Förfarande : 2018/2146(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0331/2018

Ingivna texter :

A8-0331/2018

Debatter :

PV 28/11/2018 - 22
CRE 28/11/2018 - 22

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0478

BETÄNKANDE     
PDF 307kWORD 62k
16.10.2018
PE 623.683v02-00 A8-0331/2018

om kommissionens rapport för 2018 om Serbien

(2018/2146(INI))

Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: David McAllister

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kommissionens rapport för 2018 om Serbien

(2018/2146(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19–20 juni 2003,

–  med beaktande av Sofiaförklaringen från toppmötet mellan EU och länderna på västra Balkan den 17 maj 2018 och prioriteringsagendan från Sofia,

–  med beaktande av rådets beslut 2008/213/EG av den 18 februari 2008 om principerna, prioriteringarna och villkoren i det europeiska partnerskapet med Serbien och om upphävande av beslut 2006/56/EG,

–  med beaktande av kommissionens yttrande av den 12 oktober 2011 över Serbiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (SEC(2011)1208), Europeiska rådets beslut av den 2 mars 2012 om att bevilja Serbien status som kandidatland och Europeiska rådets beslut av den 27–28 juni 2013 om att inleda förhandlingar med Serbien,

–  med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan, som trädde i kraft den 1 september 2013,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999), Internationella domstolens rådgivande yttrande av den 22 juli 2010 om överensstämmelsen med folkrätten av Kosovos ensidiga självständighetsförklaring och FN:s generalförsamlings resolution 64/298 av den 9 september 2010, där man bekräftade innehållet i Internationella domstolens yttrande och välkomnade EU:s beredskap att underlätta en dialog mellan Serbien och Kosovo,

–  med beaktande av Berlinprocessen, som inleddes den 28 augusti 2014,

–  med beaktande av den förklaring och de rekommendationer som antogs vid det åttonde mötet i den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien den 13–14 juni 2018 och det åttonde mötet i samma kommitté den 13–14 juni 2018,

–  med beaktande av slutrapporten från OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (OSSE/ODIHR) om dess begränsade valobservatörsuppdrag i samband med det tidigarelagda parlamentsvalet i Serbien den 29 juli 2016,

–  med beaktande av OSSE/ODIHR:s valövervakningsrapport om presidentvalet i Serbien av den 2 april 2017,

–  med beaktande av kommissionens rapport för 2018 om Serbien av den 17 april 2018 (SWD(2018)0152),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 februari 2018 Trovärdiga utsikter till EU-medlemskap och ett ökat EU-engagemang för västra Balkan (COM(2018)0065),

–  med beaktande av de gemensamma slutsatserna från den ekonomiska och finansiella dialogen mellan EU, västra Balkan och Turkiet av den 23 maj 2017 (9655/17),

–  med beaktande av det fjärde mötet i stabiliserings- och associeringsrådet EU–Serbien, som hölls den 16 november 2017,

–  med beaktande av det åttonde mötet i anslutningskonferensen med Serbien på ministernivå, som hölls den 25 juni 2018,

–  med beaktande av Europarådets antikorruptionsorgan Grecos rapport om Serbien från juli 2015 och rapporten av den 20 oktober 2017 om förebyggande av korruption med avseende på parlamentsledamöter, domare och åklagare från Grecos fjärde utvärderingsrunda,

–  med beaktande av kommissionens bedömning av den 17 april 2018 om Serbiens ekonomiska reformprogram 2018–2020 (SWD(2018)0132) och de gemensamma slutsatserna från den ekonomiska och finansiella dialogen mellan EU och västra Balkan, som antogs av rådet den 25 maj 2018,

–  med beaktande av Venedigkommissionens yttrande över utkastet till ändring av de konstitutionella bestämmelserna rörande rättsväsendet av den 25 juni 2018,

–  med beaktande av resultatet från 2017 års undersökning om marginaliserade romer på västra Balkan, som genomfördes av Världsbanken och FN:s utvecklingsprogram med stöd från kommissionen,

–  med beaktande av det gemensamma arbetsdokumentet om jämställdhet och kvinnors egenmakt: Förändra flickors och kvinnors liv genom EU:s yttre förbindelser 2016–2020,

–  med beaktande av sin resolution av den 14 juni 2017 om kommissionens rapport för 2016 om Serbien(1),

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0331/2018), och av följande skäl:

A.  Serbien, liksom varje land som vill bli medlem i EU, måste bedömas utifrån sina egna förtjänster i fråga om att uppfylla, genomföra och efterleva samma uppsättning kriterier, och tidsplanen för anslutningen avgörs av kvaliteten på och viljan till nödvändiga reformer. Anslutningen är och förblir en meritbaserad process som är helt beroende av varje lands objektiva framsteg, däribland Serbiens.

B.  Sedan förhandlingarna med Serbien inleddes har man öppnat 14 kapitel, varav två har avslutats preliminärt.

C.  Serbien har kontinuerligt arbetat för en normalisering av förbindelserna med Kosovo, vilket resulterade i det första avtalet om normalisering av förbindelserna mellan Serbien och Kosovo av den 19 april 2013 och avtalen från augusti 2015. Serbien har vidmakthållit sitt engagemang i dialogen.

D.  Serbien har bidragit till att såväl stärka det regionala samarbetet och goda grannförbindelser som skapa fred och stabilitet, försoning och ett klimat som bidrar till hanteringen av öppna bilaterala frågor från det förflutna.

E.  Serbien håller fortfarande fast vid sitt åtagande att skapa en fungerande marknadsekonomi och har uppnått fortsatt goda resultat när det gäller att genomföra skyldigheterna enligt stabiliserings- och associeringsavtalet.

F.  Rättsstatsprincipen är ett grundläggande värde som EU bygger på och den utgör kärnan i både utvidgningsprocessen och stabiliserings- och associeringsprocessen. Det behövs reformer för att hantera de viktiga återstående utmaningarna på detta område, särskilt när det gäller att säkerställa ett oberoende, opartiskt, ansvarigt och effektivt rättsväsen och bekämpa korruption och organiserad brottslighet samt skydda de grundläggande rättigheterna.

G.  Serbien har ratificerat alla grundläggande ILO-konventioner, särskilt konvention nr 87 om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten från 1948, konvention nr 98 om tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten från 1949 och konvention nr 29 om tvångsarbete från 1930.

H.  Situationen när det gäller yttrande- och mediefrihet är fortfarande ett särskilt allvarligt orosmoment som måste prioriteras och behandlas på ett beslutsamt och effektivt sätt.

I.  Serbien får föranslutningsstöd inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II), med en vägledande tilldelning som uppgår till totalt 1,5 miljarder euro för perioden 2014–2020. En reviderad vägledande tilldelning av IPA II-medel till Serbien för perioden 2018–2020 uppgår till 728 miljoner euro. Serbien har fått en belöning på grundval av sina resultat efter halva tiden.

1.  Europaparlamentet välkomnar Serbiens fortsatta engagemang på vägen mot en integrering med Europeiska unionen. Serbien uppmanas att med stöd av kommissionen aktivt försöka förankra detta strategiska beslut hos sin befolkning och att ytterligare öka mängden tydlig information i tid och EU:s och de EU-finansierade projektens och programmens synlighet.

2.  Europaparlamentet betonar att noggrant genomförda reformer och strategier är en viktig indikator på en framgångsrik integrationsprocess. Serbien uppmanas att förbättra planeringen, samordningen och övervakningen av genomförandet av ny lagstiftning och politik. Parlamentet välkomnar antagandet av den tredje översynen av det nationella programmet för antagandet av EU:s regelverk och varnar för följderna av ett otillräckligt införlivande av viktig EU-lagstiftning om anpassning till EU:s regelverk. Parlamentet välkomnar också kommissionens bedömning i dess meddelande Trovärdiga utsikter till EU-medlemskap och ett ökat EU-engagemang för västra Balkan, nämligen att Serbien skulle kunna bli medlem av EU om det finns en stark politisk vilja, om det görs verkliga och varaktiga reformer och om man når slutgiltiga lösningar på tvisterna med grannländerna. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att – förutsatt att de nödvändiga framstegen gjorts, särskilt på det grundläggande området rättsstatsprincipen – stödja öppnandet av de tekniskt förberedda kapitlen och påskynda den övergripande förhandlingsprocessen inför anslutningen.

3.  Europaparlamentet välkomnar det framgångsrika slutförandet av 2018 års programplanering för IPA och undertecknandet av finansieringsöverenskommelsen för Ipard II. Parlamentet uppmanar kommissionen att vid utformningen av det nya instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) införa lämpliga bestämmelser för att ta hänsyn till Serbiens eventuella anslutning till EU.

4.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som Serbien har gjort i fråga om att utveckla en fungerande marknadsekonomi som säkerställer ekonomisk tillväxt och upprätthåller makroekonomisk och monetär stabilitet. Parlamentet betonar att Serbien har gjort stora framsteg i fråga om vissa av de politiska svagheter som har varit ett problem tidigare, särskilt genom budgetkonsolidering. Arbetslösheten, kompetensflykten och den ekonomiska inaktiviteten ligger emellertid fortfarande på en hög nivå. Parlamentet uppmanar Serbien att utarbeta en hållbar plan för de statsägda företagens framtid. Parlamentet betonar att de små och medelstora företagen är av avgörande betydelse för Serbiens ekonomi och efterlyser ett öppnare och mindre betungande företagsklimat. Parlamentet stöder Serbiens anslutning till Världshandelsorganisationen (WTO).

5.  Europaparlamentet uttrycker oro över den ihållande arbetslösheten och betonar vikten av att ungdomar skaffar sig utbildning och utvecklar entreprenörsfärdigheter. Parlamentet uppmanar Serbien att förbättra kvinnors ställning på arbetsmarknaden, att stärka trepartsdialogen och att ändra lagen om bidrag till obligatorisk socialförsäkring och lagen om sjukförsäkring för att förebygga diskriminering av små jordbruksproducenter.

6.  Europaparlamentet noterar det presidentval som hölls den 2 april 2017 och gläder sig det allmänna genomförandet av valet. Parlamentet uppmanar myndigheterna att se till att internationella normer tillämpas. Parlamentet uppmanar vidare myndigheterna att fullt ut ta till sig och genomföra rekommendationerna från OSSE/ODIHR:s valobservatörsuppdrag, i synnerhet för att säkerställa lika villkor under valkampanjen, och att delta i en dialog med de inhemska oberoende valobservatörsuppdragen. Parlamentet uppmanar slutligen myndigheterna att grundligt undersöka de påståenden om oegentligheter, våld och hot som framkommit under tidigare valprocesser. Parlamentet noterar med oro att det finns brister i öppenheten kring finansieringen av de politiska partierna och valkampanjerna. Parlamentet framhåller att finansieringen av politiska partier måste vara insynsvänlig och förenlig med internationella normer.

7.  Europaparlamentet uppmanar Serbien att i högre grad anpassa sin utrikes- och säkerhetspolitik till EU:s politik, även när det gäller Ryssland och inom ramen för FN. Parlamentet välkomnar Serbiens viktiga bidrag till och fortsatta deltagande i flera av EU:s uppdrag och insatser inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (EUTM Mali, EUTM Somalia, Eunavfor Atalanta, EUTM RCA), och att landet därigenom deltar i fyra av sex militära uppdrag och insatser som för närvarande genomförs av EU. Serbiens fortsatta militära samarbete med Ryssland är emellertid oroväckande.

8.  Europaparlamentet lovordar Serbiens konstruktiva synsätt i hanteringen av konsekvenserna av migrations- och flyktingkrisen och de stora framsteg landet har gjort för att tillhandahålla skydd och humanitär hjälp, huvudsakligen med stöd från EU. Parlamentet välkomnar Serbiens antagande av den nya asyllagen, lagen om utlänningar och gränskontrollagen. Parlamentet uppmanar Serbien att successivt anpassa sin viseringspolitik till EU:s. Parlamentet konstaterar med oro att Serbiens avvikande viseringspolitik möjliggjort irreguljär migration och smuggling, både till EU-länder och till grannländer utanför EU. Parlamentet uppmanar Serbien att införa en kraftfull återvändandemekanism för irreguljära migranter som ligger i linje med EU:s regelverk och att ytterligare förbättra sin förmåga att tillgodose behoven hos ensamkommande barn. Serbien uppmanas att finna en hållbar lösning för flyktingarna från grannländerna, bland annat när det gäller deras boende och tillgång till arbete och utbildning.

Rättsstatsprincipen

9.  Europaparlamentet uppmanar Serbien att intensifiera sina reformansträngningar i fråga om rättsstatsprincipen, särskilt för att garantera rättsväsendets oberoende och allmänna effektivitet. Särskild tonvikt bör läggas vid genomförandet av en effektiv reform på detta område. Parlamentet noterar att det visserligen har gjorts vissa framsteg för att minska antalet oavslutade tillsynsärenden och införa åtgärder för att harmonisera rättspraxis, men att rättsväsendets oberoende i Serbien inte garanteras fullt ut och att omfattningen av det politiska inflytandet över rättsväsendet fortfarande är ett orosmoment. Parlamentet uppmanar Serbien att stärka ansvarsskyldigheten, opartiskheten, professionalismen och den allmänna effektiviteten hos rättsväsendet och att inrätta ett system för kostnadsfritt rättsligt bistånd som säkerställer att det finns en lång rad tillhandahållare av sådant bistånd. Parlamentet kräver att alla domar från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna följs.

10.  Europaparlamentet betonar på nytt vikten av att trappa upp kampen mot korruption, och uppmanar med kraft Serbien att visa en tydlig vilja att ta itu med detta problem. Parlamentet välkomnar genomförandet av lagen om statliga myndigheters organisation och jurisdiktion för att stävja organiserad brottslighet, terrorism och korruption. Parlamentet välkomnar också att Serbien har antagit ändringar till avsnittet om ekonomiska brott i strafflagen och uppmuntrar Serbien att genomföra dessa fullt ut, bland annat ändringen om missbruk av tjänsteställning, så att sådant eventuellt missbruk förhindras. Parlamentet anser att genomförandet av den nationella strategin och handlingsplanen mot korruption måste fortsätta, och uppmanar på nytt Serbien att snarast anta en ny lag om byrån för bekämpning av korruption i syfte att förbättra planeringen, samordningen och övervakningen av genomförandet av ny och befintlig lagstiftning och politik. Parlamentet betonar att det är mycket viktigt att byrån tilldelas och behåller de mänskliga och ekonomiska resurser som behövs för att den ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt. Parlamentet betonar att medlemmarna i byrån för korruptionsbekämpning måste väljas i enlighet med principerna om öppenhet och frånvaro av intressekonflikter eller politisk tillhörighet. Myndigheterna uppmanas att tillsätta alla lediga tjänster på byrån. Parlamentet uppmanar Serbien att förbättra sina resultat ytterligare när det gäller utredningar, åtal och slutliga fällande domar i korruptionsmål på hög nivå och att regelbundet offentliggöra statistik om resultaten av utredningarna i alla mål om påstådd korruption rörande offentliga tjänstemän.

11.  Europaparlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att genomföra rekommendationerna från gruppen av stater mot korruption (Greco). Parlamentet uppmanar också det serbiska parlamentet att i synnerhet behandla rekommendationerna i fråga om korruptionsbekämpning och intressekonflikter och att anta uppförandekoden.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det gjorts vissa framsteg i kampen mot korruption och organiserad brottslighet och välkomnar Serbiens aktiva roll i internationellt och regionalt polissamarbete och rättsligt samarbete. Parlamentet uppmanar Serbien att visa ytterligare engagemang och konkreta resultat i denna kamp, särskilt genom att uppnå övertygande resultat när det gäller utredningar, åtal och fällande domar i mål om organiserad brottslighet, bland annat olaglig handel med och smuggling av migranter från Serbien till EU och till tredjeländer, mord med koppling till organiserad brottslighet, it-brottslighet, kapitalrörelser till stöd för terroristverksamhet och penningtvätt. Serbien uppmanas också att fortsätta att fullt ut genomföra den handlingsplan som fastställts tillsammans med arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF). Parlamentet uppmärksammar det ökande antalet kriminella övergrepp och kräver att man löser problemet genom att samarbeta fullt ut med de rättsliga myndigheterna.

Demokrati, social dialog, fackliga rättigheter och förhållandet mellan arbetsmarknadens parter

13.  Europaparlamentet betonar att det serbiska parlamentet fortfarande inte utövar någon faktisk tillsyn över den verkställande makten och att lagstiftningsprocessen måste förbättras ytterligare för mer öppenhet, delaktighet och kvalitet. Parlamentet välkomnar den minskade användningen av brådskande förfaranden för att anta lagstiftning. Användningen av brådskande förfaranden är emellertid fortfarande utbredd och undergräver parlamentets och allmänhetens kontroll. Parlamentet betonar att åtgärder som begränsar möjligheterna för det serbiska parlamentet att genomföra en effektiv debatt om och kontroll av lagstiftningen bör undvikas. Parlamentet betonar också vikten av oppositionens arbete i en demokrati och understryker att oppositionspolitiker inte får bli föremål för förtal och ärekränkning. Parlamentet uttrycker oro över att vissa politiker missbrukar den offentliga debatten till att driva på en ökad radikalisering. Parlamentet efterlyser ytterligare åtgärder för att säkerställa dialog över partigränserna och ett verkligt deltagande av det civila samhället. Det serbiska parlamentet uppmanas att se över bruket av obstruktionstaktik och om detta hämmar den demokratiska debatten. Parlamentet välkomnar det serbiska parlamentets fortsatta insatser för att förbättra öppenheten, dels genom debatter om Serbiens förhandlingsposition i samband med olika EU-anslutningskapitel, dels genom utbyten med den centrala förhandlingsgruppen och det nationella konventet om Europeiska unionen. Parlamentet betonar att den roll som oberoende tillsynsorgan har – däribland landets ombudsman, byrån för bekämpning av korruption, den nationella revisionsmyndigheten och kommissarien för information av allmän betydelse och skydd av personuppgifter – måste erkännas och stödjas fullt ut. Det serbiska parlamentet uppmanas att engagera sig i genomförandet av oberoende tillsynsorgans resultat och rekommendationer, särskilt ombudsmannens rekommendationer. Parlamentet påminner om att en av pelarna i den europeiska sociala modellen är social dialog och att regelbundna samråd mellan regeringen och arbetsmarknadens parter bidrar till att förebygga sociala spänningar och konflikter. Parlamentet understryker att det är ytterst viktigt att den sociala dialogen omfattar mer än informationsutbyte och att de berörda parterna bör rådfrågas om viktiga lagar innan de behandlas i parlamentet.

14.  Europaparlamentet välkomnar det förslag till konstitutionella reformer av landets rättsväsen som lagts fram för Venedigkommissionen för yttrande. Det är viktigt att Venedigkommissionens rekommendationer genomförs fullt ut. Parlamentet uppmuntrar de serbiska myndigheterna att delta i en inkluderande och meningsfull offentlig debatt som genomförs på ett konstruktivt sätt för att öka medvetenheten om den konstitutionella reformprocessen i landet. Parlamentet efterlyser ett omfattande offentligt samråd innan det slutliga förslaget läggs fram för det serbiska parlamentet.

15.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som Serbien gjort med att reformera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att anta flera nya lagar om löner i den offentliga sektorn och anställningsförhållanden, om lokala myndigheter och löner inom autonoma provinser och om den nationella utbildningsakademin. Parlamentet understryker att det politiska inflytandet över utnämningar till högre chefstjänster fortfarande är ett problem. Parlamentet uppmanar Serbien att ändra förvaltningslagen för att garantera neutralitet och kontinuitet i den offentliga förvaltningen. Parlamentet konstaterar att en förstärkning av den administrativa kapaciteten på alla nivåer är viktig för ett framgångsrikt genomförande av centrala reformer. Parlamentet välkomnar att det har inrättats ett ministerium för europeisk integration, som inbegriper strukturerna hos det tidigare serbiska kontoret för europeisk integration. Det har fortsatt att ge politisk vägledning för den europeiska integrationen.

Mänskliga rättigheter

16.  Europaparlamentet understryker att den rättsliga och institutionella ramen för att upprätthålla respekten för de mänskliga rättigheterna finns på plats. Parlamentet betonar att genomförandet behöver ske konsekvent och effektivt i hela landet. Parlamentet uppmanar Serbien att anta den nya lagen om dataskydd och se till att den är fullt förenlig med EU:s normer och bästa praxis. Parlamentet konstaterar att det krävs fler fortlöpande insatser för att förbättra situationen för människor som tillhör utsatta grupper, bland annat barn, personer med funktionsnedsättning, personer med hiv/aids och hbti-personer. Parlamentet fördömer den fortsatta förekomsten av hatbrott mot romer och hbti-personer, och uppmanar Serbien att aktivt utreda, lagföra och avge fällande domar för hatbrott. Parlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att främja ett klimat av tolerans och fördöma alla former av hatpropaganda, offentliga godkännanden och förnekelser av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott.

17.  Europaparlamentet uppmanar Serbien att stärka sina myndigheters roll och förmåga när det gäller att skydda utsatta grupper, däribland kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättning, och att säkerställa bättre samarbete mellan polis, åklagare och socialtjänsten i detta avseende. Parlamentet välkomnar Serbiens ratificering av Istanbulkonventionen och den senaste utvecklingen när det gäller åtgärder för att skydda barn mot våld, bland annat regeringens tillkännagivande att inrätta en barnombudsman, och uppmanar myndigheterna att övervaka effekterna av lagstiftningen och andra åtgärder. Parlamentet framhåller att det fortfarande finns brister när det gäller upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, och uppmanar med kraft regeringen att anta en nationell strategi för personer med funktionsnedsättning.

18.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen de serbiska myndigheterna att intensifiera insatserna för att förbättra situationen i fråga om yttrandefrihet och mediefrihet. Parlamentet välkomnar att det inrättats en ny arbetsgrupp som ska ansvara för utarbetandet av utkastet till mediestrategi. Parlamentet understryker att hot och våld mot journalister och medier, däribland administrativa trakasserier och hot genom rättsprocesser, fortfarande är ett problem. Parlamentet uppmanar tjänstemännen att vara konsekventa i sina offentliga fördömanden av alla former av hot mot journalister och att avstå från att blanda sig i mediers och journalisters verksamhet, även i samband med val. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang att fällande domar fortfarande är sällsynta, trots att flera ärenden har kunnat lösas och vissa åtal har väckts. Parlamentet välkomnar det arbete som utförts av den permanenta arbetsgrupp som inrättades genom avtalet om samarbete och åtgärder för att öka journalisters säkerhet, och uppmanar myndigheterna att visa att de är fast beslutna att utreda och lagföra alla attacker mot journalister och medier. Parlamentet begär att medielagstiftningen ska genomföras fullt ut och att oberoendet för landets tillsynsorgan för elektroniska medier ska stärkas. Parlamentet välkomnar de förnyade ansträngningarna för att anta en strategi för att skapa en pluralistisk mediemiljö, och betonar i detta sammanhang vikten av öppna och inkluderande samråd med berörda parter. Likaså betonas att det är nödvändigt med full insyn i mediernas ägandeförhållanden och finansiering. Parlamentet efterlyser politiska åtgärder som skyddar medier och program på språk som används av nationella minoriteter som bor i Serbien.

19.  Europaparlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att utöka samarbetet med organisationer i det civila samhället, däribland kvinnoorganisationer och människorättsorganisationer, vars roll är nyckeln till en välfungerande demokrati. Parlamentet fördömer de negativa kampanjerna mot vissa organisationer i det civila samhället. Det bör antas en nationell strategi med tillhörande handlingsplan för att reglera den miljö i vilken organisationerna i det civila samhället verkar. Parlamentet anser att det krävs ytterligare insatser för att säkerställa ett systematiskt samarbete mellan regeringen och det civila samhället och efterlyser ökad uppmärksamhet när lagstiftning utarbetas och genomförs på områden som berör det civila samhället.

Respekt för och skydd av minoriteter

20.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av en handlingsplan för förverkligandet av rättigheterna för nationella minoriteter och antagandet av ett dekret om inrättande av en fond för nationella minoriteter. Parlamentet uppmanar den serbiska regeringen att fullt ut tillämpa alla internationella avtal om minoriteters rättigheter. Parlamentet betonar att framstegen med att garantera nationella minoriteters rättigheter inte är tillfredsställande och begär att handlingsplanen ska genomföras fullt ut och att samordningen med och deltagandet av berörda parter förbättras, bland annat grannländerna när det gäller transport- och kommunikationsbehov. Parlamentet konstaterar att fonden för nationella minoriteter är i drift och att finansieringen har ökat. Parlamentet välkomnar antagandet av viktiga lagar om ramarna för minoriteters rättigheter. Parlamentet uppmanar på nytt Serbien att se till att lagstiftningen om skydd av minoriteter genomförs konsekvent, bland annat när det gäller utbildning och kultur, användning av minoritetsspråk, representation i den offentliga förvaltningen och rättsväsendet samt fortsatt tillgång till medier och religionsutövning på minoritetsspråk. Parlamentet noterar att landets nationella minoriteter aktivt deltar i valcyklerna och efterlyser politiska åtgärder som garanterar att de får en rättvis politisk representation i det serbiska parlamentet. Parlamentet efterlyser ett fullständigt genomförande av rätten till födelseregistrering i tid. Parlamentet betonar att främjandet och skyddet av mänskliga rättigheter, inbegripet nationella minoriteters rättigheter, är en förutsättning för anslutning till EU.

21.  Europaparlamentet konstaterar att Vojvodinas kulturella mångfald bidrar till Serbiens identitet. Parlamentet betonar att Vojvodinas självständighet bör bevaras och att lagen om Vojvodinas finansiella resurser bör antas utan ytterligare dröjsmål, vilket föreskrivs i konstitutionen.

22.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av den nya strategin för social integrering av romer för perioden 2016–2025 tillsammans med en handlingsplan som omfattar utbildning, hälso- och sjukvård, bostäder och sysselsättning. Parlamentet välkomnar också att man i strategin erkänner att romska kvinnor utsätts för särskild diskriminering. Parlamentet uppmanar Serbien att fastställa tydliga mål och indikatorer för att övervaka genomförandet av den nya strategin. Parlamentet är bekymrat över den höga andelen romska flickor som hoppar av skolan. Parlamentet konstaterar att de flesta romer utsätts för social utestängning och systematiska kränkningar av sina rättigheter. Parlamentet begär att den nya strategin för social integrering av romer och handlingsplanen ska genomföras fullt ut. Parlamentet framhåller vikten av att utarbeta politiska åtgärder som bekämpar diskrimineringen av romer och antiziganismen. Parlamentet kräver att ett meningsfullt offentligt och politiskt deltagande av romer möjliggörs på alla nivåer.

Regionalt samarbete och goda grannförbindelser

23.  Europaparlamentet välkomnar att Serbien fortfarande vill ha konstruktiva bilaterala förbindelser med andra kandidatländer och angränsande EU-medlemsstater. Parlamentet välkomnar att Serbien har upprätthållit sitt engagemang i en rad regionala samarbetsinitiativ, till exempel den sydösteuropeiska samarbetsprocessen, det regionala samarbetsrådet, Centraleuropeiska frihandelsavtalet (Cefta), adriatisk-joniska initiativet, EU:s makroregionala strategier för Donauregionen och EU-strategin för den adriatisk‑joniska regionen (Eusair), Brdo-Brijuni-processen, sexpartsinitiativet för västra Balkan och dess agenda för konnektivitet samt Berlinprocessen. Parlamentet välkomnar de resultat som hittills uppnåtts inom ramen för sexpartsinitiativet för västra Balkan, och ser gärna att det regionala ekonomiska området vidareutvecklas. Parlamentet uppmanar på nytt Serbien att genomföra de åtgärder för konnektivitetsreformer som hör samman med agendan för konnektivitet. Parlamentet välkomnar Serbiens arbete för att prioritera investeringar i infrastruktur och understryker vikten av en ökad konnektivitet i regionen. Parlamentet konstaterar att det behöver göras fler insatser för gränsregionernas ekonomiska och sociala utveckling för att förhindra att de avfolkas. Parlamentet stöder förslaget om minskade roamingavgifter i västra Balkan. Parlamentet betonar att olösta bilaterala tvister inte bör ha några negativa effekter på anslutningsprocessen. Parlamentet stöder med kraft det löfte som partnerna på västra Balkan har gett om att fortsätta stärka de goda grannförbindelserna, stabiliteten i regionen och det ömsesidiga samarbetet. Parlamentet påminner om att EU är fast beslutet att stärka och intensifiera sitt engagemang för att stödja regionens omvandling.

24.  Europaparlamentet gläder sig över antagandet av en nationell strategi för utredning och lagföring av krigsförbrytelser. Parlamentet noterar antagandet av en lagföringsstrategi för utredning och lagföring av krigsförbrytelser och uppmanar Serbien att genomföra alla planerade åtgärder. Parlamentet gläder sig också över utnämningen av en ny åklagare för krigsförbrytelser i maj 2017. Parlamentet upprepar sitt krav på att strategin ska genomföras, särskilt genom att driva åtal, och att en operativ strategi för lagföring ska antas. Parlamentet uppmanar Serbien att noggrant undersöka alla fall av krigsförbrytelser, särskilt de som blivit mycket omtalade, och att samarbeta med sina regionala partner i detta avseende. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att anstränga sig ytterligare för att lösa dessa problem i förhandlingsprocessen mellan EU och Serbien. Parlamentet uppmanar myndigheterna att söka lösa problemet med personer som försvann i krigen på 1990-talet. Serbien uppmanas på nytt att samarbeta fullt ut med den nuvarande internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler och uppmanar med kraft de serbiska myndigheterna att gå vidare i arbetet med att få klarhet i vad som har hänt med personer som är försvunna, bland annat genom att öppna statliga arkiv från krigstiden. Serbien uppmanas också med kraft att utarbeta ett skadeståndssystem för offren och deras familjer. Parlamentet uttrycker på nytt sitt stöd för initiativet om inrättande av den regionala kommissionen för fastställande av fakta om krigsförbrytelser och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i f.d. Jugoslavien. Parlamentet betonar vikten av det arbete som utförs av det regionala samarbetskontoret för ungdom och dess lokalkontor i främjandet av försoning bland ungdomar. Parlamentet efterlyser ytterligare ändringar av lagen om restitution och betonar vikten av en icke‑diskriminerande behandling av sökande om restitution i förhållande till andra förmånstagare, i synnerhet på området registrering av allmän egendom.

25.  Europaparlamentet välkomnar Serbiens fortsatta engagemang för normaliseringsprocessen med Kosovo och landets åtagande för genomförande av de avtal som har ingåtts inom ramen för den EU-stödda dialogen. Likaså välkomnar parlamentet att Serbiens president har inlett en intern dialog om Kosovo. Parlamentet upprepar sin begäran om framsteg mot ett fullständigt genomförande, i god tro och på ett punktligt sätt, av alla avtal som redan har ingåtts, bland annat avtalen om energi, och uppmuntrar båda parterna att med beslutsamhet gå vidare med normaliseringsprocessen. Parlamentet betonar att det är viktigt att skapa ett förbund för kommuner i Kosovo med serbisk majoritet. Det är också viktigt att påskynda arbetet med en ny fas av dialogen för att nå fram till en omfattande normalisering av förbindelserna mellan Serbien och Kosovo, som ska fastställas i ett rättsligt bindande avtal. Europeiska utrikestjänsten uppmanas på nytt att utvärdera hur väl de båda parterna uppfyller sina åtaganden. Parlamentet fördömer skarpt mordet på den kosovoserbiske politikern Oliver Ivanović och betonar behovet av genuint samarbete mellan Kosovos och Serbiens utredare och av internationellt stöd, så att både förövarna och de som beordrat mordet ställs inför rätta.

26.  Europaparlamentet noterar den pågående debatten och de offentliga uttalandena om möjliga justeringar av gränsen mellan Serbien och Kosovo, inbegripet utbyten av territorier. Parlamentet understryker både Kosovos och Serbiens multietniska karaktär och att etniskt homogena stater inte bör vara målet i regionen. Parlamentet stöder den dialog som underlättats av EU som ett ramverk för att nå fram till ett övergripande normaliseringsavtal mellan Serbien och Kosovo. Parlamentet anser att eventuella avtal endast kan godtas om det rör sig om en ömsesidig överenskommelse, med hänsyn till den allmänna stabiliteten i regionen och folkrätten.

27.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över upprepade uttalanden av högt uppsatta politiker som ifrågasätter Bosnien och Hercegovinas territoriella integritet och fördömer alla former av nationalistisk retorik som syftar till att främja dess upplösning.

Energi och transport

28.  Europaparlamentet uppmanar Serbien att fullt ut genomföra åtgärderna för konnektivitetsreformer i energisektorn. Parlamentet uppmuntrar Serbien att skapa konkurrens på gasmarknaden och att uppfylla motsvarande skyldigheter rörande åtskillnad i enlighet med vad som föreskrivs i det tredje energipaketet. Parlamentet uppmanar Serbien att utveckla sin energipolitik för att minska beroendet av importen av rysk gas. Parlamentet välkomnar landets insatser för att främja investeringar på områdena för energieffektivitet och förnybar energi. Parlamentet påminner om att lagstiftningen om en effektiv energianvändning inte är helt förenlig med motsvarande EU-direktiv. Parlamentet uppmanar Serbien att diversifiera sina energikällor med andra förnybara energikällor.

29.  Europaparlamentet välkomnar det gemensamma åtagande som Serbien och Bulgarien undertecknade den 17 maj 2018 i samband med toppmötet i Sofia mellan ledarna för länderna på västra Balkan om att bygga gasförbindelsen mellan de båda länderna och antagandet av IPA 2018-paketet som inbegriper det strategiskt viktiga infrastrukturprojektet med ”fredsmotorvägen Niš-Merdare-Pristina” som kommer att möjliggöra en bättre transportförbindelse mellan det centrala Serbien och Kosovo och har symbolisk betydelse för förbindelserna i regionen.

30.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de alarmerande höga nivåerna av luftföroreningar i Serbien, som enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen ledde till att omkring 6 500 människor dog i andningsbesvär under 2016. Parlamentet uppmanar i detta avseende de serbiska myndigheterna att vidta de kortsiktiga åtgärder som krävs för att komma till rätta med denna situation och att på ett effektivt sätt reformera transport- och mobilitetspolitiken på medellång och lång sikt i de större städerna.

°

°  °

31.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till Serbiens regering och parlament.

(1)

EUT C 331, 18.9.2018, s. 71.


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

9.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

3

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Gilles Pargneaux, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Andor Deli, Ivan Štefanec


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andor Deli, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 9 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy