Procedură : 2018/2146(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0331/2018

Texte depuse :

A8-0331/2018

Dezbateri :

PV 28/11/2018 - 22
CRE 28/11/2018 - 22

Voturi :

PV 29/11/2018 - 8.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0478

RAPORT      
PDF 614kWORD 63k
16.10.2018
PE 623.683v03-00 A8-0331/2018

referitor la Raportul Comisiei privind Serbia pe 2018

(2018/2146(INI))

Comisia pentru afaceri externe

Raportor: David McAllister

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Raportul Comisiei privind Serbia pe 2018

(2018/2146(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere concluziile Președinției la Consiliul European de la Salonic din 19-20 iunie 2003,

–  având în vedere declarația de la Sofia a summitului UE-Balcanii de Vest din 17 mai 2018 și „Agenda priorităților de la Sofia” a acestuia,

–  având în vedere Decizia 2008/213/CE a Consiliului din 18 februarie 2008 privind principiile, prioritățile și condițiile cuprinse în Parteneriatul european cu Serbia și de abrogare a Deciziei 2006/56/CE,

–  având în vedere Avizul Comisiei din 12 octombrie 2011 referitor la cererea Serbiei de aderare la Uniunea Europeană (SEC(2011)1208), decizia Consiliului European din 2 martie 2012 de a acorda Serbiei statutul de țară candidată și decizia Consiliului European din 27-28 iunie 2013 de a începe negocierile de aderare la UE cu Serbia,

–  având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere (ASA) dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2013,

–  având în vedere Rezoluția 1244 (1999) a Consiliului de Securitate al ONU, Avizul consultativ al Curții Internaționale de Justiție din 22 iulie 2010 privind conformitatea cu dreptul internațional a declarației unilaterale de independență a Kosovo, precum și Rezoluția 64/298 din 9 septembrie 2010 a Adunării Generale a ONU, care a luat act de conținutul avizului CIJ și a salutat disponibilitatea UE de a înlesni dialogul dintre Serbia și Kosovo,

–  având în vedere Procesul de la Berlin lansat la 28 august 2014,

–  având în vedere declarația și recomandările adoptate cu ocazia celei de a opta reuniuni a Comisiei parlamentare de stabilizare și de asociere UE-Serbia (CPSA) din 13-14 iunie 2018,

–  având în vedere raportul final al Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE/ODIHR) cu privire la misiunea restrânsă de observare a alegerilor parlamentare anticipate din Serbia desfășurate la 29 iulie 2016,

–  având în vedere raportul misiunii de evaluare a alegerilor a OSCE/ODIHR privind alegerile prezidențiale din Serbia desfășurate la 2 aprilie 2017,

–  având în vedere raportul Comisiei pe 2018 privind Serbia din 17 aprilie 2018 (SWD(2018)0152),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 februarie 2018 intitulată „O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE în regiune” (COM(2018)0065),

–  având în vedere concluziile comune ale dialogului economic și financiar dintre UE și Balcanii de Vest și Turcia din 23 mai 2017 (9655/17),

–  având în vedere cea de a patra reuniune a Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Serbia, desfășurată la 16 noiembrie 2017,

–  având în vedere cea de a opta reuniune a Conferinței de aderare la nivel ministerial cu Serbia desfășurată la 25 iunie 2018,

–  având în vedere raportul din iulie 2015 al Grupului de state împotriva corupției (GRECO) al Consiliului Europei privind Serbia și al patrulea raport de evaluare al GRECO pe tema „Prevenirea corupției cu privire la deputați, judecători și procurori”, adoptat la 16-20 octombrie 2017,

–  având în vedere evaluarea Comisiei din 17 aprilie 2018 privind programul de reforme economice din Serbia pentru perioada 2018-2020 (SWD(2018)0132) și concluziile comune ale dialogului economic și financiar dintre UE și Balcanii de Vest și Turcia adoptate de către Consiliu la 25 mai 2018,

–  având în vedere avizul Comisiei de la Veneția privind proiectele de amendamente la prevederile constituționale privind sistemul judiciar din 25 iunie 2018,

–  având în vedere rezultatul anchetei din 2017 privind romii marginalizați din Balcanii de Vest, sprijinite de Comisie și efectuate de Banca Mondială și de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare,

–  având în vedere documentul de lucru comun al serviciilor intitulat „Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020”,

–  având în vedere rezoluția sa din 14 iunie 2017 referitoare la Raportul Comisiei pe 2016 privind Serbia(1),

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0331/2018),

A.  întrucât Serbia, la fel ca orice țară care aspiră să devină membră a UE, trebuie evaluată în funcție de propriile merite în ceea ce privește îndeplinirea, implementarea și respectarea aceluiași set de criterii și întrucât calitatea reformelor necesare și angajamentul față de acestea determină calendarul aderării; întrucât aderarea este și va rămâne un proces bazat pe merit complet dependent de progresele obiective înregistrate de fiecare țară, inclusiv de Serbia;

B.  întrucât de la deschiderea negocierilor cu Serbia au fost deschise 14 capitole dintre care două au fost închise în mod provizoriu;

C.  întrucât Serbia a fost în mod continuu angajată în procesul de normalizare a relațiilor cu Kosovo, care a avut ca rezultat, la 19 aprilie 2013, încheierea „Primului acord cu privire la principiile normalizării relațiilor”, precum și încheierea acordurilor din august 2015; întrucât Serbia și-a menținut participarea la dialog;

D.  întrucât Serbia a contribuit la consolidarea cooperării regionale și a relațiilor de bună vecinătate, precum și a păcii, a stabilității, a reconcilierii și a unui climat care facilitează abordarea problemelor bilaterale nerezolvate din trecut;

E.  întrucât Serbia și-a menținut angajamentul față de crearea unei economii de piață funcționale și a continuat să construiască un bilanț privind obligațiile de punere în aplicare a obligațiilor prevăzute în ASA;

F.  întrucât supremația legii reprezintă un principiu fundamental pe care se întemeiază UE și care se află în centrul atât al procesului de extindere, cât și al procesului de stabilizare și de asociere. întrucât sunt necesare reforme pentru a aborda provocările importante care rămân în acest domeniu, în special în ceea ce privește garantarea unui sistem judiciar independent, imparțial, responsabil și eficient, în lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, precum și în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale;

G.  întrucât Serbia a ratificat toate convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii, inclusiv, și în special, Convenția nr. 87/1948 privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical, Convenția nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și negociere colectivă și Convenția nr. 29/1930 privind munca forțată sau obligatorie;

H.  întrucât situația privind libertatea de exprimare și independența mass-mediei reprezintă în continuare o preocupare deosebit de profundă, care trebuie abordată cu hotărâre și eficacitate în mod prioritar;

I.  întrucât Serbia beneficiază de asistență de preaderare în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II), cu un buget total orientativ de 1.5 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020; întrucât alocarea orientativă revizuită pentru Serbia în cadrul IPA II pentru perioada 2018-2020 este de 728 de milioane EUR; întrucât Serbia a primit o recompensă de performanță la jumătatea perioadei;

1.  salută angajamentul continuu al Serbiei pe calea integrării în Uniunea Europeană; invită Serbia, cu sprijinul Comisiei, să promoveze în mod activ această decizie strategică în rândul populației Serbiei și să crească în continuare, în timp util și în mod transparent, informațiile și vizibilitatea UE și a proiectelor și a programelor finanțate de aceasta;

2.  subliniază că o implementare riguroasă a reformelor și a politicilor este un indicator principal al unui proces de integrare reușit; invită Serbia să îmbunătățească planificarea, coordonarea și monitorizarea implementării noii legislații și a noilor politici; salută adoptarea unei a treia revizuiri a programului național pentru adoptarea acquis-ului UE și avertizează cu privire la consecințele unei transpuneri necorespunzătoare a unor importante acte legislative ale UE privind alinierea la acquis; salută evaluarea Comisiei din comunicarea sa din luna februarie intitulată „O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE în regiune”, potrivit căreia, dacă se manifestă o voință politică puternică, reforme reale și susținute și soluții definitive la conflictele cu vecinii, Serbia ar putea deveni membră a UE; invită Consiliul și Comisia, cu condiția ca progresele necesare să permită acest lucru, în special în domeniul fundamental al statului de drept, să sprijine deschiderea capitolelor pregătite tehnic și să accelereze procesul general de negociere a aderării;

3.  salută finalizarea cu succes a procesului de programare IPA 2018 și semnarea Acordului de finanțare pentru IPARD II; invită Comisia ca, în conceperea noului Instrument de asistență pentru preaderare (IPA III), să includă dispoziții adecvate care să permită o eventuală aderare a Serbiei la UE;

4.  salută progresele înregistrate de Serbia în ceea ce privește dezvoltarea unei economii de piață funcționale, asigurarea creșterii economice și menținerea stabilității macroeconomice și monetare; subliniază că Serbia a înregistrat progrese semnificative în abordarea unora dintre deficiențele politicilor care au constituit o problemă în trecut, în special prin consolidarea bugetară; cu toate acestea, subliniază că șomajul, exodul creierelor și inactivitatea economică continuă să rămână ridicate; solicită Serbiei să elaboreze un plan durabil pentru viitorul întreprinderilor de stat; subliniază importanța capitală a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) pentru economia Serbiei și solicită un mediu de afaceri mai transparent și mai puțin greoi; sprijină aderarea Serbiei la Organizația Mondială a Comerțului (OMC);

5.  își exprimă îngrijorarea cu privire la șomajul persistent și subliniază importanța formării și dezvoltării competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor; invită Serbia să îmbunătățească poziția femeilor pe piața muncii; invită Serbia să consolideze dialogul tripartit; solicită modificarea Legii privind contribuțiile la asigurările sociale obligatorii și Legea privind asigurările de sănătate, pentru a împiedica discriminarea împotriva micilor producători agricoli;

6.  ia act de alegerile prezidențiale care au avut loc la 2 aprilie 2017; salută organizarea generală a alegerilor și invită autoritățile să se asigure că se aplică standardele internaționale; invită autoritățile să urmeze și să aplice integral recomandările misiunii OSCE/ODIHR de observare a alegerilor, în special pentru a asigura condiții de concurență echitabile în timpul perioadei de campanie și să se implice într-un dialog cu misiunile interne independente de observare a alegerilor; invită autoritățile să ancheteze în mod corespunzător plângerile privind neregulile, actele de violență și intimidările care au survenit în timpul proceselor electorale anterioare; constată cu îngrijorare lipsa de transparență în ceea ce privește finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale; subliniază că finanțarea partidelor politice trebuie să fie transparentă și în conformitate cu standardele internaționale;

7.  invită Serbia să își sporească gradul de aliniere la politica externă și de securitate a UE, inclusiv politica sa privind Rusia, inclusiv în cadrul Organizației Națiunilor Unite; salută contribuția importantă și continuarea participării Serbiei la o serie de misiuni și operațiuni ale UE în cadrul PSAC (EUTM Mali, EUTM Somalia, EU NAVFOR Atalanta, EUTM RCA), aceasta participând la patru din cele șase misiuni sau operațiuni militare desfășurate de Uniune; cu toate acestea, este preocupat de continuarea cooperării militare a Serbiei cu Rusia și Belarus;

8 .  felicită Serbia pentru abordarea sa constructivă în gestionarea efectelor crizei migrației și a refugiaților, precum și eforturile considerabile pe care le-a depus țara pentru a asigura adăpost și ajutor umanitar, în principal cu sprijin din partea UE; salută adoptarea de către Serbia a noii legi privind azilul, a legii privind străinii și a legii privind controlul frontierelor; îndeamnă Serbia să își alinieze în mod progresiv politica în materie de vize cu cea a UE; ia act cu îngrijorare de faptul că politica de vize nealiniată a Serbiei a deschis posibilitatea migrației ilegale și a introducerii ilegale de migranți în țările UE, precum și în țările vecine care nu sunt membre ale UE; îndeamnă Serbia să instituie un mecanism de returnare a migranților ilegali care să fie în concordanță cu acquis-ul UE și să își îmbunătățească în continuare capacitatea de a răspunde nevoilor minorilor neînsoțiți; invită Serbia să găsească o soluție viabilă pentru refugiații din țările învecinate, inclusiv în ceea ce privește nevoile de locuințe și accesul la muncă și la educație;

Statul de drept

9.  îndeamnă Serbia să își intensifice eforturile de reformă în domeniul statului de drept și, în special, să garanteze independența și eficiența globală a sistemului judiciar; subliniază că ar trebui pus un accent special pe punerea în aplicare a unor reforme reale în acest domeniu; ia act de faptul că, deși s-au înregistrat unele progrese în reducerea numărului de cauze de executare restante și în punerea în aplicare a unor măsuri în vederea armonizării practicii judiciare, independența sistemului judiciar din Serbia nu este pe deplin asigurată, iar amploarea influenței politice asupra sistemului judiciar reprezintă în continuare un motiv de îngrijorare; invită Serbia să întărească asumarea responsabilității, imparțialitatea, profesionalismul și eficiența generală a sistemului judiciar și să instituie un sistem de asistență juridică gratuită care să asigure o gamă largă de furnizori de asistență juridică gratuită; solicită punerea în aplicare a tuturor hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului;

10.  reiterează importanța intensificării combaterii corupției și îndeamnă Serbia să dea dovada unui angajament clar de a soluționa această chestiune; salută punerea în aplicare a legii privind organizarea și jurisdicția autorităților naționale pentru eliminarea criminalității organizate, a terorismului și a corupției; salută adoptarea modificărilor formulate în secțiunea referitoare la infracțiunile economice din codul penal național și încurajează Serbia să le pună pe deplin în aplicare, inclusiv modificarea referitoare la abuzul în serviciu, pentru a împiedica orice abuz; solicită continuarea punerii în aplicare a strategiei naționale anticorupție și a planului de acțiune; invită din nou Serbia să adopte cu rapiditate o nouă lege privind Agenția sa anticorupție pentru a îmbunătăți planificarea, coordonarea și monitorizarea punerii în aplicare a noii legislații și a noilor politici, dar și a celor existente; subliniază că este esențial faptul că agenția primește și gestionează resursele umane și financiare necesare pentru a-și îndeplini mandatul în mod independent; subliniază că membrii Agenției Anticorupție trebuie să fie aleși în concordanță cu principiile transparenței, absenței conflictelor de interese sau afilierii politice; invită autoritățile să angajeze personal pentru toate posturile disponibile din cadrul agenției; invită Serbia să își îmbunătățească în continuare bilanțul privind anchetele, punerile sub acuzare și condamnările definitive în cazurile de corupție la nivel înalt și să publice periodic statistici privind rezultatele anchetelor în toate cauzele de presupuse acte de corupție la adresa unor funcționari publici;

11.  invită autoritățile sârbe să pună în aplicare recomandările Grupului de state împotriva corupției (GRECO); îndeamnă parlamentul sârb să urmeze recomandările referitoare la prevenirea corupției și conflictele de interese, precum și să adopte codul de conduită;

12.  recunoaște că s-au înregistrat unele progrese în lupta împotriva corupției și a criminalității organizate și salută rolul activ al Serbiei în cooperarea polițienească și judiciară internațională și regională; invită Serbia să dea dovadă de un angajament mai activ și să obțină rezultate concrete în această luptă, în special printr-un bilanț convingător în materie de anchete, urmăriri în justiție și condamnări în cazurile de criminalitate organizată, inclusiv în ceea ce privește traficul și introducerea ilegală de migranți din Serbia către UE și către țările din afara UE, crimele legate de criminalitatea organizată, criminalitatea informatică, fluxurile financiare care sprijină activitățile teroriste și spălarea de bani; invită Serbia să continue punerea în aplicare pe deplin a planului de acțiune convenit cu Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI); atrage atenția asupra numărului tot mai mare de atacuri infracționale și solicită soluționarea acestora printr-o cooperare deplină cu autoritățile judiciare;

Democrația, dialogul social, drepturile sindicatelor și relațiile de muncă

13.  subliniază faptul că parlamentul sârb încă nu își exercită controlul efectiv asupra executivului, și că trebuie îmbunătățite în continuare transparența, includerea și calitatea procesului legislativ; salută diminuarea utilizării procedurilor de urgență pentru adoptarea de acte legislative; subliniază, cu toate acestea, că utilizarea încă destul de frecventă a unor proceduri de urgență subminează controlul parlamentar și public; subliniază că ar trebui evitate acțiunile care limitează capacitatea parlamentului sârb de a desfășura o dezbatere eficientă cu privire la legislație și la controlul asupra acesteia; subliniază importanța activității opoziției într-o democrație și subliniază că politicienii acesteia nu ar trebui să facă obiectul calomniei și al defăimării; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că unii politicieni folosesc în mod abuziv discursul public pentru a alimenta creșterea radicalismului; solicită măsuri suplimentare pentru a asigura dialogul între partide și implicarea eficace a societății civile; invită Parlamentul Serbiei să reexamineze practica de obstrucționare și să verifice dacă aceasta nu împiedică dezbaterea democratică; salută faptul că parlamentul sârb și-a continuat eforturile vizând îmbunătățirea transparenței prin dezbateri privind pozițiile de negociere ale Serbiei cu privire la capitolele de aderare la UE, și prin dialog cu nucleul echipei de negociere și cu Convenția națională privind Uniunea Europeană; subliniază că rolul organismelor de reglementare independente, inclusiv al ombudsmanului național, al Agenției anticorupție, al Autorității naționale de audit, al comisarului pentru informații de importanță publică și protecția datelor cu caracter personal, trebuie recunoscut și sprijinit în totalitate; solicită Parlamentului sârb să se angajeze în punerea în aplicare a constatărilor și recomandărilor organismelor de reglementare independente, în special cele ale Ombudsmanului; reamintește că unul dintre pilonii modelului social european este dialogul social și că o consultare periodică între guvern și partenerii sociali este esențială pentru prevenirea tensiunilor sociale și a conflictelor; subliniază faptul că este esențial ca dialogul social să depășească schimbul de informații și că părțile interesate ar trebui să fie consultate cu privire la legile importante înainte ca acestea să intre în procedura parlamentară;

14.  salută prezentarea proiectului de reformă constituțională a sistemului judiciar al țării transmis pentru aviz Comisiei de la Veneția; subliniază importanța punerii în aplicare în integralitate a recomandărilor Comisiei de la Veneția; încurajează autoritățile sârbe să se implice într-o dezbatere publică semnificativă și care să promoveze includerea, desfășurată într-o manieră constructivă, pentru o mai bună sensibilizare cu privire la procesul de reformă constituțională din această țară; solicită o amplă consultare publică înainte ca proiectul final să fie transmis parlamentului Serbiei;

15.  salută progresele înregistrate de Serbia în ce privește reforma administrației publice, în special prin adoptarea mai multor legi noi privind salariile și relațiile de muncă în serviciul public, privind administrația locală și salariile din provinciile autonome și privind academiile naționale de formare; subliniază că influența politică asupra numirilor în posturile de conducere de înalt nivel rămâne un motiv de îngrijorare; invită Serbia să modifice Legea privind funcția publică pentru a garanta neutralitatea administrației publice; observă că întărirea capacităților administrative la toate nivelurile este importantă pentru punerea în aplicare cu succes a reformelor esențiale; salută înființarea unui Minister pentru integrarea europeană care încorporează structurile fostului Birou de integrare europeană al Serbiei, care a continuat să ofere consiliere politică pentru integrarea europeană;

Drepturile omului

16.  subliniază că cadrul legislativ și instituțional pentru respectarea drepturilor omului este în vigoare; subliniază că este necesară punerea în aplicare coerentă a acestuia în întreaga țară; invită Serbia să adopte noua lege privind protecția datelor și să se asigure că acesta respectă pe deplin standardele și cele mai bune practici ale UE; ia act de faptul că sunt necesare eforturi suplimentare susținute pentru a îmbunătăți situația persoanelor care aparțin unor grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor de etnie romă, a persoanelor cu handicap, a persoanelor cu HIV/SIDA și a persoanelor LGBTI; condamnă continuarea apariției unor infracțiuni motivate de ură împotriva romilor și a persoanelor LGBTI; invită Serbia să desfășoare în mod activ anchetele, urmăririle penale și condamnările în materie de infracțiuni motivate de ură; invită autoritățile sârbe să promoveze un climat de toleranță și să condamne toate formele de discurs de incitare la ură, de aprobare publică și de negare a genocidului, a crimelor împotriva umanității și a crimelor de război;

17.  îndeamnă Serbia să întărească rolul și capacitatea autorităților sale în ceea ce privește protecția grupurilor vulnerabile, inclusiv a femeilor, a copiilor și a persoanelor cu handicap și să asigure o mai bună cooperare între poliție, procurori și serviciile sociale în această privință; salută ratificarea de către Serbia a Convenției de la Istanbul și recentele evoluții în ceea ce privește măsurile de protecție a copiilor împotriva violenței, inclusiv anunțul guvernului privind crearea unui Ombudsman pentru copii, și invită autoritățile să monitorizeze efectul legislației și al altor măsuri; subliniază că deficiențele în ceea ce privește respectarea drepturilor omului în cazul persoanelor cu handicap persistă și îndeamnă guvernul să adopte o strategie națională privind persoanele cu handicap;

18.  încurajează ferm autoritățile sârbe să își intensifice eforturile în vederea îmbunătățirii situației libertății de exprimare și a libertății mass-mediei; salută înființarea noului grup de lucru consacrat elaborării proiectului de strategie privind mass-media; subliniază că amenințările, violența și intimidările îndreptate împotriva ziariștilor și a mass-mediei, inclusiv hărțuirea administrativă și intimidarea prin proceduri judiciare, rămân un motiv de îngrijorare; invită funcționarii să fie consecvenți în a condamna în mod public orice formă de intimidare a ziariștilor și să se abțină de la orice intervenție în activitățile mass-media și ale ziariștilor, inclusiv în contextul alegerilor; observă, în acest sens, că, deși mai multe cazuri au fost soluționate și au fost înregistrate unele plângeri penale, condamnările rămân încă rare; salută eforturile grupului de lucru permanent care a fost instituit prin Acordul privind cooperarea și măsurile de creștere a siguranței ziariștilor și invită autoritățile să demonstreze angajamentul lor deplin în ceea ce privește anchetarea și urmărirea penală a cazurilor de atacuri împotriva ziariștilor și a organelor mass-media; solicită punerea în aplicare integrală a legilor privind mass-media, precum și întărirea independenței organismului de reglementare a mass-mediei electronice al țării; salută eforturile continue de a adopta o strategie de media care să creeze un peisaj mass-media pluralist și subliniază, în acest sens, importanța unei consultări cu părțile interesate care să fie transparentă și să favorizeze includerea; subliniază necesitatea unei transparențe totale în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei și finanțarea acesteia; solicită adoptarea unor politici care să protejeze mass-media și programele în limbile minorităților naționale care locuiesc în Serbia;

19.  solicită autorităților sârbe să își intensifice cooperarea cu organizațiile societății civile, inclusiv cu organizațiile femeilor și cu grupurile pentru drepturile omului, al căror rol este fundamental pentru o democrație funcțională; condamnă campaniile negative și restricțiile la adresa anumitor organizații ale societății civile; solicită adoptarea unei strategii naționale și a unui plan de acțiune asociat pentru reglementarea mediului în care își desfășoară activitatea organizațiile societății civile; consideră că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a asigura o cooperare sistematică între guvern și societatea civilă și solicită o atenție sporită în elaborarea și punerea în aplicare a legislației în domeniile care afectează societatea civilă;

Respectarea și protecția minorităților

20.  salută adoptarea unui plan de acțiune pentru exercitarea drepturilor minorităților naționale, precum și adoptarea unui decret de instituire a unui fond dedicat minorităților naționale; invită guvernul Serbiei să transpună integral în practică toate tratatele internaționale privind drepturile minorităților; subliniază că progresul înregistrat în domeniul garantării drepturilor minorităților naționale nu este satisfăcător și impune o punere în aplicare deplină a planului de acțiune și o mai bună coordonare și includere a părților interesate, inclusiv a țărilor învecinate, în ceea ce privește nevoile de transport și de comunicare; constată că Fondul pentru minorități naționale funcționează și că finanțarea acestuia a crescut; salută adoptarea unor legi esențiale în materie de drepturi ale minorităților; își reafirmă apelul adresat Serbiei de a asigura implementarea consecventă a legislației privind protecția minorităților, inclusiv în ceea ce privește educația și cultura, utilizarea limbilor minorităților, reprezentarea în administrația publică și în sistemul judiciar, accesul în continuare la mass-media și la slujbe religioase în limbile minorităților; recunoaște participarea activă a ciclurilor electorale ale minorităților naționale din această țară și solicită adoptarea unor politici care să garanteze reprezentarea lor în cadrul Adunări naționale a Serbiei; solicită punerea în aplicare integrală a dreptului de înregistrare a nașterilor în timp util; subliniază că promovarea și protejarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților naționale, constituie o condiție prealabilă pentru aderarea la UE;

21.  observă că diversitatea culturală a Voivodinei contribuie la identitatea Serbiei; subliniază că autonomia Voivodinei ar trebui păstrată și că legea privind resursele de finanțare ale Voivodinei ar trebui adoptată fără întârziere, așa cum se prevede în Constituție;

22.  salută adoptarea noii strategii privind includerea socială a romilor pentru perioada 2016-2025, împreună cu un plan de acțiune care să cuprindă educația, sănătatea, locuințele și ocuparea forței de muncă; salută recunoașterea în strategie a faptului că femeile de etnie romă se confruntă cu o discriminare specifică; îndeamnă Serbia să stabilească obiective și indicatori clari pentru monitorizarea punerii în aplicare a noii strategii; este preocupat de numărul ridicat al fetelor de etnie romă care abandonează școala; ia act de faptul că majoritatea romilor suferă de excludere socială și se confruntă cu încălcări sistematice ale drepturilor lor; solicită punerea în aplicare pe deplin a noii strategii pentru includerea romilor și a planului de acțiune; evidențiază importanța formulării de politici care să combată discriminarea împotriva persoanelor de etnie romă și atitudinile anti-țigănești; solicită facilitarea participării publice și politice semnificative a persoanelor de etnie romă la toate nivelurile;

Cooperarea regională și relațiile de bună vecinătate

23.  salută faptul că Serbia își păstrează angajamentul pentru relații bilaterale constructive cu alte țări implicate în procesul de aderare și cu statele membre ale UE învecinate; salută faptul că Serbia și-a menținut angajamentul față de o serie de inițiative de cooperare regională, cum ar fi Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, Consiliul de cooperare regională, Acordul central-european de liber schimb (CEFTA), Inițiativa adriatico-ionică, Strategiile macroregionale ale UE pentru regiunea Dunării (EUSDR), regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (EUSAIR), Procesul de la Brdo-Brijuni, Inițiativa Grupului celor șase din Balcanii de Vest și agenda acesteia în materie de conectivitate, precum și Procesul de la Berlin; salută rezultatele înregistrate până în prezent în cadrul inițiativei celor șase din Balcanii de Vest și solicită dezvoltarea în continuare a zonei economice regionale (REA); invită din nou Serbia să pună în aplicare măsurile de reformă în materie de conectivitate asociate cu agenda privind conectivitatea; salută eforturile Serbiei de a acorda prioritate investițiilor în infrastructură și subliniază importanța unei conectivități sporite în regiune; constată că trebuie depuse mai multe eforturi pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor de frontieră, pentru a preveni depopularea acestora; sprijină propunerea de a reduce tarifele de roaming în Balcanii de Vest; subliniază faptul că litigiile bilaterale restante nu ar trebui să aibă un efect negativ asupra procesului de aderare; sprijină în mod ferm partenerii din Balcanii de Vest în angajamentul acestora de a consolida în continuare relațiile de bună vecinătate, stabilitatea regională și cooperarea reciprocă. reamintește că UE este hotărâtă să își întărească și să își intensifice angajamentul de a sprijini transformarea regiunii;

24.  salută adoptarea unei strategii naționale privind anchetarea și urmărirea penală a crimelor de război; ia act de adoptarea unei strategii privind urmărirea penală pentru anchetarea și urmărirea penală a crimelor de război și îndeamnă Serbia să își desfășoare toate activitățile cuprinse de aceasta; salută numirea, în mai 2017, a unui nou procuror pentru crime de război; își reiterează apelul pentru punerea în aplicare a acestei strategii, în special prin puneri sub acuzare, precum și pentru adoptarea unei strategii operaționale privind urmărirea penală; invită Serbia să investigheze în mod eficace toate cazurile de crime de război, în special cele mai mediatizate, și să coopereze cu partenerii săi regionali în aceste cazuri; invită Comisia și statele membre să depună eforturi suplimentare în vederea rezolvării acestei chestiuni în cadrul procesului de negociere Serbia-UE; îndeamnă autoritățile să continue să caute o soluție la problema persoanelor dispărute în timpul războaielor din anii 1990; invită din nou Serbia să coopereze pe deplin cu mecanismul actual pentru tribunalele penale internaționale; îndeamnă autoritățile să își continue eforturile legate de soarta persoanelor dispărute, inclusiv în ceea ce privește deschiderea arhivelor de stat din perioada războiului; îndeamnă Serbia să pregătească un mecanism de despăgubiri pentru victime și pentru familiile acestora; își reiterează sprijinul pentru inițiativa de instituire a Comisiei regionale pentru stabilirea faptelor legate de crimele de război și de alte încălcări grave ale drepturilor omului pe teritoriul fostei Iugoslavii; subliniază importanța activității desfășurate de Oficiul de cooperare regională pentru tineret (RYCO) și filialele sale locale în promovarea reconcilierii în rândul tinerilor; solicită adoptarea unor modificări suplimentare ale Legii privind retrocedările și subliniază importanța unui tratament nediscriminatoriu pentru solicitanții de retrocedări în comparație cu alți beneficiari, în special în domeniul înregistrării proprietății publice,

25.  salută angajamentul continuu al Serbiei în cadrul procesului de normalizare cu Kosovo, precum și angajamentul acesteia față de punerea în aplicare a acordurilor obținute în cadrul dialogului facilitat de UE; salută faptul că președintele Serbiei a lansat un dialog intern privind Kosovo; își reiterează apelul de a pune în aplicare în continuare pe deplin, cu bună-credință și în timp util toate acordurile deja încheiate, inclusiv cele privind energia, și încurajează ambele părți să continue cu hotărâre procesul de normalizare; subliniază importanța creării unei asociații/comunități a municipalităților cu majoritate sârbă; subliniază că trebuie accelerat ritmul activității depuse pentru o nouă etapă a dialogului în vederea unei normalizări cuprinzătoare a relațiilor dintre Serbia și Kosovo ce urmează a fi definite în cadrul unui acord obligatoriu din punct de vedere juridic; reafirmă invitația adresată SEAE de a efectua o evaluare a rezultatelor părților în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor care le revin; condamnă fără echivoc uciderea politicianului sârb din Kosovo, Oliver Ivanović, și subliniază necesitatea unei cooperări autentice între investigatorii din Kosovo și cei din Serbia și a sprijinului internațional, astfel încât făptașii să fie deferiți justiției;

26.  observă dezbaterea în curs și declarațiile publice cu privire la posibilele ajustări ale frontierei dintre Serbia și Kosovo, inclusiv schimburile de teritorii; subliniază natura multietnică atât a Kosovo, cât și a Serbiei și faptul că obiectivul în regiune nu ar trebui să îl constituie statele omogene din punct de vedere etnic; sprijină dialogul facilitat de UE drept cadru pentru a ajunge la un acord cuprinzător de normalizare între Serbia și Kosovo; consideră că orice acord poate fi acceptabil numai dacă sunt de acord ambele părți, ținând cont de stabilitatea globală din regiune și de dreptul internațional;

27.  își exprimă îngrijorarea cu privire la afirmațiile repetate ale unor politicieni de rang înalt, care pun sub semnul întrebării integritatea teritorială a Bosniei și Herțegovinei și condamnă orice formă de retorică naționalistă ce încurajează dezintegrarea acestui stat;

Energia și transporturile

28.  invită Serbia să pună pe deplin în aplicare măsurile de reformă în materie de conectivitate din sectorul energetic; încurajează Serbia să dezvolte concurența pe piața gazelor naturale și să își îndeplinească obligațiile corespunzătoare în ceea ce privește decuplarea, astfel cum este prevăzut în cel de al treilea pachet legislativ privind energia; solicită Serbiei să își dezvolte politica energetică pentru a reduce dependența de importurile de gaze din Rusia; salută eforturile depuse de această țară în vederea promovării investițiilor în domeniile eficienței energetice și al energiei regenerabile; reamintește faptul că legislația privind utilizarea eficientă a energiei nu este pe deplin în concordanță cu directivele corespunzătoare ale UE; invită Serbia să își diversifice sursele de energie către alte surse regenerabile de energie;

29.  salută angajamentul comun semnat de Serbia și Bulgaria la 17 mai 2018, cu ocazia reuniunii la nivel înalt a liderilor din Balcanii de Vest desfășurate la Sofia, de a construi interconexiunea gazieră dintre cele două țări, și adoptarea pachetului IPA 2018 care include proiectul de infrastructură cu importanță strategică „autostrada păcii Niș-Merdare-Pristina”, ce va permite o mai bună conexiune a transporturilor între centrul Serbiei și Kosovo și care are o semnificație simbolică pentru relațiile din regiune;

30.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la nivelul alarmant al poluării aerului în Serbia, unde, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 6 500 de persoane au murit din cauza afecțiunilor respiratorii în 2016; în această privință, solicită autorităților sârbe să adopte măsurile necesare pe termen scurt pentru abordarea acestei situații și pentru o reformă eficace a politicilor pe termen mediu și lung în domeniul transporturilor și al mobilității în marile orașe;

°

°  °

31.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și guvernului și Parlamentului Serbiei.

(1)

JO C 331, 18.9.2018, p. 71.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

9.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

3

6

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Gilles Pargneaux, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Andor Deli, Ivan Štefanec


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andor Deli, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate