ДОКЛАД относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС

16.10.2018 - (2018/2157(INI))

Комисия по външни работи
Докладчик: Сабине Льозинг


Процедура : 2018/2157(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0335/2018
Внесени текстове :
A8-0335/2018
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС

(2018/2157(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид принципите, залегнали в член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално насърчаването на демокрацията и правовата държава и опазването на мира, предотвратяването на конфликти и укрепването на международната сигурност,

–  като взе предвид Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (наричана по-нататък „Обща позиция“)[1],

–  като взе предвид деветнадесетия годишен доклад, изготвен съгласно член 8, параграф 2 от Общата позиция[2],

–  като взе предвид Решение (ОВППС) 2018/101 на Съвета от 22 януари 2018 година за насърчаване на ефективния контрол върху износа на оръжие[3] и Решение (ОВППС) 2017/915 на Съвета от 29 май 2017 година относно информационни дейности на Съюза в подкрепа на прилагането на Договора за търговията с оръжие[4],

–  като взе предвид актуализирания Общ списък на оръжията на Европейския съюз, приет от Съвета на 26 февруари 2018 г.[5],

–  като взе предвид Справочника на потребителя към Общата позиция, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване,

–  като взе предвид Васенаарската договореност от 12 май 1996 г. относно контрола върху износа на конвенционални оръжия, изделия и технологии с двойна употреба, наред с осъвременените през декември 2017 г. списъци на тези изделия и технологии и боеприпаси[6],

–  като взе предвид Стратегическата рамка и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията от 25 юни 2012 г., и в частност точка 11, буква д) от плана за действие, както и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията (2015 – 2019 г.) от 20 юли 2015 г., и по-специално цел 21, буква г) от него,

–  като взе предвид Договора за търговията с оръжие (ДТО), приет от Общото събрание на ООН на 2 април 2013 г.[7], който влезе в сила на 24 декември 2014 г.,

–  като взе предвид Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността[8],

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 година за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба[9], изменен с Регламент (ЕС) № 599/2014 от 16 април 2014 година, и списъка на изделия и технологии с двойна употреба в приложение I към него (наричан по-нататък „Регламент за изделията с двойна употреба“),

  като взе предвид Целите на ООН за устойчиво развитие, и по-специално цел 16 за насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие,

  като взе предвид Програмата на ООН за разоръжаване, озаглавена „Да обезопасим нашето общо бъдеще“,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2134 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание[10],

–  като взе предвид доклада на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН до Съвета по правата на човека относно въздействието на трансфера на оръжия върху упражняването на правата на човека[11],

–  като взе предвид своите предишни резолюции по въпроса, и по-специално тези от 13 септември 2017 г.[12] и от 17 декември 2015 г.[13] относно прилагането на Общата позиция,

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС (EDIDP)(COM(2017)0294) и предложението за регламент за създаване на Европейския фонд за отбрана (COM(2018)0476),

  като взе предвид своите резолюции относно хуманитарното положение в Йемен от 25 февруари 2016 г.[14], 15 юни 2017 г.[15] и 30 ноември 2017 г.[16],

  като взе предвид своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати[17],

  като взе предвид доклада на Съвета на ООН по правата на човека от 17 август 2018 г. относно положението във връзка с правата на човека в Йемен, включително нарушенията и злоупотребите от септември 2014 г. насам (A/HRC/39/43),

–  като взе предвид член 52 и член 132, параграф 2 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0335/2018),

A.  като има предвид, че неотменимото право на индивидуална или колективна самоотбрана е записано в член 51 от Устава на ООН;

Б.  като има предвид, че износът и трансферът на оръжия имат безспорно въздействие върху правата на човека и сигурността на човека, върху социално-икономическото развитие и върху демокрацията; като има предвид, че износът на оръжия допринася също и за обстоятелства, които принуждават хората да бягат от своите държави; като има предвид, че това са сериозни основания за създаване на строга, прозрачна, ефективна и всеобщо приета и определена система за контрол на оръжията;

В.  като има предвид, че Обща позиция 2008/944/ОВППС е правно обвързваща рамка, определяща осем критерия; като има предвид, че когато те не са изпълнени, издаването на разрешение за износ следва да бъде отказано (критерии 1 – 4) или поне това да бъде сериозно обмислено (критерии 5 – 8); като има предвид, че решението за трансфер или отказ на трансфер на каквито и да е военни технологии или оборудване остава да бъде по преценка на всяка държава членка съгласно член 4, параграф 2 от Общата позиция;

Г.  като има предвид, че последните данни[18] сочат, че износът на оръжия от ЕС-28 е възлизал на над 27% от общия износ в световен мащаб през периода 2013 – 2017 г., което превръща ЕС-28 колективно във втория по големина доставчик на оръжия в света след САЩ (34%) и преди Русия (22%); като има предвид, че през 2015 и 2016 г. са отчетени най-високите цифри за стойността на предоставените разрешения за износ на оръжия от началото на събирането на данни на ЕС, на обща стойност 195,95 милиарда евро през 2015 г., а според последния доклад на работна група „Износ на конвенционално оръжие“ (COARM) – през 2016 г. на стойност 191,45 милиарда евро[19]; като има предвид, че за съжаление данните за 2015 и 2016 г. са подвеждащи и неточни, тъй като обемът на разрешенията отчасти е по-скоро израз на намерение, отколкото точна цифра за реалния износ, който може да се очаква да бъде реализиран в близко бъдеще;

Д.  като има предвид, че годишните доклади на COARM досега са единственият инструмент, чиято цел е да обхване изпълнението на Общата позиция; като има предвид, че те допринесоха за по-голяма прозрачност в износа на оръжия на държавите членки и че обемът на насоките и разясненията в справочника на потребителя се е увеличил значително; като има предвид, че поради Общата позиция се е повишил обемът на данните за предоставянето на разрешения за износ на оръжия;

Е.  като има предвид, че свързаната със световната и регионалната сигурност обстановка претърпя значителни промени, особено по отношение на южните и източните съседи на Съюза, и това подчертава спешната необходимост от подобряване на методиките за изготвяне на информация за целите на оценките на риска във връзка с разрешенията за износ, както и от повишаване на сигурността на тези методики;

Ж.  като има предвид, че съобразно член 3 от Общата позиция осемте критерия определят само минимални стандарти и не засягат евентуални по-ограничителни мерки за контрол върху оръжията от страна на държавите членки; като има предвид, че процесът на вземане на решения за одобряването или отказа на разрешение за износ на оръжия е от компетентността единствено на държавите членки;

З.  като има предвид, че не всички държави членки предоставят пълни данни на работната група COARM; като има предвид, че поради различните условия за събиране на данни и процедури за представяне на отделните държави членки и тяхното различно тълкуване на осемте критерия наборите от данни са непълни и се различават, а практиките на износ на оръжия варират значително; припомня, че при обмен на информация трябва да се спазват националните законодателства и административните процедури на всяка държава;

И.  като има предвид, че понастоящем няма механизъм за стандартизирано, независимо проверяване и докладване на спазването на осемте критерия от Общата позиция;

Й.  като има предвид, че през последните години бяха приети мерки относно трафика на малки оръжия и леко въоръжение заедно с актуализиран списък на изделията и технологиите с двойна употреба съгласно Васенаарската договореност; като има предвид, че макар въпроси като контрола върху брокерската дейност с оръжия, лицензираното производство извън ЕС и контрола на крайния потребител да са включени в дневния ред и до известна степен в самата Обща позиция, много изделия, по-специално в областта на изделията с двойна употреба, кибертехнологиите и наблюдението, все още не са обхванати от системата за контрол;

К.  като има предвид, че в деветнадесетия годишен доклад се посочва, че 40,5% от разрешенията за износ на оръжия са предоставени на държави от региона на Близкия изток и Северна Африка, на стойност 77,5 милиарда евро, а на Саудитска Арабия, Египет и Обединените арабски емирства (ОАЕ) се пада по-голямата част от този износ на стойност 57,9 милиарда евро;

Л.  като има предвид, че в някои случаи оръжията, изнасяни за определени държави, например за Саудитска Арабия, ОАЕ и членовете на водената от Саудитска Арабия коалиция, са били използвани в конфликти като този в Йемен; като има предвид, че такъв износ е в явно нарушение на Общата позиция;

М.  като има предвид, че в резолюцията на Европейския парламент от 25 февруари 2016 г. относно хуманитарното положение в Йемен се призовава върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията (ВП/ЗП) да започне инициатива за налагане на оръжейно ембарго от ЕС по отношение на Саудитска Арабия;

Н.  като има предвид, че оръжията, за които е издадено разрешение за трансфер от държави – членки на ЕС и които впоследствие са използвани в настоящия конфликт в Йемен, са оказали катастрофално въздействие върху устойчивото развитие в Йемен;

О.  като има предвид, че секторът на отбраната се превърна във фокус на политиката на ЕС, като в Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз (EUGS) се посочва, че „устойчивата, иновативна и конкурентоспособна европейска отбранителна промишленост е от съществено значение за стратегическата самостоятелност на Европа и за надеждна ОПСО“[20]; като има предвид, че износът на оръжие е от съществено значение за укрепването на промишлената и технологичната база на европейската отбрана и че приоритет на отбранителната промишленост е да гарантира отбраната и сигурността на държавите – членки на ЕС, като едновременно с това допринася за прилагането на ОВППС; като има предвид, че основната задача на Европейския фонд за отбрана и неговия предшественик, Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, която наскоро беше стартирана, е да „подкрепя конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост“[21];

П.  като има предвид, че мерките за прозрачност, като например контролът върху износа на оръжия, допринасят за укрепване на доверието между държавите;

Р.  като има предвид, че член 10 от Общата позиция посочва ясно, че спазването на осемте критерия има предимство пред всякакви икономически, социални, търговски или промишлени интереси на държавите членки;

Засилване на Общата позиция и подобряване на нейното изпълнение

1.  подчертава, че държавите имат законното право да придобиват военни технологии за целите на самоотбраната; отбелязва, че поддържането на отбранителна промишленост служи като част от самоотбраната на държавите членки;

2.  отбелязва, че европейският пазар в областта на отбраната служи като инструмент за гарантиране на сигурността и отбраната на държавите членки и гражданите на Съюза и допринася за прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), и по-специално на общата политика за сигурност и отбрана (ОПССО); призовава държавите членки да преодолеят настоящата липса на ефективност на разходите за отбрана, дължаща се на дублиране, разпокъсаност и липса на оперативна съвместимост, и да се стремят ЕС да се превърне в гарант на сигурността, което може да се постигне и чрез по-добро контролиране на износа на оръжия;

3.  отчита факта, че ЕС е единственият съюз от държави, разполагащ със законно обвързваща рамка, чрез която се подобрява контролът върху износа на оръжия, включително в региони и държави в криза със съмнителни постижения в областта на правата на човека; приветства в тази връзка факта, че трети държави от Европа и извън Европа са се присъединили към системата за контрол върху износа на оръжия въз основа на Общата позиция; насърчава също останалите държави кандидатки, държавите, които са в процес на получаване на статут на кандидатки, или държавите, които по друг начин желаят да тръгнат по пътя на присъединяването към ЕС, да прилагат разпоредбите на Общата позиция;

4.  подчертава неотложната необходимост от засилване ролята на делегациите на ЕС за подпомагането на държавите членки и ЕСВД при техните оценки на риска във връзка с разрешенията за износ и упражняването на контрол върху крайните потребители, контрол след извършване на доставката и проверки на място;

5.  отбелязва, че осемте критерия се прилагат и тълкуват по различен начин в държавите членки; призовава за уеднаквено, последователно и координирано спазване на осемте критерия и пълно прилагане на Общата позиция с всички нейни задължения;

6.  счита, че в методологията за оценките на риска във връзка с разрешенията за износ следва да се възприеме принцип на предпазливост и че държавите членки, освен да преценяват дали конкретни военни технологии биха могли да се използват за вътрешни репресии или други нежелани цели, следва също така да извършват оценка на рисковете въз основа на цялостното положение в държавата на местоназначение, като вземат предвид фактори като състоянието на демокрацията, правовата държава и социално-икономическото развитие;

7.  в съответствие със своите препоръки от 13 септември 2017 г., призовава държавите членки и ЕСВД да използват настоящия процес на преразглеждане, за да укрепят механизмите за обмен на информация чрез предоставяне на качествено и количествено по-добра информация относно оценките на риска във връзка с разрешенията за износ, като:

a)  предоставят повече информация относно разрешенията за износ и самия износ, която да се споделя систематично и своевременно, включително относно крайните потребители, които са считани за проблемни, случаите на пренасочване, сертификатите за краен потребител, които са фалшифицирани или по друг начин са причина за безпокойство, и подозрителните брокери или транспортни дружества, в съответствие с вътрешното законодателство;

б)  поддържат списък на субекти и лица, осъдени за нарушаване на законодателството, свързано с износа на оръжия, както и списък на случаи на констатирано отклоняване и на лица, за които е известно или за които има съмнения, че са замесени в незаконна търговия с оръжие или в дейности, представляващи заплаха за международната и националната сигурност;

в)  споделят най-добрите практики, приети за прилагане на осемте критерия;

г)  превърнат настоящия справочник на потребителя в интерактивен онлайн ресурс;

д)  превърнат до края на 2019 г. годишния доклад на ЕС в отворена и публична онлайн база данни, позволяваща търсене онлайн, като новият формат бъде прилаган за данните за 2017 г.;

е)  насърчават ясни и добре определени, основаващи се на обмена на информация процедури за сътрудничество между правоприлагащите агенции и граничните органи, с цел засилване на сътрудничеството в областта на сигурността и изкореняване на незаконната търговия с оръжие, която представлява риск за сигурността на ЕС и неговите граждани;

8.  призовава държавите членки и ЕСВД да увеличат броя на служителите, работещи по въпроси, свързани с износа, както на национално равнище, така и на равнището на ЕС; насърчава използването на средства от ЕС за изграждане на капацитет сред длъжностни лица по издаването на разрешения и изпълнението в държавите членки;

9.  припомня, че сред причините за установяването на Общата позиция е да се предотврати използването на европейски оръжия срещу въоръжените сили на държавите членки и да се предотвратят нарушения на правата на човека и удължаване на въоръжени конфликти; отново заявява, че Общата позиция определя минимални изисквания, които държавите членки трябва да прилагат в областта контрола върху износа на оръжия, и че тя включва задължение за оценка на дадено заявление за разрешение за износ спрямо всичките осем критерия, посочени в нея;

10.  критикува системното неспазване на осемте критерия от държавите членки и факта, че военните технологии достигат до дестинации и крайни потребители, които не отговарят на критериите, определени в Общата позиция; повтаря призива си за независима оценка на спазването от страна на държавите членки на осемте критерия от Общата позиция; счита, че следва да се насърчава по-голямо сближаване при прилагането на осемте критерия; изразява съжаление за липсата на разпоредби относно санкции за държавите членки, които не са проверили предварително дали са спазени осемте критерия, преди да предоставят разрешения; настоятелно призовава държавите членки да подобрят съгласуваността на прилагането на Общата позиция и им препоръчва да приемат разпоредби за провеждане на независими проверки;

11.  счита, че износът за Саудитска Арабия, ОАЕ и други членове на водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен не отговаря най-малкото на втория критерий поради участието на тези държави в тежки нарушения на хуманитарното право, установени от компетентните органи на ООН; отново повтаря своя призив от 13 септември 2017 г. във връзка с неотложната необходимост от налагане на оръжейно ембарго върху Саудитска Арабия и призовава ЗП/ВП и Съвета да включат в подобно ембарго и всички останали членове на водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен;

12.  счита, че е необходимо да се започне процес, водещ до създаването на механизъм за санкциониране на държавите членки, които не спазват Общата позиция;

13.  отбелязва, че някои държави членки са спрели да предоставят оръжия на Саудитска Арабия и други членове на водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен поради техните действия, докато други продължават да доставят военни технологии; поздравява тези държави членки, като например Испания, Германия и Нидерландия, които са променили практиката си по отношение на конфликта в Йемен; изразява дълбоко съжаление обаче относно факта, че други държави членки изглежда не отчитат поведението на държавата на местоназначение и крайната употреба на изнесеното оръжие и амуниции; подчертава, че тези разлики в практиките рискуват да подкопаят целия европейски режим на контрол на оръжията;

14.  изразява тревога от факта, че почти всички заявления за разрешения за износ за конкретни държави като Египет и Саудитска Арабия са били одобрени, въпреки че износът за тези държави нарушава най-малко критерии 1 – 6 от Общата позиция, като се има предвид също така, че неспазването на критерии 1– 4 трябва да доведе до отказ на разрешение; изразява съжаление, че почти всички заявления за разрешения (95%) за износ в Саудитска Арабия са били одобрени, що се отнася до категория ML9[22] (военни кораби, които се използват за военноморската блокада на Йемен) и категории ML10 (въздухоплавателни средства) и ML4 (бомби и др.), които са от първостепенно значение за въздушната кампания, допринасят за влошаването на хуманитарната ситуация, за подкопаването на устойчивото развитие на цялата държава и за продължаващото страдание на населението на Йемен;

15.  заявява, че е потресен от количеството произведени в ЕС оръжия и боеприпаси, които бяха открити в ръцете на Даиш в Сирия и Ирак; отбелязва, че България и Румъния не са приложили ефективно Общата позиция по отношение на повторните трансфери, които са в разрез със сертификатите за краен потребител; призовава всички държави членки да отказват подобни трансфери в бъдеще, по-специално за САЩ и Саудитска Арабия, и призовава ЕСВД и държавите членки, и по-специално България и Румъния, да обяснят в контекста на работна група COARM, а също така публично пред подкомисията на Парламента по сигурност и отбрана (SEDE) какви стъпки са предприети по този въпрос; призовава ЕСВД да разгледа многото случаи, разкрити в неотдавнашния доклад на Организацията за изследване на оръжия в райони на конфликт, и да проучи по-ефективни методи за оценка на риска от отклоняване в рамките на работната група COARM и други съответни форуми, включително, в контекста на процеса на преразглеждане, да създаде задължение за държавите членки да отказват разрешения за износ, ако съществува ясен риск предназначените за износ военни технологии или оборудване да бъдат отклонени; решава да започне проучване по този въпрос;

16.  изразява загриженост, че доставката на оръжейни системи във време на война и в ситуации на значително политическо напрежение може да засегне непропорционално цивилното население; подчертава, че конфликтите следва да се разрешават предимно по дипломатически път; поради това призовава държавите членки да предприемат стъпки към истинска обща външна политика и политика на сигурност;

17.  признава, че по-доброто прилагане на осмия критерий би допринесло в решителна степен за постигане на целите за съгласуваност на политиките на ЕС за развитие и на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), по-специално на ЦУР 16.4; призовава държавите членки и ЕСВД да използват текущия процес на преразглеждане на Общата позиция за тази цел; препоръчва да се актуализира справочникът на потребителя в това отношение, с фокус не само върху въздействието върху развитието от закупуването на оръжия в държавата получател, но и върху потенциалната вреда за развитието, свързана с използването на оръжия, включително в държави, различни от получателя;

18.  предлага да се проучат възможности ЕС да подкрепя държавите членки при спазването на осемте критерия на Общата позиция, по-специално като предоставя информация във фазата на оценка на риска, проверките относно крайните ползватели, предварителните проверки на пратките, а така също и редовно актуализиран списък на третите държави, които спазват критериите на Общата позиция;

19.  отбелязва, че Съветът извършва повторна оценка на прилагането на Общата позиция и на изпълнението на нейните цели през 2018 г.; призовава Общата позиция да бъде преразгледана, за да се определи как тя се прилага на национално равнище, включително оценка на различните начини, по които тя се прилага в законовите и подзаконовите уредби на държавите членки, методите, използвани за оценка на заявленията за разрешения, и участващите държавни агенции и министерства; във връзка с това подчертава, че проектите, финансирани по линия на новостартираната EDIDP и бъдещия Фонд за отбрана, трябва да са контролирани на национално равнище и на равнище ЕС от механизми/режими за докладване и да подлежат на пълен парламентарен контрол; счита, че и предложеният Механизъм за подкрепа на мира трябва да бъде предмет на парламентарен контрол;

20.  призовава държавите членки да преодолеят настоящата липса на ефективност на разходите за отбрана, дължаща се на дублиране, разпокъсаност и липса на оперативна съвместимост, и да се стремят ЕС да се превърне в гарант на сигурността, което може да се постигне и чрез по-добро контролиране на износа на оръжия;

21.  потвърждава позицията си, приета на 28 януари 2018 г. относно регламента за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), особено по отношение на член 6, параграф 4б за забрана на действията във връзка с малки оръжия и леко въоръжение, когато се разработват главно с цел износ; призовава за идентичен подход в контекста на предстоящия регламент за създаване на Европейски фонд за отбрана (EDF);

22.  счита, че в контекста на Брексит би било важно Обединеното кралство да поеме ангажимент да остане обвързано с Общата позиция и да прилага оперативните ѝ разпоредби, както правят други европейски трети държави;

23.  подчертава, че амбицията за увеличаване на конкурентоспособността на европейския сектор на отбраната не трябва да подкопава прилагането на осемте критерия на Общата позиция, тъй като те имат предимство пред всякакви икономически, търговски, социални или промишлени интереси на държавите членки;

24.  счита, че прилагането на Директива 2009/43/ЕО за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността, следва да бъде в съответствие с Общата позиция, включително по отношение на резервни части и компоненти; отбелязва, че приложното поле на Общата позиция не е ограничително и че съответно осемте критерия се прилагат и по отношение на трансфери в рамките на ЕС;

25.  отново изтъква отрицателното въздействие, което недостатъчно контролираният износ на технологии за кибернаблюдение, осъществяван от дружества от ЕС, може да окаже върху сигурността на цифровата инфраструктура на ЕС и върху зачитането на правата на човека; в тази връзка подчертава значението на бързото, ефективно и всеобхватно актуализиране на Регламента на ЕС за изделията и технологиите с двойна употреба, припомня позицията на Парламента по предложението на Комисията, подкрепена от огромно мнозинство през януари 2018 г., и предлага Съветът да излезе с амбициозна позиция, за да се даде възможност на съзаконодателите да постигнат споразумение преди края на настоящия законодателен мандат; призовава държавите членки, що се отнася до контрола на износа и прилагането на осемте критерия, да обърнат повече внимание на изделията, които могат да имат както цивилна, така и военна употреба, като например техниката за наблюдение, а така също и на компонентите, които могат да се използват за кибервойна или за нарушения на правата на човека; настоятелно призовава държавите членки и Комисията да инвестират достатъчно средства в технологии и човешки ресурси, за да обучат отделни лица по специални програми за киберсигурност; призовава държавите членки да насърчават в международен мащаб добавянето на съответните изделия в контролните списъци (по-специално по Васенаарската договореност);

26.  насърчава държавите членки да извършват по-подробна проверка на лицензираното производство от трети държави и да гарантират по-добри предпазни мерки срещу нежелана употреба; настоява за стриктно прилагане на Общата позиция по отношение на лицензираното производство в трети държави; призовава за ограничаване на договореностите за лицензирано производство до държави, които са страни по ДТО или са го подписали, и тези трети държави да бъдат задължени да извършват износ единствено на оборудване, произведено по лиценз и изрично разрешено от първоначалната държава членка износител;

27.  подчертава необходимостта от разработване на подход за справяне със ситуации, при които държавите членки тълкуват по различен начин осемте критерия от Общата позиция за износа на продукти, които по същество са подобни, за сходни дестинации и крайни потребители, с цел запазване на еднакви условия на конкуренция и доверието в ЕС в чужбина;

28.  изисква от държавите членки и от ЕСВД да разработят конкретна стратегия за официална защита на лица, които сигнализират във връзка с практики, извършени от организации и компании в отбранителната промишленост, които са в противоречие с критериите и принципите на Общата позиция;

29.  освен това призовава за разширяване и прилагане на осемте критерия също и по отношение на прехвърлянето на военни и полицейски служители, както и на служители по сигурността, по отношение на свързани с износа на оръжие услуги, ноу-хау и обучение, технологии за сигурност, както и по отношение на частни военни служби и служби за сигурност;

30.  призовава държавите членки и ЕСВД да си сътрудничат тясно, за да предотвратяват рисковете, произтичащи от пренасочването и съхранението на оръжие, като например незаконния трафик и контрабандата на оръжие; подчертава риска от обратно връщане в ЕС (посредством контрабандата и трафика на оръжие) на оръжия, изнесени в трети държави;

31.  призовава държавите членки и ЕСВД да добавят нов критерий към Общата позиция с цел да се гарантира, че при предоставянето на разрешения се взема надлежно под внимание рискът от корупция във връзка със съответния износ;

Годишен доклад на работната група на Съвета COARM

32.  отчита усилията на работната група на Съвета COARM по отношение на сътрудничеството, координацията и сближаването (като посочва особено Справочника на потребителя към Общата позиция) и укрепването и прилагането на Общата позиция, по-специално във връзка с кампании за повишаване на осведомеността и процеси на сближаване или хармонизиране в рамките на ЕС и с трети държави;

33.  изразява съжаление за много късното публикуване на осемнадесетия годишен доклад за 2015 г. през март 2017 г. и на деветнадесетия годишен доклад за 2016 г. през февруари 2018 г.; призовава за гарантиране на по-стандартизирана и навременна процедура за докладване и представяне на информацията, чрез поставяне на точно определен срок за изпращане на данни, който е не по-късно от месец януари на годината, следваща годината, в която се е състоял износът, и чрез определяне на фиксирана дата на публикуване, която е не по-късно от месец март на годината, следваща годината на износа;

34.  припомня, че съгласно член 8, параграф 2 от Общата позиция всички държави членки са задължени да докладват за своя износ на оръжия, и настоятелно призовава всички държави членки да изпълняват изцяло своите задължения, както е предвидено в Общата позиция; подчертава, че висококачествените, дезагрегирани данни за действителните доставки са от съществено значение за разбиране на начина, по който се прилагат осемте критерия;

35.  критикува факта, че редица държави членки не са представили пълна информация за деветнадесетия годишен доклад въз основа на подробни данни за отделните държави; изразява загриженост, че в резултат на това в годишния доклад на COARM липсва важна информация и че следователно той не е актуален и не може да представи пълна картина на износа на държавите членки; счита, че следва да се създаде стандартизирана система за проверка и докладване с цел предоставяне на по-подробна и изчерпателна информация; отново отправя своето искане всички държави членки, които не са представили пълни данни, да предоставят допълнителна информация за предишния си износ с оглед на следващия годишен доклад;

36.  отбелязва, че според деветнадесетия годишен доклад има разлика в критериите, на които се позовават отказите, като критерий 1 се посочва 82 пъти, критерий 2 – 119 пъти, критерий 3 – 103 пъти, критерий 4 – 85 пъти, критерий 5 – 8 пъти, критерий 6 – 12 пъти, критерий 7 – 139 пъти и критерий 8 веднъж; отбелязва със загриженост, че броят на отказаните разрешения е намалял в абсолютно и в относително изражение (през 2016 г. са били отказани само 0,76% от заявленията за разрешения в сравнение с почти 1% през 2015 г.); отбелязва с разочарование продължаващата липса в доклада на данни относно резултата от консултациите, свързани с уведомленията за отказ, и призовава държавите членки да включват такива данни в бъдещите годишни доклади;

37.  предлага от държавите членки да се събере допълнителна информация, която да бъде публикувана на национално равнище и в годишния доклад на COARM; предлага също така да се представи общ преглед на тенденцията в сравнение с предходни години, заедно с обобщени данни, които да бъдат добавени към годишния доклад на COARM;

Парламентът и гражданското общество

38.  отбелязва, че не всички национални парламенти от ЕС контролират решенията на държавата да издава разрешения; посочва Правилника за дейността на Европейския парламент, който предвижда възможност за редовни отговори на годишните доклади на ЕС за износа на оръжия, и призовава в това отношение за подобряване на настоящата ситуация и за гарантиране, че Парламентът ще отговори на годишния доклад на работната група COARM със свой собствен годишен доклад, който следва да бъде извън квотата; призовава националните парламенти да обменят всякакви съществуващи най-добри практики в областта на докладването и надзора на износа на оръжия;

39.  подчертава важната роля на националните парламенти, Европейския парламент, гражданското общество, органите за контрол на износа на оръжия и браншовите организации както за подкрепата и насърчаването на договорените стандарти, залегнали в Общата позиция, на национално и европейско равнище, така и за установяването на прозрачна, подлежаща на отчетност система за контрол; поради това призовава за прозрачен и стабилен механизъм за контрол, който укрепва ролята на парламентите и на гражданското общество; насърчава националните парламенти, гражданското общество и академичната общност да упражняват независим контрол върху търговията с оръжие и призовава държавите членки и ЕСВД да подкрепят такива дейности, включително и с финансови средства;

40.  подчертава значението и легитимността на парламентарния надзор по отношение на данните, свързани с контрола върху износа на оръжия, и начина, по който се извършва този контрол; в тази връзка призовава за нужните мерки, подкрепа и информация, за да се гарантира, че функцията за публичен надзор може да бъде изцяло осъществена;

41.  предлага износът на продукти, финансирани по линия на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и/или Европейския фонд за отбрана, да бъде включван отделно в данните, подавани на работна група COARM, за да се гарантира строго наблюдение на тези продукти, които са финансирани от европейския бюджет; призовава Съветът и Парламентът да договорят подробен режим на тълкуване и прилагане, включително надзорен орган, орган за налагане на санкции и комисия по етика, за да се гарантира, че критериите от Общата позиция се прилагат най-малко към продуктите, финансирани по линия на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и/или Европейския фонд за отбрана, за да се осигурят равнопоставени рамки за износ за участващите държави; счита, че общото тълкуване и прилагане следва в перспектива да е приложимо към целия износ на оръжия от държавите членки;

Международен контрол върху оръжията и разоръжаване

42.  посочва амбициите на ЕС да стане фактор от световно значение за мира; счита, че ЕС следва да поеме своята нараснала отговорност за мира и сигурността в Европа и по света посредством допълнително подобрени механизми за контрол на износа и инициативи за разоръжаване и че като отговорен световен участник той следва да води, а именно ЕС следва да играе активна роля и държавите членки да полагат всички усилия за постигане на обща позиция в областите на неразпространението на оръжия, разоръжаването в световен мащаб и контрола на трансфера на оръжия, а така също и в насърчаването на научни изследвания и разработване на технологии и процеси за преобразуване на структури от военна за гражданска употреба, и чрез мерки като предоставяне на стимули за износ за съответните изделия;

43.  припомня, че всички държави членки са подписали Договора за търговията с оръжие (ДТО); призовава за всеобщо прилагане на ДТО и за по-голямо внимание към държавите, които не са го подписали; също така приветства усилията за осведомяване относно ДТО и подкрепя неговото ефективно прилагане;

44.  насърчава държавите членки да подпомагат третите държави при изготвянето, актуализирането и прилагането на системи за контрол на оръжията в съответствие с Общата позиция;

45.  отново изразява позицията си относно смъртоносните автономни оръжейни системи (САОС); призовава за забрана на износа на продукти, които се използват в разработването и производството на такива оръжейни системи;

46.  посочва, че едно ефективно международно споразумение за контрол на износа на оръжия следва да включва всички трансфери, включително трансфери между държави, трансфери между държави и недържавни крайни потребители, лизинга, отпускането на заеми, подаряването или трансфера под формата на помощи или други услуги;

°

°  °

47.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на НАТО и на генералния секретар на Обединените нации.

 • [1]  OВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.
 • [2]  ОВ C 56, 14.2.2018 г., стр. 1.
 • [3]  OВ L 17, 23.1.2018 г., стр. 40.
 • [4]  OВ L 139, 30.5.2017 г., стр. 38.
 • [5]  ОВ C 98, 15.3.2018 г., стр. 1.
 • [6]  http://www.wassenaar.org/control-lists/, „Списък на изделия и технологии с двойна употреба и списък на мунициите“ по Васенаарската договореност относно контрола върху износа на конвенционални оръжия, изделия и технологии с двойна употреба.
 • [7]  Договор за търговията с оръжие, ООН, 13-27217.
 • [8]  OВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1.
 • [9]  OВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1.
 • [10]  OВ L 338, 13.12.2016 г., стр. 1.
 • [11]  A/HRC/35/8.
 • [12]  Приети текстове, P8_TA(2017)0344.
 • [13]  ОВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 178.
 • [14]  Приети текстове, P8_TA(2016)0066.
 • [15]  Приети текстове, P8_TA(2017)0273.
 • [16] Приети текстове, P8_TA(2017)0473.
 • [17]  Приети текстове, P7_TA(2014)0172.
 • [18]  Trends in internationаl arms transfers, 2017 (Тенденции в международния трансфер на оръжия за 2017 г.), SIPRI Fact Sheet, март 2018 г.
 • [19]  http://enaat.org/eu-export-browser/licence.de.html
 • [20]  „Обща визия, общи действия: по-силна Европа – Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз“, Брюксел, юни 2016 г.
 • [21]  Начало на дейността на Европейския фонд за отбрана, COM(2017)0295, 7 юни 2017 г.
 • [22]  Военни кораби (подводни или надводни), специално военноморско оборудване, принадлежности, компоненти и други надводни съдове http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0406(01)&from=EN

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

4

12

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Norica Nicolai, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Ivan Štefanec

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Norica Nicolai

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Bodil Valero

4

-

ECR

Charles Tannock

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

12

0

PPE

Lorenzo Cesa, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Željana Zovko

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 6 ноември 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност