MIETINTÖ Albaniaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta

16.10.2018 - (2018/2147(INI))

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Knut Fleckenstein


Menettely : 2018/2147(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0334/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0334/2018
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Albaniaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta

(2018/2147(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon EU:n ja Albanian vakautus- ja assosiaatiosopimuksen,

–  ottaa huomioon 19.–20. kesäkuuta 2003 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät ja Länsi-Balkanin maita koskevan Thessalonikin toimintasuunnitelman,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 26.–27. kesäkuuta 2014 tekemän päätöksen EU:n ehdokasvaltion aseman myöntämisestä Albanialle,

–  ottaa huomioon 26. kesäkuuta 2018 annetut yleisten asioiden neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 28.–29. kesäkuuta 2018 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätöksen,

–  ottaa huomioon Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) vähemmistövaltuutetun suositukset Albanian kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan sekundaarilainsäädännön luonnokseksi,

–  ottaa huomioon 17. toukokuuta 2018 pidetyn EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokouksen julkilausuman ja siihen sisältyvän ”Sofian prioriteettiagendan”,

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2017 pidetyn EU:n ja Albanian vakautus- ja assosiaationeuvoston 9. kokouksen,

–  ottaa huomioon 6. helmikuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Uskottavat jäsenyysnäkymät ja EU:n tehostettu sitoumus Länsi-Balkanin maille” (COM(2018)0065),

–  ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2018 tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2018)0450) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Albania 2018 Report” (SWD(2018)0151),

–  ottaa huomioon Tiranassa 12.–13. helmikuuta 2018 pidetyssä EU:n ja Albanian parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan 12. kokouksessa hyväksytyt suositukset,

–  ottaa huomioon komission tukeman ja Maailmanpankin ja YK:n kehitysohjelman vuonna 2017 tekemän Länsi-Balkanin syrjäytyneitä romaneja koskevan tutkimuksen tulokset,

–  ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä käsittelevän komission yksiköiden yhteisen valmisteluasiakirjan ”Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvaltaa edistävät toimenpiteet: Tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla (2016–2020),

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Albaniasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0334/2018),

A.  ottaa huomioon, että EU:n laajentuminen edelleen on strateginen investointi rauhan, demokratian, vaurauden, turvallisuuden ja vakauden edistämiseen Euroopassa;

B.  ottaa huomioon, että Albania on edennyt tasaiseen tahtiin poliittisten arviointiperusteiden täyttämisessä ja viiden liittymisneuvottelujen avaamiselle asetetun tärkeimmän painopisteen täytäntöönpanossa sekä demokraattisten instituutioiden ja käytäntöjen vahvistamisessa;

C.  ottaa huomioon, että komissio on suositellut liittymisneuvottelujen käynnistämistä Albanian kanssa, sillä maa on edistynyt hyvin viiden tärkeimmän painopisteen täytäntöönpanossa; toteaa, että liittymisneuvottelut mahdollistavat entistä tarkemman EU-valvonnan ja edistävät merkittävästi lisäuudistuksiin ryhtymistä sekä demokraattisten instituutioiden ja käytäntöjen vahvistamista;

D.  ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto vahvisti 28. kesäkuuta 2018 neuvoston 26. kesäkuuta 2018 antamat päätelmät, mikä viitoittaa tietä liittymisneuvotteluille kesäkuussa 2019;

E.  ottaa huomioon, että haasteita on yhä ja että niihin on vastattava nopeasti ja tehokkaasti vuoropuhelun ja yhteistyön hengessä;

F.  ottaa huomioon, että EU:hun liittyviä uudistuksia koskevalla hallituksen ja opposition välisellä rakentavalla vuoropuhelulla on yhä ratkaiseva merkitys uudistusohjelman eteenpäin viemisessä, jotta kansalaiset saavat hyötyjä ja maa etenee kohti EU:ta;

G.  ottaa huomioon, että Albanian kansalaiset tukevat laajasti maan EU-jäsenyyttä;

H.  toteaa, että oikeusvaltio on yksi EU:n perustana olevista arvoista ja se muodostaa sekä laajentumisprosessin että vakautus- ja assosiaatioprosessin ytimen; katsoo, että tämän osa-alueen jäljellä olevien merkittävien haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan uudistuksia erityisesti riippumattoman, puolueettoman, vastuuvelvollisen ja tehokkaan oikeuslaitoksen varmistamisessa sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumisessa ja perusoikeuksien suojelemisessa;

I.  ottaa huomioon, että uskonnonvapauden, kulttuuriperinnön ja vähemmistöjen oikeuksien suojelu ovat EU:n perusarvoja;

J.  ottaa huomioon, että Albania on ratifioinut kaikki keskeiset Kansainvälisen työjärjestön yleissopimukset, joita ovat erityisesti yleissopimus ammatillisesta järjestäytymisvapaudesta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelusta vuodelta 1948 (nro 87) sekä yleissopimus järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltamisesta vuodelta 1949 (nro 98);

K.  toteaa, että kutakin laajentumismaata arvioidaan erikseen sen omien ansioiden perusteella ja että uudistusten nopeus ja laatu määrittävät liittymisaikataulun;

L.  katsoo, että alueellinen yhteistyö ja hyvät naapurisuhteet ovat olennaisia tekijöitä Albanian tien tasoittamiseksi kohti EU-jäsenyyttä;

1.  on tyytyväinen, että Albania on tehostanut toimiaan, minkä tuloksena EU:hun liittyvien uudistusten, erityisesti oikeuslaitoksen kattavan uudistamisen, täytäntöönpano on edennyt tasaisesti; kehottaa Albaniaa vakiinnuttamaan toteuttamansa uudistukset ja jatkamaan valmistautumistaan EU-jäsenyysvelvoitteiden täyttämiseen kaikissa neuvotteluluvuissa;

2.  tukee täysin komission suositusta käynnistää liittymisneuvottelut tunnustuksena Albanian toteuttamista uudistustoimista; panee merkille neuvoston päätöksen tarkastella tilannetta uudelleen kesäkuussa 2019; suhtautuu myönteisesti siihen, että on viitoitettu selkeä tie kohti liittymisneuvottelujen aloittamista, ja korostaa, että alustava analyyttinen tarkastelu on alkanut; muistuttaa, että päätös aloittaa liittymisneuvottelut edellyttää uudistusprosessin etenemistä edelleen, ja kehottaa neuvostoa arvioimaan objektiivisesti ja oikeudenmukaisesti maan saavuttamaa edistystä ja kutsumaan koolle ensimmäisen hallitustenvälisen konferenssin kyseisen vuoden loppuun mennessä, ja kannustaakin Albaniaa ylläpitämään uudistustahtia; katsoo, että neuvotteluiden avaaminen vaikuttaisi myönteisesti demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistumiseen toimimalla lisäkannustimena uudistusprosessin jatkamiselle ja tehostaisi sen valvontaa;

3.  kehottaa komissiota soveltamaan tiukempaa lähestymistapaa lukuja 23 (oikeuslaitos ja perusoikeudet) ja 24 (oikeus, vapaus ja turvallisuus) koskeviin neuvotteluihin;

4.  muistuttaa tarpeesta lujittaa Albanian parlamentin valvontavalmiuksia, myös EU:hun liittymisprosessin osalta; kehottaa hyödyntämään paremmin erilaisia valvontamekanismeja ja -instituutioita, myös tutkintavaliokuntia; pitää myönteisenä sitä, että Albanian parlamentti hyväksyi menettelysäännöt, jotka lisäävät toimielimen lahjomattomuutta ja avoimuutta sekä kansalaisten sitä kohtaan tuntemaa luottamusta; korostaa, että tarvitaan täytäntöönpanomekanismi, johon liittyy seuraamuksia, jotta säännöt olisivat vaikuttavia; korostaa EU:hun yhdentymistä käsittelevän valiokunnan keskeistä asemaa sekä EU-integraatioasioita käsittelevän kansallisen neuvoston tehtävää liittymisvalmisteluita tarkastelevien kuulemisten foorumina; kehottaa lisäämään yhteistyötä Albanian parlamentin kanssa laajentumisprosessissa mukana olevien maiden parlamenteille suunnatun Euroopan parlamentin tukiohjelman puitteissa, jotta voitaisiin parantaa parlamentin valmiuksia laatia korkealaatuista, EU:n säännöstön mukaista lainsäädäntöä ja suorittaa valvontatehtäväänsä;

5.  korostaa, että on tärkeää lisätä kansalaisten tietoisuutta EU:hun liittymisprosessista sekä EU:n ja Albanian asianomaisten instituutioiden roolista;

6.  kehottaa ryhtymään toimiin ja toteuttamaan lainsäädäntö- ja hallinnollisia toimenpiteitä avoinna olevien Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (Etyj/ODIHIR) esittämien, vaalilainsäädännön uudistamista koskevien suositusten käsittelemiseksi; korostaa, että osallistava ja oikea-aikainen vaaliuudistus on tarpeen kansalaisten luottamuksen lisäämiseksi vaaliprosessiin; muistuttaa tarpeesta kiinnittää asianmukaista huomiota poliittisten puolueiden laitonta ja pimeää rahoitusta koskeviin väitteisiin; on tyytyväinen vaaliuudistusta käsittelevän Albanian parlamentin tilapäisen valiokunnan työhön, joka koskee vaalihallinnon riippumattomuutta ja sen politisoitumisen purkamista, kampanjarahoituksen avoimuutta, äänestäjien rekisteröintiä, äänten ostamista, uusien äänestystekniikoiden käyttöä sekä äänestämistä maan ulkopuolelta käsin, ja kehottaa sitä pyrkimään yhteisymmärrykseen tarvittavista uudistuksista ja hyväksymään ne hyvissä ajoin ennen vuoden 2019 paikallisvaaleja;

7.  suhtautuu myönteisesti Albanian poliittisten puolueiden rahoitusta koskevaan tarkistettuun lakiin; kehottaa jälleen maan poliittisia puolueita huolehtimaan velvollisuudestaan varmistaa, että rikoksentekijät eivät voi hoitaa julkisia virkoja millään hallinnon alalla tai tasolla;

8.  toteaa jälleen, että rakentava poliittinen vuoropuhelu, kompromissihalukkuus, puolueiden kestävä yhteistyö sekä pysyvä ja horjumaton sitoutuminen uudistusten täytäntöönpanoon ja niiden juurruttamiseen kaikkien viiden tärkeimmän painopisteen osalta ovat keskeisiä tekijöitä EU-liittymisprosessin eteenpäin viemisessä sekä demokraattisen hallinnon moitteettomassa toiminnassa; pitää myönteisenä puolueiden lisääntyvää yhteistyötä ja puolueiden välistä laajaa konsensusta, joka saavutettiin käsiteltäessä tiettyjä keskeisiä uudistuksia; kannustaa kaikkia poliittisia voimia pyrkimään tehokkaammin aitoon poliittiseen vuoropuheluun ja tekemään rakentavaa yhteistyötä uudistusprosessin tukemiseksi; muistuttaa uskovansa vahvasti, että poliittisen vuoropuhelun olisi tapahduttava demokraattisissa instituutioissa; pitää hyvin huolestuttavana, että vuoden 2018 kesätauon jälkeen oppositio käytännössä ryhtyi boikotoimaan parlamentaarista prosessia;

9.  korostaa, että oikeuslaitoksen uudistaminen on yksi keskeisistä Albanian kansalaisten vaatimuksista ja edellytys luottamuksen palauttamiselle oikeusvaltioon, julkisiin instituutioihin ja poliittisiin edustajiin; muistuttaa, että koko uudistusprosessin, erityisesti korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan, uskottavuus ja vaikuttavuus sekä omistusoikeuksien täytäntöönpano riippuvat taustojen tarkastusprosessin onnistumisesta sekä oikeusalan uudistusten sitkeästä ja määrätietoisesta täytäntöönpanosta;

10.  on tyytyväinen edistymiseen oikeuslaitoksen uudistuksissa, joilla pyritään lisäämään oikeusalan instituutioiden riippumattomuutta, vastuuvelvollisuutta, ammattitaitoa ja tehokkuutta sekä lisäämään kansalaisten luottamusta oikeuselimiin; pitää valitettavana, että oikeudenkäyttö on edelleen hidasta ja tehotonta; panee merkille, että kaikkien tuomareiden ja syyttäjien uudelleenarviointiprosessi on tuottanut ensimmäiset konkreettiset tulokset; panee tyytyväisenä merkille, että suurin osa ensisijaisista kysymyksistä on jo käsitelty; kehottaa kuitenkin Albanian viranomaisia viemään riippumatonta taustojen tarkastusprosessia eteenpäin laadusta ja oikeudenmukaisuudesta kuitenkaan tinkimättä; pitää erittäin tärkeänä sitä, että taustojentarkastusprosessi pannaan täytäntöön tiukimpien kansainvälisten normien mukaisesti, ja kannustaa Albaniaa jatkamaan tiivistä yhteistyötä kansainvälisen valvontaoperaation kanssa; panee merkille ensimmäiset tapaukset, joissa ehdokkaat on torjuttu tai he ovat luopuneet ehdokkuudestaan vapaaehtoisesti ennen kuin heitä on kuultu; katsoo näin ollen, että uuden sukupolven tuomareiden ja syyttäjien valmistautuminen on entistäkin tärkeämpää, ja pitää siksi valitettavana, etteivät Albanian poliittiset puolueet ole vieläkään päässeet sopuun tuomareiden ja syyttäjien asemaa koskevan lain tarpeellisista muutoksista, jotka koskevat laajamittaisempaa rekrytointia ja koulutusta; kannustaa huolehtimaan, että taustoja tarkastavilla instituutioilla on aina riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit;

11.  kehottaa Albanian viranomaisia saattamaan mahdollisimman pian päätökseen uusien oikeuselinten perustamisen sekä palauttamaan perustuslakituomioistuimen ja korkeimman oikeuden toimintakyvyn; korostaa, että kyseisten instituutioiden vaikuttavan toiminnan varmistamiseksi niitä on tuettava huolehtimalla riittävästä henkilöstöstä ja rahoituksesta;

12.  pitää myönteisenä, että aiempaa kansalaisystävällisemmän, avoimemman, ammattimaisemman ja epäpoliittisemman julkisen hallinnon rakentamisessa on edistytty tasaisesti, myös paikallistasolla; kehottaa painokkaasti panemaan valvontaelinten ja oikeusasiamiehen suositukset täysimääräisesti täytäntöön; panee merkille myös alueuudistuksen edistymisen ja vastaperustettujen kuntien hallinnollisen ja taloudellisen vahvistamisen sekä neuvoa-antavan neuvoston perustamisen, millä on tarkoitus parantaa keskushallinnon ja paikallishallinnon välistä koordinointia; on tyytyväinen paikallisten EU-palvelupisteiden perustamiseen ja EU-koordinaattoreiden nimittämiseen;

13.  kehottaa vahvistamaan entisestään niiden instituutioiden ja elinten hallinnollisia valmiuksia, jotka vastaavat liittymistä tukevien uudistusten täytäntöönpanosta, EU:n lainsäädännön saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä liittymisneuvottelujen valmisteluista;

14.  antaa tunnustusta oikeudelliseen ja institutionaaliseen kehykseen tehdyistä merkittävistä parannuksista, joilla pyritään ehkäisemään korruptiota julkisissa instituutiossa ja hävittämään se kokonaan, koska korruptio on edelleen suuri huolenaihe; kehottaa ryhtymään lisätoimiin Albanian kansalaisten jokapäiväiseen elämään vaikuttavan korruption vähentämiseksi, investointi-ilmapiirin kohentamiseksi ja investointien oikeusvarmuuden takaamiseksi; korostaa, että korkea-arvoiset viranomaiset eivät saa hyötyä eri kohtelusta kuin tavalliset kansalaiset, jos heidät asetetaan syytteeseen; kehottaa Albanian viranomaisia lisäämään talousrikostutkintoja ja perustamaan korruptiorikoksista peräisin olevien varojen takavarikoimista ja menetetyksi tuomitsemista / takaisinperintää koskevan rekisterin sekä esittämään konkreettisia tuloksia huumekaupan ja rahanpesun torjunnassa;

15.  pitää myönteisinä maan korruption vastaiseen lainsäädäntöön hiljan tehtyjä uudistuksia; korostaa tarvetta saattaa päätökseen toimet korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta käsittelevän keskustutkintaviraston, erityistuomioistuimen sekä erityissyyttäjäviraston perustamiseksi; kehottaa parantamaan entisestään instituutioiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa poliisi- ja syyttäjäviranomaisten välillä; suhtautuu myönteisesti poliisiviranomaisten taustojen tarkastamista koskevan lain mukaiseen lainvalvontahenkilöstön uudelleenarviointiin;

16.  kehottaa kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota poliittiseen ja julkisen ja yksityisen sektorin väliseen korruptioon; kehottaa tehostamaan proaktiivista tutkintaa, syytteeseen asettamista ja lopullisia tuomioita korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa myös korkean tason tapauksissa.

17.  pitää myönteisenä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa saavutettua edistystä, erityisesti Bajri-rikollisryhmän jäsenten viimeaikaisia pidätyksiä, ja kehottaa pyrkimään jatkossakin konkreettisiin ja kestäviin tuloksiin, erityisesti huumeiden viljelyn ja kaupan torjunnassa, panemalla täytäntöön toimintasuunnitelmia, joilla torjutaan kannabiksen viljelyä; pitää myönteisenä, että Albanian poliisi on ryhtynyt torjumaan entistä aktiivisemmin järjestäytynyttä rikollisuutta, ja on tyytyväinen Albanian tiivistyneeseen yhteistyöhön kansainvälisissä poliisiasioissa, myös yhteisissä työryhmissä jäsenvaltioiden kanssa, mikä on johtanut tehokkaisiin toimiin rikollisverkostoja vastaan; katsoo, että poliisin, syyttäjälaitoksen ja muiden asiaankuuluvien virastojen ja elinten välistä yhteistyötä olisi edelleen lujitettava;

18.  kehottaa Albanian viranomaisia ryhtymään määrätietoisiin toimiin ihmis-, ase- ja huumekauppaa harjoittavien rikollisverkostojen hajottamiseksi sekä niitä koskevien tutkimusten ja syytteeseenpanojen sekä lopullisten tuomioiden määrän lisäämiseksi, erityisesti järjestäytyneiden rikollisryhmien johtohahmoille; panee merkille tarpeen lisätä ponnisteluja ihmiskaupan torjumiseksi ja kiinnittämään erityistä huomiota ilman huoltajaa oleviin lapsiin ja lapsikaupan uhreihin etenkin katulapsien keskuudessa;

19.  toistaa kehotuksensa Albanian viranomaisille varmistaa tehokkaasti omistusoikeuksien täytäntöönpanon ja suojelun vaikuttavan ja avoimen edistämisen ottaen samalla huomioon omaisuuden rekisteröimisen, palauttamisen ja korvaamisen; kehottaa edistämään omaisuuden välttämätöntä digitalisointia ja kartoittamista; kehottaa Albanian viranomaisia tiedottamaan asianmukaisesti kansalaisille heidän oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan panna vaateensa täytäntöön; korostaa tehokkaan omistusoikeusjärjestelmän merkitystä oikeusvaltioperiaatteen ja houkuttelevan liiketoimintaympäristön takaamisen kannalta;

20.  pitää myönteisinä toimia, jotka on toteutettu ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien suojelun ja syrjinnän vastaisten toimintapolitiikkojen tehostamiseksi, kaikkien vähemmistöjen tasapuolinen kohtelu mukaan luettuna; suhtautuu myönteisesti vähemmistöjä koskevan puitelain hyväksymiseen, sillä lailla poistettiin kansallisten vähemmistöjen ja etnis-kielellisten yhteisöjen välinen erottelu ja otettiin käyttöön itsemäärittelyn periaate, syrjintäkielto sekä oikeus säilyttää kulttuuri, perinne ja äidinkieli; kehottaa panemaan sen täysimääräisesti täytäntöön käytännössä ja kannustaa Albaniaa jatkamaan ponnistelujaan hyväksymällä puitelain tarvittavan sekundaarilainsäädännön eurooppalaisten normien mukaisesti ja siten, että kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät osallistuvat sen laadintaan; vaatii toteuttamaan toimia, joilla parannetaan edelleen romanien, egyptiläisten ja muiden etnisten vähemmistöjen koulutusta, terveyttä, työllisyyttä ja elinoloja;

21.  suhtautuu myönteisesti edistykseen, jota on saavutettu naisten poliittisen osallistumisen ja edustuksen lisäämisessä erityisesti ottamalla käyttöön sukupuolikiintiöjärjestelmä, ja on tyytyväinen naisten tasapuoliseen edustukseen uudessa hallituksessa; toistaa olevansa huolissaan epäsuotuisassa asemassa oleviin ja marginalisoituneisiin ryhmiin kuuluvien naisten ja tyttöjen, kuten romaneihin[1] kuuluvien naisten sekä vammaisten naisten, syrjinnästä ja heidän suojelemisekseen toteutettavien asianmukaisten toimien puutteesta, moniin lakeihin yhä sisältyvistä sukupuolisyrjintää sisältävistä säännöksistä, naisten heikosta oikeussuojasta, naisten osuudesta epävirallisista työmarkkinoista sekä erityisesti heikossa asemassa oleviin ryhmiin kuuluviin naisiin ja tyttöihin kohdistuvien perheväkivaltatapauksien suuresta määrästä; kehottaa etsimään asianmukaiset ratkaisut näihin huolenaiheisiin ja suhtautuu myönteisesti sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuntaa koskevan päätöslauselman hyväksymiseen sekä sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän parlamentin alivaliokunnan perustamiseen;

22.  on tyytyväinen, että lasten oikeuksia koskevaa lainsäädäntökehystä on vahvistettu hyväksymällä lasten oikeuksien suojelua koskeva laki, lasten rikosoikeutta koskeva laki ja "Lasten Agenda 2020”; palauttaa mieliin, että lasten oikeuksien suojelua koskevia institutionaalisia mekanismeja on edelleen parannettava; vaatii viranomaisia panemaan täytäntöön lasten oikeuksien suojelua ja nuoriso-oikeutta koskevaa sekundaarilainsäädäntöä ja kehottaa lisäämään merkittävästi lastensuojelujärjestelmän ja erityisesti paikallisten ja alueellisten lastensuojeluyksikköjen rahoitusta;

23.  antaa tunnustusta maan uskonnollisten yhteisöjen keskuudessa vallitsevalle suvaitsevuuden ja yhteistyön ilmapiirille; kehottaa Albanian viranomaisia torjumaan vaikuttavasti vihapuhetta sekä vähemmistöjen, muun muassa hlbti-henkilöiden, syrjäytymistä ja syrjintää; suhtautuu myönteisesti viiden albanialaisen kunnan hiljattain hyväksymiin sukupuolten tasa-arvoa koskeviin toimintasuunnitelmiin, jotka ovat tasa‑arvoa paikallistasolla koskevan eurooppalaisen peruskirjan mukaisia;

24.  kehottaa Albanian viranomaisia tiivistämään yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa ja varmistamaan niiden vaikuttavan julkisen osallistumisen ja kuulemisen koko päätöksentekoprosessin ja meneillään olevan EU:hun liittymisprosessin ajan, myös kansallisella ja paikallistasolla, ja vahvistamaan siten demokratiaa ja avoimuutta; kiinnittää huomiota tarpeeseen uudistaa oikeus- ja verotuskehys, jota sovelletaan kansalaisjärjestöihin sekä ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta puolustaville kansalaisjärjestöille, myös "vahtikoirana" toimiville ja edunvalvontaorganisaatioille sekä pienille ruohonjuuritason järjestöille, myönnettävään julkiseen rahoitukseen, sillä taloudellinen kestävyys on yhä merkittävä haaste monille näistä järjestöistä, koska nykyiseen rekisteröintimenettelyyn liittyy pitkällisiä prosesseja ja korkeita kustannuksia ja nykyinen järjestelmä asettaa raskaita taloudellisia rasitteita kansalaisjärjestöille ja hankaloittaa sekä yritysten että yksityishenkilöiden lahjoituksia; muistuttaa, että vaikutusvaltainen kansalaisyhteiskunta on elinvoimaisen demokratian keskeinen ominaisuus ja strategisesti tärkeä Albanian muuttuessa EU:n jäsenvaltioksi;

25.  on tyytyväinen, että Albanian hallitus ja kansainvälinen kadonneiden henkilöiden komitea ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka ansiosta komitea voi auttaa löytämään ja tunnistamaan kommunismin kaudella kadonneita henkilöitä;

26.  kehottaa Albanian viranomaisia vahvistamaan vammaisia koskevaa politiikkaa, koska vammaisten on edelleen vaikea saada koulutusta, työllistyä, päästä terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen piiriin sekä osallistua päätöksentekoon;

27.  pitää valitettavana Tiranan alueellisen nuorisoalan yhteistyöjärjestön perustamisen viivästymistä; kehottaa viranomaisia tukemaan yhteistyöjärjestön toimintaa joustavasti siten, että mahdollisimman moni nuori voi hyötyä sen toiminnasta;

28.  toteaa jälleen, että ammattimaisilla ja riippumattomilla yksityisillä ja julkisilla tiedotusvälineillä on ratkaiseva merkitys; panee merkille osittaisen edistymisen maan audiovisuaalialan tiedotusvälineitä valvovan viranomaisen ja yleisradioyhtiön riippumattomuuden lisäämisessä; kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä valtion tiedotusvälineissä julkaiseman mainonnan rahoituksen avoimuuden lisäämiseksi; kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä myös toimittajien työ- ja sosiaaliturvaoikeuksien suojelun vahvistamiseksi;

29.  on tyytyväinen Albanian medianeuvoston perustamiseen ja korostaa sen roolia toimittajia ja tiedotusvälineitä koskevien tiukkojen eettisten ja ammatillisten normien asettamisessa ja niiden riippumattomuuden ja vapauden edistämisessä; suhtautuu myönteisesti toimittajia koskevien tarkistettujen eettisten sääntöjen sekä verkkoviestimien eettisten ohjeiden hyväksymiseen ja kehottaa vahvistamaan niiden periaatteita kansalaisten luottamuksen, todenperäisyyden, oikeudenmukaisuuden, rehellisyyden, riippumattomuuden ja vastuuvelvollisuuden ylläpitämiseksi;

30.  kehottaa Albanian viranomaisia tehostamaan uudistuksia, joilla pyritään lisäämään kilpailukykyä ja torjumaan epävirallista taloutta; korostaa, että korruptio, oikeusvaltion puutteet sekä sääntelyn edellyttämät hankalat menettelyt estävät edelleen investointeja ja Albanian kestävää kehitystä; kehottaa parantamaan entisestään liiketoiminta- ja investointiympäristöä varmistamalla ennakoitavan sääntely- ja lainsäädäntökehyksen, oikeusvarmuuden, oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen ja omistusoikeuksien ja sopimusten täytäntöönpanon sekä jatkamalla voimakkaasti julkisen talouden vakauttamista ja vahvistamalla verohallintoa;

31.  korostaa tarvetta varmistaa sosiaalisten normien myönteinen lähentyminen liittymisprosessin kuluessa; on tyytyväinen Sofian prioriteettiagendan hyväksymiseen ja etenkin siihen, että agendassa keskitytään sosioekonomiseen kehitykseen ja nuoriin; kehottaa Albanian viranomaisia harkitsemaan uudelleen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden roolia ja sen vaikutusta yhteisiin ja yleishyödyllisiin kohteisiin, kuten moottoriteihin, terveyteen, luontoon ja kulttuuriperintöön, Unescon velvoitteiden mukaisesti; kehottaa Albaniaa julkistamaan sosiaaliavun myöntämisen kriteerit;

32.  pelkää, että hallituksen uudelleenjärjestelyn yhteydessä toteutettu Albanian sosiaaliturvaministeriön lakkauttaminen voi vaikuttaa kielteisesti työllisyyteen ja sosiaalipolitiikan suunnitteluun; kehottaa Albanian viranomaisia edistämään yhteistyötä ammattiliittojen kanssa ja vahvistamaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua; kehottaa toteuttamaan vaikuttavia toimia erityisesti nuorten ja naisten korkeaan työttömyyteen puuttumiseksi ja lapsityövoiman käytön estämiseksi; kehottaa parantamaan koulutuksen laatua edelleen ja varmistamaan samalla, että koulutus pysyy koko väestön saatavilla;

33.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Albanian tilastolaitoksen (INSTAT) mukaan työttömyys on vähentynyt; korostaa tarvetta parantaa koulujärjestelmän laatua, myös lisäämällä kapasiteettia, jotta ihmisille voidaan tarjota enemmän työmarkkinoiden tarpeita vastaavia taitoja ja tietoja; korostaa tarvetta tukea pitkän aikavälin kasvua kehittämällä teknologian omaksumista sekä tutkimusta, kehitystä ja innovointia koskevia valmiuksia;

34.  kehottaa hallitusta nykyaikaistamaan koulutusjärjestelmää, jotta luodaan osallistavampi yhteiskunta, vähennetään eriarvoisuutta ja syrjintää ja tarjotaan nuorille enemmän mahdollisuuksia oppia tietoja ja taitoja;

35.  pitää myönteisenä Albanian sitoutumista yhteenliitettävyyttä koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon Berliinin prosessin yhteydessä sekä sitä, että Albania hyväksyi liittymistä valmistelevaa tukivälinettä koskevan IPA 2018 -paketin, johon sisältyy strategisesti tärkeä infrastruktuurihanke, Durrësin satama, joka vahvistaa Albanian yhteyksiä Kroatiaan ja Italiaan ja tarjoaa Albanian sisämaanaapureille, Kosovolle ja Makedonialle, pääsyn meriliikennereiteille; vaatii Albanian viranomaisia nopeuttamaan Euroopan laajuisten verkkojen Albanian osuuksien suunnittelua ja rakentamista sekä aloittamaan säädöskehyksen yhdenmukaistaminen EU:n säännöstön kanssa; kannattaa ehdotusta alentaa verkkovierailumaksuja Länsi-Balkanin maissa, jotta voidaan edistää markkinoille ja investoinneille suotuisaa ympäristöä ja edetä kohti digitaalitaloutta; panee merkille, että 40 prosenttia väestöstä asuu maaseudulla mutta vain yhdellä prosentilla heistä on internetyhteys;

36.  muistuttaa, että on tärkeää parantaa Länsi-Balkanin maiden sisäistä ja EU:n jäsenvaltioihin liittyvää julkista infrastruktuuria; suosittelee, että viranomaiset nopeuttavat tärkeiden infrastruktuurihankkeiden, kuten Tiranan ja Skopjen välisen rautatieyhteyden ja nykyaikaisen moottoritien, rakentamista osana liikennekäytävää VIII;

37.  on hyvin huolestunut eräistä taloudellisista hankkeista, jotka ovat aiheuttaneet vakavia ympäristövahinkoja suojelluilla alueilla, kuten mittavat matkailukeskukset ja Vjosa- ja Valbona-jokien varteen rakennetut vesivoimalat; suosittaa, että Albania tarkistaa uusiutuvaa energiaa koskevaa strategiaansa ja vähentää sähköntuotantonsa riippuvuutta vesivoimasta; kehottaakin viranomaisia tutkimaan mahdollisuuksia investoida muihin kuin vesivoimaa koskeviin uusiutuviin energialähteisiin; kehottaa viranomaisia parantamaan strategisten ympäristöarviointien, ympäristövaikutusten arviointien sekä tällaisiin hankkeisiin liittyvien julkisten kuulemisten laatua ja ottamaan niissä huomioon paikallisyhteisöjen näkemykset; kehottaa Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia sekä Euroopan investointipankkia tarkistamaan tukeaan vesivoimalaitoshankkeille tapauksissa, joissa niistä ei ole tehty etukäteen asianmukaista strategista ympäristöarviointia ja ympäristövaikutusten arviointia; korostaa tarvetta varmistaa, että Trans Adriatic Pipeline -hanke on yhdenmukainen unionin säännöstön ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien kanssa; kehottaa jälleen Albaniaa toteuttamaan asiaankuuluvia jätehuoltotoimenpiteitä ja noudattamaan EU:n ympäristösäännöstöä;

38.  esittää huolensa siitä, että Albania on edelleen se Länsi-Balkanin maa, josta tehdään eniten laittomia maahantuloja jäsenvaltioihin ja josta suurin osa laittomasti jäsenvaltioissa oleskelevista ja perusteettomasti turvapaikkaa hakevista henkilöistä on lähtöisin; kehottaa lisäämään viime kuukausina tehtyjä toimenpiteitä, jotta voidaan puuttua tehokkaasti perusteettomien turvapaikkahakemusten ilmiöön EU:ssa sekä ilman huoltajaa EU:hun saapuvien alaikäisten tilanteeseen, ja kehottaa puuttumaan myös näiden ilmiöiden perussyihin; kannustaa toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannetaan työllisyyttä, erityisesti nuorten työllisyyttä, koulutusta, elinoloja ja terveyttä; kehottaa Albanian viranomaisia perustamaan järjestelmiä, joilla autetaan maahan palaavien perheiden ja lasten tehokasta kotouttamista;

39.  suhtautuu myönteisesti edistysaskeleisiin, joka liittyvät Euroopan raja- ja merivartioviraston ja Albanian väliseen operatiivista yhteistyötä koskevaan sopimukseen; toteaa, että Albania on alueen ensimmäinen maa, jonka kanssa tällainen sopimus on solmittu ja kannustaa lisäämään operatiivista yhteistyötä;

40.  kehottaa Albanian hallitusta noudattamaan Euroopan neuvoston antaman rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 3 artiklan määräyksiä sekä EU:n perusoikeuskirjan 19 artiklan säännöksiä ja olemaan sallimatta luovutuksia, jotka johtuvat poliittisista rikoksista, tai jos henkilöä uhkaa kidutus tai epäinhimillinen kohtelu luovuttamista pyytävässä maassa;

41.  antaa tunnustusta Albanian menestyksekkäille toimille vierastaistelijoiden lähtöjen tyrehdyttämiseksi; on tyytyväinen mahdollisten terrorismin uhkien torjumisessa tehtyyn alueelliseen yhteistyöhön; palauttaa mieliin tarpeen toteuttaa lisää toimenpiteitä terrorismin rahoitukseen tarkoitettujen rahavirtojen katkaisemiseksi, kansalaisyhteiskuntaa ja uskonnollisia yhteisöjä koskevien ennalta ehkäisevien ja seurantamekanismien vahvistamiseksi sekä verkossa radikalisoitumiseen puuttumiseksi vaikuttavalla tavalla; muistuttaa, että on parannettava edelleen paluumuuttajien ja heidän perheidensä kotouttamisohjelmia sekä vankiloissa tapahtuvaa radikalisoitumista ennaltaehkäiseviä ohjelmia muun muassa vahvistamalla kansalaisyhteiskunnan ja uskonnollisten yhteisöjen osallistumista;

42.  kehottaa Albaniaa ja EU:ta tekemään enemmän yhteistyötä kyberrikollisuuteen ja kyberpuolustukseen liittyvissä kysymyksissä;

43.  pitää myönteisenä Albanian aktiivista osallistumista Berliinin prosessiin, Länsi-Balkanin kuusikon aloitteeseen ja muihin alueellisiin aloitteisiin ja on tyytyväinen maan panokseen alueellisen yhteistyöneuvoston profiilin nostamiseksi; on tyytyväinen alueellista yhteistyötä ja hyviä naapuruussuhteita koskevan yhteisen julistuksen allekirjoittamiseen Berliinin prosessin puitteissa; suhtautuu myönteisesti Albanian ennakoivaan suhtautumiseen alueellisen yhteistyön ja hyvien naapuruussuhteiden edistämiseen muiden laajentumisprosessissa mukana olevien maiden ja sen naapureina olevien EU:n jäsenvaltioiden kanssa, ja korostaa, että hyvät suhteet ovat olennainen osa laajentumisprosessia; suhtautuu myönteisesti Länsi-Balkanin rahaston viralliseen avaamiseen, sillä sen olisi edistettävä yhteisiä arvoja ja kehitettävä Länsi-Balkanin alueen kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan ja instituutioiden välistä alueellista yhteistyötä; on tyytyväinen Albanian ja Serbian yhteisen kauppakamarin perustamiseen Tiranassa ja kannustaa vahvistamaan kauppa- ja liikesuhteita alueella; pitää myönteisenä jatkuvia toimia alueellisen yhteistyön parantamiseksi etenkin ympäristönsuojelun alalla Adrianmeren kolmenvälisen aloitteen mukaisesti; muistuttaa, että olisi vältettävä lausuntoja ja toimia, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti hyviin naapuruussuhteisiin;

44.  vahvistaa jälleen tukensa entisen Jugoslavian alueella tehtyjen sotarikosten ja muiden vakavien ihmisoikeusrikkomuksien kaikkia uhreja käsittelevän alueellisen totuuskomission perustamiselle eli RECOM-aloitteelle; kehottaa Albanian hallitusta johtamaan sen perustamista; korostaa, että tämä prosessi on tärkeä, kuten myös alueen kaikkien poliittisten johtajien aktiivinen osallistuminen, jotta se voisi aloittaa työnsä viipymättä; kehottaa ottamaan huomioon RECOM-koalition toimintasuunnitelmaehdotuksen, jossa on selkeät päivämäärät ja viitearvot;

45.  kiittää suuresti Albaniaa siitä, että se mukauttaa jatkuvasti politiikkansa täysimääräisesti EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa julkistettuihin EU:n kantoihin ja julkilausumiin; kehottaa Albaniaa hyväksymään Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön loukkaamattomuutta koskevan EU:n yhteisen kannan ja luopumaan Yhdysvaltojen kanssa tekemästään kahdenvälisestä immuniteettisopimuksesta; suhtautuu myönteisesti Albanian aktiiviseen osallistumiseen yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan mukaisiin siviili- ja sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä sen panokseen EU:lle strategisesti tärkeisiin Naton operaatioihin;

46.  kehottaa Albanian viranomaisia hyödyntämään EU:n rahoituksen mahdollisimman tehokkaasti maan kaikilla alueilla; kehottaa komissiota varmistamaan liittymistä valmistelevan välineen (IPA) varojen käytön tiukan ehdollisuuden sekä esittämään maakohtaisen kertomuksen yhteydessä arvion IPA-tuen vaikuttavuudesta Albaniassa, erityisesti tärkeimpien painopisteiden ja niihin liittyvien hankkeiden osalta;

47.  panee merkille Tiranassa 12. ja 13. helmikuuta 2018 pidetyssä EU:n ja Albanian parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan 12. kokouksessa vallinneen rakentavan ilmapiirin; toteaa, että parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa enemmistön ja opposition edustajien välinen yhteistyö on parantunut; korostaa puolueiden välisen yhteistyön jatkumisen merkitystä edetessä EU:hun liittymisen edellyttämien uudistusten tiellä;

48.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä Albanian hallitukselle ja parlamentille.

  • [1]  Sanaa ’romani’ käytetään yleiskäsitteenä, joka kattaa erilaiset toisiinsa liittyvät ryhmät, olivatpa ne paikallaan pysyviä tai eivät, kuten romanit, aškaalit ja egyptiläiset, jotka voivat olla kulttuuriltaan ja elintavoiltaan moninaisia.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

9.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

5

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Ivan Štefanec

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Michèle Alliot‑Marie, Lorenzo Cesa, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, László Tőkés, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

5

ENF

Mario Borghezio, Jean‑Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

PPE

Manolis Kefalogiannis

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie‑Christine Vergiat

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 14. marraskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö