RAPORT referitor la Raportul Comisiei privind Albania pe 2018

16.10.2018 - (2018/2147(INI))

Comisia pentru afaceri externe
Raportor: Knut Fleckenstein


Procedură : 2018/2147(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0334/2018

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Raportul Comisiei privind Albania pe 2018

(2018/2147(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere UE-Albania,

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 19 și 20 iunie 2003 și Agenda de la Salonic pentru Balcanii de Vest,

–  având în vedere decizia Consiliului European din 26-27 iunie 2014 de a acorda Albaniei statutul de țară candidată la aderarea la UE,

–  având în vedere decizia Consiliului Afaceri Externe din 26 iunie 2018,

–  având în vedere decizia Consiliului European din 28-29 iunie 2018,

–  având în vedere recomandările Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) referitoare la proiectul de act legislativ aparținând legislației secundare pentru protejarea minorităților naționale în Albania,

–  având în vedere declarația din cadrul summitului UE-Balcanii de Vest din 17 mai 2018 și „Agenda priorităților de la Sofia”,

–  având în vedere cea de a noua reuniune a Consiliului de stabilizare și de asociere dintre Albania și UE, din 15 noiembrie 2017,

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 6 februarie 2018 intitulată „O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE în regiune” (COM(2018)0065),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 17 aprilie 2018 intitulată „Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE” (COM(2018)0450), însoțită de documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Raportul pe 2018 privind Albania” (SWD(2018)0151),

–  având în vedere recomandările adoptate în urma celei de-a 12-a reuniuni a Comisiei parlamentare de stabilizare și de asociere (CPSA) UE-Albania, desfășurată la Tirana, în perioada 12-13 februarie 2018,

–  având în vedere rezultatul anchetei din 2017 privind romii marginalizați din Balcanii de Vest, sprijinite de Comisie, de Banca Mondială și de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare,

–  având în vedere documentul de lucru comun al serviciilor Comisiei intitulat „Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020”,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Albania,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0334/2018),

A.  întrucât extinderea UE reprezintă în continuare o investiție strategică în pacea, democrația, prosperitatea, securitatea și stabilitatea din Europa;

B.  întrucât Albania a continuat să înregistreze în mod constant progrese în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor politice și a celor cinci priorități majore pentru deschiderea negocierilor de aderare, precum și consolidarea instituțiilor și practicilor democratice;

C.  întrucât Comisia a recomandat deschiderea negocierilor de aderare cu Albania, având în vedere progresele satisfăcătoare înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea celor cinci priorități majore; întrucât negocierile de aderare vor permite un control mai atent din partea UE și reprezintă un puternic catalizator pentru punerea în aplicare a altor reforme și pentru consolidarea instituțiilor și practicilor democratice;

D.  întrucât, la 28 iunie 2018, Consiliul European a aprobat concluziile Consiliului din 26 iunie 2018, stabilind calea de urmat pentru deschiderea negocierilor de aderare în iunie 2019;

E.  întrucât mai există încă probleme și ele trebuie soluționate rapid și cu eficiență, în spiritul dialogului și al cooperării;

F.  întrucât un dialog constructiv între guvern și opoziție cu privire la reformele legate de UE rămâne esențial pentru a înregistra progrese în ceea ce privește programul de reforme în beneficiul cetățenilor și pentru a aduce țara mai aproape de UE;

G.  întrucât în Albania există un sprijin larg din partea publicului pentru procesul de aderare a acestei țări la UE;

H.  întrucât supremația legii reprezintă un o valoare fundamentală pe care se întemeiază UE și care se află în centrul procesului de extindere și al procesului de stabilizare și de asociere totodată; întrucât este nevoie de reforme pentru a face față provocărilor importante pentru care nu s-a găsit un răspuns din acest domeniu, în special în ceea ce privește asigurarea unui sistem judiciar independent, imparțial, responsabil și eficient, combaterea corupției și a criminalității organizate și, precum și protecția drepturilor fundamentale;

I.  întrucât protecția libertății religioase, a patrimoniului cultural și a drepturilor minorităților se numără printre valorile fundamentale ale Uniunii Europene;

J.  întrucât Albania a ratificat toate convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii, printre care se numără, în special, Convenția privind libertatea sindicală și protecția dreptului sindical din 1948 (nr. 87) și Convenția privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și negociere colectivă din 1949 (nr. 98);

K.  întrucât fiecare țară candidată sau potențial candidată este evaluată individual, în funcție de propriile merite, iar viteza și calitatea reformelor sunt cele care determină calendarul de aderare;

L.  întrucât cooperarea regională și relațiile de bună vecinătate sunt esențiale pentru progresul Albaniei în direcția aderării la UE,

1.  salută faptul că Albania și-a intensificat eforturile în această privință, fapt ce a dus la realizarea unor progrese constante cu privire la punerea în aplicare a reformelor necesare în vederea aderării la UE, în special a reformei cuprinzătoare privind justiția; invită Albania să consolideze reformele realizate și să continue să se pregătească pentru a îndeplini obligațiile în vederea aderării la UE aferente tuturor capitolelor;

2.  sprijină pe deplin recomandarea Comisiei de a se deschide negocierile de aderare, în semn de recunoaștere a eforturilor de reformă ale Albaniei; ia act de decizia Consiliului de a reevalua situația în iunie 2019; salută calea clară care a fost trasată pentru inițierea negocierilor de aderare în 2019 și subliniază că procesul de examinare preliminară a început; reamintește că decizia de a deschide negocierile de aderare cu Albania va depinde de realizarea mai multor progrese în procesul de reformă, invită Consiliul să evalueze în mod obiectiv și just progresele înregistrate de această țară și să convoace prima conferință interguvernamentală până la sfârșitul anului respectiv și încurajează Albania să mențină, în acest scop, ritmul reformelor; consideră că deschiderea negocierilor ar contribui la consolidarea democrației și a statului de drept, oferind stimulente suplimentare pentru procesul de reformă și consolidând controlul asupra acestuia;

3.  invită Comisia să aplice abordarea consolidată în cazul capitolelor de negociere 23 (Sistemul judiciar și drepturile fundamentale) și 24 (Justiție, libertate și securitate);

4.  reamintește că este nevoie să se consolideze capacitățile de supraveghere ale Parlamentului Albaniei, inclusiv în procesul de aderare la UE; solicită să se utilizeze mai eficient diferitele mecanisme și instituții de supraveghere, inclusiv comitetele de anchetă; salută adoptarea Codului de conduită al Parlamentului Albaniei, care va îmbunătăți integritatea și transparența procesului parlamentar, precum și încrederea publicului în aceasta; subliniază că, pentru a face ca codul să fie eficace, este nevoie de un mecanism care să asigure respectarea acestuia, inclusiv de sancțiuni; subliniază rolul central al Comisiei pentru integrarea în UE și responsabilitatea Consiliului național pentru integrare europeană în calitate de forum de consultare cu privire la pregătirile pentru aderare; propune să se recurgă mai mult la cooperarea cu Parlamentul Albaniei în cadrul programului Parlamentului European de sprijinire a parlamentelor din țările candidate, pentru a consolida capacitatea Parlamentului Albaniei de a elabora o legislație de calitate, în conformitate cu acquis-ul UE, și de a-și exercita rolul de supraveghere;

5.  evidențiază că este important să se sensibilizeze populația cu privire la procesul de aderare la UE și la rolul instituțiilor UE și al instituțiilor albaneze implicate în acest proces;

6.  îndeamnă să se acționeze și să se ia măsuri legislative și administrative pentru a da curs recomandărilor încă nepuse în practică ale Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului din cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE/ODIHR); subliniază că este necesară o reformă electorală favorabilă incluziunii și oportună, cu scopul de a crește încrederea publicului în procesul electoral; reamintește că trebuie să se acorde atenția cuvenită acuzațiilor de finanțare ilegală și nedeclarată a partidelor politice; salută eforturile depuse de Comisia ad-hoc privind reforma electorală a Parlamentului Albaniei legate de independența și depolitizarea gestionării alegerilor, transparența finanțării campaniei electorale, înregistrarea votanților, cumpărarea voturilor, utilizarea de noi tehnologii de votare și votarea în străinătate și o îndeamnă să ajungă la un consens cu privire la reformele necesare și să le adopte în timp util, înainte de alegerile locale din 2019;

7.  salută legislația revizuită a Albaniei privind finanțarea partidelor politice; reiterează solicitările sale adresate partidelor politice din țară de a-și îndeplini obligația de a asigura excluderea infractorilor de la numirea și alegerea în funcții publice în toate domeniile și la toate nivelurile de guvernare;

8.  reiterează că dialogul politic constructiv, dorința de a ajunge la un compromis, cooperarea sustenabilă între partide și menținerea unui angajament ferm față de punerea în aplicare și consolidarea reformelor legate de toate cele cinci priorități principale sunt esențiale pentru a înregistra progrese în procesul de aderare la UE și pentru buna funcționare a unui regim democratic; salută colaborarea bipartită tot mai intensă și largul consens între partide la care s-a ajuns atunci când a fost vorba de anumite reforme-cheie; încurajează toate forțele politice să depună în continuare eforturi pentru a iniția un dialog politic autentic și a desfășura o cooperare constructivă, sprijinind astfel procesul de reformă; își reiterează convingerea fermă că dialogul politic ar trebui să aibă loc în cadrul instituțiilor democratice; Este foarte preocupat de boicotarea de facto a procesului parlamentar de către opoziție după vacanța de vară din 2018;

9.  subliniază că reforma sistemului judiciar este una dintre solicitările majore ale cetățenilor Albaniei și reprezintă o condiție esențială pentru restabilirea încrederii în statul de drept, în instituțiile publice și în reprezentanții politici; reamintește că eficiența și credibilitatea procesului global de reformă, în special în ceea ce privește combaterea corupției și a criminalității organizate, și punerea în aplicare a drepturilor de proprietate depind de succesul procesului de verificare și de aplicarea continuă și fermă a reformei judiciare;

10.  salută progresele înregistrate în ceea ce privește reforma judiciară care vizează creșterea independenței, a gradului de răspundere, a profesionalismului și a eficienței instituțiilor judiciare ale acestei țări și creșterea încrederii populației în autoritățile judiciare; regretă că administrarea justiției este în continuare lentă și ineficientă; constată că procesul de reevaluare a tuturor judecătorilor și procurorilor a dat deja primele rezultate concrete; salută faptul că majoritatea dosarelor prioritare au fost deja tratate; Invită totuși autoritățile albaneze să accelereze procesul imparțial de verificare, fără a compromite calitatea sau echitatea; subliniază că este important ca procesul de verificare să fie pus în aplicare în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale și încurajează Albania să își continue cooperarea strânsă cu operațiunea internațională de monitorizare; ia act de primele concedieri și de demisiile voluntare ale candidaților înainte de audierea lor; consideră, în acest context, că pregătirea următoarei generații de judecători și procurori este cu atât mai importantă și, prin urmare, regretă că partidele politice din Albania nu au ajuns până în prezent la un acord cu privire la modificările care trebuie aduse legii referitoare la statutul judecătorilor și al procurorilor în ceea ce privește o capacitate mai mare de recrutare și formare; încurajează furnizarea permanentă de resurse financiare și umane corespunzătoare către instituțiile de verificare;

11.  îndeamnă autoritățile albaneze să încheie cât mai curând posibil instituirea noilor autorități judiciare, precum și să repună în funcțiune Curtea Constituțională și Înalta Curte; subliniază că este nevoie să se sprijine funcționarea eficace a acestor instituții prin intermediul unor resurse umane și financiare adecvate;

12.  salută progresele continue înregistrate în direcția instituirii unei administrații publice mai adaptate nevoilor cetățenilor, mai transparente, mai profesioniste și depolitizate, inclusiv la nivel local; solicită punerea în aplicare pe deplin a recomandărilor instituțiilor de supraveghere, precum și a celor ale Avocatului Poporului; ia act, de asemenea, de progresele realizate cu privire la reforma teritorială și de consolidarea într-o mai mare măsură, din punct de vedere administrativ și financiar, a municipalităților nou create, precum și de instituirea Consiliului consultativ pentru îmbunătățirea coordonării dintre administrațiile centrale și cele locale; salută stabilirea de birouri locale ale UE și de coordonatori ai Uniunii;

13.  solicită consolidarea în continuare a capacității administrative a instituțiilor și organismelor responsabile cu punerea în aplicare a reformelor legate de aderare, cu transpunerea legislației UE în legislația națională și cu pregătirile pentru negocierile de aderare la UE;

14.  salută îmbunătățirile semnificative realizate în cadrul juridic și instituțional în vederea prevenirii și eradicării corupției în instituțiile publice, dat fiind că corupția este în continuare un motiv major de îngrijorare; solicită să se depună eforturi suplimentare pentru reducerea corupției care afectează viața de zi cu zi a cetățenilor Albaniei, să se îmbunătățească climatul de investiții și să se garanteze securitatea juridică a investițiilor; subliniază că funcționarii cu rang înalt nu trebuie să beneficieze de un tratament preferențial față de cetățenii obișnuiți în cazul în care sunt puși sub acuzare; invită Albania să recurgă într-o mai mare măsură la anchete financiare și să stabilească o evidență a sechestrărilor și a confiscărilor/recuperărilor de active provenite din infracțiuni legate de corupție, precum și să prezinte rezultate concrete în lupta împotriva traficului de droguri și a spălării de bani;

15.  salută recentele actualizări ale legislației Albaniei de combatere a corupției; subliniază că este nevoie să se finalizeze instituirea Biroului național de investigații, a Tribunalului special și a Parchetului special pentru combaterea corupției și a criminalității organizate; solicită îmbunătățirea în continuare a cooperării interinstituționale și a schimbului de informații între organele de poliție și cele de urmărire penală; salută reevaluarea personalului responsabil de asigurarea respectării legii în temeiul legislației privind controlul forțelor de poliție;

16.  solicită să se acorde o atenție sporită corupției la nivel politic și public-privat; solicită consolidarea bilanțului de investigații proactive, urmăriri penale și condamnări definitive în combaterea corupției și a criminalității organizate, inclusiv la nivel înalt;

17.  salută progresele înregistrate în combaterea criminalității organizate, în special arestarea recentă a membrilor grupului infracțional Bajri, și solicită să se urmărească în continuare obținerea unor rezultate concrete și durabile, inclusiv în domeniul specific al combaterii cultivării și traficului de droguri, prin punerea în aplicare a unor planuri de acțiune împotriva cultivării canabisului;; salută faptul că forțele de poliție albaneze devin tot mai active în lupta împotriva criminalității organizate și consideră că este încurajator faptul că Albania și-a intensificat cooperarea polițienească internațională – ceea ce a condus la operațiuni eficace împotriva rețelelor criminale –, inclusiv în grupuri de lucru comune cu statele membre, consideră că ar trebui îmbunătățită într-o mai mare măsură cooperarea dintre poliție, organele de urmărire penală și alte agenții și organe relevante;

18.  îndeamnă autoritățile albaneze să ia măsuri decisive pentru a neutraliza rețelele infracționale implicate în traficul de droguri, de arme de foc și de ființe umane și să crească nu numai numărul anchetelor și al urmăririlor penale, ci și pe cel al condamnărilor definitive, în special ale membrilor de nivel înalt ai grupurilor de crimă organizată; subliniază că trebuie intensificate eforturile de prevenire a traficului de ființe umane, acordând o atenție deosebită copiilor neînsoțiți și copiilor victime ale traficului, în special în rândul copiilor care trăiesc pe străzi;

19.  reiterează apelul său adresat autorităților albaneze de a asigura în mod efectiv respectarea drepturilor de proprietate și de a înregistra progrese către protejarea acestora, în mod eficace și transparent, ținând seama totodată de înregistrarea proprietăților, de drepturile de restituire și de compensare; solicită realizarea progreselor necesare în ceea ce privește digitalizarea și cartografierea proprietăților; îndeamnă autoritățile albaneze să informeze în mod adecvat cetățenii cu privire la drepturile lor și la posibilitățile de a și le revendica în justiție; subliniază că, pentru garantarea statului de drept și a unui mediu de afaceri atractiv, este important să existe un regim eficace al drepturilor de proprietate;

20.  salută măsurile luate pentru a consolida protecția drepturilor omului, a drepturilor minorităților și a politicilor împotriva discriminării, inclusiv tratamentul egal al tuturor minorităților; salută adoptarea unei legi-cadru privind minoritățile, care a eliminat diferențierea dintre minoritățile naționale și comunitățile etno-lingvistice și a introdus principiul autoidentificării, interzicerea discriminării și dreptul de a păstra cultura, tradițiile și limba maternă; solicită ca această lege să fie pusă în aplicare pe deplin și încurajează Albania să își continue eforturile prin adoptarea legislației secundare necesare pentru legislația-cadru, în conformitate cu standardele europene și cu participarea tuturor părților interesate relevante la elaborarea acesteia; insistă asupra adoptării de măsuri pentru a îmbunătăți în continuare educația, sănătatea, ratele de ocupare a forței de muncă și condițiile de trai în rândul romilor, al egiptenilor balcanici și al altor minorități etnice;

21.  salută progresele înregistrate în ceea ce privește creșterea participării femeilor și a reprezentării femeilor în politică, în special prin introducerea sistemului de cote de gen, și reprezentarea egală a femeilor în noul guvern; își reiterează preocuparea în ceea ce privește discriminarea femeilor și a fetelor care aparțin grupurilor dezavantajate și marginalizate, cum ar fi femeile rome[1] și femeile cu dizabilități, lipsa unor măsuri adecvate de protecție a acestora, existența în continuare a unor dispoziții discriminatorii din punctul de vedere al genului într-o serie de legi, accesul dificil al femeilor la justiție, proporția femeilor pe piața informală a muncii, precum și cu privire la cazurile numeroase de violență domestică împotriva femeilor și a copiilor, mai ales a acelora aparținând unor grupuri vulnerabile; solicită un răspuns adecvat la aceste probleme și salută adoptarea rezoluției referitoare la combaterea violenței bazate pe gen și înființarea subcomisiei parlamentare pentru egalitatea de gen;

22.  salută consolidarea cadrului legislativ privind drepturile copiilor prin adoptarea legii privind protecția drepturilor copiilor, a Codului de justiție penală pentru copii și a „Agendei pentru copii 2020”; reamintește că mecanismele instituționale menite să protejeze drepturile copiilor trebuie să fie îmbunătățite în continuare; îndeamnă autoritățile să pună în aplicare legislația secundară privind protecția drepturilor copiilor și justiția pentru minori și solicită să se crească semnificativ alocațiile financiare pentru sistemul de protecție a copilului, în special pentru unitățile de protecție a copilului de la nivel local și regional;

23.  salută climatul de toleranță și cooperare între comunitățile religioase din țară; invită autoritățile albaneze să combată în mod eficace discursul de incitare la ură, precum și excluziunea și discriminarea minorităților, inclusiv a persoanelor LGBTI; salută planurile de acțiune privind egalitatea de gen, adoptate recent de către cinci municipalități albaneze, în conformitate cu Carta europeană pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați la nivel local;

24.  invită autoritățile albaneze să consolideze cooperarea cu organizațiile societății civile, asigurând participarea și consultarea efectivă a publicului pe parcursul procesului decizional și al procesului de aderare la UE, aflat în desfășurare, inclusiv la nivel național și local, consolidând astfel democrația și transparența; atrage atenția asupra necesității de a reforma cadrul juridic și fiscal pentru organizațiile societății civile, precum și pentru finanțarea publică aflată la dispoziția organizațiilor societății civile din domeniul drepturilor omului, al democrației și al statului de drept, inclusiv organizațiile de monitorizare și sensibilizare și cele mici de la nivel local, deoarece sustenabilitatea financiară rămâne o provocare considerabilă pentru foarte multe dintre aceste organizații, procesul de înregistrare actual fiind caracterizat de proceduri de lungă durată și de costuri ridicate, iar sistemul fiscal actual impune o sarcină semnificativă organizațiilor societății civile și îngreunează deopotrivă donațiile din partea întreprinderilor și donațiile individuale; reamintește că o societate civilă care dispune de mijloace de acțiune este o caracteristică esențială a unei democrații dinamice și este importantă din punct de vedere strategic pentru transformarea Albaniei într-un stat membru al UE;

25.  salută semnarea acordului de cooperare dintre guvernul albanez și Comisia internațională pentru persoane dispărute, care îi va permite acesteia să ajute la localizarea și identificarea persoanelor dispărute din perioada comunistă;

26.  invită autoritățile albaneze să își îmbunătățească politicile pentru persoanele cu dizabilități, care continuă să se confrunte cu dificultăți în accesul la educație, la un loc de muncă, la asistență medicală, la servicii sociale și la participarea la procesul decizional;

27.  regretă întârzierile înregistrate în crearea Biroului de Cooperare Regională pentru Tineret (RYCO) de la Tirana; îndeamnă autoritățile să sprijine activitățile RYCO într-o manieră flexibilă, pentru a permite unui număr cât mai mare de tineri să beneficieze de pe urma acestora;

28.  reiterează importanța deosebită a unor servicii mass-media publice și private profesioniste și independente; ia act de progresele parțiale înregistrate în ceea ce privește creșterea independenței autorității pentru mass-media audiovizuală și a radiodifuziunii publice din țară; solicită măsuri pentru îmbunătățirea transparenței financiare a publicității de stat în mass-media; solicită, de asemenea, măsuri de consolidare a protecției drepturilor în materie de muncă și a drepturilor sociale ale jurnaliștilor;

29.  salută înființarea Consiliului pentru mass-media albanez și subliniază rolul său în stabilirea unor standarde etice și profesionale ridicate pentru jurnaliști și mass-media, promovând în același timp independența și libertatea acestora; salută adoptarea codului de etică pentru jurnaliști revizuit, precum și a orientărilor etice pentru mijloacele de comunicare online, și solicită consolidarea principiilor acestora, pentru a menține încrederea publicului, veridicitatea, echitatea, integritatea, independența și responsabilitatea;

30.  îndeamnă autoritățile albaneze să accelereze reformele menite să sporească competitivitatea și să combată economia informală; subliniază că corupția, deficiențele legate de statul de drept și procedurile de reglementare greoaie continuă să împiedice investițiile și dezvoltarea sustenabilă a Albaniei; solicită să se continue îmbunătățirea mediului de afaceri și de investiții, prin asigurarea unui cadru de reglementare și legislativ previzibil, a securității juridice, a statului de drept, a asigurării respectării drepturilor de proprietate și a consolidării sistemului de executare a contractelor, continuând energic consolidarea finanțelor publice și a administrației fiscale;

31.  subliniază că este necesar să se asigure o convergență pozitivă a standardelor sociale în timpul procesului de aderare; salută adoptarea Agendei priorităților de la Sofia, în special faptul că aceasta pune accentul pe dezvoltarea socioeconomică și pe tineri; solicită autorităților albaneze să reanalizeze rolul parteneriatelor public-privat și impactul acestora asupra resurselor comune sau de interes public, cum ar fi autostrăzile, sănătatea, natura și patrimoniul cultural, în conformitate cu obligațiile asumate în cadrul UNESCO; solicită Albaniei să publice criteriile de acordare a asistenței sociale;

32.  își exprimă temerea cu privire la efectele negative asupra ocupării forței de muncă și a procesului de elaborare a politicilor sociale pe care le-ar putea avea desființarea Ministerului Protecției Sociale al Albaniei ca urmare a restructurării guvernamentale; îndeamnă autoritățile albaneze să încurajeze cooperarea cu sindicatele și să consolideze dialogul social; invită să se ia măsuri eficiente pentru a combate rata ridicată a șomajului, în special în rândul tinerilor și al femeilor, și să se prevină munca copiilor; solicită să se îmbunătățească în continuare calitatea educației, asigurându-se în același timp accesul la educație al întregii populații;

33.  felicită Albania pentru că, potrivit Institutului de statistică din Albania (INSTAT), nivelul șomajului a scăzut în această țară; subliniază că trebuie îmbunătățită calitatea sistemului de educație, inclusiv prin mărirea capacității, pentru a asigura dobândirea de abilități și cunoștințe conforme cu nevoile pieței muncii; subliniază necesitatea de a sprijini creșterea pe termen lung prin dezvoltarea capacității de absorbție tehnologică, cercetare, dezvoltare și inovare;

34.  îndeamnă guvernul să modernizeze sistemul educațional, pentru a construi o societate mai favorabilă incluziunii, pentru a reduce inegalitățile și discriminarea și pentru a le conferi tinerilor mijloace mai bune pentru dobândirea de aptitudini și cunoștințe;

35.  salută angajamentele asumate de Albania de a pune în aplicare Agenda privind conectivitatea în cadrul Procesului de la Berlin și adoptarea pachetului privind Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) 2018 care include proiectul de infrastructură importantă din punct de vedere strategic de reconstrucție a portului Durrës, ce consolidează legăturile Albaniei cu Croația și Italia și care oferă vecinilor Albaniei fără ieșire la mare, Kosovo și Macedonia, acces la rutele de transport maritim; îndeamnă autoritățile albaneze să accelereze planificarea și construcția secțiunilor albaneze ale rețelelor transeuropene și să continue armonizarea cadrului juridic cu acquis-ul UE; sprijină propunerea de reducere a taxelor de roaming în Balcanii de Vest pentru a promova un mediu favorabil investițiilor și pieței în drumul către o economie digitală; constată 40% din populația Albaniei locuiește în zonele rurale, dar numai 1% din această populație este conectată la internet;

36.  reiterează importanța îmbunătățirii infrastructurii publice în țările din Balcanii de Vest și cu statele membre ale UE; recomandă autorităților să accelereze realizarea proiectelor majore de infrastructură, precum legăturile feroviare și autostrada modernă dintre Tirana și Skopje, în cadrul coridorului VIII;

37.  își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la anumite proiecte economice care au avut efecte negative grave asupra mediului în zone protejate, cum ar fi stațiunile turistice foarte mari și centralele hidroelectrice de-a lungul râurilor Vjosa și Valbona; recomandă Albaniei să își reexamineze strategia privind energia din surse regenerabile și să își reducă dependența de energia hidroelectrică pentru a produce energie; Solicită, prin urmare, autorităților să se studieze investiții în proiecte din domeniul surselor regenerabile de energie în afară de energia hidroelectrică; Îndeamnă autoritățile să crească calitatea evaluărilor strategice de mediu, a evaluărilor impactului asupra mediului și a consultărilor publice cu privire la aceste proiecte, ținând seama de părerile comunităților locale; îndeamnă Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiții (BEI) să își reanalizeze sprijinul pentru proiectele de hidrocentrale în cazul în care acestea nu dispun de serioase evaluări de mediu strategice și de evaluări ale impactului asupra mediului ex ante; subliniază necesitatea de a se asigura că proiectul gazoductului transadriatic (TAP) este conform cu aspectele de mediu și sociale ale acquis-ului ; își reiterează apelul adresat Albaniei de a pune în aplicare măsurile relevante de gestionare a deșeurilor și de a se alinia la acquis-ul UE în domeniul mediului;

38.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că Albania rămâne țara din Balcanii de Vest din care se înregistrează cele mai multe intrări și șederi ilegale în statele membre, precum și cele mai multe solicitări de azil neîntemeiate adresate statelor membre; solicită să se intensifice măsurile luate în ultimele luni pentru a combate în mod eficient fenomenul cererilor de azil neîntemeiate în UE, precum și sosirile de minori neînsoțiți, inclusiv cauzele care stau la baza acestora; încurajează măsurile concrete de stimulare a ocupării forței de muncă, în special în rândul tinerilor, măsurile privind educația, condițiile de trai și sănătatea; solicită autorităților albaneze să instituie sisteme care să sprijine reintegrarea efectivă a familiilor și a copiilor la întoarcerea lor în țară;

39.  salută măsurile luate pentru a se ajunge la un acord privind cooperarea operațională dintre Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Albania, prima țară din regiune cu care s-a încheiat un astfel de acord, și încurajează continuarea cooperării la nivel operațional;

40.  invită guvernul Albaniei să respecte dispozițiile articolului 3 din Convenția europeană de extrădare, emise de Consiliul Europei, și ale articolului 19 din Carta drepturilor fundamentale a UE și să nu permită nicio extrădare în caz de infracțiuni de natură politică sau în cazul în care persoana respectivă poate fi supusă torturii sau unui tratament inuman în țara care solicită extrădarea;

41.  felicită Albania pentru succesul eforturilor sale de a împiedica fluxul de luptători străini; salută relațiile de cooperare regională stabilite pentru combaterea potențialelor amenințări teroriste; reafirmă că este necesar să se adopte măsuri suplimentare pentru a întrerupe fluxurile financiare destinate finanțării terorismului, pentru a consolida mecanismele de prevenire și monitorizare care implică societatea civilă și comunitățile religioase, precum și pentru a combate în mod eficace radicalizarea din mediul online; reiterează necesitatea de a îmbunătăți și mai mult programele de reintegrare a persoanelor returnate și a familiilor acestora și de prevenire a radicalizării în închisori, inclusiv prin întărirea implicării societății civile și a comunităților religioase;

42.  solicită o cooperare mai strânsă între Albania și UE cu privire la probleme legate de criminalitatea cibernetică și apărarea cibernetică;

43.  salută participarea activă a Albaniei la Procesul de la Berlin, la inițiativa celor șase țări din Balcanii de Vest și la alte inițiative regionale, precum și contribuția sa la consolidarea profilului Consiliului de Cooperare Regională; salută semnarea unei declarații comune privind cooperarea regională și relațiile de bună vecinătate în cadrul Procesului de la Berlin; salută rolul proactiv al Albaniei în promovarea cooperării regionale și a relațiilor de bună vecinătate cu alte țări implicate în procesul de aderare și cu statele membre învecinate și subliniază faptul că relațiile bune reprezintă o parte esențială a procesului de extindere; salută lansarea oficială a Fondului pentru Balcanii de Vest, care ar trebui să promoveze valorile comune și să dezvolte cooperarea regională între cetățeni, societatea civilă și instituțiile din regiunea Balcanilor de Vest; salută înființarea, la Tirana, a Camerei comune de comerț Albania-Serbia și încurajează întărirea cooperării comerciale și de afaceri în regiune; salută eforturile continue de a consolida cooperarea regională, în special în domeniul protecției mediului, așa cum s-a stabilit în cadrul inițiativei Trilaterala adriatică; reamintește că ar trebui evitate declarațiile și acțiunile care ar putea avea un impact negativ asupra relațiilor de bună vecinătate;

44.  își reiterează sprijinul pentru inițiativa de înființare a Comisiei regionale pentru determinarea faptelor legate de toate victimele crimelor de război și de alte încălcări grave ale drepturilor omului comise pe teritoriul fostei Iugoslavii (RECOM); îndeamnă guvernul Albaniei să conducă înființarea acesteia; subliniază importanța acestui proces și a implicării active a tuturor liderilor politici regionali pentru ca aceasta să-și poată începe activitatea fără întârziere; atrage atenția asupra propunerii de plan de acțiune a Coaliției pentru RECOM, care conține date și puncte de referință clare;

45.  felicită călduros Albania pentru eforturile sale permanente de a se alinia pe deplin tuturor pozițiilor și declarațiilor UE exprimate în contextul politicii externe și de securitate comune; invită Albania să se alinieze la poziția comună a UE privind integritatea Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale și să renunțe la acordul bilateral de imunitate încheiat cu Statele Unite ale Americii; felicită Albania pentru participarea activă la misiunile militare de gestionare a crizelor în cadrul politicii de securitate și apărare comune, precum și pentru contribuția sa la misiunile NATO de importanță strategică pentru UE;

46.  îndeamnă autoritățile albaneze să utilizeze cât mai eficace fondurile UE în toate regiunile țării; invită Comisia să garanteze o condiționalitate strictă a fondurilor IPA și să evalueze, în cadrul rapoartelor sale de țară, eficacitatea sprijinului IPA acordat Albaniei, în special în cazul priorităților-cheie și a proiectelor relevante;

47.  ia act de atmosfera constructivă din cadrul celei de-a 12-a reuniuni a Comisiei parlamentare de stabilizare și de asociere UE-Albania, desfășurată la Tirana, în perioada 12-13 februarie 2018; ia act de îmbunătățirea cooperării dintre reprezentanții majorității și cei ai opoziției din Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania; subliniază că este important să se continue colaborarea între partide în cadrul proceselor de reformă pentru aderarea la UE;

48.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și Guvernului și Parlamentului Albaniei.

  • [1] Cuvântul „romi” este utilizat drept termen generic care include diferite grupuri înrudite, indiferent dacă sunt sedentari sau nu, cum ar fi romii, așkalii, egiptenii balcanici etc., care pot fi diferite în cultură și stil de viață.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

9.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

5

5

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boștinaru, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Ivan Štefanec

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boștinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

5

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

PPE

Manolis Kefalogiannis

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 14 noiembrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate