Procedure : 2018/2146(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0331/2018

Indgivne tekster :

A8-0331/2018

Forhandlinger :

PV 28/11/2018 - 22
CRE 28/11/2018 - 22

Afstemninger :

PV 29/11/2018 - 8.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0478

BETÆNKNING     
PDF 392kWORD 57k
16.10.2018
PE 623.683v03-00 A8-0331/2018

om Kommissionens 2018-rapport om Serbien

(2018/2146(INI))

Udenrigsudvalget

Ordfører: David McAllister

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Kommissionens 2018-rapport om Serbien

(2018/2146(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki, den 19.-20. juni 2003,

–  der henviser til Sofia-erklæringen fra topmødet mellem EU og det vestlige Balkan af 17. maj 2018 og "den prioriterede Sofiadagsorden" herfra,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/213/EF af 18. februar 2008 om principperne, prioriteterne og betingelserne for det europæiske partnerskab med Serbien, og om ophævelse af afgørelse 2006/56/EF,

–  der henviser til Kommissionens udtalelse af 12. oktober 2011 om Serbiens ansøgning om medlemsskab af Den Europæiske Union (SEC(2011)1208), Det Europæiske Råds afgørelse af 2. marts 2012 om at give Serbien status som kandidatland og Det Europæiske Råds afgørelse af 27.-28. juni 2013 om at indlede forhandlinger med Serbien om tiltrædelse af EU,

–  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater og Republikken Serbien, som trådte i kraft den 1. september 2013,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999), den rådgivende udtalelse fra Den Internationale Domstol af 22. juli 2010 om Kosovos ensidige uafhængighedserklærings overensstemmelse med folkeretten samt til FN's Generalforsamlings resolution 64/298 af 9. september 2010, hvori Den Internationale Domstols udtalelse anerkendtes, og der blev udtrykt tilfredshed med EU's vilje til at fremme dialogen mellem Serbien og Kosovo,

–  der henviser til Berlinprocessen, som blev igangsat den 28. august 2014,

–  der henviser til erklæringen og henstillingerne, som blev vedtaget på det ottende møde i Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien den 13.-14. juni 2018,

–  der henviser til den endelige rapport fra Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE/ODIHR) om dets begrænsede valgobservationsmission i forbindelse med det tidlige parlamentsvalg i Serbien den 29. juli 2016,

–  der henviser til OSCE/ODIHR's rapport om valgobservationsmissionen i forbindelse med præsidentvalget i Serbien den 2. april 2017,

–  der henviser til Kommissionens 2018-rapport om Serbien af 17. april 2018 (SWD(2018)0152),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. februar 2018 med titlen "Et troværdigt udvidelsesperspektiv for landene på Vestbalkan og et øget engagement heri fra Den Europæiske Unions side" (COM(2018)0065),

–  der henviser til de fælles konklusioner fra den økonomiske og finansielle dialog mellem EU og det vestlige Balkan og Tyrkiet af 23. maj 2017 (9655/17),

–  der henviser til det fjerde møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Serbien den 16. november 2017,

–  der henviser til det ottende møde på ministerplan under tiltrædelseskonferencen med Serbien den 25. juni 2018,

–  der henviser til rapporten fra juli 2015 fra Europa-Rådets antikorruptionsorgan, GRECO, om Serbien og rapporten af 20. oktober 2017 fra GRECO's fjerde evalueringsrunde om forebyggelse af korruption blandt parlamentsmedlemmer, dommere og anklagere,

–  der henviser til Kommissionens vurdering af 17. april 2018 af Serbiens økonomiske reformprogram for 2018-2020 (SWD(2018)0132) og til de fælles konklusioner fra den økonomiske og finansielle dialog mellem EU, det vestlige Balkan og Tyrkiet, som blev vedtaget af Rådet den 25. maj 2018,

–  der henviser til Venedigkommissionens udtalelse om udkast til ændringer til forfatningsbestemmelserne om domstolene af 25. juni 2018,

–  der henviser til resultatet af 2017-undersøgelsen om marginaliserede romaer på Vestbalkan, som blev støttet af Kommissionen og udført af Verdensbanken og FN's udviklingsprogram,

–  der henviser til tjenestegrenenes fælles arbejdsdokument med titlen "Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020",

–  der henviser til sin beslutning af 14. juni 2017 om Kommissionens 2016-rapport om Serbien(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0331/2018),

A.  der henviser til, at Serbien som ethvert andet land, der ønsker at blive medlem af EU, skal vurderes på grundlag af dets egne resultater med hensyn til opfyldelse, gennemførelse og overholdelse af det samme sæt af kriterier, og til, at kvaliteten af og engagementet i gennemførelsen af de nødvendige reformer afgør tidsplanen for tiltrædelsen; der henviser til, at tiltrædelse er – og fortsat vil være – en meritbaseret proces, som fuldstændigt afhænger af de objektive fremskridt, som det enkelte land, herunder Serbien, gør;

B.  der henviser til, at der, siden forhandlingerne med Serbien blev indledt, er blevet åbnet 14 forhandlingskapitler, hvoraf de to er blevet foreløbigt lukket;

C.  der henviser til, at Serbien løbende har engageret sig i normaliseringen af forbindelserne med Kosovo, hvilket har givet sig udslag i den første aftale om principperne for en normalisering af forbindelserne af 19. april 2013 og i aftalerne fra august 2015; der henviser til, at Serbien til stadighed har været engageret i dialogen;

D.  der henviser til, at Serbien har bidraget til at styrke regionalt samarbejde, gode naboskabsforbindelser samt fred og stabilitet, forsoning og en atmosfære, der er fremmende for behandlingen af udestående bilaterale spørgsmål fra fortiden;

E.  der henviser til, at Serbien til stadighed har været opsat på at skabe en fungerende markedsøkonomi og har fortsat arbejdet med at opbygge en resultatliste i forbindelse med gennemførelsen af forpligtelserne i stabiliserings- og associeringsaftalen;

F.  der henviser til, at retsstatsprincippet er en grundlæggende værdi, som EU bygger på, og som står i centrum for både udvidelsesprocessen og stabiliserings- og associeringsprocessen; der henviser til, at der er behov for reformer for at tackle de vigtige udfordringer, der fortsat findes på dette område, navnlig ved at sikre et uafhængigt, upartisk, ansvarligt og effektivt retsvæsen og i forbindelse med bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet samt beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder;

G.  der henviser til, at Serbien har ratificeret alle Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende konventioner, herunder navnlig konventionen om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig fra 1948 (nr. 87), konventionen om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger fra 1949 (nr. 98) og konventionen om tvangsarbejde fra 1930 (nr. 29);

H.  der henviser til, at situationen med hensyn til ytringsfrihed og mediernes uafhængighed fortsat er et særlig alvorligt problem, der skal behandles som en prioritet på en resolut og effektiv måde;

I.  der henviser til, at Serbien drager fordel af førtiltrædelsesbistand under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II), med et samlet vejledende beløb på 1,5 mia. EUR for perioden 2014-2020; der henviser til, at en revideret vejledende tildeling af IPA II-midler til Serbien for perioden 2018-2020 beløber sig til 728 mio. EUR; der henviser til, at Serbien har fået en belønning på grundlag af midtvejsresultaterne;

1.  glæder sig over Serbiens fortsatte engagement på vejen mod integration i Den Europæiske Union; opfordrer Serbien til med støtte fra Kommissionen aktivt at fremme denne strategiske beslutning i den serbiske befolkning og yderligere at øge mængden af rettidig og gennemsigtig information og synligheden af EU og dets finansierede projekter og programmer;

2.  understreger, at en omhyggelig gennemførelse af reformer og politikker er en vigtig indikator for en vellykket integrationsproces; opfordrer Serbien til at forbedre planlægningen, koordineringen og overvågningen af gennemførelsen af ny lovgivning og nye politikker; glæder sig over vedtagelsen af en tredje revision af det nationale program for indførelse af gældende EU-ret og advarer mod følgerne af en utilstrækkelig gennemførelse af vigtige EU-love om tilpasning til EU-retten; glæder sig over Kommissionens vurdering i dens meddelelse "Et troværdigt udvidelsesperspektiv for landene på Vestbalkan og et øget engagement heri fra Den Europæiske Unions side", at Serbien med stærk politisk vilje – og forudsat at der gennemføres reelle og vedvarende reformer og findes endelige løsninger på tvister med nabolande – kan blive medlem af EU; opfordrer Rådet og Kommissionen til, forudsat at de nødvendige fremskridt, navnlig på det afgørende retsstatsområde, berettiger det, at støtte åbningen af de teknisk forberedte kapitler og at fremskynde den samlede tiltrædelsesforhandlingsproces;

3.  glæder sig over den vellykkede afslutning af IPA 2018-programmeringsprocessen og undertegnelsen af finansieringsaftalen til IPARD II; opfordrer Kommissionen til i forbindelse med udformningen af det nye instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) at indføre passende bestemmelser for at tage højde for Serbiens eventuelle tiltrædelse af EU;

4.  glæder sig over de fremskridt, Serbien har gjort med hensyn til at udvikle en fungerende markedsøkonomi, sikre økonomisk vækst og fastholde makroøkonomisk og monetær stabilitet; understreger, at Serbien har gjort gode fremskridt med hensyn til at tackle nogle af de politiske svagheder, der tidligere har været et problem, særlig gennem budgetkonsolidering; understreger dog, at arbejdsløsheden, hjerneflugten og graden af økonomisk inaktivitet stadig er høj; opfordrer Serbien til at udvikle en holdbar plan for de statsejede virksomheders fremtid; fremhæver de små og mellemstore virksomheders (SMV'ernes) altafgørende betydning for Serbiens økonomi og opfordrer til et mere gennemsigtigt og mindre besværligt erhvervsmiljø; støtter Serbiens tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO);

5.  giver udtryk for bekymring over den vedvarende arbejdsløshed og fremhæver betydningen af uddannelse og udvikling af iværksætterfærdigheder blandt unge; opfordrer Serbien til at forbedre kvindernes stilling på arbejdsmarkedet; opfordrer Serbien til at styrke trepartsdialogen; opfordrer til, at loven om bidrag til tvungen social sikring og loven om sygeforsikring ændres for at forhindre forskelsbehandling af mindre landbrugsproducenter;

6.  tager præsidentvalget den 2. april 2017 til efterretning; glæder sig over den generelle afvikling af valget og opfordrer myndighederne til at sikre, at der anvendes internationale standarder; opfordrer myndighederne til fuldt ud at adressere og gennemføre henstillingerne i rapporten fra OSCE/ODIHR's valgobservationsmission, navnlig til at sørge for lige konkurrencevilkår under valgkampe, og til at indgå i en dialog med uafhængige nationale valgobservationsmissioner; opfordrer myndighederne til grundigt at efterforske de påstande om uregelmæssigheder, vold og intimidering, der opstod i forbindelse med tidligere valgprocesser; bemærker med bekymring den manglende gennemsigtighed i finansieringen af politiske partier og valgkampagner; påpeger, at finansieringen af politiske partier skal være gennemsigtig og i overensstemmelse med internationale standarder;

7.  opfordrer Serbien til at øge dets tilpasning til EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder politikken vedrørende Rusland, også i FN-regi; glæder sig over Serbiens vigtige bidrag til og fortsatte deltagelse i flere af EU's missioner og operationer under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) – (EUTM Mali, EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA) – idet Serbien deltager i fire ud af de seks militære missioner eller operationer, som Unionen gennemfører på nuværende tidspunkt; er imidlertid bekymret over Serbiens fortsatte militære samarbejde med Rusland og Hviderusland;

8 .  roser Serbien for dets konstruktive tilgang til håndtering af konsekvenserne af migrations- og flygtningekrisen, og den store indsats, landet har gjort for at stille husly og humanitære forsyninger til rådighed, primært med støtte fra EU; glæder sig over Serbiens vedtagelse af den nye asyllov, udlændingeloven og loven om grænsekontrol; opfordrer indtrængende Serbien til gradvist at tilpasse dets visumpolitik til EU's; bemærker med bekymring, at Serbiens visumpolitik åbnede en mulighed for ulovlig migration og smugling til EU-lande samt til nabolande uden for EU; opfordrer indtrængende Serbien til at oprette en tilbagesendelsesmekanisme for irregulære migranter, som er i overensstemmelse med gældende EU-ret, og til yderligere at forbedre dets kapacitet til at imødekomme uledsagede mindreåriges behov; opfordrer Serbien til at finde en holdbar løsning for flygtninge fra nabolandene, bl.a. hvad angår deres boligbehov og adgang til arbejde og uddannelse;

Retsstaten

9.  opfordrer indtrængende Serbien til at intensivere dets reformbestræbelser på retsstatsområdet, og navnlig at sikre retssystemets uafhængighed og generelle effektivitet; understreger, at der bør sættes særligt fokus på at gennemføre effektive reformer på dette område; bemærker, at retsvæsenets uafhængighed i Serbien ikke er sikret fuldt ud, og at muligheden for politisk påvirkning af domstolene fortsat er en bekymring, selv om der er gjort visse fremskridt med at reducere puklen af gamle håndhævelsessager og indføre foranstaltninger til harmonisering af domstolspraksis; opfordrer Serbien til at styrke domstolenes ansvarlighed, upartiskhed, professionalisme og generelle effektivitet og til at etablere en ordning med gratis retshjælp, som sikrer et bredt udvalg af leverandører af gratis retshjælp; kræver, at alle Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme gennemføres i praksis;

10.  gør på ny opmærksom på vigtigheden af at optrappe bekæmpelsen af korruption og opfordrer indtrængende Serbien til at vise et tydeligt engagement i at tackle dette problem; glæder sig over gennemførelsen af loven om nationale myndigheders organisering og jurisdiktion med hensyn til afskaffelse af organiseret kriminalitet, terrorisme og korruption; glæder sig over vedtagelsen af ændringerne i afsnittet om økonomiske forbrydelser i landets straffelov og tilskynder Serbien til at gennemføre dem fuldt ud, inklusive ændringen om embedsmisbrug, for at forhindre fejlagtig anvendelse; opfordrer til fortsat gennemførelse af den nationale strategi og handlingsplanen for bekæmpelse af korruption; gentager sin opfordring til, at Serbien hurtigt vedtager en ny lov om dets Korruptionsbekæmpelsesagentur for at forbedre planlægningen og samordningen af og tilsynet med gennemførelsen af ny og eksisterende lovgivning og nye og eksisterende politikker; understreger, at det er afgørende, at agenturet modtager og bevarer de menneskelige og økonomiske ressourcer, det har brug for for at kunne gennemføre sit mandat på uafhængig vis; understreger, at medlemmerne af Korruptionsbekæmpelsesagenturet skal vælges ud fra principperne om gennemsigtighed og fravær af interessekonflikter eller politisk tilhørsforhold; opfordrer myndighederne til at besætte alle ledige stillinger i agenturet; opfordrer Serbien til yderligere at forbedre dets resultatliste for så vidt angår efterforskning, tiltale og endelig domfældelse i korruptionssager på højt niveau og til regelmæssigt at offentliggøre statistikker og oplysninger om resultaterne af efterforskningen i alle sager om offentlige embedsmænds påståede korruption;

11.  opfordrer de serbiske myndigheder til at gennemføre henstillingerne fra Sammenslutningen af Stater mod Korruption (GRECO); opfordrer det serbiske parlament til navnlig at imødekomme henstillingerne vedrørende forebyggelse af korruption og interessekonflikter, og til at vedtage adfærdskodeksen;

12.  anerkender, at der er gjort visse fremskridt med bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet, og glæder sig over Serbiens aktive rolle i internationalt og regionalt politi- og retssamarbejde; opfordrer Serbien til at udvise yderligere engagement og levere konkrete resultater i denne kamp, navnlig gennem en overbevisende resultatliste over efterforskning, retsforfølgelse og domfældelse i sager om organiseret kriminalitet, herunder ulovlig handel med og smugling af migranter fra Serbien til EU og til lande uden for EU, drab i forbindelse med organiseret kriminalitet, cyberkriminalitet, finansielle strømme, der støtter terroraktiviteter og hvidvask af penge; opfordrer Serbien til at fortsætte med den fuldstændige gennemførelse af den handlingsplan, der er aftalt med Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF); henleder opmærksomheden på det stigende antal overfald og opfordrer til, at der findes en løsning i fuldt samarbejde med de retslige myndigheder;

Demokrati, social dialog, fagforeningsrettigheder og forholdet mellem arbejdsmarkedets parter

13.  understreger, at det serbiske parlament stadig ikke udøver effektiv kontrol med den udøvende magt, og at gennemsigtigheden i, inddragelsen i og kvaliteten af lovgivningsprocessen skal forbedres yderligere; glæder sig over, at anvendelsen af hasteprocedurer til vedtagelse af lovgivning er aftagende; understreger dog, at den stadig hyppige anvendelse af hasteprocedurer undergraver parlamentets og offentlighedens kontrol; understreger, at alle foranstaltninger, der begrænser det serbiske parlaments mulighed for at gennemføre en reel debat om og kontrol af lovgivningen, bør undgås; fremhæver vigtigheden af oppositionens arbejde i et demokrati og understreger, at dens politikere ikke bør udsættes for bagvaskelse og injurier; udtrykker bekymring over, at nogle politikere misbruger den offentlige debat til at give næring til radikalismens fremmarch; opfordrer til yderligere foranstaltninger for at sikre dialog på tværs af partierne og reel inddragelse af civilsamfundet; opfordrer det serbiske parlament til at kigge nærmere på udøvelsen af politisk obstruktion, og hvorvidt det virker hæmmende for den demokratiske debat; glæder sig over det serbiske parlaments fortsatte bestræbelser på at forbedre gennemsigtigheden gennem debatter om Serbiens forhandlingspositioner i forbindelse med EU-tiltrædelseskapitler og gennem udveksling af synspunkter med den centrale forhandlingsgruppe og med Det Nationale Konvent om Den Europæiske Union; understreger, at de uafhængige tilsynsmyndigheders rolle, herunder landets Ombudsmand, Korruptionsbekæmpelsesagenturet, Statsrevisorerne og kommissæren med ansvar for information af offentlig betydning og beskyttelse af personoplysninger, skal anerkendes og støttes fuldt ud; opfordrer det serbiske parlament til at engagere sig i gennemførelsen af uafhængige reguleringsorganers konklusioner og henstillinger, navnlig dem fra Ombudsmanden; minder om, at en af søjlerne i den europæiske sociale model er social dialog, og at regelmæssige høringer mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter bidrager til at forebygge sociale spændinger og konflikter; understreger, at det er afgørende for den sociale dialog, at man går videre end til udveksling af oplysninger, og at interessenter bør høres om vigtige love, inden disse gøres til genstand for den parlamentariske procedure;

14.  glæder sig over fremlæggelsen af udkastet til en forfatningsmæssig reform af landets retsvæsen, som er forelagt Venedigkommissionen til udtalelse; understreger vigtigheden af, at Venedigkommissionens henstillinger gennemføres fuldt ud; tilskynder de serbiske myndigheder til at indlede en inkluderende og meningsfuld offentlig debat, som skal føres på en konstruktiv måde, med henblik på at øge opmærksomheden omkring forfatningsreformprocessen i landet; opfordrer til en omfattende offentlig høring, inden det endelige udkast forelægges det serbiske parlament;

15.  bemærker Serbiens fremskridt med reformen af den offentlige forvaltning, navnlig gennem vedtagelsen af en række nye love om offentlige lønninger og arbejdsmarkedsforhold, om lokale myndigheder og lønninger i selvstyrende provinser samt om det nationale uddannelsesakademi; understreger, at politisk indflydelse på udnævnelser til topledelsesposter fortsat giver anledning til bekymring; opfordrer Serbien til at ændre tjenestemandsloven for at sikre den offentlige forvaltnings neutralitet; bemærker, at en styrkelse af den administrative kapacitet på alle niveauer er vigtig for en vellykket gennemførelse af centrale reformer; glæder sig over oprettelsen af Ministeriet for Europæisk Integration, der indbefatter strukturerne fra det tidligere Serbiske Kontor for Europæisk Integration, som løbende har udstukket politiske retningslinjer for den europæiske integration;

Menneskerettigheder

16.  understreger, at de lovgivningsmæssige og institutionelle rammer til at værne om menneskerettighederne er på plads; understreger, at det er nødvendigt at håndhæve dem konsekvent og effektivt i hele landet; opfordrer Serbien til at vedtage den nye lov om databeskyttelse og sikre, at den er helt i overensstemmelse med EU's standarder og bedste praksis; bemærker, at der er behov for en vedvarende indsats for at forbedre situationen for personer, der tilhører udsatte befolkningsgrupper, herunder børn, personer med handicap, personer med HIV/AIDS og LGBTI-personer; fordømmer den vedvarende forekomst af hadforbrydelser mod romaer og LGBTI-personer; opfordrer Serbien til aktivt at fortsætte med efterforskninger, retsforfølgelser og domfældelser i forbindelse med hadmotiverede forbrydelser; opfordrer de serbiske myndigheder til at fremme en atmosfære af tolerance og fordømme alle former for hadefuld tale, offentlig billigelse og fornægtelse af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser;

17.  opfordrer indtrængende Serbien til at styrke dets myndigheders rolle og kapacitet med hensyn til beskyttelse af udsatte grupper, herunder kvinder, børn og personer med handicap, og til at sikre et bedre samarbejde mellem politiet, anklagemyndigheden og de sociale tjenester i denne henseende; glæder sig over Serbiens ratifikation af Istanbulkonventionen og den seneste udvikling hvad angår foranstaltninger til beskyttelse af børn mod vold, herunder regeringens meddelelse om oprettelsen af en ombudsmand for børn, og opfordrer myndighederne til at overvåge virkningen af lovgivning og andre foranstaltninger; understreger, at der stadig er mangler med hensyn til at værne om menneskerettighederne for personer med handicap, og opfordrer indtrængende regeringen til at vedtage en national strategi for personer med handicap;

18.  opfordrer kraftigt de serbiske myndigheder til at forbedre deres indsats med hensyn til forbedring af pressefriheden og mediernes situation; glæder sig over oprettelsen af den nye arbejdsgruppe, der skal tage sig af udarbejdelsen af udkastet til en mediestrategi; understreger, at trusler, vold og skræmmekampagner over for journalister og medieforetagender, herunder administrativ chikane og intimidering via retssager, fortsat giver anledning til bekymring; opfordrer embedsmændene til at være konsekvente med offentligt at fordømme enhver form for intimidering af journalister og til at afstå fra at gribe ind i mediers og journalisters aktiviteter, herunder i forbindelse med valg; bemærker i denne forbindelse, at domfældelse stadig er en sjældenhed, selv om flere sager er blevet opklaret, og der er rejst nogle strafferetlige tiltaler; glæder sig over indsatsen fra den stående arbejdsgruppe, som blev oprettet gennem en aftale om samarbejde og foranstaltninger til forøgelse af sikkerheden for journalister, og opfordrer myndighederne til at vise deres fulde engagement i at efterforske og retsforfølge alle tilfælde af angreb på journalister og medieforetagender; opfordrer til, at medielovgivningen gennemføres fuldt ud, og landets tilsynsorgan for elektroniske medier får styrket sin uafhængighed; glæder sig over de fornyede bestræbelser på at vedtage en strategi med henblik på at skabe et pluralistisk mediemiljø, og understreger i denne forbindelse betydningen af en åben og inkluderende høring af interessenterne; fremhæver behovet for fuldstændig åbenhed omkring medieejerskab og finansiering af medierne; opfordrer til, at der vedtages politikker, som vil beskytte medier og programmer på sprog, der tales af de nationale mindretal, som bor i Serbien;

19.  opfordrer myndighederne i Serbien til at forbedre samarbejdet med civilsamfundsorganisationer, herunder kvindeorganisationer og menneskerettighedsgrupper, som spiller en central rolle for et velfungerende demokrati; fordømmer de negative kampagner mod og restriktioner over for visse CSO'er; opfordrer til, at der vedtages en national strategi og tilhørende handlingsplan for at regulere det miljø, som CSO'erne opererer i; mener, at der er behov for en yderligere indsats for at sikre et systematisk samarbejde mellem regeringen og civilsamfundet og kræver øget opmærksomhed i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af lovgivning på områder, der berører civilsamfundet;

Respekt for og beskyttelse af mindretal

20.  glæder sig over vedtagelsen af en handlingsplan for virkeliggørelsen af mindretalsrettigheder og vedtagelsen af et dekret om etablering af en fond for nationale mindretal; anmoder den serbiske regering om at gennemføre alle internationale traktater, der vedrører mindretalsrettigheder, fuldt ud; understreger, at fremskridtene med hensyn til at garantere nationale mindretals rettigheder ikke er tilfredsstillende, og opfordrer til en fuldstændig gennemførelse af handlingsplanen og til bedre koordination og inddragelse af interessenterne, herunder nabolandene hvad angår transport- og kommunikationsbehov; bemærker, at fonden for nationale mindretal er i funktion, og at finansieringen er blevet øget; glæder sig over vedtagelsen af afgørende love om rammerne for mindretals rettigheder; gentager sin opfordring til Serbien om at sikre en konsekvent anvendelse af lovgivningen om beskyttelse af mindretal, bl.a. i forbindelse med uddannelse og kultur, brugen af mindretalssprog, repræsentation i den offentlige forvaltning og retsvæsenet samt uafbrudt adgang til medier og gudstjenester og anden religiøs forkyndelse på mindretalssprog; anerkender landets nationale mindretals aktive deltagelse i valgcyklusserne, og opfordrer til, at der vedtages politikker, som sikrer, at de opnår en retfærdig politisk repræsentation i Nationalforsamlingen i Serbien; kræver, at retten til rettidig registrering af fødsler gennemføres fuldt ud; understreger, at fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, herunder nationale mindretals rettigheder, er en forudsætning for at blive medlem af EU;

21.  bemærker, at Vojvodinas kulturelle mangfoldighed bidrager til Serbiens identitet; understreger, at Vojvodinas autonomi bør bevares, og at loven om Vojvodinas finansielle ressourcer bør vedtages straks, som det er foreskrevet i forfatningen;

22.  glæder sig over vedtagelsen af den nye strategi for social inklusion af romaerne for perioden 2016-2025 såvel som en handlingsplan, der omfatter uddannelse, sundhed, bolig og beskæftigelse; glæder sig over strategiens anerkendelse af, at romakvinder forskelsbehandles i særlig grad; opfordrer indtrængende Serbien til at opstille klare mål og indikatorer med henblik på at overvåge gennemførelsen af den nye strategi; er bekymret over den høje andel af romapiger, der dropper ud af skolen; bemærker, at størstedelen af romaerne lider under social udstødelse og oplever systematiske krænkelser af deres rettigheder; opfordrer til, at den nye strategi for inklusion af romaerne og handlingsplanen gennemføres fuldt ud; fremhæver betydningen af at formulere politikker, som bekæmper forskelsbehandling af romaer og romafjendtlighed; opfordrer til, at romaernes meningsfulde deltagelse i det offentlige og politiske liv fremmes på alle niveauer;

Regionalt samarbejde og gode naboskabsforbindelser

23.  glæder sig over, at Serbien stadig engagerer sig i at have konstruktive bilaterale forbindelser med andre kandidatlande og omkringliggende medlemsstater; glæder sig over, at Serbien har opretholdt sit engagement i en række regionale samarbejdsinitiativer såsom den sydøsteuropæiske samarbejdsproces, det regionale samarbejdsråd, den centraleuropæiske frihandelsaftale (CEFTA), det adriatisk-joniske initiativ, EU's makroregionale strategier for Donauområdet (EUSDR), EU-strategien for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav (EUSAIR), Brdo-Brijuni-processen, initiativet "Western Balkans Six" og den tilhørende dagsorden for konnektivitet samt Berlinprocessen; glæder sig over de hidtidige resultater af initiativet "Western Balkans Six" og opfordrer til, at det regionale økonomiske område videreudvikles; gentager sin opfordring til Serbien om at gennemføre de konnektivitetsreformforanstaltninger, som er knyttet til konnektivitetsdagsordenen; glæder sig over Serbiens bestræbelser på at prioritere infrastrukturinvesteringer og fremhæver betydningen af øget konnektivitet i regionen; bemærker, at der skal gøres en større indsats for den økonomiske og sociale udvikling i grænseregionerne for at forhindre, at de affolkes; støtter forslaget om at reducere roaminggebyrerne på Vestbalkan; understreger, at udestående bilaterale tvister ikke bør få negative konsekvenser for tiltrædelsesprocessen; støtter i høj grad partnerne på Vestbalkans tilsagn om fortsat at styrke gode naboskabsforbindelser, regional stabilitet og indbyrdes samarbejde; minder om, at EU er fast besluttet på at styrke og intensivere sin indsats for at støtte regionens omstilling;

24.  glæder sig over vedtagelsen af en national strategi for efterforskning og retsforfølgelse af krigsforbrydelser; noterer sig vedtagelsen af en anklagestrategi for efterforskning og retsforfølgelse af krigsforbrydelser og opfordrer indtrængende Serbien til at gennemføre alle de planlagte aktiviteter; glæder sig over udnævnelsen i maj 2017 af en ny anklager for krigsforbrydelser; gentager sin opfordring til at gennemføre ovennævnte strategi, navnlig ved at fremrykke tiltaler, og til at vedtage en operationel anklagestrategi; opfordrer Serbien til effektivt at undersøge alle sager om krigsforbrydelser, navnlig højt profilerede sager, og til at samarbejde med landets regionale partnere i disse sager; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre en yderligere indsats for at få løst disse problemer i forhandlingsprocessen mellem EU og Serbien; opfordrer indtrængende myndighederne til fortsat at tage sig af problemet med personer, der forsvandt under krigene i 1990'erne; opfordrer Serbien til endnu en gang at samarbejde fuldt ud med den igangværende internationale residualmekanisme for krigsforbryderdomstole (International Residual Mechanism for Criminal Tribunals); opfordrer indtrængende de serbiske myndigheder til at fortsætte arbejdet med at klarlægge de forsvundne personers skæbne, herunder at åbne statslige arkiver vedrørende krigsperioden; opfordrer indtrængende Serbien til at udarbejde en kompensationsordning for ofre og deres familier; gentager sin støtte til initiativet om at oprette den regionale kommission for fastlæggelse af fakta om krigsforbrydelser og andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser, som blev begået i det tidligere Jugoslavien; fremhæver betydningen af det arbejde, der udføres af Det Regionale kontor for Ungdomssamarbejde (RYCO) og dets lokalafdelinger med hensyn til at fremme forsoning blandt unge; opfordrer til yderligere ændringer af loven om tilbagegivelse og understreger betydningen af ikkeforskelsbehandling af ansøgere om tilbagegivelse i forhold til andre begunstigede, navnlig inden for registrering af offentlig ejendom;

25.  glæder sig over Serbiens fortsatte engagement i normaliseringsprocessen med Kosovo og dets tilsagn om at gennemføre den aftale, der blev indgået under den EU-faciliterede dialog; glæder sig over, at den serbiske præsident har igangsat en intern dialog om Kosovo; gentager sin opfordring til, at man i god tro og rettidigt går videre med den fuldstændige gennemførelse af alle hidtil indgåede aftaler, herunder dem om energi, og tilskynder begge parter til beslutsomt at gå videre med normaliseringsprocessen; fremhæver betydningen af, at der oprettes en sammenslutning/et fællesskab af kommuner med serbisk flertal; understreger, at det er nødvendigt at fremskynde arbejdet med en ny fase af dialogen med henblik på en omfattende normalisering af forbindelserne mellem Serbien og Kosovo, som skal fastlægges i en retligt bindende aftale; gentager sin opfordring til EU-Udenrigstjenesten om at foretage en evaluering af begge parters efterlevelse af deres tilsagn; fordømmer entydigt drabet på den kosovoserbiske politiker, Oliver Ivanović, og understreger, at der er behov for et reelt samarbejde mellem kosovoske og serbiske efterforskere og for international støtte, således at gerningsmændene bliver stillet for en domstol;

26.  bemærker den igangværende debat og de offentlige udtalelser om mulige tilpasninger af grænsen mellem Serbien og Kosovo, herunder udveksling af territorier; fremhæver både Kosovos og Serbiens multietniske karakter, og at etnisk homogene stater ikke bør være målet i regionen; støtter den dialog, som EU fremmer som en ramme for at nå frem til en omfattende normaliseringsaftale mellem Serbien og Kosovo; mener, at en hvilken som helst aftale kun vil kunne accepteres, hvis den er aftalt i fællesskab under hensyntagen til den generelle stabilitet i regionen og til folkeretten;

27.  udtrykker bekymring over gentagne erklæringer fra højtstående politikere, som sætter spørgsmålstegn ved Bosnien-Hercegovinas territoriale integritet, og fordømmer enhver form for nationalistisk retorik, som har til formål at tilskynde til opløsning;

Energi og transport

28.  opfordrer Serbien til at gennemføre konnektivitetsreformforanstaltningerne inden for energisektoren fuldt ud; tilskynder Serbien til at udvikle konkurrence på gasmarkedet og opfylde de tilsvarende forpligtelser vedrørende opsplitning som fastsat i den tredje energipakke; opfordrer Serbien til at udvikle dets energipolitik med henblik på at reducere afhængigheden af russisk gasimport; glæder sig over landets indsats for at fremme investeringer på områderne energieffektivitet og vedvarende energi; minder om, at lovgivningen om effektiv anvendelse af energi ikke er fuldt ud overensstemmende med de tilsvarende EU-direktiver; opfordrer Serbien til at diversificere sine energikilder til andre vedvarende energikilder;

29.  glæder sig over det fælles tilsagn, der blev undertegnet af Serbien og Bulgarien den 17. maj 2018 i forbindelse med topmødet mellem Vestbalkans ledere i Sofia, om at bygge gassammenkoblingen mellem de to lande og vedtagelsen af IPA-pakken for 2018, som omfatter det strategisk vigtige infrastrukturprojekt "Nis-Merdare-Pristina-motorvejen for fred", som vil sikre en bedre transportforbindelse mellem det centrale Serbien og Kosovo, og som har symbolsk betydning for forbindelserne i regionen;

30.  udtrykker sin dybe bekymring over det alarmerende luftforureningsniveau i Serbien, som ifølge Verdenssundhedsorganisationens data var årsag til, at omkring 6 500 mennesker døde af luftvejslidelser i 2016; opfordrer i denne forbindelse de serbiske myndigheder til at vedtage de nødvendige kortsigtede foranstaltninger til at imødegå denne situation og foretage en effektiv reform på mellemlang og lang sigt af transport- og mobilitetspolitikkerne i de store byer;

°

°  °

31.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Serbiens regering og parlament.

(1)

EUT C 331 af 18.9.2018, s. 71.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

9.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

3

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Gilles Pargneaux, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Andor Deli, Ivan Štefanec


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andor Deli, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 9. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik