Ziņojums - A8-0332/2018Ziņojums
A8-0332/2018

ZIŅOJUMS par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Kosovu

16.10.2018 - (2018/2149(INI))

Ārlietu komiteja
Referents: Igor Šoltes


Procedūra : 2018/2149(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0332/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0332/2018
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Kosovu

(2018/2149(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropadomes prezidentūras 2003. gada 19. un 20. jūnijā Salonikos notikušās sanāksmes secinājumus attiecībā uz Rietumbalkānu valstu izredzēm pievienoties Eiropas Savienībai,

–  ņemot vērā ES un Rietumbalkānu 2018. gada 17. maija augstākā līmeņa sanāksmes deklarāciju un tai pievienoto „Sofijas prioritāšu programmu”,

–  ņemot vērā stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp ES un Kosovu, kurš ir spēkā kopš 2016. gada 1. aprīļa,

–  ņemot vērā Eiropas reformu programmu (ERA) Kosovai, kas tika uzsākta 2016. gada 11. novembrī Prištinā,

–  ņemot vērā pamatnolīgumu ar Kosovu par dalību Savienības programmās, kas ir spēkā kopš 2017. gada 1. augusta,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 6. februāra paziņojumu “Ticama paplašināšanās perspektīva Rietumbalkāniem un padziļināta ES iesaiste šajā reģionā” (COM(2018)0065),

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 17. aprīļa paziņojumu "2018. gada paziņojums par ES paplašināšanās politiku" (COM(2018)0450), kam pievienots Komisijas dienestu darba dokuments "2018. gada ziņojums par Kosovu" (SWD(2018)0156),

–  ņemot vērā pirmo nolīgumu par principiem, kas reglamentē attiecību normalizēšanu starp Serbijas un Kosovas valdību, kas noslēgts 2013. gada 19. aprīlī, un citus Briseles nolīgumus saskaņā ar ES veicināto dialogu par attiecību normalizēšanu, tostarp integrētās robežu pārvaldības (IBM) protokolu, tiesisko regulējumu attiecībā uz serbu vairākuma pašvaldību asociāciju/kopienu un nolīgumus par Mitrovicas tiltu un par enerģētiku,

–  ņemot vērā Kosovas serbu tiesnešu, prokuroru un administratīvā personāla integrāciju Kosovas tiesu iestādēs saskaņā ar 2015. gada februārī panākto vienošanos par tieslietām,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 8. jūnija Lēmumu (KĀDP) Nr. 2018, ar ko groza Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP par Eiropas Savienības Tiesiskuma misiju Kosovā (EULEX KOSOVO)[1], ar kuru misijas termiņu pagarināja līdz 2020. gada 14. jūnijam,

–  ņemot vērā gada ziņojumu par misijām un operācijām Kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) ietvaros un EULEX pakta 2017. gada progresa ziņojumu,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra ziņojumus par ANO pagaidu pārvaldes Kosovā (UNMIK) darbību, tostarp jaunāko 2018. gada 1. maija ziņojumu, un 2018. gada 7. februāra ziņojumu par Kosovas bruņoto spēku (KFOR) darbībām,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 17. aprīļa novērtējumu par Kosovas ekonomikas reformu programmu 2018.–2020. gadam (SWD(2018)0133) un Padomes 2018. gada 25. maija kopīgos secinājumus par ekonomikas un finanšu jautājumu dialogu starp ES un Rietumbalkānu valstīm un Turciju,

–  ņemot vērā ES vēlēšanu novērošanas misijas (EUEOM) ziņojumus 2017. gada 11. jūnijā par likumdevēja vēlēšanām Kosovā un 2017. gada 22. oktobrī par mēru un pašvaldību priekšsēdētāju asamblejas vēlēšanām Kosovā,

–  ņemot vērā ES un Kosovas Stabilizācijas un asociācijas parlamentārās komitejas (SAPK) ceturto sanāksmi, kuru rīkoja 2018. gada 17. un 18. janvārī Strasbūrā,

–  ņemot vērā Komisijas 2016. gada 4. maija priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (COM(2016)0277), un Komisijas 2016. gada 4. maija ceturto ziņojumu par Kosovas progresu vīzu režīma liberalizācijas ceļvedī noteikto prasību izpildē (COM(2016)0276),

–  ņemot vērā Melnkalnes un Kosovas parlamentu Robežu demarkācijas nolīguma starp Kosovu un Melnkalni ratificēšanu,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1244 (1999), Starptautiskās Tiesas (ST) 2010. gada 22. jūlija konsultatīvo atzinumu par to, vai vienpusējā Kosovas neatkarības pasludināšana atbilst starptautiskajām tiesībām, un ANO Ģenerālās asamblejas 2010. gada 9. septembra rezolūciju Nr. 64/298, kurā atzīts šā ST atzinuma saturs un pausta atzinība ES gatavībai veicināt dialogu starp Serbiju un Kosovu,

–  ņemot vērā rezultātus, kas iegūti 2017. gadā Komisijas, Pasaules bankas un Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas veiktajā aptaujā par marginalizētajiem romiem Rietumbalkānos,

–  ņemot vērā Komisijas un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2015. gada 21. septembra kopīgo dienestu darba dokumentu „Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā” (SWD(2015)0182),

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kosovu,

–  ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A8-0332/2018),

A.  tā kā ir nepieciešami pastāvīgi būtiski centieni, ko nodrošina konstruktīvs dialogs starp politiskajiem spēkiem un ar kaimiņvalstīm, lai sagatavotos izaicinājumiem, kas saistīti ar dalību ES;

B.  tā kā katru paplašināšanās procesā iesaistīto valsti vērtē atsevišķi pēc tās sasniegumiem un pievienošanās grafiku nosaka reformu ātrums un kvalitāte;

C.   tā kā 114 valstis, tajā skaitā 23 no ES 28 dalībvalstīm, ir atzinušas Kosovas neatkarību;

D.  tā kā ES ir atkārtoti apliecinājusi savu vēlmi sniegt atbalstu Kosovas ekonomiskajai un politiskajai attīstībai, īstenojot skaidri noteiktu Eiropas perspektīvu, savukārt Kosova ir parādījusi centienus virzībā uz Eiropas integrāciju;

E.  tā kā, ņemot vērā pastāvīgo polarizāciju starp tās politiskajām partijām, Kosova ir demonstrējusi nelielu progresu ar ES saistītās reformās, kas ir vitāli svarīgas tālākam progresam ES pievienošanās procesā;

F.  tā kā plaukstoša neoficiālā ekonomika Kosovā traucē attīstīties ilgtspējīgai visas valsts ekonomikai;

G.  tā kā Kosovas specializētās palātas un Specializētais prokuratūras birojs Hāgā kopš 2017. gada 5. jūlija pilnībā pilda juridiskās funkcijas;

H.  tā kā 2018. gada 8. jūnijā Padome nolēma mainīt ES Tiesiskuma misijas Kosovā EULEX pilnvaru virzienu, izbeidzot šīs misijas tiesu izpildvaras funkcijas, un to pagarināt; tā kā jaunais tās pilnvaru darbības termiņš ir noteikts 2020. gada 14. jūnijā;

I.  tā kā Kosova ir vienīgā Rietumbalkānu valsts, kuras pilsoņiem ir vajadzīga vīza ceļošanai uz Šengenas zonu,

1.  atzinīgi vērtē svarīgos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas reformu programmu (ERA), un aicina tos pilnībā īstenot; uzskata, ka būtu jāpanāk vienprātība starp partijām, lai īstenotu galvenās ar ES saistītās reformas; ar cerībām raugās uz jaunās ERA pieņemšanu 2019. gadā;

2.  tomēr norāda uz to, ka pamatreformu īstenošanas temps ir lēns, jo trūkst vienprātības partiju starpā un turpinās politiskā polarizācija; norāda, ka tas ir negatīvi ietekmējis asamblejas un valdības spēju īstenot pastāvīgas un ilgtspējīgas reformas; nosoda dažu parlamentāriešu traucējošo darbību; aicina visas politiskās partijas izveidot iekļaujošu politisko dialogu; uzsver vajadzību uzlabot asamblejas efektīvu uzraudzību pār izpildvaru, kā arī pārredzamību un likumdošanas procesa kvalitāti, tostarp nodrošinot aktīvu un konstruktīvu līdzdalību un ierobežojot steidzamības procedūru izmantošanu tiesību aktu pieņemšanā; mudina panākt vienprātību attiecībā uz reformām, kas saistītas ar pievienošanos ES;

3.  atzinīgi vērtē to, ka valsts pārvaldes jomā ir panākts zināms progress, bet uzsver, ka ir nepieciešama turpmāka reforma; jo īpaši aicina depolitizēt un pārstrukturēt valsts pārvaldi;

4.  atzinīgi vērtē to, ka 2018. gada martā tika ratificēts 2015. gada augusta nolīgums ar Melnkalni par robežu demarkāciju, kas iezīmē soli uz priekšu labu kaimiņattiecību garā; uzsver šā pasākuma nozīmi ceļā uz vīzu režīma liberalizāciju;

5.  mudina mudina Kosovas iestādes visaptveroši risināt iepriekš konstatētās vēlēšanu nepilnības, tostarp pārredzamības trūkumu un politisko partiju un kampaņu finansējuma pārskatatbildību, un apgalvojumus par plašu vēlētāju iebiedēšanu, jo īpaši daudzās Kosovas serbu kopienās, ieviešot savlaicīgus leģislatīvus un administratīvus pasākumus, lai pievērstos vēl neizpildītajiem ES, Eiropas Parlamenta novērošanas misiju un Venēcijas komisijas ieteikumiem jau krietnu laiku pirms nākamās vēlēšanu kārtas, lai nodrošinātu, ka tie ir pilnībā saskaņoti ar starptautiskajiem standartiem; atzinīgi vērtē vēlēšanu pārvaldībā veiktos soļus saistībā ar dzimumu līdztiesību un aicina Kosovu vēl vairāk pastiprināt centienus palielināt sieviešu politisko līdzdalību un stiprināt vispārējo tiesisko regulējumu;

6.  pauž bažas par Kosovas nepietiekami finansēto tiesu sistēmu un plaši izplatīto korupciju, valsts nozagšanas elementiem, nepamatotu politisko ietekmi un cieņas trūkumu attiecībā uz taisnīgu tiesu un pienācīgu procesu, tostarp lietās, kas saistītas ar personu izdošanu; uzsver tiesiskuma jomas reformēšanas procesu svarīgo nozīmi, jo īpaši pievēršoties tiesas neatkarībai un efektivitātei, kā arī nepieciešamībai vēl vairāk stiprināt liecinieku aizsardzību;

7.  uzsver, ka pārstāvības tiesu sistēma un Kosovas tiesību aktu vienota īstenošana ir priekšnoteikumi, lai novērstu nekonsekventu, lēnu un neefektīvu tiesas spriešanu; atzinīgi vērtē Kosovas serbu tiesnešu, prokuroru un administratīvā personāla integrāciju Kosovas tiesu iestādēs saskaņā ar 2015. gada vienošanos par tieslietām starp Serbiju un Kosovu; uzskata, ka tiesu sistēma joprojām ir neaizsargāta pret pārmērīgu politisko ietekmi un ka ir vajadzīgi turpmāki centieni, lai palielinātu spējas un nodrošinātu tiesnešu un prokuroru disciplināro atbildību, tostarp, veicot būtisku tiesu darbības pārskatīšanu attiecībā uz visiem tiesnešiem, prokuroriem, augsta līmeņa policistiem un krimināllietu izmeklētājiem; atzinīgi vērtē to, ka 2017. gada novembrī ir izveidota komisija Kosovas konflikta laikā no seksuālās vardarbības cietušo statusa atzīšanai un verifikācijai;

8.  norāda, ka joprojām bažas rada korupcija un organizētā noziedzība, tostarp narkotiku un cilvēku tirdzniecība, un šīs problēmas risināšanai ir vajadzīgi saskaņoti centieni, atzinīgi vērtē sākotnējo progresu, kas panākts, stiprinot rezultātus augsta līmeņa korupcijas un organizētās noziedzības lietu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā; cer sagaidīt izlēmīgus un nepārtrauktus centienus saskaņā ar ES pievienošanās procesa saistībām; atzinīgi vērtē Ombuda nepārtrauktos centienus stiprināt savas spējas lietu pārskatīšanā;

9.  prasa izveidot labāku tiesisko regulējumu un panākt lielāku kriminālvajāšanas efektivitāti un jaudu, lai nodrošinātu visaptverošu pieeju izmeklēšanai un kriminālvajāšanai, kas tiktu papildināta ar atbilstošu rīcību, iesaldējot, konfiscējot un atgūstot aktīvus un pieņemot galīgus notiesājošus spriedumus augsta līmeņa korupcijas, organizētās un finanšu noziedzības, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas lietās; prasa veikt aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu tiesībaizsardzības un kriminālvajāšanas neatkarību un pretkorupcijas novēršanas pasākumus dažādās nozarēs; uzskata, ka ir jāveic papildu pasākumi, lai nodrošinātu labāku sadarbību un koordināciju starp tiesībaizsardzības iestādēm un lai maksimāli palielinātu tiesu sistēmas neatkarību un pārskatatbildību; aicina Kosovu ievērot starptautiskās procedūras un noteikumus attiecībā uz ārzemnieku izdošanu;

10.  aicina īstenot patiesu un konstruktīvu tiesu iestāžu un policijas sadarbību starp Kosovu un Serbijas iestādēm; uzskata, ka Kosovas dalība Interpolā un pastiprinātā sadarbība ar Eiropolu vēl vairāk uzlabotu to pasākumu efektivitāti, kas vērsti uz pārrobežu noziedzības apkarošanu; vienlaikus mudina turpināt sadarbību cīņā pret terorismu;

11.  uzskata, ka ir būtiski savlaicīgi un visaptveroši īstenot Kosovas Ombuda, ģenerālrevidenta, Korupcijas apkarošanas aģentūras un Publiskā iepirkuma regulatīvās komisijas ieteikumus; uzsver vajadzību novērst trūkumus publiskā iepirkuma sistēmā un uzlabot iestāžu sadarbību un informācijas apmaiņu; stingri iesaka pastiprināt uzraudzības, novērtēšanas un revīzijas spējas, kā arī pieņemt un īstenot krāpšanas apkarošanas stratēģiju, lai aizsargātu Kosovu un ES finanšu intereses;

12.  atzinīgi vērtē Komisijas 2018. gada 18. jūlijā izdoto apstiprinājumu tam, ka Kosova ir izpildījusi kritērijus vīzu režīma liberalizācijai; uzskata, ka ir ļoti svarīgi bez liekas kavēšanās piešķirt Kosovai liberalizētu vīzu režīmu; uzskata, ka vīzu režīma liberalizācija uzlabos stabilitāti un tuvinās Kosovu Eiropas Savienībai, uzlabojot atvieglotu ceļošanu un uzņēmējdarbības veikšanu, vienlaikus palīdzot cīnīties pret cilvēku kontrabandu un korupciju; prasa Padomei ātri pieņemt mandātu virzībai uz bezvīzu režīma ieviešanu;

13.  norāda, ka, neaprobežojoties tikai ar panākto progresu vīzu režīma liberalizācijas prasību izpildē, ir jāturpina nepārtraukti centieni organizētās noziedzības, narkotiku kontrabandas, cilvēku kontrabandas un korupcijas apkarošanā — līdztekus konkrētiem centieniem pārvaldīt neatbilstīgas migrācijas plūsmas un samazināt nepamatotu patvēruma pieprasījumu skaitu;

14.  atzinīgi vērtē patvēruma pieprasījumu un Kosovas pilsoņu atpakaļuzņemšanas pieprasījumu skaita straujo samazināšanos un atpakaļuzņemšanas nolīgumu pieteikumus; atzinīgi vērtē jauno reintegrācijas stratēģiju un aicina to īstenot pilnībā;

15.  atzinīgi vērtē Kosovas centienus apturēt ārvalstu kaujinieku plūsmu, kura sastāv gandrīz tikai un vienīgi no džihādistu kaujiniekiem, un novērst terorisma draudus; prasa aktīvu reģionālo sadarbību, lai cīnītos pret iespējamām teroristu darbībām un izjauktu finanšu plūsmas, kas paredzētas terorisma finansēšanai; mudina Kosovu risināt jautājumus, kas saistīti ar radikalizāciju tiešsaistē un ārējo ekstrēmistu ietekmi; uzsver, cik svarīga ir terorisma novēršana un aizdomās turamo kaujinieku kriminālvajāšana, kā arī viņu ģimeņu rehabilitācija, izglītība un sociālā reintegrācija; uzsver, ka ir jānovērš radikalizācija ieslodzīto un neaizsargātu jauniešu vidū un jāveic aktīvs darbs viņu deradikalizācijai;

16.  nepārprotami nosoda Kosovas serbu politiķa Olivera Ivanoviča nogalināšanu; uzskata, ka viņa slepkavība ir milzīgs trieciens konstruktīvajām un mērenajām balsīm Kosovas serbu kopienā; uzsver, ka ir steidzami vajadzīga patiesa sadarbība starp Kosovas un Serbijas izmeklētājiem un starptautiskais atbalsts, lai gan slepkavības izdarītāji, gan tie, kuri to pasūtīja, tiktu bez tālākas vilcināšanās saukti pie atbildības tiesā;

17.  pauž nožēlu par nevēlēšanos rīkoties kara noziegumu lietās un uzsver to, cik svarīga ir nepārprotama politiska apņemšanās veikt kriminālvajāšanu; mudina Kosovas iestādes apliecināt stingru un stabilu apņemšanos pildīt savas starptautiskās saistības attiecībā uz Kosovas specializētajām palātām un Specializēto prokuratūras biroju Hāgā; pauž nopietnas bažas par Kosovas Asamblejas locekļu centieniem 2017. gada decembrī atcelt Likumu par Kosovas specializētajām palātām un Specializēto prokuratūras biroju; pauž dziļu nožēlu par to, ka šo mēģinājumu rezultātā netika pieņemti kopīgi ieteikumi pēc ES un Kosovas Stabilizācijas un asociācijas parlamentārās komitejas (SAPC) ceturtās sanāksmes pārcelšanu uz 2018. gada 17. un 18. janvāri; aicina ievērot konstruktīvu pieeju ES un Kosovas SAPC un īstenot uzlabotu parlamentāro sadarbību šajā saistībā;

18.  mudina iestādes palielināt savstarpēju tiesisko sadarbību starp Kosovas un Serbijas prokuratūru un atbalstīt reģionālās komisijas (RECOM) izveidi, kas būtu atbildīga par faktu konstatāciju saistībā ar kara noziegumiem un citiem smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas izdarīti bijušajā Dienvidslāvijā laikā no 1991. līdz 2001. gadam;

19.  norāda uz EULEX svarīgo nozīmi, stiprinot tiesas, policijas un muitas sistēmu neatkarību; turklāt atzīst EULEX preventīvo un izlīguma nozīmi kriminālvajāšanā un spriedumu pieņemšanā kara noziegumu, korupcijas un organizētās noziedzības lietās, kā arī tās centienu turpināšanā identificēt pazudušās personas un atklāt apbedījumus, lai pilnībā atrisinātu lietas; iesaka izvērtēt misijas stiprās un vājās puses;

20.  atkārtoti aicina EULEX palielināt savu efektivitāti un ievērot visaugstākos pārredzamības standartus un absolūtas neiecietības pieeju attiecībā uz korupciju, sliktu pārvaldību, pārkāpumiem, politisko spiedienu un iejaukšanos;

21.  uzsver nepieciešamību nekavējoties informēt Kosovas Asambleju par EULEX darbībām un jebkādām izmaiņām tās juridiskajā statusā;

22.  ņem vērā EULEX jaunās pilnvaras un tās darbības beigu termiņu; tomēr uzsver, ka konkrēta progresa panākšana Kosovā ir svarīgāka nekā noteiktais grafiks;

23.  aicina noteikt cilvēktiesību satvaru par prioritāti un nodrošināt to ar piemērotu un pietiekamu koordināciju un finansējumu, jo īpaši dzimumu līdztiesības, bērnu un darba aizsardzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas pret personām ar invaliditāti un etniskajām un lingvistiskajām minoritātēm un kopienām, kā arī LGBTI personām, jomā; uzsver vajadzību pastiprināt dzimumu līdztiesības aģentūru un valsts koordinatoru aizsardzībai pret vardarbību ģimenē un pastiprināt novēršanu un saukšanu pie atbildības tiesas ceļā par saistītajiem noziegumiem; vēlreiz uzsver, ka ir jāpieņem likumprojekts par reliģijas brīvību;

24.  pauž nopietnas bažas par dzimumu nevienlīdzību un ar dzimumu saistītu vardarbību; mudina Kosovu nodrošināt pilnīgu un savlaicīgu tiesību aktu īstenošanu dzimumu līdztiesības un diskriminācijas aizlieguma jomā; pauž nopietnas bažas par to, ka nav panākts progress stratēģijas un rīcības plāna īstenošanā pret vardarbību ģimenē, un aicina iestādes pieņemt stingrākus un efektīvākus pasākumus, lai cīnītos pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu, tostarp nostiprinot dzimumu līdztiesības aģentūru un Valsts koordinatoru vardarbības apkarošanai; pauž bažas par nepietiekamo sieviešu pārstāvību ar lēmumu pieņemšanu saistītos amatos; aicina Kosovas iestādes prioritārā kārtā pievērsties dzimumu līdztiesības jautājumiem, tostarp Eiropas reformu programmā un ar pilsonisko sabiedrību, tostarp sieviešu organizācijām; mudina Kosovu ciešāk pievērsties jautājumam par taisnīgumu un atbalstu sievietēm, kuras kara laikā tika pakļautas seksuālajai vardarbībai; mudina Kosovu īstenot Stambulas konvencijas noteikumus;

25.   aicina Kosovas Asambleju ņemt vērā nostājas dokumentu, ko bērnu aizsardzības likumprojekta izstrādes ietvaros kopīgi parakstīja ES, UNICEF, NVO Koalīcija bērnu aizsardzībai Kosovā (KOFM) un organizācija "Glābiet bērnus";

26.  ar bažām norāda, ka Kosova ir guvusi tikai nelielus panākumus tādās jomās kā personu ar invaliditāti tiesību nodrošināšana; aicina Kosovu nodrošināt personu ar invaliditāti nediskriminēšanu un vienlīdzīgas iespējas;

27.  aicina Kosovas iestādes prioritārā kārtā pievērsties minoritāšu jautājumiem, tostarp to tiesībām — gan kultūras, gan lingvistiskajām tiesībām — un to iespējām; pauž nožēlu par to, ka minoritātes, piemēram, romu, aškalu un ēģiptiešu kopienas, joprojām saskaras ar problēmām personu identificējošu dokumentu iegūšanā, kas ietekmē viņu iespējas saņemt pilsonību, izglītību, veselības aprūpi un sociālo palīdzību, un aicina Kosovas iestādes pievērsties šīm problēmām; atzinīgi vērtē iestāžu gatavību atzīt to Goras un Župas reģionu iedzīvotāju tiesības, kuri vēsturiski pieder pie bulgāru etniskās kopienas; atzinīgi vērtē jaunās stratēģijas un rīcības plāna romu un aškalu kopienu iekļaušanai Kosovas sabiedrībā 2017.–2021. gadā pieņemšanu un aicina Kosovu uzņemties aktīvu lomu Reģionālās sadarbības padomes īstenotā projekta “Romu integrācija 2020. gadam” reģionālajā sadarbībā;

28.  pauž nožēlu par pastāvīgo diskrimināciju, kas vērsta pret LGBTI personām, un naida runu pieaugumu tiešsaistē saistībā ar geju praida gājienu Prištinā;

29.  uzsver vajadzību pieņemt jaunu likumprojektu par biedrošanās brīvību NVO; aicina, izstrādājot un īstenojot tiesību aktus jomās, kas skar pilsoniskās sabiedrības telpu, pievērst lielāku uzmanību tam, lai nodrošinātu, ka tiesību akti nerada nesamērīgu slogu pilsoniskās sabiedrības organizācijām (PSO), neizraisa diskriminējošu ietekmi un nemazina pilsoniskās sabiedrības telpu; uzsver, ka ir nepieciešams publiskais finansējums PSO;

30.  uzsver nepieciešamību nodrošināt Kosovas sabiedriskās raidorganizācijas redakcionālo brīvību, finansiālo ilgtspēju un neatkarību un garantēt privāto plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību pārredzamību saskaņā ar Komisijas ikgadējā ziņojumā ietvertajiem ieteikumiem; mudina ieviest visus būtiskos tiesību aktus šajā jomā; prasa uzlabot daudzvalodu apraidi un tās informācijas kvalitāti, kas tiek piedāvāta visām Kosovas kopienām; pauž bažas par draudu un uzbrukumu skaita pieaugumu žurnālistiem un mudina Kosovas iestādes nekavējoties izmeklēt saukt vainīgos pie atbildības; atzinīgi vērtē to, ka Kosovas valdība apstiprināja likumprojekta par trauksmes cēlēju aizsardzību;

31.  aicina pielikt pastāvīgas pūles, lai visaptveroši normalizētu attiecības starp Serbiju un Kosovu; uzskata, ka pilnīga attiecību normalizēšana ar Serbiju juridiski saistošā nolīgumā un tā īstenošanas kārtībā nebūs iespējama bez pastāvošo nolīgumu visaptverošas un savstarpējas piemērošanas un ir būtisks elements abu pušu virzībā uz Eiropas integrāciju;

32.  ņem vērā pašlaik notiekošās debates un publiskos paziņojumus par Serbijas un Kosovas robežas iespējamām izmaiņām, tostarp teritoriju apmaiņu; uzsver, ka gan Kosova, gan Serbija ir etniski daudzveidīgas un ka šajā reģionā par mērķi nedrīkst izvirzīt etniski homogēnu valstu izveidošanu; atbalsta ES veicināto dialogu, lai panāktu visaptverošu normalizācijas nolīgumu starp Serbiju un Kosovu; uzskata, ka nolīgums varētu būt pieņemams tikai tad, ja panākta savstarpēja vienošanās, ņemot vērā vispārējo stabilitāti reģionā un starptautiskās tiesības;

33.  norāda, ka piecas ES dalībvalstis vēl nav atzinušas Kosovu, un aicina to izdarīt; uzsver, ka atzīšana vēl vairāk veicinātu attiecību normalizēšanos starp Kosovu un Serbiju;

34.  uzskata, ka Belgradas–Prištinas dialogam ir jābūt atklātam un pārredzamam un ka atbildīgajiem par to būtu regulāri jāapspriežas ar Kosovas Asambleju par dialoga norisēm;

35.  pauž nožēlu par to, ka daudzi no līdz šim parakstītajiem nolīgumiem netika īstenoti vai ir aizkavējušies, piemēram, enerģētikas jomā un attiecībā uz serbu vairākuma pašvaldību asociāciju; mudina abas puses pilnībā un godprātīgi īstenot visus nolīgumus; atkārto savu aicinājumu Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD) veikt novērtēšanu par to, kā abas puses pilda savas saistības, lai pievērstos visām problēmām, ar ko saskaras īstenošanas gaita; mudina Serbijas un Kosovas valdības izvairīties no jebkādas rīcības, kas varētu mazināt pušu starpā panākto uzticību un apdraudēt savstarpējā dialoga konstruktīvu turpināšanu;

36.  pauž dziļas bažas par to, ka arvien pieaug incidentu skaits starp etniskajām grupām; stingri nosoda visus iebiedēšanas un vardarbības aktus; sagaida no Kosovas iestādēm, ka tās nekavējoties distancēsies no šādām darbībām, un aicina noskaidrot un saukt pie atbildības vainīgos; aicina valstu un pašvaldību iestādes turpināt centienus īstenot pieņemtos tiesību aktus, lai turpinātu attīstīt etniski daudzveidīgu sabiedrību; pauž nožēlu par nacionālistiskās un galējo uzskatu retorikas pieaugumu reģionā un prasa, lai Komisija turpinātu atbalstīt izlīgumu ar kultūras projektu palīdzību;

37.  atkārtoti prasa tūlītēju un netraucētu Mitrovicas tilta atklāšanu, kas ir svarīgs solis pilsētas atkalapvienošanās virzienā; prasa pilnībā īstenot nolīgumu par pārvietošanās brīvību; aicina Serbijas un Kosovas iestādes veicināt cilvēku savstarpējos kontaktus starp vietējām kopienām, lai stiprinātu dialogu, tostarp nevalstiskā līmenī; šajā saistībā atzinīgi vērtē Pečas un Šabacas savstarpējās sadarbības programmu un aicina Komisiju atbalstīt un līdzīgas iniciatīvas; atzinīgi vērtē infrastruktūras projektu izstrādi, kuri ļaus veidot intensīvākus kontaktus, piemēram, automaģistrāle Niša-Merdare-Priština;

38.  atzinīgi vērtē Kosovas centienus uzturēt konstruktīvas kaimiņattiecības visā reģionā un aktīvi saskaņot ar ES kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP) un mudina gūt turpmākus panākumus šajā jomā; uzskata, ka Kosovas dalība starptautiskās organizācijās piešķirtu tiesības un pienākumus, kas ietver starptautisko normu un standartu piemērošanu; mudina īstenot pozitīvu attieksmi pret Kosovas dalību starptautiskajās organizācijās;

39.  uzsver, ka steidzami jāpieņem un jāīsteno pasākumi, lai nodrošinātu pārredzamas un konkurētspējīgas privatizācijas procedūras un izmeklētu iespējamos pārkāpumus; pauž bažas par to, ka migrantu veiktie naudas pārvedumi ir kļuvuši par svarīgu iekšzemes pieprasījuma virzītājspēku; pauž bažas par sieviešu diskrimināciju darba tirgū, jo īpaši darbā pieņemšanas procesā;

40.  pauž bažas par nepārredzamo zāļu reģistrācijas procesu un zāļu kvalitāti, kā arī par korupciju veselības aprūpes nozarē kopumā; mudina Kosovas Veselības ministriju paātrināt pasākumu veikšanu šo noziegumu izmeklēšanai un pēc iespējas drīz novērst ar zāļu reģistrāciju un kvalitāti saistītās problēmas; prasa veikt visaptverošu veselības aprūpes nozares reformu, tostarp īstenot vispārējo veselības apdrošināšanu, lai nodrošinātu vispārēju veselības aprūpes pieejamību; uzsver vajadzību pēc pienācīga finansējuma sabiedrības veselības aprūpes sistēmai;

41.  aicina Komisiju izstrādāt reģionālu stratēģiju, lai novērstu pastāvīgu jauniešu bezdarbu un intelektuālā darbaspēka aizplūšanu, novēršot prasmju neatbilstību starp izglītības sistēmu un darba tirgu, uzlabojot mācīšanas kvalitāti un nodrošinot atbilstošu finansējumu aktīviem darba tirgus pasākumiem un profesionālās izglītības programmām, kā arī atbilstīgām bērnu aprūpes un pirmsskolas izglītības iestādēm; pauž nožēlu par progresa trūkumu izglītības kvalitātes uzlabošanā; aicina attiecīgos dalībniekus izglītības un nodarbinātības pasākumu izstrādē un īstenošanā iekļaut pie minoritāšu grupām piederošas personas;

42.  mudina Kosovu pilnībā izmantot potenciālu, ko piedāvā ES programmas; atzinīgi vērtē nolīguma parakstīšanu par Kosovas dalību programmā “Erasmus +” un “Radošā Eiropa”; aicina Kosovas iestādes un Komisiju arī turpmāk atbalstīt MVU, lai attīstītu dzīvotspējīgu ekonomiku Kosovā; atbalsta priekšlikumu samazināt viesabonēšanas maksu Rietumbalkānos;

43.  vērš uzmanību uz ārkārtīgi slikto gaisa kvalitāti Prištinā un citās ļoti piesārņotās pilsētās; prasa efektīvas gaisa kvalitātes un ūdens kvalitātes monitoringa sistēmas, labāku ūdens attīrīšanas infrastruktūru un uzticamus un reāllaikā viegli pieejamus datus par piesārņojumu; pauž bažas par to, ka atkritumu apsaimniekošana ir nesaimnieciska, par neilgtspējīgu atkritumu apglabāšanu poligonos un plaši izplatītu nelikumīgu atkritumu izgāšanas praksi; mudina iestādes ieviest atkritumu šķirošanas sistēmu un atkritumu pārstrādes mērķus, uzlabot vietējās atkritumu likvidācijas un reciklēšanas iekārtas un saukt pie atbildības piesārņotājus; aicina ANO steidzami sniegt nepieciešamo atbalstu — tostarp ar paredzamo trasta fondu — personām, kas dažās Kosovā ierīkotajās nometnēs cietušas no saindēšanās ar svinu;

44.  norāda, ka iepriekšējā ziņojumā ietverto ieteikumu par enerģētikas politiku lielākā daļa nav ieviesta; uzsver nepieciešamību atteikties no lignīta izmantošanas neilgtspējīgā enerģijas ražošanā un uzsver, ka ir steidzami jāpārtrauc Kosovas A energostacijas ekspluatācija un jānodrošina papildu ilgtspējīga ražošana un importa jauda; norāda uz daļēju progresu saistībā ar trešo enerģētikas paketi un uzsver nepieciešamību nodrošināt Kosovas enerģētikas regulatora neatkarību; aicina pastiprināt centienus energoefektivitātes un energotaupības jomā, jo īpaši būvniecības nozarē; norāda, ka, lai gan likumprojekts par energoefektivitāti pirmajā lasījumā tika pieņemts, energoefektivitātes nodrošināšanu kavē starp Kosovu un Serbiju noslēgtā Enerģētikas nolīguma neīstenošana; aicina iestādes nodibināt energoefektivitātes fondu;

45.  uzsver, ka plānotajām hidroelektrostacijām vajadzētu atbilst ES vides standartiem; šajā sakarā atzinīgi vērtē vides ministra lēmumu novērtēt un apturēt atļaujas, kas izsniegtas hidroelektrostaciju projektiem;

46.  pauž nožēlu par to, ka nav gūti panākumi atjaunojamo energoresursu potenciāla izmantošanā; aicina iestādes pieņemt rīcības plānu enerģētikas stratēģijas 2017.–2026. gadam īstenošanai, lai līdz 2020. gadam sasniegtu obligāto 25 % atjaunojamās enerģijas mērķi; mudina Komisiju palielināt palīdzību šajā jomā;

47.  mudina Kosovas iestādes pieņemt uzticamu un ilgtspējīgu sabiedriskā transporta un mobilitātes politiku, lai novērstu ilgtermiņa infrastruktūras trūkumus;

48.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam un Kosovas valdībai un Nacionālajai asamblejai.

  • [1]  OV L 146, 11.6.2018., 5. lpp.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

9.10.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

10

6

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Gilles Pargneaux, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ivan Štefanec

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

42

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, László Tőkés

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero

10

-

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

PPE

Manolis Kefalogiannis, Francisco José Millán Mon

6

0

ALDE

Javier Nart

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

S&D

Nikos Androulakis, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 30. oktobris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika