MIETINTÖ Kosovoa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta

16.10.2018 - (2018/2149(INI))

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Igor Šoltes


Menettely : 2018/2149(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0332/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0332/2018
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Kosovoa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta

(2018/2149(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 19. ja 20. kesäkuuta 2003 pidetyn Thessalonikin Eurooppa-neuvoston kokouksen puheenjohtajan päätelmät, jotka koskevat Länsi-Balkanin maiden mahdollista liittymistä Euroopan unioniin,

–  ottaa huomioon 17. toukokuuta 2018 Sofiassa pidetyn EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokouksen julkilausuman ja siihen liitetyn ”Sofian prioriteettiagendan”,

–  ottaa huomioon EU:n ja Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, joka tuli voimaan 1. huhtikuuta 2016,

–  ottaa huomioon Kosovoa koskevan eurooppalaisen uudistusohjelman, joka käynnistettiin 11. marraskuuta 2016 Pristinassa,

–  ottaa huomioon Kosovon kanssa tehdyn, osallistumista unionin ohjelmiin koskevan puitesopimuksen, joka tuli voimaan 1. elokuuta 2017,

–  ottaa huomioon 6. helmikuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Uskottavat jäsenyysnäkymät ja EU:n tehostettu sitoumus Länsi-Balkanin maille” (COM(2018)0065),

–  ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2018 annetun komission tiedonannon EU:n laajentumispolitiikasta (COM(2018)0450) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Kosovo 2018 Report” (SWD(2018)0156),

–  ottaa huomioon Serbian ja Kosovon hallitusten 19. huhtikuuta 2013 Brysselissä tekemän ensimmäisen sopimuksen suhteiden normalisoinnin periaatteista ja muut EU:n tukemassa vuoropuhelussa Brysselissä suhteiden normalisoimiseksi tehdyt sopimukset, kuten yhdennettyä rajaturvallisuutta (IBM) koskeva pöytäkirja, lainsäädäntökehys serbienemmistöisten kuntien liitosta tai yhteisöstä ja sopimukset Mitrovican sillasta ja energiasta,

–  ottaa huomioon Kosovon serbeihin kuuluvien tuomareiden, syyttäjien ja hallintohenkilöstön integroinnin Kosovon oikeuslaitokseen helmikuussa 2015 aikaan saadun oikeussopimuksen mukaisesti,

–  ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2018 tehdyn neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/856 Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta (EULEX Kosovo) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta[1], jolla myös jatkettiin operaation kestoa 14. päivään kesäkuuta 2020 saakka,

–  ottaa huomioon yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) operaation ja operaatioiden vuosikertomuksen 2017 sekä raportin EULEX-sopimuksen edistymisestä vuonna 2017,

–  ottaa huomioon YK:n väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation (UNMIK) käynnissä olevia toimia koskevat YK:n pääsihteerin raportit, kuten viimeisin 1. toukokuuta 2018 annettu raportti ja 7. helmikuuta 2018 annettu raportti KFOR-joukoista,

–  ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2018 annetun komission arvion Kosovon talousuudistusohjelmasta 2018–2020 (SWD(2018) 0133) ja 25. toukokuuta 2018 annetut EU:n, Länsi-Balkanin maiden ja Turkin välisen taloutta ja rahoitusta koskevan vuoropuhelun yhteiset päätelmät,

–  ottaa huomioon EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan (EUEOM) loppuraportit 11. kesäkuuta 2017 pidetyistä Kosovon parlamenttivaaleista ja Kosovossa 22. lokakuuta 2017 pidetyistä pormestarin- ja kunnallisvaaleista,

–  ottaa huomioon Strasbourgissa 17.–18. tammikuuta 2018 pidetyn EU:n ja Kosovon parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan neljännen kokouksen,

–  ottaa huomioon 4. toukokuuta 2016 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo) (COM(2016)0277), ja 4. toukokuuta 2016 annetun komission neljännen kertomuksen Kosovon edistymisestä viisumipakon poistamista koskevan etenemissuunnitelman vaatimusten täyttämisessä (COM(2016)0276),

–  ottaa huomioon, että Montenegron ja Kosovon parlamentit ovat ratifioineet näiden kahden maan rajojen merkitsemistä koskevan sopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999), Kansainvälisen tuomioistuimen 22. heinäkuuta 2010 antaman neuvoa-antavan lausunnon Kosovon yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen kansainvälisen oikeuden mukaisuudesta ja YK:n yleiskokouksen 9. syyskuuta 2010 antaman päätöslauselman 64/298, jossa pantiin merkille lausunnon sisältö ja pidettiin myönteisenä EU:n valmiutta helpottaa Serbian ja Kosovon välistä vuoropuhelua,

–  ottaa huomioon tulokset syrjäytyneitä romaneja koskevasta tutkimuksesta, jonka komissio, Maailmanpankki ja YK:n kehitysohjelma tekivät vuonna 2017,

–  ottaa huomioon komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 21. syyskuuta 2015 päivätyn yhteisen valmisteluasiakirjan ”Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvallan lisääminen: Tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla (2016–2020)” (SWD(2015)0182),

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kosovosta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0332/2018),

A.  ottaa huomioon, että edelleen tarvitaan huomattavia ponnisteluja, joita on tuettava poliittisen voimien välisellä ja naapurimaiden kanssa käytävällä rakentavalla vuoropuhelulla, jotta voidaan valmistautua EU-jäsenyyden haasteisiin;

B.  toteaa, että kutakin laajentumismaata arvioidaan erikseen sen omien ansioiden perusteella ja että uudistusten nopeus ja laatu määrittävät liittymisaikataulun;

C.  ottaa huomioon, että Kosovon itsenäisyyden on tunnustanut 114 maata, mukaan lukien 23 EU:n jäsenvaltiota kaikkiaan 28:sta;

D.  toteaa, että EU on toistuvasti osoittanut valmiutensa tukea Kosovon taloudellista ja poliittista kehitystä selkeällä mahdollisuudella liittyä unionin jäseneksi ja että Kosovo on osoittanut halunsa edetä kohti liittymistä;

E.  ottaa huomioon, että Kosovon poliittisten puolueiden kannat ovat voimakkaasti polarisoituneet ja että siksi maa on edennyt heikosti EU:hun liittyvissä uudistuksissa, jotka ovat oleellisen tärkeitä myöhemmälle edistymiselle liittymisprosessissa;

F.  toteaa, että Kosovon kukoistava epävirallinen talous on esteenä elinvoimaisen talouden kehittymiselle yleisesti maassa;

G.  ottaa huomioon, että Kosovon tuomioistuimen erityisjaostot ja erikoissyyttäjänvirasto Haagissa ovat olleet oikeudellisesti täysin toiminnassa 5. heinäkuuta 2017 lähtien;

H.  toteaa, että neuvosto päätti 8. kesäkuuta 2018 muuttaa Kosovossa toteutettavan EU:n oikeusvaltio-operaation (EULEX KOSOVO) toimeksiannon painotusta ja pidentää tätä toimeksiantoa, mikä saattaa päätökseen operaation toimeksiannon oikeudelliseen toimeenpanoon liittyvän osan; toteaa, että toimeksiannon uudeksi päättymispäiväksi asetettiin 14. kesäkuuta 2020;

I.  ottaa huomioon, että Kosovo on Länsi-Balkanin ainoa valtio, jonka kansalaiset tarvitsevat viisumin Schengenin alueelle;

1.  pitää myönteisinä Euroopan uudistusohjelman (ERA) puitteissa hyväksyttyjä merkittäviä säädöksiä ja kehottaa panemaan ne täysimääräisesti täytäntöön; katsoo, että puolueiden on löydettävä yhteisymmärrys keskeisten EU:hun liittyvien uudistusten hyväksymiseksi; odottaa innostuneena uuden ERA:n hyväksymistä vuonna 2019;

2.  panee kuitenkin merkille, että perusuudistuksia on toteutettu hitaasti, koska puolueet eivät ole kyenneet sopimaan niistä ja poliittinen kahtiajako on jatkuvaa; toteaa, että tämä on vaikuttanut kielteisesti kansalliskokouksen ja hallituksen kykyyn toteuttaa kestäviä ja pysyviä uudistuksia; tuomitsee joidenkin parlamentaarikkojen parlamentin toimintaa jarruttavan käytöksen; kehottaa kaikkia poliittisia puolueita käynnistämään osallistavan poliittisen vuoropuhelun; korostaa tarvetta parantaa kansalliskokouksen toimeenpanovaltaan kohdistamaa todellista valvontaa sekä lainsäädännön avoimuutta ja laatua, myös varmistamalla aktiivinen ja rakentava osallistuminen ja rajoittamalla kiireellisten menettelyjen käyttöä lakien hyväksymisessä; kannustaa puolueita konsensukseen EU:hun liittymiseen liittyvissä uudistuksissa;

3.  pitää myönteisenä, että julkishallinnon alalla on saavutettu jonkin verran edistystä, mutta korostaa, että lisäuudistuksia tarvitaan; kehottaa erityisesti tekemään valtionhallinnosta epäpoliittisemman ja muuttamaan sen rakennetta;

4.  pitää myönteisenä, että maaliskuussa 2018 ratifioitiin Montenegron kanssa elokuussa 2015 tehty rajasopimus; korostaa, että tämä oli merkittävä askel kohti viisumivapautta;

5.  kehottaa Kosovon viranomaisia käsittelemään kattavasti vaalilainsäädännössä aiemmin havaittuja puutteita, kuten avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden puute poliittisten puolueiden ja kampanjoiden rahoituksessa ja väitteet laajalle levinneestä äänestäjien uhkailusta erityisesti monissa Kosovon serbiyhteisöissä, ja antamaan pikaisesti säädöksiä ja hallinnollisia määräyksiä, joilla käsitellään EU:n, Euroopan parlamentin tarkkailuvaltuuskuntien ja Venetsian komission jäljellä olevia suosituksia hyvissä ajoin ennen seuraavaa vaalikierrosta, jotta kansainvälisiä normeja voidaan noudattaa täysimääräisesti; panee tyytyväisenä merkille sukupuolten tasa-arvoon liittyvät vaalihallinnon edistysaskeleet ja kehottaa Kosovoa tehostamaan toimiaan naisten poliittisen osallistumisen lisäämiseksi ja yleisen lainsäädäntökehyksen vahvistamiseksi;

6.  on huolissaan Kosovon alirahoitetusta oikeuslaitoksesta, laajalle levinneestä korruptiosta, valtiovallan osittaisesta kaappaamisesta, epäasiallisesta poliittisesta vaikuttamisesta ja tapauksista, joissa ei ole kunnioitettu oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja menettelyä, muun muassa luovutustapauksissa; korostaa sellaisten oikeusvaltioon liittyvien uudistusprosessien merkitystä, joissa keskitytään erityisesti oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja tehokkuuteen, ja tarvetta vahvistaa edelleen todistajien suojelua;

7.  korostaa, että ennakkoedellytyksenä oikeussuojan toteutumisen muuttamiselle johdonmukaisemmaksi, nopeammaksi ja tehokkaammaksi on, että Kosovoon luodaan edustuksellinen oikeuslaitos ja että maan lainsäädäntöä sovelletaan yhdenmukaisesti; pitää myönteisenä, että Kosovon serbeihin kuuluvat tuomarit, syyttäjät ja hallintohenkilöstö integroitiin Kosovon oikeuslaitokseen Serbian ja Kosovon välisen vuoden 2015 oikeussopimuksen mukaisesti; katsoo, että oikeuslaitos on edelleen altis asiattomalle poliittiselle vaikuttamiselle ja että tarvitaan lisätoimia valmiuksien kehittämiseksi ja tuomareiden ja syyttäjien kurinpidollisen vastuun varmistamiseksi, muun muassa suorittamalla kaikkien tuomarien, syyttäjien, korkea-arvoisten poliisivirkamiesten ja rikostutkijoiden oikeudellista toimintaa koskeva merkittävä tarkastus; suhtautuu myönteisesti siihen, että marraskuussa 2017 perustettiin valtion komissio, joka käsittelee konfliktin aikaisen seksuaalisen väkivallan uhrien aseman tunnustamista ja todentamista;

8.  toteaa, että korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus, mukaan lukien huume- ja ihmiskauppa sekä kyberrikollisuus, on edelleen huolenaihe, joka vaatii yhteisiä ponnisteluja; pitää myönteisenä alustavaa edistymistä korkean tason korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa ja syytteeseenpanossa; odottaa päättäväisiä ja kestäviä toimia EU:n liittymisprosessiin kuuluvien velvoitteiden mukaisesti; suhtautuu myönteisesti oikeusasiamiehen jatkuviin toimiin tapausten tutkintaa koskevien valmiuksiensa vahvistamiseksi;

9.  kehottaa luomaan paremman oikeudellisen kehyksen ja parantamaan syytetoimien tehokkuutta ja valmiuksia, jotta mahdollistetaan kattava lähestymistapa tutkinta- ja syytetoimiin, joita olisi vahvistettava jäädyttämällä, takavarikoimalla ja perimällä varoja, ja lopullisiin tuomioihin korkean tason korruptiotapauksissa, järjestäytyneessä rikollisuudessa, talousrikoksissa, rahanpesussa ja terrorismin rahoittamisessa; kehottaa ottamaan käyttöön suojatoimia, joilla varmistetaan lainvalvontaviranomaisten ja syyttäjälaitoksen riippumattomuus ja korruptiota ennalta ehkäisevät toimenpiteet eri aloilla; katsoo, että tarvitaan lisätoimenpiteitä lainvalvontaelinten välisen paremman yhteistyön ja koordinoinnin varmistamiseksi ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja vastuuvelvollisuuden maksimoimiseksi; kehottaa Kosovoa noudattamaan kansainvälisiä menettelyjä ja ulkomaiden kansalaisten luovutusta koskevia sääntöjä;

10.  kehottaa Kosovon ja Serbian viranomaisia tekemään rakentavasti ja aidosti yhteistyötä oikeudellisissa ja poliisiasioissa; katsoo, että Kosovon jäsenyys Interpolissa ja tiiviimpi yhteistyö Europolin kanssa parantaisi entisestään rajat ylittävään rikollisuuteen kohdistettavien toimien tehokkuutta; kehottaa sillä aikaa lisäämään yhteistyötä terrorismin torjunnassa;

11.  katsoo, että on olennaisen tärkeää panna ajoissa ja kattavasti täytäntöön Kosovon oikeusasiamiehen, tarkastusviraston, korruptiontorjuntaviraston ja julkisten hankintojen sääntelykomission suositukset; korostaa, että olisi korjattava julkisia hankintoja koskevan järjestelmän puutteet ja parannettava toimielintenvälistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa; suosittelee ehdottomasti, että tehostetaan seurantaa, arviointia ja tarkastusvalmiuksia ja hyväksytään ja pannaan täytäntöön petostentorjuntastrategia Kosovon ja EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi;

12.  pitää myönteisenä komission 18. heinäkuuta 2018 antamaa vahvistusta sille, että viisumivapauden kriteerit oli täytetty; pitää erittäin tärkeänä, että Kosovolle myönnetään viisumivapaus ilman aiheetonta viivytystä; katsoo, että viisumipakon poistaminen lisää vakautta ja tuo Kosovon lähemmäksi EU:ta helpottamalla matkustamista ja liiketoimintaa sekä auttaa torjumaan ihmisten salakuljetusta ja korruptiota; kehottaa neuvostoa käyttämään nopeasti valtuuksiaan ja edistämään viisumivapaan järjestelyn hyväksymistä;

13.  panee merkille, että viisumivapauden edellytysten täyttämisessä saavutetun edistyksen lisäksi on jatkettava päättäväisiä toimia järjestäytyneen rikollisuuden, huumekaupan, ihmisten salakuljetuksen ja korruption torjumiseksi sekä konkreettisia toimia, joilla hallitaan laittomia muuttovirtoja ja vähennetään perusteettomien turvapaikkahakemusten määrää;

14.  panee tyytyväisenä merkille, että turvapaikkahakemusten ja Kosovon kansalaisten takaisinottojen sekä takaisinottosopimuksia koskevien hakemusten lukumäärä on jyrkästi laskenut; panee tyytyväisenä merkille uuden uudelleenkotouttamisstrategian ja kehottaa panemaan se kaikilta osin täytäntöön;

15.  antaa tunnustusta Kosovon pyrkimyksille padota vierastaistelijoiden, jotka ovat lähes yksinomaan jihadisteja, lähtöä ja torjua terrorismin uhkaa; kehottaa tekemään aktiivista alueellista yhteistyötä terrorismin torjunnassa ja estämään rahavirrat terrorismin rahoittamiseen; kehottaa Kosovoa puuttumaan verkossa tapahtuvaan radikalisoitumiseen ja ulkoisten ääriliikkeiden vaikutukseen; korostaa terrorismin ehkäisyn sekä epäiltyjen taistelijoiden syytteeseen asettamisen ja heidän perheidensä kuntouttamisen, koulutuksen ja yhteiskuntaan kotouttamisen merkitystä; korostaa, että on estettävä vankien ja varsinkin haavoittuvassa asemassa olevien nuorten radikalisoituminen ja edistettävä aktiivisesti heidän luopumistaan radikalismista;

16.  tuomitsee jyrkästi Kosovon serbipoliitikon Oliver Ivanovićin murhan; katsoo, että hänen murhaamisensa on vakava isku rakentaville ja maltillisille äänille Kosovon serbiyhteisössä; korostaa, että tarvitaan kiireellisesti Kosovon ja Serbian tutkijoiden aitoa yhteistyötä ja kansainvälistä tukea, jotta murhaan syyllistyneet ja murhan tilaajat saadaan pikaisesti oikeuden eteen;

17.  pitää valitettavana haluttomuutta käsitellä sotarikostapauksia ja korostaa sotarikollisten syyttämistä koskevan selkeän poliittisen sitoumuksen merkitystä; kehottaa Kosovon viranomaisia osoittamaan, että he ovat vakaasti ja kestävästi sitoutuneet täyttämään Kosovon tuomioistuimen erityisjaostoja ja erikoissyyttäjävirastoa Haagissa koskevat kansainväliset velvoitteensa; ilmaisee syvän huolensa siitä, että joulukuussa 2017 Kosovon kansalliskokouksen jäsenet pyrkivät kumoamaan Kosovon erityisjaostoja ja erikoissyyttäjänvirastoa koskevan lain; pitää erittäin valitettavana, että nämä pyrkimykset johtivat siihen, ettei voitu hyväksyä yhteisiä suosituksia siksi, että EU:n ja Kosovon vakautus- ja assosiaatiovaltuuskunnan (SAPC) neljäs kokous lykättiin 17.–18. päivään tammikuuta 2018; kehottaa suhtautumaan rakentavasti EU:n ja Kosovon SAPC:hen ja tehostamaan sitä koskevaa parlamentaarista yhteistyötä;

18.  kehottaa viranomaisia lisäämään Kosovon ja Serbian syyttäjänvirastojen välistä oikeudellista yhteistyötä ja tukemaan alueellisen komission (RECOM) perustamista, jonka tehtävänä on vahvistaa entisessä Jugoslaviassa vuosina 1991–2001 tehtyjä sotarikoksia ja muita vakavia ihmisoikeusloukkauksia koskevat tosiseikat;

19.  panee merkille EULEX-operaation tärkeän roolin riippumattoman oikeus-, poliisi- ja tullilaitoksen vahvistamisessa; panee myös merkille EULEXin ennalta ehkäisevän ja sovittelevan roolin syytteeseenpanossa ja tuomitsemisessa sotarikoksista, korruptiosta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta sekä sen jatkuvat pyrkimykset kadonneiden henkilöiden löytämiseksi ja hautapaikkojen tutkimiseksi niin, että tapaukset voidaan selvittää perusteellisesti; suosittelee operaation vahvuuksien ja heikkouksien arvioimista;

20.  toistaa EULEXille antamansa kehotuksen lisätä tehokkuutta, säilyttää mahdollisimman suuri avoimuus ja soveltaa nollatoleranssia korruptioon, huonoon hallintoon, väärinkäytöksiin ja poliittiseen painostamiseen ja häirintään;

21.  korostaa, että on viipymättä ilmoitettava Kosovon kansalliskokoukselle EULEXin toiminnasta ja kaikista sen oikeudelliseen asemaan tehtävistä muutoksista;

22.  panee merkille EULEXin uuden toimeksiannon ja päättymispäivän; korostaa kuitenkin, että konkreettisen edistyksen saavuttaminen Kosovossa on tärkeämpää kuin asetettu aikataulu;

23.  kehottaa asettamaan selvästi etusijalle ihmisoikeuslainsäädännön noudattamisen valvonnan ja tukemaan sitä soveltuvalla ja riittävällä koordinoinnilla ja rahoituksella erityisesti sellaisilla aloilla kuin sukupuolten tasa-arvo, lasten ja työntekijöiden suojelu, sosiaalinen syrjäytyminen sekä vammaisten henkilöiden ja etnisten ja kielellisten vähemmistöjen ja yhteisöjen sekä hlbti-ihmisten syrjintä; korostaa tarvetta vahvistaa sukupuolten tasa-arvosta vastaavaa virastoa ja perheväkivallalta suojelun kansallista koordinaattoria sekä tehostaa ennaltaehkäisyä ja oikeuden täytäntöönpanoa näihin kysymyksiin liittyvien rikosten kohdalla; muistuttaa, että luonnos uskonnonvapauslaiksi on hyväksyttävä nopeasti;

24.  on erityisen huolissaan sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta; kehottaa Kosovoa takaamaan sukupuolten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevan lainsäädännön täysimääräisen ja oikea-aikaisen täytäntöönpanon; ilmaisee syvän huolensa siitä, että perheväkivallan vastaisen strategian ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa ei ole edistytty, ja kehottaa viranomaisia ryhtymään tiukempiin ja tehokkaampiin toimiin sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi muun muassa vahvistamalla sukupuolten tasa-arvoa käsittelevää virastoa ja kansallisen koordinaattorin vastuuta perheväkivallan torjumiseksi; on huolissaan naisten aliedustuksesta päättävissä tehtävissä; kehottaa Kosovon viranomaisia käsittelemään sukupuoliasioiden valtavirtaistamista prioriteettina myös eurooppalaisessa uudistusohjelmassa ja toimissa, joita toteutetaan kansalaisyhteiskunnan, kuten naisjärjestöjen, kanssa; kehottaa Kosovoa käsittelemään edelleen kysymystä siitä, miten saada oikeutta ja tukea naisille, joihin kohdistettiin seksuaalista väkivaltaa sodan aikana; kehottaa Kosovoa panemaan täytäntöön Istanbulin sopimuksen määräykset;

25.   kehottaa Kosovon kansalliskokousta ottamaan lastensuojelulakia laatiessaan huomioon EU:n, UNICEFin, kansalaisjärjestöjen lastensuojelua Kosovossa käsittelevän koalition (KOFM) ja Pelastakaa lapset -järjestön yhdessä allekirjoittaman kannanoton;

26.  panee huolestuneena merkille Kosovon edistyneen vain vähän vammaisten oikeuksien alalla; kehottaa Kosovoa takaamaan vammaisten henkilöiden syrjimättömyyden ja yhdenvertaiset mahdollisuudet;

27.  kehottaa Kosovon viranomaisia käsittelemään ensisijaisina vähemmistöihin liittyviä kysymyksiä, mukaan lukien heidän sekä kulttuuriset että kielelliset oikeutensa ja heidän mahdollisuutensa; pitää valitettavana, että vähemmistöillä, kuten romaneilla, aškaaleilla ja egyptiläisillä, on edelleen ongelmia henkilöllisyystodistusten saamisessa, mikä vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa saada koulutusta, terveydenhoitoa, sosiaaliavustuksia ja mahdollisuuteen päästä kansalaisiksi, ja kehottaa Kosovon viranomaisia käsittelemään näitä ongelmia; pitää myönteisenä viranomaisten halukkuutta tunnustaa historiallisesti etnisten bulgarialaisten oikeudet Goran ja Zhupan alueella; suhtautuu myönteisesti romanien ja aškaalien integrointia Kosovon yhteiskuntaan vuosina 2017–2021 koskevan uuden strategian ja toimintasuunnitelman hyväksymiseen ja kehottaa Kosovoa omaksumaan aktiivisen roolin alueellisen yhteistyöneuvoston käynnistämän romanien integrointi 2020 -hankkeen alueellisessa yhteistyössä;

28.  pitää valitettavana, että hlbti-ihmisten syrjintä jatkuu ja että vihapuhe verkossa lisääntyi Pristinan Gay Pride -tapahtuman yhteydessä;

29.  korostaa, että on tärkeää hyväksyä kansalaisjärjestöjen yhdistymisvapautta koskeva uusi lakiesitys; kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota lainsäädännön laatimiseen ja täytäntöönpanoon aloilla, jotka vaikuttavat kansalaisyhteiskunnan toimintatilaan, sen varmistamiseksi, ettei lainsäädäntö aseta kohtuuttomia rasitteita kansalaisyhteiskunnan järjestöille tai vaikuta niihin syrjivästi taikka kavenna kansalaisyhteiskunnan toimintatilaa; korostaa, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjen käytettävissä on oltava julkista rahoitusta;

30.  painottaa, että on varmistettava Kosovon yleisradioyhtiön toimituksellinen vapaus, taloudellinen kestävyys ja riippumattomuus ja turvattava yksityisten tiedotusvälineiden omistajuuden avoimuus komission vuosittaisen kertomuksen suositusten mukaisesti; vaatii panemaan täytäntöön kaikki asiaan liittyvät olennaiset säädökset; kehottaa parantamaan monikielisiä yleisradiolähetyksiä ja kaikille Kosovon yhteisöille tarjottavan tiedon laatua; on huolissaan toimittajiin kohdistuvien uhkien ja hyökkäysten määrän lisääntymisestä ja kehottaa Kosovon viranomaisia tutkimaan tapaukset pikaisesti ja asettamaan vastuussa olevat syytteeseen; pitää myönteisenä, että Kosovon hallitus hyväksyi väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevan lakiesityksen;

31.  kehottaa toteuttamaan pitkäjänteisiä toimia Serbian ja Kosovon välisten suhteiden normalisoimiseksi kokonaan; katsoo, että suhteiden täysi normalisointi Serbian kanssa oikeudellisesti sitovalla sopimuksella ja sen täytäntöönpanojärjestelyillä ei ole mahdollista, ellei voimassa olevia sopimuksia sovelleta kattavasti ja vastavuoroisesti, ja toteaa, että tämä on keskeinen osatekijä molempien osapuolten tiellä kohti EU-jäsenyyttä;

32.  panee merkille meneillään olevan vuoropuhelun ja julkiset kannanotot Serbian ja Kosovon välisen rajan mahdollisesta muuttamisesta, mukaan lukien alueiden vaihtaminen; korostaa sekä Kosovon että Serbian monietnistä luonnetta ja sitä, että etnisesti homogeenisten valtioiden ei pitäisi olla tavoitteena alueella; tukee EU:n avustamaa vuoropuhelua kehyksenä, jonka avulla voidaan saavuttaa Serbian ja Kosovon välinen kattava normalisointia koskeva sopimus; katsoo, että mahdollinen sopimus olisi hyväksyttävissä vain, jos molemmat osapuolet suostuvat siihen ja jos siinä otetaan huomioon alueen yleinen vakaus ja kansainvälinen oikeus;

33.  panee merkille, että viisi EU:n jäsenvaltiota ei ole vielä tunnustanut Kosovoa, ja kehottaa niitä antamaan tunnustuksen; tähdentää, että tämä auttaisi Serbian ja Kosovon välisten suhteiden normalisointia;

34.  katsoo, että Serbian ja Kosovon välisen vuoropuhelun on oltava avointa ja läpinäkyvää ja että siitä vastuussa olevien olisi kuultava vuoropuhelun etenemisestä säännöllisesti Kosovon kansalliskokousta;

35.  pitää valitettavana, että monia tähän mennessä allekirjoitettuja sopimuksia, kuten energiasopimusta ja serbienemmistöisten kuntien liittoa koskevaa sopimusta, ei ole pantu täytäntöön tai niiden täytäntöönpano on viivästynyt; vaatii molempia osapuolia panemaan kaikki sopimukset kaikilta osin ja vilpittömästi täytäntöön; kehottaa uudelleen Euroopan ulkosuhdehallintoa arvioimaan, missä määrin molemmat osapuolet täyttävät velvoitteensa, jotta voidaan vastata kaikkiin täytäntöönpanon tiellä oleviin haasteisiin; vaatii Serbian ja Kosovon hallituksia pidättymään kaikista toimista, jotka voisivat heikentää osapuolten välistä luottamusta ja vaarantaa vuoropuhelun rakentavan jatkamisen;

36.  ilmaisee syvän huolensa etnisten ryhmien välisten välikohtausten lisääntymisestä; tuomitsee painokkaasti kaikki pelottelu- ja väkivaltatapaukset; odottaa, että Kosovon viranomaiset sanoutuvat välittömästi irti tällaisista toimista ja vaatii, että niihin syyllistyneet tunnistetaan ja tuodaan oikeuden eteen; kehottaa kansallisia ja paikallisia viranomaisia lisäämään ponnistelujaan annettujen lakien täytäntöönpanemiseksi niin, että monietninen yhteiskunta voi kehittyä edelleen; pitää valitettavana kansallismielisen retoriikan ja äärimmäisyyspuheiden lisääntymistä alueella ja pyytää komissiota jatkamaan sovinnonteon tukemista kulttuurihankkeiden avulla;

37.  kehottaa jälleen kerran avaamaan Mitrovican sillan pikaisesti ja esteettömästi ja pitää avaamista tärkeänä askeleena kohti kaupungin jälleenyhdistymistä; kehottaa panemaan kaikilta osin täytäntöön liikkumisen vapautta koskevan sopimuksen; kehottaa Serbian ja Kosovon viranomaisia edistämään ihmisten välisiä yhteyksiä paikallisyhteisöjen välillä, jotta vuoropuhelu vahvistuisi myös muulla kuin hallitusten tasolla; pitää tässä yhteydessä myönteisenä Pejan ja Sabacin kuntien yhteistyöohjelmaa ja kehottaa komissiota tukemaan vastaavanlaisia aloitteita; on tyytyväinen yhteydenpitoa lisäävien infrastruktuurihankkeiden, kuten Nis-Merdare-Pristina -valtatie, kehittämiseen;

38.  pitää myönteisenä Kosovon pyrkimyksiä säilyttää rakentavat naapurisuhteet koko alueen kanssa ja ennakoivasti mukauttaa toimintaansa EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan (YUTP), ja etenemään pidemmälle tällä osa-alueella; katsoo, että Kosovon jäsenyys kansainvälisissä elimissä toisi mukanaan oikeuksia ja velvoitteita, joihin liittyy kansainvälisiä normeja ja standardeja; kehottaa suhtautumaan myönteisesti Kosovon osallistumiseen kansainvälisiin organisaatioihin;

39.  korostaa, että olisi kiireellisesti hyväksyttävä ja pantava täytäntöön toimenpiteitä, joilla varmistetaan avoimet ja kilpailua edistävät yksityistämismenettelyt, ja tutkittava väitettyjä epäselvyyksiä; on huolestunut siitä, että maastamuuttaneiden rahalähetykset ovat huomattava kotimaista kysyntää lisäävä tekijä; ilmaisee huolestumisensa naisten syrjinnästä työmarkkinoilla, erityisesti työhönottoprosessissa;

40.  on huolissaan lääkkeiden kehnoista rekisteröintimenettelyistä ja lääkkeiden laadusta sekä yleisesti terveydenhuoltoalan korruptiosta; kehottaa Kosovon terveysministeriötä tehostamaan toimiaan näiden rikosten tutkimiseksi ja rekisteröinti- ja laatuongelmiin puuttumiseksi mahdollisimman pian; kehottaa uudistamaan perusteellisesti terveydenhuoltoalaa, myös toteuttamaan yleisen sairausvakuutuksen, jotta voidaan taata yleisen terveydenhuollon saatavuus; korostaa, että julkiselle terveydenhuoltojärjestelmälle on osoitettava riittävät määrärahat;

41.  kehottaa komissiota laatimaan alueellisen strategian, jossa puututaan hellittämättömään nuorisotyöttömyyteen ja aivovientiin torjumalla koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden välistä osaamisen kohtaanto-ongelmaa, parantamalla opetuksen laatua ja varmistamalla aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden ja ammattikoulutusjärjestelmien riittävä rahoitus sekä asianmukaiset lastenhoito- ja esikouluopetuspalvelut; pitää valitettavana, että opetuksen laadun parantamisessa on edistytty hitaasti; kehottaa asianomaisia viranomaisia ottamaan vähemmistöryhmiin kuuluvat ihmiset mukaan työllisyystoimenpiteiden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon;

42.  kehottaa Kosovoa hyödyntämään täysimääräisesti EU:n ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia; pitää myönteisenä, että on allekirjoitettu sopimus Kosovon osallistumisesta Erasmus+- ja Luova Eurooppa -ohjelmiin; kehottaa Kosovon viranomaisia ja komissiota tukemaan edelleen pk-yrityksiä elinkelpoisen Kosovon talouden kehittämiseksi; kannattaa ehdotusta, jonka mukaan vähennetään verkkovierailumaksuja Länsi-Balkanilla;

43.  kehottaa kiinnittämään huomiota Pristinan ja muiden voimakkaasti saastuneiden kaupunkien erittäin huonoon ilmanlaatuun; kehottaa ottamaan käyttöön tehokkaita ilman ja veden laadun seurantajärjestelmiä, parantamaan vedenkäsittelyinfrastruktuuria ja tuottamaan luotettavia ja helposti saatavia reaaliaikaisia epäpuhtaustietoja; ilmaisee huolensa jätehuollosta, kestämättömästä kaatopaikkojen käytöstä ja laajalle levinneistä laittomista käytännöistä jätteiden sijoittamisessa; kehottaa viranomaisia hyväksymään jätteiden lajittelua ja kierrätystä koskevia tavoitteita, parantamaan paikallista jätteiden sijoittamista ja kierrätyslaitoksia ja asettamaan saastuttajat vastuuseen; kehottaa YK:ta antamaan pikaisesti tarvittavaa tukea lyijymyrkytysten uhreille eräillä Kosovossa sijaitsevilla pakolaisleireillä, myös suunnitellun erityisrahaston kautta;

44.  panee merkille, että useimpia edellisen vuoden mietinnön energiapolitiikkaa koskevia suosituksia ei ole pantu täytäntöön; korostaa, että olisi siirryttävä pois ruskohiilellä tuotetusta ympäristön kannalta kestämättömästä energiantuotannosta, poistettava pikaisesti käytöstä Kosovo A -ydinvoimala ja varmistettava lisäenergian kestävä tuotanto- ja tuontikapasiteetti; panee merkille, että kolmannen energiapaketin toteuttamisessa on edistytty jonkin verran, ja korostaa, että olisi varmistettava Kosovon energia-alan sääntelyviranomaisen riippumattomuus; kehottaa tehostamaan ponnisteluja energiatehokkuuden ja energiasäästöjen lisäämiseksi erityisesti rakennusalalla; toteaa, että vaikka energiatehokkuutta koskeva lakiluonnos hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä, energiatehokkuutta vähentää se, että Kosovon ja Serbian välisen energiasopimuksen täytäntöönpanossa ei ole juurikaan edistytty; kehottaa viranomaisia perustamaan energiatehokkuusrahaston;

45.  korostaa, että suunniteltujen vesivoimaloiden olisi oltava EU:n ympäristönormien mukaisia; pitää tässä yhteydessä myönteisenä ympäristöministerin päätöstä arvioida vesivoimalahankkeille myönnetyt luvat ja keskeyttää niiden voimassaolo;

46.  pitää valitettavana, että uusiutuvien energialähteiden potentiaalin hyödyntämisessä on edistytty hitaasti; kehottaa viranomaisia hyväksymään energiastrategiaa 2017–2026 koskevan toimintasuunnitelman, jotta vuoteen 2020 mennessä voidaan saavuttaa pakollinen uusiutuvaa energiaa koskeva tavoite eli 25 prosenttia; kehottaa komissiota lisäämään tähän liittyvää apua;

47.  kehottaa Kosovon viranomaisia hyväksymään uskottavan ja kestävän julkista liikennettä ja liikkuvuutta koskevan politiikan, jolla vastataan pitkäaikaisiin puutteisiin infrastruktuurissa;

48.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä Kosovon hallitukselle ja parlamentille.

  • [1]  EUVL L 146, 11.6.2018, s. 5.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

9.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

10

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Gilles Pargneaux, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Ivan Štefanec

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

42

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, László Tőkés

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero

10

-

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

PPE

Manolis Kefalogiannis, Francisco José Millán Mon

6

0

ALDE

Javier Nart

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

S&D

Nikos Androulakis, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 6. marraskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö