovzduší v Srbsku, kde podle údajů Světové zdravotnické organizace zemřelo v roce 2016 na respirační onemocnění přibližně 6500 lidí; v této souvislosti vyzývá srbské orgány, aby přijaly nezbytná krátkodobá opatření k řešení této situace a k účinné reformě střednědobých a dlouhodobých opatření v oblasti dopravy a mobility ve velkých městech;

°

°  °

31.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládě a parlamentu Srbska.

(1)

Úř. věst. C 331, 18.9.2018, s. 71.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

9.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

3

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Gilles Pargneaux, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Andor Deli, Ivan Štefanec


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andor Deli, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 9. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí