ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění)

16.10.2018 - (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Julie Girling
(Přepracování – článek 104 jednacího řádu)


Postup : 2018/0070(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0336/2018

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění)

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/00702018/0070(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0144),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0124/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. července 2018[1],

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů[2],

–  s ohledem na dopis, který dne 10. září 2018 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0336/2018),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Při provádění ustanovení úmluvy na úrovni Unie, je nezbytné zajistit koordinaci a soudržnost s ustanoveními Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, kterou Unie schválila dne 19. prosince 200217 , a Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, kterou Unie schválila dne 1. února 199318. Tato koordinace a soudržnost by rovněž měla být zachována při účasti na provádění a dalším rozvoji strategického přístupu k mezinárodnímu nakládání s chemickými látkami (SAICM) , přijatého dne 6. února 2006 na 1. mezinárodní konferenci o nakládání s chemickými látkami v Dubaji v rámci Spojených národů .

(5)  Při provádění ustanovení úmluvy na úrovni Unie, je nezbytné zajistit koordinaci a soudržnost s ustanoveními Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, kterou Unie schválila dne 19. prosince 200217; Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, kterou Unie schválila dne 1. února 199318; Minamatské úmluvy o rtuti, kterou Unie schválila dne 11. května 201718a. Tato koordinace a soudržnost by rovněž měla být zachována při účasti na provádění a dalším rozvoji strategického přístupu k mezinárodnímu nakládání s chemickými látkami (SAICM) , přijatého dne 6. února 2006 na 1. mezinárodní konferenci o nakládání s chemickými látkami v Dubaji v rámci Spojených národů .

_________________

_________________

Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 29 .

Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 29 .

Úř. věst. L 39, 16.2.1993, s. 3 .

Úř. věst. L 39, 16.2.1993, s. 3 .

 

18a Úř. věst. L 142, 2.6.2017, s. 4.

Odůvodnění

Ustanovení Minamatské úmluvy jsou obzvláště relevantní ve vztahu k nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách. Z tohoto důvodu je vhodné a důležité odkázat na uvedenou úmluvu v bodech odůvodnění.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Zastarale nebo nedbale spravované zásoby POP mohou vážně ohrozit životní prostředí a lidské zdraví, například kontaminací půdy nebo podzemních vod. Pro správu takových zásob je tedy vhodné stanovit přísnější pravidla, než jsou pravidla stanovená v úmluvě. Se zásobami zakázaných látek by mělo být nakládáno jako s odpady, zatímco zásoby látek, jejichž výroba a použití jsou dosud povoleny, by měly být oznámeny orgánům a měl by být nad nimi vykonáván řádný dozor. Jako s odpady by se mělo co nejdříve nakládat zejména se stávajícími zásobami, které jsou tvořeny zakázanými POP nebo které tyto látky obsahují.

(10)  Zastarale nebo nedbale spravované zásoby POP mohou vážně ohrozit životní prostředí a lidské zdraví, například kontaminací půdy nebo podzemních vod. Pro správu takových zásob je tedy vhodné stanovit přísnější pravidla, než jsou pravidla stanovená v úmluvě. Se zásobami zakázaných látek by mělo být nakládáno jako s odpady, zatímco zásoby látek, jejichž výroba a použití jsou dosud povoleny, by měly být oznámeny orgánům a měl by být nad nimi vykonáván řádný dozor. Jako s odpady by se mělo co nejdříve nakládat zejména se stávajícími zásobami, které jsou tvořeny zakázanými POP nebo které tyto látky obsahují. Budou-li v budoucnosti zakázány jiné látky, měly by být také jejich zásoby neprodleně zničeny a neměly by se vytvářet žádné nové zásoby. S ohledem na zvláštní problémy některých členských států by měla být prostřednictvím stávajících finančních nástrojů Unie poskytnuta přiměřená finanční a technická pomoc.

Odůvodnění

Je třeba zachovat původní znění s menší aktualizací.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  V souladu s protokolem a úmluvou by úniky POP , které jsou neúmyslnými vedlejšími produkty průmyslových procesů, měly být co nejdříve identifikovány a sníženy, s konečným cílem je pokud možno zcela vyloučit. Aby se dosáhlo soustavného a hospodárného snižování takových úniků, měly by být prováděny a rozvíjeny vhodné vnitrostátní akční plány zahrnující všechny zdroje a opatření, včetně těch, která jsou umožněna stávajícími právními předpisy Unie . Za tímto účelem by měly být v rámci úmluvy vyvinuty vhodné nástroje.

(11)  V souladu s protokolem a úmluvou by úniky POP , které jsou neúmyslnými vedlejšími produkty průmyslových procesů, měly být co nejdříve identifikovány a sníženy, s konečným cílem je pokud možno zcela vyloučit. Aby se co nejdříve dosáhlo soustavného a hospodárného snižování takových úniků, měly by být prováděny a rozvíjeny vhodné vnitrostátní akční plány zahrnující všechny zdroje a opatření, včetně těch, která jsou umožněna stávajícími právními předpisy Unie. Za tímto účelem by měly být v rámci úmluvy vyvinuty vhodné nástroje.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí znění do souladu se stávajícím zněním, zatímco návrh Komise vypouští odkaz na „co nejdříve“.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Je nutné zajistit účinnou koordinaci a řízení technických a správních hledisek tohoto nařízení na úrovni Unie. Evropská agentura pro chemické látky (dále jen „agentura“), zřízená nařízením (ES) č. 1907/2006, má pravomoc k provádění právních předpisů Unie o chemických látkách a mezinárodních dohod o chemických látkách a má v této oblasti rovněž zkušenosti. Členské státy a agentura by proto měly provádět úkoly týkající se správních, technických a vědeckých hledisek provádění tohoto nařízení a výměny informací. Agentura by měla mít mimo jiné za úkol připravovat a přezkoumávat technickou dokumentaci, včetně konzultací se zúčastněnými subjekty, a vypracovávat stanoviska, která může Komise využít při rozhodování, zda předložit návrh na zařazení určité látky do úmluvy či protokolu jako POP. Vedle toho by Komise, členské státy a agentura měly navzájem spolupracovat v zájmu účinného plnění mezinárodních závazků Unie vyplývajících z úmluvy.

(15)  Je nutné zajistit účinnou koordinaci a řízení technických a správních hledisek tohoto nařízení na úrovni Unie. Evropská agentura pro chemické látky (dále jen „agentura“), zřízená nařízením (ES) č. 1907/2006, má pravomoc k provádění právních předpisů Unie o chemických látkách a mezinárodních dohod o chemických látkách a má v této oblasti rovněž zkušenosti. Členské státy a agentura by proto měly provádět úkoly týkající se správních, technických a vědeckých hledisek provádění tohoto nařízení a výměny informací. Je nezbytné, aby agentura měla mimo jiné za úkol připravovat a přezkoumávat technickou dokumentaci, včetně konzultací se zúčastněnými subjekty, a vypracovávat stanoviska, která Komise využít při rozhodování, zda předložit návrh na zařazení určité látky do úmluvy či protokolu jako POP. Vedle toho by Komise, členské státy a agentura měly navzájem spolupracovat v zájmu účinného plnění mezinárodních závazků Unie vyplývajících z úmluvy.

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby měla agentura ECHA plné pravomoci provádět podrobné posouzení toho, zda je zařazení na seznam podle Stockholmské úmluvy nejvhodnějším opatřením pro řízení rizika u dané látky s cílem odpovídajícím způsobem podpořit Komisi a Radu při případném návrhu na zařazení na seznam.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Úmluva stanoví, aby každá strana vypracovala plán pro provádění svých závazků vyplývajících z úmluvy , a pokud již plán existuje, snažila se jej provádět . Členské státy by měly při vypracovávání , provádění a aktualizaci svých prováděcích plánů umožnit účast veřejnosti. Protože v tomto ohledu mají Unie a členské státy sdílené pravomoci, měly by být prováděcí plány vypracovávány jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Unie . Je třeba podporovat spolupráci a výměnu informací mezi Komisí , agenturou a orgány členských států.

(16)  Úmluva stanoví, aby každá strana vypracovala plán pro provádění svých závazků vyplývajících z úmluvy, a pokud již plán existuje, snažila se jej provádět a předala jej co nejdříve konferenci smluvních stran, a sice nejpozději do ... [dva roky od data vstupu tohoto nařízení v platnost]. Členské státy by měly při vypracovávání , provádění a aktualizaci svých prováděcích plánů umožnit účast veřejnosti. Protože v tomto ohledu mají Unie a členské státy sdílené pravomoci, měly by být prováděcí plány vypracovávány jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Unie . Je třeba podporovat spolupráci a výměnu informací mezi Komisí , agenturou a orgány členských států.

Odůvodnění

Viz článek 7 Stockholmské úmluvy: každá strana „předá svůj prováděcí plán konferenci smluvních stran do dvou let ode dne, kdy tato úmluva vstoupí v platnost“.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Látky uvedené na seznamu v části A přílohy I nebo části A přílohy II tohoto nařízení by mělo být povoleno vyrábět a používat jako meziprodukty na určitém místě v rámci uzavřeného systému, pouze pokud je v dotčené příloze v tomto smyslu uvedena výslovná poznámka a pokud výrobce danému členskému státu potvrdí, že látka je vyráběna a používána pouze za přísně kontrolovaných podmínek.

(17)  Látky uvedené na seznamu v části A přílohy I nebo části A přílohy II tohoto nařízení by mělo být povoleno vyrábět a používat jako meziprodukty na určitém místě v rámci uzavřeného systému, pouze pokud je v dotčené příloze v tomto smyslu uvedena výslovná poznámka a pokud výrobce danému členskému státu potvrdí, že látka je vyráběna a používána pouze za přísně kontrolovaných podmínek, konkrétně, že nepředstavuje závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví a že neexistují technicky proveditelné alternativy.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh propojuje předložené návrhy na změnu čl. 4 odst. 3 písm. b) a čl. 4 odst. 3 písm. d) a odpovídajícím způsobem upravuje body odůvodnění.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  V souladu s úmluvou a protokolem by měly být informace o POP poskytovány ostatním smluvním stranám uvedených dohod . Výměna informací se třetími zeměmi, které nejsou smluvními stranami těchto dohod, by měla být rovněž podporována.

(18)  V souladu s úmluvou a protokolem by měly být informace o POP poskytovány ostatním smluvním stranám uvedených dohod . Výměna informací se třetími zeměmi, které nejsou smluvními stranami těchto dohod, by měla být rovněž podporována. Úmluva také stanoví, že každá smluvní strana musí vytvořit vhodné strategie k identifikaci lokalit kontaminovaných perzistentními organickými znečišťujícími látkami, a sedmý akční plán Unie pro životní prostředí do roku 2020 zavazuje Unii a členské státy k tomu, aby zvýšily své úsilí o sanaci kontaminovaných lokalit.

Odůvodnění

Tento návrh propojuje bod odůvodnění s pozměňovacími návrhy k č. 11 odst. 2 a k čl. 11 odst. 3.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Jelikož veřejnost, zejména v rozvojových zemích, si často neuvědomuje nebezpečí, jež představují POP pro zdraví současných a budoucích generací a pro životní prostředí, je třeba poskytovat rozsáhlé informace, aby se zvýšila úroveň pozornosti a aby veřejnost lépe porozuměla důvodům pro omezení a zákazy. V souladu s úmluvou by měly být podporovány a popřípadě zprostředkovány veřejné vzdělávací programy zaměřené na uvedené látky, a to zejména u nejohroženějších skupin veřejnosti, a rovněž vzdělávání pracovníků, vědců, pedagogů a technických a vedoucích pracovníků.

(19)  Jelikož veřejnost, zejména v rozvojových zemích, si často neuvědomuje nebezpečí, jež představují POP pro zdraví současných a budoucích generací a pro životní prostředí, je třeba poskytovat rozsáhlé informace, aby se zvýšila úroveň pozornosti a aby veřejnost lépe porozuměla důvodům pro omezení a zákazy. V souladu s úmluvou by měly být podporovány a popřípadě zprostředkovány veřejné vzdělávací programy zaměřené na uvedené látky, pokud jde o jejich dopad na zdraví a životní prostředí, a to zejména u nejohroženějších skupin veřejnosti, a rovněž vzdělávání pracovníků, vědců, pedagogů a technických a vedoucích pracovníků. Unie by měla zajistit přístup k informacím a účast veřejnosti při provádění Úmluvy OSN/EHK o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva), která byla schválena Unií dne 17. února 20051a.

 

_________________

 

1a Úř. věst. L 124, 17.5.2005, s. 1.

Odůvodnění

Aarhuská úmluva o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a účasti veřejnosti musí být dodržována a prováděna. Má to zásadní význam pro rozšíření veřejného povědomí a účasti v souladu s článkem 10 Stockholmské úmluvy o veřejných informacích, povědomí a vzdělávání. Odkaz na osvětové programy o „dopadech perzistentních organických znečišťujících látek na zdraví a životní prostředí a souvisejících alternativách“ je rovněž uveden v článku 10 Stockholmské úmluvy.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  „meziproduktem na určitém místě v rámci uzavřeného systému“ látka, která je vyráběna a spotřebovávána nebo používána pro účely chemické výroby, aby byla přeměněna na jednu nebo více jiných látek, a její výroba a přeměna na jednu nebo více jiných látek probíhá na témže místě za přísně kontrolovaných podmínek, takže během celého jejího životního cyklu je pomocí technických prostředků důsledně bráněno jejímu šíření.

j)  „meziproduktem na určitém místě v rámci uzavřeného systému“ látka, která je vyráběna a spotřebovávána nebo používána pro účely chemické výroby, aby byla přeměněna na jinou látku (dále jen „syntéza“), a její výroba a přeměna na jinou látku (látky) probíhá syntézou na témže místě, včetně místa provozovaného jedním či více právními subjekty, za přísně kontrolovaných podmínek, takže během celého jejího životního cyklu je pomocí technických prostředků důsledně bráněno jejímu šíření.

Odůvodnění

Konzistentnost s čl. 3 odst. 15 nařízení REACH, který definuje „meziprodukt“ jako „látku, která je vyráběna a spotřebovávána nebo používána pro účely chemické výroby, aby byla přeměněna na jinou látku (dále jen „syntéza“)“.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  výrobce prokáže, že při výrobním procesu bude látka přeměněna v jednu nebo více jiných látek, které nevykazují vlastnosti POP ;

b)  výrobce prokáže, že při výrobním procesu bude látka přeměněna v jednu nebo více jiných látek, které nevykazují vlastnosti POP, neočekává se, že by buď lidé, nebo životní prostředí byli vystaveni jakémukoli významnému množství látky během její výroby a používání, jak vyplývá z posouzení tohoto uzavřeného systému v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/20081a Evropského parlamentu a Rady a neexistují žádné technicky proveditelné alternativy k použití látky uvedené v části A přílohy I nebo v části A přílohy II tohoto nařízení;

 

_________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

Odůvodnění

Stockholmská úmluva stanoví, že výrobci perzistentních organických znečišťujících látek musí nést odpovědnost za omezování negativních dopadů jejich výrobků na lidské zdraví a životní prostředí a poskytovat uživatelům, vládám a veřejnosti informaci o nebezpečných vlastnostech těchto látek. Tato zásada by se měla vztahovat i na uživatele POP. Tento pozměňovací návrh je v souladu s článkem 4 nařízení 2017/852 o rtuti. Nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách by mělo být uvedeno do souladu s úmluvou a s nejnovějšími právními předpisy Unie.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Držitel nakládá se zásobami bezpečným a účinným způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Držitel nakládá se zásobami bezpečným a účinným způsobem šetrným k životnímu prostředí a případně v souladu s prahovými hodnotami a požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU1a a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU1b.

 

_________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 1),

 

1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).

Odůvodnění

Směrnice 2012/18//EU se vztahuje rovněž na nebezpečné látky spadající do působnosti nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách. Na požadavky uvedené v uvedené směrnici by mělo být v tomto návrhu nařízení odkázáno.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Informace, na něž se odkazuje v tomto článku, se uvádějí s použitím kódů stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/20021a.

 

_________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů (Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1).

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se zásobami perzistentních organických znečišťujících látek musí být nakládáno jako s odpadem a rovněž v souladu s článkem 7 návrhu nařízení o nakládání s odpadem, bylo by prospěšné odkázat na nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o podmínky pro poskytování informací požadovaných podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Při posuzování návrhů na stavby nových zařízení nebo na významnou úpravu stávajících zařízení, která používají postupy, při nichž unikají látky uvedené v příloze III, členské státy přednostně zváží alternativní postupy, techniky nebo metody, které přinášejí podobný užitek, avšak nedochází při nich k vytváření a únikům látek uvedených v příloze III , aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU30 .

3.  Při posuzování návrhů na stavby nových zařízení nebo na významnou úpravu stávajících zařízení, která používají postupy, při nichž unikají látky uvedené v příloze III, členské státy přednostně zváží alternativní postupy, techniky nebo metody29a, které přinášejí podobný užitek, avšak nedochází při nich k vytváření a únikům látek uvedených v příloze III , aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU30.

_________________

_________________

 

29a (2008) Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách. Pokyny pro nejlepší dostupné techniky a prozatímní pokyny k osvědčeným postupům v oblasti životního prostředí, které jsou relevantní pro článek 5 a přílohu C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách. Ženeva, sekretariát Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx

30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).

30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).

Odůvodnění

V odstavci 3 je nutné doplnit odkaz na pokyny k nejlepším dostupným technikám a  osvědčeným postupům Stockholmské úmluvy, které poskytují alternativy spalování odpadů obsahujících perzistentní organické znečišťující látky, které produkuje dioxiny. Tyto alternativy nelze nalézt v žádném z dokumentů EU. Účelem tohoto odkazu je lépe provádět a vyjasnit povinnosti vyplývající ze Stockholmské úmluvy.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Komise může podle potřeby prostřednictvím prováděcích aktů přijmout doplňující opatření týkající se provádění tohoto článku, přičemž přihlédne k technickému vývoji a příslušným mezinárodním pokynům a rozhodnutím a rovněž k povolením uděleným podle odstavce 4 a přílohy V členským státem nebo jím jmenovaným příslušným orgánem. Komise může zejména upřesnit informace, které mají členské státy předkládat podle odst. 4 písm. b) bodu iii). O tomto opatření se rozhodne poradním postupem podle čl. 20 odst. 2.

6.  Komise může podle potřeby přijmout prováděcí akty stanovující formát informací, které mají členské státy předkládat podle odst. 4 písm. b) bodu iii), přičemž přihlédne k technickému vývoji a příslušným mezinárodním pokynům a rozhodnutím a rovněž k povolením uděleným podle odstavce 4 a přílohy V členským státem nebo jím jmenovaným příslušným orgánem. Zmíněné prováděcí akty se přijímají poradním postupem, na nějž odkazuje čl. 20 odst. 2.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jasně a přesně stanovit cíl prováděcích pravomocí svěřených Komisi, jak požaduje příslušná judikatura Soudního dvora.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  na požádání poskytuje Komisi technickou a vědeckou podporu a informace ohledně látek, které mohou splňovat kritéria pro zařazení do úmluvy či protokolu;

c)  na požádání poskytuje Komisi silnou technickou a vědeckou podporu a informace ohledně látek, které mohou splňovat kritéria pro zařazení do úmluvy či protokolu, včetně předcházení výroby a používání nových perzistentních organických znečišťujících látek, a posuzování pesticidů nebo průmyslových chemických látek, které se v současné době používají;

Odůvodnění

Odkaz na čl. 3, odst. 3 a 4 Stockholmské úmluvy. Je velmi důležité, aby byl proces nominace založen výhradně na vědeckých důkazech v souladu se zavedeným postupem podle úmluvy. Další faktory, jako jsou socio-ekonomické analýzy, by mohly narušit vědecký základ, a proto nejsou do tohoto článku zahrnuty, zejména proto, že jsou již prováděny expertním orgánem úmluvy (dále jen „výbor POP“) jako součást příslušného posouzení.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  shromažďuje, zaznamenává, zpracovává a zpřístupňuje Komisi a příslušným orgánům členských států veškeré informace získané nebo dostupné podle čl. 4 odst. 2 a 3, čl. 7 odst. 4 písm. b) bodu iii), čl. 9 odst. 2 a čl. 13 odst. 1. Agentura zpřístupní nedůvěrné informace veřejně na svých internetových stránkách a usnadňuje výměnu uvedených informací s příslušnými informačními platformami, například platformami uvedenými v čl. 13 odst. 2;

f)  shromažďuje, zaznamenává, zpracovává a zpřístupňuje Komisi a příslušným orgánům členských států veškeré informace získané nebo dostupné podle čl. 4 odst. 2 a 3, článku 5, čl. 7 odst. 4 písm. b) bodu iii), čl. 9 odst. 2 a čl. 13 odst. 1. Agentura zpřístupní nedůvěrné informace veřejně na svých internetových stránkách a usnadňuje výměnu uvedených informací s příslušnými informačními platformami, například platformami uvedenými v čl. 13 odst. 2;

Odůvodnění

Informace, na ně odkazuje článek 5, by měly být výslovně zahrnuty mezi informace, pro něž bude ECHA muset vytvořit rejstřík. Veškeré tyto informace by kromě toho měly být dostupné veřejnosti, což není v italské verzi návrhu Komise jednoznačně uvedeno.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Agentura začne poskytovat pomoc a technické a vědecké pokyny podle čl. 8 odst. 1 písm. a) do ... [datum jeden rok po vstupu tohoto nařízení v platnost].

Odůvodnění

Měla by být dohodnuta konkrétní lhůta pro navrhované pokyny, aby se zajistilo, že všechny členské státy tento požadavek splní v co nejkratším termínu.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise organizuje s členskými státy výměnu informací o opatřeních, která byla přijata na vnitrostátní úrovni s cílem určit a posoudit lokality kontaminované perzistentními organickými znečišťujícími látkami a řešit závažná rizika, která by tato kontaminace mohla představovat pro lidské zdraví a životní prostředí.

Odůvodnění

V čl. 6 odst. 1 úmluvy se stanoví, že „každá smluvní strana: [...]a) vytvoří vhodné strategie pro zásoby, které jsou tvořeny chemickými látkami nebo tyto látky obsahují [...]“. 7. akční plán pro životní prostředí zavazuje EU k sanaci kontaminovaných lokalit. V řadě členských států k takovéto identifikaci lokalit a jejich sanaci ještě nedošlo. Tento pozměňovací návrh je v souladu s článkem 15 nařízení 2017/852 o rtuti. Toto nařízení by mělo být uvedeno do souladu s úmluvou a s nejnovějšími právními předpisy Unie.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES32 , nejsou informace uvedené v odstavci 1 a 2 považovány za důvěrné. Komise , agentura a členské státy, které si vyměňují informace s třetí zemí, chrání jakékoliv důvěrné informace v souladu s právem Unie .

3.  Aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES32 , nejsou informace o zdraví a bezpečnosti lidí a o životním prostředí považovány za důvěrné. Komise, agentura a členské státy, které si vyměňují jiné informace s třetí zemí, chrání jakékoliv důvěrné informace v souladu s právem Unie.

_________________

_________________

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Unie zajistí přístup k informacím a účast veřejnosti po celou dobu monitorování provádění.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise může přijmout prováděcí akty, v nichž dále upřesní minimální informace, jež se mají poskytnout podle odstavce 1, a mimo jiné definuje ukazatele, mapy a přehledy členských států uvedené v odst. 1 písm. f). Zmíněné prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 20 odst. 2.

5.  Komise může přijmout prováděcí akty, v nichž stanoví formát informací, jež se mají poskytnout podle odstavce 1, a mimo jiné definuje ukazatele, mapy a přehledy členských států uvedené v odst. 1 písm. f). Zmíněné prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 20 odst. 2.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit, že obsah informací se stanoví v základním aktu a že prováděcí pravomoci se svěřují Komisi, aby se zajistilo, že zprávu uvedenou v čl. 13 odst. 1 vypracují členské státy jednotně.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 3, čl. 7 odst. 5 a článku 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od […].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 3, čl. 7 odst. 5 a článku 15 je svěřena Komisi na dobu pěti let od… [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Přenesení pravomoci na Komisi nelze provést na dobu neurčitou. Evropský parlament a Rada musí mít možnost uplatňovat politickou kontrolu nad každým přenesením pravomoci na Komisi.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komisi je ve všech záležitostech tohoto nařízení nápomocen výbor zřízený článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006.

1.  Komisi je nápomocen:

 

a)  výbor zřízený článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006 pro provádění záležitostí uvedených v čl. 13 odst. 5, pokud se netýkají prováděcích aktů, jimiž se stanoví formát informací podle čl. 13 odst. 1 písm. a) s ohledem na uplatňování článku 7, a podle čl. 13 odst. 1 písm. b), pokud jde o informace obdržené podle čl. 5 odst. 2 a čl. 7 odst. 4 písm. b) podbodu iii); a

 

b)  výbor zřízený článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES1a pro provádění záležitostí uvedených v čl. 7 odst. 6 a čl. 13 odst. 5, pokud jde o prováděcí akty, jimiž se stanoví formát informací podle čl. 13 odst. 1 písm. a) s ohledem na uplatňování článku 7, a podle čl. 13 odst. 1 písm. b), pokud jde o informace obdržené podle čl. 5 odst. 2 a čl. 7 odst. 4 písm. b) podbodu iii).

 

_________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

Odůvodnění

Rozdělení kompetencí mezi výborem pro odpad a výborem REACH je třeba zachovat.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Příloha I – část A – tabulka – řádek 17

 

Znění navržené Komisí

Polychlorované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a další

215-648-1 a další

Aniž by tím byla dotčena směrnice 96/59/ES, smějí být výrobky, které jsou již používány ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost, nadále používány.

 

 

 

Členské státy určí a odstraní z užívání zařízení (například transformátory, kondenzátory a další nádrže obsahující zbylé kapalné zásoby), která obsahují více než 0,005 % PCB a mají objem větší než 0,05 dm3, a to co možná nejdříve, nejpozději však do 31. prosince 2025.

Pozměňovací návrh

Polychlorované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a další

215-648-1 a další

Aniž by tím byla dotčena směrnice 96/59/ES, smějí být výrobky, které jsou již používány ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost, nadále používány.

 

 

 

Členské státy usilují o určení a odstranění z užívání těch zařízení (například transformátorů, kondenzátorů a dalších nádrží obsahujících zbylé kapalné zásoby), která obsahují více než 0,005 % PCB a mají objem větší než 0,05 dm3, a to co možná nejdříve a nejpozději do 31. prosince;

Odůvodnění

Tento návrh uvádí znění do souladu se Stockholmskou úmluvou.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Příloha I – část A – řádek 24 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

 

Pozměňovací návrh

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná specifikace

Bis(pentabromfenyl)ether (dekabromdifenyl ether; dekaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci dekaBDE v látkách, směsích, výrobcích nebo ve zhášecích přísadách výrobků, pokud je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních).

 

 

 

2.  Na základě výjimky může být povolena výroba, uvedení na trh a použití dekaBDE:

 

 

 

a)   při výrobě letadla, u nějž byla podána žádost o schválení typu před datem vstupu v platnost a žádosti bylo vyhověno do prosince 2022, před 2. březnem 2027;

 

 

 

b)  při výrobě náhradních dílů pro

 

 

 

i)  letadlo, u nějž byla podána žádost o schválení typu před datem vstupu v platnost, žádosti bylo vyhověno do prosince 2022, bylo vyrobeno před 2. březnem 2027, a to až do konce životnosti tohoto letadla;

 

 

 

ii)  motorová vozidla, na která se vztahuje směrnice 2007/46/ES, vyrobená před... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost], buď do roku 2036 nebo do konce životnosti těchto motorových vozidel, podle toho, které z uvedených dat nastane dříve.

 

 

 

3.  Zvláštní výjimky pro náhradní díly k použití v motorových vozidlech uvedených v odst. 2 písm. b) bodě ii) se použijí v případě výroby a použití komerčního dekaBDE v rámci jedné či více z následujících kategorií:

 

 

 

i)  hnací ústrojí a zařízení pod kapotou, jako jsou vnitřní i vnější kabely baterie, trubice mobilních klimatizačních systémů, hnací ústrojí, objímky výfuku, izolace pod kapotou, kabely a řemeny pod kapotou (kabely motoru apod.), snímače rychlosti, hadice, moduly větrání a čidla klepání;

 

 

 

ii)  prvky palivového systému, jako jsou palivové hadice, palivové nádrže a palivové nádrže umístěné na podvozku;

 

 

 

iii)  pyrotechnická zařízení a části související s pyrotechnickými zařízeními, jako jsou kabely zapalování airbagů, potahy/látky sedadel (pouze v případě relevance pro airbagy) a airbagy (přední a boční).

 

 

 

iv)  prvky systému zavěšení a interiéru, jako např. prvky vybavení, odhlučňovací materiály a bezpečnostní pásy;

 

 

 

v)  vyztužené plasty (přístrojové desky a vnitřní vybavení);

 

 

 

vi)  pod kapotou nebo přístrojovou deskou (svorkovnice/pojistkové skříňky, vysokoproudé dráty a kabelové opláštění (dráty zapalovací svíčky));

 

 

 

vii)  elektrické a elektronické zařízení (skříně a přihrádky na autobaterie, elektrické konektory řízení motoru, komponenty rádiových disků, navigační družicové systémy, globální polohové systémy a počítačové systémy);

 

 

 

viii)  tkaniny, např. odkládací plocha za zadními sedadly, čalounění, obložení stropu, sedadla automobilu, opěrky hlavy, sluneční clony, výplně, koberečky.

 

 

 

3.  Povoluje se výroba dekaBDE a jeho použití při výrobě a uvádění na trh následujících výrobků:

 

 

 

a)  výrobky uvedené na trh před... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

 

 

b)  letadla vyrobená v souladu s pododstavcem 2 písm. a);

 

 

 

c)  náhradní díly na letadla vyrobené v souladu s odst. 2 písm. b);

 

 

 

d)  elektrických a elektronických zařízení spadajících do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU.

 

 

 

4.  Pro účely této položky se „letadlem“ rozumí:

 

 

 

a)  civilní letadlo vyrobené v souladu s typovým osvědčením vydaným podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/11391c nebo v souladu se schválením návrhu vydaným podle vnitrostátních předpisů smluvního státu Mezinárodní organizace pro civilní letectví nebo civilní letadlo, kterému smluvní stát Mezinárodní organizace pro civilní letectví vydal osvědčení letové způsobilosti podle přílohy 8 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví;

 

 

 

b)  vojenské letadlo.

 

 

 

___________

 

 

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).

 

 

 

1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88).

 

 

 

1c Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1).

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný ke sladění tohoto přepracovaného znění s nejnovějšími rozhodnutími konference smluvních stran Stockholmské úmluvy.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Příloha I – část A – řádek 24 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

 

Pozměňovací návrh

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná specifikace

Chlorované alkany, C10–C13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Odchylně je povolena výroba, uvádění na trh a používání látek nebo přípravků obsahujících SCCP v koncentracích nižších než 1 % hmotnostních nebo výrobků obsahujících SCCP v koncentracích nižších než 0,15 % hmotnostních.

 

 

 

2.  Je povoleno používat:

 

 

 

a)  dopravníkové pásy v těžebním průmyslu a těsnicí materiály pro přehrady obsahující SCCP, které již byly používány před 4. prosincem 2015 nebo k uvedenému dni, a

 

 

 

b)  výrobky obsahující SCCP neuvedené v písmenu a), které se používaly před 10. červencem 2012 nebo k uvedenému dni.

 

 

 

3.  Na výrobky uvedené v odstavci 2 se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný ke sladění tohoto přepracovaného znění s nejnovějšími rozhodnutími konference smluvních stran Stockholmské úmluvy.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Příloha I – část B

 

Znění navržené Komisí

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná specifikace

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Chlorované alkany, C10–C13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Odchylně je povolena výroba, uvádění na trh a používání látek nebo směsí obsahujících SCCP v koncentracích nižších než 1 % hmotnostních nebo výrobků obsahujících SCCP v koncentracích nižších než 0,15 % hmotnostních.

 

 

 

2.  Je povoleno používat:

 

 

 

a)  dopravníkové pásy v těžebním průmyslu a těsnicí materiály pro přehrady obsahující SCCP, které již byly používány před 4. prosincem 2015 nebo k uvedenému dni, a

 

 

 

b)  výrobky obsahující SCCP neuvedené v písmenu a), které se používaly před 10. červencem 2012 nebo k uvedenému dni.

 

 

 

3.  Na výrobky uvedené v odstavci 2 se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

Pozměňovací návrh

vypouští se

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný ke sladění tohoto přepracovaného znění s nejnovějšími rozhodnutími konference smluvních stran Stockholmské úmluvy.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Příloha III

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

SEZNAM LÁTEK, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ USTANOVENÍ O OMEZENÍ ÚNIKŮ

SEZNAM LÁTEK, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ USTANOVENÍ O OMEZENÍ ÚNIKŮ

LÁTKA (číslo CAS)

LÁTKA (číslo CAS)

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF)

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF)

Hexachlorbenzen (HCB) (číslo CAS: 118-74-1)

Hexachlorbenzen (HCB) (číslo CAS: 118-74-1)

Polychlorované bifenyly (PCB)

Polychlorované bifenyly (PCB)

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)37

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)37

37.

Pro účely seznamu úniků se použijí tyto čtyři indikátorové sloučeniny: benzo[a]pyren, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen a indeno[1,2,3-cd]pyren.

37.

Pro účely seznamu úniků se použijí tyto čtyři indikátorové sloučeniny: benzo[a]pyren, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen a indeno[1,2,3-cd]pyren.

Pentachlorbenzen (číslo CAS 608-93-5)

Pentachlorbenzen (číslo CAS 608-93-5)

 

Polychlorované naftaleny (1)

 

(1) Polychlorované naftaleny jsou chemické látky, jejichž základem je naftalen jako polycyklická aromatická látka s jedním nebo více vodíkovými atomy nahrazenými atomem chloru.

 

Hexachlorobutadien (číslo CAS 87-68-3)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný ke sladění tohoto přepracovaného znění s nejnovějšími rozhodnutími konference smluvních stran Stockholmské úmluvy.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Příloha IV – tabulka 1 – sloupec „Koncentrační limit podle písm. a) čl. 7 odst. 4“ – řádek „Polychlorované“ – poznámka pod čarou 7

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Pozměňovací návrh

7.   Limit se vypočítá jako PCDD a PCDF v souladu s těmito faktory toxického ekvivalentu (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný pro řešení technických nedostatků týkajících se názvů v rozpisu uvedeném v poznámce č. 7 k příloze IV.

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
  • [2] Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Přepracované znění týkající se perzistentních organických znečišťujících látek je nejnovější aktualizací zprávy, která byla poprvé přijata v roce 2004, a upravuje přílohy v souladu s rozhodnutími, která přijaly smluvní strany Stockholmské úmluvy na svých setkáních v letech 2015 a 2017. Tato aktualizace také určuje novou roli Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), která má podporovat činnost Komise při přípravě dokumentace týkající se látek.

Cílem níže uvedených pozměňovacích návrhů je sladit daný text s nařízením REACH, aby byla zajištěna srozumitelnost a jednotnost pro všechny aktéry, včetně občanů a průmyslových podniků, jejichž činností se toto přepracované znění dotkne. Nová příloha V a je převzata z nařízení REACH. Použití posouzení dopadu k hodnocení návrhů týkajících se perzistentních organických znečišťujících látek tam, kde je to vhodné, je rovněž v souladu s pokyny pro zlepšování právní úpravy.

EU má díky svému průkopnickému nařízení REACH vůdčí pozici ve světě, pokud jde o regulaci chemických látek, a proto mají její rozhodnutí o bezpečnosti chemických látek dalekosáhlé dopady. Zpravodajka bere tuto odpovědnost vážně a domnívá se, že je vhodné zvážit nejen technické a vědecké aspekty nových návrhů, ale také socioekonomické důsledky zařazení látek na seznam perzistentních organických znečišťujících látek. Je zásadně důležité přijmout veškerá opatření k zajištění toho, aby rozhodnutí byla přijímána na základě vědeckých podkladů.

Cílem pozměňovacích návrhů je rovněž vyjasnit a na některých místech posílit novou úlohu ECHA, která byla poprvé uvedena v návrhu Komise, aby bylo zajištěno plné využití zkušeností této agentury při přijímání budoucích rozhodnutí o návrzích na zařazení látek na seznam perzistentních organických znečisťujících látek. Na podporu nové úlohy navrhované pro ECHA je nezbytné zajistit, aby byla její zjištění začleněna do všech rozhodovacích procesů a aby byly její činnosti náležitě financovány.

Komise by dále ráda zajistila větší jasnost, pokud jde o používání prováděcích aktů a formátu informací poskytovaných podle odstavce 1, aby se zajistilo, že zprávu uvedenu v čl. 13 odst. 1 vypracují členské státy jednotně, což usnadní další zpracování těchto informací.

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

D(2018)33866

Paní Adina-Ioana VĂLEAN

Předsedkyně Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ASP 13E102

Brusel

Věc:  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění)

COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)

Vážená paní předsedkyně,

Výbor pro právní záležitosti výše uvedený návrh projednal na základě článku 104 o přepracování právních předpisů v platném znění jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 169 a 170, jsou ve věcně příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Předseda věcně příslušného výboru však může v jednotlivých případech výjimečně přijmout pozměňovací návrhy k částem návrhu na přepracování, které zůstaly nezměněny, pokud to považuje za nezbytné z naléhavých důvodů vnitřní logiky textu nebo protože pozměňovací návrhy jsou nerozlučně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy. Tyto důvody musí být uvedeny v písemném odůvodnění pozměňovacích návrhů.“

Podle stanoviska poradní skupiny složené z právních služeb Parlamentu, Rady a Komise, která přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními zpravodaje se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původních právních předpisů s výše uvedenými změnami, obsahuje návrh prostou kodifikaci stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Na své schůzi dne 3. září 2018 Výbor pro právní záležitosti jednomyslně doporučil[1], aby Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jakožto věcně příslušný výbor provedl přezkoumání výše uvedeného návrhu v souladu s článkem 104 jednacího řádu.

S úctou

Pavel Svoboda

Příloha: Stanovisko poradní skupiny.

  • [1]  Přítomní členové výboru: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.

PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

Brusel 25. června 2018

STANOVISKO

  PRO  EVROPSKÝ PARLAMENT

    RADU

    KOMISI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění)

COM(2018)0144 final ze dne 22. 3. 2018 – 2018/0070(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se ve dnech 13. a 20. dubna 2018 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského Parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné projednala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na těchto schůzích[1] dospěla poradní pracovní skupina na základě posouzení návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se přepracovává nařízení (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a pozměňuje směrnice 79/117/EHS, společnou dohodou k následujícím závěrům.

1. Šedým podkladem písma, který se obvykle používá ke zvýraznění podstatných změn, měly být označeny následující části:

– v čl. 4 odst. 3 čtvrtém pododstavci vložena slova „in an annotation“ (v českém znění „v oznámení uvedeném v“), slovo „first“ nahrazeno slovem „second“ (netýká se českého znění);

– v čl. 7 odst. 5 nahrazení stávajícího odkazu na „paragraph 4(b)“ („odst. 4 písm. b)“) slovy „paragraph 4“ („odstavce 4“);

– v čl. 9 odst. 2 vložena slova „its publication („oznámí jeho zveřejnění“);

– v čl. 13 odst. 1 písm. a) vypuštěna slova „forward to the Commission“ („předloží Komisi“);

– v čl. 13 odst. 1 písm. f) vypuštěna slova „provide the Commission“ („předloží Komisi“), vypuštěno slovo „with“ (netýká se českého znění);

2. Ve třetím pododstavci čl. 9 odst. 4 mělo být vložené slovo „that“ uvedeno mezi šipkami označujícími přepracování a slovo „plan“ by mezi těmito šipkami uvedeno být nemělo (netýká se českého znění).

3. V příloze IV by měla být poznámka č. 7 přemístěna do spodní části listu.

Na základě projednání návrhu dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby    vedoucí právní služby    generální ředitel

Text of footnote no. 7 of Annex IV

The limit is calculated as PCDD and PCDF according to the following toxic equivalency factors (TEFs):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

  • [1]   Poradní skupina pracovala s anglickým zněním návrhu, které je původní jazykovou verzí projednávaného textu.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)

Datum předložení EP

22.3.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

24.4.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Julie Girling

6.4.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

20.6.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

52

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Anthea McIntyre, Kati Piri

Datum předložení

16.10.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 31. října 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí