Postupak : 2018/0070(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0336/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0336/2018

Rasprave :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Glasovanja :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 993kWORD 101k
16.10.2018
PE 622.205v02-00 A8-0336/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka)

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestiteljica: Julie Girling

(Preinaka – članak 104. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA
 PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka)

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0144),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0124/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 12. srpnja 2018. (1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata(2),

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja od 10. rujna 2018. upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane u skladu s člankom 104. stavkom 3. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 104. i 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0336/2018),

A.  budući da, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, Prijedlog Komisije ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su kao takve u Prijedlogu navedene, te da se Prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih promjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene;

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, uzimajući u obzir preporuke savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U primjeni odredaba Konvencije na razini Unije potrebno je osigurati usklađenost i dosljednost s odredbama Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka na određene opasne kemijske tvari i pesticide u međunarodnoj trgovini, koju je Unija odobrila 19. prosinca 2002.17 , i Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, koju je Unija odobrila 1. veljače 1993.18 Tu bi usklađenost i dosljednost trebalo osigurati i u sudjelovanju u primjeni i daljnjem razvoju strateškog pristupa međunarodnom upravljanju kemikalijama (SAICM) , koji je donijela Prva međunarodna konferencija o upravljanju kemikalijama u Dubaiju 6. veljače 2006. u okviru Ujedinjenih naroda.

(5)  U primjeni odredaba Konvencije na razini Unije potrebno je osigurati usklađenost i dosljednost s odredbama Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka na određene opasne kemijske tvari i pesticide u međunarodnoj trgovini, koju je Unija odobrila 19. prosinca 2002.17; Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, koju je Unija odobrila 1. veljače 1993.18; i Minamatske konvencije o živi, koju je Unija odobrila 11. svibnja 2017.18a Tu bi usklađenost i dosljednost trebalo osigurati i u sudjelovanju u primjeni i daljnjem razvoju strateškog pristupa međunarodnom upravljanju kemikalijama (SAICM) , koji je donijela Prva međunarodna konferencija o upravljanju kemikalijama u Dubaiju 6. veljače 2006. u okviru Ujedinjenih naroda.

_________________

_________________

17 SL L 63, 6.3.2003., str. 29.

17 SL L 63, 6.3.2003., str. 29.

18 SL L 39, 16.2.1993., str. 3.

18 SL L 39, 16.2.1993., str. 3.

 

18a SL L 142, 2.6. 2017., str. 4.

Obrazloženje

Odredbe iz Minamatske konvencije od posebne su važnosti za Uredbu o postojanim organskim onečišćujućim tvarima. Stoga je primjereno i važno upućivati na tu Konvenciju u uvodnim izjavama.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Zalihe postojanih organskih onečišćujućih tvari kojima je istekao rok ili kojima se nepažljivo gospodari mogu ozbiljno ugroziti okoliš i zdravlje ljudi kroz, na primjer, kontaminaciju zemlje i podzemnih voda. Zato je primjereno utvrditi stroža pravila o upravljanju takvim zalihama od onih utvrđenih Konvencijom. Zalihe zabranjenih tvari trebale bi se tretirati kao otpad dok bi se zalihe tvari čija je proizvodnja ili uporaba još dozvoljena trebale prijaviti vlastima te na odgovarajući način nadzirati. S postojećim bi se zalihama koje se sastoje od ili sadrže zabranjene postojane organske onečišćujuće tvari trebalo u najkraćem mogućem roku početi gospodariti kao s otpadom.

(10)  Zalihe postojanih organskih onečišćujućih tvari kojima je istekao rok ili kojima se nepažljivo gospodari mogu ozbiljno ugroziti okoliš i zdravlje ljudi kroz, na primjer, kontaminaciju zemlje i podzemnih voda. Zato je primjereno utvrditi stroža pravila o upravljanju takvim zalihama od onih utvrđenih Konvencijom. Zalihe zabranjenih tvari trebale bi se tretirati kao otpad dok bi se zalihe tvari čija je proizvodnja ili uporaba još dozvoljena trebale prijaviti vlastima te na odgovarajući način nadzirati. S postojećim bi se zalihama koje se sastoje od ili sadrže zabranjene postojane organske onečišćujuće tvari trebalo u najkraćem mogućem roku početi gospodariti kao s otpadom. Ako se u budućnosti zabrane neke druge tvari, zalihe tih tvari također bi trebalo bez odgađanja uništiti, a nove se zalihe ne bi smjele stvarati. S obzirom na konkretne probleme određenih država članica, preko postojećih financijskih instrumenata Unije trebalo bi pružiti adekvatnu financijsku i tehničku pomoć.

Obrazloženje

Trebalo bi zadržati izvorni tekst, uz malo ažuriranje.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  U skladu s Protokolom i Konvencijom, potrebno je u najkraćem mogućem roku utvrditi i smanjiti ispuštanje postojanih organskih onečišćujućih tvari koje su nenamjerni nusproizvodi industrijskih procesa, s krajnjim ciljem potpunog ukidanja gdje god je to izvedivo. Trebalo bi provoditi te razvijati odgovarajuće nacionalne akcijske planove koji obuhvaćaju izvore onečišćenja i odgovarajuće mjere, uključujući one koje predviđa postojeće zakonodavstvo Unije , kako bi se takva ispuštanja neprekidno i ekonomično smanjivalo. U tu bi svrhu trebalo razviti odgovarajuće alate u okviru Konvencije.

(11)  U skladu s Protokolom i Konvencijom, potrebno je u najkraćem mogućem roku utvrditi i smanjiti ispuštanje postojanih organskih onečišćujućih tvari koje su nenamjerni nusproizvodi industrijskih procesa, s krajnjim ciljem potpunog ukidanja gdje god je to izvedivo. U najkraćem mogućem roku trebalo bi provoditi te razvijati odgovarajuće nacionalne akcijske planove koji obuhvaćaju izvore onečišćenja i odgovarajuće mjere, uključujući one koje predviđa postojeće zakonodavstvo Unije , kako bi se takva ispuštanja neprekidno i ekonomično smanjivalo. U tu bi svrhu trebalo razviti odgovarajuće alate u okviru Konvencije.

Obrazloženje

Izmjenom se tekst usklađuje s onim koji je trenutačno na snazi, dok se u prijedlogu Komisije ne pojavljuju riječi „u najkraćem mogućem roku”.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Potrebno je osigurati djelotvornu koordinaciju i upravljanje tehničkim i administrativnim aspektima ove Uredbe na razini Unije. Europska agencija za kemikalije („Agencija”), uspostavljena Uredbom (EZ) br. 1907/2006, ima stručno znanje i iskustvo u provedbi zakonodavstva Unije o kemikalijama i međunarodnih sporazuma o kemikalijama. Države članice i Agencija trebale bi stoga izvršavati zadaće povezane s administrativnim, tehničkim i znanstvenim aspektima provedbe ove Uredbe te s razmjenom informacija. Uloga Agencije trebala bi obuhvatiti pripremu i pregled tehničke dokumentacije, uključujući savjetovanja s dionicima, te izradu mišljenja kojima bi se Komisija mogla koristiti kad razmatra treba li iznijeti prijedlog o uvrštavanju određene tvari na popis postojanih organskih onečišćujućih tvari u Konvenciji i u Protokolu. Osim toga, Komisija, države članice i Agencija trebale bi surađivati radi djelotvorne provedbe međunarodnih obveza Unije propisanih Konvencijom.

(15)  Potrebno je osigurati djelotvornu koordinaciju i upravljanje tehničkim i administrativnim aspektima ove Uredbe na razini Unije. Europska agencija za kemikalije („Agencija”), uspostavljena Uredbom (EZ) br. 1907/2006, ima stručno znanje i iskustvo u provedbi zakonodavstva Unije o kemikalijama i međunarodnih sporazuma o kemikalijama. Države članice i Agencija trebale bi stoga izvršavati zadaće povezane s administrativnim, tehničkim i znanstvenim aspektima provedbe ove Uredbe te s razmjenom informacija. Uloga Agencije treba obuhvaćati pripremu i pregled tehničke dokumentacije, uključujući savjetovanja s dionicima, te izradu mišljenja kojima će se Komisija koristiti kad razmatra treba li iznijeti prijedlog o uvrštavanju određene tvari na popis postojanih organskih onečišćujućih tvari u Konvenciji i u Protokolu. Osim toga, Komisija, države članice i Agencija trebale bi surađivati radi djelotvorne provedbe međunarodnih obveza Unije propisanih Konvencijom.

Obrazloženje

Važno je osigurati da ECHA bude u potpunosti ovlaštena za provedbu detaljnih procjena kada je riječ o tome je li uvrštavanje na popis u okviru Stockholmske konvencije najprimjerenija mjera upravljanja rizikom za određenu tvar kako bi mogla na adekvatan način pružiti potporu Komisiji i Vijeću pri odlučivanju o potencijalnim prijedlozima za uvrštavanje.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Konvencija utvrđuje da svaka stranka mora sastaviti plan ispunjavanja svojih obveza prema Konvenciji te ga, prema potrebi, nastojati provesti . Države članice trebale bi javnosti osigurati mogućnost sudjelovanja u izradi , provedbi i ažuriranju njihovih provedbenih planova. S obzirom na to da Unija i države članice dijele nadležnost u tom smislu, trebalo bi izraditi provedbene planove na nacionalnoj razini i na razini Unije . Potrebno je poticati suradnju i razmjenu informacija između Komisije , Agencije i nadležnih tijela država članica.

(16)  Konvencija utvrđuje da svaka stranka mora sastaviti plan ispunjavanja svojih obveza prema Konvenciji te ga, prema potrebi, nastojati provesti i čim prije proslijediti Konferenciji stranaka, a najkasnije do … [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe]. Države članice trebale bi javnosti osigurati mogućnost sudjelovanja u izradi , provedbi i ažuriranju njihovih provedbenih planova. S obzirom na to da Unija i države članice dijele nadležnost u tom smislu, trebalo bi izraditi provedbene planove na nacionalnoj razini i na razini Unije . Potrebno je poticati suradnju i razmjenu informacija između Komisije , Agencije i nadležnih tijela država članica.

Obrazloženje

Vidi članak 7. Stockholmske konvencije: svaka stranka „dostavlja svoj provedbeni plan Konferenciji stranaka u roku od dvije godine od datuma stupanja na snagu ove Konvencije za dotičnu stranku”.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Tvari navedene u dijelu A Priloga I. ili dijelu A Priloga II. ovoj Uredbi smjele bi se proizvoditi i upotrebljavati samo kao intermedijeri u zatvorenom, prostorno ograničenom sustavu ako je u odgovarajući prilog unesena primjedba o tome i ako proizvođač potvrdi predmetnoj državi članici da se ta tvar proizvodi i upotrebljava isključivo u strogo kontroliranim uvjetima.

(17)  Tvari navedene u dijelu A Priloga I. ili dijelu A Priloga II. ovoj Uredbi smjele bi se proizvoditi i upotrebljavati samo kao intermedijeri u zatvorenom, prostorno ograničenom sustavu ako je u odgovarajući prilog unesena primjedba o tome i ako proizvođač potvrdi predmetnoj državi članici da se ta tvar proizvodi i upotrebljava isključivo u strogo kontroliranim uvjetima, tj. da ne predstavlja značajan rizik za okoliš ili ljudsko zdravlje, te u izostanku tehnički ostvarivih alternativa.

Obrazloženje

Ova je izmjena povezana s izmjenama članka 4. stavka 3. točaka (b) i (d) te se na isti način izmjenjuje povezana uvodna izjava.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  U skladu s Konvencijom i Protokolom, informacije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima trebalo bi dati ostalim strankama tih sporazuma . Trebalo bi poticati i razmjenu informacija s trećim zemljama koje nisu stranke tih sporazuma.

(18)  U skladu s Konvencijom i Protokolom, informacije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima trebalo bi dati ostalim strankama tih sporazuma . Trebalo bi poticati i razmjenu informacija s trećim zemljama koje nisu stranke tih sporazuma. Isto tako, Konvencijom se zahtijeva da se sve stranke obvežu na izradu odgovarajućih strategija za utvrđivanje lokacija kontaminiranih postojanim organskim onečišćujućim tvarima, a Sedmi program djelovanja Unije za okoliš do 2020. obvezuje Uniju i njezine države članice na jačanje napora za saniranje kontaminiranih lokacija.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom uvodna izjava usklađuje s predloženim izmjenama članka 11. stavaka 2. i 3.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Budući da javnost često nije svjesna opasnosti koje postojane organske onečišćujuće tvari predstavljaju za zdravlje sadašnje i budućih generacija kao i za okoliš, posebno u zemljama u razvoju, potrebno je informiranje na širokoj osnovi kako bi se povećala razina opreza i razumijevanje javnosti za razloge ograničenja i zabrana. U skladu s Konvencijom trebalo bi prema potrebi promicati i omogućavati provođenje programa za podizanje javne svijesti, posebno za najugroženije grupe, kao i izobrazbu radnika, znanstvenika, predavača, tehničkog i upravnog osoblja.

(19)  Budući da javnost često nije svjesna opasnosti koje postojane organske onečišćujuće tvari predstavljaju za zdravlje sadašnje i budućih generacija kao i za okoliš, posebno u zemljama u razvoju, potrebno je informiranje na širokoj osnovi kako bi se povećala razina opreza i razumijevanje javnosti za razloge ograničenja i zabrana. U skladu s Konvencijom trebalo bi prema potrebi promicati i omogućavati provođenje programa za podizanje javne svijesti o tim tvarima kada je riječ o njihovim učincima na zdravlje i okoliš, posebno za najugroženije grupe, kao i izobrazbu radnika, znanstvenika, predavača te tehničkog i upravnog osoblja. Unija bi trebala zajamčiti pristup informacijama i javno sudjelovanje provedbom Konvencije UNECE-a o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija), koju je Unija odobrila 17. veljače 2005.1a

 

_________________

 

1a SL L 124, 17.5. 2005., str. 1.

Obrazloženje

Trebalo bi poštovati i provoditi Aarhušku konvenciju o javnom pristupu informacijama i sudjelovanju javnosti u pitanjima okoliša. To je ključno za postizanje veće javne svijesti i većeg sudjelovanja javnosti u skladu s člankom 10. Stokholmske konvencije o informiranju, podizanju svijesti i edukaciji javnosti. Programi podizanja javne svijesti o učincima postojanih organskih onečišćujućih tvari „na zdravlje i na okoliš te o mogućim alternativama” također su navedeni u članku 10. Stockholmske konvencije.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  „intermedijer u zatvorenom, prostorno ograničenom sustavu” znači tvar koja se proizvodi da bi se u kemijskoj preradi utrošila ili upotrijebila za pretvorbu u drugu tvar ili više njih, pri čemu se proizvodnja intermedijera i njegova pretvorba u drugu tvar ili više njih odvija na istoj lokaciji pod strogo kontroliranim uvjetima pod kojima je tijekom čitavog životnog ciklusa tehničkim sredstvima onemogućeno njezino oslobađanje.

(j)  „intermedijer u zatvorenom, prostorno ograničenom sustavu” znači tvar koja se proizvodi da bi se u kemijskoj preradi utrošila ili upotrijebila za pretvorbu u drugu tvar (dalje u tekstu „sinteza”), pri čemu se proizvodnja intermedijera i njegova pretvorba u drugu tvar ili više njih odvija postupkom sinteze na istoj lokaciji, što uključuje lokaciju koju koristi jedna ili više pravnih osoba, pod strogo kontroliranim uvjetima pod kojima je tijekom čitavog životnog ciklusa tehničkim sredstvima onemogućeno njezino oslobađanje.

Obrazloženje

Usklađivanje s člankom 3. stavkom 15. Uredbe REACH u kojem se „intermedijer” definira kao „tvar koja se proizvodi da bi se u kemijskoj preradi utrošila ili upotrijebila za pretvorbu u drugu tvar (dalje u tekstu: „sinteza”)”.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – podstavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako proizvođač dokaže da će se proizvodnim procesom ta tvar mijenjati u jednu ili više tvari koje ne pokazuju svojstva postojane organske onečišćujuće tvari;

(b)  ako proizvođač dokaže da će se proizvodnim procesom ta tvar mijenjati u jednu ili više tvari koje ne pokazuju svojstva postojane organske onečišćujuće tvari, da se ne očekuje da će ljudi ili okoliš biti izloženi znatnim količinama te tvari tijekom njezine proizvodnje i uporabe, što je dokazano procjenom tog zatvorenog sustava u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/20081a Europskog parlamenta i Vijeća te da ne postoje tehnički ostvarive alternative upotrebi tvari navedene u Prilogu I. ili dijelu A Priloga II. Ovoj Uredbi;

 

_________________

 

1a Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.)

Obrazloženje

Stockholmskom konvencijom utvrđuje se da proizvođači postojanih organskih onečišćujućih tvari preuzimaju odgovornost za smanjenje negativnih učinaka koje stvaraju njihovi proizvodi i dostavljanje informacija korisnicima, vladama i javnosti o opasnim svojstvima tih tvari. To bi se načelo trebalo proširiti i na korisnike postojanih organskih onečišćujućih tvari. Izmjena je sukladna s člankom 4. Uredbe 2017/852 o živi. Uredbu o postojanim organskim onečišćujućim tvarima treba uskladiti s Konvencijom i najnovijim zakonodavstvom Unije.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Držatelj mora tom zalihom upravljati na siguran i djelotvoran način koji je prihvatljiv za okoliš.

Držatelj mora tom zalihom upravljati na siguran i djelotvoran način koji je prihvatljiv za okoliš, u skladu s pragovima i zahtjevima iz Direktive 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a i Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća1b kada su oni primjenjivi.

 

_________________

 

1a Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ (SL L 197, 24.7.2012., str. 1.).

 

1b Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str.17.).

Obrazloženje

Direktiva 2012/18/EU primjenjuje se i na opasne tvari koje spadaju u područje primjene Uredbe o postojanim organskim onečišćujućim tvarima. Stoga bi u ovoj Uredbi trebalo uputiti na zahtjeve iz te direktive.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Podaci navedeni u ovom članku izražavaju se u šiframa opisanima u stavku 1. Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

_________________

 

1a Uredba (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu (SL L 332, 9.12.2002., str. 1.).

Obrazloženje

S obzirom na to da zalihama postojanih organskih onečišćujućih tvari treba gospodariti kao s otpadom i u skladu s člankom 7. prijedloga Uredbe („Gospodarenje otpadom”) moglo bi biti korisno uputiti na Uredbu (EZ) 2150/2002 o statističkim podacima o otpadu u pogledu načina dostave informacija koje se zahtijevaju ovim člankom.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pri razmatranju prijedloga za izgradnju novih objekata ili za značajne izmjene postojećih objekata u kojima se primjenjuju procesi tijekom kojih se ispuštaju kemikalije navedene u Prilogu III., države članice daju prioritet zamjenskim procesima, tehnikama ili praksi koji su jednako upotrebljivi, ali kod kojih nema stvaranja ni ispuštanja tvari navedenih u Prilogu III. , ne dovodeći u pitanje Direktivu 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća30.

3.  Pri razmatranju prijedloga za izgradnju novih objekata ili za značajne izmjene postojećih objekata u kojima se primjenjuju procesi tijekom kojih se ispuštaju kemikalije navedene u Prilogu III., države članice daju prioritet zamjenskim procesima, tehnikama ili praksi29a koji su jednako upotrebljivi, ali kod kojih nema stvaranja ni ispuštanja tvari navedenih u Prilogu III. , ne dovodeći u pitanje Direktivu 2010/75/EU30 Europskog parlamenta i Vijeća.

_________________

_________________

 

29a Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (2008.). Smjernice o najboljim raspoloživim tehnikama i privremene smjernice o najboljim okolišnim praksama u pogledu članka 5. i Priloga C Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima. Ženeva, tajništvo Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx

30 Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str. 17.).

30 Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str. 17.).

Obrazloženje

U stavku 3. potrebno je dodati upućivanje na smjernice o najboljim raspoloživim tehnikama i privremene smjernice o najboljim okolišnim praksama u pogledu Stockholmske konvencije kojima se pružaju alternative spaljivanju otpada koji sadrži postojane organske onečišćujuće tvari, što rezultira dioksinima. Nije moguće pronaći te alternative ni u jednom dokumentu EU-a. Svrha tog upućivanja jest bolja provedba i pojašnjenje obveza u okviru Stockholmske konvencije.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija prema potrebi može, uzimajući u obzir tehnički razvoj, odgovarajuće međunarodne smjernice i odluke i sva odobrenja koja je dala neka država članica ili nadležno tijelo koje je imenovala ta država članica u skladu sa stavkom 4. i Prilogom V., provedbenim aktima donijeti dodatne mjere koje se odnose na provedbu ovog članka. Komisija posebice može odrediti informacije koje države članice trebaju dostaviti u skladu sa stavkom 4. točkom (b) podtočkom iii. Te se mjere utvrđuju u skladu sa savjetodavnim postupkom predviđenim člankom 20. stavkom 2.

6.  Komisija prema potrebi može, uzimajući u obzir tehnički razvoj, odgovarajuće međunarodne smjernice i odluke i sva odobrenja koja je dala neka država članica ili nadležno tijelo koje je imenovala ta država članica u skladu sa stavkom 4. i Prilogom V., donijeti provedbene akte u kojima se utvrđuje format informacija koje države članice trebaju dostaviti u skladu sa stavkom 4. točkom (b) podtočkom iii. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 20. stavka 2.

Obrazloženje

Cilj je ove izmjene da se jasno i precizno odredi predmet provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji, u skladu s relevantnom sudskom praksom Suda Europske unije.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  na zahtjev pruža tehničku i znanstvenu potporu i savjete Komisiji u pogledu tvari koje bi mogle ispunjavati kriterije za uvrštavanje na popis u Konvenciji ili Protokolu;

(c)  na zahtjev pruža opsežnu tehničku i znanstvenu potporu i savjete Komisiji u pogledu tvari koje bi mogle ispunjavati kriterije za uvrštavanje na popis u Konvenciji ili Protokolu, među ostalim o sprečavanju proizvodnje i uporabe novih postojanih organskih onečišćujućih tvari te o procjeni pesticida ili industrijskih kemikalija koji su trenutačno u uporabi;

Obrazloženje

Upućivanje na članak 3. stavke 3. i 4. Stockholmske konvencije. Ključno je da se proces nominacije temelji isključivo na znanstvenim dokazima u skladu s utvrđenim postupkom u okviru Konvencije. Druga razmatranja, poput socioekonomskih analiza, mogu dovesti u pitanje znanstvenu osnovu te ih stoga ne bi trebalo navoditi u ovom članku, osobito ako ih već provodi stručno tijelo Konvencije (Povjerenstvo) kao dio ocjene.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  prikuplja, evidentira, obrađuje i stavlja na raspolaganje Komisiji i nadležnim tijelima država članica sve informacije primljene ili dostupne na temelju članka 4. stavaka 2. i 3., članka 7. stavka 4. točke (b) podtočke iii., članka 9. stavka 2. i članka 13. stavka 1. Agencija objavljuje informacije koje nisu povjerljive na svojim internetskim stranicama te olakšava razmjenu tih informacija s relevantnim informacijskim platformama, kao što su one iz članka 13. stavka 2.;

(f)  prikuplja, evidentira, obrađuje i stavlja na raspolaganje Komisiji i nadležnim tijelima država članica sve informacije primljene ili dostupne na temelju članka 4. stavaka 2. i 3., članka 5., članka 7. stavka 4. točke (b) podtočke iii., članka 9. stavka 2. i članka 13. stavka 1; Agencija objavljuje informacije koje nisu povjerljive na svojim internetskim stranicama te olakšava razmjenu tih informacija s relevantnim informacijskim platformama, kao što su one iz članka 13. stavka 2.;

Obrazloženje

Informacije iz članka 5. trebale bi eksplicitno biti uključene među onima za koje će ECHA morati sastaviti registar. Nadalje, sve te informacije trebaju biti objavljene, ali to nije jasno u talijanskoj inačici prijedloga Komisije.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Agencija počinje pružati pomoć te tehničke i znanstvene smjernice iz članka 8. stavka 1. točke (a) do... [jedna godina nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Obrazloženje

Potrebno je dogovoriti konkretan rok za predloženo pružanje smjernica kako bi se osiguralo da će se sve države članice uskladiti s propisima u što kraćem roku.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija organizira razmjenu informacija s državama članicama u pogledu mjera koje se poduzimaju na nacionalnoj razini radi utvrđivanja i procjene lokacija kontaminiranih postojanim organskim onečišćujućim tvarima te radi pronalaženja rješenja za potencijalne značajne opasnosti koje takvo onečišćenje predstavlja za zdravlje ljudi i okoliš.

Obrazloženje

U članku 6. stavku 1. Konvencije navodi se da se „svaka stranka (...) (a) obvezuje na izradu odgovarajućih strategija za utvrđivanje lokacija kontaminiranih kemikalijama (...)”. Sedmi program djelovanja za okoliš obvezuje EU na saniranje kontaminiranih lokacija. U nekoliko država članica još nije odrađena identifikacija tih lokacija i njihovo saniranje. Izmjena je sukladna s člankom 15. Uredbe 2017/852 o živi. I ovu je uredbu potrebno uskladiti s Konvencijom i najnovijim zakonodavstvom Unije.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2003/4/EZ32 Europskog parlamenta i Vijeća , informacije iz stavaka 1. i 2. ne smatraju se povjerljivima. Komisija , Agencija i države članice koje razmjenjuju informacije s trećim zemljama dužne su štititi povjerljive informacije u skladu s pravom Unije .

3.  Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2003/4/EZ32 Europskog parlamenta i Vijeća, informacije o zdravlju i sigurnosti ljudi i okoliša ne smatraju se povjerljivima. Komisija, Agencija i države članice koje razmjenjuju druge informacije s trećim zemljama dužne su štititi povjerljive informacije u skladu s pravom Unije.

_________________

_________________

32 Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).

32 Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Unija jamči pristup informacijama i javno sudjelovanje tijekom cijelog postupka praćenja provedbe.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima dodatno određuje minimalni opseg informacija koje treba pružiti u skladu sa stavkom 1., uključujući definicije pokazatelja, zemljovida i pregleda po državama članicama iz stavka 1. točke (f). Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 20. stavka 2.

5.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima utvrđuje format informacija koje treba pružiti u skladu sa stavkom 1., uključujući definicije pokazatelja, zemljovida i pregleda po državama članicama iz stavka 1. točke (f). Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 20. stavka 2.

Obrazloženje

Cilj je ove izmjene da se jasno navede da je sadržaj informacija utvrđen temeljnim aktom i da se provedbene ovlasti dodjeljuju Komisiji kako bi se osiguralo da će države članice izvješće iz članka 13. stavka 1. sastaviti na ujednačen način.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 3., članka 7. stavka 5. i članka 15. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od […].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 3., članka 7. stavka 5. i članka 15. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od... [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim u slučaju da se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Delegiranje ovlasti Europskoj komisiji ne može biti na neodređeno vrijeme. Europski parlament i Vijeće trebaju zadržati političku kontrolu nad delegiranjem ovlasti povjerenih Komisiji.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisiji pomaže Odbor osnovan u skladu s člankom 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 u pogledu svih pitanja na koja se odnosi ova Uredba .

1.  Komisiji pomažu:

 

(a)  Odbor osnovan člankom 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 u pogledu provedbe pitanja iz članka 13. stavka 5., osim kad je riječ o provedbenim aktima kojima se utvrđuje format informacija iz članka 13. stavka 1. točke (a) u pogledu primjena članka 7. i članka 13. stavka 1. točke (b) kad je riječ o informacijama dobivenima u skladu s člankom 5. stavkom 2. i člankom 7. stavkom 4. točkom (b) podtočkom iii. i

 

(b)  Odbor osnovan člankom 39. Direktive 2008/98/EZ1a Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu provedbe pitanja iz članka 7. stavka 6. i članka 13. stavka 5., kad je riječ o provedbenim aktima kojima se utvrđuje format informacija iz članka 13. stavka 1. točke (a) u pogledu primjena članka 7. i članka 13. stavka 1. točke (b) kad je riječ o informacijama dobivenima u skladu s člankom 5. stavkom 2. i člankom 7. stavkom 4. točkom (b) podtočkom iii.

 

_________________

 

1a Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

Obrazloženje

Trebalo bi zadržati podjelu nadležnosti između Odbora za otpad i Odbora REACH.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio A – tablica – redak 17.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Poliklorirani bifenili (PCB)

1336-36-3 i ostali

215-648-1 i ostali

Ne dovodeći u pitanje Direktivu 96/59/EZ, dopušta se uporaba proizvoda koji su u vrijeme stupanja na snagu ove Uredbe već bili u uporabi.

 

 

 

Države članice utvrđuju i uklanjaju iz uporabe opremu (npr. transformatore, kondenzatore ili druge spremnike koji sadržavaju tekućine) koja sadržava više od 0,005 % PCB-ova i količine veće od 0,05 dm3, što je prije moguće, ali najkasnije do 31. prosinca 2025.

Izmjena

Poliklorirani bifenili (PCB)

1336-36-3 i ostali

215-648-1 i ostali

Ne dovodeći u pitanje Direktivu 96/59/EZ, dopušta se uporaba proizvoda koji su u vrijeme stupanja na snagu ove Uredbe već bili u uporabi.

 

 

 

Države članice nastoje utvrditi i ukloniti iz uporabe opremu (npr. transformatore, kondenzatore ili druge spremnike koji sadržavaju tekućine) koja sadržava više od 0,005 % PCB-ova i količine veće od 0,05 dm3, što je prije moguće, a najkasnije do 31. prosinca 2025.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom tekst usklađuje sa Stockholmskom konvencijom.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio A – redak 24.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

Izmjena

Tvar

CAS br.

EZ br.

Posebno izuzeće za uporabu tvari kao poluproizvoda ili druga specifikacija

Bis(pentabromofenil)eter (dekabromodifenileter; dekaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Za potrebe ovog unosa, članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se na dekaBDE čija je koncentracija jednaka ili niža od 10 mg/kg (0.001 % masenog udjela) kada se javlja u tvarima, smjesama, proizvodima ili kao sastojak vatrootpornih dijelova proizvoda.

 

 

 

2.  Odstupajući od navedenog, dopušta se proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba dekaBDE-a:

 

 

 

(a)   u proizvodnji zrakoplova za koji je zahtjev za homologaciju podnesen prije datuma stupanja na snagu te koji je homologiran prije prosinca 2022., do 2. ožujka 2027.;

 

 

 

(b)  u proizvodnji rezervnih dijelova za jedno od sljedećeg:

 

 

 

i.  za zrakoplov za koji je zahtjev za homologaciju podnesen prije datuma stupanja na snagu te koji je homologiran prije prosinca 2022., a proizveden prije 2. ožujka 2027., sve do kraja životnog vijeka tog zrakoplova;

 

 

 

ii.  motorna vozila obuhvaćena područjem primjene Direktive 2007/46/EU Europskog parlamenta i Vijeća, proizvedena prije... [datum stupanja na snagu ove Uredbe], ili do 2036. ili do kraja životnog vijeka tih motornih vozila, ovisno o tome što prije nastupi.

 

 

 

3.  Posebna izuzeća za rezervne dijelove za uporabu u motornim vozilima iz stavka 2. točke (b) podtočke ii. primjenjuju se za proizvodnju i upotrebu komercijalnog dekaBDE-a u jednoj ili više sljedećih kategorija:

 

 

 

i.  primjene u pogonskom sklopu i ispod poklopca motora kao što su žice za uzemljenje akumulatora, žice za ožičenje akumulatora, cijevi kod prenosivih sustava za klimatizaciju, pogonski sklopovi, provodnice za kolektore ispušnih plinova, izolacija ispod poklopca motora, ožičenje i remenje ispod poklopca motora (ožičenje motora itd.), senzori brzine, crijeva, moduli za ventilaciju i senzori udarca;

 

 

 

ii.  primjene u sustavu za gorivo kao što su crijeva za gorivo, spremnici za gorivo i spremnici za gorivo u podvozju;

 

 

 

iii.  pirotehnička sredstva i primjene na koje utječu pirotehnička sredstva kao što su kablovi za aktivaciju zračnih jastuka, prekrivači/tkanine za sjedala (samo ako je to od važnosti za zračne jastuke) te zračni jastuci (prednji i bočni);

 

 

 

iv.  ovjesi i unutarnje primjene kao što su dijelovi obloge, akustični materijali i sigurnosni pojasevi;

 

 

 

v.  ojačana plastika (ploče instrumenata i unutarnja obloga);

 

 

 

vi.  ispod poklopca motora ili nadzorne ploče (terminal/blokovi osigurača, žice za struju veće jakosti i oblozi kablova (žice za svjećice));

 

 

 

vii.  električna i elektronička oprema (kućišta i podloge akumulatora, električni priključci za nadzor motora, komponente radijskih diskova, sustavi za satelitsku navigaciju, sustavi za globalno pozicioniranje i računalni sustavi);

 

 

 

viii.  tkanine kao one za police prtljažnika, tapeciranje, krov automobila, sjedala, naslone za glavu, štitnike za sunce, presvlake za ploče, tepihe.

 

 

 

3.  Dozvoljava se proizvodnja dekaBDE-a i njegova uporaba u proizvodnji i stavljanju na tržište sljedećih proizvoda:

 

 

 

(a)  proizvoda stavljenih na tržište prije ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe];

 

 

 

(b)  zrakoplova proizvedenih u skladu s podstavkom 2. točkom (a);

 

 

 

(c)  rezervnih dijelova za zrakoplove proizvedene u skladu sa stavkom 2. točkom (b);

 

 

 

(d)  električne i elektroničke opreme u okviru područja primjene Direktive 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća.

 

 

 

4.  Za potrebe ovog unosa „zrakoplov” znači jedno od sljedećeg:

 

 

 

(a)  civilni zrakoplov proizveden u skladu s certifikatom tipa izdanim na temelju Uredbe (EU) br. 2018/11391c Europskog parlamenta i Vijeća ili s odobrenjem projekta izdanim u skladu s nacionalnim propisima države ugovornice Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) ili za koji je svjedodžbu o plovidbenosti izdala neka država ugovornica ICAO-a na temelju Priloga 8. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu;

 

 

 

(b)  vojni zrakoplov.

 

 

 

___________

 

 

 

1a Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).

 

 

 

1b Direktiva 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 174, 1.7.2011., str. 88.)”.

 

 

 

1c Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (SL L 212, 22.8.2018., str. 1.).

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna kako bi se uskladila aktualna preinaka s najnovijim odlukama Konferencije stranaka Stockholmske konvencije.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio A – redak 24.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

Izmjena

Tvar

CAS br.

EZ br.

Posebno izuzeće za uporabu tvari kao poluproizvoda ili druga specifikacija

Alkani C10-C13, kloro- (kratkolančani klorirani parafini) (SCCP-ovi)

85535-84-8

287-476-5

1.  Primjenom odstupanja, proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba tvari ili pripravaka koji sadržavaju SCCP-ove u koncentracijama manjima od 1 % masenog udjela ili proizvoda koji sadržavaju SCCP-ove u koncentracijama manjima od 0,15 % masenog udjela dopušteni su.

 

 

 

2.  Dopušta se uporaba:

 

 

 

(a)  transportnih traka u rudarskoj industriji i sredstava za brtvljenje brana koji sadržavaju SCCP-ove koji su već bili u upotrebi prije ili na dan 4. prosinca 2015.; i

 

 

 

(b)  proizvoda koji sadržavaju SCCP-ove osim onih navedenih u točki (a) koji su već bili u uporabi prije ili na dan 10. srpnja 2012.

 

 

 

3.  Treći i četvrti podstavak članka 4. stavka 2. primjenjuju se na proizvode iz stavka 2.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna kako bi se uskladila aktualna preinaka s najnovijim odlukama Konferencije stranaka Stockholmske konvencije.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio B

 

Tekst koji je predložila Komisija

Tvar

CAS br.

EZ br.

Posebno izuzeće za uporabu tvari kao poluproizvoda ili druga specifikacija

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Alkani C10-C13, kloro- (kratkolančani klorirani parafini) (SCCP-ovi)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Primjenom odstupanja, proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba tvari ili smjesa koji sadržavaju SCCP-ove u koncentracijama manjima od 1 % masenog udjela ili proizvoda koji sadržavaju SCCP-ove u koncentracijama manjima od 0,15 % masenog udjela dopušteni su.

 

 

 

2.  Dopušta se uporaba:

 

 

 

(a)  transportnih traka u rudarskoj industriji i sredstava za brtvljenje brana koji sadržavaju SCCP-ove koji su već bili u upotrebi prije ili na dan 4. prosinca 2015.; i

 

 

 

(b)  proizvoda koji sadržavaju SCCP-ove osim onih navedenih u točki (a) koji su već bili u uporabi prije ili na dan 10. srpnja 2012.

 

 

 

3.  Treći i četvrti podstavak članka 4. stavka 2. primjenjuju se na proizvode iz stavka 2.

Izmjena

Briše se.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna kako bi se uskladila aktualna preinaka s najnovijim odlukama Konferencije stranaka Stockholmske konvencije.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Prilog III.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

POPIS TVARI KOJE PODLIJEŽU ODREDBAMA O OGRANIČENJU ISPUŠTANJA

POPIS TVARI KOJE PODLIJEŽU ODREDBAMA O OGRANIČENJU ISPUŠTANJA

TVAR (CAS BR.)

TVAR (CAS BR.)

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani (PCDD/PCDF)

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani (PCDD/PCDF)

Heksaklorobenzen (HCB) (CAS br.: 118-74-1)

Heksaklorobenzen (HCB) (CAS br.: 118-74-1)

Poliklorirani bifenili (PCB)

Poliklorirani bifenili (PCB)

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH-ovi)37

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH-ovi)37

37.

Za inventare emisija koriste se sljedeća četiri indikatora spojeva: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten i indeno(1,2,3-cd)piren.

37.

Za inventare emisija koriste se sljedeća četiri indikatora spojeva: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten i indeno(1,2,3-cd)piren.

Pentaklorobenzen (CAS br. 608-93-5)

Pentaklorobenzen (CAS br. 608-93-5)

 

Poliklorirani naftaleni (1)

 

(1) „Poliklorirani naftaleni” znači kemijski spojevi s naftalenskim prstenom u kojem je jedan ili više vodikovih atoma zamijenjeno atomima klora.

 

Heksaklorobutadien (CAS br. 87-68-3)

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna kako bi se uskladila aktualna preinaka s najnovijim odlukama Konferencije stranaka Stockholmske konvencije.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – tablica 1. – stupac „Najviše granične vrijednosti koncentracije iz članka 7. stavka 4. točke a” – redak „Poliklorirani” – bilješka 7.

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Izmjena

7.   Granična vrijednost izračunava se kao PCDD i PCDF u skladu sa sljedećim faktorima ekvivalentne toksičnosti (TEF-ovima):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna kako bi se odgovorilo na tehničke nedostatke u vezi s naslovima u bilješci br. 7 Priloga IV.

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)

SL C 77, 28.3.2002., str. 1.


OBRAZLOŽENJE

Preinaka Uredbe o postojanim organskim onečišćujućim tvarima najnovije je ažuriranje izvješća koje je prvi put usvojeno 2004. te se njome ažuriraju prilozi u skladu s odlukama donesenima na zasjedanjima Konferencije stranaka Stockholmske konvencije održanima 2015. i 2017. U preinaci se predstavlja i nova uloga Europske agencije za kemikalije (ECHA) prema kojoj će ona pomagati Komisiji u pripremi dokumentacije o tvarima.

Izmjene su usmjerene na usklađivanje teksta s tekstom Uredbe REACH kako bi se osigurala jasnoća i dosljednost za sve aktere, uključujući građane i industriju na čije aktivnosti utječe ova preinaka. Novi Prilog V. preuzet je iz Uredbe REACH. Procjene utjecaja potrebne za ocjenu prijedloga za uvrštenje na popis postojanih organskih onečišćujućih tvari u skladu su sa Smjernicama za bolju regulativu.

EU je zahvaljujući svojoj inovativnoj Uredbi REACH globalni predvodnik u području regulative o kemikalijama te stoga njegove odluke o sigurnosti kemikalija imaju dalekosežne posljedice. Izvjestiteljica ozbiljno shvaća tu odgovornu ulogu i smatra da je primjereno voditi računa ne samo o tehničkim i znanstvenim aspektima novih prijedloga, već i o socioekonomskim učincima uvrštavanja tvari na popis postojanih organskih onečišćujućih tvari. Ključno je pobrinuti se za to da se sve mjere koje se poduzimaju kako bi se donijele odluke temelje na znanstvenim dokazima.

Izmjenama se također nastoji pojasniti i, na nekim mjestima, ojačati novu ulogu ECHA-e, prvi put spomenutu u nacrtu prijedloga Komisije, kako bi se zajamčilo da će se njezino stručno znanje u potpunosti iskoristiti pri donošenju budućih odluka o prijedlozima za uvrštenje na popis postojanih organskih onečišćujućih tvari. Kako bi se ECHA-i pružila potpora u novoj ulozi koja je za nju predložena, potrebno je pobrinuti se za to da zaključci do kojih dođe postanu dio svih postupaka donošenja odluka i da se njezine aktivnosti adekvatno financiraju.

Od Komisije se traže bolja pojašnjenja kada je riječ o upotrebi provedbenih akata i formatu informacija koje treba dostaviti u skladu sa stavkom 1. kako bi se zajamčilo da će države članice izvješće iz članka 13. stavka 1. sastaviti na ujednačen način s ciljem da se optimizira obrada takvih informacija.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA

D(2018)33866

gđa Adina-Ioana VĂLEAN

Predsjednica Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

ASP 13E102

Bruxelles

Predmet:  Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka)

COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)

Poštovani predsjedniče,

Odbor za pravna pitanja razmotrio je navedeni Prijedlog u skladu s člankom 104. Poslovnika o preinakama.

U stavku 3. tog članka stoji sljedeće:

„Ako odbor nadležan za pravna pitanja smatra da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene osim onih koje su kao takve u njemu navedene, o tome obavještava odbor nadležan za predmet.

U tom slučaju, pored uvjeta utvrđenih člancima 169. i 170., amandmani su dopušteni u odboru nadležnom za dotični predmet samo ako se odnose na dijelove prijedloga koji sadrže promjene.

Međutim, predsjednik odbora nadležnog za dotični predmet iznimno i razmatrajući svaki slučaj zasebno može dopustiti amandmane na dijelove prijedloga koji su ostali nepromijenjeni ako smatra da je to potrebno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima. Ti razlozi moraju se navesti u pisanom obrazloženju amandmana.”

U skladu s mišljenjem savjetodavne radne skupine pravnih službi Parlamenta, Vijeća i Komisije, koja je proučila Prijedlog preinake, te u skladu s preporukama izvjestitelja, Odbor za pravna pitanja smatra da dotični Prijedlog ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su navedene kao takve, te da se Prijedlog, u pogledu kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata s tim promjenama, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene.

Stoga je Odbor za pravna pitanja na svojoj sjednici od 3. rujna 2018. jednoglasno(1) preporučio da Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane kao nadležni odbor može započeti s razmatranjem dotičnog prijedloga u skladu s člankom 104. Poslovnika.

S poštovanjem,

Pavel Svoboda

Priloženo: Mišljenje Savjetodavne skupine

(1)

Nazočni su bili sljedeći zastupnici: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

 

    Bruxelles, 25.6.2018.

MIŠLJENJE

UPUĆENO  EUROPSKOM PARLAMENTU

          VIJEĆU

          KOMISIJI

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka)

COM(2018) 144 final od 28.9.2016. – 2018/0070 (COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenog 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata, a posebno njegovu točku 9., savjetodavna radna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 13. i 20. travnja 2018. kako bi, među ostalim, razmotrila navedeni prijedlog koji je podnijela Komisija.

Na tim je sjednicama(1), nakon razmatranja Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o preinaci Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ, savjetodavna radna skupina suglasno utvrdila:

1. Sljedeće je dijelove teksta trebalo zasjeniti sivom bojom koja se u načelu koristi za upućivanje na suštinske izmjene:

– u članku 4. stavku 3. četvrtom podstavku, zamjena riječi „prvom” riječju „drugom”;

– u članku 7. stavku 5., zamjena sadašnjeg upućivanja na „stavka 4.bˮ upućivanjem na „stavka 4.ˮ;

– u članku 9. stavku 2. dodavanje riječi „ga objavljuje”;

– u članku 13. stavku 1. točki (a) brisanje riječi „šalju Komisiji”;

– u članku 13. stavku 1. brisanje riječi „Komisiji dostavljaju”.

2. U trećem podstavku članka 9. stavka 4. engleske inačice, dodavanje riječi „that” trebalo je označiti strelicama za označavanje prilagodbe, a riječ „plan” nije trebala biti uokvirena strelicama za označavanje prilagodbe.

3. U Prilogu IV. bilješka br. 7 trebala bi se prilagoditi tako da glasi kako je navedeno u priloženom dokumentu.

Nakon razmatranja Prijedloga savjetodavna je skupina jednoglasno zaključila da Prijedlog ne sadrži suštinske promjene, osim onih koje su kao takve označene. Savjetodavna je skupina također zaključila da se u pogledu kodifikacije neizmijenjenih odredaba ranijih akata sa spomenutim promjenama prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez suštinskih promjena.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik      Pravni savjetnik      Glavni direktor

Tekst bilješke br. 7 u Prilogu IV.

Granična vrijednost izračunava se kao PCDD i PCDF u skladu sa sljedećim faktorima ekvivalentne toksičnosti (TEF-ovima):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(1)

  Savjetodavna skupina radila je na osnovi engleske verzije Prijedloga koja je bila izvorna verzija razmatranog teksta.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)

Datum podnošenja EP-u

22.3.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

24.4.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Julie Girling

6.4.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

20.6.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

52

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Fredrick Federley, Christophe Hansen, Jan Huitema, Norbert Lins, Rupert Matthews, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Anthea McIntyre, Kati Piri

Datum podnošenja

16.10.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Anthea McIntyre, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 31. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti