Postup : 2018/2147(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0334/2018

Předložené texty :

A8-0334/2018

Rozpravy :

PV 28/11/2018 - 26
CRE 28/11/2018 - 26

Hlasování :

PV 29/11/2018 - 8.16
CRE 29/11/2018 - 8.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0481

ZPRÁVA     
PDF 483kWORD 63k
16.10.2018
PE 622.360v04-00 A8-0334/2018

o zprávě Komise o Albánii za rok 2018

(2018/2147(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Knut Fleckenstein

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zprávě Komise o Albánii za rok 2018

(2018/2147(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohodu o stabilizaci a přidružení mezi EU a Albánií,

–  s ohledem na závěry přijaté Evropskou radou ve dnech 19.– 20. června 2003 a na Soluňskou agendu pro země západního Balkánu,

–  s ohledem na rozhodnutí Evropské rady ze dnů 26.–27. června 2014 o udělení statusu kandidátské země pro členství v EU Albánii,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady pro všeobecné záležitosti ze dne 26. června 2018,

–  s ohledem na závěry Evropské rady, která se konala ve dnech 28.–29. června 2018,

–  s ohledem na doporučení vysokého komisaře Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) pro národnostní menšiny k návrhu sekundárního právního předpisu na ochranu národnostních menšin v Albánii,

–  s ohledem na prohlášení summitu EU a zemí západního Balkánu ze dne 17. května 2018 a na jeho „sofijský program priorit“,

–  s ohledem na závěry 9. zasedání Rady stabilizace a přidružení EU-Albánie, které se konalo dne 15. listopadu 2017,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. února 2018 s názvem „Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu“, COM(2018)0065,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. dubna 2018 nazvané „Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018“ (COM(2018)0450), doprovázené pracovním dokumentem útvarů Komise nazvaným „Zpráva o Albánii za rok 2018“ (SWD(2018)0151),

–  s ohledem na doporučení přijatá na 12. schůzi Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení mezi EU a Albánií (SAPC), která se konala ve dnech 12.–13. února 2018 v Tiraně,

–  s ohledem na výsledek průzkumu Světové banky a Rozvojového programu OSN z roku 2017 o marginalizovaných Romech na západním Balkáně, který podpořila Evropská Komise,

–  s ohledem na společný pracovní dokument útvarů nazvaný „Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020)“,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Albánii,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0334/2018),

A.  vzhledem k tomu, že rozšiřování EU i nadále představuje strategickou investici do míru, demokracie, prosperity, bezpečnosti a stability v Evropě;

B.  vzhledem k tomu, že Albánie i nadále stabilně pokračovala v dosahování pokroku na cestě ke splnění politických kritérií a všech pěti klíčových priorit pro zahájení jednání o přistoupení a současně dále konsolidovala demokratické instituce a postupy;

C.  vzhledem k tomu, že Komise doporučila zahájit jednání o přistoupení s Albánií s ohledem na znatelný pokrok, jehož tato země dosáhla při plnění těchto pěti klíčových priorit; vzhledem k tomu, že jednání o přistoupení umožní EU podrobněji prozkoumat situaci a představují mocný katalyzátor provádění dalších reforem a upevňování demokratických institucí a postupů;

D.  vzhledem k tomu, že Evropská rada dne 28. června 2018 přijala závěry Rady z 26. června 2018 stanovující cestu k zahájení přístupových jednání v červnu 2019;

E.  vzhledem k tomu, že výzvy přetrvávají a je třeba je rychle a účinně řešit v duchu dialogu a spolupráce;

F.  vzhledem k tomu, že konstruktivní dialog mezi vládou a opozicí ohledně reforem souvisejících s EU má pro dosažení pokroku v programu reforem ku prospěchu občanů a přiblížení země k EU zásadní význam;

G.  vzhledem k tomu, že veřejnost v Albánii široce podporuje přistoupení této země k EU;

H.  vzhledem k tomu, že právní stát je jednou ze základních hodnot, na nichž je EU založena, a že je tato hodnota ústředním prvkem procesu rozšíření i procesu stabilizace a přidružení; vzhledem k tomu, že k řešení zbývajících důležitých úkolů v této oblasti a v boji proti korupci a organizovanému zločinu, jakož i při ochraně základních práv, jsou nezbytné reformy, zejména zajištění nezávislého, nestranného, odpovědného a účinného soudnictví;

I.  vzhledem k tomu, že ochrana svobody náboženského vyznání, kulturního dědictví a práv menšin patří mezi základní hodnoty Evropské unie;

J.  vzhledem k tomu, že Albánie ratifikovala všechny základní úmluvy Mezinárodní organizace práce, zejména Úmluvu o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se z roku 1948 (č. 87) a Úmluvu o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat z roku 1949 (č. 98);

K.  vzhledem k tomu, že každá země usilující o přistoupení je posuzována individuálně na základě svých výsledků a o harmonogramu přistoupení rozhoduje rychlost a kvalita reforem;

L.  vzhledem k tomu, že regionální spolupráce a dobré sousedské vztahy jsou pro pokrok Albánie na cestě k přistoupení k EU klíčové;

1.  vítá posílené úsilí Albánie v této oblasti, které vede ke stabilnímu pokroku při provádění reforem spojených s EU, zejména pokud jde o komplexní reformu justice; vyzývá Albánii, aby konsolidovala již přijaté reformy a aby se i nadále připravovala na povinnosti vyplývající z členství v EU, a to ve všech kapitolách;

2.  plně podporuje doporučení Komise, aby byla zahájena přístupová jednání, čímž uznáme reformní úsilí Albánie; bere na vědomí rozhodnutí Rady o opětovném zhodnocení situace v červnu 2019; vítá jasnou cestu, která byla nastíněna pro zahájení přístupových jednání v roce 2019, a zdůrazňuje skutečnost, že již začal proces přípravného prověřování; připomíná, že rozhodnutí o zahájení jednání bude záležet na dalším pokroku reformního procesu; vyzývá Radu, aby objektivně a spravedlivě zhodnotila pokrok, kterého země dosáhla a aby do konce uvedeného roku svolala první mezivládní konferenci, a vybízí Albánii k odpovídajícímu udržení tempa reforem; domnívá se, že by zahájení jednání pozitivně přispělo k posílení demokracie a právního státu tím, že by přineslo další pobídky podněcující reformní proces a posílilo jeho kontrolu;

3.  vyzývá Komisi, aby při jednání o kapitole 23 (soudnictví a základní práva) a kapitole 24 (právo, svoboda a bezpečnost) uplatnila posílený přístup;

4.  připomíná, že je třeba posílit dohledové pravomoci albánského parlamentu, a to i ve věci přistoupení k EU; vyzývá k efektivnějšímu využívání různých mechanismů a institucí dohledu, včetně vyšetřovacích výborů; vítá přijetí kodexu chování albánského parlamentu, který posílí integritu a transparentnost parlamentního procesu a důvěru veřejnosti v tuto instituci; zdůrazňuje potřebu mechanismu prosazování, včetně sankcí, aby byl tento kodex účinný; poukazuje na klíčovou úlohu Výboru pro unijní integraci a odpovědnost Národní rady pro evropskou integraci jakožto fóra pro konzultace ohledně příprav na přistoupení; ve snaze o zlepšení schopnosti albánského parlamentu vytvářet kvalitní právní předpisy v souladu s acquis EU a vykonávat svou úlohu dohledu požaduje pokračování ve spolupráci s albánským parlamentem v rámci podpůrného programu Evropského parlamentu pro parlamenty zemí, které jsou součástí procesu rozšiřování;

5.  zdůrazňuje význam zvyšování povědomí široké veřejnosti o procesu přistoupení k EU a úloze zúčastněných unijních a albánských orgánů;

6.  naléhavě vyzývá k tomu, aby byly učiněny kroky a přijata legislativní a správní opatření s cílem vyřešit dosud nezohledněná doporučení Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE/ODIHR); zdůrazňuje, že je zapotřebí inkluzivní a včasná volební reforma s cílem posílit důvěru veřejnosti ve volební proces; připomíná, že je třeba věnovat řádnou pozornost obviněním z protiprávního a neohlášeného financování politických stran; vítá práci ad hoc výboru albánského parlamentu pro volební reformu ve věci nezávislosti a odpolitizování volební správy, transparentnosti financování volebních kampaní, registrace voličů, kupování hlasů, využívání nových volebních technologií a hlasování ve volbách mimo území země a vybízí jej, aby dospěl ke konsenzu ohledně nezbytných reforem a tyto reformy přijal s dostatečným předstihem před volbami do místních zastupitelstev v roce 2019;

7.  vítá revizi albánského zákona o financování politických stran; opět vyzývá albánské politické strany, aby splnily svou povinnost zajistit, že budou pachatelé trestné činnosti vyloučeni z výkonu veřejných funkcí, a to ve všech složkách moci a na všech úrovních vlády;

8.  opakuje, že klíčovými prvky úsilí o dosažení pokroku na cestě k přistoupení k EU a také řádného fungování demokratického režimu jsou konstruktivní politický dialog, ochota ke kompromisu a neochvějný závazek provádět a konsolidovat reformy ve všech pěti klíčových prioritních oblastech; vítá rostoucí spolupráci obou politických táborů a široký konsensus mezi stranami, jehož bylo dosaženo při projednávání některých klíčových reforem; vyzývá veškeré politické síly, aby vynakládaly větší úsilí o navázání skutečného politického dialogu a konstruktivně spolupracovaly, čímž podpoří proces reforem; opakuje své hluboké přesvědčení, že politický dialog by měl probíhat v rámci demokratických institucí; je hluboce znepokojen de facto bojkotem parlamentního procesu, k němuž se uchýlila opozice po letní přestávce v roce 2018;

9.  zdůrazňuje, že klíčovým požadavkem albánských občanů je reforma soudnictví, která je rovněž předpokladem pro obnovení důvěry veřejnosti v právní stát, veřejné instituce a politické zástupce; opakuje, že důvěryhodnost a účinnost celkového reformního procesu, zejména boje proti korupci a organizovanému zločinu, a uplatňování majetkových práv záleží na úspěchu procesu prověřování a na setrvalém a rozhodném provádění reformy soudnictví;

10.  vítá pokrok, jehož bylo dosaženo v rámci reformy soudnictví zaměřené na posílení nezávislosti, odpovědnosti, profesionality a účinnosti justičních orgánů země a při prohlubování důvěry veřejnosti v justiční orgány; lituje, že výkon spravedlnosti zůstává pomalý a neefektivní; konstatuje, že proces nového hodnocení všech soudců a státních zástupců již poskytuje první hmatatelné výsledky; vítá skutečnost, že většina prioritních otázek již byla rozpracována; vyzývá však albánské orgány, aby dále urychlily nestranný proces prověřování, aniž by přitom snížily jeho kvalitu či ohrozily jeho spravedlivost; zdůrazňuje, že je důležité provádět proces prověřování v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy, a vyzývá Albánii, aby pokračovala v úzké spolupráci s mezinárodní kontrolní operací; bere na vědomí první případy odmítnutí nebo dobrovolného odstoupení kandidátů před jejich slyšením; v této souvislosti se domnívá, že příprava příští generace soudců a státních zástupců je ještě důležitější, a vyjadřuje proto politování nad tím, že politické strany v Albánii dosud nedosáhly dohody ohledně nezbytných změn v zákoně o postavení soudců a státních zástupců, pokud jde o větší rozsah náboru a odborné přípravy; vyzývá k tomu, aby byly prověřovacím orgánům setrvale poskytovány odpovídající finanční a lidské zdroje;

11.  naléhavě vybízí albánské orgány, aby co nejdříve dokončily zavádění nových justičních orgánů a obnovily fungování Ústavního soudu a Nejvyššího soudu; zdůrazňuje, že je třeba podporovat účinné fungování těchto institucí prostřednictvím přiměřených lidských zdrojů a financování;

12.  vítá setrvalý pokrok na cestě k zavedení občansky příznivější, transparentnější, profesionálnější a depolitizované státní správy, a to i na místní úrovni; naléhavě vyzývá k plnému provedení doporučení orgánů dohledu a doporučení ombudsmana; konstatuje rovněž pokrok, jehož bylo dosaženo s ohledem na územní reformu a další správní a finanční konsolidaci nově vytvořených obcí, jakož i zavedení konzultativní rady pro posílení koordinace mezi ústřední vládou a místními samosprávami; vítá zavedení místních kanceláří a koordinátorů EU;

13.  vyzývá k dalšímu posílení správní kapacity orgánů a subjektů zodpovědných za provádění reforem spojených s přistoupením, za provádění právních předpisů EU ve vnitrostátním právu a za přípravy jednání o přistoupení k EU;

14.  oceňuje výrazné zdokonalení právního a institucionálního rámce s cílem předcházet korupci a odstranit ji z veřejných institucí, neboť korupce je stále jedním z největších problémů; vyzývá k dalšímu úsilí směřujícímu ke snížení míry korupce, s níž se každodenně potýkají albánští občané, ke zlepšení investičního prostředí a k zaručení právní jistoty pro investice; zdůrazňuje, že s vysoce postavenými úředníky by v případě jejich obvinění nemělo být zacházeno lépe než s obyčejnými občany; vyzývá Albánii, aby zintenzivnila využívání finančních vyšetřování, zavedla záznamy o zabavení a konfiskaci/vymáhání majetku pocházejícího z trestné činnosti související s korupcí a dosáhla konkrétních výsledků v boji proti obchodu s drogami a praní peněz;

15.  vítá nedávné změny provedené v albánské protikorupční legislativě; zdůrazňuje, že je třeba dokončit zřizování Státního úřadu pro vyšetřování a zvláštního soudu a státního zastupitelství pro boj proti korupci a organizované trestné činnosti; vyzývá k dalšímu zlepšení interinstitucionální spolupráce a výměny informací mezi policií a státními zastupitelstvími; vítá prověrku personálu donucovacích orgánů na základě zákona o prověřování policistů;

16.  vyzývá k tomu, aby byla věnována větší pozornost politické korupci a korupčním vztahům mezi soukromým a veřejným sektorem; požaduje zlepšení výsledků v oblasti proaktivního vyšetřování, stíhání a pravomocného odsouzení v souvislosti s bojem proti korupci a organizované trestné činnosti, včetně případů na vysoké úrovni;

17.  vítá pokrok, jehož bylo dosaženo v boji proti organizovanému zločinu, obzvláště nedávná zatčení členů zločinné skupiny Bajri, a požaduje další hmatatelné a udržitelné výsledky, a to i v konkrétní oblasti boje proti pěstování omamných látek a obchodování s nimi, prostřednictvím akčních plánů na boj proti pěstování konopí; vítá skutečnost, že albánská policie je stále aktivnější v boji proti organizovanému zločinu, a je potěšen posílenou mezinárodní policejní spolupráci ze strany Albánie (která vedla k úspěšným operacím proti zločineckým sítím), a to i v rámci společných pracovních skupin s členskými státy; je přesvědčen, že je třeba dále konsolidovat spolupráci mezi policií, státním zastupitelstvím a dalšími příslušnými agenturami a institucemi;

18.  naléhavě vybízí albánské orgány, aby přijaly rozhodná opatření na rozprášení zločineckých sítí, které se zabývají nezákonným obchodem s lidmi, palnými zbraněmi a drogami, a na zvýšení počtu pravomocných odsouzení, a nikoli jen případů vyšetřování a stíhání, a to zejména vysoce postavených členů organizovaných zločineckých skupin; poukazuje na potřebu zintenzivnit úsilí o zabránění obchodování s lidmi se zvláštní pozorností věnovanou dětem bez doprovodu a dětským obětem obchodování s lidmi, zejména mezi dětmi na ulici;

19.  opět albánské orgány vyzývá, aby účinně a transparentně zajistily prosazování a pokrok při ochraně majetkových práv a zohlednily současně registraci majetku, restituce a náhrady; vyzývá k tomu, aby bylo dosaženo nezbytného pokroku při digitalizaci a mapování majetku; naléhavě vybízí albánské orgány, aby odpovídajícím způsobem informovaly občany o jejich právech a metodách pro účinné uplatnění jejich nároků; poukazuje na význam účinného systému majetkových práv pro zajištění právního státu a přitažlivého podnikatelského prostředí;

20.  vítá kroky, které byly učiněny s cílem posílit ochranu lidských práv, práv menšin a antidiskriminačních politik, včetně rovného zacházení s příslušníky všech menšin; vítá přijetí rámcového zákona o menšinách, v němž bylo zrušeno rozlišování mezi národnostními menšinami a etnicko-jazykovými komunitami a byla zavedena zásada sebeurčení, zákaz diskriminace a právo na ochranu kultur, tradic a mateřských jazyků; vyzývá k jeho plnohodnotnému provádění v praxi a vybízí Albánii, aby pokračovala ve svém úsilí a přijala nezbytné sekundární právní předpisy k tomuto rámcovému zákonu v souladu s evropskými normami a aby zajistila účast všech příslušných zúčastněných stran na jejich přípravě; zdůrazňuje, že je třeba přijmout opatření na další zlepšení vzdělávání, zdraví, míry zaměstnanosti a životních podmínek Romů, Egypťanů a dalších etnických menšin;

21.  vítá pokrok, kterého bylo dosaženo při zvyšování účasti žen na politickém životě a jejich zastoupení v politice, především v důsledku zavedení systému genderových kvót, a rovné zastoupení žen v nové vládě; znovu však opakuje, že je znepokojen diskriminací vůči ženám a dívkám, které patří do znevýhodněných skupin a do skupin na okraji společnosti, jako jsou romské ženy(1) a zdravotně postižené ženy, a nedostatkem vhodných opatření na jejich ochranu, jakož i doposud platným ustanovením diskriminujícím ženy v mnoha zákonech, obtížným přístupem žen ke spravedlnosti, podílem žen na neformálním trhu práce a vysokým počtem případů domácího násilí na ženách a dívkách, zejména těch z nich, které patří do zranitelných skupin; vyzývá k tomu, aby se tyto problémy odpovídajícím způsobem řešily, a oceňuje, že bylo přijato usnesení o boji proti genderově podmíněnému násilí a zřízen parlamentní podvýbor pro rovnost pohlaví;

22.  vítá, že došlo k posílení legislativního rámce pro oblast dětských práv v důsledku přijetí zákona na ochranu dětských práv, zákona o trestním soudnictví pro děti a „dětské agendy 2020“; připomíná, že je třeba ještě zlepšit instituční mechanismy na ochranu práv dětí; naléhavě žádá orgány, aby uplatňovaly sekundární právní předpisy na ochranu práv dětí a mladistvých, a vyzývá k podstatnému zvýšení finančních příspěvků určených na systém ochrany dítěte, zvláště pak zařízení pro ochranu dětí na místní a regionální úrovni;

23.  oceňuje klima tolerance a spolupráce, které panuje mezi náboženskými komunitami v Albánii; vyzývá albánské úřady, aby účinně bojovaly proti nenávistným výrokům a vylučování a diskriminaci menšin, včetně osob z řad LGBTI; vítá, že pět albánských obcí před nedávnem přijalo akční plány pro rovnost pohlaví v souladu s Evropskou chartou pro rovné postavení žen a mužů v místním životě;

24.  vyzývá albánské úřady, aby posílily svou spolupráci s organizacemi občanské společnosti a zajistily účinnou účast veřejnosti a její konzultaci v průběhu celého rozhodovacího procesu a probíhajícího procesu integrace, a na celostátní i na místní úrovni, s cílem posílit demokracii a transparentnost; upozorňuje na skutečnost, že je třeba reformovat právní a fiskální rámec uplatňovaný na organizace občanské společnosti a také veřejné financování, které je poskytováno těmto organizacím zabývajícím se lidskými právy, demokracií a právním státem, včetně organizacím monitorujícím určité jevy, organizacím hájícím zájmy znevýhodněných skupin a malým místním organizacím, neboť finanční udržitelnost je pro velký počet těchto organizací značnou výzvou; stávající postup se vyznačuje zdlouhavými postupy a vysokými náklady a současný daňový systém vytváří pro organizace občanské společnosti značnou zátěž a omezuje jak podnikové, tak i individuální dárcovství; připomíná, že občanská společnost se silným postavením je klíčovým prvkem dynamické demokracie a má strategický význam pro přeměnu Albánie v členský stát EU;

25.  vítá, že byla podepsána dohoda o spolupráci mezi albánskou vládou a Mezinárodní komisí pro pohřešované osoby, díky které bude moci komise přispět k pátrání po pohřešovaných osobách z doby komunistického režimu a k jejich identifikaci;

26.  vyzývá albánské orgány, aby posílily své politiky ve vztahu ke zdravotně postiženým osobám, které se i nadále potýkají s obtížemi, pokud jde o jejich přístup ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a sociálním službám a o jejich účast na rozhodování;

27.  s politováním konstatuje zpoždění při zřizování Regionální kanceláře pro spolupráci mládeže (RYCO) v Tiraně; naléhavě úřady vybízí, aby podporovaly činnosti kanceláře RYCO a činily tak flexibilním způsobem, který umožní co největšímu počtu mladých lidí těžit z její práce;

28.  znovu zdůrazňuje zásadní význam profesionálních a nezávislých soukromých i veřejnoprávních sdělovacích prostředků; konstatuje určitý pokrok, kterého bylo dosaženo, pokud jde o albánský úřad pro audiovizuální sdělovací prostředky a veřejnoprávní vysílací stanice; vyzývá k přijetí opatření zaměřených na posílení finanční transparentnosti reklam státu ve sdělovacích prostředcích; vyzývá k přijetí opatření na posílení ochrany pracovních a sociálních práv novinářů;

29.  vítá zřízení albánské rady pro sdělovací prostředky a zdůrazňuje její úlohu při stanovování vysokých etických a profesních standardů pro novináře a sdělovací prostředky, přičemž současně podporuje jejich nezávislost a svobodu; vítá přijetí přepracovaného etického kodexu pro novináře i etických pokynů pro internetové sdělovací prostředky a vyzývá k posílení jejich zásad s cílem zachovat důvěru veřejnosti, pravdivost, poctivost, integritu, nezávislost a odpovědnost;

30.  naléhavě vybízí albánské orgány, aby zintenzivnily své reformy zaměřené na zvýšení konkurenceschopnosti a na potírání neformální ekonomiky; zdůrazňuje, že investicím a udržitelnému rozvoji Albánie nadále brání korupce, nedostatky ve fungování právního státu a těžkopádné regulační procesy; vyzývá k dalšímu zlepšení podnikového a investičního prostředí prostřednictvím zajištění předvídatelného regulačního a legislativního prostředí, právní jistoty, právního státu, vymahatelnosti vlastnických práv a posíleného prosazování smluvních závazků, důrazného prosazování fiskální konsolidace a posílení daňové správy;

31.  zdůrazňuje, že je v průběhu procesu přistupování třeba dosáhnout pozitivní konvergence sociálních standardů; vítá přijetí sofijského programu priorit, a zejména pak jeho zaměření na socioekonomický rozvoj a na mladé lidi; vyzývá albánské orgány, aby znovu posoudily úlohu partnerství veřejného a soukromého sektoru a jejich dopad na společné statky a na statky veřejného zájmu, jako jsou dálnice, zdraví, příroda a kulturní dědictví v souladu s povinnostmi stanovenými organizací UNESCO; vyzývá Albánii, aby zveřejnila kritéria pro udělování sociální pomoci;

32.  je znepokojen negativními dopady zrušení albánského ministerstva sociálních věcí – k němuž došlo v důsledku přeskupení vlády – na tvorbu politik v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti; vyzývá albánské orgány, aby posílily svou spolupráci s odborovými svazy a prohloubily sociální dialog; naléhavě je vyzývá, aby řešily problém vysoké míry nezaměstnanosti, zejména mezi mladými lidmi a ženami, a aby bojovaly proti dětské práci; žádá, aby dále zvýšily kvalitu vzdělávání a zároveň zaručily, aby vzdělání zůstalo i nadále dostupné pro všechny obyvatele;

33.  oceňuje, že míra nezaměstnanosti v Albánii podle albánského statistického úřadu (INSTAT) klesla; zdůrazňuje, že je nutné zkvalitnit vzdělávací systém, včetně zvýšení jeho kapacity, aby lidé mohli získávat lepší znalosti a dovednosti odpovídající potřebám trhu práce; zdůrazňuje, že je třeba podporovat dlouhodobý růst rozvojem kapacity pro absorpci technologií, výzkum, vývoj a inovace;

34.  naléhavě vyzývá vládu, aby modernizovala vzdělávací systém s cílem budovat inkluzivnější společnost, omezovat nerovnosti a diskriminaci a lépe vybavit mladé lidi dovednostmi a znalostmi;

35.  vítá závazek Albánie provádět agendu v oblasti propojení v rámci berlínského procesu a přijetí balíčku nástroje předvstupní pomoci (NPP) 2018, který zahrnuje strategicky důležitý projekt v oblasti infrastruktury, a to rekonstrukci přístavu Durrës, což zlepší spojení Albánie s Chorvatskem a Itálií a umožní vnitrozemským sousedům Albánie, Kosovu a Makedonii, přístup k námořním přepravním trasám; naléhavě žádá albánské orgány, aby zrychlily plánování a budování albánských částí transevropských sítí a aby pokračovaly v harmonizaci právního rámce s acquis EU; podporuje návrh na snížení poplatků za roaming na západním Balkáně s cílem podpořit prostředí příznivé pro trh i investice na cestě k digitální ekonomice; konstatuje, že ve venkovských oblastech Albánie žije 40 % obyvatelstva, ale pouze 1 % z nich má připojení na internet;

36.  znovu opakuje, nakolik důležité je zlepšit veřejnou infrastrukturu v zemích západního Balkánu a propojení s členskými státy EU; doporučuje, aby orgány urychlily výstavbu hlavních infrastrukturních projektů, jako je železniční spojení a moderní dálnice mezi Tiranou a Skopje v rámci koridoru VIII;

37.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad některými hospodářskými projekty, které vedly k vážnému poškození životního prostředí v chráněných oblastech, jak tomu bylo např. u budování rozsáhlých turistických středisek a vodních elektráren podél řek Vjosa a Valbona; doporučuje Albánii, aby přezkoumala svou strategii pro oblast obnovitelné energie a snížila závislost při výrobě elektřiny na vodních elektrárnách; žádá proto příslušné orgány, aby blíže přezkoumaly možnosti investic do projektů zaměřených na obnovitelné energie jiné než vodní energie; naléhavě vybízí příslušné orgány, aby zvýšily kvalitu strategického vyhodnocování vlivů na životní prostředí a posuzování vlivů na životní prostředí a veřejných konzultací ohledně takových projektů, přičemž se zohlední stanovisko místní komunity; naléhavě žádá Evropskou banku pro obnovu a rozvoj a Evropskou investiční banku, aby přehodnotily podporu, již poskytují projektům vodních elektráren, pokud u nich nebylo provedeno náležité předběžné strategické vyhodnocení vlivů na životní prostředí ani posouzení vlivů na životní prostředí; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby byl projekt transjadranského plynovodu (TAP) v souladu s environmentálními a sociálními aspekty acquis; opakuje svou výzvu Albánii, aby provedla příslušná opatření v oblasti nakládání s odpady a sladila je s environmentálním acquis EU;

38.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že Albánie zůstává i nadále zemí západního Balkánu, z níž pochází největší počet nezákonných vstupů do EU a pobytu, jakož i nepodložených žádostí o azyl v členských státech; vyzývá ke zpřísnění opatření přijatých v uplynulých měsících s cílem řešit účinně fenomén nepodložených žádostí o azyl v EU a příjezdu nezletilých osob bez doprovodu a řešit i hluboké příčiny tohoto fenoménu; vybízí k přijetí konkrétních opatření na podporu zaměstnanosti (zejména mladých lidí) a vzdělávání a zlepšení životních podmínek a zdraví; vyzývá albánské orgány, aby zavedly systémy, které rodinám a dětem po návratu do země pomohou úspěšně se opět začlenit do společnosti;

39.  vítá kroky, které vedly k přijetí dohody o operativní spolupráci mezi Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a Albánií, která se tak stala první zemí v regionu, s níž byla taková dohoda uzavřena, a vybízí k další spolupráci na operativní úrovni;

40.  vyzývá albánskou vládu, aby dodržovala ustanovení článku 3 Evropské úmluvy o vydávání, kterou vypracovala Rada Evropy, a článku 19 Listiny základních práv EU a aby nepovolila vydávání osob za politické trestné činy nebo v případě, že by jednotlivec mohl být v zemi, která žádá o jeho vydání, vystaven mučení nebo nelidskému zacházení;

41.  oceňuje úspěch, jehož Albánie dosáhla při snižování počtu osob odcházejících bojovat do zahraničí; vítá regionální spolupráci, které bylo dosaženo ve věci boje s potenciálními teroristickými hrozbami; opakuje, že je třeba přijmout další opatření zaměřená na rozrušení finančních toků spojených s financováním terorismu, na posílení mechanismů pro prevenci a sledování, do kterých se zapojí občanská společnost a náboženské komunity, a na řešení problému radikalizace on-line; znovu opakuje, že je třeba dále zlepšit programy na znovuzačlenění navracejících se osob a jejich rodin a předcházet radikalizace ve vězení, a to prostřednictvím většího zapojení občanské společnosti a náboženských komunit;

42.  vyzývá k užší spolupráci mezi Albánií a EU v otázkách kybernetické kriminality a kybernetické obrany;

43.  vítá aktivní účast Albánie na berlínském procesu, na iniciativě šesti zemí západního Balkánu a na dalších regionálních iniciativách a její přínos k posílení profilu Rady pro regionální spolupráci; vítá, že bylo v rámci berlínského procesu podepsáno společné prohlášení o regionální spolupráci a dobrých sousedských vztazích; vítá proaktivní úlohu Albánie při podporování regionální spolupráce a dobrých sousedských vztahů s dalšími zeměmi, které jsou angažovány v procesu rozšíření EU, a se sousedskými členskými státy a zdůrazňuje, že dobré vztahy jsou zásadní součástí procesu rozšíření; vítá zahájení činnosti fondu pro země západního Balkánu, který by měl podporovat společné hodnoty a rozvíjet regionální spolupráci mezi občany, občanskou společnosti a institucemi v regionu západního Balkánu; vítá zřízení Albánsko-srbské smíšené obchodní komory v Tiraně a vybízí k posílení obchodní a podnikatelské spolupráce v regionu; vítá setrvalé úsilí o posílení regionální spolupráce, zejména v oblasti ochrany přírody, jak je uvedeno v Jaderské trojstranné iniciativě; připomíná, že je třeba se vyvarovat prohlášení a kroků, jež mohou poškodit dobré sousedské vztahy;

44.  znovu vyjadřuje svou podporu iniciativě usilující o zřízení regionální komise pro zjišťování skutečností o válečných zločinech a dalším závažném porušování lidských práv v bývalé Jugoslávii (RECOM); naléhavě žádá albánskou vládu, aby se v souvislosti se zřízením této komise chopila vedoucí úlohy; zdůrazňuje, že tento proces a aktivní zapojení všech regionálních politických vrcholných představitelů jsou důležité pro to, aby mohla komise zahájit svou činnost bez dalšího odkladu; upozorňuje na návrh akčního plánu vypracovaný koalicí pro komisi RECOM, který obsahuje jasná data a referenční hodnoty;

45.  velmi oceňuje, že Albánie jedná i nadále v souladu se všemi postoji a prohlášeními EU v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky; vyzývá Albánii, aby sladila svůj postoj se společným postojem EU ve věci integrity Římského statutu Mezinárodního trestního soudu a aby odstoupila od dvoustranné dohody o imunitě se Spojenými státy; oceňuje aktivní účast Albánie ve vojenských misích krizového řízení v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky i to, že se podílí na misích NATO, které mají pro EU strategický význam;

46.  naléhavě vybízí albánské orgány, aby ve všech regionech své země využívaly fondy EU tím nejúčinnějším způsobem; vyzývá Komisi, aby zajistila striktní podmíněnost prostředků nástroje předvstupní pomoci a vyhodnotila (v rámci svých zpráv o jednotlivých zemích) účinnost této pomoci v případě Albánie, zejména pokud se jedná o klíčové priority a relevantní projekty;

47.  bere na vědomí konstruktivní atmosféru na 12. schůzi Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení mezi EU a Albánií (SAPC), která se konala v Tiraně ve dnech 12.–13. února 2018; bere na vědomí posílenou spolupráci, které bylo dosaženo mezi vládními a opozičními zástupci v SAPC; zdůrazňuje, že je na cestě směřující k přistoupení k EU důležité pokračovat ve spolupráci napříč stranami;

48.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládě a parlamentu Albánie.

(1)

Výraz „Rom“ je obecný termín, který zahrnuje různé příbuzné skupiny, ať žijí usazeně či nikoli, jako např. Romy, Aškalije, Egypťany atd., jejichž kultura a životní styl se mohou lišit.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

9.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

5

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Ivan Štefanec


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

5

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

PPE

Manolis Kefalogiannis

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 14. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí