Procedure : 2018/0070(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0336/2018

Indgivne tekster :

A8-0336/2018

Forhandlinger :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Afstemninger :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

BETÆNKNING     ***I
PDF 634kWORD 100k
16.10.2018
PE 622.205v02-00 A8-0336/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Julie Girling

(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 104)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET
 BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0144),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0124/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 12. juli 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(2),

–  der henviser til skrivelse af 10. september 2018 fra Retsudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,

–  der henviser til betænkningen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0336/2018),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Ved gennemførelsen af konventionens bestemmelser på EU- plan , er det nødvendigt at sikre samordning og sammenhæng med bestemmelserne i Rotterdam konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel, som blev godkendt af Unionen den 19. december 200217 og i Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og dettes bortskaffelse, som blev godkendt af Unionen den 1. februar 199318. Denne samordning og sammenhæng bør også opretholdes i gennemførelsen og den videre udarbejdelse af den strategiske tilgang til international kemikalieforvaltning (SAICM) , som blev vedtaget på den første internationale konference om kemikalieforvaltning i Dubai den 6. februar 2006 i FN-regi.

(5)  Ved gennemførelsen af konventionens bestemmelser på EU-plan, er det nødvendigt at sikre samordning og sammenhæng med bestemmelserne i Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel, som blev godkendt af Unionen den 19. december 200217, i Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og dettes bortskaffelse, som blev godkendt af Unionen den 1. februar 199318, og i Minamatakonventionen om kviksølv, som blev godkendt af Unionen den 11. maj 201718a. Denne samordning og sammenhæng bør også opretholdes i gennemførelsen og den videre udarbejdelse af den strategiske tilgang til international kemikalieforvaltning (SAICM), som blev vedtaget på den første internationale konference om kemikalieforvaltning i Dubai den 6. februar 2006 i FN-regi.

_________________

_________________

17 EUT L 63 af 6.3.2003, s. 29 .

17 EUT L 63 af 6.3.2003, s. 29.

18 EUT L 39 af 16.2.1993, s. 3 .

18 EUT L 39 af 16.2.1993, s. 3.

 

18a EUT L 142 af 2.6.2017, s. 4.

Begrundelse

Bestemmelserne i Minamatakonventionen er af særlig relevans for POP-forordningen. Det er derfor hensigtsmæssigt og vigtigt, at der henvises til denne konvention i betragtningerne.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Forældede og lemfældigt håndterede lagre af POP kan indebære alvorlig fare for miljøet og menneskers sundhed, bl.a. gennem forurening af jord og grundvand. Der bør derfor fastsættes strengere regler for så vidt angår forvaltningen af sådanne lagre end, hvad der kræves i konventionen. Lagre af forbudte stoffer bør behandles som affald, mens lagre af stoffer, som det stadig er tilladt at fremstille eller anvende, bør anmeldes til myndighederne og være under behørigt tilsyn. Især bør eksisterende lagre, som består af eller indeholder forbudte POP håndteres som affald så hurtigt som muligt.

(10)  Forældede og lemfældigt håndterede lagre af POP kan indebære alvorlig fare for miljøet og menneskers sundhed, bl.a. gennem forurening af jord og grundvand. Der bør derfor fastsættes strengere regler for så vidt angår forvaltningen af sådanne lagre end, hvad der kræves i konventionen. Lagre af forbudte stoffer bør behandles som affald, mens lagre af stoffer, som det stadig er tilladt at fremstille eller anvende, bør anmeldes til myndighederne og være under behørigt tilsyn. Især bør eksisterende lagre, som består af eller indeholder forbudte POP håndteres som affald så hurtigt som muligt. Hvis andre stoffer forbydes i fremtiden, bør lagrene af disse stoffer også straks destrueres, og der bør ikke opbygges nye lagre. I betragtning af de særlige problemer i visse medlemsstater bør der ydes passende finansiel og teknisk bistand gennem eksisterende EU-finansieringsinstrumenter.

Begrundelse

Den oprindelige tekst bør bibeholdes i en let ajourført form.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  I overensstemmelse med protokollen og konventionen bør udslip af POP i form af utilsigtede biprodukter fra industrielle processer identificeres og nedbringes så hurtigt som muligt, således at de engang ophører, når det er muligt. Der bør gennemføres og udvikles egnede nationale handlingsplaner, som omfatter alle kilder og foranstaltninger, herunder dem, der foreskrives i gældende EU- lovgivning, således at sådanne udslip til stadighed og på omkostningseffektiv måde bringes ned . I dette øjemed bør der inden for rammerne af konventionen udarbejdes egnede værktøjer.

(11)  I overensstemmelse med protokollen og konventionen bør udslip af POP i form af utilsigtede biprodukter fra industrielle processer identificeres og nedbringes så hurtigt som muligt, således at de engang ophører, når det er muligt. Der bør gennemføres og udvikles egnede nationale handlingsplaner, som omfatter alle kilder og foranstaltninger, herunder dem, der foreskrives i gældende EU-lovgivning, således at sådanne udslip til stadighed og på omkostningseffektiv måde bringes ned så hurtigt som muligt. I dette øjemed bør der inden for rammerne af konventionen udarbejdes egnede værktøjer.

Begrundelse

Ændringen bringer teksten i overensstemmelse med den nugældende, mens henvisningen til "så hurtigt som muligt" slettes i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Der er behov for at sikre effektiv koordinering og forvaltning af denne forordnings tekniske og administrative aspekter på EU-niveau. Det Europæiske Kemikalieagentur ("Agenturet"), som er oprettet ved forordning (EF) nr. 1907/2006, har kompetencen til og erfaringen med at gennemføre EU's kemikalielovgivning og internationale aftaler om kemikalier. Medlemsstaterne og Agenturet bør derfor udføre de opgaver, der har at gøre med de administrative, tekniske og videnskabelige aspekter af gennemførelsen af denne forordning samt informationsudveksling. Agenturets rolle bør omfatte udarbejdelse og gennemgang af teknisk dokumentation, herunder høring af interessenter og udarbejdelse af holdninger, som kan anvendes af Kommissionen til at afgøre, hvorvidt der bør fremlægges et forslag om at opføre et stof som POP i konventionens eller protokollens lister. Derudover bør Kommissionen og medlemsstaterne og Agenturet samarbejde med henblik på at opfylde Unionens internationale forpligtelser i henhold til konventionen på effektiv vis.

(15)  Der er behov for at sikre effektiv koordinering og forvaltning af denne forordnings tekniske og administrative aspekter på EU-niveau. Det Europæiske Kemikalieagentur ("Agenturet"), som er oprettet ved forordning (EF) nr. 1907/2006, har kompetencen til og erfaringen med at gennemføre EU's kemikalielovgivning og internationale aftaler om kemikalier. Medlemsstaterne og Agenturet bør derfor udføre de opgaver, der har at gøre med de administrative, tekniske og videnskabelige aspekter af gennemførelsen af denne forordning samt informationsudveksling. Det er nødvendigt, at agenturets rolle omfatter udarbejdelse og gennemgang af teknisk dokumentation, herunder høring af interessenter og udarbejdelse af holdninger, som skal anvendes af Kommissionen til at afgøre, hvorvidt der bør fremlægges et forslag om at opføre et stof som POP i konventionens eller protokollens lister. Derudover bør Kommissionen og medlemsstaterne og Agenturet samarbejde med henblik på at opfylde Unionens internationale forpligtelser i henhold til konventionen på effektiv vis.

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at ECHA er fuldt bemyndiget til at foretage detaljerede vurderinger af, hvorvidt opførelse på listen under Stockholmkonventionen er den mest hensigtsmæssige risikostyringsforanstaltning for et givet stof for at kunne yde tilstrækkelig støtte til Kommissionen og Rådet om potentielle udvælgelser af stoffer.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Ifølge konventionen skal hver part i konventionen udarbejde og, hvis relevant, bestræbe sig på at gennemføre en plan for gennemførelsen af sine forpligtelser i henhold til konventionen. Medlemsstaterne bør gøre det muligt for offentligheden at deltage i udarbejdelsen , gennemførelsen og ajourføringen af gennemførelsesplanerne. Eftersom kompetencen i denne henseende er delt mellem Unionen og medlemsstaterne, bør der udarbejdes gennemførelsesplaner såvel på nationalt plan som på EU-plan. Samarbejde og informationsudveksling mellem Kommissionen , Agenturet og medlemsstaternes myndigheder bør fremmes.

(16)  Ifølge konventionen skal hver part i konventionen udarbejde og, hvis relevant, bestræbe sig på at gennemføre en plan for gennemførelsen af sine forpligtelser i henhold til konventionen og fremsende den til partskonferencen så hurtigt som muligt og senest den ... [to år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Medlemsstaterne bør gøre det muligt for offentligheden at deltage i udarbejdelsen, gennemførelsen og ajourføringen af gennemførelsesplanerne. Eftersom kompetencen i denne henseende er delt mellem Unionen og medlemsstaterne, bør der udarbejdes gennemførelsesplaner såvel på nationalt plan som på EU-plan. Samarbejde og informationsudveksling mellem Kommissionen, Agenturet og medlemsstaternes myndigheder bør fremmes.

Begrundelse

Se artikel 7 i Stockholmkonventionen: Hver part forpligter sig til at "sende sin gennemførelsesplan til partskonferencen inden to år fra datoen for konventionens ikrafttræden for den pågældende part".

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Stoffer, der er opført i del A i bilag I eller i del A i bilag II til denne forordning, bør kun kunne fremstilles og anvendes som mellemprodukt i et lukket system i et afgrænset område, hvis en anmærkning herom udtrykkeligt er opført i det pågældende bilag, og hvis fabrikanten bekræfter over for den pågældende medlemsstat, at stoffet kun fremstilles og anvendes under strengt kontrollerede forhold.

(17)  Stoffer, der er opført i del A i bilag I eller i del A i bilag II til denne forordning, bør kun kunne fremstilles og anvendes som mellemprodukt i et lukket system i et afgrænset område, hvis en anmærkning herom udtrykkeligt er opført i det pågældende bilag, og hvis fabrikanten bekræfter over for den pågældende medlemsstat, at stoffet kun fremstilles og anvendes under strengt kontrollerede forhold, dvs. uden at indebære alvorlig fare for miljøet og menneskers sundhed, og såfremt der ikke foreligger nogen teknisk anvendelige alternativer.

Begrundelse

Dette ændringsforslag knytter sig til ændringsforslagene til artikel 4, stk. 3, litra b) og d), der ændrer den tilsvarende betragtning på samme måde.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  I overensstemmelse med konventionen og protokollen bør der udleveres oplysninger om POP til de øvrige parter i disse aftaler . Også udveksling af information med tredjelande, der ikke er part i aftalerne, bør fremmes.

(18)  I overensstemmelse med konventionen og protokollen bør der udleveres oplysninger om POP til de øvrige parter i disse aftaler. Også udveksling af information med tredjelande, der ikke er part i aftalerne, bør fremmes. Ligeledes kræves det i henhold til konventionen, at hver af parterne forpligter sig til at udvikle passende strategier til identifikation af områder, der er forurenet af POP, og Unionen og dens medlemsstater er i henhold til Unionens syvende miljøhandlingsprogram frem til og med 2020 forpligtede til at øge indsatsen for at oprense forurenede områder.

Begrundelse

Dette ændringsforslag bringer betragtningen i overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 11, stk. 2 og 3.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Eftersom offentligheden ofte ikke i tilstrækkelig grad er opmærksom på den trussel, de persistente organiske miljøgifte (POP) udgør mod nulevende og kommende generationers sundhed og mod miljøet, navnlig i udviklingslande, er der behov for omfattende oplysning med henblik på at skabe øget omtanke og offentlig forståelse for begrundelsen for restriktioner og forbud. I overensstemmelse med konventionen bør der udvikles og gennemføres oplysningsprogrammer for offentligheden om disse stoffer især for de mest sårbare grupper, og uddannelsen af arbejdstagere, videnskabsfolk, undervisere, teknisk personale og ledere bør i givet fald fremmes og lettes.

(19)  Eftersom offentligheden ofte ikke i tilstrækkelig grad er opmærksom på den trussel, POP udgør mod nulevende og kommende generationers sundhed og mod miljøet, navnlig i udviklingslande, er der behov for omfattende oplysning med henblik på at skabe øget omtanke og offentlig forståelse for begrundelsen for restriktioner og forbud. I overensstemmelse med konventionen bør der udvikles og gennemføres oplysningsprogrammer for offentligheden om disse stoffer, hvad angår deres sundheds- og miljømæssige virkninger, især for de mest sårbare grupper, og uddannelsen af arbejdstagere, videnskabsfolk, undervisere, teknisk personale og ledere bør i givet fald fremmes og lettes. Unionen bør sikre adgang til oplysninger og offentlig deltagelse, gennemføre FN/ECE-konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århuskonventionen), som blev godkendt af Unionen den 17. februar 20051a.

 

_________________

 

1a EUT L 124 af 17.5.2005, s. 1.

Begrundelse

Århuskonventionen om offentlig adgang til oplysninger om og offentlig deltagelse i beslutninger vedrørende miljøet skal overholdes og gennemføres. Dette er afgørende for at opnå øget bevidsthed og deltagelse i overensstemmelse med Stockholmkonventionens artikel 10 om folkeoplysning, bevidstgørelse og undervisning. Programmer til bevidstgørelse af offentligheden om POP og deres "indvirkning på sundhed og miljø samt om alternativer hertil" omtales også i artikel 10 i Stockholmkonventionen.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  "mellemprodukt i et lukket system i et afgrænset område": et stof fremstillet til og forbrugt i kemiske processer med sigte på at blive omdannet til et eller flere andre stoffer, og hvor fremstillingen af mellemproduktet og dets omdannelse til et eller flere andre stoffer foregår på samme sted under strengt kontrollerede forhold, idet det er strengt indesluttet ved hjælp af tekniske virkemidler i hele sin livscyklus.

j)  "mellemprodukt i et lukket system i et afgrænset område": et stof fremstillet til og forbrugt i kemiske processer med sigte på at blive omdannet til et andet stof, i det følgende "syntese", og hvor fremstillingen af mellemproduktet og dets omdannelse til et eller flere andre stoffer foregår ved hjælp af syntese på samme sted, herunder et sted, der drives af en eller flere juridiske personer, under strengt kontrollerede forhold, idet det er strengt indesluttet ved hjælp af tekniske virkemidler i hele sin livscyklus.

Begrundelse

Overensstemmelse med REACH, artikel 3.15, der definerer "mellemprodukter" som "et stof, der fremstilles til og forbruges i eller anvendes til kemisk forarbejdning for at blive omdannet til et andet stof (herefter benævnt" syntese ")".

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at fabrikanten påviser, at stoffet under fremstillingsprocessen omdannes til et eller flere andre stoffer, som ikke udviser egenskaber, der er karakteristiske for POP

b)  at fabrikanten påviser, at stoffet under fremstillingsprocessen omdannes til et eller flere andre stoffer, som ikke udviser egenskaber, der er karakteristiske for POP, at det ikke forventes, at mennesker eller miljø vil blive udsat for en signifikant mængde af stoffet i forbindelse med dets fremstilling og anvendelse, således som det er påvist ved vurdering af dette lukkede system i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EF) nr. 1272/20081a, og at der ikke findes teknisk mulige alternativer til anvendelsen af et stof opført i Bilag I, Del A, eller Bilag II, Del A, til denne forordning

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

Begrundelse

Stockholmkonventionen foreskriver, at POP-producenter skal påtage sig ansvaret for at mindske de skadelige virkninger, som deres produkter forårsager, og oplyse brugerne, regeringerne og offentligheden om stoffernes farlige egenskaber. Dette princip bør også gælde for brugere af POP. Dette ændringsforslag stemmer overens med artikel 4 i forordning 2017/852 om kviksølv. POP-forordningen skal bringes i overensstemmelse med konventionen og den seneste EU-lovgivning.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Indehaveren håndterer lageret på en sikker, effektiv og miljømæssigt forsvarlig måde.

Indehaveren håndterer lageret på en sikker, effektiv og miljømæssigt forsvarlig måde i overensstemmelse med de tærskelværdier og krav, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU1a og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU1b, såfremt det er relevant.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU af 4. juli 2012 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og om ændring og efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 96/82/EF (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 1).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).

Begrundelse

Direktiv 2012/18/EU finder også anvendelse på farlige stoffer, der er omfattet af POP-forordningen. Der bør derfor henvises til kravene heri i nærværende forslag til forordning.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  De oplysninger, som omhandles i denne artikel, udtrykkes ved hjælp af koderne, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/20021a.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 af 25. november 2002 om affaldsstatistik, EFT L 332 af 9.12.2002, s. 1.

Begrundelse

Eftersom lagrene af POP skal forvaltes som affald og i overensstemmelse med artikel 7 i forslaget til en forordning om "affaldshåndtering", kan det være nyttigt at henvise til forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik for så vidt angår måden, hvorpå de oplysninger, som kræves i henhold til nærværende artikel, skal fremsendes.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved behandlingen af forslag til opførelse af nye anlæg eller væsentlige ændringer i bestående anlæg, som anvender processer, der udleder kemikalier opført i bilag III, giver medlemsstaterne, , uden at det berører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU forrang til alternative processer, teknikker eller praksis med tilsvarende anvendelighed, men hvor dannelse og udslip af stoffer, der er anført i bilag III, undgås30.

3.  Ved behandlingen af forslag til opførelse af nye anlæg eller væsentlige ændringer i bestående anlæg, som anvender processer, der udleder kemikalier opført i bilag III, giver medlemsstaterne, uden at det berører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU forrang til alternative processer29a, teknikker eller praksis med tilsvarende anvendelighed, men hvor dannelse og udslip af stoffer, der er anført i bilag III, undgås, uden at det berører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/EU27.

_________________

_________________

 

29a Se Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (2008). Guidelines on Best Available Techniques and Provisional Guidance on Best Environmental Practices Relevant to Article 5 and Annex C of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Retningslinjer for bedste tilgængelige teknik og foreløbig vejledning om bedste praksis på miljøområdet i henhold til artikel 5 og bilag C til Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte). Genève, sekretariatet for Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx

30Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).

Begrundelse

I punkt 3 er det nødvendigt at tilføje en henvisning til Stockholmkonventionens retningslinjer for bedste tilgængelige teknikker og bedste miljøpraksis (BAT/BEP), hvori der er anført alternativer til forbrænding af affald, der indeholder POP, og som resulterer i dioxiner. Det er ikke muligt at finde disse alternativer i noget EU-dokument. Formålet med denne henvisning er at sikre en bedre gennemførelse af samt præcisere forpligtelserne i henhold til Stockholmkonventionen.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen kan i givet fald under hensyntagen til den tekniske udvikling og de relevante internationale retningslinjer og afgørelser samt tilladelser givet af en medlemsstat eller den kompetente myndighed, der er udpeget af medlemsstaten i overensstemmelse med stk. 4 og bilag V, , ved hjælp af gennemførelsesretsakter, indføre supplerende foranstaltninger vedrørende gennemførelsen af denne artikel. Kommissionen kan navnlig, fastlægge, hvilke oplysninger der skal indgives af medlemsstaterne i overensstemmelse med stk. 4, litra b), nr. iii). Disse foranstaltninger vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 20, stk. 2.

6.  Kommissionen kan i givet fald under hensyntagen til den tekniske udvikling og de relevante internationale retningslinjer og afgørelser samt tilladelser givet af en medlemsstat eller af den kompetente myndighed, der er udpeget af medlemsstaten i overensstemmelse med stk. 4 og bilag V, vedtage gennemførelsesretsakter, der bestemmer formatet af de oplysninger, som medlemsstaterne skal indgive i overensstemmelse med stk. 4, litra b, nr. iii). Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 20, stk. 2.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er klart og præcist at definere genstanden for de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, som det kræves i henhold til den relevante retspraksis fra Domstolen.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  efter anmodning yde teknisk og videnskabelig bistand og input til Kommissionen vedrørende stoffer, som eventuelt opfylder kriterierne for opførelse på listerne i konventionen eller protokollen

c)  efter anmodning yde solid teknisk og videnskabelig bistand og input til Kommissionen vedrørende stoffer, som eventuelt opfylder kriterierne for opførelse på listerne i konventionen eller protokollen, herunder om forebyggelse af produktion og anvendelse af nye POP og vurdering af pesticider eller industrikemikalier, som benyttes aktuelt

Begrundelse

Henvisning til Stockholmkonventionens artikel 3, stk. 3 og 4. Det er afgørende, at udnævnelsesprocessen udelukkende bygger på videnskabelig dokumentation, jf. processen, som er fastlagt under konventionen. Andre hensyn, såsom socioøkonomiske analyser, risikerer at undergrave det videnskabelige grundlag og må derfor ikke foretages i henhold til denne artikel, navnlig fordi de allerede udføres af konventionens ekspertorgan (POP-komitéen) som en del af dens vurdering.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  for Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder sammenstille, registrere, behandle og tilgængeliggøre alle de oplysninger, der modtages eller foreligger i medfør af artikel 4, stk. 2 og 3, artikel 7, stk. 4, litra b), nr. iii), artikel 9, stk. 2 og artikel 13, stk. 1. Agenturet gør de ikke-fortrolige oplysninger offentligt tilgængelige på sit websted og skal lette udvekslingen af oplysninger med relevante informationsplatforme såsom dem, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2

f)  for Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder sammenstille, registrere, behandle og tilgængeliggøre alle de oplysninger, der modtages eller foreligger i medfør af artikel 4, stk. 2 og 3, artikel 5, artikel 7, stk. 4, litra b), nr. iii), artikel 9, stk. 2, og artikel 13, stk. 1. Agenturet gør de ikke-fortrolige oplysninger offentligt tilgængelige på sit websted og skal lette udvekslingen af oplysninger med relevante informationsplatforme såsom dem, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2

Begrundelse

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, bør udtrykkeligt medtages blandt de oplysninger, som ECHA vil blive anmodet om at udarbejde et register over. Alle disse oplysninger bør desuden gøres tilgængelige for offentligheden, hvilket ikke fremgår klart af den ordlyd, Kommissionen har foreslået.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a  Agenturet begynder at levere den tekniske og videnskabelige vejledning, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra a), senest... [et år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Begrundelse

Der bør vedtages en specifik frist for de foreslåede retningslinjer med henblik på at sikre, at alle medlemsstater overholder reglerne inden for så kort tid som muligt.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen tilrettelægger en udveksling af oplysninger med medlemsstaterne vedrørende de foranstaltninger, der er truffet på nationalt plan for at identificere og vurdere områder, der er forurenet af POP, og for at imødegå de mulige alvorlige farer for menneskers sundhed og miljøet ved en sådan forurening.

Begrundelse

I henhold til artikel 6, stk. 1, i konventionen skal " hver part (...) a) udvikle passende strategier til identifikation af områder forurenet med kemikalier [...]". I henhold til det syvende handlingsprogram er EU forpligtet til at oprense forurenede områder. I en række medlemsstater foregår der til dato ingen identifikation og oprensning. Dette ændringsforslag stemmer overens med artikel 15 i forordning 2017/852 om kviksølv. Også denne forordning skal bringes i overensstemmelse med konventionen og den seneste EU-lovgivning.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Oplysninger som omhandlet i stk. 1 og 2 betragtes ikke som fortrolige, medmindre andet er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF32. Når Kommissionen , Agenturet og medlemsstaterne udveksler oplysninger med et tredjeland, beskyttes fortrolige oplysninger i henhold til EU-lovgivningen .

3.  Oplysninger om menneskers sundhed og sikkerhed og om miljøet betragtes ikke som fortrolige, medmindre andet er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF32. Når Kommissionen, Agenturet og medlemsstaterne udveksler andre oplysninger med et tredjeland, beskyttes fortrolige oplysninger i henhold til EU-lovgivningen.

_________________

_________________

32Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1.3 – stk. 1 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Unionen skal sikre adgang til oplysninger og offentlig deltagelse under overvågningen af gennemførelsen.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, som yderligere præciserer de minimumsoplysninger, der skal fremsendes i henhold til stk. 1, herunder definitionen af indikatorer, kort og medlemsstatsoversigter omhandlet i stk. 1, litra f). Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 20, stk. 2.

5.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, som fastlægger formatet for de oplysninger, der skal fremsendes i henhold til stk. 1, herunder definitionen af indikatorer, kort og medlemsstatsoversigter omhandlet i stk. 1, litra f). Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 20, stk. 2.

Begrundelse

Formålet med denne ændring er at gøre det klart, at indholdet af de oplysninger, der er fastlagt i basisretsakten, og at de gennemførelsesbeføjelser, der er tillagt Kommissionen til at sikre, at den rapport, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, er udarbejdet af medlemsstaterne på en ensartet måde.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 7, stk. 5, og artikel 15, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [...]

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 7, stk. 5, og artikel 15, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Delegationen af beføjelser til Europa-Kommissionen kan ikke være af ubegrænset varighed. Europa-Parlamentet og Rådet skal kunne bibeholde politisk kontrol med de delegerede beføjelser, som bliver tillagt Kommissionen.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 for så vidt angår alle spørgsmål vedrørende nærværende forordning .

1.  Kommissionen bistås af:

 

a)  det udvalg, som er oprettet ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til gennemførelsen af de spørgsmål, som omhandles i artikel 13, stk. 5, undtagen når der henvises til gennemførelsesretsakter, som fastlægger formatet af de oplysninger, der omtales i artikel 13, stk. 1, litra a), med hensyn til anvendelsen af artikel 7, og artikel 13, stk. 1, litra b), når der henvises til oplysninger, som er modtaget i medfør af artikel 5, stk. 2, og artikel 7, stk. 4, litra b), nr. iii) og

 

b)  det udvalg, som er oprettet ved artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF1a med hensyn til gennemførelsen af de spørgsmål, som omhandles i artikel 7, stk. 6, og artikel 13, stk. 5, når der henvises til gennemførelsesretsakter, som fastlægger formatet af de oplysninger, der omhandles i artikel 13, stk. 1, litra a), med hensyn til anvendelsen af artikel 7, og artikel 13, stk. 1, litra b), når der henvises til oplysninger, som er modtaget i medfør af artikel 5, stk. 2, og artikel 7, stk. 4, litra b), nr. iii).

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3-30).

Begrundelse

Adskillelsen af kompetencer mellem affaldsudvalget og REACH-udvalget bør bevares.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Bilag I – del A – tabel – række 17

 

Kommissionens forslag

Polychlorerede biphenyler (PCB)

1336-36-3 og andre

215-648-1 og andre

Med forbehold af direktiv 96/59/EF er det tilladt at anvende artikler, der allerede er i brug på datoen for denne forordnings ikrafttræden.

 

 

 

Medlemsstaterne skal identificere og standse brug af andet udstyr (f.eks. transformatorer, kondensatorer eller andre beholdere indeholdende væskerester), der indeholder mere end 0,005 % PCB og større mængder end 0,05 dm3, snarest muligt og senest den 31. december 2025.

Ændringsforslag

Polychlorerede biphenyler (PCB)

1336-36-3 og andre

215-648-1 og andre

Med forbehold af direktiv 96/59/EF er det tilladt at anvende artikler, der allerede er i brug på datoen for denne forordnings ikrafttræden.

 

 

 

Medlemsstaterne skal bestræbe sig på at identificere og standse brug af andet udstyr (f.eks. transformatorer, kondensatorer eller andre beholdere indeholdende væskerester), der indeholder mere end 0,005 % PCB og større mængder end 0,05 dm3, snarest muligt og senest den 31. december 2025.

Begrundelse

Dette forslag bringer teksten i overensstemmelse med Stockholmkonventionen.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Bilag I – del A – række 24 a (ny)

 

Kommissionens forslag

 

Ændringsforslag

Stof

CAS nr.

Einecs-nr.

Specifik undtagelse vedrørende brug som mellemprodukt eller andre præciseringer

Bis(pentabromphenyl)ether (decabromdiphenylether; decaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  I denne forbindelse finder artikel 4, stk. 1, litra b), anvendelse på koncentrationer af decaBDE på 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) eller derunder, når det forekommer i stoffer, blandinger eller artikler eller som bestanddele i flammehæmmende dele af artikler.

 

 

 

2.  Uanset ovenstående tillades fremstilling, markedsføring og anvendelse af decaBDE:

 

 

 

a)   i fremstillingen af et luftfartøj, for hvilket der inden ikrafttrædelsen er ansøgt om typegodkendelse, og denne er modtaget inden december 2022, inden den 2. marts 2027

 

 

 

b)  i fremstillingen af reservedele til følgende:

 

 

 

i)  et luftfartøj, for hvilket der inden ikrafttrædelsen er ansøgt om typegodkendelse, og denne er modtaget inden december 2022, fremstillet inden den 2. marts 2027, og indtil udløbet af disse luftfartøjers levetid

 

 

 

ii)  motorkøretøjer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, fremstillet inden ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden], enten indtil 2036 eller udløbet af disse motorkøretøjers levetid, alt efter hvilken dato der kommer først.

 

 

 

3.  De specifikke undtagelser for reservedele til brug i motorkøretøjer, der er omhandlet i stk. 2, litra b), nr. ii), finder anvendelse for produktion og brug af kommercielle decaBDE, som falder ind under én eller flere af følgende kategorier:

 

 

 

i)  anordninger til drivaggregater og motorrum, såsom batterimassekabler, batterisammenkoblingskabler, rør til mobile luftkonditioneringsanlæg, drivaggregater, bøsninger til udstødningsmanifold, motorrumsisolering, kabler og ledningsnet i motorrum (motorledningsnet m.v.), hastighedssensorer, slanger, ventilatormoduler og bankefølere

 

 

 

ii)  anordninger til brændstofsystemer, såsom brændstofslanger, brændstofbeholdere og brændstofbeholdere under karosserier

 

 

 

iii)  pyroteknisk udstyr og anordninger med anknytning til pyroteknisk udstyr, såsom udløsningskabler til airbags, sædebetræk/-stof (kun hvis relevant for airbags) samt front- og sideairbags

 

 

 

iv)  suspension og indvendigt udstyr såsom trimkomponenter, akustisk materiale og sikkerhedsseler

 

 

 

v)  forstærket plast (instrumentpaneler og indtræk)

 

 

 

vi)  under motorhjelm eller instrumentbræt (terminal/sikringsdåser, kabler til høj strømstyrke og kabelbeklædning (tændrørskabler))

 

 

 

vii)  elektrisk og elektronisk udstyr (batterikasser og batteribakker, elektriske konnektorer til motorstyring, radiodiskkomponenter, satellitnavigationssystemer, globale positionsbestemmelsessystemer og computersystemer)

 

 

 

viii)  varer såsom baghylder, indtræk, loftsbetræk, bilsæder, nakkestøtter, solskærme, beklædningspaneler, gulvtæpper.

 

 

 

3.  Fremstilling af decaBDE og dets anvendelse i produktion og markedsføring af følgende er tilladt:

 

 

 

a)  artikler, der bringes på markedet inden [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

 

 

 

b)  luftfartøjer, der er fremstillet i overensstemmelse med stk. 2, litra a)

 

 

 

c)  reservedele til luftfartøjer, der er fremstillet i overensstemmelse med stk. 2, litra b)

 

 

 

d)  elektrisk og elektronisk udstyr, som falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU.

 

 

 

4.  Ved anvendelsen af dette punkt forstås ved "luftfartøj" et af følgende:

 

 

 

a)  et civilt luftfartøj, der er fremstillet i overensstemmelse med et typecertifikat udstedt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2018/11391c eller i overensstemmelse med en konstruktionsgodkendelse udstedt i henhold til de nationale bestemmelser i en kontraherende stat i Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), eller for hvilket der er udstedt et luftdygtighedsbevis af en kontraherende stat i ICAO i henhold til bilag 8 til konventionen angående international civil luftfart

 

 

 

b)  et militært luftfartøj.

 

 

 

___________

 

 

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).

 

 

 

1b Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88).".

 

 

 

1c Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af forordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1).«

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe denne omarbejdning i overensstemmelse med de nyeste afgørelser truffet af Stockholmkonventionens partskonference.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Bilag I – del A – række 24 b (ny)

 

Kommissionens forslag

 

Ændringsforslag

Stof

CAS nr.

Einecs-nr.

Specifik undtagelse vedrørende brug som mellemprodukt eller andre præciseringer

Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Som en undtagelse er fremstilling, markedsføring og anvendelse af stoffer eller præparater, der indeholder SCCP i koncentrationer på under 1 vægtprocent, eller artikler, der indeholder SCCP i koncentrationer på under 0,15 vægtprocent, tilladt.

 

 

 

2.  Anvendelse er tilladt for så vidt angår:

 

 

 

a)  transportbånd i mineindustrien og fugemasser til dæmninger og diger, som indeholder SCCP, og som allerede var i brug senest den 4. december 2015, og

 

 

 

b)  andre artikler end de i litra a) omhandlede, som indeholder SCCP, og som allerede var i brug senest den 10. juli 2012.

 

 

 

3.  Artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, finder anvendelse på de i stk. 2 nævnte artikler.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe denne omarbejdning i overensstemmelse med de nyeste afgørelser truffet af Stockholmkonventionens partskonference.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Bilag I – del B

 

Kommissionens forslag

Stof

CAS nr.

Einecs-nr.

Specifik undtagelse vedrørende brug som mellemprodukt eller andre præciseringer

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Som en undtagelse er fremstilling, markedsføring og anvendelse af stoffer eller blandinger, der indeholder SCCP i koncentrationer på under 1 vægtprocent, eller artikler, der indeholder SCCP i koncentrationer på under 0,15 vægtprocent, tilladt.

 

 

 

2.  Anvendelse er tilladt for så vidt angår:

 

 

 

a)  transportbånd i mineindustrien og fugemasser til dæmninger og diger, som indeholder SCCP, og som allerede var i brug senest den 4. december 2015, og

 

 

 

b)  andre artikler end de i litra a) omhandlede, som indeholder SCCP, og som allerede var i brug senest den 10. juli 2012.

 

 

 

3.  Artikel 4, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, finder anvendelse på de i stk. 2 nævnte artikler.

Ændringsforslag

udgår

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe denne omarbejdning i overensstemmelse med de nyeste afgørelser truffet af Stockholmkonventionens partskonference.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Bilag III

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

LISTE OVER STOFFER, DER ER OMFATTET AF BESTEMMELSER OM BEGRÆNSNING AF UDSLIP

LISTE OVER STOFFER, DER ER OMFATTET AF BESTEMMELSER OM BEGRÆNSNING AF UDSLIP

STOF (CAS NR.)

Stof (CAS nr.)

Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF)

Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF)

Hexachlorbenzen (HCB) (CAS nr. 118-74-1)

Hexachlorbenzen (HCB) (CAS nr. 118-74-1)

Polychlorerede biphenyler (PCB)

Polychlorerede biphenyler (PCB)

Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH)

Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) 37

37.

For emissionsopgørelser anvendes følgende fire sammensatte indikatorer: benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen og indeno(1,2,3-cd)pyren.

37.

For emissionsopgørelser anvendes følgende fire sammensatte indikatorer: benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen og indeno(1,2,3-cd)pyren.

Pentachlorbenzen (CAS nr. 608-93-5)

Pentachlorbenzen (CAS nr. 608-93-5)

 

Polychlorerede naphthalener 1

 

1. Polychlorerede naphthalener: kemiske forbindelser baseret på en naphthalenringstruktur, hvor en eller flere brintatomer er erstattet med chloratomer.

 

Hexachlorbutadien (CAS nr. 87-68-3)

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe denne omarbejdning i overensstemmelse med de nyeste afgørelser truffet af Stockholmkonventionens partskonference.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Bilag IV – tabel 1 – kolonne ”Koncentrationsgrænse i artikel 7, stk. 4, litra a)” – række ”Polychlorerede” – fodnote 7

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003.

Ændringsforslag

7.   Grænseværdierne er beregnet som PCDD og PCDF ifølge nedenstående toksicitetsækvivalensfaktorer (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at behandle tekniske mangler med hensyn til titler i tidsplanen i fodnote nr. 7 i bilag IV.

BEGRUNDELSE

POP-omarbejdningen er den seneste opdatering af den betænkning, der første gang blev vedtaget i 2004, og det er en opdatering af bilagene i overensstemmelse med de afgørelser, der blev truffet i 2015 og 2017 på Stockholmkonventionens partskonference. Opdateringen indebærer også, at der fastlægges en ny rolle for Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), der støtter Kommissionen med udarbejdelse af dossierer om stoffer.

Ændringsforslagene tager sigte på at bringe teksten i overensstemmelse med REACH-forordningens tekst for at sikre klarhed og sammenhæng for alle aktører, herunder borgere og virksomheder, hvis aktiviteter er berørt af denne omarbejdning. Det nye bilag V a er taget fra REACH-forordningen. Brugen af konsekvensvurderinger til at vurdere POP-forslag, hvor det er relevant, er også i tråd med retningslinjerne for bedre lovgivning.

EU er gennem sin banebrydende REACH-forordning en af verdens førende, hvad angår lovgivning om kemikalier, og dets afgørelser vedrørende kemikaliers sikkerhed har vidtrækkende konsekvenser. Ordføreren tager dette ansvar alvorligt og mener, at det er passende at overveje ikke alene de tekniske og videnskabelige aspekter af nye forslag, men også de socioøkonomiske virkninger af, at stoffer opføres på listen over POP-stoffer (persistente organiske miljøgifte). Det er absolut nødvendigt, at der træffes enhver mulig foranstaltning for at sikre, at de afgørelser, der træffes, bygger på videnskabelige beviser.

Ændringsforslagene skal også skabe klarhed og på visse steder styrke ECHA's nye rolle, som først blev nævnt i Kommissionens forslag, for at sikre, at dets ekspertise udnyttes fuldt ud, når der i fremtiden træffes afgørelser om POP-forslag. For at understøtte denne nye rolle, som ECHA vil få, er det nødvendigt at sikre, at dets resultater indarbejdes i alle beslutningsprocesser, og at dets aktiviteter får tilstrækkelig finansiering.

Der efterlyses mere klarhed fra Kommissionens side, hvad angår brugen af gennemførelsesretsakter og formatet af de oplysninger, der skal indgives i overensstemmelse med stk. 1 for at sikre, at rapporten omhandlet i artikel 13, stk. 1, udarbejdes af medlemsstaterne på ensartet vis, således at behandlingen af disse oplysninger kan blive ensartet.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

D(2018)33866

Adina-Ioana VĂLEAN

formand, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ASP 13E102

Bruxelles

Om:  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)

COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)

Kære formand

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, jf. artikel 104 om omarbejdning, som er blevet indført i Parlamentets forretningsorden.

Denne artikels stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Formanden for det korresponderende udvalg kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de dele af forslaget, der forbliver uændrede, hvis han eller hun skønner, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til ændringsforslagene."

Efter udtalelse fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommission, som har behandlet forslaget, og i overensstemmelse med ordførerens henstillinger, finder Retsudvalget, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget, og at forslaget, for så vidt angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Retsudvalget besluttede derfor på sit møde den 3. september 2018 enstemmigt(1) at anbefale, at Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, kan gå over til at behandle ovennævnte forslag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe

(1)

Følgende medlemmer var til stede: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

 

    Bruxelles, 25.6.2018

UDTALELSE

TIL  EUROPA-PARLAMENTET,

          RÅDET

          KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)

COM(2018) 144 final of 22.3.2018 - 2018/0070 (COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester på møder den 13. og 20. april 2018 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen på disse møder(1) af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende følgende:

1. Følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer:

i artikel 4, stk. 3, fjerde afsnit, tilføjes ordene "i en anmærkning" og erstatningen af ordet "1." med "2."

i artikel 7, stk. 5, erstatningen af den nuværende henvisning til "stk. 4, litra b)" med en henvisning til "stk. 4"

- i artikel 9, stk. 2, tilføjelsen af ordene "dens offentliggørelse"

i artikel 13, stk. 1, litra a), slettelsen af ordene "sender" og "Kommissionen"

i artikel 13, stk. 1, litra f), slettelsen af ordene "sender" og "Kommissionen".

2. I artikel 9, stk. 4, tredje afsnit, skulle ordet "that" i den engelske originaludgave have været mellem tilpasningspile, og ordet "plan" skulle ikke have været mellem tilpasningspile (NB: I den danske sprogudgave er ordet "planen" sat mellem tilpasningspile).

3. I bilag IV affattes fodnote 7 således, at den læses som angivet i vedlagte dokument.

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver      Juridisk rådgiver      Generaldirektør

Teksten i fodnote 7 i bilag IV

Grænseværdierne er beregnet som PCDD og PCDF ifølge nedenstående toksicitetsækvivalensfaktorer (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1.

1,2,3,7,8-PeCDD

1.

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1.

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1.

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1.

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01.

OCDD

0,0003.

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1.

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03.

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1.

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1.

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1.

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1.

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01.

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01.

OCDF

0,0003.

(1)

  Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)

Referencer

COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)

Dato for høring af EP

22.3.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

24.4.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Julie Girling

6.4.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

20.6.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

52

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Anthea McIntyre, Kati Piri

Dato for indgivelse

16.10.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 31. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik