Tuarascáil - A8-0336/2018Tuarascáil
A8-0336/2018

  TUARASCÁIL maidir le togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha (athmhúnlú)

  16.10.2018 - (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) - ***I

  An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
  Rapóirtéir: Julie Girling
  (Athmhúnlú – Riail 104 de na Rialacha Nós Imeachta)


  Nós Imeachta : 2018/0070(COD)
  Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
  An doiciméad roghnaithe :  
  A8-0336/2018
  Téacsanna arna gcur síos :
  A8-0336/2018
  Téacsanna arna nglacadh :

  DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

  maidir le togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha (athmhúnlú)

  (COM(2018)0144 – C8‑0124/2018 – 2018/0070(COD))

  (An gnáthnós imeachta reachtach - athmhúnlú)

  Tá Parlaimint na hEorpa,

  –  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0144),

  –  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 192(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a chuir an Coimisiún an togra faoi bhráid na Parlaiminte (C8‑0124/2018),

  –  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

  –  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 12 Iúil 2018[1],

  –  tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

  –  ag féachaint don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 28 Samhain 2001 maidir le húsáid níos struchtúrtha theicníocht an athmhúnlaithe do ghníomhartha reachtacha[2],

  –  ag féachaint don litir an 10 Meán Fómhair a sheol an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla chuig an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia i gcomhréir le Riail 104(3) dá Rialacha Nós Imeachta,

  –  ag féachaint do Riail 104 agus do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta

  –  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0336/2018),

  A.  de bhrí, i gcomhréir le Meitheal Chomhairleach sheirbhísí dlíthiúla Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, nach bhfuil aon leasuithe substainteacha i gceist leis an togra ón gCoimisiún, seachas na leasuithe sin a shainaithnítear sa togra mar leasuithe den sórt sin, agus de bhrí, a mhéid a bhaineann le códú na bhforálacha neamhathraithe ó na gníomhartha roimhe sin in éineacht leis na leasuithe sin, gurb é atá sa togra ná códú díreach ar na téacsanna atá cheana ann, gan aon athrú ina substaint;

  1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é, ag áireamh mholtaí Mheitheal Oibre sheirbhís dlí Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin;

  2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

  3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

  Leasú    1

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 5

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (5)  Agus cur chun feidhme á dhéanamh ar fhorálacha an Choinbhinsiúin ar leibhéal an Aontais, is gá comhordú agus comhleanúnachas a áirithiú maidir le forálacha Choinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dTaobh Toiliú Feasach a chur in iúl Roimh Ré le haghaidh Ceimiceán Guaiseach agus Lotnaidicídí áirithe sa Trádáil Idirnáisiúnta, a d'fhaomh an tAontas an 19 Nollaig 200217, agus maidir le forálacha Choinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt, a d'fhaomh an tAontas an 1 Feabhra 199318. Ba cheart leanúint den chomhordú agus den chomhleanúnachas sin freisin agus páirt á glacadh i gcur chun feidhme agus i bhforbairt bhreise an Chur Chuige Straitéisigh maidir le Bainistiú Idirnáisiúnta Ceimiceán, a glacadh ag an gCéad Chomhdháil Idirnáisiúnta maidir le Bainistiú Ceimiceán in Dubai an 6 Feabhra 2006 faoi chuimsiú chreat na Náisiún Aontaithe.

  (5)  Agus cur chun feidhme á dhéanamh ar fhorálacha an Choinbhinsiúin ar leibhéal an Aontais, is gá comhordú agus comhleanúnachas a áirithiú maidir le forálacha Choinbhinsiún Rotterdam ar an Nós Imeachta i dTaobh Toiliú Feasach a chur in iúl Roimh Ré le haghaidh Ceimiceán Guaiseach agus Lotnaidicídí áirithe sa Trádáil Idirnáisiúnta, a d’fhaomh an tAontas an 19 Nollaig 200217; Choinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt, a d’fhaomh an tAontas an 1 Feabhra 199318; Choinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair, a d’fhaomh an tAontas an 11 Bealtaine 201718a. Ba cheart leanúint den chomhordú agus den chomhleanúnachas sin freisin agus páirt á glacadh i gcur chun feidhme agus i bhforbairt bhreise an Chur Chuige Straitéisigh maidir le Bainistiú Idirnáisiúnta Ceimiceán, a glacadh ag an gCéad Chomhdháil Idirnáisiúnta maidir le Bainistiú Ceimiceán in Dubai an 6 Feabhra 2006 faoi chuimsiú chreat na Náisiún Aontaithe.

  _________________

  _________________

  17 IO L 63, 6.3.2003, lch. 29.

  17 IO L 63, 6.3.2003, lch. 29.

  18 IO L 39, 16.2.1993, lch. 3.

  18 IO L 39, 16.2.1993, lch. 3.

   

  18a IO L 142, 2.6.2017, lch. 4.

  Réasúnú

  Tá forálacha Choinbhinsiún Minamata ábhartha i gcomhthéacs an Rialacháin maidir le POPanna. Dá bhrí sin, is iomchuí agus tábhachtach tagairt a dhéanamh don Choinbhinsiún sin sna haithrisí.

  Leasú    2

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 10

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (10)  Is féidir le stoc-chairn POPanna atá imithe i léig nó atá á mbainistiú go míchúramach an comhshaol agus sláinte an duine a chur i mbaol mór de dheasca éilliú na hithreach agus an screamhuisce mar shampla. Is iomchuí, dá bhrí sin, rialacha a leagan síos maidir le bainistiú stoc-carn den sórt sin atá níos doichte ná na rialacha a leagtar síos sa Choinbhinsiún. Ba cheart caitheamh le stoc-chairn substaintí toirmiscthe amhail is gur dramhaíl iad, agus ba cheart fógra a thabhairt do na húdaráis faoi stoc-chairn substaintí ar ceadmhach go fóill iad a mhonarú nó a úsáid, agus maoirseacht chuí a dhéanamh orthu. Go háirithe, ba cheart stoc-chairn atá ann cheana arb éard atá iontu nó ina bhfuil POPanna atá toirmiscthe a bhainistiú amhail is gur dramhaíl iad a luaithe is féidir.

  (10)  Is féidir le stoc-chairn POPanna atá imithe i léig nó atá á mbainistiú go míchúramach an comhshaol agus sláinte an duine a chur i mbaol mór de dheasca éilliú na hithreach agus an screamhuisce mar shampla. Is iomchuí, dá bhrí sin, rialacha a leagan síos maidir le bainistiú stoc-carn den sórt sin atá níos doichte ná na rialacha a leagtar síos sa Choinbhinsiún. Ba cheart caitheamh le stoc-chairn substaintí toirmiscthe amhail is gur dramhaíl iad, agus ba cheart fógra a thabhairt do na húdaráis faoi stoc-chairn substaintí ar ceadmhach go fóill iad a mhonarú nó a úsáid, agus maoirseacht chuí a dhéanamh orthu. Go háirithe, ba cheart stoc-chairn atá ann cheana arb éard atá iontu nó ina bhfuil POPanna atá toirmiscthe a bhainistiú amhail is gur dramhaíl iad a luaithe is féidir. Má chuirtear toirmeasc ar shubstaintí eile amach anseo, ba cheart a stoic a scriosadh freisin gan mhoill agus níor cheart stoc-chairn nua a thógáil. I bhfianaise saincheisteanna áirithe ag Ballstáit áirithe, ba cheart cúnamh airgeadais agus teicniúil leormhaith a sholáthar trí ionstraimí airgeadais de chuid an Aontais atá ann cheana.

  Réasúnú

  Ba cheart an buntéacs a choinneáil ach a nuashonrú beagán.

  Leasú    3

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 11

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (11)  I gcomhréir leis an bPrótacal agus leis an gCoinbhinsiún, ba cheart cásanna scaoilte POPanna ar fotháirgí neamhbheartaithe de phróisis thionsclaíocha iad a shainaithint agus a laghdú a luaithe is féidir agus é ina aidhm dheiridh iad a dhíothú, nuair is féidir. Ba cheart pleananna gníomhaíochta náisiúnta iomchuí, lena gcumhdófar gach foinse agus gach beart, lena n-áirítear iad siúd dá bhforáiltear faoin reachtaíocht atá ag an Aontas cheana, a chur chun feidhme agus a fhorbairt chun cásanna scaoilte den sórt sin a laghdú go leanúnach agus go costéifeachtach. Chun na críche sin, ba cheart uirlisí iomchuí a fhorbairt faoi chuimsiú an Choinbhinsiúin.

  (11)  I gcomhréir leis an bPrótacal agus leis an gCoinbhinsiún, ba cheart cásanna scaoilte POPanna ar fotháirgí neamhbheartaithe de phróisis thionsclaíocha iad a shainaithint agus a laghdú a luaithe is féidir agus é ina aidhm dheiridh iad a dhíothú, nuair is féidir. Ba cheart pleananna gníomhaíochta náisiúnta iomchuí, lena gcumhdófar gach foinse agus gach beart, lena n-áirítear iad siúd dá bhforáiltear faoin reachtaíocht atá ag an Aontas cheana, a chur chun feidhme agus a fhorbairt chun cásanna scaoilte den sórt sin a laghdú go leanúnach agus go costéifeachtach a luaithe agus is féidir. Chun na críche sin, ba cheart uirlisí iomchuí a fhorbairt faoi chuimsiú an Choinbhinsiúin.

  Réasúnú

  Leis an leasú déantar athailíniú ar an togra reatha, ach i dtogra an Choimisiúin scriostar an tagairt do ‘a luaithe agus is féidir’.

  Leasú    4

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 15

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (15)  Is gá a áirithiú go gcomhordófar agus go mbainisteofar go héifeachtúil gnéithe teicniúla agus riaracháin an Rialacháin seo ar leibhéal an Aontais. Is ag an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán ("an Ghníomhaireacht"), a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, atá an inniúlacht agus an taithí reachtaíocht an Aontais maidir le ceimiceáin agus comhaontuithe idirnáisiúnta maidir le ceimiceáin a chur chun feidhme. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit agus don Ghníomhaireacht cúraimí a dhéanamh i dtaca leis na gnéithe riaracháin, teicniúla agus eolaíocha de chur chun feidhme an Rialacháin seo agus i dtaca le malartú faisnéise. Ba cheart é a bheith mar chuid de ról na Gníomhaireachta sainchomhaid theicniúla a ullmhú agus a scrúdú, lena n-áirítear comhairliúcháin le geallsealbhóirí, agus tuairimí a tharraingt suas a bhféadfadh an Coimisiún a úsáid agus cinneadh á dhéanamh aige an gcuirfidh sé moladh chun cinn substaint áirithe a liostú mar POP de réir an Choinbhinsiúin nó an Phrótacail. Ina theannta sin, ba cheart don Choimisiún, do na Ballstáit agus don Ghníomhaireacht comhoibriú chun oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais faoin gCoinbhinsiún a chur chun feidhme go héifeachtach.

  (15)  Is gá a áirithiú go gcomhordófar agus go mbainisteofar go héifeachtúil gnéithe teicniúla agus riaracháin an Rialacháin seo ar leibhéal an Aontais. Is ag an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán ("an Ghníomhaireacht"), a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, atá an inniúlacht agus an taithí reachtaíocht an Aontais maidir le ceimiceáin agus comhaontuithe idirnáisiúnta maidir le ceimiceáin a chur chun feidhme. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit agus don Ghníomhaireacht cúraimí a dhéanamh i dtaca leis na gnéithe riaracháin, teicniúla agus eolaíocha de chur chun feidhme an Rialacháin seo agus i dtaca le malartú faisnéise. Is gá go gcumhdófar i ról na Gníomhaireachta sainchomhaid theicniúla a ullmhú agus a scrúdú, lena n-áirítear comhairliúcháin le geallsealbhóirí, agus tuairimí a tharraingt suas a úsáidfidh an Coimisiún agus cinneadh á dhéanamh aige an gcuirfidh sé moladh chun cinn substaint áirithe a liostú mar POP de réir an Choinbhinsiúin nó an Phrótacail. Ina theannta sin, ba cheart don Choimisiún, do na Ballstáit agus don Ghníomhaireacht comhoibriú chun oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais faoin gCoinbhinsiún a chur chun feidhme go héifeachtach.

  Réasúnú

  Tá sé tábhachtach go bhfuil ECHA lánchumhachtaithe chun measúnuithe mionsonraithe a dhéanamh an é liostú faoi Choinbhinsiún Stócólm an beart bainistíochta riosca is iomchuí do shubstaint áirithe chun tacaíocht leormhaith a thabhairt don Choimisiún agus don Chomhairle i ndáil le hainmniúcháin fhéideartha.

  Leasú    5

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 16

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (16)  Foráiltear sa Choinbhinsiún go dtarraingeoidh gach Páirtí suas plean maidir le cur chun feidhme a chuid oibleagáidí faoin gCoinbhinsiún agus go bhféachfaidh sé leis an bplean sin a chur chun feidhme, de réir mar is iomchuí. Ba cheart do na Ballstáit deiseanna rannpháirtíochta a chur ar fáil don phobal agus a bpleananna cur chun feidhme á dtarraingt suas, á gcur chun feidhme agus á dtabhairt cothrom le dáta acu. Ós rud é go bhfuil inniúlacht chomhroinnte ag an Aontas agus na Ballstáit maidir leis sin, ba cheart pleananna cur chun feidhme a tharraingt suas ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais araon. Ba cheart comhoibriú agus malartú faisnéise idir an Coimisiún, an Ghníomhaireacht agus údaráis na mBallstát a chur chun cinn.

  (16)  Foráiltear sa Choinbhinsiún go dtarraingeoidh gach Páirtí suas plean maidir le cur chun feidhme a chuid oibleagáidí faoin gCoinbhinsiún agus go bhféachfaidh sé leis an bplean sin a chur chun feidhme, de réir mar is iomchuí, agus é a tharchur chuig Comhdháil na bPáirtithe a luaithe agus is féidir, ar a dhéanaí, faoin ... [dhá bhliain tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Ba cheart do na Ballstáit deiseanna rannpháirtíochta a chur ar fáil don phobal agus a bpleananna cur chun feidhme á dtarraingt suas, á gcur chun feidhme agus á dtabhairt cothrom le dáta acu. Ós rud é go bhfuil inniúlacht chomhroinnte ag an Aontas agus na Ballstáit maidir leis sin, ba cheart pleananna cur chun feidhme a tharraingt suas ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais araon. Ba cheart comhoibriú agus malartú faisnéise idir an Coimisiún, an Ghníomhaireacht agus údaráis na mBallstát a chur chun cinn.

  Réasúnú

  Féach Airteagal 7 de Choinbhinsiún Stócólm: déanfaidh gach Páirtí “a phlean cur chun feidhme a tharchur chuig COP laistigh de dhá bhliain ón dáta a dtiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm maidir leis”.

  Leasú    6

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 17

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (17)  Na substaintí a liostaítear i gCuid A d'Iarscríbhinn I nó i gCuid A d'Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo, níor cheart monarú ná úsáid na substaintí sin mar shubstaintí idirmheánacha córais iata atá teoranta de réir suímh a cheadú, ach amháin má tá nóta mínithe maidir leis sin curtha isteach go sainráite san Iarscríbhinn agus má dheimhníonn an monaróir don Bhallstát lena mbaineann go ndéantar an tsubstaint a mhonarú agus a úsáid i ndálaí atá rialaithe go dian, agus sna dálaí sin amháin.

  (17)  Na substaintí a liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn I nó i gCuid A d'Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo, níor cheart monarú ná úsáid na substaintí sin mar shubstaintí idirmheánacha córais iata atá teoranta de réir suímh a cheadú, ach amháin má tá nóta mínithe maidir leis sin curtha isteach go sainráite san Iarscríbhinn agus má dheimhníonn an monaróir don Bhallstát lena mbaineann go ndéantar an tsubstaint a mhonarú agus a úsáid i ndálaí atá rialaithe go dian, agus sna dálaí sin amháin, eadhon gan rioscaí suntasacha a chruthú don chomhshaol nó do shláinte an duine agus in éagmais aon roghanna malartacha atá indéanta ar bhonn teicniúil.

  Réasúnú

  Déantar nasc idir an leasú seo agus na leasuithe a cuireadh síos d’Airteagal 4(3)(b) agus d’Airteagal (4)(3)(d), lena leasaítear an aithris ábhartha dá réir sin.

  Leasú    7

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 18

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (18)  I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún agus leis an bPrótacal, ba cheart faisnéis maidir le POPanna a sholáthar do Pháirtithe eile sna Comhaontuithe sin. Ba cheart malartú faisnéise le tríú tíortha nach bhfuil ina bpáirtithe sna Comhaontuithe sin a chur chun cinn chomh maith.

  (18)  I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún agus leis an bPrótacal, ba cheart faisnéis maidir le POPanna a sholáthar do Pháirtithe eile sna Comhaontuithe sin. Ba cheart malartú faisnéise le tríú tíortha nach bhfuil ina bpáirtithe sna Comhaontuithe sin a chur chun cinn chomh maith. Ar an gcaoi chéanna, leis an gCoinbhinsiún éilítear ar gach Páirtí féachaint le straitéisí iomchuí a fhorbairt chun suíomhanna atá éillithe ag POPanna a sainaithint, agus leis an Seachtú clár AE um Ghníomhaíochta don Chomhshaol, go dtí 2020, cuirtear de cheangal ar an Aontas agus ar na Ballstáit dlús a chur lena n-iarrachtaí réiteach a fháil maidir le suíomhanna fabhtaithe.

  Réasúnú

  Leis sa leasú seo, déantar an aithris a ailíniú leis na leasuithe ar Airteagal 11(2) agus ar Airteagal 11(3).

  Leasú    8

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 19

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (19)  Ós rud é gur minic nach mbíonn an pobal feasach ar na guaiseacha a bhaineann le POPanna do shláinte na nglún atá suas anois agus na nglún atá le teacht, agus don chomhshaol, go háirithe i dtíortha atá i mbéal forbartha, tá gá le faisnéis fhorleathan chun cur leis an leibhéal cúraim agus le tuiscint an phobail ar an réasúnaíocht taobh thiar de shrianta agus de thoirmisc. I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún, ba cheart feachtais múscailte feasachta i dtaobh na substaintí sin, go háirithe do na grúpaí is leochailí, chomh maith le hoiliúint oibrithe, eolaithe, oideachasóirí, oibrithe teicniúla agus lucht bainistíochta a chur chun cinn agus a éascú, de réir mar is iomchuí.

  (19)  Ós rud é gur minic nach mbíonn an pobal feasach ar na guaiseacha a bhaineann le POPanna do shláinte na nglún atá suas anois agus na nglún atá le teacht, agus don chomhshaol, go háirithe i dtíortha atá i mbéal forbartha, tá gá le faisnéis fhorleathan chun cur leis an leibhéal cúraim agus le tuiscint an phobail ar an réasúnaíocht taobh thiar de shrianta agus de thoirmisc. I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún, ba cheart feachtais múscailte feasachta i dtaobh na substaintí sin lena n-éifeachtaí sláinte agus comhshaoil, go háirithe do na grúpaí is leochailí, chomh maith le hoiliúint oibrithe, eolaithe, oideachasóirí, oibrithe teicniúla agus lucht bainistíochta a chur chun cinn agus a éascú, de réir mar is iomchuí. Ba cheart don Aontas rochtain ar fhaisnéis agus ar rannpháirtíocht phoiblí a áirithiú, lena gcuirtear chun feidhme Coinbhinsiún Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas i gCúrsaí Comhshaoil (Coinbhinsiún Aarhus), a d’fhormheas an tAontas an 17 Feabhra 20051a

   

  _________________

   

  1a IO L 124, 17.5.2005, lch. 1.

  Réasúnú

  Déanfar Coinbhinsiún Aarhus maidir le rochtain phoiblí ar fhaisnéis faoin gcomhshaol agus le rannpháirtíocht phoiblí a urramú agus a chur chun feidhme. Tá an méid sin ríthábhachtach chun feasacht agus rannpháirtíocht níos fearr i measc an phobail a bhaint amach i gcomhréir le Coinbhinsiún Stócólm maidir le faisnéis, feasacht agus oideachas don phobal. Déantar tagairt freisin in Airteagal 10 den Choinbhinsiún Stócólm freisin do na cláir um fheasacht phoiblí i ndáil le POPanna maidir le “héifeachtaí sláinte agus comhshaoil agus na roghanna malartacha a ghabhann leo”.

  Leasú    9

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe j

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (j)  ciallaíonn 'substaint idirmheánach córais iata atá teoranta de réir suímh' substaint a mhonaraítear le haghaidh próiseáil cheimiceach agus a ídítear nó a úsáidtear le linn na próiseála sin chun go ndéanfar í a chlaochlú i substaint eile amháin nó níos mó agus i gcás ina ndéantar monarú na substainte idirmheánaí agus claochlú na substainte sin i substaint amháin eile nó níos mó ar aon suíomh amháin i ndálaí atá rialaithe go dian sa dóigh go gcoinnítear go docht faoi iamh í ar mhodhanna teicniúla feadh a saolré ina iomláine.

  (j)  ciallaíonn ‘substaint idirmheánach córais iata atá teoranta de réir suímh’ substaint a mhonaraítear le haghaidh próiseáil cheimiceach agus a ídítear nó a úsáidtear le linn na próiseála sin chun go ndéanfar í a chlaochlú i substaint eile, dá ngairtear ‘sintéis’ anseo feasta, agus i gcás ina ndéantar monarú na substainte idirmheánaí agus claochlú na substainte sin i substaint amháin eile nó níos mó trí shintéis ar an suíomh céanna, lena n-áirítear suíomh a oibríonn eintiteas dlíthiúil amháin nó níos mó, faoi dhálaí atá rialaithe go dian sa dóigh go gcoinnítear go docht faoi iamh í ar mhodhanna teicniúla feadh a saolré ina iomláine.

  Réasúnú

  Comhsheasmhacht le Airteagal 3.15 de REACH ina sainmhínítear “substaint idirmheánach” mar “substaint a mhonaraítear le haghaidh próiseáil cheimiceach agus a ídítear nó a úsáidtear le linn na próiseála sin chun go ndéanfar í a chlaochlú i substaint eile (dá ngairtear “sintéis” anseo feasta)”.

  Leasú    10

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 3 – fomhír 2 – pointe b

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (b)  go léireoidh an monaróir go gclaochlóidh an próiseas monaraíochta an tsubstaint i substaint amháin eile nó níos mó nach léir saintréithe POP uirthi;

  (b)  go léireoidh an monaróir go gclaochlófar tríd an bpróiseas monaraíochta an tsubstaint i substaint amháin eile nó níos mó nach léir saintréithe POP uirthi, nach bhfuiltear ag súil leis go mbeidh daoine nó an comhshaol neamhchosanta ar aon chainníocht shuntasach den tsubstaint le linn a táirgthe agus a húsáide, mar a léirítear trí mheasúnú ar an gcóras iata i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1272/20081a ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus nach bhfuil aon roghanna malartacha ar úsáid substainte a liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn I nó i gCuid A d’Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo;

   

  _________________

   

  1a Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 190 7/2006 (IO L 353, 31.12.2008, lch 1).

  Réasúnú

  Sonraítear i gCoinbhinsiún Stócólm nach mór do mhonaróirí POPanna an fhreagracht a ghlacadh chucu féin as laghdú a dhéanamh ar éifeachtaí díobhálacha a gcuid táirgí ar shláinte an duine nó ar an gcomhshaol as faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí, do rialtais agus don phobal maidir le hairíonna guaiseacha na substaintí sin. Ba cheart go gcuimseofaí úsáideoirí POPanna sa phrionsabal sin freisin. Tá an leasú comhsheasmhach le hAirteagal 4 de Rialachán 2017/852 maidir le mearcair. Ba cheart an Rialachán maidir le POPanna a ailíniú leis an gCoinbhinsiún agus leis an reachtaíocht Aontais is déanaí.

  Leasú    11

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Bainisteoidh an sealbhóir an stoc-charn ar shlí atá sábháilte, éifeachtúil agus fónta ó thaobh an chomhshaoil.

  Bainisteoidh an sealbhóir an stoc-charn ar shlí atá sábháilte, éifeachtúil agus fónta ó thaobh an chomhshaoil, i gcomhréir leis na tairseacha agus na ceanglais a leagtar síos i dTreoir 2012/18/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a agus i dTreoir 2010/75/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1b, i gcás inarb infheidhme.

   

  _________________

   

  1a Treoir 2012/18/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le rialú guaiseacha mórthionóiscí a bhaineann le substaintí contúirteacha, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear ina dhiaidh sin Treoir 96/82/CE ón gComhairle (IO L 197, 24.7.2012, lch. 1).

   

  1b Treoir 2010/75/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha (cosc agus rialú comhtháite ar thruailliú) (IO L 334, 17.12.2010, lch. 17).

  Réasúnú

  Tá feidhm ag Treoir 2012/18/AE freisin maidir le substaintí contúirteacha a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin maidir le POPanna. Dá bhrí sin, ba cheart tagairt a dhéanamh dá riachtanais sa togra seo le haghaidh rialacháin.

  Leasú    12

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – mír 3 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  3a.  Sloinnfear an fhaisnéis dá dtagraítear san Airteagal seo agus úsáid á baint as na cóid atá leagtha síos i Rialachán (CE) Uimh. 2150/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a.

   

  _________________

   

  1a Rialachán (CE) Uimh. 2150/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2002 maidir le staidreamh dramhaíola (IO L 332, 9.12.2002, lch.1).

  Réasúnú

  Ós rud é nach mór stoic POP a bhainistiú mar dhramhaíl, agus i gcomhréir le hAirteagal 7 den togra le haghaidh rialachán maidir le bainistiú dramhaíola, d’fhéadfadh sé a bheith úsáideach tagairt a dhéanamh do Rialachán (CE) Uimh. 2150/2002 maidir le staidreamh dramhaíola i dtaca leis na socruithe chun an fhaisnéis a iarrtar san Airteagal seo a thíolacadh.

  Leasú    13

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 6 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Agus na Ballstáit ag breithniú tograí chun saoráidí nua a thógáil nó chun modhnú nach beag a dhéanamh ar shaoráidí atá ann cheana ina mbaintear úsáid as próisis ina scaoiltear ceimiceáin a liostaítear in Iarscríbhinn III, tabharfaidh siad tús áite ina mbreithniú do phróisis, teicnící nó cleachtais mhalartacha atá inchurtha ó thaobh fóinte de ach a sheachnaíonn foirmiú agus scaoileadh substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn III , gan dochar do Threoir 2010/75/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle30.

  3.  Agus na Ballstáit ag breithniú tograí chun saoráidí nua a thógáil nó chun modhnú nach beag a dhéanamh ar shaoráidí atá ann cheana ina mbaintear úsáid as próisis ina scaoiltear ceimiceáin a liostaítear in Iarscríbhinn III, tabharfaidh siad tús áite ina mbreithniú do phróisis, teicnící nó cleachtais mhalartacha29a atá inchurtha ó thaobh fóinte de ach a sheachnaíonn foirmiú agus scaoileadh substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn III , gan dochar do Threoir 2010/75/AE30 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

  _________________

  _________________

   

  29a Coinbhinsiún Stócólm maidir le POPanna (2008). Treoirlínte maidir leis na Teicnící is Fearr atá ar Fáil agus Treoir shealadach maidir le Cleachtais is Fearr Comhshaoil a bhaineann le hAirteagal 5 agus le hIarscríbhinn C de Choinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Bhuanmharthanacha. An Ghinéiv, Rúnaíocht Choinbhinsiún Stócólm maidir le POPanna. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx

  30 Treoir 2010/75/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha (cosc agus rialú comhtháite ar thruailliú) (IO L 334, 17.12.2010, lch. 17).

  30 Treoir 2010/75/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha (cosc agus rialú comhtháite ar thruailliú) (IO L 334, 17.12.2010, lch. 17).

  Réasúnú

  In alt 3, tá sé riachtanach tagairt a chur le Treoirlínte BAT / BEP i gCoinbhinsiún Stócólm, lena soláthraítear roghanna malartacha ar loscadh dramhaíola ina bhfuil POPanna arb as a dtagann dé-ocsainí. Níl fáil ar na roghanna malartacha seo in aon cheann de dhoiciméid AE. Is é is aidhm don tagairt seo na hoibleagáidí faoi Choinbhinsiún Stócólm a chur chun feidhme ar bhealach níos fearr agus a shoiléiriú.

  Leasú    14

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 7 – mír 6

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  6.  Féadfaidh an Coimisiún, más iomchuí, agus ag cur san áireamh dó forbairtí teicniúla agus treoirlínte agus cinntí idirnáisiúnta ábhartha agus aon údaruithe arna ndeonú ag Ballstát, nó ag an údarás inniúil arna ainmniú ag an mBallstát sin i gcomhréir le mír 4 agus le hIarscríbhinn V, bearta breise a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha tarmligthe, bearta a bhaineann le cur chun feidhme an Airteagail seo. Go háirithe, féadfaidh an Coimisiún an fhaisnéis atá le cur isteach ag na Ballstáit i gcomhréir le mír 4(b)(iii) a shonrú. Déanfar na bearta sin a chinneadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach a leagtar síos in Airteagal 20(2).

  6.  Féadfaidh an Coimisiún, más iomchuí, agus ag cur san áireamh dó forbairtí teicniúla agus treoirlínte agus cinntí idirnáisiúnta ábhartha agus aon údaruithe arna ndeonú ag Ballstát, nó ag an údarás inniúil arna ainmniú ag an mBallstát sin i gcomhréir le mír 4 agus le hIarscríbhinn V, gníomhartha tarmligthe a ghlacadh ina leagfar amach formáid na faisnéise atá le cur isteach ag na Ballstáit i gcomhréir le mír 4(b)(iii). Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 20(2).

  Réasúnú

  Is é an aidhm atá ag an leasú seo cuspóir na gcumhachtaí tarmligthe arna dtabhairt don Choimisiún a shainmhíniú go soiléir agus go beacht, mar a cheanglaítear faoi chásdlí ábhartha Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

  Leasú    15

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 8 – mír 1 – pointe c

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (c)  ar iarratas, tacaíocht theicniúil agus eolaíoch agus ionchur teicniúil agus eolaíoch a thabhairt don Choimisiún maidir le substaintí a bhféadfadh sé go gcomhlíonann siad na critéir le haghaidh a liostaithe sa Choinbhinsiún nó sa Phrótacal.

  (c)  ar iarratas, tacaíocht láidir theicniúil agus eolaíoch agus ionchur láidir teicniúil agus eolaíoch a thabhairt don Choimisiún maidir le substaintí a bhféadfadh sé go gcomhlíonann siad na critéir le haghaidh a liostaithe sa Choinbhinsiún nó sa Phrótacal, lena n-áirítear maidir le táirgeadh agus úsáid POPanna nua a chosc, agus maidir le measúnú a dhéanamh ar lotnaidicídí nó ceimiceáin thionsclaíocha atá in úsáid faoi láthair;

  Réasúnú

  Tagairt do Choinbhinsiún Stócólm, mír 3 agus mír 4 d’Airteagal 3. Tá sé ríthábhachtach go bhfuil an próiseas ainmniúcháin bunaithe ar fhianaise eolaíoch amháin, de réir an phróisis atá bunaithe faoin gCoinbhinsiún. Breithnithe eile, amhail anailísí socheacnamaíocha, rioscaí lena mbaintear an bonn ón mbonn eolaíoch agus dá bhrí sin, ní dhéanfar iad faoin Airteagal seo, go háirithe ós rud é go bhfuil comhlacht saineolaithe an Choinbhinsiúin (POPRC) á gcur i gcrích mar chuid dá mheasúnú cheana féin.

  Leasú    16

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 8 – mír 1 – pointe f

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (f)  an fhaisnéis uile arna fáil nó atá ar fáil de bhun Airteagal 4(2) agus (3), Airteagal 7(4)(b)(iii), Airteagal 9(2) agus Airteagal 13(1) a thiomsú, a chlárú agus a phróiseáil agus a chur ar fáil don Choimisiún agus d'údaráis inniúla na mBallstát. Cuirfidh an Ghníomhaireacht an fhaisnéis nach bhfuil rúnda ar fáil don phobal ar a suíomh gréasáin agus éascóidh sí malartú na faisnéise sin le hardáin faisnéise ábhartha amhail na hardáin sin dá dtagraítear in Airteagal 13(2);

  (f)  an fhaisnéis uile arna fáil nó atá ar fáil de bhun Airteagal 4(2) agus (3), Airteagal 5, Airteagal 7(4)(b)(iii), Airteagal 9(2) agus Airteagal 13(1) a thiomsú, a chlárú agus a phróiseáil agus a chur ar fáil don Choimisiún agus d’údaráis inniúla na mBallstát. Cuirfidh an Ghníomhaireacht an fhaisnéis nach bhfuil rúnda ar fáil don phobal ar a suíomh gréasáin agus éascóidh sí malartú na faisnéise sin le hardáin faisnéise ábhartha amhail na hardáin sin dá dtagraítear in Airteagal 13(2);

  Réasúnú

  Ba cheart an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 5 chur san áireamh go sainráite sa mhéid sin a mbeidh ar ECHA clár a bhunú ina leith. Thairis sin, ba cheart an fhaisnéis sin ar fad a chur ar fáil go poiblí, ach níl sé sin soiléir sa leagan Iodáilise den téacs a mhol an Coimisiún.

  Leasú    17

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 8 – mír 1 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  1a  Cuirfidh an Ghníomhaireacht tús leis an gcúnamh agus leis an treoir theicniúil agus eolaíoch a sholáthar dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 8(1) faoin ... [bliain amháin tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

  Réasúnú

  Ba cheart spriocthráth sonrach maidir leis an treoir atá molta chun a áirithiú go mbeidh na Ballstáit uile comhlíontach a luaithe agus is féidir.

  Leasú    18

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 2 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  2a.  Eagróidh an Coimisiún malartú faisnéise leis na Ballstáit maidir leis na bearta arna ndéanamh ar an leibhéal náisiúnta chun láithreáin atá éillithe POPanna a shainaithint agus a mheas agus chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí móra a d'fhéadfadh a bheith ag gabháil leis an éilliú sin do shláinte an duine agus don chomhshaol.

  Réasúnú

  In Airteagal 6(1) den Choinbhinsiún ordaítear go ‘ndéanfaidh gach Páirtí an méid seo a leanas: (...) (a) Straitéisí iomchuí a fhorbairt chun stoic-chairn a shainaithint ar ceimiceáin iad nó ina bhfuil ceimiceáin (...)’. Geallann an 7ú CGC go ndéanfaidh AE réiteach a fháil maidir le láithreáin éillithe. I roinnt Ballstát tá an tsainaithint agus an feabhsúchán sin fós le déanamh. Tá an leasú comhsheasmhach le hAirteagal 15 de Rialachán 2017/852 maidir le mearcair. Ba cheart an rialachán sin freisin a ailíniú leis an gCoinbhinsiún agus leis an reachtaíocht Aontais is déanaí.

  Leasú    19

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 3

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3.  Gan dochar do Threoir 2003/4/CE32 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, measfar nach faisnéis faoi rún í faisnéis dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2. Déanfaidh an Coimisiún, an Ghníomhaireacht agus na Ballstáit a mhalartóidh faisnéis le tríú tír, aon fhaisnéis atá faoi rún a chosaint de réir dhlí an Aontais.

  3.  Gan dochar do Threoir 2003/4/CE32 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, measfar nach faisnéis faoi rún í faisnéis maidir le sláinte agus sábháilteacht daoine agus an chomhshaoil dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2. Déanfaidh an Coimisiún, an Ghníomhaireacht agus na Ballstáit a mhalartóidh faisnéis eilele tríú tír, aon fhaisnéis atá faoi rún a chosaint de réir dhlí an Aontais.

  _________________

  _________________

  32 Treoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le rochtain an phobail ar fhaisnéis chomhshaoil agus lena n-aisghairtear Treoir 90/313/CEE ón gComhairle (IO L 41, 14.2.2003, lch. 26).

  32 Treoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le rochtain an phobail ar fhaisnéis chomhshaoil agus lena n-aisghairtear Treoir 90/313/CEE ón gComhairle (IO L 41, 14.2.2003, lch. 26).

  Leasú    20

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 13 – mír 1 – fomhír 2 a (nua)

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Áiritheoidh an tAontas rochtain ar fhaisnéis agus ar rannpháirtíocht phoiblí feadh chur chun feidhme an fhaireacháin.

  Leasú    21

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 13 – mír 5

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  5.  Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh lena sonrófar a thuilleadh an fhaisnéis íosta nach mór a sholáthar i gcomhréir le mír 1, lena n-áirítear sainiú táscairí, léarscáileanna agus forléargais na mBallstát dá dtagraítear i mír 1(f). Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 20(2).

  5.  Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh ina leagfar amach formáid na faisnéise nach mór a sholáthar i gcomhréir le mír 1, lena n-áirítear sainiú táscairí, léarscáileanna agus forléargais na mBallstát dá dtagraítear i mír 1(f). Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 20(2).

  Réasúnú

  Tá sé mar aidhm ag an leasú seo a chur in iúl go ndéantar ábhar na faisnéise a chinneadh sa bhunghníomh go ndéantar cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun a áirithiú go ndéanann na Ballstáit an tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 13(1) a tharraingt suas ar bhealach aonfhoirmeach.

  Leasú    22

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 18 – mír 2

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 4(3), in Airteagal 7(5) agus in Airteagal 15 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe ama amhail ón […].

  2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 4(3), in Airteagal 7(5) agus in Airteagal 15 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

  Réasúnú

  Ní fhéadfaidh tarmligean na cumhachta a thugtar don Choimisiún a bheith ann ar feadh tréimhse éiginnte ama. Ní mór do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle a bheith in ann rialú polaitiúil a fheidhmiú ar tharmligean ar bith a thugtar don Choimisiún.

  Leasú    23

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 20 – mír 1

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1.  Déanfaidh an Coiste a bunaíodh le hAirteagal 133 de Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 cúnamh a thabhairt don Choimisiún i ndáil le gach ábhar faoin Rialachán seo.

  1.  Tabharfaidh na coistí seo a leanas cúnamh don Choimisiún:

   

  (a)  an Coiste a bunaíodh le hAirteagal 133 de Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 maidir le cur chun feidhme na saincheisteanna dá dtagraítear in Airteagal 13(5), ach amháin i gcás ina dtagraíonn sé do ghníomhartha cur chun feidhme lena leagtar amach formáid na faisnéise dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 13(1) maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 7, agus i bpointe (b) d’Airteagal 13(1) i gcás ina dtagraíonn sé d’fhaisnéis a fuarthas de bhun Airteagal 5(2) agus pointe (b) (iii) d’Airteagal 7(4); agus

   

  (b)  an Coiste a bunaíodh le hAirteagal 39 de Threoir 2008/98/EC1a ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cur chun feidhme na saincheisteanna dá dtagraítear in Airteagal 7(6) agus in Airteagal 13(5) i gcás ina ndéanann sé tagairt do ghníomhartha cur chun feidhme ina leagtar amach formáid na faisnéise dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 13(1) maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 7, agus i bpointe (b) d’Airteagal 13(1) i gcás ina dtagraíonn sé d’fhaisnéis a fuarthas de bhun Airteagal 5(2) agus pointe (b) (iii) d’Airteagal 7(4).

   

  _________________

   

  1a Treoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le dramhaíl agus lena n-aisghairtear Treoracha áirithe (IO L 312, 22.11.2008, lch. 3).

  Réasúnú

  Ba cheart deighilt na n-inniúlachtaí idir an Coiste um dhramhaíl agus an Coiste REACH a choinneáil.

  Leasú    24

  Togra le haghaidh rialacháin

  Iarscríbhinn I – cuid A – tábla – sraith 17

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Défheinilí polaclóirínithe (PCB)

  1336-36-3 agus cinn eile

  215-648-1 agus cinn eile

  Gan dochar do Threoir 96/59/CE, is ceadmhach úsáid a bhaint as earraí atá in úsáid cheana tráth theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

   

   

   

  Trealamh (e.g. claochladáin, toilleoirí nó gabhdáin eile ina bhfuil stoic leachta) a bhfuil PCBanna ann de thiúchan is mó ná 0.005 % agus de thoirt os cionn 0.05 dm3, déanfaidh na Ballstáit é a shainaithint agus a chur as úsáid a luaithe is féidir ach an 31 Nollaig 2025 ar a dhéanaí.

  Leasú

  Défheinilí polaclóirínithe (PCB)

  1336-36-3 agus cinn eile

  215-648-1 agus cinn eile

  Gan dochar do Threoir 96/59/CE, is ceadmhach úsáid a bhaint as earraí atá in úsáid cheana tráth theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

   

   

   

  Trealamh (e.g. claochladáin, toilleoirí nó gabhdáin eile ina bhfuil stoic leachta) a bhfuil PCBanna ann de thiúchan is mó ná 0.005 % agus de thoirt os cionn 0.05 dm3, déanfaidh na Ballstáit iarracht é a shainaithint agus a chur as úsáid a luaithe is féidir agus an 31 Nollaig 2025 ar a dhéanaí.

  Réasúnú

  Leis an togra seo déantar an téacs a ailíniú le Coinbhinsiún Stócólm.

  Leasú  25

  Iarscríbhinn I – cuid A – sraith 24 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

   

  Leasú

  Substaint

  Uimh. CAS

  Uimh. CE

  Díolúine shonrach maidir le húsáid idirmheánach nó sonraíocht eile

  Bis(peinteabrómaidhéfheinile)éitear (éitear deacabrómaidhéfheinile; deacaBDE)

  1163-19-5

  214-604-9

  1.  Chun críocha na hiontrála seo, beidh feidhm ag Airteagal 4(1)(b) maidir le tiúchain de dheacaBDE atá cothrom le 10 mg/kg (0.001 % de réir meáchain) nó faoina bhun nuair atá sé i substaintí, meascáin, earraí nó ina chomhábhar de chodanna lasairmhoillitheacha d’earraí.

   

   

   

  2.  De mhaolú air sin, ceadófar deacaBDE a mhonarú, a chur ar an margadh agus a úsáid:

   

   

   

  (a)   i dtáirge aerárthaí, a ndearnadh iarratas ar chineálcheadú ina leith roimh dháta theacht i bhfeidhm agus a bhfuarthas roimh mhí na Nollag 2022, roimh an 2 Márta 2027;

   

   

   

  (b)  i dtáirge páirteanna spártha le haghaidh ceachtar acu seo a leanas:

   

   

   

  (i)  aerárthach, a ndearnadh iarratas ar chineálcheadú ina leith roimh dháta theacht i bhfeidhm agus a bhfuarthas roimh mhí na Nollag 2022, roimh an 2 Márta 2027 go dtí deireadh ré feidhme na n-aerárthach sin.

   

   

   

  (ii)  mótarfheithiclí laistigh de raon feidhme Threoir 2007/ 46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, ar táirgeadh iad roimh... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], cibé acu go dtí 2036 nó go dtí deireadh ré feidhme na mótarfheithiclí sin.

   

   

   

  3.  Beidh feidhm ag na díolúintí sonracha do pháirteanna spártha arna n-úsáid i mótarfheithiclí dá dtagraítear i mír 2(b)(ii) maidir le táirge agus úsáid deacaBDE thráchtálaigh a thagann faoi cheann amháin nó níos mó de na catagóirí seo a leanas:

   

   

   

  (i)  feidhmeanna gléasraí cumhachta agus faoin mboinéad amhail ollsreanga ceallra, sreanga idirnaisc ceallra, píobáin aerchóiriúcháin shoghluaiste (MAC), gléasraí cumhachta, boscóidí ilphíobáin sceite, insliú faoin mboinéad, sreangú agus úim faoin mboinéad (sreangú innill, etc.), braiteoirí luais, osáin, modúil fean agus braiteoirí cnagacha;

   

   

   

  (ii)  feidhmeanna córais breosla amhail osáin bhreosla, umair bhreosla agus umair bhreosla fo-chabhlach;

   

   

   

  (iii)  gléasraí piortheicniúla agus feidhmeanna a ndéanann gléasraí piortheicniúla difear dóibh amhail cáblaí adhainte mála aeir, clúdaigh/fabraic shuíocháin (sa chás amháin go mbaineann mála aeir leo) agus málaí aeir (tosaigh agus taobhach);

   

   

   

  (iv)  feidhmeanna crochta agus inmheánacha amhail comhpháirteanna cóirithe, ábhar fuaimiúil agus criosanna sábhála.

   

   

   

  (v)  plaistic threisithe (painéil ionstraimí agus cóiriú inmheánach);

   

   

   

  (vi)  faoin mboinéad nó faoin deais (bloic los/fiúsanna, sreanga aimpéarais níos airde agus cásáil cáblaí (sreanga spréachphlocóide));

   

   

   

  (vii)  trealamh leictreach agus leictreonach (cásanna ceallra agus trádairí ceallra, nascóirí leictreacha rialúcháin innill, comhpháirteanna de dhioscaí raidió, córais loingseoireacht satailíte, córais suite domhanda agus córais ríomhaireachta);

   

   

   

  (viii)  fabraic amhail urláir chúil, cumhdach, ceannlíneálacha, suíocháin chairr, ceannbhaic, scáthláin ghréine, painéil chóirithe, cairpéid.

   

   

   

  3.  Ceadófar deacaBDE a mhonarú agus a úsáid i dtáirge agus i gcur ar an margadh na n-earraí seo a leanas:

   

   

   

  (a)  earraí a chuirfear ar an margadh roimh ... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo];

   

   

   

  (b)  aerárthach arna tháirgeadh i gcomhréir le fomhír 2(a);

   

   

   

  (c)  páirteanna spártha aerárthaigh arna dtáirgeadh i gcomhréir le mír 2(b);

   

   

   

  (d)  trealamh piriteicniúil a thagann faoi raon feidhme Threoir 2011/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle;

   

   

   

  4.  Chun críche na hiontrála seo, ciallaíonn ‘aerárthach’ aon cheann díobh seo a leanas:

   

   

   

  (a)  aerárthach sibhialta arna tháirgeadh i gcomhréir le deimhniú cineáil arna éisiúint faoi Rialachán (AE) Uimh. 2018/11391c ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle nó le formheas deartha arna éisiúint faoi na rialacháin náisiúnta Stáit chonarthaigh de chuid na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO), nó a bhfuil deimhniú aeracmhainneachta ina leith eisithe ag Stát conarthach de chuid na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta faoi Iarscríbhinn 9 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta;

   

   

   

  (b)  aerárthach míleata.

   

   

   

  ___________

   

   

   

  1a Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meán Fómhair 2007 lena mbunaítear creat chun mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá beartaithe le haghaidh feithiclí den sórt sin a cheadú (Treoir Réime) (IO L 263, 9.10.2007, lch. 1).

   

   

   

  1b Treoir 2011/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le srian ar shubstaintí guaiseacha áirithe a úsáid i dtrealamh leictreach agus leictreonach (IO L 174, 1.7.2011, lch. 88).

   

   

   

  1c Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle (IO L 212, 22.8.2018, lch. 1).

  Réasúnú

  Tá an leasú seo riachtanach chun an t-athmhúnlú reatha a ailíniú leis na cinntí is déanaí ó Chomhdháil na bPáirtithe i gCoinbhinsiún Stócólm.

  Leasú    26

  Togra le haghaidh rialacháin

  Iarscríbhinn I – cuid A – sraith 24 b (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

   

  Leasú

  Substaint

  Uimh. CAS

  Uimh. CE

  Díolúine shonrach maidir le húsáid idirmheánach nó sonraíocht eile

  Alcáin C10-C13, clóra (pairifíní clóirínithe gearrshlabhra) (SCCPanna)

  85535-84-8

  287-476-5

  1.  Mar mhaolú, substaintí agus ullmhúcháin ina bhfuil SCCPanna de thiúchan faoi bhun 1 % de réir meáchain nó earraí ina bhfuil SCCPanna de thiúchan faoi bhun 0.15 % de réir meáchain, ceadófar iad a mhonarú, a chur ar an margadh agus a úsáid.

   

   

   

  2.  Ceadófar a n-úsáid ina leith seo a leanas:

   

   

   

  (a)  criosanna iompair sa tionscal mianadóireachta agus séaltáin damba ina bhfuil SCCPanna a bhí in úsáid cheana roimh an 4 Nollaig 2015 nó ar an dáta sin; agus

   

   

   

  (b)  earraí ina bhfuil SCCPanna seachas iad siúd dá dtagraítear i bpointe (a) a bhí in úsáid cheana féin roimh an 10 Iúil 2012 nó ar an dáta sin.

   

   

   

  3.  Beidh feidhm ag Airteagal 4(2), an tríú fomhír agus an ceathrú fomhír, i ndáil leis na hearraí dá dtagraítear i bpointe 2 thuas.

  Réasúnú

  Tá an leasú seo riachtanach chun an t-athmhúnlú reatha a ailíniú leis na cinntí is déanaí ó Chomhdháil na bPáirtithe i gCoinbhinsiún Stócólm.

  Leasú    27

  Togra le haghaidh rialacháin

  Iarscríbhinn I – cuid B

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Substaint

  Uimh. CAS

  Uimh. CE

  Díolúine shonrach maidir le húsáid idirmheánach nó sonraíocht eile

  4

  4

  4

  4

  4

   

   

  4

  5 Alcáin C10-C13, clóra (pairifíní clóirínithe gearrshlabhra) (SCCPanna)

  5 85535-84-8

  5 287-476-5

  5 1.  Mar mhaolú, substaintí agus meascáin ina bhfuil SCCPanna de thiúchan faoi bhun 1 % de réir meáchain nó earraí ina bhfuil SCCPanna de thiúchan faoi bhun 0.15 % de réir meáchain, ceadófar iad a tháirgeadh, a chur ar an margadh agus a úsáid.

   

   

   

  2.  Ceadófar a n-úsáid ina leith seo a leanas:

   

   

   

  (a)  criosanna iompair sa tionscal mianadóireachta agus séaltáin damba ina bhfuil SCCPanna a bhí in úsáid cheana roimh an 4 Nollaig 2015 nó ar an dáta sin; agus

   

   

   

  (b)  earraí ina bhfuil SCCPanna seachas iad siúd dá dtagraítear i bpointe (a) a bhí in úsáid cheana féin roimh an 10 Iúil 2012 nó ar an dáta sin.

   

   

   

  3.  Beidh feidhm ag Airteagal 4(2), an tríú fomhír agus an ceathrú fomhír, i ndáil leis na hearraí dá dtagraítear i bpointe 2 thuas.

  Leasú

  scriosta

  Réasúnú

  Tá an leasú seo riachtanach chun an t-athmhúnlú reatha a ailíniú leis na cinntí is déanaí ó Chomhdháil na bPáirtithe i gCoinbhinsiún Stócólm.

  Leasú    28

  Togra le haghaidh rialacháin

  Iarscríbhinn III

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  LIOSTA DE NA SUBSTAINTÍ ATÁ FAOI RÉIR FORÁLACHA UM SCAOILEADH A LAGHDÚ

  LIOSTA DE NA SUBSTAINTÍ ATÁ FAOI RÉIR FORÁLACHA UM SCAOILEADH A LAGHDÚ

  SUBSTAINT (UIMH. CAS)

  SUBSTAINT (UIMH. CAS)

  Débheinsi-p-dé-ocsainí polaclóirínithe agus débheinseafúráin (PCDD/PCDF)

  Débheinsi-p-dé-ocsainí polaclóirínithe agus débheinseafúráin (PCDD/PCDF)

  Heicseaclóraibeinséin (HCB) (Uimh. CAS) 118-74-1)

  Heicseaclóraibeinséin (HCB) (Uimh. CAS) 118-74-1)

  Défheinilí polaclóirínithe (PCB)

  Défheinilí polaclóirínithe (PCB)

  Hidreacarbóin iltimthriallacha aramatacha (PAHanna)37

  Hidreacarbóin iltimthriallacha aramatacha (PAHanna)37

  37.

  Chun críche fardail astaíochtaí, úsáidfear na ceithre tháscaire comhdhúile seo a leanas: beinsea(b)fluaraintéin, beinsea(k)fluaraintéin, beinsi(ghi)peiriléin, agus indéini(1, 2, 3-cd)piréin.

  37.

  Chun críche fardail astaíochtaí, úsáidfear na ceithre tháscaire comhdhúile seo a leanas: beinsea(b)fluaraintéin, beinsea(k)fluaraintéin, beinsi(ghi)peiriléin, agus indéini(1, 2, 3-cd)piréin.

  Peinteaclóraibeinséin (Uimh. CAS 608-93-5)

  Peinteaclóraibeinséin (Uimh. CAS 608-93-5)

   

  Naftailéiní polaclóirinithe(1)

   

  (1) Ciallaíonn ‘naftailéiní polaclóirinithe’ comhdhúile ceimiceacha atá bunaithe ar chóras fáinne naftailéine, ina bhfuil adaimh clóirín curtha in ionad ceann amháin nó níos mó d’adaimh hidrigine.

   

  Heicseaclórabútaidéin (Uimh. CAS 87-68-3)

  Réasúnú

  Tá an leasú seo riachtanach chun an t-athmhúnlú reatha a ailíniú leis na cinntí is déanaí ó Chomhdháil na bPáirtithe i gCoinbhinsiún Stócólm.

  Leasú    29

  Togra le haghaidh rialacháin

  Iarscríbhinn IV – tábla 1 – colún “An teorainn tiúchana dá dtagraítear in Airteagal 7(4)(a)” – ró “Débheinsi-p-dé-” – fonóta 7

  PCDD

  TEF

  PCDF

  TEF

  PCDD

  TEF

  2,3,7,8-TeCDD

  1

  1,2,3,7,8-PeCDD

  1

  1,2,3,4,7,8-HxCDD

  0,1

  1,2,3,6,7,8-HxCDD

  0,1

  1,2,3,7,8,9-HxCDD

  0,1

  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

  0,01

  OCDD

  0,0003

  2,3,7,8-TeCDF

  0,1

  1,2,3,7,8-PeCDF

  0,03

  2,3,4,7,8-PeCDF

  0,3

  1,2,3,4,7,8-HxCDF

  0,1

  1,2,3,6,7,8-HxCDF

  0,1

  1,2,3,7,8,9-HxCDF

  0,1

  2,3,4,6,7,8-HxCDF

  0,1

  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

  0,01

  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

  0,01

  OCDF

  0,0003

  Leasú

  7.   Ríomhtar an teorainn mar PCDD agus PCDF de réir na bhfachtóirí tocsaineachta coibhéiseacha seo a leanas (TEFanna):

  PCDD

  TEF

  2,3,7,8-TeCDD

  1

  1,2,3,7,8-PeCDD

  1

  1,2,3,4,7,8-HxCDD

  0,1

  1,2,3,6,7,8-HxCDD

  0,1

  1,2,3,7,8,9-HxCDD

  0,1

  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

  0,01

  OCDD

  0,0003

  PCDF

  TEF

  2,3,7,8-TeCDF

  0,1

  1,2,3,7,8-PeCDF

  0,03

  2,3,4,7,8-PeCDF

  0,3

  1,2,3,4,7,8-HxCDF

  0,1

  PCDD

  TEF

  1,2,3,6,7,8-HxCDF

  0,1

  1,2,3,7,8,9-HxCDF

  0,1

  2,3,4,6,7,8-HxCDF

  0,1

  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

  0,01

  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

  0,01

  OCDF

  0,0003

  Réasúnú

  Tá an leasú seo riachtanach chun aghaidh a thabhairt ar easnaimh theicniúla maidir le teidil an sceidil dá bhforáiltear i bhfonóta Uimh. 7 d’Iarscríbhinn IV.

  • [1]  Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.
  • [2]  IO C 77, 28.3.2002, lch. 1.

  RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

  Is é athmhúnlú POPanna an nuashonrú is déanaí ar an tuarascáil a glacadh den chéad uair in 2004 agus déantar leis na hiarscribhinní a nuashonrú i gcomhréir leis na cinntí a rinneadh ag cruinnithe COP ag Coinbhinsiún Stócólm 2015 agus 2017. Leis an nuashonrú, leagtar síos ról nua don Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán; tacú le hobair an Choimisiúin agus comhaid ar shubstaintí á n-ullmhú.

  Is é aidhm do na leasuithe thíos ná an téacs a ailíniú le téacs an rialacháin REACH chun soiléireacht agus comhsheasmhacht do na gníomhaithe uile a áirithiú, lena n-áirítear saoránaigh agus tionscail a ndéanann an t-athmhúnlú seo difear dá ngníomhaíochtaí. Tógtar Iarscríbhinn V ón rialachán REACH. Trí úsáid a bhaint as measúnuithe tionchair chun measúnú a dhéanamh ar mholtaí POP i gcás inarb iomchuí, beifear ag teacht le Treoirlínte um Rialáil Níos Fearr chomh maith.

  Tá AE ar thús cadhnaíochta, trína rialachán ceannródaíoch REACH, ó taobh rialáil ceimiceán de agus, mar sin, bíonn iarmhairtí forleithne ag a gcinntí maidir le sábháilteacht ceimiceán. Glacann an Rapóirtéir an fhreagracht seo i ndáiríre agus measann sí, ní hamháin, gur iomchuí gnéithe teicniúla agus eolaíocha de bhearta nua a bhreithniú ach na gnéithe socheacnamaíocha de liostú POPanna chomh maith. Tá sé ríthábhachtach go ndéanfar na bearta uile chun a áirithiú go mbeidh na cinntí a dhéantar bunaithe ar fhianaise eolaíoch.

  Leis na leasuithe, féachtar le ról nua ECHA, arna lua den chéad uair sa dréacht-togra ón gCoimisiún, a shoiléiriú, agus, i roinnt áiteanna, a neartú chun a áirithiú go mbainfear leas iomlán as a chuid saineolais agus cinntí á ndéanamh aige maidir le moltaí POPanna sa todhchaí. Is gá a áirithiú go ndéantar torthaí ECHA a chorprú sna próisis chinnteoireachta uile agus go ndéantar a ngníomhaíochtaí a mhaoiniú go leordhóthanach chun tacú leis an ról nua atá beartaithe do ECHA.

  Iarrtar soiléireacht bhreise ón gCoimisiún maidir le gníomhartha cur chun feidhme a úsáid agus formáid na faisnéise atá le soláthar i gcomhréir le mír 1 chun a áirithiú go ndéanfaidh na Ballstáit an tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 13(1) a tharraingt suas ar bhealach aonfhoirmeach chun próiseáil faisnéise den sórt sin a chuíchóiriú.

  IARSCRÍBHINN: LITIR ÓN gCOISTE UM GHNÓTHAÍ DLÍTHIÚLA

  D(2018)33866

  Adina-Ioana VĂLEAN

  Cathaoirleach, an Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

  ASP 13E102

  An Bhruiséil

  Ábhar:  Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha (athmhúnlú)

  COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)

  A Chathaoirligh,

  Tá scrúdú déanta ag an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an togra dá dtagraítear thuas, de bhun Riail 104 maidir le hAthmhúnlú, mar a tugadh isteach i Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte.

  Seo a leanas mír 3 den Riail sin:

  “Má mheasann an coiste atá freagrach as gnóthaí dlíthiúla nach bhfuil aon athruithe substainteacha i gceist leis an togra, seachas na hathruithe sin a shainaithnítear sa togra mar athruithe den sórt sin, cuirfidh sé an méid sin in iúl don choiste atá freagrach as ábhar an togra.

  I gcás den sórt sin, de bhreis ar na coinníollacha a leagtar síos i Riail 169 agus i Riail 170, ní bheidh leasuithe inghlactha laistigh den choiste atá freagrach as an ábhar ach amháin má bhaineann siad leis na codanna sin den togra ina bhfuil athruithe.

  Féadfaidh Cathaoirleach an choiste atá freagrach as an ábhar, áfach, mar eisceacht agus ar bhonn cás ar chás, glacadh le leasuithe ar chodanna den togra a fhanann gan athrú, má mheasann sé nó sí go bhfuil gá leis sin mar gheall ar chúiseanna práinneacha a bhaineann le loighic inmheánach an téacs nó mar go bhfuil dlúthbhaint idir na leasuithe agus leasuithe inghlactha eile. Caithfear cúiseanna den sórt sin a shonrú i réasúnú i scríbhinn ar na leasuithe.”

  Tar éis tuairim a fháil ó Mheitheal Chomhairleach Sheirbhísí Dlí Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, a bhfuil scrúdú déanta aici ar an togra athmhúnlaithe, agus i gcomhréir leis na moltaí ón Rapóirtéir, measann an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla nach bhfuil aon leasuithe substainteacha i gceist leis an togra atá i dtrácht seachas na leasuithe sin a shainaithnítear sa togra mar leasuithe den sórt sin, agus, a mhéid a bhaineann le códú na bhforálacha neamhathraithe ó na gníomhartha a bhí cheana ann in éineacht leis na hathruithe sin, gurb é atá sa togra ná códú díreach ar na téacsanna atá cheana ann, gan aon athrú ina substaint.

  Mar chríoch, ag an gcruinniú a bhí aige an 3 Meán Fómhair 2018, mhol an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, d’aon toil[1], go bhféadfaidh An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, ina cháil mar an coiste atá freagrach, scrúdú a dhéanamh ar an togra thuasluaite i gcomhréir le Riail 104.

  Mise le meas,

  Pavel Svoboda

  Faoi iamh: An tuairim ó Mheitheal Chomhairleach.

  • [1]  Bhí na Feisirí seo a leanas i láthair: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.

  IARSCRÍBHINN: TUAIRIM Ó MHEITHEAL CHOMHAIRLEACH SHEIRBHÍSÍ DLÍTHIÚLA PHARLAIMINT NA hEORPA, NA COMHAIRLE AGUS AN CHOIMISIÚIN

   

   

   

   

  GROUPE CONSULTATIF

  DES SERVICES JURIDIQUES

   

      An Bhruiséil, 25.06.2018

  TUAIRIM

  CHUIG    PARLAIMINT NA hEORPA

        AN CHOMHAIRLE

        AN COIMISIÚN

  Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha (athmhúnlú)

  COM(2018) 144 final 22.3.2018 - 2018/0070 (COD)

  Ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 28 Samhain 2001 maidir le húsáid níos struchtúrtha a bhaint as teicníc an athmhúnlaithe maidir le gníomhartha reachtacha, agus go háirithe pointe 9 de, bhí cruinniú ag an Meitheal Chomhairleach, atá comhdhéanta de sheirbhisí dlíthiúla Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin faoi seach, an 13 agus an 20 Aibreán 2018, chun scrúdú a dhéanamh ar an togra thuasluaite arna thíolacadh ag an gCoimisiún, i measc ábhair eile nach iad.

  Le linn na gcruinnithe sin[1], is é an toradh a bhí ar an scrúdú ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena n-athmhúnlaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid, ná go ndearna an Mheitheal Chomhairleach, i gcomhthoil a chéile, an méid seo a leanas a shuí.

  1. Ba cheart an méid seo a leanas a léiriú leis an dath liath a úsáidtear de ghnáth chun leasuithe substainteacha a shainaithint:

  - in Airteagal 4(3), an ceathrú fomhír, trí na focail ‘i nóta’ a chur leis agus an focal ‘dara’ a bheith in ionad ‘an chéad’;

  - in Airteagal 7(5), ionadú na dtagairtí atá ann faoi láthair do ‘mhír 4 (b)’ le tagairtí do ‘mír 4’;

  - in Airteagal 9(2), cur isteach na bhfocal ‘a fhoilsiú’;

  - in Airteagal 13(1)(a), scriosadh na bhfocal ‘seol ar aghaidh chuig an gCoimisiún’;

  - in Airteagal 13(1)(f), scriosadh na bhfocal 'é a sholáthar don Choimisiún’ agus ‘le’.

  2. Sa tríú fomhír d’Airteagal 9(4), maidir le cur isteach an fhocail ‘sin’, ba cheart go ndéanfaí é sin a shainaithint le saigheada oiriúnaithe agus nár cheart an focal ‘plean’ a chur i láthair idir saigheada oiriúnaithe.

  3. In Iarscríbhinn IV, ba cheart fonóta Uimh. 7 a oiriúnú ionas go léifear é mar a thugtar le fios sa doiciméad a ghabhann leis seo.

  Dá thoradh sin, d’fhág scrúdú an togra go raibh sé ar chumas na Meithle Comhairlí a theacht ar an tátal, gan aon easaontú, nach bhfuil aon leasuithe substainteacha i gceist leis an togra seachas na leasuithe sin a shainaithnítear mar leasuithe den sórt sin. Tháinig an Mheitheal Chomhairleach ar an tátal freisin, a mhéid a bhaineann le códú na bhforálacha neamhathraithe ó ghníomhartha a bhí cheana ann in éineacht leis na leasuithe substainteacha sin, gurb é atá sa togra ná códú díreach ar na téacsanna atá cheana ann, gan aon athrú ina substaint.

  F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

  Dlí-eolaí      Dlí-eolaí      An tArd-Stiúrthóir

  Téacs fhonóta Uimh. 7 d’Iarscríbhinn IV

  Ríomhtar an teorainn mar PCDD agus PCDF de réir na bhfachtóirí tocsaineachta coibhéiseacha seo a leanas (TEFanna):

  PCDD

  TEF

  2,3,7,8-TeCDD

  1

  1,2,3,7,8-PeCDD

  1

  1,2,3,4,7,8-HxCDD

  0,1

  1,2,3,6,7,8-HxCDD

  0,1

  1,2,3,7,8,9-HxCDD

  0,1

  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

  0,01

  OCDD

  0,0003

  PCDF

  TEF

  2,3,7,8-TeCDF

  0,1

  1,2,3,7,8-PeCDF

  0,03

  2,3,4,7,8-PeCDF

  0,3

  1,2,3,4,7,8-HxCDF

  0,1

  PCDD

  TEF

  1,2,3,6,7,8-HxCDF

  0,1

  1,2,3,7,8,9-HxCDF

  0,1

  2,3,4,6,7,8-HxCDF

  0,1

  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

  0,01

  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

  0,01

  OCDF

  0,0003

  • [1]   Is bunaithe ar an leagan Béarla den togra a rinne an Mheitheal Chomhairleach a cuid oibre, arb é an leagan Béarla sin an mháistirchóip den téacs a bhí á phlé.

  AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

  Teideal

  Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha (athmhúnlú)

  Tagairtí

  COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)

  Dáta tíolactha chun PE

  22.3.2018

   

   

   

  An Coiste Freagrach

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  ENVI

  16.4.2018

   

   

   

  Coistí ar iarradh tuairim uathu

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  ITRE

  16.4.2018

   

   

   

  Gan tuairim a thabhairt

         Dáta an chinnidh

  ITRE

  24.4.2018

   

   

   

  Rapóirtéirí

         Dáta an cheapacháin

  Julie Girling

  6.4.2018

   

   

   

  Pléite sa choiste

  20.6.2018

   

   

   

  Dáta an ghlactha

  10.10.2018

   

   

   

  Toradh na vótála críochnaithí

  +:

  –:

  0:

  52

  3

  0

  Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

  Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

  Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Anthea McIntyre, Kati Piri

  Dáta don chur síos

  16.10.2018

  VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

  52

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

  ECR

  Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

  EFDD

  Eleonora Evi

  GUE/NGL

  Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean

  S&D

  Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

  Verts/ALE

  Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

  3

  -

  EFDD

  Julia Reid

  ENF

  Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

  0

  0

   

   

  Eochair:

  +  :  i bhfabhar

  -  :  i gcoinne

  0  :  staonadh

  An nuashonrú is déanaí: 30 Deireadh Fómhair 2018
  Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais