MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu)

16.10.2018 - (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Julie Girling
(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 104 artikla)


Menettely : 2018/0070(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0336/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0336/2018
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu)

(COM(2018)0144 – C8‑0124/2018 – 2018/0070(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0144),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0214/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon[1],

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[2],

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 10. syyskuuta 2018 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A8-0336/2018),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Toteutettaessa yleissopimuksen määräyksiä unionissa on tarpeen varmistaa yhteensovittaminen ja yhdenmukaisuus unionin 19 päivänä joulukuuta 2020 hyväksymän kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen17 määräysten kanssa sekä unionin 1 päivänä helmikuuta hyväksymän vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen18 määräysten kanssa. Tämä yhteensovittaminen ja yhdenmukaisuus olisi ylläpidettävä myös osallistuttaessa kansainvälistä kemikaalien hallitsemista koskevan strategisen lähestymistavan (SAICM) , joka hyväksyttiin Dubaissa 6 päivänä helmikuuta 2006 pidetyssä kemikaalien hallintaa koskevassa ensimmäisessä kansainvälisessä konferenssissa, kehittämiseen Yhdistyneissä Kansakunnissa.

(5)  Toteutettaessa yleissopimuksen määräyksiä unionissa on tarpeen varmistaa yhteensovittaminen ja yhdenmukaisuus unionin 19 päivänä joulukuuta 2020 hyväksymän kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen17 määräysten kanssa, unionin 1 päivänä helmikuuta hyväksymän vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen18 määräysten kanssa ja unionin 11 päivänä toukokuuta 2017 hyväksymän elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen18 a määräysten kanssa. Tämä yhteensovittaminen ja yhdenmukaisuus olisi ylläpidettävä myös osallistuttaessa kansainvälistä kemikaalien hallitsemista koskevan strategisen lähestymistavan (SAICM) , joka hyväksyttiin Dubaissa 6 päivänä helmikuuta 2006 pidetyssä kemikaalien hallintaa koskevassa ensimmäisessä kansainvälisessä konferenssissa, kehittämiseen Yhdistyneissä Kansakunnissa.

_________________

_________________

17 EUVL L 63, 6.3.2003, s. 29 .

17 EUVL L 63, 6.3.2003, s. 29.

18 EYVL L 39, 16.2.1993, s. 3 .

18 EYVL L 39, 16.2.1993, s. 3.

 

18 a EUVL L 142, 2.6.2017, s. 4.

Perustelu

Minamatan yleissopimuksen määräykset ovat erityisen tärkeitä POP-asetuksen kannalta. Tämän vuoksi on asianmukaista ja tärkeää viitata johdanto-osassa kyseiseen yleissopimukseen.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Vanhentuneet tai huonosti hoidetut POP-yhdisteiden varastot voivat vaarantaa vakavasti ympäristön ja ihmisten terveyden esimerkiksi maaperän ja pohjaveden saastumisen vuoksi. Tämän vuoksi on asianmukaista antaa näiden varastojen hallinnasta säännöksiä, jotka ovat yleissopimuksen määräyksiä tiukempia. Kiellettyjen aineiden varastoja olisi käsiteltävä jätteenä. Sitä vastoin sellaisten aineiden varastoista, joiden valmistus ja käyttö on edelleen sallittua, olisi ilmoitettava viranomaisille ja niitä olisi valvottava asianmukaisesti. Erityisesti nykyiset POP-yhdisteistä koostuvat tai niitä sisältävät varastot olisi käsiteltävä jätteenä mahdollisimman pian.

(10)  Vanhentuneet tai huonosti hoidetut POP-yhdisteiden varastot voivat vaarantaa vakavasti ympäristön ja ihmisten terveyden esimerkiksi maaperän ja pohjaveden saastumisen vuoksi. Tämän vuoksi on asianmukaista antaa näiden varastojen hallinnasta säännöksiä, jotka ovat yleissopimuksen määräyksiä tiukempia. Kiellettyjen aineiden varastoja olisi käsiteltävä jätteenä. Sitä vastoin sellaisten aineiden varastoista, joiden valmistus ja käyttö on edelleen sallittua, olisi ilmoitettava viranomaisille ja niitä olisi valvottava asianmukaisesti. Erityisesti nykyiset POP-yhdisteistä koostuvat tai niitä sisältävät varastot olisi käsiteltävä jätteenä mahdollisimman pian. Jos tulevaisuudessa kielletään muita aineita, myös niiden varastot olisi hävitettävä viipymättä eikä uusia varastoja saisi muodostaa. Ottaen huomioon tiettyjen jäsenvaltioiden erityisongelmat olisi olemassa olevien unionin rahoitusvälineiden kautta tarjottava asianmukaista taloudellista ja teknistä apua.

Perustelu

Olisi säilytettävä alkuperäinen teksti hieman ajantasaistettuna.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Pöytäkirjan sekä yleissopimuksen mukaisesti sellaisten POP-yhdisteiden päästöt, jotka ovat teollisten prosessien tahattomia sivutuotteita, olisi tunnistettava ja niitä olisi vähennettävä mahdollisimman nopeasti pitäen viime kädessä tavoitteena niiden lopettamista mahdollisuuksien mukaan. Jotta kyseisiä päästöjä voitaisiin vähentää jatkuvasti ja kustannustehokkaasti , olisi toimeenpantava ja kehitettävä asianmukaiset kansalliset toimintasuunnitelmat, joissa käsitellään kaikkia lähteitä ja toimenpiteitä, mukaan lukien ne, joista säädetään voimassa olevassa unionin lainsäädännössä. Yleissopimuksen yhteydessä olisi kehitettävä tähän soveltuvia välineitä.

(11)  Pöytäkirjan sekä yleissopimuksen mukaisesti sellaisten POP-yhdisteiden päästöt, jotka ovat teollisten prosessien tahattomia sivutuotteita, olisi tunnistettava ja niitä olisi vähennettävä mahdollisimman nopeasti pitäen viime kädessä tavoitteena niiden lopettamista mahdollisuuksien mukaan. Jotta kyseisiä päästöjä voitaisiin vähentää jatkuvasti ja kustannustehokkaasti mahdollisimman pian, olisi toimeenpantava ja kehitettävä asianmukaiset kansalliset toimintasuunnitelmat, joissa käsitellään kaikkia lähteitä ja toimenpiteitä, mukaan lukien ne, joista säädetään voimassa olevassa unionin lainsäädännössä. Yleissopimuksen yhteydessä olisi kehitettävä tähän soveltuvia välineitä.

Perustelu

Tarkistuksella teksti yhdenmukaistetaan nyt voimassa olevan tekstin kanssa, josta komission ehdotuksessa on poistettu teksti ”mahdollisimman pian”.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  On tarpeen varmistaa tämän asetuksen teknisten ja hallinnollisten näkökohtien tehokas yhteensovittaminen ja hallinnointi unionin tasolla. Asetuksella (EY) N:o 1907/2006 perustetulla Euroopan kemikaalivirastolla, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, on pätevyyttä ja kokemusta kemikaaleihin liittyvän unionin lainsäädännön ja kemikaaleja koskevien kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanosta. Kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden olisi tästä syystä suoritettava tämän asetuksen hallinnollisiin, teknisiin ja tieteellisiin näkökohtiin sekä tietojen vaihtoon liittyviä tehtäviä. Kemikaaliviraston tehtäviin olisi kuuluttava teknisten asiakirja-aineistojen valmistelu ja tarkastelu, sidosryhmien kuuleminen mukaan lukien, sekä sellaisten lausuntojen laatiminen, joita komissio voi käyttää harkitessaan, tehdäänkö esitys aineen lisäämisestä POP-yhdisteenä yleissopimukseen tai pöytäkirjaan. Lisäksi komission, jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston olisi tehtävä yhteistyötä, jotta yleissopimuksesta aiheutuvat unionin kansainväliset velvoitteet saadaan pantua tehokkaasti täytäntöön.

(15)  On tarpeen varmistaa tämän asetuksen teknisten ja hallinnollisten näkökohtien tehokas yhteensovittaminen ja hallinnointi unionin tasolla. Asetuksella (EY) N:o 1907/2006 perustetulla Euroopan kemikaalivirastolla, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, on pätevyyttä ja kokemusta kemikaaleihin liittyvän unionin lainsäädännön ja kemikaaleja koskevien kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanosta. Kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden olisi tästä syystä suoritettava tämän asetuksen hallinnollisiin, teknisiin ja tieteellisiin näkökohtiin sekä tietojen vaihtoon liittyviä tehtäviä. On välttämätöntä, että kemikaaliviraston tehtäviin kuuluu teknisten asiakirja-aineistojen valmistelu ja tarkastelu, sidosryhmien kuuleminen mukaan lukien, sekä sellaisten lausuntojen laatiminen, joita komissio käyttää harkitessaan, tehdäänkö esitys aineen lisäämisestä POP-yhdisteenä yleissopimukseen tai pöytäkirjaan. Lisäksi komission, jäsenvaltioiden ja kemikaaliviraston olisi tehtävä yhteistyötä, jotta yleissopimuksesta aiheutuvat unionin kansainväliset velvoitteet saadaan pantua tehokkaasti täytäntöön.

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että kemikaalivirastolla on täydet valtuudet laatia yksityiskohtaisia arviointeja siitä, onko lisääminen Tukholman yleissopimuksen luetteloon soveltuvin riskinhallintatoimenpide tietylle aineelle, jotta se voi asianmukaisesti tukea komissiota ja neuvostoa mahdollisissa luetteloon nimeämisissä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Yleissopimuksessa määrätään, että kunkin sopimuspuolen on laadittava ja tilanteen mukaan pyrittävä ottamaan käyttöön suunnitelma yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa varten. Jäsenvaltioiden olisi tarjottava kansalaisille mahdollisuus osallistua täytäntöönpanosuunnitelmien tekemiseen, täytäntöönpanoon ja päivittämiseen. Koska unioni ja jäsenvaltiot jakavat tähän liittyvän toimivallan, täytäntöönpanosuunnitelmat olisi laadittava sekä kansallisella että unionin tasolla. Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden viranomaisten, kemikaaliviraston ja komission välillä olisi edistettävä.

(16)  Yleissopimuksessa määrätään, että kunkin sopimuspuolen on laadittava ja tilanteen mukaan pyrittävä ottamaan käyttöön suunnitelma yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa varten ja toimitettava se sopimuspuolten konferenssille mahdollisimman pian ja viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. Jäsenvaltioiden olisi tarjottava kansalaisille mahdollisuus osallistua täytäntöönpanosuunnitelmien tekemiseen, täytäntöönpanoon ja päivittämiseen. Koska unioni ja jäsenvaltiot jakavat tähän liittyvän toimivallan, täytäntöönpanosuunnitelmat olisi laadittava sekä kansallisella että unionin tasolla. Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden viranomaisten, kemikaaliviraston ja komission välillä olisi edistettävä.

Perustelu

Ks. Tukholman yleissopimuksen 7 artikla: kukin sopimuspuoli ”toimittaa täytäntöönpanosuunnitelmansa osapuolten konferenssille kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona tämä yleissopimus tulee sen osalta voimaan”.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa tai liitteessä II olevassa osassa A lueteltujen aineiden valmistaminen ja käyttö olisi sallittava ainoastaan tuotantolaitoksen alueella suljetussa prosessissa käytettävänä välituotteena, jos tätä koskeva huomautus on nimenomaisesti lisätty kyseiseen liitteeseen ja jos valmistaja vahvistaa kyseiselle jäsenvaltiolle, että ainetta valmistetaan ja käytetään ainoastaan tiukasti valvotuissa olosuhteissa.

(17)  Tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa tai liitteessä II olevassa osassa A lueteltujen aineiden valmistaminen ja käyttö olisi sallittava ainoastaan tuotantolaitoksen alueella suljetussa prosessissa käytettävänä välituotteena, jos tätä koskeva huomautus on nimenomaisesti lisätty kyseiseen liitteeseen ja jos valmistaja vahvistaa kyseiselle jäsenvaltiolle, että ainetta valmistetaan ja käytetään ainoastaan tiukasti valvotuissa olosuhteissa eli siten, ettei aiheuteta merkittäviä riskejä ympäristölle tai ihmisten terveydelle ja kunnes löydetään teknisesti toteutuskelpoisia vaihtoehtoja.

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 4 artiklan 3 kohdan b alakohtaan ja 4 artiklan 3 kohdan d alakohtaan, ja siinä muutetaan asiaa koskevaa johdanto-osan kappaletta vastaavasti.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Yleissopimuksen ja pöytäkirjan mukaisesti tietoja POP-yhdisteistä olisi toimitettava kyseisten sopimusten muille sopimuspuolille. Lisäksi olisi edistettävä tietojen vaihtoa muiden maiden kanssa, jotka eivät ole kyseisten sopimusten sopimuspuolia.

(18)  Yleissopimuksen ja pöytäkirjan mukaisesti tietoja POP-yhdisteistä olisi toimitettava kyseisten sopimusten muille sopimuspuolille. Lisäksi olisi edistettävä tietojen vaihtoa muiden maiden kanssa, jotka eivät ole kyseisten sopimusten sopimuspuolia. Yleissopimuksessa vaaditaan myös, että kukin osapuoli on pyrkii kehittämään tarkoituksenmukaisia strategioita POP-yhdisteiden saastuttamien paikkojen määrittämiseksi, ja vuoteen 2020 ulottuva seitsemäs yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma velvoittaa unionin ja sen jäsenvaltiot lisäämään ponnisteluja pilaantuneiden alueiden kunnostamiseksi.

Perustelu

Tällä tarkistuksella yhdenmukaistetaan johdanto-osan kappale 11 artiklan 2 ja 3 kohtaan esitettyjen tarkistusten kanssa.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Koska yleinen tietoisuus POP-yhdisteiden aiheuttamista vaaroista sekä nykyisen että tulevien sukupolvien terveydelle samoin kuin ympäristölle on usein vaillinaista, etenkin kehitysmaissa, tarvitaan laajamittaista tiedottamista valppauden ja rajoituksia ja kieltoja koskevan yleisen ymmärryksen lisäämiseksi. Yleissopimuksen mukaisesti olisi edistettävä ja helpotettava etenkin haavoittuvimmille ryhmille suunnattuja ohjelmia kyseisiä aineita koskevan yleisen tietoisuuden lisäämiseksi sekä työntekijöiden, tieteenharjoittajien, opettajien ja teknisen henkilökunnan sekä johdon kouluttamista.

(19)  Koska yleinen tietoisuus POP-yhdisteiden aiheuttamista vaaroista sekä nykyisen että tulevien sukupolvien terveydelle samoin kuin ympäristölle on usein vaillinaista, etenkin kehitysmaissa, tarvitaan laajamittaista tiedottamista valppauden ja rajoituksia ja kieltoja koskevan yleisen ymmärryksen lisäämiseksi. Yleissopimuksen mukaisesti olisi edistettävä ja helpotettava etenkin haavoittuvimmille ryhmille suunnattuja ohjelmia kyseisten aineiden terveys- ja ympäristövaikutuksia koskevan yleisen tietoisuuden lisäämiseksi sekä työntekijöiden, tieteenharjoittajien, opettajien ja teknisen henkilökunnan sekä johdon kouluttamista. Unionin olisi varmistettava tiedonsaanti ja yleisön osallistuminen panemalla täytäntöön YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa (Århusin yleissopimus), jonka unioni hyväksyi 17 päivänä helmikuuta 20051 a.

 

_________________

 

1 a EUVL L 124, 17.5.2005, s. 1.

Perustelu

Århusin yleissopimusta ympäristötiedon saannista ja yleisön osallistumisesta on noudatettava ja se on pantava täytäntöön. Tämä on olennaisen tärkeää, jotta voidaan lisätä kansalaisten tietoa ja osallistumista Tukholman yleissopimuksen yleistä tiedotusta, tietoisuutta ja koulutusta koskevan 10 artiklan mukaisesti. Myös Tukholman yleissopimuksen 10 artiklassa viitataan POP-yhdisteiden terveys- ja ympäristövaikutuksia ja niiden vaihtoehtoja koskeviin yleistä tietoisuutta lisääviin ohjelmiin.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  ’tuotantolaitoksen alueella suljetussa prosessissa käytettävällä välituotteella’ ainetta, jota valmistetaan kemiallista prosessointia varten ja jota kulutetaan tai käytetään kemiallisessa prosessoinnissa sen muuntamiseksi yhdeksi tai useaksi toiseksi aineeksi, kun väliaineen valmistus ja sen muuntaminen yhdeksi tai useaksi toiseksi aineeksi tapahtuu samassa tuotantolaitoksessa tiukasti valvotuissa olosuhteissa siten, että se on täysin eristetty ympäristöstään teknisin keinoin koko elinkaarensa ajan.

j)  ’tuotantolaitoksen alueella suljetussa prosessissa käytettävällä välituotteella’ ainetta, jota valmistetaan kemiallista prosessointia varten ja jota kulutetaan tai käytetään kemiallisessa prosessoinnissa sen muuntamiseksi toiseksi aineeksi, jäljempänä ’synteesi’, kun väliaineen valmistus ja sen muuntaminen yhdeksi tai useaksi toiseksi aineeksi tapahtuu synteesin avulla samassa tuotantolaitoksessa, mukaan lukien tuotantolaitokset, joiden toiminnasta vastaa yksi tai useampi oikeushenkilö, tiukasti valvotuissa olosuhteissa siten, että se on täysin eristetty ympäristöstään teknisin keinoin koko elinkaarensa ajan.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen REACH-asetuksen 3 artiklan 15 kohdan kanssa, jossa ’välituote’ määritellään aineeksi, ”jota valmistetaan kemiallista prosessointia varten ja kulutetaan tai käytetään kemiallisessa prosessoinnissa sen muuntamiseksi toiseksi aineeksi (jäljempänä ’synteesi’)”.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  valmistaja osoittaa, että aine muuntuu valmistusprosessissa yhdeksi tai useaksi aineeksi, joilla ei ole POP-yhdisteen ominaisuuksia;

b)  valmistaja osoittaa, että aine muuntuu valmistusprosessissa yhdeksi tai useaksi aineeksi, joilla ei ole POP-yhdisteen ominaisuuksia, että odotettavissa ei ole, että ihmiset tai ympäristö altistuisivat merkittäville ainemäärille sen tuotannon tai käytön aikana, mikä on osoitettava tämän suljetun järjestelmän Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/20081 a mukaisessa arvioinnissa, ja että tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa tai liitteessä II olevassa osassa A lueteltujen aineiden käytölle ei ole teknisesti toteutuskelpoisia vaihtoehtoja;

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s.1).

Perustelu

Tukholman yleissopimuksessa edellytetään, että POP-yhdisteiden valmistajien on tärkeää ottaa vastuuta tuotteidensa haitallisten vaikutusten vähentämisestä ja tiedon antamisesta näiden yhdisteiden haitallisista ominaisuuksista niiden käyttäjille, hallituksille ja kansalaisille. Tämä periaate olisi ulotettava koskemaan myös POP-yhdisteiden käyttäjiä. Tämä tarkistus on yhdenmukainen elohopeaa koskevan asetuksen (EY) N:o 2017/852 4 artiklan kanssa. POP-asetuksen olisi oltava yhdenmukainen yleissopimuksen ja unionin tuoreimman lainsäädännön kanssa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Varastojen haltijan on hoidettava näitä varastoja turvallisella, tehokkaalla ja ympäristön huomioon ottavalla tavalla.

Varastojen haltijan on hoidettava näitä varastoja turvallisella, tehokkaalla ja ympäristön huomioon ottavalla tavalla soveltuvilta osin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/18/EU1 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2010/75/EU1 b vahvistettujen kynnysarvojen ja vaatimusten mukaisesti.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 197, 24.7.2012, s. 1),

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).

Perustelu

Direktiiviä 2012/18/EU sovelletaan myös POP-yhdisteitä koskevan asetuksen soveltamisalaan kuuluviin vaarallisiin aineisiin. Näin ollen tässä asetusehdotuksessa olisi otettava huomioon sen vaatimukset.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot on ilmaistava käyttäen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2150/20021 a vahvistettuja tunnuksia.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2150/2002, annettu 25 päivänä marraskuuta 2002, jätetilastoista (EUVL L 332, 9.12.2002, s. 1).

Perustelu

Koska POP-yhdisteistä koostuvia varastoja on käsiteltävä jätteenä ja myös jätehuoltoa koskevan asetusehdotuksen 7 artiklan mukaisesti, voi olla hyödyllistä ottaa huomioon jätetilastoja koskeva asetus (EY) N:o 2150/2002, kun kyse on tässä artiklassa pyydettyjen tietojen lähettämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Arvioitaessa ehdotuksia sellaisten uusien laitosten rakentamiseksi tai sellaisten olemassa olevien laitosten muuttamiseksi merkittävästi, joiden käyttämistä prosesseista pääsee ympäristöön liitteessä III mainittuja kemikaaleja, jäsenvaltioiden on ensisijaisesti harkittava vaihtoehtoisia prosesseja, tekniikoita tai käytäntöjä, joilla saavutetaan sama hyöty, mutta joissa ei muodostu tai joista ei pääse ympäristöön liitteessä III mainittuja kemikaaleja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU soveltamista30.

3.  Arvioitaessa ehdotuksia sellaisten uusien laitosten rakentamiseksi tai sellaisten olemassa olevien laitosten muuttamiseksi merkittävästi, joiden käyttämistä prosesseista pääsee ympäristöön liitteessä III mainittuja kemikaaleja, jäsenvaltioiden on ensisijaisesti harkittava vaihtoehtoisia prosesseja, tekniikoita tai käytäntöjä29 a, joilla saavutetaan sama hyöty, mutta joissa ei muodostu tai joista ei pääse ympäristöön liitteessä III mainittuja kemikaaleja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU soveltamista30.

_________________

_________________

 

29 a Tukholman yleissopimus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (2008). Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat suuntaviivat ja parhaita ympäristökäytäntöjä koskevat tilapäiset ohjeet, jotka liittyvät pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen 5 artiklaan ja liitteeseen C. Geneve, POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen sihteeristö http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010 , teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010 , teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).

Perustelu

3 kohtaan on tarpeen lisätä viittaus Tukholman yleissopimuksen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskeviin suuntaviivoihin ja parhaita ympäristökäytäntöjä koskeviin tilapäisiin ohjeisiin, joissa esitetään vaihtoehtoja sellaisen POP-yhdisteitä sisältävän jätteen polttamiseen, josta syntyy dioksiineja. Näitä vaihtoehtoja ei ole mahdollista löytää mistään EU:n asiakirjoista. Tämän viittauksen tarkoituksena on panna paremmin täytäntöön Tukholman yleissopimuksen mukaiset velvoitteet ja selventää niitä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio voi tarvittaessa teknisen kehityksen ja asiaa koskevat kansainväliset suuntaviivat ja päätökset sekä jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden nimeämien toimivaltaisten viranomaisten 4 kohdan ja liitteen V mukaisesti myöntämät luvat huomioon ottaen hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä lisätoimia tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi. Komissio voi määrittää tiedot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava 4 kohdan b alakohdan iii alakohdan mukaisesti. Näistä toimista päätetään 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

6.  Komissio voi tarvittaessa teknisen kehityksen ja asiaa koskevat kansainväliset suuntaviivat ja päätökset sekä jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden nimeämien toimivaltaisten viranomaisten 4 kohdan ja liitteen V mukaisesti myöntämät luvat huomioon ottaen hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan muoto, jossa jäsenvaltioiden on toimitettava 4 kohdan b alakohdan iii alakohdan mukaisesti toimitettavat tiedot. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on määrittää selkeästi ja täsmällisesti komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan kohde tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön edellyttämällä tavalla.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  annettava pyynnöstä komissiolle teknistä ja tieteellistä tukea ja tietoja aineista, jotka voivat täyttää perusteet aineen lisäämisestä yleissopimukseen tai pöytäkirjaan;

(c)  annettava pyynnöstä komissiolle vankkaa teknistä ja tieteellistä tukea ja tietoja aineista, jotka voivat täyttää perusteet aineen lisäämisestä yleissopimukseen tai pöytäkirjaan, mukaan lukien tietoja uusien POP-yhdisteiden tuotannon ja käytön ennaltaehkäisystä ja nykyisin käytössä olevien torjunta-aineiden tai teollisuuskemikaalien arvioinnista;

Perustelu

Viittaus Tukholman yleissopimuksen 3 artiklan 3 ja 4 kohtaan. On erittäin tärkeää, että nimitysprosessi perustuu täysin tieteellisiin todisteisiin, kuten yleissopimuksen mukaisessa prosessissa. Muut näkökohdat, kuten sosio-ekonomiset analyysit saattavat tehdä tyhjäksi tieteellisen perustan, joten niitä ei oteta huomioon tässä artiklassa etenkään, kun yleissopimuksen asiantuntijaelin POPRC (pysyvien orgaanisten yhdisteiden arviointikomitea) on jo tehnyt niitä osana arviointiaan.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f)  kerättävä, rekisteröitävä, käsiteltävä ja annettava komission ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttöön kaikki 4 artiklan 2 ja 3 kohdan, 7 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii alakohdan, 9 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti saadut tai saatavilla oleva tiedot. Kemikaalivirasto saattaa muut kuin luottamukselliset tiedot julkisesti saataville verkkosivuillaan ja helpottaa kyseisten tietojen vaihtoa asiaan liittyvien tiedotusfoorumien, esimerkiksi 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun foorumin, kanssa;

(f)  kerättävä, rekisteröitävä, käsiteltävä ja annettava komission ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttöön kaikki 4 artiklan 2 ja 3 kohdan, 5 artiklan, 7 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii alakohdan, 9 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti saadut tai saatavilla oleva tiedot. Kemikaalivirasto saattaa muut kuin luottamukselliset tiedot julkisesti saataville verkkosivuillaan ja helpottaa kyseisten tietojen vaihtoa asiaan liittyvien tiedotusfoorumien, esimerkiksi 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun foorumin, kanssa;

Perustelu

Edellä 5 artiklassa tarkoitetut tiedot olisi sisällytettävä nimenomaisesti niihin tietoihin, joita koskevaa rekisteriä kemikaalivirastolta pyydetään. Lisäksi kaikki nämä tiedot olisi julkistettava, mutta tämä ei käy ilmi komission ehdotuksen italiankielisestä versiosta.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kemikaalivirasto aloittaa 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen teknisten ja tieteellisten ohjeiden antamisen viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta].

Perustelu

Olisi sovittava määräajasta ehdotetulle ohjeiden antamiselle, jotta varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat niitä mahdollisimman pian.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio järjestää tietojen vaihdon jäsenvaltioiden kanssa kansallisella tasolla toteutetuista toimenpiteistä POP-yhdisteiden pilaamien alueiden kartoittamiseksi ja arvioimiseksi sekä tällaisen pilaantumisen ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti aiheuttamien merkittävien riskien hallitsemiseksi.

Perustelu

Yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa määrätään, että kukin sopimuspuoli (a) kehittää tarkoituksenmukaisia strategioita tunnistaakseen (...) varastot, jotka koostuvat joko (...) kemikaaleista tai niitä sisältävistä kemikaaleista”. Seitsemäs unionin ympäristöalan toimintaohjelma velvoittaa unionin kunnostamaan pilaantuneet alueet. Useissa jäsenvaltioissa tämä tunnistaminen ja kunnostaminen on vielä tekemättä. Tämä tarkistus on yhdenmukainen elohopeaa koskevan asetuksen (EY) N:o 2017/852 15 artiklan kanssa. Myös tämän POP-asetuksen olisi oltava yhdenmukainen yleissopimuksen ja unionin tuoreimman lainsäädännön kanssa.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa mainittuja tietoja ei pidetä luottamuksellisina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY32 soveltamista. Komission , kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden on kolmannen maan kanssa tietoja vaihtaessaan suojattava luottamukselliset tiedot unionin lainsäädännön mukaisesti.

3.  Ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöä koskevia tietoja ei pidetä luottamuksellisina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY32 soveltamista. Komission , kemikaaliviraston ja jäsenvaltioiden on kolmannen maan kanssa muita tietoja vaihtaessaan suojattava luottamukselliset tiedot unionin lainsäädännön mukaisesti.

_________________

_________________

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Unionin on taattava tiedonsaanti ja yleisön osallistuminen täytäntöönpanon seurantaan kokonaisuudessaan.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädökset, joissa tarkennetaan 1 kohdan mukaisesti toimitettavat vähimmäistiedot, mukaan lukien 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen indikaattorien, karttojen ja jäsenvaltioiden yleiskatsauksien määritelmät. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

5.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan muoto, jossa 1 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot toimitetaan, mukaan lukien 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen indikaattorien, karttojen ja jäsenvaltioiden yleiskatsauksien määritelmät. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on tehdä selväksi, että tiedon sisältö määritetään perussäädöksessä ja että täytäntöönpanovalta siirretään komissiolle sen varmistamiseksi, että 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kertomus laaditaan jäsenvaltioissa yhdenmukaisella tavalla.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi valta antaa 4 artiklan 3 kohdassa, 7 artiklan 5 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä […] alkaen.

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 3 kohdassa, 7 artiklan 5 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Komissiolle ei voida siirtää valtaa määräämättömäksi ajaksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston on säilytettävä kaikkea komissiolle siirrettyä valtaa koskeva poliittinen valvontaoikeus.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissiota avustaa kaikissa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustettu komitea.

1.  Komissiota avustavat

 

a)  edellä 13 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen asioiden täytäntöönpanossa asetuksen (EY) 1907/2006 133 artiklalla perustettu komitea paitsi, jos on kyse 13 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen muodon vahvistamiseksi annetuista täytäntöönpanosäädöksistä, jotka koskevat 7 artiklan säännöksiä, ja 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tietojen muodon vahvistamiseksi annetuista täytäntöönpanosäädöksistä, kun on kyse 5 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii alakohdan nojalla saaduista tiedoista; ja

 

b)  edellä 7 artiklan 6 kohdassa ja 13 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen asioiden täytäntöönpanossa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/98/EY1 a 39 artiklalla perustettu komitea, kun on kyse 13 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen muodon vahvistamiseksi annetuista täytäntöönpanosäädöksistä, jotka koskevat 7 artiklan säännöksiä, ja 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tietojen muodon vahvistamiseksi annetuista täytäntöönpanosäädöksistä, kun on kyse 5 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii alakohdan nojalla saaduista tiedoista.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

Perustelu

Jätekomitean ja REACH-komitean toimivalta olisi pidettävä erillään.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Liite I – A osa – taulukko – 17 rivi

 

Komission teksti

Polyklooratut bifenyylit (PCB)

1336-36-3 ja muut

215-648-1 ja muut

Rajoittamatta direktiivin 96/59/EY soveltamista sallitaan niiden tavaroiden käyttö, jotka olivat käytössä tämän asetuksen tullessa voimaan.

 

 

 

Jäsenvaltioiden on tunnistettava ja poistettava käytöstä laitteet (kuten muuntajat, kondensaattorit tai muut nestejäämiä sisältävät kollit), joiden PCB-pitoisuus on 0,005 prosenttia tai enemmän ja jotka sisältävät PCB-yhdisteitä yli 0,05 dm3, mahdollisimman nopeasti mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025.

Tarkistus

Polyklooratut bifenyylit (PCB)

1336-36-3 ja muut

215-648-1 ja muut

Rajoittamatta direktiivin 96/59/EY soveltamista sallitaan niiden tavaroiden käyttö, jotka olivat käytössä tämän asetuksen tullessa voimaan.

 

 

 

Jäsenvaltioiden on pyrittävä tunnistamaan ja poistamaan käytöstä laitteet (kuten muuntajat, kondensaattorit tai muut nestejäämiä sisältävät kollit), joiden PCB-pitoisuus on 0,005 prosenttia tai enemmän ja jotka sisältävät PCB-yhdisteitä yli 0,05 dm3, mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025.

Perustelu

Tällä ehdotuksella teksti mukautetaan Tukholman yleissopimukseen.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Liite I – A osa – 24 a rivi (uusi)

 

Komission teksti

 

Tarkistus

Aine

CAS-numero

EY-numero

Yksittäinen vapautus: käyttö välituotteena tai muu määritetty käyttö

Bis(pentabromifenyyli)eetteri (dekabromidifenyylieetteri; dekaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Tässä kohdassa 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan aineena, seoksena, tavarana tai tavaran palonsuojatussa osassa esiintyvään dekaBDE:hen, kun sen pitoisuus on enintään 10 mg/kg (0,001 painoprosenttia).

 

 

 

2.  Säännöksestä poiketen sallitaan dekaBDE:n valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö:

 

 

 

a)   sellaisen ilma-aluksen valmistukseen ennen 2 päivää maaliskuuta 2027, jolle on haettu tyyppihyväksyntää ennen voimaantulopäivää ja jolle on saatu tyyppihyväksyntä ennen joulukuuta 2022;

 

 

 

b)  varaosien valmistukseen, kun ne on tarkoitettu johonkin seuraavista:

 

 

 

i)  ennen 2 päivää maaliskuuta 2027 valmistettu ilma-alus, jolle on haettu tyyppihyväksyntää ennen voimaantulopäivää ja jolle on saatu tyyppihyväksyntä ennen joulukuuta 2022, ilma-aluksen käyttöiän päättymiseen saakka;

 

 

 

ii)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY soveltamisalaan kuuluvat moottoriajoneuvot, jotka on valmistettu ennen ... päivää ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä], joko vuoteen 2036 saakka tai näiden moottoriajoneuvojen käyttöiän päättymiseen saakka sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aiempi.

 

 

 

3.  Kaupallisen dekaBDE:n tuotantoon ja käyttöön 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen moottoriajoneuvojen varaosissa sovelletaan erityisiä poikkeuksia silloin, kun kyseessä on yksi tai useampi seuraavista luokista:

 

 

 

i)  voimalaitteeseen liittyvät ja moottoritilan kannen alla olevat osat, kuten akun massa- ja liitäntäjohdotus, ajoneuvojen ilmastointijärjestelmien (MAC) putket, voimalaitteet, pakosarjan holkit, moottoritilan kannen sisäeristys, moottoritilan kannen alla olevat johdot ja kaapelointi (moottorin johdotus jne.), nopeusanturit, letkut, tuuletinmoduulit ja nakutusanturit;

 

 

 

ii)  polttoainejärjestelmän osat, kuten polttoaineletkut ja polttoainesäiliöt, myös korin alla olevat polttoainesäiliöt;

 

 

 

iii)  pyrotekniset laitteet ja sovellukset, joihin pyrotekniset laitteet vaikuttavat, kuten turvatyynyjen sytytyskaapelit, istuinpäällysteet ja -kankaat (vain jos merkitystä turvatyynyjen kannalta) ja turvatyynyt (etu- ja sivutyynyt);

 

 

 

iv)  jousituksessa ja sisustuksessa käytettävät osat, kuten verhoiluun liittyvät osat, akustinen materiaali ja turvavyöt;

 

 

 

v)  lujitemuovit (kojelaudat ja sisäverhoilu);

 

 

 

vi)  käyttö moottoritilan kannen tai kojelaudan alla (jakorasiat/sulakerasiat, korkean ampeeriarvon johdot ja kaapelivaipat (sytytystulppien johdot));

 

 

 

vii)  sähkö- ja elektroniikkalaitteet (akkukotelot ja akkuhyllyt, moottorinohjauksen sähkökytkinosat, radiolevyjen osat, satelliittipaikannusjärjestelmät, GPS-paikantimet ja tietokonejärjestelmät);

 

 

 

viii)  verhoilukankaat, kuten hattuhyllyt, sisäverhoilu, kattoverhoilu, auton istuimet, niskatuet, häikäisysuojat, verhoilupaneelit ja matot.

 

 

 

3.  DekaBDE:n valmistus ja sen käyttö ja markkinoille saattaminen sallitaan seuraavissa tavaroissa:

 

 

 

a)  tavarat, jotka on saatettu markkinoille ennen ... päivää ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä];

 

 

 

b)  2 kohdan a alakohdan mukaisesti valmistetut ilma-alukset;

 

 

 

c)  2 kohdan b alakohdan mukaisesti valmistetut ilma-alusten varaosat;

 

 

 

d)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EY soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteet.

 

 

 

4.  Sovellettaessa tätä kohtaa ’ilma-aluksella’ tarkoitetaan yhtä seuraavista:

 

 

 

a)  siviili-ilma-alusta, joka on valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2018/11391 c nojalla myönnettävän tyyppihyväksyntätodistuksen mukaisesti tai Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) sopimusvaltion kansallisten säännösten nojalla myönnetyn suunnitteluhyväksynnän mukaisesti tai jolle ICAOn sopimusvaltio on antanut lentokelpoisuustodistuksen kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 8 nojalla;

 

 

 

b)  sotilasilma-alusta.

 

 

 

___________

 

 

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).

 

 

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88).

 

 

 

1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1139, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2018, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta (EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1).

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän uudelleenlaaditun säädöksen yhdenmukaistamiseksi Tukholman yleissopimuksen sopimusosapuolten konferenssin viimeisimpien päätösten kanssa.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Liite I – A osa – 24 a rivi (uusi)

 

Komission teksti

 

Tarkistus

Aine

CAS-numero

EY-numero

Yksittäinen vapautus: käyttö välituotteena tai muu määritetty käyttö

Alkaanit, C 10–C 13, kloori- (lyhytketjuiset klooratut parafiinit) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Edellä sanotusta poiketen sallitaan sellaisten aineiden tai valmisteiden, jotka sisältävät SCCP:ja yhtä painoprosenttia alhaisempina pitoisuuksina, taikka sellaisten tavaroiden, jotka sisältävät SCCP:ja 0,15:tä painoprosenttia alhaisempina pitoisuuksina, valmistus, saattaminen markkinoille ja käyttö.

 

 

 

2.  Seuraavien tavaroiden käyttö sallitaan:

 

 

 

a)  4 päivänä joulukuuta 2015 tai ennen sitä käytössä olleet SCCP:ja sisältävät kaivosteollisuuden hihnakuljettimet ja patojen tiivisteet; ja

 

 

 

b)  muut kuin edellä a alakohdassa tarkoitetut SCCP:ja sisältävät tavarat, jotka ovat olleet käytössä 10 päivänä heinäkuuta 2012 tai ennen sitä.

 

 

 

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän uudelleenlaaditun säädöksen yhdenmukaistamiseksi Tukholman yleissopimuksen sopimusosapuolten konferenssin viimeisimpien päätösten kanssa.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa

 

Komission teksti

Aine

CAS-numero

EY-numero

Yksittäinen vapautus: käyttö välituotteena tai muu määritetty käyttö

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Alkaanit, C 10–C 13, kloori- (lyhytketjuiset klooratut parafiinit — SCCP t )

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Edellä sanotusta poiketen sallitaan sellaisten aineiden tai seosten , jotka sisältävät SCCP:ja yhtä painoprosenttia alhaisempina pitoisuuksina, taikka sellaisten tavaroiden, jotka sisältävät SCCP:ja 0,15:tä painoprosenttia alhaisempina pitoisuuksina, tuotanto, saattaminen markkinoille ja käyttö.

 

 

 

2.  Seuraavien tavaroiden käyttö sallitaan:

 

 

 

a)  4 päivänä joulukuuta 2015 tai ennen sitä käytössä olleet SCCP:ja sisältävät kaivosteollisuuden hihnakuljettimet ja patojen tiivisteet; sekä

 

 

 

b)  muut kuin edellä a alakohdassa tarkoitetut SCCP:ja sisältävät tavarat, jotka ovat käytössä 10 päivänä heinäkuuta 2012 tai ennen sitä.

 

 

 

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa.

Tarkistus

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän uudelleenlaaditun säädöksen yhdenmukaistamiseksi Tukholman yleissopimuksen sopimusosapuolten konferenssin viimeisimpien päätösten kanssa.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Liite III

Komission teksti

Tarkistus

LUETTELO AINEISTA, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTÄ KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ

LUETTELO AINEISTA, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTÄ KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ

AINE (CAS-NUMERO)

AINE (CAS-NUMERO)

Polyklooratut dibentso-para-dioksiinit ja dibentsofuraanit (PCDD/PCDF)

Polyklooratut dibentso-para-dioksiinit ja dibentsofuraanit (PCDD/PCDF)

Heksaklooribentseeni (HCB) (CAS-numero 118-74-1)

Heksaklooribentseeni (HCB) (CAS-numero 118-74-1)

Polyklooratut bifenyylit (PCB)

Polyklooratut bifenyylit (PCB)

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet)37

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet)37

37.

Päästökartoituksissa käytetään seuraavia neljää indikaattoriyhdistettä: bentso(a)pyreeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni ja indeno(1,2,3-cd)pyreeni.

37.

Päästökartoituksissa käytetään seuraavia neljää indikaattoriyhdistettä: bentso(a)pyreeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni ja indeno(1,2,3-cd)pyreeni.

Pentaklooribentseeni (CAS-numero 608-93-5)

Pentaklooribentseeni (CAS-numero 608-93-5)

 

Polyklooratut naftaleenit(1)

 

(1) Polyklooratuilla naftaleeneilla tarkoitetaan naftaleenirengasrakenteeseen perustuvia kemiallisia yhdisteitä, joissa yksi tai useampi vetyatomi on korvattu klooriatomeilla.

 

Heksaklooributadieeni (CAS-numero 87-68-3)

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tämän uudelleenlaaditun säädöksen yhdenmukaistamiseksi Tukholman yleissopimuksen sopimusosapuolten konferenssin viimeisimpien päätösten kanssa.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 1 taulukko – sarake ”Asetuksen 7 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu pitoisuusraja” – rivi ”Polyklooratut” – 7 alaviite

PCDD

TEF

PCDD

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Tarkistus

7.   Raja-arvo lasketaan PCDD:nä ja PCDF:nä seuraavien toksisuusekvivalenssikertoimien (TEF) mukaisesti:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9 – HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Perustelu

Tällä tarkistuksella korjataan teknisiä puutteita liitteen IV alaviitteessä 7 esitetyn taulukon otsikoissa.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
  • [2]  EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.

PERUSTELUT

POP-asetuksen uudelleenlaadinta on jo vuonna 2004 hyväksytyn kertomuksen viimeisin päivitys. Siinä saatetaan liitteet vuonna 2015 ja 2017 järjestetyissä Tukholman yleissopimuksen sopimusosapuolten konferensseissa tehtyjen päätösten mukaisiksi. Siinä vahvistetaan myös Euroopan kemikaaliviraston uusi tehtävä toimia komission työn tukena aineita koskevien asiakirja-aineistojen valmistelussa.

Tarkistuksilla pyritään yhtenäistämään tekstiä REACH-asetuksen tekstin kanssa, jotta taataan selkeys ja johdonmukaisuus kaikille toimijoille, myös kansalaisille ja aloille, joiden toimintaan tämä uudelleenlaadinta vaikuttaa. Uusi V a liite on otettu REACH-asetuksesta. Vaikutustenarviointien käyttäminen tarvittaessa POP-ehdotusten arvioinnissa on myös paremman sääntelyn suuntaviivojen mukaista.

EU ja sen REACH-asetus ovat globaaleja edelläkävijöitä kemikaalien sääntelyn alalla, ja EU:n kemikaalien turvallisuutta koskevilla päätöksillä on kauaskantoisia seurauksia. Esittelijä suhtautuu tähän vastuuseen vakavasti ja uskoo, että on aiheellista tarkastella uusien ehdotusten teknisen ja tieteellisen näkökulman ohella myös POP-luettelon sosioekonomisia vaikutuksia. On ehdottoman tärkeää tehdä kaikki mahdollinen sen varmistamiseksi, että päätökset tehdään tieteellisten tosiasioiden perusteella.

Tarkistuksilla pyritään myös selkeyttämään ja joiltakin osin vahvistamaan kemikaaliviraston uusia tehtäviä, jotka on mainittu komission ehdotuksessa. Näin taataan, että kemikaaliviraston asiantuntemusta hyödynnetään kaikilta osin tehtäessä tulevia päätöksiä POP-ehdotuksista. Kemikaaliviraston tukemiseksi sille ehdotetuissa uusissa tehtävissä on tarpeen varmistaa, että sen tutkimustulokset sisällytetään kaikkeen päätöksentekoon ja että sen toimintaa rahoitetaan riittävästi.

Komission olisi selvennettävä vielä täytäntöönpanosäädösten käyttöä ja 1 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen muotoa, jotta varmistetaan, että 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kertomus laaditaan jäsenvaltioissa yhdenmukaisella tavalla ja että näiden tietojen käsittely on yhdenmukaista.

LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

D(2018)33866

Adina‑Ioana Vălean

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puheenjohtaja

ASP 13E102

Bryssel

Asia:  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu)

COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta uudelleenlaatimista koskevan parlamentin työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

”Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasisällöstä vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 169 ja 170 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti hyväksyä käsiteltäväksi tarkistuksia ehdotuksen muuttumattomina säilyviin osiin, jos hän pitää sitä tarpeellisena pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen tai yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten kanssa. Tällaiset syyt on mainittava tarkistusten kirjallisissa perusteluissa.”

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän, joka käsitteli uudelleenlaadittua ehdotusta, lausunnon johdosta ja esittelijän antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, ettei käsillä oleva ehdotus sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta.

Käsiteltyään ehdotusta kokouksessaan 3. syyskuuta 2018 oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa yksimielisesti[1], että asiasta vastaava ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta voi käsitellä edellä mainittua ehdotusta työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

Liitteet: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto

  • [1]  Läsnä olleet jäsenet: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

 

    Bryssel 21.6.2018

LAUSUNTO

          EUROOPAN PARLAMENTILLE

          NEUVOSTOLLE

          KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu)

COM(2018)0144 lopullinen, 22.3.2018 – 2018/0070 (COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 13. ja 20. huhtikuuta 2018 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli[1] ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla laaditaan uudelleen pysyvistä orgaanisista yhdisteistä 29. huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004 ja muutetaan direktiiviä 79/117/ETY, ja totesi yksimielisesti seuraavaa:

1. Seuraavat osuudet tekstistä olisi pitänyt merkitä harmaasävyisellä kirjasinlajilla, jota yleensä käytetään sisällöllisten muutosten esittämiseen:

– 4 artiklan 3 kohdan neljännessä alakohdassa sanojen ”olevassa huomautuksessa” lisääminen ja sanan ”ensimmäisessä” korvaaminen sanalla ”toisessa

– 7 artiklan 5 kohdassa olevan viittauksen ”4 kohdan b alakohdassa” korvaaminen viittauksella ”4 kohdassa

– 9 artiklan 2 kohdassa sanojen ”sen julkaisemisesta” lisääminen;

– 13 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sanojen ”toimitettava komissiolle” poistaminen

13 artiklan 1 kohdan f alakohdassa sanojen ”toimitettava komissiolle” poistaminen.

2. Asetuksen 9 artiklan 4 kohdan kolmannessa alakohdassa englanninkielisen version sana ”that ”olisi pitänyt merkitä mukauttamista osoittavilla nuolilla ja sanaa ”plan” ei olisi pitänyt merkitä mukauttamista osoittavilla nuolilla.

3. Liitteessä IV oleva alaviite 7 olisi mukautettava liitteenä olevassa asiakirjassa esitetyllä tavalla.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies    Neuvoston oikeudellinen  Pääjohtaja

        neuvonantaja

Liitteessä IV olevan alaviitteen 7 teksti

Raja-arvo lasketaan PCDD:nä ja PCDF:nä seuraavien toksisuusekvivalenssikertoimien (TEF) mukaisesti:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

  • [1]   Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu)

Viiteasiakirjat

COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

22.3.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

24.4.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Julie Girling

6.4.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.6.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

52

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Anthea McIntyre, Kati Piri

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.10.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 31. lokakuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö