ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст)

16.10.2018 - (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Джули Гърлинг
(Преработка – член 104 от Правилника за дейността)


Процедура : 2018/0070(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0336/2018
Внесени текстове :
A8-0336/2018
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст)

(COM(2018)0144 – C8‑0124/2018 – 2018/0070(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0144),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0124/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 юли 2018 г.[1],

–  след като се консултира с Комитета на регионите,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове[2],

–  като взе предвид писмото от 10 септември 2018 г., изпратено от комисията по правни въпроси до комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните съгласно член 104, параграф 3 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0336/2018),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Когато разпоредбите на Конвенцията се прилагат на равнището на Съюза , необходимо е да се гарантират координацията и последователността с разпоредбите на Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химикали и пестициди, която бе одобрена от Съюза на 19 декември 2002 г.17 и с тези на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, която бе одобрена от Съюза на 1 февруари 1993 г. . Координацията и последователността следва да се запазват и когато се участва в прилагането и по-нататъшното разработване на стратегическия подход при международното управление на химикали (SAICM) , приет от Първата международна конференция за управление на химикалите, проведена в Дубай на 6 февруари 2006 г. в рамките на Обединените нации.

(5)  Когато разпоредбите на Конвенцията се прилагат на равнището на Съюза, необходимо е да се гарантират координацията и последователността с разпоредбите на Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химикали и пестициди, която бе одобрена от Съюза на 19 декември 2002 г.17; на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, която бе одобрена от Съюза на 1 февруари 1993 г.18; на Конвенцията Минамата относно живака, която бе одобрена от Съюза на 11 май 2017 г.18а. Координацията и последователността следва да се запазват и когато се участва в прилагането и по-нататъшното разработване на стратегическия подход при международното управление на химикали (SAICM) , приет от Първата международна конференция за управление на химикалите, проведена в Дубай на 6 февруари 2006 г. в рамките на Обединените нации.

_________________

_________________

17 OВ L 63, 6.3.2003 г, стр. 29.

17 OВ L 63, 6.3.2003 г, стр. 29.

18 OВ L 39, 16.12.1993 г, стр. 3.

18 OВ L 39, 16.12.1993 г, стр. 3.

 

18a OВ L 142, 2.6.2017 г., стp. 4.

Обосновка

Разпоредбите на Конвенцията Минамата са от особено значение за Регламента относно УОЗ. Поради това е целесъобразно и важно в съображенията да има позоваване на тази конвенция.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Излезлите от употреба или неправилно управляваните запаси от УОЗ могат да изложат на сериозна опасност околната среда и човешкото здраве, например чрез замърсяване на почвата и подземните води. Следователно е целесъобразно да се предвидят правила по отношение на управлението на посочените запаси, които са по-строги от онези, които са установени в Конвенцията. Запасите от забранени вещества следва да се обработват като отпадъци, докато запасите от вещества, чието производство или употреба са все още позволени, следва да се нотифицират на компетентните органи и да се осъществява съответен контрол върху тях. По-специално, съществуващите запаси, които се състоят от или съдържат забранени УОЗ, следва да се управляват като отпадъци във възможно най-кратки срокове.

(10)  Излезлите от употреба или неправилно управляваните запаси от УОЗ могат да изложат на сериозна опасност околната среда и човешкото здраве, например чрез замърсяване на почвата и подземните води. Следователно е целесъобразно да се предвидят правила по отношение на управлението на посочените запаси, които са по-строги от онези, които са установени в Конвенцията. Запасите от забранени вещества следва да се обработват като отпадъци, докато запасите от вещества, чието производство или употреба са все още позволени, следва да се нотифицират на компетентните органи и да се осъществява съответен контрол върху тях. По-специално, съществуващите запаси, които се състоят от или съдържат забранени УОЗ, следва да се управляват като отпадъци във възможно най-кратки срокове. Ако в бъдеще се забранят други вещества, запасите от тях също следва да се унищожават незабавно, като не следва да се натрупват нови запаси. С оглед на специфичните проблеми в някои държави членки следва да се осигури адекватна финансова и техническа помощ чрез съществуващите финансови инструменти на Съюза.

Обосновка

Оригиналният текст следва да бъде запазен, с лека актуализация.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  В съответствие с Протокола и Конвенцията, емисиите на УОЗ , които са непреднамерено получени странични продукти от промишлени процеси, следва да се установят и намалят възможно най-бързо, като крайната цел е елиминирането им, когато е приложимо. С цел да се намалят емисиите трайно и финансово изгодно, следва да се прилагат и разработват подходящи национални планове за действие, които обхващат всички източници и мерки, включително тези, установени в съществуващото законодателство на Съюза . За тази цел следва да се разработят подходящите инструменти в рамките на Конвенцията.

(11)  В съответствие с Протокола и Конвенцията, емисиите на УОЗ , които са непреднамерено получени странични продукти от промишлени процеси, следва да се установят и намалят възможно най-бързо, като крайната цел е елиминирането им, когато е приложимо. С цел да се намалят емисиите трайно и финансово изгодно във възможно най-кратък срок, следва да се прилагат и разработват подходящи национални планове за действие, които обхващат всички източници и мерки, включително тези, установени в съществуващото законодателство на Съюза. За тази цел следва да се разработят подходящите инструменти в рамките на Конвенцията.

Обосновка

С изменението текстът се привежда в съответствие с този, който е в сила понастоящем, докато в предложението на Комисията се заличава посочването на „във възможно най-кратък срок“.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Необходимо е да се осигури ефективна координация и ефективно управление по техническите и административните аспекти на настоящия регламент на равнището на Съюза. Европейската агенция по химикали (наричана по-долу „Агенцията“), създадена с Регламент (ЕО) № 1907/2006, притежава компетентност и опит при прилагането на законодателството на Съюза и международните споразумения по отношение на химикалите. Затова държавите членки и Агенцията следва да поемат задачи във връзка с административните, техническите и научните аспекти на прилагането на настоящия регламент и във връзка с обмена на информация. Ролята на Агенцията следва да включва подготовката и проучването на техническите досиета, включително консултациите със заинтересованите страни, а също и изготвянето на становища, които могат да се използват от Комисията, когато тя трябва да вземе решение дали да представи предложение за вписване на вещество като УОЗ в Конвенцията или Протокола. Освен това, Комисията, държавите членки и Агенцията следва да си сътрудничат с цел ефективно да прилагат международните задължения на Съюза по Конвенцията.

(15)  Необходимо е да се осигури ефективна координация и ефективно управление по техническите и административните аспекти на настоящия регламент на равнището на Съюза. Европейската агенция по химикали (наричана по-долу „Агенцията“), създадена с Регламент (ЕО) № 1907/2006, притежава компетентност и опит при прилагането на законодателството на Съюза и международните споразумения по отношение на химикалите. Затова държавите членки и Агенцията следва да поемат задачи във връзка с административните, техническите и научните аспекти на прилагането на настоящия регламент и във връзка с обмена на информация. Необходимо е ролята на Агенцията да обхваща подготовката и проучването на техническите досиета, включително консултациите със заинтересованите страни, а също и изготвянето на становища, които да се използват от Комисията, когато тя трябва да вземе решение дали да представи предложение за вписване на вещество като УОЗ в Конвенцията или Протокола. Освен това, Комисията, държавите членки и Агенцията следва да си сътрудничат с цел ефективно да прилагат международните задължения на Съюза по Конвенцията.

Обосновка

Важно е да се гарантира, че ECHA има всички правомощия да извършва подробни оценки на това дали включването в списъка по Стокхолмската конвенция е най-подходящата мярка за управление на риска за дадено вещество, за да се оказва необходимата подкрепа на Комисията и Съвета относно възможни вписвания.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Конвенцията предвижда всяка страна по Конвенцията да разработва и да се стреми да прилага, както е целесъобразно, план за изпълнение на своите задължения в нейните рамки. Държавите членки следва да осигурят възможности за участие на обществеността при създаването, прилагането и актуализирането на плановете им за изпълнение. Тъй като Съюзът и държавите членки си поделят компетенциите по този въпрос, плановете за изпълнение следва да се съставят както на национално равнище, така и на равнището на Съюза. Следва да се насърчават сътрудничеството и обменът на информация между Комисията, Агенцията и органите на държавите членки.

(16)  Конвенцията предвижда всяка страна по Конвенцията да разработва и да се стреми да прилага, както е целесъобразно, план за изпълнение на своите задължения в нейните рамки и да го предоставя на Конференцията на страните по Конвенцията във възможно най-кратък срок, най-късно до ... [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Държавите членки следва да осигурят възможности за участие на обществеността при създаването, прилагането и актуализирането на плановете им за изпълнение. Тъй като Съюзът и държавите членки си поделят компетенциите по този въпрос, плановете за изпълнение следва да се съставят както на национално равнище, така и на равнището на Съюза. Следва да се насърчават сътрудничеството и обменът на информация между Комисията, Агенцията и органите на държавите членки.

Обосновка

Вж. член 7 от Стокхолмската конвенция: всяка страна по Конвенцията „предоставя плана за изпълнение на задълженията си на Конференцията на страните в двугодишен срок от датата на влизане в сила на конвенцията за нея“.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Производството и употребата като междинни продукти, използвани в затворена система, на вписаните в част А от приложение I или в Част А от приложение II към настоящия регламент вещества следва да се разрешават, само ако в посоченото приложение изрично е включена обяснителна бележка за това, и ако производителят потвърди пред съответната държава членка, че веществото се произвежда и употребява при строго контролирани условия.

(17)  Производството и употребата като междинни продукти, използвани в затворена система, на вписаните в част А от приложение I или в Част А от приложение II към настоящия регламент вещества следва да се разрешават, само ако в посоченото приложение изрично е включена обяснителна бележка за това, и ако производителят потвърди пред съответната държава членка, че веществото се произвежда и употребява само при строго контролирани условия, а именно – без да създава значителни рискове за околната среда или човешкото здраве и при отсъствието на технически осъществими алтернативи.

Обосновка

Това изменение се свързва с измененията, внесени за член 4, параграф 3, буква б) и член 4, параграф 3, буква г), като така съответното съображение се изменя аналогично.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  В съответствие с Конвенцията и Протокола, информацията относно УОЗ следва да се предоставя на други страни по посочените споразумения. Обменът на информация с трети държави, които не са страни по тези споразумения, също следва да се насърчава.

(18)  В съответствие с Конвенцията и Протокола, информацията относно УОЗ следва да се предоставя на други страни по посочените споразумения. Обменът на информация с трети държави, които не са страни по тези споразумения, също следва да се насърчава. Също така Конвенцията изисква всяка страна по нея да разработи подходящи стратегии за идентифициране на терените, замърсени с УОЗ, а със Седмата програма на Съюза за действие за околната среда за периода до 2020 г. Съюзът и неговите държави членки се ангажират да увеличат усилията си за саниране на замърсените терени.

Обосновка

Това изменение привежда съображението в съответствие с измененията на член 11, параграфи 2 и 3.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Тъй като често обществото не е осведомено относно опасностите, които УОЗ поставят пред здравето на сегашното и бъдещите поколения, както и пред околната среда, по-специално в развиващите се страни, има нужда от по-широко разпространение на информацията, за да се увеличи нивото на предпазливост и разбиране от страна на обществеността на причините за установяване на ограниченията и забраните. В съответствие с Конвенцията, когато е целесъобразно, следва да се насърчават и подпомагат програмите за информиране на обществеността относно веществата , особено на най-уязвимите групи, както и програмите за обучение на работници, учени, преподаватели, технически и управленски персонал.

(19)  Тъй като често обществото не е осведомено относно опасностите, които УОЗ поставят пред здравето на сегашното и бъдещите поколения, както и пред околната среда, по-специално в развиващите се страни, има нужда от по-широко разпространение на информацията, за да се увеличи нивото на предпазливост и разбиране от страна на обществеността на причините за установяване на ограниченията и забраните. В съответствие с Конвенцията, когато е целесъобразно, следва да се насърчават и подпомагат програмите за информиране на обществеността относно веществата по отношение на тяхното влияние върху здравето и околната среда, особено на най-уязвимите групи, както и програмите за обучение на работници, учени, преподаватели, технически и управленски персонал. Съюзът следва да гарантира достъп до информация и участие на обществеността, прилагайки Конвенцията на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенцията от Орхус), одобрена от Съюза на 17 февруари 2005 г.

 

_________________

 

ОВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 1.

Обосновка

Конвенцията от Орхус относно достъпа на обществеността до информация за околната среда и участието на обществеността следва да се зачита и прилага. Това е от основно значение за постигане на по-висока осведоменост и участие на обществеността съгласно член 10 от Стокхолмската конвенция относно информиране, осведомяване и образоване на обществеността. В член 10 от Стокхолмската конвенция също са посочени програми за информиране на обществото за влиянието на УОЗ „върху здравето и околната среда и за техните алтернативни заместители“.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  „междинен продукт, ограничен в затворена система“ означава вещество, което се произвежда, консумира или употребява при химическа преработка с цел да бъде преобразувано в едно или повече други вещества, като производството на междинния продукт и неговото преобразуване в едно или повече други вещества се извършват на една производствена площадка при строго контролирани условия, доколкото то е обект на съхранение с технически средства по време на целия му жизнен цикъл.

й)  „междинен продукт, ограничен в затворена система“ означава вещество, което се произвежда, консумира или употребява при химическа преработка с цел да бъде преобразувано в друго вещество, наричано по-долу „синтез“, като производството на междинния продукт и неговото преобразуване в едно или повече друго/и вещество/а се извършват при синтез на една производствена площадка, включително площадка, която се експлоатира от един или повече правни субекти, при строго контролирани условия, доколкото то е обект на съхранение с технически средства по време на целия му жизнен цикъл.

Обосновка

Съгласуваност с член 3, параграф 15 от Регламента REACH, който определя „междинен продукт“ като „вещество, произведено за, употребено във или използвано за химическа преработка, с цел превръщането му в друго вещество (наричано по-долу „синтез“)“.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  производителят доказва, че процесът на производство ще превърне веществото в едно или повече други вещества, които не проявяват характеристиките на УОЗ ;

б)  производителят доказва, че процесът на производство ще превърне веществото в едно или повече други вещества, които не проявяват характеристиките на УОЗ, че не се очаква нито хората, нито околната среда да бъдат изложени на никакви значителни количества от веществото по време на неговото производство и употреба, както е показано в оценката на тази затворена система в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/20081a на Европейския парламент и на Съвета, и че няма технически осъществими алтернативи за употребата на вещество, вписано в част А на приложение I или в част А на приложение II от настоящия регламент;

 

_________________

 

1a Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

Обосновка

Според Стокхолмската конвенция производителите на УОЗ следва да поемат отговорност за намаляване на неблагоприятното въздействие, което оказват техните продукти върху човешкото здраве или околната среда, и за предоставяне на информация на потребителите, правителствата и обществеността относно опасните свойства на тези вещества. Този принцип следва да обхване и потребителите на УОЗ. Изменението е в съответствие с член 4 от Регламент 2017/852 относно живака. Регламентът относно УОЗ следва да бъде приведен в съответствие с Конвенцията и с най-новото законодателство на Съюза.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Притежателят управлява запасите по начин, който гарантира безопасност, ефикасност и опазване на околната среда.

Притежателят управлява запасите по начин, който гарантира безопасност, ефикасност и опазване на околната среда, в съответствие с праговете и изискванията, определени в Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2010/75//ЕС на Европейския парламент и на Съвета, когато е приложимо.

 

_________________

 

1a Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвет (OВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 1).

 

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).

Обосновка

Директива 2012/18/ЕС се отнася и до опасни вещества, попадащи в рамките на Регламента за УОЗ. В настоящото предложение за регламент следва да се направи позоваване на изискванията ѝ.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Информацията, посочена в настоящия член, се съобщава, като се използват кодовете, посочени в Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета.

 

_________________

 

1a Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2002 г. относно статистиката на отпадъците (ОВ L 332, 9.12.2002 г., стр. 1).

Обосновка

Като се има предвид, че запасите от УОЗ следва да се управляват като отпадъци, и също в съответствие с член 7 от предложението за регламент относно управлението на отпадъци, позоваването на Регламент (ЕО) № 2150/2002 относно статистиката на отпадъците по отношение на разпоредбите за представяне на исканата информация в настоящия член може да бъде от полза.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато обсъждат предложения за построяването на нови съоръжения или за съществено изменение на съществуващи такива използващи процеси, при които се изпускат химични вещества, изброени в приложение III, , държавите членки дават приоритет на алтернативни процеси, техники или практики, които имат подобна полезност, но с които се избягва образуването и изпускането на вещества, изброени в приложение III , без да се накърняват разпоредбите на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 30.

3.  Когато обсъждат предложения за построяването на нови съоръжения или за съществено изменение на съществуващи такива използващи процеси, при които се изпускат химични вещества, изброени в приложение III, държавите членки дават приоритет на алтернативни процеси, техники или практики29а, които имат подобна полезност, но с които се избягва образуването и изпускането на вещества, изброени в приложение III , без да се накърняват разпоредбите на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета30.

_________________

_________________

 

29аСтокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители (2008 г.). Насоки за най-добрите налични техники и временни насоки за най-добрите практики за опазване на околната среда, имащи отношение към член 5 и приложение В от Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители. Женева, секретариат на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx

30Директива 2010/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр.17).

30Директива 2010/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр.17).

Обосновка

В параграф 3 е необходимо да се добави препратка към насоките за най-добрите налични техники/най-добрите екологични практики за опазване на околната среда от Стокхолмската конвенция, които предоставят алтернативи за изгарянето на отпадъци, съдържащи УОЗ, водещи до образуването на диоксини. Тези алтернативи не могат да се намерят в нито един документ на ЕС. Целта на тази препратка е по-доброто прилагане и изясняване на задълженията по Стокхолмската конвенция.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Комисията може, когато е целесъобразно, и като вземе предвид техническото развитие и съответните международни насоки и решения, както и всички дадени разрешения от държава членка или от компетентен орган, определен от тази държава членка, в съответствие с параграф 4 и приложение V, да приеме чрез актове за изпълнение, допълнителни мерки, свързани с прилагането на настоящия член. По-специално, Комисията може да посочи информацията , която да бъде предоставена от държавите членки в съответствие с параграф 4, буква б), подточка iii). Такива мерки се одобряват в съответствие с процедурата по консултиране , установена в член 20, параграф 2.

6.  Комисията може, когато е целесъобразно, и като вземе предвид техническото развитие и съответните международни насоки и решения, както и всички дадени разрешения от държава членка или от компетентен орган, определен от тази държава членка, в съответствие с параграф 4 и приложение V, да приеме актове за изпълнение, определящи формàта на информацията, която да бъде предоставена от държавите членки в съответствие с параграф 4, буква б), подточка iii). Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 20, параграф 2.

Обосновка

Целта на това изменение е да бъде ясно и точно определен предметът на изпълнителните правомощия, предоставяни на Комисията, както изисква съответната съдебна практика на Съда.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  по искане на Комисията ѝ предоставя техническа и научна подкрепа и информация за вещества, които могат да отговарят на критериите за включване в Конвенцията или Протокола;

в)  по искане на Комисията ѝ предоставя солидна техническа и научна подкрепа и информация за вещества, които могат да отговарят на критериите за включване в Конвенцията или Протокола, включително относно предотвратяването на производството и употребата на нови УОЗ и относно оценката на пестициди или промишлени химични вещества, използвани понастоящем;

Обосновка

Позоваване на Стокхолмската конвенция, член 3, параграфи 3 и 4. Изключително важно е процедурата за включване да се основава стриктно на научни доказателства според установената процедура съгласно Конвенцията. Други съображения като социално-икономическите анализи рискуват да засегнат научната основа и следователно не се включват в настоящия член, по-специално защото тези анализи вече се осъществяват от експертния орган на Конвенцията (Комитета за преглед на устойчивите органични замърсители (КПУОЗ)) като част от оценката им.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  обобщава, регистрира, обработва и предоставя на Комисията и на компетентните органи на държавите членки цялата получена или налична информация съгласно член 4, параграфи 2 и 3, член 7, параграф 4, буква б), подточка iii), член 9, параграф 2 и член 13, параграф 1. Агенцията прави неповерителната информация публично достъпна на своята интернет страница и улеснява обмена на тази информация със съответните информационни платформи като посочените в член 13, параграф 2;

е)  обобщава, регистрира, обработва и предоставя на Комисията и на компетентните органи на държавите членки цялата получена или налична информация съгласно член 4, параграфи 2 и 3, член 5, член 7, параграф 4, буква б), подточка iii), член 9, параграф 2 и член 13, параграф 1. Агенцията прави неповерителната информация публично достъпна на своята интернет страница и улеснява обмена на тази информация със съответните информационни платформи като посочените в член 13, параграф 2;

Обосновка

Информацията, посочена в член 5, следва изрично да бъде включена сред информацията, за която Европейската агенция по химикалите (ЕСНА) ще трябва да създаде регистър. Освен това цялата тази информация следва да се оповестява публично, но това не става ясно в италианската езикова версия на текста, предложен от Комисията.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a  Агенцията започва да предоставя съдействието и научно-техническите насоки, посочени в член 8, параграф 1, буква а), най-късно до ... [една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Обосновка

Следва да бъде договорен специален срок за предложените насоки, за да се гарантира, че всички държави членки постигат съответствие за възможно най-кратко време.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Комисията организира обмен на информация с държавите членки по отношение на мерките, взети на национално равнище за идентифициране и оценка на терените, замърсени с устойчиви органични замърсители (УОЗ), както и за справяне със значителните рискове, които такова замърсяване може да представлява за здравето на човека и околната среда.

Обосновка

В член 6, параграф 1 от Конвенцията се посочва, че „всяка страна по Конвенцията: (...) а) разработва подходящи стратегии за идентифициране на складираните количества, състоящи се изцяло от или съдържащи химични вещества (...)“. Със Седмата програма за действие за околната среда ЕС се ангажира да санира замърсените терени. В различни държави членки все още предстои това идентифициране и саниране. Това изменение е в съответствие с член 15 от Регламент 2017/852 относно живака. Настоящият регламент също следва да бъде приведен в съответствие с Конвенцията и с най-новото законодателство на Съюза.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Без да се засяга Директива 2003/4/ЕО32 на Европейския парламент и на Съвета , информацията , посочена в параграфи 1 и 2 не се счита за поверителна. Комисията, Агенцията и държавите членки, които обменят информация с трета страна, защитават всяка поверителна информация съгласно законодателството на Съюза.

3.  Без да се засяга Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета32, информацията относно здравето и безопасността на хората и околната среда не се счита за поверителна. Комисията, Агенцията и държавите членки, които обменят друга информация с трета страна, защитават всяка поверителна информация съгласно законодателството на Съюза.

_________________

_________________

32 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).

32 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Съюзът гарантира достъп до информация и участие на обществеността в мониторинга на изпълнението.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията може да приема актове за изпълнение след като е посочила минималното количество информация, която трябва да се предостави в съответствие с параграф 1, в това число определенията за показателите, картите и прегледите по държави членки, посочени в параграф 1, буква е). Посочените актове за изпълнение се одобряват в съответствие с процедурата по консултиране, установена в член 20, параграф 2.

5.  Комисията може да приема актове за изпълнение, определящи формàта на информацията, която трябва да се предостави в съответствие с параграф 1, в това число определенията за показателите, картите и прегледите по държави членки, посочени в параграф 1, буква е). Посочените актове за изпълнение се одобряват в съответствие с процедурата по консултиране, установена в член 20, параграф 2.

Обосновка

Целта на това изменение е да се поясни, че съдържанието на информацията се определя в основния акт и че на Комисията се предоставят изпълнителни правомощия, за да следи докладът, посочен в член 13, параграф 1, да се изготвя от държавите членки по еднакъв начин.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове по член 4, параграф 3, член 7, параграф 5 и член 15 се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от […].

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 3, член 7, параграф 5 и член 15 се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [дата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Делегирането на правомощия, предоставено на Комисията, не може да се извършва за неопределен срок от време. Европейският парламент и Съветът следва да могат да осъществяват политически контрол върху всяко делегиране, предоставено на Комисията.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията се подпомага от комитет, създаден с член 133 от Регламент (ЕО) No 1907/2006, за всички въпроси в рамките на настоящия регламент.

1.  Комисията се подпомага от:

 

a)  комитета, създаден с член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 във връзка с изпълнението на въпросите, посочени в член 13, параграф 5, освен когато се отнася до актове за изпълнение, определящи формàта на информацията, посочена в член 13, параграф 1, буква а) във връзка с прилагането на член 7, и член 13, параграф 1, буква б), когато се отнася до информация, получена съгласно член 5, параграф 2 и член 7, параграф 4, буква б), подточка iii); както и

 

б)  комитета, създаден с член 39 от Директива 2008/98/ЕО 1a на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изпълнението на въпросите, посочени в член 7, параграф 6 и член 13, параграф 5, когато се отнася до актове за изпълнение, определящи формàта на информацията, посочена в член 13, параграф 1, буква а) във връзка с прилагането на член 7, и член 13, параграф 1, буква б), когато се отнася до информация, получена съгласно член 5, параграф 2 и член 7, параграф 4, буква б), подточка iii);

 

_________________

 

1aДиректива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

Обосновка

Следва да се запази разделението на компетенциите между Комитета по отпадъците и Комитета REACH.

Изменение    24

Предложение за регламент

Приложение I – част A – таблица – ред 17

 

Текст, предложен от Комисията

полихлорирани бифенили (PCB)

1336-36-3 и други

215-648-1 и други

Без да се засяга Директива 96/59/ЕО, се разрешава да бъдат използвани изделията, които вече се използват по време на влизането в сила на настоящия регламент.

 

 

 

Държавите членки идентифицират и извеждат от употреба оборудването (например трансформатори, кондензатори или други резервоари, съдържащи течни запаси), съдържащо над 0,005 % ПХБ и обеми над 0,05 dm3, във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 31 декември 2025 г.

Изменение

полихлорирани бифенили (PCB)

1336-36-3 и други

215-648-1 и други

Без да се засяга Директива 96/59/ЕО, се разрешава да бъдат използвани изделията, които вече се използват по време на влизането в сила на настоящия регламент.

 

 

 

Държавите членки се стремят да идентифицират и извеждат от употреба оборудването (например трансформатори, кондензатори или други резервоари, съдържащи течни запаси), съдържащо над 0,005 % ПХБ и обеми над 0,05 dm3, във възможно най-кратък срок и не по-късно от 31 декември.

Обосновка

Това предложение привежда текста в съответствие с този на Стокхолмската конвенция.

Изменение    25

Предложение за регламент

Приложение I – част A – ред 24 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

 

Изменение

Вещество

CAS №

ЕО №

Специфично изключение за употреба като междинен продукт или други спецификации

Бис(пентабромофенилов)етер (декабромодифенилов етер; decaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на decaBDE , равни на или под 10 mg/kg (0,001 тегловни %), във вещества, смеси, изделия или като съставка на забавящи горенето части на изделия.

 

 

 

2.  Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата на decaBDE:

 

 

 

a)   при производството на въздухоплавателно средство, за което заявление за одобрение на типа е подадено преди датата на влизане в сила и е получено преди декември 2022 г., преди 2 март 2027 г.;

 

 

 

б)  при производството на резервни части за някое от следните:

 

 

 

i)  въздухоплавателно средство, за което заявление за одобрение на типа е подадено преди датата на влизане в сила и е получено преди декември 2022 г., като е произведено преди 2 март 2027 г., до края на срока на експлоатационна годност на това въздухоплавателно средство;

 

 

 

ii)  моторни превозни средства, които попадат в обхвата на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, произведени преди ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент], до 2036 г. или до края на срока на експлоатационна годност на тези моторни превозни средства, в зависимост от това кое събитие е настъпило по-рано.

 

 

 

3.  Специфичните изключения за резервни части за моторни превозни средства, посочени в параграф 2, буква б), подточка ii), се прилагат за производството и употребата на търговски decaBDE в една или повече от следните категории:

 

 

 

i)  оборудване за силовата уредба и оборудване под капака на отделението на двигателя, като например заземителни и свързващи кабели на акумулатора, тръбна връзка за автомобилната климатична уредба, силови уредби, втулки на изпускателния колектор, изолация на капака на отделението на двигателя, проводници и кабелни снопове под капака (проводниците за двигателя и т.н.), датчици за скорост, маркучи, вентилаторни модули и датчици за детонация;

 

 

 

ii)  оборудване на горивната уредба, като например маркучи за горивото, резервоари за гориво и резервоари за гориво под подовата част на каросерията;

 

 

 

iii)  пиротехнически устройства и оборудване, което се влияе от тях, като например кабели за задействане на въздушните възглавници, покривала за седалки/ материал за покривалата (само ако е от значение за въздушните възглавници) и (предни и странични) въздушни възглавници;

 

 

 

iv)  окачване и вътрешни апликации като компоненти за облицоване, акустични материали и предпазни колани;

 

 

 

v)  подсилена пластмаса (бордово табло и вътрешна облицовка);

 

 

 

vi)  под капака на отделението на двигателя или бордовото табло (терминални блокове/стопяеми предпазители, силнотокови кабели и изолационни покрития на кабели (кабели за запалителни свещи);

 

 

 

vii)  електрическо и електронно оборудване (акумулаторни кутии и стойки, електрически свързващи елементи за електронните блокове за управление, компоненти на радио дискове, навигационни спътникови системи, глобални системи за определяне на местоположението и компютърни системи);

 

 

 

viii)  текстил като кори за багажник, тапицерия, гарнитура за таван, автомобилни седалки, облегалки за глави, сенници, текстилни панели, килимчета.

 

 

 

3.  Разрешава се производството на decaBDE и неговото използване в производството и пускането на пазара на следните изделия:

 

 

 

a)  изделия, които са пуснати на пазара преди ... [дата на влизане в сила на настоящия регламент];

 

 

 

б)  въздухоплавателни средства, произведени в съответствие с алинея 2, буква а);

 

 

 

в)  резервни части за въздухоплавателни средства, произведени в съответствие с параграф 2, буква б);

 

 

 

г)  електрическо и електронно оборудване в рамките на обхвата на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

 

 

 

4.  За целите на настоящото вписване „въздухоплавателно средство“ означава едно от следните:

 

 

 

a)  гражданско въздухоплавателно средство, произведено в съответствие със сертификат на типа, издаден съгласно Регламент (ЕО) № 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета1c, или с одобрение на проекта, издадено съгласно националните нормативни актове на договарящите се държави на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), или за което е издаден сертификат за летателна годност от държава – договаряща страна от ИКАО в съответствие с приложение 8 на към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване;

 

 

 

б)  военно въздухоплавателно средство.

 

 

 

___________

 

 

 

Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).

 

 

 

Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88).

 

 

 

Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1).“

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се приведе настоящата преработка в съответствие с най-новите решения на Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция.

Изменение    26

Предложение за регламент

Приложение I – част A – ред 24 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

 

Изменение

Вещество

CAS №

ЕО №

Специфично изключение за употреба като междинен продукт или други спецификации

Хлороалкани C10-C13, (късоверижни хлорирани парафини) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата на вещества или препарати, съдържащи SCCP в концентрация до 1 тегловен %, или изделия, съдържащи SCCP, в които концентрацията на SCCP е по-ниска от 0,15 тегловни %.

 

 

 

2.  Разрешава се употребата по отношение на:

 

 

 

a)  транспортни ленти за миннодобивната промишленост и уплътнители за язовирни стени, съдържащи SCCP, които вече са били в употреба преди или на 4 декември 2015 г.; както и

 

 

 

б)  изделия, съдържащи SCCP, различни от посочените в буква а), които вече са били в употреба преди или на 10 юли 2012 г.

 

 

 

3.  За изделията, посочени в параграф 2, се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се приведе настоящата преработка в съответствие с най-новите решения на Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция.

Изменение    27

Предложение за регламент

Приложение I – част Б

 

Текст, предложен от Комисията

Вещество

CAS №

ЕО №

Специфично изключение за употреба като междинен продукт или други спецификации

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Хлороалкани C10-C13, (късоверижни хлорирани парафини) (SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата на вещества или смеси, съдържащи SCCP в концентрация до 1 тегловен %, или изделия, съдържащи SCCP, в които концентрацията на SCCP е по-ниска от 0,15 тегловни %.

 

 

 

2.  Разрешава се употребата по отношение на:

 

 

 

a)  транспортни ленти за миннодобивната промишленост и уплътнители за язовирни стени, съдържащи SCCP, които вече са били в употреба преди или на 4 декември 2015 г.; както и

 

 

 

б)  изделия, съдържащи SCCP, различни от посочените в буква а), които вече са били в употреба преди или на 10 юли 2012 г.

 

 

 

3.  За изделията, посочени в параграф 2, се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

Изменение

заличава се

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се приведе настоящата преработка в съответствие с най-новите решения на Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция.

Изменение    28

Предложение за регламент

Приложение ІII

Текст, предложен от Комисията

Изменение

СПИСЪК НА ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА РАЗПОРЕДБИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗПУСКАНИЯТА

СПИСЪК НА ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА РАЗПОРЕДБИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗПУСКАНИЯТА

Вещество (CAS №)

Вещество (CAS №)

Полихлорирани дибензо-p-диоксини и дибензофурани (PCDD/PCDF)

Полихлорирани дибензо-p-диоксини и дибензофурани (PCDD/PCDF)

Хексахлоробензен (HCB) (CAS №: 118-74-1)

Хексахлоробензен (HCB) (CAS №: 118-74-1)

Полихлорирани бифенили (ПХБ)

Полихлорирани бифенили (ПХБ)

Многопръстенни ароматни въглеводороди (РАН)37

Многопръстенни ароматни въглеводороди (РАН)37

37.

За изготвяне на кадастри на емисиите се използват следните четири компонентни индикатора: бенз(а)пирен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен и индено(1, 2, 3-cd)-пирен.

37.

За изготвяне на кадастри на емисиите се използват следните четири компонентни индикатора: бенз(а)пирен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен и индено(1, 2, 3-cd)-пирен.

Пентахлоробензен (CAS № 608-93-5)

Пентахлоробензен (CAS № 608-93-5)

 

Полихлорирани нафталени (1)

 

(1) Наименованието полихлорирани нафталени означава химически съединения с нафталенова пръстенова структура, в която един или повече водородни атоми са заместени с хлорни атоми.

 

Хексахлоробутадиен (CAS № 87-68-3)

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се приведе настоящата преработка в съответствие с най-новите решения на Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция.

Изменение    29

Предложение за регламент

Приложение IV – таблица 1 – колона „Максимално допустима концентрация, посочена в член 7, параграф 4, буква а)“ – ред „Полихлорирани“ – бележка 7

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Изменение

7.   Граничната концентрация се изчислява като PCDD и PCDF съгласно следните коефициенти за токсична еквивалентност (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо с цел справяне с технически недостатъци по отношение на заглавията в таблицата, посочена в бележка под линия № 7 от приложение IV.

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.
  • [2]  ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Преработеният текст за УОЗ е последната актуализация на доклада, първоначално приет през 2004 г., и актуализира приложенията в съответствие с решенията, взети на заседанията на Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция през 2015 г. и 2017 г. Актуализацията също така определя нова роля на Европейската агенция по химикали (ECHA) – да подпомага работата на Комисията при подготовката на досиетата относно веществата.

Предложените изменения са насочени към привеждането в съответствие на текста с този на Регламента REACH, за да се осигури яснота и съгласуваност за всички участници, в това число гражданите и секторите, чиито дейности са засегнати от настоящата преработка. Новото приложение Vа е взето от Регламента REACH. Използването на оценки на въздействието, за да се оценят предложенията за УОЗ, когато е целесъобразно, е също така в съответствие с насоките за по-добро регулиране.

ЕС чрез своя новаторски регламент REACH е световен лидер в областта на химичните вещества и поради това неговите решения по отношение на безопасността на химичните вещества имат значителни последици. Докладчикът възприема сериозно тази отговорност и счита, че е целесъобразно да се вземат предвид не само техническите и научните аспекти на новите предложения, но и социално-икономическото въздействие на списъците за УОЗ. Наложително е да се предприемат всички стъпки, за да се гарантира, че решенията се основават на научни доказателства.

Измененията също така целят да изяснят и на места да укрепят новата роля на ECHA, спомената за първи път в проекта на предложение на Комисията, така че да се гарантира, че експертният опит на Агенцията се използва пълноценно при вземането на бъдещи решения относно предложенията за УОЗ. С цел да се подкрепи новата роля, предложена за ECHA, е необходимо да се гарантира, че нейните заключения се включват във всички процеси на вземане на решения и че дейностите ѝ получават необходимото финансиране.

Допълнителна яснота се иска от Комисията във връзка с използването на актове за изпълнение, както и формàта на информацията, която трябва да се предостави в съответствие с параграф 1, за да се гарантира, че докладът, посочен в член 13, параграф 1, се изготвя от държавите членки по еднакъв начин, така че да се рационализира обработването на такава информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

D(2018)33866

г-жа Адина-Йоана ВЪЛЯН

Председател на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

ASP 13E102

Брюксел

Относно  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст)

COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)

Уважаема госпожо Председател,

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 104 относно преработката на законодателни актове, както това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това комисията, компетентна по въпроса.

В този случай, в допълнение към условията, установени в членове 169 и 170, в комисията, компетентна по въпроса, се допускат само изменения, които се отнасят до частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, изменения на частите на предложението, които остават непроменени в предложението, могат да се допуснат, по изключение и за всеки отделен случай, от председателя на комисията, компетентна по въпроса, ако той счита, че това е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, или тъй като измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези причини трябва да се посочат в писмената обосновка на измененията.“

Съгласно становището на консултативната работна група, съставена от правните служби на Парламента, Съвета и Комисията, която разгледа предложението за преработка, и в съответствие с препоръките на докладчика, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви изменения по същество, освен посочените като такива в самото предложение, и че що се отнася до кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения, предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

В заключение, на своето заседание от 3 септември 2018 г. комисията по правни въпроси единодушно[1] даде препоръка, че комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, в качеството си на комисия, компетентна по въпроса, може да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 104.

С уважение,

Павел Свобода

Приложение: Становище на консултативната работна група.

  • [1]  Присъстваха следните членове на ЕП: Мари-Кристин Бутоне, Жан-Мари Кавада, Мади Делво, Паскал Дюран, Ангел Джамбазки, Роса Естарас Ферагут, Лаура Ферара, Юте Гутеланд, Жил Льобретон, Иржи Мащалка, Ангелика Ниблер, Ръзван Попа, Емил Радев, Юлия Реда, Евелин Регнер, Павел Свобода, Франис Замит Димех, Тадеуш Звефка, Луис де Грандес Паскуал.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

 

    Брюксел, 25.06.2018 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

          СЪВЕТА

          КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст)

COM(2018) 144 final от 22.3.2018 г. – 2018/0070 (COD)

Като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседания на 13 и 20 април 2018 г., за да разгледа, наред с другото, горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на тези заседания[1], след като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преработка на Регламент (EО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО, консултативната работна група констатира единодушно, както следва:

1. Със сивото маркиране, използвано по принцип за посочване на съществените промени, е следвало да се отбележат следните елементи:

– в член 4, параграф 3, четвърта алинея добавянето на думите „в обяснителната бележка“ и замяната на думата „първата“ с „втората“;

– в член 7, параграф 5 замяната на съществуващите позовавания на „параграф 4, буква б)“ с позовавания на „параграф 4“;

– в член 9, параграф 2 добавянето на думите „публикуването му“;

– в член 13, параграф 1, буква а) заличаването на думите „изпращат на Комисията“;

– в член 13, параграф 1, буква е) заличаването на думите „предоставят на Комисията“.

2. В член 9, параграф 4, трета алинея добавянето на думата „този“ би следвало да бъде обозначено със стрелките за промяна и думата „план“ не би следвало да бъде заградена от стрелки за промяна.

3. В приложение IV бележка под линия № 7 следва да бъде адаптирана, така че да се разбира, както следва в приложения документ.

Следователно, разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен посочените като такива. Работната група заключи също така, че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на действащия правен текст, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР      Х. ЛЕГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

Текст на бележката под линия № 7 в приложение IV

Граничната концентрация се изчислява като PCDD и PCDF съгласно следните коефициенти за токсична еквивалентност (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

  • [1]   Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст)

Позовавания

COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)

Дата на представяне на ЕП

22.3.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

24.4.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Julie Girling

6.4.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.6.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

52

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Anthea McIntyre, Kati Piri

Дата на внасяне

16.10.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

0

0

 

 

Легенда за използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 31 октомври 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност