Menettely : 2018/2146(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0331/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0331/2018

Keskustelut :

PV 28/11/2018 - 22
CRE 28/11/2018 - 22

Äänestykset :

PV 29/11/2018 - 8.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0478

MIETINTÖ     
PDF 305kWORD 63k
16.10.2018
PE 623.683v03-00 A8-0331/2018

Serbiaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta

(2018/2146(INI))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: David McAllister

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Serbiaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta

(2018/2146(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomion 19.–20. kesäkuuta 2003 Thessalonikissa pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen puheenjohtajan päätelmät,

–  ottaa huomioon 17. toukokuuta 2018 Sofiassa pidetyn EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokouksen julkilausuman ja siihen sisältyvän ”Sofian prioriteettiagendan”,

–  ottaa huomioon Serbian Eurooppa-kumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista sekä päätöksen 2006/56/EY kumoamisesta 18. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/213/EY,

–  ottaa huomioon komission 12. lokakuuta 2011 antaman lausunnon Serbian Euroopan unionin jäsenyyttä koskevasta hakemuksesta (SEC(2011)1208), Eurooppa-neuvoston 2. maaliskuuta 2012 tekemän päätöksen myöntää Serbialle ehdokasmaan asema ja Eurooppa-neuvoston 27.–28. kesäkuuta 2013 pidetyssä kokouksessa tekemän päätöksen avata EU-jäsenyysneuvottelut Serbian kanssa,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (SAA-sopimus), joka tuli voimaan 1. syyskuuta 2013,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999), Kansainvälisen tuomioistuimen 22. heinäkuuta 2010 antaman neuvoa-antavan lausunnon Kosovon yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen kansainvälisen oikeuden mukaisuudesta ja YK:n yleiskokouksen 9. syyskuuta 2010 antaman päätöslauselman 64/298, jossa pantiin merkille lausunnon sisältö ja pidettiin myönteisenä EU:n valmiutta helpottaa Serbian ja Kosovon välistä vuoropuhelua,

–  ottaa huomioon 28. elokuuta 2014 käynnistetyn Berliinin prosessin,

–  ottaa huomioon 13.–14. kesäkuuta 2018 pidetyssä EU:n ja Serbian kahdeksannessa parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa (SAPC) ja 13.–14. kesäkuuta 2018 pidetyssä SAPC:n kahdeksannessa kokouksessa hyväksytyt julkilausuman ja suositukset,

–  ottaa huomioon Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (Etyj/ODHIR) loppuraportin sen rajoitetusta vaalitarkkailuvaltuuskunnasta Serbiassa 29. heinäkuuta 2016 järjestetyissä ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa,

–  ottaa huomioon Etyj/ODIHR:n vaaliarviointiraportin Serbiassa 2. huhtikuuta 2017 järjestetyistä presidentinvaaleista,

–  ottaa huomioon komission 17. huhtikuuta 2018 antaman Serbiaa koskevan vuoden 2018 kertomuksen (SWD(2018)0152),

–  ottaa huomioon 6. helmikuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Uskottavat jäsenyysnäkymät ja EU:n tehostettu sitoumus Länsi-Balkanin maille” (COM(2018)0065),

–  ottaa huomioon 23. toukokuuta 2017 annetut EU:n sekä Länsi-Balkanin maiden ja Turkin välisen taloudellisen ja rahoitusta koskevan vuoropuhelun yhteiset päätelmät (9655/17),

–  ottaa huomioon 16. marraskuuta 2017 järjestetyn EU:n ja Serbian vakautus- ja assosiaationeuvoston neljännen kokouksen,

–  ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2018 Serbian kanssa järjestetyn liittymiskonferenssin kahdeksannen ministerikokouksen,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston korruption torjuntaelimen GRECOn heinäkuussa 2015 julkaiseman raportin Serbiasta ja 20. lokakuuta 2017 hyväksytyn GRECOn neljättä arviointikierrosta koskevan raportin, jonka aiheena oli parlamentin jäseniin, tuomareihin ja syyttäjiin kohdistuvan korruption ehkäiseminen (”Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors”),

–  ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2018 annetun komission arvion Serbian talousuudistusohjelmasta 2018–2020 (SWD(2018) 0132) sekä neuvoston 25. toukokuuta 2018 hyväksymät EU:n ja Länsi-Balkanin maiden välisen taloutta ja rahoitusta koskevan vuoropuhelun yhteiset päätelmät,

–  ottaa huomioon Venetsian komission 25. kesäkuuta 2018 antaman lausunnon perustuslain oikeuslaitosta koskevien säännösten tarkistusehdotuksista (”Opinion on the draft amendments to the constitutional provisions on the judiciary”),

–  ottaa huomioon komission tukeman ja Maailmanpankin ja YK:n kehitysohjelman vuonna 2017 tekemän Länsi-Balkanin syrjäytyneitä romaneja koskevan tutkimuksen tulokset,

–  ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä käsittelevän yhteisen valmisteluasiakirjan ”Gender Equality and Women´s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016–2020”,

–  ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman Serbiaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0331/2018),

A.  katsoo, että Serbiaa, kuten jokaista EU:n jäsenyyttä hakevaa maata, on tarkasteltava sen mukaan, miten ansiokkaasti se pystyy täyttämään ja panemaan täytäntöön yhteiset kriteerit sekä noudattamaan niitä, ja toteaa, että tarvittavien uudistusten toteuttamisen laatu ja uudistuksiin sitoutuminen määrittävät liittymisaikataulun; ottaa huomioon, että liittyminen on ja tulee olemaan ansioihin perustuva prosessi, joka riippuu täysin kunkin maan saavuttamasta objektiivisesta edistyksestä, ja tämä koskee myös Serbiaa;

B.  ottaa huomioon, että Serbian kanssa käytävien neuvottelujen käynnistämisen jälkeen on avattu neljätoista neuvottelulukua ja niistä kaksi on suljettu väliaikaisesti;

C.  ottaa huomioon, että Serbia on jatkuvasti pyrkinyt normalisoimaan suhteitaan Kosovoon, minkä tuloksena 19. huhtikuuta 2013 tehtiin ensimmäinen sopimus suhteiden normalisoimista koskevista periaatteista ja sen jälkeen elokuun 2015 sopimukset; toteaa, että Serbia on sitoutunut vuoropuheluun;

D.  ottaa huomioon, että Serbia on osaltaan vahvistanut alueellista yhteistyötä ja hyviä naapuruussuhteita sekä rauhaa ja vapautta, sovintoa ja ilmapiiriä, joka edistää vielä avoinna olevien kahdenvälisten menneisyydestä juontavien kysymysten käsittelyä;

E.  ottaa huomioon, että Serbia on edelleen sitoutunut luomaan toimivan markkinatalouden ja se on jatkanut vakautus- ja assosiaatiosopimuksen velvoitteiden täytäntöönpanoa;

F.  toteaa, että oikeusvaltio on yksi EU:n perustana olevista arvoista ja se muodostaa sekä laajentumisprosessin että vakautus- ja assosiaatioprosessin ytimen; katsoo, että tämän osa-alueen jäljellä olevien merkittävien haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan uudistuksia erityisesti riippumattoman, puolueettoman, vastuuvelvollisen ja tehokkaan oikeuslaitoksen varmistamisessa sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumisessa ja perusoikeuksien suojelemisessa;

G.  ottaa huomioon, että Serbia on ratifioinut kaikki keskeiset Kansainvälisen työjärjestön yleissopimukset, joita ovat erityisesti yleissopimus ammatillisesta järjestäytymisvapaudesta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelusta vuodelta 1948 (nro 87), yleissopimus järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltamisesta vuodelta 1949 (nro 98) ja yleissopimus pakollisesta työstä vuodelta 1930 (nro 29);

H.  katsoo, että sananvapauden ja tiedotusvälineiden riippumattomuuden suhteen vallitseva tilanne on edelleen erityisen vakava huolenaihe ja sitä on käsiteltävä määrätietoisesti ja tehokkaasti ensisijaisena asiana;

I.  ottaa huomioon, että Serbia hyötyy liittymistä edeltävästä tuesta, jota se saa liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II), jonka alustavat kokonaismäärärahat ovat 1,5 miljardia euroa vuosiksi 2014–2020; ottaa huomioon, että IPA II:n tarkistetut alustavat määrärahat Serbialle vuosiksi 2018–2020 olivat 728 miljoonaa euroa; ottaa huomioon, että väliarvioinnin perusteella Serbia palkittiin saavutetusta suoritustasosta;

1.  pitää myönteisenä Serbian jatkuvaa sitoutumista unioniin yhdentymiseen; kehottaa Serbiaa komission tuella tekemään aktiivisesti tunnetuksi tätä strategista päätöstä kansalaistensa keskuudessa ja antamaan edelleen oikea-aikaista ja avointa tietoa EU:sta ja sen rahoittamista hankkeista ja ohjelmista ja lisäämään niiden näkyvyyttä;

2.  tähdentää, että uudistusten ja toimien perinpohjainen toteuttaminen on yksi tärkeimmistä merkeistä yhdentymisprosessin onnistumisesta; kehottaa Serbiaa parantamaan uuden lainsäädännön ja uusien toimintapolitiikkojen täytäntöönpanon suunnittelua, koordinointia ja seurantaa; panee tyytyväisenä merkille EU:n säännöstön hyväksymistä koskevan kansallisen ohjelman kolmannen tarkistuksen hyväksymisen ja varoittaa mahdollisista seurauksista, jos yhdenmukaisuutta unionin säännöstön kanssa koskevia EU:n tärkeitä lakeja ei saateta asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä; pitää myönteisenä komission tiedonannossa ”Uskottavat jäsenyysnäkymät ja EU:n tehostettu sitoumus Länsi-Balkanin maille” esitettyä arviota siitä, että Serbiasta voisi tulla EU:n jäsen, jos se osoittaa vahvaa poliittista tahtoa, toteuttaa aitoja ja pysyviä uudistuksia ja ratkaisee riidat naapurimaidensa kanssa lopullisesti; kehottaa neuvostoa ja komissiota, edellyttäen että edistys on ollut riittävää erityisesti oikeusvaltiota koskevalla keskeisellä alalla, tukemaan kaikkien teknisesti valmisteltujen lukujen avaamista viipymättä ja nopeuttamaan liittymisneuvottelujen kokonaisprosessia;

3.  pitää myönteisenä IPA:n vuoden 2018 ohjelmasuunnitteluprosessin onnistunutta valmiiksi saamista sekä IPARD II:ta koskevan rahoitussopimuksen allekirjoittamista; kehottaa komissiota uutta liittymistä valmistelevaa tukivälinettä (IPA III) suunnitellessaan sisällyttämään siihen tarvittavia säännöksiä, joilla otetaan huomioon Serbian mahdollinen liittyminen EU:hun;

4.  on tyytyväinen Serbian edistymiseen toimivan markkinatalouden kehittämisessä, talouskasvun varmistamisessa ja makrotalouden ja rahapolitiikan vakauden säilyttämisessä; korostaa, että Serbia on edistynyt hyvin eräiden politiikan puutteiden, jotka ovat aiemmin olleet ongelma, korjaamisessa erityisesti julkisen talouden vakauttamisen avulla; korostaa kuitenkin, että työttömyys, aivovuoto ja taloudellinen toimettomuus ovat yhä yleisiä; kehottaa Serbiaa laatimaan kestävän suunnitelman valtionyritysten tulevaisuutta varten; painottaa pk-yritysten keskeistä merkitystä Serbian taloudessa ja vaatii avoimempaa ja vähemmän hankalaa liiketoimintaympäristöä; tukee Serbian liittymistä Maailman kauppajärjestöön (WTO);

5.  on huolestunut sitkeästä työttömyydestä ja korostaa koulutuksen ja nuorten yrittäjätaitojen kehittämisen tärkeyttä; kehottaa Serbiaa parantamaan naisten asemaa työmarkkinoilla; kehottaa Serbiaa vahvistamaan kolmikantaneuvotteluja; kehottaa muuttamaan sosiaaliturvamaksulakia ja sairausvakuutuslakia niin, että ehkäistään pienviljelijöiden syrjintä;

6.  panee merkille 2. huhtikuuta 2017 pidetyt presidentinvaalit; on tyytyväinen vaalien yleisiin järjestelyihin ja kehottaa viranomaisia varmistamaan, että kansainvälisiä normeja noudatetaan; kehottaa viranomaisia ottamaan täysimääräisesti huomioon ja panemaan täytäntöön Etyj/ODIHR:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan suositukset, jotta voidaan etenkin varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kampanjan aikana, ja käymään vuoropuhelua riippumattomien kotimaisten vaalitarkkailuryhmien kanssa; kehottaa viranomaisia tutkimaan huolellisesti vaalien yhteydessä esiin nousseet väitteet sääntöjenvastaisuuksista, väkivallasta ja pelottelusta; panee huolestuneena merkille poliittisten puolueiden ja vaalikampanjoiden rahoituksen avoimuuden puutteen; huomauttaa, että poliittisten puolueiden rahoituksen on oltava avointa ja siinä on noudatettava kansainvälisiä normeja;

7.  kehottaa Serbiaa yhdenmukaistamaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkansa ja myös YK:ssa noudattamansa politiikan entistä enemmän EU:n politiikan kanssa, sen Venäjä-politiikka mukaan luettuna; suhtautuu myönteisesti Serbian merkittävään panokseen ja jatkuvaan osallistumiseen useisiin EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) operaatioihin (EUTM Mali, EUTM Somalia, EU-EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA) sekä siihen, että Serbia osallistuu neljään kuudesta unionin parhaillaan toteuttamasta sotilastoimesta tai -operaatiosta; pitää kuitenkin huolestuttavana sitä, että Serbia jatkaa sotilaallista yhteistyötä Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa;

8 .  kiittää Serbiaa sen rakentavasta lähestymistavasta muuttoliikkeen ja pakolaiskriisin vaikutusten hallinnassa ja maan merkittävistä toimista suojan ja humanitaarisen avun tarjoamisessa pääasiassa EU:n tuella; pitää myönteisenä sitä, että Serbia on hyväksynyt uuden turvapaikkalain, ulkomaalaislain ja rajavalvontalain; kehottaa Serbiaa yhdenmukaistamaan asteittain viisumipolitiikkaansa EU:n viisumipolitiikan kanssa; panee huolestuneena merkille, että epäyhdenmukainen viisumipolitiikka avasi mahdollisuuden laittomaan maahanmuuttoon ja salakuljetukseen EU-maihin ja EU:n ulkopuolisiin naapurimaihin; kehottaa Serbiaa perustamaan laittomille maahanmuuttajille palautusmekanismin, joka on EU:n säännöstön mukainen, ja parantamaan edelleen valmiuksiaan täyttää ilman huoltajaa saapuvien alaikäisten tarpeet; kehottaa Serbiaa etsimään toteuttamiskelpoisen ratkaisun naapurimaista tulevien pakolaisten tilanteeseen, myös heidän asuttamiseensa ja työhön ja koulutukseen pääsyynsä;

Oikeusvaltioperiaate

9.  kehottaa Serbiaa tehostamaan uudistuspyrkimyksiään oikeusvaltion alalla ja varmistamaan erityisesti oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja yleisen tehokkuuden; kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota tehokkaan uudistuksen toteuttamiseen tällä alalla; panee merkille, että vaikka on saavutettu jonkin verran edistystä täytäntöönpanotapausten suman purkamisessa ja tuomioistuinkäytännön yhdenmukaistamistoimenpiteiden toteuttamisessa, oikeuslaitoksen riippumattomuutta Serbiassa ei ole täysin turvattu ja poliittinen vaikutusvalta oikeuslaitoksessa on edelleen huolestuttavan laajaa; kehottaa Serbiaa lujittamaan oikeuslaitoksen vastuuvelvollisuutta, puolueettomuutta, ammattimaisuutta ja yleistä tehokkuutta ja luomaan maksuttoman oikeusapujärjestelmän, joka takaa sen, että on paljon erilaisia maksuttomia oikeusavun tarjoajia; vaatii panemaan täytäntöön kaikki Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset;

10.  korostaa korruption torjunnan tehostamisen merkitystä ja kehottaa Serbiaa osoittamaan selkeää sitoutumista ongelman käsittelyyn; pitää myönteisenä kansallisten viranomaisten asemasta järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin ja korruption torjunnassa annetun lain täytäntöönpanoa; pitää myönteisenä, että maan rikoslain talousrikososastoon tehdyt muutokset on hyväksytty, ja kannustaa Serbiaa panemaan nämä kaikilta osin täytäntöön, virka-aseman väärinkäyttöä koskevaan lakiin tehty muutos mukaan luettuna, jotta voidaan estää mahdolliset väärinkäytökset; kehottaa jatkamaan kansallisen korruptiontorjuntastrategian ja -toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa; toistaa Serbialle esittämänsä kehotuksen sen korruptiontorjuntavirastoa koskevan uuden lain pikaisesta säätämisestä, jotta parannetaan uuden ja voimassa olevan lainsäädännön ja toimintalinjojen täytäntöönpanon suunnittelua, yhteensovittamista ja seurantaa; korostaa, että viraston on tärkeää saada ja säilyttää ne henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit, jotka se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen riippumattomasti; painottaa, että korruptiontorjuntaviraston jäsenet on valittava avoimuuden periaatteiden mukaisesti ja ilman eturistiriitoja tai poliittisia kytköksiä; kehottaa viranomaisia täyttämään viraston kaikki avoimet virat; kehottaa Serbiaa parantamaan edelleen suoritustaan korkean tason korruptiotapausten tutkinnassa, syytteeseenpanossa ja lopullisissa tuomioissa ja julkaisemaan säännöllisesti tilastoja tutkintojen tuloksista kaikissa virkamiesten väitetyissä korruptiotapauksissa;

11.  kehottaa Serbian viranomaisia toteuttamaan lahjonnan vastaisen valtioiden ryhmän GRECOn suositukset; kehottaa Serbian parlamenttia toteuttamaan erityisesti ne suositukset, jotka koskevat korruption ehkäisyä ja eturistiriitoja, ja hyväksymään käytännesäännöt;

12.  toteaa, että korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa on edistytty jonkin verran, ja pitää myönteisenä Serbian aktiivista roolia kansainvälisessä ja alueellisessa poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä; kehottaa Serbiaa osoittamaan jatkuvaa sitoutumista korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan ja saamaan siinä aikaan konkreettisia tuloksia ja erityisesti osoittamaan vakuuttavasti, että se onnistuu järjestäytyneen rikollisuuden, myös maahanmuuttajilla käytävän ihmiskaupan ja heidän salakuljettamisensa Serbiasta EU-maihin ja EU:n ulkopuolisiin maihin, järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien murhien, kyberrikollisuuden, terroristista toimintaa tukevien rahoitusvirtojen ja rahanpesun, tutkinnassa, syytteeseenpanossa ja tuomitsemisessa; kehottaa Serbiaa jatkamaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) kanssa sovitun toimintasuunnitelman täysimääräistä täytäntöönpanoa; kiinnittää huomiota väkivaltarikosten kasvavaan määrään ja kehottaa ratkaisemaan asian täysimittaisessa yhteistyössä oikeusviranomaisten kanssa;

Demokratia, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, ammattiyhdistysoikeudet ja työmarkkinasuhteet

13.  korostaa, että Serbian parlamentti ei vieläkään tosiasiallisesti valvo täytäntöönpanovallan käyttäjiä ja että lainsäädäntömenettelyn avoimuutta, osallisuutta ja laatua on parannettava edelleen; pitää myönteisenä kiireellisten menettelyjen käytön vähenemistä lainsäädäntömenettelyissä; korostaa kuitenkin, että yhä yleinen kiireellisten menettelyjen käyttö heikentää parlamentaarista ja julkista valvontaa; korostaa, että olisi vältettävä toimia, joilla rajoitetaan Serbian parlamentin mahdollisuutta tehokkaaseen keskusteluun lainsäädännöstä ja lainsäädännön valvontaan; korostaa opposition työn merkitystä demokratiassa ja korostaa, että oppositiopoliitikkojen ei pitäisi joutua herjausten ja kunnianloukkausten kohteiksi; on huolissaan siitä, että osa poliitikoista käyttää julkista keskustelua radikalismin nousun kiihdyttämiseen; kehottaa toteuttamaan lisätoimenpiteitä puoluerajat ylittävän vuoropuhelun ja kansalaisyhteiskunnan tehokkaan osallistumisen varmistamiseksi; kehottaa Serbian parlamenttia arvioimaan jarrutustaktiikan käyttöään ja pohtimaan, tukahduttaako se demokraattista keskustelua; on tyytyväinen Serbian parlamentin jatkuviin toimiin avoimuuden parantamiseksi, kun se järjestää keskusteluja Serbian EU-jäsenyysneuvottelujen lukuja koskevista kannoista ja käy vuoropuhelua keskeisen neuvottelutiimin ja Euroopan unionia käsittelevän kansallisen työryhmän kanssa; korostaa, että riippumattomien sääntelyelinten, kuten maan oikeusasiamiehen, korruptiontorjuntaviraston ja yleisesti merkittävistä tiedoista ja henkilötietojen suojasta vastaavan viranomaisen, asema on tunnustettava täysin ja sitä on tuettava; vaatii Serbian parlamenttia sitoutumaan riippumattomien sääntelyelinten, erityisesti oikeusasiamiehen, havaintojen ja suositusten täytäntöönpanoon; muistuttaa, että yksi Euroopan sosiaalimallin pilareista on työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja että hallituksen ja työmarkkinaosapuolten väliset säännölliset kuulemiset auttavat ehkäisemään yhteiskunnallisia jännitteitä ja konflikteja; korostaa, että työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun olisi olennaisesti kuuluttava muutakin kuin tietojen vaihtoa ja että asianosaisia osapuolia olisi kuultava tärkeistä laeista ennen niitä koskevaa parlamentaarista menettelyä;

14.  panee tyytyväisenä merkille, että perustuslakiesitys maan oikeuslaitoksen uudistamiseksi on toimitettu Venetsian komissiolle lausuntoa varten; korostaa, että on tärkeää panna Venetsian komission suositukset kaikilta osin täytäntöön; kannustaa Serbian viranomaisia käynnistämään osallistavan ja merkityksellisen, rakentavasti toteutettavan julkisen keskustelun, jotta lisätään tietoisuutta maan perustuslain uudistusprosessista; kehottaa järjestämään kattavan julkisen kuulemisen ennen lopullisen lakiesityksen esittämistä Serbian parlamentille;

15.  pitää myönteisenä Serbian edistymistä julkishallintonsa uudistamisessa, kun se on erityisesti hyväksynyt useita uusia lakeja, jotka koskevat julkishallinnon palkkoja ja työsopimuksia, paikallishallintoa ja palkkoja autonomisissa maakunnissa ja valtion hallintoakatemiaa; korostaa, että poliittinen vaikuttaminen ylemmän johdon nimityksiin on edelleen huolestuttavaa; kehottaa Serbiaa muuttamaan virkamieskuntaa koskevaa säädöskehystä, jotta taataan julkishallinnon puolueettomuus; panee merkille, että hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen kaikilla tasoilla on keskeisten uudistusten täytäntöönpanon onnistumisen kannalta tärkeää; pitää myönteisenä, että Serbiaan on perustettu Euroopan integraatiota käsittelevä ministeriö, johon on sisällytetty rakenteet Serbian aiemmasta Euroopan integraatiovirastosta, joka on jatkanut poliittisen ohjauksen tarjoamista Euroopan integraatioon liittyvissä asioissa;

Ihmisoikeudet

16.  korostaa, että lainsäädännöllinen ja institutionaalinen kehys ihmisoikeuksien vaalimista varten on olemassa; tähdentää, että täytäntöönpanon on oltava johdonmukaista ja tehokasta koko maassa; kehottaa Serbiaa hyväksymään uuden tietosuojalain ja varmistamaan, että laki on kaikilta osin EU:n normien ja parhaiden käytäntöjen mukainen; panee merkille, että heikossa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvien henkilöiden, muun muassa lasten, vammaisten henkilöiden, henkilöiden, joilla on hiv/aids, ja hlbti-henkilöiden, tilanteen parantamiseksi tarvitaan edelleen jatkuvia toimenpiteitä; tuomitsee romaneihin ja hlbti-henkilöihin kohdistuvien viharikosten jatkuvan esiintymisen; kehottaa Serbiaa aktiivisesti tutkimaan viharikoksia, asettamaan niistä syytteeseen ja antamaan niistä tuomioita; kehottaa Serbian viranomaisia edistämään suvaitsevuuden ilmapiiriä ja tuomitsemaan kaikenlaisen vihapuheen sekä kansanmurhan, rikosten ihmisyyttä vastaan ja sotarikosten julkisen hyväksymisen ja kieltämisen;

17.  kehottaa Serbiaa vahvistamaan viranomaisten roolia ja valmiuksia haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, esimerkiksi naisten, lasten ja vammaisten henkilöiden, suojelemiseksi ja parantamaan poliisin, syyttäjien ja sosiaalipalvelujen koordinointia tässä asiassa; pitää myönteisenä, että Serbia ratifioi Istanbulin yleissopimuksen, ja panee tyytyväisenä merkille viimeaikaiset kehitykset lasten suojelemiseksi väkivallalta, esimerkiksi hallituksen ilmoituksen lapsiasiamiehen viran perustamisesta, ja kehottaa viranomaisia seuraamaan lainsäädännön ja muiden välineiden vaikutusta; korostaa, että vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien kunnioittamisessa on yhä puutteita, ja kehottaa hallitusta hyväksymään vammaisia henkilöitä koskevan kansallisen strategian;

18.  kannustaa voimakkaasti Serbian viranomaisia lisäämään toimiaan tilanteen parantamiseksi ilmaisunvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden saralla; pitää myönteisenä, että on perustettu uusi työryhmä, joka käsittelee mediastrategialuonnoksen laatimista; korostaa, että toimittajien ja tiedotusvälineiden uhkailu sekä heihin kohdistuva väkivalta ja painostus, myös hallinnollinen kiusanteko ja pelottelu tuomioistuinmenettelyillä, aiheuttavat edelleen huolta; kehottaa virkamiehiä tuomitsemaan johdonmukaisesti julkisesti kaikenlaisen toimittajien painostuksen ja pidättäytymään puuttumasta tiedotusvälineiden ja toimittajien työhön myöskään vaalien yhteydessä; panee tässä yhteydessä merkille, että vaikka useita tapauksia on ratkaistu ja joistakin on nostettu syytteitä, tuomiot ovat edelleen harvinaisia; pitää myönteisenä toimittajien turvallisuuden lisäämistä koskevasta yhteistyöstä ja toimenpiteistä tehdyllä sopimuksella (”Agreement on Cooperation and Measures for Increasing the Safety of Journalists”) perustetun pysyvän työryhmän toimia ja kehottaa viranomaisia osoittamaan olevansa täysin sitoutuneita tutkimaan kaikki tapaukset, joissa on kyse hyökkäyksistä toimittajia ja tiedotusvälineitä vastaan, ja nostamaan niistä syytteitä; kehottaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön tiedotusvälineitä koskevat lait ja lujittamaan Serbian sähköisestä mediasta vastaavan sääntelyelimen riippumattomuutta; pitää myönteisenä uusia ponnisteluja sellaisen mediastrategian hyväksymiseksi, jolla luodaan moniarvoinen mediaympäristö, ja korostaa tässä yhteydessä, että sidosryhmien avoin ja osallistava kuuleminen on tärkeää; korostaa, että tiedotusvälineiden omistuksen ja rahoituksen suhteen on noudatettava täydellistä avoimuutta; vaatii hyväksymään politiikkoja, joilla suojellaan Serbiassa elävien kansallisten vähemmistöjen kielillä toimivia tiedotusvälineitä ja niillä tehtäviä ohjelmia;

19.  kehottaa Serbian viranomaisia tehostamaan yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, myös naisjärjestöjen, kanssa, joiden rooli on keskeinen hyvin toimivan demokratian kannalta; tuomitsee tiettyihin kansalaisyhteiskunnan järjestöihin kohdistuvat kielteiset kampanjat ja rajoitukset; vaatii hyväksymään kansallisen strategian ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman, joilla säädellään kansalaisyhteiskunnan järjestöjen toimintaympäristöä; katsoo, että tarvitaan lisätoimia hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan järjestelmällisen yhteistyön varmistamiseksi, ja kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota lainsäädännön laatimiseen ja täytäntöönpanoon aloilla, jotka vaikuttavat kansalaisyhteiskuntaan;

Vähemmistöjen kunnioittaminen ja suojelu

20.  suhtautuu myönteisesti kansallisten vähemmistöjen oikeuksien toteuttamista koskevan toimintasuunnitelman ja kansallisten vähemmistöjen rahaston perustamisesta annetun asetuksen hyväksymiseen; kehottaa Serbian hallitusta panemaan täysimääräisesti täytäntöön kaikki vähemmistöjen oikeuksia koskevat kansainväliset sopimukset; korostaa, että edistyminen kansallisten vähemmistöjen oikeuksien takaamisessa ei ole tyydyttävää, ja kehottaa panemaan toimintasuunnitelman kaikilta osin täytäntöön ja parantamaan koordinointia ja sidosryhmien osallistumista, kuljetusta ja viestintää koskevien tarpeiden osalta naapurimaat mukaan luettuina; panee merkille, että kansallisten vähemmistöjen rahasto on toiminnassa ja sen rahoitusta on lisätty; suhtautuu myönteisesti vähemmistöjen oikeuksiin liittyvien ratkaisevien lakien hyväksymiseen; toistaa Serbialle antamansa kehotuksen varmistaa, että vähemmistöjen suojelemista koskeva lainsäädäntö pannaan johdonmukaisesti täytäntöön esimerkiksi koulutuksen ja kulttuurin, vähemmistökielten käytön, edustuksen julkishallinnossa ja oikeuslaitoksessa sekä vähemmistökielillä jatkuvasti saatavilla olevien tiedotusvälineiden ja uskonnollisten toimitusten aloilla; antaa tunnustusta maan kansallisten vähemmistöjen aktiiviselle osallistumiselle vaalisykliin ja vaatii mukauttamaan politiikkaa niin, että se takaa kansallisten vähemmistöjen oikeudenmukaisen edustuksen Serbian kansalliskokouksessa; vaatii panemaan täysimääräisesti täytäntöön oikeuden lasten syntymän oikea-aikaiseen rekisteröintiin; korostaa, että ihmisoikeuksien edistäminen, mukaan lukien kansallisten vähemmistöjen oikeuksien edistäminen, on EU:hun liittymisen edellytys;

21.  toteaa, että Vojvodinan kulttuurinen moninaisuus vahvistaa osaltaan Serbian identiteettiä; korostaa, että Vojvodinan autonomiaa olisi suojeltava ja että laki Vojvodinan rahoitusvaroista olisi hyväksyttävä viipymättä, kuten perustuslaissa määrätään;

22.  pitää myönteisenä, että on hyväksytty uusi romanien osallisuutta koskeva strategia vuosiksi 2016–2025 sekä toimintasuunnitelma, joka kattaa koulutuksen, terveydenhuollon, asumisen ja työllisyyden; pitää myönteisenä, että strategiassa tunnustetaan romaninaisiin kohdistuva erityinen syrjintä; kehottaa Serbiaa määrittämään selvät tavoitteet ja indikaattorit uuden strategian täytäntöönpanon seuraamista varten; on huolissaan koulunsa keskeyttävien romanityttöjen suuresta määrästä; panee merkille, että enemmistö romaneista kärsii sosiaalisesta syrjäytymisestä ja järjestelmällisestä oikeuksiensa rikkomisesta; kehottaa panemaan uuden romanien osallisuutta koskevan strategian ja toimintasuunnitelman täysimääräisesti täytäntöön; korostaa, että on tärkeää laatia politiikkoja, joilla torjutaan romaneihin kohdistuvaa syrjintää ja romanivastaisuutta; vaatii mahdollistamaan romanien mielekkään julkisen ja poliittisten osallistumisen kaikilla tasoilla;

Alueellinen yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet

23.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Serbia on edelleen sitoutunut rakentaviin kahdenvälisiin suhteisiin muiden laajentumismaiden ja naapurijäsenvaltioiden kanssa; panee tyytyväisenä merkille, että Serbia on jatkanut osallistumistaan tiettyihin alueellisen yhteistyön aloitteisiin, kuten Kaakkois-Euroopan yhteistyöprosessiin, alueelliseen yhteistyöneuvostoon, Keski-Euroopan vapaakauppasopimukseen (CEFTA), Adrian- ja Joonianmeren aloitteeseen, Tonavan aluetta koskeviin EU:n makroaluestrategioihin (EUSDR), Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskevaan Euroopan unionin strategiaan (EUSAIR), Brdo-Brijunin prosessiin, Länsi-Balkanin kuuden maan aloitteeseen ja sen liitettävyysohjelmaan sekä Berliinin prosessiin; panee tyytyväisenä merkille Länsi-Balkanin kuusikon aloitteen tähänastiset tulokset ja vaatii kehittämään edelleen alueellista talousaluetta; kehottaa jälleen Serbiaa panemaan täytäntöön liitettävyysohjelmaan liittyvät liitettävyyttä koskevat uudistustoimenpiteet; on tyytyväinen Serbian toimiin infrastruktuuri-investointien priorisoimiseksi ja korostaa, että on tärkeää parantaa liitettävyyden tasoa alueella; toteaa, että raja-alueiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä on pyrittävä edistämään niiden väestökadon ehkäisemiseksi; tukee ehdotusta vähentää verkkovierailumaksuja Länsi-Balkanin maissa; korostaa, että jäljellä olevat kahdenväliset kiistat eivät saa vaikuttaa haitallisesti liittymisprosessiin; tukee Länsi-Balkanin kumppanien sitoumusta jatkaa hyvien naapuruussuhteiden, alueellisen vakauden ja keskinäisen yhteistyön lujittamista; muistuttaa, että EU aikoo määrätietoisesti lujittaa ja tehostaa panostustaan tukeakseen alueen muutosprosessia;

24.  suhtautuu myönteisesti sotarikosten tutkimista ja niistä syyttämistä koskevan kansallisen strategian hyväksymiseen; panee merkille sotarikoksien tutkimista ja niistä syytteeseen asettamista koskevan syyttäjästrategian hyväksymisen ja kehottaa Serbiaa toteuttamaan kaikki suunnitellut toimet; panee tyytyväisenä merkille, että toukokuussa 2017 nimitettiin uusi sotarikossyyttäjä; toistaa kehotuksensa tämän strategian toteuttamisesta erityisesti siten, että lisätään syytteiden nostamista, ja kehottaa hyväksymään operatiivisen syyttäjästrategian; kehottaa Serbiaa tutkimaan tehokkaasti kaikki sotarikostapaukset, erityisesti korkean profiilin tapaukset, ja tekemään näissä tapauksissa yhteistyötä alueellisten kumppaneidensa kanssa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään lisätoimiin näiden kysymysten ratkaisemiseksi EU:n ja Serbian välisessä neuvotteluprosessissa; kehottaa viranomaisia jatkamaan 1990-luvun sotien aikana kadonneiden henkilöiden ongelman selvittämistä; kehottaa Serbiaa tekemään jälleen täysimääräisesti yhteistyötä nykyisen kansainvälisiä rikostuomioistuimia koskevan mekanismin kanssa; kehottaa Serbian viranomaisia jatkamaan kadonneiden henkilöiden kohtaloiden selvittämistä muun muassa avaamalla sota-aikaan liittyvät valtionarkistot; kehottaa Serbiaa valmistelemaan järjestelmää korvausten myöntämiseksi uhreille ja heidän perheilleen; vahvistaa jälleen tukensa entisen Jugoslavian alueella tehtyjä sotarikoksia ja muita vakavia ihmisoikeusrikkomuksia käsittelevän alueellisen totuuskomission perustamista koskevalle aloitteelle; korostaa alueellisen nuorisoalan yhteistyöjärjestön (RYCO) ja sen paikallisosastojen tekemän työn merkitystä sovinnon edistämisessä nuorten keskuudessa; vaatii lisää muutoksia omaisuuden palauttamista koskevaan lakiin ja korostaa omaisuuden palauttamista vaativien syrjimättömän kohtelun merkitystä verrattuna muihin edunsaajiin erityisesti yhteiskunnan omaisuuden rekisteröinnissä;

25.  suhtautuu myönteisesti Serbian jatkuvaan sitoutumiseen normalisointiprosessiin Kosovon kanssa ja sen sitoumukseen panna täytäntöön EU:n tukemassa vuoropuhelussa aikaansaadut sopimukset; pitää myönteisenä, että Serbian presidentti on käynnistänyt Kosovoa koskevan sisäisen vuoropuhelun; toistaa kehotuksensa edetä kaikkien jo aikaansaatujen sopimusten, myös energia-alan sopimusten, täysimääräiseen täytäntöönpanoon vilpittömästi ja oikea-aikaisesti ja kannustaa molempia osapuolia jatkamaan määrätietoisesti normalisointiprosessia; korostaa, että on tärkeää luoda serbienemmistöisten kuntien liitto tai yhteisö; painottaa, että Serbian ja Kosovon välisten suhteiden laaja-alaiseen normalisointiin, joka määritellään oikeudellisesti sitovassa sopimuksessa, tähtäävän vuoropuhelun uutta vaihetta koskevaa työtä on joudutettava; toistaa EUH:lle antamansa kehotuksen arvioida, missä määrin osapuolet täyttävät velvoitteensa; tuomitsee jyrkästi Kosovon serbipoliitikon Oliver Ivanovićin murhan ja korostaa, että tarvitaan kiireellisesti Kosovon ja Serbian tutkijoiden aitoa yhteistyötä ja kansainvälistä tukea, jotta tekijät saadaan oikeuden eteen;

26.  panee merkille meneillään olevan vuoropuhelun ja julkiset kannanotot Serbian ja Kosovon välisen rajan mahdollisesta muuttamisesta, mukaan lukien alueiden vaihtaminen; korostaa sekä Kosovon että Serbian monietnistä luonnetta ja sitä, että etnisesti homogeenisten valtioiden ei pitäisi olla tavoitteena alueella; tukee EU:n avustamaa vuoropuhelua kehyksenä, jonka avulla voidaan saavuttaa Serbian ja Kosovon välinen kattava normalisointia koskeva sopimus; katsoo, että mahdollinen sopimus olisi hyväksyttävissä vain, jos molemmat osapuolet suostuvat siihen ja jos siinä otetaan huomioon alueen yleinen vakaus ja kansainvälinen oikeus;

27.  on huolissaan korkean tason politiikkojen lausunnoista, joissa kyseenalaistetaan Bosnia ja Hertsegovinan alueellinen koskemattomuus, ja tuomitsee kaikenlaisen kansallismielisen retoriikan, jonka tavoitteena on tukea sen hajoamista;

Energia ja liikenne

28.  kehottaa Serbiaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön energia-alan liitettävyyttä koskevat uudistustoimenpiteet; kannustaa Serbiaa kehittämään kilpailua kaasumarkkinoilla ja täyttämään vastaavat eriyttämistä koskevat velvollisuutensa kolmannen energiapaketin mukaisesti; kehottaa Serbiaa kehittämään energiapolitiikkaansa, jotta sen riippuvuus kaasutuonnista Venäjältä vähenisi; pitää myönteisinä maan pyrkimyksiä edistää investointeja energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian alalla; muistuttaa, että energian tehokasta käyttöä koskeva lainsäädäntö ei ole kaikilta osin EU:n vastaavien direktiivien mukainen; kehottaa Serbiaa monipuolistamaan energialähteitään muihinkin uusiutuviin lähteisiin;

29.  pitää myönteisenä Serbian ja Bulgarian 17. toukokuuta 2018 Sofiassa pidetyn Länsi-Balkanin huippukokouksen yhteydessä allekirjoittamaa yhteistä sitoumusta kaasuyhdysputken rakentamisesta maiden välille ja IPA 2018 -paketin hyväksymistä; toteaa, että viimeksi mainittu sisältää strategisesti merkittävän infrastruktuurihankkeen ”rauhan valtatie Nis-Merdare-Pristina”, joka mahdollistaa paremmat liikenneyhteydet Keski-Serbian ja Kosovon välillä ja jolla on symbolista merkitystä alueen suhteille;

30.  ilmaisee syvän huolensa ilman pilaantumisen hälyttävästä tasosta Serbiassa, missä Maailman terveysjärjestön mukaan kuoli vuonna 2016 noin 6 500 ihmistä hengityselinten sairauksiin; kehottaa tämän vuoksi Serbian viranomaisia hyväksymään tarvittavat lyhyen aikavälin toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi ja uudistamaan tehokkaasti keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä liikenne- ja liikkuvuuspolitiikkaansa suurissa kaupungeissa;

°

°  °

31.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä Serbian hallitukselle ja parlamentille.

(1)

EUVL C 331, 18.9.2018, s. 71.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

9.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

3

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Gilles Pargneaux, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Andor Deli, Ivan Štefanec


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andor Deli, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 9. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö