Betänkande - A8-0332/2018Betänkande
A8-0332/2018

BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2018 om Kosovo

16.10.2018 - (2018/2149(ΙΝΙ))

Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Igor Šoltes


Förfarande : 2018/2149(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0332/2018
Ingivna texter :
A8-0332/2018
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kommissionens rapport för 2018 om Kosovo

(2018/2149(ΙΝΙ))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19 och 20 juni 2003 om utsikterna till EU-medlemskap för länderna på västra Balkan,

–  med beaktande av Sofiaförklaringen från toppmötet mellan EU och länderna på västra Balkan den 17 maj 2018 och prioriteringsagendan från Sofia som bifogats denna,

–  med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Kosovo, som trädde i kraft den 1 april 2016,

–  med beaktande av den europeiska reformagendan för Kosovo, som sjösattes i Pristina den 11 november 2016,

–  med beaktande av ramavtalet med Kosovo om deltagande i EU:s program, vilket trädde i kraft den 1 augusti 2017,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 februari 2018 Trovärdiga utsikter till EU-medlemskap och ett ökat EU-engagemang för västra Balkan (COM(2018)0065),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 april 2018 2018 års meddelande om EU:s utvidgningspolitik (COM(2018)0450), åtföljt av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Kosovo* 2018 Report (SWD(2018)0156),

–  med beaktande av det första avtalet om normalisering av förbindelserna mellan Serbien och Kosovo av den 19 april 2013, och andra Brysselavtal inom ramen för den EU‑stödda dialogen för normalisering av förbindelserna, däribland protokollet om integrerad gränsförvaltning, den rättliga ramen för förbundet för kommuner i Kosovo med serbisk majoritet och avtalen om Mitrovicabron samt på energiområdet,

–  med beaktande av integreringen av kosovoserbiska domare och åklagare samt kosovoserbisk administrativ personal i Kosovos domstolsväsen i enlighet med avtalet om rättvisa som uppnåddes i februari 2015,

–  med beaktande av rådets (Gusp) beslut nr 2018 av den 8 juni 2018 om ändring av gemensam åtgärd 2008/124/Gusp om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo)[1], som också förlängde uppdragets löptid till och med den 14 juni 2020,

–  med beaktande av årsrapporten för 2017 om uppdrag och insatser inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) och 2017 års rapport om genomförandet av Eulex-överenskommelsen (Eulex Compact Progress Report 2017),

–  med beaktande av FN:s generalsekreterares rapporter om pågående verksamhet inom ramen för FN:s interimistiska uppdrag i Kosovo (Unmik), inbegripet den senaste rapporten av den 1 maj 2018 och rapporten av den 7 februari 2018 om Kosovostyrkans (KFOR) insatser,

–  med beaktande av kommissionens bedömning av den 17 april 2018 om Kosovos ekonomiska reformprogram 2018–2020 (SWD(2018)0133) och rådets gemensamma slutsatser från den ekonomiska och finansiella dialogen mellan EU och västra Balkan och Turkiet av den 25 maj 2018,

–  med beaktande av slutrapporterna från EU:s valövervakningsuppdrag av den 11 juni 2017 om parlamentsvalet i Kosovo och av den 22 oktober 2017 om valen till borgmästare och kommunfullmäktige i Kosovo,

–  med beaktande av det fjärde sammanträdet i den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU och Kosovo, som ägde rum i Strasbourg den 17–18 januari 2018,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 4 maj 2016 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo*) (COM(2016)0277), och kommissionens fjärde rapport av den 4 maj 2016 om Kosovos* framsteg när det gäller uppfyllandet av kraven i färdplanen för viseringsliberalisering (COM(2016)0276),

–  med beaktande av ratificeringen av gränsdragningsavtalet mellan Kosovo och Montenegro, av parlamenten i Montenegro och Kosovo,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999), Internationella domstolens rådgivande yttrande av den 22 juli 2010 om överensstämmelsen med folkrätten av Kosovos ensidiga självständighetsförklaring och FN:s generalförsamlings resolution 64/298 av den 9 september 2010, där man bekräftade innehållet i Internationella domstolens yttrande och välkomnade EU:s beredskap att underlätta en dialog mellan Serbien och Kosovo,

–  med beaktande av resultaten av undersökningen från 2017 om marginaliserade romer på västra Balkan, som genomförts av Europeiska kommissionen, Världsbanken och FN:s utvecklingsprogram,

–  med beaktande av det gemensamma arbetsdokumentet från avdelningarna av den 21 september 2015 från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Gender Equality and Women’s Empowerment: Förändra flickors och kvinnors liv genom EU:s yttre förbindelser 2016–2020 (SWD(2015)0182),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kosovo,

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8–0332/2018), och av följande skäl:

A.  Fortsatta betydande ansträngningar, med stöd av en konstruktiv dialog mellan de politiska krafterna och med grannländerna, behövs för att förbereda sig för de utmaningar som EU-medlemskapet innebär.

B.  Varje utvidgningsland bedöms individuellt på grundval av sina egna meriter, och det är reformtakten och reformernas kvalitet som avgör tidsplanen för anslutning.

C.  114 länder, däribland 23 av EU:s 28 medlemsstater, har erkänt Kosovos självständighet.

D.  EU har vid upprepade tillfällen visat sin beredvillighet att bistå den ekonomiska och politiska utvecklingen i Kosovo genom ett tydligt europeiskt perspektiv, medan Kosovo har visat sin strävan att närma sig europeisk integration.

E.  På grund av den ihållande splittringen bland Kosovos politiska partier har landet visat begränsade framsteg med de EU-relaterade reformer som är avgörande för att göra ytterligare framsteg på vägen mot EU-anslutning.

F.  Kosovos blomstrande informella ekonomi hindrar utvecklingen av en livskraftig ekonomi för landet i stort.

G.  De specialiserade avdelningarna för Kosovo och den specialiserade åklagarmyndigheten i Haag har varit fullständigt rättsligt operativa sedan den 5 juli 2017.

H.  Den 8 juni 2018 beslutade rådet att ändra inriktningen på och utvidga mandatet för EU:s rättsstatsuppdrag Eulex i Kosovo, så att den juridiska verkställande delen av uppdragets mandat upphörde. Mandatets nya slutdatum sattes till den 14 juni 2020.

I.  Kosovo är det enda land på västra Balkan vars medborgare behöver visering för att resa till Schengenområdet.

1.  Europaparlamentet välkomnar de viktiga rättsakter som antagits inom ramen för den europeiska reformagendan och manar till ett fullständigt genomförande av dem. Parlamentet anser att partiöverskridande samförstånd bör byggas upp för att anta viktiga EU-relaterade reformer. Parlamentet ser fram emot antagandet av en europeisk reformagenda 2019.

2.  Europaparlamentet påpekar dock att genomförandet av grundläggande reformer går långsamt på grund av brist på samförstånd över partigränserna och fortsatt politisk polarisering. Parlamentet konstaterar att detta har haft negativ inverkan på parlamentets och regeringens förmåga att genomföra varaktiga och hållbara reformer. Parlamentet fördömer det hindersamma uppförandet från vissa ledamöter i Kosovos parlament. Parlamentet uppmanar alla politiska partier att upprätta en inkluderande politisk dialog. Parlamentet betonar behovet av att förbättra Kosovos parlaments fungerande uppsikt över lagstiftningens verkställande och dess öppenhet och kvalitet, även genom att säkerställa ett aktivt och konstruktivt deltagande och begränsa användningen av brådskande förfaranden för att anta lagar. Parlamentet uppmuntrar till samförstånd när det gäller reformer i samband med anslutning till EU.

3.  Europaparlamentet välkomnar att vissa framsteg har dokumenterats på den offentliga förvaltningens område, men betonar behovet av ytterligare reformer. Parlamentet efterfrågar framför allt en avpolitisering och omstrukturering av statsförvaltningen.

4.  Europaparlamentet välkomnar den sedan länge försenade ratificeringen i mars 2018 av gränsdragningsavtalet med Montenegro från augusti 2015, vilket markerar ett steg framåt i en anda av god grannsämja. Parlamentet betonar betydelsen av detta steg i riktning mot en viseringsliberalisering.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de kosovanska myndigheterna att på ett övergripande sätt ta itu med tidigare identifierade brister i valprocessen, såsom bristen på transparens och ansvarsskyldighet i fråga om finansieringen av politiska partier och kampanjer och anklagelser om utbredda hotelsehandlingar särskilt i många kosovoserbiska samhällen, genom att snarast införa lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder för att behandla de kvarvarande rekommendationerna från EU:s och Europaparlamentets valobservatörsuppdrag och från Venedigkommissionen, i god tid före nästa valomgång så att det säkerställs att åtgärderna helt överensstämmer med internationella normer. Parlamentet välkomnar de framsteg som gjorts inom valförvaltningen när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män och uppmanar Kosovo att ytterligare intensifiera sina ansträngningar för att öka kvinnors deltagande i politiken och stärka den övergripande rättsliga ramen.

6.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över Kosovos underfinansierade rättsväsen, den utbredda korruptionen, tecknen på att staten tas över av politiska intressen (så kallad state capture), otillbörligt politiskt inflytande och bristande respekt för rättvisa rättegångar och korrekt rättsförfarande, bland annat i mål som rör utlämning. Parlamentet understryker vikten av reformprocesser på rättsstatsområdet, med särskild inriktning på oberoende och effektivitet och behovet att ytterligare stärka vittnesskyddet.

7.  Europaparlamentet betonar att ett representativt domstolsväsen och en enhetlig tillämpning av Kosovos lagar är förutsättningar för att komma till rätta med den inkonsekventa, långsamma och ineffektiva rättskipningen. Parlamentet välkomnar integreringen av kosovoserbiska domare och åklagare och kosovoserbisk administrativ personal i Kosovos domstolsväsen i enlighet med 2015 års avtal om rättvisa mellan Serbien och Kosovo. Parlamentet anser att domstolsväsendet fortfarande är sårbart för otillbörligt politiskt inflytande och att ytterligare insatser behövs för att bygga upp kapaciteten och säkerställa domares och åklagares disciplinära ansvar, däribland genom en omfattande översyn av rättsväsendets funktion för alla domare, åklagare, högt uppsatta poliser och brottsutredare. Parlamentet välkomnar att regeringens kommission om erkännande och bekräftelse av status som offer för sexuellt våld under konflikten i Kosovo inrättades i november 2017.

8.  Europaparlamentet konstaterar att korruption och organiserad brottslighet, bland annat narkotika- och människohandel samt cyberbrottslighet, fortfarande är bekymmersamma problem som kräver samordnade insatser Parlamentet välkomnar de första framstegen med att stärka resultaten i fråga om utredning och lagföring av korruption på hög nivå och fall av organiserad brottslighet. Parlamentet förväntar sig avgörande och kontinuerliga satsningar enligt kraven på vägen mot EU-anslutning. Parlamentet välkomnar ombudspersonens fortsatta insatser för att stärka sin kapacitet att granska fall.

9.  Europaparlamentet efterfrågar inrättandet av en förbättrad rättslig ram samt bättre effektivitet och kapacitet när det gäller åtal, för att möjliggöra en övergripande strategi för utredningar och lagföring, som bör underbyggas genom frysning, förverkande och återvinning av tillgångar, samt slutliga fällande domar i mål om korruption på hög nivå, organiserad och ekonomisk brottslighet, penningtvätt och finansiering av terrorism. Parlamentet efterlyser skyddsåtgärder för att säkerställa de brottsbekämpande organens och åklagarväsendets oberoende, och förebyggande åtgärder för korruptionsbekämpning inom olika sektorer. Parlamentet anser att det behövs ytterligare åtgärder för att säkerställa bättre samarbete och samordning mellan brottsbekämpande institutioner och ge rättsväsendet största möjliga oberoende och ansvarsskyldighet. Parlamentet uppmanar Kosovo att efterleva de internationella förfarandena och reglerna om utlämning av utländska medborgare.

10.  Europaparlamentet efterlyser ett genuint och konstruktivt rättsligt och polisiärt samarbete mellan Kosovos och Serbiens myndigheter. Parlamentet anser att ett medlemskap för Kosovo i Interpol och ett ökat samarbete med Europol ytterligare skulle förbättra ändamålsenligheten för de åtgärder som riktar sig mot gränsöverskridande brottslighet. Parlamentet uppmuntrar under tiden till vidare samarbete när det gäller kampen mot terrorismen.

11.  Europaparlamentet anser det viktigt att i tid och på ett heltäckande sätt genomföra rekommendationerna från Kosovos ombudsperson, statsrevisor, korruptionsbekämpande organ och tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. Parlamentet betonar behovet av att åtgärda bristerna i systemet för offentlig upphandling och förbättra det interinstitutionella samarbetet och informationsutbytet. Parlamentet rekommenderar starkt att kapaciteten för övervakning, utvärdering och tillsyn utökas och att en strategi för bedrägeribekämpning antas och genomförs för att skydda Kosovos och EU:s ekonomiska intressen.

12.  Europaparlamentet välkomnar att Europeiska kommissionen den 18 juli 2018 bekräftade att riktvärdena för viseringsliberalisering har uppfyllts. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att bevilja viseringsliberalisering för Kosovo utan onödigt dröjsmål. Parlamentet anser att viseringsliberaliseringen kommer att öka stabiliteten och föra Kosovo närmare EU genom att underlätta resor och affärsverksamhet samt bidra till att motarbeta människosmuggling och korruption. Parlamentet uppmanar rådet att snabbt anta sitt mandat att gå vidare i riktning mot att anta en viseringsfri ordning.

13.  Europaparlamentet konstaterar att det efter de framsteg som gjorts med kraven för viseringsliberalisering krävs fortsatta varaktiga insatser i kampen mot organiserad brottslighet, narkotikahandel, människosmuggling och korruption, tillsammans med konkreta ansträngningar för att komma till rätta med irreguljära migrationsströmmar och minska antalet ogrundade asylansökningar.

14.  Europaparlamentet ser positivt på den kraftiga minskningen av antalet asylansökningar och återtaganden av Kosovos medborgare samt ansökningar om återtagandeavtal. Parlamentet ser positivt på den nya återintegrationsstrategin och efterfrågar dess fullständiga genomförande.

15.  Europaparlamentet lovordar Kosovos ansträngningar för att stoppa utflödet av utländska stridande, som nästan uteslutande utgörs av islamiska jihadister, och bekämpa terroristhot. Parlamentet efterfrågar ett aktivt regionalt samarbete för att bemöta potentiell terroristverksamhet och stoppa finansiella flöden som är avsedda för finansiering av terrorism. Parlamentet kräver att Kosovo tar itu med radikalisering på internet och extremistiskt inflytande utifrån. Parlamentet understryker vikten av att förebygga terrorism och av att åtala misstänkta stridande samt ge rehabilitering, utbildning och social återanpassning till dem och deras familjer. Parlamentet betonar behovet av att förhindra att särskilt internerade och sårbara unga människor radikaliseras, och att aktivt arbeta med att avradikalisera dem.

16.  Europaparlamentet fördömer entydigt dödandet av den kosovoserbiske politikern Oliver Ivanović. Parlamentet anser att mordet på honom är ett stort nederlag för de konstruktiva och moderata rösterna i den kosovoserbiska befolkningsgruppen. Parlamentet betonar det brådskande behovet av genuint samarbete mellan Kosovos och Serbiens utredare och av internationellt stöd, så att både förövarna och de som beordrat mordet ställs inför domstol utan ytterligare dröjsmål.

17.  Europaparlamentet beklagar motviljan att hantera krigsförbrytelser och understryker vikten av ett tydligt politiskt åtagande när det gäller att åtala dem. Parlamentet uppmanar med kraft Kosovos myndigheter att visa sitt starka och kontinuerliga stöd till sina internationella skyldigheter beträffande de specialiserade avdelningarna för Kosovo och den specialiserade åklagarmyndigheten i Haag. Parlamentet uttrycker djup oro över försöken i december 2017 av ledamöter av Kosovos parlament att upphäva lagen om de specialiserade avdelningarna för Kosovo och den specialiserade åklagarmyndigheten. Parlamentet beklagar djupt att dessa försök ledde till att man inte antog de gemensamma rekommendationerna till följd av att det fjärde sammanträdet i den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU och Kosovo senarelades till den 17–18 januari 2018. Parlamentet uppmanar till en konstruktiv strategi gentemot den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU och Kosovo och ett utökat parlamentariskt samarbete i detta avseende.

18.  Europaparlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att öka det ömsesidiga rättsliga samarbetet mellan Kosovos och Serbiens åklagarmyndigheter och stödja inrättandet av en regional kommission (Recom) för fastställande av fakta om krigsförbrytelser och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i f.d. Jugoslavien mellan 1991 och 2001.

19.  Europaparlamentet noterar den viktiga roll som Eulex har när det gäller att stärka oberoendet för rättsväsendet och polis- och tullsystemen. Parlamentet är dessutom medvetet om Eulex förebyggande och försonliga roll när det gäller åtal och domar i mål som rör krigsförbrytelser, korruption och organiserad brottslighet, och dess fortsatta ansträngningar för att identifiera försvunna personer och gräva upp gravplatser för att dessa mål ska få sin fullständiga lösning. Parlamentet rekommenderar en utvärdering av uppdragets styrkor och svagheter.

20.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till Eulex att mer effektivt upprätthålla de högsta normerna för öppenhet och ett förhållningssätt med nolltolerans för korruption, administrativa missförhållanden, försummelse samt politiska påtryckningar och politisk inblandning.

21.  Europaparlamentet understryker behovet av att genast informera Kosovos parlament om Eulex verksamhet och om alla eventuella ändringar av dess rättsliga ställning.

22.  Europaparlamentet noterar det nya mandatet för Eulex och dess slutdatum. Parlamentet understryker dock att konkreta framsteg i Kosovo är viktigare än en fastställd tidsplan.

23.  Europaparlamentet efterfrågar att efterlevnaden av människorättsramen ges högsta prioritet och får stöd av en lämplig och tillräcklig samordning och finansiering, särskilt på områdena jämställdhet, skydd av barn och arbetstagare, social utestängning och diskriminering av personer med funktionsnedsättning och som tillhör etniska och språkliga minoriteter och befolkningar samt hbti-personer. Parlamentet understryker behovet av att förstärka det nationella jämställdhetsorganet och den nationella samordnaren för skydd mot våld i hemmet och av att stärka de förebyggande insatserna och skipa rättvisa mot relaterade brott. Parlamentet upprepar att utkastet till lagstiftning om religionsfrihet behöver antas.

24.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och könsrelaterat våld. Parlamentet uppmanar med kraft Kosovo att säkerställa ett fullständigt genomförande i god tid av lagstiftning om jämställdhet och icke‑diskriminering. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över bristen på framsteg i genomförandet av strategin och handlingsplanen mot våld i hemmet och uppmanar myndigheterna att vidta strängare och effektivare åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld, bland annat genom att stärka jämställdhetsbyrån och den nationella samordnaren för skydd mot våld i hemmet. Parlamentet uttrycker sin oro över kvinnornas underrepresentation i beslutsfattande befattningar. Parlamentet uppmanar Kosovos myndigheter att prioritera integreringen av jämställdhetsperspektivet, även i den europeiska reformagendan och det civila samhället, däribland kvinnoorganisationer. Parlamentet uppmuntrar Kosovo att ytterligare ta upp frågan om rättvisa och stöd för de kvinnor som utsattes för sexuellt våld under kriget. Parlamentet uppmanar med kraft Kosovo att genomföra bestämmelserna i Istanbulkonventionen.

25.  Europaparlamentet uppmanar Kosovos parlament att ta i beaktande det ståndpunktsdokument som undertecknats gemensamt av EU, Unicef, koalitionen för skydd av barn i Kosovo (KOMF) och Rädda Barnen under arbetet med utkastet till lag för skydd av barn.

26.  Europaparlamentet noterar med oro att Kosovo har gjort begränsade framsteg när det gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet uppmanar Kosovo att säkerställa icke-diskriminering och lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning.

27.  Europaparlamentet uppmanar Kosovos myndigheter att prioritera frågor som rör minoriteter, däribland deras rättigheter, både kulturellt och språkligt, och deras möjligheter. Parlamentet beklagar att minoriteter, såsom romer, ashkali och balkanegyptier, fortsätter att möta problem med att få personliga dokument, vilket påverkar deras möjligheter att få tillgång till medborgarskap, utbildning, hälso- och sjukvård och socialt stöd, och uppmanar Kosovos myndigheter att ta itu med dessa problem. Parlamentet välkomnar myndigheternas vilja att erkänna rättigheterna för människor med tidigare bulgarisk etnisk tillhörighet i regionerna Gora och Zhupa. Parlamentet välkomnar antagandet av den nya strategin och handlingsplanen för inkludering av romska och ashkaliska grupper i samhället i Kosovo 2017–2021 och uppmanar Kosovo att spela en aktiv roll i det regionala samarbetet inom ramen för det projekt för integrering av romer (Roma Integration 2020), som genomförs av det regionala samarbetsrådet.

28.  Europaparlamentet beklagar den ihållande diskrimineringen mot hbti-personer och ökningen av hatpropaganda i samband med Gay Pride i Pristina.

29.  Europaparlamentet betonar behovet av att anta det nya utkastet till lag om föreningsfrihet för icke-statliga organisationer. Parlamentet uppmanar till ökad uppmärksamhet vid framtagning och genomförande av lagstiftning på områden som påverkar det civila samhällets utrymme, för att säkerställa att lagstiftningen inte lägger oproportionerliga bördor eller har en diskriminerande inverkan på det civila samhällets organisationer, eller minskar utrymmet för det civila samhället. Parlamentet understryker behovet av att offentlig finansiering finns tillgänglig för organisationer i det civila samhället.

30.  Europaparlamentet betonar behovet att säkerställa redaktionell frihet, ekonomisk bärkraft och oberoende för det kosovanska public service-företaget, och garantera insyn i det privata ägandet av medier, i linje med rekommendationerna i kommissionens rapport från 2016. Parlamentet uppmanar enträget till genomförande av alla relevanta lagar i detta avseende. Parlamentet uppmanar till förbättringar av de flerspråkiga radio- och tv-sändningarna och kvaliteten på den information som erbjuds till Kosovos alla folkgrupper. Parlamentet uttrycker sin oro över det ökande antalet hot och attacker mot journalister och uppmanar Kosovos myndigheter att snabbt undersöka och lagföra de ansvariga. Parlamentet välkomnar Kosovos regerings godkännande av utkastet till lag om skydd för visselblåsare.

31.  Europaparlamentet efterfrågar kontinuerliga ansträngningar för att genomgripande normalisera förbindelserna mellan Serbien och Kosovo. Parlamentet anser att en fullständig normalisering av förbindelserna med Serbien, genom ett rättsligt bindande avtal och åtgärder för dess genomförande, inte kommer att vara möjligt utan en genomgripande och ömsesidig tillämpning av de befintliga avtalen, och är en huvudaspekt på båda parternas väg mot europeisk integration.

32.  Europaparlamentet noterar den pågående debatten och de offentliga uttalandena om möjliga justeringar av gränsen mellan Serbien och Kosovo, inbegripet utbyten av territorier. Parlamentet understryker både Kosovos och Serbiens multietniska karaktär och att etniskt homogena stater inte bör vara målet i regionen. Parlamentet stöder den dialog som underlättats av EU som ett ramverk för att nå fram till ett omfattande enhetligt avtal mellan Serbien och Kosovo. Parlamentet anser att alla eventuella avtal endast kan godkännas om det rör sig om en ömsesidig överenskommelse, med hänsyn till den allmänna stabiliteten i regionen och internationell rätt.

33.  Europaparlamentet beklagar att fem EU-medlemsstater ännu inte har erkänt Kosovo och uppmanar dem att göra det. Parlamentet framhåller att ett erkännande skulle gynna normaliseringen av förbindelserna mellan Kosovo och Serbien.

34.  Europaparlamentet anser att dialogen mellan Belgrad och Pristina måste vara öppen för insyn och att de som har ansvar för den regelbundet bör samråda med Kosovos parlament om utvecklingen.

35.  Europaparlamentet beklagar att många av de avtal som hittills undertecknats inte har genomförts eller har försenats, t.ex. de som rör energi och förbundet för kommuner i Kosovo med serbisk majoritet. Parlamentet uppmanar med kraft båda parter att genomföra samtliga avtal fullt ut och i god tro. Parlamentet upprepar sin uppmaning till Europeiska utrikestjänsten att med jämna mellanrum göra en utvärdering av hur väl parterna uppfyller sina åtaganden att hantera alla utmaningar i samband med genomförandet. Parlamentet uppmanar med kraft Serbiens och Kosovos regeringar att undvika alla handlingar som skulle kunna undergräva tilliten mellan parterna och äventyra den fortsatta konstruktiva dialogen.

36.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över det ökande antalet incidenter mellan olika etniska grupper. Parlamentet fördömer kraftigt alla hotelser och allt våld. Parlamentet förväntar sig att Kosovos myndigheter omedelbart tar avstånd från sådana handlingar och begär att förövarna identifieras och ställs inför rätta. Parlamentet uppmanar de nationella och lokala myndigheterna att göra ytterligare ansträngningar för att genomföra antagna lagar för att ytterligare främja utvecklingen av ett mångkulturellt samhälle. Parlamentet beklagar den ökande nationalistiska och extrema retoriken i regionen och uppmanar kommissionen att ytterligare stödja försoning genom kulturprojekt.

37.  Europaparlamentet begär återigen att Mitrovicabron snarast och obehindrat öppnas, vilket skulle utgöra ett viktigt steg i riktning mot stadens återförening. Parlamentet begär ett fullständigt genomförande av avtalet om fri rörlighet. Parlamentet uppmanar de serbiska och kosovanska myndigheterna att främja personliga kontakter mellan lokalsamhällen för att stärka dialogen, även på icke-offentlig nivå. Parlamentet välkomnar i detta avseende det program för ömsesidigt samarbete som nyligen inleddes av kommunerna Peja och Sabac, och uppmanar kommissionen att stödja liknande initiativ. Parlamentet välkomnar utvecklingen av infrastrukturprojekt som möjliggör ökade kontakter, t.ex. Nis-Merdare-Pristina-motorvägen.

38.  Europaparlamentet välkomnar Kosovos ansträngningar för att upprätthålla konstruktiva förbindelser med grannländerna i hela regionen och för att aktivt anpassa sig till EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp), och efterfrågar ytterligare framsteg på detta område. Parlamentet anser att medlemskap för Kosovo i internationella organ skulle ge rättigheter och skyldigheter som innebär tillämpning av internationella normer och standarder. Parlamentet uppmuntrar till en positiv inställning till Kosovos deltagande i internationella organisationer.

39.  Europaparlamentet understryker det brådskande behovet av att anta och genomföra åtgärder för att säkerställa öppna och konkurrenskraftiga privatiseringsförfaranden och av att utreda påstådda oegentligheter. Parlamentet är oroat över att penningöverföringar till hemlandet från migranter utgör en betydande drivkraft för inhemsk efterfrågan. Parlamentet uttrycker oro över diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden, särskilt i rekryteringsprocessen.

40.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över de betungande förfarandena för registreringen av läkemedel och över läkemedlens kvalitet, och över den korruption som finns i hälso- och sjukvårdssektorn överlag. Parlamentet uppmanar enträget det kosovanska hälso- och sjukvårdsministeriet att påskynda sina insatser för att utreda sådana brott och ta upp registrerings- och kvalitetsproblemen så snart som möjligt. Parlamentet efterfrågar en övergripande reform av hälso- och sjukvårdssektorn, med införande av allmän sjukförsäkring, för att säkerställa allmän tillgång till hälso- och sjukvård. Parlamentet understryker behovet av adekvat finansiering av den offentliga hälso- och sjukvården.

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en regional strategi för att hantera den ihållande ungdomsarbetslösheten och kompetensflykten genom att ta itu med kompetensglappet mellan utbildningssystemet och arbetsmarknaden, förbättra kvaliteten på undervisningen och säkerställa adekvat finansiering för aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder och system för yrkesutbildning, kombinerat med adekvat barnomsorg och förskoleverksamhet. Parlamentet beklagar bristen på framsteg när det gäller att förbättra kvaliteten på utbildning. Parlamentet uppmanar de relevanta aktörerna att låta personer från minoritetsgrupper medverka i utformningen och genomförandet av arbetsmarknadsåtgärder.

42.  Europaparlamentet uppmanar Kosovo att fullt ut utnyttja de möjligheter som erbjuds genom EU-program. Parlamentet välkomnar undertecknandet av avtalet om Kosovos deltagande i programmen Erasmus+ och Kreativa Europa. Parlamentet uppmanar Kosovos myndigheter och kommissionen att ytterligare stödja små och medelstora företag i syfte att utveckla en livskraftig ekonomi för Kosovo. Parlamentet understöder förslaget om minskade roamingavgifter på västra Balkan.

43.  Europaparlamentet uppmärksammar den extremt dåliga luftkvaliteten i Pristina och andra kraftigt förorenade städer. Parlamentet efterfrågar effektiva system för övervakning av luft- och vattenkvalitet, en förbättring av infrastrukturen för vattenrening och tillförlitliga och lättillgängliga uppgifter om föroreningar i realtid. Parlamentet uttrycker sin oro över dåligt skött avfallshantering, ohållbara deponimetoder och utbredd illegal dumpning. Parlamentet uppmanar med kraft Kosovos myndigheter att anta mål för källsortering och återvinning och förbättra de lokala avfallsinsamlings- och återvinningsanläggningarna och ställa dem som förorenar till svars. Parlamentet uppmanar FN att snabbt tillhandahålla nödvändigt stöd till offer för blyförgiftning i vissa flyktingläger som inrättats i Kosovo, bland annat genom den förväntade förvaltningsfonden.

44.  Europaparlamentet konstaterar att det mesta av den förra rapportens rekommendation om energipolitik inte har genomförts, och betonar behovet av att frångå användningen av brunkol för ohållbar energiproduktion och understryker det brådskande behovet av att avveckla kraftverket Kosovo A och säkerställa ytterligare hållbar produktions- och importkapacitet. Parlamentet noterar vissa framsteg inom det tredje energipaketet och betonar behovet av att säkerställa oberoendet för Kosovos energitillsynsmyndighet. Parlamentet efterfrågar kraftfullare insatser för energieffektivitet och energibesparingar, framför allt inom byggsektorn. Parlamentet noterar att även om utkastet till lagstiftning om energieffektivitet antogs vid första läsningen, så hämmas energieffektiviteten av det bristande genomförandet av energiavtalet mellan Kosovo och Serbien. Parlamentet uppmanar myndigheterna att inrätta energieffektivitetsfonden.

45.  Europaparlamentet understryker att de planerade vattenkraftverken bör uppfylla EU:s miljökrav. Parlamentet välkomnar i detta hänseende beslutet av miljöministern att utvärdera och tillfälligt upphäva tillstånd som beviljats för vattenkraftsprojekt.

46.  Europaparlamentet beklagar bristen på framsteg när det gäller att utnyttja potentialen hos förnybar energi. Parlamentet uppmanar myndigheterna att anta åtgärdsplanen för energistrategi 2017–2026 för att nå det obligatoriska målet med 25 procent förnybar energi år 2020. Parlamentet uppmanar enträget kommissionen att öka sitt stöd i detta avseende.

47.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Kosovos myndigheter att anta trovärdiga och hållbara strategier på områdena kollektivtrafik och mobilitet för att hantera de sedan länge befintliga bristerna i infrastrukturen.

48.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten samt till Kosovos regering och parlament.

  • [1]  EUT L 146, 11.6.2018, s. 5.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

9.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

10

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Gilles Pargneaux, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Ivan Štefanec

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

42

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, László Tőkés

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero

10

-

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

PPE

Manolis Kefalogiannis, Francisco José Millán Mon

6

0

ALDE

Javier Nart

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

S&D

Nikos Androulakis, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 6 november 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy