ΕΚΘΕΣΗ  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση)

  16.10.2018 - (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) - ***I

  Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  Εισηγήτρια: Julie Girling
  (Αναδιατύπωση – άρθρο 104 του Κανονισμού)


  Διαδικασία : 2018/0070(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0336/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0336/2018
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση)

  (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0144),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0124/2018),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2018[1],

  –  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

  –  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων[2],

  –  έχοντας υπόψη την από 10ης Σεπτεμβρίου 2018 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0336/2018),

  A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

  1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5)  Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης σε ενωσιακό επίπεδο , είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί συντονισμός και συνέπεια με τις διατάξεις που προβλέπουν η σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης έπειτα από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο, η οποία εγκρίθηκε από την Ένωση στις 19 Δεκεμβρίου 200217 και η σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο διαμεθοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους, η οποία εγκρίθηκε από την Ένωση την 1η Φεβρουαρίου 199318 . Ο συντονισμός και η συνέπεια πρέπει να διατηρούνται επίσης κατά τη συμμετοχή στην εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής προσέγγισης για τη διαχείριση των χημικών ουσιών (ΣΠΔΧ), η οποία εγκρίθηκε κατά το πρώτο διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση χημικών προϊόντων που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι στις 6 Φεβρουαρίου 2006 στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

  (5)  Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης σε ενωσιακό επίπεδο, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί συντονισμός και συνέπεια με τις διατάξεις που προβλέπουν η σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης έπειτα από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο, η οποία εγκρίθηκε από την Ένωση στις 19 Δεκεμβρίου 200217, η σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο διαμεθοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους, η οποία εγκρίθηκε από την Ένωση την 1η Φεβρουαρίου 199318, και η σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο, η οποία εγκρίθηκε από την Ένωση την 11η Μαΐου 201718α. Ο συντονισμός και η συνέπεια πρέπει να διατηρούνται επίσης κατά τη συμμετοχή στην εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής προσέγγισης για τη διαχείριση των χημικών ουσιών (ΣΠΔΧ), η οποία εγκρίθηκε κατά το πρώτο διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση χημικών προϊόντων που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι στις 6 Φεβρουαρίου 2006 στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

  _________________

  _________________

  17 ΕΕ L 63 της 6.3.2003, σ. 29.

  17 ΕΕ L 63 της 6.3.2003, σ. 29.

  18 ΕΕ L 39 της 16.2.1993, σ. 3.

  18 ΕΕ L 39 της 16.2.1993, σ. 3.

   

  18a ΕΕ L 142 της 2.6.2017, σ. 4.

  Αιτιολόγηση

  Οι διατάξεις της σύμβασης της Μιναμάτα έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον κανονισμό POP. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο και σημαντικό να γίνεται αναφορά στην εν λόγω Σύμβαση στις αιτιολογικές σκέψεις.

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (10)  Παρωχημένα ή υπό πλημμελή διαχείριση αποθέματα POP είναι δυνατό να ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία, για παράδειγμα με τη μόλυνση του εδάφους και των υπογείων υδάτων. Είναι κατά συνέπεια ενδεδειγμένο να θεσπιστούν αυστηρότεροι κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων από τους οριζόμενους στη σύμβαση. Τα αποθέματα απαγορευμένων ουσιών πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απόβλητα, ενώ τα αποθέματα ουσιών των οποίων η παρασκευή ή η χρήση εξακολουθεί να επιτρέπεται πρέπει να κοινοποιούνται στις αρχές και να εποπτεύονται δεόντως. Συγκεκριμένα, θα πρέπει τα υπάρχοντα αποθέματα που συνίστανται από ή περιέχουν απαγορευμένους POP να αντιμετωπίζονται ως απόβλητα το ταχύτερο δυνατό.

  (10)  Παρωχημένα ή υπό πλημμελή διαχείριση αποθέματα POP είναι δυνατό να ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία, για παράδειγμα με τη μόλυνση του εδάφους και των υπογείων υδάτων. Είναι κατά συνέπεια ενδεδειγμένο να θεσπιστούν αυστηρότεροι κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων από τους οριζόμενους στη σύμβαση. Τα αποθέματα απαγορευμένων ουσιών πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απόβλητα, ενώ τα αποθέματα ουσιών των οποίων η παρασκευή ή η χρήση εξακολουθεί να επιτρέπεται πρέπει να κοινοποιούνται στις αρχές και να εποπτεύονται δεόντως. Συγκεκριμένα, θα πρέπει τα υπάρχοντα αποθέματα που συνίστανται από ή περιέχουν απαγορευμένους POP να αντιμετωπίζονται ως απόβλητα το ταχύτερο δυνατό. Εφόσον απαγορευτούν μελλοντικά και άλλες ουσίες, τα αποθέματά τους πρέπει επίσης να καταστραφούν αμέσως και να μη δημιουργηθούν νέα. Δεδομένων των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη, θα πρέπει να τους παρασχεθεί επαρκής οικονομική και τεχνική ενίσχυση μέσω υφισταμένων ενωσιακών χρηματοπιστωτικών μέσων.

  Αιτιολόγηση

  Θα πρέπει να διατηρηθεί το αρχικό κείμενο, αλλά να επικαιροποιηθεί ελαφρώς.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (11)  Σύμφωνα με το πρωτόκολλο και τη σύμβαση, οι εκλύσεις POP που είναι ακούσια παραπροϊόντα βιομηχανικών διεργασιών πρέπει να εντοπίζονται και να περιορίζονται το ταχύτερο δυνατό με απώτερο σκοπό την τελική εξάλειψή τους, όπου τούτο είναι εφικτό. Πρέπει να εφαρμοστούν και να αναπτυχθούν κατάλληλα εθνικά σχέδια δράσης, που να καλύπτουν όλες τις πηγές και τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται υπό την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, ώστε να περιοριστούν οι εν λόγω εκλύσεις κατά τρόπο συνεχή και οικονομικώς αποδοτικό. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της σύμβασης τα κατάλληλα μέσα.

  (11)  Σύμφωνα με το πρωτόκολλο και τη σύμβαση, οι εκλύσεις POP που είναι ακούσια παραπροϊόντα βιομηχανικών διεργασιών πρέπει να εντοπίζονται και να περιορίζονται το ταχύτερο δυνατό με απώτερο σκοπό την τελική εξάλειψή τους, όπου τούτο είναι εφικτό. Πρέπει να εφαρμοστούν και να αναπτυχθούν κατάλληλα εθνικά σχέδια δράσης, που να καλύπτουν όλες τις πηγές και τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται υπό την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, ώστε να περιοριστούν οι εν λόγω εκλύσεις κατά τρόπο συνεχή και οικονομικώς αποδοτικό το ταχύτερο δυνατό. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της σύμβασης τα κατάλληλα μέσα.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία ευθυγραμμίζει εκ νέου το κείμενο με την ισχύουσα νομοθεσία, δεδομένου ότι η πρόταση της Επιτροπής διαγράφει τη φράση «το ταχύτερο δυνατό».

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15)  Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός συντονισμός και διαχείριση των τεχνικών και διοικητικών πτυχών του παρόντος κανονισμού σε ενωσιακό επίπεδο. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός»), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, έχει αρμοδιότητα και πείρα στην εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας και των διεθνών συμφωνιών που αφορούν τα χημικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός θα πρέπει να ασκούν τα καθήκοντα που σχετίζονται με τις διοικητικές, τεχνικές και επιστημονικές πτυχές της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών. Ο ρόλος του Οργανισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει την προετοιμασία και την εξέταση τεχνικών φακέλων, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και την κατάρτιση των γνωμών που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή ώστε αυτή να εξετάσει αν θα υποβάλει πρόταση για καταχώριση μιας ουσίας ως POP στη σύμβαση ή στο πρωτόκολλο. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζονται με στόχο την αποτελεσματική εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης που απορρέουν από τη σύμβαση.

  (15)  Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός συντονισμός και διαχείριση των τεχνικών και διοικητικών πτυχών του παρόντος κανονισμού σε ενωσιακό επίπεδο. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός»), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, έχει αρμοδιότητα και πείρα στην εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας και των διεθνών συμφωνιών που αφορούν τα χημικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός θα πρέπει να ασκούν τα καθήκοντα που σχετίζονται με τις διοικητικές, τεχνικές και επιστημονικές πτυχές της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι απαραίτητο ο ρόλος του Οργανισμού να καλύπτει την προετοιμασία και την εξέταση τεχνικών φακέλων, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και την κατάρτιση των γνωμών που θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή ώστε αυτή να εξετάσει αν θα υποβάλει πρόταση για καταχώριση μιας ουσίας ως POP στη σύμβαση ή στο πρωτόκολλο. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζονται με στόχο την αποτελεσματική εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης που απορρέουν από τη σύμβαση.

  Αιτιολόγηση

  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να διενεργεί λεπτομερή αξιολόγηση του κατά πόσον η καταχώριση των ουσιών σε ειδικό κατάλογο σύμφωνα με τη Σύμβαση της Στοκχόλμης είναι το πλέον κατάλληλο μέτρο διαχείρισης κινδύνου για μια δεδομένη ουσία, ώστε να παρασχεθεί κατάλληλη στήριξη στην Επιτροπή και το Συμβούλιο για πιθανές υποβολές προτάσεων όσον αφορά συγκεκριμένες ουσίες.

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16)  Η σύμβαση προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκπονεί και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εφαρμόσει, ανάλογα με την περίπτωση, σχέδιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει της σύμβασης. Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν δυνατότητες για τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση, την εφαρμογή και την ενημέρωση των σχεδίων εφαρμογής τους. Καθώς η αρμοδιότητα επιμερίζεται εν προκειμένω μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών, τα σχέδια εφαρμογής πρέπει να εκπονούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Πρέπει να ενθαρρύνεται η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής, του Οργανισμού και των αρχών των κρατών μελών.

  (16)  Η σύμβαση προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκπονεί και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εφαρμόσει, ανάλογα με την περίπτωση, σχέδιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει της σύμβασης και το διαβιβάζει στη Διάσκεψη των Μερών το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο έως την ... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν δυνατότητες για τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση, την εφαρμογή και την ενημέρωση των σχεδίων εφαρμογής τους. Καθώς η αρμοδιότητα επιμερίζεται εν προκειμένω μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών, τα σχέδια εφαρμογής πρέπει να εκπονούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Πρέπει να ενθαρρύνεται η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής, του Οργανισμού και των αρχών των κρατών μελών.

  Αιτιολόγηση

  Βλέπε άρθρο 7 της σύμβασης της Στοκχόλμης: κάθε συμβαλλόμενο μέρος «διαβιβάζει το σχέδιο εφαρμογής του στη ΔτΜ εντός δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας σύμβασης».

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 17

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (17)  Η παρασκευή και η χρήση των ουσιών που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος I ή στο μέρος Α του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού ως ενδιάμεσων προϊόντων σε κλειστό σύστημα και σε συγκεκριμένο χώρο θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο εάν στο σχετικό παράρτημα έχει καταχωριστεί ρητή σημείωση προς τον σκοπό αυτόν και εάν ο παρασκευαστής επιβεβαιώνει στο οικείο κράτος μέλος ότι η ουσία παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες.

  (17)  Η παρασκευή και η χρήση των ουσιών που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος I ή στο μέρος Α του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού ως ενδιάμεσων προϊόντων σε κλειστό σύστημα και σε συγκεκριμένο χώρο θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο εάν στο σχετικό παράρτημα έχει καταχωριστεί ρητή σημείωση προς τον σκοπό αυτόν και εάν ο παρασκευαστής επιβεβαιώνει στο οικείο κράτος μέλος ότι η ουσία παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, ήτοι εφόσον δεν τίθεται σε σημαντικό κίνδυνο το περιβάλλον ή η ανθρώπινη υγεία και δεν υφίστανται τεχνικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις.

  Αιτιολόγηση

  Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις κατατεθείσες τροπολογίες επί του άρθρου 4 παράγραφος 3 στοιχείο β) και του άρθρου 4 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και τροποποιεί αναλόγως τη σχετική αιτιολογική σκέψη.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (18)  Σύμφωνα με τη σύμβαση και το πρωτόκολλο, πληροφορίες για τους POP πρέπει να παρέχονται στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη αυτών των συμφωνιών. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη αυτών των συμφωνιών.

  (18)  Σύμφωνα με τη σύμβαση και το πρωτόκολλο, πληροφορίες για τους POP πρέπει να παρέχονται στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη αυτών των συμφωνιών. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη αυτών των συμφωνιών. Παρομοίως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να αναπτύξει κατάλληλες στρατηγικές, ούτως ώστε να εντοπίσει τοποθεσίες που έχουν μολυνθεί από POP, και το έβδομο ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 δεσμεύει την Ένωση και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποκατάσταση των μολυσμένων τοποθεσιών.

  Αιτιολόγηση

  Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει την αιτιολογική σκέψη με τις τροπολογίες επί του άρθρου 11 παράγραφος 2 και του άρθρου 11 παράγραφος 3.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 19

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (19)  Δεδομένου ότι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχουν οι POP τόσο για την υγεία της σημερινής και των επομένων γενεών όσο και για το περιβάλλον, είναι, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, συχνά ανεπαρκής, καθίσταται απαραίτητη μια ευρείας κλίμακας εκστρατεία ενημέρωσης προκειμένου να αυξηθούν η εγρήγορση αλλά και η κατανόηση των πολιτών όσον αφορά το σκεπτικό για περιορισμούς και απαγορεύσεις. Σύμφωνα με τη σύμβαση, τόσο προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις εν λόγω ουσίες, ιδίως για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, όσο και προγράμματα εκπαίδευσης εργατών, επιστημόνων, εκπαιδευτικών και τεχνικού και διευθυντικού προσωπικού, πρέπει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να προάγονται και να ενισχύονται.

  (19)  Δεδομένου ότι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχουν οι POP τόσο για την υγεία της σημερινής και των επομένων γενεών όσο και για το περιβάλλον, είναι, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, συχνά ανεπαρκής, καθίσταται απαραίτητη μια ευρείας κλίμακας εκστρατεία ενημέρωσης προκειμένου να αυξηθούν η εγρήγορση αλλά και η κατανόηση των πολιτών όσον αφορά το σκεπτικό για περιορισμούς και απαγορεύσεις. Σύμφωνα με τη σύμβαση, τόσο προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις εν λόγω ουσίες, όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στην υγεία και στο περιβάλλον, ιδίως για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, όσο και προγράμματα εκπαίδευσης εργατών, επιστημόνων, εκπαιδευτικών και τεχνικού και διευθυντικού προσωπικού, πρέπει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να προάγονται και να ενισχύονται. Η Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη συμμετοχή του κοινού, με την εφαρμογή της σύμβασης της ΟΕΕ/HE για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (σύμβαση του Aarhus), η οποία εγκρίθηκε από την Ένωση τη 17η Φεβρουαρίου 2005.

   

  _________________

   

  1a ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 1.

  Αιτιολόγηση

  Η σύμβαση του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και τη συμμετοχή του κοινού πρέπει να τηρείται και να εφαρμόζεται. Το στοιχείο αυτό είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης και συμμετοχής του κοινού, όπως ορίζει το άρθρο 10 της σύμβασης της Στοκχόλμης σχετικά με την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού. Τα προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με «τις επιπτώσεις [των POP] στο περιβάλλον και στην υγεία και τις εναλλακτικές λύσεις» αναφέρονται επίσης στο άρθρο 10 της σύμβασης της Στοκχόλμης.

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ι)  «ενδιάμεσο προϊόν σε κλειστό σύστημα και σε συγκεκριμένο χώρο»: ουσία η οποία παρασκευάζεται, καταναλώνεται ή χρησιμοποιείται στο πλαίσιο χημικών διεργασιών με σκοπό να μετατραπεί σε μία ή περισσότερες άλλες ουσίες και όπου η παρασκευή της ενδιάμεσης ουσίας και η μετατροπή της σε μία ή περισσότερες άλλες ουσίες πραγματοποιούνται στον ίδιο χώρο υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, με την έννοια ότι η ουσία είναι αυστηρά περιορισμένη με τεχνικά μέσα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της.

  ι)  «ενδιάμεσο προϊόν σε κλειστό σύστημα και σε συγκεκριμένο χώρο»: ουσία η οποία παρασκευάζεται και καταναλώνεται ή χρησιμοποιείται στο πλαίσιο χημικών διεργασιών με σκοπό να μετατραπεί σε άλλη ουσία (στο εξής «σύνθεση»), και όπου η παρασκευή της ενδιάμεσης ουσίας και η μετατροπή της σε μία ή περισσότερες άλλες ουσίες πραγματοποιούνται μέσω σύνθεσης στον ίδιο χώρο, συμπεριλαμβανομένων των χώρων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση μίας ή περισσότερων νομικών οντοτήτων, υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, με την έννοια ότι η ουσία είναι αυστηρά περιορισμένη με τεχνικά μέσα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της.

  Αιτιολόγηση

  Σκοπός είναι να υπάρχει συνέπεια με το άρθρο 3 παράγραφος 15 του κανονισμού REACH, όπου το «ενδιάμεσο προϊόν» ορίζεται ως «ουσία η οποία παρασκευάζεται και καταναλώνεται ή χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο χημικών διεργασιών με σκοπό να μετατραπεί σε άλλη ουσία (στο εξής «σύνθεση»)».

  Τροπολογία    10

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  ο παρασκευαστής καταδεικνύει ότι κατά τη διαδικασία παρασκευής η ουσία θα μετατραπεί σε μία ή περισσότερες άλλες ουσίες που δεν έχει/έχουν ιδιότητες POP·

  β)  ο παρασκευαστής καταδεικνύει ότι κατά τη διαδικασία παρασκευής η ουσία θα μετατραπεί σε μία ή περισσότερες άλλες ουσίες που δεν έχει/έχουν ιδιότητες POP, ότι δεν αναμένεται πως άνθρωποι ή το περιβάλλον θα εκτεθούν σε σημαντικές ποσότητες της ουσίας κατά την παραγωγή και χρήση της όπως έδειξε η αξιολόγηση του εν λόγω κλειστού συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και ότι δεν υφίστανται τεχνικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις στη χρήση ουσίας από τον κατάλογο του παραρτήματος Ι μέρος Α ή του παραρτήματος ΙΙ μέρος Α του παρόντος κανονισμού·

   

  _________________

   

  1aΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

  Αιτιολόγηση

  Η σύμβαση της Στοκχόλμης ορίζει ότι οι παρασκευαστές POP πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων που έχουν τα προϊόντα τους στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον και για την παροχή πληροφοριών στους χρήστες, στις κυβερνήσεις και στο κοινό όσον αφορά τις επικίνδυνες ιδιότητες των ουσιών αυτών. Η εν λόγω αρχή θα πρέπει επίσης να καλύπτει τους χρήστες των POP. Η τροπολογία ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 4 του κανονισμού 2017/852 σχετικά με τον υδράργυρο. Ο κανονισμός POP θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη σύμβαση και με τις πλέον πρόσφατες ενωσιακές νομοθετικές πράξεις.

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ο κάτοχος διαχειρίζεται το απόθεμα κατά τρόπο ασφαλή, αποτελεσματικό και περιβαλλοντικώς ορθό.

  Ο κάτοχος διαχειρίζεται το απόθεμα κατά τρόπο ασφαλή, αποτελεσματικό και περιβαλλοντικώς ορθό, σύμφωνα με τα όρια και τις απαιτήσεις που ορίζουν η οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και η οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατά περίπτωση.

   

  _________________

   

  Οδηγία 2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 1).

   

  Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).

  Αιτιολόγηση

  Η οδηγία 2012/18/ΕΕ καλύπτει επίσης τις επικίνδυνες ουσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού POP. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι απαιτήσεις της να αναφέρονται στην παρούσα πρόταση κανονισμού.

  Τροπολογία    12

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α.  Οι πληροφορίες του παρόντος άρθρου εκφράζονται με τους κωδικούς που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

   

  _________________

   

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 9.12.2002, σ.1).

  Αιτιολόγηση

  Δεδομένου ότι τα αποθέματα POP πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απόβλητα και όπως ορίζει το άρθρο 7 της πρότασης κανονισμού για τη διαχείριση αποβλήτων, ίσως να είναι χρήσιμο να υπάρχει παραπομπή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων, όσον αφορά τις λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή των πληροφοριών που απαιτεί το παρόν άρθρο.

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Τα κράτη μέλη, όταν εξετάζουν προτάσεις περί κατασκευής νέων εγκαταστάσεων ή ουσιαστικής τροποποίησης υφισταμένων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν διαδικασίες που αποδεσμεύουν χημικά του παραρτήματος ΙΙΙ, εξετάζουν κατά προτεραιότητα εναλλακτικές διαδικασίες, τεχνικές ή πρακτικές παρόμοιας χρησιμότητας, οι οποίες δεν επιτρέπουν το σχηματισμό και την αποδέσμευση χημικών ουσιών του παραρτήματος ΙΙΙ, με την επιφύλαξη της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30.

  3.  Τα κράτη μέλη, όταν εξετάζουν προτάσεις περί κατασκευής νέων εγκαταστάσεων ή ουσιαστικής τροποποίησης υφισταμένων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν διαδικασίες που αποδεσμεύουν χημικά του παραρτήματος ΙΙΙ, εξετάζουν κατά προτεραιότητα εναλλακτικές διαδικασίες, τεχνικές ή πρακτικές29α παρόμοιας χρησιμότητας, οι οποίες δεν επιτρέπουν τον σχηματισμό και την αποδέσμευση χημικών ουσιών του παραρτήματος ΙΙΙ, με την επιφύλαξη της οδηγίας 2010/75/ΕΕ30 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

  _________________

  _________________

   

  29α Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους POP (2008). Κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και προσωρινές κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές που συνδέονται με το άρθρο 5 και το παράρτημα Γ της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους. Γενεύη, Γραμματεία της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους POP. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx

  30 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).

  30 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).

  Αιτιολόγηση

  Στην παράγραφο 3 χρειάζεται να προστεθεί αναφορά στις κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές της σύμβασης της Στοκχόλμης, οι οποίες παρέχουν εναλλακτικές λύσεις στην αποτέφρωση αποβλήτων με POP που οδηγούν σε διοξίνες. Κανένα ενωσιακό έγγραφο δεν περιέχει αυτές τις εναλλακτικές λύσεις. Σκοπός της παρούσας παραπομπής είναι η καλύτερη εφαρμογή και η αποσαφήνιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση της Στοκχόλμης.

  Τροπολογία    14

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6.  Η Επιτροπή δύναται, εφόσον απαιτείται και λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις και τις σχετικές διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και αποφάσεις καθώς και εγκρίσεις που έχει ενδεχομένως χορηγήσει κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή που έχει ορίσει κράτος μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και το παράρτημα V, να θεσπίσει , μέσω εκτελεστικών πράξεων, πρόσθετα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή δύναται να προσδιορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούν τα κράτη μέλη , σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β) σημείο iii). Τα εν λόγω μέτρα αποφασίζονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.

  6.  Η Επιτροπή δύναται, εφόσον απαιτείται και λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις και τις σχετικές διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και αποφάσεις καθώς και εγκρίσεις που έχει ενδεχομένως χορηγήσει κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή που έχει ορίσει κράτος μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και το παράρτημα V, να θεσπίσει εκτελεστικές πράξεις οι οποίες καθορίζουν τον μορφότυπο των πληροφοριών που πρέπει να κοινοποιούν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β) σημείο iii). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.

  Αιτιολόγηση

  Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να καθοριστεί σαφώς και επακριβώς το αντικείμενο των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, όπως απαιτείται από τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου.

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  παροχή τεχνικών και επιστημονικών στοιχείων καθώς και στήριξης στην Επιτροπή, κατόπιν σχετικής αίτησης, για ουσίες οι οποίες ενδέχεται να συμμορφώνονται με τα κριτήρια για καταχώριση στη σύμβαση ή στο πρωτόκολλο·

  γ)  παροχή άρτιων τεχνικών και επιστημονικών στοιχείων καθώς και ισχυρής στήριξης στην Επιτροπή, κατόπιν σχετικής αίτησης, για ουσίες οι οποίες ενδέχεται να συμμορφώνονται με τα κριτήρια για καταχώριση στη σύμβαση ή στο πρωτόκολλο, μεταξύ άλλων για την πρόληψη της παρασκευής και χρήσης νέων POP και για την αξιολόγηση φυτοφαρμάκων ή βιομηχανικών χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος·

  Αιτιολόγηση

  Αναφορά στο άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4 της σύμβασης της Στοκχόλμης. Είναι κρίσιμης σημασίας να βασίζεται αυστηρά η διαδικασία ορισμού σε επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η σύμβαση. Άλλες εκτιμήσεις, όπως κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις, ενδέχεται να υπονομεύσουν την επιστημονική βάση και, ως εκ τούτου, δεν θα απαιτούνται από το παρόν άρθρο, ιδιαίτερα δεδομένου ότι διενεργούνται ήδη από το σώμα εμπειρογνωμόνων της σύμβασης (POPRC) στο πλαίσιο της αξιολόγησής του.

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στ)  συγκέντρωση, αρχειοθέτηση, επεξεργασία και διάθεση στην Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όλων των πληροφοριών που λαμβάνονται ή διατίθενται βάσει του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 3, του άρθρου 7 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο iii), του άρθρου 9 παράγραφος 2 και του άρθρου 13 παράγραφος 1. Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις μη εμπιστευτικές πληροφορίες στον δικτυακό του τόπο και διευκολύνει την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών μέσω των σχετικών πλατφόρμων πληροφοριών, όπως αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2·

  στ)  συγκέντρωση, αρχειοθέτηση, επεξεργασία και διάθεση στην Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όλων των πληροφοριών που λαμβάνονται ή διατίθενται βάσει του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 3, του άρθρου 5, του άρθρου 7 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο iii), του άρθρου 9 παράγραφος 2 και του άρθρου 13 παράγραφος 1. Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις μη εμπιστευτικές πληροφορίες στον δικτυακό του τόπο και διευκολύνει την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών μέσω των σχετικών πλατφορμών πληροφοριών, όπως αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2·

  Αιτιολόγηση

  Οι πληροφορίες που αναφέρει το άρθρο 5 θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά σε εκείνες για τις οποίες απαιτείται ο ECHA να καταρτίσει μητρώο. Επιπλέον, όλες αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό, αλλά αυτό δεν είναι σαφές στην ιταλική εκδοχή του κειμένου που προτείνει η Επιτροπή.

  Τροπολογία    17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1a  Ο Οργανισμός αρχίζει να παρέχει τη βοήθεια και τις τεχνικές και επιστημονικές οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) από την ... [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

  Αιτιολόγηση

  Πρέπει να συμφωνηθεί ειδική προθεσμία για τις προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη θα συμμορφωθούν το συντομότερο δυνατόν.

  Τροπολογία    18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση τοποθεσιών μολυσμένων από POP, καθώς και για την αντιμετώπιση των σημαντικών κινδύνων που μπορεί να ενέχει η εν λόγω μόλυνση για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

  Αιτιολόγηση

  Το άρθρο 6 παράγραφος 1 της σύμβασης ορίζει ότι «κάθε συμβαλλόμενο μέρος: (...) α) αναπτύσσει κατάλληλες στρατηγικές για τον εντοπισμό αποθεμάτων που συνίστανται από ή περιέχουν χημικές ουσίες (...)». Το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον δεσμεύει την ΕΕ να αποκαταστήσει τις μολυσμένες τοποθεσίες. Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν προβεί ακόμα στον εντοπισμό και στην αποκατάσταση μολυσμένων τοποθεσιών. Η τροπολογία ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 15 του κανονισμού 2017/852 σχετικά με τον υδράργυρο. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να ευθυγραμμίζεται με τη σύμβαση και με τις πλέον πρόσφατες ενωσιακές νομοθετικές πράξεις.

  Τροπολογία    19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2003/4/ΕΚ32 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δεν θεωρούνται εμπιστευτικές οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Η Επιτροπή, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη που ανταλλάσσουν πληροφορίες με τρίτη χώρα προστατεύουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, σε συμφωνία με την ενωσιακή νομοθεσία.

  3.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2003/4/ΕΚ32 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δεν θεωρούνται εμπιστευτικές οι πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων και με το περιβάλλον. Η Επιτροπή, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη που ανταλλάσσουν άλλες πληροφορίες με τρίτη χώρα προστατεύουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, σε συμφωνία με την ενωσιακή νομοθεσία.

  _________________

  _________________

  32 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26).

  32 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26).

  Τροπολογία    20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Η Ένωση διασφαλίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη συμμετοχή του κοινού καθ’ όλη την παρακολούθηση της εφαρμογής.

  Τροπολογία    21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις για τον περαιτέρω προσδιορισμό των ελάχιστων πληροφοριών που θα πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών, των χαρτών και των επισκοπήσεων των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.

  5.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις οι οποίες καθορίζουν τον μορφότυπο των πληροφοριών που θα πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών, των χαρτών και των επισκοπήσεων των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.

  Αιτιολόγηση

  Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να καταστεί σαφές ότι το περιεχόμενο των πληροφοριών καθορίζεται στη βασική πράξη και ότι οι εκτελεστικές εξουσίες ανατίθενται στην Επιτροπή με στόχο να διασφαλιστεί ότι η έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 καταρτίζεται από τα κράτη μέλη με ομοιόμορφο τρόπο.

  Τροπολογία    22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 18 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 7 παράγραφος 5 και το άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από τις […].

  2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 7 παράγραφος 5 και το άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η ανάθεση εξουσίας παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλει αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου.

  Αιτιολόγηση

  Δεν μπορεί να ανατίθεται εξουσία στην Επιτροπή επ’ αόριστον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να είναι σε θέση να ασκήσουν πολιτικό έλεγχο επί οποιασδήποτε εξουσιοδότησης που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή.

  Τροπολογία    23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

  1.  Η Επιτροπή επικουρείται από:

   

  α)  την επιτροπή του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 όσον αφορά την εφαρμογή των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 5, εξαιρουμένων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τον ορισμό του μορφότυπου των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 7, και στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β) σχετικά με τις πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο iii)· και

   

  β)  την επιτροπή του άρθρου 39 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 6 και στο άρθρο 13 παράγραφος 5 σχετικά με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τον ορισμό του μορφότυπου των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 7, και στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β) σχετικά με τις πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο iii).

   

  _________________

   

  1a Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).

  Αιτιολόγηση

  Θα πρέπει να διατηρηθεί ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ της επιτροπής για τα απόβλητα και της επιτροπής για τον κανονισμό REACH.

  Τροπολογία    24

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα I – μέρος A – πίνακας – σειρά 17

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)

  1336-36-3 και λοιποί

  215-648-1 και λοιποί

  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 96/59/ΕΚ, επιτρέπεται η χρήση αντικειμένων που ήδη χρησιμοποιούνταν κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

   

   

   

  Τα κράτη μέλη εντοπίζουν και απομακρύνουν από τη χρήση εξοπλισμό (π.χ. μετασχηματιστές, πυκνωτές ή άλλα δοχεία που περιέχουν ποσότητες υγρών) που περιέχει περισσότερο από 0,005 % PCB και ποσότητες μεγαλύτερες από 0,05 dm3, το συντομότερο δυνατόν, αλλά όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

  Τροπολογία

  Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)

  1336-36-3 και λοιποί

  215-648-1 και λοιποί

  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 96/59/ΕΚ, επιτρέπεται η χρήση αντικειμένων που ήδη χρησιμοποιούνταν κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

   

   

   

  Τα κράτη μέλη επιδιώκουν να εντοπίζουν και απομακρύνουν από τη χρήση εξοπλισμό (π.χ. μετασχηματιστές, πυκνωτές ή άλλα δοχεία που περιέχουν ποσότητες υγρών) που περιέχει περισσότερο από 0,005 % PCB και ποσότητες μεγαλύτερες από 0,05 dm3, το συντομότερο δυνατόν, και όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

  Αιτιολόγηση

  Η πρόταση ευθυγραμμίζει το κείμενο με εκείνο της σύμβασης της Στοκχόλμης.

  Τροπολογία    25

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα I – μέρος A – σειρά 24 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

   

  Τροπολογία

  Ουσία

  Αριθ. CAS

  Αριθ. ΕΚ

  Ειδική εξαίρεση για ενδιάμεση χρήση ή άλλη ειδική διάταξη

  Δις(πενταβρωμοφαινυλικός) αιθέρας (δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας· decaBDE)

  1163-19-5

  214-604-9

  1.  Για τους σκοπούς της παρούσας καταχώρισης, το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) εφαρμόζεται σε συγκεντρώσεις δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 10 mg/kg (0,001 % κατά βάρος), σε ουσίες, μείγματα, αντικείμενα ή ως συστατικό των φλογοεπιβραδυντικών μερών αντικειμένων.

   

   

   

  2.  Κατά παρέκκλιση, επιτρέπεται η παραγωγή, διάθεση στην αγορά και χρήση του δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα:

   

   

   

  α)   στην παραγωγή αεροσκάφους πριν από τη 2α Μαρτίου 2027, βάσει αίτησης έγκρισης που έχει υποβληθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και έχει παραληφθεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2022·

   

   

   

  β)  στην κατασκευή ανταλλακτικών για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

   

   

   

  i)  αεροσκάφος που έχει κατασκευαστεί πριν από την 2α Μαρτίου 2027, βάσει αίτησης έγκρισης που έχει υποβληθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και έχει παραληφθεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2022, μέχρι το τέλος της ωφέλιμης ζωής του εν λόγω αεροσκάφους·

   

   

   

  (ii)  μηχανοκίνητα οχήματα, εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2007/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που έχουν κατασκευαστεί πριν από τις ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], είτε μέχρι το 2036 είτε μέχρι το τέλος της ωφέλιμης ζωής των εν λόγω μηχανοκίνητων οχημάτων, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

   

   

   

  3.  Οι ειδικές εξαιρέσεις για τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητα οχήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο ii), ισχύουν για την παραγωγή και τη χρήση εμπορικού δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα που εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

   

   

   

  (i)  σύστημα μετάδοσης κίνησης και εφαρμογές «κάτω από το καπό» όπως καλώδια μπαταρίας, καλώδια ενδοσύνδεσης μπαταρίας, σωλήνας κινητών κλιματιστικών (MAC), συστήματα μετάδοσης κίνησης, δακτύλιοι πολλαπλής εξαγωγής, μόνωση «κάτω από το καπό», καλωδίωση και πλεξούδες καλωδίων «κάτω από το καπό» (καλωδίωση κινητήρα, κ.λπ.), αισθητήρες ταχύτητας, εύκαμπτοι σωλήνες, ανεμιστήρες και αισθητήρες κρουστικής καύσης·

   

   

   

  (ii)  εφαρμογές συστήματος καυσίμου, όπως σωληνάκια καυσίμου, δεξαμενές καυσίμου και δεξαμενές καυσίμου κάτω από το αμάξωμα·

   

   

   

  iii)  είδη πυροτεχνίας και εφαρμογές που επηρεάζονται από είδη πυροτεχνίας όπως καλώδια ανάφλεξης αερόσακων, καλύμματα/υφάσματα καθισμάτων (μόνο εάν σχετίζονται με τον αερόσακο) και αερόσακοι (εμπρόσθιοι και πλευρικοί)·

   

   

   

  (iv)  ανάρτηση και εσωτερικές εφαρμογές, όπως διακοσμητικά στοιχεία, ηχοαπορροφητικό υλικό και ζώνες ασφαλείας·

   

   

   

  (v)  ενισχυμένα πλαστικά (πίνακες οργάνων και εσωτερική επένδυση)·

   

   

   

  (vi)  «κάτω από το καπό ή τον πίνακα» (τερματικά/πλακέτες ασφαλειών, καλώδια υψηλής έντασης ρεύματος και χιτώνες καλωδίου (καλώδια σπινθηριστών))·

   

   

   

  vii)  ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (θήκες και κιβώτια μπαταριών, ηλεκτρικές συνδέσεις ελέγχου του κινητήρα, κατασκευαστικά στοιχεία ραδιοσυστημάτων με δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων, συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, συστήματα εντοπισμού θέσης και υπολογιστικά συστήματα)·

   

   

   

  viii)  υφάσματα, όπως καλύμματα χώρου αποσκευών, εγκατάσταση ταπετσαρίας, επενδύσεις εσωτερικού χώρου, καθίσματα αυτοκινήτων, στηρίγματα κεφαλής, αλεξήλια (σκιάδια), εσωτερικά διαχωριστικά και καλύμματα δαπέδου.

   

   

   

  3.  Επιτρέπεται η παραγωγή δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα και η χρήση του στην παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά για τα ακόλουθα αντικείμενα:

   

   

   

  α)  αντικείμενα που διατίθενται στην αγορά πριν από τις ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]·

   

   

   

  β)  αεροσκάφη που παράγονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α)·

   

   

   

  γ)  ανταλλακτικά αεροσκαφών που παράγονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β)·

   

   

   

  δ)  είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

   

   

   

  4.  Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου ως «αεροσκάφος» νοείται ένα από τα ακόλουθα:

   

   

   

  α)  πολιτικό αεροσκάφος το οποίο έχει παραχθεί σύμφωνα με πιστοποιητικό τύπου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή με έγκριση σχεδιασμού που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς συμβαλλόμενου μέλους της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), ή για το οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από συμβαλλόμενο κράτος της ΔΟΠΑ σύμφωνα με το παράρτημα 8 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία·

   

   

   

  β)  στρατιωτικό αεροσκάφος.

   

   

   

  ___________

   

   

   

  Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (Οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).

   

   

   

  Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 88).

   

   

   

  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1).

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να ευθυγραμμισθεί η παρούσα αναδιατύπωση με τις πλέον πρόσφατες αποφάσεις της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης της Στοκχόλμης.

  Τροπολογία    26

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα I – μέρος Α – σειρά 24 β (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

   

  Τροπολογία

  Ουσία

  Αριθ. CAS

  Αριθ. ΕΚ

  Ειδική εξαίρεση για ενδιάμεση χρήση ή άλλη ειδική διάταξη

  Χλωροαλκάνια C10-C13 (χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας) (SCCP)

  85535-84-8

  287-476-5

  1.  Κατά παρέκκλιση, επιτρέπονται η κατασκευή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση ουσιών ή παρασκευασμάτων που περιέχουν SCCP σε συγκεντρώσεις κάτω του 1 % κατά βάρος ή αντικειμένων που περιέχουν SCCP σε συγκεντρώσεις κάτω του 0,15 % κατά βάρος.

   

   

   

  2.  Η χρήση επιτρέπεται για:

   

   

   

  α)  ταινιόδρομους στην εξορυκτική βιομηχανία και σφραγιστικά υλικά για φράγματα που περιέχουν SCCP και που χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από ή κατά την 4η Δεκεμβρίου 2015· και

   

   

   

  β)  αντικείμενα που περιέχουν χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας (SCCP) εκτός από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α) και χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από ή κατά τη 10η Ιουλίου 2012.

   

   

   

  3.  Στα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο και τέταρτο εδάφιο.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να ευθυγραμμισθεί η παρούσα αναδιατύπωση με τις πλέον πρόσφατες αποφάσεις της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης της Στοκχόλμης.

  Τροπολογία    27

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα I – μέρος Β

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Ουσία

  Αριθ. CAS

  Αριθ. ΕΚ

  Ειδική εξαίρεση για ενδιάμεση χρήση ή άλλη ειδική διάταξη

  4

  4

  4

  4

  4

   

   

  4

  5 Χλωροαλκάνια C10-C13 (χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας) (SCCP)

  5 85535-84-8

  5 287-476-5

  5 1.  Κατά παρέκκλιση, επιτρέπονται η κατασκευή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση ουσιών ή μειγμάτων που περιέχουν SCCP σε συγκεντρώσεις κάτω του 1 % κατά βάρος ή αντικειμένων που περιέχουν SCCP σε συγκεντρώσεις κάτω του 0,15 % κατά βάρος.

   

   

   

  2.  Η χρήση επιτρέπεται για:

   

   

   

  α)  ταινιόδρομους στην εξορυκτική βιομηχανία και σφραγιστικά υλικά για φράγματα που περιέχουν SCCP και που χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από ή κατά την 4η Δεκεμβρίου 2015· και

   

   

   

  β)  αντικείμενα που περιέχουν χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας (SCCP) εκτός από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α) και χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από ή κατά τη 10η Ιουλίου 2012.

   

   

   

  3.  Στα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο και τέταρτο εδάφιο.

  Τροπολογία

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να ευθυγραμμισθεί η παρούσα αναδιατύπωση με τις πλέον πρόσφατες αποφάσεις της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης της Στοκχόλμης.

  Τροπολογία    28

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα III

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΛΥΣΕΩΝ

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΛΥΣΕΩΝ

  Ουσία (αριθ. CAS)

  Ουσία (αριθ. CAS)

  Πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια (PCDD/PCDF)

  Πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια (PCDD/PCDF)

  Εξαχλωροβενζόλιο (HCB) (αριθ. CAS: 118-74-1)

  Εξαχλωροβενζόλιο (HCB) (αριθ. CAS: 118-74-1)

  Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)

  Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)

  Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH)37

  Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH)37

  37.

  Για τον σκοπό απογραφής των ρύπων, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τέσσερις δείκτες ενώσεων: βενζο(α)πυρένιο, βενζο(β)φλουροανθένιο, βενζο(κ)φλουροανθένιο και ινδενο(1,2,3-γδ)πυρένιο.

  37.

  Για τον σκοπό απογραφής των ρύπων, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τέσσερις δείκτες ενώσεων: βενζο(α)πυρένιο, βενζο(β)φλουροανθένιο, βενζο(κ)φλουροανθένιο και ινδενο(1,2,3-γδ)πυρένιο.

  Πενταχλωροβενζόλιο (αριθ. CAS: 608-93-5)

  Πενταχλωροβενζόλιο (αριθ. CAS: 608-93-5)

   

  Πολυχλωριωμένα ναφθαλίνια (1)

   

  (1) Ως «πολυχλωριωμένα ναφθαλίνια» νοούνται οι χημικές ενώσεις που έχουν ως βάση το σύστημα δακτυλίων του ναφθαλινίου και στις οποίες ένα ή περισσότερα άτομα υδρογόνου έχουν υποκατασταθεί από άτομα χλωρίου.

   

  Εξαχλωροβουταδιένιο (αριθ. CAS: 87-68-3)

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να ευθυγραμμισθεί η παρούσα αναδιατύπωση με τις πλέον πρόσφατες αποφάσεις της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης της Στοκχόλμης.

  Τροπολογία    29

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα IV–πίνακας 1–στήλη «Οριακή τιμή συγκέντρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο α) σειρά «πολυχλωριωμένα»–υποσημείωση 7

  PCDD

  TEF

  PCDF

  TEF

  PCDD

  TEF

  2,3,7,8-TeCDD

  1

  1,2,3,7,8-PeCDD

  1

  1,2,3,4,7,8-HxCDD

  0,1

  1,2,3,6,7,8-HxCDD

  0,1

  1,2,3,7,8,9-HxCDD

  0,1

  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

  0,01

  OCDD

  0,0003

  2,3,7,8-TeCDF

  0,1

  1,2,3,7,8-PeCDF

  0,03

  2,3,4,7,8-PeCDF

  0,3

  1,2,3,4,7,8-HxCDF

  0,1

  1,2,3,6,7,8-HxCDF

  0,1

  1,2,3,7,8,9-HxCDF

  0,1

  2,3,4,6,7,8-HxCDF

  0,1

  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

  0,01

  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

  0,01

  OCDF

  0,0003

  Τροπολογία

  7.   Η οριακή τιμή υπολογίζεται ως PCDD και PCDF σύμφωνα με τους ακόλουθους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF):

  PCDD

  TEF

  2,3,7,8-TeCDD

  1

  1,2,3,7,8-PeCDD

  1

  1,2,3,4,7,8-HxCDD

  0,1

  1,2,3,6,7,8-HxCDD

  0,1

  1,2,3,7,8,9-HxCDD

  0,1

  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

  0,01

  OCDD

  0,0003

  PCDF

  TEF

  2,3,7,8-TeCDF

  0,1

  1,2,3,7,8-PeCDF

  0,03

  2,3,4,7,8-PeCDF

  0,3

  1,2,3,4,7,8-HxCDF

  0,1

  PCDD

  TEF

  1,2,3,6,7,8-HxCDF

  0,1

  1,2,3,7,8,9-HxCDF

  0,1

  2,3,4,6,7,8-HxCDF

  0,1

  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

  0,01

  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

  0,01

  OCDF

  0,0003

  Αιτιολόγηση

  Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι τεχνικές ελλείψεις όσον αφορά τους τίτλους του πίνακα που προβλέπεται στην υποσημείωση αριθ. 7 του παραρτήματος IV.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
  • [2]  ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Η αναδιατύπωση της νομικής πράξης σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους είναι η τελευταία επικαιροποίηση της έκθεσης που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2004 και επικαιροποιεί τα παραρτήματα σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις συνεδριάσεις του 2015 και του 2017 της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης της Στοκχόλμης. Η επικαιροποίηση περιλαμβάνει επίσης έναν νέο ρόλο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), ο οποίος είναι η παροχή στήριξη στην Επιτροπή κατά την κατάρτιση φακέλων σχετικά με ουσίες.

  Οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί έχουν ως στόχο να ευθυγραμμίσουν το κείμενο με αυτό του κανονισμού REACH, προκειμένου να εξασφαλιστεί σαφήνεια και συνοχή για όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών και των βιομηχανικών μονάδων των οποίων οι δραστηριότητες επηρεάζονται από την παρούσα αναδιατύπωση. Το νέο παράρτημα V α προέρχεται από τον κανονισμό REACH. Η χρήση εκτιμήσεων αντικτύπου για να αξιολογηθούν οι προτάσεις για τον χαρακτηρισμό ουσιών ως POP, εφόσον ενδείκνυται, συνάδει επίσης και με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

  Η ΕΕ, μέσω του πρωτοπόρου κανονισμού της REACH, ηγείται σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις των χημικών προϊόντων και, ως εκ τούτου, οι αποφάσεις της όσον αφορά την ασφάλεια των χημικών προϊόντων έχουν ιδιαίτερα σημαντικές συνέπειες. Η εισηγήτρια αναλαμβάνει με σοβαρότητα αυτήν την ευθύνη και κρίνει σκόπιμο να εξετάσει όχι μόνο τις τεχνικές και τις επιστημονικές πτυχές των νέων προτάσεων, αλλά και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που συνεπάγεται η καταχώριση ουσιών στον κατάλογο των έμμονων οργανικών ρύπων. Είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις θα τεκμηριώνονται βάσει επιστημονικών δεδομένων.

  Σκοπός των προτεινόμενων τροπολογιών είναι επίσης να διευκρινιστεί και, σε ορισμένα πεδία, να ενισχυθεί ο νέος ρόλος του ECHA που αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο σχέδιο πρότασης της Επιτροπής ούτως ώστε να υπάρξει η εγγύηση ότι θα αξιοποιηθεί πλήρως η εμπειρογνωμοσύνη του κατά τη λήψη μελλοντικών αποφάσεων σχετικά με προτάσεις που αφορούν τους POP. Για να υποστηριχθεί ο νέος ρόλος που προτείνεται για τον ECHA είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα πορίσματά του θα ενσωματώνονται σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ότι οι δραστηριότητές του θα χρηματοδοτούνται επαρκώς.

  Ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις από την Επιτροπή όσον αφορά τη χρήση των εκτελεστικών πράξεων και τον μορφότυπο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 θα καταρτίζεται από τα κράτη μέλη με ομοιόμορφο τρόπο, με απώτερο σκοπό τον εξορθολογισμό της επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

  D(2018)33866

  Κα Adina-Ioana VĂLEAN

  Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

  ASP 13E102

  Βρυξέλλες

  Θέμα:  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση)

  COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)

  Κυρία πρόεδρε,

  Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε την πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με το σχετικό με την αναδιατύπωση άρθρο 104 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής:

  «Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

  Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

  Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ εξαίρεση και ανά περίπτωση, τροπολογίες επί τμημάτων της πρότασης που παραμένουν αμετάβλητα, εφόσον κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή επειδή οι εν λόγω τροπολογίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται σε γραπτή αιτιολόγηση των τροπολογιών.»

  Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η οποία εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης και, σύμφωνα με τις συστάσεις του εισηγητή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με αυτές τις αλλαγές, η πρόταση περιέχει μια απλή κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

  Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αφού εξέτασε την πρόταση κατά τη συνεδρίασή της στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, συνιστά ομόφωνα[1], στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού.

  Με εξαιρετική εκτίμηση,

  Pavel Svoboda

  Συνημμ.: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας.

  • [1]  Ήταν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   

   

   

   

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

  ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   

      Βρυξέλλες, 25.06.2018

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

            ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

            ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση)

  COM(2018) 144 final της 28.9.2016 - 2018/0070 (COD)

  Έχοντας υπόψη τη Διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και ειδικότερα το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα, απαρτιζόμενη από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 13 και 20 Απριλίου 2018 με σκοπό την εξέταση, μεταξύ άλλων, της προαναφερθείσας πρότασης η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

  Στις ανωτέρω συνεδριάσεις[1], κατόπιν εξέτασης της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ, η συμβουλευτική ομάδα κατέληξε ομόφωνα στις εξής διαπιστώσεις:

  1. Τα ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση, η οποία χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές:

  - στο άρθρο 4 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο, η προσθήκη των λέξεων «in an annotation» («σε μια σημείωση») και η αντικατάσταση της λέξης «πρώτο» με τη λέξη «δεύτερο»·

  - στο άρθρο 7 παράγραφος 5, η αντικατάσταση της τρέχουσας παραπομπής «της παραγράφου 4 στοιχείο β» με την παραπομπή «της παραγράφου 4»·

  - στο άρθρο 9 παράγραφος 2, η προσθήκη των λέξεων «τη δημοσίευσή του»·

  - στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο (α), η διαγραφή των λέξεων «διαβιβάζουν στην Επιτροπή»·

  - στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο (στ), η διαγραφή των λέξεων «παρέχουν» και «στην Επιτροπή».

  2. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 9 παράγραφος 4, η προσθήκη της λέξης «και» θα έπρεπε να έχει επισημανθεί με βέλη προσαρμογής και οι λέξεις «το εν λόγω σχέδιο» δεν θα έπρεπε να βρίσκονται μέσα σε βέλη προσαρμογής.

  3. Στο παράρτημα IV, η υποσημείωση αριθ. 7 θα έπρεπε να είχε προσαρμοστεί ώστε να έχει όπως και στο συνημμένο έγγραφο.

  Κατά συνέπεια, η εξέταση της πρότασης επέτρεψε στη συμβουλευτική ομάδα εργασίας να καταλήξει στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες. Η συμβουλευτική ομάδα διεπίστωσε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης μαζί με τις ως άνω ουσιαστικές τροποποιήσεις, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

  F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

  Jurisconsultus      Jurisconsultus      Γενικός Διευθυντής

  Κείμενο της υποσημείωσης αριθ. 7 του παραρτήματος IV.

  Η οριακή τιμή υπολογίζεται ως PCDD και PCDF σύμφωνα με τους ακόλουθους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF):

  PCDD

  TEF

  2,3,7,8-TeCDD

  1

  1,2,3,7,8-PeCDD

  1

  1,2,3,4,7,8-HxCDD

  0,1

  1,2,3,6,7,8-HxCDD

  0,1

  1,2,3,7,8,9-HxCDD

  0,1

  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

  0,01

  OCDD

  0,0003

  PCDF

  TEF

  2,3,7,8-TeCDF

  0,1

  1,2,3,7,8-PeCDF

  0,03

  2,3,4,7,8-PeCDF

  0,3

  1,2,3,4,7,8-HxCDF

  0,1

  PCDD

  TEF

  1,2,3,6,7,8-HxCDF

  0,1

  1,2,3,7,8,9-HxCDF

  0,1

  2,3,4,6,7,8-HxCDF

  0,1

  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

  0,01

  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

  0,01

  OCDF

  0,0003

  • [1]   Η συμβουλευτική ομάδα εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση)

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  22.3.2018

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  16.4.2018

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  16.4.2018

   

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  ITRE

  24.4.2018

   

   

   

  Εισηγητές

         Ημερομηνία ορισμού

  Julie Girling

  6.4.2018

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  20.6.2018

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  10.10.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  52

  3

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Anthea McIntyre, Kati Piri

  Ημερομηνία κατάθεσης

  16.10.2018

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  52

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

  ECR

  Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

  EFDD

  Eleonora Evi

  GUE/NGL

  Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

  S&D

  Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

  Verts/ALE

  Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

  3

  -

  EFDD

  Julia Reid

  ENF

  Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

  0

  0

   

   

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  Τελευταία ενημέρωση: 30 Οκτωβρίου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου